Noc Bibliotek 2019 już za nami

Noc Bibliotek 2019 już za nami

Wszyscy uczest­nicy Nocy Bibliotek 2019 przy wejściu do Biblio­teki otrzy­mali kartę do zbierania pieczątek za udział w różnych atrak­cjach przygo­to­wa­nych specjalnie na tę okazję. Zdobycie 4 pieczątek gwaran­to­wało udział w loterii fantowej, na którą przygo­to­wano 80 niespo­dzianek (maskotek, filmo­wych bajek, książek, magnesów, kubków i innych gadżetów).

W sobotę po godzinie 15.00 odwie­dziło nas prawie 80 osób. Wrażenia uczest­ników były bardzo pozytywne. Uśmiech zadowo­lo­nych dzieci i dorosłych daje nam ogromną satys­fakcję i motywuje do podej­mo­wania kolej­nych niety­po­wych akcji w Biblio­tece. Zakoń­cze­niem całej akcji było wyświe­tlenie filmu „Bill i Ptyś“ w szkole szpitalnej (Szpital Uniwer­sy­tecki im. A. Jurasza w Bydgoszczy).

W przygo­to­wania Nocy Biblio­teki włączyli się prawie wszyscy pracow­nicy Biblio­teki. Oto co czekało na tych, którzy nas już znali i tych, którzy trafili do Biblio­teki pierwszy raz:

 • Kiermasz książek obcoję­zycz­nych (litera­tura piękna, słowniki, pozycje dydak­tyczne dla nauczy­cieli)
 • Pokój zagadek Klub Enigma (zagadki matema­tyczno-logiczne związane z patronem Biblio­teki – Marianem Rejew­skim). Uczest­nicy w 45 minut wykony­wali szereg zadań, aby otworzyć sejf z niespo­dzianką.
 • Oldsku­lowe kino domowe dla dzieci (w specjalnie zaciem­nionym pomiesz­czeniu dzieci mogły obejrzeć bajki wyświe­tlane projek­torem Ania)
 • Krzyżówki i rebusy (zostały przygo­to­wane dla różnych grup wieko­wych, wysta­wione na dużych planszach w korytarzu biblio­teki)
 • Warsz­taty dla dzieci – Zrób własną książkę (dzieci tworzyły własne książki leporello – wykorzy­stując kolorowy papier, naklejki, bibułę i inne elementy)
 • W wydziale Biblio­teki – Muzeum Oświaty – uczest­nicy poznali tajniki pisma (przygo­to­wano zajęcia Od kipu do klawia­tury z historii pisma (pismo obraz­kowe, supeł­kowe, pisanie stalówką i na starych maszy­nach do pisania)
 • W Czytelni odbyły się zajęcia dla dzieci i dorosłych w formie gier języko­wych (można było spraw­dzić swoje umiejęt­ności i wiedzę z języków obcych: niemiec­kiego, angiel­skiego i innych)
 • Lektu­rowa Kryptogra – dla dzieci w wieku 10 – 11 lat (pytania do uczest­ników były ukryte w różnych miejscach Biblio­teki)
 • Wystawa zakładek do książek – Nie zaginaj rogów! (prawie 100 różnego typu zakładek zostało wysta­wio­nych w gablo­tach na korytarzu Biblio­teki)
 • Bajkowa skrzynia dla najmłod­szych (dzieci losowały różne przed­mioty i musiały zgadnąć, z jakiej bajki pochodzą)
 • Teatrzyk kamishibai (niety­powa forma opowia­dania historii dla dzieci i młodzieży wywodząca się z Japonii)
 • Bingo literackie (tym razem starsi uczest­nicy Nocy Bibliotek mogli wykazać się znajo­mo­ścią litera­tury)
Narodowe Czytanie 2019

Narodowe Czytanie 2019

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy kolejny raz włączyła się w ogólno­polską akcję Narodo­wego Czytania. W tym roku lekturą były polskie nowele.

Do Biblio­teki zawitali sympa­tyczni goście: uczniowie i wycho­wawcy Zespołu Szkół nr 29 w Bydgoszczy. Dyrektor PBW Ewa Pronobis-Sosnowska rozpo­częła akcję odczy­tując list Prezy­denta RP Andrzeja Dudy do uczest­ników spotkania. Następnie wyloso­wano tytuł noweli do przeczy­tania, którą okazała się „Katarynka”. Utwór przeczy­tali pracow­nicy Wydziału Infor­macji i Wspoma­gania Placówek Oświa­to­wych. Później zorga­ni­zo­wano quizy z niespo­dzian­kami dotyczące wybranej noweli.

Chętne osoby mogły zrobić sobie selfie z pisarzami lub książką oraz pieczę­tować przynie­sione ze sobą egzem­plarze lektur pieczęcią okolicz­no­ściową. Akcji Narodowe Czytanie towarzy­szyła niezwykła mozai­kowa wystawa książek autorów polskich nowel ze zbiorów Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej.

Twórcze spotkania z książką

Twórcze spotkania z książką

Rozpo­czy­namy IX edycję bezpłat­nych zajęć eduka­cyj­nych w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek pod hasłem „Twórcze spotkania z książką“. Tym razem chcemy wspie­rać reali­zację priory­tetu polityki oświa­towej państwa na rok 2019/2020 wyzna­czonej przez Minister­stwo Edukacji Narodowej – „Wycho­wanie przez kształ­to­wanie postaw obywa­tel­skich i patrio­tycz­nych“.

IX edycja poświę­cona będzie promocji książki i biblio­teki oraz upowszech­nianiu czytel­nictwa jako jednego z ważnych elementów i skutecz­nych narzędzi wspie­ra­ją­cych wycho­wawczą rolę placówek oświa­to­wych. Zależy nam także na podkre­ślaniu istotnej roli wartości, tradycji, promo­waniu zasad prospo­łecz­nych oraz edukacji patrio­tycznej najmłod­szych, co stanowi skuteczną metodę kształ­tu­jącą nowe umiejęt­ności i właściwe postawy u dzieci.

Poprzez kontakt z litera­turą chcemy podkre­ślać ważną rolę edukacji do wartości i edukacji patrio­tycznej wśród najmłod­szych poprzez:

 • przybli­żanie tradycji, zwyczajów narodo­wych, świątecz­nych, regio­nal­nych oraz dbałość o ich posza­no­wanie i pielę­gno­wanie,
 • promo­wanie pozytyw­nych wartości tj. dobro, szacunek, miłość, tolerancja itp.,
 • podkre­ślanie ważnej roli edukacji regio­nalnej i wytwa­rzanie poczucia wspól­noty z „małą ojczyzną”,
 • przybli­żanie symbo­liki narodowej i uwraż­li­wianie na szacunek wobec tych symboli,
 • troskę o język ojczysty, dbałość o jego czystość i piękno.

Celem ogólnym zajęć jest promo­wanie wśród dzieci przed­szkol­nych i uczniów młodszych klas szkół podsta­wo­wych książki i biblio­teki, wytwo­rzenie pozytyw­nych motywacji do czytania książek i integracja dzieci. Ponadto chcemy wspierać rozwój dziecka poprzez głośne czytanie oraz podkre­ślanie wartości książki jako niezbęd­nego elementu dla prawi­dło­wego rozwoju najmłod­szych. Wycho­wawcza rola takich działań jest szeroko znana i z pewno­ścią pomoże wzmocnić pracę szkół i placówek eduka­cyj­nych w tym zakresie.

Cele szcze­gó­łowe :

 • popula­ry­zacja książki i biblio­teki wśród najmłod­szych dzieci,
 • wsparcie szkół i placówek eduka­cyj­nych w zakresie reali­zacji funkcji wycho­waw­czej,
 • kształ­to­wanie tożsa­mości narodowej i współ­uczest­nictwa w pielę­gno­waniu tradycji,
 • rozwi­janie poczucia odpowie­dzial­ności oraz szacunku dla symboli narodo­wych,
 • promocja pozytyw­nych wartości tj. dobro, szacunek, przyjaźń, miłość, tolerancja,
 • integracja dzieci i dosko­na­lenie umiejęt­ności współ­dzia­łania w zespole,
 • wyrów­ny­wanie szans eduka­cyj­nych dzieci z różnych placówek,
 • rozwi­janie w uczest­ni­kach zainte­re­so­wania litera­turą,
 • przygo­to­wanie dzieci do roli świado­mego czytel­nika,
 • wytwo­rzenie pozytyw­nych motywacji do czytania książek,
 • promo­wanie i upowszech­nianie regio­nal­nego dziedzictwa kultu­ro­wego,
 • kształ­to­wanie wrażli­wości artystycznej dzieci.


