Wystawa obrazów Maryli Rakow­skiej-Molendy

Wystawa obrazów Maryli Rakow­skiej-Molendy

W Muzeum Oświaty odbył się wer­nisaż wystawy pt. „Maluję, bo chcę i lubię to robić”. Prace artystki można oglądać do 27 marca w wydziale Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej – sala 210 (2 piętro).

Maryla Rakowska-Molenda jest absol­wentką Pań­stwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pla­stycz­nych w Poznaniu na Wydziale Archi­tek­tury Wnętrz i Wzor­nictwa Prze­my­sło­wego. Uzy­skała dyplom z zakresu pro­jek­to­wania mebli. Wcze­śniej kształ­ciła się w Liceum Sztuk Pla­stycz­nych w Bielsku-Białej na kie­runku tkanina arty­styczna. Taka edu­kacja na pewno wpły­nęła na formę i kształt twór­czości artystki. Po ukoń­czeniu studiów pra­co­wała jako pro­jek­tantka mebli. Od 1987 r. zaj­mo­wała się edu­kacją pla­styczną dzieci i mło­dzieży w Szkole Pod­sta­wowej, a następnie w Zespole Szkół w Ryna­rzewie. Od wielu lat pro­wadzi zajęcia pla­styczne w Ośrodku Kultury w Ryna­rzewie. Autorka obrazów należy do Związku Pol­skich Arty­stów Pla­styków w Byd­goszczy. Jest człon­kiem Szu­biń­skiej Grupy Pla­styków Plama’s. Bierze aktywny udział w wysta­wach zbio­ro­wych tej grupy.

Eks­po­zycja malarska „Maluję, bo chcę i lubię to robić” pre­zen­tuje wybrane obrazy z ostat­nich pięciu lat.

- Kom­po­zycje abs­trak­cyjne mówi Maryla Rakowska-Molenda – maluję od zawsze, te ostatnie jednak powstały pod wpływem chwili. Inspi­racją była cie­kawie oświe­tlona twarz, roz­wiane włosy, promień światła wędru­jący po ścianie lub zała­mu­jący się w szkle, czasem plą­ta­nina zieleni, kwiaty, drzewa. Prze­trans­po­no­wane w wyobraźni na mój język malarski. To też eks­pe­ry­menty z różnymi farbami olej­nymi i mediami. Maluję dość szybko, pomysły przy­chodzą z każdym spoj­rze­niem na ota­cza­jącą rze­czy­wi­stość i trudno nadążyć z malo­wa­niem. Jest to zarówno zabawa i praca, i odkry­wanie nie­zwy­kłości ota­cza­ją­cego nas świata dodaje artystka.

Zapro­szenie na wer­nisaż

Zapro­szenie na wer­nisaż

15 marca 2019 roku o godz. 17.00, w Muzeum Oświaty w Byd­goszczy, odbę­dzie się wer­nisaż wystawy Maryli Rakow­skiej-Molendy pt. „Maluję, bo chcę i lubię to robić”. Eks­po­zycja malarska zapre­zen­tuje wybrane obrazy z ostat­nich pięciu lat.

- Kom­po­zycje abs­trak­cyjne maluję od zawsze – mówi Maryla Rakowska-Molenda – ostatnie jednak powstały pod wpływem chwili. Inspi­racją była cie­kawie oświe­tlona twarz, roz­wiane włosy, promień światła wędru­jący po ścianie lub zała­mu­jący się w szkle, czasem plą­ta­nina zieleni, kwiaty, drzewa. Prze­trans­po­no­wane w wyobraźni na mój język malarski. To też eks­pe­ry­menty z różnymi farbami olej­nymi i mediami. Maluję dość szybko, pomysły przy­chodzą z każdym spoj­rze­niem na ota­cza­jącą rze­czy­wi­stość i trudno nadążyć z malo­wa­niem. Jest to i zabawa, i praca, i odkry­wanie nie­zwy­kłości ota­cza­ją­cego nas świata – dodaje artystka.

