Konfe­rencja „Nauczy­ciel biblio­te­karz – Praca – Rozwój”

Konfe­rencja „Nauczy­ciel biblio­te­karz – Praca – Rozwój”

Konfe­rencja dla nauczy­cieli biblio­te­karzy szkół i placówek województwa kujawsko-pomor­skiego odbyła się 27 września 2019 r. Jej odbior­cami byli także nauczy­ciele biblio­te­karze, tworzący sieci współ­pracy szkół bydgo­skich i inowro­cław­skich. Konfe­rencję zorga­ni­zo­wała Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy wraz z Biblio­teką Uniwer­sy­tetu Kazimierza Wielkiego.

Jako pierwsza zapre­zen­to­wała prelekcję prof. Uniwer­sy­tetu Gdańskiego, dr hab. Maja Wojcie­chowska – „Kapitał społeczny w środo­wisku eduka­cyjnym. Rola nauczy­ciela biblio­te­karza w procesie kształ­cenia”. W dalszej kolej­ności prawnik, specja­lista z zakresu prawa oświa­to­wego, prawa pracy i prawa autor­skiego, Dariusz Skrzyński, zapoznał gości konfe­rencji z tematem „Ocena pracy nauczy­ciela biblio­te­karza”.

Po przerwie na poczę­stunek kolejny prele­gent, Janusz Piper, nauczy­ciel biblio­te­karz ze szkoły podsta­wowej w Katowi­cach przybliżył uczest­nikom kulisy Ogólno­pol­skiego konkursu Wielka Liga Czytel­ników, którego jest głównym organi­za­torem. Ostatnim punktem programu konfe­rencji była prelekcja „Nauczy­ciel biblio­te­karz – pozytywnie. Psycho­lo­giczne aspekty pracy nauczy­ciela biblio­te­karza”, którą przed­sta­wiła Aleksandra Wzorek, człon­kini Zarządu Insty­tutu Edukacji Pozytywnej.

W konfe­rencji wzięło udział około 80 osób.

Praca metodą projektu na przykła­dzie muzyki

Praca metodą projektu na przykła­dzie muzyki

Bezpłatne warsz­taty dla nauczy­cieli języka niemiec­kiego w ramach programu DELFORT popro­wadzi edukator Ksenia Herbst-Buchwald. Są one zorien­to­wane bardzo praktycznie na pokazanie nauczy­cielom bazy i możli­wości wykorzy­stania aktual­nych piosenek na lekcjach języka niemiec­kiego jako punktu wyjścia do reali­zacji projektów. Infor­macje w języku niemieckim w załącz­niku.

Termin: 6 listo­pada 2019 r., 15:30 – 18:45
Miejsce: Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy, Czytelnia Główna.

Rejestracja do 30 paździer­nika 2019 r. na stronie ORE.

Muzyka towarzyszy nam wszędzie: w pracy, w domu i na ulicy. Dlaczego miałoby jej zabraknąć podczas pracy metodą projektu? Łatwość, z jaką piosenki zapadają w pamięć, wykorzy­stuje się od dawna do przeka­zy­wania ważnych infor­macji.

Uczenie się z muzyką oznacza dla ucznia ciekawsze, bardziej sponta­niczne i dzięki temu pozba­wione obaw podej­ście do języka obcego. Jak żadne inne medium, muzyka pobudza również motywację do zrozu­mienia treści, przekształ­cając ją w prawdziwe zainte­re­so­wanie nauką języków obcych.

 • Gdzie można znaleźć ciekawe, aktualne piosenki, właściwie dobrane do projektu?
 • W jaki sposób można wykorzy­stać muzykę i piosenki na lekcji języka niemiec­kiego?
 • Jak połączyć muzykę z pracą metodą projektu?

Na te i inne pytania posta­ramy się wspólnie znaleźć odpowiedź podczas warsz­tatów. Mile widziane będą przykłady z Państwa lekcji.

Macie Państwo ochotę na artystyczno-kreatywne warsz­taty? W takim razie serdecznie zapra­szamy!

