Dzień w biblio­tece

Dzień w biblio­tece

Kolejni uczniowie ze Szkoły Pod­sta­wowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach spę­dzili w biblio­tece kilka godzin. Na zaję­ciach „Bez­pie­czeń­stwo w sieci” uczniowie dowie­dzieli się, jak należy chronić swoją pry­wat­ność, dbać o mocne hasła oraz sza­nować innych użyt­kow­ników sieci. Poru­szany był także problem zacho­wy­wania rów­no­wagi między światem wir­tu­alnym a rze­czy­wi­stym. Mło­dzież miała również okazję uczest­ni­czyć w grze decy­zyjnej, w której mogła sama zade­cy­dować o poczy­na­niach boha­tera kre­skówki.

Nauczy­ciele biblio­te­karze przy­go­to­wali dla nich także zajęcia roz­wi­ja­jące spo­strze­gaw­czość, pamięć, refleks. W aka­demii Gier Logicz­nych mło­dzież poznała m.in. gry Colorfox, Dr Eureka, Figu­romat, Kurnik.

W pokoju zagadek „Klub Enigma“ również trzeba było myśleć logicznie, koja­rzyć i liczyć. Zaba­wowa forma zajęć moty­wo­wała uczniów do dużej aktyw­ności.

Histo­rycy w biblio­tece

Histo­rycy w biblio­tece

W Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy gości­liśmy stu­dentów trze­ciego roku kie­runku Historia Insty­tutu Historii i Sto­sunków Mię­dzy­na­ro­do­wych Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy. Słu­chacze poznali historię Biblio­teki oraz struk­turę orga­ni­za­cyjną i zadania poszcze­gól­nych wydziałów. W Inter­ne­towym Centrum Infor­macji Mul­ti­me­dialnej korzy­stali z pro­gramu Integro Prolib, wyszu­ki­wali w zbio­rach Biblio­teki książki doty­czące meto­dyki nauczania historii oraz innych pozycji zgod­nych z zain­te­re­so­wa­niami. Spo­tkaniu prze­pro­wa­dzo­nemu w Wydziale Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych towa­rzy­szyła wystawa książek tema­tycznie zwią­zana z kie­run­kiem kształ­cenia stu­dentów.

W drugiej części zajęć przy­go­to­wa­liśmy wizytę w biblio­tecznym esacpe roomie oraz Aka­demii Gier Logicz­nych. Escape room to pokój zagadek. Zamknięci w nim gracze muszą roz­wiązać wiele zagadek, aby wydo­stać się z pomiesz­czenia przed upływem 45 minut. Trzeba wykazać się zręcz­no­ścią, wiedzą i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Aka­demia Gier Logicz­nych to zajęcia edu­ka­cyjne, których celem jest roz­wi­janie wyobraźni prze­strzennej, pamięci, spo­strze­gaw­czości i umie­jęt­ności logicz­nego myślenia – a to wszystko przy okazji świetnej zabawy z grami plan­szo­wymi i logicz­nymi. Stu­denci pozna­wali akty­wi­zu­jące metody nauczania, które będą mogli wyko­rzy­stywać w przy­szłej pracy zawo­dowej.

Oferta Biblio­teki na Byd­goski Festiwal Nauki 2018

Oferta Biblio­teki na Byd­goski Festiwal Nauki 2018

Biblio­teka jako partner BFN oferuje nastę­pu­jące zajęcia:

  • Teatrzyk Kami­shibai;
  • Byd­goszcz w lite­ra­turze dzie­cięcej – podania, legendy, baśnie, bajki o tema­tyce regio­nalnej;
  • Poko­namy fale, czyli o tym co w życiu pomaga prze­trwać;
  • Nie jesteśmy sami na świecie, czyli sza­cunek wobec siebie i innych;
  • Marian Rejewski – byd­gosz­czanin, mate­matyk, kryp­tolog;
  • Mate­ma­tyczne wyszy­wanie, czyli haft na papierze;
  • Escape room – Klub Enigma;
  • Tangram i spółka;
  • Spra­wie­dliwi Wśród Narodów Świata – Irena Sen­dle­rowa;
  • Stara szkoła – czyli szkoła naszych dziadków i pra­dziadków.
Na zaję­ciach edu­ka­cyj­nych w biblio­tece

Na zaję­ciach edu­ka­cyj­nych w biblio­tece

To już setne w tym roku wejście grupy szkolnej do dzia­ła­ją­cego w biblio­tece Klubu Enigma (escape roomu). Uczniowie kl. 7 ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 66 w Byd­goszczy zmagali się z łami­głów­kami w pokoju zagadek. Dwie grupy zakoń­czyły zabawę suk­cesem, a dwie były bardzo bliskie uwol­nienia się z escape roomu. Mło­dzież uczest­ni­czyła również w zaję­ciach z edu­kacji czy­tel­ni­czej i medialnej. Pozna­wała historię książki i jej różne formy. W sali wysta­wowej poświę­conej Maria­nowi Rejew­skiemu uczniowie zapo­znali się z doko­na­niami byd­go­skiego kryp­to­loga i deszy­fro­wali infor­macje na kom­pu­te­ro­wych symu­la­to­rach Enigmy. Na kolej­nych zaję­ciach ćwi­czyli logiczne myślenie, spo­strze­gaw­czość i pamięć. Cztery godziny w biblio­tece minęły im szybko i przy­jemnie.

Pią­to­kla­siści ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 46 w biblio­tece

Pią­to­kla­siści ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 46 w biblio­tece

Tym razem z oferty zajęć edu­ka­cyj­nych w grupach sko­rzy­stali uczniowie ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 46. Na zaję­ciach pn. „Nie jeste­śmy sami na świecie, czyli o sza­cunku wobec siebie i innych“ dys­ku­to­wali o war­to­ściach, którymi kierują się ludzie w życiu. W Aka­demii Gier Logicz­nych stało przed uczniami wyzwanie popraw­nego rozu­mo­wania, inte­gro­wania infor­macji, bły­ska­wicz­nego podej­mo­wania decyzji i spraw­nego zapa­mię­ty­wania. Podobne umie­jęt­ności przy­dały się też w escape roomie, w którym nauka łączy się z zabawą, a jasno okre­ślony cel – wydo­stanie się z zamknię­tego pokoju – moty­wuje uczest­ników do wysiłku inte­lek­tu­al­nego.

Uczniowie z Nie­pu­blicznej Szkoły Pod­sta­wowej nr 1

Uczniowie z Nie­pu­blicznej Szkoły Pod­sta­wowej nr 1

Pią­to­kla­siści roz­wią­zy­wali zagadki logiczne i mate­ma­tyczne w Klubie Enigma. Nie wszystkim grupom udało się samo­dzielnie uwolnić z escape roomu, ale zabawa podo­bała się uczest­nikom, a duch rywa­li­zacji między grupami był bardzo widoczny. Uczniowie również rywa­li­zo­wali ze sobą w Aka­demii Gier Logicz­nych, gdzie trzeba było mocno gim­na­sty­kować umysł, aby wykazać prze­wagę nad innymi. Na zaję­ciach edu­ka­cyj­nych o war­to­ściach, jakimi trzeba kie­rować się na co dzień, pią­to­kla­siści żywo dys­ku­to­wali i bez skrę­po­wania wyra­żali swoje poglądy.

Mło­dzież z Fordonu na zaję­ciach w biblio­tece

Mło­dzież z Fordonu na zaję­ciach w biblio­tece

Uczniowie klasy 7 ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 4 w Byd­goszczy pozna­wali historię książki od naj­daw­niej­szych form aż po książki pop-up i elek­tro­niczne. W Aka­demii Gier Logicz­nych mło­dzież ćwi­czyła pamięć, spo­strze­gaw­czość i refleks grając w Bra­inBox NaturaSer­pen­tynę oraz kształ­ciła wyobraźnię prze­strzenną podczas zmagań w grze Digit. Kolejną atrakcją dla uczniów był pobyt w biblio­tecznym escape roomie, gdzie uczniowie wyka­zy­wali się ogromnym zaan­ga­żo­wa­niem w odga­dy­wanie kolej­nych zagadek logicz­nych.

Zajęcia edu­ka­cyjne o Marianie Rejew­skim

Zajęcia edu­ka­cyjne o Marianie Rejew­skim

Grupa uczniów ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 57 w Byd­goszczy przy­była do biblio­teki na zajęcia o Marianie Rejew­skim. Mło­dzież obej­rzała stałą wystawę przed­sta­wia­jącą drogę słyn­nego byd­gosz­cza­nina do zła­mania kodu Enigmy. Książki i komiksy o Marianie Rejew­skim pomogły uczniom w roz­wią­zaniu krzy­żówek o naj­wy­bit­niej­szym polskim kryp­to­logu. Wiedzę o szy­fro­waniu mło­dzież wyko­rzy­stała w prak­tyce, gdyż przy­dała się ona w biblio­tecznym escape roomie, z którego można się wydo­stać po wyko­naniu szeregu zadań.

Zakoń­czenie ferii w Klubie Enigma

Zakoń­czenie ferii w Klubie Enigma

Na ostatni dzień ferii mło­dzież i rodzice z dziećmi zapla­no­wali wizytę w biblio­tecznym escape roomie. Okazuje się, że nawet w dni wolne od nauki warto wybrać aktyw­ność umy­słową i dobrze się przy tym bawić.

Klasa spor­towa na zaję­ciach w biblio­tece

Klasa spor­towa na zaję­ciach w biblio­tece

Między tre­nin­gami spor­to­wymi uczniowie ze Szkoły nr 31 przy ul. Kar­ło­wicza w Byd­goszczy kształ­cili umie­jęt­ności umy­słowe na zaję­ciach w Aka­demii Gier Logicz­nych oraz wytę­żali szare komórki w escape roomie. Logiczne myślenie przy­daje się zawsze i wszę­dzie, więc trzy godziny spę­dzone w biblio­tece na pewno nie były czasem stra­conym.

Uczniowie ze Szkoły im. Ireny Sen­dle­rowej

Uczniowie ze Szkoły im. Ireny Sen­dle­rowej

Kolejna byd­goska pla­cówka – Szkoła Pod­sta­wowa nr 58 im. Ireny Sen­dle­rowej – sko­rzy­stała z oferty zajęć edu­ka­cyj­nych biblio­teki. Uczniowie brali udział w zaję­ciach o war­to­ściach „Nie jeste­śmy sami na świecie, czyli o sza­cunku wobec siebie i innych“. Później łamali sobie głowy na zaję­ciach w Aka­demii Gier Logicz­nych i roz­wią­zy­wali zagadki w escape roomie.

Uczniowie z Zespołu Szkół <span class="caps">CKR</span> w biblio­tece

Uczniowie z Zespołu Szkół CKR w biblio­tece

Klasa I z Zespołu Szkół Centrum Kształ­cenia Rol­ni­czego w Byd­goszczy sko­rzy­stała z oferty zajęć edu­ka­cyj­nych biblio­teki. Uczniowie pozna­wali sposoby bez­piecz­nego i poży­tecz­nego poru­szania się po Inter­necie. Kolejna godzina prze­zna­czona była na zajęcia z cyklu „Wszystko, co naj­waż­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o war­to­ściach“, a temat brzmiał „Poko­namy fale, czyli o tym, co w życiu pomaga prze­trwać“. Kolejną godzinę mło­dzież spę­dziła w escape roomie, gdzie musiała wykazać się umie­jęt­no­ścią współ­pracy w grupie, sprytem i logicznym myśle­niem.

Klub Enigma działa nadal…

Klub Enigma działa nadal…

Do dziś escape room „Klub Enigma“ odwie­dziło ponad 700 uczniów z 19 szkół byd­go­skich i okolic: Mroczy, Koto­mierza, Łabi­szyna i Szubina. Projekt wymy­ślony przez pra­cow­ników biblio­teki i zre­ali­zo­wany wspólnie z Kujawsko-Pomor­skim Centrum Dzie­dzictwa Oświaty miał trwać 4 mie­siące. Ze względu na duże zain­te­re­so­wanie nauczy­cieli i uczniów został on włą­czony do stałej oferty zajęć edu­ka­cyj­nych biblio­teki.
Uczniowie zamknięci w escape roomie współ­pra­cując ze sobą wyka­zują się kre­atyw­no­ścią, logicznym i ana­li­tycznym myśle­niem, sprytem oraz spo­strze­gaw­czo­ścią. Nauczy­ciele doce­nili pomysł, który, ich zdaniem, świetnie moty­wuje mło­dzież do wysiłku inte­lek­tu­al­nego i pracy w zespole.
Zain­te­re­so­wani mogą reje­strować grupy tele­fo­nicznie: 52 – 341-19 – 84 wew.15.
Zapra­szamy!

Wczoraj swoje umie­jęt­ności testo­wali uczniowie klasy woj­skowej z Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych w Szu­binie. Ćwi­czyli też pamięć, ana­li­tyczne myślenie, poprawne koja­rzenie faktów na zaję­ciach w Aka­demii Gier Logicz­nych, które pro­wadzi nauczy­ciel biblio­te­karz, z wykształ­cenia mate­matyk – Ewa Bielska.

Na zaję­ciach w biblio­tece…

Na zaję­ciach w biblio­tece…

Uczen­nice z Zespołu Szkół Han­dlo­wych w Byd­goszczy uczest­ni­czyły w zaję­ciach edu­ka­cyj­nych, na których pozna­wały dzieje książki, od jej naj­daw­niej­szych form aż po ibuki. Dziew­czyny zmagały się też z zagad­kami logiczno-mate­ma­tycz­nymi w biblio­tecznym escape roomie – Klubie Enigma.