Lektu­rowa kryp­togra w bibliotece

Lektu­rowa kryp­togra w bibliotece

Uczniowie klasy szóstej ze Szkoły Podsta­wowej nr 64 w Bydgoszczy wzięli udział w zaję­ciach eduka­cyj­nych pt. „Lektu­rowa kryp­togra“. Powta­rzanie i utrwa­lanie wiado­mości z prze­czy­ta­nych lektur połą­czyli z rozwią­zy­wa­niem zagadek kryp­to­lo­gicz­nych. Zmagania zakoń­czyły się sukcesem – uczniowie otrzy­mali dyplom Mistrza lektu­rowej kryp­togry. Gratu­lu­jemy i zapra­szamy na kolejne zajęcia.

Małgo­rzata Tyczyńska i Magda­lena Jaskulska-Hamadi – Wydział Udostęp­niania Zbiorów PBW w Bydgoszczy

Spotkania rozwi­ja­jące zain­te­re­so­wania huma­ni­styczne uczniów

Spotkania rozwi­ja­jące zain­te­re­so­wania huma­ni­styczne uczniów

Na kolejne spotkanie w biblio­tece przy­byli w sobotę ósmo­kla­siści ze Szkoły Podsta­wowej nr 19 w Bydgoszczy. Dorota Kucińska (polo­nistka) i Małgo­rzata Tyczyńska (nauczy­ciel biblio­te­karz) popro­wa­dziły uczniów przez epokę roman­tyzmu. Egza­miny coraz bliżej – odświe­żenie wiedzy o epoce i test z utworów roman­tycz­nych na pewno się przy­dały. Uczest­nikom poszło całkiem dobrze!

Hejt i mowa nienawiści

Hejt i mowa nienawiści

W kolej­nych zaję­ciach doty­czą­cych hejtu i mowy niena­wiści uczest­ni­czyli uczniowie klasy VIII Szkoły Podsta­wowej w Czarżu . Podczas spotkania młodzież zapo­znała się z defi­nicją hejtu i mowy niena­wiści, dysku­to­wała o przy­czy­nach i konse­kwen­cjach zjawiska hejtu. Po obej­rzeniu filmu i wysłu­chaniu frag­mentów książki doty­czącej prze­mocy rówie­śni­czej uczniowie wspólnie poszu­ki­wali odpo­wiedzi na pytania: Jakie są emocje ofiary hejtera? Jak można pomóc ofierze hejtera? Jak można sobie radzić z hejtem? Omówiono również 10 zasad antyhejtowych.

Zajęcia eduka­cyjne są zgodne z podsta­wo­wymi kierun­kami reali­zacji poli­tyki oświa­towej państwa w roku szkolnym 2019/2020 o bezpiecznym i celowym wyko­rzy­sty­waniu tech­no­logii informacyjno-komunikacyjnych.

Ewa Bedełek – Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświatowych

Bezpie­czeń­stwo w sieci

Bezpie­czeń­stwo w sieci

W Biblio­tece po raz kolejny gości­liśmy uczniów klasy VIII Szkoły Podsta­wowej w Czarżu na zaję­ciach „Bezpie­czeń­stwo w sieci”. Prowa­dząca lekcję przed­sta­wiła konse­kwencje nieroz­waż­nych działań online, takich jak: wysy­łanie i publi­ko­wanie „odważ­nych” zdjęć, przyj­mo­wanie do grona „znajo­mych” osób bliżej niezna­nych, niewy­lo­go­wy­wanie się z konta po zakoń­czeniu użyt­ko­wania serwisu. Uczniowie dowie­dzieli się także, jak należy chronić swoją prywat­ność, dbać o mocne hasła oraz szanować innych użyt­kow­ników sieci. Przy­go­to­wana została również dla uczniów gra decy­zyjna, w której uczest­nicy mogli sami zade­cy­dować o poczy­na­niach boha­tera kreskówki.

