Zajęcia edu­ka­cyjne „W ciem­ności“

Zajęcia edu­ka­cyjne „W ciem­ności“

W Biblio­tece gości­liśmy grupę uczniów z Zespołu Szkół Inte­gra­cyj­nych nr 29 w Byd­goszczy. Dzieci uczest­ni­czyły w zaję­ciach edu­ka­cyj­nych „W ciem­ności”, przy­go­to­wa­nych w ramach edu­kacji włą­cza­jącej „Poznajmy się” pro­wa­dzonej w naszej pla­cówce. Spo­tkanie było okazją do poznania i zro­zu­mienia potrzeb osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią wzro­kową oraz przed­sta­wienia przed­miotów uła­twia­ją­cych im codzienne funk­cjo­no­wanie. Podczas zajęć uczniowie zapo­znają się z wybra­nymi tek­stami z publi­kacji „Duże sprawy w małych głowach” autor­stwa Agnieszki Kos­sow­skiej, które poma­gają w zdo­byciu wiedzy o różnych nie­peł­no­spraw­no­ściach, zro­zu­mieniu potrzeb osób nie­peł­no­spraw­nych i budo­waniu wza­jem­nych relacji.

Mał­go­rzata Lewan­dowska-Pyż

Tajem­nice Mar­szałka

Tajem­nice Mar­szałka

Zapra­szamy na nowe zajęcia edu­ka­cyjne wpi­su­jące się w obchody rocz­nicy odzy­skania nie­pod­le­głości. Boha­terem pre­zen­tacji, prze­zna­czonej dla uczniów ostat­nich klas szkoły pod­sta­wowej i gim­na­zjum oraz szkół śred­nich, jest Józef Pił­sudski, widziany jako czło­wiek i męż­czyzna uwi­kłany nie tylko w wielka poli­tykę, ale i również w nie­zwykle skom­pli­ko­wane relacje uczu­ciowe. Codzien­ność mar­szałka od lat jest przed­miotem nie­usta­ją­cych dociekań, opra­cowań i publi­kacji histo­ryków, publi­cy­stów oraz pisarzy. Spora kolekcja książek poświę­co­nych tej nie­zwy­kłej postaci, znaj­du­jąca się w zbio­rach naszej Biblio­teki stała się inspi­racją do przy­go­to­wania sce­na­riusza zajęć dla mło­dzieży.

Kontakt w sprawie zapisów uczniów na zajęcia: Anna Krasz­kie­wicz tel. 52 341 30 74 wew. 16.

Józef Pił­sudski – postać nie­zwykła, dla nie­któ­rych kon­tro­wer­syjna

Józef Pił­sudski – postać nie­zwykła, dla nie­któ­rych kon­tro­wer­syjna

Doktor Kata­rzyna Gry­sińska – JarmułaUKW w Byd­goszczy wygło­siła w Muzeum Oświaty wykład pt. „Józef Pił­sudski – postać nie­zwykła, dla nie­któ­rych kon­tro­wer­syjna”.
Józef Pił­sudski to jeden z naj­waż­niej­szych poli­tyków pol­skich XX wieku, współ­twórca nie­pod­le­głego państwa pol­skiego w 1918 roku. Czło­wiek nie­zwykle kon­tro­wer­syjny, swoim dzia­ła­niem i zacho­wa­niem zarówno wobec bli­skich, współ­pra­cow­ników, jak i wrogów wzbu­dza­jący nie­jed­no­krotnie skrajne reakcje. Celem wykładu było przy­bli­żenie postaci mar­szałka jako spi­skowca wal­czą­cego o nie­pod­ległą Polskę, dowódcę woj­sko­wego, Naczel­nika Państwa, ale i męża, kochanka, ojca. Odbiorcy wykładu zostali zapo­znani z naj­waż­niej­szymi faktami z życia Józefa Pił­sud­skiego i mitami, które narosły wokół tej wybitnej postaci.

Spo­tkania z tłu­ma­czem ibe­rystą Sła­wo­mirem Ście­siń­skim

Spo­tkania z tłu­ma­czem ibe­rystą Sła­wo­mirem Ście­siń­skim

W listo­pa­dzie gości­liśmy czte­ro­krotnie w Czy­telni Głównej Sła­wo­mira Ście­siń­skiego – nauczy­ciela aka­de­mic­kiego języka hisz­pań­skiego oraz tłu­macza lite­ra­tury hisz­pań­sko­ję­zycznej. Nasz gość prze­pro­wa­dził ciekawe pre­lekcje dla mło­dzieży uczącej się języka hisz­pań­skiego z byd­go­skich szkół: LO nr 1, ZSS oraz klasy gim­na­zjalnej SP nr 30 z Oddzia­łami Dwu­ję­zycz­nymi.

Pre­le­gent przed­stawił postać argen­tyń­skiego pisarza Leopolda Mare­chala ubar­wiając pre­zen­tację wła­snymi zdję­ciami wyko­na­nymi podczas podróży do Argen­tyny. Zdra­dził też tajniki swojej pracy jako tłu­macza przy­ta­czając wiele przy­kładów.

Alina Mel­nicka-Zygmunt
Kata­rzyna Kru­kowska-Cyra­no­wicz

Kami­shibai w biblio­tece

Kami­shibai w biblio­tece

Teatrzyk Kami­shibai i tematy eko­lo­giczne były pre­tek­stem do spo­tkania z uczniami klasy III Szkoły Pod­sta­wowej nr 2 im. Adama Mic­kie­wicza w Byd­goszczy. W pierw­szej części zajęć dzieci obej­rzały film doty­czący historii Kami­shibai i wysłu­chały pre­zen­to­wanej przez nauczy­ciela biblio­te­karza opo­wieści Anny Oni­chi­mow­skiej „Po drugiej stronie gór” z pięk­nymi ilu­stra­cjami Marianny Sztymy.