Cykl zajęć będzie polegał na czytaniu wybra­nych tekstów literac­kich (bajek, baśni, legend, opowiadań) związa­nych z opraco­wa­nymi tematami spotkań. Zajęcia będą uatrak­cyj­niane pogadanką lub prezen­tacją wprowa­dza­jącą, zabaw­nymi i cieka­wymi anegdo­tami, rozmową kiero­waną z dziećmi na temat czyta­nych utworów oraz dająca im możli­wość wyrażenia swoich emocji. W ramach każdych zajęć uczest­nicy wykonają prace plastyczne lub inne zadania związane z tematem (ilustracje do prezen­to­wa­nych książek, plakaty, krzyżówki, kartki okolicz­no­ściowe, rebusy, zagadki, quizy itp.).

Działanie zostanie zreali­zo­wane w Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy w roku szkolnym 2019/2020. Nasze działania wspiera Fundacja ABCXXI CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

Propo­no­wane tematy najbliż­szych zajęć:

Wrzesień 2019 –„Moja pierwsza wizyta w biblio­tece”; „Pozna­jemy biblio­tekę i zawód biblio­te­karza”

Październik 2019 – „Opowieści na jesienne dni”; „Jan Brzechwa i jego twórczość”

Listopad 2019 – „Misie w litera­turze”; „Barwy i symbole narodowe”

Grudzień 2019 – „Najpięk­niejsze świąteczne opowieści”; „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia”

Styczeń 2020 – „Zima w litera­turze”; „Dzień Kubusia Puchatka”

Luty 2020 – „Moje ukochane zwierzątka” ; „Uczucia w moim życiu – kocham, lubię, szanuję”

Marzec 2020 – „Literackie powitanie wiosny”; „Wielka­nocne tradycje i zwyczaje”

Kwiecień 2020 – „Bydgoszcz moje miasto”; „Książka i jej różne oblicza”

Maj 2020 – „Najpięk­niejsze bajki świata”; „Czy jestem patriotą?”

Czerwiec 2020 – „Wakacje tuż, tuż – czy warto być aktywnym?”; „Zostań przyja­cielem książek na zawsze”

Ze względu na warunki lokalowe grupa dzieci uczest­ni­czą­cych w zajęciach nie może liczyć więcej niż 25 osób. Zajęcia trwają od 60 do 90 minut.

Zgłoszenia przyj­muje :

Grażyna Ruta-Balińska
Tel. 52 340 01 40 lub e‑mail: gromadzenie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Równość w różno­rod­ności

Równość w różno­rod­ności

Organi­zacja społeczna Youth of Europe jest partnerem projektu „Equality in Diver­sity-Social Inclu­sion in Youth Organi­za­tions“ (2017 – 3‑RO01-KA205-047122) Partner­stwa Strate­gicz­nego Erasmus+. Razem z organi­za­cjami z Włoch, Niemiec i Rumunii reali­zuje projekt, którego celem jest m.in. wypra­co­wanie metod nauczania, które pomagają zwalczać różne formy wyklu­czenia.

W biblio­tece odbyło się spotkanie z założy­cie­lami i człon­kami Youth of Europe zorga­ni­zo­wane dla młodzieży szkolnej. Uczniowie poznali założenia Erasmusa+, misji budowania między­kul­tu­ro­wego dialogu na rzecz pokoju oraz uczest­ni­czyli w warsz­ta­tach przeciw­dzia­łania dyskry­mi­nacji.

