Warsz­taty meto­dyczne „Le kami­shibaï en classe…“

Warsz­taty meto­dyczne „Le kami­shibaï en classe…“

W Czy­telni Głównej odbyło się spo­tkanie zor­ga­ni­zo­wane przez wydaw­nictwo Draco z Krakowa dla nauczy­cieli języka fran­cu­skiego. Było ono połą­czone z warsz­ta­tami meto­dycz­nymi pt.: Le kami­shibaï en classe de FLE: quelques pistes d’inspiration pour diver­si­fier l’enseignement et l’apprentissage, które popro­wa­dziła dr Mał­go­rzata Pio­trowska-Skrzypek, autorka pod­ręcz­nika C’est Parti!

Kami­shibai to tra­dy­cyjna japońska sztuka opo­wia­dania, która ma wie­lo­wie­kową tra­dycję. Pod­sta­wowym ele­mentem jest drew­niana skrzynka mająca formę roz­kła­da­nego teatrzyku. Wewnątrz umiesz­czone są karty z ilu­stra­cjami. Każda karta to kolejny frag­ment opo­wieści. Osoba pro­wa­dząca prze­kłada kolejne ilu­stracje kon­ty­nu­ując jed­no­cze­śnie nar­rację. Forma teatrzyku sprawdza się również w nauce języków obcych, szcze­gólnie dla małych dzieci.

Alina Mel­nicka-Zygmunt

Apren­di­zaje activo

Apren­di­zaje activo

Dla hispa­ni­stów odbyły się warsz­taty popro­wa­dzone przez Mag­da­lenę Amtmann pt.: „Apren­di­zaje activo. Métodos y estra­te­gias para la ense­ñanza de voca­bu­lario en el aula de ELE“, czyli o meto­dach akty­wi­zu­ją­cych na lekcji języka hisz­pań­skiego. Metody te cieszą się ciągle dużym powo­dze­niem. Naj­waż­niej­szym ele­mentem zajęć akty­wi­zu­ją­cych jest to, że uczeń samo­dzielnie lub w grupie wyko­nuje jakieś dzia­łanie, które sprawia mu satys­fakcję, a nie zdaje sobie sprawy, że w ten sposób uczy się i roz­wią­zuje pro­blemy. Jest to sposób nauczania, w którym nauczy­ciel nie prze­ka­zuje uczniom gotowej wiedzy, lecz stwarza warunki do samo­dziel­nego uczenia się. Pre­le­gent podał gotowe przy­kłady takich metod.

Kata­rzyna Kru­kowska-Cyra­no­wicz
Czy­telnia Główna

Spo­tkanie z akwa­relą

Spo­tkanie z akwa­relą

W Wydziale Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych odbyło się „Spo­tkanie z akwa­relą” adre­so­wane do nauczy­cieli ZS nr 33 Spe­cjal­nych dla Dzieci i Mło­dzieży Prze­wlekle Chorej w Byd­goszczy. Uczest­nicy mogli zapo­znać się z mate­ria­łami i tech­ni­kami malar­skimi sto­so­wa­nymi przez akwa­re­li­stów, dowie­dzieć się w jaki sposób zdo­bywać i dosko­nalić umie­jęt­ności, a także pre­zen­tować efekty swojej pracy. Była też okazja do spró­bo­wania swoich sił w tej nie­ła­twej, ale fascy­nu­jącej tech­nice – nauczy­ciele biorący udział w zaję­ciach stwo­rzyli kartki świą­teczne posłu­gując się pro­fe­sjo­nal­nymi mate­ria­łami pla­stycz­nymi. Efekty zasko­czyły i ucie­szyły wszyst­kich – zaim­pro­wi­zo­wana wystawka pre­zen­to­wała się okazale. 

