Nauczanie języka nie­miec­kiego – szko­lenie

Nauczanie języka nie­miec­kiego – szko­lenie

W Czy­telni Głównej odbyło się spo­tkanie członków Sto­wa­rzy­szenia Nauczy­cieli Języka Nie­miec­kiego. Wystą­piło dwóch pre­le­gentów. Regina Strze­meska zapre­zen­to­wała “Kom­pe­tencje klu­czowe w nauczaniu języka nie­miec­kiego”, a Paweł Zbyt­niewski zaty­tu­łował swoje wystą­pienie “Pod­ręcznik do nauki języka nie­miec­kiego w szkole śred­niej – jak wybrać go wła­ściwie”. Po pre­lek­cjach wywią­zała się oży­wiona dys­kusja na temat pod­ręcz­ników. Nauczy­ciele biblio­te­karze przed­sta­wili ger­ma­ni­stom nowości w zbio­rach Medio­teki Języka Nie­miec­kiego pod patro­natem Goethe Institut dzia­ła­jącej w biblio­tece.

Alina Mel­nicka-Zygmunt
Kata­rzyna Kru­kowska-Cyra­no­wicz

Warsz­taty meto­dyczne „Le kami­shibaï en classe…“

Warsz­taty meto­dyczne „Le kami­shibaï en classe…“

W Czy­telni Głównej odbyło się spo­tkanie zor­ga­ni­zo­wane przez wydaw­nictwo Draco z Krakowa dla nauczy­cieli języka fran­cu­skiego. Było ono połą­czone z warsz­ta­tami meto­dycz­nymi pt.: Le kami­shibaï en classe de FLE: quelques pistes d’inspiration pour diver­si­fier l’enseignement et l’apprentissage, które popro­wa­dziła dr Mał­go­rzata Pio­trowska-Skrzypek, autorka pod­ręcz­nika C’est Parti!

Kami­shibai to tra­dy­cyjna japońska sztuka opo­wia­dania, która ma wie­lo­wie­kową tra­dycję. Pod­sta­wowym ele­mentem jest drew­niana skrzynka mająca formę roz­kła­da­nego teatrzyku. Wewnątrz umiesz­czone są karty z ilu­stra­cjami. Każda karta to kolejny frag­ment opo­wieści. Osoba pro­wa­dząca prze­kłada kolejne ilu­stracje kon­ty­nu­ując jed­no­cze­śnie nar­rację. Forma teatrzyku sprawdza się również w nauce języków obcych, szcze­gólnie dla małych dzieci.

Alina Mel­nicka-Zygmunt

Apren­di­zaje activo

Apren­di­zaje activo

Dla hispa­ni­stów odbyły się warsz­taty popro­wa­dzone przez Mag­da­lenę Amtmann pt.: „Apren­di­zaje activo. Métodos y estra­te­gias para la ense­ñanza de voca­bu­lario en el aula de ELE“, czyli o meto­dach akty­wi­zu­ją­cych na lekcji języka hisz­pań­skiego. Metody te cieszą się ciągle dużym powo­dze­niem. Naj­waż­niej­szym ele­mentem zajęć akty­wi­zu­ją­cych jest to, że uczeń samo­dzielnie lub w grupie wyko­nuje jakieś dzia­łanie, które sprawia mu satys­fakcję, a nie zdaje sobie sprawy, że w ten sposób uczy się i roz­wią­zuje pro­blemy. Jest to sposób nauczania, w którym nauczy­ciel nie prze­ka­zuje uczniom gotowej wiedzy, lecz stwarza warunki do samo­dziel­nego uczenia się. Pre­le­gent podał gotowe przy­kłady takich metod.

Kata­rzyna Kru­kowska-Cyra­no­wicz
Czy­telnia Główna

Spo­tkanie uczest­ników sieci języka angiel­skiego

Spo­tkanie uczest­ników sieci języka angiel­skiego

Biblio­teka zaprasza 5 marca 2018 r. na kolejne spo­tkanie uczest­ników sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia, którego tematem będzie przy­go­to­wanie uczniów do testów ósmo­kla­sisty z jęz. angiel­skiego. Odbę­dzie się ono w Czy­telni Głównej w godz. 16.30 – 18.30 z udziałem kon­sul­tanta Kujawsko-Pomor­skiego Centrum Edu­kacji Nauczy­cieli w Byd­goszczy Justyny Adam­skiej.

