Deutsch im Beruf – webinar dla nauczycieli

Deutsch im Beruf – webinar dla nauczycieli

Zapra­szamy nauczy­cieli języka niemiec­kiego szkół ponad­pod­sta­wo­wych (tech­nika, szkoły bran­żowe) na webinar „Deutsch im Beruf“, który odbę­dzie się 4 lutego 2021 r. (czwartek) w godz. 17.30 – 19.00. Zapisy przyj­mu­jemy do dnia 2 lutego na adres mailowy: czytelnia1@​pbw.​bydgoszcz.​pl z dopi­skiem: „Beruf“.

Język niemiecki w zawodzie

Nie ulega wątpli­wości, że znajo­mość języków obcych staje się w dzisiej­szym zglo­ba­li­zo­wanym świecie coraz ważniejsza. Szcze­gólnie pożą­dana jest znajo­mość konkret­nego języka facho­wego, umoż­li­wia­jąca uczącym się zbie­ranie doświad­czeń i pracę w wielo­ję­zycznym środo­wisku zawodowym.

Kierując się tą myślą Goethe-Institut w Warszawie zdecy­dował się na wydanie dwóch tomów z mate­ria­łami uzupeł­nia­ją­cymi doty­czą­cymi 14 różnych zawodów, naucza­nych w polskich szko­łach śred­nich. Każdy z tomów zawiera plakaty i pocz­tówki z najważ­niej­szym słow­nic­twem, ćwiczenia grama­tyczno-leksy­kalne oraz gry sytuacyjne.

Podczas webna­rium przed­sta­wimy (na przy­kła­dzie wybra­nych mate­riałów) liczne pomysły i wska­zówki, mające ułatwić i uatrak­cyjnić pracę z ww. mate­ria­łami zarówno na lekcji trady­cyjnej, jak i prowa­dzonej za pomocą komu­ni­ka­torów internetowych.

Jeśli są Państwo zain­te­re­so­wani mate­ria­łami do języka niemiec­kiego zawo­do­wego, to serdecznie zapra­szamy na nasze webi­na­rium! Cieszymy się na spotkanie z Państwem!

Szko­lenie popro­wadzi Alek­san­dara Łyb-Bielecka, która jest pracow­ni­kiem Wydziału Huma­ni­stycz­nego Uniwer­sy­tetu Śląskiego w Kato­wi­cach. Jej zain­te­re­so­wania zawo­dowe dotyczą przede wszystkim lingwi­styki i dydak­tyki wielo­ję­zycz­ności oraz nauczania języka niemiec­kiego jako obcego po angiel­skim (koncepcja DaFnE). Multi­pli­ka­torka Insty­tutu Goethego w Warszawie oraz w Mona­chium, prowa­dząca semi­naria dla nauczy­cieli języka niemiec­kiego jako obcego w wielu krajach Europy i świata. Współ­au­torka webqu­estów i mate­riałów dydak­tycz­nych dla Insty­tutu Goethego. 

Deutsch im Beruf

Es besteht kein Zweifel daran, dass die Sprach­ken­nt­nisse in der heutigen globa­li­sierten Welt immer wich­tiger werden. Beson­ders gefragt werden dabei die Kennt­nisse in der jewe­iligen Fach- oder Beru­fs­sprache, die den Lernenden ermögli­chen, Erfah­rungen zu sammeln und in einem multi­lin­gu­alen Umfeld zu arbeiten.

Von diesem Gedanken gele­itet hat das Goethe Institut Warschau die Initia­tive ergriffen und zwei Bände mit zusät­zli­chen Mate­ria­lien zu 14 verschie­denen Berufen heraus­ge­geben. Sie sollen den Lernenden helfen, sich in beru­fli­chen Situ­ationen spra­chlich adäquat zu verhalten und reichen von Plakaten und Post­karten mit Wort­schat­zli­sten, über gram­ma­tisch-lexi­ka­li­sche Übungen bis hin zu Situ­ations- und Rollenspielen.

