Równość w różno­rod­ności

Równość w różno­rod­ności

Organi­zacja społeczna Youth of Europe jest partnerem projektu „Equality in Diver­sity-Social Inclu­sion in Youth Organi­za­tions“ (2017 – 3-RO01-KA205-047122) Partner­stwa Strate­gicz­nego Erasmus+. Razem z organi­za­cjami z Włoch, Niemiec i Rumunii reali­zuje projekt, którego celem jest m.in. wypra­co­wanie metod nauczania, które pomagają zwalczać różne formy wyklu­czenia.

W biblio­tece odbyło się spotkanie z założy­cie­lami i człon­kami Youth of Europe zorga­ni­zo­wane dla młodzieży szkolnej. Uczniowie poznali założenia Erasmusa+, misji budowania między­kul­tu­ro­wego dialogu na rzecz pokoju oraz uczest­ni­czyli w warsz­ta­tach przeciw­dzia­łania dyskry­mi­nacji.

Trwa 10. Bydgoski Festiwal Nauki

Trwa 10. Bydgoski Festiwal Nauki

Biblio­teka jako partner BFN oferuje nastę­pu­jące zajęcia od 22 do 26 maja 2019 r.:

Ścieżka humani­styczna

 • Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog – płk. Jerzy Lelwic – wykład z pokazem;
 • Gawęda o Stani­sławie Moniuszce – wykład;
 • Z ortografią na wesoło – warsz­taty;
 • Sprawie­dliwa Wśród Narodów Świata – Irena Sendle­rowa – wykład;
 • Oto jest Bydgoszcz – pozna­jemy stolicę woj. kujawsko-pomor­skiego – zajęcia o tematyce regio­nalnej;
 • Bydgoszcz pod zaborem – wykład z pokazem;

Ścieżka nauk ścisłych

 • Matema­tyczne wyszy­wanie, czyli haft na papierze – warsz­taty;
 • Klub Enigma – pokój zagadek matema­tycz­nych i logicz­nych;

Ścieżka społeczna

 • Kamishibai – teatr ilustracji – ekolo­gicznie i wielo­kul­tu­rowo – warsz­taty;
 • Mądrość, czyli o zamie­nianiu kwaśnej cytryny w słodką lemoniadę – warsz­taty – zajęcia w ramach projektu „Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”;
 • Pokonamy fale, czyli o tym co w życiu pomaga przetrwać – warsz­taty – zajęcia w ramach projektu „Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”;
 • Gawęda o książce, czyli booktal­king praktycznie – warsz­taty;
 • Poznajmy się! – niewi­domi – edukacja włącza­jąca;
 • Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych – warsz­taty – zajęcia w ramach projektu „Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”.

Obejrzyj zapowiedź tego, co będzie się działo podczas Bydgo­skiego Festi­walu Nauki na antenie TVP Bydgoszcz.

Barwy i symbole narodowe

Barwy i symbole narodowe

Dzień Flagi i Święto Narodowe Trzeciego Maja były okazją do zorga­ni­zo­wania w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek zajęć eduka­cyj­nych o tematyce patrio­tycznej. Zajęcia rozpo­częły się krótką pogadanką połączoną z projekcją filmu na temat najważ­niej­szych symboli Rzeczy­po­spo­litej Polskiej: biało-czerwonej flagi, godła państwo­wego oraz hymnu polskiego czyli Mazurka Dąbrow­skiego. Podkre­śli­liśmy jak ważne jest szano­wanie symboli, duma z ich posia­dania oraz kształ­to­wanie prawi­dło­wych nawyków patrio­tycz­nych od najmłod­szych lat. Oczywi­ście najważ­niej­szym elementem było głośne czytanie. Nawią­zując do tematyki zajęć wykorzy­sta­liśmy legendę o Lechu, Czechu i Rusie z książki Wandy Chotom­skiej Legendy polskie oraz wiersz Katechizm polskiego dziecka Włady­sława Bełzy. Następnie wspólnie zaśpie­wa­liśmy hymn we wcześniej omówionej postawie.

Ważnym punktem zajęć było wykony­wanie kokardy narodowej zwanej kotylionem w biało-czerwo­nych barwach. Dzieci robiły je po raz pierwszy wykazując się przy tym ogromnym zaanga­żo­wa­niem i entuzja­zmem. Na zakoń­czenie każdy otrzymał drobny upominek.