Zajęcia eduka­cyjne są zgodne z podsta­wo­wymi kierun­kami reali­zacji poli­tyki oświa­towej państwa w roku szkolnym 2019/2020 o bezpiecznym i celowym wyko­rzy­sty­waniu tech­no­logii informacyjno-komunikacyjnych.

Beata Cieślińska – Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświatowych

Barwy i symbole narodowe

Barwy i symbole narodowe

Zbli­ża­jący się Dzień Niepod­le­głości był okazją do zorga­ni­zo­wania w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek zajęć eduka­cyj­nych o tema­tyce patrio­tycznej. W spotka­niach zaty­tu­ło­wa­nych Znam barwy i symbole naro­dowe uczest­ni­czyło ponad 100 uczniów bydgo­skich szkół. Celem było kształ­to­wanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsa­mości naro­dowej, rozwi­janie u uczniów zain­te­re­sowań symbo­lami naro­do­wymi, kształ­to­wanie postaw patrio­tycz­nych oraz rozbu­dzanie zain­te­re­sowań czytelniczych.

Zajęcia rozpo­częły się krótką poga­danką połą­czoną z projekcją filmu na temat głów­nych symboli Rzeczy­po­spo­litej Polskiej: biało-czer­wonej flagi, godła państwo­wego oraz hymnu polskiego, czyli Mazurka Dąbrow­skiego. Następnie uczest­nicy zaśpie­wali hymn we wcze­śniej omówionej postawie. Podkre­śli­liśmy jak ważne jest szano­wanie symboli, duma z ich posia­dania oraz kształ­to­wanie prawi­dło­wych nawyków patrio­tycz­nych od najmłod­szych lat. Oczy­wi­ście obowiąz­kowym elementem było głośne czytanie. Nawią­zując do tema­tyki zajęć wyko­rzy­sta­liśmy frag­menty książki Czy znasz ten kraj? Alek­sandry Plec i Marzenny Skoczylas oraz legendę o Lechu, Czechu i Rusie z książki Wandy Chotom­skiej Legendy polskie. Ważnym punktem zajęć było wyko­ny­wanie kokardy naro­dowej zwanej koty­lionem w biało-czer­wo­nych barwach. Dzieci robiły je po raz pierwszy wyka­zując się przy tym ogromnym zaan­ga­żo­wa­niem i entu­zja­zmem. Na zakoń­czenie każdy otrzymał drobny upominek.

Grażyna Ruta-Balińska – Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów

Kółko huma­ni­styczne w bibliotece

Kółko huma­ni­styczne w bibliotece

W tym roku szkolnym, w ramach konty­nu­acji spotkań rozwi­ja­ją­cych zain­te­re­so­wania huma­ni­styczne uczniów klasy VIII ze Szkoły Podsta­wowej nr 19 w Bydgoszczy, odbyły się w Biblio­tece już dwa spotkania: 28 wrze­śnia i 26 paździer­nika. Prowa­dzący nauczy­ciele: polo­nista Dorota Kucińska i nauczy­ciel biblio­te­karz Małgo­rzata Tyczyńska przy­go­to­wały m.in. zagadki lite­rackie, np. z „Zemsty” Alek­sandra Fredry i cieka­wostki huma­ni­styczne. Zaję­ciom towa­rzy­szyła jak zawsze dobra atmos­fera i ożywiona dyskusja.

Małgo­rzata Tyczyńska – Wydział Udostęp­niania Zbiorów PBW w Bydgoszczy

Lektu­rowa kryp­togra w bibliotece

Lektu­rowa kryp­togra w bibliotece

Uczniowie klas piątych bydgo­skich i okolicz­nych szkół podsta­wo­wych wzięli udział w zaję­ciach pt.: Lektu­rowa kryp­togra. Pod czujnym okiem prze­wod­nika, powtó­rzyli i utrwa­lili treści lektur obowiąz­ko­wych. Współ­pra­cując ze sobą odkryli główne hasło! Chcecie wiedzieć jakie? Zapra­szamy na zajęcia, a dotych­cza­sowym uczest­nikom gratu­lu­jemy znajo­mości lektur!