Im Webinar werden (anhand von ausge­wählten Beispiel­ma­te­ria­lien) Ideen, Tipps und Tricks vorge­stellt, wie man mit den Mate­ria­lien sowohl im offline‑, als auch im online-Unter­richt arbe­iten kann.

Falls Sie Inte­resse an den beiden Bänden zum Thema „Deutsch im Beruf“ haben, dann sind Sie herz­lich zu unserem Webinar einge­laden! Wir freuen uns auf Sie!

Alek­sandra Łyp-Bielecka ist didak­tisch-wissen­scha­ftliche Mitar­be­iterin an der Huma­ni­sti­schen Fakultät der Schle­si­schen Univer­sität in Kato­wice (mit den Arbe­its­schwer­punkten Mehr­spra­chig­ke­it­slin­gu­istik / ‑didaktik und DaFnE-Didaktik) und Multi­pli­ka­torin im DELFORT-Fort­bil­dung­spro­gramm des Goethe Insti­tuts Warschau. Sie bildet Deut­schlehr­kräfte aus und leitet weltweit Semi­nare für DaF-Lehr­kräfte, vor allem zu Methodik und Didaktik für den Unter­richt mit Jugen­dli­chen. Mitau­torin von Spra­che­nQu­ests und anderen Mate­ria­lien für das Goethe-Institut Polen.

Zapisy na webi­na­rium dla nauczy­cieli germanistów

Zapisy na webi­na­rium dla nauczy­cieli germanistów

Goethe-Institut oraz Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy zapra­szają nauczy­cieli języka niemiec­kiego wszyst­kich poziomów nauczania na webi­na­rium: „Praca metodą projektu na lekcji online języka niemiec­kiego“, które odbę­dzie się w dniach:

 • część 1 – 27.01.2021 r. (środa) w godz. 16.30 – 18.00,
 • część 2 – 10.02.2021 r. (środa) w godz. 16.30 – 18.00.

Zapisy przyj­mu­jemy do 25 stycznia (do północy) na adres mailowy: czytelnia1@​pbw.​bydgoszcz.​pl. Prosimy podać imię i nazwisko oraz hasło: „Projekt”. Liczba miejsc ogra­ni­czona. Serdecznie zapraszamy!

Alina Melnicka-Zygmunt, Kata­rzyna Krukowska- Cyra­no­wicz – Medio­teka Języka Niemiec­kiego w Peda­go­gicznej Biblio­tece Peda­go­gicznej w Bydgoszczy

szko­lenie

Vlogi i wideo na lekcji języka niemieckiego

Vlogi i wideo na lekcji języka niemieckiego

W czwart­kowe popo­łu­dnie 22.10.2020 r. odbyło się szko­lenie online dla germa­ni­stów. Szkoda, że nie na żywo, jak zwykle w naszej czytelni, ale cieszymy się, że pomimo pandemii, nie tracimy kontaktu z czytel­ni­kami oraz naszymi zaprzy­jaź­nio­nymi szkoleniowcami.

Koor­dy­na­torka Agnieszka Krajewska (Goethe-Institut Polska / ORE) przy współ­pracy biblio­te­karzy, zebrała chętną grupę nauczy­cieli języka niemiec­kiego i popro­wa­dziła ciekawe warsz­taty pt. „#Digital DaF: Vlogi i wideo – na lekcji języka niemiec­kiego (A1-A2)”. Prowa­dząca webinar zapre­zen­to­wała mate­riały do pracy na lekcjach z vlogiem i filmami wideo wyko­rzy­stując ich poten­cjał. Udowod­niła, że auten­tyczne mate­riały języ­kowe można zasto­sować już na lekcjach dla uczniów na poziomie A1A2. Wspólnie też wypró­bo­wała z uczest­ni­kami konkretne ćwiczenia i zadania do pracy z mate­riałem filmowym. Okazało się, że vlogi i filmy wideo mogą pomóc w prze­ka­zy­waniu wiedzy na temat Niemiec i mogą zwięk­szyć moty­wację uczniów do nauki języka niemieckiego.

Warsz­taty się udały, połą­czenie online dobrze zadzia­łało. Mamy nadzieję na kolejne takie spotkanie. Biblio­te­karze z PBW na początku szko­lenia przy­po­mnieli wszystkim uczest­nikom, że mogą przy­syłać na adres mailowy czytelni (czytelnia1@​pbw.​bydgoszcz.​pl) propo­zycje kupna książek do księ­go­zbioru Medio­teki. Przy­po­mi­namy, że takie zakupy są czynione raz w roku przez Goethe-Institut. Chętnie więc zbie­ramy propo­zycje naszych użyt­kow­ników. Prosimy o podanie tytułu, autora oraz ISBN książki.

Alina Melnicka-Zygmunt, Kata­rzyna Krukowska-Cyra­no­wicz – Wydział Udostęp­niania Zbiorów

Cyfrowi Wędrowcy w Europie

Cyfrowi Wędrowcy w Europie

Biblio­teka została zakwa­li­fi­ko­wana do udziału w projekcie Digital Travel­lers in Europe, którego głównym celem jest wspie­ranie osób, którym brak umie­jęt­ności cyfro­wych utrudnia uczest­nictwo w życiu społecznym. Liderem projektu jest Biblio­thèques Sans Fron­ti­ères – France (Biblio­teki bez Granic – Francja), a pozo­stali part­nerzy to: Fundacja Rozwoju Społe­czeń­stwa Infor­ma­cyj­nego, Biblio­thèques Sans Fron­ti­ères Belgique (Biblio­teki bez Granic – Belgia), Public Libra­ries 2030 – Belgia, Suomen Kirja­sto­seura (Fińskie Stowa­rzy­szenie BIbliotek) – Finlandia, Konin­klijke Biblio­theek (Biblio­teka Naro­dowa) – Holandia.

W ramach projektu finan­so­wa­nego ze środków programu Erasmus+ przy­go­to­wy­wana jest baza zasobów do prowa­dzenia w biblio­te­kach edukacji cyfrowej osób zagro­żo­nych społecznym wyklu­cze­niem oraz narzę­dzia do ewalu­acji takich działań.

Grupy doce­lowe projektu obej­mują szereg osób, w tym osoby starsze, migrantów oraz inne osoby zagro­żone wykluczeniem.

Dzięki temu projektowi:

 • dorośli miesz­kańcy, użyt­kow­nicy bibliotek zwiększą swoje kompe­tencje cyfrowe za pomocą dostęp­nych zasobów online;
 • zostanie opra­co­wana baza zasobów eduka­cyj­nych dostęp­nych online;
 • biblio­te­karki i biblio­te­karze zyskają nową wiedzę i umie­jęt­ności, a także udosko­nalą swój warsztat trenerski w zakresie wspie­rania osób doro­słych w procesie uczenia się przez całe życie, w szcze­gól­ności kompe­tencji cyfrowych;
 • part­ner­skie orga­ni­zacje reali­zu­jące projekt zdobędą nowe doświad­czenia w zakresie współ­pracy w projek­tach eduka­cyj­nych i reali­zację part­ner­skich przed­się­wzięć na poziomie euro­pej­skim, a ich pracow­nicy i pracow­niczki – nowe kompetencje.

O naborze uczest­ników będziemy infor­mować w kolej­nych komunikatach.

