Nasze ekspo­naty na Festi­walu Sztuk Wizualnych

Nasze ekspo­naty na Festi­walu Sztuk Wizualnych

W czwartek, 9 lipca 2020 r. o godz.18.00, nastą­piło otwarcie wystawy Roberta Kuśmi­row­skiego „Four-Bidden Museum“. Wernisaż był jedno­cze­śnie inau­gu­racją VII edycji festi­walu „OKO NIGDY NIE ŚPI“. Ta ekspo­zycja to arty­styczna prze­strzeń „zamro­żona w ramce muze­alnej”, zatrzy­mu­jąca i utrwa­la­jąca czas, miejsca, przed­mioty „ukazane i prze­ka­zane dalszym pokoleniom”.

Kura­torką Między­na­ro­do­wych Spotkań Nieprzy­pad­ko­wych „OKO NIGDY NIE ŚPI“ 2020 – UCZTA w Galerii Miej­skiej bwa w Bydgoszczy jest Anda Rotten­berg. Tematem tego­rocz­nych spotkań festi­wa­lo­wych jest Uczta. Cytując profe­sora Zbigniewa Miko­łajkę: „Uczta jest prze­cież w swej najgłęb­szej istocie, żywiołem zbio­ro­wego istnienia, rady­kalnym zaprze­cze­niem samot­ności czło­wieka. I w tym właśnie wyraża się jej siła i sens”. Ową siłę i sens będą tworzyli Artyści, Profe­so­rowie, Krytycy, a kosz­tować smaków podczas czte­ro­dniowej UCZTY kultu­ralnej będą Widzowie, Uczest­nicy, Odbiorcy.

Muzeum Oświaty w Bydgoszczy wypo­ży­czyło ekspo­naty ze swoich zbiorów na wystawę UCZTA. Dzisiaj dzie­limy się z Państwem relacją z werni­sażu i otwarcia festi­walu. Nadmie­niam, że zwie­dzanie odbyło się z zacho­wa­niem reżimu sani­tar­nego zawią­za­nego z ogra­ni­cze­niami Covid-19. Godzinne ocze­ki­wanie w kolejce na wejście do galerii rekom­pen­sują doznania wizu­alne wystawy.

Tekst i zdjęcia: Joanna Grabowska-Janowiak

Wirtu­alny spacer 360º w Muzeum Oświaty

Wirtu­alny spacer 360º w Muzeum Oświaty

Wyko­nawca usługi digi­ta­li­zacji metodą foto­grafii pano­ra­micznej wykonał spacer wirtu­alny w Muzeum Oświaty. Niektóre sale tego Wydziału Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy można teraz zwie­dzać wirtualnie.

Spacer 360º wyko­nano w ramach projektu „Kultura w zasięgu 2.0”. Projekt jest współ­fi­nan­so­wany ze środków Euro­pej­skiego Funduszu Rozwoju Regio­nal­nego oraz ze środków budżetu Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego i Part­nerów Projektu w ramach Regio­nal­nego Programu Opera­cyj­nego Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego na lata 2014 – 2020.

Depar­ta­ment Cyfry­zacji Urzędu Marszał­kow­skiego Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego zaprasza również na wirtu­alne wycieczki po innych inte­re­su­ją­cych zakąt­kach woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego zwią­za­nych z zacho­wa­niem dzie­dzictwa naro­do­wego oraz promocją kultury i sztuki, które wzięły udział w tym projekcie.

Otwarcie wystawy plenerowej

Otwarcie wystawy plenerowej

Od kała­marza do tabletu. 400 lat klasyków w Bydgoszczy“ to tytuł wystawy, którą zorga­ni­zo­wała Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego we współ­pracy z Kujawsko-Pomor­skim Centrum Dzie­dzictwa Oświaty w związku z jubi­le­uszem 400-lecia I Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego w Bydgoszczy.