W drugiej części spo­tkania z Kami­shibai uczniowie samo­dzielnie pre­zen­to­wali karty nar­ra­cyjne autor­stwa Tomasza Tro­ja­now­skiego „Dla­czego zwie­rzaki miesz­kają w bloku Maćka” zilu­stro­wane przez Agnieszkę Anto­nie­wicz. Obie publi­kacje wyko­rzy­stane podczas spo­tkania powstały w ramach pro­jektu „Edu­kacja glo­balna dla naj­młod­szych” (projekt współ­fi­nan­so­wany w ramach pro­gramu pol­skiej pomocy roz­wo­jowej MSZ RP) i zostały prze­ka­zane biblio­tece przez Ośrodek Działań Eko­lo­gicz­nych „Źródła”.


Barwy i symbole naro­dowe w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek

Barwy i symbole naro­dowe w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek

Setna rocz­nica odzy­skania przez Polskę nie­pod­le­głości była okazją do zor­ga­ni­zo­wania w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek zajęć edu­ka­cyj­nych o tema­tyce patrio­tycznej. Od 5 do 7 listo­pada br. spo­tka­liśmy się z uczniami Szkoły Pod­sta­wowej nr 56 w Byd­goszczy, Szkoły Pod­sta­wowej w Cielu, Szkoły Pod­sta­wowej nr 15 w Byd­goszczy oraz przed­szko­la­kami z Przed­szkola nr 16 w Byd­goszczy na zaję­ciach zaty­tu­ło­wa­nych „Znam barwy i symbole naro­dowe”. Celem było kształ­to­wanie sza­cunku dla wła­snego państwa oraz poczucia toż­sa­mości naro­dowej, roz­wi­janie u uczniów zain­te­re­sowań sym­bo­lami naro­do­wymi, kształ­to­wanie postaw patrio­tycz­nych oraz roz­bu­dzanie zain­te­re­sowań czy­tel­ni­czych.

Zajęcia roz­po­częły się krótką poga­danką połą­czoną z pro­jekcją filmu na temat głów­nych symboli Rze­czy­po­spo­litej Pol­skiej: biało-czer­wonej flagi, godła pań­stwo­wego oraz hymnu pol­skiego, czyli Mazurka Dąbrow­skiego. Następnie uczest­nicy zaśpie­wali hymn we wcze­śniej omó­wionej postawie. Pod­kre­śli­liśmy jak ważne jest sza­no­wanie symboli, duma z ich posia­dania oraz kształ­to­wanie pra­wi­dło­wych nawyków patrio­tycz­nych od naj­młod­szych lat.

Oczy­wi­ście obo­wiąz­kowym ele­mentem było głośne czy­tanie. Nawią­zując do tema­tyki zajęć wyko­rzy­sta­liśmy kilka publi­kacji, m.in.: Alfabet nie­pod­le­głości Anny Skow­roń­skiej, Komen­dant wolnej Polski Woj­ciecha Widłaka, legendę o Lechu, Czechu i Rusie z książki Wandy Cho­tom­skiej Legendy polskie.

Ważnym punktem zajęć było wyko­ny­wanie kokardy naro­dowej zwanej koty­lionem w biało-czer­wo­nych barwach. Dzieci robiły je po raz pierwszy wyka­zując się przy tym ogromnym zaan­ga­żo­wa­niem i entu­zja­zmem. Na zakoń­czenie każdy otrzymał drobny upo­minek.

tekst i fot.: Grażyna Ruta-Balińska

grafika: bli​zej​przedsz​kola​.pl

Kam­pania spo­łeczna „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie”

Kam­pania spo­łeczna „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie”

W dniach 15 – 19 paź­dzier­nika 2018 r. Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy zapro­siła uczniów klas 1 – 4 z byd­go­skich szkół pod­sta­wo­wych na zajęcia „Poznajmy się” reali­zo­wane w ramach kam­panii spo­łecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie”. Kam­pania reali­zo­wana jest z okazji Mię­dzy­na­ro­do­wego Dnia Białej Laski obcho­dzo­nego w dniu 15 paź­dzier­nika.

W zaję­ciach uczest­ni­czyło 223 uczniów. Celem zajęć było:

 • Kształ­to­wanie postaw spo­łecz­nych opar­tych na otwar­tości, tole­rancji i empatii wobec osób nie­peł­no­spraw­nych wzro­kowo;
 • Zwięk­szenie inte­gracji osób nie­wi­do­mych ze śro­do­wi­skiem spo­łecznym i popra­wienie ich funk­cjo­no­wania w tym śro­do­wisku;
 • Przy­go­to­wanie spo­łe­czeń­stwa do udzie­lania wła­ściwej pomocy osobom z dys­funkcją wzroku, zauwa­żenie ich pro­blemów;
 • Zapo­bie­ganie wyklu­czeniu spo­łecz­nemu osób nie­peł­no­spraw­nych wzro­kowo.

Kam­panię zakoń­czy­liśmy spo­tka­niem z człon­kami Koła Powia­to­wego Pol­skiego Związku Nie­wi­do­mych w Byd­goszczy zor­ga­ni­zo­wa­nego w gmachu Biblio­teki w dniu 23 paź­dzier­nika. Gościem spe­cjalnym był Robert Zarzecki – bohater filmu „Niebo bez gwiazd“. Film jest poru­sza­jącą historią opi­su­jącą wyjąt­kową relację miłości tra­cą­cego wzrok ojca i synka, który staje się jego prze­wod­ni­kiem, jego oczami. Mimo choroby, a może dzięki niej, boha­te­rowie czerpią z życia to, co naj­pięk­niejsze.