Maryla Rakowska – Molenda jest nauczy­cielem z 22-letnim stażem pracy z dziećmi i mło­dzieżą w szkole, gdzie uczyła pla­styki i sztuki. Obecnie jest na eme­ry­turze, ale nadal pro­wadzi zajęcia pla­styczne z dziećmi w Ośrodku Kultury w Ryna­rzewie, gdzie mieszka i tworzy. Pra­co­wała także w Byd­go­skich Zakła­dach Meblo­wych zaraz po ukoń­czeniu studiów w Wyższej Szkole Sztuk Pla­stycz­nych w Poznaniu, gdzie uzy­skała dyplom z zakresu pro­jek­to­wania mebli. Jest absol­wentką Liceum Sztuk Pla­stycz­nych w Bielsku-Białej na kie­runku tkanina arty­styczna. Taka edu­kacja na pewno wpły­nęła na formę i kształt twór­czości.

Fot.: www​.rakowska​-molenda​.pl

Rok Gustawa Her­linga-Gru­dziń­skiego – wystawa

Rok Gustawa Her­linga-Gru­dziń­skiego – wystawa

Nasze coroczne wystawy poświę­cone pisa­rzom ogło­szonym patro­nami kolej­nych lat stają się już tra­dycją. Tym razem, w roku stu­lecia urodzin Gustawa Her­linga-Gru­dziń­skiego, zapra­szamy na eks­po­zycję pre­zen­to­waną w hallu biblio­teki (I piętro), uka­zu­jącą syl­wetkę autora „Innego świata“ oraz zachę­ca­jącą do lektury jego utworów. Ten prze­ni­kliwy obser­wator rze­czy­wi­stości był nie tylko autorem wspo­mnianej wstrzą­sa­jącej relacji z pobytu w sowieckim łagrze oraz głę­bo­kiej refleksji nad codzien­no­ścią zawartej w „Dzien­niku pisanym nocą“. Miło­śnicy jego twór­czości znają go także jako czło­wieka nie­zwykle wraż­li­wego na piękno sztuki, czer­pią­cego inspi­racje z prze­bo­gatej tra­dycji histo­rycznej i lite­rac­kiej Włoch. Jego intry­gu­jące, często mroczne, zagad­kowe opo­wieści niosą ze sobą ogromny ładunek emo­cjo­nalny i inte­lek­tu­alny.

W zbio­rach naszej biblio­teki znaj­dują się niemal wszystkie publi­ko­wane utwory Her­linga. Ser­decznie zapra­szamy do odwie­dzenia wystawy oraz sko­rzy­stania z utworów Pisarza dostęp­nych za pośred­nic­twem naszych kata­logów.

Anna Krasz­kie­wicz
Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych 

Wystawa zdjęć Jana Szyca

Wystawa zdjęć Jana Szyca

Wła­ści­cielem kolekcji foto­grafii Jana Szyca jest Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy, która wspólnie z Biblio­teką Peda­go­giczną im. gen. bryg. prof. Elż­biety Zawac­kiej w Toruniu zor­ga­ni­zo­wała wystawę Pań­stwowe Gim­na­zjum nr 1 im. Miko­łaja Koper­nika w Toruniu w okresie mię­dzy­wo­jennym.

Wer­nisaż odbył się 5 lutego o godz. 12.30 w sali wysta­wowej Biblio­teki Peda­go­gicznej w Toruniu. Na spo­tkanie przy­była mło­dzież, nauczy­ciele i absol­wenci I LO im. M. Koper­nika w Toruniu oraz miesz­kańcy Torunia.

