Niepeł­no­sprawni

Niepeł­no­sprawni

Infor­macja dla osób doświad­cza­ją­cych trwale lub okresowo trudności w komu­ni­ko­waniu i poru­szaniu się, pragną­cych skorzy­stać z zasobów i usług biblio­teki

Czytelnia online

Czytelnia online

Dostęp do serwisu IBUK LIBRA zawie­ra­ją­cego elek­tro­niczne wersje książek naukowych. Cyfrowa wypo­ży­czalnia między­bi­blio­teczna książek i czaso­pism nauko­wych ACADEMICA

Lekcje muzealne

Lekcje muzealne

Szkoła naszych dziadków i pradziadków; Losy nauczy­cieli bydgo­skich w latach 1939 – 1945; Tajne nauczanie; Spra­wie­dliwi wśród Narodów Świata – Irena Sendle­rowa; Sekrety Bydgoszczy… Wszystkie tematy

Medioteka

Medioteka

Medioteka Języka Niemiec­kiego pod patro­natem Goethe Institut, a także bogate zbiory do nauczania języka angiel­skiego, fran­cu­skiego, hisz­pań­skiego. Zbiory dźwiękowe, filmy, audio­booki.

Uczeń zdolny

Uczeń zdolny

Oferta specjalna w dostępie do zbiorów dla uczniów z reko­men­dacją nauczy­ciela prowa­dzą­cego.

Dostęp do Internetu

Dostęp do Internetu

Bezprze­wo­dowy dostęp do sieci Internet dla użyt­kow­ników posia­da­ją­cych przenośne urzą­dzenia zgodne z Wi-Fi. Możliwość korzy­stania z kompu­terów w Wydziale Infor­macji.

Wolon­ta­riat

Wolon­ta­riat

Projekty wolon­ta­riatu euro­pej­skiego w biblio­tece: Travel to Europe, Together in Europe, To Be Like Librarian. (więcej…)