Nauczanie języka niemiec­kiego – szkolenie

Nauczanie języka niemiec­kiego – szkolenie

W Czytelni Głównej odbyło się spotkanie członków Stowa­rzy­szenia Nauczy­cieli Języka Niemiec­kiego. Wystą­piło dwóch prele­gentów. Regina Strze­meska zapre­zen­to­wała “Kompe­tencje kluczowe w nauczaniu języka niemiec­kiego”, a Paweł Zbytniewski zatytu­łował swoje wystą­pienie “Podręcznik do nauki języka niemiec­kiego w szkole średniej – jak wybrać go właściwie”. Po prelek­cjach wywią­zała się ożywiona dyskusja na temat podręcz­ników. Nauczy­ciele biblio­te­karze przed­sta­wili germa­ni­stom nowości w zbiorach Medio­teki Języka Niemiec­kiego pod patro­natem Goethe Institut działa­jącej w biblio­tece.

Alina Melnicka-Zygmunt
Katarzyna Krukowska-Cyrano­wicz

Warsz­taty metodyczne „Le kamishibaï en classe…“

Warsz­taty metodyczne „Le kamishibaï en classe…“

W Czytelni Głównej odbyło się spotkanie zorga­ni­zo­wane przez wydaw­nictwo Draco z Krakowa dla nauczy­cieli języka francu­skiego. Było ono połączone z warsz­ta­tami metodycz­nymi pt.: Le kamishibaï en classe de FLE: quelques pistes d’inspiration pour diver­si­fier l’enseignement et l’apprentissage, które popro­wa­dziła dr Małgo­rzata Piotrowska-Skrzypek, autorka podręcz­nika C’est Parti!

Kamishibai to trady­cyjna japońska sztuka opowia­dania, która ma wielo­wie­kową tradycję. Podsta­wowym elementem jest drewniana skrzynka mająca formę rozkła­da­nego teatrzyku. Wewnątrz umiesz­czone są karty z ilustra­cjami. Każda karta to kolejny fragment opowieści. Osoba prowa­dząca przekłada kolejne ilustracje konty­nu­ując jedno­cze­śnie narrację. Forma teatrzyku sprawdza się również w nauce języków obcych, szcze­gólnie dla małych dzieci.

Alina Melnicka-Zygmunt

Apren­di­zaje activo

Apren­di­zaje activo

Dla hispa­ni­stów odbyły się warsz­taty popro­wa­dzone przez Magda­lenę Amtmann pt.: „Apren­di­zaje activo. Métodos y estra­te­gias para la enseñanza de vocabu­lario en el aula de ELE“, czyli o metodach aktywi­zu­ją­cych na lekcji języka hiszpań­skiego. Metody te cieszą się ciągle dużym powodze­niem. Najważ­niej­szym elementem zajęć aktywi­zu­ją­cych jest to, że uczeń samodzielnie lub w grupie wykonuje jakieś działanie, które sprawia mu satys­fakcję, a nie zdaje sobie sprawy, że w ten sposób uczy się i rozwią­zuje problemy. Jest to sposób nauczania, w którym nauczy­ciel nie przeka­zuje uczniom gotowej wiedzy, lecz stwarza warunki do samodziel­nego uczenia się. Prele­gent podał gotowe przykłady takich metod.

Katarzyna Krukowska-Cyrano­wicz
Czytelnia Główna

Spotkanie uczest­ników sieci języka angiel­skiego

Spotkanie uczest­ników sieci języka angiel­skiego

Biblio­teka zaprasza 5 marca 2018 r. na kolejne spotkanie uczest­ników sieci współ­pracy i samokształ­cenia, którego tematem będzie przygo­to­wanie uczniów do testów ósmokla­sisty z jęz. angiel­skiego. Odbędzie się ono w Czytelni Głównej w godz. 16.30 – 18.30 z udziałem konsul­tanta Kujawsko-Pomor­skiego Centrum Edukacji Nauczy­cieli w Bydgoszczy Justyny Adamskiej.

Szkolenie dla nauczy­cieli języka niemiec­kiego

Szkolenie dla nauczy­cieli języka niemiec­kiego

W Czytelni Głównej odbędzie się spotkanie germa­ni­stów zorga­ni­zo­wane przez Stowa­rzy­szenie Nauczy­cieli Języka Niemiec­kiego i Pedago­giczną Biblio­tekę Wojewódzką połączone ze szkole­niem:

 • Kompe­tencje kluczowe w nauce języka niemiec­kiego (Regina Strze­meska);
 • Podręcznik do nauki języka niemiec­kiego w szkole średniej – jak wybrać go właściwie (Paweł Zbytniewski).

Serdecznie zapra­szamy 2 marca br. (sobota) w godz. 10.00 – 13.15!

