Mło­dzież z Fordonu na zaję­ciach w biblio­tece

Mło­dzież z Fordonu na zaję­ciach w biblio­tece

Uczniowie klasy 7 ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 4 w Byd­goszczy pozna­wali historię książki od naj­daw­niej­szych form aż po książki pop-up i elek­tro­niczne. W Aka­demii Gier Logicz­nych mło­dzież ćwi­czyła pamięć, spo­strze­gaw­czość i refleks grając w Bra­inBox NaturaSer­pen­tynę oraz kształ­ciła wyobraźnię prze­strzenną podczas zmagań w grze Digit. Kolejną atrakcją dla uczniów był pobyt w biblio­tecznym escape roomie, gdzie uczniowie wyka­zy­wali się ogromnym zaan­ga­żo­wa­niem w odga­dy­wanie kolej­nych zagadek logicz­nych.