Moja ulubiona książka

Moja ulubiona książka

Dzie­cięca Akademia Czytania Bajek zaprasza uczniów klas I‑III szkół podsta­wo­wych do udziału w Woje­wódzkim Konkursie Czytel­niczo-Plastycznym „Moja ulubiona książka”. Zada­niem uczest­nika konkursu jest samo­dzielne stwo­rzenie ilustracji książki, która zrobiła na nim duże wrażenie, zapadła w pamięć lub do której lubi powracać.

Prace płaskie, wyko­nane dowolną tech­niką, należy nade­słać lub osobi­ście dostar­czyć do orga­ni­za­tora konkursu do dnia 15 marca 2021 roku.

Konkurs został objęty hono­ro­wymi patro­na­tami: Marszałka Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego Piotra Całbec­kiego, Prezy­denta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego oraz Kujawsko-Pomor­skiego Kura­tora Oświaty Marka Gralika.

Szcze­góły konkursu opisane są w Regulaminie. 

Do każdej pracy musi być dołą­czony formu­larz zgło­sze­niowy oraz zgoda rodziców/opiekunów.

Święto Pluszo­wego Misia

Święto Pluszo­wego Misia

25 listo­pada na całym świecie obcho­dzimy Świa­towy Dzień Pluszo­wego Misia, który został usta­no­wiony w 2002 roku w setną rocz­nicę wypro­du­ko­wania pierw­szej zabawki w kształcie misia.

Od wielu lat w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek w tym dniu odby­wały się liczne zajęcia eduka­cyjne poświę­cone lite­rackim, bajkowym czy filmowym misiom. W tym roku nie mogąc spotkać się z najmłod­szymi na trady­cyj­nych spotka­niach zachę­camy do zapo­znania się z wybra­nymi tytu­łami, które mamy w naszym księ­go­zbiorze. Wszystkie zapro­po­no­wane książki można wypo­ży­czyć poprzez katalog Integro. Zachę­camy do czytania.

Okładki książek o misiach

Oprac. Grażyna Ruta-Balińska
Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów

Cała Polska czyta dzie­ciom o zwierzętach

Cała Polska czyta dzie­ciom o zwierzętach

Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach

W ramach XIX Ogól­no­pol­skiego Tygo­dnia Czytania Dzie­ciom pod hasłem “Cała Polska czyta dzie­ciom o zwie­rzę­tach” zachę­camy do obej­rzenia wirtu­alnej tablicy, na której zamie­ści­liśmy kilka­na­ście tytułów dla najmłod­szych z boga­tego księ­go­zbioru naszej biblio­teki. Zapra­szamy do wypo­ży­czania i czytania.

Padlet - książki o zwierzętach

https://​pl​.padlet​.com/​g​r​a​z​k​a​_​b​a​l​i​n​s​k​a​/​9​n​4​e​l​p​1​j​s​g​o​a47zd

Grażyna Ruta-Balińska – Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów PBW w Bydgoszczy

Książki dla dzieci o biblio­te­kach, biblio­te­ka­rzach i książkach

Książki dla dzieci o biblio­te­kach, biblio­te­ka­rzach i książkach

Zbliża się Dzień Bibliotek i Biblio­te­karzy. Od 1985 roku z inicja­tywy Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich jest on obcho­dzony w dniu 8 maja i corocznie rozpo­czyna Tydzień Bibliotek.

Święto to począt­kowo skie­ro­wane tylko do biblio­te­karzy, z czasem stało się powszechnie znane i obcho­dzone. Ma na celu promo­wanie bibliotek, zachę­canie do korzy­stania z ich boga­tych zbiorów i oferty, propa­go­wanie czytel­nictwa i przy­po­mi­nanie o tym, jak ważny jest powszechny i darmowy dostęp do książek. W ramach Dnia Bibliotek i Biblio­te­karzy oraz Tygo­dnia Bibliotek w całym kraju odbywa się wiele imprez, konkursów, wyda­rzeń (w tym roku tylko wirtualnie).

Zapra­szamy do zapo­znania się z książ­kami dla najmłod­szych, w których boha­te­rami są biblio­teki, biblio­te­karze i książki. Na wirtu­alnej tablicy pole­camy kilka tytułów z naszego boga­tego księgozbioru.

Opra­co­wała: Grażyna Ruta-Balińska

Jeśli twoja przeglądarka nie akceptuje polecenia Object, wczytaj ten dokument

Uczucia w moim życiu

Uczucia w moim życiu

W Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek zajęcia eduka­cyjne w lutym skon­cen­tro­wane były na uczu­ciach w nawią­zaniu do walen­tynek, które obcho­dzimy 14 lutego. Od 11 do 13 lutego 2020 roku gości­liśmy ponad 140 uczniów klas I‑III z bydgo­skich szkół oraz przed­szko­laki z Przed­szkola nr 11 w Bydgoszczy. W trakcie krót­kiej poga­danki rozma­wia­liśmy z dziećmi o najważ­niej­szych uczu­ciach, które nam towa­rzyszą, ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem uczucia miłości. Następnie przy­bli­ży­liśmy historię biskupa Walen­tego oraz sposoby obcho­dzenia Dnia Zako­cha­nych. Nie zabrakło przy­kładów z lite­ra­tury, w których ten temat jest poru­szany oraz wier­szyków, rymo­wanek i przy­słów na temat miłości.

Podobnie jak na poprzed­nich zaję­ciach najważ­niej­szym elementem było głośne czytanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Wybrane przez nas książki tema­tycznie nawią­zy­wały do tego najmłod­szego zwyczaju, który coraz bardziej upowszechnia się także w naszym kraju. Młod­szym dzie­ciom zapro­po­no­wa­liśmy książki „Fran­klin mówi kocham cię”, „Fran­klin i Walen­tynki” oraz „Martusia jest zako­chana”, nato­miast star­szym „Czy muszę się zako­chać” i „O miłości, czyli nic takiego się nie stało” z książki „12 ważnych opowieści. Polscy autorzy o wartościach”.

W ostat­niej części zajęć uczest­nicy wyko­ny­wali ilustracje zwią­zane ze swoimi emocjami oraz kartki walen­tyn­kowe. Kolejne spotkanie już w marcu.

Zimowe spotkania w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek

Zimowe spotkania w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek

Kolejne spotkania z najmłod­szymi w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek poświę­cone były twór­czości Hansa Chri­stiana Ander­sena. Wczoraj i dziś odwie­dziło nas ponad 120 uczniów klas I‑III ze szkół bydgoskich.

Zajęcia pod hasłem „Królowa Śniegu i zimowe opowieści” rozpo­częły się krótką prezen­tacją przy­bli­ża­jącą życie i dorobek lite­racki najbar­dziej znanego duńskiego baśnio­pi­sarza Hansa Chri­stiana Ander­sena. W dalszej części uczniowie wysłu­chali pełnej wersji baśni „Królowa Śniegu”. Podsu­mo­wa­niem spotkania było ukła­danie planu wyda­rzeń, rozwią­zy­wanie quizu na temat prze­czy­ta­nego utworu oraz wyko­ny­wanie zimowej ilustracji.

Na zakoń­czenie uczniowie obej­rzeli wystawę różnych wydań baśni Ander­sena i książek o tema­tyce zimowej. Życzymy wszystkim dzie­ciom i nauczy­cielom udanych ferii zimo­wych i do zoba­czenia w lutym.

Grażyna Ruta-Balińska – Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów PBW w Bydgoszczy

Mój ulubiony miś – bohater literacki

Mój ulubiony miś – bohater literacki

Dzia­ła­jąca w biblio­tece Dzie­cięca Akademia Czytania Bajek zaprasza dzieci przed­szkolne i uczniów klas I – III szkół podsta­wo­wych z woje­wództwa kujawsko – pomor­skiego do udziału w czytel­ni­czym konkursie plastycznym „Mój ulubiony miś – bohater lite­racki“.

Konkurs został objęty hono­ro­wymi patronatami :

Marszałka Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego Piotra Całbeckiego
Prezy­denta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego
Kujawsko-Pomor­skiego Kura­tora Oświaty w Bydgoszczy Marka Gralika

Prace należy nade­słać lub osobi­ście dostar­czyć do dnia 22 stycznia 2020 roku na adres biblioteki.

Szcze­gó­łowe zasady konkursu opisane są w regu­la­minie. Do każdej pracy musi być dołą­czony formu­larz zgło­sze­niowy oraz zgoda rodziców/opiekunów. Doku­menty te znaj­dują się w załącz­ni­kach do regu­la­minu nr 1nr 2.

Tradycje i zwyczaje Bożego Narodzenia

Tradycje i zwyczaje Bożego Narodzenia

Zbli­ża­jące się święta Bożego Naro­dzenia były okazją do spotkań z najmłod­szymi w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek. W dniach 12, 16, 17, 18 grudnia 2019 r. odwie­dziło nas ponad 120 uczniów szkół podsta­wo­wych oraz przed­szko­laków z bydgo­skich placówek.

Zajęcia pod hasłem „Świą­teczne opowieści” rozpo­częły się krótką poga­danką na temat tradycji i zwyczajów bożo­na­ro­dze­nio­wych. W dalszej części czyta­łyśmy dzie­ciom wybrane rozdziały nowej książki Agnieszki Stel­ma­szyk „Niezwykłe święta Kornelii”, książkę „Święty Mikołaj” Mauri Kunnas oraz frag­menty książki „Zanim przyjdą święta”. Po głośnym czytaniu dzieci miały okazję obej­rzeć wystawkę książek, bajek i opowiadań ze zbiorów biblio­teki nawią­zu­ją­cych do tema­tyki świą­tecznej. Następnie zapro­po­no­wa­łyśmy dzie­ciom krótki film eduka­cyjny „Wigi­lijny stół”. Kolejnym elementem spotkania było wyko­ny­wanie świą­tecz­nych kartek. Na zakoń­czenie dzieci obej­rzały wystawę szopek bożo­na­ro­dze­nio­wych zorga­ni­zo­waną w czytelni.

Życzymy wszystkim dzie­ciom i nauczy­cielom rado­snych i szczę­śli­wych świąt i do zoba­czenia w przy­szłym roku na kolej­nych zaję­ciach w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek.

Grażyna Ruta Balińska – Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów

Dzień Pluszo­wego Misia w Akademii Czytania Bajek

Dzień Pluszo­wego Misia w Akademii Czytania Bajek

Na całym świecie 25 listo­pada obcho­dzimy Dzień Pluszo­wego Misia usta­no­wiony w 2002 roku w setną rocz­nicę wypro­du­ko­wania pierw­szej zabawki w kształcie misia. Pluszowe misie towa­rzyszą nam już od ponad 100 lat i mają wielu sympa­tyków na całym świecie, zarówno wśród najmłod­szych, jak i dorosłych.

Z tej okazji w listo­pa­dzie gości­liśmy w naszej Akademii ponad 60 dzieci z bydgo­skich przed­szkoli na zaję­ciach zaty­tu­ło­wa­nych „Misie w lite­ra­turze”. To wyjąt­kowe święto jest świetną okazją do poznania i przy­po­mnienia różnych znanych misiów, i tych książ­ko­wych i filmo­wych, polskich i zagra­nicz­nych, sław­nych i mniej znanych. Także tych star­szych, którymi zachwy­cali się nasi dziad­kowie, rodzice, jak i tych najbar­dziej współ­cze­snych, bliskich sercom dzieci. Podobnie jak na każdych zaję­ciach nie zabrakło najważ­niej­szego elementu, czyli głośnego czytania bajek w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzie­ciom – tym razem zapro­po­no­wa­liśmy frag­menty Przygód Misia Uszatka Czesława Janczar­skiego, Kubusia Puchatka A. A. Milne, Misia Paddington Michaela Bonda oraz okolicz­no­ściową książkę Wiesława Drabika Dzień misia. Następnie dzieci wyko­ny­wały laurki dla swoich misiów. Każdy uczestnik na zakoń­czenie otrzymał drobny upominek.

Grażyna Ruta-Balińska – Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów

Świa­towy Dzień Tolerancji

Świa­towy Dzień Tolerancji

W najbliższą sobotę (16 listo­pada) na całym świecie obcho­dzony będzie Między­na­ro­dowy Dzień Tole­rancji, usta­no­wiony przez Zgro­ma­dzenie Ogólne ONZ w 1995 r. Ten dzień stał się pretek­stem do zajęć eduka­cyj­nych na temat tego, jak ważna jest tole­rancja i akcep­tacja odmien­ności. To też dobry moment, aby pokazać uczniom, jak różno­rodny jest nasz świat i jak można czerpać z takiego bogactwa charak­terów, zain­te­re­sowań i kultur. Warto budować postawę szacunku do drugiego czło­wieka już od najmłod­szych lat.

W Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek uczniowie klas III mieli okazję dowie­dzieć się, czym jest tole­rancja, dlaczego jest ważna, po co nam różno­rod­ność. Na podstawie lite­ra­tury dzie­cięcej rozma­wia­liśmy nie tylko o tole­rancji, ale i akcep­tacji oraz szacunku, jako kolej­nych etapów do uznania, że każdy z nas może się różnić. Jak zawsze na naszych zaję­ciach nie zabrakło głośnego czytania – tym razem zapro­po­no­wa­liśmy kilka tekstów lite­rac­kich: opowia­danie Pawła Berę­se­wicza Szacunek, czyli udko z kurczaka, wiersz Małgo­rzaty Strzał­kow­skiej Obcy, frag­menty Wiel­kiej księgi wartości oraz ksią­żeczkę z serii „Pixi Ja wiem!“ Tole­rancja i szacunek.

Elementem zajęć było też oglą­danie wystawy książek dla dzieci poru­sza­ją­cych tema­tykę omawia­nych wartości, czyli tole­rancji, akcep­tacji, szacunku i przyjaźni.

Grażyna Ruta-Balińska – Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów

Barwy i symbole narodowe

Barwy i symbole narodowe

Zbli­ża­jący się Dzień Niepod­le­głości był okazją do zorga­ni­zo­wania w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek zajęć eduka­cyj­nych o tema­tyce patrio­tycznej. W spotka­niach zaty­tu­ło­wa­nych Znam barwy i symbole naro­dowe uczest­ni­czyło ponad 100 uczniów bydgo­skich szkół. Celem było kształ­to­wanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsa­mości naro­dowej, rozwi­janie u uczniów zain­te­re­sowań symbo­lami naro­do­wymi, kształ­to­wanie postaw patrio­tycz­nych oraz rozbu­dzanie zain­te­re­sowań czytelniczych.

Zajęcia rozpo­częły się krótką poga­danką połą­czoną z projekcją filmu na temat głów­nych symboli Rzeczy­po­spo­litej Polskiej: biało-czer­wonej flagi, godła państwo­wego oraz hymnu polskiego, czyli Mazurka Dąbrow­skiego. Następnie uczest­nicy zaśpie­wali hymn we wcze­śniej omówionej postawie. Podkre­śli­liśmy jak ważne jest szano­wanie symboli, duma z ich posia­dania oraz kształ­to­wanie prawi­dło­wych nawyków patrio­tycz­nych od najmłod­szych lat. Oczy­wi­ście obowiąz­kowym elementem było głośne czytanie. Nawią­zując do tema­tyki zajęć wyko­rzy­sta­liśmy frag­menty książki Czy znasz ten kraj? Alek­sandry Plec i Marzenny Skoczylas oraz legendę o Lechu, Czechu i Rusie z książki Wandy Chotom­skiej Legendy polskie. Ważnym punktem zajęć było wyko­ny­wanie kokardy naro­dowej zwanej koty­lionem w biało-czer­wo­nych barwach. Dzieci robiły je po raz pierwszy wyka­zując się przy tym ogromnym zaan­ga­żo­wa­niem i entu­zja­zmem. Na zakoń­czenie każdy otrzymał drobny upominek.

Grażyna Ruta-Balińska – Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów

Jesienne opowieści

Jesienne opowieści

Za nami kolejne zajęcia zorga­ni­zo­wane w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek. Tema­tyka spotkań nawią­zy­wała do obecnej pory roku – jesieni. W zabawie wzięły udział dzieci cztero- i pięcio­letnie z bydgo­skich przed­szkoli. Zajęcia obej­mo­wały krótką poga­dankę na temat roli głośnego czytania oraz idei kampanii Cała Polska Czyta Dzie­ciom oraz jesieni. Najważ­niej­szym elementem było głośne czytanie – na tę okazję wybra­łyśmy kilka tytułów: Reksio: cztery pory roku, Jesień na ulicy Czere­śniowej, Biedny Pettson,Jesień Miko­łajka. W dalszej części zajęć dzieci wyko­ny­wały jesienne ilustracje. Zaję­ciom towa­rzy­szyła wystawka książek, a na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.

Grażyna Ruta-Balińska – Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów

Jan Brze­chwa i jego twórczość

Jan Brze­chwa i jego twórczość

Kolejne zajęcia zorga­ni­zo­wane w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek w paździer­niku poświę­cone były twór­czości Jana Brze­chwy. W spotka­niach wzięło udział ponad 100 uczniów klas I‑III szkół bydgoskich.

Zajęcia rozpo­czy­nały się krótką poga­danką na temat dorobku lite­rac­kiego Jana Brze­chwy, w szcze­gól­ności wierszy dla dzieci oraz książki „Akademia Pana Kleksa”. Następnie przy­bli­ży­liśmy najmłod­szym wartość i rolę głośnego czytania oraz ideę kampanii Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Najważ­niej­szym elementem było głośne czytanie – na tę okazję wybra­łyśmy najbar­dziej znane wier­szyki takie jak: „Kwoka”, „Grzyby”, „Samo­chwała”, Kaczka dziwaczka”, „Sum” oraz obszerne frag­menty „Akademii Pana Kleksa”.

W dalszej części zajęć dzieci zajmo­wały się przę­dze­niem liter czyli tworze­niem inicjału swojego imienia z kolo­rowej włóczki. Zaję­ciom towa­rzy­szyła wystawka książek autora, a na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.

Inau­gu­racja 9. edycji Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek

Inau­gu­racja 9. edycji Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek

Rozpo­czę­liśmy 9. edycję Akademii zaty­tu­ło­waną „Twórcze spotkania z książką”. Po waka­cyjnej prze­rwie nasza dydak­tyczna sala wzbo­ga­ciła się o nowy element – ogrom­nego misia mierzą­cego prawie 1,5 metra. Otrzy­ma­liśmy go od firmy „Sun-Days”, za co bardzo serdecznie dzię­ku­jemy. Z pewno­ścią będzie cieszył naszych małych gości.

Inau­gu­ra­cyjne spotkania dla przed­szko­laków „Moja pierwsza wizyta w biblio­tece” oraz dla uczniów klas I‑III „Pozna­jemy biblio­tekę i zawód biblio­te­karza” odbyły się 17, 19 i 20 wrze­śnia br.

W trakcie spotkań dzieci miały okazję m.in. poznać pracę biblio­te­karza, dowie­dzieć się czym jest książka i jakie są jej rodzaje, co to jest biblio­teka i jaką pełni rolę. Podkre­śla­liśmy ważną rolę głośnego czytania oraz przybliżaliśmy
najmłod­szym idee kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom.

Najważ­niej­szym elementem spotkań było głośne czytanie utworów zwią­za­nych z książką i biblio­teką. Wybrane przez nas tytuły to „Tajem­nica biblio­teki” z serii Biuro Detek­ty­wi­styczne Lassego i Mai, „Zbawcy książek” Agnieszki Stel­ma­szyk oraz dwie części przygód Fran­klina „Fran­klin czyta kolegom” oraz „Fran­klin i książka z biblioteki”.

Atrakcją dla najmłod­szych była wycieczka po biblio­tece – dzieci zwie­dziły Wypo­ży­czalnię, Czytelnię i maga­zyny książek. W każdym z tych miejsc pracu­jący tam biblio­te­karze opowia­dali o swojej pracy. Zaję­ciom towa­rzy­szyła wystawa książek dzie­cię­cych ze zbiorów PBW, a na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.

Kolejne spotkania w ramach Akademii odbędą się w październiku.

Grażyna Ruta-Balińska – Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów