Uczniowie z Niepu­blicznej Szkoły Podsta­wowej nr 1

Uczniowie z Niepu­blicznej Szkoły Podsta­wowej nr 1

Piąto­kla­siści rozwią­zy­wali zagadki logiczne i matema­tyczne w Klubie Enigma. Nie wszystkim grupom udało się samodzielnie uwolnić z escape roomu, ale zabawa podobała się uczest­nikom, a duch rywali­zacji między grupami był bardzo widoczny. Uczniowie również rywali­zo­wali ze sobą w Akademii Gier Logicz­nych, gdzie trzeba było mocno gimna­sty­kować umysł, aby wykazać przewagę nad innymi. Na zajęciach eduka­cyj­nych o warto­ściach, jakimi trzeba kierować się na co dzień, piąto­kla­siści żywo dysku­to­wali i bez skrępo­wania wyrażali swoje poglądy.