Apren­di­zaje activo – konfe­rencja dla nauczy­cieli

Apren­di­zaje activo – konfe­rencja dla nauczy­cieli

Biblio­teka i Wydaw­nictwo Draco zapra­szają do udziału w konfe­rencji dla nauczy­cieli języka hiszpań­skiego: Apren­di­zaje activo. Métodos y estra­te­gias para la enseñanza de vocabu­lario en el aula de ELE.

Spotkanie odbędzie się w sobotę 23 lutego 2019 r. w Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej w Bydgoszczy, ul. M. Skłodow­skiej-Curie 4, w godzi­nach 11:45 – 13:15. Konfe­rencję popro­wadzi Magda­lena Amtmann. Uczest­nicy spotkania otrzy­mają pakiet szkole­niowy oraz zaświad­czenie o udziale w konfe­rencji.

Prosimy o potwier­dzenie udziału na adres mailowy: konferencje@​wydawnictwodraco.​pl lub telefo­nicznie: 12 358 04 02.

Le kamishibaï en classe de <span class="caps">FLE</span> – konfe­rencja dla nauczy­cieli

Le kamishibaï en classe de FLE – konfe­rencja dla nauczy­cieli

Biblio­teka i Wydaw­nictwo Draco zapra­szają do udziału w konfe­rencji dla nauczy­cieli języka francu­skiego: Le kamishibaï en classe de FLE: quelques pistes d’inspiration pour diver­si­fier l’enseignement et l’apprentissage.

Spotkanie odbędzie się w sobotę 23 lutego 2019 r. w Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej w Bydgoszczy przy ul. M. Skłodow­skiej-Curie 4, w sali 210, w godzi­nach 11:00 – 12:30. Konfe­rencję popro­wadzi dr Małgo­rzata Piotrowska-Skrzypek, autorka podręcz­nika C’est Parti!

Uczest­nicy spotkania otrzy­mają pakiet szkole­niowy oraz zaświad­czenie o udziale w konfe­rencji.

Prosimy o potwier­dzenie udziału na adres mailowy: konferencje@​wydawnictwodraco.​pl lub telefo­nicznie: 12 358 04 02.

O awansie zawodowym nauczy­ciela języka angiel­skiego

O awansie zawodowym nauczy­ciela języka angiel­skiego

W Czytelni Głównej odbyło się kolejne spotkanie nauczy­cieli języka angiel­skiego skupio­nych w sieci współ­pracy i samokształ­cenia. Trady­cyjnie popro­wa­dziła je Justyna Adamska. Omówiono tym razem zagad­nienia związane z awansem zawodowym nauczy­ciela. Na wszystkie pytania odpowia­dała zapro­szona na to spotkanie Ilona Zduńczuk, nauczy­ciel konsul­tant z KPCEN‑u.

Forum praktyków dla nauczy­cieli języków obcych

Forum praktyków dla nauczy­cieli języków obcych

W sali konfe­ren­cyjnej KPCEN‑u w Bydgoszczy odbyło się kolejne Forum Praktyków adreso­wane do nauczy­cieli języków obcych w szkołach na wszyst­kich pozio­mach nauczania w Bydgoszczy i powiecie. Tegoroczna konfe­rencja dotyczyła samodziel­ności i kreatyw­ności w uczeniu się języków obcych. Wszystkie wystą­pienia prele­gentów były intere­su­jące, ciekawe i inspi­ru­jące. Biblio­te­karki z Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej przygo­to­wały wystawę książek z tego zakresu oraz przykła­do­wych języko­wych gier dydak­tycz­nych, które można wykorzy­stać przy nauce. Przypo­mniały też na forum, jak można wykorzy­stać zasoby językowe PBW w nauczaniu języków obcych oraz przed­sta­wiły ofertę eduka­cyjną Medio­teki Języka Niemiec­kiego i PBW na rok szkolny 2018/19.

Alina Melnicka-Zygmunt
Katarzyna Krukowska-Cyrano­wicz
Pastwiska wyobraźni – warsz­taty dla muzeal­ników

Pastwiska wyobraźni – warsz­taty dla muzeal­ników

Muzeum Oświaty w Bydgoszczy gościło muzeal­ników z województwa kujawsko-pomor­skiego. Zorga­ni­zo­wa­liśmy 15. już edycję Pastwisk wyobraźni pt.: Edukacja Niepod­le­gło­ściowa.

Pastwiska wyobraźni to warsz­taty dla eduka­torów muzeal­nych. Projekt został zaini­cjo­wany przez Muzeum Etnogra­ficzne im. Marii Znamie­row­skiej-Prüffe­rowej w Toruniu w 2013 roku. Autorką projektu i osobą odpowie­dzialną za jego reali­zację jest kustosz Maria Pokrzyw­nicka, kierownik Działu Edukacji. Adresatem projektu jest środo­wisko eduka­torów muzeal­nych pracu­ją­cych głównie w wojewódz­twie kujawsko-pomor­skim. Ideą jest przepro­wa­dzenie cyklu warsz­tatów, integracja i współ­praca samokształ­ce­niowa osób, od których zależy reali­zacja eduka­cyjnej funkcji muzeów. Celem głównym warsz­tatów jest umożli­wienie uczest­nikom bezpo­śred­niej wymiany doświad­czeń, rozwi­janie kompe­tencji eduka­torów jako inter­pre­ta­torów dziedzictwa kultury zgodnie ze współ­cze­snymi trendami rozwoju lokalnej i globalnej roli muzeów.

Muzeum Oświaty – wydział Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej w Bydgoszczy – podzie­liło się z muzeal­ni­kami swoimi doświad­cze­niami w pracy eduka­cyjnej. Zapro­po­no­wa­liśmy udział w bogatej ofercie reali­zo­wanej przez muzeum. Uczest­nicy spotkania zwiedzili wystawę „Muzeum Oświaty na 100 lat Niepod­le­głej“, uczest­ni­czyli w warsz­ta­tach „Sprawie­dliwi wśród Narodów Świata – Irena Sendle­rowa“, poznali postać patrona biblio­teki – Mariana Rejew­skiego. Wszyscy uczest­nicy warsz­tatów wykony­wali też kokardę narodową oraz zapoznali się z grami histo­rycz­nymi i pokojem zagadek Escape room – Klub Enigma. Na zakoń­czenie odbyło się spotkanie autor­skie z Markiem Pastur­cza­kiem i Jerzym Lelwicem promu­ją­cymi książkę pt. „Trzeba ginąć, stąd się nie wychodzi. Krojanty 1939 – prawda, mity, legendy“.

Spotkanie w ramach Pastwisk wyobraźni uważamy za bardzo inspi­ru­jącą wymianę doświad­czeń w środo­wisku muzeal­ników.

Erleb­ni­sreise mit Deutsch – szkolenie dla nauczy­cieli

Erleb­ni­sreise mit Deutsch – szkolenie dla nauczy­cieli

W Czytelni Głównej odbyło się szkolenie dla germa­ni­stów pt.: „Erleb­ni­sreise mit Deutsch / Z niemieckim w drogę“, które popro­wa­dziła Magda­lena Budzyńska ze Stowa­rzy­szenia Nauczy­cieli Języka Niemiec­kiego.

Jest to projekt reali­zo­wany przez Goethe-Institut we współ­pracy z Wydaw­nictem Lektor­Klett, skiero­wany przede wszystkim do szkół podsta­wo­wych w ich nowym, 8‑letnim, kształcie.
Gry językowe, grafiki, plakaty i karty pracy wraz z pomysłami na ich wykorzy­stanie do nauki i promocji języka niemiec­kiego, a wszystko połączone tematyką podróży i zamknięte w jednym pudełku. Jest to pozycja do wypoży­czenia w naszej Medio­tece.

Katarzyna Krukowska-Cyrano­wicz
Alina Melnicka-Zygmunt

<span class="dquo">„</span>Biblio­teka – Środo­wisko – Różno­rod­ność działań“ – relacja z konfe­rencji

Biblio­teka – Środo­wisko – Różno­rod­ność działań“ – relacja z konfe­rencji

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy we współ­pracy z Biblio­teką Uniwer­sy­tetu Kazimierza Wielkiego oraz Towarzy­stwem Nauczy­cieli Biblio­te­karzy Szkół Polskich Oddział w Bydgoszczy zorga­ni­zo­wała konfe­rencję „Biblio­teka – Środo­wisko – Różno­rod­ność działań”. Odbyła się ona 14 listo­pada 2018 roku w godzi­nach 10.00 – 14.30 w Biblio­tece Uniwer­sy­tetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Pierw­szym punktem konfe­rencji było podsu­mo­wanie wojewódz­kiego konkursu literacko-plastycz­nego dla uczniów klas V‑VIII szkół podsta­wo­wych „Wielcy Polacy dla niepod­le­głości”, zorga­ni­zo­wa­nego przez Pedago­giczną Biblio­tekę Wojewódzką im. Mariana Rejew­skiego oraz Szkołę Podsta­wową nr 19 im. Mikołaja Koper­nika w Bydgoszczy. Dyrektor wspomnianej szkoły, Agata Szumińska oraz nauczy­ciel biblio­te­karz Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej, Małgo­rzata Tyczyńska przed­sta­wiły cele oraz wyniki konkursu. Uczniowie SP nr 19 zapre­zen­to­wali krótki pokaz słowno-muzyczny.

Następnie prele­gentka Małgo­rzata Wdowczyk, dyrektor Szkoły Podsta­wowej im. Marii Danile­wicz Zieliń­skiej w Stawkach zapre­zen­to­wała temat „Aleksan­drów, Londyn, Feijó, Stawki. Maria Danile­wicz Zielińska – człowiek książki, inspi­rator”.

Drugą prele­gentką była Wiesława Jędrzej­czy­kowa, redaktor naczelna Wydaw­nictwa Litera­tura, która wygło­siła prelekcję „Wartości w litera­turze dla dzieci”. Zapre­zen­to­wała jedno­cze­śnie wiele mądrych i cieka­wych książek, ukazu­ją­cych się nakładem tego wydaw­nictwa.

Po półgo­dzinnej przerwie kawowej kolejny gość, Joanna Kotwicka przed­sta­wiła prelekcję „Kolory kultury – tworzenie projektu między­kul­tu­ro­wego w ramach działań biblio­teki szkolnej”. Pani Joanna jest nauczy­cielem biblio­te­ka­rzem oraz nauczy­cielem etyki w Zespole Szkół nr 1 im. Bartło­mieja z Bydgoszczy w Bydgoszczy, a także doradcą metodycznym w Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczy­cieli w zakresie edukacji ucznia cudzo­ziem­skiego i reemi­granta oraz wicepre­zesem Fundacji Asante.

Kolejne prele­gentki, Joanna Guzińska i Agnieszka Gąsio­rowska, nauczy­ciele biblio­te­karze Wydziału Groma­dzenia i Opraco­wania Zbiorów Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej podkre­śliły znaczenie tajem­ni­czego pokoju zagadek w wystą­pieniu „Zagad­kowa biblio­teka, czyli escape room w biblio­tece”.

Kolejny temat konfe­rencji dotyczył roli gier w biblio­tece i brzmiał „Wygrana biblio­teka, czyli Akademia Gier Logicz­nych w PBW”. Przed­sta­wiły go Ewa Bielska i Justyna Freli­chowska, nauczy­ciele biblio­te­karze Wydziału Groma­dzenia i Opraco­wania Zbiorów Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej, a jedno­cze­śnie inspi­ra­torki wspomnianej Akademii.

Ostatnim punktem programu konfe­rencji było zapre­zen­to­wanie „Reali­zacji Narodo­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa w PBW w Bydgoszczy” przez Ewę Bedełek, kierownik Wydziału Infor­macji i Wspoma­gania Placówek Oświa­to­wych Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej. Pani Ewa jest również ekspertem MEN do spraw awansu zawodo­wego nauczy­cieli oraz pomysło­daw­czynią projektów eduka­cyj­nych, m.in. „Wszystko co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”. Po tym wystą­pieniu podzię­ko­wano wszystkim za przybycie oraz zapro­szono na kolejne konfe­rencje, które będzie organi­zować Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy.

Oprac. Beata Cieślińska
      
Szkolenie dla nauczy­cieli języka niemiec­kiego

Szkolenie dla nauczy­cieli języka niemiec­kiego

W sobotę (17 listo­pada 2018 r.) w godz. 10.00 – 13.15 w czytelni głównej odbędzie się szkolenie dla nauczy­cieli języka niemiec­kiego pt. „Erleb­ni­sreise mit Deutsch“. Zajęcia popro­wadzi Magda­lena Budzyńska z Oddziału Toruń­skiego Polskiego Stowa­rzy­szenia Nauczy­cieli Języka Niemiec­kiego. Szkolenie jest darmowe, reali­zo­wane przez Goethe-Institut w ramach projektu ERD. Serdecznie zapra­szamy nauczy­cieli germa­ni­stów. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: czytelnia1@​pbw.​bydgoszcz.​pl.