Patronat hono­rowy kam­panii spo­łecznej:
Mini­ster Edu­kacji Naro­dowej
Mar­szałek Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
Pre­zy­dent Miasta Byd­goszczy
Poczta Polska S.A.
Patron medialny: Metro­polia Byd­goska

Mariola Burak
Mał­go­rzata Lewan­dowska-Pyż
Alina Mel­nicka-Zygmunt

Histo­rycy w biblio­tece

Histo­rycy w biblio­tece

W Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy gości­liśmy stu­dentów trze­ciego roku kie­runku Historia Insty­tutu Historii i Sto­sunków Mię­dzy­na­ro­do­wych Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy. Słu­chacze poznali historię Biblio­teki oraz struk­turę orga­ni­za­cyjną i zadania poszcze­gól­nych wydziałów. W Inter­ne­towym Centrum Infor­macji Mul­ti­me­dialnej korzy­stali z pro­gramu Integro Prolib, wyszu­ki­wali w zbio­rach Biblio­teki książki doty­czące meto­dyki nauczania historii oraz innych pozycji zgod­nych z zain­te­re­so­wa­niami. Spo­tkaniu prze­pro­wa­dzo­nemu w Wydziale Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych towa­rzy­szyła wystawa książek tema­tycznie zwią­zana z kie­run­kiem kształ­cenia stu­dentów.

W drugiej części zajęć przy­go­to­wa­liśmy wizytę w biblio­tecznym esacpe roomie oraz Aka­demii Gier Logicz­nych. Escape room to pokój zagadek. Zamknięci w nim gracze muszą roz­wiązać wiele zagadek, aby wydo­stać się z pomiesz­czenia przed upływem 45 minut. Trzeba wykazać się zręcz­no­ścią, wiedzą i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Aka­demia Gier Logicz­nych to zajęcia edu­ka­cyjne, których celem jest roz­wi­janie wyobraźni prze­strzennej, pamięci, spo­strze­gaw­czości i umie­jęt­ności logicz­nego myślenia – a to wszystko przy okazji świetnej zabawy z grami plan­szo­wymi i logicz­nymi. Stu­denci pozna­wali akty­wi­zu­jące metody nauczania, które będą mogli wyko­rzy­stywać w przy­szłej pracy zawo­dowej.

Zajęcia dla uczniów poświę­cone historii Polski

Zajęcia dla uczniów poświę­cone historii Polski

Jednym z pod­sta­wo­wych kie­runków reali­zacji poli­tyki oświa­towej w roku szkolnym 2018/2019 jest – w związku z przy­pa­da­jącą w tym roku 100. rocz­nicą odzy­skania nie­pod­le­głości przez Polskę – wycho­wanie do war­tości i kształ­to­wanie patrio­tycz­nych postaw uczniów. Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy pragnie więc zaprosić uczniów i nauczy­cieli na zajęcia poświę­cone historii naszego kraju - „Gra o Polskę”.

Celem pro­wa­dzo­nych zajęć jest roz­bu­dzanie miłości do Ojczyzny poprzez poznanie tra­dycji i historii narodu pol­skiego oraz jego osią­gnięć, a także roz­wi­janie zain­te­re­sowań huma­ni­stycz­nych uczniów.

Historię Polski uczniowie poznawać będą w nie­kon­wen­cjo­nalny sposób – za pomocą gier plan­szo­wych, zapro­jek­to­wa­nych i wyko­na­nych przez pro­wa­dzące zajęcia Justynę Fre­li­chowską i Ewę Bielską.

Gry są dosto­so­wane do poziomu rozwoju psy­cho­fi­zycz­nego i wiedzy uczniów na poszcze­gól­nych etapach edu­ka­cyj­nych.

Na zajęcia zapra­szamy uczniów szkół pod­sta­wo­wych (od II klasy) i szkół ponad­pod­sta­wo­wych.

Zgło­szenia – tel. 52 341 19 84 wew. 18 do godz. 15.00
e-mail: opracowanie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Plakat do wydruku

Gra o Polskę

Gra o Polskę

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy zaprasza uczniów i nauczy­cieli na zajęcia poświę­cone historii naszego kraju - „Gra o Polskę”.

Celem pro­wa­dzo­nych zajęć jest roz­bu­dzanie miłości do Ojczyzny poprzez poznanie tra­dycji i historii narodu pol­skiego oraz jego osią­gnięć, a także roz­wi­janie zain­te­re­sowań huma­ni­stycz­nych uczniów.

Historię Polski uczniowie poznawać będą w nie­kon­wen­cjo­nalny sposób – za pomocą gier plan­szo­wych, zapro­jek­to­wa­nych i wyko­na­nych przez pro­wa­dzące zajęcia Justynę Fre­li­chowską i Ewę Bielską.

Gry są dosto­so­wane do poziomu rozwoju psy­cho­fi­zycz­nego i wiedzy uczniów na poszcze­gól­nych etapach edu­ka­cyj­nych.

Na zajęcia zapra­szamy uczniów szkół pod­sta­wo­wych (od II klasy) i szkół ponad­pod­sta­wo­wych.

Zgło­szenia – tel. 52 341 19 84 wew. 18 do godz. 15.00
e-mail: opracowanie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Plakat do wydruku

Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Białej Laski

Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Białej Laski

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy zaprasza na zajęcia „Poznajmy się” prze­zna­czone dla uczniów klas 1 – 4 szkół pod­sta­wo­wych orga­ni­zo­wane w dniach 15 – 20.10.2018 r. w ramach kam­panii spo­łecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!“ z okazji Mię­dzy­na­ro­do­wego Dnia Białej Laski.