Ekspo­zycja składa się z 10 plansz prezen­tu­ją­cych orygi­nalne foto­grafie ze zbiorów Muzeum Oświaty (wydziału biblio­teki), na których utrwa­lono życie szkoły, nauczy­cieli, uczniów, pracownie, patrio­tyczne uroczy­stości szkolne, wycieczki i obozy harcer­skie, świa­dectwa, kary­ka­tury nauczy­cieli, podręcz­niki, wypo­sa­żenie uczniów. Wystawa towa­rzyszy obchodom jubi­le­uszu najstar­szej w mieście placówki oświa­towej.

Wernisaż odbył się 25 paździer­nika 2019 r. na pl. Wolności. Inicja­tywę udostęp­nienia miesz­kańcom grodu nad Brdą zewnętrznej wystawy poste­rowej wsparł finan­sowo organ admi­ni­stracji publicznej — Miasto Bydgoszcz.

fot. Małgo­rzata Kalinowska

Podsu­mo­wanie konkursu „Mój bajkowy przyjaciel“

Podsu­mo­wanie konkursu „Mój bajkowy przyjaciel“

W Muzeum Oświaty w Bydgoszczy – wydziale Peda­go­gicznej Biblio­teki im. Mariana Rejew­skiego – odbyła się gala wręczenia nagród w woje­wódzkim konkursie plastycznym pt. „Mój bajkowy przy­ja­ciel”. Współ­or­ga­ni­za­torem konkursu był Teatr Polski w Bydgoszczy, który ufun­dował bilety na spek­takl dla dzieci. Hono­rowy patronat nad konkursem objął Marszałek Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego Piotr Całbecki i Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik.

Konkurs skie­ro­wany był do uczniów z klas 1 – 3 szkoły podsta­wowej. Do orga­ni­za­tora wpły­nęły aż 104 prace z całego woje­wództwa kujawsko – pomor­skiego: z Bydgoszczy, Koro­nowa, Więc­borka, Chełmży, Złejwsi Wiel­kiej, Słębowa, Gruczna, Sitowia i Ostro­wi­tego. Łącznie z 20 szkół. Tema­tyka prac była bardzo różno­rodna, aż nie sposób jej tutaj opisać. Prace przed­sta­wiały 65 postaci bajko­wych. Pani Anna Drejas z Zespołu Szkół Plastycz­nych w Bydgoszczy omówiła walory arty­styczne nagro­dzo­nych prac. Na zakoń­czenie uroczy­stości Wiktoria Runge ze SP nr 58 w Bydgoszczy wystą­piła przed laure­atami konkursu z programem artystycznym.

Wszystkim laure­atom serdecznie gratulujemy!

Poniżej prezen­tu­jemy relację foto­gra­ficzną z gali wręczenia nagród oraz nagro­dzone prace w woje­wódzkim konkursie plastycznym „Mój bajkowy przyjaciel”.

Joanna Grabowska-Jano­wiak – kier. Muzeum Oświaty w Bydgoszczy

 
Wernisaż wystawy malar­skiej „Poza wyobraźnią“

Wernisaż wystawy malar­skiej „Poza wyobraźnią“

Czy malar­stwo współ­czesne intry­guje i zachwyca? Kto przy­szedł na wernisaż wystawy malar­skiej Natalii i Macieja Jeliń­skich pt. „Poza wyobraźnią“ mógł się o tym prze­konać. Muzeum Oświaty otwo­rzyło tę wystawę wieczorem 18 maja, czyli dla miło­śników Nocy Muzeów.

Natalia i Maciej Jelińscy są człon­kami szubiń­skiej grupy plastyków „Plama’s“. Razem prowadzą prywatną galerię „Kory­ta­rzyk“ w Szubinie. Natalia Jelińska jest absol­wentką Uniwer­sy­tetu Arty­stycz­nego w Poznaniu na Wydziale Edukacji Arty­stycznej. Inte­re­suje się przede wszystkim malar­stwem szta­lu­gowym, rysun­kiem, grafiką kompu­te­rową i insta­lacją. Bierze udział w plene­rach plastycz­nych na terenie całego kraju. Maciej Jeliński zajmuje się głównie malar­stwem szta­lu­gowym, rysun­kiem i insta­lacją. W orygi­nalny sposób inter­pre­tuje sztukę austra­lij­skich Abory­genów. Znając ich prace, z początku naśla­duje ich tech­nikę „krop­ko­wania“. Jednak przez lata wykształcił swój własny styl w malar­stwie, a miano­wicie na płaskie kolory nakłada struk­tury barw­nych kropek, kółe­czek, które harmo­ni­zują z tłem płasz­czyzny. Stosuje abstrak­cyjne barwy i kształty dzięki czemu nadaje malo­wanym przed­miotom i posta­ciom zupełnie nowy wymiar.