Grażyna Ruta-Balińska
Przyjaźń to prawdziwy skarb i skrzy­dlata miłość…

Przyjaźń to prawdziwy skarb i skrzy­dlata miłość…

Biblio­tekę odwie­dzili uczniowie ze Szkoły Podsta­wowej im. Prymasa Tysiąc­lecia w Fania­nowie. Młodzież uczest­ni­czyła w zajęciach „Przyjaźń to prawdziwy skarb“ oraz „Skrzy­dlata miłość“ reali­zo­wa­nych w ramach programu „Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach“. W oparciu o treści zawarte w tekstach literac­kich zasta­na­wiali się nad tym, co buduje i umacnia bliskie więzi pomiędzy ludźmi. Nasi młodzi goście wykazali się dużą wrażli­wo­ścią i zdolno­ścią do refleksji. Serdecznie dzięku­jemy za zaanga­żo­wanie uczniów i nauczy­cieli oraz pozdra­wiamy Fania­nowo.

Anna Krasz­kie­wicz – Wydział Infor­macji i Wspoma­gania Placówek Oświa­to­wych PBW w Bydgoszczy

Nauka progra­mo­wania z Ozobo­tami

Nauka progra­mo­wania z Ozobo­tami

Klasa III ze Szkoły Podsta­wowej nr 2 w Bydgoszczy po raz drugi uczest­ni­czyła w zajęciach „Progra­mo­wania z Ozobotem“. Tym razem uczniowie zagrali m.in. w matema­tyczne Bingo, a także progra­mo­wali Ozoboty rysując wymyślone przez siebie trasy z wykorzy­sta­niem koloro­wych kodów. Wszyscy okazali się zdolnymi progra­mi­stami i zrobili pierwsze kroki na drodze algoryt­micz­nego myślenia.

Dzień w biblio­tece

Dzień w biblio­tece

Kolejni uczniowie ze Szkoły Podsta­wowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach spędzili w biblio­tece kilka godzin. Na zajęciach „Bezpie­czeń­stwo w sieci” uczniowie dowie­dzieli się, jak należy chronić swoją prywat­ność, dbać o mocne hasła oraz szanować innych użytkow­ników sieci. Poruszany był także problem zacho­wy­wania równo­wagi między światem wirtu­alnym a rzeczy­wi­stym. Młodzież miała również okazję uczest­ni­czyć w grze decyzyjnej, w której mogła sama zadecy­dować o poczy­na­niach bohatera kreskówki.

Nauczy­ciele biblio­te­karze przygo­to­wali dla nich także zajęcia rozwi­ja­jące spostrze­gaw­czość, pamięć, refleks. W Akademii Gier Logicz­nych młodzież poznała m.in. gry Colorfox, Dr Eureka, Figuromat, Kurnik.

W pokoju zagadek „Klub Enigma“ również trzeba było myśleć logicznie, kojarzyć i liczyć. Zabawowa forma zajęć motywo­wała uczniów do dużej aktyw­ności.

Progra­mo­wanie dla najmłod­szych

Progra­mo­wanie dla najmłod­szych

Do biblio­teki przybyła kolejna klasa na zajęcia z progra­mo­wania. Dzieci poznały robociki – Ozoboty i możli­wości zapro­gra­mo­wania ich ruchów. Wszystkim dużo radości sprawiało wyzna­czanie tras, po których poruszały się roboty oraz stero­wanie nimi za pomocą koloro­wych kodów. Po raz kolejny okazało się, że rozwią­zy­wanie zadań proble­mo­wych nie jest trudne.
Wszystkim uczniom dzięku­jemy za aktywny udział w zajęciach! Zainte­re­so­wa­nych nauczy­cieli infor­mu­jemy, że w tym roku szkolnym nie zostało już wiele wolnych terminów, ale można jeszcze dokonać telefo­nicznej rezer­wacji.

Graj i ucz się języka niemiec­kiego

Graj i ucz się języka niemiec­kiego

W środę gości­liśmy w Czytelni Głównej młodzież z Zespołu Szkół Ogólno­kształ­cą­cych im. Broni­sława Malinow­skiego w Grudziądzu. Wzięli oni udział w zajęciach „Graj i ucz się języka niemiec­kiego“. Uczniowie pod czujnym okiem nauczy­ciela w formie zabawy powtó­rzyli i utrwa­lili słownictwo i grama­tykę języka niemiec­kiego.

Alina Melnicka-Zygmunt
Katarzyna Krukowska-Cyrano­wicz

Zajęcia eduka­cyjne „W ciemności“

Zajęcia eduka­cyjne „W ciemności“

W Biblio­tece gości­liśmy grupę uczniów z Zespołu Szkół Integra­cyj­nych nr 29 w Bydgoszczy. Dzieci uczest­ni­czyły w zajęciach eduka­cyj­nych „W ciemności”, przygo­to­wa­nych w ramach edukacji włącza­jącej „Poznajmy się” prowa­dzonej w naszej placówce. Spotkanie było okazją do poznania i zrozu­mienia potrzeb osób z niepeł­no­spraw­no­ścią wzrokową oraz przed­sta­wienia przed­miotów ułatwia­ją­cych im codzienne funkcjo­no­wanie. Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z wybra­nymi tekstami z publi­kacji „Duże sprawy w małych głowach” autor­stwa Agnieszki Kossow­skiej, które pomagają w zdobyciu wiedzy o różnych niepeł­no­spraw­no­ściach, zrozu­mieniu potrzeb osób niepeł­no­spraw­nych i budowaniu wzajem­nych relacji.