Patronat hono­rowy kam­panii spo­łecznej:
Mini­ster Edu­kacji Naro­dowej
Mar­szałek Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
Pre­zy­dent Miasta Byd­goszczy
Poczta Polska S.A.
Patron medialny: Metro­polia Byd­goska

Celem zajęć jest:

 • Kształ­to­wanie postaw spo­łecz­nych opar­tych na otwar­tości, tole­rancji i empatii wobec osób nie­peł­no­spraw­nych wzro­kowo;
 • Zwięk­szenie inte­gracji osób nie­wi­do­mych ze śro­do­wi­skiem spo­łecznym i popra­wienie ich funk­cjo­no­wania w tym śro­do­wisku;
 • Przy­go­to­wanie spo­łe­czeń­stwa do udzie­lania wła­ściwej pomocy osobom z dys­funkcją wzroku, zauwa­żenie ich pro­blemów;
 • Zapo­bie­ganie wyklu­czeniu spo­łecz­nemu osób nie­peł­no­spraw­nych wzro­kowo.

Zapisy na zajęcia:
Mał­go­rzata Lewan­dowska-Pyż
tel. 52 341 19 84 w.13
e-mail: mlewandowskapyz@​gmail.​com

Aktu­alna oferta edu­ka­cyjna biblio­teki

Aktu­alna oferta edu­ka­cyjna biblio­teki

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy ser­decznie zaprasza do zapo­znania się z ofertą edu­ka­cyjną na rok szkolny 2018/2019.
W ofercie uwzględ­nione są nie tylko zajęcia dla uczniów, ale również szko­lenia dla nauczy­cieli. Biblio­teka pro­po­nuje także kursy języ­kowe i kom­pu­te­rowe dla seniorów.

Zajęcia edu­ka­cyjne w ramach pro­jektu „Wszystko, co naj­waż­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o war­to­ściach”
wiek uczest­ników: 6 – 10 lat:
Przy­jaźń – latarki i listy na topie!
Mądrość, czyli o zamie­nianiu kwaśnej cytryny w słodką lemo­niadę.
Dobroć, czyli Mocarze górą.
Poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o war­to­ściach.

wiek uczest­ników: 10 – 12 lat:
Przy­jaźń to praw­dziwy skarb – na pod­stawie „Małego Księcia”.
Alicja w krainie chaosu, czyli po co nam war­tości.

Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o sza­cunku wobec siebie i innych.

wiek uczest­ników: 13 – 15 lat:
Poko­namy fale, czyli o tym, co w życiu pomaga prze­trwać („Gorzka cze­ko­lada i inne opo­wia­dania”).
To, co konieczne – to, co zby­teczne (Michel Piqu­emal „Bajki filo­zo­ficzne”).
Skrzy­dlata miłość. O war­to­ściach na pod­stawie powieści Freda Bod­swortha „Odmie­niec”.

wiek uczest­ników: 13 – 19 lat:
Skrzy­dlata miłość. O war­to­ściach na pod­stawie powieści Freda Bod­swortha „Odmie­niec”.
Patrio­tyzm we współ­cze­snej muzyce pol­skiej.
Kontakt: tel. 52 341 30 74 wew. 16
e-mail: pbw@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Doradztwo zawo­dowe
Zajęcia skie­ro­wane są do uczniów klas III gim­na­zjum oraz klas VII-VIII szkół pod­sta­wo­wych.
Cykl składa się z trzech lekcji:
Jesteś siebie wart.
Poznaj zawody.

ABC poszu­ki­wania pracy.
Kontakt: tel: 52 341 30 74 wew. 16
e-mail: pbw@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Aka­demia Gier Logicz­nych
Zajęcia edu­ka­cyjne dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych oraz III klas gim­na­zjów, których celem jest roz­wi­janie umie­jęt­ności logicz­nego myślenia, wyobraźni prze­strzennej, pamięci, spo­strze­gaw­czości – a to wszystko przy okazji świetnej zabawy z grami plan­szo­wymi i zagad­kami logicz­nymi.
Kontakt: tel. 52 341 30 74 wew. 18 (do godz. 15.00)
e-mail: opracowanie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Tech­no­logie infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyjne
Potra­fimy szukać! – zajęcia z wyszu­ki­wania infor­macji w Inter­necie (dla uczniów klas IV-VIII szkół pod­sta­wo­wych, mak­sy­malnie 15 osób).
Bez­pie­czeń­stwo w sieci (dla uczniów klas IV-VIII szkół pod­sta­wo­wych, III klas gim­na­zjów oraz szkół śred­nich).
Foto­gra­ficzne opo­wieści (na pod­stawie pro­gramów Photo Story 3 dla Windows oraz Animoto, dla uczniów klas IV-VIII szkół pod­sta­wo­wych, III klas gim­na­zjum, mak­sy­malnie 15 osób).
Robimy zakupy online (dla uczniów klas VI-VIII szkół pod­sta­wo­wych, III klas gim­na­zjów oraz szkół śred­nich).
Kontakt: tel. 52 341 30 74 wew. 16
e-mail: pbw@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Zajęcia w ramach edu­kacji czy­tel­ni­czej
Droga czy­tel­nika w biblio­tece.
Warsztat infor­ma­cyjny PBW w Byd­goszczy.
Historia książki.
Zasady two­rzenia opisu biblio­gra­ficz­nego i biblio­grafii załącz­ni­kowej.
Kontakt: tel. 52 341 30 74 wew. 16
e-mail: pbw@​pbw.​bydgoszcz.​pl
Droga książki w biblio­tece.
Kontakt: tel. 52 341 30 74 wew. 17
e-mail: wypozyczalnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Dzie­cięca Aka­demia Czy­tania Bajek
Zajęcia edu­ka­cyjne dla grup przed­szkol­nych oraz uczniów młod­szych klas szkół pod­sta­wo­wych, obej­mu­jące m.in. czy­tanie tekstów lite­rac­kich, ryso­wanie, zagadki i inne atrakcje. Dzia­łania wspiera Fun­dacja ABCXXI CAŁA POLSKA CZYTA DZIE­CIOM.
Wrze­sień 2018 – „Jesienne spo­tkania z książką”; „Pozna­jemy biblio­tekę i zawód biblio­te­karza”
Paź­dziernik 2018 – „Boha­te­rowie pol­skich książek”; „Autorzy lite­ra­tury dzie­cięcej”
Listopad 2018 – „Misie w lite­ra­turze”; „Barwy i symbole naro­dowe”
Gru­dzień 2018 – „Naj­pięk­niejsze świą­teczne opo­wieści”; „Tra­dycje Świąt Bożego Naro­dzenia”
Styczeń 2019 – „Zima w lite­ra­turze”; „Boha­te­rowie zimo­wych historii”
Luty 2019 – „Walen­tyn­kowe spo­tkania”; „Uczucia w moim życiu”
Marzec 2019 – „Wiosna w lite­ra­turze”; „Wiel­ka­nocne tra­dycje i zwy­czaje”
Kwie­cień 2019 – „Byd­goszcz moje miasto”; „Pozna­jemy symbole naszego miasta”
Maj 2019 – „Bajki świata”; „Barwy i symbole naro­dowe”
Czer­wiec 2019 – „Wakacje tuż, tuż”; „Warto być aktywnym”
Kontakt: tel. 52 340 01 40
e-mail: gromadzenie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Zajęcia edu­ka­cyjne „Poznajmy się”
Uczniowie zapo­znają się z wybra­nymi tek­stami z publi­kacji „Duże sprawy w małych głowach” autor­stwa Agnieszki Kos­sow­skiej, które pomogą w zdo­byciu wiedzy o różnych nie­peł­no­spraw­no­ściach, zro­zu­mieniu potrzeb osób nie­peł­no­spraw­nych i budo­waniu wza­jem­nych relacji. Zajęcia prze­zna­czone są dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych.
Kontakt: tel. 52 341 19 84 wew. 13
e-mail: mlewandowskapyz@​gmail.​com

Pro­gra­mo­wanie z Ozo­botem
Zajęcia edu­ka­cyjne dla uczniów klas I-III szkół pod­sta­wo­wych, mają­cych na celu m.in. nauczanie pro­gra­mo­wania i roz­wią­zy­wania pro­blemów z wyko­rzy­sta­niem urzą­dzeń cyfro­wych.
Kontakt: tel. 52 341 30 74 wew. 18
e-mail: opracowanie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Kami­shibai – teatr ilu­stracji
Zajęcia edu­ka­cyjne dla grup przed­szkol­nych oraz uczniów klas I-III szkół pod­sta­wo­wych.
Kontakt: tel. 52 341 30 74, wew. 16
e-mail: pbw@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Tajem­nice Mar­szałka”
Zajęcia dla uczniów klas VII-VIII szkół pod­sta­wo­wych, gim­na­zjów i szkół śred­nich. Zajęcia przy­go­to­wane są w związku z 100. rocz­nicą odzy­skania przez Polskę nie­pod­le­głości.
Kontakt: tel. 52 341 30 74, wew. 16
e-mail: pbw@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Marian Rejewski: mate­matyk i kryp­tolog z Byd­goszczy
Zajęcia dla grup przed­szkol­nych oraz uczniów klas I – V III szkół pod­sta­wo­wych
Kontakt: tel. 52 341 30 74, wew. 17 lub 18
e-mail: wypozyczalnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl czytelnia1@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Zajęcia dla seniorów
Zajęcia edu­ka­cyjne dla osób 60+. Skie­ro­wane są do wszyst­kich osób zain­te­re­so­wa­nych pro­po­no­waną tema­tyką (kursy kom­pu­te­rowe, kursy języka angiel­skiego).
Kontakt: tel. 52 341 30 74 wew. 16

Escape room – pokój zagadek
Klub Enigma to tzw. pokój zagadek. Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 minut. By to zrobić, trzeba roz­wiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia.
Do escape roomu „Klub Enigma“ (ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4 w Byd­goszczy) wchodzi grupa od dwóch do pięciu osób. Rezer­wacji doko­nuje jedna osoba dla całej grupy. Prze­zna­czone dla grup szkol­nych i osób indy­wi­du­al­nych.
Kontakt: 52 341 19 84, wew. 15

Tematy lekcji reali­zo­wa­nych w Muzeum Oświaty:
Wszystkie moje mamy – Irena Sen­dle­rowa (dla klas I-IV szkół pod­sta­wo­wych).
Irena Sen­dle­rowa – spra­wie­dliwa wśród narodów świata (dla klas V-VIII szkół pod­sta­wo­wych, III klas gim­na­zjum oraz szkół śred­nich).
Szkoła naszych dziadków i pra­dziadków.
Uczniowie polscy w walce o język ojczysty – ger­ma­ni­zacja i rusy­fi­kacja szkol­nictwa w okresie zaborów.
Jak w Pla­stu­siowym pamięt­niku – zajęcia dla naj­młod­szych.
Nauczanie religii w szkole.
Mój ele­men­tarz, moja pierwsza czy­tanka – ele­men­tarze i pod­ręcz­niki dawniej i dziś Od rylca do wiecz­nego pióra czyli historia pisma i mate­riałów piśmien­ni­czych.
Wspo­mnienia gra­na­to­wego mun­durka czyli spo­tkania z uczniami dawnej szkoły.
Szkoły, których nie ma – kroniki, zdjęcia, pamiątki.
Har­cer­stwo w szkole.
Samo­rząd­ność w szkole.
Gazetki szkolne dawniej i dzisiaj.
Mar­ty­ro­logia nauczy­cieli byd­go­skich w latach drugiej wojny świa­towej.
Tajne nauczanie.
Pierwsze dni wojny w Byd­goszczy – „krwawa nie­dziela”.
Polska szkoła na obczyźnie – Olga Try­bu­chowska.
Syl­wetki nauczy­cieli byd­go­skich – F. Kaja, J. Świe­tlik, F. Grot.
Odbu­dowa szkol­nictwa byd­go­skiego w latach 1945 – 1956.
Nauczy­ciel – więcej niż zawód, czyli jak zosta­wało się nauczy­cielem.
Barwy i symbole naro­dowe.
Żywa historia – lekcje wyjaz­dowe.