Trwa 10. Bydgoski Festiwal Nauki

Trwa 10. Bydgoski Festiwal Nauki

Biblio­teka jako partner BFN oferuje nastę­pu­jące zajęcia od 22 do 26 maja 2019 r.:

Ścieżka humani­styczna

 • Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog – płk. Jerzy Lelwic – wykład z pokazem;
 • Gawęda o Stani­sławie Moniuszce – wykład;
 • Z ortografią na wesoło – warsz­taty;
 • Sprawie­dliwa Wśród Narodów Świata – Irena Sendle­rowa – wykład;
 • Oto jest Bydgoszcz – pozna­jemy stolicę woj. kujawsko-pomor­skiego – zajęcia o tematyce regio­nalnej;
 • Bydgoszcz pod zaborem – wykład z pokazem;

Ścieżka nauk ścisłych

 • Matema­tyczne wyszy­wanie, czyli haft na papierze – warsz­taty;
 • Klub Enigma – pokój zagadek matema­tycz­nych i logicz­nych;

Ścieżka społeczna

 • Kamishibai – teatr ilustracji – ekolo­gicznie i wielo­kul­tu­rowo – warsz­taty;
 • Mądrość, czyli o zamie­nianiu kwaśnej cytryny w słodką lemoniadę – warsz­taty – zajęcia w ramach projektu „Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”;
 • Pokonamy fale, czyli o tym co w życiu pomaga przetrwać – warsz­taty – zajęcia w ramach projektu „Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”;
 • Gawęda o książce, czyli booktal­king praktycznie – warsz­taty;
 • Poznajmy się! – niewi­domi – edukacja włącza­jąca;
 • Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych – warsz­taty – zajęcia w ramach projektu „Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”.

Obejrzyj zapowiedź tego, co będzie się działo podczas Bydgo­skiego Festi­walu Nauki na antenie TVP Bydgoszcz.

Barwy i symbole narodowe

Barwy i symbole narodowe

Dzień Flagi i Święto Narodowe Trzeciego Maja były okazją do zorga­ni­zo­wania w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek zajęć eduka­cyj­nych o tematyce patrio­tycznej. Zajęcia rozpo­częły się krótką pogadanką połączoną z projekcją filmu na temat najważ­niej­szych symboli Rzeczy­po­spo­litej Polskiej: biało-czerwonej flagi, godła państwo­wego oraz hymnu polskiego czyli Mazurka Dąbrow­skiego. Podkre­śli­liśmy jak ważne jest szano­wanie symboli, duma z ich posia­dania oraz kształ­to­wanie prawi­dło­wych nawyków patrio­tycz­nych od najmłod­szych lat. Oczywi­ście najważ­niej­szym elementem było głośne czytanie. Nawią­zując do tematyki zajęć wykorzy­sta­liśmy legendę o Lechu, Czechu i Rusie z książki Wandy Chotom­skiej Legendy polskie oraz wiersz Katechizm polskiego dziecka Włady­sława Bełzy. Następnie wspólnie zaśpie­wa­liśmy hymn we wcześniej omówionej postawie.

Ważnym punktem zajęć było wykony­wanie kokardy narodowej zwanej kotylionem w biało-czerwo­nych barwach. Dzieci robiły je po raz pierwszy wykazując się przy tym ogromnym zaanga­żo­wa­niem i entuzja­zmem. Na zakoń­czenie każdy otrzymał drobny upominek.

Grażyna Ruta-Balińska
Przyjaźń to prawdziwy skarb i skrzy­dlata miłość…

Przyjaźń to prawdziwy skarb i skrzy­dlata miłość…

Biblio­tekę odwie­dzili uczniowie ze Szkoły Podsta­wowej im. Prymasa Tysiąc­lecia w Fania­nowie. Młodzież uczest­ni­czyła w zajęciach „Przyjaźń to prawdziwy skarb“ oraz „Skrzy­dlata miłość“ reali­zo­wa­nych w ramach programu „Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach“. W oparciu o treści zawarte w tekstach literac­kich zasta­na­wiali się nad tym, co buduje i umacnia bliskie więzi pomiędzy ludźmi. Nasi młodzi goście wykazali się dużą wrażli­wo­ścią i zdolno­ścią do refleksji. Serdecznie dzięku­jemy za zaanga­żo­wanie uczniów i nauczy­cieli oraz pozdra­wiamy Fania­nowo.

