Ochrona danych oso­bo­wych – RODO

RODO, czyli zmiany w prze­pi­sach dot. ochrony danych oso­bo­wych

Co to jest RODO?
Jest to powszechnie używany skrót Roz­po­rzą­dzenia o Ochronie Danych Oso­bo­wych.

Jaki jest cel RODO?
Celem regu­lacji jest ujed­no­li­cenie zasad prze­twa­rzania danych oso­bo­wych na terenie całej Unii Euro­pej­skiej.

Co znaj­duje się w treści załą­czonej klau­zuli?
Infor­macja o tym, jakie dane i w jakim celu są prze­twa­rzane, kto jest ich admi­ni­stra­torem, jakim pod­miotom mogą zostać udo­stęp­nione oraz prawach przy­słu­gu­ją­cych osobom, których dane dotyczą.

Czy w związku z RODO należy się skon­tak­tować z Biblio­teką?
Nie, nie trzeba kon­tak­tować się z Biblio­teką, ani składać dodat­ko­wych oświad­czeń. Wystarczy zapo­znać się z klau­zulą infor­ma­cyjną dla Użyt­kow­ników / klau­zulą infor­ma­cyjną dla Kon­tra­hentów.

Wniosek o usu­nięcie danych oso­bo­wych ze zbioru ewi­dencji czy­tel­ników