Kontakt: Muzeum Oświaty tel. 52 342 65 90
e-mail: muzeumoswiaty@​poczta.​onet.​pl

Szko­lenia i warsz­taty dla nauczy­cieli
Story Jumper – elek­tro­niczna ksią­żeczka: 2 godz.
Adre­saci: nauczy­ciele szkół pod­sta­wo­wych
Cele: poznanie narzę­dzia do two­rzenia ksią­że­czek elek­tro­nicz­nych, naby­wanie umie­jęt­ności samo­dziel­nego two­rzenia ksią­że­czek z wyko­rzy­sta­niem narzędzi dostęp­nych w pro­gramie, poznanie metod wyko­rzy­stania narzę­dzia w pracy z uczniami.

Two­rzymy filmy ze zdjęć: 2 godz.
Adre­saci: nauczy­ciele wszyst­kich przed­miotów, nauczy­ciele biblio­te­karze
Cele: umie­jęt­ność posłu­gi­wania się sie­ciowym edy­torem foto­grafii BeFunky, umie­jęt­ność stwo­rzenia opo­wieści ze zdjęć w pro­gramie Photo Story 3 dla Windows oraz Animoto; umie­jęt­ność zapi­sania historii w postaci pliku z roz­sze­rze­niem .wmv, a także udo­stęp­nienia filmu ze zdjęć w pro­gramie Animoto.

Kahoot i Quizizz – ciekawe sposoby na ankietę, sondaż lub quiz: 2 godz.
Adre­saci: nauczy­ciele wszyst­kich przed­miotów, nauczy­ciele biblio­te­karze
Cele: poznanie moż­li­wości pro­gramów Kahoot i Quizizz, umie­jęt­ność two­rzenia ankiety bądź quizu w pro­gramie Kahoot i Quizizz oraz udo­stęp­nianie ich.

Padlet i Pik­to­chart jako formy pro­mocji w edu­kacji: 2 godz.
Adre­saci: nauczy­ciele biblio­te­karze, nauczy­ciele innych przed­miotów, zain­te­re­so­wani
Cele: umie­jęt­ność posłu­gi­wania się pro­gra­mami Padlet i Pik­to­chart, umie­jęt­ność two­rzenia tablicy w pro­gramie Padlet, umie­jęt­ność two­rzenia plakatu w pro­gramie Pik­to­chart.

KAMI­SHIBAI – teatr ilu­stracji: 5 godz.
Adre­saci: nauczy­ciele, nauczy­ciele biblio­te­karze, zain­te­re­so­wani
Cele: nabycie pod­sta­wowej wiedzy na temat tech­niki jaką jest Teatr Ilu­stracji Kami­shibai, umie­jęt­ności wła­ściwej i efek­tywnej pre­zen­tacji kami­shibai; poznanie moż­li­wości wyko­rzy­stania jej do reali­zacji celów edu­ka­cyj­nych na lek­cjach i zaję­ciach.

LEAR­NIN­GAPPS – bez­płatna plat­forma do two­rzenia ćwiczeń inte­rak­tyw­nych i gier dydak­tycz­nych, umoż­li­wia­jąca zało­żenie wir­tu­alnej klasy i pracę z uczniami na plat­formie: 6 godz.
Adre­saci: nauczy­ciele i wszyscy zain­te­re­so­wani two­rze­niem pro­stych ćwiczeń i gier oraz pomocy wyko­rzy­sty­wa­nych w pro­cesie dydak­tycznym.
Cele: przy­go­to­wanie do spraw­nego posłu­gi­wania się narzę­dziami ofe­ro­wa­nymi przez plat­formę, opa­no­wanie umie­jęt­ności two­rzenia wła­snych inte­rak­tyw­nych ćwiczeń, nabycie umie­jęt­ności pracy z uczniami w wir­tu­alnej klasie.

Awans zawo­dowy nauczy­ciela biblio­te­karza – fakty i mity: 6 godz.
Adre­saci: nauczy­ciele biblio­te­karze ubie­ga­jący się o stopień awansu zawo­do­wego
Cele: posze­rzenie wiedzy na temat doku­men­to­wania i pod­su­mo­wania stażu na kolejne stopnie awansu zawo­do­wego, uzy­skanie prak­tycz­nych wska­zówek doty­czą­cych gro­ma­dzenia, przed­sta­wiania i pod­su­mo­wy­wania doku­men­tacji nie­zbędnej do zakoń­czenia pro­ce­dury awansu.

Ewi­dencja zbiorów biblio­tecz­nych w prak­tyce szkolnej: 2 godz.
Adre­saci: nauczy­ciele biblio­te­karze szkół wszyst­kich typów
Cele: przy­bli­żenie uczest­nikom tema­tyki zwią­zanej z ewi­dencją w biblio­tece
(aktu­alny stan prawny w zakresie ewi­dencji zbiorów, ewi­dencja kom­pu­te­rowa i tra­dy­cyjna, skon­trum, selekcja, zago­spo­da­ro­wanie mate­riałów zbęd­nych), wymiana doświad­czeń zawo­do­wych – naj­częstsze pro­blemy w codziennej pracy zwią­zane z ewi­dencją zbiorów.

Opis biblio­gra­ficzny jako element warsz­tatu biblio­te­kar­skiego: 4 godz.
Adre­saci: nauczy­ciele, wszyscy zain­te­re­so­wani
Cele: poznanie norm i prze­pisów kata­lo­go­wania sto­so­wa­nych do opra­co­wana rze­czo­wego zbiorów biblio­tecz­nych; nabycie umie­jęt­ności two­rzenia opisów biblio­gra­ficz­nych różnych typów doku­mentów; pro­pa­go­wanie działań biblio­teki w zakresie roz­wią­zy­waniu pro­blemów warsz­ta­to­wych biblio­te­karzy szkol­nych.