Małgo­rzata Lewan­dowska-Pyż

Tajem­nice Marszałka

Tajem­nice Marszałka

Zapra­szamy na nowe zajęcia eduka­cyjne wpisu­jące się w obchody rocznicy odzyskania niepod­le­głości. Bohaterem prezen­tacji, przezna­czonej dla uczniów ostat­nich klas szkoły podsta­wowej i gimna­zjum oraz szkół średnich, jest Józef Piłsudski, widziany jako człowiek i mężczyzna uwikłany nie tylko w wielka politykę, ale i również w niezwykle skompli­ko­wane relacje uczuciowe. Codzien­ność marszałka od lat jest przed­miotem nieusta­ją­cych dociekań, opracowań i publi­kacji histo­ryków, publi­cy­stów oraz pisarzy. Spora kolekcja książek poświę­co­nych tej niezwy­kłej postaci, znajdu­jąca się w zbiorach naszej Biblio­teki stała się inspi­racją do przygo­to­wania scena­riusza zajęć dla młodzieży.

Kontakt w sprawie zapisów uczniów na zajęcia: Anna Krasz­kie­wicz tel. 52 341 30 74 wew. 16.

Józef Piłsudski – postać niezwykła, dla niektó­rych kontro­wer­syjna

Józef Piłsudski – postać niezwykła, dla niektó­rych kontro­wer­syjna

Doktor Katarzyna Grysińska – JarmułaUKW w Bydgoszczy wygło­siła w Muzeum Oświaty wykład pt. „Józef Piłsudski – postać niezwykła, dla niektó­rych kontro­wer­syjna”.
Józef Piłsudski to jeden z najważ­niej­szych polityków polskich XX wieku, współ­twórca niepod­le­głego państwa polskiego w 1918 roku. Człowiek niezwykle kontro­wer­syjny, swoim działa­niem i zacho­wa­niem zarówno wobec bliskich, współ­pra­cow­ników, jak i wrogów wzbudza­jący niejed­no­krotnie skrajne reakcje. Celem wykładu było przybli­żenie postaci marszałka jako spiskowca walczą­cego o niepod­ległą Polskę, dowódcę wojsko­wego, Naczel­nika Państwa, ale i męża, kochanka, ojca. Odbiorcy wykładu zostali zapoznani z najważ­niej­szymi faktami z życia Józefa Piłsud­skiego i mitami, które narosły wokół tej wybitnej postaci.

Spotkania z tłuma­czem iberystą Sławo­mirem Ściesiń­skim

Spotkania z tłuma­czem iberystą Sławo­mirem Ściesiń­skim

W listo­pa­dzie gości­liśmy cztero­krotnie w Czytelni Głównej Sławo­mira Ściesiń­skiego – nauczy­ciela akade­mic­kiego języka hiszpań­skiego oraz tłumacza litera­tury hiszpań­sko­ję­zycznej. Nasz gość przepro­wa­dził ciekawe prelekcje dla młodzieży uczącej się języka hiszpań­skiego z bydgo­skich szkół: LO nr 1, ZSS oraz klasy gimna­zjalnej SP nr 30 z Oddzia­łami Dwuję­zycz­nymi.

Prele­gent przed­stawił postać argen­tyń­skiego pisarza Leopolda Marechala ubarwiając prezen­tację własnymi zdjęciami wykona­nymi podczas podróży do Argen­tyny. Zdradził też tajniki swojej pracy jako tłumacza przyta­czając wiele przykładów.

Alina Melnicka-Zygmunt
Katarzyna Krukowska-Cyrano­wicz

Kamishibai w biblio­tece

Kamishibai w biblio­tece

Teatrzyk Kamishibai i tematy ekolo­giczne były pretek­stem do spotkania z uczniami klasy III Szkoły Podsta­wowej nr 2 im. Adama Mickie­wicza w Bydgoszczy. W pierw­szej części zajęć dzieci obejrzały film dotyczący historii Kamishibai i wysłu­chały prezen­to­wanej przez nauczy­ciela biblio­te­karza opowieści Anny Onichi­mow­skiej „Po drugiej stronie gór” z pięknymi ilustra­cjami Marianny Sztymy.

W drugiej części spotkania z Kamishibai uczniowie samodzielnie prezen­to­wali karty narra­cyjne autor­stwa Tomasza Troja­now­skiego „Dlaczego zwierzaki miesz­kają w bloku Maćka” zilustro­wane przez Agnieszkę Antonie­wicz. Obie publi­kacje wykorzy­stane podczas spotkania powstały w ramach projektu „Edukacja globalna dla najmłod­szych” (projekt współ­fi­nan­so­wany w ramach programu polskiej pomocy rozwo­jowej MSZ RP) i zostały przeka­zane biblio­tece przez Ośrodek Działań Ekolo­gicz­nych „Źródła”.


Barwy i symbole narodowe w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek

Barwy i symbole narodowe w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepod­le­głości była okazją do zorga­ni­zo­wania w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek zajęć eduka­cyj­nych o tematyce patrio­tycznej. Od 5 do 7 listo­pada br. spotka­liśmy się z uczniami Szkoły Podsta­wowej nr 56 w Bydgoszczy, Szkoły Podsta­wowej w Cielu, Szkoły Podsta­wowej nr 15 w Bydgoszczy oraz przed­szko­la­kami z Przed­szkola nr 16 w Bydgoszczy na zajęciach zatytu­ło­wa­nych „Znam barwy i symbole narodowe”. Celem było kształ­to­wanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsa­mości narodowej, rozwi­janie u uczniów zainte­re­sowań symbo­lami narodo­wymi, kształ­to­wanie postaw patrio­tycz­nych oraz rozbu­dzanie zainte­re­sowań czytel­ni­czych.

Zajęcia rozpo­częły się krótką pogadanką połączoną z projekcją filmu na temat głównych symboli Rzeczy­po­spo­litej Polskiej: biało-czerwonej flagi, godła państwo­wego oraz hymnu polskiego, czyli Mazurka Dąbrow­skiego. Następnie uczest­nicy zaśpie­wali hymn we wcześniej omówionej postawie. Podkre­śli­liśmy jak ważne jest szano­wanie symboli, duma z ich posia­dania oraz kształ­to­wanie prawi­dło­wych nawyków patrio­tycz­nych od najmłod­szych lat.

Oczywi­ście obowiąz­kowym elementem było głośne czytanie. Nawią­zując do tematyki zajęć wykorzy­sta­liśmy kilka publi­kacji, m.in.: Alfabet niepod­le­głości Anny Skowroń­skiej, Komen­dant wolnej Polski Wojciecha Widłaka, legendę o Lechu, Czechu i Rusie z książki Wandy Chotom­skiej Legendy polskie.

Ważnym punktem zajęć było wykony­wanie kokardy narodowej zwanej kotylionem w biało-czerwo­nych barwach. Dzieci robiły je po raz pierwszy wykazując się przy tym ogromnym zaanga­żo­wa­niem i entuzja­zmem. Na zakoń­czenie każdy otrzymał drobny upominek.

tekst i fot.: Grażyna Ruta-Balińska

grafika: blizej​przedsz​kola​.pl

Kampania społeczna „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie”

Kampania społeczna „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie”

W dniach 15 – 19 paździer­nika 2018 r. Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zapro­siła uczniów klas 1 – 4 z bydgo­skich szkół podsta­wo­wych na zajęcia „Poznajmy się” reali­zo­wane w ramach kampanii społecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie”. Kampania reali­zo­wana jest z okazji Między­na­ro­do­wego Dnia Białej Laski obcho­dzo­nego w dniu 15 paździer­nika.

W zajęciach uczest­ni­czyło 223 uczniów. Celem zajęć było:

 • Kształ­to­wanie postaw społecz­nych opartych na otwar­tości, tolerancji i empatii wobec osób niepeł­no­spraw­nych wzrokowo;
 • Zwięk­szenie integracji osób niewi­do­mych ze środo­wi­skiem społecznym i popra­wienie ich funkcjo­no­wania w tym środo­wisku;
 • Przygo­to­wanie społe­czeń­stwa do udzie­lania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauwa­żenie ich problemów;
 • Zapobie­ganie wyklu­czeniu społecz­nemu osób niepeł­no­spraw­nych wzrokowo.

Kampanię zakoń­czy­liśmy spotka­niem z człon­kami Koła Powia­to­wego Polskiego Związku Niewi­do­mych w Bydgoszczy zorga­ni­zo­wa­nego w gmachu Biblio­teki w dniu 23 paździer­nika. Gościem specjalnym był Robert Zarzecki – bohater filmu „Niebo bez gwiazd“. Film jest porusza­jącą historią opisu­jącą wyjąt­kową relację miłości tracą­cego wzrok ojca i synka, który staje się jego przewod­ni­kiem, jego oczami. Mimo choroby, a może dzięki niej, bohate­rowie czerpią z życia to, co najpięk­niejsze.

Patronat honorowy kampanii społecznej:
Minister Edukacji Narodowej
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomor­skiego
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
Prezy­dent Miasta Bydgoszczy
Poczta Polska S.A.
Patron medialny: Metro­polia Bydgoska

Mariola Burak
Małgo­rzata Lewan­dowska-Pyż
Alina Melnicka-Zygmunt