Podsu­mo­wanie konkursu „Mój bajkowy przyja­ciel“

Podsu­mo­wanie konkursu „Mój bajkowy przyja­ciel“

W Muzeum Oświaty w Bydgoszczy – wydziale Pedago­gicznej Biblio­teki im. Mariana Rejew­skiego – odbyła się gala wręczenia nagród w wojewódzkim konkursie plastycznym pt. „Mój bajkowy przyja­ciel”. Współ­or­ga­ni­za­torem konkursu był Teatr Polski w Bydgoszczy, który ufundował bilety na spektakl dla dzieci. Honorowy patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomor­skiego Piotr Całbecki i Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik.

Konkurs skiero­wany był do uczniów z klas 1 – 3 szkoły podsta­wowej. Do organi­za­tora wpłynęły aż 104 prace z całego województwa kujawsko – pomor­skiego: z Bydgoszczy, Koronowa, Więcborka, Chełmży, Złejwsi Wielkiej, Słębowa, Gruczna, Sitowia i Ostro­wi­tego. Łącznie z 20 szkół. Tematyka prac była bardzo różno­rodna, aż nie sposób jej tutaj opisać. Prace przed­sta­wiały 65 postaci bajko­wych. Pani Anna Drejas z Zespołu Szkół Plastycz­nych w Bydgoszczy omówiła walory artystyczne nagro­dzo­nych prac. Na zakoń­czenie uroczy­stości Wiktoria Runge ze SP nr 58 w Bydgoszczy wystą­piła przed laure­atami konkursu z programem artystycznym.

Wszystkim laure­atom serdecznie gratu­lu­jemy!

Poniżej prezen­tu­jemy relację fotogra­ficzną z gali wręczenia nagród oraz nagro­dzone prace w wojewódzkim konkursie plastycznym „Mój bajkowy przyja­ciel”.

Joanna Grabowska-Janowiak – kier. Muzeum Oświaty w Bydgoszczy

 
Wernisaż wystawy malar­skiej „Poza wyobraźnią“

Wernisaż wystawy malar­skiej „Poza wyobraźnią“

Czy malar­stwo współ­czesne intry­guje i zachwyca? Kto przyszedł na wernisaż wystawy malar­skiej Natalii i Macieja Jeliń­skich pt. „Poza wyobraźnią“ mógł się o tym przekonać. Muzeum Oświaty otworzyło tę wystawę wieczorem 18 maja, czyli dla miłośników Nocy Muzeów.

Natalia i Maciej Jelińscy są człon­kami szubiń­skiej grupy plastyków „Plama’s“. Razem prowadzą prywatną galerię „Koryta­rzyk“ w Szubinie. Natalia Jelińska jest absol­wentką Uniwer­sy­tetu Artystycz­nego w Poznaniu na Wydziale Edukacji Artystycznej. Intere­suje się przede wszystkim malar­stwem sztalu­gowym, rysun­kiem, grafiką kompu­te­rową i insta­lacją. Bierze udział w plene­rach plastycz­nych na terenie całego kraju. Maciej Jeliński zajmuje się głównie malar­stwem sztalu­gowym, rysun­kiem i insta­lacją. W orygi­nalny sposób inter­pre­tuje sztukę austra­lij­skich Abory­genów. Znając ich prace, z początku naśla­duje ich technikę „kropko­wania“. Jednak przez lata wykształcił swój własny styl w malar­stwie, a miano­wicie na płaskie kolory nakłada struk­tury barwnych kropek, kółeczek, które harmo­ni­zują z tłem płasz­czyzny. Stosuje abstrak­cyjne barwy i kształty dzięki czemu nadaje malowanym przed­miotom i posta­ciom zupełnie nowy wymiar.