Magda­lena Jaskulska-Hamadi – Wydział Udostęp­niania Zbiorów

Wokół Dnia Białej Laski

Wokół Dnia Białej Laski

W zeszłym tygo­dniu obcho­dzi­liśmy Między­na­ro­dowy Dzień Białej Laski. To okazja, by przy­po­mnieć zdrowej części społe­czeń­stwa, że istnieją osoby niewi­dome i słabo­wi­dzące, które chcą żyć tak jak wszyscy inni obywa­tele, bez ogra­ni­czeń i bez fałszywej litości.

Biblio­teka włączyła się kolejny raz w orga­ni­zację kampanii społecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie” zapra­szając na spotkania pt. „Poznajmy się” uczniów klas 1 – 6 bydgo­skich szkół. Patronat hono­rowy nad kampanią objęli: Mini­ster Edukacji Naro­dowej, Marszałek Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Pomorski Kurator Oświaty, Zachod­nio­po­morski Kurator Oświaty, Starosta Powiatu Bydgo­skiego, Prezy­dent Miasta Bydgoszczy. Celem zajęć było:

 • Kształ­to­wanie postaw społecz­nych opar­tych na otwar­tości, tole­rancji i empatii wobec osób
  niepeł­no­spraw­nych wzrokowo;
 • Zwięk­szenie inte­gracji osób niewi­do­mych ze środo­wi­skiem społecznym i popra­wienie ich funk­cjo­no­wania w tym środowisku;
 • Przy­go­to­wanie społe­czeń­stwa do udzie­lania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauwa­żenie ich problemów;
 • Zapo­bie­ganie wyklu­czeniu społecz­nemu osób niepeł­no­spraw­nych wzrokowo.

Łącznie w zaję­ciach uczest­ni­czyło 109 osób.

Noc Bibliotek 2019 już za nami

Noc Bibliotek 2019 już za nami

Wszyscy uczest­nicy Nocy Bibliotek 2019 przy wejściu do Biblio­teki otrzy­mali kartę do zbie­rania pieczątek za udział w różnych atrak­cjach przy­go­to­wa­nych specjalnie na tę okazję. Zdobycie 4 pieczątek gwaran­to­wało udział w loterii fantowej, na którą przy­go­to­wano 80 niespo­dzianek (maskotek, filmo­wych bajek, książek, magnesów, kubków i innych gadżetów).

W sobotę po godzinie 15.00 odwie­dziło nas prawie 80 osób. Wrażenia uczest­ników były bardzo pozy­tywne. Uśmiech zado­wo­lo­nych dzieci i doro­słych daje nam ogromną satys­fakcję i moty­wuje do podej­mo­wania kolej­nych niety­po­wych akcji w Biblio­tece. Zakoń­cze­niem całej akcji było wyświe­tlenie filmu „Bill i Ptyś“ w szkole szpi­talnej (Szpital Uniwer­sy­tecki im. A. Jurasza w Bydgoszczy).

W przy­go­to­wania Nocy Biblio­teki włączyli się prawie wszyscy pracow­nicy Biblio­teki. Oto co czekało na tych, którzy nas już znali i tych, którzy trafili do Biblio­teki pierwszy raz:

