Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Książki dla Dzieci

Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Książki dla Dzieci

W Mię­dzy­na­ro­dowym Dniu Książki dla Dzieci naszą Aka­demię Czy­tania Bajek odwie­dziły przed­szko­laki z Przed­szkola nr 13 oraz Przed­szkola „U Kubusia” w Byd­goszczy. W tym wyjąt­kowym dniu, nawią­zując do obecnej pory roku i nad­cho­dzą­cych Świąt Wiel­ka­noc­nych, czy­ta­liśmy dzie­ciom frag­menty książki „Mar­tynka opo­wiada histo­ryjki o zwie­rząt­kach” oraz książkę „Tuptuś znaj­duje jajko”. Po lek­turze dzieci robiły wiel­ka­nocne ilu­stracje. Kolejne zajęcia w ramach Aka­demii już nie­bawem.

Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Książki dla Dzieci, obcho­dzony od 1967 r., został usta­no­wiony, aby pro­mować lite­ra­turę piękną i grafikę dla młodego czy­tel­nika. Obcho­dzony jest 2 kwietnia, w dniu urodzin Hansa Chri­stiana Ander­sena. Każdego roku inna sekcja IBBY jest gospo­da­rzem tego święta. W tym roku wia­do­mość do dzieci wysłała litewska sekcja. Autorem listuplakatu jest Kęstutis Kaspa­ra­vi­čius. Prze­słanie litew­skiego pisarza i ilu­stra­tora w języku polskim dostępne jest na stronie pol­skiej sekcji IBBY.

Wiel­ka­nocne opo­wieści w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek

Wiel­ka­nocne opo­wieści w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek

W marcu br. Dzie­cięcą Aka­demię Czy­tania Bajek odwie­dzili uczniowie ze Szkół Pod­sta­wo­wych nr 31, 56, 46 w Byd­goszczy oraz przed­szko­laki z Przed­szkola Świętej Jadwigi oraz Mungo w Byd­goszczy. Tema­tyka zajęć nawią­zy­wała do nad­cho­dzącej wiosny i zbli­ża­ją­cych się Świąt Wiel­ka­noc­nych. Po krót­kiej roz­mowie na temat wiosny, jej pierw­szych symp­tomów, ludo­wych zwy­czajów wio­sen­nych tj. topienie marzanny czy prima aprilis oraz omó­wieniu tra­dycji wiel­ka­noc­nych, jak zwykle, odbyło się głośne czy­tanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Miłym gościom zapro­po­no­wa­łyśmy frag­menty książki „Polskie tra­dycje i oby­czaje”, opo­wia­dania „Mar­tynka i zwie­rzątka” oraz frag­menty I księgi „Przygód Muminków”. Następnie uczniowie roz­wią­zy­wali quiz wiel­ka­nocny i wyko­ny­wali kwiaty z krepy, a przed­szko­laki robiły ilu­strację pisanek. Kolejne zajęcia w ramach Aka­demii w kwietniu. Zapra­szamy.

Grażyna Ruta-Balińska

Uczucia w moim życiu – zajęcia edu­ka­cyjne

Uczucia w moim życiu – zajęcia edu­ka­cyjne

W Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek zajęcia edu­ka­cyjne w lutym skon­cen­tro­wane były na uczu­ciach w nawią­zaniu do walen­tynek, które obcho­dzimy 14 lutego. W dniach 26 – 28 lutego 2019 roku gości­liśmy uczniów klas I i II Szkoły Pod­sta­wowej nr 31 w Byd­goszczy oraz dzieci z Nie­pu­blicz­nego Przed­szkola Św. Jadwigi Kró­lowej w Byd­goszczy. W trakcie krót­kiej poga­danki roz­ma­wia­liśmy z dziećmi o naj­waż­niej­szych uczu­ciach, które nam towa­rzyszą, ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem uczucia miłości. Następnie przy­bli­ży­liśmy historię biskupa Walen­tego oraz sposoby obcho­dzenia Dnia Zako­cha­nych. Nie zabrakło przy­kładów z lite­ra­tury, w których ten temat jest poru­szany oraz wier­szyków, rymo­wanek i przy­słów na temat miłości.

