Tajem­nice Mar­szałka

Tajem­nice Mar­szałka

Zapra­szamy na zajęcia edu­ka­cyjne prze­zna­czone dla uczniów ostat­nich klas szkoły pod­sta­wowej oraz szkół ponad­pod­sta­wo­wych. Boha­terem pre­zen­tacji jest Józef Pił­sudski, widziany jako czło­wiek i męż­czyzna uwi­kłany nie tylko w wielka poli­tykę, ale również w nie­zwykle skom­pli­ko­wane relacje uczu­ciowe. Codzien­ność mar­szałka od lat jest przed­miotem nie­usta­ją­cych dociekań, opra­cowań i publi­kacji histo­ryków, publi­cy­stów oraz pisarzy. Spora kolekcja książek poświę­co­nych tej nie­zwy­kłej postaci, znaj­du­jąca się w zbio­rach naszej Biblio­teki stała się inspi­racją do przy­go­to­wania sce­na­riusza zajęć dla mło­dzieży.

Kontakt w sprawie zapisów uczniów na zajęcia: Anna Krasz­kie­wicz tel. 52 341 30 74 wew. 16
pbw@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Gra o Polskę

Gra o Polskę

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy zaprasza uczniów i nauczy­cieli na zajęcia poświę­cone historii naszego kraju - „Gra o Polskę”.

Celem pro­wa­dzo­nych zajęć jest roz­bu­dzanie miłości do Ojczyzny poprzez poznanie tra­dycji i historii narodu pol­skiego oraz jego osią­gnięć, a także roz­wi­janie zain­te­re­sowań huma­ni­stycz­nych uczniów.

Historię Polski uczniowie poznawać będą w nie­kon­wen­cjo­nalny sposób – za pomocą gier plan­szo­wych, zapro­jek­to­wa­nych i wyko­na­nych przez pro­wa­dzące zajęcia Justynę Fre­li­chowską i Ewę Bielską.

Gry są dosto­so­wane do poziomu rozwoju psy­cho­fi­zycz­nego i wiedzy uczniów na poszcze­gól­nych etapach edu­ka­cyj­nych.

Na zajęcia zapra­szamy uczniów szkół pod­sta­wo­wych (od II klasy) i szkół ponad­pod­sta­wo­wych.

Zgło­szenia – tel. 52 341 19 84 wew. 18 do godz. 15.00
e-mail: opracowanie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Plakat do wydruku

Aka­demia Gier Logicz­nych

Aka­demia Gier Logicz­nych

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy zaprasza zor­ga­ni­zo­wane grupy uczniów ze szkół pod­sta­wo­wych oraz gim­na­zjów na bez­płatne zajęcia edu­ka­cyjne, których celem jest roz­wi­janie umie­jęt­ności logicz­nego myślenia, wyobraźni prze­strzennej, pamięci, spo­strze­gaw­czości – a to wszystko przy okazji świetnej zabawy z grami plan­szo­wymi i zagad­kami logicz­nymi.
U nas możesz się prze­konać, że logiczne myślenie jest Twoją mocną stroną!
Zajęcia trwają 90 minut.
Zgło­szenia przyj­muje Ewa Bielska – tel. 52 341 30 74 wew. 18 do godz. 15.00.
(e-mail: opracowanie@​pbw.​bydgoszcz.​pl)

plakat infor­ma­cyjny

Pro­gra­mo­wanie z Ozo­botem

Pro­gra­mo­wanie z Ozo­botem

Biblio­teka zaprasza uczniów klas 1 – 3 szkół pod­sta­wo­wych wraz z nauczy­cie­lami na zajęcia edu­ka­cyjne z cyklu „Pro­gra­mo­wanie z Ozo­botem“.
Cele zajęć:

 • pod­no­szenie kom­pe­tencji infor­ma­tycz­nych uczniów 
 • roz­wi­janie umie­jęt­ności rozu­mienia, ana­li­zo­wania i roz­wią­zy­wania pro­blemów
 • nauczanie pro­gra­mo­wania i roz­wią­zy­wania pro­blemów z wyko­rzy­sta­niem urzą­dzeń cyfro­wych

Kontakt: Ewa Bielska
tel. 52 341 30 74 wew. 18
mail: opracowanie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

plakat „Pro­gra­mo­wanie z Ozo­botem“

Edu­kacja włą­cza­jąca – Poznajmy się

Edu­kacja włą­cza­jąca – Poznajmy się

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy zaprasza uczniów i nauczy­cieli na zajęcia edu­ka­cyjne pt. „Poznajmy się“. W spo­tka­niach mogą wziąć udział uczniowie szkół pod­sta­wo­wych. Cele pro­wa­dzo­nych zajęć:

 • pro­mo­wanie inte­gracji spo­łecznej;
 • roz­wi­janie wiedzy o różnych nie­peł­no­spraw­no­ściach wśród uczniów;
 • roz­wi­janie świa­do­mości uczniów w odnie­sieniu do osób z różnymi rodza­jami nie­peł­no­spraw­ności;
 • pod­no­szenie jakości edu­kacji włą­cza­jącej w szko­łach i pla­ców­kach systemu oświaty.

Podczas zajęć uczniowie zapo­znają się z wybra­nymi tek­stami z publi­kacji „Duże sprawy w małych głowach” autor­stwa Agnieszki Kos­sow­skiej, które pomogą w zdo­byciu wiedzy o nie­peł­no­spraw­no­ściach, zro­zu­mieniu potrzeb osób nie­peł­no­spraw­nych i budo­waniu wza­jem­nych relacji.

Zapro­szenie – plakat w for­macie pdf

W celu uzgod­nienia terminu zajęć prosimy o kontakt tele­fo­niczny lub e-mailowy :
Mał­go­rzata Lewan­dowska-Pyż
tel. 52 341 19 84 w.13
e-mail: mlewandowskapyz@​gmail.​com

Wszystko, co naj­waż­niejsze

Wszystko, co naj­waż­niejsze

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy zaprasza uczniów i wycho­wawców na zajęcia edu­ka­cyjne przy­go­to­wane w ramach pro­jektu „Wszystko, co naj­waż­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o war­to­ściach”.

W spo­tka­niach mogą wziąć udział uczniowie wszyst­kich poziomów kształ­cenia. W oparciu o wybrane teksty lite­rackie ilu­stru­jące daną wartość, poroz­ma­wiamy o tym, czym są war­tości w ujęciu mate­rialnym poza­ma­te­rialnym i moralnym. Wybrana lektura, wyko­rzy­stana podczas zajęć, ma na celu wzmocnić moty­wacje u uczniów do prak­ty­ko­wania war­tości moral­nych w życiu.

Projekt został opra­co­wany w związku z jednym z pod­sta­wo­wych kie­runków reali­zacji poli­tyki oświa­towej państwa w roku szkolnym 2016/2017 – Kształ­to­wanie postaw. Wycho­wanie do war­tości. Pamię­tajmy, że życie wg war­tości jest warun­kiem bycia mądrym, dobrym i szczę­śliwym czło­wie­kiem.

Tema­tyka zajęć:

wiek uczest­ników: 6 – 10 lat

Przy­jaźń – latarki i listy na topie!

Mądrość, czyli o zamie­nianiu kwaśnej cytryny w słodką lemo­niadę.

Dobroć, czyli Mocarze górą.

Poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o war­to­ściach.

wiek uczest­ników: 10 – 12 lat

Przy­jaźń to praw­dziwy skarb – na pod­stawie „Małego Księcia”.

Alicja w krainie chaosu, czyli po co nam war­tości.

Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o sza­cunku wobec siebie i innych.

wiek uczest­ników: 13 – 15 lat

Poko­namy fale, czyli o tym, co w życiu pomaga prze­trwać ( „Gorzka cze­ko­lada i inne opo­wia­dania”).

To, co konieczne – to, co zby­teczne (Michel Piqu­emal „Bajki filo­zo­ficzne”).

Skrzy­dlata miłość. O war­to­ściach na pod­stawie powieści Freda Bod­swortha „Odmie­niec”.

wiek uczest­ników: 13 – 19 lat

Patrio­tyzm we współ­cze­snej muzyce pol­skiej.

W celu uzgod­nienia terminu zajęć prosimy o kontakt tele­fo­niczny lub e-mailowy :
tel. 52 341 30 74
e-mail: pbw@​pbw.​bydgoszcz.​pl.

Zajęcia dla seniorów

Zajęcia dla seniorów

Biblio­teka oferuje zajęcia edu­ka­cyjne dla osób 60+. Skie­ro­wane są do wszyst­kich osób zain­te­re­so­wa­nych pro­po­no­waną tema­tyką.

Aktu­alna oferta (w roku szkolnym 2017/2018):

I. Kurs kom­pu­te­rowy dla seniorów

Program kursu obej­muje 12 spotkań, które pro­wa­dzone będą w grupach 6 oso­bo­wych i reali­zo­wane w cyklach po 3 godziny zajęć, raz w tygo­dniu.
Treści pro­gra­mowe:
Budowa kom­pu­tera
1. Ele­menty zestawu kom­pu­te­ro­wego: wej­ściowe, wyj­ściowe, jed­nostka cen­tralna, nośniki infor­macji – 1 x 45 minut
Praca w śro­do­wisku Windows
1. Pod­sta­wowe ele­menty systemu Windows – 1 x 45 minut
2. Analiza zasobów kom­pu­tera w oparciu o „Mój kom­puter”- 1 x 45 minut
3. Zarzą­dzanie plikami i fol­de­rami – zapi­sy­wanie pliku na dysku, kopio­wanie i wkle­janie plików, usu­wanie plików, kopio­wanie plików na wybrany nośnik infor­macji – 1 x 45 minut
Edytor tekstu
1. Budowa i dzia­łanie kla­wia­tury – funkcje kla­wia­tury w edy­to­rach tekstu, pisanie pol­skich znaków – 1 x 45 minut
2. Ogólne zasady reda­go­wania tekstów – pisanie pro­stych tekstów, ele­menty for­ma­to­wania i reda­go­wania tekstów: czcionka, akapit, nume­racja stron, obra­mo­wanie itd. – 2 x 45 minut
Internet jako narzę­dzie zdo­by­wania i wymiany infor­macji
1. Budowa i zasto­so­wanie sieci Internet – prze­glą­darki, strony WWW – 1 x 45 minut
2. Sposoby wyszu­ki­wania infor­macji w Inter­necie – portale i wyszu­ki­warki – 1 x 45 minut
3. Zało­żenie skrzynki pocz­towej – 2 x 45 minut
4. Inne sposoby komu­ni­ko­wania przez Internet – komu­ni­ka­tory inter­ne­towe, zało­żenie konta Gadu Gadu – 1 x 45 minut

Cele zajęć:

 • poznanie pod­sta­wo­wych pojęć zwią­za­nych z użyt­ko­wa­niem kom­pu­tera;
 • pano­wanie umie­jęt­ności posłu­gi­wania się opro­gra­mo­wa­niem sys­te­mowym i użyt­kowym;
 • akty­wi­zo­wanie seniorów poprzez ćwi­czenie umysłu i zdo­by­wanie nowych umie­jęt­ności;
 • wdra­żanie do posze­rzania swojej wiedzy poprzez korzy­stanie z lite­ra­tury infor­ma­tycznej;
 • dostrze­ganie korzyści i zagrożeń zwią­za­nych z roz­wojem tech­niki kom­pu­te­rowej.

II. Kurs języka angiel­skiego dla począt­ku­ją­cych

Zapla­no­wa­nych jest sześć 2-godzin­nych spotkań w regu­lar­nych, coty­go­dnio­wych odstę­pach. Uczest­nicy kursu na każdych zaję­ciach są zachę­cani do pracy w parach lub mniej­szych grupach w celu roz­wi­jania umie­jęt­ności mówienia. Każde spo­tkanie poświę­cone jest wpro­wa­dzaniu i utrwa­laniu zwrotów, wyrażeń, słow­nictwa i nie­zbęd­nych zasobów gra­ma­tycz­nych doty­czą­cych nastę­pu­ją­cych zagad­nień:

 • przed­sta­wianie się, powi­tania, poże­gnania,
 • nazwy i liczby,
 • zada­wanie pytań, udzie­lanie odpo­wiedzi,
 • słow­nictwo zwią­zane z rodziną, zawo­dami,
 • codzienne czyn­ności, obo­wiązki, praca, dni tygo­dnia, rutyna,
 • czas wolny, hobby, sport, wakacje, mie­siące, pory roku,
 • mój dom, moje miasto, słow­nictwo –wypo­sa­żenie domu,
 • okre­ślenie poło­żenia, ruch drogowy, komu­ni­kacja miejska,
 • pogoda, czas teraź­niejszy Present Coun­ti­nuous,
 • w restau­racji, nazwy posiłków, napoi, zwroty grzecz­no­ściowe,
 • cza­sownik can i wyra­żenie would you like,
 • wygląd, cechy cha­rak­teru, zwrot have got,
 • w czasie podróży, na lot­nisku, na dworcu, wakacje,
 • okre­ślenie miejsc góry, rzeka itp. okre­ślenia czasu i godziny,
 • czas Simple Past.

Celem kursu jest nabycie przez uczest­ników pod­sta­wo­wych kom­pe­tencji języ­ko­wych. Kur­sanci poznają zwroty i wyra­żenia nie­zbędne w pod­sta­wowej komu­ni­kacji w języku angiel­skim w różnych sytu­acjach życio­wych, z którymi uczest­nicy mogą się spotkać w czasie wyjazdu za granicę lub w pobież­nych kon­tak­tach z obco­kra­jow­cami w Polsce. Nacisk poło­żony jest na prak­tyczne użycie języka angiel­skiego w mowie oraz rozu­mienie pod­sta­wo­wych zwrotów w wyuczo­nych i prze­wi­dy­wal­nych kon­tek­stach.

Zapra­szamy!
Kontakt: Agnieszka Handzel
Telefon: 52 341 30 74 wew. 16

Edu­kacja czy­tel­nicza

Edu­kacja czy­tel­nicza

Do zadań publicznej biblio­teki peda­go­gicznej należy m.in.: inspi­ro­wanie i pro­mo­wanie edu­kacji czy­tel­ni­czej i medialnej oraz wspie­ranie nauczy­cieli w reali­zacji zajęć dydak­tycz­nych, a co za tym idzie biblio­teka może orga­ni­zować i pro­wa­dzić dzia­łal­ność edu­ka­cyjną, a w szcze­gól­ności otwarte zajęcia edu­ka­cyjne, lekcje biblio­teczne.

W Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej w Byd­goszczy reali­zo­wane są lekcje biblio­teczne z zakresu edu­kacji czy­tel­ni­czej dla wszyst­kich poziomów nauczania.
Zajęcia orga­ni­zo­wane są po wcze­śniej­szym usta­leniu terminu i tematu.

NAJ­CZĘ­ŚCIEJ REALI­ZO­WANE TEMATY :

 • Droga czy­tel­nika w biblio­tece;
 • Warsztat infor­ma­cyjny PBW w Byd­goszczy;
 • Historia książki;
 • Zasady two­rzenia opisu biblio­gra­ficz­nego i biblio­grafii załącz­ni­kowej;
 • Jak powstaje książka.

Kontakt:
WYDZIAŁ INFOR­MACJIWSPO­MA­GANIA PLA­CÓWEK OŚWIA­TO­WYCH
Tel. 52 – 341-30 – 74 wew. 16

Bez­pie­czeń­stwo w sieci

Bez­pie­czeń­stwo w sieci

Zapra­szamy wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych do korzy­stania z zajęć „Bez­pie­czeń­stwo w sieci”, które są kon­ty­nu­acją kam­panii „Biblio­teka – miejsce bez­piecz­nego Inter­netu”.

Przy­go­to­wane dla uczniów zajęcia to:

 • nauka o ochronie swojej pry­wat­ności,
 • bez­piecz­nych zacho­wa­niach w Inter­necie,
 • sza­cunku dla innych użyt­kow­ników sieci.

Zapra­szamy do Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Byd­goszczy przy ul. Skło­dow­skiej-Curie 4 (po wcze­śniej­szym umó­wieniu grup lub klas).
Zgło­szenia i bliższe infor­macje: Beata Cie­ślińska – Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych tel. 52 341 – 30-74

Pokój zagadek

Pokój zagadek

Klub Enigma to tzw. pokój zagadek. Gracze mają 45 minut, aby roz­wiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności ana­li­tyczne. Tutaj liczy się spo­strze­gaw­czość, kre­atyw­ność, spryt i wiedza. Zabawa odbywa się pod presją czasu i czujnym okiem kamery. Każde zadanie to kolejna wska­zówka do osią­gnięcia sukcesu. Wystarczy znaleźć kod…

Pro­po­no­wane godziny wejść:
ponie­działek, wtorek, środa, czwartek, piątek – 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,

Do „Klubu Enigma“ (ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4 w Byd­goszczy) wchodzi grupa od dwóch do pięciu osób.
Grupy szkolne zgła­szane przez nauczy­ciela uma­wiamy również poza pro­po­no­wanym har­mo­no­gramem wejść (tel. 52 341 19 84 wew. 15).
Projekt został zre­ali­zo­wany we współ­pracy z Kujawsko-Pomor­skim Centrum Dzie­dzictwa Oświaty.

Regu­lamin pokoju zagadek

Kontakt: 52 341 19 84 wew. 15

Marian Rejewski

Marian Rejewski

W paź­dzier­niku 2012 r. Biblio­teka roz­po­częła reali­zację pro­jektu o Marianie Rejew­skim, jego doko­na­niach i zna­czeniu zła­mania szyfru Enigmy oraz wpływu, jaki miało to odkrycie dla losów II wojny świa­towej. Skie­ro­wany jest on do uczniów szkół gim­na­zjal­nych i ponad­gim­na­zjal­nych. W jego ramach reali­zo­wane są zajęcia edu­ka­cyjne o cha­rak­terze inter­dy­scy­pli­narnym z wyko­rzy­sta­niem środków mul­ti­me­dial­nych, w czasie których uczniowie zapo­znają się z życiem oraz dzia­łal­no­ścią znanego byd­gosz­cza­nina, jego doko­na­niami na polu mate­ma­tyki oraz kryp­to­logii.
W trakcie zajęć pre­zen­to­wana jest również replika nie­miec­kiej maszyny szy­fru­jącej „Enigma”, a mło­dzież ma okazję zapo­znać się ze sto­so­wa­nymi w niej taj­ni­kami szy­fro­wania maszy­no­wego oraz prze­ćwi­czyć przy pomocy spe­cjal­nego pro­gramu kom­pu­te­ro­wego szy­fro­wanie wia­do­mości z zasto­so­wa­niem kodu „Enigmy“.

W ramach pro­jektu i reali­zo­wa­nych lekcji pre­zen­tu­jemy także wystawę pod nazwą „Marian Rejewski – byd­gosz­czanin, mate­matyk, kryp­tolog“ zor­ga­ni­zo­waną z okazji 80. rocz­nicy zła­mania Enigmy przez tego wybit­nego mate­ma­tyka i genial­nego kryp­to­loga, który urodził się w Byd­goszczy, tu uczęsz­czał do szkoły i tu powrócił z tułaczki na obczyźnie po zakoń­czeniu wojny.

Częstym gościem bio­rącym udział w reali­zo­wa­nych lek­cjach jest płk Jerzy Lelwic z Muzeum Wojsk Lądo­wych w Byd­goszczy, który wygłasza przy tej okazji pre­lekcję na temat życia i dzia­łal­ności zna­ko­mi­tego byd­gosz­cza­nina, wybit­nego mate­ma­tyka i kryp­to­loga Mariana Rejew­skiego oraz opo­wiada o historii zła­mania kodu maszyny szy­fru­jącej.

Cele zajęć:

 • Budo­wanie własnej toż­sa­mości młodego poko­lenia.
 • Pro­mo­wanie postaw patrio­tycz­nych wśród mło­dzieży.
 • Roz­bu­dzanie pasji mate­ma­tycz­nych uczniów poprzez przy­bli­żenie postaci Mariana Rejew­skiego jako ojca nowo­cze­snej mate­ma­tyki.
 • Roz­wi­janie zain­te­re­sowań histo­rycz­nych poprzez pro­pa­go­wanie wpływu zła­mania szyfru Enigmy na losy II wojny świa­towej.
 • Wspie­ranie szkół i nauczy­cieli poprzez pro­wa­dzenie zajęć edu­ka­cyj­nych dla uczniów szkół w zakresie edu­kacji regio­nalnej.
 • Pro­mo­wanie książek o Marianie Rejew­skim oraz pozo­sta­łych zbiorów i zasobów infor­ma­cyj­nych Biblio­teki w śro­do­wisku

OFERTA ZAJĘĆ DLA SZKÓŁ POD­STA­WO­WYCH: „MARIAN REJEWSKI: MATE­MATYKKRYP­TOLOGBYD­GOSZCZY

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy zaprasza grupy przed­szkolne oraz uczniów klas 1 – 6 szkół pod­sta­wo­wych do udziału w zaję­ciach z edu­kacji regio­nalnej „Marian Rejewski – mate­matyk i kryp­tolog z Byd­goszczy”.

Celem zajęć jest:

 • popu­la­ry­zacja w śro­do­wisku postaci Mariana Rejew­skiego,
 • zwró­cenie uwagi na zna­czenie zła­mania kodu Enigmy,
 • budzenie dumy z przy­na­leż­ności do regionu, z której pochodzi wybitny rodak: mate­matyk, kryp­tolog,
 • kształ­to­wanie postaw oby­wa­tel­skich wśród dzieci poprzez pozna­wanie historii wła­snego narodu,
 • wspie­ranie szkół i nauczy­cieli w reali­zacji edu­kacji regio­nalnej.

Program każdego spo­tkania prze­wi­duje:

 • krótki szkic czasów Enigmy – kawałek pol­skiej historii,
 • zajęcia pla­styczne – wyko­nanie ilu­stracji lub innej pracy zwią­zanej z tematem,
 • krótka pre­zen­tacja zwią­zana z tematem zajęć.

Ze względu na warunki loka­lowe PBW grupa dzieci uczest­ni­czą­cych w zaję­ciach nie może liczyć więcej niż 20 – 25 osób. Zajęcia trwają 1 godzinę.

Kontakt:
Mał­go­rzata Tyczyńska
85 – 094 Byd­goszcz
ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4
tel. 52 341 – 30-74 lub e-mail: wypozyczalnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl

PROJEKT EDU­KA­CYJNY – „ENIGMA 2014” – MŁODZI NASTĘPCY MARIANA REJEW­SKIEGO.

Wiosną 2014 r. reali­zo­wa­liśmy cykl zajęć w ramach Pro­jektu Edu­ka­cyj­nego Enigma 2014” – MŁODZI NASTĘPCY MARIANA REJEW­SKIEGO. 375 uczniów z 8 szkół pod­sta­wo­wych i gim­na­zjum wysłu­chało wykładu i obej­rzało wystawę „Marian Rejewski – byd­gosz­czanin, mate­matyk, kryp­tolog” oraz uczest­ni­czyło w zaję­ciach szy­fro­wania danych.

W roku Mariana Rejew­skiego (2015) reali­zo­wany był projekt w ramach pro­gramu Patrio­tyzm Jutra Muzeum Historii Polski w War­szawie obej­mu­jący grę kryp­to­lo­giczną, zajęcia edu­ka­cyjne i pre­lekcje, mobilną wystawę w kil­ku­nastu miej­scach woj. kujawsko-pomor­skiego oraz wydanie publi­kacji dla młodego czy­tel­nika o słynnym kryp­to­logu.

Zapra­szamy do obej­rzenia stałej wystawy „Marian Rejewski – byd­gosz­czanin, mate­matyk, kryp­tolog“ i na zajęcia dla uczniów z wyko­rzy­sta­niem symu­la­torów Enigmy.

 

Kontakt:
Muzeum Oświaty
85 – 094 Byd­goszcz
ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4
tel. 052 342 – 65-90

Dzie­cięca Aka­demia Czy­tania Bajek

Dzie­cięca Aka­demia Czy­tania Bajek

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy zaprasza grupy przed­szkolne oraz uczniów młod­szych klas szkół pod­sta­wo­wych do udziału w bez­płat­nych zaję­ciach edu­ka­cyj­nych, obej­mu­ją­cych m.in. czy­tanie tekstów lite­rac­kich, ryso­wanie, zagadki i inne atrakcje. Nasze dzia­łania wspiera Fun­dacja ABCXXI CAŁA POLSKA CZYTA DZIE­CIOM.

Oferta na rok szkolny 2018/2019

Celem zajęć jest:

 • popu­la­ry­zacja książki i biblio­teki wśród naj­młod­szych dzieci,
 • wytwo­rzenie pozy­tyw­nych moty­wacji do czy­tania książek,
 • inte­gracja dzieci,
 • budzenie potrzeb este­tycz­nych i poznaw­czych dzieci,
 • kształ­to­wanie wraż­li­wości arty­stycznej dzieci,
 • dosko­na­lenie umie­jęt­ności współ­dzia­łania w zespole.

Program każdego spo­tkania prze­wi­duje:

 • pre­zen­tację tekstu lite­rac­kiego (głośne czy­tanie lub opo­wia­danie),
 • rozmowę kie­ro­waną spraw­dza­jącą stopień zro­zu­mienia tekstu przez dzieci oraz dającą im moż­li­wość wyra­żenia swoich emocji,
 • zajęcia pla­styczne – wyko­nanie ilu­stracji lub innej pracy tema­tycznie zwią­zanej z pre­zen­to­wanym tekstem,
 • krótki film edu­ka­cyjny zwią­zany z tematem zajęć.

Ze względu na warunki loka­lowe PBW grupa dzieci uczest­ni­czą­cych w zaję­ciach nie może liczyć więcej niż 25 osób. Zajęcia trwają 1 godzinę.

Zgło­szenia przyj­muje:
Grażyna Ruta-Balińska
Tel. 52 340 – 01-40 lub e-mail: gromadzenie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Muzeum Oświaty

Muzeum Oświaty

Tematy lekcji reali­zo­wa­nych w Muzeum Oświaty:

 • Szkoła naszych dziadków i pra­dziadków;
 • Uczniowie polscy w walce o język ojczysty – ger­ma­ni­zacja i rusy­fi­kacja szkol­nictwa w okresie zaborów;
 • Samo­rząd­ność w szkole;
 • Gazetki szkolne dawniej i dzisiaj;
 • Mar­ty­ro­logia nauczy­cieli byd­go­skich w latach drugiej wojny świa­towej;
 • Syl­wetki nauczy­cieli byd­go­skich – F. Kaja, J. Świe­tlik, F. Grot;
 • Odbu­dowa szkol­nictwa, byd­go­skiego w latach 1945 – 1956;
 • Spra­wie­dliwi wśród Narodów Świata – Irena Sen­dle­rowa;
 • Józef Pił­sudski – postać nie­zwykła, dla nie­któ­rych kon­tro­wer­syjna;
 • Nie­wol­nicy w raju – historia sybi­raków;
 • Znam barwy i symbole naro­dowe;
 • Sekrety Byd­goszczy;
 • Marian Rejewski – byd­gosz­czanin, mate­matyk, kryp­tolog;
 • Regio­na­li­styka euro­pejska – zajęcia dla stu­dentów;
 • Muze­al­nictwo – zajęcia dla stu­dentów.

Godziny otwarcia:
ponie­działek, środa, czwartek, piątek – 8.00 – 15.00
wtorek – 8.00 – 17.00

Kontakt:
Tel. 52 342 65 90
strona inter­ne­towa
muzeumoswiaty@​poczta.​onet.​pl

Doradztwo zawo­dowe

Doradztwo zawo­dowe

Biblio­teka oferuje zajęcia edu­ka­cyjne z doradztwa zawo­do­wego.
Skie­ro­wane są do uczniów klas gim­na­zjal­nych i pro­wa­dzone na miejscu w biblio­tece lub w szko­łach zain­te­re­so­wa­nych współ­pracą w ramach godzin lek­cyj­nych.

Cykl składa się z trzech lekcji:

 1. Jesteś siebie wart”. Celem zajęć jest dosko­na­lenie przez uczniów umie­jęt­ności dostrze­gania i nazy­wania swoich atutów, kształ­to­wanie umie­jęt­ności nazy­wania i okre­ślania swoich zalet oraz doko­nanie war­to­ścio­wania swoich mocnych stron.
 2. Poznaj zawody”. Celem zajęć jest posze­rzenie wiedzy uczniów o świecie zawodów, zapo­znanie mło­dzieży z lokalnym rynkiem pracy oraz zwró­ceniu uwagi na ste­reo­typy w myśleniu o rolach zawo­do­wych.
 3. ABC poszu­ki­wania pracy”. Celem zajęć jest wska­zanie uczniom moż­li­wości aktyw­nego poszu­ki­wania pracy, uświa­do­mienie uczniom pra­wi­dłowej kon­strukcji CV oraz uła­twienie refleksji na temat przy­czyn, dla których pra­co­dawcy prze­pro­wa­dzają rozmowy kwa­li­fi­ka­cyjne.

Zapra­szamy!
Kontakt: Agnieszka Handzel
Telefon: 52 341 30 74 wew. 16

Tech­no­logie infor­ma­cyjne

Tech­no­logie infor­ma­cyjne

Oferta zajęć edu­ka­cyj­nych z tech­no­logii infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyj­nych:

 • Potra­fimy szukać! – zajęcia z wyszu­ki­wania infor­macji w Inter­necie
  Zajęcia skie­ro­wane są do uczniów klas IV-VIII szkół pod­sta­wo­wych. Celem zajęć jest poka­zanie różnych metod wyszu­ki­wania infor­macji w Inter­necie oraz kształ­cenie samo­dziel­nego prze­szu­ki­wania zasobów sieci.
  Lekcja jest prze­wi­dziana na jedną godzinę lek­cyjną (45 min).
  Lekcja jest reali­zo­wana w mak­sy­malnie 15-oso­bowej grupie.
 • Bez­pie­czeń­stwo w sieci
  Zajęcia skie­ro­wane są do uczniów klas IV-VIII szkół pod­sta­wo­wych, III klas gim­na­zjów oraz do uczniów szkół śred­nich. To kon­ty­nu­acja zajęć zakoń­czonej już ogól­no­pol­skiej kam­panii „Biblio­teka – miejsce bez­piecz­nego Inter­netu”. Celem zajęć jest nauczenie młodych ludzi bez­piecz­nych zachowań w Inter­necie. Uczniowie zapo­znają się, jak zawrzeć inter­ne­tową przy­jaźń, w jaki sposób uniknąć cyber­prze­mocy, a także jak nie wpaść w uza­leż­nienie od gier kom­pu­te­ro­wych.
  Lekcja jest prze­wi­dziana na jedną godzinę lek­cyjną (45 min) z moż­li­wo­ścią jej prze­dłu­żenia.
 • Foto­gra­ficzne opo­wieści (Photo Story 3 dla Windows oraz Animoto)
  Zajęcia skie­ro­wane są do uczniów klas IV-VIII szkół pod­sta­wo­wych. Celem zajęć jest umie­jęt­ność stwo­rzenia opo­wieści ze zdjęć w pro­gramie Photo Story 3, zapi­sania historii w postaci pliku z roz­sze­rze­niem .wmv (film ze zdjęć) oraz utwo­rzenia i udo­stęp­nienia filmu ze zdjęć w pro­gramie Animoto.
  Lekcja jest prze­wi­dziana na jedną godzinę lek­cyjną (45 min). Zajęcia są reali­zo­wane w mak­sy­malnie 15-oso­bowej grupie.
 • Robimy zakupy online
  Zajęcia skie­ro­wane są do uczniów klas VI-VIII szkół pod­sta­wo­wych, III klas gim­na­zjów oraz uczniów szkół śred­nich.
  Celem zajęć jest poznanie różnych spo­sobów zakupów w Inter­necie, moż­li­wych zagrożeń przy zaku­pach inter­ne­to­wych oraz wska­zanie czyn­ników wpły­wa­ją­cych na podej­mo­wanie decyzji o zaku­pach online.
  Lekcja jest prze­wi­dziana na jedną godzinę lek­cyjną (45 min).

Wszystkie zajęcia są bez­płatne.

Kontakt: Beata Cie­ślińska tel. 52 341 30 74 wew. 16