Samo­kształ­cenie biblio­te­karzy i nauczy­cieli biblio­te­karzy

Samo­kształ­cenie biblio­te­karzy i nauczy­cieli biblio­te­karzy

Propo­zycje szkoleń wzbo­ga­ca­ją­cych wiedzę i warsztat biblio­te­karza oraz tematów samo­kształ­ce­nio­wych:

Plat­forma szkoleń elek­tro­nicz­nych Biblio­teki Naro­dowej. Umoż­liwia nowo­czesne kształ­cenie, dosto­so­wane do potrzeb użyt­kow­ników. Jej oferta jest syste­ma­tycznie posze­rzana i na bieżąco dosko­na­lona w oparciu o opinie osób uczest­ni­czą­cych w szko­le­niach. Należy założyć konto na plat­formie e‑learningowej. https://​www​.bn​.org​.pl/​d​l​a​-​b​i​b​l​i​o​t​e​k​a​r​z​y​/​s​z​k​o​l​e​n​i​a​/​p​l​a​t​f​o​r​m​a​-​s​z​k​o​l​e​n​-​e​l​e​k​t​r​o​n​i​c​znych

Oficjalny projekt kodeksu postę­po­wania RODO dla bibliotek. Kodeks jest udostęp­niony bezpłatnie w formie elek­tro­nicznej dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych osób. Od momentu upublicz­nienia rozpo­czyna się powszechny etap konsul­tacji jego treści. Każda zain­te­re­so­wana osoba może prze­ka­zywać swoje uwagi mery­to­ryczne na adres Biura ZG SBP, które koor­dy­nuje przyj­mo­wanie uwag i zgło­szeń od pracow­ników bibliotek. Etap konsul­tacji zakończy semi­na­rium w Warszawie, na którym przed­sta­wi­ciele bibliotek zgła­sza­jący uwagi, przed­sta­wi­ciele SBP oraz autorzy Kodeksu omówią i zatwierdzą ewen­tu­alne zmiany, a także osta­teczną treść Kodeksu. Po zatwier­dzeniu treści, Kodeks zostanie prze­ka­zany do certy­fi­kacji Preze­sowi UODO, a także udostęp­niony w zaktu­ali­zo­wanej treści w Inter­necie. Pełny tekst Kodeksu (plik pdf).

Badanie nieużyt­kow­ników bibliotek. Artykuł przed­sta­wia­jący cel, meto­do­logię, prze­bieg badania oraz wska­zu­jący wyniki, wnioski i reko­men­dacje badania ankie­to­wego nieużyt­kow­ników. Dostęp do arty­kułu.

Stres, wypa­lenie zawo­dowe, sytu­acje trudne

Stres, wypa­lenie zawo­dowe, sytu­acje trudne

Kolejne spotkanie uczest­ników sieci samo­kształ­cenia i współ­pracy nauczy­cieli języka angiel­skiego odbyło się z udziałem nauczy­ciela konsul­tanta z KPCEN Izabeli Nowa­kow­skiej. Temat wykładu kierow­nika Pracowni Wycho­wania i Psycho­lo­gicznej Pomocy Szkole brzmiał: “Stres, wypa­lenie i jak sobie radzić w sytu­acjach trud­nych w pracy nauczy­ciela”. Po prezen­tacji nastą­piła, jak zwykle, ożywiona dyskusja. Biblio­te­karze uzupeł­nili temat prezen­tacją fachowej lite­ra­tury.
Na kolejne spotkanie zapra­szamy 16 kwietnia (czwartek) w godzi­nach 16.30 – 19.00.
Praca z plakatem eduka­cyjnym na lekcji języka obcego

Praca z plakatem eduka­cyjnym na lekcji języka obcego

Warsz­taty dla nauczy­cieli języka niemiec­kiego „Jeden obraz powie więcej niż 100 słów. Praca z plakatem eduka­cyjnym na lekcji języka obcego”

Czy trzeba jeszcze kogo­kol­wiek prze­ko­nywać o potrzebie wizu­ali­zacji w nauce języków obcych? Plakaty eduka­cyjne, wyko­nane własno­ręcznie przez uczniów odgry­wają szcze­gólną rolę w procesie dydak­tycznym. Podczas prac nad plaka­tami uczniowie tworzą koncepcję plakatu zgodnie z własnymi prefe­ren­cjami i wypra­co­wują własny, indy­wi­du­alny, sposób na zrozu­mienie prze­ro­bio­nych na lekcji tematów. Plakaty mogą bawić i uczyć, wspierać poczucie tworzenia jednego zespołu, okre­ślać reguły współ­pracy między uczniami a nauczy­cielem podczas lekcji.

