Przy­jaźń to praw­dziwy skarb i skrzy­dlata miłość…

Przy­jaźń to praw­dziwy skarb i skrzy­dlata miłość…

Biblio­tekę odwie­dzili uczniowie ze Szkoły Pod­sta­wowej im. Prymasa Tysiąc­lecia w Fania­nowie. Mło­dzież uczest­ni­czyła w zaję­ciach „Przy­jaźń to praw­dziwy skarb“ oraz „Skrzy­dlata miłość“ reali­zo­wa­nych w ramach pro­gramu „Wszystko, co naj­waż­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o war­to­ściach“. W oparciu o treści zawarte w tek­stach lite­rac­kich zasta­na­wiali się nad tym, co buduje i umacnia bliskie więzi pomiędzy ludźmi. Nasi młodzi goście wyka­zali się dużą wraż­li­wo­ścią i zdol­no­ścią do refleksji. Ser­decznie dzię­ku­jemy za zaan­ga­żo­wanie uczniów i nauczy­cieli oraz pozdra­wiamy Fania­nowo.

Anna Krasz­kie­wicz – Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych PBW w Byd­goszczy

Nauka pro­gra­mo­wania z Ozo­bo­tami

Nauka pro­gra­mo­wania z Ozo­bo­tami

Klasa III ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 2 w Byd­goszczy po raz drugi uczest­ni­czyła w zaję­ciach „Pro­gra­mo­wania z Ozo­botem“. Tym razem uczniowie zagrali m.in. w mate­ma­tyczne Bingo, a także pro­gra­mo­wali Ozoboty rysując wymy­ślone przez siebie trasy z wyko­rzy­sta­niem kolo­ro­wych kodów. Wszyscy okazali się zdol­nymi pro­gra­mi­stami i zrobili pierwsze kroki na drodze algo­ryt­micz­nego myślenia.

Dzień w biblio­tece

Dzień w biblio­tece

Kolejni uczniowie ze Szkoły Pod­sta­wowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach spę­dzili w biblio­tece kilka godzin. Na zaję­ciach „Bez­pie­czeń­stwo w sieci” uczniowie dowie­dzieli się, jak należy chronić swoją pry­wat­ność, dbać o mocne hasła oraz sza­nować innych użyt­kow­ników sieci. Poru­szany był także problem zacho­wy­wania rów­no­wagi między światem wir­tu­alnym a rze­czy­wi­stym. Mło­dzież miała również okazję uczest­ni­czyć w grze decy­zyjnej, w której mogła sama zade­cy­dować o poczy­na­niach boha­tera kre­skówki.

Nauczy­ciele biblio­te­karze przy­go­to­wali dla nich także zajęcia roz­wi­ja­jące spo­strze­gaw­czość, pamięć, refleks. W aka­demii Gier Logicz­nych mło­dzież poznała m.in. gry Colorfox, Dr Eureka, Figu­romat, Kurnik.

W pokoju zagadek „Klub Enigma“ również trzeba było myśleć logicznie, koja­rzyć i liczyć. Zaba­wowa forma zajęć moty­wo­wała uczniów do dużej aktyw­ności.

Pro­gra­mo­wanie dla naj­młod­szych

Pro­gra­mo­wanie dla naj­młod­szych

Do biblio­teki przy­była kolejna klasa na zajęcia z pro­gra­mo­wania. Dzieci poznały robo­ciki – Ozoboty i moż­li­wości zapro­gra­mo­wania ich ruchów. Wszystkim dużo radości spra­wiało wyzna­czanie tras, po których poru­szały się roboty oraz ste­ro­wanie nimi za pomocą kolo­ro­wych kodów. Po raz kolejny okazało się, że roz­wią­zy­wanie zadań pro­ble­mo­wych nie jest trudne.
Wszystkim uczniom dzię­ku­jemy za aktywny udział w zaję­ciach! Zain­te­re­so­wa­nych nauczy­cieli infor­mu­jemy, że w tym roku szkolnym nie zostało już wiele wolnych ter­minów, ale można jeszcze dokonać tele­fo­nicznej rezer­wacji.