Podobnie jak na poprzed­nich zaję­ciach naj­waż­niej­szym ele­mentem było głośne czy­tanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Wybrane przez nas książki „Fran­klin mówi kocham cię“ oraz „Czy muszę się zako­chać“ tema­tycznie nawią­zy­wały do tego naj­młod­szego zwy­czaju, który coraz bar­dziej upo­wszechnia się także w naszym kraju. W dalszej części spotkań dzieci wyko­ny­wały ilu­stracje zwią­zane ze swoimi emo­cjami oraz kartki walen­tyn­kowe.

Kolejne spo­tkania w Aka­demii Czy­tania Bajek już w marcu.

Grażyna Ruta-Balińska

Zimowe opo­wieści w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek

Zimowe opo­wieści w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek

Od 9 do 11 stycznia 2018 r. w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek odby­wały się zajęcia edu­ka­cyjne zaty­tu­ło­wane „Zimowe opo­wieści”. Uczest­ni­czyli w nich uczniowie klas I-III ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 56 i 31 w Byd­goszczy oraz przed­szko­laki z Przed­szkola Mungo oraz Przed­szkola nr 33. Roz­po­czę­liśmy krótką poga­danką na temat trwa­ją­cego kar­na­wału, zimy jako pory roku, jej zalet i wad oraz różnych form zimowej aktyw­ności spor­towej. Omó­wi­liśmy również naj­cie­kawsze przy­kłady z lite­ra­tury pol­skiej i obcej poru­sza­jące tema­tykę zimową.

Podobnie jak na każdych zaję­ciach w Aka­demii głównym ele­mentem było głośne czy­tanie bajek w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Tematem obec­nego spo­tkania była zima, więc wybrane przez nas tytuły nawią­zy­wały do tej pory roku. Czy­ta­łyśmy książki „Śnieżny poranek Muminka”, „Zimowy dzień” Chri­stiny Butler, „O żyra­fach, które chciały zoba­czyć śnieg” Anny Oni­chi­mow­skiej oraz „W zimowym lesie” Marca Limoni.

W dalszej części zajęć dzieci wyko­ny­wały mini­pla­katy o tema­tyce zimowej. Na zakoń­czenie zwie­dzi­liśmy wystawkę książek zwią­za­nych z kar­na­wałem zor­ga­ni­zo­waną w Czy­telni. Kolejne spo­tkania z naj­młod­szymi już w lutym.

Grażyna Ruta-Balińska

Miko­łajki w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek

Miko­łajki w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek

Miko­łajki oraz zbli­ża­jące się święta Bożego Naro­dzenia były okazją do spo­tkania się z naj­młod­szymi w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek. Od 4 do 6 grudnia 2018 r. odwie­dzili nas uczniowie ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 31 i nr 56 w Byd­goszczy oraz przed­szko­laki z Przed­szkola św. Jadwigi w Byd­goszczy.

Zajęcia pod hasłem „Świą­teczne opo­wieści” roz­po­częły się krótką poga­danką na temat tra­dycji i zwy­czajów bożo­na­ro­dze­nio­wych. W dalszej części czy­ta­łyśmy dzie­ciom frag­menty nowej książki Agnieszki Stel­ma­szyk „Nie­zwykłe święta Kor­nelii” oraz książkę „Święty Mikołaj” Mauri Kunnas. Po głośnym czy­taniu dzieci miały okazję obej­rzeć wystawkę książek, bajek i opo­wiadań nawią­zu­ją­cych do tema­tyki świą­tecznej. Następnie zapro­po­no­wa­łyśmy dzie­ciom krótki film edu­ka­cyjny „Wigi­lijny stół”. Ostatnim ele­mentem było wyko­ny­wanie zakładek do książek w kształcie Miko­łaja oraz kartki świą­tecznej. Na zakoń­czenie dzieci obej­rzały wystawę świą­teczną zor­ga­ni­zo­waną w Czy­telni PBW.