 • Kier­masz książek obco­ję­zycz­nych (lite­ra­tura piękna, słow­niki, pozycje dydak­tyczne dla nauczycieli)
 • Pokój zagadek Klub Enigma (zagadki mate­ma­tyczno-logiczne zwią­zane z patronem Biblio­teki – Marianem Rejew­skim). Uczest­nicy w 45 minut wyko­ny­wali szereg zadań, aby otwo­rzyć sejf z niespodzianką.
 • Oldsku­lowe kino domowe dla dzieci (w specjalnie zaciem­nionym pomiesz­czeniu dzieci mogły obej­rzeć bajki wyświe­tlane projek­torem Ania)
 • Krzy­żówki i rebusy (zostały przy­go­to­wane dla różnych grup wieko­wych, wysta­wione na dużych plan­szach w kory­tarzu biblioteki)
 • Warsz­taty dla dzieci – Zrób własną książkę (dzieci tworzyły własne książki lepo­rello – wyko­rzy­stując kolo­rowy papier, naklejki, bibułę i inne elementy)
 • W wydziale Biblio­teki – Muzeum Oświaty – uczest­nicy poznali tajniki pisma (przy­go­to­wano zajęcia Od kipu do klawia­tury z historii pisma (pismo obraz­kowe, supeł­kowe, pisanie stalówką i na starych maszy­nach do pisania)
 • W Czytelni odbyły się zajęcia dla dzieci i doro­słych w formie gier języ­ko­wych (można było spraw­dzić swoje umie­jęt­ności i wiedzę z języków obcych: niemiec­kiego, angiel­skiego i innych)
 • Lektu­rowa Kryp­togra – dla dzieci w wieku 10 – 11 lat (pytania do uczest­ników były ukryte w różnych miej­scach Biblioteki)
 • Wystawa zakładek do książek – Nie zaginaj rogów! (prawie 100 różnego typu zakładek zostało wysta­wio­nych w gablo­tach na kory­tarzu Biblioteki)
 • Bajkowa skrzynia dla najmłod­szych (dzieci loso­wały różne przed­mioty i musiały zgadnąć, z jakiej bajki pochodzą)
 • Teatrzyk kami­shibai (niety­powa forma opowia­dania historii dla dzieci i młodzieży wywo­dząca się z Japonii)
 • Bingo lite­rackie (tym razem starsi uczest­nicy Nocy Bibliotek mogli wykazać się znajo­mo­ścią literatury)
Naro­dowe Czytanie 2019

Naro­dowe Czytanie 2019

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy kolejny raz włączyła się w ogól­no­polską akcję Naro­do­wego Czytania. W tym roku lekturą były polskie nowele.

Do Biblio­teki zawi­tali sympa­tyczni goście: uczniowie i wycho­wawcy Zespołu Szkół nr 29 w Bydgoszczy. Dyrektor PBW Ewa Pronobis-Sosnowska rozpo­częła akcję odczy­tując list Prezy­denta RP Andrzeja Dudy do uczest­ników spotkania. Następnie wylo­so­wano tytuł noweli do prze­czy­tania, którą okazała się „Kata­rynka”. Utwór prze­czy­tali pracow­nicy Wydziału Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświa­to­wych. Później zorga­ni­zo­wano quizy z niespo­dzian­kami doty­czące wybranej noweli.

Chętne osoby mogły zrobić sobie selfie z pisa­rzami lub książką oraz pieczę­tować przy­nie­sione ze sobą egzem­plarze lektur pieczęcią okolicz­no­ściową. Akcji Naro­dowe Czytanie towa­rzy­szyła niezwykła mozai­kowa wystawa książek autorów polskich nowel ze zbiorów Peda­go­gicznej Biblio­teki Wojewódzkiej.

Twórcze spotkania z książką

Twórcze spotkania z książką

Rozpo­czy­namy IX edycję bezpłat­nych zajęć eduka­cyj­nych w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek pod hasłem „Twórcze spotkania z książką“. Tym razem chcemy wspie­rać reali­zację priory­tetu poli­tyki oświa­towej państwa na rok 2019/2020 wyzna­czonej przez Minister­stwo Edukacji Naro­dowej – „Wycho­wanie przez kształ­to­wanie postaw obywa­tel­skich i patriotycznych“.

IX edycja poświę­cona będzie promocji książki i biblio­teki oraz upowszech­nianiu czytel­nictwa jako jednego z ważnych elementów i skutecz­nych narzędzi wspie­ra­ją­cych wycho­wawczą rolę placówek oświa­to­wych. Zależy nam także na podkre­ślaniu istotnej roli wartości, tradycji, promo­waniu zasad prospo­łecz­nych oraz edukacji patrio­tycznej najmłod­szych, co stanowi skuteczną metodę kształ­tu­jącą nowe umie­jęt­ności i właściwe postawy u dzieci. 

Poprzez kontakt z lite­ra­turą chcemy podkre­ślać ważną rolę edukacji do wartości i edukacji patrio­tycznej wśród najmłod­szych poprzez:

 • przy­bli­żanie tradycji, zwyczajów naro­do­wych, świą­tecz­nych, regio­nal­nych oraz dbałość o ich posza­no­wanie i pielęgnowanie,
 • promo­wanie pozy­tyw­nych wartości tj. dobro, szacunek, miłość, tole­rancja itp.,
 • podkre­ślanie ważnej roli edukacji regio­nalnej i wytwa­rzanie poczucia wspól­noty z „małą ojczyzną”,
 • przy­bli­żanie symbo­liki naro­dowej i uwraż­li­wianie na szacunek wobec tych symboli,
 • troskę o język ojczysty, dbałość o jego czystość i piękno.

Celem ogólnym zajęć jest promo­wanie wśród dzieci przed­szkol­nych i uczniów młod­szych klas szkół podsta­wo­wych książki i biblio­teki, wytwo­rzenie pozy­tyw­nych moty­wacji do czytania książek i inte­gracja dzieci. Ponadto chcemy wspierać rozwój dziecka poprzez głośne czytanie oraz podkre­ślanie wartości książki jako niezbęd­nego elementu dla prawi­dło­wego rozwoju najmłod­szych. Wycho­wawcza rola takich działań jest szeroko znana i z pewno­ścią pomoże wzmocnić pracę szkół i placówek eduka­cyj­nych w tym zakresie.

Cele szcze­gó­łowe :

 • popu­la­ry­zacja książki i biblio­teki wśród najmłod­szych dzieci,
 • wsparcie szkół i placówek eduka­cyj­nych w zakresie reali­zacji funkcji wychowawczej,
 • kształ­to­wanie tożsa­mości naro­dowej i współ­uczest­nictwa w pielę­gno­waniu tradycji,
 • rozwi­janie poczucia odpo­wie­dzial­ności oraz szacunku dla symboli narodowych,
 • promocja pozy­tyw­nych wartości tj. dobro, szacunek, przy­jaźń, miłość, tolerancja,
 • inte­gracja dzieci i dosko­na­lenie umie­jęt­ności współ­dzia­łania w zespole,
 • wyrów­ny­wanie szans eduka­cyj­nych dzieci z różnych placówek,
 • rozwi­janie w uczest­ni­kach zain­te­re­so­wania literaturą,
 • przy­go­to­wanie dzieci do roli świa­do­mego czytelnika,
 • wytwo­rzenie pozy­tyw­nych moty­wacji do czytania książek,
 • promo­wanie i upowszech­nianie regio­nal­nego dzie­dzictwa kulturowego,
 • kształ­to­wanie wraż­li­wości arty­stycznej dzieci.


Cykl zajęć będzie polegał na czytaniu wybra­nych tekstów lite­rac­kich (bajek, baśni, legend, opowiadań) zwią­za­nych z opra­co­wa­nymi tema­tami spotkań. Zajęcia będą uatrak­cyj­niane poga­danką lub prezen­tacją wpro­wa­dza­jącą, zabaw­nymi i cieka­wymi aneg­do­tami, rozmową kiero­waną z dziećmi na temat czyta­nych utworów oraz dająca im możli­wość wyra­żenia swoich emocji. W ramach każdych zajęć uczest­nicy wyko­nają prace plastyczne lub inne zadania zwią­zane z tematem (ilustracje do prezen­to­wa­nych książek, plakaty, krzy­żówki, kartki okolicz­no­ściowe, rebusy, zagadki, quizy itp.).