Graj i ucz się języka nie­miec­kiego

Graj i ucz się języka nie­miec­kiego

W środę gości­liśmy w Czy­telni Głównej mło­dzież z Zespołu Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych im. Bro­ni­sława Mali­now­skiego w Gru­dziądzu. Wzięli oni udział w zaję­ciach „Graj i ucz się języka nie­miec­kiego“. Uczniowie pod czujnym okiem nauczy­ciela w formie zabawy powtó­rzyli i utrwa­lili słow­nictwo i gra­ma­tykę języka nie­miec­kiego.

Alina Mel­nicka-Zygmunt
Kata­rzyna Kru­kowska-Cyra­no­wicz

Zajęcia edu­ka­cyjne „W ciem­ności“

Zajęcia edu­ka­cyjne „W ciem­ności“

W Biblio­tece gości­liśmy grupę uczniów z Zespołu Szkół Inte­gra­cyj­nych nr 29 w Byd­goszczy. Dzieci uczest­ni­czyły w zaję­ciach edu­ka­cyj­nych „W ciem­ności”, przy­go­to­wa­nych w ramach edu­kacji włą­cza­jącej „Poznajmy się” pro­wa­dzonej w naszej pla­cówce. Spo­tkanie było okazją do poznania i zro­zu­mienia potrzeb osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią wzro­kową oraz przed­sta­wienia przed­miotów uła­twia­ją­cych im codzienne funk­cjo­no­wanie. Podczas zajęć uczniowie zapo­znają się z wybra­nymi tek­stami z publi­kacji „Duże sprawy w małych głowach” autor­stwa Agnieszki Kos­sow­skiej, które poma­gają w zdo­byciu wiedzy o różnych nie­peł­no­spraw­no­ściach, zro­zu­mieniu potrzeb osób nie­peł­no­spraw­nych i budo­waniu wza­jem­nych relacji.

Mał­go­rzata Lewan­dowska-Pyż

Tajem­nice Mar­szałka

Tajem­nice Mar­szałka

Zapra­szamy na nowe zajęcia edu­ka­cyjne wpi­su­jące się w obchody rocz­nicy odzy­skania nie­pod­le­głości. Boha­terem pre­zen­tacji, prze­zna­czonej dla uczniów ostat­nich klas szkoły pod­sta­wowej i gim­na­zjum oraz szkół śred­nich, jest Józef Pił­sudski, widziany jako czło­wiek i męż­czyzna uwi­kłany nie tylko w wielka poli­tykę, ale i również w nie­zwykle skom­pli­ko­wane relacje uczu­ciowe. Codzien­ność mar­szałka od lat jest przed­miotem nie­usta­ją­cych dociekań, opra­cowań i publi­kacji histo­ryków, publi­cy­stów oraz pisarzy. Spora kolekcja książek poświę­co­nych tej nie­zwy­kłej postaci, znaj­du­jąca się w zbio­rach naszej Biblio­teki stała się inspi­racją do przy­go­to­wania sce­na­riusza zajęć dla mło­dzieży.

Kontakt w sprawie zapisów uczniów na zajęcia: Anna Krasz­kie­wicz tel. 52 341 30 74 wew. 16.

Józef Pił­sudski – postać nie­zwykła, dla nie­któ­rych kon­tro­wer­syjna

Józef Pił­sudski – postać nie­zwykła, dla nie­któ­rych kon­tro­wer­syjna

Doktor Kata­rzyna Gry­sińska – JarmułaUKW w Byd­goszczy wygło­siła w Muzeum Oświaty wykład pt. „Józef Pił­sudski – postać nie­zwykła, dla nie­któ­rych kon­tro­wer­syjna”.
Józef Pił­sudski to jeden z naj­waż­niej­szych poli­tyków pol­skich XX wieku, współ­twórca nie­pod­le­głego państwa pol­skiego w 1918 roku. Czło­wiek nie­zwykle kon­tro­wer­syjny, swoim dzia­ła­niem i zacho­wa­niem zarówno wobec bli­skich, współ­pra­cow­ników, jak i wrogów wzbu­dza­jący nie­jed­no­krotnie skrajne reakcje. Celem wykładu było przy­bli­żenie postaci mar­szałka jako spi­skowca wal­czą­cego o nie­pod­ległą Polskę, dowódcę woj­sko­wego, Naczel­nika Państwa, ale i męża, kochanka, ojca. Odbiorcy wykładu zostali zapo­znani z naj­waż­niej­szymi faktami z życia Józefa Pił­sud­skiego i mitami, które narosły wokół tej wybitnej postaci.