Gości przy­wi­tała dyrektor Dorota Komen­dzińska, która zare­ko­men­do­wała nie­zwykłą eks­po­zycję. Następnie Elż­bieta Glura, wie­lo­letnia dyrektor I LO w Toruniu opo­wie­działa o dzie­jach szkoły, która nie­dawno obcho­dziła jubi­leusz 450-lecia. Szcze­gólną uwagę zwró­ciła na okres mię­dzy­wo­jenny, w którym gim­na­zjum toruń­skie uważane było za jedno z naj­lep­szych w Polsce, a uczył w nim Jan Szyc – nauczy­ciel fizyki, autor zdjęć pre­zen­to­wa­nych na wystawie. Przed­sta­wiła syl­wetkę Jana Szyca, jego zain­te­re­so­wania i zasługi dla szkoły. Dyrektor Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy Ewa Pro­nobis-Sosnowska opo­wie­działa, w jaki sposób kolekcja nega­tywów zdjęć wyko­na­nych w latach 1914 – 1938 przez Jana Szyca trafiła do jej pla­cówki. O wywo­ły­waniu nega­tywów oraz ich digi­ta­li­zacji opo­wie­dział Marek Nonie­wicz, wice­prezes Okręgu Kujawsko-Pomor­skiego Związku Pol­skich Arty­stów Foto­gra­fików, kustosz Muzeum Foto­grafii przy Wyższej Szkole Gospo­darki w Byd­goszczy. Starszy wizy­tator z Kura­to­rium Oświaty w Byd­goszczy Dele­ga­tury w Toruniu Czesław Sta­wi­kowski pod­kre­ślił zasługi Jana Szyca jako nauczy­ciela fizyki sto­su­ją­cego nowo­czesne metody nauczania oraz kie­row­nika Ogniska Meto­dycz­nego tego przed­miotu. To dzięki jego dzia­łal­ności pod­niósł się poziom nauczania fizyki. Jan Szyc wypo­sażył także pra­cownię fizyczną w odpo­wiednie urzą­dzenia labo­ra­to­ryjne oraz urzą­dzał kursy dosko­na­lenia zawo­do­wego dla nauczy­cieli. Pro­fesor Jan Szyc był jednym z zało­ży­cieli Toruń­skiego Oddziału Pol­skiego Towa­rzy­stwa Miło­śników Astro­nomii i przez 9 lat pełnił funkcję jego prezesa.

Zdjęcia z okresu mię­dzy­wo­jen­nego pre­zen­to­wane na wystawie przed­sta­wiają m.in. pra­cownie lek­cyjne, uro­czy­stości szkolne, har­cer­skie i patrio­tyczne z udziałem uczniów i nauczy­cieli przed­wo­jen­nego Gim­na­zjum Miko­łaja Koper­nika w Toruniu.

W gablo­tach wyeks­po­no­wane zostały naj­starsze zbiory biblio­teczne I LO im. M. Koper­nika w Toruniu, Kronika Pań­stwo­wego Liceum i Gim­na­zjum im. M. Koper­nika w Toruniu za lata 1945/1952, Kronika SKS przy I Szkole Ogól­no­kształ­cącej im. M. Koper­nika w Toruniu oraz książki ze zbiorów Biblio­teki Peda­go­gicznej w Toruniu doty­czące historii I LO im. M. Koper­nika w Toruniu i książki do nauczania fizyki w okresie mię­dzy­wo­jennym i powo­jennym. Dodat­kową atrakcją wystawy są dawne przy­rządy fizyczne wypo­ży­czone z I LO im. M. Koper­nika.

Wystawę można oglądać w sali wysta­wowej Biblio­teki Peda­go­gicznej im. gen. bryg. prof. Elż­biety Zawac­kiej w Toruniu do 28 lutego 2019 r., od ponie­działku do piątku w godzi­nach od 10.00 do 19.00 oraz w soboty w godzi­nach 10.00 – 15.00.

Wystawa „Nie­zwykła historia dziadków do orze­chów“

Wystawa „Nie­zwykła historia dziadków do orze­chów“

Do 6 stycznia 2019 roku w Miej­skiej Biblio­tece Publicznej imienia Alek­sandra Janty-Połczyń­skiego w Tucholi można oglądać wystawę dziadków do orze­chów z kolekcji Ewy Biel­skiej i Grażyny Jasiek. Tuchola to trzecie miejsce, po Koro­nowie i Byd­goszczy, gdzie eks­po­naty są pre­zen­to­wane.

Wer­nisaż odbył się 6 grudnia 2018 r. W ten miko­łaj­kowy wieczór licznie spo­tkali się zain­te­re­so­wani historią dziadków do orze­chów, którą przy­bli­żyła wszystkim Ewa Bielska z Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy. W dniach poprze­dza­ją­cych wystawę Marek Michalak (również z PBW w Byd­goszczy) z częścią eks­po­natów odwie­dził kilka tuchol­skich szkół. Wystawa wywo­łała wiele emocji zarówno wśród małych, jak i dużych odbiorców.

