Wernisaż wystawy malar­skiej „Poza wyobraźnią“

Wernisaż wystawy malar­skiej „Poza wyobraźnią“

Czy malar­stwo współ­czesne intry­guje i zachwyca? Kto przyszedł na wernisaż wystawy malar­skiej Natalii i Macieja Jeliń­skich pt. „Poza wyobraźnią“ mógł się o tym przekonać. Muzeum Oświaty otworzyło tę wystawę wieczorem 18 maja, czyli dla miłośników Nocy Muzeów.

Natalia i Maciej Jelińscy są człon­kami szubiń­skiej grupy plastyków „Plama’s“. Razem prowadzą prywatną galerię „Koryta­rzyk“ w Szubinie. Natalia Jelińska jest absol­wentką Uniwer­sy­tetu Artystycz­nego w Poznaniu na Wydziale Edukacji Artystycznej. Intere­suje się przede wszystkim malar­stwem sztalu­gowym, rysun­kiem, grafiką kompu­te­rową i insta­lacją. Bierze udział w plene­rach plastycz­nych na terenie całego kraju. Maciej Jeliński zajmuje się głównie malar­stwem sztalu­gowym, rysun­kiem i insta­lacją. W orygi­nalny sposób inter­pre­tuje sztukę austra­lij­skich Abory­genów. Znając ich prace, z początku naśla­duje ich technikę „kropko­wania“. Jednak przez lata wykształcił swój własny styl w malar­stwie, a miano­wicie na płaskie kolory nakłada struk­tury barwnych kropek, kółeczek, które harmo­ni­zują z tłem płasz­czyzny. Stosuje abstrak­cyjne barwy i kształty dzięki czemu nadaje malowanym przed­miotom i posta­ciom zupełnie nowy wymiar.

Noc Muzeów 2019

Noc Muzeów 2019

Muzeum Oświaty zaprasza 18/19 maja w godzi­nach od 17.00 do 01.00. O godz. 18.00 odbędzie się wernisaż wystawy malar­skiej Natalii i Macieja Jeliń­skich pt. „Poza wyobraźnią“. Natalia i Maciej Jelińscy są człon­kami szubiń­skiej grupy plastyków „Plama’s“. Razem prowadzą prywatną galerię „Koryta­rzyk“ w Szubinie. Natalia Jelińska jest absol­wentką Uniwer­sy­tetu Artystycz­nego w Poznaniu na Wydziale Edukacji Artystycznej. Intere­suje się przede wszystkim malar­stwem sztalu­gowym, rysun­kiem, grafiką kompu­te­rową i insta­lacją. Bierze udział w plene­rach plastycz­nych na terenie całego kraju. Maciej Jeliński zajmuje się głównie malar­stwem sztalu­gowym, rysun­kiem i insta­lacją. W orygi­nalny sposób inter­pre­tuje sztukę austra­lij­skich Abory­genów. Znając ich prace, z początku naśla­duje ich technikę „kropko­wania“. Jednak przez lata wykształcił swój własny styl w malar­stwie, a miano­wicie na płaskie kolory nakłada struk­tury barwnych kropek, kółeczek, które harmo­ni­zują z tłem płasz­czyzny. Stosuje abstrak­cyjne barwy i kształty dzięki czemu nadaje malowanym przed­miotom i posta­ciom zupełnie nowy wymiar.

Zapra­szamy do zwiedzania naszych stałych ekspo­zycji:

Szkoła naszych dziadków i pradziadków” – zapra­szamy rodziców z dziećmi do szkoły z okresu dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

Szkol­nictwo w okresie PRL” – wystawa wspomnień dla wszyst­kich, którzy w tym okresie z torni­strem na plecach wędro­wali do szkoły.

Drogi zdoby­wania zawodu nauczy­ciela” – wystawa przezna­czona w szcze­gól­ności dla nauczy­cieli i osób związa­nych z oświatą.

Losy bydgo­skich nauczy­cieli w latach 1939 – 1945” – zachę­camy do zwiedzenia wystawy dotyczącej życia bydgosz­czan w tym okresie.

Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog” – każda z odwie­dza­ją­cych osób będzie miała możli­wość wykorzy­stać w praktyce symulator Enigmy.

Joanna Grabowska-Janowiak
kierownik Muzeum Oświaty (wydziału Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy)

Wystawa pokon­kur­sowa

Wystawa pokon­kur­sowa

W Roku Stani­sława Moniuszki biblio­teka prezen­tuje wystawę nagro­dzo­nych i wyróż­nio­nych prac plastycz­nych uczniów, którzy wzięli udział w wojewódzkim konkursie na plakat promu­jący obchody roku kompo­zy­tora HalkiStrasz­nego dworu. Odwie­dza­jący wypoży­czalnię mogą oglądać wystawę Stani­sław Moniuszko – mistrz dźwięków, który „sam toczy się do serca“ do końca maja 2019 r.

Wystawa obrazów Maryli Rakow­skiej-Molendy

Wystawa obrazów Maryli Rakow­skiej-Molendy

W Muzeum Oświaty odbył się wernisaż wystawy pt. „Maluję, bo chcę i lubię to robić”. Prace artystki można oglądać do 27 marca w wydziale Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej – sala 210 (2 piętro).

Maryla Rakowska-Molenda jest absol­wentką Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycz­nych w Poznaniu na Wydziale Archi­tek­tury Wnętrz i Wzornictwa Przemy­sło­wego. Uzyskała dyplom z zakresu projek­to­wania mebli. Wcześniej kształ­ciła się w Liceum Sztuk Plastycz­nych w Bielsku-Białej na kierunku tkanina artystyczna. Taka edukacja na pewno wpłynęła na formę i kształt twórczości artystki. Po ukończeniu studiów praco­wała jako projek­tantka mebli. Od 1987 r. zajmo­wała się edukacją plastyczną dzieci i młodzieży w Szkole Podsta­wowej, a następnie w Zespole Szkół w Rynarzewie. Od wielu lat prowadzi zajęcia plastyczne w Ośrodku Kultury w Rynarzewie. Autorka obrazów należy do Związku Polskich Artystów Plastyków w Bydgoszczy. Jest człon­kiem Szubiń­skiej Grupy Plastyków Plama’s. Bierze aktywny udział w wysta­wach zbioro­wych tej grupy.

Ekspo­zycja malarska „Maluję, bo chcę i lubię to robić” prezen­tuje wybrane obrazy z ostat­nich pięciu lat.

- Kompo­zycje abstrak­cyjne mówi Maryla Rakowska-Molenda – maluję od zawsze, te ostatnie jednak powstały pod wpływem chwili. Inspi­racją była ciekawie oświe­tlona twarz, rozwiane włosy, promień światła wędru­jący po ścianie lub załamu­jący się w szkle, czasem pląta­nina zieleni, kwiaty, drzewa. Przetrans­po­no­wane w wyobraźni na mój język malarski. To też ekspe­ry­menty z różnymi farbami olejnymi i mediami. Maluję dość szybko, pomysły przychodzą z każdym spojrze­niem na otacza­jącą rzeczy­wi­stość i trudno nadążyć z malowa­niem. Jest to zarówno zabawa i praca, i odkry­wanie niezwy­kłości otacza­ją­cego nas świata dodaje artystka.

Zapro­szenie na wernisaż

Zapro­szenie na wernisaż

15 marca 2019 roku o godz. 17.00, w Muzeum Oświaty w Bydgoszczy, odbędzie się wernisaż wystawy Maryli Rakow­skiej-Molendy pt. „Maluję, bo chcę i lubię to robić”. Ekspo­zycja malarska zapre­zen­tuje wybrane obrazy z ostat­nich pięciu lat.

- Kompo­zycje abstrak­cyjne maluję od zawsze – mówi Maryla Rakowska-Molenda – ostatnie jednak powstały pod wpływem chwili. Inspi­racją była ciekawie oświe­tlona twarz, rozwiane włosy, promień światła wędru­jący po ścianie lub załamu­jący się w szkle, czasem pląta­nina zieleni, kwiaty, drzewa. Przetrans­po­no­wane w wyobraźni na mój język malarski. To też ekspe­ry­menty z różnymi farbami olejnymi i mediami. Maluję dość szybko, pomysły przychodzą z każdym spojrze­niem na otacza­jącą rzeczy­wi­stość i trudno nadążyć z malowa­niem. Jest to i zabawa, i praca, i odkry­wanie niezwy­kłości otacza­ją­cego nas świata – dodaje artystka.

Maryla Rakowska – Molenda jest nauczy­cielem z 22-letnim stażem pracy z dziećmi i młodzieżą w szkole, gdzie uczyła plastyki i sztuki. Obecnie jest na emery­turze, ale nadal prowadzi zajęcia plastyczne z dziećmi w Ośrodku Kultury w Rynarzewie, gdzie mieszka i tworzy. Praco­wała także w Bydgo­skich Zakła­dach Meblo­wych zaraz po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Sztuk Plastycz­nych w Poznaniu, gdzie uzyskała dyplom z zakresu projek­to­wania mebli. Jest absol­wentką Liceum Sztuk Plastycz­nych w Bielsku-Białej na kierunku tkanina artystyczna. Taka edukacja na pewno wpłynęła na formę i kształt twórczości.

Fot.: www​.rakowska​-molenda​.pl

Rok Gustawa Herlinga-Grudziń­skiego – wystawa

Rok Gustawa Herlinga-Grudziń­skiego – wystawa

Nasze coroczne wystawy poświę­cone pisarzom ogłoszonym patro­nami kolej­nych lat stają się już tradycją. Tym razem, w roku stulecia urodzin Gustawa Herlinga-Grudziń­skiego, zapra­szamy na ekspo­zycję prezen­to­waną w hallu biblio­teki (I piętro), ukazu­jącą sylwetkę autora „Innego świata“ oraz zachę­ca­jącą do lektury jego utworów. Ten przeni­kliwy obser­wator rzeczy­wi­stości był nie tylko autorem wspomnianej wstrzą­sa­jącej relacji z pobytu w sowieckim łagrze oraz głębo­kiej refleksji nad codzien­no­ścią zawartej w „Dzien­niku pisanym nocą“. Miłośnicy jego twórczości znają go także jako człowieka niezwykle wrażli­wego na piękno sztuki, czerpią­cego inspi­racje z przebo­gatej tradycji histo­rycznej i literac­kiej Włoch. Jego intry­gu­jące, często mroczne, zagad­kowe opowieści niosą ze sobą ogromny ładunek emocjo­nalny i intelek­tu­alny.

W zbiorach naszej biblio­teki znajdują się niemal wszystkie publi­ko­wane utwory Herlinga. Serdecznie zapra­szamy do odwie­dzenia wystawy oraz skorzy­stania z utworów Pisarza dostęp­nych za pośred­nic­twem naszych katalogów.

Anna Krasz­kie­wicz
Wydział Infor­macji i Wspoma­gania Placówek Oświa­to­wych 

Wystawa zdjęć Jana Szyca

Wystawa zdjęć Jana Szyca

Właści­cielem kolekcji fotografii Jana Szyca jest Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy, która wspólnie z Biblio­teką Pedago­giczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawac­kiej w Toruniu zorga­ni­zo­wała wystawę Państwowe Gimna­zjum nr 1 im. Mikołaja Koper­nika w Toruniu w okresie między­wo­jennym.

Wernisaż odbył się 5 lutego o godz. 12.30 w sali wysta­wowej Biblio­teki Pedago­gicznej w Toruniu. Na spotkanie przybyła młodzież, nauczy­ciele i absol­wenci I LO im. M. Koper­nika w Toruniu oraz miesz­kańcy Torunia.

Gości przywi­tała dyrektor Dorota Komen­dzińska, która zareko­men­do­wała niezwykłą ekspo­zycję. Następnie Elżbieta Glura, wielo­letnia dyrektor I LO w Toruniu opowie­działa o dziejach szkoły, która niedawno obcho­dziła jubileusz 450-lecia. Szcze­gólną uwagę zwróciła na okres między­wo­jenny, w którym gimna­zjum toruń­skie uważane było za jedno z najlep­szych w Polsce, a uczył w nim Jan Szyc – nauczy­ciel fizyki, autor zdjęć prezen­to­wa­nych na wystawie. Przed­sta­wiła sylwetkę Jana Szyca, jego zainte­re­so­wania i zasługi dla szkoły. Dyrektor Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy Ewa Pronobis-Sosnowska opowie­działa, w jaki sposób kolekcja negatywów zdjęć wykona­nych w latach 1914 – 1938 przez Jana Szyca trafiła do jej placówki. O wywoły­waniu negatywów oraz ich digita­li­zacji opowie­dział Marek Nonie­wicz, wiceprezes Okręgu Kujawsko-Pomor­skiego Związku Polskich Artystów Fotogra­fików, kustosz Muzeum Fotografii przy Wyższej Szkole Gospo­darki w Bydgoszczy. Starszy wizytator z Kurato­rium Oświaty w Bydgoszczy Delega­tury w Toruniu Czesław Stawi­kowski podkre­ślił zasługi Jana Szyca jako nauczy­ciela fizyki stosu­ją­cego nowoczesne metody nauczania oraz kierow­nika Ogniska Metodycz­nego tego przed­miotu. To dzięki jego działal­ności podniósł się poziom nauczania fizyki. Jan Szyc wyposażył także pracownię fizyczną w odpowiednie urządzenia labora­to­ryjne oraz urządzał kursy dosko­na­lenia zawodo­wego dla nauczy­cieli. Profesor Jan Szyc był jednym z założy­cieli Toruń­skiego Oddziału Polskiego Towarzy­stwa Miłośników Astro­nomii i przez 9 lat pełnił funkcję jego prezesa.

Zdjęcia z okresu między­wo­jen­nego prezen­to­wane na wystawie przed­sta­wiają m.in. pracownie lekcyjne, uroczy­stości szkolne, harcer­skie i patrio­tyczne z udziałem uczniów i nauczy­cieli przed­wo­jen­nego Gimna­zjum Mikołaja Koper­nika w Toruniu.

W gablo­tach wyeks­po­no­wane zostały najstarsze zbiory biblio­teczne I LO im. M. Koper­nika w Toruniu, Kronika Państwo­wego Liceum i Gimna­zjum im. M. Koper­nika w Toruniu za lata 1945/1952, Kronika SKS przy I Szkole Ogólno­kształ­cącej im. M. Koper­nika w Toruniu oraz książki ze zbiorów Biblio­teki Pedago­gicznej w Toruniu dotyczące historii I LO im. M. Koper­nika w Toruniu i książki do nauczania fizyki w okresie między­wo­jennym i powojennym. Dodat­kową atrakcją wystawy są dawne przyrządy fizyczne wypoży­czone z I LO im. M. Koper­nika.

Wystawę można oglądać w sali wysta­wowej Biblio­teki Pedago­gicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawac­kiej w Toruniu do 28 lutego 2019 r., od ponie­działku do piątku w godzi­nach od 10.00 do 19.00 oraz w soboty w godzi­nach 10.00 – 15.00.

Wystawa „Niezwykła historia dziadków do orzechów“

Wystawa „Niezwykła historia dziadków do orzechów“

Do 6 stycznia 2019 roku w Miejskiej Biblio­tece Publicznej imienia Aleksandra Janty-Połczyń­skiego w Tucholi można oglądać wystawę dziadków do orzechów z kolekcji Ewy Bielskiej i Grażyny Jasiek. Tuchola to trzecie miejsce, po Koronowie i Bydgoszczy, gdzie ekspo­naty są prezen­to­wane.

Wernisaż odbył się 6 grudnia 2018 r. W ten mikołaj­kowy wieczór licznie spotkali się zainte­re­so­wani historią dziadków do orzechów, którą przybli­żyła wszystkim Ewa Bielska z Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. W dniach poprze­dza­ją­cych wystawę Marek Michalak (również z PBW w Bydgoszczy) z częścią ekspo­natów odwie­dził kilka tuchol­skich szkół. Wystawa wywołała wiele emocji zarówno wśród małych, jak i dużych odbiorców.

Wystawa „Niezwykła historia dziadków do orzechów“ w tuchol­skich szkołach

Wystawa „Niezwykła historia dziadków do orzechów“ w tuchol­skich szkołach

W dniach poprze­dza­ją­cych otwarcie wystawy „Niezwykła historia dziadków do orzechów“ w Miejskiej Biblio­tece Publicznej w Tucholi część ekspo­zycji odwie­dziła kilka tuchol­skich podsta­wówek. Ekspo­naty pochodzą z prywat­nych zbiorów pracow­ników Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego Ewy Bielskiej i Grażyny Jasiek . Mikołaj­kową atrakcję przygo­tował dla uczniów pracownik PBW Marek Michalak.

Emocjo­nalne, społeczne i eduka­cyjne problemy dzieci i młodzieży o specjal­nych potrze­bach eduka­cyj­nych

Emocjo­nalne, społeczne i eduka­cyjne problemy dzieci i młodzieży o specjal­nych potrze­bach eduka­cyj­nych

Konfe­rencji z cyklu szkole­nio­wego „Wspie­ranie wszech­stron­nego rozwoju dziecka“ pod tytułem „Pedagog wobec wyzwań współ­cze­snego świata. Emocjo­nalne, społeczne i eduka­cyjne problemy dzieci i młodzieży o specjal­nych potrze­bach eduka­cyj­nych“ zorga­ni­zo­wanej przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho­wawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewi­domej im. Louisa Brail­le’a w Bydgoszczy towarzy­szyła wystawa książek związa­nych z tematem spotkania, którą przygo­to­wała nasza biblio­teka.

Konfe­rencja odbyła się 23 listo­pada 2018 r. Dotyczyła zagad­nień wycho­waw­czych, agresji i przemocy w kontak­tach rówie­śni­czych, zaburzeń lękowych i depre­syj­nych oraz profi­lak­tyki uzależ­nień behawio­ral­nych. Wystawa książek oraz materiały promo­cyjne dotyczące działal­ności Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy cieszyły się dużym zainte­re­so­wa­niem.

Mariola Burak

Wernisaż prac Elżbiety Rataj­czak

Wernisaż prac Elżbiety Rataj­czak

W biblio­tece odbył się wernisaż wystawy pt. „Kodrysy duszy“ autor­stwa Elżbiety Rataj­czak, zorga­ni­zo­wany przez Muzeum Oświaty w Bydgoszczy. Artystka oprowa­dziła po wystawie uczest­ników spotkania, opowie­działa jak powstaje Kodrys, omówiła prezen­to­wane prace i przepro­wa­dziła zwiedza­ją­cych przez tajniki zapisane w symbo­lice prezen­to­wa­nych prac. Wernisaż spotkał się z dużym zainte­re­so­wanie odbiorców.

Elżbieta Rataj­czak z wykształ­cenia jest kreśla­rzem, a ponad wszystko pasjo­natką sztuki. Brała udział w licznych konkur­sach plastycz­nych i plene­rach artystycz­nych. Twórczość plastyczna artystki to malar­stwo sztalu­gowe, rysunek, rzeźba, fotografia. Stosuje różne techniki malar­skie: akryl, tusz, ołówek, suche pastele. Tematami jej prac są krajo­brazy, portrety, martwa natura, a przede wszystkim rysunek intuicyjny – kodrys. Są one zaszy­fro­waną infor­macją. To automa­tyczne pismo rysun­kowe przeka­zu­jące wiedzę z naszej przestrzeni. Proces powsta­wania kodrysu polega na łączeniu się na subtelnym poziomie z duszą innej osoby przeni­kając jej naturę, by za pomocą symbo­licz­nego obrazu ukazać to w kodrysie. Przed­stawia on odbicie fal duszy wysyła­nych w otoczenie i jest zapisem symbo­licznym, często tajem­ni­czym.

Wystawa na 100-lecie odzyskania niepod­le­głości Polski

Wystawa na 100-lecie odzyskania niepod­le­głości Polski

Z okazji 100-lecia Niepod­le­głości Polski Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy przygo­to­wała wystawę fotografii, dotyczącą historii szkol­nictwa w okresie między­wo­jennym. Wydarzenie to jest objęte patro­natem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomor­skiego Piotra Całbec­kiego.

Inspi­racją przed­się­wzięcia było nabycie do zbiorów Biblio­teki kolekcji negatywów fotografii Jana Szyca, wykona­nych w latach 1914 – 1938 wraz z opisem poszcze­gól­nych negatywów dotyczą­cych szkoły, w której pracował, czyli Państwo­wego Gimna­zjum nr 1 im. Mikołaja Koper­nika, a obecnie Liceum Ogólno­kształ­cą­cego nr 1 im. Mikołaja Koper­nika w Toruniu. Na negaty­wach utrwa­lono sceny z życia szkoły, która w 2018 r. obchodzi jubileusz 450-lecia działal­ności.

Ekspo­zycja składa się z dziesięciu plansz, z których pierwsza przed­stawia najważ­niejsze daty z dziejów I Liceum Ogólno­kształ­cą­cego im. Mikołaja Koper­nika w Toruniu. Kanwą scena­riusza wystawy są etapy życia Jana Szyca, który w latach 1922 – 1952 był nauczy­cielem tej szkoły. Plansze zawie­rają zdjęcia z okresu między­wo­jen­nego, m.in. pracowni lekcyj­nych, uroczy­stości szkol­nych, harcer­skich i patrio­tycz­nych z udziałem uczniów i nauczy­cieli przed­wo­jen­nego Gimna­zjum Mikołaja Koper­nika w Toruniu. Profesor Jan Szyc był nauczy­cielem fizyki i opiekunem Szkol­nego Koła Astro­no­micz­nego. Był także jednym z założy­cieli Toruń­skiego Oddziału Polskiego Towarzy­stwa Miłośników Astro­nomii, a także jego prezesem oraz człon­kiem Towarzy­stwa Nauko­wego w Toruniu i Polskiego Towarzy­stwa Fizycz­nego.

Wystawie przyświe­cają nastę­pu­jące cele:

  • Rozwijać patrio­tyczne, obywa­tel­skie i społeczne postawy uczniów poprzez przybli­żenie historii życia ich rówie­śników sprzed lat;
  • Czcić pamięć o ludziach, którzy żyli, praco­wali i tworzyli historię regionu oraz ocalić od zapomnienia wydarzenia, które się na nią złożyły;
  • Ochronić dziedzictwo kultu­rowe regionu dla przyszłych pokoleń i aktywnie promować w środo­wisku zacho­wane artefakty;
  • Wydobywać dokumenty życia codzien­nego oraz zachować je w jak najlep­szym stanie dla przyszłych pokoleń, poprzez ich digita­li­zację;
  • Dotrzeć z infor­macją o tych fascy­nu­ją­cych zasobach do najszer­szego grona odbiorców i udostępnić je środo­wisku lokal­nemu.

Wystawa jest tylko małym fragmentem kolekcji 194 negatywów, w tym na płytach szkla­nych (dagero­ty­pach), które znajdują się w zbiorach Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. Można mówić o małym cudzie, w obliczu tego, że udało się zachować negatywy, które mają blisko 100 lat i dokładnie wiadomo, kto jest ich autorem. Natomiast wielkim cudem jest fakt, iż uwiecz­nione zdjęcia przed­sta­wiają wydarzenia, miejsca i ludzi, które dla nas – współ­cze­snych i przyszłych pokoleń – są istotne.

Do powstania wystawy przyczy­niło się wiele osób. Dzięki działa­niom pani prof. dr hab. Lidii Smentek, jej osobi­stym kontaktom i zaanga­żo­waniu, można było zakupić do zbiorów Biblio­teki negatywy zdjęć od kolek­cjo­nera, pana Zbigniewa Kiełbasy z Poznania. Autorem wersji cyfrowej zdjęć jest pan Marek Nonie­wicz, artysta fotografik, człowiek o wielkiej pasji, wiceprezes Okręgu Kujawsko-Pomor­skiego Związku Polskich Artystów Fotogra­fików i kustosz Muzeum Fotografii przy Wyższej Szkole Gospo­darki w Bydgoszczy, który wywołał negatywy i dokonał ich digita­li­zacji dla potrzeb ekspo­zycji. Autor­kami scena­riusza wystawy są panie: Joanna Grabowska-Janowiak, Iwona Skowron i Małgo­rzata Kalinowska, nauczy­cielki z Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy.

Terminy prezen­tacji:
4 – 21 września 2018 r. – w Urzędzie Marszał­kow­skim w Toruniu przy Placu Teatralnym 2, na pierw­szym piętrze budynku,
22 września – na terenie Centrum Kultu­ralno-Kongre­so­wego Jordanki,
24 września – 12 paździer­nika – na Rynku Nowomiej­skim w Toruniu,
12 paździer­nika – I Liceum Ogólno­kształ­cące im. Mikołaja Koper­nika w Toruniu.

Ekspo­zycja jest mobilna. Istnieje możli­wość jej wypoży­czenia.
Infor­macje i zapisy w Muzeum Oświaty w Bydgoszczy, od ponie­działku do piątku w godzi­nach 9.00 – 15.00, pod nr tel. 52 342 65 90.

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka serdecznie zaprasza do obejrzenia tej niezwy­kłej prezen­tacji.
Wystawa została sfinan­so­wana ze środków budże­to­wych Województwa Kujawsko-Pomor­skiego.

Opraco­wanie cyfrowe negatywów zdjęć: Marek Nonie­wicz
Opraco­wała: Ewa Pronobis-Sosnowska

Wystawa plene­rowa na Rynku Nowomiej­skim w Toruniu

Wystawa plene­rowa na Rynku Nowomiej­skim w Toruniu

Przygo­to­wana przez Pedago­giczną Biblio­tekę Wojewódzką w Bydgoszczy wystawa z okazji 100-lecia niepod­le­głości, prezen­tu­jąca zdjęcia z okresu między­wo­jen­nego autor­stwa Jana Szyca, jest dostępna dla torunian od 24 września. Po dwóch tygodniach zostanie przenie­siona do obcho­dzą­cego 450-lecie I Liceum Ogólno­kształ­cą­cego w Toruniu.

Prezen­tacja wystawy plene­rowej w Centrum Jordanki

Prezen­tacja wystawy plene­rowej w Centrum Jordanki

W minioną sobotę biblio­teka prezen­to­wała ekspo­zycję „450 I Liceum Ogólno­kształ­cą­cego w Toruniu“ podczas uroczy­stej gali jubile­uszowej VII Zjazdu Absol­wentów w Centrum Kultu­ralno-Kongre­sowym Jordanki w Toruniu.

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy przygo­to­wała tę wystawę fotografii dotyczącą historii szkol­nictwa w okresie między­wo­jennym na podstawie zbiorów Muzeum Oświaty w Bydgoszczy (negatywów, w tym dagero­typów, z lat 1914 – 1938). Ekspo­zycja przed­stawia kolekcję zdjęć autor­stwa Jana Szyca, nauczy­ciela Państwo­wego Gimna­zjum nr 1 im. Mikołaja Koper­nika w Toruniu. Inspi­racją przygo­to­wania wystawy stały się obchody jubile­uszowe najstar­szej szkoły w regionie.

.

Zapro­szenie na wernisaż

Zapro­szenie na wernisaż

Muzeum Oświaty w Bydgoszczy zaprasza na wernisaż wystawy KODRYSY duszy“ Elżbiety Rataj­czak. Spotkanie odbędzie się 5 paździer­nika 2018 r. (piątek) o godz. 17.00 w Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy – sala 210.

Elżbieta Rataj­czak z wykształ­cenia jest kreśla­rzem, a ponad wszystko pasjo­natką sztuki. Brała udział w licznych konkur­sach plastycz­nych i plene­rach artystycz­nych. Twórczość plastyczna artystki to malar­stwo sztalu­gowe, rysunek, rzeźba, fotografia. Stosuje różne techniki malar­skie: akryl, tusz, ołówek, suche pastele. Tematami jej prac są krajo­brazy, portrety, martwa natura, a przede wszystkim rysunek intuicyjny – KODRYSY.

KODRYSY są zaszy­fro­waną infor­macją. To automa­tyczne pismo rysun­kowe przeka­zu­jące wiedzę z naszej przestrzeni. Proces powsta­wania KODRYSU polega na łączeniu się na subtelnym poziomie z duszą innej osoby przeni­kając jej naturę by za pomocą symbo­licz­nego obrazu ukazać to w KODRYSIE. Przed­stawia on odbicie fal duszy wysyła­nych w otoczenie i jest zapisem symbo­licznym, często tajem­ni­czym.

Zapra­szamy na wernisaż. Wystawa będzie prezen­to­wana do 15 paździer­nika.

Źródło ilustracji: https://​www​.facebook​.com/​k​o​drys/