Nasze ekspo­naty na Festi­walu Sztuk Wizualnych

Nasze ekspo­naty na Festi­walu Sztuk Wizualnych

W czwartek, 9 lipca 2020 r. o godz.18.00, nastą­piło otwarcie wystawy Roberta Kuśmi­row­skiego „Four-Bidden Museum“. Wernisaż był jedno­cze­śnie inau­gu­racją VII edycji festi­walu „OKO NIGDY NIE ŚPI“. Ta ekspo­zycja to arty­styczna prze­strzeń „zamro­żona w ramce muze­alnej”, zatrzy­mu­jąca i utrwa­la­jąca czas, miejsca, przed­mioty „ukazane i prze­ka­zane dalszym pokoleniom”.

Kura­torką Między­na­ro­do­wych Spotkań Nieprzy­pad­ko­wych „OKO NIGDY NIE ŚPI“ 2020 – UCZTA w Galerii Miej­skiej bwa w Bydgoszczy jest Anda Rotten­berg. Tematem tego­rocz­nych spotkań festi­wa­lo­wych jest Uczta. Cytując profe­sora Zbigniewa Miko­łajkę: „Uczta jest prze­cież w swej najgłęb­szej istocie, żywiołem zbio­ro­wego istnienia, rady­kalnym zaprze­cze­niem samot­ności czło­wieka. I w tym właśnie wyraża się jej siła i sens”. Ową siłę i sens będą tworzyli Artyści, Profe­so­rowie, Krytycy, a kosz­tować smaków podczas czte­ro­dniowej UCZTY kultu­ralnej będą Widzowie, Uczest­nicy, Odbiorcy.

Muzeum Oświaty w Bydgoszczy wypo­ży­czyło ekspo­naty ze swoich zbiorów na wystawę UCZTA. Dzisiaj dzie­limy się z Państwem relacją z werni­sażu i otwarcia festi­walu. Nadmie­niam, że zwie­dzanie odbyło się z zacho­wa­niem reżimu sani­tar­nego zawią­za­nego z ogra­ni­cze­niami Covid-19. Godzinne ocze­ki­wanie w kolejce na wejście do galerii rekom­pen­sują doznania wizu­alne wystawy.

Tekst i zdjęcia: Joanna Grabowska-Janowiak

Otwarcie wystawy

Otwarcie wystawy

Wtorek był ważnym dniem dla bydgo­skich środo­wisk biblio­te­karzy oraz pracow­ników akade­mic­kich. W Biblio­tece UKW otwarto wystawę „Doktor Henryk Fili­po­wicz-Dubowik (1930 – 2015). Życie i dzia­łal­ność“. W piątą rocz­nicę śmierci wybitnej postaci środo­wiska biblio­te­kar­skiego, zało­ży­ciela i wielo­let­niego dyrek­tora Biblio­teki Wyższej Szkoły Peda­go­gicznej w Bydgoszczy, a obecnie Uniwer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego, zapre­zen­to­wano jego dorobek oraz pamiątki z życia i dzia­łal­ności. Henryka Fili­po­wicza-Dubo­wika wspo­mi­nała obecna dyrektor Biblio­teki UKW dr Aldona Chle­wicka-Mączyńska oraz jego córka Hanna Kali­nowska, kustosz z tej biblioteki.

Wernisaż malar­stwa Marii Podgórskiej-Ritter

Wernisaż malar­stwa Marii Podgórskiej-Ritter

Po raz pierwszy prezen­tu­jemy wystawę malarską o tema­tyce sakralnej. Wernisaż cieszył się dużym zain­te­re­so­wa­niem przy­by­łych gości. Wystawa będzie czynna do końca bieżą­cego roku. Serdecznie zapraszamy.

Maria Podgórska-Ritter urodziła się w Toruniu. Jest absol­wentką Szkoły Reklamy i Deko­ra­tor­stwa w Mińsku Mazo­wieckim. Studia ukoń­czyła na Wydziale Sztuk Pięk­nych Uniwer­sy­tetu im. Miko­łaja Koper­nika w Toruniu. W 1973 roku uzyskała dyplom w pracowni malar­stwa prof. Mieczy­sława Wiśniew­skiego. Jest autorką kilku­nastu wystaw indy­wi­du­al­nych, uczest­niczką kilku­dzie­sięciu wystaw ogól­no­pol­skich i środo­wi­sko­wych. Zajmo­wała się grafiką użyt­kową i projek­to­wa­niem prze­strzennym. Od 1982 roku poświę­ciła się tzw. sztuce czystej – tworzy formy prze­strzenne, insta­lacje świetlne, zajmuje się malar­stwem szta­lu­gowym, rysun­kiem, a ostatnio również rzeźbą. Od 1983 roku maluje obrazy reli­gijne, które znaj­dują się głównie w kościo­łach i zako­nach na terenie Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomor­skiego. Jest człon­kiem Związku Polskich Arty­stów Plastyków. Należy do grupy modli­tewnej św. ojca Pio prowa­dzonej przez oo. kapu­cynów w Bydgoszczy.

Wystawa szopek bożonarodzeniowych

Wystawa szopek bożonarodzeniowych

Jeszcze przez tydzień będzie prezen­to­wana w czytelni wystawa szopek bożo­na­ro­dze­nio­wych. Zachę­camy do jej obej­rzenia zarówno dzieci, jak i doro­słych. Przy okazji można zajrzeć do książek, które są poświę­cone tradycji budo­wania szopek oraz posłu­chać opowieści o tym, czym jest szopka neapo­li­tańska, gdzie w Polsce można zoba­czyć ruchome szopki, a czym charak­te­ry­zuje się szopka krakowska.

Wystawa „Pierwsza gwiazdka“

Wystawa „Pierwsza gwiazdka“

Zbli­żają się święta Bożego Naro­dzenia. Pragnąc wpro­wa­dzić Państwa w ten świą­teczny czas Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka przy­go­to­wała wystawę „Pierwsza gwiazdka” poświę­coną tradycji szopek bożo­na­ro­dze­nio­wych. Wystawę będzie można zoba­czyć w dniach 2 – 20 grudnia 2019 r. w czytelni głównej.

Czym jest szopka neapo­li­tańska? Gdzie w Polsce można zoba­czyć ruchome szopki? Czym charak­te­ry­zuje się szopka krakowska? Tego dowiecie się Państwo na wystawie. Zapra­szamy szcze­gólnie dzieci. Grupy szkolne i inne grupy zorga­ni­zo­wane, które chcia­łyby nas odwie­dzić prosimy o wcze­śniejsze usta­lenie terminu.

Kontakt: Ewa Bielska, Justyna Frelichowska
tel. 52 341 19 84 w. 13

pierwsza-gwiazdka-plakat

pobierz plakat w formacie pdf

Zapro­szenie na wernisaż wystawy malarskiej

Zapro­szenie na wernisaż wystawy malarskiej

W Muzeum Oświaty (wydziale Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy) odbę­dzie się wernisaż wystawy malar­skiej Marii Podgór­skiej-Ritter. Zapra­szamy 13 grudnia 2019 r. o godz. 17.00 do sali nr 210 (II piętro) przy ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4.

Maria Podgórska-Ritter studia malar­skie ukoń­czyła u prof. M. Wiśniew­skiego na Wydziale Sztuk Pięk­nych UMK w Toruniu. Dyplom uzyskała w 1973 roku. Jest absol­wentką Szkoły Reklamy i Deko­ra­tor­stwa w Mińsku Mazo­wieckim. Począt­kowo zajmo­wała się grafiką użyt­kową i projek­to­wa­niem prze­strzennym (neony, ściany – reklamy na budyn­kach). Od1982 r. zajmuje się tzw. sztuką czystą. Uprawia malar­stwo szta­lu­gowe (również reli­gijne – do kościołów), tworzy formy prze­strzenne, insta­lacje świetlne, a ostatnio zajmuje się rzeźbą. Otrzy­mała kilka wyróż­nień, jednym z najważ­niej­szych było wyróż­nienie od Mini­stra Obrony Naro­dowej na ogól­no­pol­skiej wystawie „Wojsko sztuce”. W 2009 r. otrzy­mała wyróż­nienie hono­rowe Dzieło roku. Jest człon­kiem Związku Polskich Arty­stów Plastyków w Bydgoszczy (członek komisji rewi­zyjnej). Ponadto należy do grupy modli­tewnej św. ojca Pio przy kościele Kapu­cynów w Bydgoszczy.

Wystawa będzie dostępna od 13 do 31 grudnia 2019 r. Serdecznie zapra­szamy miło­śników sztuk wizualnych.

Przeciw uzależ­nie­niom

Przeciw uzależ­nie­niom

Profi­lak­tyka uzależ­nień jest w roku szkolnym 2019/2020 jednym z głów­nych kierunków poli­tyki oświa­towej państwa. W dzisiej­szych czasach wiele czyn­ników nas otacza­ją­cych wpływa na rozwój nałogów i uzależ­nień. Nie od dziś wiadomo, że mają one destruk­cyjny wpływ na życie ludzkie. Poja­wiają się wciąż nowe zagro­żenia i jedyną metodą, aby się temu prze­ciw­stawić jest profi­lak­tyka. Chcąc ułatwić młodzieży i doro­słym dostęp do wiedzy o współ­cze­snych uzależ­nie­niach i sposo­bach obrony przed nimi, przy­go­to­wa­liśmy biblio­grafię „Współ­czesne uzależ­nienia” oraz wystawę książek i innych typów doku­mentów doty­czą­cych uzależ­nień. Ekspo­zycja zawiera książki z zakresu trzech typów uzależ­nień: fizjo­lo­gicz­nych, psychicz­nych i społecz­nych. Najczę­ściej wystę­pu­ją­cymi są: alko­ho­lizm, niko­ty­nizm, narko­mania, fono­ho­lizm, siecio­ho­lizm, hazard, praco­ho­lizm, zaku­po­ho­lizm, sekso­ho­lizm, leko­mania, uzależ­nienie od gier kompu­te­ro­wych i mediów, zabu­rzenia odży­wiania oraz dopalacze.

Zapra­szamy do ciekawej lektury! Łatwiej zapo­biegać niż leczyć.

Otwarcie wystawy plenerowej

Otwarcie wystawy plenerowej

Od kała­marza do tabletu. 400 lat klasyków w Bydgoszczy“ to tytuł wystawy, którą zorga­ni­zo­wała Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego we współ­pracy z Kujawsko-Pomor­skim Centrum Dzie­dzictwa Oświaty w związku z jubi­le­uszem 400-lecia I Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego w Bydgoszczy.

Ekspo­zycja składa się z 10 plansz prezen­tu­ją­cych orygi­nalne foto­grafie ze zbiorów Muzeum Oświaty (wydziału biblio­teki), na których utrwa­lono życie szkoły, nauczy­cieli, uczniów, pracownie, patrio­tyczne uroczy­stości szkolne, wycieczki i obozy harcer­skie, świa­dectwa, kary­ka­tury nauczy­cieli, podręcz­niki, wypo­sa­żenie uczniów. Wystawa towa­rzyszy obchodom jubi­le­uszu najstar­szej w mieście placówki oświa­towej.

Wernisaż odbył się 25 paździer­nika 2019 r. na pl. Wolności. Inicja­tywę udostęp­nienia miesz­kańcom grodu nad Brdą zewnętrznej wystawy poste­rowej wsparł finan­sowo organ admi­ni­stracji publicznej — Miasto Bydgoszcz.

fot. Małgo­rzata Kalinowska

Wernisaż wystawy malar­skiej „Poza wyobraźnią“

Wernisaż wystawy malar­skiej „Poza wyobraźnią“

Czy malar­stwo współ­czesne intry­guje i zachwyca? Kto przy­szedł na wernisaż wystawy malar­skiej Natalii i Macieja Jeliń­skich pt. „Poza wyobraźnią“ mógł się o tym prze­konać. Muzeum Oświaty otwo­rzyło tę wystawę wieczorem 18 maja, czyli dla miło­śników Nocy Muzeów.

Natalia i Maciej Jelińscy są człon­kami szubiń­skiej grupy plastyków „Plama’s“. Razem prowadzą prywatną galerię „Kory­ta­rzyk“ w Szubinie. Natalia Jelińska jest absol­wentką Uniwer­sy­tetu Arty­stycz­nego w Poznaniu na Wydziale Edukacji Arty­stycznej. Inte­re­suje się przede wszystkim malar­stwem szta­lu­gowym, rysun­kiem, grafiką kompu­te­rową i insta­lacją. Bierze udział w plene­rach plastycz­nych na terenie całego kraju. Maciej Jeliński zajmuje się głównie malar­stwem szta­lu­gowym, rysun­kiem i insta­lacją. W orygi­nalny sposób inter­pre­tuje sztukę austra­lij­skich Abory­genów. Znając ich prace, z początku naśla­duje ich tech­nikę „krop­ko­wania“. Jednak przez lata wykształcił swój własny styl w malar­stwie, a miano­wicie na płaskie kolory nakłada struk­tury barw­nych kropek, kółe­czek, które harmo­ni­zują z tłem płasz­czyzny. Stosuje abstrak­cyjne barwy i kształty dzięki czemu nadaje malo­wanym przed­miotom i posta­ciom zupełnie nowy wymiar.

Noc Muzeów 2019

Noc Muzeów 2019

Muzeum Oświaty zaprasza 18/19 maja w godzi­nach od 17.00 do 01.00. O godz. 18.00 odbę­dzie się wernisaż wystawy malar­skiej Natalii i Macieja Jeliń­skich pt. „Poza wyobraźnią“. Natalia i Maciej Jelińscy są człon­kami szubiń­skiej grupy plastyków „Plama’s“. Razem prowadzą prywatną galerię „Kory­ta­rzyk“ w Szubinie. Natalia Jelińska jest absol­wentką Uniwer­sy­tetu Arty­stycz­nego w Poznaniu na Wydziale Edukacji Arty­stycznej. Inte­re­suje się przede wszystkim malar­stwem szta­lu­gowym, rysun­kiem, grafiką kompu­te­rową i insta­lacją. Bierze udział w plene­rach plastycz­nych na terenie całego kraju. Maciej Jeliński zajmuje się głównie malar­stwem szta­lu­gowym, rysun­kiem i insta­lacją. W orygi­nalny sposób inter­pre­tuje sztukę austra­lij­skich Abory­genów. Znając ich prace, z początku naśla­duje ich tech­nikę „krop­ko­wania“. Jednak przez lata wykształcił swój własny styl w malar­stwie, a miano­wicie na płaskie kolory nakłada struk­tury barw­nych kropek, kółe­czek, które harmo­ni­zują z tłem płasz­czyzny. Stosuje abstrak­cyjne barwy i kształty dzięki czemu nadaje malo­wanym przed­miotom i posta­ciom zupełnie nowy wymiar.

Zapra­szamy do zwie­dzania naszych stałych ekspozycji:

Szkoła naszych dziadków i pradziadków” – zapra­szamy rodziców z dziećmi do szkoły z okresu dwudzie­sto­lecia międzywojennego.

Szkol­nictwo w okresie PRL” – wystawa wspo­mnień dla wszyst­kich, którzy w tym okresie z torni­strem na plecach wędro­wali do szkoły.

Drogi zdoby­wania zawodu nauczy­ciela” – wystawa prze­zna­czona w szcze­gól­ności dla nauczy­cieli i osób zwią­za­nych z oświatą.

Losy bydgo­skich nauczy­cieli w latach 1939 – 1945” – zachę­camy do zwie­dzenia wystawy doty­czącej życia bydgosz­czan w tym okresie.

Marian Rejewski – bydgosz­czanin, mate­matyk, kryp­tolog” – każda z odwie­dza­ją­cych osób będzie miała możli­wość wyko­rzy­stać w prak­tyce symu­lator Enigmy.

Joanna Grabowska-Jano­wiak
kierownik Muzeum Oświaty (wydziału Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy)

Wystawa pokon­kur­sowa

Wystawa pokon­kur­sowa

W Roku Stani­sława Moniuszki biblio­teka prezen­tuje wystawę nagro­dzo­nych i wyróż­nio­nych prac plastycz­nych uczniów, którzy wzięli udział w woje­wódzkim konkursie na plakat promu­jący obchody roku kompo­zy­tora HalkiStrasz­nego dworu. Odwie­dza­jący wypo­ży­czalnię mogą oglądać wystawę Stani­sław Moniuszko – mistrz dźwięków, który „sam toczy się do serca“ do końca maja 2019 r.

Wystawa obrazów Maryli Rakowskiej-Molendy

Wystawa obrazów Maryli Rakowskiej-Molendy

W Muzeum Oświaty odbył się wernisaż wystawy pt. „Maluję, bo chcę i lubię to robić”. Prace artystki można oglądać do 27 marca w wydziale Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej – sala 210 (2 piętro).

Maryla Rakowska-Molenda jest absol­wentką Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycz­nych w Poznaniu na Wydziale Archi­tek­tury Wnętrz i Wzor­nictwa Prze­my­sło­wego. Uzyskała dyplom z zakresu projek­to­wania mebli. Wcze­śniej kształ­ciła się w Liceum Sztuk Plastycz­nych w Bielsku-Białej na kierunku tkanina arty­styczna. Taka edukacja na pewno wpły­nęła na formę i kształt twór­czości artystki. Po ukoń­czeniu studiów praco­wała jako projek­tantka mebli. Od 1987 r. zajmo­wała się edukacją plastyczną dzieci i młodzieży w Szkole Podsta­wowej, a następnie w Zespole Szkół w Ryna­rzewie. Od wielu lat prowadzi zajęcia plastyczne w Ośrodku Kultury w Ryna­rzewie. Autorka obrazów należy do Związku Polskich Arty­stów Plastyków w Bydgoszczy. Jest człon­kiem Szubiń­skiej Grupy Plastyków Plama’s. Bierze aktywny udział w wysta­wach zbio­ro­wych tej grupy.

Ekspo­zycja malarska „Maluję, bo chcę i lubię to robić” prezen­tuje wybrane obrazy z ostat­nich pięciu lat.

- Kompo­zycje abstrak­cyjne mówi Maryla Rakowska-Molenda – maluję od zawsze, te ostatnie jednak powstały pod wpływem chwili. Inspi­racją była ciekawie oświe­tlona twarz, rozwiane włosy, promień światła wędru­jący po ścianie lub zała­mu­jący się w szkle, czasem pląta­nina zieleni, kwiaty, drzewa. Prze­trans­po­no­wane w wyobraźni na mój język malarski. To też ekspe­ry­menty z różnymi farbami olej­nymi i mediami. Maluję dość szybko, pomysły przy­chodzą z każdym spoj­rze­niem na otacza­jącą rzeczy­wi­stość i trudno nadążyć z malo­wa­niem. Jest to zarówno zabawa i praca, i odkry­wanie niezwy­kłości otacza­ją­cego nas świata dodaje artystka.

Zapro­szenie na wernisaż

Zapro­szenie na wernisaż

15 marca 2019 roku o godz. 17.00, w Muzeum Oświaty w Bydgoszczy, odbę­dzie się wernisaż wystawy Maryli Rakow­skiej-Molendy pt. „Maluję, bo chcę i lubię to robić”. Ekspo­zycja malarska zapre­zen­tuje wybrane obrazy z ostat­nich pięciu lat.

- Kompo­zycje abstrak­cyjne maluję od zawsze – mówi Maryla Rakowska-Molenda – ostatnie jednak powstały pod wpływem chwili. Inspi­racją była ciekawie oświe­tlona twarz, rozwiane włosy, promień światła wędru­jący po ścianie lub zała­mu­jący się w szkle, czasem pląta­nina zieleni, kwiaty, drzewa. Prze­trans­po­no­wane w wyobraźni na mój język malarski. To też ekspe­ry­menty z różnymi farbami olej­nymi i mediami. Maluję dość szybko, pomysły przy­chodzą z każdym spoj­rze­niem na otacza­jącą rzeczy­wi­stość i trudno nadążyć z malo­wa­niem. Jest to i zabawa, i praca, i odkry­wanie niezwy­kłości otacza­ją­cego nas świata – dodaje artystka.

Maryla Rakowska – Molenda jest nauczy­cielem z 22-letnim stażem pracy z dziećmi i młodzieżą w szkole, gdzie uczyła plastyki i sztuki. Obecnie jest na emery­turze, ale nadal prowadzi zajęcia plastyczne z dziećmi w Ośrodku Kultury w Ryna­rzewie, gdzie mieszka i tworzy. Praco­wała także w Bydgo­skich Zakła­dach Meblo­wych zaraz po ukoń­czeniu studiów w Wyższej Szkole Sztuk Plastycz­nych w Poznaniu, gdzie uzyskała dyplom z zakresu projek­to­wania mebli. Jest absol­wentką Liceum Sztuk Plastycz­nych w Bielsku-Białej na kierunku tkanina arty­styczna. Taka edukacja na pewno wpły­nęła na formę i kształt twórczości.

Fot.: www​.rakowska​-molenda​.pl

Rok Gustawa Herlinga-Grudziń­skiego – wystawa

Rok Gustawa Herlinga-Grudziń­skiego – wystawa

Nasze coroczne wystawy poświę­cone pisa­rzom ogło­szonym patro­nami kolej­nych lat stają się już tradycją. Tym razem, w roku stulecia urodzin Gustawa Herlinga-Grudziń­skiego, zapra­szamy na ekspo­zycję prezen­to­waną w hallu biblio­teki (I piętro), ukazu­jącą sylwetkę autora „Innego świata“ oraz zachę­ca­jącą do lektury jego utworów. Ten prze­ni­kliwy obser­wator rzeczy­wi­stości był nie tylko autorem wspo­mnianej wstrzą­sa­jącej relacji z pobytu w sowieckim łagrze oraz głębo­kiej refleksji nad codzien­no­ścią zawartej w „Dzien­niku pisanym nocą“. Miło­śnicy jego twór­czości znają go także jako czło­wieka niezwykle wraż­li­wego na piękno sztuki, czer­pią­cego inspi­racje z prze­bo­gatej tradycji histo­rycznej i lite­rac­kiej Włoch. Jego intry­gu­jące, często mroczne, zagad­kowe opowieści niosą ze sobą ogromny ładunek emocjo­nalny i intelektualny.

W zbio­rach naszej biblio­teki znaj­dują się niemal wszystkie publi­ko­wane utwory Herlinga. Serdecznie zapra­szamy do odwie­dzenia wystawy oraz skorzy­stania z utworów Pisarza dostęp­nych za pośred­nic­twem naszych kata­logów.

Anna Krasz­kie­wicz
Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświatowych 

Wystawa zdjęć Jana Szyca

Wystawa zdjęć Jana Szyca

Właści­cielem kolekcji foto­grafii Jana Szyca jest Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy, która wspólnie z Biblio­teką Peda­go­giczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawac­kiej w Toruniu zorga­ni­zo­wała wystawę Państwowe Gimna­zjum nr 1 im. Miko­łaja Koper­nika w Toruniu w okresie między­wo­jennym.

Wernisaż odbył się 5 lutego o godz. 12.30 w sali wysta­wowej Biblio­teki Peda­go­gicznej w Toruniu. Na spotkanie przy­była młodzież, nauczy­ciele i absol­wenci I LO im. M. Koper­nika w Toruniu oraz miesz­kańcy Torunia.

Gości przy­wi­tała dyrektor Dorota Komen­dzińska, która zare­ko­men­do­wała niezwykłą ekspo­zycję. Następnie Elżbieta Glura, wielo­letnia dyrektor I LO w Toruniu opowie­działa o dzie­jach szkoły, która niedawno obcho­dziła jubi­leusz 450-lecia. Szcze­gólną uwagę zwró­ciła na okres między­wo­jenny, w którym gimna­zjum toruń­skie uważane było za jedno z najlep­szych w Polsce, a uczył w nim Jan Szyc – nauczy­ciel fizyki, autor zdjęć prezen­to­wa­nych na wystawie. Przed­sta­wiła sylwetkę Jana Szyca, jego zain­te­re­so­wania i zasługi dla szkoły. Dyrektor Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy Ewa Pronobis-Sosnowska opowie­działa, w jaki sposób kolekcja nega­tywów zdjęć wyko­na­nych w latach 1914 – 1938 przez Jana Szyca trafiła do jej placówki. O wywo­ły­waniu nega­tywów oraz ich digi­ta­li­zacji opowie­dział Marek Nonie­wicz, wice­prezes Okręgu Kujawsko-Pomor­skiego Związku Polskich Arty­stów Foto­gra­fików, kustosz Muzeum Foto­grafii przy Wyższej Szkole Gospo­darki w Bydgoszczy. Starszy wizy­tator z Kura­to­rium Oświaty w Bydgoszczy Dele­ga­tury w Toruniu Czesław Stawi­kowski podkre­ślił zasługi Jana Szyca jako nauczy­ciela fizyki stosu­ją­cego nowo­czesne metody nauczania oraz kierow­nika Ogniska Meto­dycz­nego tego przed­miotu. To dzięki jego dzia­łal­ności podniósł się poziom nauczania fizyki. Jan Szyc wypo­sażył także pracownię fizyczną w odpo­wiednie urzą­dzenia labo­ra­to­ryjne oraz urzą­dzał kursy dosko­na­lenia zawo­do­wego dla nauczy­cieli. Profesor Jan Szyc był jednym z zało­ży­cieli Toruń­skiego Oddziału Polskiego Towa­rzy­stwa Miło­śników Astro­nomii i przez 9 lat pełnił funkcję jego prezesa.

Zdjęcia z okresu między­wo­jen­nego prezen­to­wane na wystawie przed­sta­wiają m.in. pracownie lekcyjne, uroczy­stości szkolne, harcer­skie i patrio­tyczne z udziałem uczniów i nauczy­cieli przed­wo­jen­nego Gimna­zjum Miko­łaja Koper­nika w Toruniu.

W gablo­tach wyeks­po­no­wane zostały najstarsze zbiory biblio­teczne I LO im. M. Koper­nika w Toruniu, Kronika Państwo­wego Liceum i Gimna­zjum im. M. Koper­nika w Toruniu za lata 1945/1952, Kronika SKS przy I Szkole Ogól­no­kształ­cącej im. M. Koper­nika w Toruniu oraz książki ze zbiorów Biblio­teki Peda­go­gicznej w Toruniu doty­czące historii I LO im. M. Koper­nika w Toruniu i książki do nauczania fizyki w okresie między­wo­jennym i powo­jennym. Dodat­kową atrakcją wystawy są dawne przy­rządy fizyczne wypo­ży­czone z I LO im. M. Kopernika.

Wystawę można oglądać w sali wysta­wowej Biblio­teki Peda­go­gicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawac­kiej w Toruniu do 28 lutego 2019 r., od ponie­działku do piątku w godzi­nach od 10.00 do 19.00 oraz w soboty w godzi­nach 10.00 – 15.00.