Anna Krasz­kie­wicz

Pastwiska wyobraźni – warsz­taty dla muze­al­ników

Pastwiska wyobraźni – warsz­taty dla muze­al­ników

Muzeum Oświaty w Byd­goszczy gościło muze­al­ników z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego. Zor­ga­ni­zo­wa­liśmy 15. już edycję Pastwisk wyobraźni pt.: Edu­kacja Nie­pod­le­gło­ściowa.

Pastwiska wyobraźni to warsz­taty dla edu­ka­torów muze­al­nych. Projekt został zaini­cjo­wany przez Muzeum Etno­gra­ficzne im. Marii Zna­mie­row­skiej-Prüf­fe­rowej w Toruniu w 2013 roku. Autorką pro­jektu i osobą odpo­wie­dzialną za jego reali­zację jest kustosz Maria Pokrzyw­nicka, kie­rownik Działu Edu­kacji. Adre­satem pro­jektu jest śro­do­wisko edu­ka­torów muze­al­nych pra­cu­ją­cych głównie w woje­wódz­twie kujawsko-pomor­skim. Ideą jest prze­pro­wa­dzenie cyklu warsz­tatów, inte­gracja i współ­praca samo­kształ­ce­niowa osób, od których zależy reali­zacja edu­ka­cyjnej funkcji muzeów. Celem głównym warsz­tatów jest umoż­li­wienie uczest­nikom bez­po­śred­niej wymiany doświad­czeń, roz­wi­janie kom­pe­tencji edu­ka­torów jako inter­pre­ta­torów dzie­dzictwa kultury zgodnie ze współ­cze­snymi tren­dami rozwoju lokalnej i glo­balnej roli muzeów.

Muzeum Oświaty – wydział Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Byd­goszczy – podzie­liło się z muze­al­ni­kami swoimi doświad­cze­niami w pracy edu­ka­cyjnej. Zapro­po­no­wa­liśmy udział w bogatej ofercie reali­zo­wanej przez muzeum. Uczest­nicy spo­tkania zwie­dzili wystawę „Muzeum Oświaty na 100 lat Nie­pod­le­głej“, uczest­ni­czyli w warsz­ta­tach „Spra­wie­dliwi wśród Narodów Świata – Irena Sen­dle­rowa“, poznali postać patrona biblio­teki – Mariana Rejew­skiego. Wszyscy uczest­nicy warsz­tatów wyko­ny­wali też kokardę naro­dową oraz zapo­znali się z grami histo­rycz­nymi i pokojem zagadek Escape room – Klub Enigma. Na zakoń­czenie odbyło się spo­tkanie autor­skie z Markiem Pastur­cza­kiem i Jerzym Lel­wicem pro­mu­ją­cymi książkę pt. „Trzeba ginąć, stąd się nie wychodzi. Kro­janty 1939 – prawda, mity, legendy“.

Spo­tkanie w ramach Pastwisk wyobraźni uważamy za bardzo inspi­ru­jącą wymianę doświad­czeń w śro­do­wisku muze­al­ników.

Warsz­taty dla nauczy­cieli języka nie­miec­kiego

Warsz­taty dla nauczy­cieli języka nie­miec­kiego

W sobotę (22.09.2018 r.) w godz. 9.30 – 13.00 w czy­telni głównej obędzie się spo­tkanie członków Sto­wa­rzy­szenia Nauczy­cieli Języka Nie­miec­kiego – Oddziału Toruń-Byd­goszcz. Będzie ono połą­czone z pre­zen­tacją i warsz­ta­tami „Wyko­rzy­stanie zbiorów Medio­teki Insty­tutu Goethego na lek­cjach języka nie­miec­kiego, czyli Spielen und koope­riren przy­go­to­wa­nymi przez opie­kuna Medio­teki Iwonę Kretek oraz Annę Bukowską.


Ser­decznie zapra­szamy nauczy­cieli języka nie­miec­kiego wszyst­kich poziomów nauczania!