Samo­kształ­cenie biblio­te­karzy i nauczy­cieli bibliotekarzy

Samo­kształ­cenie biblio­te­karzy i nauczy­cieli bibliotekarzy

Propo­zycje szkoleń wzbo­ga­ca­ją­cych wiedzę i warsztat biblio­te­karza oraz tematów samokształceniowych:

Plat­forma szkoleń elek­tro­nicz­nych Biblio­teki Naro­dowej. Umoż­liwia nowo­czesne kształ­cenie, dosto­so­wane do potrzeb użyt­kow­ników. Jej oferta jest syste­ma­tycznie posze­rzana i na bieżąco dosko­na­lona w oparciu o opinie osób uczest­ni­czą­cych w szko­le­niach. Należy założyć konto na plat­formie e‑learningowej. https://​www​.bn​.org​.pl/​d​l​a​-​b​i​b​l​i​o​t​e​k​a​r​z​y​/​s​z​k​o​l​e​n​i​a​/​p​l​a​t​f​o​r​m​a​-​s​z​k​o​l​e​n​-​e​l​e​k​t​r​o​n​i​c​znych

Oficjalny projekt kodeksu postę­po­wania RODO dla bibliotek. Kodeks jest udostęp­niony bezpłatnie w formie elek­tro­nicznej dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych osób. Od momentu upublicz­nienia rozpo­czyna się powszechny etap konsul­tacji jego treści. Każda zain­te­re­so­wana osoba może prze­ka­zywać swoje uwagi mery­to­ryczne na adres Biura ZG SBP, które koor­dy­nuje przyj­mo­wanie uwag i zgło­szeń od pracow­ników bibliotek. Etap konsul­tacji zakończy semi­na­rium w Warszawie, na którym przed­sta­wi­ciele bibliotek zgła­sza­jący uwagi, przed­sta­wi­ciele SBP oraz autorzy Kodeksu omówią i zatwierdzą ewen­tu­alne zmiany, a także osta­teczną treść Kodeksu. Po zatwier­dzeniu treści, Kodeks zostanie prze­ka­zany do certy­fi­kacji Preze­sowi UODO, a także udostęp­niony w zaktu­ali­zo­wanej treści w Inter­necie. Pełny tekst Kodeksu (plik pdf).

Badanie nieużyt­kow­ników bibliotek. Artykuł przed­sta­wia­jący cel, meto­do­logię, prze­bieg badania oraz wska­zu­jący wyniki, wnioski i reko­men­dacje badania ankie­to­wego nieużyt­kow­ników. Dostęp do artykułu.

Stres, wypa­lenie zawo­dowe, sytu­acje trudne

Stres, wypa­lenie zawo­dowe, sytu­acje trudne

Kolejne spotkanie uczest­ników sieci samo­kształ­cenia i współ­pracy nauczy­cieli języka angiel­skiego odbyło się z udziałem nauczy­ciela konsul­tanta z KPCEN Izabeli Nowa­kow­skiej. Temat wykładu kierow­nika Pracowni Wycho­wania i Psycho­lo­gicznej Pomocy Szkole brzmiał: “Stres, wypa­lenie i jak sobie radzić w sytu­acjach trud­nych w pracy nauczy­ciela”. Po prezen­tacji nastą­piła, jak zwykle, ożywiona dyskusja. Biblio­te­karze uzupeł­nili temat prezen­tacją fachowej literatury.
Na kolejne spotkanie zapra­szamy 16 kwietnia (czwartek) w godzi­nach 16.30 – 19.00.
Praca z plakatem eduka­cyjnym na lekcji języka obcego

Praca z plakatem eduka­cyjnym na lekcji języka obcego

Warsz­taty dla nauczy­cieli języka niemiec­kiego „Jeden obraz powie więcej niż 100 słów. Praca z plakatem eduka­cyjnym na lekcji języka obcego”

Czy trzeba jeszcze kogo­kol­wiek prze­ko­nywać o potrzebie wizu­ali­zacji w nauce języków obcych? Plakaty eduka­cyjne, wyko­nane własno­ręcznie przez uczniów odgry­wają szcze­gólną rolę w procesie dydak­tycznym. Podczas prac nad plaka­tami uczniowie tworzą koncepcję plakatu zgodnie z własnymi prefe­ren­cjami i wypra­co­wują własny, indy­wi­du­alny, sposób na zrozu­mienie prze­ro­bio­nych na lekcji tematów. Plakaty mogą bawić i uczyć, wspierać poczucie tworzenia jednego zespołu, okre­ślać reguły współ­pracy między uczniami a nauczy­cielem podczas lekcji.

Warsz­taty popro­wadzi Ewa Osta­szewska z Goethe-Institut Warszawa.

Adresat: nauczy­ciele języka niemiec­kiego wszyst­kich typów szkół.

Celem warsz­tatów jest, aby uczestnik:

 • poznał celo­wość oraz zasady przy­go­to­wy­wania dobrych plakatów edukacyjnych,
 • potrafił prak­tycznie zasto­sować poznane zasady w plano­waniu pracy z plakatem edukacyjnym,
 • wypra­cował i zapre­zen­tował własne propo­zycje plakatu edukacyjnego.

Miejsce: Czytelnia Główna
Czas: 20 marca 2020 r., godz. 15:45 – 19:00 (15 min przerwy) warsz­taty odwo­łane – nowa data zostanie podana w później­szym terminie
Zapisy: imię i nazwisko na adres: czytelnia1@​pbw.​bydgoszcz.​pl
W temacie: zgło­szenie na warsz­taty „ Lernplakate”

Erfolg mit Deutsch im Beruf – szko­lenie dla nauczycieli

Erfolg mit Deutsch im Beruf – szko­lenie dla nauczycieli

Umie­jęt­ności języ­kowe stają się coraz ważniejsze w dzisiej­szym zglo­ba­li­zo­wanym świecie. Szcze­gólnie potrzebna jest znajo­mość odpo­wied­niego języka tech­nicz­nego lub zawo­do­wego, który umoż­liwia uczniom pomyślny rozwój osobisty i zawo­dowy, a także wymianę doświad­czeń i pracę w środo­wisku wielojęzycznym.

Biblio­teka zaprasza nauczy­cieli germa­ni­stów na semi­na­rium połą­czone z warsz­ta­tami „Erfolg mit Deutsch im Beruf“. Popro­wadzi je dr Alek­sandra Łyp-Bielecka w ramach projektu Insty­tutu Goethego, wspie­ra­ją­cego nauczanie języka niemiec­kiego w polskich szko­łach o profilu zawo­dowym. Semi­na­rium daje możli­wość zapo­znania się z najnow­szymi mate­ria­łami Insty­tutu Goethego w Warszawie dla szkół tech­nicz­nych i bran­żo­wych. Warsz­taty odbędą się w Medio­tece Języka Niemiec­kiego (czytelnia główna) pod koniec kwietnia. Dokładna data oraz link do formu­larza reje­stra­cyj­nego zostaną podane wkrótce.

Więcej infor­macji na stronie goethe​.de.
Stra­tegie uczenia się języka niemieckiego

Stra­tegie uczenia się języka niemieckiego

Co zrobić, by uczenie się stało się efek­tywnym procesem? W jaki sposób uczniowie lubią się uczyć? Jak opty­malnie wyko­rzy­stywać czas na lekcji języka niemiec­kiego? Wokół tych pytań wywią­zała się ożywiona dyskusja na spotkaniu uczest­ników sieci samo­kształ­cenia i współ­pracy nauczy­cieli języka niemiec­kiego z udziałem Kata­rzyny Karskiej-Rasmus (germa­nisty, nauczy­ciela konsul­tanta z KPCEN w Bydgoszczy). 

Biblio­te­karze zapre­zen­to­wali uczest­nikom spotkania nowości biblio­teczne (książki i gry) ze zbiorów Medio­teki Języka Niemiec­kiego oraz zapro­sili na następne spotkanie, które odbę­dzie się 27 marca (piątek) o g.16.00 w czytelni głównej.

Praca z uczniem o specjal­nych potrze­bach edukacyjnych

Praca z uczniem o specjal­nych potrze­bach edukacyjnych

We wtorek odbyło się w czytelni spotkanie uczest­ników sieci nauczy­cieli języka angiel­skiego z udziałem konsul­tanta z KPCEN Justyny Adam­skiej. Tym razem gości­liśmy również psycholog Magda­lenę Chyle­brant-Karolak z KPCEN, gdyż tematem prze­wodnim była praca nauczy­ciela z uczniem o specjal­nych potrze­bach edukacyjnych.

Na spotkaniu padały konkretne przy­kłady, wywią­zała się ciekawa dyskusja, psycholog podpo­wia­dała rozwią­zania oraz przy­po­mniała obowią­zu­jące proce­dury wyni­ka­jące z rozpo­rzą­dzeń i ustaw, do których każdy nauczy­ciel w trudnej sytu­acji powi­nien się odwołać. Jedno spotkanie dot. tego tematu to za mało, więc jeszcze ciąg dalszy nastąpi, a nauczy­ciele biblio­te­karze zapre­zen­tują lite­ra­turę do pogłę­bienia tematu.

Zapra­szamy na kolejne spotkanie w sieci nauczy­cieli języka angiel­skiego, które odbę­dzie się we wtorek 3 marca br.

Kata­rzyna Krukowska-Cyra­no­wicz, Alina Melnicka-Zygmunt – Czytelnia PBW w Bydgoszczy

Muzyka na lekcji języka niemiec­kiego – warsztaty

Muzyka na lekcji języka niemiec­kiego – warsztaty

Eduka­torka Ksenia Herbst-Buchwald prze­pro­wa­dziła w naszej biblio­tece warsz­taty “Praca metodą projektu na przy­kła­dzie muzyki / Projek­tar­beit am Beispiel Musik“ w ramach programu DELFORT, ogól­no­pol­skiego programu dosko­na­lenia nauczy­cieli języka niemiec­kiego. Zało­żenia projektu zostały opra­co­wane wspólnie przez Mini­ster­stwo Edukacji Naro­dowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Goethe-Institut w Warszawie.

Warsz­taty były zorien­to­wane na poka­zanie nauczy­cielom możli­wości wyko­rzy­stania piosenek na lekcjach języka niemiec­kiego jako punktu wyjścia do reali­zacji projektów. Łatwość z jaką zapa­mię­tu­jemy piosenki już dawno temu wyko­rzy­sty­wano w celu prze­ka­zy­wania ważnych infor­macji. Propo­nując uczniom naukę przy dźwię­kach muzyki zapew­niamy im inte­re­su­jącą, spon­ta­niczną i tym samym mniej stre­su­jącą przy­godę z języ­kiem obcym. Muzyka potrafi rozbu­dzić ogromną moty­wację do tego, aby zrozu­mieć również teksty piosenek.

Alina Melnicka-Zygmunt, Kata­rzyna Krukowska-Cyra­no­wicz – Wydział Udostęp­niania Zbiorów

Sieć nauczy­cieli języka angielskiego

Sieć nauczy­cieli języka angielskiego

W czytelni odbyło się pierwsze, inau­gu­ra­cyjne spotkanie uczest­ników sieci nauczy­cieli języka angiel­skiego pod czujnym okiem Justyny Adam­skiej, opie­kuna meto­dycz­nego z KPCEN. W ożywionej dyskusji nauczy­ciele mówiąc o potrze­bach dzie­lenia się swoimi pomy­słami, doświad­cze­niem w nauczaniu, przy­go­to­wali plan tematów do kolej­nych spotkań na cały rok szkolny. Opiekun meto­dyczny przed­stawił uczest­nikom propo­zycje warsz­tatów oraz tematy szkoleń orga­ni­zo­wa­nych dla nauczy­cieli języków obcych przez KPCEN w Bydgoszczy. Biblio­te­karze zaś przed­sta­wili nowości z księ­go­zbioru anglo­ję­zycz­nego z uwzględ­nie­niem gier językowych.

Alina Melnicka-Zygmunt – Wydział Udostęp­niania Zbiorów PBW w Bydgoszczy
Konfe­rencja „Nauczy­ciel biblio­te­karz – Praca – Rozwój”

Konfe­rencja „Nauczy­ciel biblio­te­karz – Praca – Rozwój”

Konfe­rencja dla nauczy­cieli biblio­te­karzy szkół i placówek woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego odbyła się 27 wrze­śnia 2019 r. Jej odbior­cami byli także nauczy­ciele biblio­te­karze, tworzący sieci współ­pracy szkół bydgo­skich i inowro­cław­skich. Konfe­rencję zorga­ni­zo­wała Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy wraz z Biblio­teką Uniwer­sy­tetu Kazi­mierza Wielkiego.

Jako pierwsza zapre­zen­to­wała prelekcję prof. Uniwer­sy­tetu Gdań­skiego, dr hab. Maja Wojcie­chowska – „Kapitał społeczny w środo­wisku eduka­cyjnym. Rola nauczy­ciela biblio­te­karza w procesie kształ­cenia”. W dalszej kolej­ności prawnik, specja­lista z zakresu prawa oświa­to­wego, prawa pracy i prawa autor­skiego, Dariusz Skrzyński, zapo­znał gości konfe­rencji z tematem „Ocena pracy nauczy­ciela bibliotekarza”.

Po prze­rwie na poczę­stunek kolejny prele­gent, Janusz Piper, nauczy­ciel biblio­te­karz ze szkoły podsta­wowej w Kato­wi­cach przy­bliżył uczest­nikom kulisy Ogól­no­pol­skiego konkursu Wielka Liga Czytel­ników, którego jest głównym orga­ni­za­torem. Ostatnim punktem programu konfe­rencji była prelekcja „Nauczy­ciel biblio­te­karz – pozy­tywnie. Psycho­lo­giczne aspekty pracy nauczy­ciela biblio­te­karza”, którą przed­sta­wiła Alek­sandra Wzorek, człon­kini Zarządu Insty­tutu Edukacji Pozytywnej.

W konfe­rencji wzięło udział około 80 osób.

Praca metodą projektu na przy­kła­dzie muzyki

Praca metodą projektu na przy­kła­dzie muzyki

Bezpłatne warsz­taty dla nauczy­cieli języka niemiec­kiego w ramach programu DELFORT popro­wadzi edukator Ksenia Herbst-Buchwald. Są one zorien­to­wane bardzo prak­tycznie na poka­zanie nauczy­cielom bazy i możli­wości wyko­rzy­stania aktu­al­nych piosenek na lekcjach języka niemiec­kiego jako punktu wyjścia do reali­zacji projektów. Infor­macje w języku niemieckim w załącz­niku.

Termin: 6 listo­pada 2019 r., 15:30 – 18:45
Miejsce: Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy, Czytelnia Główna.

Reje­stracja do 30 paździer­nika 2019 r. na stronie ORE.

Muzyka towa­rzyszy nam wszę­dzie: w pracy, w domu i na ulicy. Dlaczego miałoby jej zabraknąć podczas pracy metodą projektu? Łatwość, z jaką piosenki zapa­dają w pamięć, wyko­rzy­stuje się od dawna do prze­ka­zy­wania ważnych informacji.

Uczenie się z muzyką oznacza dla ucznia ciekawsze, bardziej spon­ta­niczne i dzięki temu pozba­wione obaw podej­ście do języka obcego. Jak żadne inne medium, muzyka pobudza również moty­wację do zrozu­mienia treści, prze­kształ­cając ją w praw­dziwe zain­te­re­so­wanie nauką języków obcych.

 • Gdzie można znaleźć ciekawe, aktu­alne piosenki, właściwie dobrane do projektu?
 • W jaki sposób można wyko­rzy­stać muzykę i piosenki na lekcji języka niemieckiego?
 • Jak połą­czyć muzykę z pracą metodą projektu?

Na te i inne pytania posta­ramy się wspólnie znaleźć odpo­wiedź podczas warsz­tatów. Mile widziane będą przy­kłady z Państwa lekcji.

Macie Państwo ochotę na arty­styczno-kreatywne warsz­taty? W takim razie serdecznie zapraszamy!