Lektu­rowa kryptogra

Lektu­rowa kryptogra

Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów klas IV – VI mające na celu spraw­dzenie i utrwa­lenie wiado­mości z zakresu lektur obowiąz­ko­wych dla klas IV‑V. Uczniowie odpo­wia­dają na 14 pytań w formie m.in. zagadek, testów, krzy­żówek itp. (także z elemen­tami kryp­to­logii). Uczest­nicy współ­pra­cując ze sobą mogą wykazać się znajo­mo­ścią lektur i odkryć główne hasło.
Czas trwania zajęć: 45 minut.

Kontakt:
Małgo­rzata Tyczyńska, Magda­lena Jaskulska-Hamadi
tel. 52 341 30 74 wew. 17
wypozyczalnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Dzieje Bydgoszczy pod zaborem

Dzieje Bydgoszczy pod zaborem

Zapra­szamy na prezen­tację z prelekcją, zwią­zaną z setną rocz­nicą powrotu Bydgoszczy do Macierzy. Jest ona prze­zna­czona dla uczniów klas 4 – 8 i szkół ponad­pod­sta­wo­wych. Jej celem jest zapo­znanie słuchaczy z 148 latami historii miasta; z jego rozbu­dową, z dąże­niem zaborcy do wyna­ro­do­wienia Polaków. Zapre­zen­to­wani będą również boha­te­rowie – wielcy społecz­nicy – którzy poświę­cając swój czas, zdrowie oraz życie, zwią­zali się z miastem nad Brdą, broniąc ojczy­stego języka, tradycji, przy­go­to­wując się do walki o niepodległość.

Czas trwania zajęć prze­wi­dziany jest na 90 min.
Kontakt: Tomasz Szulc, tel. 52 341 30 74 wew. 17 lub wypozyczalnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Gra o Polskę

Gra o Polskę

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zaprasza uczniów i nauczy­cieli na zajęcia poświę­cone historii naszego kraju - „Gra o Polskę”.

Celem prowa­dzo­nych zajęć jest rozbu­dzanie miłości do Ojczyzny poprzez poznanie tradycji i historii narodu polskiego oraz jego osią­gnięć, a także rozwi­janie zain­te­re­sowań huma­ni­stycz­nych uczniów.

Historię Polski uczniowie poznawać będą w niekon­wen­cjo­nalny sposób – za pomocą gier plan­szo­wych, zapro­jek­to­wa­nych i wyko­na­nych przez prowa­dzące zajęcia Justynę Freli­chowską i Ewę Bielską.

Gry są dosto­so­wane do poziomu rozwoju psycho­fi­zycz­nego i wiedzy uczniów na poszcze­gól­nych etapach edukacyjnych.

Na zajęcia zapra­szamy uczniów szkół podsta­wo­wych (od II klasy) i szkół ponadpodstawowych.

Zgło­szenia – tel. 52 341 19 84 wew. 13 do godz. 15.00
e‑mail: opracowanie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Plakat

Akademia Gier Logicznych

Akademia Gier Logicznych

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy zaprasza zorga­ni­zo­wane grupy uczniów ze szkół podsta­wo­wych na bezpłatne zajęcia eduka­cyjne, których celem jest rozwi­janie umie­jęt­ności logicz­nego myślenia, wyobraźni prze­strzennej, pamięci, spostrze­gaw­czości – a to wszystko przy okazji świetnej zabawy z grami plan­szo­wymi i zagad­kami logicznymi.
U nas możesz się prze­konać, że logiczne myślenie jest Twoją mocną stroną!
Zajęcia trwają 90 minut.
Zgło­szenia przyj­muje Ewa Bielska – tel. 52 341 30 74 wew. 13 do godz. 15.00.
(e‑mail: opracowanie@​pbw.​bydgoszcz.​pl)

plakat infor­ma­cyjny

Progra­mo­wanie z Ozobotem

Progra­mo­wanie z Ozobotem

Biblio­teka zaprasza uczniów klas 1 – 3 szkół podsta­wo­wych wraz z nauczy­cie­lami na zajęcia eduka­cyjne z cyklu „Progra­mo­wanie z Ozobotem“.
Cele zajęć:

 • podno­szenie kompe­tencji infor­ma­tycz­nych uczniów
 • rozwi­janie umie­jęt­ności rozu­mienia, anali­zo­wania i rozwią­zy­wania problemów
 • nauczanie progra­mo­wania i rozwią­zy­wania problemów z wyko­rzy­sta­niem urzą­dzeń cyfrowych

Kontakt: Ewa Bielska
tel. 52 341 30 74 wew. 13
mail: opracowanie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

plakat „Progra­mo­wanie z Ozobotem“

Edukacja włącza­jąca – Poznajmy się

Edukacja włącza­jąca – Poznajmy się

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zaprasza uczniów i nauczy­cieli na zajęcia eduka­cyjne pt. „Poznajmy się“. W spotka­niach mogą wziąć udział uczniowie szkół podsta­wo­wych. Cele prowa­dzo­nych zajęć:

 • promo­wanie inte­gracji społecznej;
 • rozwi­janie wiedzy o różnych niepeł­no­spraw­no­ściach wśród uczniów;
 • rozwi­janie świa­do­mości uczniów w odnie­sieniu do osób z różnymi rodza­jami niepełnosprawności;
 • podno­szenie jakości edukacji włącza­jącej w szko­łach i placów­kach systemu oświaty.

Podczas zajęć uczniowie zapo­znają się z wybra­nymi tekstami z publi­kacji „Duże sprawy w małych głowach” autor­stwa Agnieszki Kossow­skiej, które pomogą w zdobyciu wiedzy o niepeł­no­spraw­no­ściach, zrozu­mieniu potrzeb osób niepeł­no­spraw­nych i budo­waniu wzajem­nych relacji.

Zapro­szenie – plakat w formacie pdf

W celu uzgod­nienia terminu zajęć prosimy o kontakt tele­fo­niczny lub e‑mailowy :
Małgo­rzata Lewandowska-Pyż
tel. 52 340 01 40
e‑mail: mlewandowskapyz@​gmail.​com

Wszystko, co najważniejsze

Wszystko, co najważniejsze

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zaprasza uczniów i wycho­wawców na zajęcia eduka­cyjne przy­go­to­wane w ramach projektu „Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o wartościach”.

W spotka­niach mogą wziąć udział uczniowie wszyst­kich poziomów kształ­cenia. W oparciu o wybrane teksty lite­rackie ilustru­jące daną wartość, poroz­ma­wiamy o tym, czym są wartości w ujęciu mate­rialnym poza­ma­te­rialnym i moralnym. Wybrana lektura, wyko­rzy­stana podczas zajęć, ma na celu wzmocnić moty­wacje u uczniów do prak­ty­ko­wania wartości moral­nych w życiu.

Projekt został opra­co­wany w związku z jednym z podsta­wo­wych kierunków reali­zacji poli­tyki oświa­towej państwa w roku szkolnym 2016/2017 – Kształ­to­wanie postaw. Wycho­wanie do wartości. Pamię­tajmy, że życie wg wartości jest warun­kiem bycia mądrym, dobrym i szczę­śliwym człowiekiem.

Tema­tyka zajęć:

wiek uczest­ników: 6 – 10 lat

Przy­jaźń – latarki i listy na topie! 

Mądrość, czyli o zamie­nianiu kwaśnej cytryny w słodką lemoniadę. 

Dobroć, czyli Mocarze górą. 

Poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o wartościach. 

wiek uczest­ników: 10 – 12 lat

Przy­jaźń to praw­dziwy skarb – na podstawie „Małego Księcia”. 

Alicja w krainie chaosu, czyli po co nam wartości. 

Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych. 

wiek uczest­ników: 13 – 15 lat

Poko­namy fale, czyli o tym, co w życiu pomaga prze­trwać ( „Gorzka czeko­lada i inne opowiadania”). 

To, co konieczne – to, co zbyteczne (Michel Piqu­emal „Bajki filozoficzne”). 

Skrzy­dlata miłość. O warto­ściach na podstawie powieści Freda Bodswortha „Odmie­niec”.

wiek uczest­ników: 13 – 19 lat

Patrio­tyzm we współ­cze­snej muzyce polskiej.

W celu uzgod­nienia terminu zajęć prosimy o kontakt tele­fo­niczny lub e‑mailowy :
tel. 52 341 30 74
e‑mail: pbw@​pbw.​bydgoszcz.​pl.

Zajęcia dla seniorów

Zajęcia dla seniorów

Biblio­teka oferuje zajęcia edu­ka­cyjne dla osób 60+. Skie­ro­wane są do wszyst­kich osób zain­te­re­so­wa­nych propo­no­waną tematyką.

Aktu­alna oferta (w roku szkolnym 2017/2018):

I. Kurs kompu­te­rowy dla seniorów

Program kursu obej­muje 12 spotkań, które prowa­dzone będą w grupach 6 osobo­wych i reali­zo­wane w cyklach po 3 godziny zajęć, raz w tygodniu.
Treści programowe:
Budowa kompu­tera
1. Elementy zestawu kompu­te­ro­wego: wejściowe, wyjściowe, jednostka centralna, nośniki infor­macji – 1 x 45 minut
Praca w środo­wisku Windows
1. Podsta­wowe elementy systemu Windows – 1 x 45 minut
2. Analiza zasobów kompu­tera w oparciu o „Mój komputer”- 1 x 45 minut
3. Zarzą­dzanie plikami i folde­rami – zapi­sy­wanie pliku na dysku, kopio­wanie i wkle­janie plików, usuwanie plików, kopio­wanie plików na wybrany nośnik infor­macji – 1 x 45 minut
Edytor tekstu
1. Budowa i dzia­łanie klawia­tury – funkcje klawia­tury w edyto­rach tekstu, pisanie polskich znaków – 1 x 45 minut
2. Ogólne zasady reda­go­wania tekstów – pisanie prostych tekstów, elementy forma­to­wania i reda­go­wania tekstów: czcionka, akapit, nume­racja stron, obra­mo­wanie itd. – 2 x 45 minut
Internet jako narzę­dzie zdoby­wania i wymiany informacji
1. Budowa i zasto­so­wanie sieci Internet – prze­glą­darki, strony WWW – 1 x 45 minut
2. Sposoby wyszu­ki­wania infor­macji w Inter­necie – portale i wyszu­ki­warki – 1 x 45 minut
3. Zało­żenie skrzynki pocz­towej – 2 x 45 minut
4. Inne sposoby komu­ni­ko­wania przez Internet – komu­ni­ka­tory inter­ne­towe, zało­żenie konta Gadu Gadu – 1 x 45 minut

Cele zajęć:

 • poznanie podsta­wo­wych pojęć zwią­za­nych z użyt­ko­wa­niem komputera;
 • pano­wanie umie­jęt­ności posłu­gi­wania się opro­gra­mo­wa­niem syste­mowym i użytkowym;
 • akty­wi­zo­wanie seniorów poprzez ćwiczenie umysłu i zdoby­wanie nowych umiejętności;
 • wdra­żanie do posze­rzania swojej wiedzy poprzez korzy­stanie z lite­ra­tury informatycznej;
 • dostrze­ganie korzyści i zagrożeń zwią­za­nych z rozwojem tech­niki komputerowej.

II. Kurs języka angiel­skiego dla początkujących

Zapla­no­wa­nych jest sześć 2‑godzinnych spotkań w regu­lar­nych, coty­go­dnio­wych odstę­pach. Uczest­nicy kursu na każdych zaję­ciach są zachę­cani do pracy w parach lub mniej­szych grupach w celu rozwi­jania umie­jęt­ności mówienia. Każde spotkanie poświę­cone jest wpro­wa­dzaniu i utrwa­laniu zwrotów, wyrażeń, słow­nictwa i niezbęd­nych zasobów grama­tycz­nych doty­czą­cych nastę­pu­ją­cych zagadnień:

 • przed­sta­wianie się, powi­tania, pożegnania,
 • nazwy i liczby,
 • zada­wanie pytań, udzie­lanie odpowiedzi,
 • słow­nictwo zwią­zane z rodziną, zawodami,
 • codzienne czyn­ności, obowiązki, praca, dni tygo­dnia, rutyna,
 • czas wolny, hobby, sport, wakacje, miesiące, pory roku,
 • mój dom, moje miasto, słow­nictwo –wypo­sa­żenie domu,
 • okre­ślenie poło­żenia, ruch drogowy, komu­ni­kacja miejska,
 • pogoda, czas teraź­niejszy Present Countinuous,
 • w restau­racji, nazwy posiłków, napoi, zwroty grzecznościowe,
 • czasownik can i wyra­żenie would you like,
 • wygląd, cechy charak­teru, zwrot have got,
 • w czasie podróży, na lotnisku, na dworcu, wakacje,
 • okre­ślenie miejsc góry, rzeka itp. okre­ślenia czasu i godziny,
 • czas Simple Past.

Celem kursu jest nabycie przez uczest­ników podsta­wo­wych kompe­tencji języ­ko­wych. Kursanci poznają zwroty i wyra­żenia niezbędne w podsta­wowej komu­ni­kacji w języku angiel­skim w różnych sytu­acjach życio­wych, z którymi uczest­nicy mogą się spotkać w czasie wyjazdu za granicę lub w pobież­nych kontak­tach z obco­kra­jow­cami w Polsce. Nacisk poło­żony jest na prak­tyczne użycie języka angiel­skiego w mowie oraz rozu­mienie podsta­wo­wych zwrotów w wyuczo­nych i prze­wi­dy­wal­nych kontekstach.

Zapra­szamy!
Kontakt: Agnieszka Handzel
Telefon: 52 341 30 74 wew. 16

Edukacja czytel­nicza

Edukacja czytel­nicza

Do zadań publicznej biblio­teki peda­go­gicznej należy m.in.: inspi­ro­wanie i promo­wanie edukacji czytel­ni­czej i medialnej oraz wspie­ranie nauczy­cieli w reali­zacji zajęć dydak­tycz­nych, a co za tym idzie biblio­teka może orga­ni­zować i prowa­dzić dzia­łal­ność eduka­cyjną, a w szcze­gól­ności otwarte zajęcia eduka­cyjne, lekcje biblioteczne.

W Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy reali­zo­wane są lekcje biblio­teczne z zakresu edukacji czytel­ni­czej dla wszyst­kich poziomów nauczania.
Zajęcia orga­ni­zo­wane są po wcze­śniej­szym usta­leniu terminu i tematu.

NAJCZĘ­ŚCIEJ REALI­ZO­WANE TEMATY :

 • Droga czytel­nika w bibliotece;
 • Warsztat infor­ma­cyjny PBW w Bydgoszczy;
 • Historia książki;
 • Zasady tworzenia opisu biblio­gra­ficz­nego i biblio­grafii załącznikowej;
 • Jak powstaje książka.

Kontakt:
WYDZIAŁ INFOR­MACJIWSPO­MA­GANIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
Tel. 52 – 341-30 – 74 wew. 16

Bezpie­czeń­stwo w sieci

Bezpie­czeń­stwo w sieci

Zapra­szamy wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych do korzy­stania z zajęć „Bezpie­czeń­stwo w sieci”, które są konty­nu­acją kampanii „Biblio­teka – miejsce bezpiecz­nego Internetu”.

Przy­go­to­wane dla uczniów zajęcia to:

 • nauka o ochronie swojej prywatności,
 • bezpiecz­nych zacho­wa­niach w Internecie,
 • szacunku dla innych użyt­kow­ników sieci.

Zapra­szamy do Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy przy ul. Skło­dow­skiej-Curie 4 (po wcze­śniej­szym umówieniu grup lub klas).
Zgło­szenia i bliższe infor­macje: Beata Cieślińska – Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświa­to­wych tel. 52 341 – 30-74

Pokój zagadek

Pokój zagadek

Klub Enigma to tzw. pokój zagadek. Gracze mają 45 minut, aby rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza. Zabawa odbywa się pod presją czasu i czujnym okiem kamery. Każde zadanie to kolejna wska­zówka do osią­gnięcia sukcesu. Wystarczy znaleźć kod…

Propo­no­wane godziny wejść od wrze­śnia do czerwca:
ponie­działek, wtorek, środa, czwartek, piątek – 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,

Do „Klubu Enigma“ (ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4 w Bydgoszczy) wchodzi grupa od dwóch do pięciu osób.
Grupy szkolne zgła­szane przez nauczy­ciela umawiamy również poza propo­no­wanym harmo­no­gramem wejść (tel. 52 341 19 84 wew. 15).
Projekt został zreali­zo­wany we współ­pracy z Kujawsko-Pomor­skim Centrum Dzie­dzictwa Oświaty.

Regu­lamin pokoju zagadek

Kontakt: 52 341 19 84 wew. 15

Marian Rejewski

Marian Rejewski

W paździer­niku 2012 r. Biblio­teka rozpo­częła reali­zację projektu o Marianie Rejew­skim, jego doko­na­niach i znaczeniu złamania szyfru Enigmy oraz wpływu, jaki miało to odkrycie dla losów II wojny świa­towej. Skie­ro­wany jest on do uczniów szkół gimna­zjal­nych i ponad­gim­na­zjal­nych. W jego ramach reali­zo­wane są zajęcia eduka­cyjne o charak­terze inter­dy­scy­pli­narnym z wyko­rzy­sta­niem środków multi­me­dial­nych, w czasie których uczniowie zapo­znają się z życiem oraz dzia­łal­no­ścią znanego bydgosz­cza­nina, jego doko­na­niami na polu mate­ma­tyki oraz kryptologii.
W trakcie zajęć prezen­to­wana jest również replika niemiec­kiej maszyny szyfru­jącej „Enigma”, a młodzież ma okazję zapo­znać się ze stoso­wa­nymi w niej tajni­kami szyfro­wania maszy­no­wego oraz prze­ćwi­czyć przy pomocy specjal­nego programu kompu­te­ro­wego szyfro­wanie wiado­mości z zasto­so­wa­niem kodu „Enigmy“.

W ramach projektu i reali­zo­wa­nych lekcji prezen­tu­jemy także wystawę pod nazwą „Marian Rejewski – bydgosz­czanin, mate­matyk, kryp­tolog“ zorga­ni­zo­waną z okazji 80. rocz­nicy złamania Enigmy przez tego wybit­nego mate­ma­tyka i genial­nego kryp­to­loga, który urodził się w Bydgoszczy, tu uczęsz­czał do szkoły i tu powrócił z tułaczki na obczyźnie po zakoń­czeniu wojny.

Częstym gościem biorącym udział w reali­zo­wa­nych lekcjach jest płk Jerzy Lelwic z Muzeum Wojsk Lądo­wych w Bydgoszczy, który wygłasza przy tej okazji prelekcję na temat życia i dzia­łal­ności znako­mi­tego bydgosz­cza­nina, wybit­nego mate­ma­tyka i kryp­to­loga Mariana Rejew­skiego oraz opowiada o historii złamania kodu maszyny szyfrującej.

Cele zajęć:

 • Budo­wanie własnej tożsa­mości młodego pokolenia.
 • Promo­wanie postaw patrio­tycz­nych wśród młodzieży.
 • Rozbu­dzanie pasji mate­ma­tycz­nych uczniów poprzez przy­bli­żenie postaci Mariana Rejew­skiego jako ojca nowo­cze­snej matematyki.
 • Rozwi­janie zain­te­re­sowań histo­rycz­nych poprzez propa­go­wanie wpływu złamania szyfru Enigmy na losy II wojny światowej.
 • Wspie­ranie szkół i nauczy­cieli poprzez prowa­dzenie zajęć eduka­cyj­nych dla uczniów szkół w zakresie edukacji regionalnej.
 • Promo­wanie książek o Marianie Rejew­skim oraz pozo­sta­łych zbiorów i zasobów infor­ma­cyj­nych Biblio­teki w środowisku

OFERTA ZAJĘĆ DLA SZKÓŁ PODSTA­WO­WYCH: „MARIAN REJEWSKI: MATE­MATYKKRYP­TOLOGBYDGOSZCZY

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zaprasza grupy przed­szkolne oraz uczniów klas 1 – 6 szkół podsta­wo­wych do udziału w zaję­ciach z edukacji regio­nalnej „Marian Rejewski – mate­matyk i kryp­tolog z Bydgoszczy”.

Celem zajęć jest:

 • popu­la­ry­zacja w środo­wisku postaci Mariana Rejewskiego,
 • zwró­cenie uwagi na znaczenie złamania kodu Enigmy,
 • budzenie dumy z przy­na­leż­ności do regionu, z której pochodzi wybitny rodak: mate­matyk, kryptolog,
 • kształ­to­wanie postaw obywa­tel­skich wśród dzieci poprzez pozna­wanie historii własnego narodu,
 • wspie­ranie szkół i nauczy­cieli w reali­zacji edukacji regionalnej.

Program każdego spotkania przewiduje:

 • krótki szkic czasów Enigmy – kawałek polskiej historii,
 • zajęcia plastyczne – wyko­nanie ilustracji lub innej pracy zwią­zanej z tematem,
 • krótka prezen­tacja zwią­zana z tematem zajęć.

Ze względu na warunki loka­lowe PBW grupa dzieci uczest­ni­czą­cych w zaję­ciach nie może liczyć więcej niż 20 – 25 osób. Zajęcia trwają 1 godzinę.

Kontakt:
Małgo­rzata Tyczyńska
85 – 094 Bydgoszcz
ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4
tel. 52 341 – 30-74 lub e‑mail: wypozyczalnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl

PROJEKT EDUKA­CYJNY – „ENIGMA 2014” – MŁODZI NASTĘPCY MARIANA REJEWSKIEGO.

Wiosną 2014 r. reali­zo­wa­liśmy cykl zajęć w ramach Projektu Eduka­cyj­nego Enigma 2014” – MŁODZI NASTĘPCY MARIANA REJEW­SKIEGO. 375 uczniów z 8 szkół podsta­wo­wych i gimna­zjum wysłu­chało wykładu i obej­rzało wystawę „Marian Rejewski – bydgosz­czanin, mate­matyk, kryp­tolog” oraz uczest­ni­czyło w zaję­ciach szyfro­wania danych.

W roku Mariana Rejew­skiego (2015) reali­zo­wany był projekt w ramach programu Patrio­tyzm Jutra Muzeum Historii Polski w Warszawie obej­mu­jący grę kryp­to­lo­giczną, zajęcia eduka­cyjne i prelekcje, mobilną wystawę w kilku­nastu miej­scach woj. kujawsko-pomor­skiego, wydanie publi­kacji dla młodego czytel­nika o słynnym kryp­to­logu oraz utwo­rzenie strony inter­ne­towej m‑rejewski.pl.

Zapra­szamy do obej­rzenia stałej wystawy „Marian Rejewski – bydgosz­czanin, mate­matyk, kryp­tolog“ i na zajęcia dla uczniów z wyko­rzy­sta­niem symu­la­torów Enigmy.

 

Kontakt:
Muzeum Oświaty
85 – 094 Bydgoszcz
ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4
tel. 052 342 – 65-90

Dzie­cięca Akademia Czytania Bajek

Dzie­cięca Akademia Czytania Bajek

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy zaprasza grupy przed­szkolne oraz uczniów młod­szych klas szkół podsta­wo­wych do udziału w bezpłat­nych zaję­ciach eduka­cyj­nych, obej­mu­ją­cych m.in. czytanie tekstów lite­rac­kich, ryso­wanie, zagadki i inne atrakcje. Nasze dzia­łania wspiera Fundacja ABCXXI CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM.

Wirtu­alna tablica Akademii

Celem zajęć jest:

 • popu­la­ry­zacja książki i biblio­teki wśród najmłod­szych dzieci,
 • wytwo­rzenie pozy­tyw­nych moty­wacji do czytania książek,
 • inte­gracja dzieci,
 • budzenie potrzeb este­tycz­nych i poznaw­czych dzieci,
 • kształ­to­wanie wraż­li­wości arty­stycznej dzieci,
 • dosko­na­lenie umie­jęt­ności współ­dzia­łania w zespole.

Program każdego spotkania przewiduje:

 • prezen­tację tekstu lite­rac­kiego (głośne czytanie lub opowiadanie),
 • rozmowę kiero­waną spraw­dza­jącą stopień zrozu­mienia tekstu przez dzieci oraz dającą im możli­wość wyra­żenia swoich emocji,
 • zajęcia plastyczne – wyko­nanie ilustracji lub innej pracy tema­tycznie zwią­zanej z prezen­to­wanym tekstem,
 • krótki film eduka­cyjny zwią­zany z tematem zajęć.

Ze względu na warunki loka­lowe PBW grupa dzieci uczest­ni­czą­cych w zaję­ciach nie może liczyć więcej niż 25 osób. Zajęcia trwają 1 godzinę.

Zgło­szenia przyjmuje:
Grażyna Ruta-Balińska
Tel. 52 340 – 01-40 lub e‑mail: gromadzenie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Muzeum Oświaty

Muzeum Oświaty

Tematy lekcji reali­zo­wa­nych w Muzeum Oświaty:

 • Szkoła naszych dziadków i pradziadków;
 • Uczniowie polscy w walce o język ojczysty – germa­ni­zacja i rusy­fi­kacja szkol­nictwa w okresie zaborów;
 • Samo­rząd­ność w szkole;
 • Gazetki szkolne dawniej i dzisiaj;
 • Marty­ro­logia nauczy­cieli bydgo­skich w latach drugiej wojny światowej;
 • Sylwetki nauczy­cieli bydgo­skich – F. Kaja, J. Świe­tlik, F. Grot;
 • Odbu­dowa szkol­nictwa, bydgo­skiego w latach 1945 – 1956;
 • Spra­wie­dliwi wśród Narodów Świata – Irena Sendlerowa;
 • Józef Piłsudski – postać niezwykła, dla niektó­rych kontrowersyjna;
 • Niewol­nicy w raju – historia sybiraków;
 • Znam barwy i symbole narodowe;
 • Sekrety Bydgoszczy;
 • Marian Rejewski – bydgosz­czanin, mate­matyk, kryptolog;
 • Regio­na­li­styka euro­pejska – zajęcia dla studentów;
 • Muze­al­nictwo – zajęcia dla studentów.

Godziny otwarcia:
ponie­działek, środa, czwartek, piątek – 8.00 – 15.00
wtorek – 8.00 – 17.00

Kontakt:
Tel. 52 342 65 90
strona inter­ne­towa
muzeumoswiaty@​poczta.​onet.​pl

Doradztwo zawo­dowe

Doradztwo zawo­dowe

Biblio­teka oferuje zajęcia eduka­cyjne z doradztwa zawodowego.
Skie­ro­wane są do uczniów klas gimna­zjal­nych i prowa­dzone na miejscu w biblio­tece lub w szko­łach zain­te­re­so­wa­nych współ­pracą w ramach godzin lekcyjnych.

Cykl składa się z trzech lekcji:

 1. Jesteś siebie wart”. Celem zajęć jest dosko­na­lenie przez uczniów umie­jęt­ności dostrze­gania i nazy­wania swoich atutów, kształ­to­wanie umie­jęt­ności nazy­wania i okre­ślania swoich zalet oraz doko­nanie warto­ścio­wania swoich mocnych stron.
 2. Poznaj zawody”. Celem zajęć jest posze­rzenie wiedzy uczniów o świecie zawodów, zapo­znanie młodzieży z lokalnym rynkiem pracy oraz zwró­ceniu uwagi na stereo­typy w myśleniu o rolach zawodowych.
 3. ABC poszu­ki­wania pracy”. Celem zajęć jest wska­zanie uczniom możli­wości aktyw­nego poszu­ki­wania pracy, uświa­do­mienie uczniom prawi­dłowej konstrukcji CV oraz ułatwienie refleksji na temat przy­czyn, dla których praco­dawcy prze­pro­wa­dzają rozmowy kwalifikacyjne.

Zapra­szamy!
Kontakt: Agnieszka Handzel
Telefon: 52 341 30 74 wew. 16