Warsz­taty popro­wadzi Ewa Osta­szewska z Goethe-Institut Warszawa.

Adresat: nauczy­ciele języka niemiec­kiego wszyst­kich typów szkół.

Celem warsz­tatów jest, aby uczestnik:

  • poznał celo­wość oraz zasady przy­go­to­wy­wania dobrych plakatów eduka­cyj­nych,
  • potrafił prak­tycznie zasto­sować poznane zasady w plano­waniu pracy z plakatem eduka­cyjnym,
  • wypra­cował i zapre­zen­tował własne propo­zycje plakatu eduka­cyj­nego.

Miejsce: Czytelnia Główna
Czas: 20 marca 2020 r., godz. 15:45 – 19:00 (15 min przerwy) warsz­taty odwo­łane – nowa data zostanie podana w później­szym terminie
Zapisy: imię i nazwisko na adres: czytelnia1@​pbw.​bydgoszcz.​pl
W temacie: zgło­szenie na warsz­taty „ Lern­pla­kate”

Erfolg mit Deutsch im Beruf – szko­lenie dla nauczy­cieli

Erfolg mit Deutsch im Beruf – szko­lenie dla nauczy­cieli

Umie­jęt­ności języ­kowe stają się coraz ważniejsze w dzisiej­szym zglo­ba­li­zo­wanym świecie. Szcze­gólnie potrzebna jest znajo­mość odpo­wied­niego języka tech­nicz­nego lub zawo­do­wego, który umoż­liwia uczniom pomyślny rozwój osobisty i zawo­dowy, a także wymianę doświad­czeń i pracę w środo­wisku wielo­ję­zycznym.

Biblio­teka zaprasza nauczy­cieli germa­ni­stów na semi­na­rium połą­czone z warsz­ta­tami „Erfolg mit Deutsch im Beruf“. Popro­wadzi je dr Alek­sandra Łyp-Bielecka w ramach projektu Insty­tutu Goethego, wspie­ra­ją­cego nauczanie języka niemiec­kiego w polskich szko­łach o profilu zawo­dowym. Semi­na­rium daje możli­wość zapo­znania się z najnow­szymi mate­ria­łami Insty­tutu Goethego w Warszawie dla szkół tech­nicz­nych i bran­żo­wych. Warsz­taty odbędą się w Medio­tece Języka Niemiec­kiego (czytelnia główna) pod koniec kwietnia. Dokładna data oraz link do formu­larza reje­stra­cyj­nego zostaną podane wkrótce.

Więcej infor­macji na stronie goethe​.de.
Stra­tegie uczenia się języka niemiec­kiego

Stra­tegie uczenia się języka niemiec­kiego

Co zrobić, by uczenie się stało się efek­tywnym procesem? W jaki sposób uczniowie lubią się uczyć? Jak opty­malnie wyko­rzy­stywać czas na lekcji języka niemiec­kiego? Wokół tych pytań wywią­zała się ożywiona dyskusja na spotkaniu uczest­ników sieci samo­kształ­cenia i współ­pracy nauczy­cieli języka niemiec­kiego z udziałem Kata­rzyny Karskiej-Rasmus (germa­nisty, nauczy­ciela konsul­tanta z KPCEN w Bydgoszczy).

Biblio­te­karze zapre­zen­to­wali uczest­nikom spotkania nowości biblio­teczne (książki i gry) ze zbiorów Medio­teki Języka Niemiec­kiego oraz zapro­sili na następne spotkanie, które odbę­dzie się 27 marca (piątek) o g.16.00 w czytelni głównej.

