Uczniowie z Nie­pu­blicznej Szkoły Pod­sta­wowej nr 1

Uczniowie z Nie­pu­blicznej Szkoły Pod­sta­wowej nr 1

Pią­to­kla­siści roz­wią­zy­wali zagadki logiczne i mate­ma­tyczne w Klubie Enigma. Nie wszystkim grupom udało się samo­dzielnie uwolnić z escape roomu, ale zabawa podo­bała się uczest­nikom, a duch rywa­li­zacji między grupami był bardzo widoczny. Uczniowie również rywa­li­zo­wali ze sobą w Aka­demii Gier Logicz­nych, gdzie trzeba było mocno gim­na­sty­kować umysł, aby wykazać prze­wagę nad innymi. Na zaję­ciach edu­ka­cyj­nych o war­to­ściach, jakimi trzeba kie­rować się na co dzień, pią­to­kla­siści żywo dys­ku­to­wali i bez skrę­po­wania wyra­żali swoje poglądy.