R O D O

RODO, czyli zmiany w prze­pi­sach dot. ochrony danych osobowych

Co to jest RODO?
Jest to powszechnie używany skrót Rozpo­rzą­dzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Jaki jest cel RODO?
Celem regulacji jest ujed­no­li­cenie zasad prze­twa­rzania danych osobowych na terenie całej Unii Euro­pej­skiej.

Co znajduje się w treści załą­czonej klauzuli?
Infor­macja o tym, jakie dane i w jakim celu są prze­twa­rzane, kto jest ich admi­ni­stra­torem, jakim podmiotom mogą zostać udostęp­nione oraz prawach przy­słu­gu­ją­cych osobom, których dane dotyczą.

Czy w związku z RODO należy się skon­tak­tować z Biblio­teką?
Nie, nie trzeba kontak­tować się z Biblio­teką, ani składać dodat­ko­wych oświad­czeń. Wystarczy zapoznać się z klauzulą infor­ma­cyjną dla Użyt­kow­ników / klauzulą infor­ma­cyjną dla Kontra­hentów.

Wniosek o usunięcie danych osobowych ze zbioru ewidencji czytel­ników