Spo­tkania z tłu­ma­czem ibe­rystą Sła­wo­mirem Ście­siń­skim

Spo­tkania z tłu­ma­czem ibe­rystą Sła­wo­mirem Ście­siń­skim

W listo­pa­dzie gości­liśmy czte­ro­krotnie w Czy­telni Głównej Sła­wo­mira Ście­siń­skiego – nauczy­ciela aka­de­mic­kiego języka hisz­pań­skiego oraz tłu­macza lite­ra­tury hisz­pań­sko­ję­zycznej. Nasz gość prze­pro­wa­dził ciekawe pre­lekcje dla mło­dzieży uczącej się języka hisz­pań­skiego z byd­go­skich szkół: LO nr 1, ZSS oraz klasy gim­na­zjalnej SP nr 30 z Oddzia­łami Dwu­ję­zycz­nymi.

Pre­le­gent przed­stawił postać argen­tyń­skiego pisarza Leopolda Mare­chala ubar­wiając pre­zen­tację wła­snymi zdję­ciami wyko­na­nymi podczas podróży do Argen­tyny. Zdra­dził też tajniki swojej pracy jako tłu­macza przy­ta­czając wiele przy­kładów.

Alina Mel­nicka-Zygmunt
Kata­rzyna Kru­kowska-Cyra­no­wicz

Kami­shibai w biblio­tece

Kami­shibai w biblio­tece

Teatrzyk Kami­shibai i tematy eko­lo­giczne były pre­tek­stem do spo­tkania z uczniami klasy III Szkoły Pod­sta­wowej nr 2 im. Adama Mic­kie­wicza w Byd­goszczy. W pierw­szej części zajęć dzieci obej­rzały film doty­czący historii Kami­shibai i wysłu­chały pre­zen­to­wanej przez nauczy­ciela biblio­te­karza opo­wieści Anny Oni­chi­mow­skiej „Po drugiej stronie gór” z pięk­nymi ilu­stra­cjami Marianny Sztymy.

W drugiej części spo­tkania z Kami­shibai uczniowie samo­dzielnie pre­zen­to­wali karty nar­ra­cyjne autor­stwa Tomasza Tro­ja­now­skiego „Dla­czego zwie­rzaki miesz­kają w bloku Maćka” zilu­stro­wane przez Agnieszkę Anto­nie­wicz. Obie publi­kacje wyko­rzy­stane podczas spo­tkania powstały w ramach pro­jektu „Edu­kacja glo­balna dla naj­młod­szych” (projekt współ­fi­nan­so­wany w ramach pro­gramu pol­skiej pomocy roz­wo­jowej MSZ RP) i zostały prze­ka­zane biblio­tece przez Ośrodek Działań Eko­lo­gicz­nych „Źródła”.


Barwy i symbole naro­dowe w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek

Barwy i symbole naro­dowe w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek

Setna rocz­nica odzy­skania przez Polskę nie­pod­le­głości była okazją do zor­ga­ni­zo­wania w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek zajęć edu­ka­cyj­nych o tema­tyce patrio­tycznej. Od 5 do 7 listo­pada br. spo­tka­liśmy się z uczniami Szkoły Pod­sta­wowej nr 56 w Byd­goszczy, Szkoły Pod­sta­wowej w Cielu, Szkoły Pod­sta­wowej nr 15 w Byd­goszczy oraz przed­szko­la­kami z Przed­szkola nr 16 w Byd­goszczy na zaję­ciach zaty­tu­ło­wa­nych „Znam barwy i symbole naro­dowe”. Celem było kształ­to­wanie sza­cunku dla wła­snego państwa oraz poczucia toż­sa­mości naro­dowej, roz­wi­janie u uczniów zain­te­re­sowań sym­bo­lami naro­do­wymi, kształ­to­wanie postaw patrio­tycz­nych oraz roz­bu­dzanie zain­te­re­sowań czy­tel­ni­czych.

Zajęcia roz­po­częły się krótką poga­danką połą­czoną z pro­jekcją filmu na temat głów­nych symboli Rze­czy­po­spo­litej Pol­skiej: biało-czer­wonej flagi, godła pań­stwo­wego oraz hymnu pol­skiego, czyli Mazurka Dąbrow­skiego. Następnie uczest­nicy zaśpie­wali hymn we wcze­śniej omó­wionej postawie. Pod­kre­śli­liśmy jak ważne jest sza­no­wanie symboli, duma z ich posia­dania oraz kształ­to­wanie pra­wi­dło­wych nawyków patrio­tycz­nych od naj­młod­szych lat.

