Peda­go­giczna
Biblio­teka Woje­wódzka

im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy katalog »

Oferta

Kata­logi i bazy biblio­gra­ficzne

Kata­logi i bazy biblio­gra­ficzne

KATALOG INTEGRO, Biblio­grafia Zagad­nień Peda­go­gicz­nych, Biblio­grafia woj. kujawsko-pomor­skiego (region byd­goski, region toruńsko-wło­cławski)

Udo­stęp­nianie zbiorów

Udo­stęp­nianie zbiorów

Godziny otwarcia – ponie­działek: 9:00 – 15:00, wtorek-piątek: 9:00 – 19:00, sobota: 9:00 – 15:00. Regu­lamin udo­stęp­niania zbiorów

Nie­peł­no­sprawni

Nie­peł­no­sprawni

Infor­macja dla osób doświad­cza­ją­cych trwale lub okre­sowo trud­ności w komu­ni­ko­waniu i poru­szaniu się, pra­gną­cych sko­rzy­stać z zasobów i usług biblio­teki

Czy­telnia online

Czy­telnia online

Dostęp do serwisu IBUK LIBRA zawie­ra­ją­cego elek­tro­niczne wersje książek nauko­wych. Cyfrowa wypo­ży­czalnia między­bi­blio­teczna książek i czaso­pism nauko­wych ACA­DE­MICA

Zajęcia edu­ka­cyjne

Zajęcia edu­ka­cyjne

Orga­ni­zacja zajęć edu­ka­cyj­nych dla uczniów na wszyst­kich etapach kształ­cenia. Oferta na rok 2018/19

Biblio­grafie

Biblio­grafie

Zesta­wiania biblio­gra­ficzne na zamó­wienie nauczy­cieli. Na stronie inter­ne­towej dostępne są zesta­wienia pre­zen­tu­jące zbiory Biblio­teki na aktu­alne i ważne tematy.

Orga­ni­zacja kon­kursów

Orga­ni­zacja kon­kursów

Quizy, kon­kursy tra­dy­cyjne i inter­ne­towe, lite­rackie, pla­styczne, rocz­ni­cowe. Aktu­alne: Mój bajkowy przy­ja­ciel

Wspo­ma­ganie szkół

Wspo­ma­ganie szkół

Sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia nauczy­cieli. Szko­lenia i warsz­taty dla nauczy­cieli. Zajęcia edu­ka­cyjne dla uczniów. Pro­mo­wanie dobrych praktyk. O wspo­ma­ganiu

Lekcje muze­alne

Lekcje muze­alne

Szkoła naszych dziadków i pra­dziadków; Losy nauczy­cieli byd­go­skich w latach 1939 – 1945; Tajne nauczanie; Spra­wie­dliwi wśród Narodów Świata – Irena Sen­dle­rowa; Sekrety Byd­goszczy… Wszystkie tematy

Medio­teka

Medio­teka

Medio­teka Języka Nie­miec­kiego pod patro­natem Goethe Institut, a także bogate zbiory do nauczania języka angiel­skiego, fran­cu­skiego, hisz­pań­skiego. Zbiory dźwię­kowe, filmy, audio­booki.

Uczeń zdolny

Uczeń zdolny

Oferta spe­cjalna w dostępie do zbiorów dla uczniów z reko­men­dacją nauczy­ciela pro­wa­dzą­cego.

Dostęp do Inter­netu

Dostęp do Inter­netu

Bez­prze­wo­dowy dostęp do sieci Internet dla użyt­kow­ników posia­da­ją­cych prze­nośne urzą­dzenia zgodne z Wi-Fi. Moż­li­wość korzy­stania z kom­pu­terów w Wydziale Infor­macji.

Kon­fe­rencje i warsz­taty

Kon­fe­rencje i warsz­taty

Orga­ni­zacja kon­fe­rencji meto­dycz­nych, warsz­tatów i szkoleń dla nauczy­cieli.

Wolon­ta­riat

Wolon­ta­riat

Pro­jekty wolon­ta­riatu euro­pej­skiego w biblio­tece: Travel to Europe, Toge­ther in Europe, To Be Like Libra­rian. (więcej…)

Wyda­rzenia

«
»
Pn
Wt
Śr
Czw
Pt
So
Nd
Kwie­cień
Kwie­cień
1
2
3
4
5
6
7
 • Poznaj zawody
  09:30 -10:15
  07-05-2019

  Celem zajęć jest posze­rzenie wiedzy uczniów o świecie zawodów, zapo­znanie mło­dzieży z lokalnym rynkiem pracy oraz zwró­ceniu uwagi na ste­reo­typy w myśleniu o rolach zawo­do­wych.

 • Stara szkoła
  10:00 -11:00
  07-05-2019

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pru­skiego i dwudzie­sto­le­cia mię­dzy­wo­jen­nego.

 • Jesteś siebie wart
  10:15 -11:00
  07-05-2019

  Zajęcia z doradztwa zawo­do­wego. Celem zajęć jest dosko­na­lenie przez uczniów umie­jęt­ności dostrze­gania i nazy­wania swoich atutów, kształ­to­wanie umie­jęt­ności okre­ślania swoich zalet oraz doko­nanie war­to­ścio­wania swoich mocnych stron.

 • Pro­gra­mo­wanie z Ozo­botem
  12:00 -13:30
  07-05-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla kl. 1 – 3 szkoły pod­sta­wowej. Cele zajęć:

  • podno­szenie kompe­tencji infor­ma­tycz­nych uczniów;
  • rozwi­janie umiejęt­ności rozu­mienia, anali­zo­wania i rozwią­zy­wania pro­blemów;
  • nauczanie progra­mo­wania i rozwią­zy­wania pro­blemów z wykorzy­sta­niem urzą­dzeń cyfro­wych.
8
9
10
 • Bajki świata
  09:00 -10:30
  10-05-2019

  Zajęcia obej­mują pre­zen­tację na temat lite­ra­tury fantasy oraz krótką poga­dankę na temat dwóch tytułów z lite­ra­tury świa­towej „Alicji w krainie czarów” Lewisa Carolla oraz „Czar­no­księż­nika z krainy Oz” Franka Bauma. Oczy­wi­ście nie brakuje gło­śnego czy­tania – pierwsze roz­działy z wybra­nych książek.
  Dzieci mają też okazję obej­rzeć prze­pięknie wyko­nane książki prze­strzenne pop-up. W ostat­niej części uczest­nicy wyko­nują ilu­stracje do oma­wia­nych utworów.

 • Stara szkoła
  09:00 -10:30
  10-05-2019

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pru­skiego i dwudzie­sto­le­cia mię­dzy­wo­jen­nego.

 • Poznaj zawody
  09:30 -10:15
  10-05-2019

  Celem zajęć jest posze­rzenie wiedzy uczniów o świecie zawodów, zapo­znanie mło­dzieży z lokalnym rynkiem pracy oraz zwró­ceniu uwagi na ste­reo­typy w myśleniu o rolach zawo­do­wych.

 • Jesteś siebie wart
  10:15 -11:00
  10-05-2019

  Zajęcia z doradztwa zawo­do­wego. Celem zajęć jest dosko­na­lenie przez uczniów umie­jęt­ności dostrze­gania i nazy­wania swoich atutów, kształ­to­wanie umie­jęt­ności okre­ślania swoich zalet oraz doko­nanie war­to­ścio­wania swoich mocnych stron.

 • Bajki świata
  11:00 -12:15
  10-05-2019

  Zajęcia obej­mują pre­zen­tację na temat lite­ra­tury fantasy oraz krótką poga­dankę na temat dwóch tytułów z lite­ra­tury świa­towej „Alicji w krainie czarów” Lewisa Carolla oraz „Czar­no­księż­nika z krainy Oz” Franka Bauma. Oczy­wi­ście nie brakuje gło­śnego czy­tania – pierwsze roz­działy z wybra­nych książek.
  Dzieci mają też okazję obej­rzeć prze­pięknie wyko­nane książki prze­strzenne pop-up. W ostat­niej części uczest­nicy wyko­nują ilu­stracje do oma­wia­nych utworów.

 • Bajki świata
  12:30 -14:00
  10-05-2019

  Zajęcia obej­mują pre­zen­tację na temat lite­ra­tury fantasy oraz krótką poga­dankę na temat dwóch tytułów z lite­ra­tury świa­towej „Alicji w krainie czarów” Lewisa Carolla oraz „Czar­no­księż­nika z krainy Oz” Franka Bauma. Oczy­wi­ście nie brakuje gło­śnego czy­tania – pierwsze roz­działy z wybra­nych książek.
  Dzieci mają też okazję obej­rzeć prze­pięknie wyko­nane książki prze­strzenne pop-up. W ostat­niej części uczest­nicy wyko­nują ilu­stracje do oma­wia­nych utworów.

11
12
13
 • Bajki świata
  09:00 -10:30
  13-05-2019

  Zajęcia obej­mują pre­zen­tację na temat lite­ra­tury fantasy oraz krótką poga­dankę na temat dwóch tytułów z lite­ra­tury świa­towej „Alicji w krainie czarów” Lewisa Carolla oraz „Czar­no­księż­nika z krainy Oz” Franka Bauma. Oczy­wi­ście nie brakuje gło­śnego czy­tania – pierwsze roz­działy z wybra­nych książek.
  Dzieci mają też okazję obej­rzeć prze­pięknie wyko­nane książki prze­strzenne pop-up. W ostat­niej części uczest­nicy wyko­nują ilu­stracje do oma­wia­nych utworów.

 • Bajki świata
  11:30 -13:00
  13-05-2019

  Zajęcia obej­mują pre­zen­tację na temat lite­ra­tury fantasy oraz krótką poga­dankę na temat dwóch tytułów z lite­ra­tury świa­towej „Alicji w krainie czarów” Lewisa Carolla oraz „Czar­no­księż­nika z krainy Oz” Franka Bauma. Oczy­wi­ście nie brakuje gło­śnego czy­tania – pierwsze roz­działy z wybra­nych książek.
  Dzieci mają też okazję obej­rzeć prze­pięknie wyko­nane książki prze­strzenne pop-up. W ostat­niej części uczest­nicy wyko­nują ilu­stracje do oma­wia­nych utworów.

 • Pro­gra­mo­wanie z Ozo­botem
  12:00 -13:30
  13-05-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla kl. 1 – 3 szkoły pod­sta­wowej. Cele zajęć:

  • podno­szenie kompe­tencji infor­ma­tycz­nych uczniów;
  • rozwi­janie umiejęt­ności rozu­mienia, anali­zo­wania i rozwią­zy­wania pro­blemów;
  • nauczanie progra­mo­wania i rozwią­zy­wania pro­blemów z wykorzy­sta­niem urzą­dzeń cyfro­wych.
 • Bajki świata
  13:15 -14:30
  13-05-2019

  Zajęcia obej­mują pre­zen­tację na temat lite­ra­tury fantasy oraz krótką poga­dankę na temat dwóch tytułów z lite­ra­tury świa­towej „Alicji w krainie czarów” Lewisa Carolla oraz „Czar­no­księż­nika z krainy Oz” Franka Bauma. Oczy­wi­ście nie brakuje gło­śnego czy­tania – pierwsze roz­działy z wybra­nych książek.
  Dzieci mają też okazję obej­rzeć prze­pięknie wyko­nane książki prze­strzenne pop-up. W ostat­niej części uczest­nicy wyko­nują ilu­stracje do oma­wia­nych utworów.

14
 • To, co konieczne, to, co zby­teczne
  09:00 -09:45
  14-05-2019

  Zajęcia eduka­cyjne przygo­to­wane w ramach pro­jektu „Wszystko, co najważ­niej­sze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”.

 • Klub Enigma
  09:00 -09:45
  14-05-2019

  Gracze muszą opuścić pomiesz­czenie w 45 min. By to zrobić, trzeba roz­wiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności ana­li­tyczne. Tutaj liczy się spo­strze­gaw­czość, kre­atyw­ność, spryt i wiedza.

 • Aka­demia Gier Logicz­nych
  09:00 -09:45
  14-05-2019

  Zajęcia edu­ka­cyjne dla uczniów.

 • Aka­demia Gier Logicz­nych
  10:00 -10:45
  14-05-2019

  Zajęcia edu­ka­cyjne dla uczniów.

 • Klub Enigma
  10:00 -10:45
  14-05-2019

  Gracze muszą opuścić pomiesz­czenie w 45 min. By to zrobić, trzeba roz­wiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności ana­li­tyczne. Tutaj liczy się spo­strze­gaw­czość, kre­atyw­ność, spryt i wiedza.

 • To, co konieczne, to, co zby­teczne
  10:00 -10:45
  14-05-2019

  Zajęcia eduka­cyjne przygo­to­wane w ramach pro­jektu „Wszystko, co najważ­niej­sze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”.

 • To, co konieczne, to, co zby­teczne
  11:00 -11:45
  14-05-2019

  Zajęcia eduka­cyjne przygo­to­wane w ramach pro­jektu „Wszystko, co najważ­niej­sze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”.

 • Klub Enigma
  11:00 -11:45
  14-05-2019

  Gracze muszą opuścić pomiesz­czenie w 45 min. By to zrobić, trzeba roz­wiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności ana­li­tyczne. Tutaj liczy się spo­strze­gaw­czość, kre­atyw­ność, spryt i wiedza.

 • Aka­demia Gier Logicz­nych
  11:00 -11:45
  14-05-2019

  Zajęcia edu­ka­cyjne dla uczniów.

 • Aka­demia Gier Logicz­nych
  12:00 -12:45
  14-05-2019

  Zajęcia edu­ka­cyjne dla uczniów.

15
16
17
18
 • Noc Muzeów
  17:00 -01:00
  18 – 05-2019 – 19-05 – 2019

  Zapra­szamy do zwie­dzania stałych eks­po­zycji:

  Szkoła naszych dziadków i pra­dziadków” – zapra­szamy rodziców z dziećmi do szkoły z okresu dwu­dzie­sto­lecia mię­dzy­wo­jen­nego.
  „Szkol­nictwo w okresie PRL” – wystawa wspo­mnień dla wszyst­kich, którzy w tym okresie z tor­ni­strem na plecach wędro­wali do szkoły.
  „Drogi zdo­by­wania zawodu nauczy­ciela” – wystawa prze­zna­czona w szcze­gól­ności dla nauczy­cieli i osób zwią­za­nych z oświatą.
  „Losy byd­go­skich nauczy­cieli w latach 1939 – 1945” – zachę­camy do zwie­dzenia wystawy doty­czącej życia byd­gosz­czan w tym okresie.
  „Marian Rejewski – byd­gosz­czanin, mate­matyk, kryp­tolog” – każda z odwie­dza­ją­cych osób będzie miała moż­li­wość wyko­rzy­stać w prak­tyce symu­lator Enigmy.

 • Wer­nisaż „Poza wyobraźnią“
  18:00 -19:00
  18-05-2019

  Wer­nisaż wystawy malar­skiej Natalii i Macieja Jeliń­skich pt. „Poza wyobraźnią“.

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 • Aka­demia Gier Logicz­nych
  12:30 -14:00
  29-05-2019

  Zajęcia edu­ka­cyjne dla uczniów.

30
 • Aka­demia Gier Logicz­nych
  10:00 -11:30
  30-05-2019

  Zajęcia edu­ka­cyjne dla uczniów.

31
Czer­wiec
Czer­wiec

O biblio­tece

Wydział Udo­stęp­niania Zbiorów
Wydział Gro­ma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów
Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych
Muzeum Oświaty
Wydział Admi­ni­stra­cyjno-Gospo­darczy
Kodeks etyki pra­cow­ników
Archiwum wyda­rzeń
Historia biblio­teki
Struk­tura orga­ni­za­cyjna
Wydział Udo­stęp­niania Zbiorów

Wydział Udo­stęp­niania Zbiorów

KIE­ROWNIK WYDZIAŁU: Mał­go­rzata Zapę­dowska

W ramach wydziału funk­cjo­nują: Czy­telnia Główna, Wypo­ży­czalnia, Zbiory Audio­wi­zu­alne.

CZY­TELNIA GŁÓWNA czynna: ponie­działek – godz. 9 – 15, wtorek – piątek godz. 9 – 19, sobota godz. 9 – 15
tel. 52 341 30 74 wew. 18 czytelnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Czy­telnia Główna ma cha­rakter publiczny, sko­rzy­stać z niej może każdy kto posiada przy sobie doku­ment toż­sa­mości. Księ­go­zbiór dobrany jest tak, aby służył głównie kształ­ceniu i dosko­na­leniu zawo­do­wemu nauczy­cieli, stu­dentom kie­runków peda­go­gicz­nych oraz reali­zacji pro­gramu nauczania i wycho­wania. W czy­telni znaj­duje się również bogaty księ­go­zbiór języ­kowy z języka angiel­skiego, nie­miec­kiego, hisz­pań­skiego, fran­cu­skiego, uwzględ­nia­jący meto­dykę nauczania, gra­ma­tykę, fone­tykę, wymowę, bele­try­stykę (bajki). Udo­stęp­niane są również gry i zabawy wspo­ma­ga­jące naukę języków obcych. Zbiory obej­mują Medio­tekę języka nie­miec­kiego pod patro­natem Goethe Institut.

ZBIORY CZY­TELNI:
– księ­go­zbiór języ­kowy z angiel­skiego, nie­miec­kiego, hisz­pań­skiego, fran­cu­skiego, Medio­teka języka nie­miec­kiego Goethe Institut,
– gry i zabawy języ­kowe,
– wydaw­nictwa infor­macji bez­po­śred­niej (ency­klo­pedie, słow­niki, lek­sy­kony i opra­co­wania),
– wydaw­nictwa meto­dyczne (np. prze­wod­niki meto­dyczne i pro­gramy nauczania),
– lite­ra­turę z zakresu peda­go­giki i nauk pokrew­nych oraz z pozo­sta­łych dzie­dzin wiedzy,
– mate­riały doty­czące awansu zawo­do­wego nauczy­cieli,
– wydaw­nictwa ciągłe – zeszyty naukowe (np. „Studia Peda­go­giczne”, „Rocz­niki Peda­go­giczne”),
– regio­nalia oraz gazety i cza­so­pisma: peda­go­giczne, meto­dyczne, histo­ryczne, geo­gra­ficzne, tech­niczne, lite­rackie, kul­tu­ralne, spo­łeczno-poli­tyczne, naukowe.

OGÓLNE ZASADY KORZY­STANIACZY­TELNI GŁÓWNEJ: Prawo korzy­stania z Czy­telni mają wszyscy posia­da­jący przy sobie dowód toż­sa­mości. Czy­telnik, chcąc korzy­stać z Czy­telni Głównej zobo­wią­zany jest do elek­tro­nicznej reje­stracji konta biblio­tecz­nego. Czy­telnia udo­stępnia zbiory na miejscu – wyjątek sta­nowią zbiory języ­kowe, które można wypo­ży­czać do domu na okres 4 tygodni z moż­li­wo­ścią 3 pro­longat, jeśli nie ma rezer­wacji przez innego czy­tel­nika. Na terenie Biblio­teki znaj­duje się samo­ob­słu­gowe ksero, można z niego sko­rzy­stać po zosta­wieniu doku­mentu toż­sa­mości.

WYPO­ŻY­CZALNIA czynna: ponie­działek – godz. 9 – 15, wtorek – piątek godz. 9 – 19, sobota godz. 9 – 15
tel. 52 341 30 74 / 52 341 19 84 wew.17 wypozyczalnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Zada­niem Wypo­ży­czalni jest orga­ni­zacja procesu udo­stęp­niania zbiorów oraz ewi­dencja czy­tel­ników i wypo­ży­czeń. Każdy czy­telnik korzy­sta­jący pierwszy raz z usług PBW zobo­wią­zany jest do zało­żenia konta poprzez katalog online. Z chwilą zre­ali­zo­wania zło­żo­nego zamó­wienia zakła­dana jest karta biblio­teczna.

ZASADY KORZY­STANIA Z WYPO­ŻY­CZALNI: Prawo do korzy­stania ze zbiorów biblio­tecz­nych mają osoby peł­no­letnie, posia­da­jące stały mel­dunek w woj. kujawsko-pomor­skim bądź stu­denci zamiesz­kali poza woje­wódz­twem, a roz­li­cza­jący się z Biblio­teką obie­gówką.

Zasady udo­stęp­niania zbiorów:
– Stu­denci zapi­sy­wani są na pod­stawie dowodu oso­bi­stego i legi­ty­macji stu­denc­kiej, a pozo­stałe osoby zapi­sy­wane są na pod­stawie dowodu oso­bi­stego.
– Czy­tel­nicy mogą wypo­ży­czać 5 książek jed­no­ra­zowo.
– Termin wypo­ży­czania książek wynosi 4 tygo­dnie.
– Ist­nieje moż­li­wość prze­dłu­żenia terminu zwrotu książki przez czy­tel­nika trzy razy po 30 dni, jeśli nie ma rezer­wacji danego egzem­plarza przez innego czy­tel­nika.
– Czy­telnik, który prze­trzy­muje książki płaci karę w wyso­kości 0,50 zł od każdego egzem­plarza za każdy roz­po­częty tydzień po ter­minie zwrotu.
– W przy­padku zagu­bienia lub znisz­czenia książki czy­telnik zobo­wią­zany jest odkupić ją lub pokryć jej wartość według wyceny, której doko­nuje komisja.
– W przy­pad­kach szcze­gólnie uza­sad­nio­nych Biblio­tece przy­słu­guje prawo żądania zwrotu wypo­ży­czo­nych książek przed upływem usta­lo­nego terminu.

ZBIORY AUDIO­WI­ZU­ALNE dostępne są w wypo­ży­czalni. Na uwagę zasłu­guje m.in. szeroki wybór:
– książek mówio­nych na płytach w for­ma­tach audio oraz MP3,
– adap­tacji lektur szkol­nych na płytach DVD i audio­bo­okach,
– mul­ti­me­diów edu­ka­cyj­nych z pro­gra­mami dla dzieci i mło­dzieży oraz wycho­wawców,
– tablic dydak­tycz­nych i pakietów edu­ka­cyj­nych.

Wydział Gro­ma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów

Wydział Gro­ma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów

KIE­ROWNIK WYDZIAŁU: Lucyna Poźnia­kowska-Misiak

Tel. 52 341 19 84 wew. 13 – opra­co­wanie
Tel. 52 340 01 40 – gro­ma­dzenie

opracowanie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

gromadzenie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych

Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych

KIE­ROWNIK WYDZIAŁU: Ewa Bedełek

Tel. 52 341 30 74
Tel. 52 341 19 84 wew. 16

pbw@​pbw.​bydgoszcz.​pl

W ramach wydziału funk­cjo­nuje:
Czy­telnia Biblio­gra­ficzna i Inter­ne­towe Centrum Infor­macji Mul­ti­me­dialnej.

Wydział:
– udziela (bez­po­śred­niej i tele­fo­nicznej) infor­macji biblio­tecznej i biblio­gra­ficznej oraz rze­czowej,
– opra­co­wuje zesta­wienia biblio­gra­ficzne na zamó­wienie Kura­to­rium Oświaty, KPCEN, ZNP, szkół, pla­cówek oświa­towo-wycho­waw­czych i orga­ni­zacji,
– reali­zuje zadania wyni­ka­jące z edu­kacji czy­tel­ni­czej i medialnej (zajęcia edu­ka­cyjne),
– opra­co­wuje bazę biblio­gra­ficzną arty­kułów z pre­nu­me­ro­wa­nych cza­so­pism z zakresu peda­go­giki i nauk pokrew­nych,
– wspo­maga pla­cówki oświa­towe.

CZY­TELNIA BIBLIO­GRA­FICZNA

Księ­go­zbiór zawiera:
– wydaw­nictwa infor­macji bez­po­śred­niej (ency­klo­pedie ogólne i spe­cjalne, lek­sy­kony, słow­niki języ­kowe ogólne i spe­cjalne, słow­niki rze­czowe),
– kata­logi np. wydaw­nicze,
– infor­ma­tory np. o formach kształ­cenia i dokształ­cania,
– publi­kacje z zakresu infor­macji naukowej,
– publi­kacje z historii i teorii biblio­grafii.
– publi­kacje z historii, teorii i prak­tyki biblio­te­kar­stwa,
– biblio­grafie dzie­dzin i zagad­nień w tym osobowe, regio­nalne i lokalne,
– zesta­wienia biblio­gra­ficzne,
– mate­riały zwią­zane z awansem zawo­dowym nauczy­ciela,
– zesta­wienia doty­czące prawa oświa­to­wego.

INTER­NE­TOWE CENTRUM INFOR­MACJI MUL­TI­ME­DIALNEJ

Powstało w ramach pro­gramu współ­fi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­duszu Spo­łecz­nego.
Jednym z celów tego pro­jektu jest uła­twienie zdo­by­wania i prze­twa­rzania infor­macji dostępnej poprzez sieć Internet oraz infor­macji mul­ti­me­dialnej. Użyt­kownik ma dostęp do Inter­netu, pakietu Office i pakietu edu­ka­cyj­nego PWN (ency­klo­pedia, słownik i atlas).
Pra­cownie dostępne są dla czy­tel­ników – użyt­kow­ników Biblio­teki.

Muzeum Oświaty

Muzeum Oświaty

KIE­ROWNIK WYDZIAŁU: Joanna Gra­bowska-Jano­wiak

Czynne:
ponie­działek 8:00 – 15:00
wtorek 8:00 – 17:00
środa, czwartek, piątek 8:00 – 15:00

Tel. 52 342 65 90
muzeumoswiaty@​poczta.​onet.​pl

Muzeum funk­cjo­nuje od 15 wrze­śnia 1985 roku, a w struk­turze Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Byd­goszczy od 1992 roku.

DZIA­ŁAL­NOŚĆ MUZEUM:

- gro­ma­dzenie, opra­co­wy­wanie i udo­stęp­nianie zbiorów,
– orga­ni­zo­wanie wystaw stałych i cza­so­wych,
– publi­ko­wanie infor­ma­torów, prac popu­lar­no­nau­ko­wych i opra­cowań meto­dycz­nych,
– reali­zacja zadań dydak­tyczno-wycho­waw­czych: pro­wa­dzenie zajęć wyni­ka­ją­cych z pro­gramów nauczania, przy­bli­żanie historii i tra­dycji zawodu nauczy­ciela, upo­wszech­nianie historii oświaty regionu byd­go­skiego.

MUZEUM OŚWIATY GRO­MADZI:

- muze­alia: wypo­sa­żenie ucznia i nauczy­ciela, sprzęt szkolny, pomoce naukowe;
– archi­walia: spu­ściznę nauczy­cieli doku­men­tu­jącą ich zawo­dową i poza­za­wo­dową dzia­łal­ność, mate­riały uka­zu­jące drogę kształ­cenia i dosko­na­lenia zawo­do­wego, zespoły szcząt­ko­wych akt szkół i pla­cówek oświa­to­wych;
– zbiory biblio­teczne: pod­ręcz­niki, lektury szkolne, lite­ra­turę z zakresu peda­go­giki, psy­cho­logii, dydak­tyki i meto­dyki, cza­so­pisma i wycinki prasowe o tema­tyce oświa­towej, foto­grafie.

WYSTAWY STAŁE:

- Szkoła sprzed lat (okres zaborów i dwu­dzie­sto­lecia mię­dzy­wo­jen­nego);
– Losy nauczy­cieli byd­go­skich w latach 1939 – 1945;
– Szkice z dziejów oświaty (naj­cie­kawsze wyda­rzenia z historii byd­go­skiego szkol­nictwa w latach 1945 – 1980);
– Tra­dycje związ­kowe pra­cow­ników oświaty (dzia­łal­ność związków zawo­do­wych, głównie ZNP oraz NSZZ „Soli­dar­ność”);
– Marian Rejewski – byd­gosz­czanin, mate­matyk, kryp­tolog;

PRO­PO­ZYCJE TEMATÓW LEKCJI MUZE­AL­NYCH

Wydział Admi­ni­stra­cyjno-Gospo­darczy

Wydział Admi­ni­stra­cyjno-Gospo­darczy

KIE­ROWNIK WYDZIAŁU: Mał­go­rzata Wierz­bowska

Tel. 52 341 30 74
Tel. 52 341 19 84
administracja@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Kodeks etyki pra­cow­ników

Kodeks etyki pra­cow­ników

Kodeks etyki pra­cow­ników Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Byd­goszczy wyznacza stan­dardy postę­po­wania pra­cow­ników w związku z wyko­ny­wa­niem przez nich zadań służby publicznej, rozu­mianej nie tylko jako wyko­ny­wanie poleceń zwierzch­ników, lecz również jako słu­żenie inte­resom wspól­noty samo­rzą­dowej i spo­łecz­ności lokalnej oraz postę­po­wanie zgodnie z war­to­ściami przy­ję­tymi w demo­kra­tycznym spo­łe­czeń­stwie.

Archiwum wyda­rzeń

Archiwum wyda­rzeń


ROK 2016

ROK 2015

ROK 2014

ROK 2013

ROK 2012

Historia biblio­teki

Historia biblio­teki

Biblio­teka powstała w 1921 r. w Toruniu jako Okrę­gowa Biblio­teka Peda­go­giczna Kura­to­rium Okręgu Szkol­nego Pomor­skiego z ini­cja­tywy pierw­szego kura­tora Zyg­munta Gąsio­row­skiego. Księ­go­zbiór gro­ma­dzono w oparciu o apel zwró­cony do wydaw­nictw i księ­garń.

W 1932 r. w związku z likwi­dacją kura­to­rium księ­go­zbiór prze­ka­zano biblio­tece w Gru­dziądzu.

Biblio­teka wzno­wiła swoją dzia­łal­ność 1 paź­dzier­nika 1938 r. w gmachu Książ­nicy Miej­skiej im. Miko­łaja Koper­nika w Toruniu. Od tej chwili nastę­pował coraz większy jej rozwój – tuż przed wybu­chem II wojny świa­towej księ­go­zbiór liczył 100 tys. tomów.

Podczas wojny uległo znisz­czeniu 97,5% księ­go­zbioru. Biblio­teka wzno­wiła dzia­łal­ność wiosną 1945 r. w nowym miejscu przy Placu Teatralnym, w jednym z pomiesz­czeń KOSP w Toruniu, z 2,5 tys. tomów zde­po­no­wa­nych w Książ­nicy Miej­skiej.

W 1951 r. Biblio­teka otrzy­mała nową nazwę: Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka i stała się samo­dzielną jed­nostką orga­ni­za­cyjną w ramach Kura­to­rium. Powo­łano sieć 21 bibliotek powia­to­wych i zwięk­szono liczbę pra­cow­ników.

W 1968 r. Biblio­teka została prze­nie­siona do Byd­goszczy i otrzy­mała część budynku przy ulicy Jagiel­loń­skiej 9. Zmiana sie­dziby i wydane przez mini­ster­stwo roz­po­rzą­dzenia pocią­gnęły za sobą szereg prac orga­ni­za­cyj­nych. W końcu 1970 r. księ­go­zbiór obej­mował 51757 tomów i pre­nu­me­ro­wano 172 cza­so­pisma. Współ­pra­co­wano z Insty­tutem Kształ­cenia Nauczy­cieli i Badań Oświa­to­wych.

Nowy etap to otwarcie dzia­łal­ności 1 marca 1978 r. w sie­dzibie przy ulicy Łużyc­kiej 21. Biblio­teka zajęła parter budynku, w którym znaj­dował się Dom Stu­denta WSP. Prze­nie­siony tam księ­go­zbiór liczył 75 tys. wolu­minów i 300 tytułów cza­so­pism. Nowa sie­dziba sprzy­jała roz­wo­jowi pla­cówki, z której w więk­szym wymiarze zaczęli korzy­stać stu­denci WSP. Orga­ni­zo­wano szereg wystaw, kon­fe­rencji i współ­pra­co­wano z wieloma insty­tu­cjami. Zaowo­co­wało to w 1981 r. (roku 60-lecia ist­nienia biblio­teki) otrzy­ma­niem Medalu Komisji Edu­kacji Naro­dowej.
Z biegiem lat okazało się, że lokal zaj­mo­wany przez Biblio­tekę nie spełnia wymagań sta­wia­nych przez insty­tucję. W wyniku likwi­dacji Studium Nauczy­ciel­skiego biblio­teka otrzy­mała pro­po­zycję zaadop­to­wania jego pomiesz­czeń do swoich potrzeb.

Sie­dzibę PBW przy ulicy M. Skło­dow­skiej-Curie 4 otwarto 1 grudnia 1992 r. Do nowego lokalu prze­nie­siono księ­go­zbiór liczący wówczas 103550 wolu­minów i 144 tytuły cza­so­pism. Lepsze warunki pozwo­liły na pod­nie­sienie jakości pracy oraz wpły­nęły na zado­wo­lenie zarówno czy­tel­ników jak i biblio­te­karzy.
W 1997 r. doko­nano zmian w regu­la­minie Biblio­teki. Z księ­go­zbioru korzy­stać mogą nie tylko nauczy­ciele i stu­denci kie­runków peda­go­gicz­nych, ale również wszyscy zain­te­re­so­wani nim miesz­kańcy woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego. W sie­dzibie przy ulicy M. Skło­dow­skiej-Curie 4 Biblio­teka działa do dnia dzi­siej­szego.

Struk­tura orga­ni­za­cyjna

Struk­tura orga­ni­za­cyjna

DYREKTOR BIBLIO­TEKImgr Ewa Pro­nobis-Sosnowska

tel. 52 341 19 84

WYDZIAŁY:

WYDZIAŁ GRO­MA­DZENIAOPRA­CO­WANIA ZBIORÓW

WYDZIAŁ UDO­STĘP­NIANIA ZBIORÓW

WYDZIAŁ INFOR­MACJIWSPO­MA­GANIA PLA­CÓWEK OŚWIA­TO­WYCH

MUZEUM OŚWIATY

WYDZIAŁ ADMI­NI­STRA­CYJNO-GOSPO­DARCZY

Kontakt

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy
ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4
85 – 094 Byd­goszcz

Tele­fony:

52 341 19 84
52 341 30 74 

numery wewnętrzne:
Fax – 10,
Sekre­ta­riat – 11,
Opra­co­wanie zbiorów – 13,
Księ­go­wość – 14,
Zbiory Audio­wi­zu­alne – 15,
Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania
Pla­cówek Oświa­to­wych – 16,
Wypo­ży­czalnia – 17,
Czy­telnia – 18

52 341 71 86 (Księ­go­wość)
52 340 01 40 (Gro­ma­dzenie zbiorów)
52 342 65 90 (Muzeum Oświaty)

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast