Jan Brzechwa i jego twórczość

Jan Brzechwa i jego twórczość

Kolejne zajęcia zorga­ni­zo­wane w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek w paździer­niku poświę­cone były twórczości Jana Brzechwy. W spotka­niach wzięło udział ponad 100 uczniów klas I‑III szkół bydgo­skich.

Zajęcia rozpo­czy­nały się krótką pogadanką na temat dorobku literac­kiego Jana Brzechwy, w szcze­gól­ności wierszy dla dzieci oraz książki „Akademia Pana Kleksa”. Następnie przybli­ży­liśmy najmłod­szym wartość i rolę głośnego czytania oraz ideę kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom. Najważ­niej­szym elementem było głośne czytanie – na tę okazję wybra­łyśmy najbar­dziej znane wierszyki takie jak: „Kwoka”, „Grzyby”, „Samochwała”, Kaczka dziwaczka”, „Sum” oraz obszerne fragmenty „Akademii Pana Kleksa”.

W dalszej części zajęć dzieci zajmo­wały się przędze­niem liter czyli tworze­niem inicjału swojego imienia z kolorowej włóczki. Zajęciom towarzy­szyła wystawka książek autora, a na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.

Inaugu­racja 9. edycji Dziecięcej Akademii Czytania Bajek

Inaugu­racja 9. edycji Dziecięcej Akademii Czytania Bajek

Rozpo­czę­liśmy 9. edycję Akademii zatytu­ło­waną „Twórcze spotkania z książką”. Po wakacyjnej przerwie nasza dydak­tyczna sala wzboga­ciła się o nowy element – ogrom­nego misia mierzą­cego prawie 1,5 metra. Otrzy­ma­liśmy go od firmy „Sun-Days”, za co bardzo serdecznie dzięku­jemy. Z pewno­ścią będzie cieszył naszych małych gości.

Inaugu­ra­cyjne spotkania dla przed­szko­laków „Moja pierwsza wizyta w biblio­tece” oraz dla uczniów klas I‑III „Pozna­jemy biblio­tekę i zawód biblio­te­karza” odbyły się 17, 19 i 20 września br.

W trakcie spotkań dzieci miały okazję m.in. poznać pracę biblio­te­karza, dowie­dzieć się czym jest książka i jakie są jej rodzaje, co to jest biblio­teka i jaką pełni rolę. Podkre­śla­liśmy ważną rolę głośnego czytania oraz przybli­ża­liśmy
najmłod­szym idee kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom.

Najważ­niej­szym elementem spotkań było głośne czytanie utworów związa­nych z książką i biblio­teką. Wybrane przez nas tytuły to „Tajem­nica biblio­teki” z serii Biuro Detek­ty­wi­styczne Lassego i Mai, „Zbawcy książek” Agnieszki Stelma­szyk oraz dwie części przygód Franklina „Franklin czyta kolegom” oraz „Franklin i książka z biblio­teki”.

Atrakcją dla najmłod­szych była wycieczka po biblio­tece – dzieci zwiedziły Wypoży­czalnię, Czytelnię i magazyny książek. W każdym z tych miejsc pracu­jący tam biblio­te­karze opowia­dali o swojej pracy. Zajęciom towarzy­szyła wystawa książek dziecię­cych ze zbiorów PBW, a na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.

Kolejne spotkania w ramach Akademii odbędą się w paździer­niku.

Grażyna Ruta-Balińska – Wydział Groma­dzenia i Opraco­wania Zbiorów

Twórcze spotkania z książką

Twórcze spotkania z książką

Rozpo­czy­namy IX edycję bezpłat­nych zajęć eduka­cyj­nych w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek pod hasłem „Twórcze spotkania z książką“. Tym razem chcemy wspie­rać reali­zację priory­tetu polityki oświa­towej państwa na rok 2019/2020 wyzna­czonej przez Minister­stwo Edukacji Narodowej – „Wycho­wanie przez kształ­to­wanie postaw obywa­tel­skich i patrio­tycz­nych“.