Alina Mel­nicka-Zygmunt
Czy­telnia Główna

Oferta szkoleń i warsz­tatów dla nauczy­cieli w roku 2018/2019

Oferta szkoleń i warsz­tatów dla nauczy­cieli w roku 2018/2019

Awans zawo­dowy nauczy­ciela biblio­te­karza – fakty i mity: 6 godz.
Adre­saci: nauczy­ciele biblio­te­karze ubie­ga­jący się o stopień awansu zawo­do­wego
Cele: posze­rzenie wiedzy na temat doku­men­to­wania i pod­su­mo­wania stażu na kolejne stopnie awansu zawo­do­wego, uzy­skanie prak­tycz­nych wska­zówek doty­czą­cych gro­ma­dzenia, przed­sta­wiania i pod­su­mo­wy­wania doku­men­tacji nie­zbędnej do zakoń­czenia pro­ce­dury awansu.

Ewi­dencja zbiorów biblio­tecz­nych w prak­tyce szkolnej: 2 godz.
Adre­saci: nauczy­ciele biblio­te­karze szkół wszyst­kich typów
Cele: przy­bli­żenie uczest­nikom tema­tyki zwią­zanej z ewi­dencją w biblio­tece
(aktu­alny stan prawny w zakresie ewi­dencji zbiorów, ewi­dencja kom­pu­te­rowa i tra­dy­cyjna, skon­trum, selekcja, zago­spo­da­ro­wanie mate­riałów zbęd­nych), wymiana doświad­czeń zawo­do­wych – naj­częstsze pro­blemy w codziennej pracy zwią­zane z ewi­dencją zbiorów.

Opis biblio­gra­ficzny jako element warsz­tatu biblio­te­kar­skiego: 4 godz.
Adre­saci: nauczy­ciele, wszyscy zain­te­re­so­wani
Cele: poznanie norm i prze­pisów kata­lo­go­wania sto­so­wa­nych do opra­co­wana rze­czo­wego zbiorów biblio­tecz­nych; nabycie umie­jęt­ności two­rzenia opisów biblio­gra­ficz­nych różnych typów doku­mentów; pro­pa­go­wanie działań biblio­teki w zakresie roz­wią­zy­waniu pro­blemów warsz­ta­to­wych biblio­te­karzy szkol­nych.

IBUK Libra – wir­tu­alna czy­telnia książek elek­tro­nicz­nych: 2 godz.
Adre­saci: nauczy­ciele, wszyscy zain­te­re­so­wani zdo­by­ciem wia­do­mości o zasa­dach dzia­łania plat­formy IBUK
Cele: przy­go­to­wanie użyt­kow­ników do korzy­stania z wir­tu­alnej czy­telni, roz­wi­janie i dosko­na­lenie umie­jęt­ności wyszu­ki­wania infor­macji przy użyciu różnych źródeł infor­macji; pro­pa­go­wanie zbiorów i usług PBW.

Story Jumper – elek­tro­niczna ksią­żeczka: 2 godz.
Adre­saci: nauczy­ciele szkół pod­sta­wo­wych
Cele: poznanie narzę­dzia do two­rzenia ksią­że­czek elek­tro­nicz­nych, naby­wanie umie­jęt­ności samo­dziel­nego two­rzenia ksią­że­czek z wyko­rzy­sta­niem narzędzi dostęp­nych w pro­gramie, poznanie metod wyko­rzy­stania narzę­dzia w pracy z uczniami.

Two­rzymy filmy ze zdjęć: 2 godz.
Adre­saci: nauczy­ciele wszyst­kich przed­miotów, nauczy­ciele biblio­te­karze
Cele: umie­jęt­ność posłu­gi­wania się sie­ciowym edy­torem foto­grafii BeFunky, umie­jęt­ność stwo­rzenia opo­wieści ze zdjęć w pro­gramie Photo Story 3 dla Windows oraz Animoto; umie­jęt­ność zapi­sania historii w postaci pliku z roz­sze­rze­niem .wmv, a także udo­stęp­nienia filmu ze zdjęć w pro­gramie Animoto.