Szko­lenie dla nauczy­cieli języka nie­miec­kiego

Szko­lenie dla nauczy­cieli języka nie­miec­kiego

W Czy­telni Głównej odbę­dzie się spo­tkanie ger­ma­ni­stów zor­ga­ni­zo­wane przez Sto­wa­rzy­szenie Nauczy­cieli Języka Nie­miec­kiego i Peda­go­giczną Biblio­tekę Woje­wódzką połą­czone ze szko­le­niem:

  • Kom­pe­tencje klu­czowe w nauce języka nie­miec­kiego (Regina Strze­meska);
  • Pod­ręcznik do nauki języka nie­miec­kiego w szkole śred­niej – jak wybrać go wła­ściwie (Paweł Zbyt­niewski).

Ser­decznie zapra­szamy 2 marca br. (sobota) w godz. 10.00 – 13.15!

Apren­di­zaje activo – kon­fe­rencja dla nauczy­cieli

Apren­di­zaje activo – kon­fe­rencja dla nauczy­cieli

Biblio­teka i Wydaw­nictwo Draco zapra­szają do udziału w kon­fe­rencji dla nauczy­cieli języka hisz­pań­skiego: Apren­di­zaje activo. Métodos y estra­te­gias para la ense­ñanza de voca­bu­lario en el aula de ELE.

Spo­tkanie odbę­dzie się w sobotę 23 lutego 2019 r. w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej w Byd­goszczy, ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4, w godzi­nach 11:45 – 13:15. Kon­fe­rencję popro­wadzi Mag­da­lena Amtmann. Uczest­nicy spo­tkania otrzy­mają pakiet szko­le­niowy oraz zaświad­czenie o udziale w kon­fe­rencji.

Prosimy o potwier­dzenie udziału na adres mailowy: konferencje@​wydawnictwodraco.​pl lub tele­fo­nicznie: 12 358 04 02.

Le kami­shibaï en classe de <span class="caps">FLE</span> – kon­fe­rencja dla nauczy­cieli

Le kami­shibaï en classe de FLE – kon­fe­rencja dla nauczy­cieli

Biblio­teka i Wydaw­nictwo Draco zapra­szają do udziału w kon­fe­rencji dla nauczy­cieli języka fran­cu­skiego: Le kami­shibaï en classe de FLE: quelques pistes d’inspiration pour diver­si­fier l’enseignement et l’apprentissage.

Spo­tkanie odbę­dzie się w sobotę 23 lutego 2019 r. w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej w Byd­goszczy przy ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4, w sali 210, w godzi­nach 11:00 – 12:30. Kon­fe­rencję popro­wadzi dr Mał­go­rzata Pio­trowska-Skrzypek, autorka pod­ręcz­nika C’est Parti!

Uczest­nicy spo­tkania otrzy­mają pakiet szko­le­niowy oraz zaświad­czenie o udziale w kon­fe­rencji.

Prosimy o potwier­dzenie udziału na adres mailowy: konferencje@​wydawnictwodraco.​pl lub tele­fo­nicznie: 12 358 04 02.

O awansie zawo­dowym nauczy­ciela języka angiel­skiego

O awansie zawo­dowym nauczy­ciela języka angiel­skiego

W Czy­telni Głównej odbyło się kolejne spo­tkanie nauczy­cieli języka angiel­skiego sku­pio­nych w sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia. Tra­dy­cyjnie popro­wa­dziła je Justyna Adamska. Omó­wiono tym razem zagad­nienia zwią­zane z awansem zawo­dowym nauczy­ciela. Na wszystkie pytania odpo­wia­dała zapro­szona na to spo­tkanie Ilona Zduń­czuk, nauczy­ciel kon­sul­tant z KPCEN-u.