Praca z uczniem o specjal­nych potrze­bach eduka­cyj­nych

Praca z uczniem o specjal­nych potrze­bach eduka­cyj­nych

We wtorek odbyło się w czytelni spotkanie uczest­ników sieci nauczy­cieli języka angiel­skiego z udziałem konsul­tanta z KPCEN Justyny Adam­skiej. Tym razem gości­liśmy również psycholog Magda­lenę Chyle­brant-Karolak z KPCEN, gdyż tematem prze­wodnim była praca nauczy­ciela z uczniem o specjal­nych potrze­bach eduka­cyj­nych.

Na spotkaniu padały konkretne przy­kłady, wywią­zała się ciekawa dyskusja, psycholog podpo­wia­dała rozwią­zania oraz przy­po­mniała obowią­zu­jące proce­dury wyni­ka­jące z rozpo­rzą­dzeń i ustaw, do których każdy nauczy­ciel w trudnej sytu­acji powi­nien się odwołać. Jedno spotkanie dot. tego tematu to za mało, więc jeszcze ciąg dalszy nastąpi, a nauczy­ciele biblio­te­karze zapre­zen­tują lite­ra­turę do pogłę­bienia tematu.

Zapra­szamy na kolejne spotkanie w sieci nauczy­cieli języka angiel­skiego, które odbę­dzie się we wtorek 3 marca br.

Kata­rzyna Krukowska-Cyra­no­wicz, Alina Melnicka-Zygmunt – Czytelnia PBW w Bydgoszczy

Muzyka na lekcji języka niemiec­kiego – warsz­taty

Muzyka na lekcji języka niemiec­kiego – warsz­taty

Eduka­torka Ksenia Herbst-Buchwald prze­pro­wa­dziła w naszej biblio­tece warsz­taty “Praca metodą projektu na przy­kła­dzie muzyki / Projek­tar­beit am Beispiel Musik“ w ramach programu DELFORT, ogól­no­pol­skiego programu dosko­na­lenia nauczy­cieli języka niemiec­kiego. Zało­żenia projektu zostały opra­co­wane wspólnie przez Mini­ster­stwo Edukacji Naro­dowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Goethe-Institut w Warszawie.

Warsz­taty były zorien­to­wane na poka­zanie nauczy­cielom możli­wości wyko­rzy­stania piosenek na lekcjach języka niemiec­kiego jako punktu wyjścia do reali­zacji projektów. Łatwość z jaką zapa­mię­tu­jemy piosenki już dawno temu wyko­rzy­sty­wano w celu prze­ka­zy­wania ważnych infor­macji. Propo­nując uczniom naukę przy dźwię­kach muzyki zapew­niamy im inte­re­su­jącą, spon­ta­niczną i tym samym mniej stre­su­jącą przy­godę z języ­kiem obcym. Muzyka potrafi rozbu­dzić ogromną moty­wację do tego, aby zrozu­mieć również teksty piosenek.

Alina Melnicka-Zygmunt, Kata­rzyna Krukowska-Cyra­no­wicz – Wydział Udostęp­niania Zbiorów

Sieć nauczy­cieli języka angiel­skiego

Sieć nauczy­cieli języka angiel­skiego

W czytelni odbyło się pierwsze, inau­gu­ra­cyjne spotkanie uczest­ników sieci nauczy­cieli języka angiel­skiego pod czujnym okiem Justyny Adam­skiej, opie­kuna meto­dycz­nego z KPCEN. W ożywionej dyskusji nauczy­ciele mówiąc o potrze­bach dzie­lenia się swoimi pomy­słami, doświad­cze­niem w nauczaniu, przy­go­to­wali plan tematów do kolej­nych spotkań na cały rok szkolny. Opiekun meto­dyczny przed­stawił uczest­nikom propo­zycje warsz­tatów oraz tematy szkoleń orga­ni­zo­wa­nych dla nauczy­cieli języków obcych przez KPCEN w Bydgoszczy. Biblio­te­karze zaś przed­sta­wili nowości z księ­go­zbioru anglo­ję­zycz­nego z uwzględ­nie­niem gier języ­ko­wych.