IBUK Libra – wir­tu­alna czy­telnia książek elek­tro­nicz­nych: 2 godz.
Adre­saci: nauczy­ciele, wszyscy zain­te­re­so­wani zdo­by­ciem wia­do­mości o zasa­dach dzia­łania plat­formy IBUK
Cele: przy­go­to­wanie użyt­kow­ników do korzy­stania z wir­tu­alnej czy­telni, roz­wi­janie i dosko­na­lenie umie­jęt­ności wyszu­ki­wania infor­macji przy użyciu różnych źródeł infor­macji; pro­pa­go­wanie zbiorów i usług PBW.

Szko­lenia są nie­od­płatne. Odbędą się po utwo­rzeniu grupy szko­le­niowej.
Kontakt: tel. 52 341 – 30 – 74 wew. 16, e-mail: pbw@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Biblio­teka skarb­nicą wiedzy – książka na każdą okazję

Biblio­teka skarb­nicą wiedzy – książka na każdą okazję

Początek VIII edycji zajęć w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek pod hasłem „Biblio­teka skarb­nicą wiedzy – książka na każdą okazję“ – wspie­ranie reali­zacji prio­ry­tetu poli­tyki oświa­towej państwa na rok 2018/2019 wyzna­czonej przez Mini­ster­stwo Edu­kacji Naro­dowej – „Wycho­wanie do war­tości i kształ­to­wanie patrio­tycz­nych postaw uczniów“.

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy zaprasza grupy przed­szkolne i szkolne do udziału w kolejnej edycji bez­płat­nych zajęć edu­ka­cyj­nych. VIII edycja poświę­cona będzie pro­mocji książki i biblio­teki oraz upo­wszech­nianiu czy­tel­nictwa jako jednego z ważnych ele­mentów i sku­tecz­nych narzędzi wspie­ra­ją­cych wycho­wawczą rolę pla­cówek oświa­to­wych. Zależy nam także na pod­kre­ślaniu istotnej roli war­tości, tra­dycji, kształ­to­wania postaw pro­spo­łecz­nych oraz edu­kacji patrio­tycznej naj­młod­szych, co stanowi sku­teczną metodę kształ­tu­jącą nowe umie­jęt­ności i wła­ściwe postawy u dzieci. Patrio­tyzm wyraża się w przy­wią­zaniu do swej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, do oby­czajów i kultury naro­dowej, w sza­cunku dla ludzi, którzy ją two­rzyli. Jest to także troska o takie war­tości, jak: rodzina, naród, język ojczysty, historia, dzie­dzictwo, tra­dycja, oby­czaje, kultura, religia oraz tery­to­rium. Poprzez kontakt z lite­ra­turą chcemy pod­kre­ślać ważną rolę edu­kacji do war­tości i edu­kacji patrio­tycznej wśród naj­młod­szych poprzez:

 • przy­bli­żanie tra­dycji, zwy­czajów naro­do­wych, świą­tecz­nych, regio­nal­nych oraz dbałość o ich posza­no­wanie i pie­lę­gno­wanie,
 • pro­mo­wanie pozy­tyw­nych war­tości tj. dobro, sza­cunek, miłość, tole­rancja itp.,
 • pod­kre­ślanie ważnej roli edu­kacji regio­nalnej i wytwa­rzanie poczucia wspól­noty z „małą ojczyzną”,
 • przy­bli­żanie sym­bo­liki naro­dowej i uwraż­li­wianie na sza­cunek wobec tych symboli,
 • troskę o język ojczysty, dbałość o jego czy­stość i piękno.

Celem ogólnym zajęć jest pro­mo­wanie wśród dzieci przed­szkol­nych i uczniów młod­szych klas szkół pod­sta­wo­wych książki i biblio­teki, wytwo­rzenie pozy­tyw­nych moty­wacji do czy­tania książek i inte­gracja dzieci. Ponadto chcemy wspierać rozwój dziecka poprzez głośne czy­tanie oraz pod­kre­ślanie war­tości książki jako nie­zbęd­nego ele­mentu dla pra­wi­dło­wego rozwoju naj­młod­szych. Wycho­wawcza rola takich działań jest szeroko znana i z pew­no­ścią pomoże wzmocnić pracę szkół i pla­cówek edu­ka­cyj­nych w tym zakresie.
Cele szcze­gó­łowe:

 • popu­la­ry­zacja książki i biblio­teki wśród naj­młod­szych dzieci,
 • wsparcie szkół i pla­cówek edu­ka­cyj­nych w zakresie reali­zacji funkcji wycho­waw­czej,
 • kształ­to­wanie toż­sa­mości naro­dowej i współ­uczest­nictwa w pie­lę­gno­waniu tra­dycji,
 • roz­wi­janie poczucia odpo­wie­dzial­ności oraz sza­cunku dla symboli naro­do­wych,
 • pro­mocja pozy­tyw­nych war­tości tj. dobro, sza­cunek, przy­jaźń, miłość, tole­rancja,
 • inte­gracja dzieci i dosko­na­lenie umie­jęt­ności współ­dzia­łania w zespole,
 • wyrów­ny­wanie szans edu­ka­cyj­nych dzieci z różnych pla­cówek,
 • roz­wi­janie w uczest­ni­kach zain­te­re­so­wania lite­ra­turą,
 • przy­go­to­wanie dzieci do roli świa­do­mego czy­tel­nika,
 • wytwo­rzenie pozy­tyw­nych moty­wacji do czy­tania książek,
 • pro­mo­wanie i upo­wszech­nianie regio­nal­nego dzie­dzictwa kul­tu­ro­wego,
 • kształ­to­wanie wraż­li­wości arty­stycznej dzieci.