Kahoot i Quizizz – ciekawe sposoby na ankietę, sondaż lub quiz: 2 godz.
Adre­saci: nauczy­ciele wszyst­kich przed­miotów, nauczy­ciele biblio­te­karze
Cele: poznanie moż­li­wości pro­gramów Kahoot i Quizizz, umie­jęt­ność two­rzenia ankiety bądź quizu w pro­gramie Kahoot i Quizizz oraz udo­stęp­nianie ich.

Padlet i Pik­to­chart jako formy pro­mocji w edu­kacji: 2 godz.
Adre­saci: nauczy­ciele biblio­te­karze, nauczy­ciele innych przed­miotów, zain­te­re­so­wani
Cele: umie­jęt­ność posłu­gi­wania się pro­gra­mami Padlet i Pik­to­chart, umie­jęt­ność two­rzenia tablicy w pro­gramie Padlet, umie­jęt­ność two­rzenia plakatu w pro­gramie Pik­to­chart.

Kami­shibai – teatr ilu­stracji: 5 godz.
Adre­saci: nauczy­ciele, nauczy­ciele biblio­te­karze, zain­te­re­so­wani
Cele: nabycie pod­sta­wowej wiedzy na temat tech­niki jaką jest Teatr Ilu­stracji Kami­shibai, umie­jęt­ności wła­ściwej i efek­tywnej pre­zen­tacji kami­shibai; poznanie moż­li­wości wyko­rzy­stania jej do reali­zacji celów edu­ka­cyj­nych na lek­cjach i zaję­ciach.

Lear­ni­gapps – bez­płatna plat­forma do two­rzenia ćwiczeń inte­rak­tyw­nych i gier dydak­tycz­nych, umoż­li­wia­jąca zało­żenie wir­tu­alnej klasy i pracę z uczniami na plat­formie: 6 godz.
Adre­saci: nauczy­ciele i wszyscy zain­te­re­so­wani two­rze­niem pro­stych ćwiczeń i gier oraz pomocy wyko­rzy­sty­wa­nych w pro­cesie dydak­tycznym.
Cele: przy­go­to­wanie do spraw­nego posłu­gi­wania się narzę­dziami ofe­ro­wa­nymi przez plat­formę, opa­no­wanie umie­jęt­ności two­rzenia wła­snych inte­rak­tyw­nych ćwiczeń, nabycie umie­jęt­ności pracy z uczniami w wir­tu­alnej klasie.

Snap­seed – darmowa, wie­lo­funk­cyjna apli­kacja do edycji zdjęć: 2 godz.
Adre­saci: nauczy­ciele, nauczy­ciele biblio­te­karze, zain­te­re­so­wani
Cele: poznanie moż­li­wości pro­gramu.

Szko­lenia są nie­od­płatne. Odbędą się po utwo­rzeniu grupy szko­le­niowej.
Kontakt: tel. 52 341 – 30 – 74 wew. 16, e-mail: pbw@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Malow­niczy świat akwa­reli – tech­nika pla­styczna dla wszyst­kich

Malow­niczy świat akwa­reli – tech­nika pla­styczna dla wszyst­kich

Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych zor­ga­ni­zował w biblio­tece spo­tkanie z akwa­re­listką Anną Krasz­kie­wicz. Zain­te­re­so­wani sztu­kami pla­stycz­nymi dowie­dzieli się, jak roz­po­cząć swoją przy­godę z tą tech­niką malarską. Anna zapre­zen­to­wała sposoby pozna­wania i zgłę­biania taj­ników akwa­reli, a także zachę­ciła uczest­ników spo­tkania do pod­jęcia pierw­szych prób twór­czości.


Zdjęcia przed­sta­wiają akwa­rele Anny Krasz­kie­wicz – źródło: fb​.com/​a​k​w​a​r​e​l​a​w​e​d​rowna

Szko­lenia i warsz­taty dla nauczy­cieli

Szko­lenia i warsz­taty dla nauczy­cieli

Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych zachęca do zapo­znania się z zak­tu­ali­zo­waną ofertą szkoleń i warsz­tatów dla nauczy­cieli w roku szkolnym 2017/2018.

Szko­lenia są nie­od­płatne. Odbędą się po utwo­rzeniu grupy szko­le­niowej.
Zain­te­re­so­wa­nych prosimy o kontakt:
e-mail: pbw@​pbw.​bydgoszcz.​pl
tel. 52 341 – 30-74 wew. 16

Story Jumper – elek­tro­niczna ksią­żeczka: 2 godz.
Nauczy­ciele szkół pod­sta­wo­wych
Uczest­nicy poznają narzę­dzie do two­rzenia ksią­że­czek elek­tro­nicz­nych.
Nabędą umie­jęt­ność samo­dziel­nego two­rzenia ksią­że­czek z wyko­rzy­sta­niem narzędzi dostęp­nych w pro­gramie.
Poznają metody wyko­rzy­stania narzę­dzia w pracy z uczniami.

Two­rzymy filmy ze zdjęć: 2 godz.
Nauczy­ciele wszyst­kich przed­miotów, nauczy­ciele biblio­te­karze
Cele: umie­jęt­ność posłu­gi­wania się sie­ciowym edy­torem foto­grafii BeFunky, umie­jęt­ność stwo­rzenia opo­wieści ze zdjęć w pro­gramie Photo Story 3 dla Windows oraz Animoto; umie­jęt­ność zapi­sania historii w postaci pliku z roz­sze­rze­niem .wmv, a także udo­stęp­nienia filmu ze zdjęć w pro­gramie Animoto.

Kahoot i Quizizz – ciekawe sposoby na ankietę, sondaż lub quiz: 2 godz.
Nauczy­ciele wszyst­kich przed­miotów, nauczy­ciele biblio­te­karze
Cele: poznanie moż­li­wości pro­gramów Kahoot i Quizizz, umie­jęt­ność two­rzenia ankiety bądź quizu w pro­gramie Kahoot i Quizizz oraz udo­stęp­nianie ich.

Padlet i Pik­to­chart jako formy pro­mocji w edu­kacji: 2 godz.
Nauczy­ciele biblio­te­karze, nauczy­ciele innych przed­miotów
Cele: umie­jęt­ność posłu­gi­wania się pro­gra­mami Padlet i Pik­to­chart, umie­jęt­ność two­rzenia tablicy w pro­gramie Padlet, umie­jęt­ność two­rzenia plakatu w pro­gramie Pik­to­chart.

KAMI­SHIBAI teatr ilu­stracji: 5 godz.
Nauczy­ciele, nauczy­ciele biblio­te­karze, zain­te­re­so­wani
Cele: nabycie pod­sta­wowej wiedzy na temat tech­niki jaką jest Teatr Ilu­stracji Kami­shibai, umie­jęt­ności wła­ściwej i efek­tywnej pre­zen­tacji kami­shibai; poznanie moż­li­wości wyko­rzy­stania jej do reali­zacji celów edu­ka­cyj­nych na lek­cjach i zaję­ciach.

LEAR­NIN­GAPPS - bez­płatna plat­forma do two­rzenia ćwiczeń inte­rak­tyw­nych i gier dydak­tycz­nych, umoż­li­wia­jąca zało­żenie wir­tu­alnej klasy i pracę z uczniami na plat­formie: 6 godz.
Nauczy­ciele i wszyscy zain­te­re­so­wani two­rze­niem pro­stych ćwiczeń i gier oraz pomocy wyko­rzy­sty­wa­nych w pro­cesie dydak­tycznym.
Cele: przy­go­to­wanie do spraw­nego posłu­gi­wania się narzę­dziami ofe­ro­wa­nymi przez plat­formę, opa­no­wanie umie­jęt­ności two­rzenia wła­snych inte­rak­tyw­nych ćwiczeń, nabycie umie­jęt­ności pracy z uczniami w wir­tu­alnej klasie.

Awans zawo­dowy nauczy­ciela biblio­te­karza – fakty i mity: 6 godz.
Nauczy­ciele biblio­te­karze ubie­ga­jący się o stopień awansu zawo­do­wego
Uczest­nicy szko­lenia: poszerzą wiedzę na temat doku­men­to­wania i pod­su­mo­wania stażu na kolejne stopnie awansu zawo­do­wego, uzy­skają prak­tyczne wska­zówki doty­czące gro­ma­dzenia, przed­sta­wiania i pod­su­mo­wy­wania doku­men­tacji nie­zbędnej do zakoń­czenia pro­ce­dury awansu.

Ewi­dencja zbiorów biblio­tecz­nych w prak­tyce szkolnej: 2 godz. Nauczy­ciele biblio­te­karze szkół wszyst­kich typów
Cele: przy­bli­żenie uczest­nikom tema­tyki zwią­zanej z ewi­dencją w biblio­tece, a w szcze­gól­ności : aktu­alny stan prawny w zakresie ewi­dencji zbiorów, ewi­dencja kom­pu­te­rowa i tra­dy­cyjna, skon­trum, selekcja, zago­spo­da­ro­wanie mate­riałów zbęd­nych.
Wymiana doświad­czeń zawo­do­wych – naj­częstsze pro­blemy w codziennej pracy zwią­zane z ewi­dencją zbiorów.

Opis biblio­gra­ficzny jako element warsz­tatu biblio­te­kar­skiego : 4 godz.
Nauczy­ciele, wszyscy zain­te­re­so­wani
Cele: poznanie norm i prze­pisów kata­lo­go­wania sto­so­wa­nych do opra­co­wana rze­czo­wego zbiorów biblio­tecz­nych; nabycie umie­jęt­ności two­rzenia opisów biblio­gra­ficz­nych różnych typów doku­mentów; pro­pa­go­wanie działań biblio­teki w zakresie roz­wią­zy­waniu pro­blemów warsz­ta­to­wych biblio­te­karzy szkol­nych.

IBUK Libra – wir­tu­alna czy­telnia książek elek­tro­nicz­nych: 2 godz.
Nauczy­ciele, wszyscy zain­te­re­so­wani zdo­by­ciem wia­do­mości o zasa­dach dzia­łania plat­formy IBUK;
Cele: przy­go­to­wanie użyt­kow­ników do korzy­stania z wir­tu­alnej czy­telni, roz­wi­janie i dosko­na­lenie umie­jęt­ności wyszu­ki­wania infor­macji przy użyciu różnych źródeł infor­macji; pro­pa­go­wanie zbiorów i usług PBW.

Spo­tkanie uczest­ników sieci jęz. angiel­skiego

Spo­tkanie uczest­ników sieci jęz. angiel­skiego

W czy­telni odbyło się kolejne spo­tkanie uczest­ników sieci nauczy­cieli języka angiel­skiego pod opieką kon­sul­tanta z KPCN-u w Byd­goszczy, p. Justyna Adam­skiej. Tym razem tematem prze­wodnim była wymiana pomy­słów dydak­tycz­nych, które można zasto­sować na lekcji języka angiel­skiego. Nauczy­ciele biblio­te­karze zapre­zen­to­wali zbiory audio­wi­zu­alne, w szcze­gól­ności gry języ­kowe, nie tylko plan­szowe, oraz zdy­dak­ty­zo­wane filmy, które można użyć na lek­cjach języka angiel­skiego jako formy powtó­rzenia i utrwa­lenia mate­riału języ­ko­wego poprzez zabawę.