IX edycja poświę­cona będzie promocji książki i biblio­teki oraz upowszech­nianiu czytel­nictwa jako jednego z ważnych elementów i skutecz­nych narzędzi wspie­ra­ją­cych wycho­wawczą rolę placówek oświa­to­wych. Zależy nam także na podkre­ślaniu istotnej roli wartości, tradycji, promo­waniu zasad prospo­łecz­nych oraz edukacji patrio­tycznej najmłod­szych, co stanowi skuteczną metodę kształ­tu­jącą nowe umiejęt­ności i właściwe postawy u dzieci.

Poprzez kontakt z litera­turą chcemy podkre­ślać ważną rolę edukacji do wartości i edukacji patrio­tycznej wśród najmłod­szych poprzez:

 • przybli­żanie tradycji, zwyczajów narodo­wych, świątecz­nych, regio­nal­nych oraz dbałość o ich posza­no­wanie i pielę­gno­wanie,
 • promo­wanie pozytyw­nych wartości tj. dobro, szacunek, miłość, tolerancja itp.,
 • podkre­ślanie ważnej roli edukacji regio­nalnej i wytwa­rzanie poczucia wspól­noty z „małą ojczyzną”,
 • przybli­żanie symbo­liki narodowej i uwraż­li­wianie na szacunek wobec tych symboli,
 • troskę o język ojczysty, dbałość o jego czystość i piękno.

Celem ogólnym zajęć jest promo­wanie wśród dzieci przed­szkol­nych i uczniów młodszych klas szkół podsta­wo­wych książki i biblio­teki, wytwo­rzenie pozytyw­nych motywacji do czytania książek i integracja dzieci. Ponadto chcemy wspierać rozwój dziecka poprzez głośne czytanie oraz podkre­ślanie wartości książki jako niezbęd­nego elementu dla prawi­dło­wego rozwoju najmłod­szych. Wycho­wawcza rola takich działań jest szeroko znana i z pewno­ścią pomoże wzmocnić pracę szkół i placówek eduka­cyj­nych w tym zakresie.

Cele szcze­gó­łowe :

 • popula­ry­zacja książki i biblio­teki wśród najmłod­szych dzieci,
 • wsparcie szkół i placówek eduka­cyj­nych w zakresie reali­zacji funkcji wycho­waw­czej,
 • kształ­to­wanie tożsa­mości narodowej i współ­uczest­nictwa w pielę­gno­waniu tradycji,
 • rozwi­janie poczucia odpowie­dzial­ności oraz szacunku dla symboli narodo­wych,
 • promocja pozytyw­nych wartości tj. dobro, szacunek, przyjaźń, miłość, tolerancja,
 • integracja dzieci i dosko­na­lenie umiejęt­ności współ­dzia­łania w zespole,
 • wyrów­ny­wanie szans eduka­cyj­nych dzieci z różnych placówek,
 • rozwi­janie w uczest­ni­kach zainte­re­so­wania litera­turą,
 • przygo­to­wanie dzieci do roli świado­mego czytel­nika,
 • wytwo­rzenie pozytyw­nych motywacji do czytania książek,
 • promo­wanie i upowszech­nianie regio­nal­nego dziedzictwa kultu­ro­wego,
 • kształ­to­wanie wrażli­wości artystycznej dzieci.


Cykl zajęć będzie polegał na czytaniu wybra­nych tekstów literac­kich (bajek, baśni, legend, opowiadań) związa­nych z opraco­wa­nymi tematami spotkań. Zajęcia będą uatrak­cyj­niane pogadanką lub prezen­tacją wprowa­dza­jącą, zabaw­nymi i cieka­wymi anegdo­tami, rozmową kiero­waną z dziećmi na temat czyta­nych utworów oraz dająca im możli­wość wyrażenia swoich emocji. W ramach każdych zajęć uczest­nicy wykonają prace plastyczne lub inne zadania związane z tematem (ilustracje do prezen­to­wa­nych książek, plakaty, krzyżówki, kartki okolicz­no­ściowe, rebusy, zagadki, quizy itp.).

Działanie zostanie zreali­zo­wane w Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy w roku szkolnym 2019/2020. Nasze działania wspiera Fundacja ABCXXI CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

Propo­no­wane tematy najbliż­szych zajęć:

Wrzesień 2019 –„Moja pierwsza wizyta w biblio­tece”; „Pozna­jemy biblio­tekę i zawód biblio­te­karza”

Październik 2019 – „Opowieści na jesienne dni”; „Jan Brzechwa i jego twórczość”

Listopad 2019 – „Misie w litera­turze”; „Barwy i symbole narodowe”

Grudzień 2019 – „Najpięk­niejsze świąteczne opowieści”; „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia”

Styczeń 2020 – „Zima w litera­turze”; „Dzień Kubusia Puchatka”

Luty 2020 – „Moje ukochane zwierzątka” ; „Uczucia w moim życiu – kocham, lubię, szanuję”

Marzec 2020 – „Literackie powitanie wiosny”; „Wielka­nocne tradycje i zwyczaje”

Kwiecień 2020 – „Bydgoszcz moje miasto”; „Książka i jej różne oblicza”

Maj 2020 – „Najpięk­niejsze bajki świata”; „Czy jestem patriotą?”

Czerwiec 2020 – „Wakacje tuż, tuż – czy warto być aktywnym?”; „Zostań przyja­cielem książek na zawsze”

Ze względu na warunki lokalowe grupa dzieci uczest­ni­czą­cych w zajęciach nie może liczyć więcej niż 25 osób. Zajęcia trwają od 60 do 90 minut.

Zgłoszenia przyj­muje :

Grażyna Ruta-Balińska
Tel. 52 340 01 40 lub e‑mail: gromadzenie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Ostatnie spotkania w Akademii Czytania Bajek

Ostatnie spotkania w Akademii Czytania Bajek

W czerwcu br. po raz ostatni w tym roku szkolnym spotka­liśmy się z najmłod­szymi w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek na zajęciach o tematyce biblio­tecznej. Po krótkim podsu­mo­waniu całej edycji i przypo­mnieniu poszcze­gól­nych tematów zajęć dzieci podzie­liły się z nami swoimi opiniami na temat naszych biblio­tecz­nych spotkań i akcji Cała Polska Czyta Dzieciom.

Jak zawsze, nie zabrakło głośnego czytania, tym razem książe­czek związa­nych z tematyką biblio­teczną: O wilku, który nie lubił czytać, Kicia Kocia w biblio­tece, Basia i biblio­teka, Ciekawski George w biblio­tece oraz Franklin i książka z biblio­tekiFranklin czyta kolegom. W ostat­niej części zajęć dzieci wykony­wały własną zakładkę biblio­teczną.

Życzymy dzieciom udanych i bezpiecz­nych wakacji, nauczy­cielom odpoczynku i do zobaczenia we wrześniu.

Grażyna Ruta-Balińska

Oto jest Bydgoszcz

Oto jest Bydgoszcz

W ramach Bydgo­skiego Festi­walu Nauki w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek odbyły się zajęcia eduka­cyjne poświę­cone tematyce regio­nalnej „Oto jest Bydgoszcz” – podania, legendy, baśnie i bajki o tematyce regio­nalnej”. W tym dniu odwie­dziło nas ponad 70 uczniów z 4 szkół. Celem zajęć było przybli­żanie dzieciom historii, kultury, tradycji i symboli naszego miasta oraz zapoznanie z licznymi tekstami literac­kimi dotyczą­cymi regionu.

Na początku zapro­po­no­wa­łyśmy uczest­nikom krótką prezen­tację wraz z pogadanką na temat najcie­kaw­szych atrakcji archi­tek­to­nicz­nych, kultu­ral­nych i rekre­acyj­nych naszego miasta oraz symboli Bydgoszczy – herbu, flagi, barw. Nie zabrakło głośnego czytania w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Na te zajęcia wybra­liśmy kilka legend związa­nych z Bydgoszczą, m.in. „Dwaj bracia Byd i Gost”, „Historia bydgo­skich wrót” z książki „Bydgo­skie legendy i przypo­wieści”, opowieść „Wyspa Młyńska” z książki „Baśnie i opowieści o Bydgoszczy” oraz legendę „Pan Twardowski”.

W dalszej części spotkania uczniowie rozwią­zy­wali krótki quiz dotyczący Bydgoszczy, koloro­wali najcie­kawsze i najbar­dziej charak­te­ry­styczne miejsca miasta oraz wizerunek króla Kazimierza Wielkiego oraz grali w grę planszową „Bydgoszcz – wielki wyścig”.

Grażyna Ruta-Balińska

Odwie­dziny w przed­szkolu

Odwie­dziny w przed­szkolu

Niety­powe zajęcia w ramach Dziecięcej Akademii Czytania Bajek odbyły się 21 maja 2019 r. Tym razem zosta­łyśmy zapro­szone do Niepu­blicz­nego Przed­szkola Św. Jadwigi na spotkanie z grupą „Nemo” – dzieci 5 – 6 letnich – na zajęcia o tematyce baśniowej. Po krótkiej rozmowie na temat baśni, ich cech oraz wartości czyta­łyśmy dzieciom wybrane bajki świata, m.in. „Pinokia”, „Księż­niczkę na ziarnku grochu” oraz „Trzy pomarańcze miłości”. W dalszej części zajęć dzieci wykony­wały ilustracje Pinokia. Zajęcia przebiegły w radosnej atmos­ferze, dzieci były aktywne i już zapla­no­wa­łyśmy nasze kolejne spotkanie w młodszej grupie.

Grażyna Ruta-Balińska – nauczy­ciel biblio­te­karz – Wydział Groma­dzenia i Opraco­wania Zbiorów PBW w Bydgoszczy

Ogólno­polski Tydzień Bibliotek

Ogólno­polski Tydzień Bibliotek

8 maja br. zainau­gu­ro­wa­liśmy w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek Ogólno­polski Tydzień Bibliotek. W zajęciach zatytu­ło­wa­nych „Bajki świata” wzięli udział uczniowie klas I‑III Szkoły Podsta­wowej nr 56 oraz nr 31 w Bydgoszczy.
W tym wyjąt­kowym okresie przybli­ży­liśmy dzieciom ideę Tygodnia Bibliotek. Była też okazja do przypo­mnienia najbar­dziej znanych baśni z całego świata. Do głośnego czytania wybra­liśmy 3 bajki z różnych krajów starego konty­nentu z książki „Najpięk­niejsze baśnie Europy”. Uczest­nicy mieli okazję obejrzeć książki przestrzenne, które znajdują się w zbiorach biblio­teki, następnie układali bajkowe puzzle oraz rozwią­zy­wali bajkową krzyżówkę.

Grażyna Ruta-Balińska


Plakat Tygodnia Bibliotek 2019
Autor: Paweł Kasperek
Źródło: www​.sbp​.pl

Barwy i symbole narodowe

Barwy i symbole narodowe

Dzień Flagi i Święto Narodowe Trzeciego Maja były okazją do zorga­ni­zo­wania w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek zajęć eduka­cyj­nych o tematyce patrio­tycznej. Zajęcia rozpo­częły się krótką pogadanką połączoną z projekcją filmu na temat najważ­niej­szych symboli Rzeczy­po­spo­litej Polskiej: biało-czerwonej flagi, godła państwo­wego oraz hymnu polskiego czyli Mazurka Dąbrow­skiego. Podkre­śli­liśmy jak ważne jest szano­wanie symboli, duma z ich posia­dania oraz kształ­to­wanie prawi­dło­wych nawyków patrio­tycz­nych od najmłod­szych lat. Oczywi­ście najważ­niej­szym elementem było głośne czytanie. Nawią­zując do tematyki zajęć wykorzy­sta­liśmy legendę o Lechu, Czechu i Rusie z książki Wandy Chotom­skiej Legendy polskie oraz wiersz Katechizm polskiego dziecka Włady­sława Bełzy. Następnie wspólnie zaśpie­wa­liśmy hymn we wcześniej omówionej postawie.

Ważnym punktem zajęć było wykony­wanie kokardy narodowej zwanej kotylionem w biało-czerwo­nych barwach. Dzieci robiły je po raz pierwszy wykazując się przy tym ogromnym zaanga­żo­wa­niem i entuzja­zmem. Na zakoń­czenie każdy otrzymał drobny upominek.

Grażyna Ruta-Balińska
Między­na­ro­dowy Dzień Książki dla Dzieci

Między­na­ro­dowy Dzień Książki dla Dzieci

W Między­na­ro­dowym Dniu Książki dla Dzieci naszą Akademię Czytania Bajek odwie­dziły przed­szko­laki z Przed­szkola nr 13 oraz Przed­szkola „U Kubusia” w Bydgoszczy. W tym wyjąt­kowym dniu, nawią­zując do obecnej pory roku i nadcho­dzą­cych Świąt Wielka­noc­nych, czyta­liśmy dzieciom fragmenty książki „Martynka opowiada histo­ryjki o zwierząt­kach” oraz książkę „Tuptuś znajduje jajko”. Po lekturze dzieci robiły wielka­nocne ilustracje. Kolejne zajęcia w ramach Akademii już niebawem.

Między­na­ro­dowy Dzień Książki dla Dzieci, obcho­dzony od 1967 r., został ustano­wiony, aby promować litera­turę piękną i grafikę dla młodego czytel­nika. Obcho­dzony jest 2 kwietnia, w dniu urodzin Hansa Christiana Ander­sena. Każdego roku inna sekcja IBBY jest gospo­da­rzem tego święta. W tym roku wiado­mość do dzieci wysłała litewska sekcja. Autorem listuplakatu jest Kęstutis Kaspa­ra­vi­čius. Przesłanie litew­skiego pisarza i ilustra­tora w języku polskim dostępne jest na stronie polskiej sekcji IBBY.

Wielka­nocne opowieści w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek

Wielka­nocne opowieści w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek

W marcu br. Dziecięcą Akademię Czytania Bajek odwie­dzili uczniowie ze Szkół Podsta­wo­wych nr 31, 56, 46 w Bydgoszczy oraz przed­szko­laki z Przed­szkola Świętej Jadwigi oraz Mungo w Bydgoszczy. Tematyka zajęć nawią­zy­wała do nadcho­dzącej wiosny i zbliża­ją­cych się Świąt Wielka­noc­nych. Po krótkiej rozmowie na temat wiosny, jej pierw­szych symptomów, ludowych zwyczajów wiosen­nych tj. topienie marzanny czy prima aprilis oraz omówieniu tradycji wielka­noc­nych, jak zwykle, odbyło się głośne czytanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Miłym gościom zapro­po­no­wa­łyśmy fragmenty książki „Polskie tradycje i obyczaje”, opowia­dania „Martynka i zwierzątka” oraz fragmenty I księgi „Przygód Muminków”. Następnie uczniowie rozwią­zy­wali quiz wielka­nocny i wykony­wali kwiaty z krepy, a przed­szko­laki robiły ilustrację pisanek. Kolejne zajęcia w ramach Akademii w kwietniu. Zapra­szamy.

Grażyna Ruta-Balińska

Uczucia w moim życiu – zajęcia eduka­cyjne

Uczucia w moim życiu – zajęcia eduka­cyjne

W Dziecięcej Akademii Czytania Bajek zajęcia eduka­cyjne w lutym skoncen­tro­wane były na uczuciach w nawią­zaniu do walen­tynek, które obcho­dzimy 14 lutego. W dniach 26 – 28 lutego 2019 roku gości­liśmy uczniów klas I i II Szkoły Podsta­wowej nr 31 w Bydgoszczy oraz dzieci z Niepu­blicz­nego Przed­szkola Św. Jadwigi Królowej w Bydgoszczy. W trakcie krótkiej pogadanki rozma­wia­liśmy z dziećmi o najważ­niej­szych uczuciach, które nam towarzyszą, ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem uczucia miłości. Następnie przybli­ży­liśmy historię biskupa Walen­tego oraz sposoby obcho­dzenia Dnia Zakocha­nych. Nie zabrakło przykładów z litera­tury, w których ten temat jest poruszany oraz wierszyków, rymowanek i przysłów na temat miłości.

Podobnie jak na poprzed­nich zajęciach najważ­niej­szym elementem było głośne czytanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Wybrane przez nas książki „Franklin mówi kocham cię“ oraz „Czy muszę się zakochać“ tematycznie nawią­zy­wały do tego najmłod­szego zwyczaju, który coraz bardziej upowszechnia się także w naszym kraju. W dalszej części spotkań dzieci wykony­wały ilustracje związane ze swoimi emocjami oraz kartki walen­tyn­kowe.

Kolejne spotkania w Akademii Czytania Bajek już w marcu.

Grażyna Ruta-Balińska

Zimowe opowieści w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek

Zimowe opowieści w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek

Od 9 do 11 stycznia 2018 r. w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek odbywały się zajęcia eduka­cyjne zatytu­ło­wane „Zimowe opowieści”. Uczest­ni­czyli w nich uczniowie klas I‑III ze Szkoły Podsta­wowej nr 56 i 31 w Bydgoszczy oraz przed­szko­laki z Przed­szkola Mungo oraz Przed­szkola nr 33. Rozpo­czę­liśmy krótką pogadanką na temat trwają­cego karna­wału, zimy jako pory roku, jej zalet i wad oraz różnych form zimowej aktyw­ności sportowej. Omówi­liśmy również najcie­kawsze przykłady z litera­tury polskiej i obcej porusza­jące tematykę zimową.

Podobnie jak na każdych zajęciach w Akademii głównym elementem było głośne czytanie bajek w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Tematem obecnego spotkania była zima, więc wybrane przez nas tytuły nawią­zy­wały do tej pory roku. Czyta­łyśmy książki „Śnieżny poranek Muminka”, „Zimowy dzień” Christiny Butler, „O żyrafach, które chciały zobaczyć śnieg” Anny Onichi­mow­skiej oraz „W zimowym lesie” Marca Limoni.

W dalszej części zajęć dzieci wykony­wały minipla­katy o tematyce zimowej. Na zakoń­czenie zwiedzi­liśmy wystawkę książek związa­nych z karna­wałem zorga­ni­zo­waną w Czytelni. Kolejne spotkania z najmłod­szymi już w lutym.

Grażyna Ruta-Balińska

Mikołajki w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek

Mikołajki w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek

Mikołajki oraz zbliża­jące się święta Bożego Narodzenia były okazją do spotkania się z najmłod­szymi w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek. Od 4 do 6 grudnia 2018 r. odwie­dzili nas uczniowie ze Szkoły Podsta­wowej nr 31 i nr 56 w Bydgoszczy oraz przed­szko­laki z Przed­szkola św. Jadwigi w Bydgoszczy.

Zajęcia pod hasłem „Świąteczne opowieści” rozpo­częły się krótką pogadanką na temat tradycji i zwyczajów bożona­ro­dze­nio­wych. W dalszej części czyta­łyśmy dzieciom fragmenty nowej książki Agnieszki Stelma­szyk „Niezwykłe święta Kornelii” oraz książkę „Święty Mikołaj” Mauri Kunnas. Po głośnym czytaniu dzieci miały okazję obejrzeć wystawkę książek, bajek i opowiadań nawią­zu­ją­cych do tematyki świątecznej. Następnie zapro­po­no­wa­łyśmy dzieciom krótki film eduka­cyjny „Wigilijny stół”. Ostatnim elementem było wykony­wanie zakładek do książek w kształcie Mikołaja oraz kartki świątecznej. Na zakoń­czenie dzieci obejrzały wystawę świąteczną zorga­ni­zo­waną w Czytelni PBW.

Życzymy wszystkim dzieciom radosnych i szczę­śli­wych Świąt i do zobaczenia w przyszłym roku na kolej­nych zajęciach w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek.

Grażyna Ruta-Balińska

Święto Pluszo­wego Misia w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek

Święto Pluszo­wego Misia w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek

Na całym świecie 25 listo­pada obcho­dzimy Światowy Dzień Pluszo­wego Misia ustano­wiony w 2002 roku w setną rocznicę wypro­du­ko­wania pierw­szej takiej zabawki. Pluszowe misie towarzyszą nam już od 116 lat i mają wielu sympa­tyków na całym świecie, zarówno wśród najmłod­szych, jak i dorosłych.

Z tej okazji w listo­pa­dzie gości­liśmy w naszej Akademii ponad 120 dzieci z bydgo­skich przed­szkoli i szkół na zajęciach zatytu­ło­wa­nych „Misie w litera­turze”. To wyjąt­kowe święto jest świetną okazją do poznania i przypo­mnienia różnych znanych misiów, i tych książ­ko­wych i filmo­wych, polskich i zagra­nicz­nych, sławnych i mniej znanych. Także tych starszych, którymi zachwy­cali się nasi dziad­kowie, rodzice, jak i tych najbar­dziej współ­cze­snych, bliskich sercom dzieci. Podobnie jak na każdych zajęciach w Akademii nie zabrakło najważ­niej­szego elementu, czyli głośnego czytania bajek w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom – tym razem zapro­po­no­wa­liśmy fragmenty „Przygód Misia Uszatka” Czesława Janczar­skiego, „Kubusia Puchatka” A.A. Milne’a oraz „Misia Paddington” Michaela Bonda. Następnie dzieci wykony­wały wspólny plakat lub laurki dla swoich misiów. Każdy uczestnik na zakoń­czenie otrzymał drobny upominek.

Grażyna Ruta-Balińska

Barwy i symbole narodowe w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek

Barwy i symbole narodowe w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepod­le­głości była okazją do zorga­ni­zo­wania w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek zajęć eduka­cyj­nych o tematyce patrio­tycznej. Od 5 do 7 listo­pada br. spotka­liśmy się z uczniami Szkoły Podsta­wowej nr 56 w Bydgoszczy, Szkoły Podsta­wowej w Cielu, Szkoły Podsta­wowej nr 15 w Bydgoszczy oraz przed­szko­la­kami z Przed­szkola nr 16 w Bydgoszczy na zajęciach zatytu­ło­wa­nych „Znam barwy i symbole narodowe”. Celem było kształ­to­wanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsa­mości narodowej, rozwi­janie u uczniów zainte­re­sowań symbo­lami narodo­wymi, kształ­to­wanie postaw patrio­tycz­nych oraz rozbu­dzanie zainte­re­sowań czytel­ni­czych.

Zajęcia rozpo­częły się krótką pogadanką połączoną z projekcją filmu na temat głównych symboli Rzeczy­po­spo­litej Polskiej: biało-czerwonej flagi, godła państwo­wego oraz hymnu polskiego, czyli Mazurka Dąbrow­skiego. Następnie uczest­nicy zaśpie­wali hymn we wcześniej omówionej postawie. Podkre­śli­liśmy jak ważne jest szano­wanie symboli, duma z ich posia­dania oraz kształ­to­wanie prawi­dło­wych nawyków patrio­tycz­nych od najmłod­szych lat.

Oczywi­ście obowiąz­kowym elementem było głośne czytanie. Nawią­zując do tematyki zajęć wykorzy­sta­liśmy kilka publi­kacji, m.in.: Alfabet niepod­le­głości Anny Skowroń­skiej, Komen­dant wolnej Polski Wojciecha Widłaka, legendę o Lechu, Czechu i Rusie z książki Wandy Chotom­skiej Legendy polskie.

Ważnym punktem zajęć było wykony­wanie kokardy narodowej zwanej kotylionem w biało-czerwo­nych barwach. Dzieci robiły je po raz pierwszy wykazując się przy tym ogromnym zaanga­żo­wa­niem i entuzja­zmem. Na zakoń­czenie każdy otrzymał drobny upominek.

tekst i fot.: Grażyna Ruta-Balińska

grafika: blizej​przedsz​kola​.pl