Wystawa „Nie­zwykła historia dziadków do orze­chów“ w tuchol­skich szko­łach

Wystawa „Nie­zwykła historia dziadków do orze­chów“ w tuchol­skich szko­łach

W dniach poprze­dza­ją­cych otwarcie wystawy „Nie­zwykła historia dziadków do orze­chów“ w Miej­skiej Biblio­tece Publicznej w Tucholi część eks­po­zycji odwie­dziła kilka tuchol­skich pod­sta­wówek. Eks­po­naty pochodzą z pry­wat­nych zbiorów pra­cow­ników Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego Ewy Biel­skiej i Grażyny Jasiek . Miko­łaj­kową atrakcję przy­go­tował dla uczniów pra­cownik PBW Marek Michalak.

Emo­cjo­nalne, spo­łeczne i edu­ka­cyjne pro­blemy dzieci i mło­dzieży o spe­cjal­nych potrze­bach edu­ka­cyj­nych

Emo­cjo­nalne, spo­łeczne i edu­ka­cyjne pro­blemy dzieci i mło­dzieży o spe­cjal­nych potrze­bach edu­ka­cyj­nych

Kon­fe­rencji z cyklu szko­le­nio­wego „Wspie­ranie wszech­stron­nego rozwoju dziecka“ pod tytułem „Pedagog wobec wyzwań współ­cze­snego świata. Emo­cjo­nalne, spo­łeczne i edu­ka­cyjne pro­blemy dzieci i mło­dzieży o spe­cjal­nych potrze­bach edu­ka­cyj­nych“ zor­ga­ni­zo­wanej przez Kujawsko-Pomorski Spe­cjalny Ośrodek Szkolno-Wycho­wawczy nr 1 dla Dzieci i Mło­dzieży Słabo Widzącej i Nie­wi­domej im. Louisa Braille’a w Byd­goszczy towa­rzy­szyła wystawa książek zwią­za­nych z tematem spo­tkania, którą przy­go­to­wała nasza biblio­teka.

Kon­fe­rencja odbyła się 23 listo­pada 2018 r. Doty­czyła zagad­nień wycho­waw­czych, agresji i prze­mocy w kon­tak­tach rówie­śni­czych, zabu­rzeń lęko­wych i depre­syj­nych oraz pro­fi­lak­tyki uza­leż­nień beha­wio­ral­nych. Wystawa książek oraz mate­riały pro­mo­cyjne doty­czące dzia­łal­ności Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy cie­szyły się dużym zain­te­re­so­wa­niem.

Mariola Burak

Wer­nisaż prac Elż­biety Rataj­czak

Wer­nisaż prac Elż­biety Rataj­czak

W biblio­tece odbył się wer­nisaż wystawy pt. „Kodrysy duszy“ autor­stwa Elż­biety Rataj­czak, zor­ga­ni­zo­wany przez Muzeum Oświaty w Byd­goszczy. Artystka opro­wa­dziła po wystawie uczest­ników spo­tkania, opo­wie­działa jak powstaje Kodrys, omówiła pre­zen­to­wane prace i prze­pro­wa­dziła zwie­dza­ją­cych przez tajniki zapi­sane w sym­bo­lice pre­zen­to­wa­nych prac. Wer­nisaż spotkał się z dużym zain­te­re­so­wanie odbiorców.

Elż­bieta Rataj­czak z wykształ­cenia jest kre­śla­rzem, a ponad wszystko pasjo­natką sztuki. Brała udział w licz­nych kon­kur­sach pla­stycz­nych i ple­ne­rach arty­stycz­nych. Twór­czość pla­styczna artystki to malar­stwo szta­lu­gowe, rysunek, rzeźba, foto­grafia. Stosuje różne tech­niki malar­skie: akryl, tusz, ołówek, suche pastele. Tema­tami jej prac są kra­jo­brazy, por­trety, martwa natura, a przede wszystkim rysunek intu­icyjny – kodrys. Są one zaszy­fro­waną infor­macją. To auto­ma­tyczne pismo rysun­kowe prze­ka­zu­jące wiedzę z naszej prze­strzeni. Proces powsta­wania kodrysu polega na łączeniu się na sub­telnym poziomie z duszą innej osoby prze­ni­kając jej naturę, by za pomocą sym­bo­licz­nego obrazu ukazać to w kodrysie. Przed­stawia on odbicie fal duszy wysy­ła­nych w oto­czenie i jest zapisem sym­bo­licznym, często tajem­ni­czym.

Wystawa na 100-lecie odzy­skania nie­pod­le­głości Polski

Wystawa na 100-lecie odzy­skania nie­pod­le­głości Polski

Z okazji 100-lecia Nie­pod­le­głości Polski Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy przy­go­to­wała wystawę foto­grafii, doty­czącą historii szkol­nictwa w okresie mię­dzy­wo­jennym. Wyda­rzenie to jest objęte patro­natem Mar­szałka Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego Piotra Cał­bec­kiego.

Inspi­racją przed­się­wzięcia było nabycie do zbiorów Biblio­teki kolekcji nega­tywów foto­grafii Jana Szyca, wyko­na­nych w latach 1914 – 1938 wraz z opisem poszcze­gól­nych nega­tywów doty­czą­cych szkoły, w której pra­cował, czyli Pań­stwo­wego Gim­na­zjum nr 1 im. Miko­łaja Koper­nika, a obecnie Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego nr 1 im. Miko­łaja Koper­nika w Toruniu. Na nega­ty­wach utrwa­lono sceny z życia szkoły, która w 2018 r. obchodzi jubi­leusz 450-lecia dzia­łal­ności.

Eks­po­zycja składa się z dzie­sięciu plansz, z których pierwsza przed­stawia naj­waż­niejsze daty z dziejów I Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego im. Miko­łaja Koper­nika w Toruniu. Kanwą sce­na­riusza wystawy są etapy życia Jana Szyca, który w latach 1922 – 1952 był nauczy­cielem tej szkoły. Plansze zawie­rają zdjęcia z okresu mię­dzy­wo­jen­nego, m.in. pra­cowni lek­cyj­nych, uro­czy­stości szkol­nych, har­cer­skich i patrio­tycz­nych z udziałem uczniów i nauczy­cieli przed­wo­jen­nego Gim­na­zjum Miko­łaja Koper­nika w Toruniu. Pro­fesor Jan Szyc był nauczy­cielem fizyki i opie­kunem Szkol­nego Koła Astro­no­micz­nego. Był także jednym z zało­ży­cieli Toruń­skiego Oddziału Pol­skiego Towa­rzy­stwa Miło­śników Astro­nomii, a także jego pre­zesem oraz człon­kiem Towa­rzy­stwa Nauko­wego w Toruniu i Pol­skiego Towa­rzy­stwa Fizycz­nego.

Wystawie przy­świe­cają nastę­pu­jące cele:

  • Roz­wijać patrio­tyczne, oby­wa­tel­skie i spo­łeczne postawy uczniów poprzez przy­bli­żenie historii życia ich rówie­śników sprzed lat;
  • Czcić pamięć o ludziach, którzy żyli, pra­co­wali i two­rzyli historię regionu oraz ocalić od zapo­mnienia wyda­rzenia, które się na nią złożyły;
  • Ochronić dzie­dzictwo kul­tu­rowe regionu dla przy­szłych pokoleń i aktywnie pro­mować w śro­do­wisku zacho­wane arte­fakty;
  • Wydo­bywać doku­menty życia codzien­nego oraz zachować je w jak naj­lep­szym stanie dla przy­szłych pokoleń, poprzez ich digi­ta­li­zację;
  • Dotrzeć z infor­macją o tych fascy­nu­ją­cych zaso­bach do naj­szer­szego grona odbiorców i udo­stępnić je śro­do­wisku lokal­nemu.

Wystawa jest tylko małym frag­mentem kolekcji 194 nega­tywów, w tym na płytach szkla­nych (dage­ro­ty­pach), które znaj­dują się w zbio­rach Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy. Można mówić o małym cudzie, w obliczu tego, że udało się zachować nega­tywy, które mają blisko 100 lat i dokładnie wiadomo, kto jest ich autorem. Nato­miast wielkim cudem jest fakt, iż uwiecz­nione zdjęcia przed­sta­wiają wyda­rzenia, miejsca i ludzi, które dla nas – współ­cze­snych i przy­szłych pokoleń – są istotne.

Do powstania wystawy przy­czy­niło się wiele osób. Dzięki dzia­ła­niom pani prof. dr hab. Lidii Smentek, jej oso­bi­stym kon­taktom i zaan­ga­żo­waniu, można było zakupić do zbiorów Biblio­teki nega­tywy zdjęć od kolek­cjo­nera, pana Zbi­gniewa Kieł­basy z Poznania. Autorem wersji cyfrowej zdjęć jest pan Marek Nonie­wicz, artysta foto­grafik, czło­wiek o wiel­kiej pasji, wice­prezes Okręgu Kujawsko-Pomor­skiego Związku Pol­skich Arty­stów Foto­gra­fików i kustosz Muzeum Foto­grafii przy Wyższej Szkole Gospo­darki w Byd­goszczy, który wywołał nega­tywy i dokonał ich digi­ta­li­zacji dla potrzeb eks­po­zycji. Autor­kami sce­na­riusza wystawy są panie: Joanna Gra­bowska-Jano­wiak, Iwona Skowron i Mał­go­rzata Kali­nowska, nauczy­cielki z Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy.

Terminy pre­zen­tacji:
4 – 21 wrze­śnia 2018 r. – w Urzę­dzie Mar­szał­kow­skim w Toruniu przy Placu Teatralnym 2, na pierw­szym piętrze budynku,
22 wrze­śnia – na terenie Centrum Kul­tu­ralno-Kon­gre­so­wego Jor­danki,
24 wrze­śnia – 12 paź­dzier­nika – na Rynku Nowo­miej­skim w Toruniu,
12 paź­dzier­nika – I Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Miko­łaja Koper­nika w Toruniu.

Eks­po­zycja jest mobilna. Ist­nieje moż­li­wość jej wypo­ży­czenia.
Infor­macje i zapisy w Muzeum Oświaty w Byd­goszczy, od ponie­działku do piątku w godzi­nach 9.00 – 15.00, pod nr tel. 52 342 65 90.

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka ser­decznie zaprasza do obej­rzenia tej nie­zwy­kłej pre­zen­tacji.
Wystawa została sfi­nan­so­wana ze środków budże­to­wych Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego.

Opra­co­wanie cyfrowe nega­tywów zdjęć: Marek Nonie­wicz
Opra­co­wała: Ewa Pro­nobis-Sosnowska

Wystawa ple­ne­rowa na Rynku Nowo­miej­skim w Toruniu

Wystawa ple­ne­rowa na Rynku Nowo­miej­skim w Toruniu

Przy­go­to­wana przez Peda­go­giczną Biblio­tekę Woje­wódzką w Byd­goszczy wystawa z okazji 100-lecia nie­pod­le­głości, pre­zen­tu­jąca zdjęcia z okresu mię­dzy­wo­jen­nego autor­stwa Jana Szyca, jest dostępna dla toru­nian od 24 wrze­śnia. Po dwóch tygo­dniach zostanie prze­nie­siona do obcho­dzą­cego 450-lecie I Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego w Toruniu.

Pre­zen­tacja wystawy ple­ne­rowej w Centrum Jor­danki

Pre­zen­tacja wystawy ple­ne­rowej w Centrum Jor­danki

W minioną sobotę biblio­teka pre­zen­to­wała eks­po­zycję „450 I Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego w Toruniu“ podczas uro­czy­stej gali jubi­le­uszowej VII Zjazdu Absol­wentów w Centrum Kul­tu­ralno-Kon­gre­sowym Jor­danki w Toruniu.

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. M. Rejew­skiego w Byd­goszczy przy­go­to­wała tę wystawę foto­grafii doty­czącą historii szkol­nictwa w okresie mię­dzy­wo­jennym na pod­stawie zbiorów Muzeum Oświaty w Byd­goszczy (nega­tywów, w tym dage­ro­typów, z lat 1914 – 1938). Eks­po­zycja przed­stawia kolekcję zdjęć autor­stwa Jana Szyca, nauczy­ciela Pań­stwo­wego Gim­na­zjum nr 1 im. Miko­łaja Koper­nika w Toruniu. Inspi­racją przy­go­to­wania wystawy stały się obchody jubi­le­uszowe naj­star­szej szkoły w regionie.

.

Zapro­szenie na wer­nisaż

Zapro­szenie na wer­nisaż

Muzeum Oświaty w Byd­goszczy zaprasza na wer­nisaż wystawy KODRYSY duszy“ Elż­biety Rataj­czak. Spo­tkanie odbę­dzie się 5 paź­dzier­nika 2018 r. (piątek) o godz. 17.00 w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Byd­goszczy – sala 210.

Elż­bieta Rataj­czak z wykształ­cenia jest kre­śla­rzem, a ponad wszystko pasjo­natką sztuki. Brała udział w licz­nych kon­kur­sach pla­stycz­nych i ple­ne­rach arty­stycz­nych. Twór­czość pla­styczna artystki to malar­stwo szta­lu­gowe, rysunek, rzeźba, foto­grafia. Stosuje różne tech­niki malar­skie: akryl, tusz, ołówek, suche pastele. Tema­tami jej prac są kra­jo­brazy, por­trety, martwa natura, a przede wszystkim rysunek intu­icyjny – KODRYSY.

KODRYSY są zaszy­fro­waną infor­macją. To auto­ma­tyczne pismo rysun­kowe prze­ka­zu­jące wiedzę z naszej prze­strzeni. Proces powsta­wania KODRYSU polega na łączeniu się na sub­telnym poziomie z duszą innej osoby prze­ni­kając jej naturę by za pomocą sym­bo­licz­nego obrazu ukazać to w KODRYSIE. Przed­stawia on odbicie fal duszy wysy­ła­nych w oto­czenie i jest zapisem sym­bo­licznym, często tajem­ni­czym.

Zapra­szamy na wer­nisaż. Wystawa będzie pre­zen­to­wana do 15 paź­dzier­nika.

Źródło ilu­stracji: https://​www​.face​book​.com/​k​o​drys/

Narady dyrek­torów przed inau­gu­racją roku szkol­nego 2018/2019

Narady dyrek­torów przed inau­gu­racją roku szkol­nego 2018/2019

W ponie­działek odbyły się narady inau­gu­ru­jące nowy rok szkolny 2018/2019 z dyrek­to­rami publicz­nych i nie­pu­blicz­nych szkół oraz pla­cówek woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego. Spo­tkanie było zor­ga­ni­zo­wane przez Kura­to­rium Oświaty w Byd­goszczy i odbyło się w Kino­te­atrze Klubu Inspek­to­ratu Wsparcia Sił Zbroj­nych w przy ul. Dwer­nic­kiego 1.

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka również brała udział w tym dniu, pre­zen­tując zbiory biblio­teczne, ofertę edu­ka­cyjną, infor­mację o zaję­ciach w Muzeum Oświaty na temat m.in. Mariana Rejew­skiego, a także zesta­wienia biblio­gra­ficzne książek i cza­so­pism. Wysta­wione było również zesta­wienie zaku­pio­nych przez biblio­tekę książek w ramach Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa. Zasy­gna­li­zo­wano też infor­mację o portalu Edu­polis, na którym zamiesz­czane są infor­macje o wyda­rze­niach z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego doty­czą­cych oświaty oraz kultury.

Podczas narady zapre­zen­to­wana była wystawa pt. „Muzeum Oświaty w Byd­goszczy na 100 lat Nie­pod­le­głej 1918 – 2018“.

Wer­nisaż Mał­go­rzaty Techner

Wer­nisaż Mał­go­rzaty Techner

W Biblio­tece została otwarta wystawa prac pla­stycz­nych młodej artystki Mał­go­rzaty Techner, stu­dentki Uni­wer­sy­tetu Arty­stycz­nego w Poznaniu. Orga­ni­za­torzy wystawy: Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy i Kujawsko-Pomor­skie Centrum Edu­kacji Nauczy­cieli w Byd­goszczy.
Foto­re­lacja z wer­ni­sażu:

Świą­teczne spo­tkanie z senio­rami

Świą­teczne spo­tkanie z senio­rami

W ramach współ­pracy z Domem Dzien­nego Pobytu “Senior” przy ul. Jodłowej w Byd­goszczy w Czy­telni Głównej Biblio­teki odbyło się świą­teczne spo­tkanie z senio­rami. Przy­byli goście obej­rzeli wystawę dziadków do orze­chów, która była połą­czona z pre­lekcją na temat kolekcji. Eks­po­naty na wystawę pocho­dziły z pry­wat­nych zbiorów pra­cow­ników Biblio­teki. W miłej atmos­ferze i ku zado­wo­leniu seniorów spę­dzi­liśmy ten przed­świą­teczny czas.

Mariola Burak