Anna Krasz­kie­wicz – Wydział Infor­macji i Wspoma­gania Placówek Oświa­to­wych PBW w Bydgoszczy

Nauka progra­mo­wania z Ozobo­tami

Nauka progra­mo­wania z Ozobo­tami

Klasa III ze Szkoły Podsta­wowej nr 2 w Bydgoszczy po raz drugi uczest­ni­czyła w zajęciach „Progra­mo­wania z Ozobotem“. Tym razem uczniowie zagrali m.in. w matema­tyczne Bingo, a także progra­mo­wali Ozoboty rysując wymyślone przez siebie trasy z wykorzy­sta­niem koloro­wych kodów. Wszyscy okazali się zdolnymi progra­mi­stami i zrobili pierwsze kroki na drodze algoryt­micz­nego myślenia.

Dzień w biblio­tece

Dzień w biblio­tece

Kolejni uczniowie ze Szkoły Podsta­wowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach spędzili w biblio­tece kilka godzin. Na zajęciach „Bezpie­czeń­stwo w sieci” uczniowie dowie­dzieli się, jak należy chronić swoją prywat­ność, dbać o mocne hasła oraz szanować innych użytkow­ników sieci. Poruszany był także problem zacho­wy­wania równo­wagi między światem wirtu­alnym a rzeczy­wi­stym. Młodzież miała również okazję uczest­ni­czyć w grze decyzyjnej, w której mogła sama zadecy­dować o poczy­na­niach bohatera kreskówki.

Nauczy­ciele biblio­te­karze przygo­to­wali dla nich także zajęcia rozwi­ja­jące spostrze­gaw­czość, pamięć, refleks. W Akademii Gier Logicz­nych młodzież poznała m.in. gry Colorfox, Dr Eureka, Figuromat, Kurnik.

W pokoju zagadek „Klub Enigma“ również trzeba było myśleć logicznie, kojarzyć i liczyć. Zabawowa forma zajęć motywo­wała uczniów do dużej aktyw­ności.

Progra­mo­wanie dla najmłod­szych

Progra­mo­wanie dla najmłod­szych

Do biblio­teki przybyła kolejna klasa na zajęcia z progra­mo­wania. Dzieci poznały robociki – Ozoboty i możli­wości zapro­gra­mo­wania ich ruchów. Wszystkim dużo radości sprawiało wyzna­czanie tras, po których poruszały się roboty oraz stero­wanie nimi za pomocą koloro­wych kodów. Po raz kolejny okazało się, że rozwią­zy­wanie zadań proble­mo­wych nie jest trudne.
Wszystkim uczniom dzięku­jemy za aktywny udział w zajęciach! Zainte­re­so­wa­nych nauczy­cieli infor­mu­jemy, że w tym roku szkolnym nie zostało już wiele wolnych terminów, ale można jeszcze dokonać telefo­nicznej rezer­wacji.

Graj i ucz się języka niemiec­kiego

Graj i ucz się języka niemiec­kiego

W środę gości­liśmy w Czytelni Głównej młodzież z Zespołu Szkół Ogólno­kształ­cą­cych im. Broni­sława Malinow­skiego w Grudziądzu. Wzięli oni udział w zajęciach „Graj i ucz się języka niemiec­kiego“. Uczniowie pod czujnym okiem nauczy­ciela w formie zabawy powtó­rzyli i utrwa­lili słownictwo i grama­tykę języka niemiec­kiego.

Alina Melnicka-Zygmunt
Katarzyna Krukowska-Cyrano­wicz

Zajęcia eduka­cyjne „W ciemności“

Zajęcia eduka­cyjne „W ciemności“

W Biblio­tece gości­liśmy grupę uczniów z Zespołu Szkół Integra­cyj­nych nr 29 w Bydgoszczy. Dzieci uczest­ni­czyły w zajęciach eduka­cyj­nych „W ciemności”, przygo­to­wa­nych w ramach edukacji włącza­jącej „Poznajmy się” prowa­dzonej w naszej placówce. Spotkanie było okazją do poznania i zrozu­mienia potrzeb osób z niepeł­no­spraw­no­ścią wzrokową oraz przed­sta­wienia przed­miotów ułatwia­ją­cych im codzienne funkcjo­no­wanie. Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z wybra­nymi tekstami z publi­kacji „Duże sprawy w małych głowach” autor­stwa Agnieszki Kossow­skiej, które pomagają w zdobyciu wiedzy o różnych niepeł­no­spraw­no­ściach, zrozu­mieniu potrzeb osób niepeł­no­spraw­nych i budowaniu wzajem­nych relacji.