Noc Muzeów 2019

Noc Muzeów 2019

Zakoń­czyła się kolejna Noc Muzeów. Muzeum Oświaty przygo­to­wało w tym roku wernisaż wystawy malar­skiej Natalii i Macieja Jeliń­skich „Poza wyobraźnią“ oraz udostęp­niło zwiedza­jącym stałe wystawy:

 • Szkoła naszych dziadków i pradziadków
 • Szkol­nictwo w okresie PRL
 • Drogi zdoby­wania zawodu nauczy­ciela
 • Losy bydgo­skich nauczy­cieli w latach 1939 – 1945
 • Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk i kryptolog
  .
Noc Muzeów 2019

Noc Muzeów 2019

Muzeum Oświaty zaprasza 18/19 maja w godzi­nach od 17.00 do 01.00. O godz. 18.00 odbędzie się wernisaż wystawy malar­skiej Natalii i Macieja Jeliń­skich pt. „Poza wyobraźnią“. Natalia i Maciej Jelińscy są człon­kami szubiń­skiej grupy plastyków „Plama’s“. Razem prowadzą prywatną galerię „Koryta­rzyk“ w Szubinie. Natalia Jelińska jest absol­wentką Uniwer­sy­tetu Artystycz­nego w Poznaniu na Wydziale Edukacji Artystycznej. Intere­suje się przede wszystkim malar­stwem sztalu­gowym, rysun­kiem, grafiką kompu­te­rową i insta­lacją. Bierze udział w plene­rach plastycz­nych na terenie całego kraju. Maciej Jeliński zajmuje się głównie malar­stwem sztalu­gowym, rysun­kiem i insta­lacją. W orygi­nalny sposób inter­pre­tuje sztukę austra­lij­skich Abory­genów. Znając ich prace, z początku naśla­duje ich technikę „kropko­wania“. Jednak przez lata wykształcił swój własny styl w malar­stwie, a miano­wicie na płaskie kolory nakłada struk­tury barwnych kropek, kółeczek, które harmo­ni­zują z tłem płasz­czyzny. Stosuje abstrak­cyjne barwy i kształty dzięki czemu nadaje malowanym przed­miotom i posta­ciom zupełnie nowy wymiar.

Zapra­szamy do zwiedzania naszych stałych ekspo­zycji:

Szkoła naszych dziadków i pradziadków” – zapra­szamy rodziców z dziećmi do szkoły z okresu dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

Szkol­nictwo w okresie PRL” – wystawa wspomnień dla wszyst­kich, którzy w tym okresie z torni­strem na plecach wędro­wali do szkoły.

Drogi zdoby­wania zawodu nauczy­ciela” – wystawa przezna­czona w szcze­gól­ności dla nauczy­cieli i osób związa­nych z oświatą.

Losy bydgo­skich nauczy­cieli w latach 1939 – 1945” – zachę­camy do zwiedzenia wystawy dotyczącej życia bydgosz­czan w tym okresie.

Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog” – każda z odwie­dza­ją­cych osób będzie miała możli­wość wykorzy­stać w praktyce symulator Enigmy.

Joanna Grabowska-Janowiak
kierownik Muzeum Oświaty (wydziału Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy)

Niepod­legła. Lubię to!

Niepod­legła. Lubię to!

Uczniowie ze Szkoły Podsta­wowej nr 12 im. Żwirki i Wigury z Oddzia­łami Integra­cyj­nymi w Bydgoszczy przeka­zali do Muzeum Oświaty w Bydgoszczy księgę „Niepod­legła. Lubię to!“ wydaną z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepod­le­głości.
Nazwa projektu – „Niepod­legła. Lubię to!“ – nawią­zuje do znanego z serwisu społecz­no­ścio­wego przycisku, poprzez który użytkow­nicy wyrażają swoją aprobatę oraz zainte­re­so­wanie danym tematem. Nawią­zując do współ­cze­snych form – inter­ne­to­wych konte­nerów, które agregują treści o wspólnym mianow­niku tzw. hashtagu (#) – zebrano myśli dotyczące #niepod­legła.
Z tym na pozór łatwym tematem zmierzyli się uczniowie współ­cze­snej szkoły. Zadanie to niewąt­pliwie wymagało od uczniów chwili refleksji. Pozwo­liło zasta­nowić się nad znacze­niem słów, które były ważne sto lat temu i wierzymy, że są ważne i dziś. Projekt miał charakter wielo­po­ko­le­niowy – swoje przemy­ślenia w księdze zapisali również nauczy­ciele, pracow­nicy oraz rodzice uczniów, także charakter wielo­wy­mia­rowy. Wpisuje się w obchody stulecia niepod­le­głości i stawia przed uczniami niełatwe zadanie – uzasad­nienia z pozoru prostych słów, a także czyni ich odpowie­dzial­nymi za słowo, które zapisane – pozostanie w historii jako głos dzisiej­szego pokolenia. Księga zawiera odpowiedzi na pytania: Czym dziś jest Niepod­legła? Za co dziś lubimy Polskę?

Pastwiska wyobraźni – warsz­taty dla muzeal­ników

Pastwiska wyobraźni – warsz­taty dla muzeal­ników

Muzeum Oświaty w Bydgoszczy gościło muzeal­ników z województwa kujawsko-pomor­skiego. Zorga­ni­zo­wa­liśmy 15. już edycję Pastwisk wyobraźni pt.: Edukacja Niepod­le­gło­ściowa.

Pastwiska wyobraźni to warsz­taty dla eduka­torów muzeal­nych. Projekt został zaini­cjo­wany przez Muzeum Etnogra­ficzne im. Marii Znamie­row­skiej-Prüffe­rowej w Toruniu w 2013 roku. Autorką projektu i osobą odpowie­dzialną za jego reali­zację jest kustosz Maria Pokrzyw­nicka, kierownik Działu Edukacji. Adresatem projektu jest środo­wisko eduka­torów muzeal­nych pracu­ją­cych głównie w wojewódz­twie kujawsko-pomor­skim. Ideą jest przepro­wa­dzenie cyklu warsz­tatów, integracja i współ­praca samokształ­ce­niowa osób, od których zależy reali­zacja eduka­cyjnej funkcji muzeów. Celem głównym warsz­tatów jest umożli­wienie uczest­nikom bezpo­śred­niej wymiany doświad­czeń, rozwi­janie kompe­tencji eduka­torów jako inter­pre­ta­torów dziedzictwa kultury zgodnie ze współ­cze­snymi trendami rozwoju lokalnej i globalnej roli muzeów.

Muzeum Oświaty – wydział Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej w Bydgoszczy – podzie­liło się z muzeal­ni­kami swoimi doświad­cze­niami w pracy eduka­cyjnej. Zapro­po­no­wa­liśmy udział w bogatej ofercie reali­zo­wanej przez muzeum. Uczest­nicy spotkania zwiedzili wystawę „Muzeum Oświaty na 100 lat Niepod­le­głej“, uczest­ni­czyli w warsz­ta­tach „Sprawie­dliwi wśród Narodów Świata – Irena Sendle­rowa“, poznali postać patrona biblio­teki – Mariana Rejew­skiego. Wszyscy uczest­nicy warsz­tatów wykony­wali też kokardę narodową oraz zapoznali się z grami histo­rycz­nymi i pokojem zagadek Escape room – Klub Enigma. Na zakoń­czenie odbyło się spotkanie autor­skie z Markiem Pastur­cza­kiem i Jerzym Lelwicem promu­ją­cymi książkę pt. „Trzeba ginąć, stąd się nie wychodzi. Krojanty 1939 – prawda, mity, legendy“.

Spotkanie w ramach Pastwisk wyobraźni uważamy za bardzo inspi­ru­jącą wymianę doświad­czeń w środo­wisku muzeal­ników.

Wernisaż prac Elżbiety Rataj­czak

Wernisaż prac Elżbiety Rataj­czak

W biblio­tece odbył się wernisaż wystawy pt. „Kodrysy duszy“ autor­stwa Elżbiety Rataj­czak, zorga­ni­zo­wany przez Muzeum Oświaty w Bydgoszczy. Artystka oprowa­dziła po wystawie uczest­ników spotkania, opowie­działa jak powstaje Kodrys, omówiła prezen­to­wane prace i przepro­wa­dziła zwiedza­ją­cych przez tajniki zapisane w symbo­lice prezen­to­wa­nych prac. Wernisaż spotkał się z dużym zainte­re­so­wanie odbiorców.

Elżbieta Rataj­czak z wykształ­cenia jest kreśla­rzem, a ponad wszystko pasjo­natką sztuki. Brała udział w licznych konkur­sach plastycz­nych i plene­rach artystycz­nych. Twórczość plastyczna artystki to malar­stwo sztalu­gowe, rysunek, rzeźba, fotografia. Stosuje różne techniki malar­skie: akryl, tusz, ołówek, suche pastele. Tematami jej prac są krajo­brazy, portrety, martwa natura, a przede wszystkim rysunek intuicyjny – kodrys. Są one zaszy­fro­waną infor­macją. To automa­tyczne pismo rysun­kowe przeka­zu­jące wiedzę z naszej przestrzeni. Proces powsta­wania kodrysu polega na łączeniu się na subtelnym poziomie z duszą innej osoby przeni­kając jej naturę, by za pomocą symbo­licz­nego obrazu ukazać to w kodrysie. Przed­stawia on odbicie fal duszy wysyła­nych w otoczenie i jest zapisem symbo­licznym, często tajem­ni­czym.

Wystawa na 100-lecie odzyskania niepod­le­głości Polski

Wystawa na 100-lecie odzyskania niepod­le­głości Polski

Z okazji 100-lecia Niepod­le­głości Polski Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy przygo­to­wała wystawę fotografii, dotyczącą historii szkol­nictwa w okresie między­wo­jennym. Wydarzenie to jest objęte patro­natem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomor­skiego Piotra Całbec­kiego.

Inspi­racją przed­się­wzięcia było nabycie do zbiorów Biblio­teki kolekcji negatywów fotografii Jana Szyca, wykona­nych w latach 1914 – 1938 wraz z opisem poszcze­gól­nych negatywów dotyczą­cych szkoły, w której pracował, czyli Państwo­wego Gimna­zjum nr 1 im. Mikołaja Koper­nika, a obecnie Liceum Ogólno­kształ­cą­cego nr 1 im. Mikołaja Koper­nika w Toruniu. Na negaty­wach utrwa­lono sceny z życia szkoły, która w 2018 r. obchodzi jubileusz 450-lecia działal­ności.

Ekspo­zycja składa się z dziesięciu plansz, z których pierwsza przed­stawia najważ­niejsze daty z dziejów I Liceum Ogólno­kształ­cą­cego im. Mikołaja Koper­nika w Toruniu. Kanwą scena­riusza wystawy są etapy życia Jana Szyca, który w latach 1922 – 1952 był nauczy­cielem tej szkoły. Plansze zawie­rają zdjęcia z okresu między­wo­jen­nego, m.in. pracowni lekcyj­nych, uroczy­stości szkol­nych, harcer­skich i patrio­tycz­nych z udziałem uczniów i nauczy­cieli przed­wo­jen­nego Gimna­zjum Mikołaja Koper­nika w Toruniu. Profesor Jan Szyc był nauczy­cielem fizyki i opiekunem Szkol­nego Koła Astro­no­micz­nego. Był także jednym z założy­cieli Toruń­skiego Oddziału Polskiego Towarzy­stwa Miłośników Astro­nomii, a także jego prezesem oraz człon­kiem Towarzy­stwa Nauko­wego w Toruniu i Polskiego Towarzy­stwa Fizycz­nego.

Wystawie przyświe­cają nastę­pu­jące cele:

 • Rozwijać patrio­tyczne, obywa­tel­skie i społeczne postawy uczniów poprzez przybli­żenie historii życia ich rówie­śników sprzed lat;
 • Czcić pamięć o ludziach, którzy żyli, praco­wali i tworzyli historię regionu oraz ocalić od zapomnienia wydarzenia, które się na nią złożyły;
 • Ochronić dziedzictwo kultu­rowe regionu dla przyszłych pokoleń i aktywnie promować w środo­wisku zacho­wane artefakty;
 • Wydobywać dokumenty życia codzien­nego oraz zachować je w jak najlep­szym stanie dla przyszłych pokoleń, poprzez ich digita­li­zację;
 • Dotrzeć z infor­macją o tych fascy­nu­ją­cych zasobach do najszer­szego grona odbiorców i udostępnić je środo­wisku lokal­nemu.

Wystawa jest tylko małym fragmentem kolekcji 194 negatywów, w tym na płytach szkla­nych (dagero­ty­pach), które znajdują się w zbiorach Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. Można mówić o małym cudzie, w obliczu tego, że udało się zachować negatywy, które mają blisko 100 lat i dokładnie wiadomo, kto jest ich autorem. Natomiast wielkim cudem jest fakt, iż uwiecz­nione zdjęcia przed­sta­wiają wydarzenia, miejsca i ludzi, które dla nas – współ­cze­snych i przyszłych pokoleń – są istotne.

Do powstania wystawy przyczy­niło się wiele osób. Dzięki działa­niom pani prof. dr hab. Lidii Smentek, jej osobi­stym kontaktom i zaanga­żo­waniu, można było zakupić do zbiorów Biblio­teki negatywy zdjęć od kolek­cjo­nera, pana Zbigniewa Kiełbasy z Poznania. Autorem wersji cyfrowej zdjęć jest pan Marek Nonie­wicz, artysta fotografik, człowiek o wielkiej pasji, wiceprezes Okręgu Kujawsko-Pomor­skiego Związku Polskich Artystów Fotogra­fików i kustosz Muzeum Fotografii przy Wyższej Szkole Gospo­darki w Bydgoszczy, który wywołał negatywy i dokonał ich digita­li­zacji dla potrzeb ekspo­zycji. Autor­kami scena­riusza wystawy są panie: Joanna Grabowska-Janowiak, Iwona Skowron i Małgo­rzata Kalinowska, nauczy­cielki z Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy.

Terminy prezen­tacji:
4 – 21 września 2018 r. – w Urzędzie Marszał­kow­skim w Toruniu przy Placu Teatralnym 2, na pierw­szym piętrze budynku,
22 września – na terenie Centrum Kultu­ralno-Kongre­so­wego Jordanki,
24 września – 12 paździer­nika – na Rynku Nowomiej­skim w Toruniu,
12 paździer­nika – I Liceum Ogólno­kształ­cące im. Mikołaja Koper­nika w Toruniu.

Ekspo­zycja jest mobilna. Istnieje możli­wość jej wypoży­czenia.
Infor­macje i zapisy w Muzeum Oświaty w Bydgoszczy, od ponie­działku do piątku w godzi­nach 9.00 – 15.00, pod nr tel. 52 342 65 90.

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka serdecznie zaprasza do obejrzenia tej niezwy­kłej prezen­tacji.
Wystawa została sfinan­so­wana ze środków budże­to­wych Województwa Kujawsko-Pomor­skiego.

Opraco­wanie cyfrowe negatywów zdjęć: Marek Nonie­wicz
Opraco­wała: Ewa Pronobis-Sosnowska

Wystawa plene­rowa na Rynku Nowomiej­skim w Toruniu

Wystawa plene­rowa na Rynku Nowomiej­skim w Toruniu

Przygo­to­wana przez Pedago­giczną Biblio­tekę Wojewódzką w Bydgoszczy wystawa z okazji 100-lecia niepod­le­głości, prezen­tu­jąca zdjęcia z okresu między­wo­jen­nego autor­stwa Jana Szyca, jest dostępna dla torunian od 24 września. Po dwóch tygodniach zostanie przenie­siona do obcho­dzą­cego 450-lecie I Liceum Ogólno­kształ­cą­cego w Toruniu.

Prezen­tacja wystawy plene­rowej w Centrum Jordanki

Prezen­tacja wystawy plene­rowej w Centrum Jordanki

W minioną sobotę biblio­teka prezen­to­wała ekspo­zycję „450 I Liceum Ogólno­kształ­cą­cego w Toruniu“ podczas uroczy­stej gali jubile­uszowej VII Zjazdu Absol­wentów w Centrum Kultu­ralno-Kongre­sowym Jordanki w Toruniu.

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy przygo­to­wała tę wystawę fotografii dotyczącą historii szkol­nictwa w okresie między­wo­jennym na podstawie zbiorów Muzeum Oświaty w Bydgoszczy (negatywów, w tym dagero­typów, z lat 1914 – 1938). Ekspo­zycja przed­stawia kolekcję zdjęć autor­stwa Jana Szyca, nauczy­ciela Państwo­wego Gimna­zjum nr 1 im. Mikołaja Koper­nika w Toruniu. Inspi­racją przygo­to­wania wystawy stały się obchody jubile­uszowe najstar­szej szkoły w regionie.

.

Dzień Regionów na zlocie harcer­skim

Dzień Regionów na zlocie harcer­skim

Na Wyspie Sobie­szew­skiej trwa największy w historii naszego kraju ogólno­polski zlot harcerzy. Ponad 12 tys. młodych ludzi „zamel­do­wało się“ na gdańskiej wyspie, a wielu z nich można spotkać każdego dnia m.in. na ulicach Głównego i Starego Miasta. Atrakcji harce­rzom nie brakuje, nie zabrakło ich także w sobotę, 11 sierpnia, kiedy to na terenie miasteczka zloto­wego zapla­no­wano Dzień Regionów.
Muzeum Oświaty w Bydgoszczy uczest­ni­czyło w Dniu Regionów promując postać słynnego bydgosz­cza­nina, matema­tyka i krypto­loga – Mariana Rejew­skiego. Uczest­nicy zlotu mieli możli­wość poznania w praktyce zasady działania niemiec­kiej maszyny szyfru­jącej. Na specjalnie przygo­to­wanym symula­torze Enigmy można było szyfrować i deszy­frować zakodo­wane infor­macje. Ponadto muzeum przygo­to­wało warsz­taty piśmien­nicze, dzięki którym uczest­nicy zlotu pozna­wali sztukę pisania piórem i atramentem tzw. kaligrafię oraz zapoznali się z zasadami funkcjo­no­wania starej szkoły. Dużym powodze­niem wśród uczest­ników cieszyły się warsz­taty pisania na maszynie.
Zlot ZHP Gdańsk 2018 jest częścią jubile­uszu 100-lecia odzyskania niepod­le­głości przez Polskę oraz 100-lecia Związku Harcer­stwa Polskiego, który został objęty Patro­natem Narodowym Prezy­denta Rzeczy­po­spo­litej Polskiej w Stulecie Odzyskania Niepod­le­głości oraz wpisuje się w program wydarzeń Niepod­legła 2018.

Wakacje w biblio­tece

Wakacje w biblio­tece

W wydziale Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej – Muzeum Oświaty – w lipcu i sierpniu odbywają się zajęcia eduka­cyjne dla uczest­ników kolonii, półko­lonii i świetlic środo­wi­sko­wych. Dzieciom propo­nu­jemy spotkania połączone z warsz­ta­tami. Jest dużo uśmiechu, zabawy i podróży w czasie.

Noc Muzeów 2017

Noc Muzeów 2017

Rekord frekwencji pobity! Muzeum Oświaty w Bydgoszczy (wydział Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego) wieczorem i w nocy 20 maja 2017 r. odwie­dziły setki bydgosz­czan, a także goście ze Szkocji, Ukrainy i innych krajów.

Odwie­dza­jący mieli okazję zobaczyć stałe wystawy:
„Szkoła naszych dziadków i pradziadków”
„Szkol­nictwo w okresie PRL
„Drogi zdoby­wania zawodu nauczy­ciela”
„Losy bydgo­skich nauczy­cieli w latach 1939 – 1945”
„Marian Rejewski – genialny bydgosz­czanin, matematyk i kryptolog”.

Spotkanie pokoleń w Muzeum Oświaty

Spotkanie pokoleń w Muzeum Oświaty

Na wernisaż wystawy „100 lat Bydgo­skiego Harcer­stwa” przybyły dziesiątki zuchów i harcerzy. Unika­towe zbiory gwaran­to­wały wyprawę w niezwykły świat polskiego skautingu. Wystawie towarzy­szyła prelekcja pt. „Początki Harcer­stwa Bydgo­skiego”.
Na „Spotkaniu pokoleń” w gronie harcer­skim (od zuchów po seniorów) nie zabrakło gier, muzyki, zabaw i opowieści o harcer­stwie. Przybli­żyło ono miesz­kańcom naszego miasta historię i dorobek harcer­stwa oraz aktualną ofertę progra­mową i harcerski styl życia.

Dzień Babci i Dziadka

Dzień Babci i Dziadka

Muzeum Oświaty gościło uczniów z klasy II e ze Szkoły Podsta­wowej nr 25 w Bydgoszczy oraz ich babcie i dziadków.
Dzieci wystą­piły w uroczy­stym apelu przygo­to­wanym specjalnie na tę okazję, pod kierun­kiem pań Justyny Janik i Joanny Szymań­skiej. Wszyscy przybyli goście otrzy­mali od swoich wnuków własno­ręcznie wykonane drobne prezenty.
To wspaniałe święto w Muzeum zorga­ni­zo­wane zostało pierwszy raz, i jak się okazało, spotkało się z pozytywnym odbiorem. Wszystkie babcie i dziad­kowie zwiedzając muzeum odbyli senty­men­talną podróż do czasów swojego dzieciń­stwa. Była to wspaniała okazja do wspomnień, rozmów i wzruszeń. Dziad­kowie wspomi­nali swoje szkolne przygody – nie zawsze te grzeczne.
Wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy dużo zdrowia, pociechy z tak wspania­łych wnuków oraz wielu kolej­nych wzruszeń w Muzeum Oświaty.