Alina Mel­nicka-Zygmunt

Zapro­szenie na forum edu­ka­cyjne

Zapro­szenie na forum edu­ka­cyjne

V Kujawsko-Pomor­skie Forum Edu­ka­cyjne “Zespół jak orkie­stra. Budo­wanie efek­tywnej współ­pracy w szkole” odbę­dzie się 15 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 14.00. Wyda­rzenie będzie składać się z dwóch części. Pierwsza to wystą­pienia zapro­szo­nych gości, eks­pertów w dzie­dzinie psy­cho­logii, peda­go­giki i neu­ro­dy­dak­tyki. W drugiej części odbędą się warsz­taty.
Program:
pro­wa­dzenie: dr Tomasz Mar­cy­siak

13:30 – 14:00 reje­stracja uczest­ników
14:00 – 14:10 uro­czyste otwarcie Forum
14:10 – 15.00 WYKŁAD SPE­CJALNY: Prof. UAM dr hab. Maciej Błaszak – Zespoły pro­duk­tywne i kre­atywne: komu­ni­kacja, decy­zyj­ność, przy­wództwo
15:00 – 15:30 – przerwa lun­chowa
15:30 – 17:30 Wyjąt­kowe warsz­taty Pracy Zespo­łowej – Zespół Dosko­nały Jak ORKIE­STRA. Pro­wa­dzenie pro­jektu: Mariusz Gru­dzień, Piotr Wajrak, Ewa Gru­dzień
17.30 – 18:45 Warsz­taty:
Poradnik orkie­stranta – co zrobić jak zdarzy się dys­har­monia? – pro­wa­dzenie: Woj­ciech Ożga
Wyjąt­kowy poten­cjał współ­pra­cu­jącej klasy – per­spek­tywa neu­ro­dy­dak­tyczna – pro­wa­dzenie: Dr n. med. Marcin Jaracz
Sta­ro­świeckie szachy jako nowy trend w edu­kacji, czyli w jaki sposób edu­kacja sza­chowa może wspierać rozwój młodego czło­wieka – pro­wa­dzenie: Michał Kanar­kie­wicz
GRA w języki obce – gra jako element budo­wania zespołu na lekcji języka obcego – pomysły i inspi­racje – pro­wa­dzenie: Agnieszka Rosińska, Mag­da­lena Zawi­szewska, Agnieszka Rosińska, Mag­da­lena Zawi­szewska
Trudna sztuka sku­tecznej komu­ni­kacji w zespole – pro­wa­dzenie: Mag­da­lena Chy­le­brant-Karolak
Siła zespołu kluczem do drzwi ESCAPE ROOMU – pro­wa­dzenie: Grażyna Szcze­pań­czyk

Szcze­góły na stronie orga­ni­za­tora.

Mul­ti­me­dialny plakat – warsz­taty dla nauczy­cieli

Mul­ti­me­dialny plakat – warsz­taty dla nauczy­cieli

W ramach prowa­dzo­nego przez biblio­tekę wspoma­ga­nia nauczy­cieli w reali­za­cji zadań dydak­tycz­nych 30 stycznia 2018 r. odbyły się warsz­taty dosko­na­lące umiejęt­no­ści posłu­gi­wa­nia się i wykorzy­sty­wa­nia w pracy techno­lo­gii info­r­ma­­cyjno-komu­ni­­ka­­cy­j­nych. Tematem spotka­nia było narzę­dzie osa­dzone w chmurze pt. „Glog­ster“. Jest to ciekawa propo­zy­cja do tworze­nia plaka­tów, na których można umie­ścić tekst, grafikę, zdjęcia, filmy, pliki audio, linki i szereg innych plików. Dodat­kowo ist­nieje możli­wość tworze­nia wirtu­al­nych grup np. dla uczniów, które mogą wspól­nie lub indywi­du­al­nie praco­wać nad projek­tem.
Glog­ster
Przykła­dowe plakaty

Małgo­rzata Lewa­n­do­w­ska-Pyż

Mul­ti­me­dialny plakat – warsz­taty

Mul­ti­me­dialny plakat – warsz­taty

W ramach pro­wa­dzo­nego przez biblio­tekę wspo­ma­gania nauczy­cieli w reali­zacji zadań dydak­tycz­nych 13 grudnia odbyły się warsz­taty dosko­na­lące umie­jęt­ności posłu­gi­wania się i wyko­rzy­sty­wania w pracy tech­no­logii infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyj­nych. Tematem spo­tkania było narzę­dzie osa­dzone w chmurze pt. „Glog­ster“. Jest to ciekawa pro­po­zycja do two­rzenia pla­katów, na których można umie­ścić tekst, grafikę, zdjęcia, filmy, pliki audio, linki i szereg innych plików. Dodat­kowo ist­nieje moż­li­wość two­rzenia wir­tu­al­nych grup np. dla uczniów, które mogą wspólnie lub indy­wi­du­alnie pra­cować nad pro­jektem.
Glog­ster
Przy­kła­dowe plakaty

Mał­go­rzata Lewan­dowska-Pyż

Warsz­taty meto­dyczne

Warsz­taty meto­dyczne

Instytut Goethego w ramach rocz­nego pro­gramu szkoleń „Focus Grund­schule“ dla nauczy­cieli języka nie­miec­kiego pol­skich szkół pod­sta­wo­wych przy­go­tował warsz­taty „Deutsch mit Socke“. Na zapro­szenie Miej­skiego Ośrodka Edu­kacji Nauczy­cieli w Byd­goszczy – nauczy­ciela kon­sul­tanta Alek­sandry Górnej – w dniu 29.11.2017r. popro­wa­dziła je Agnieszka Kra­jewska (trener-ekspert Goethe Institut War­szawa). Uczest­nicy zebrani w czy­telni PBW zapo­znali się z kon­cepcją dydak­tyczną „Deutsch mit Socke“, która kon­cen­truje się na osobie ucznia i jest zorien­to­wana na nauczaniu poprzez dzia­łanie oraz na komu­ni­kację. Efektem koń­cowym warsz­tatów były wyko­nane przez nauczy­cieli pomoce dydak­tyczne – kolo­rowe skar­pety, które można wyko­rzy­stać na lekcji języka nie­miec­kiego.

Pod­casty na lek­cjach jęz. nie­miec­kiego

Pod­casty na lek­cjach jęz. nie­miec­kiego

W czy­telni głównej odbyły się warsz­taty meto­dyczne “Posłu­chaj! Pod­casty na lekcji języka nie­miec­kiego” w ramach pro­jektu “sieć eks­pertów pro­gramu DELFORT”. Popro­wa­dziła je mgr Agnieszka Kra­jewska na zapro­szenie nauczy­ciela kon­sul­tanta z KPCEN w Byd­goszczy. Uczest­nicy warsz­tatów – nauczy­ciele języka nie­miec­kiego – zostali zapo­znani z księ­go­zbiorem nie­miec­ko­ję­zycznym znaj­du­jącym się w PBW. Biblio­te­karze zapre­zen­to­wali również nowości ze zbiorów Medio­teki Insty­tutu Goethego, dostęp­nych w biblio­tece.

Spo­tkanie uczest­ników sieci jęz. ang.

Spo­tkanie uczest­ników sieci jęz. ang.

W czy­telni głównej odbyło się spo­tkanie uczest­ników sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia nauczy­cieli języka angiel­skiego szkół pod­sta­wo­wych koor­dy­no­wanej przez nauczy­ciela-kon­sul­tanta KPCEN mgr Justynę Adamską. Nauczy­cielom przed­sta­wiono bogatą ofertę księ­go­zbioru anglo­ję­zycz­nego PBW przy­dat­nego do wyko­rzy­stania na lek­cjach z dziećmi i mło­dzieżą. Kolejne spo­tkanie w czy­telni zapla­no­wano na gru­dzień.