Forum prak­tyków dla nauczy­cieli języków obcych

Forum prak­tyków dla nauczy­cieli języków obcych

W sali kon­fe­ren­cyjnej KPCEN-u w Byd­goszczy odbyło się kolejne Forum Prak­tyków adre­so­wane do nauczy­cieli języków obcych w szko­łach na wszyst­kich pozio­mach nauczania w Byd­goszczy i powiecie. Tego­roczna kon­fe­rencja doty­czyła samo­dziel­ności i kre­atyw­ności w uczeniu się języków obcych. Wszystkie wystą­pienia pre­le­gentów były inte­re­su­jące, ciekawe i inspi­ru­jące. Biblio­te­karki z Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej przy­go­to­wały wystawę książek z tego zakresu oraz przy­kła­do­wych języ­ko­wych gier dydak­tycz­nych, które można wyko­rzy­stać przy nauce. Przy­po­mniały też na forum, jak można wyko­rzy­stać zasoby języ­kowe PBW w nauczaniu języków obcych oraz przed­sta­wiły ofertę edu­ka­cyjną Medio­teki Języka Nie­miec­kiego i PBW na rok szkolny 2018/19.

Alina Mel­nicka-Zygmunt
Kata­rzyna Kru­kowska-Cyra­no­wicz
Pastwiska wyobraźni – warsz­taty dla muze­al­ników

Pastwiska wyobraźni – warsz­taty dla muze­al­ników

Muzeum Oświaty w Byd­goszczy gościło muze­al­ników z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego. Zor­ga­ni­zo­wa­liśmy 15. już edycję Pastwisk wyobraźni pt.: Edu­kacja Nie­pod­le­gło­ściowa.

Pastwiska wyobraźni to warsz­taty dla edu­ka­torów muze­al­nych. Projekt został zaini­cjo­wany przez Muzeum Etno­gra­ficzne im. Marii Zna­mie­row­skiej-Prüf­fe­rowej w Toruniu w 2013 roku. Autorką pro­jektu i osobą odpo­wie­dzialną za jego reali­zację jest kustosz Maria Pokrzyw­nicka, kie­rownik Działu Edu­kacji. Adre­satem pro­jektu jest śro­do­wisko edu­ka­torów muze­al­nych pra­cu­ją­cych głównie w woje­wódz­twie kujawsko-pomor­skim. Ideą jest prze­pro­wa­dzenie cyklu warsz­tatów, inte­gracja i współ­praca samo­kształ­ce­niowa osób, od których zależy reali­zacja edu­ka­cyjnej funkcji muzeów. Celem głównym warsz­tatów jest umoż­li­wienie uczest­nikom bez­po­śred­niej wymiany doświad­czeń, roz­wi­janie kom­pe­tencji edu­ka­torów jako inter­pre­ta­torów dzie­dzictwa kultury zgodnie ze współ­cze­snymi tren­dami rozwoju lokalnej i glo­balnej roli muzeów.

Muzeum Oświaty – wydział Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Byd­goszczy – podzie­liło się z muze­al­ni­kami swoimi doświad­cze­niami w pracy edu­ka­cyjnej. Zapro­po­no­wa­liśmy udział w bogatej ofercie reali­zo­wanej przez muzeum. Uczest­nicy spo­tkania zwie­dzili wystawę „Muzeum Oświaty na 100 lat Nie­pod­le­głej“, uczest­ni­czyli w warsz­ta­tach „Spra­wie­dliwi wśród Narodów Świata – Irena Sen­dle­rowa“, poznali postać patrona biblio­teki – Mariana Rejew­skiego. Wszyscy uczest­nicy warsz­tatów wyko­ny­wali też kokardę naro­dową oraz zapo­znali się z grami histo­rycz­nymi i pokojem zagadek Escape room – Klub Enigma. Na zakoń­czenie odbyło się spo­tkanie autor­skie z Markiem Pastur­cza­kiem i Jerzym Lel­wicem pro­mu­ją­cymi książkę pt. „Trzeba ginąć, stąd się nie wychodzi. Kro­janty 1939 – prawda, mity, legendy“.

Spo­tkanie w ramach Pastwisk wyobraźni uważamy za bardzo inspi­ru­jącą wymianę doświad­czeń w śro­do­wisku muze­al­ników.

Erleb­ni­sreise mit Deutsch – szko­lenie dla nauczy­cieli

Erleb­ni­sreise mit Deutsch – szko­lenie dla nauczy­cieli

W Czy­telni Głównej odbyło się szko­lenie dla ger­ma­ni­stów pt.: „Erleb­ni­sreise mit Deutsch / Z nie­mieckim w drogę“, które popro­wa­dziła Mag­da­lena Budzyńska ze Sto­wa­rzy­szenia Nauczy­cieli Języka Nie­miec­kiego.

Jest to projekt reali­zo­wany przez Goethe-Institut we współ­pracy z Wydaw­nictem Lek­tor­Klett, skie­ro­wany przede wszystkim do szkół pod­sta­wo­wych w ich nowym, 8-letnim, kształcie.
Gry języ­kowe, grafiki, plakaty i karty pracy wraz z pomy­słami na ich wyko­rzy­stanie do nauki i pro­mocji języka nie­miec­kiego, a wszystko połą­czone tema­tyką podróży i zamknięte w jednym pudełku. Jest to pozycja do wypo­ży­czenia w naszej Medio­tece.

Kata­rzyna Kru­kowska-Cyra­no­wicz
Alina Mel­nicka-Zygmunt

<span class="dquo">„</span>Biblio­teka – Śro­do­wisko – Róż­no­rod­ność działań“ – relacja z kon­fe­rencji

Biblio­teka – Śro­do­wisko – Róż­no­rod­ność działań“ – relacja z kon­fe­rencji

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy we współ­pracy z Biblio­teką Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego oraz Towa­rzy­stwem Nauczy­cieli Biblio­te­karzy Szkół Pol­skich Oddział w Byd­goszczy zor­ga­ni­zo­wała kon­fe­rencję „Biblio­teka – Śro­do­wisko – Róż­no­rod­ność działań”. Odbyła się ona 14 listo­pada 2018 roku w godzi­nach 10.00 – 14.30 w Biblio­tece Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy.

Pierw­szym punktem kon­fe­rencji było pod­su­mo­wanie woje­wódz­kiego kon­kursu lite­racko-pla­stycz­nego dla uczniów klas V-VIII szkół pod­sta­wo­wych „Wielcy Polacy dla nie­pod­le­głości”, zor­ga­ni­zo­wa­nego przez Peda­go­giczną Biblio­tekę Woje­wódzką im. Mariana Rejew­skiego oraz Szkołę Pod­sta­wową nr 19 im. Miko­łaja Koper­nika w Byd­goszczy. Dyrektor wspo­mnianej szkoły, Agata Szu­mińska oraz nauczy­ciel biblio­te­karz Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej, Mał­go­rzata Tyczyńska przed­sta­wiły cele oraz wyniki kon­kursu. Uczniowie SP nr 19 zapre­zen­to­wali krótki pokaz słowno-muzyczny.

Następnie pre­le­gentka Mał­go­rzata Wdow­czyk, dyrektor Szkoły Pod­sta­wowej im. Marii Dani­le­wicz Zie­liń­skiej w Staw­kach zapre­zen­to­wała temat „Alek­san­drów, Londyn, Feijó, Stawki. Maria Dani­le­wicz Zie­lińska – czło­wiek książki, inspi­rator”.

Drugą pre­le­gentką była Wie­sława Jędrzej­czy­kowa, redaktor naczelna Wydaw­nictwa Lite­ra­tura, która wygło­siła pre­lekcję „War­tości w lite­ra­turze dla dzieci”. Zapre­zen­to­wała jed­no­cze­śnie wiele mądrych i cie­ka­wych książek, uka­zu­ją­cych się nakładem tego wydaw­nictwa.

Po pół­go­dzinnej prze­rwie kawowej kolejny gość, Joanna Kotwicka przed­sta­wiła pre­lekcję „Kolory kultury – two­rzenie pro­jektu mię­dzy­kul­tu­ro­wego w ramach działań biblio­teki szkolnej”. Pani Joanna jest nauczy­cielem biblio­te­ka­rzem oraz nauczy­cielem etyki w Zespole Szkół nr 1 im. Bar­tło­mieja z Byd­goszczy w Byd­goszczy, a także doradcą meto­dycznym w Miej­skim Ośrodku Edu­kacji Nauczy­cieli w zakresie edu­kacji ucznia cudzo­ziem­skiego i reemi­granta oraz wice­pre­zesem Fun­dacji Asante.

Kolejne pre­le­gentki, Joanna Guzińska i Agnieszka Gąsio­rowska, nauczy­ciele biblio­te­karze Wydziału Gro­ma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej pod­kre­śliły zna­czenie tajem­ni­czego pokoju zagadek w wystą­pieniu „Zagad­kowa biblio­teka, czyli escape room w biblio­tece”.

Kolejny temat kon­fe­rencji doty­czył roli gier w biblio­tece i brzmiał „Wygrana biblio­teka, czyli Aka­demia Gier Logicz­nych w PBW”. Przed­sta­wiły go Ewa Bielska i Justyna Fre­li­chowska, nauczy­ciele biblio­te­karze Wydziału Gro­ma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej, a jed­no­cze­śnie inspi­ra­torki wspo­mnianej Aka­demii.

Ostatnim punktem pro­gramu kon­fe­rencji było zapre­zen­to­wanie „Reali­zacji Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa w PBW w Byd­goszczy” przez Ewę Bedełek, kie­rownik Wydziału Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej. Pani Ewa jest również eks­pertem MEN do spraw awansu zawo­do­wego nauczy­cieli oraz pomy­sło­daw­czynią pro­jektów edu­ka­cyj­nych, m.in. „Wszystko co naj­waż­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o war­to­ściach”. Po tym wystą­pieniu podzię­ko­wano wszystkim za przy­bycie oraz zapro­szono na kolejne kon­fe­rencje, które będzie orga­ni­zować Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy.

Oprac. Beata Cie­ślińska
			
Szko­lenie dla nauczy­cieli języka nie­miec­kiego

Szko­lenie dla nauczy­cieli języka nie­miec­kiego

W sobotę (17 listo­pada 2018 r.) w godz. 10.00 – 13.15 w czy­telni głównej odbę­dzie się szko­lenie dla nauczy­cieli języka nie­miec­kiego pt. „Erleb­ni­sreise mit Deutsch“. Zajęcia popro­wadzi Mag­da­lena Budzyńska z Oddziału Toruń­skiego Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Nauczy­cieli Języka Nie­miec­kiego. Szko­lenie jest darmowe, reali­zo­wane przez Goethe-Institut w ramach pro­jektu ERD. Ser­decznie zapra­szamy nauczy­cieli ger­ma­ni­stów. Zgło­szenia prosimy prze­syłać na adres: czytelnia1@​pbw.​bydgoszcz.​pl.

Oferta szkoleń i warsz­tatów dla nauczy­cieli w roku 2018/2019

Oferta szkoleń i warsz­tatów dla nauczy­cieli w roku 2018/2019

Awans zawo­dowy nauczy­ciela biblio­te­karza – fakty i mity: 6 godz.
Adre­saci: nauczy­ciele biblio­te­karze ubie­ga­jący się o stopień awansu zawo­do­wego
Cele: posze­rzenie wiedzy na temat doku­men­to­wania i pod­su­mo­wania stażu na kolejne stopnie awansu zawo­do­wego, uzy­skanie prak­tycz­nych wska­zówek doty­czą­cych gro­ma­dzenia, przed­sta­wiania i pod­su­mo­wy­wania doku­men­tacji nie­zbędnej do zakoń­czenia pro­ce­dury awansu.

Ewi­dencja zbiorów biblio­tecz­nych w prak­tyce szkolnej: 2 godz.
Adre­saci: nauczy­ciele biblio­te­karze szkół wszyst­kich typów
Cele: przy­bli­żenie uczest­nikom tema­tyki zwią­zanej z ewi­dencją w biblio­tece
(aktu­alny stan prawny w zakresie ewi­dencji zbiorów, ewi­dencja kom­pu­te­rowa i tra­dy­cyjna, skon­trum, selekcja, zago­spo­da­ro­wanie mate­riałów zbęd­nych), wymiana doświad­czeń zawo­do­wych – naj­częstsze pro­blemy w codziennej pracy zwią­zane z ewi­dencją zbiorów.

Opis biblio­gra­ficzny jako element warsz­tatu biblio­te­kar­skiego: 4 godz.
Adre­saci: nauczy­ciele, wszyscy zain­te­re­so­wani
Cele: poznanie norm i prze­pisów kata­lo­go­wania sto­so­wa­nych do opra­co­wana rze­czo­wego zbiorów biblio­tecz­nych; nabycie umie­jęt­ności two­rzenia opisów biblio­gra­ficz­nych różnych typów doku­mentów; pro­pa­go­wanie działań biblio­teki w zakresie roz­wią­zy­waniu pro­blemów warsz­ta­to­wych biblio­te­karzy szkol­nych.

IBUK Libra – wir­tu­alna czy­telnia książek elek­tro­nicz­nych: 2 godz.
Adre­saci: nauczy­ciele, wszyscy zain­te­re­so­wani zdo­by­ciem wia­do­mości o zasa­dach dzia­łania plat­formy IBUK
Cele: przy­go­to­wanie użyt­kow­ników do korzy­stania z wir­tu­alnej czy­telni, roz­wi­janie i dosko­na­lenie umie­jęt­ności wyszu­ki­wania infor­macji przy użyciu różnych źródeł infor­macji; pro­pa­go­wanie zbiorów i usług PBW.

Story Jumper – elek­tro­niczna ksią­żeczka: 2 godz.
Adre­saci: nauczy­ciele szkół pod­sta­wo­wych
Cele: poznanie narzę­dzia do two­rzenia ksią­że­czek elek­tro­nicz­nych, naby­wanie umie­jęt­ności samo­dziel­nego two­rzenia ksią­że­czek z wyko­rzy­sta­niem narzędzi dostęp­nych w pro­gramie, poznanie metod wyko­rzy­stania narzę­dzia w pracy z uczniami.

Two­rzymy filmy ze zdjęć: 2 godz.
Adre­saci: nauczy­ciele wszyst­kich przed­miotów, nauczy­ciele biblio­te­karze
Cele: umie­jęt­ność posłu­gi­wania się sie­ciowym edy­torem foto­grafii BeFunky, umie­jęt­ność stwo­rzenia opo­wieści ze zdjęć w pro­gramie Photo Story 3 dla Windows oraz Animoto; umie­jęt­ność zapi­sania historii w postaci pliku z roz­sze­rze­niem .wmv, a także udo­stęp­nienia filmu ze zdjęć w pro­gramie Animoto.

Kahoot i Quizizz – ciekawe sposoby na ankietę, sondaż lub quiz: 2 godz.
Adre­saci: nauczy­ciele wszyst­kich przed­miotów, nauczy­ciele biblio­te­karze
Cele: poznanie moż­li­wości pro­gramów Kahoot i Quizizz, umie­jęt­ność two­rzenia ankiety bądź quizu w pro­gramie Kahoot i Quizizz oraz udo­stęp­nianie ich.

Padlet i Pik­to­chart jako formy pro­mocji w edu­kacji: 2 godz.
Adre­saci: nauczy­ciele biblio­te­karze, nauczy­ciele innych przed­miotów, zain­te­re­so­wani
Cele: umie­jęt­ność posłu­gi­wania się pro­gra­mami Padlet i Pik­to­chart, umie­jęt­ność two­rzenia tablicy w pro­gramie Padlet, umie­jęt­ność two­rzenia plakatu w pro­gramie Pik­to­chart.

Kami­shibai – teatr ilu­stracji: 5 godz.
Adre­saci: nauczy­ciele, nauczy­ciele biblio­te­karze, zain­te­re­so­wani
Cele: nabycie pod­sta­wowej wiedzy na temat tech­niki jaką jest Teatr Ilu­stracji Kami­shibai, umie­jęt­ności wła­ściwej i efek­tywnej pre­zen­tacji kami­shibai; poznanie moż­li­wości wyko­rzy­stania jej do reali­zacji celów edu­ka­cyj­nych na lek­cjach i zaję­ciach.

Lear­ni­gapps – bez­płatna plat­forma do two­rzenia ćwiczeń inte­rak­tyw­nych i gier dydak­tycz­nych, umoż­li­wia­jąca zało­żenie wir­tu­alnej klasy i pracę z uczniami na plat­formie: 6 godz.
Adre­saci: nauczy­ciele i wszyscy zain­te­re­so­wani two­rze­niem pro­stych ćwiczeń i gier oraz pomocy wyko­rzy­sty­wa­nych w pro­cesie dydak­tycznym.
Cele: przy­go­to­wanie do spraw­nego posłu­gi­wania się narzę­dziami ofe­ro­wa­nymi przez plat­formę, opa­no­wanie umie­jęt­ności two­rzenia wła­snych inte­rak­tyw­nych ćwiczeń, nabycie umie­jęt­ności pracy z uczniami w wir­tu­alnej klasie.

Snap­seed – darmowa, wie­lo­funk­cyjna apli­kacja do edycji zdjęć: 2 godz.
Adre­saci: nauczy­ciele, nauczy­ciele biblio­te­karze, zain­te­re­so­wani
Cele: poznanie moż­li­wości pro­gramu.

Szko­lenia są nie­od­płatne. Odbędą się po utwo­rzeniu grupy szko­le­niowej.
Kontakt: tel. 52 341 – 30 – 74 wew. 16, e-mail: pbw@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Szko­lenia i warsz­taty dla nauczy­cieli

Szko­lenia i warsz­taty dla nauczy­cieli

Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych zachęca do zapo­znania się z zak­tu­ali­zo­waną ofertą szkoleń i warsz­tatów dla nauczy­cieli w roku szkolnym 2017/2018.

Szko­lenia są nie­od­płatne. Odbędą się po utwo­rzeniu grupy szko­le­niowej.
Zain­te­re­so­wa­nych prosimy o kontakt:
e-mail: pbw@​pbw.​bydgoszcz.​pl
tel. 52 341 – 30-74 wew. 16

Story Jumper – elek­tro­niczna ksią­żeczka: 2 godz.
Nauczy­ciele szkół pod­sta­wo­wych
Uczest­nicy poznają narzę­dzie do two­rzenia ksią­że­czek elek­tro­nicz­nych.
Nabędą umie­jęt­ność samo­dziel­nego two­rzenia ksią­że­czek z wyko­rzy­sta­niem narzędzi dostęp­nych w pro­gramie.
Poznają metody wyko­rzy­stania narzę­dzia w pracy z uczniami.

Two­rzymy filmy ze zdjęć: 2 godz.
Nauczy­ciele wszyst­kich przed­miotów, nauczy­ciele biblio­te­karze
Cele: umie­jęt­ność posłu­gi­wania się sie­ciowym edy­torem foto­grafii BeFunky, umie­jęt­ność stwo­rzenia opo­wieści ze zdjęć w pro­gramie Photo Story 3 dla Windows oraz Animoto; umie­jęt­ność zapi­sania historii w postaci pliku z roz­sze­rze­niem .wmv, a także udo­stęp­nienia filmu ze zdjęć w pro­gramie Animoto.

Kahoot i Quizizz – ciekawe sposoby na ankietę, sondaż lub quiz: 2 godz.
Nauczy­ciele wszyst­kich przed­miotów, nauczy­ciele biblio­te­karze
Cele: poznanie moż­li­wości pro­gramów Kahoot i Quizizz, umie­jęt­ność two­rzenia ankiety bądź quizu w pro­gramie Kahoot i Quizizz oraz udo­stęp­nianie ich.

Padlet i Pik­to­chart jako formy pro­mocji w edu­kacji: 2 godz.
Nauczy­ciele biblio­te­karze, nauczy­ciele innych przed­miotów
Cele: umie­jęt­ność posłu­gi­wania się pro­gra­mami Padlet i Pik­to­chart, umie­jęt­ność two­rzenia tablicy w pro­gramie Padlet, umie­jęt­ność two­rzenia plakatu w pro­gramie Pik­to­chart.

KAMI­SHIBAI teatr ilu­stracji: 5 godz.
Nauczy­ciele, nauczy­ciele biblio­te­karze, zain­te­re­so­wani
Cele: nabycie pod­sta­wowej wiedzy na temat tech­niki jaką jest Teatr Ilu­stracji Kami­shibai, umie­jęt­ności wła­ściwej i efek­tywnej pre­zen­tacji kami­shibai; poznanie moż­li­wości wyko­rzy­stania jej do reali­zacji celów edu­ka­cyj­nych na lek­cjach i zaję­ciach.

LEAR­NIN­GAPPS - bez­płatna plat­forma do two­rzenia ćwiczeń inte­rak­tyw­nych i gier dydak­tycz­nych, umoż­li­wia­jąca zało­żenie wir­tu­alnej klasy i pracę z uczniami na plat­formie: 6 godz.
Nauczy­ciele i wszyscy zain­te­re­so­wani two­rze­niem pro­stych ćwiczeń i gier oraz pomocy wyko­rzy­sty­wa­nych w pro­cesie dydak­tycznym.
Cele: przy­go­to­wanie do spraw­nego posłu­gi­wania się narzę­dziami ofe­ro­wa­nymi przez plat­formę, opa­no­wanie umie­jęt­ności two­rzenia wła­snych inte­rak­tyw­nych ćwiczeń, nabycie umie­jęt­ności pracy z uczniami w wir­tu­alnej klasie.

Awans zawo­dowy nauczy­ciela biblio­te­karza – fakty i mity: 6 godz.
Nauczy­ciele biblio­te­karze ubie­ga­jący się o stopień awansu zawo­do­wego
Uczest­nicy szko­lenia: poszerzą wiedzę na temat doku­men­to­wania i pod­su­mo­wania stażu na kolejne stopnie awansu zawo­do­wego, uzy­skają prak­tyczne wska­zówki doty­czące gro­ma­dzenia, przed­sta­wiania i pod­su­mo­wy­wania doku­men­tacji nie­zbędnej do zakoń­czenia pro­ce­dury awansu.

Ewi­dencja zbiorów biblio­tecz­nych w prak­tyce szkolnej: 2 godz. Nauczy­ciele biblio­te­karze szkół wszyst­kich typów
Cele: przy­bli­żenie uczest­nikom tema­tyki zwią­zanej z ewi­dencją w biblio­tece, a w szcze­gól­ności : aktu­alny stan prawny w zakresie ewi­dencji zbiorów, ewi­dencja kom­pu­te­rowa i tra­dy­cyjna, skon­trum, selekcja, zago­spo­da­ro­wanie mate­riałów zbęd­nych.
Wymiana doświad­czeń zawo­do­wych – naj­częstsze pro­blemy w codziennej pracy zwią­zane z ewi­dencją zbiorów.

Opis biblio­gra­ficzny jako element warsz­tatu biblio­te­kar­skiego : 4 godz.
Nauczy­ciele, wszyscy zain­te­re­so­wani
Cele: poznanie norm i prze­pisów kata­lo­go­wania sto­so­wa­nych do opra­co­wana rze­czo­wego zbiorów biblio­tecz­nych; nabycie umie­jęt­ności two­rzenia opisów biblio­gra­ficz­nych różnych typów doku­mentów; pro­pa­go­wanie działań biblio­teki w zakresie roz­wią­zy­waniu pro­blemów warsz­ta­to­wych biblio­te­karzy szkol­nych.

IBUK Libra – wir­tu­alna czy­telnia książek elek­tro­nicz­nych: 2 godz.
Nauczy­ciele, wszyscy zain­te­re­so­wani zdo­by­ciem wia­do­mości o zasa­dach dzia­łania plat­formy IBUK;
Cele: przy­go­to­wanie użyt­kow­ników do korzy­stania z wir­tu­alnej czy­telni, roz­wi­janie i dosko­na­lenie umie­jęt­ności wyszu­ki­wania infor­macji przy użyciu różnych źródeł infor­macji; pro­pa­go­wanie zbiorów i usług PBW.