Małgo­rzata Lewan­dowska-Pyż

Tajem­nice Marszałka

Tajem­nice Marszałka

Zapra­szamy na nowe zajęcia eduka­cyjne wpisu­jące się w obchody rocznicy odzyskania niepod­le­głości. Bohaterem prezen­tacji, przezna­czonej dla uczniów ostat­nich klas szkoły podsta­wowej i gimna­zjum oraz szkół średnich, jest Józef Piłsudski, widziany jako człowiek i mężczyzna uwikłany nie tylko w wielka politykę, ale i również w niezwykle skompli­ko­wane relacje uczuciowe. Codzien­ność marszałka od lat jest przed­miotem nieusta­ją­cych dociekań, opracowań i publi­kacji histo­ryków, publi­cy­stów oraz pisarzy. Spora kolekcja książek poświę­co­nych tej niezwy­kłej postaci, znajdu­jąca się w zbiorach naszej Biblio­teki stała się inspi­racją do przygo­to­wania scena­riusza zajęć dla młodzieży.

Kontakt w sprawie zapisów uczniów na zajęcia: Anna Krasz­kie­wicz tel. 52 341 30 74 wew. 16.

Józef Piłsudski – postać niezwykła, dla niektó­rych kontro­wer­syjna

Józef Piłsudski – postać niezwykła, dla niektó­rych kontro­wer­syjna

Doktor Katarzyna Grysińska – JarmułaUKW w Bydgoszczy wygło­siła w Muzeum Oświaty wykład pt. „Józef Piłsudski – postać niezwykła, dla niektó­rych kontro­wer­syjna”.
Józef Piłsudski to jeden z najważ­niej­szych polityków polskich XX wieku, współ­twórca niepod­le­głego państwa polskiego w 1918 roku. Człowiek niezwykle kontro­wer­syjny, swoim działa­niem i zacho­wa­niem zarówno wobec bliskich, współ­pra­cow­ników, jak i wrogów wzbudza­jący niejed­no­krotnie skrajne reakcje. Celem wykładu było przybli­żenie postaci marszałka jako spiskowca walczą­cego o niepod­ległą Polskę, dowódcę wojsko­wego, Naczel­nika Państwa, ale i męża, kochanka, ojca. Odbiorcy wykładu zostali zapoznani z najważ­niej­szymi faktami z życia Józefa Piłsud­skiego i mitami, które narosły wokół tej wybitnej postaci.

Spotkania z tłuma­czem iberystą Sławo­mirem Ściesiń­skim

Spotkania z tłuma­czem iberystą Sławo­mirem Ściesiń­skim

W listo­pa­dzie gości­liśmy cztero­krotnie w Czytelni Głównej Sławo­mira Ściesiń­skiego – nauczy­ciela akade­mic­kiego języka hiszpań­skiego oraz tłumacza litera­tury hiszpań­sko­ję­zycznej. Nasz gość przepro­wa­dził ciekawe prelekcje dla młodzieży uczącej się języka hiszpań­skiego z bydgo­skich szkół: LO nr 1, ZSS oraz klasy gimna­zjalnej SP nr 30 z Oddzia­łami Dwuję­zycz­nymi.

Prele­gent przed­stawił postać argen­tyń­skiego pisarza Leopolda Marechala ubarwiając prezen­tację własnymi zdjęciami wykona­nymi podczas podróży do Argen­tyny. Zdradził też tajniki swojej pracy jako tłumacza przyta­czając wiele przykładów.

Alina Melnicka-Zygmunt
Katarzyna Krukowska-Cyrano­wicz