Noc Muzeów 2019

Noc Muzeów 2019

Zakoń­czyła się kolejna Noc Muzeów. Muzeum Oświaty przy­go­to­wało w tym roku wernisaż wystawy malar­skiej Natalii i Macieja Jeliń­skich „Poza wyobraźnią“ oraz udostęp­niło zwie­dza­jącym stałe wystawy:

 • Szkoła naszych dziadków i pradziadków
 • Szkol­nictwo w okresie PRL
 • Drogi zdoby­wania zawodu nauczyciela
 • Losy bydgo­skich nauczy­cieli w latach 1939 – 1945
 • Marian Rejewski – bydgosz­czanin, mate­matyk i kryptolog
  .
Noc Muzeów 2019

Noc Muzeów 2019

Muzeum Oświaty zaprasza 18/19 maja w godzi­nach od 17.00 do 01.00. O godz. 18.00 odbę­dzie się wernisaż wystawy malar­skiej Natalii i Macieja Jeliń­skich pt. „Poza wyobraźnią“. Natalia i Maciej Jelińscy są człon­kami szubiń­skiej grupy plastyków „Plama’s“. Razem prowadzą prywatną galerię „Kory­ta­rzyk“ w Szubinie. Natalia Jelińska jest absol­wentką Uniwer­sy­tetu Arty­stycz­nego w Poznaniu na Wydziale Edukacji Arty­stycznej. Inte­re­suje się przede wszystkim malar­stwem szta­lu­gowym, rysun­kiem, grafiką kompu­te­rową i insta­lacją. Bierze udział w plene­rach plastycz­nych na terenie całego kraju. Maciej Jeliński zajmuje się głównie malar­stwem szta­lu­gowym, rysun­kiem i insta­lacją. W orygi­nalny sposób inter­pre­tuje sztukę austra­lij­skich Abory­genów. Znając ich prace, z początku naśla­duje ich tech­nikę „krop­ko­wania“. Jednak przez lata wykształcił swój własny styl w malar­stwie, a miano­wicie na płaskie kolory nakłada struk­tury barw­nych kropek, kółe­czek, które harmo­ni­zują z tłem płasz­czyzny. Stosuje abstrak­cyjne barwy i kształty dzięki czemu nadaje malo­wanym przed­miotom i posta­ciom zupełnie nowy wymiar.

Zapra­szamy do zwie­dzania naszych stałych ekspozycji:

Szkoła naszych dziadków i pradziadków” – zapra­szamy rodziców z dziećmi do szkoły z okresu dwudzie­sto­lecia międzywojennego.

Szkol­nictwo w okresie PRL” – wystawa wspo­mnień dla wszyst­kich, którzy w tym okresie z torni­strem na plecach wędro­wali do szkoły.

Drogi zdoby­wania zawodu nauczy­ciela” – wystawa prze­zna­czona w szcze­gól­ności dla nauczy­cieli i osób zwią­za­nych z oświatą.

Losy bydgo­skich nauczy­cieli w latach 1939 – 1945” – zachę­camy do zwie­dzenia wystawy doty­czącej życia bydgosz­czan w tym okresie.

Marian Rejewski – bydgosz­czanin, mate­matyk, kryp­tolog” – każda z odwie­dza­ją­cych osób będzie miała możli­wość wyko­rzy­stać w prak­tyce symu­lator Enigmy.

Joanna Grabowska-Jano­wiak
kierownik Muzeum Oświaty (wydziału Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy)

Niepod­legła. Lubię to!

Niepod­legła. Lubię to!

Uczniowie ze Szkoły Podsta­wowej nr 12 im. Żwirki i Wigury z Oddzia­łami Inte­gra­cyj­nymi w Bydgoszczy prze­ka­zali do Muzeum Oświaty w Bydgoszczy księgę „Niepod­legła. Lubię to!“ wydaną z okazji 100-lecia odzy­skania przez Polskę niepodległości.
Nazwa projektu – „Niepod­legła. Lubię to!“ – nawią­zuje do znanego z serwisu społecz­no­ścio­wego przy­cisku, poprzez który użyt­kow­nicy wyra­żają swoją apro­batę oraz zain­te­re­so­wanie danym tematem. Nawią­zując do współ­cze­snych form – inter­ne­to­wych konte­nerów, które agre­gują treści o wspólnym mianow­niku tzw. hash­tagu (#) – zebrano myśli doty­czące #niepod­legła.
Z tym na pozór łatwym tematem zmie­rzyli się uczniowie współ­cze­snej szkoły. Zadanie to niewąt­pliwie wyma­gało od uczniów chwili refleksji. Pozwo­liło zasta­nowić się nad znacze­niem słów, które były ważne sto lat temu i wierzymy, że są ważne i dziś. Projekt miał charakter wielo­po­ko­le­niowy – swoje prze­my­ślenia w księdze zapi­sali również nauczy­ciele, pracow­nicy oraz rodzice uczniów, także charakter wielo­wy­mia­rowy. Wpisuje się w obchody stulecia niepod­le­głości i stawia przed uczniami niełatwe zadanie – uzasad­nienia z pozoru prostych słów, a także czyni ich odpo­wie­dzial­nymi za słowo, które zapi­sane – pozo­stanie w historii jako głos dzisiej­szego poko­lenia. Księga zawiera odpo­wiedzi na pytania: Czym dziś jest Niepod­legła? Za co dziś lubimy Polskę?

Pastwiska wyobraźni – warsz­taty dla muzealników

Pastwiska wyobraźni – warsz­taty dla muzealników

Muzeum Oświaty w Bydgoszczy gościło muze­al­ników z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego. Zorga­ni­zo­wa­liśmy 15. już edycję Pastwisk wyobraźni pt.: Edukacja Niepodległościowa.

Pastwiska wyobraźni to warsz­taty dla eduka­torów muze­al­nych. Projekt został zaini­cjo­wany przez Muzeum Etno­gra­ficzne im. Marii Znamie­row­skiej-Prüf­fe­rowej w Toruniu w 2013 roku. Autorką projektu i osobą odpo­wie­dzialną za jego reali­zację jest kustosz Maria Pokrzyw­nicka, kierownik Działu Edukacji. Adre­satem projektu jest środo­wisko eduka­torów muze­al­nych pracu­ją­cych głównie w woje­wódz­twie kujawsko-pomor­skim. Ideą jest prze­pro­wa­dzenie cyklu warsz­tatów, inte­gracja i współ­praca samo­kształ­ce­niowa osób, od których zależy reali­zacja eduka­cyjnej funkcji muzeów. Celem głównym warsz­tatów jest umoż­li­wienie uczest­nikom bezpo­śred­niej wymiany doświad­czeń, rozwi­janie kompe­tencji eduka­torów jako inter­pre­ta­torów dzie­dzictwa kultury zgodnie ze współ­cze­snymi tren­dami rozwoju lokalnej i globalnej roli muzeów.

Muzeum Oświaty – wydział Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy – podzie­liło się z muze­al­ni­kami swoimi doświad­cze­niami w pracy eduka­cyjnej. Zapro­po­no­wa­liśmy udział w bogatej ofercie reali­zo­wanej przez muzeum. Uczest­nicy spotkania zwie­dzili wystawę „Muzeum Oświaty na 100 lat Niepod­le­głej“, uczest­ni­czyli w warsz­ta­tach „Spra­wie­dliwi wśród Narodów Świata – Irena Sendle­rowa“, poznali postać patrona biblio­teki – Mariana Rejew­skiego. Wszyscy uczest­nicy warsz­tatów wyko­ny­wali też kokardę naro­dową oraz zapo­znali się z grami histo­rycz­nymi i pokojem zagadek Escape room – Klub Enigma. Na zakoń­czenie odbyło się spotkanie autor­skie z Markiem Pastur­cza­kiem i Jerzym Lelwicem promu­ją­cymi książkę pt. „Trzeba ginąć, stąd się nie wychodzi. Krojanty 1939 – prawda, mity, legendy“.

Spotkanie w ramach Pastwisk wyobraźni uważamy za bardzo inspi­ru­jącą wymianę doświad­czeń w środo­wisku muzealników.

Wernisaż prac Elżbiety Ratajczak

Wernisaż prac Elżbiety Ratajczak

W biblio­tece odbył się wernisaż wystawy pt. „Kodrysy duszy“ autor­stwa Elżbiety Rataj­czak, zorga­ni­zo­wany przez Muzeum Oświaty w Bydgoszczy. Artystka opro­wa­dziła po wystawie uczest­ników spotkania, opowie­działa jak powstaje Kodrys, omówiła prezen­to­wane prace i prze­pro­wa­dziła zwie­dza­ją­cych przez tajniki zapi­sane w symbo­lice prezen­to­wa­nych prac. Wernisaż spotkał się z dużym zain­te­re­so­wanie odbiorców.

Elżbieta Rataj­czak z wykształ­cenia jest kreśla­rzem, a ponad wszystko pasjo­natką sztuki. Brała udział w licz­nych konkur­sach plastycz­nych i plene­rach arty­stycz­nych. Twór­czość plastyczna artystki to malar­stwo szta­lu­gowe, rysunek, rzeźba, foto­grafia. Stosuje różne tech­niki malar­skie: akryl, tusz, ołówek, suche pastele. Tema­tami jej prac są krajo­brazy, portrety, martwa natura, a przede wszystkim rysunek intu­icyjny – kodrys. Są one zaszy­fro­waną infor­macją. To auto­ma­tyczne pismo rysun­kowe prze­ka­zu­jące wiedzę z naszej prze­strzeni. Proces powsta­wania kodrysu polega na łączeniu się na subtelnym poziomie z duszą innej osoby prze­ni­kając jej naturę, by za pomocą symbo­licz­nego obrazu ukazać to w kodrysie. Przed­stawia on odbicie fal duszy wysy­ła­nych w otoczenie i jest zapisem symbo­licznym, często tajemniczym.

Wystawa na 100-lecie odzy­skania niepod­le­głości Polski

Wystawa na 100-lecie odzy­skania niepod­le­głości Polski

Z okazji 100-lecia Niepod­le­głości Polski Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy przy­go­to­wała wystawę foto­grafii, doty­czącą historii szkol­nictwa w okresie między­wo­jennym. Wyda­rzenie to jest objęte patro­natem Marszałka Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego Piotra Całbeckiego.

Inspi­racją przed­się­wzięcia było nabycie do zbiorów Biblio­teki kolekcji nega­tywów foto­grafii Jana Szyca, wyko­na­nych w latach 1914 – 1938 wraz z opisem poszcze­gól­nych nega­tywów doty­czą­cych szkoły, w której pracował, czyli Państwo­wego Gimna­zjum nr 1 im. Miko­łaja Koper­nika, a obecnie Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego nr 1 im. Miko­łaja Koper­nika w Toruniu. Na nega­ty­wach utrwa­lono sceny z życia szkoły, która w 2018 r. obchodzi jubi­leusz 450-lecia działalności.

Ekspo­zycja składa się z dzie­sięciu plansz, z których pierwsza przed­stawia najważ­niejsze daty z dziejów I Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego im. Miko­łaja Koper­nika w Toruniu. Kanwą scena­riusza wystawy są etapy życia Jana Szyca, który w latach 1922 – 1952 był nauczy­cielem tej szkoły. Plansze zawie­rają zdjęcia z okresu między­wo­jen­nego, m.in. pracowni lekcyj­nych, uroczy­stości szkol­nych, harcer­skich i patrio­tycz­nych z udziałem uczniów i nauczy­cieli przed­wo­jen­nego Gimna­zjum Miko­łaja Koper­nika w Toruniu. Profesor Jan Szyc był nauczy­cielem fizyki i opie­kunem Szkol­nego Koła Astro­no­micz­nego. Był także jednym z zało­ży­cieli Toruń­skiego Oddziału Polskiego Towa­rzy­stwa Miło­śników Astro­nomii, a także jego prezesem oraz człon­kiem Towa­rzy­stwa Nauko­wego w Toruniu i Polskiego Towa­rzy­stwa Fizycznego.

Wystawie przy­świe­cają nastę­pu­jące cele:

 • Rozwijać patrio­tyczne, obywa­tel­skie i społeczne postawy uczniów poprzez przy­bli­żenie historii życia ich rówie­śników sprzed lat;
 • Czcić pamięć o ludziach, którzy żyli, praco­wali i tworzyli historię regionu oraz ocalić od zapo­mnienia wyda­rzenia, które się na nią złożyły;
 • Ochronić dzie­dzictwo kultu­rowe regionu dla przy­szłych pokoleń i aktywnie promować w środo­wisku zacho­wane artefakty;
 • Wydo­bywać doku­menty życia codzien­nego oraz zachować je w jak najlep­szym stanie dla przy­szłych pokoleń, poprzez ich digitalizację;
 • Dotrzeć z infor­macją o tych fascy­nu­ją­cych zaso­bach do najszer­szego grona odbiorców i udostępnić je środo­wisku lokalnemu.

Wystawa jest tylko małym frag­mentem kolekcji 194 nega­tywów, w tym na płytach szkla­nych (dage­ro­ty­pach), które znaj­dują się w zbio­rach Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. Można mówić o małym cudzie, w obliczu tego, że udało się zachować nega­tywy, które mają blisko 100 lat i dokładnie wiadomo, kto jest ich autorem. Nato­miast wielkim cudem jest fakt, iż uwiecz­nione zdjęcia przed­sta­wiają wyda­rzenia, miejsca i ludzi, które dla nas – współ­cze­snych i przy­szłych pokoleń – są istotne.

Do powstania wystawy przy­czy­niło się wiele osób. Dzięki dzia­ła­niom pani prof. dr hab. Lidii Smentek, jej osobi­stym kontaktom i zaan­ga­żo­waniu, można było zakupić do zbiorów Biblio­teki nega­tywy zdjęć od kolek­cjo­nera, pana Zbigniewa Kieł­basy z Poznania. Autorem wersji cyfrowej zdjęć jest pan Marek Nonie­wicz, artysta foto­grafik, czło­wiek o wiel­kiej pasji, wice­prezes Okręgu Kujawsko-Pomor­skiego Związku Polskich Arty­stów Foto­gra­fików i kustosz Muzeum Foto­grafii przy Wyższej Szkole Gospo­darki w Bydgoszczy, który wywołał nega­tywy i dokonał ich digi­ta­li­zacji dla potrzeb ekspo­zycji. Autor­kami scena­riusza wystawy są panie: Joanna Grabowska-Jano­wiak, Iwona Skowron i Małgo­rzata Kali­nowska, nauczy­cielki z Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy.

Terminy prezen­tacji:
4 – 21 wrze­śnia 2018 r. – w Urzę­dzie Marszał­kow­skim w Toruniu przy Placu Teatralnym 2, na pierw­szym piętrze budynku,
22 wrze­śnia – na terenie Centrum Kultu­ralno-Kongre­so­wego Jordanki,
24 wrze­śnia – 12 paździer­nika – na Rynku Nowo­miej­skim w Toruniu,
12 paździer­nika – I Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Miko­łaja Koper­nika w Toruniu.

Ekspo­zycja jest mobilna. Istnieje możli­wość jej wypożyczenia.
Infor­macje i zapisy w Muzeum Oświaty w Bydgoszczy, od ponie­działku do piątku w godzi­nach 9.00 – 15.00, pod nr tel. 52 342 65 90.

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka serdecznie zaprasza do obej­rzenia tej niezwy­kłej prezentacji.
Wystawa została sfinan­so­wana ze środków budże­to­wych Woje­wództwa Kujawsko-Pomorskiego.

Opra­co­wanie cyfrowe nega­tywów zdjęć: Marek Noniewicz
Opra­co­wała: Ewa Pronobis-Sosnowska

Wystawa plene­rowa na Rynku Nowo­miej­skim w Toruniu

Wystawa plene­rowa na Rynku Nowo­miej­skim w Toruniu

Przy­go­to­wana przez Peda­go­giczną Biblio­tekę Woje­wódzką w Bydgoszczy wystawa z okazji 100-lecia niepod­le­głości, prezen­tu­jąca zdjęcia z okresu między­wo­jen­nego autor­stwa Jana Szyca, jest dostępna dla toru­nian od 24 wrze­śnia. Po dwóch tygo­dniach zostanie prze­nie­siona do obcho­dzą­cego 450-lecie I Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego w Toruniu.

Prezen­tacja wystawy plene­rowej w Centrum Jordanki

Prezen­tacja wystawy plene­rowej w Centrum Jordanki

W minioną sobotę biblio­teka prezen­to­wała ekspo­zycję „450 I Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego w Toruniu“ podczas uroczy­stej gali jubi­le­uszowej VII Zjazdu Absol­wentów w Centrum Kultu­ralno-Kongre­sowym Jordanki w Toruniu.

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy przy­go­to­wała tę wystawę foto­grafii doty­czącą historii szkol­nictwa w okresie między­wo­jennym na podstawie zbiorów Muzeum Oświaty w Bydgoszczy (nega­tywów, w tym dage­ro­typów, z lat 1914 – 1938). Ekspo­zycja przed­stawia kolekcję zdjęć autor­stwa Jana Szyca, nauczy­ciela Państwo­wego Gimna­zjum nr 1 im. Miko­łaja Koper­nika w Toruniu. Inspi­racją przy­go­to­wania wystawy stały się obchody jubi­le­uszowe najstar­szej szkoły w regionie.

.

Dzień Regionów na zlocie harcerskim

Dzień Regionów na zlocie harcerskim

Na Wyspie Sobie­szew­skiej trwa największy w historii naszego kraju ogól­no­polski zlot harcerzy. Ponad 12 tys. młodych ludzi „zamel­do­wało się“ na gdań­skiej wyspie, a wielu z nich można spotkać każdego dnia m.in. na ulicach Głów­nego i Starego Miasta. Atrakcji harce­rzom nie brakuje, nie zabrakło ich także w sobotę, 11 sierpnia, kiedy to na terenie miasteczka zloto­wego zapla­no­wano Dzień Regionów.
Muzeum Oświaty w Bydgoszczy uczest­ni­czyło w Dniu Regionów promując postać słyn­nego bydgosz­cza­nina, mate­ma­tyka i kryp­to­loga – Mariana Rejew­skiego. Uczest­nicy zlotu mieli możli­wość poznania w prak­tyce zasady dzia­łania niemiec­kiej maszyny szyfru­jącej. Na specjalnie przy­go­to­wanym symu­la­torze Enigmy można było szyfrować i deszy­frować zako­do­wane infor­macje. Ponadto muzeum przy­go­to­wało warsz­taty piśmien­nicze, dzięki którym uczest­nicy zlotu pozna­wali sztukę pisania piórem i atra­mentem tzw. kali­grafię oraz zapo­znali się z zasa­dami funk­cjo­no­wania starej szkoły. Dużym powo­dze­niem wśród uczest­ników cieszyły się warsz­taty pisania na maszynie.
Zlot ZHP Gdańsk 2018 jest częścią jubi­le­uszu 100-lecia odzy­skania niepod­le­głości przez Polskę oraz 100-lecia Związku Harcer­stwa Polskiego, który został objęty Patro­natem Naro­dowym Prezy­denta Rzeczy­po­spo­litej Polskiej w Stulecie Odzy­skania Niepod­le­głości oraz wpisuje się w program wyda­rzeń Niepod­legła 2018.

Wakacje w bibliotece

Wakacje w bibliotece

W wydziale Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej – Muzeum Oświaty – w lipcu i sierpniu odby­wają się zajęcia eduka­cyjne dla uczest­ników kolonii, półko­lonii i świe­tlic środo­wi­sko­wych. Dzie­ciom propo­nu­jemy spotkania połą­czone z warsz­ta­tami. Jest dużo uśmiechu, zabawy i podróży w czasie.