Biblio­teka – Cyber­prze­strzeń – Komuni­ka­cja
Pedago­giczna
Biblio­teka Wojewódzka

im. Mariana Rejew­skiego w Bydgosz­czy

wyszu­ki­warka zasobów INTEGRO

kalen­darz wydarzeń

Oferta

Udostęp­nia­nie zbiorów

Udostęp­nia­nie zbiorów

Godziny otwar­cia: ponie­dzia­łek: 9:00–15:00, wtorek-piątek: 9:00–19:00, sobota: 9:00–15:00 Regula­min udostęp­nia­nia zbiorów

Katalogi i bazy biblio­gra­ficzne

Katalogi i bazy biblio­gra­ficzne

KATALOG INTEGRO,  Biblio­gra­fia Zagad­nień Pedago­gicz­nych, Biblio­gra­fia woj. kujaw­sko-pomor­skiego (region bydgo­ski, region toruń­sko-włocław­ski)

Niepeł­no­sprawni

Niepeł­no­sprawni

Infor­ma­cja dla osób doświad­cza­ją­cych trwale lub okresowo trudno­ści w komuni­ko­wa­niu i porusza­niu się, pragną­cych skorzy­stać z zasobów i usług biblio­teki

Czytel­nia online

Czytel­nia online

Dostęp do serwisu IBUK LIBRA zawie­ra­ją­cego elektro­niczne wersje książek nauko­wych. Cyfrowa wypoży­czal­nia między­bi­blio­teczna książek i czaso­pism nauko­wych ACADE­MICA

Zajęcia eduka­cyjne

Zajęcia eduka­cyjne

Organi­za­cja zajęć eduka­cyj­nych dla uczniów na wszyst­kich etapach kształ­ce­nia.

Biblio­gra­fie

Biblio­gra­fie

Zesta­wia­nia biblio­gra­ficzne na zamówie­nie nauczy­cieli. Na stronie inter­ne­to­wej dostępne są zesta­wie­nia prezen­tu­jące zbiory Biblio­teki na aktualne i ważne tematy.

Organi­za­cja konkur­sów

Organi­za­cja konkur­sów

Quizy, konkursy trady­cyjne i inter­ne­towe, literac­kie, plastyczne, roczni­cowe…

Wspoma­ga­nie szkół

Wspoma­ga­nie szkół

Sieci współ­pracy i samokształ­ce­nia nauczy­cieli. Szkole­nia i warsz­taty dla nauczy­cieli. Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów. Promo­wa­nie dobrych praktyk. O wspoma­ga­niu

Dostęp do Inter­netu

Dostęp do Inter­netu

Bezprze­wo­dowy dostęp do sieci Inter­net dla użytkow­ni­ków posia­da­ją­cych przeno­śne urządze­nia zgodne z Wi-Fi. Możli­wość korzy­sta­nia z kompu­te­rów w Wydziale Infor­ma­cji.

Konfe­ren­cje i warsz­taty

Konfe­ren­cje i warsz­taty

Organi­za­cja konfe­ren­cji metodycz­nych, warsz­ta­tów i szkoleń dla nauczy­cieli.

Lekcje muzealne

Lekcje muzealne

Szkoła sprzed lat, Losy nauczy­cieli bydgo­skich w latach 1939- 1945, Szkice z dziejów oświaty, Trady­cje związ­kowe pracow­ni­ków oświaty, Marian Rejew­ski – bydgosz­cza­nin, matema­tyk, krypto­log.

Medio­teka

Medio­teka

Medio­teka Języka Niemiec­kiego pod patro­na­tem Goethe Insti­tut, a także bogate zbiory do naucza­nia języka angiel­skiego, francu­skiego, hiszpań­skiego. Zbiory dźwię­kowe, filmy, audio­bo­oki.

Uczeń zdolny

Uczeń zdolny

Oferta specjalna dla uczniów z rekomen­da­cją nauczy­ciela prowa­dzą­cego w dostę­pie do zbiorów.

