Bez­pie­czeń­stwo w sieci

Bez­pie­czeń­stwo w sieci

Zapra­szamy wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych do korzy­stania z zajęć „Bez­pie­czeń­stwo w sieci”, które są kon­ty­nu­acją kam­panii „Biblio­teka – miejsce bez­piecz­nego Inter­netu”.

Przy­go­to­wane dla uczniów zajęcia to:

  • nauka o ochronie swojej pry­wat­ności,
  • bez­piecz­nych zacho­wa­niach w Inter­necie,
  • sza­cunku dla innych użyt­kow­ników sieci.

Zapra­szamy do Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Byd­goszczy przy ul. Skło­dow­skiej-Curie 4 (po wcze­śniej­szym umó­wieniu grup lub klas).
Zgło­szenia i bliższe infor­macje: Beata Cie­ślińska – Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych tel. 52 341 – 30-74