Oczy­wi­ście obo­wiąz­kowym ele­mentem było głośne czy­tanie. Nawią­zując do tema­tyki zajęć wyko­rzy­sta­liśmy kilka publi­kacji, m.in.: Alfabet nie­pod­le­głości Anny Skow­roń­skiej, Komen­dant wolnej Polski Woj­ciecha Widłaka, legendę o Lechu, Czechu i Rusie z książki Wandy Cho­tom­skiej Legendy polskie.

Ważnym punktem zajęć było wyko­ny­wanie kokardy naro­dowej zwanej koty­lionem w biało-czer­wo­nych barwach. Dzieci robiły je po raz pierwszy wyka­zując się przy tym ogromnym zaan­ga­żo­wa­niem i entu­zja­zmem. Na zakoń­czenie każdy otrzymał drobny upo­minek.

tekst i fot.: Grażyna Ruta-Balińska

grafika: bli​zej​przedsz​kola​.pl

Kam­pania spo­łeczna „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie”

Kam­pania spo­łeczna „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie”

W dniach 15 – 19 paź­dzier­nika 2018 r. Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy zapro­siła uczniów klas 1 – 4 z byd­go­skich szkół pod­sta­wo­wych na zajęcia „Poznajmy się” reali­zo­wane w ramach kam­panii spo­łecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie”. Kam­pania reali­zo­wana jest z okazji Mię­dzy­na­ro­do­wego Dnia Białej Laski obcho­dzo­nego w dniu 15 paź­dzier­nika.

W zaję­ciach uczest­ni­czyło 223 uczniów. Celem zajęć było:

  • Kształ­to­wanie postaw spo­łecz­nych opar­tych na otwar­tości, tole­rancji i empatii wobec osób nie­peł­no­spraw­nych wzro­kowo;
  • Zwięk­szenie inte­gracji osób nie­wi­do­mych ze śro­do­wi­skiem spo­łecznym i popra­wienie ich funk­cjo­no­wania w tym śro­do­wisku;
  • Przy­go­to­wanie spo­łe­czeń­stwa do udzie­lania wła­ściwej pomocy osobom z dys­funkcją wzroku, zauwa­żenie ich pro­blemów;
  • Zapo­bie­ganie wyklu­czeniu spo­łecz­nemu osób nie­peł­no­spraw­nych wzro­kowo.

Kam­panię zakoń­czy­liśmy spo­tka­niem z człon­kami Koła Powia­to­wego Pol­skiego Związku Nie­wi­do­mych w Byd­goszczy zor­ga­ni­zo­wa­nego w gmachu Biblio­teki w dniu 23 paź­dzier­nika. Gościem spe­cjalnym był Robert Zarzecki – bohater filmu „Niebo bez gwiazd“. Film jest poru­sza­jącą historią opi­su­jącą wyjąt­kową relację miłości tra­cą­cego wzrok ojca i synka, który staje się jego prze­wod­ni­kiem, jego oczami. Mimo choroby, a może dzięki niej, boha­te­rowie czerpią z życia to, co naj­pięk­niejsze.

Patronat hono­rowy kam­panii spo­łecznej:
Mini­ster Edu­kacji Naro­dowej
Mar­szałek Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
Pre­zy­dent Miasta Byd­goszczy
Poczta Polska S.A.
Patron medialny: Metro­polia Byd­goska

Mariola Burak
Mał­go­rzata Lewan­dowska-Pyż
Alina Mel­nicka-Zygmunt

Histo­rycy w biblio­tece

Histo­rycy w biblio­tece

W Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy gości­liśmy stu­dentów trze­ciego roku kie­runku Historia Insty­tutu Historii i Sto­sunków Mię­dzy­na­ro­do­wych Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy. Słu­chacze poznali historię Biblio­teki oraz struk­turę orga­ni­za­cyjną i zadania poszcze­gól­nych wydziałów. W Inter­ne­towym Centrum Infor­macji Mul­ti­me­dialnej korzy­stali z pro­gramu Integro Prolib, wyszu­ki­wali w zbio­rach Biblio­teki książki doty­czące meto­dyki nauczania historii oraz innych pozycji zgod­nych z zain­te­re­so­wa­niami. Spo­tkaniu prze­pro­wa­dzo­nemu w Wydziale Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych towa­rzy­szyła wystawa książek tema­tycznie zwią­zana z kie­run­kiem kształ­cenia stu­dentów.

