Nie­pod­legła. Lubię to!

Nie­pod­legła. Lubię to!

Uczniowie ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 12 im. Żwirki i Wigury z Oddzia­łami Inte­gra­cyj­nymi w Byd­goszczy prze­ka­zali do Muzeum Oświaty w Byd­goszczy księgę „Nie­pod­legła. Lubię to!“ wydaną z okazji 100-lecia odzy­skania przez Polskę nie­pod­le­głości.
Nazwa pro­jektu – „Nie­pod­legła. Lubię to!“ – nawią­zuje do znanego z serwisu spo­łecz­no­ścio­wego przy­cisku, poprzez który użyt­kow­nicy wyra­żają swoją apro­batę oraz zain­te­re­so­wanie danym tematem. Nawią­zując do współ­cze­snych form – inter­ne­to­wych kon­te­nerów, które agre­gują treści o wspólnym mia­now­niku tzw. hash­tagu (#) – zebrano myśli doty­czące #nie­pod­legła.
Z tym na pozór łatwym tematem zmie­rzyli się uczniowie współ­cze­snej szkoły. Zadanie to nie­wąt­pliwie wyma­gało od uczniów chwili refleksji. Pozwo­liło zasta­nowić się nad zna­cze­niem słów, które były ważne sto lat temu i wie­rzymy, że są ważne i dziś. Projekt miał cha­rakter wie­lo­po­ko­le­niowy – swoje prze­my­ślenia w księdze zapi­sali również nauczy­ciele, pra­cow­nicy oraz rodzice uczniów, także cha­rakter wie­lo­wy­mia­rowy. Wpisuje się w obchody stu­lecia nie­pod­le­głości i stawia przed uczniami nie­łatwe zadanie – uza­sad­nienia z pozoru pro­stych słów, a także czyni ich odpo­wie­dzial­nymi za słowo, które zapi­sane – pozo­stanie w historii jako głos dzi­siej­szego poko­lenia. Księga zawiera odpo­wiedzi na pytania: Czym dziś jest Nie­pod­legła? Za co dziś lubimy Polskę?

Pastwiska wyobraźni – warsz­taty dla muze­al­ników

Pastwiska wyobraźni – warsz­taty dla muze­al­ników

Muzeum Oświaty w Byd­goszczy gościło muze­al­ników z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego. Zor­ga­ni­zo­wa­liśmy 15. już edycję Pastwisk wyobraźni pt.: Edu­kacja Nie­pod­le­gło­ściowa.

Pastwiska wyobraźni to warsz­taty dla edu­ka­torów muze­al­nych. Projekt został zaini­cjo­wany przez Muzeum Etno­gra­ficzne im. Marii Zna­mie­row­skiej-Prüf­fe­rowej w Toruniu w 2013 roku. Autorką pro­jektu i osobą odpo­wie­dzialną za jego reali­zację jest kustosz Maria Pokrzyw­nicka, kie­rownik Działu Edu­kacji. Adre­satem pro­jektu jest śro­do­wisko edu­ka­torów muze­al­nych pra­cu­ją­cych głównie w woje­wódz­twie kujawsko-pomor­skim. Ideą jest prze­pro­wa­dzenie cyklu warsz­tatów, inte­gracja i współ­praca samo­kształ­ce­niowa osób, od których zależy reali­zacja edu­ka­cyjnej funkcji muzeów. Celem głównym warsz­tatów jest umoż­li­wienie uczest­nikom bez­po­śred­niej wymiany doświad­czeń, roz­wi­janie kom­pe­tencji edu­ka­torów jako inter­pre­ta­torów dzie­dzictwa kultury zgodnie ze współ­cze­snymi tren­dami rozwoju lokalnej i glo­balnej roli muzeów.

Muzeum Oświaty – wydział Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Byd­goszczy – podzie­liło się z muze­al­ni­kami swoimi doświad­cze­niami w pracy edu­ka­cyjnej. Zapro­po­no­wa­liśmy udział w bogatej ofercie reali­zo­wanej przez muzeum. Uczest­nicy spo­tkania zwie­dzili wystawę „Muzeum Oświaty na 100 lat Nie­pod­le­głej“, uczest­ni­czyli w warsz­ta­tach „Spra­wie­dliwi wśród Narodów Świata – Irena Sen­dle­rowa“, poznali postać patrona biblio­teki – Mariana Rejew­skiego. Wszyscy uczest­nicy warsz­tatów wyko­ny­wali też kokardę naro­dową oraz zapo­znali się z grami histo­rycz­nymi i pokojem zagadek Escape room – Klub Enigma. Na zakoń­czenie odbyło się spo­tkanie autor­skie z Markiem Pastur­cza­kiem i Jerzym Lel­wicem pro­mu­ją­cymi książkę pt. „Trzeba ginąć, stąd się nie wychodzi. Kro­janty 1939 – prawda, mity, legendy“.

Spo­tkanie w ramach Pastwisk wyobraźni uważamy za bardzo inspi­ru­jącą wymianę doświad­czeń w śro­do­wisku muze­al­ników.

Wer­nisaż prac Elż­biety Rataj­czak

Wer­nisaż prac Elż­biety Rataj­czak

W biblio­tece odbył się wer­nisaż wystawy pt. „Kodrysy duszy“ autor­stwa Elż­biety Rataj­czak, zor­ga­ni­zo­wany przez Muzeum Oświaty w Byd­goszczy. Artystka opro­wa­dziła po wystawie uczest­ników spo­tkania, opo­wie­działa jak powstaje Kodrys, omówiła pre­zen­to­wane prace i prze­pro­wa­dziła zwie­dza­ją­cych przez tajniki zapi­sane w sym­bo­lice pre­zen­to­wa­nych prac. Wer­nisaż spotkał się z dużym zain­te­re­so­wanie odbiorców.

Elż­bieta Rataj­czak z wykształ­cenia jest kre­śla­rzem, a ponad wszystko pasjo­natką sztuki. Brała udział w licz­nych kon­kur­sach pla­stycz­nych i ple­ne­rach arty­stycz­nych. Twór­czość pla­styczna artystki to malar­stwo szta­lu­gowe, rysunek, rzeźba, foto­grafia. Stosuje różne tech­niki malar­skie: akryl, tusz, ołówek, suche pastele. Tema­tami jej prac są kra­jo­brazy, por­trety, martwa natura, a przede wszystkim rysunek intu­icyjny – kodrys. Są one zaszy­fro­waną infor­macją. To auto­ma­tyczne pismo rysun­kowe prze­ka­zu­jące wiedzę z naszej prze­strzeni. Proces powsta­wania kodrysu polega na łączeniu się na sub­telnym poziomie z duszą innej osoby prze­ni­kając jej naturę, by za pomocą sym­bo­licz­nego obrazu ukazać to w kodrysie. Przed­stawia on odbicie fal duszy wysy­ła­nych w oto­czenie i jest zapisem sym­bo­licznym, często tajem­ni­czym.

Wystawa na 100-lecie odzy­skania nie­pod­le­głości Polski

Wystawa na 100-lecie odzy­skania nie­pod­le­głości Polski

Z okazji 100-lecia Nie­pod­le­głości Polski Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy przy­go­to­wała wystawę foto­grafii, doty­czącą historii szkol­nictwa w okresie mię­dzy­wo­jennym. Wyda­rzenie to jest objęte patro­natem Mar­szałka Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego Piotra Cał­bec­kiego.

Inspi­racją przed­się­wzięcia było nabycie do zbiorów Biblio­teki kolekcji nega­tywów foto­grafii Jana Szyca, wyko­na­nych w latach 1914 – 1938 wraz z opisem poszcze­gól­nych nega­tywów doty­czą­cych szkoły, w której pra­cował, czyli Pań­stwo­wego Gim­na­zjum nr 1 im. Miko­łaja Koper­nika, a obecnie Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego nr 1 im. Miko­łaja Koper­nika w Toruniu. Na nega­ty­wach utrwa­lono sceny z życia szkoły, która w 2018 r. obchodzi jubi­leusz 450-lecia dzia­łal­ności.

Eks­po­zycja składa się z dzie­sięciu plansz, z których pierwsza przed­stawia naj­waż­niejsze daty z dziejów I Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego im. Miko­łaja Koper­nika w Toruniu. Kanwą sce­na­riusza wystawy są etapy życia Jana Szyca, który w latach 1922 – 1952 był nauczy­cielem tej szkoły. Plansze zawie­rają zdjęcia z okresu mię­dzy­wo­jen­nego, m.in. pra­cowni lek­cyj­nych, uro­czy­stości szkol­nych, har­cer­skich i patrio­tycz­nych z udziałem uczniów i nauczy­cieli przed­wo­jen­nego Gim­na­zjum Miko­łaja Koper­nika w Toruniu. Pro­fesor Jan Szyc był nauczy­cielem fizyki i opie­kunem Szkol­nego Koła Astro­no­micz­nego. Był także jednym z zało­ży­cieli Toruń­skiego Oddziału Pol­skiego Towa­rzy­stwa Miło­śników Astro­nomii, a także jego pre­zesem oraz człon­kiem Towa­rzy­stwa Nauko­wego w Toruniu i Pol­skiego Towa­rzy­stwa Fizycz­nego.

Wystawie przy­świe­cają nastę­pu­jące cele:

  • Roz­wijać patrio­tyczne, oby­wa­tel­skie i spo­łeczne postawy uczniów poprzez przy­bli­żenie historii życia ich rówie­śników sprzed lat;
  • Czcić pamięć o ludziach, którzy żyli, pra­co­wali i two­rzyli historię regionu oraz ocalić od zapo­mnienia wyda­rzenia, które się na nią złożyły;
  • Ochronić dzie­dzictwo kul­tu­rowe regionu dla przy­szłych pokoleń i aktywnie pro­mować w śro­do­wisku zacho­wane arte­fakty;
  • Wydo­bywać doku­menty życia codzien­nego oraz zachować je w jak naj­lep­szym stanie dla przy­szłych pokoleń, poprzez ich digi­ta­li­zację;
  • Dotrzeć z infor­macją o tych fascy­nu­ją­cych zaso­bach do naj­szer­szego grona odbiorców i udo­stępnić je śro­do­wisku lokal­nemu.

Wystawa jest tylko małym frag­mentem kolekcji 194 nega­tywów, w tym na płytach szkla­nych (dage­ro­ty­pach), które znaj­dują się w zbio­rach Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy. Można mówić o małym cudzie, w obliczu tego, że udało się zachować nega­tywy, które mają blisko 100 lat i dokładnie wiadomo, kto jest ich autorem. Nato­miast wielkim cudem jest fakt, iż uwiecz­nione zdjęcia przed­sta­wiają wyda­rzenia, miejsca i ludzi, które dla nas – współ­cze­snych i przy­szłych pokoleń – są istotne.

Do powstania wystawy przy­czy­niło się wiele osób. Dzięki dzia­ła­niom pani prof. dr hab. Lidii Smentek, jej oso­bi­stym kon­taktom i zaan­ga­żo­waniu, można było zakupić do zbiorów Biblio­teki nega­tywy zdjęć od kolek­cjo­nera, pana Zbi­gniewa Kieł­basy z Poznania. Autorem wersji cyfrowej zdjęć jest pan Marek Nonie­wicz, artysta foto­grafik, czło­wiek o wiel­kiej pasji, wice­prezes Okręgu Kujawsko-Pomor­skiego Związku Pol­skich Arty­stów Foto­gra­fików i kustosz Muzeum Foto­grafii przy Wyższej Szkole Gospo­darki w Byd­goszczy, który wywołał nega­tywy i dokonał ich digi­ta­li­zacji dla potrzeb eks­po­zycji. Autor­kami sce­na­riusza wystawy są panie: Joanna Gra­bowska-Jano­wiak, Iwona Skowron i Mał­go­rzata Kali­nowska, nauczy­cielki z Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy.

Terminy pre­zen­tacji:
4 – 21 wrze­śnia 2018 r. – w Urzę­dzie Mar­szał­kow­skim w Toruniu przy Placu Teatralnym 2, na pierw­szym piętrze budynku,
22 wrze­śnia – na terenie Centrum Kul­tu­ralno-Kon­gre­so­wego Jor­danki,
24 wrze­śnia – 12 paź­dzier­nika – na Rynku Nowo­miej­skim w Toruniu,
12 paź­dzier­nika – I Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Miko­łaja Koper­nika w Toruniu.

Eks­po­zycja jest mobilna. Ist­nieje moż­li­wość jej wypo­ży­czenia.
Infor­macje i zapisy w Muzeum Oświaty w Byd­goszczy, od ponie­działku do piątku w godzi­nach 9.00 – 15.00, pod nr tel. 52 342 65 90.

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka ser­decznie zaprasza do obej­rzenia tej nie­zwy­kłej pre­zen­tacji.
Wystawa została sfi­nan­so­wana ze środków budże­to­wych Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego.

Opra­co­wanie cyfrowe nega­tywów zdjęć: Marek Nonie­wicz
Opra­co­wała: Ewa Pro­nobis-Sosnowska

Wystawa ple­ne­rowa na Rynku Nowo­miej­skim w Toruniu

Wystawa ple­ne­rowa na Rynku Nowo­miej­skim w Toruniu

Przy­go­to­wana przez Peda­go­giczną Biblio­tekę Woje­wódzką w Byd­goszczy wystawa z okazji 100-lecia nie­pod­le­głości, pre­zen­tu­jąca zdjęcia z okresu mię­dzy­wo­jen­nego autor­stwa Jana Szyca, jest dostępna dla toru­nian od 24 wrze­śnia. Po dwóch tygo­dniach zostanie prze­nie­siona do obcho­dzą­cego 450-lecie I Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego w Toruniu.

Pre­zen­tacja wystawy ple­ne­rowej w Centrum Jor­danki

Pre­zen­tacja wystawy ple­ne­rowej w Centrum Jor­danki

W minioną sobotę biblio­teka pre­zen­to­wała eks­po­zycję „450 I Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego w Toruniu“ podczas uro­czy­stej gali jubi­le­uszowej VII Zjazdu Absol­wentów w Centrum Kul­tu­ralno-Kon­gre­sowym Jor­danki w Toruniu.

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. M. Rejew­skiego w Byd­goszczy przy­go­to­wała tę wystawę foto­grafii doty­czącą historii szkol­nictwa w okresie mię­dzy­wo­jennym na pod­stawie zbiorów Muzeum Oświaty w Byd­goszczy (nega­tywów, w tym dage­ro­typów, z lat 1914 – 1938). Eks­po­zycja przed­stawia kolekcję zdjęć autor­stwa Jana Szyca, nauczy­ciela Pań­stwo­wego Gim­na­zjum nr 1 im. Miko­łaja Koper­nika w Toruniu. Inspi­racją przy­go­to­wania wystawy stały się obchody jubi­le­uszowe naj­star­szej szkoły w regionie.

.

Dzień Regionów na zlocie har­cer­skim

Dzień Regionów na zlocie har­cer­skim

Na Wyspie Sobie­szew­skiej trwa naj­większy w historii naszego kraju ogól­no­polski zlot har­cerzy. Ponad 12 tys. młodych ludzi „zamel­do­wało się“ na gdań­skiej wyspie, a wielu z nich można spotkać każdego dnia m.in. na ulicach Głów­nego i Starego Miasta. Atrakcji har­ce­rzom nie brakuje, nie zabrakło ich także w sobotę, 11 sierpnia, kiedy to na terenie mia­steczka zlo­to­wego zapla­no­wano Dzień Regionów.
Muzeum Oświaty w Byd­goszczy uczest­ni­czyło w Dniu Regionów pro­mując postać słyn­nego byd­gosz­cza­nina, mate­ma­tyka i kryp­to­loga – Mariana Rejew­skiego. Uczest­nicy zlotu mieli moż­li­wość poznania w prak­tyce zasady dzia­łania nie­miec­kiej maszyny szy­fru­jącej. Na spe­cjalnie przy­go­to­wanym symu­la­torze Enigmy można było szy­frować i deszy­frować zako­do­wane infor­macje. Ponadto muzeum przy­go­to­wało warsz­taty piśmien­nicze, dzięki którym uczest­nicy zlotu pozna­wali sztukę pisania piórem i atra­mentem tzw. kali­grafię oraz zapo­znali się z zasa­dami funk­cjo­no­wania starej szkoły. Dużym powo­dze­niem wśród uczest­ników cie­szyły się warsz­taty pisania na maszynie.
Zlot ZHP Gdańsk 2018 jest częścią jubi­le­uszu 100-lecia odzy­skania nie­pod­le­głości przez Polskę oraz 100-lecia Związku Har­cer­stwa Pol­skiego, który został objęty Patro­natem Naro­dowym Pre­zy­denta Rze­czy­po­spo­litej Pol­skiej w Stu­lecie Odzy­skania Nie­pod­le­głości oraz wpisuje się w program wyda­rzeń Nie­pod­legła 2018.

Wakacje w biblio­tece

Wakacje w biblio­tece

W wydziale Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej – Muzeum Oświaty – w lipcu i sierpniu odby­wają się zajęcia edu­ka­cyjne dla uczest­ników kolonii, pół­ko­lonii i świe­tlic śro­do­wi­sko­wych. Dzie­ciom pro­po­nu­jemy spo­tkania połą­czone z warsz­ta­tami. Jest dużo uśmiechu, zabawy i podróży w czasie.

Noc Muzeów 2017

Noc Muzeów 2017

Rekord fre­kwencji pobity! Muzeum Oświaty w Byd­goszczy (wydział Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego) wie­czorem i w nocy 20 maja 2017 r. odwie­dziły setki byd­gosz­czan, a także goście ze Szkocji, Ukrainy i innych krajów.

Odwie­dza­jący mieli okazję zoba­czyć stałe wystawy:
„Szkoła naszych dziadków i pra­dziadków”
„Szkol­nictwo w okresie PRL
„Drogi zdo­by­wania zawodu nauczy­ciela”
„Losy byd­go­skich nauczy­cieli w latach 1939 – 1945”
„Marian Rejewski – genialny byd­gosz­czanin, mate­matyk i kryp­tolog”.

Spo­tkanie pokoleń w Muzeum Oświaty

Spo­tkanie pokoleń w Muzeum Oświaty

Na wer­nisaż wystawy „100 lat Byd­go­skiego Har­cer­stwa” przy­były dzie­siątki zuchów i har­cerzy. Uni­ka­towe zbiory gwa­ran­to­wały wyprawę w nie­zwykły świat pol­skiego skau­tingu. Wystawie towa­rzy­szyła pre­lekcja pt. „Początki Har­cer­stwa Byd­go­skiego”.
Na „Spo­tkaniu pokoleń” w gronie har­cer­skim (od zuchów po seniorów) nie zabrakło gier, muzyki, zabaw i opo­wieści o har­cer­stwie. Przy­bli­żyło ono miesz­kańcom naszego miasta historię i dorobek har­cer­stwa oraz aktu­alną ofertę pro­gra­mową i har­cerski styl życia.

Dzień Babci i Dziadka

Dzień Babci i Dziadka

Muzeum Oświaty gościło uczniów z klasy II e ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 25 w Byd­goszczy oraz ich babcie i dziadków.
Dzieci wystą­piły w uro­czy­stym apelu przy­go­to­wanym spe­cjalnie na tę okazję, pod kie­run­kiem pań Justyny Janik i Joanny Szy­mań­skiej. Wszyscy przy­byli goście otrzy­mali od swoich wnuków wła­sno­ręcznie wyko­nane drobne pre­zenty.
To wspa­niałe święto w Muzeum zor­ga­ni­zo­wane zostało pierwszy raz, i jak się okazało, spo­tkało się z pozy­tywnym odbiorem. Wszystkie babcie i dziad­kowie zwie­dzając muzeum odbyli sen­ty­men­talną podróż do czasów swojego dzie­ciń­stwa. Była to wspa­niała okazja do wspo­mnień, rozmów i wzru­szeń. Dziad­kowie wspo­mi­nali swoje szkolne przy­gody – nie zawsze te grzeczne.
Wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy dużo zdrowia, pociechy z tak wspa­nia­łych wnuków oraz wielu kolej­nych wzru­szeń w Muzeum Oświaty.