Cała Polska Czyta DzieciomCykl zajęć będzie polegał na czy­taniu wybra­nych tekstów lite­rac­kich (bajek, baśni, legend, opo­wiadań) zwią­za­nych z opra­co­wa­nymi tema­tami spotkań. Zajęcia będą uatrak­cyj­niane poga­danką lub pre­zen­tacją wpro­wa­dza­jącą, zabaw­nymi i cie­ka­wymi aneg­do­tami, rozmową kie­ro­waną z dziećmi na temat czy­ta­nych utworów oraz dająca im moż­li­wość wyra­żenia swoich emocji. W ramach każdych zajęć uczest­nicy wyko­nają prace pla­styczne lub inne zadania zwią­zane z tematem (ilu­stracje do pre­zen­to­wa­nych książek, plakaty, krzy­żówki, kartki oko­licz­no­ściowe, rebusy, zagadki, quizy itp.).

Dzia­łanie zostanie zre­ali­zo­wane w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Byd­goszczy w roku szkolnym 2018/2019.

Nasze dzia­łania wspiera Fun­dacja ABCXXI CAŁA POLSKA CZYTA DZIE­CIOM.

Pro­po­no­wane tematy naj­bliż­szych zajęć:

Wrze­sień 2018 – „Jesienne spo­tkania z książką”; „Pozna­jemy biblio­tekę i zawód biblio­te­karza”
Paź­dziernik 2018 – „Boha­te­rowie pol­skich książek”; „Autorzy lite­ra­tury dzie­cięcej”
Listopad 2018 – „Misie w lite­ra­turze”; „Barwy i symbole naro­dowe”
Gru­dzień 2018 – „Naj­pięk­niejsze świą­teczne opo­wieści”; „Tra­dycje Świąt Bożego Naro­dzenia”
Styczeń 2019 – „Zima w lite­ra­turze”; „Boha­te­rowie zimo­wych historii”
Luty 2019 – „Walen­tyn­kowe spo­tkania”; „Uczucia w moim życiu”
Marzec 2019 – „Wiosna w lite­ra­turze”; „Wiel­ka­nocne tra­dycje i zwy­czaje”
Kwie­cień 2019 – „Byd­goszcz moje miasto”; „Pozna­jemy symbole naszego miasta”
Maj 2019 – „Bajki świata”; „Barwy i symbole naro­dowe”
Czer­wiec 2019 – „Wakacje tuż, tuż”; „Warto być aktywnym”

Ze względu na warunki loka­lowe PBW grupa dzieci uczest­ni­czą­cych w zaję­ciach nie może liczyć więcej niż 25 osób. Zajęcia trwają od 60 do 90 minut.

Zgło­szenia przyj­muje :
Grażyna Ruta-Balińska
Tel. 52 340 01 40 lub e-mail : gromadzenie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Infor­macja do pobrania w for­macie pdf
Plakat w for­macie pdf

Nowy projekt edu­ka­cyjny w biblio­tece

Nowy projekt edu­ka­cyjny w biblio­tece

We współ­pracy ze sto­wa­rzy­sze­niem Kujawsko-Pomor­skie Centrum Dzie­dzictwa Oświaty w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej jest reali­zo­wany kolejny projekt edu­ka­cyjny skie­ro­wany do uczniów szkół pod­sta­wo­wych i gim­na­zjów. Sto­wa­rzy­szenie KPCDO otrzy­mało dofi­nan­so­wanie z Fun­dacji PZU, która została part­nerem pro­jektu Aka­demia Gier Logicz­nych.
Projekt zakłada roz­wi­janie kom­pe­tencji i zain­te­re­sowań mate­ma­tycz­nych uczniów przez wyko­rzy­stanie gier plan­szo­wych. Głównym celem jest edu­kacja i wycho­wanie przez zabawę oraz poka­zanie, iż można cie­kawie spędzać czas bez kom­pu­tera i smart­fona. Nowo­czesne gry poma­gają kształcić i roz­wijać wiele umie­jęt­ności inte­lek­tu­al­nych i spo­łecz­nych oraz mogą być dosko­nałą pomocą dydak­tyczną dla nauczy­ciela.
Zajęcia są bez­płatne.

Koor­dy­nator pro­jektu – Ewa Bielska
Prosimy o kontakt tele­fo­niczny w sprawie usta­lenia terminu zajęć – 52 341 19 84

Poznajmy się – edu­kacja włą­cza­jąca

Poznajmy się – edu­kacja włą­cza­jąca

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy zaprasza uczniów i nauczy­cieli na zajęcia edu­ka­cyjne pt. „Poznajmy się“. W spo­tka­niach mogą wziąć udział uczniowie szkół pod­sta­wo­wych. Cele pro­wa­dzo­nych zajęć:

 • pro­mo­wanie inte­gracji spo­łecznej;
 • roz­wi­janie wiedzy o różnych nie­peł­no­spraw­no­ściach wśród uczniów;
 • roz­wi­janie świa­do­mości uczniów w odnie­sieniu do osób z różnymi rodza­jami nie­peł­no­spraw­ności;
 • pod­no­szenie jakości edu­kacji włą­cza­jącej w szko­łach i pla­ców­kach systemu oświaty.

Podczas zajęć uczniowie zapo­znają się z wybra­nymi tek­stami z publi­kacji „Duże sprawy w małych głowach” autor­stwa Agnieszki Kos­sow­skiej, które pomogą w zdo­byciu wiedzy o nie­peł­no­spraw­no­ściach, zro­zu­mieniu potrzeb osób nie­peł­no­spraw­nych i budo­waniu wza­jem­nych relacji.

Zapro­szenie – plakat w for­macie pdf

W celu uzgod­nienia terminu zajęć prosimy o kontakt tele­fo­niczny lub e-mailowy :
Mał­go­rzata Lewan­dowska-Pyż
tel. 52 341 19 84 w.13
e-mail: mlewandowskapyz@​gmail.​com