Pedago­giczna
Biblio­teka Wojewódzka

im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy

katalog

Biblio­teka
Współ­praca
Cyberprzestrzeń

Oferta

Udostęp­nia­nie zbiorów

Udostęp­nia­nie zbiorów

Godziny otwar­cia: ponie­dzia­łek: 9:00–15:00, wtorek-piątek: 9:00–19:00, sobota: 9:00–15:00 Regula­min udostęp­nia­nia zbiorów

Katalogi i bazy bibliograficzne

Katalogi i bazy bibliograficzne

KATALOG online,  Biblio­gra­fia Zagad­nień Pedago­gicz­nych,
Biblio­gra­fia woj. kujaw­sko-pomor­skiego (region bydgo­ski, region toruń­sko-włocław­ski)

Niepeł­no­sprawni

Niepeł­no­sprawni

Infor­ma­cja dla osób doświad­cza­ją­cych trwale lub okresowo trudno­ści w komuni­ko­wa­niu i porusza­niu się, pragną­cych skorzy­stać z zasobów i usług biblioteki

Czytel­nia online

Czytel­nia online

Dostęp do serwisu IBUK LIBRA zawie­ra­ją­cego elektro­niczne wersje książek nauko­wych. Cyfrowa wypoży­czal­nia między­bi­blio­teczna książek i czaso­pism nauko­wych ACADE­MICA

Zajęcia eduka­cyjne

Zajęcia eduka­cyjne

Organi­za­cja zajęć eduka­cyj­nych dla uczniów na wszyst­kich etapach kształcenia.

Biblio­gra­fie

Biblio­gra­fie

Zesta­wia­nia biblio­gra­ficzne na zamówie­nie nauczy­cieli. Na stronie inter­ne­to­wej dostępne są zesta­wie­nia prezen­tu­jące zbiory Biblio­teki na aktualne i ważne tematy.

Organi­za­cja konkursów

Organi­za­cja konkursów

Quizy, konkursy trady­cyjne i inter­ne­towe, literac­kie, plastyczne, rocznicowe…

Wspoma­ga­nie szkół

Wspoma­ga­nie szkół

Sieci współ­pracy i samokształ­ce­nia nauczy­cieli. Szkole­nia dla nauczy­cieli. Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów. Promo­wa­nie dobrych praktyk. O wspoma­ga­niu

Dostęp do Internetu

Dostęp do Internetu

Bezprze­wo­dowy dostęp do sieci Inter­net dla użytkow­ni­ków posia­da­ją­cych przeno­śne urządze­nia zgodne z Wi-Fi. Możli­wość korzy­sta­nia z kompu­te­rów w Wydziale Informacji.

Konfe­ren­cje i warsztaty

Konfe­ren­cje i warsztaty

Organi­za­cja konfe­ren­cji metodycz­nych, warsz­ta­tów i szkoleń dla nauczycieli.

Lekcje muzealne

Lekcje muzealne

Szkoła sprzed lat, Losy nauczy­cieli bydgo­skich w latach 1939- 1945, Szkice z dziejów oświaty, Trady­cje związ­kowe pracow­ni­ków oświaty, Marian Rejew­ski – bydgosz­cza­nin, matema­tyk, kryptolog.

Medio­teka

Medio­teka

Medio­teka Języka Niemiec­kiego pod patro­na­tem Goethe Insti­tut, a także bogate zbiory do naucza­nia języka angiel­skiego, francu­skiego, hiszpań­skiego. Zbiory dźwię­kowe, filmy, audiobooki.

Uczeń zdolny

Uczeń zdolny

Oferta specjalna dla uczniów z rekomen­da­cją nauczy­ciela prowa­dzą­cego w dostę­pie do zbiorów.

Wolon­ta­riat

Wolon­ta­riat

Projekty wolon­ta­riatu europej­skiego w biblio­tece: Travel to Europe, Together in Europe, To Be Like Libra­rian. (więcej…)

Wydarze­nia

Pn
Wt
Śr
Czw
Pt
So
Nd
Sierpień
Sierpień
Sierpień
Sierpień
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
 • Stara szkoła
  13:00 -14:30
  14-09-2017

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia międzywojennego.

15
 • Niech połączy nas książka…
  10:20 -10:35
  15-09-2017

  Wręcze­nie nagród laure­atom konkursu „Niech połączy nas książka…”! na film w forma­cie MP4 o długo­ści do 7 min prezen­tu­jący polecaną książkę metodą booktalkingu.