Alina Melnicka-Zygmunt – Wydział Udostęp­niania Zbiorów PBW w Bydgoszczy
Konfe­rencja „Nauczy­ciel biblio­te­karz – Praca – Rozwój”

Konfe­rencja „Nauczy­ciel biblio­te­karz – Praca – Rozwój”

Konfe­rencja dla nauczy­cieli biblio­te­karzy szkół i placówek woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego odbyła się 27 wrze­śnia 2019 r. Jej odbior­cami byli także nauczy­ciele biblio­te­karze, tworzący sieci współ­pracy szkół bydgo­skich i inowro­cław­skich. Konfe­rencję zorga­ni­zo­wała Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy wraz z Biblio­teką Uniwer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego.

Jako pierwsza zapre­zen­to­wała prelekcję prof. Uniwer­sy­tetu Gdań­skiego, dr hab. Maja Wojcie­chowska – „Kapitał społeczny w środo­wisku eduka­cyjnym. Rola nauczy­ciela biblio­te­karza w procesie kształ­cenia”. W dalszej kolej­ności prawnik, specja­lista z zakresu prawa oświa­to­wego, prawa pracy i prawa autor­skiego, Dariusz Skrzyński, zapo­znał gości konfe­rencji z tematem „Ocena pracy nauczy­ciela biblio­te­karza”.

Po prze­rwie na poczę­stunek kolejny prele­gent, Janusz Piper, nauczy­ciel biblio­te­karz ze szkoły podsta­wowej w Kato­wi­cach przy­bliżył uczest­nikom kulisy Ogól­no­pol­skiego konkursu Wielka Liga Czytel­ników, którego jest głównym orga­ni­za­torem. Ostatnim punktem programu konfe­rencji była prelekcja „Nauczy­ciel biblio­te­karz – pozy­tywnie. Psycho­lo­giczne aspekty pracy nauczy­ciela biblio­te­karza”, którą przed­sta­wiła Alek­sandra Wzorek, człon­kini Zarządu Insty­tutu Edukacji Pozy­tywnej.

W konfe­rencji wzięło udział około 80 osób.

Praca metodą projektu na przy­kła­dzie muzyki

Praca metodą projektu na przy­kła­dzie muzyki

Bezpłatne warsz­taty dla nauczy­cieli języka niemiec­kiego w ramach programu DELFORT popro­wadzi edukator Ksenia Herbst-Buchwald. Są one zorien­to­wane bardzo prak­tycznie na poka­zanie nauczy­cielom bazy i możli­wości wyko­rzy­stania aktu­al­nych piosenek na lekcjach języka niemiec­kiego jako punktu wyjścia do reali­zacji projektów. Infor­macje w języku niemieckim w załącz­niku.

Termin: 6 listo­pada 2019 r., 15:30 – 18:45
Miejsce: Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy, Czytelnia Główna.

Reje­stracja do 30 paździer­nika 2019 r. na stronie ORE.

Muzyka towa­rzyszy nam wszę­dzie: w pracy, w domu i na ulicy. Dlaczego miałoby jej zabraknąć podczas pracy metodą projektu? Łatwość, z jaką piosenki zapa­dają w pamięć, wyko­rzy­stuje się od dawna do prze­ka­zy­wania ważnych infor­macji.

Uczenie się z muzyką oznacza dla ucznia ciekawsze, bardziej spon­ta­niczne i dzięki temu pozba­wione obaw podej­ście do języka obcego. Jak żadne inne medium, muzyka pobudza również moty­wację do zrozu­mienia treści, prze­kształ­cając ją w praw­dziwe zain­te­re­so­wanie nauką języków obcych.

  • Gdzie można znaleźć ciekawe, aktu­alne piosenki, właściwie dobrane do projektu?
  • W jaki sposób można wyko­rzy­stać muzykę i piosenki na lekcji języka niemiec­kiego?
  • Jak połą­czyć muzykę z pracą metodą projektu?

Na te i inne pytania posta­ramy się wspólnie znaleźć odpo­wiedź podczas warsz­tatów. Mile widziane będą przy­kłady z Państwa lekcji.

Macie Państwo ochotę na arty­styczno-kreatywne warsz­taty? W takim razie serdecznie zapra­szamy!

Nauczanie języka niemiec­kiego – szko­lenie

Nauczanie języka niemiec­kiego – szko­lenie

W Czytelni Głównej odbyło się spotkanie członków Stowa­rzy­szenia Nauczy­cieli Języka Niemiec­kiego. Wystą­piło dwóch prele­gentów. Regina Strze­meska zapre­zen­to­wała “Kompe­tencje kluczowe w nauczaniu języka niemiec­kiego”, a Paweł Zbyt­niewski zaty­tu­łował swoje wystą­pienie “Podręcznik do nauki języka niemiec­kiego w szkole śred­niej – jak wybrać go właściwie”. Po prelek­cjach wywią­zała się ożywiona dyskusja na temat podręcz­ników. Nauczy­ciele biblio­te­karze przed­sta­wili germa­ni­stom nowości w zbio­rach Medio­teki Języka Niemiec­kiego pod patro­natem Goethe Institut dzia­ła­jącej w biblio­tece.

Alina Melnicka-Zygmunt
Kata­rzyna Krukowska-Cyra­no­wicz

Warsz­taty meto­dyczne „Le kami­shibaï en classe…“

Warsz­taty meto­dyczne „Le kami­shibaï en classe…“

W Czytelni Głównej odbyło się spotkanie zorga­ni­zo­wane przez wydaw­nictwo Draco z Krakowa dla nauczy­cieli języka fran­cu­skiego. Było ono połą­czone z warsz­ta­tami meto­dycz­nymi pt.: Le kami­shibaï en classe de FLE: quelques pistes d’inspiration pour diver­si­fier l’enseignement et l’apprentissage, które popro­wa­dziła dr Małgo­rzata Piotrowska-Skrzypek, autorka podręcz­nika C’est Parti!

Kami­shibai to trady­cyjna japońska sztuka opowia­dania, która ma wielo­wie­kową tradycję. Podsta­wowym elementem jest drew­niana skrzynka mająca formę rozkła­da­nego teatrzyku. Wewnątrz umiesz­czone są karty z ilustra­cjami. Każda karta to kolejny frag­ment opowieści. Osoba prowa­dząca prze­kłada kolejne ilustracje konty­nu­ując jedno­cze­śnie narrację. Forma teatrzyku sprawdza się również w nauce języków obcych, szcze­gólnie dla małych dzieci.

Alina Melnicka-Zygmunt

Apren­di­zaje activo

Apren­di­zaje activo

Dla hispa­ni­stów odbyły się warsz­taty popro­wa­dzone przez Magda­lenę Amtmann pt.: „Apren­di­zaje activo. Métodos y estra­te­gias para la ense­ñanza de voca­bu­lario en el aula de ELE“, czyli o meto­dach akty­wi­zu­ją­cych na lekcji języka hisz­pań­skiego. Metody te cieszą się ciągle dużym powo­dze­niem. Najważ­niej­szym elementem zajęć akty­wi­zu­ją­cych jest to, że uczeń samo­dzielnie lub w grupie wyko­nuje jakieś dzia­łanie, które sprawia mu satys­fakcję, a nie zdaje sobie sprawy, że w ten sposób uczy się i rozwią­zuje problemy. Jest to sposób nauczania, w którym nauczy­ciel nie prze­ka­zuje uczniom gotowej wiedzy, lecz stwarza warunki do samo­dziel­nego uczenia się. Prele­gent podał gotowe przy­kłady takich metod.

Kata­rzyna Krukowska-Cyra­no­wicz
Czytelnia Główna

Spotkanie uczest­ników sieci języka angiel­skiego

Spotkanie uczest­ników sieci języka angiel­skiego

Biblio­teka zaprasza 5 marca 2018 r. na kolejne spotkanie uczest­ników sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia, którego tematem będzie przy­go­to­wanie uczniów do testów ósmo­kla­sisty z jęz. angiel­skiego. Odbę­dzie się ono w Czytelni Głównej w godz. 16.30 – 18.30 z udziałem konsul­tanta Kujawsko-Pomor­skiego Centrum Edukacji Nauczy­cieli w Bydgoszczy Justyny Adam­skiej.