Bezpie­czeń­stwo w sieci

Bezpie­czeń­stwo w sieci

Zapra­szamy wszyst­kich zainte­re­so­wa­nych do korzy­stania z zajęć „Bezpie­czeń­stwo w sieci”, które są konty­nu­acją kampanii „Biblio­teka – miejsce bezpiecz­nego Inter­netu”.

Przygo­to­wane dla uczniów zajęcia to:

  • nauka o ochronie swojej prywat­ności,
  • bezpiecz­nych zacho­wa­niach w Inter­necie,
  • szacunku dla innych użytkow­ników sieci.

Zapra­szamy do Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy przy ul. Skłodow­skiej-Curie 4 (po wcześniej­szym umówieniu grup lub klas).
Zgłoszenia i bliższe infor­macje: Beata Cieślińska – Wydział Infor­macji i Wspoma­gania Placówek Oświa­to­wych tel. 52 341 – 30-74