Młodzież z Fordonu na zajęciach w biblio­tece

Młodzież z Fordonu na zajęciach w biblio­tece

Uczniowie klasy 7 ze Szkoły Podsta­wowej nr 4 w Bydgoszczy pozna­wali historię książki od najdaw­niej­szych form aż po książki pop-up i elektro­niczne. W Akademii Gier Logicz­nych młodzież ćwiczyła pamięć, spostrze­gaw­czość i refleks grając w BrainBox NaturaSerpen­tynę oraz kształ­ciła wyobraźnię przestrzenną podczas zmagań w grze Digit. Kolejną atrakcją dla uczniów był pobyt w biblio­tecznym escape roomie, gdzie uczniowie wykazy­wali się ogromnym zaanga­żo­wa­niem w odgady­wanie kolej­nych zagadek logicz­nych.