W drugiej części zajęć przy­go­to­wa­liśmy wizytę w biblio­tecznym esacpe roomie oraz Aka­demii Gier Logicz­nych. Escape room to pokój zagadek. Zamknięci w nim gracze muszą roz­wiązać wiele zagadek, aby wydo­stać się z pomiesz­czenia przed upływem 45 minut. Trzeba wykazać się zręcz­no­ścią, wiedzą i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Aka­demia Gier Logicz­nych to zajęcia edu­ka­cyjne, których celem jest roz­wi­janie wyobraźni prze­strzennej, pamięci, spo­strze­gaw­czości i umie­jęt­ności logicz­nego myślenia – a to wszystko przy okazji świetnej zabawy z grami plan­szo­wymi i logicz­nymi. Stu­denci pozna­wali akty­wi­zu­jące metody nauczania, które będą mogli wyko­rzy­stywać w przy­szłej pracy zawo­dowej.

Zajęcia dla uczniów poświę­cone historii Polski

Zajęcia dla uczniów poświę­cone historii Polski

Jednym z pod­sta­wo­wych kie­runków reali­zacji poli­tyki oświa­towej w roku szkolnym 2018/2019 jest – w związku z przy­pa­da­jącą w tym roku 100. rocz­nicą odzy­skania nie­pod­le­głości przez Polskę – wycho­wanie do war­tości i kształ­to­wanie patrio­tycz­nych postaw uczniów. Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy pragnie więc zaprosić uczniów i nauczy­cieli na zajęcia poświę­cone historii naszego kraju - „Gra o Polskę”.

Celem pro­wa­dzo­nych zajęć jest roz­bu­dzanie miłości do Ojczyzny poprzez poznanie tra­dycji i historii narodu pol­skiego oraz jego osią­gnięć, a także roz­wi­janie zain­te­re­sowań huma­ni­stycz­nych uczniów.

Historię Polski uczniowie poznawać będą w nie­kon­wen­cjo­nalny sposób – za pomocą gier plan­szo­wych, zapro­jek­to­wa­nych i wyko­na­nych przez pro­wa­dzące zajęcia Justynę Fre­li­chowską i Ewę Bielską.

Gry są dosto­so­wane do poziomu rozwoju psy­cho­fi­zycz­nego i wiedzy uczniów na poszcze­gól­nych etapach edu­ka­cyj­nych.

Na zajęcia zapra­szamy uczniów szkół pod­sta­wo­wych (od II klasy) i szkół ponad­pod­sta­wo­wych.

Zgło­szenia – tel. 52 341 19 84 wew. 18 do godz. 15.00
e-mail: opracowanie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Plakat do wydruku

Gra o Polskę

Gra o Polskę

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy zaprasza uczniów i nauczy­cieli na zajęcia poświę­cone historii naszego kraju - „Gra o Polskę”.

Celem pro­wa­dzo­nych zajęć jest roz­bu­dzanie miłości do Ojczyzny poprzez poznanie tra­dycji i historii narodu pol­skiego oraz jego osią­gnięć, a także roz­wi­janie zain­te­re­sowań huma­ni­stycz­nych uczniów.

Historię Polski uczniowie poznawać będą w nie­kon­wen­cjo­nalny sposób – za pomocą gier plan­szo­wych, zapro­jek­to­wa­nych i wyko­na­nych przez pro­wa­dzące zajęcia Justynę Fre­li­chowską i Ewę Bielską.

Gry są dosto­so­wane do poziomu rozwoju psy­cho­fi­zycz­nego i wiedzy uczniów na poszcze­gól­nych etapach edu­ka­cyj­nych.

Na zajęcia zapra­szamy uczniów szkół pod­sta­wo­wych (od II klasy) i szkół ponad­pod­sta­wo­wych.

Zgło­szenia – tel. 52 341 19 84 wew. 18 do godz. 15.00
e-mail: opracowanie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Plakat do wydruku