 • Konfe­ren­cja „Biblio­teka – Współ­praca – Cyberprzestrzeń”
  10:30 -14:00
  15-09-2017

  PROGRAM KONFE­REN­CJI:

  10.00 – 10.30 Rejestra­cja uczest­ni­ków
  10.30 – 11.00 Nowocze­sna biblio­teka akade­micka – dr Aldona Chlewicka-Mączy­ń­ska – dyrek­tor Biblio­teki Uniwer­sy­tetu Kazimie­rza Wielkiego w Bydgosz­czy
  11.00 – 11.40 Crowd­so­ur­cing inter­ne­towy w działal­no­ści biblio­tek – dr hab. Małgo­rzata Kowal­ska – Insty­tut Infor­ma­cji Nauko­wej i Biblio­lo­gii Uniwer­sy­tetu Mikołaja Koper­nika w Toruniu
  11.40 – 12.20 Biblio­teki w rzeczy­wi­sto­ści społecz­no­ścio­wych mediów i mobil­nych techno­lo­gii – dr Grzegorz Gmite­rek – Katedra Biblio­gra­fii i Dokumen­ta­cji Wydział Dzien­ni­kar­stwa, Infor­ma­cji i Biblio­lo­gii Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego
  12.20 – 12.40 Przerwa kawowa
  12.40 – 13.20 Moje biblio­te­kar­skie i niebi­blio­te­kar­skie pasje – Marcin Karnow­ski – Wojewódzka i Miejska Biblio­teka Publiczna w Bydgosz­czy – biblio­te­karz, anima­tor kultury, poeta, prozaik, perku­si­sta
  13.20 – 14.00 Reali­za­cja programu „Wszystko, co najważ­niej­sze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach” - Ewa Bedełek – kierow­nik Wydziału Infor­ma­cji i Wspoma­ga­nia Placó­wek Oświa­to­wych w Pedago­gicz­nej Biblio­tece Wojewódz­kiej w Bydgoszczy

16
17
18
 • Klub Enigma
  12:00 -13:00
  18-09-2017

  Klub Enigma to tzw. pokój zagadek. Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­cze­nia w określo­nym czasie. By to zrobić, trzeba rozwią­zać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myśle­nia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­co­wać i wykorzy­stać swoje zdolno­ści anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza. Zabawa odbywa się pod presją czasu i czujnym okiem kamery. Każde zadanie to kolejna wskazówka do wyjścia. Wystar­czy znaleźć kod…

19
20
 • Plastu­siowy pamiętnik
  09:30 -11:00
  20-09-2017

  Warsz­taty dla dzieci. Zajęcia z kaligra­fii przy użyciu pióra ze stalówką i atramentu. Lepie­nie figurek z plaste­liny. Jak wyglą­dała szkoła naszych dziad­ków i pradziadków.

 • Klub Enigma
  12:30 -13:30
  20-09-2017

  Klub Enigma to tzw. pokój zagadek. Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­cze­nia w określo­nym czasie. By to zrobić, trzeba rozwią­zać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myśle­nia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­co­wać i wykorzy­stać swoje zdolno­ści anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza. Zabawa odbywa się pod presją czasu i czujnym okiem kamery. Każde zadanie to kolejna wskazówka do wyjścia. Wystar­czy znaleźć kod…

 • Klub Enigma
  14:00 -15:00
  20-09-2017

  Klub Enigma to tzw. pokój zagadek. Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­cze­nia w określo­nym czasie. By to zrobić, trzeba rozwią­zać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myśle­nia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­co­wać i wykorzy­stać swoje zdolno­ści anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza. Zabawa odbywa się pod presją czasu i czujnym okiem kamery. Każde zadanie to kolejna wskazówka do wyjścia. Wystar­czy znaleźć kod…

 • Klub Enigma
  15:30 -16:30
  20-09-2017

  Klub Enigma to tzw. pokój zagadek. Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­cze­nia w określo­nym czasie. By to zrobić, trzeba rozwią­zać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myśle­nia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­co­wać i wykorzy­stać swoje zdolno­ści anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza. Zabawa odbywa się pod presją czasu i czujnym okiem kamery. Każde zadanie to kolejna wskazówka do wyjścia. Wystar­czy znaleźć kod…

 • Klub Enigma
  17:00 -18:00
  20-09-2017

  Klub Enigma to tzw. pokój zagadek. Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­cze­nia w określo­nym czasie. By to zrobić, trzeba rozwią­zać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myśle­nia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­co­wać i wykorzy­stać swoje zdolno­ści anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza. Zabawa odbywa się pod presją czasu i czujnym okiem kamery. Każde zadanie to kolejna wskazówka do wyjścia. Wystar­czy znaleźć kod…

21
22
23
24
25
 • Klub Enigma
  09:00 -10:00
  25-09-2017

  Klub Enigma to tzw. pokój zagadek. Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­cze­nia w określo­nym czasie. By to zrobić, trzeba rozwią­zać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myśle­nia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­co­wać i wykorzy­stać swoje zdolno­ści anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza. Zabawa odbywa się pod presją czasu i czujnym okiem kamery. Każde zadanie to kolejna wskazówka do wyjścia. Wystar­czy znaleźć kod…

26
27
 • Akade­mia pana Kleksa Jana Brzechwy i inne utwory
  09:00 -10:30
  27-09-2017

  Celem zajęć dla dzieci jest:
  • popula­ry­za­cja książki i biblio­teki wśród najmłod­szych dzieci,
  • wspar­cie szkół i placó­wek eduka­cyj­nych w zakre­sie reali­za­cji funkcji wycho­waw­czej,
  • integra­cja dzieci i dosko­na­le­nie umiejęt­no­ści współ­dzia­ła­nia w zespole,
  • wyrów­ny­wa­nie szans eduka­cyj­nych dzieci z różnych placó­wek,
  • rozwi­ja­nie w uczest­ni­kach zainte­re­so­wa­nia litera­turą,
  • przygo­to­wa­nie dzieci do roli świado­mego czytel­nika,
  • wytwo­rze­nie pozytyw­nych motywa­cji do czyta­nia książek,
  • promo­wa­nie i upowszech­nia­nie regio­nal­nego dziedzic­twa kultu­ro­wego,
  • kształ­to­wa­nie wrażli­wo­ści artystycz­nej dzieci.

 • Szkoła naszych dziad­ków i pra…
  09:30 -11:00
  27-09-2017

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia międzywojennego.

 • Klub Enigma
  15:30 -16:30
  27-09-2017

  Klub Enigma to tzw. pokój zagadek. Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­cze­nia w określo­nym czasie. By to zrobić, trzeba rozwią­zać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myśle­nia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­co­wać i wykorzy­stać swoje zdolno­ści anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza. Zabawa odbywa się pod presją czasu i czujnym okiem kamery. Każde zadanie to kolejna wskazówka do wyjścia. Wystar­czy znaleźć kod…

 • Klub Enigma
  17:00 -18:00
  27-09-2017

  Klub Enigma to tzw. pokój zagadek. Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­cze­nia w określo­nym czasie. By to zrobić, trzeba rozwią­zać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myśle­nia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­co­wać i wykorzy­stać swoje zdolno­ści anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza. Zabawa odbywa się pod presją czasu i czujnym okiem kamery. Każde zadanie to kolejna wskazówka do wyjścia. Wystar­czy znaleźć kod…

28
29
30
Paździer­nik

Czytam

O nas

Histo­ria biblioteki

Histo­ria biblioteki

Biblio­teka powstała w 1921 r. w Toruniu jako Okręgowa Biblio­teka Pedago­giczna Kurato­rium Okręgu Szkol­nego Pomor­skiego z inicja­tywy pierw­szego kuratora Zygmunta Gąsio­row­skiego. Księgo­zbiór groma­dzono w oparciu o apel zwrócony do wydaw­nictw i księgarń.
W 1932 r. w związku z likwi­da­cją kurato­rium księgo­zbiór przeka­zano biblio­tece w Grudziądzu.
Biblio­teka wznowiła swoją działal­ność 1 paździer­nika 1938 r. w gmachu Książ­nicy Miejskiej im. Mikołaja Koper­nika w Toruniu. Od tej chwili nastę­po­wał coraz większy jej rozwój – tuż przed wybuchem II wojny świato­wej księgo­zbiór liczył 100 tys. tomów.
Podczas wojny uległo znisz­cze­niu 97,5% księgo­zbioru. Biblio­teka wznowiła działal­ność wiosną 1945 r. w nowym miejscu przy Placu Teatral­nym, w jednym z pomiesz­czeń KOSP w Toruniu, z 2,5 tys. tomów zdepo­no­wa­nych w Książ­nicy Miejskiej.
W 1951 r. Biblio­teka otrzy­mała nową nazwę: Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka i stała się samodzielną jednostką organi­za­cyjną w ramach Kurato­rium. Powołano sieć 21 biblio­tek powia­to­wych i zwięk­szono liczbę pracowników.
W 1968 r. Biblio­teka została przenie­siona do Bydgosz­czy i otrzy­mała część budynku przy ulicy Jagiel­loń­skiej 9. Zmiana siedziby i wydane przez minister­stwo rozpo­rzą­dze­nia pocią­gnęły za sobą szereg prac organizacyjnych.
W końcu 1970 r. księgo­zbiór obejmo­wał 51757 tomów i prenu­me­ro­wano 172 czaso­pi­sma. Współ­pra­co­wano z Insty­tu­tem Kształ­ce­nia Nauczy­cieli i Badań Oświatowych.
Nowy etap to otwar­cie działal­no­ści 1 marca 1978 r. w siedzi­bie przy ulicy Łużyc­kiej 21. Biblio­teka zajęła parter budynku, w którym znajdo­wał się Dom Studenta WSP. Przenie­siony tam księgo­zbiór liczył 75 tys. wolumi­nów i 300 tytułów czaso­pism. Nowa siedziba sprzy­jała rozwo­jowi placówki, z której w większym wymia­rze zaczęli korzy­stać studenci WSP. Organi­zo­wano szereg wystaw, konfe­ren­cji i współ­pra­co­wano z wieloma insty­tu­cjami. Zaowo­co­wało to w 1981 r. (roku 60-lecia istnie­nia biblio­teki) otrzy­ma­niem Medalu Komisji Eduka­cji Narodowej.
Z biegiem lat okazało się, że lokal zajmo­wany przez Biblio­tekę nie spełnia wymagań stawia­nych przez insty­tu­cję. W wyniku likwi­da­cji Studium Nauczy­ciel­skiego biblio­teka otrzy­mała propo­zy­cję zaadop­to­wa­nia jego pomiesz­czeń do swoich potrzeb.
Siedzibę PBW przy ulicy M. Skłodow­skiej-Curie 4 otwarto 1 grudnia 1992 r. Do nowego lokalu przenie­siono księgo­zbiór liczący wówczas 103550 wolumi­nów i 144 tytuły czaso­pism. Lepsze warunki pozwo­liły na podnie­sie­nie jakości pracy oraz wpłynęły na zadowo­le­nie zarówno czytel­ni­ków jak i bibliotekarzy.
W 1997 r. dokonano zmian w regula­mi­nie Biblio­teki. Z księgo­zbioru korzy­stać mogą nie tylko nauczy­ciele i studenci kierun­ków pedago­gicz­nych, ale również wszyscy zainte­re­so­wani nim miesz­kańcy wojewódz­twa kujaw­sko-pomor­skiego. W siedzi­bie przy ulicy M. Skłodow­skiej-Curie 4 Biblio­teka działa do dnia dzisiejszego.

Struk­tura organizacyjna

Struk­tura organizacyjna

DYREK­TOR BIBLIO­TEKImgr Ewa Pronobis-Sosnowska

tel. 52 341 19 84

WYDZIAŁY:

WYDZIAŁ GROMA­DZE­NIAOPRACO­WA­NIA ZBIORÓW

WYDZIAŁ UDOSTĘP­NIA­NIA ZBIORÓW

WYDZIAŁ INFOR­MA­CJIWSPOMA­GA­NIA PLACÓ­WEK OŚWIATOWYCH

MUZEUM OŚWIATY

WYDZIAŁ ADMINI­STRA­CYJNO-GOSPO­DAR­CZY

Wydział Udostęp­nia­nia Zbiorów

Wydział Udostęp­nia­nia Zbiorów

KIEROW­NIK WYDZIAŁU: Małgo­rzata Zapędowska

W ramach wydziału funkcjo­nują: Czytel­nia Główna, Wypoży­czal­nia, Zbiory Audiowizualne.

CZYTEL­NIA GŁÓWNA
czynna:

ponie­dzia­łek – godz. 9–15
wtorek – piątek godz. 9–19
sobota godz. 9–15

Tel. 52 341 30 74 wew. 18
czytelnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Czytel­nia Główna ma charak­ter publiczny, skorzy­stać z niej może każdy kto posiada przy sobie dokument tożsa­mo­ści. Księgo­zbiór dobrany jest tak, aby służył głównie kształ­ce­niu i dosko­na­le­niu zawodo­wemu nauczy­cieli, studen­tom kierun­ków pedago­gicz­nych oraz reali­za­cji programu naucza­nia i wycho­wa­nia. W czytelni znajduje się również bogaty księgo­zbiór językowy z języka angiel­skiego, niemiec­kiego, hiszpań­skiego, francu­skiego, uwzględ­nia­jący metodykę naucza­nia, grama­tykę, fonetykę, wymowę, beletry­stykę (bajki). Udostęp­niane są również gry i zabawy wspoma­ga­jące naukę języków obcych. Zbiory obejmują Medio­tekę języka niemiec­kiego pod patro­na­tem Goethe Institut.

ZBIORY CZYTELNI:

- księgo­zbiór językowy z języka angiel­skiego, niemiec­kiego, hiszpań­skiego, francu­skiego – wolny dostęp do półek,
– Medio­teka języka niemiec­kiego Goethe Insti­tut – wolny dostęp do półek,
– gry i zabawy językowe – wolny dostęp do półek,
– wydaw­nic­twa infor­ma­cji bezpo­śred­niej (encyklo­pe­die, słowniki, leksy­kony i opraco­wa­nia), do których czytel­nik ma wolny dostęp,
– wydaw­nic­twa metodyczne (np. przewod­niki metodyczne i programy nauczania),
– litera­turę z zakresu pedago­giki i nauk pokrewnych,
– litera­turę z pozosta­łych dziedzin wiedzy,
– regionalia,
– materiały dotyczące awansu zawodo­wego nauczycieli,
– wydaw­nic­twa ciągłe – zeszyty naukowe (np. „Studia Pedago­giczne”, „Roczniki Pedagogiczne”),
– gazety i czaso­pi­sma: pedago­giczne, metodyczne, histo­ryczne, geogra­ficzne, techniczne, literac­kie, kultu­ralne, społeczno-polityczne, naukowe.

OGÓLNE ZASADY KORZY­STA­NIACZYTELNI GŁÓWNEJ:

Prawo korzy­sta­nia z Czytelni mają wszyscy posia­da­jący przy sobie dowód tożsa­mo­ści. Czytel­nik, chcąc korzy­stać z Czytelni Głównej zobowią­zany jest do elektro­nicz­nej rejestra­cji konta biblio­tecz­nego. Czytel­nia udostęp­nia zbiory na miejscu – wyjątek stano­wią zbiory językowe, które można wypoży­czać do domu na okres 4 tygodni z możli­wo­ścią 3 prolon­gat, jeśli nie ma rezer­wa­cji książki przez innego czytel­nika lub przed upływem terminu zwrotu książki. Korzy­stać można z książek i czaso­pism znajdu­ją­cych się w podręcz­nym magazy­nie, jak i zamawiać pozycje z księgo­zbioru Biblio­teki nie znajdu­ją­cego się w Czytelni. Na terenie Biblio­teki znajduje się samoob­słu­gowe ksero, po zosta­wie­niu dokumentu tożsa­mo­ści można z niego skorzystać.

WYPOŻY­CZAL­NIA
czynna:

ponie­dzia­łek – godz. 9–15
wtorek – piątek godz. 9–19
sobota godz. 9–15
tel. 52 341 30 74 / 52 341 19 84 wew.17
wypozyczalnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Zadaniem Wypoży­czalni jest organi­za­cja procesu udostęp­nia­nia zbiorów oraz ewiden­cja czytel­ni­ków i wypoży­czeń. Pracow­nicy wydziału opraco­wują stałą wystawkę nowości przeka­zy­wa­nych do udostęp­nia­nia czytel­ni­kom. Każdy czytel­nik korzy­sta­jący pierw­szy raz z usług PBW zobowią­zany jest do założe­nia konta poprzez katalog online. Z chwilą zreali­zo­wa­nia złożo­nego zamówie­nia zakła­dana jest karta biblioteczna.

ZASADY KORZY­STA­NIA Z WYPOŻYCZALNI

Prawo do korzy­sta­nia ze zbiorów biblio­tecz­nych mają osoby pełno­let­nie, zainte­re­so­wane naszymi zbiorami, posia­da­jące stały meldu­nek w woj. kujaw­sko-pomor­skim bądź studenci zamiesz­kali poza wojewódz­twem, a rozli­cza­jący się z Biblio­teką obiegówką.

Zasady udostęp­nia­nia zbiorów:

- Studenci zapisy­wani są na podsta­wie dowodu osobi­stego i legity­ma­cji studenc­kiej, a pozostałe osoby zapisy­wane są na podsta­wie dowodu osobistego.
– Czytel­nicy mogą wypoży­czać 5 książek jednorazowo.
– Termin wypoży­cza­nia książek wynosi 4 tygodnie.
– Istnieje możli­wość przedłu­że­nia terminu zwrotu książki przez czytel­nika trzy razy po 30 dni, jeśli nie ma rezer­wa­cji danego egzem­pla­rza przez innego czytelnika.
– Czytel­nik, który przetrzy­muje książki płaci karę w wysoko­ści 0,50 zł od każdego egzem­pla­rza za każdy rozpo­częty tydzień po termi­nie zwrotu.
– W przypadku zagubie­nia lub znisz­cze­nia książki czytel­nik zobowią­zany jest odkupić ją lub pokryć jej wartość według wyceny. Pozycje warto­ściowe dla Biblio­teki wyceniane są według aktual­nych cen antykwa­rycz­nych. Wyceny dokonuje komisja.
– W przypad­kach szcze­gól­nie uzasad­nio­nych Biblio­tece przysłu­guje prawo żądania zwrotu wypoży­czo­nych książek przed upływem ustalo­nego terminu.

 

ZBIORY AUDIO­WI­ZU­ALNE
dostępne są w wypoży­czalni w godz.:

ponie­dzia­łek 9:00–15:00,
wtorek-piątek godz. 9:00–19:00,
sobota 9:00–15:00
Tel. 52 341 30 74 / 52 341 19 84 wew. 17

 

Spośród zbiorów audio­wi­zu­al­nych na uwagę zasłu­guje między innymi szeroki wybór:

- książek mówio­nych na płytach w forma­tach audio oraz MP3,
– adapta­cji lektur szkol­nych na płytach DVD i audiobookach,
– multi­me­diów eduka­cyj­nych z progra­mami dla dzieci i młodzieży oraz wychowawców,
– tablic dydak­tycz­nych i pakie­tów edukacyjnych.

Wydział Groma­dze­nia i Opraco­wa­nia Zbiorów

Wydział Groma­dze­nia i Opraco­wa­nia Zbiorów

KIEROW­NIK WYDZIAŁU: Lucyna Poźniakowska-Misiak

Tel. 52 341 19 84 wew. 13 – opracowanie
Tel. 52 340 01 40 – gromadzenie

opracowanie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

gromadzenie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Wydział Infor­ma­cji i Wspoma­ga­nia Placó­wek Oświatowych

Wydział Infor­ma­cji i Wspoma­ga­nia Placó­wek Oświatowych

KIEROW­NIK WYDZIAŁU: Ewa Bedełek

Tel. 52 341 30 74
Tel. 52 341 19 84 wew. 16

pbw@​pbw.​bydgoszcz.​pl

W ramach wydziału funkcjonuje:
Czytel­nia Biblio­gra­ficzna i Inter­ne­towe Centrum Infor­ma­cji Multimedialnej.

Wydział:
– udziela (bezpo­śred­niej i telefo­nicz­nej) infor­ma­cji biblio­tecz­nej i biblio­gra­ficz­nej oraz rzeczowej,
– opraco­wuje zesta­wie­nia biblio­gra­ficzne na zamówie­nie Kurato­rium Oświaty, KPCEN, ZNP, szkół, placó­wek oświa­towo-wycho­waw­czych i organizacji,
– reali­zuje zadania wynika­jące z eduka­cji czytel­ni­czej i medial­nej (zajęcia edukacyjne),
– opraco­wuje bazę biblio­gra­ficzną artyku­łów z prenu­me­ro­wa­nych czaso­pism z zakresu pedago­giki i nauk pokrewnych,
– wspomaga placówki oświatowe.

CZYTEL­NIA BIBLIOGRAFICZNA

Księgo­zbiór zawiera:
– wydaw­nic­twa infor­ma­cji bezpo­śred­niej (encyklo­pe­die ogólne i specjalne, leksy­kony, słowniki językowe ogólne i specjalne, słowniki rzeczowe),
– katalogi np. wydawnicze,
– infor­ma­tory np. o formach kształ­ce­nia i dokształcania,
– publi­ka­cje z zakresu infor­ma­cji naukowej,
– publi­ka­cje z histo­rii i teorii bibliografii.
– publi­ka­cje z histo­rii, teorii i praktyki bibliotekarstwa,
– biblio­gra­fie dziedzin i zagad­nień w tym osobowe, regio­nalne i lokalne,
– zesta­wie­nia bibliograficzne,
– materiały związane z awansem zawodo­wym nauczyciela,
– zesta­wie­nia dotyczące prawa oświatowego.

INTER­NE­TOWE CENTRUM INFOR­MA­CJI MULTIMEDIALNEJ

Powstało w ramach programu współ­fi­nan­so­wa­nego z Europej­skiego Fundu­szu Społecznego.
Jednym z celów tego projektu jest ułatwie­nie zdoby­wa­nia i przetwa­rza­nia infor­ma­cji dostęp­nej poprzez sieć Inter­net oraz infor­ma­cji multi­me­dial­nej. Użytkow­nik ma dostęp do Inter­netu, pakietu Office i pakietu eduka­cyj­nego PWN (encyklo­pe­dia, słownik i atlas).
Pracow­nie dostępne są dla czytel­ni­ków – użytkow­ni­ków Biblioteki.

Muzeum Oświaty

Muzeum Oświaty

KIEROW­NIK WYDZIAŁU: Joanna Grabowska-Janowiak

Czynne:
ponie­dzia­łek 8:00–15:00
wtorek 8:00–17:00
środa, czwar­tek, piątek 8:00–15:00

Tel. 52 342 65 90
muzeumoswiaty@​poczta.​onet.​pl

Muzeum funkcjo­nuje od 15 września 1985 roku, a w struk­tu­rze Pedago­gicz­nej Biblio­teki Wojewódz­kiej w Bydgosz­czy od 1992 roku.

DZIAŁAL­NOŚĆ MUZEUM:

- groma­dze­nie, opraco­wy­wa­nie i udostęp­nia­nie zbiorów,
– organi­zo­wa­nie wystaw stałych i czasowych,
– publi­ko­wa­nie infor­ma­to­rów, prac popular­no­nau­ko­wych i opraco­wań metodycznych,
– reali­za­cja zadań dydak­tyczno-wycho­waw­czych: prowa­dze­nie zajęć wynika­ją­cych z progra­mów naucza­nia, przybli­ża­nie histo­rii i trady­cji zawodu nauczy­ciela, upowszech­nia­nie histo­rii oświaty regionu bydgoskiego.

MUZEUM OŚWIATY GROMADZI:

- muzealia: wyposa­że­nie ucznia i nauczy­ciela, sprzęt szkolny, pomoce naukowe;
– archi­wa­lia: spuści­znę nauczy­cieli dokumen­tu­jącą ich zawodową i pozaza­wo­dową działal­ność, materiały ukazu­jące drogę kształ­ce­nia i dosko­na­le­nia zawodo­wego, zespoły szcząt­ko­wych akt szkół i placó­wek oświatowych;
– zbiory biblio­teczne: podręcz­niki, lektury szkolne, litera­turę z zakresu pedago­giki, psycho­lo­gii, dydak­tyki i metodyki, czaso­pi­sma i wycinki prasowe o tematyce oświa­to­wej, fotografie.

WYSTAWY STAŁE:

- Szkoła sprzed lat. (Okres zaborów i dwudzie­sto­le­cia międzywojennego);
– Losy nauczy­cieli bydgo­skich w latach 1939 – 1945;
– Szkice z dziejów oświaty.(Najciekawsze wydarze­nia z histo­rii bydgo­skiego szkol­nic­twa w latach 1945 – 1980);
– Trady­cje związ­kowe pracow­ni­ków oświaty. ( Działal­ność związ­ków zawodo­wych ; głownie ZNP oraz NSZZ „Solidar­ność”).

PROPO­ZY­CJE TEMATÓW LEKCJI MUZEALNYCH

SZKOŁA SPRZED LAT

 • Szkoła naszych dziad­ków i pradziadków
 • Ucznio­wie polscy w walce o język ojczy­sty – germa­ni­za­cja i rusyfi­ka­cja szkol­nic­twa w okresie zaborów
 • Jak w Plastu­sio­wym pamięt­niku – zajęcia dla najmłodszych
 • Naucza­nie religii w szkole
 • Mój elemen­tarz, moja pierw­sza czytanka – elemen­ta­rze i podręcz­niki dawniej i dziś
 • Od rylca do wiecz­nego pióra, czyli histo­ria pisma i materia­łow piśmienniczych
 • Wspomnie­nia grana­to­wego mundurka, czyli spotka­nia z uczniami dawnej szkoły

LOSY NAUCZY­CIELI BYDGO­SKICHLATACH 1939–1945

 • Marty­ro­lo­gia nauczy­cieli bydgo­skich w latach drugiej wojny światowej
 • Tajne naucza­nie
 • Pierw­sze dni wojny w Bydgosz­czy – „krwawa niedziela”
 • Polska szkoła na obczyź­nie – Olga Trybuchowska
 • Sylwetki nauczy­cieli bydgo­skich – F.Kaja, J.Świetlik, F.Grot
 • Spotka­nia z uczest­ni­kami drugiej wojny świato­wej (więźniami obozów koncentracyjnych)

SZKICEDZIEJÓW OŚWIATY

 • Szkoły, których nie ma – kroniki, zdjęcia, pamiątki
 • Odbudowa szkol­nic­twa bydgo­skiego w latach 1945–1956
 • Harcer­stwo w szkole
 • Działal­ność związ­kowa nauczy­cieli bydgoskich
 • Samorząd­ność w szkole
 • Gazetki szkolne dawniej i dziś
 • Nauczy­ciel – więcej niż zawód, czyli jak zosta­wało się nauczycielem
Wydział Admini­stra­cyjno-Gospo­dar­czy

Wydział Admini­stra­cyjno-Gospo­dar­czy

KIEROW­NIK WYDZIAŁU: Małgo­rzata Wierzbowska

Tel. 52 341 30 74
Tel. 52 341 19 84
administracja@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Kodeks etyki pracowników

Kodeks etyki pracowników

Kodeks etyki pracow­ni­ków Pedago­gicz­nej Biblio­teki Wojewódz­kiej w Bydgosz­czy wyzna­cza standardy postę­po­wa­nia pracow­ni­ków w związku z wykony­wa­niem przez nich zadań służby publicz­nej, rozumia­nej nie tylko jako wykony­wa­nie poleceń zwierzch­ni­ków, lecz również jako służe­nie intere­som wspól­noty samorzą­do­wej i społecz­no­ści lokal­nej oraz postę­po­wa­nie zgodnie z warto­ściami przyję­tymi w demokra­tycz­nym społeczeństwie.

Kontakt

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgoszczy
ul. M. Skłodow­skiej-Curie 4
85–094 Bydgoszcz

Telefony:

52 341 19 84
52 341 30 74 

numery wewnętrzne:
Fax – 10,
Sekre­ta­riat – 11,
Opraco­wa­nie zbiorów – 13,
Księgo­wość – 14,
Zbiory Audio­wi­zu­alne – 15,
Dział Infor­ma­cji i Wspomagania
Placó­wek Oświa­to­wych – 16,
Wypoży­czal­nia – 17,
Czytel­nia – 18

52 341 71 86 (Księgo­wość)
52 342 65 90 (Muzeum Oświaty)

Formu­larz kontaktowy
0 + 5 =

 

 

 • Marian Rejew­ski – pogromca Enigmy
 • Cyfrowa wypoży­czal­nia międzybiblioteczna
 • Kujaw­sko-Pomor­skie Centrum Dziedzic­twa Oświaty
 • Kujaw­sko-Pomor­skie Centrum Eduka­cji Nauczy­cieli w Bydgoszczy
 • Kujaw­sko-Pomor­ska Biblio­teka Cyfrowa
 • Pamięć bydgosz­czan
 • Medio­teka Języka Niemieckiego
 • Muzeum Oświaty w Bydgoszczy
 • Ibuk Libra – czytel­nia online
 • Kujaw­sko-Pomor­ski Kurator Oświaty
 • Kujaw­sko-Pomor­ska Platforma Edukacyjna
Mapa

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast