Bezpie­czeń­stwo w sieci

Bezpie­czeń­stwo w sieci

Zapra­szamy wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych do korzy­stania z zajęć „Bezpie­czeń­stwo w sieci”, które są konty­nu­acją kampanii „Biblio­teka – miejsce bezpiecz­nego Internetu”.

Przy­go­to­wane dla uczniów zajęcia to:

  • nauka o ochronie swojej prywatności,
  • bezpiecz­nych zacho­wa­niach w Internecie,
  • szacunku dla innych użyt­kow­ników sieci.

Zapra­szamy do Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy przy ul. Skło­dow­skiej-Curie 4 (po wcze­śniej­szym umówieniu grup lub klas).
Zgło­szenia i bliższe infor­macje: Beata Cieślińska – Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświa­to­wych tel. 52 341 – 30-74