Ochrona danych osobo­wych – RODO

RODO, czyli zmiany w przepi­sach dot. ochrony danych osobo­wych

Co to jest RODO?
Jest to powszechnie używany skrót Rozpo­rzą­dzenia o Ochronie Danych Osobo­wych.

Jaki jest cel RODO?
Celem regulacji jest ujedno­li­cenie zasad przetwa­rzania danych osobo­wych na terenie całej Unii Europej­skiej.

Co znajduje się w treści załączonej klauzuli?
Infor­macja o tym, jakie dane i w jakim celu są przetwa­rzane, kto jest ich admini­stra­torem, jakim podmiotom mogą zostać udostęp­nione oraz prawach przysłu­gu­ją­cych osobom, których dane dotyczą.

Czy w związku z RODO należy się skontak­tować z Biblio­teką?
Nie, nie trzeba kontak­tować się z Biblio­teką, ani składać dodat­ko­wych oświad­czeń. Wystarczy zapoznać się z klauzulą infor­ma­cyjną dla Użytkow­ników / klauzulą infor­ma­cyjną dla Kontra­hentów.

Wniosek o usunięcie danych osobo­wych ze zbioru ewidencji czytel­ników