Życzymy wszystkim dzie­ciom rado­snych i szczę­śli­wych Świąt i do zoba­czenia w przy­szłym roku na kolej­nych zaję­ciach w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek.

Grażyna Ruta-Balińska

Święto Plu­szo­wego Misia w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek

Święto Plu­szo­wego Misia w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek

Na całym świecie 25 listo­pada obcho­dzimy Świa­towy Dzień Plu­szo­wego Misia usta­no­wiony w 2002 roku w setną rocz­nicę wypro­du­ko­wania pierw­szej takiej zabawki. Plu­szowe misie towa­rzyszą nam już od 116 lat i mają wielu sym­pa­tyków na całym świecie, zarówno wśród naj­młod­szych, jak i doro­słych.

Z tej okazji w listo­pa­dzie gości­liśmy w naszej Aka­demii ponad 120 dzieci z byd­go­skich przed­szkoli i szkół na zaję­ciach zaty­tu­ło­wa­nych „Misie w lite­ra­turze”. To wyjąt­kowe święto jest świetną okazją do poznania i przy­po­mnienia różnych znanych misiów, i tych książ­ko­wych i fil­mo­wych, pol­skich i zagra­nicz­nych, sław­nych i mniej znanych. Także tych star­szych, którymi zachwy­cali się nasi dziad­kowie, rodzice, jak i tych naj­bar­dziej współ­cze­snych, bli­skich sercom dzieci. Podobnie jak na każdych zaję­ciach w Aka­demii nie zabrakło naj­waż­niej­szego ele­mentu, czyli gło­śnego czy­tania bajek w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzie­ciom – tym razem zapro­po­no­wa­liśmy frag­menty „Przygód Misia Uszatka” Cze­sława Jan­czar­skiego, „Kubusia Puchatka” A.A. Milne’a oraz „Misia Pad­dington” Michaela Bonda. Następnie dzieci wyko­ny­wały wspólny plakat lub laurki dla swoich misiów. Każdy uczestnik na zakoń­czenie otrzymał drobny upo­minek.

Grażyna Ruta-Balińska

Barwy i symbole naro­dowe w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek

Barwy i symbole naro­dowe w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek

Setna rocz­nica odzy­skania przez Polskę nie­pod­le­głości była okazją do zor­ga­ni­zo­wania w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek zajęć edu­ka­cyj­nych o tema­tyce patrio­tycznej. Od 5 do 7 listo­pada br. spo­tka­liśmy się z uczniami Szkoły Pod­sta­wowej nr 56 w Byd­goszczy, Szkoły Pod­sta­wowej w Cielu, Szkoły Pod­sta­wowej nr 15 w Byd­goszczy oraz przed­szko­la­kami z Przed­szkola nr 16 w Byd­goszczy na zaję­ciach zaty­tu­ło­wa­nych „Znam barwy i symbole naro­dowe”. Celem było kształ­to­wanie sza­cunku dla wła­snego państwa oraz poczucia toż­sa­mości naro­dowej, roz­wi­janie u uczniów zain­te­re­sowań sym­bo­lami naro­do­wymi, kształ­to­wanie postaw patrio­tycz­nych oraz roz­bu­dzanie zain­te­re­sowań czy­tel­ni­czych.

Zajęcia roz­po­częły się krótką poga­danką połą­czoną z pro­jekcją filmu na temat głów­nych symboli Rze­czy­po­spo­litej Pol­skiej: biało-czer­wonej flagi, godła pań­stwo­wego oraz hymnu pol­skiego, czyli Mazurka Dąbrow­skiego. Następnie uczest­nicy zaśpie­wali hymn we wcze­śniej omó­wionej postawie. Pod­kre­śli­liśmy jak ważne jest sza­no­wanie symboli, duma z ich posia­dania oraz kształ­to­wanie pra­wi­dło­wych nawyków patrio­tycz­nych od naj­młod­szych lat.

Oczy­wi­ście obo­wiąz­kowym ele­mentem było głośne czy­tanie. Nawią­zując do tema­tyki zajęć wyko­rzy­sta­liśmy kilka publi­kacji, m.in.: Alfabet nie­pod­le­głości Anny Skow­roń­skiej, Komen­dant wolnej Polski Woj­ciecha Widłaka, legendę o Lechu, Czechu i Rusie z książki Wandy Cho­tom­skiej Legendy polskie.

Ważnym punktem zajęć było wyko­ny­wanie kokardy naro­dowej zwanej koty­lionem w biało-czer­wo­nych barwach. Dzieci robiły je po raz pierwszy wyka­zując się przy tym ogromnym zaan­ga­żo­wa­niem i entu­zja­zmem. Na zakoń­czenie każdy otrzymał drobny upo­minek.

tekst i fot.: Grażyna Ruta-Balińska

grafika: bli​zej​przedsz​kola​.pl

Wanda Cho­tomska i jej twór­czość

Wanda Cho­tomska i jej twór­czość

W Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek gości­liśmy dzieci z byd­go­skich szkół i przed­szkoli na zaję­ciach poświę­co­nych twór­czości Wandy Cho­tom­skiej – jednej z naj­bar­dziej znanych autorek lite­ra­tury dzie­cięcej. W trakcie krót­kiej pre­zen­tacji przy­bli­ży­liśmy dzie­ciom postać Wandy Cho­tom­skiej, jej twór­czość lite­racką oraz ideę kam­panii Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Naj­waż­niejszą częścią zajęć było czy­tanie utworów autorki. Wybra­liśmy frag­menty książki „Pię­ciop­siaczki” oraz wiersze z tomu „Wanda Cho­tomska dzie­ciom”. W dalszej części uczniowie, pra­cując w grupach, wyko­ny­wali plakaty ilu­stru­jące prze­czy­tane utwory, a przed­szko­laki kolo­ro­wały pię­ciop­siaczki. Zaję­ciom towa­rzy­szyła wystawa książek autorki oraz jej bio­grafie, a na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał drobny upo­minek.

Kolejne spo­tkania w ramach Aka­demii odbędą się w listo­pa­dzie.

Biblio­teka skarb­nicą wiedzy – książki na każdą okazję

Biblio­teka skarb­nicą wiedzy – książki na każdą okazję

Roz­po­czę­liśmy VIII edycję Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek zaty­tu­ło­waną „Biblio­teka skarb­nicą wiedzy – książki na każdą okazję”. Inau­gu­ra­cyjne spo­tkania zaty­tu­ło­wane „Pozna­jemy biblio­tekę i zawód biblio­te­karza“ odbyły się 25 i 27 wrze­śnia br. Uczest­ni­czyli w nich uczniowie drugich klas Szkoły Pod­sta­wowej nr 31, dzieci z Przed­szkola nr 33 oraz Przed­szkola Nie­pu­blicz­nego św. Jadwigi Kró­lowej w Byd­goszczy.

W trakcie spotkań dzieci miały okazję m.in. poznać pracę biblio­te­karza, dowie­dzieć się czym jest książka i jakie są jej rodzaje, co to jest biblio­teka i jaką pełni rolę. Pod­kre­śla­liśmy ważną rolę gło­śnego czy­tania oraz przy­bli­ża­liśmy naj­młod­szym idee kam­panii Cała Polska Czyta Dzie­ciom.

Naj­waż­niej­szym ele­mentem zajęć było głośne czy­tanie utworów zwią­za­nych z książką i biblio­teką. Wybrane przez nas tytuły to „Tajem­nica biblio­teki” z serii Biuro Detek­ty­wi­styczne Lassego i Mai oraz dwie części przygód Fran­klina „Fran­klin czyta kolegom” oraz „Fran­klin i książka z biblio­teki”.

Naj­cie­kaw­szym punktem pro­gramu była wycieczka po biblio­tece: dzieci zwie­dziły Wydział Infor­macji, Wypo­ży­czalnię, Czy­telnię i maga­zyny książek. W każdym z tych miejsc pra­cu­jący tam biblio­te­karze opo­wia­dali naj­młod­szym o swojej pracy. Zaję­ciom towa­rzy­szyła wystawa książek dzie­cię­cych ze zbiorów PBW, a na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał drobny upo­minek.

Kolejne spo­tkania w ramach Aka­demii odbędą się w paź­dzier­niku.

Biblio­teka skarb­nicą wiedzy – książka na każdą okazję

Biblio­teka skarb­nicą wiedzy – książka na każdą okazję

Początek VIII edycji zajęć w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek pod hasłem „Biblio­teka skarb­nicą wiedzy – książka na każdą okazję“ – wspie­ranie reali­zacji prio­ry­tetu poli­tyki oświa­towej państwa na rok 2018/2019 wyzna­czonej przez Mini­ster­stwo Edu­kacji Naro­dowej – „Wycho­wanie do war­tości i kształ­to­wanie patrio­tycz­nych postaw uczniów“.

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy zaprasza grupy przed­szkolne i szkolne do udziału w kolejnej edycji bez­płat­nych zajęć edu­ka­cyj­nych. VIII edycja poświę­cona będzie pro­mocji książki i biblio­teki oraz upo­wszech­nianiu czy­tel­nictwa jako jednego z ważnych ele­mentów i sku­tecz­nych narzędzi wspie­ra­ją­cych wycho­wawczą rolę pla­cówek oświa­to­wych. Zależy nam także na pod­kre­ślaniu istotnej roli war­tości, tra­dycji, kształ­to­wania postaw pro­spo­łecz­nych oraz edu­kacji patrio­tycznej naj­młod­szych, co stanowi sku­teczną metodę kształ­tu­jącą nowe umie­jęt­ności i wła­ściwe postawy u dzieci. Patrio­tyzm wyraża się w przy­wią­zaniu do swej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, do oby­czajów i kultury naro­dowej, w sza­cunku dla ludzi, którzy ją two­rzyli. Jest to także troska o takie war­tości, jak: rodzina, naród, język ojczysty, historia, dzie­dzictwo, tra­dycja, oby­czaje, kultura, religia oraz tery­to­rium. Poprzez kontakt z lite­ra­turą chcemy pod­kre­ślać ważną rolę edu­kacji do war­tości i edu­kacji patrio­tycznej wśród naj­młod­szych poprzez:

 • przy­bli­żanie tra­dycji, zwy­czajów naro­do­wych, świą­tecz­nych, regio­nal­nych oraz dbałość o ich posza­no­wanie i pie­lę­gno­wanie,
 • pro­mo­wanie pozy­tyw­nych war­tości tj. dobro, sza­cunek, miłość, tole­rancja itp.,
 • pod­kre­ślanie ważnej roli edu­kacji regio­nalnej i wytwa­rzanie poczucia wspól­noty z „małą ojczyzną”,
 • przy­bli­żanie sym­bo­liki naro­dowej i uwraż­li­wianie na sza­cunek wobec tych symboli,
 • troskę o język ojczysty, dbałość o jego czy­stość i piękno.

Celem ogólnym zajęć jest pro­mo­wanie wśród dzieci przed­szkol­nych i uczniów młod­szych klas szkół pod­sta­wo­wych książki i biblio­teki, wytwo­rzenie pozy­tyw­nych moty­wacji do czy­tania książek i inte­gracja dzieci. Ponadto chcemy wspierać rozwój dziecka poprzez głośne czy­tanie oraz pod­kre­ślanie war­tości książki jako nie­zbęd­nego ele­mentu dla pra­wi­dło­wego rozwoju naj­młod­szych. Wycho­wawcza rola takich działań jest szeroko znana i z pew­no­ścią pomoże wzmocnić pracę szkół i pla­cówek edu­ka­cyj­nych w tym zakresie.
Cele szcze­gó­łowe:

 • popu­la­ry­zacja książki i biblio­teki wśród naj­młod­szych dzieci,
 • wsparcie szkół i pla­cówek edu­ka­cyj­nych w zakresie reali­zacji funkcji wycho­waw­czej,
 • kształ­to­wanie toż­sa­mości naro­dowej i współ­uczest­nictwa w pie­lę­gno­waniu tra­dycji,
 • roz­wi­janie poczucia odpo­wie­dzial­ności oraz sza­cunku dla symboli naro­do­wych,
 • pro­mocja pozy­tyw­nych war­tości tj. dobro, sza­cunek, przy­jaźń, miłość, tole­rancja,
 • inte­gracja dzieci i dosko­na­lenie umie­jęt­ności współ­dzia­łania w zespole,
 • wyrów­ny­wanie szans edu­ka­cyj­nych dzieci z różnych pla­cówek,
 • roz­wi­janie w uczest­ni­kach zain­te­re­so­wania lite­ra­turą,
 • przy­go­to­wanie dzieci do roli świa­do­mego czy­tel­nika,
 • wytwo­rzenie pozy­tyw­nych moty­wacji do czy­tania książek,
 • pro­mo­wanie i upo­wszech­nianie regio­nal­nego dzie­dzictwa kul­tu­ro­wego,
 • kształ­to­wanie wraż­li­wości arty­stycznej dzieci.

Cała Polska Czyta DzieciomCykl zajęć będzie polegał na czy­taniu wybra­nych tekstów lite­rac­kich (bajek, baśni, legend, opo­wiadań) zwią­za­nych z opra­co­wa­nymi tema­tami spotkań. Zajęcia będą uatrak­cyj­niane poga­danką lub pre­zen­tacją wpro­wa­dza­jącą, zabaw­nymi i cie­ka­wymi aneg­do­tami, rozmową kie­ro­waną z dziećmi na temat czy­ta­nych utworów oraz dająca im moż­li­wość wyra­żenia swoich emocji. W ramach każdych zajęć uczest­nicy wyko­nają prace pla­styczne lub inne zadania zwią­zane z tematem (ilu­stracje do pre­zen­to­wa­nych książek, plakaty, krzy­żówki, kartki oko­licz­no­ściowe, rebusy, zagadki, quizy itp.).

Dzia­łanie zostanie zre­ali­zo­wane w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Byd­goszczy w roku szkolnym 2018/2019.

Nasze dzia­łania wspiera Fun­dacja ABCXXI CAŁA POLSKA CZYTA DZIE­CIOM.

Pro­po­no­wane tematy naj­bliż­szych zajęć:

Wrze­sień 2018 – „Jesienne spo­tkania z książką”; „Pozna­jemy biblio­tekę i zawód biblio­te­karza”
Paź­dziernik 2018 – „Boha­te­rowie pol­skich książek”; „Autorzy lite­ra­tury dzie­cięcej”
Listopad 2018 – „Misie w lite­ra­turze”; „Barwy i symbole naro­dowe”
Gru­dzień 2018 – „Naj­pięk­niejsze świą­teczne opo­wieści”; „Tra­dycje Świąt Bożego Naro­dzenia”
Styczeń 2019 – „Zima w lite­ra­turze”; „Boha­te­rowie zimo­wych historii”
Luty 2019 – „Walen­tyn­kowe spo­tkania”; „Uczucia w moim życiu”
Marzec 2019 – „Wiosna w lite­ra­turze”; „Wiel­ka­nocne tra­dycje i zwy­czaje”
Kwie­cień 2019 – „Byd­goszcz moje miasto”; „Pozna­jemy symbole naszego miasta”
Maj 2019 – „Bajki świata”; „Barwy i symbole naro­dowe”
Czer­wiec 2019 – „Wakacje tuż, tuż”; „Warto być aktywnym”

Ze względu na warunki loka­lowe PBW grupa dzieci uczest­ni­czą­cych w zaję­ciach nie może liczyć więcej niż 25 osób. Zajęcia trwają od 60 do 90 minut.

Zgło­szenia przyj­muje :
Grażyna Ruta-Balińska
Tel. 52 340 01 40 lub e-mail : gromadzenie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Infor­macja do pobrania w for­macie pdf
Plakat w for­macie pdf

Spo­tkanie autor­skie z Agnieszką Stel­ma­szyk

Spo­tkanie autor­skie z Agnieszką Stel­ma­szyk

W Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek odbyły się wyjąt­kowe zajęcia dla dzieci. Gościła u nas byd­gosz­czanka, pani Agnieszka Stel­ma­szyk, pisarka, autorka wielu nie­zwykle popu­lar­nych i poczyt­nych
książek dla dzieci i mło­dzieży. Jest autorką licz­nych serii takich jak: „Kroniki Archeo”, „Kto mnie przy­tuli”, „Biuro śledcze Tomuś Orki­szek”, „Klub poszu­ki­waczy przygód”, „Terra inco­gnita”, „Koalicja szpiegów”. Napi­sała już prawie 80 książek, które roze­szły się w ponad 250 000 egzem­plarzy. W zaję­ciach brali udział uczniowie ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 31 w Byd­goszczy.
Autorka opo­wie­działa, skąd czerpie inspi­racje do swoich powieści, o począt­kach drogi lite­rac­kiej, o boha­te­rach swoich książek, a także o planach na przy­szłość. Nie zabrakło naj­waż­niej­szego punktu zajęć, czyli gło­śnego czy­tania. Autorka wybrała frag­menty ze swojej naj­now­szej powieści „Bun­talki” wydanej w 2018 roku. Uczest­nicy zajęć spę­dzili ponad 20 minut słu­chając tej nie­zwykle zabawnej książki.
Pani Agnieszka Stel­ma­szyk okazała się nie­zwykle miłą i ciepłą osobą, mającą bardzo dobry kontakt z dziećmi. Wyka­zała się ogromną cier­pli­wo­ścią i poczu­ciem humoru odpo­wia­dając na liczne pytania oraz wypi­sując dzie­siątki auto­grafów i pozując do wspól­nych zdjęć. Zajęcia stały się też okazją do przy­go­to­wania wystawki książek pani Agnieszki, którą dzieci oglą­dały z ogromnym zain­te­re­so­wa­niem.

W Aka­demii Czy­tania Bajek

W Aka­demii Czy­tania Bajek

W ramach Byd­go­skiego Festi­walu Nauki w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek odbyły się zajęcia edu­ka­cyjne poświę­cone tema­tyce regio­nalnej „Byd­goszcz w lite­ra­turze dzie­cięcej – podania, legendy, baśnie i bajki o tema­tyce regio­nalnej”. Celem zajęć było przy­bli­żanie dzie­ciom historii, kultury, tra­dycji i symboli naszego miasta oraz zapo­znanie z licz­nymi byd­go­skimi baśniami, legen­dami i poda­niami.
Na początku zapro­po­no­wa­łyśmy uczest­nikom krótką pre­zen­tację wraz z poga­danką na temat naj­cie­kaw­szych atrakcji archi­tek­to­nicz­nych, kul­tu­ral­nych i rekre­acyj­nych naszego miasta oraz symboli Byd­goszczy – herbu, flagi, barw. Nie zabrakło gło­śnego czy­tania w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Na te zajęcia wybra­liśmy kilka legend zwią­za­nych z Byd­goszczą, m.in. „Dwaj bracia Byd i Gost”, „Historia byd­go­skich wrót” z książki „Byd­go­skie legendy i przy­po­wieści” oraz legendę „Pan Twar­dowski”. W dalszej części spo­tkania uczniowie roz­wią­zy­wali krótki quiz doty­czący
Byd­goszczy, kolo­ro­wali naj­cie­kawsze i naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­styczne miejsca miasta oraz wize­runek króla Kazi­mierza Wiel­kiego oraz zagrali w grę plan­szową „Byd­goszcz – wielki wyścig”.

Grażyna Ruta-Balińska
Joanna Gra­bowska-Jano­wiak
Kubuś Puchatek boha­terem zajęć

Kubuś Puchatek boha­terem zajęć

W Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek gości­liśmy dzieci z Przed­szkola „Mungo” w Byd­goszczy. Boha­terem zajęć był Kubuś Puchatek. Po krótkim przy­bli­żeniu postaci autora Alana Ale­xandra Milne’a oraz oko­licz­ności powstania książki odbyło się głośne czy­tanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Dzie­ciom zapro­po­no­wa­łyśmy frag­menty książki „Przy­gody Kubusia Puchatka”. Zaję­ciom towa­rzy­szyły wystawka książek, puzzli, zabawek i innych przed­miotów zwią­za­nych z Kubu­siem Puchat­kiem. Następnie dzieci wyko­ny­wały ilu­stracje, a na zakoń­czenie otrzy­mały drobne upo­minki.

Byd­go­skie legendy i przy­po­wieści

Byd­go­skie legendy i przy­po­wieści

W Ogól­no­pol­skim Tygo­dniu Bibliotek odwie­dzili nas uczniowie klasy IIIII Szkoły Pod­sta­wowej nr 46 w Byd­goszczy. Zajęcia edu­ka­cyjne „Byd­goszcz w legen­dach, baśniach i poda­niach” poświę­cone były tema­tyce regio­nalnej. Ich celem było przy­bli­żenie dzie­ciom historii, kultury, tra­dycji i symboli naszego miasta oraz zapo­znanie z licz­nymi byd­go­skimi baśniami, legen­dami i poda­niami.
Na początku zapro­po­no­wa­łyśmy uczest­nikom pre­zen­tację ilu­stru­jącą naj­cie­kawsze atrakcje archi­tek­to­niczne, kul­tu­ralne i rekre­acyjne naszego miasta. Nie zabrakło gło­śnego czy­tania – tym razem wybra­liśmy kilka legend zwią­za­nych z Byd­goszczą, m.in. „Dwaj bracia Byd i Gost”, „Gawęda z czasów pobytu Kró­lowej Jadwigi” z książki „Byd­go­skie legendy i przy­po­wieści” oraz legendę „Pan Twar­dowski”.
W dalszej części spo­tkania uczniowie roz­wią­zy­wali krótki quiz doty­czący Byd­goszczy, następnie zagrali w grę plan­szową „Byd­goszcz – wielki wyścig” oraz kolo­ro­wali naj­cie­kawsze i naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­styczne miejsca naszego miasta oraz wize­runek króla Kazi­mierza Wiel­kiego.

Grażyna Ruta-Bali­ń­ska
Joanna Gra­bo­­­w­ska-Jano­wiak

<i>Wiosna w Dolinie Muminków</i> w Aka­demii Czy­tania Bajek

Wiosna w Dolinie Muminków w Aka­demii Czy­tania Bajek

W dniach 20 i 21 marca 2018 r. Dzie­cięcą Aka­demię Czy­tania Bajek odwie­dzili uczniowie klas I i II ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 31 w Byd­goszczy oraz przed­szko­laki z Przed­szkola nr 33 w Byd­goszczy. Temat zajęć „Wiosna w Dolinie Muminków” nawią­zywał do nad­cho­dzącej wiosny i Świąt Wiel­ka­noc­nych.
Po pre­zen­tacji na temat życia i twór­czości autorki „Muminków” Tove Jansson oraz poga­dance zwią­zanej z Wiel­ka­nocą odbyło się, jak zwykle, głośne czy­tanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Malu­chom zapro­po­no­wa­łyśmy frag­menty z I księgi „Przygód Muminków” o tema­tyce wio­sennej. Następnie uczniowie wyko­ny­wali plakaty do utworu i roz­wią­zy­wali krzy­żówkę, a przed­szko­laki robiły ilu­strację Muminków. Na zakoń­czenie dzieci zwie­dziły wystawę wiel­ka­nocną zor­ga­ni­zo­waną w Czy­telni.
Dzie­ciom życzymy zdro­wych i spo­koj­nych Świąt, boga­tego zająca i mokrego dyngusa. Kolejne zajęcia w ramach Aka­demii w kwietniu. Zapra­szamy.

Grażyna Ruta-Bali­ń­ska
Joanna Gra­bo­w­ska-Jano­wiak