Wolon­ta­riat

Wolon­ta­riat

Projekty wolon­ta­riatu europej­skiego w biblio­tece: Travel to Europe, Together in Europe, To Be Like Libra­rian. (więcej…)

O biblio­tece

Histo­ria biblio­teki
Struk­tura organi­za­cyjna
Wydział Udostęp­nia­nia Zbiorów
Wydział Groma­dze­nia i Opraco­wa­nia Zbiorów
Wydział Infor­ma­cji i Wspoma­ga­nia Placó­wek Oświa­to­wych
Muzeum Oświaty
Wydział Admini­stra­cyjno-Gospo­dar­czy
Kodeks etyki pracow­ni­ków
Archi­wum wydarzeń
Histo­ria biblio­teki

Histo­ria biblio­teki

Biblio­teka powstała w 1921 r. w Toruniu jako Okręgowa Biblio­teka Pedago­giczna Kurato­rium Okręgu Szkol­nego Pomor­skiego z inicja­tywy pierw­szego kuratora Zygmunta Gąsio­row­skiego. Księgo­zbiór groma­dzono w oparciu o apel zwrócony do wydaw­nictw i księgarń.
W 1932 r. w związku z likwi­da­cją kurato­rium księgo­zbiór przeka­zano biblio­tece w Grudzią­dzu.
Biblio­teka wznowiła swoją działal­ność 1 paździer­nika 1938 r. w gmachu Książ­nicy Miejskiej im. Mikołaja Koper­nika w Toruniu. Od tej chwili nastę­po­wał coraz większy jej rozwój – tuż przed wybuchem II wojny świato­wej księgo­zbiór liczył 100 tys. tomów.
Podczas wojny uległo znisz­cze­niu 97,5% księgo­zbioru. Biblio­teka wznowiła działal­ność wiosną 1945 r. w nowym miejscu przy Placu Teatral­nym, w jednym z pomiesz­czeń KOSP w Toruniu, z 2,5 tys. tomów zdepo­no­wa­nych w Książ­nicy Miejskiej.
W 1951 r. Biblio­teka otrzy­mała nową nazwę: Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka i stała się samodzielną jednostką organi­za­cyjną w ramach Kurato­rium. Powołano sieć 21 biblio­tek powia­to­wych i zwięk­szono liczbę pracow­ni­ków.
W 1968 r. Biblio­teka została przenie­siona do Bydgosz­czy i otrzy­mała część budynku przy ulicy Jagiel­loń­skiej 9. Zmiana siedziby i wydane przez minister­stwo rozpo­rzą­dze­nia pocią­gnęły za sobą szereg prac organi­za­cyj­nych.
W końcu 1970 r. księgo­zbiór obejmo­wał 51757 tomów i prenu­me­ro­wano 172 czaso­pi­sma. Współ­pra­co­wano z Insty­tu­tem Kształ­ce­nia Nauczy­cieli i Badań Oświa­to­wych.
Nowy etap to otwar­cie działal­no­ści 1 marca 1978 r. w siedzi­bie przy ulicy Łużyc­kiej 21. Biblio­teka zajęła parter budynku, w którym znajdo­wał się Dom Studenta WSP. Przenie­siony tam księgo­zbiór liczył 75 tys. wolumi­nów i 300 tytułów czaso­pism. Nowa siedziba sprzy­jała rozwo­jowi placówki, z której w większym wymia­rze zaczęli korzy­stać studenci WSP. Organi­zo­wano szereg wystaw, konfe­ren­cji i współ­pra­co­wano z wieloma insty­tu­cjami. Zaowo­co­wało to w 1981 r. (roku 60-lecia istnie­nia biblio­teki) otrzy­ma­niem Medalu Komisji Eduka­cji Narodo­wej.
Z biegiem lat okazało się, że lokal zajmo­wany przez Biblio­tekę nie spełnia wymagań stawia­nych przez insty­tu­cję. W wyniku likwi­da­cji Studium Nauczy­ciel­skiego biblio­teka otrzy­mała propo­zy­cję zaadop­to­wa­nia jego pomiesz­czeń do swoich potrzeb.
Siedzibę PBW przy ulicy M. Skłodow­skiej-Curie 4 otwarto 1 grudnia 1992 r. Do nowego lokalu przenie­siono księgo­zbiór liczący wówczas 103550 wolumi­nów i 144 tytuły czaso­pism. Lepsze warunki pozwo­liły na podnie­sie­nie jakości pracy oraz wpłynęły na zadowo­le­nie zarówno czytel­ni­ków jak i biblio­te­ka­rzy.
W 1997 r. dokonano zmian w regula­mi­nie Biblio­teki. Z księgo­zbioru korzy­stać mogą nie tylko nauczy­ciele i studenci kierun­ków pedago­gicz­nych, ale również wszyscy zainte­re­so­wani nim miesz­kańcy wojewódz­twa kujaw­sko-pomor­skiego. W siedzi­bie przy ulicy M. Skłodow­skiej-Curie 4 Biblio­teka działa do dnia dzisiej­szego.

Struk­tura organi­za­cyjna

Struk­tura organi­za­cyjna

DYREK­TOR BIBLIO­TEKImgr Ewa Prono­bis-Sosnow­ska

tel. 52 341 19 84

WYDZIAŁY:

WYDZIAŁ GROMA­DZE­NIAOPRACO­WA­NIA ZBIORÓW

WYDZIAŁ UDOSTĘP­NIA­NIA ZBIORÓW

WYDZIAŁ INFOR­MA­CJIWSPOMA­GA­NIA PLACÓ­WEK OŚWIA­TO­WYCH

MUZEUM OŚWIATY

WYDZIAŁ ADMINI­STRA­CYJNO-GOSPO­DAR­CZY

Wydział Udostęp­nia­nia Zbiorów

Wydział Udostęp­nia­nia Zbiorów

KIEROW­NIK WYDZIAŁU: Małgo­rzata Zapędow­ska

W ramach wydziału funkcjo­nują: Czytel­nia Główna, Wypoży­czal­nia, Zbiory Audio­wi­zu­alne.

CZYTEL­NIA GŁÓWNA czynna:

ponie­dzia­łek – godz. 9–15
wtorek – piątek godz. 9–19
sobota godz. 9–15

Tel. 52 341 30 74 wew. 18  czytelnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Czytel­nia Główna ma charak­ter publiczny, skorzy­stać z niej może każdy kto posiada przy sobie dokument tożsa­mo­ści. Księgo­zbiór dobrany jest tak, aby służył głównie kształ­ce­niu i dosko­na­le­niu zawodo­wemu nauczy­cieli, studen­tom kierun­ków pedago­gicz­nych oraz reali­za­cji programu naucza­nia i wycho­wa­nia. W czytelni znajduje się również bogaty księgo­zbiór językowy z języka angiel­skiego, niemiec­kiego, hiszpań­skiego, francu­skiego, uwzględ­nia­jący metodykę naucza­nia, grama­tykę, fonetykę, wymowę, beletry­stykę (bajki). Udostęp­niane są również gry i zabawy wspoma­ga­jące naukę języków obcych. Zbiory obejmują Medio­tekę języka niemiec­kiego pod patro­na­tem Goethe Insti­tut.

ZBIORY CZYTELNI:

- księgo­zbiór językowy z angiel­skiego, niemiec­kiego, hiszpań­skiego, francu­skiego – wolny dostęp do półek,
– Medio­teka języka niemiec­kiego Goethe Insti­tut – wolny dostęp do półek,
– gry i zabawy językowe – wolny dostęp do półek,
– wydaw­nic­twa infor­ma­cji bezpo­śred­niej (encyklo­pe­die, słowniki, leksy­kony i opraco­wa­nia),
– wydaw­nic­twa metodyczne (np. przewod­niki metodyczne i programy naucza­nia),
– litera­turę z zakresu pedago­giki i nauk pokrew­nych,
– litera­turę z pozosta­łych dziedzin wiedzy,
– regio­na­lia,
– materiały dotyczące awansu zawodo­wego nauczy­cieli,
– wydaw­nic­twa ciągłe – zeszyty naukowe (np. „Studia Pedago­giczne”, „Roczniki Pedago­giczne”),
– gazety i czaso­pi­sma: pedago­giczne, metodyczne, histo­ryczne, geogra­ficzne, techniczne, literac­kie, kultu­ralne, społeczno-polityczne, naukowe.

OGÓLNE ZASADY KORZY­STA­NIACZYTELNI GŁÓWNEJ:

Prawo korzy­sta­nia z Czytelni mają wszyscy posia­da­jący przy sobie dowód tożsa­mo­ści. Czytel­nik, chcąc korzy­stać z Czytelni Głównej zobowią­zany jest do elektro­nicz­nej rejestra­cji konta biblio­tecz­nego. Czytel­nia udostęp­nia zbiory na miejscu – wyjątek stano­wią zbiory językowe, które można wypoży­czać do domu na okres 4 tygodni z możli­wo­ścią 3 prolon­gat, jeśli nie ma rezer­wa­cji książki przez innego czytel­nika lub przed upływem terminu zwrotu książki. Korzy­stać można z książek i czaso­pism znajdu­ją­cych się w podręcz­nym magazy­nie, jak i zamawiać pozycje z księgo­zbioru Biblio­teki nie znajdu­ją­cego się w Czytelni. Na terenie Biblio­teki znajduje się samoob­słu­gowe ksero, po zosta­wie­niu dokumentu tożsa­mo­ści można z niego skorzy­stać.

WYPOŻY­CZAL­NIA  czynna:

ponie­dzia­łek – godz. 9–15
wtorek – piątek godz. 9–19
sobota godz. 9–15
tel. 52 341 30 74 / 52 341 19 84 wew.17  wypozyczalnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Zadaniem Wypoży­czalni jest organi­za­cja procesu udostęp­nia­nia zbiorów oraz ewiden­cja czytel­ni­ków i wypoży­czeń. Pracow­nicy wydziału opraco­wują stałą wystawkę nowości przeka­zy­wa­nych do udostęp­nia­nia czytel­ni­kom. Każdy czytel­nik korzy­sta­jący pierw­szy raz z usług PBW zobowią­zany jest do założe­nia konta poprzez katalog online. Z chwilą zreali­zo­wa­nia złożo­nego zamówie­nia zakła­dana jest karta biblio­teczna.

ZASADY KORZY­STA­NIA Z WYPOŻY­CZALNI

Prawo do korzy­sta­nia ze zbiorów biblio­tecz­nych mają osoby pełno­let­nie, zainte­re­so­wane naszymi zbiorami, posia­da­jące stały meldu­nek w woj. kujaw­sko-pomor­skim bądź studenci zamiesz­kali poza wojewódz­twem, a rozli­cza­jący się z Biblio­teką obiegówką.

Zasady udostęp­nia­nia zbiorów:

- Studenci zapisy­wani są na podsta­wie dowodu osobi­stego i legity­ma­cji studenc­kiej, a pozostałe osoby zapisy­wane są na podsta­wie dowodu osobi­stego.
– Czytel­nicy mogą wypoży­czać 5 książek jedno­ra­zowo.
– Termin wypoży­cza­nia książek wynosi 4 tygodnie.
– Istnieje możli­wość przedłu­że­nia terminu zwrotu książki przez czytel­nika trzy razy po 30 dni, jeśli nie ma rezer­wa­cji danego egzem­pla­rza przez innego czytel­nika.
– Czytel­nik, który przetrzy­muje książki płaci karę w wysoko­ści 0,50 zł od każdego egzem­pla­rza za każdy rozpo­częty tydzień po termi­nie zwrotu.
– W przypadku zagubie­nia lub znisz­cze­nia książki czytel­nik zobowią­zany jest odkupić ją lub pokryć jej wartość według wyceny, której dokonuje komisja.
– W przypad­kach szcze­gól­nie uzasad­nio­nych Biblio­tece przysłu­guje prawo żądania zwrotu wypoży­czo­nych książek przed upływem ustalo­nego terminu.

ZBIORY AUDIO­WI­ZU­ALNE dostępne są w wypoży­czalni. Na uwagę zasłu­guje m.in. szeroki wybór:

- książek mówio­nych na płytach w forma­tach audio oraz MP3,
– adapta­cji lektur szkol­nych na płytach DVD i audio­bo­okach,
– multi­me­diów eduka­cyj­nych z progra­mami dla dzieci i młodzieży oraz wycho­waw­ców,
– tablic dydak­tycz­nych i pakie­tów eduka­cyj­nych.

Wydział Groma­dze­nia i Opraco­wa­nia Zbiorów

Wydział Groma­dze­nia i Opraco­wa­nia Zbiorów

KIEROW­NIK WYDZIAŁU: Lucyna Poźnia­kow­ska-Misiak

Tel. 52 341 19 84 wew. 13 – opraco­wa­nie
Tel. 52 340 01 40 – groma­dze­nie

opracowanie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

gromadzenie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Wydział Infor­ma­cji i Wspoma­ga­nia Placó­wek Oświa­to­wych

Wydział Infor­ma­cji i Wspoma­ga­nia Placó­wek Oświa­to­wych

KIEROW­NIK WYDZIAŁU: Ewa Bedełek

Tel. 52 341 30 74
Tel. 52 341 19 84 wew. 16

pbw@​pbw.​bydgoszcz.​pl

W ramach wydziału funkcjo­nuje:
Czytel­nia Biblio­gra­ficzna i Inter­ne­towe Centrum Infor­ma­cji Multi­me­dial­nej.

Wydział:
– udziela (bezpo­śred­niej i telefo­nicz­nej) infor­ma­cji biblio­tecz­nej i biblio­gra­ficz­nej oraz rzeczo­wej,
– opraco­wuje zesta­wie­nia biblio­gra­ficzne na zamówie­nie Kurato­rium Oświaty, KPCEN, ZNP, szkół, placó­wek oświa­towo-wycho­waw­czych i organi­za­cji,
– reali­zuje zadania wynika­jące z eduka­cji czytel­ni­czej i medial­nej (zajęcia eduka­cyjne),
– opraco­wuje bazę biblio­gra­ficzną artyku­łów z prenu­me­ro­wa­nych czaso­pism z zakresu pedago­giki i nauk pokrew­nych,
– wspomaga placówki oświa­towe.

CZYTEL­NIA BIBLIO­GRA­FICZNA

Księgo­zbiór zawiera:
– wydaw­nic­twa infor­ma­cji bezpo­śred­niej (encyklo­pe­die ogólne i specjalne, leksy­kony, słowniki językowe ogólne i specjalne, słowniki rzeczowe),
– katalogi np. wydaw­ni­cze,
– infor­ma­tory np. o formach kształ­ce­nia i dokształ­ca­nia,
– publi­ka­cje z zakresu infor­ma­cji nauko­wej,
– publi­ka­cje z histo­rii i teorii biblio­gra­fii.
– publi­ka­cje z histo­rii, teorii i praktyki biblio­te­kar­stwa,
– biblio­gra­fie dziedzin i zagad­nień w tym osobowe, regio­nalne i lokalne,
– zesta­wie­nia biblio­gra­ficzne,
– materiały związane z awansem zawodo­wym nauczy­ciela,
– zesta­wie­nia dotyczące prawa oświa­to­wego.

INTER­NE­TOWE CENTRUM INFOR­MA­CJI MULTI­ME­DIAL­NEJ

Powstało w ramach programu współ­fi­nan­so­wa­nego z Europej­skiego Fundu­szu Społecz­nego.
Jednym z celów tego projektu jest ułatwie­nie zdoby­wa­nia i przetwa­rza­nia infor­ma­cji dostęp­nej poprzez sieć Inter­net oraz infor­ma­cji multi­me­dial­nej. Użytkow­nik ma dostęp do Inter­netu, pakietu Office i pakietu eduka­cyj­nego PWN (encyklo­pe­dia, słownik i atlas).
Pracow­nie dostępne są dla czytel­ni­ków – użytkow­ni­ków Biblio­teki.

Muzeum Oświaty

Muzeum Oświaty

KIEROW­NIK WYDZIAŁU: Joanna Grabow­ska-Janowiak

Czynne:
ponie­dzia­łek 8:00–15:00
wtorek 8:00–17:00
środa, czwar­tek, piątek 8:00–15:00

Tel. 52 342 65 90
muzeumoswiaty@​poczta.​onet.​pl

Muzeum funkcjo­nuje od 15 września 1985 roku, a w struk­tu­rze Pedago­gicz­nej Biblio­teki Wojewódz­kiej w Bydgosz­czy od 1992 roku.

DZIAŁAL­NOŚĆ MUZEUM:

- groma­dze­nie, opraco­wy­wa­nie i udostęp­nia­nie zbiorów,
– organi­zo­wa­nie wystaw stałych i czaso­wych,
– publi­ko­wa­nie infor­ma­to­rów, prac popular­no­nau­ko­wych i opraco­wań metodycz­nych,
– reali­za­cja zadań dydak­tyczno-wycho­waw­czych: prowa­dze­nie zajęć wynika­ją­cych z progra­mów naucza­nia, przybli­ża­nie histo­rii i trady­cji zawodu nauczy­ciela, upowszech­nia­nie histo­rii oświaty regionu bydgo­skiego.

MUZEUM OŚWIATY GROMA­DZI:

- muzealia: wyposa­że­nie ucznia i nauczy­ciela, sprzęt szkolny, pomoce naukowe;
– archi­wa­lia: spuści­znę nauczy­cieli dokumen­tu­jącą ich zawodową i pozaza­wo­dową działal­ność, materiały ukazu­jące drogę kształ­ce­nia i dosko­na­le­nia zawodo­wego, zespoły szcząt­ko­wych akt szkół i placó­wek oświa­to­wych;
– zbiory biblio­teczne: podręcz­niki, lektury szkolne, litera­turę z zakresu pedago­giki, psycho­lo­gii, dydak­tyki i metodyki, czaso­pi­sma i wycinki prasowe o tematyce oświa­to­wej, fotogra­fie.

WYSTAWY STAŁE:

- Szkoła sprzed lat. (Okres zaborów i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego);
– Losy nauczy­cieli bydgo­skich w latach 1939 – 1945;
– Szkice z dziejów oświaty.(Najciekawsze wydarze­nia z histo­rii bydgo­skiego szkol­nic­twa w latach 1945 – 1980);
– Trady­cje związ­kowe pracow­ni­ków oświaty. ( Działal­ność związ­ków zawodo­wych ; głownie ZNP oraz NSZZ „Solidar­ność”).

PROPO­ZY­CJE TEMATÓW LEKCJI MUZEAL­NYCH

SZKOŁA SPRZED LAT

 • Szkoła naszych dziad­ków i pradziad­ków
 • Ucznio­wie polscy w walce o język ojczy­sty – germa­ni­za­cja i rusyfi­ka­cja szkol­nic­twa w okresie zaborów
 • Jak w Plastu­sio­wym pamięt­niku – zajęcia dla najmłod­szych
 • Naucza­nie religii w szkole
 • Mój elemen­tarz, moja pierw­sza czytanka – elemen­ta­rze i podręcz­niki dawniej i dziś
 • Od rylca do wiecz­nego pióra, czyli histo­ria pisma i materia­łow piśmien­ni­czych
 • Wspomnie­nia grana­to­wego mundurka, czyli spotka­nia z uczniami dawnej szkoły

LOSY NAUCZY­CIELI BYDGO­SKICHLATACH 1939–1945

 • Marty­ro­lo­gia nauczy­cieli bydgo­skich w latach drugiej wojny świato­wej
 • Tajne naucza­nie
 • Pierw­sze dni wojny w Bydgosz­czy – „krwawa niedziela“
 • Polska szkoła na obczyź­nie – Olga Trybu­chow­ska
 • Sylwetki nauczy­cieli bydgo­skich – F.Kaja, J.Świetlik, F.Grot
 • Spotka­nia z uczest­ni­kami drugiej wojny świato­wej (więźniami obozów koncen­tra­cyj­nych)

SZKICEDZIEJÓW OŚWIATY

 • Szkoły, których nie ma – kroniki, zdjęcia, pamiątki
 • Odbudowa szkol­nic­twa bydgo­skiego w latach 1945–1956
 • Harcer­stwo w szkole
 • Działal­ność związ­kowa nauczy­cieli bydgo­skich
 • Samorząd­ność w szkole
 • Gazetki szkolne dawniej i dziś
 • Nauczy­ciel – więcej niż zawód, czyli jak zosta­wało się nauczy­cie­lem
Wydział Admini­stra­cyjno-Gospo­dar­czy

Wydział Admini­stra­cyjno-Gospo­dar­czy

KIEROW­NIK WYDZIAŁU: Małgo­rzata Wierz­bow­ska

Tel. 52 341 30 74
Tel. 52 341 19 84
administracja@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Kodeks etyki pracow­ni­ków

Kodeks etyki pracow­ni­ków

Kodeks etyki pracow­ni­ków Pedago­gicz­nej Biblio­teki Wojewódz­kiej w Bydgosz­czy wyzna­cza standardy postę­po­wa­nia pracow­ni­ków w związku z wykony­wa­niem przez nich zadań służby publicz­nej, rozumia­nej nie tylko jako wykony­wa­nie poleceń zwierzch­ni­ków, lecz również jako służe­nie intere­som wspól­noty samorzą­do­wej i społecz­no­ści lokal­nej oraz postę­po­wa­nie zgodnie z warto­ściami przyję­tymi w demokra­tycz­nym społe­czeń­stwie.

Kontakt

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgosz­czy
ul. M. Skłodow­skiej-Curie 4
85–094 Bydgoszcz

Telefony:

52 341 19 84
52 341 30 74 

numery wewnętrzne:
Fax – 10,
Sekre­ta­riat – 11,
Opraco­wa­nie zbiorów – 13,
Księgo­wość – 14,
Zbiory Audio­wi­zu­alne – 15,
Wydział Infor­ma­cji i Wspoma­ga­nia
Placó­wek Oświa­to­wych – 16,
Wypoży­czal­nia – 17,
Czytel­nia –  18

52 341 71 86 (Księgo­wość)
52 340 01 40 (Groma­dze­nie zbiorów)
52 342 65 90 (Muzeum Oświaty)

Formu­larz kontak­towy
1 + 7 =
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast