Ochrona danych osobo­wych – RODO

RODO, czyli zmiany w prze­pi­sach dot. ochrony danych osobowych

Co to jest RODO?
Jest to powszechnie używany skrót Rozpo­rzą­dzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Jaki jest cel RODO?
Celem regu­lacji jest ujed­no­li­cenie zasad prze­twa­rzania danych osobo­wych na terenie całej Unii Europejskiej.

Co znaj­duje się w treści załą­czonej klauzuli?
Infor­macja o tym, jakie dane i w jakim celu są prze­twa­rzane, kto jest ich admi­ni­stra­torem, jakim podmiotom mogą zostać udostęp­nione oraz prawach przy­słu­gu­ją­cych osobom, których dane dotyczą.

Czy w związku z RODO należy się skon­tak­tować z Biblioteką?
Nie, nie trzeba kontak­tować się z Biblio­teką, ani składać dodat­ko­wych oświad­czeń. Wystarczy zapo­znać się z klau­zulą infor­ma­cyjną dla Użyt­kow­ników / klau­zulą infor­ma­cyjną dla Kontrahentów.

Jak można skon­tak­tować się z inspek­torem danych osobo­wych w Bibliotece?
Wszelkie pytania i uwagi należy prze­syłać na adres e‑mail: iod@​pbw.​bydgoszcz.​pl. Inspek­torem danych osobo­wych jest p. Edyta Ksobiak.

Wniosek o usunięcie danych osobo­wych ze zbioru ewidencji czytelników