Dzia­łanie zostanie zreali­zo­wane w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy w roku szkolnym 2019/2020. Nasze dzia­łania wspiera Fundacja ABCXXI CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

Propo­no­wane tematy najbliż­szych zajęć:

Wrze­sień 2019 –„Moja pierwsza wizyta w biblio­tece”; „Pozna­jemy biblio­tekę i zawód bibliotekarza”

Październik 2019 – „Opowieści na jesienne dni”; „Jan Brze­chwa i jego twórczość”

Listopad 2019 – „Misie w lite­ra­turze”; „Barwy i symbole narodowe”

Grudzień 2019 – „Najpięk­niejsze świą­teczne opowieści”; „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia”

Styczeń 2020 – „Zima w lite­ra­turze”; „Dzień Kubusia Puchatka”

Luty 2020 – „Moje ukochane zwie­rzątka” ; „Uczucia w moim życiu – kocham, lubię, szanuję”

Marzec 2020 – „Lite­rackie powi­tanie wiosny”; „Wiel­ka­nocne tradycje i zwyczaje”

Kwie­cień 2020 – „Bydgoszcz moje miasto”; „Książka i jej różne oblicza”

Maj 2020 – „Najpięk­niejsze bajki świata”; „Czy jestem patriotą?”

Czer­wiec 2020 – „Wakacje tuż, tuż – czy warto być aktywnym?”; „Zostań przy­ja­cielem książek na zawsze”

Ze względu na warunki loka­lowe grupa dzieci uczest­ni­czą­cych w zaję­ciach nie może liczyć więcej niż 25 osób. Zajęcia trwają od 60 do 90 minut.

Zgło­szenia przyjmuje :

Grażyna Ruta-Balińska
Tel. 52 340 01 40 lub e‑mail: gromadzenie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Równość w różnorodności

Równość w różnorodności

Orga­ni­zacja społeczna Youth of Europe jest part­nerem projektu „Equality in Diver­sity-Social Inclu­sion in Youth Orga­ni­za­tions“ (2017 – 3‑RO01-KA205-047122) Part­ner­stwa Stra­te­gicz­nego Erasmus+. Razem z orga­ni­za­cjami z Włoch, Niemiec i Rumunii reali­zuje projekt, którego celem jest m.in. wypra­co­wanie metod nauczania, które poma­gają zwal­czać różne formy wykluczenia.

W biblio­tece odbyło się spotkanie z zało­ży­cie­lami i człon­kami Youth of Europe zorga­ni­zo­wane dla młodzieży szkolnej. Uczniowie poznali zało­żenia Erasmusa+, misji budo­wania między­kul­tu­ro­wego dialogu na rzecz pokoju oraz uczest­ni­czyli w warsz­ta­tach prze­ciw­dzia­łania dyskryminacji.

Trwa 10. Bydgoski Festiwal Nauki

Trwa 10. Bydgoski Festiwal Nauki

Biblio­teka jako partner BFN oferuje nastę­pu­jące zajęcia od 22 do 26 maja 2019 r.:

Ścieżka huma­ni­styczna

 • Marian Rejewski – bydgosz­czanin, mate­matyk, kryp­tolog – płk. Jerzy Lelwic – wykład z pokazem;
 • Gawęda o Stani­sławie Moniuszce – wykład;
 • Z orto­grafią na wesoło – warsztaty;
 • Spra­wie­dliwa Wśród Narodów Świata – Irena Sendle­rowa – wykład;
 • Oto jest Bydgoszcz – pozna­jemy stolicę woj. kujawsko-pomor­skiego – zajęcia o tema­tyce regionalnej;
 • Bydgoszcz pod zaborem – wykład z pokazem;

Ścieżka nauk ścisłych

 • Mate­ma­tyczne wyszy­wanie, czyli haft na papierze – warsztaty;
 • Klub Enigma – pokój zagadek mate­ma­tycz­nych i logicznych;

Ścieżka społeczna

 • Kami­shibai – teatr ilustracji – ekolo­gicznie i wielo­kul­tu­rowo – warsztaty;
 • Mądrość, czyli o zamie­nianiu kwaśnej cytryny w słodką lemo­niadę – warsz­taty – zajęcia w ramach projektu „Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o wartościach”;
 • Poko­namy fale, czyli o tym co w życiu pomaga prze­trwać – warsz­taty – zajęcia w ramach projektu „Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o wartościach”;
 • Gawęda o książce, czyli book­tal­king prak­tycznie – warsztaty;
 • Poznajmy się! – niewi­domi – edukacja włączająca;
 • Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych – warsz­taty – zajęcia w ramach projektu „Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o wartościach”.

Obej­rzyj zapo­wiedź tego, co będzie się działo podczas Bydgo­skiego Festi­walu Nauki na antenie TVP Bydgoszcz.

Barwy i symbole narodowe

Barwy i symbole narodowe

Dzień Flagi i Święto Naro­dowe Trze­ciego Maja były okazją do zorga­ni­zo­wania w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek zajęć eduka­cyj­nych o tema­tyce patrio­tycznej. Zajęcia rozpo­częły się krótką poga­danką połą­czoną z projekcją filmu na temat najważ­niej­szych symboli Rzeczy­po­spo­litej Polskiej: biało-czer­wonej flagi, godła państwo­wego oraz hymnu polskiego czyli Mazurka Dąbrow­skiego. Podkre­śli­liśmy jak ważne jest szano­wanie symboli, duma z ich posia­dania oraz kształ­to­wanie prawi­dło­wych nawyków patrio­tycz­nych od najmłod­szych lat. Oczy­wi­ście najważ­niej­szym elementem było głośne czytanie. Nawią­zując do tema­tyki zajęć wyko­rzy­sta­liśmy legendę o Lechu, Czechu i Rusie z książki Wandy Chotom­skiej Legendy polskie oraz wiersz Kate­chizm polskiego dziecka Włady­sława Bełzy. Następnie wspólnie zaśpie­wa­liśmy hymn we wcze­śniej omówionej postawie.

Ważnym punktem zajęć było wyko­ny­wanie kokardy naro­dowej zwanej koty­lionem w biało-czer­wo­nych barwach. Dzieci robiły je po raz pierwszy wyka­zując się przy tym ogromnym zaan­ga­żo­wa­niem i entu­zja­zmem. Na zakoń­czenie każdy otrzymał drobny upominek.

Grażyna Ruta-Balińska
Przy­jaźń to praw­dziwy skarb i skrzy­dlata miłość…

Przy­jaźń to praw­dziwy skarb i skrzy­dlata miłość…

Biblio­tekę odwie­dzili uczniowie ze Szkoły Podsta­wowej im. Prymasa Tysiąc­lecia w Fania­nowie. Młodzież uczest­ni­czyła w zaję­ciach „Przy­jaźń to praw­dziwy skarb“ oraz „Skrzy­dlata miłość“ reali­zo­wa­nych w ramach programu „Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach“. W oparciu o treści zawarte w tekstach lite­rac­kich zasta­na­wiali się nad tym, co buduje i umacnia bliskie więzi pomiędzy ludźmi. Nasi młodzi goście wyka­zali się dużą wraż­li­wo­ścią i zdol­no­ścią do refleksji. Serdecznie dzię­ku­jemy za zaan­ga­żo­wanie uczniów i nauczy­cieli oraz pozdra­wiamy Fanianowo.

Anna Krasz­kie­wicz – Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświa­to­wych PBW w Bydgoszczy