Gra o Polskę

Gra o Polskę

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zaprasza uczniów i nauczy­cieli na zajęcia poświę­cone historii naszego kraju - „Gra o Polskę”.

Celem prowa­dzo­nych zajęć jest rozbu­dzanie miłości do Ojczyzny poprzez poznanie tradycji i historii narodu polskiego oraz jego osiągnięć, a także rozwi­janie zainte­re­sowań humani­stycz­nych uczniów.

Historię Polski uczniowie poznawać będą w niekon­wen­cjo­nalny sposób – za pomocą gier planszo­wych, zapro­jek­to­wa­nych i wykona­nych przez prowa­dzące zajęcia Justynę Freli­chowską i Ewę Bielską.

Gry są dosto­so­wane do poziomu rozwoju psycho­fi­zycz­nego i wiedzy uczniów na poszcze­gól­nych etapach eduka­cyj­nych.

Na zajęcia zapra­szamy uczniów szkół podsta­wo­wych (od II klasy) i szkół ponad­pod­sta­wo­wych.

Zgłoszenia – tel. 52 341 19 84 wew. 18 do godz. 13.00
e‑mail: opracowanie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Plakat

Akademia Gier Logicz­nych

Akademia Gier Logicz­nych

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgoszczy zaprasza zorga­ni­zo­wane grupy uczniów ze szkół podsta­wo­wych oraz gimna­zjów na bezpłatne zajęcia eduka­cyjne, których celem jest rozwi­janie umiejęt­ności logicz­nego myślenia, wyobraźni przestrzennej, pamięci, spostrze­gaw­czości – a to wszystko przy okazji świetnej zabawy z grami planszo­wymi i zagad­kami logicz­nymi.
U nas możesz się przekonać, że logiczne myślenie jest Twoją mocną stroną!
Zajęcia trwają 90 minut.
Zgłoszenia przyj­muje Ewa Bielska – tel. 52 341 30 74 wew. 13 do godz. 15.00.
(e‑mail: opracowanie@​pbw.​bydgoszcz.​pl)

plakat infor­ma­cyjny

Progra­mo­wanie z Ozobotem

Progra­mo­wanie z Ozobotem

Biblio­teka zaprasza uczniów klas 1 – 3 szkół podsta­wo­wych wraz z nauczy­cie­lami na zajęcia eduka­cyjne z cyklu „Progra­mo­wanie z Ozobotem“.
Cele zajęć:

 • podno­szenie kompe­tencji infor­ma­tycz­nych uczniów
 • rozwi­janie umiejęt­ności rozumienia, anali­zo­wania i rozwią­zy­wania problemów
 • nauczanie progra­mo­wania i rozwią­zy­wania problemów z wykorzy­sta­niem urządzeń cyfro­wych

Kontakt: Ewa Bielska
tel. 52 341 30 74 wew. 13
mail: opracowanie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

plakat „Progra­mo­wanie z Ozobotem“

Edukacja włącza­jąca – Poznajmy się

Edukacja włącza­jąca – Poznajmy się

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zaprasza uczniów i nauczy­cieli na zajęcia eduka­cyjne pt. „Poznajmy się“. W spotka­niach mogą wziąć udział uczniowie szkół podsta­wo­wych. Cele prowa­dzo­nych zajęć:

 • promo­wanie integracji społecznej;
 • rozwi­janie wiedzy o różnych niepeł­no­spraw­no­ściach wśród uczniów;
 • rozwi­janie świado­mości uczniów w odnie­sieniu do osób z różnymi rodza­jami niepeł­no­spraw­ności;
 • podno­szenie jakości edukacji włącza­jącej w szkołach i placów­kach systemu oświaty.

Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z wybra­nymi tekstami z publi­kacji „Duże sprawy w małych głowach” autor­stwa Agnieszki Kossow­skiej, które pomogą w zdobyciu wiedzy o niepeł­no­spraw­no­ściach, zrozu­mieniu potrzeb osób niepeł­no­spraw­nych i budowaniu wzajem­nych relacji.

Zapro­szenie – plakat w formacie pdf

W celu uzgod­nienia terminu zajęć prosimy o kontakt telefo­niczny lub e‑mailowy :
Małgo­rzata Lewan­dowska-Pyż
tel. 52 340 01 40
e‑mail: mlewandowskapyz@​gmail.​com

Wszystko, co najważ­niejsze

Wszystko, co najważ­niejsze

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zaprasza uczniów i wycho­wawców na zajęcia eduka­cyjne przygo­to­wane w ramach projektu „Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”.

W spotka­niach mogą wziąć udział uczniowie wszyst­kich poziomów kształ­cenia. W oparciu o wybrane teksty literackie ilustru­jące daną wartość, poroz­ma­wiamy o tym, czym są wartości w ujęciu materialnym pozama­te­rialnym i moralnym. Wybrana lektura, wykorzy­stana podczas zajęć, ma na celu wzmocnić motywacje u uczniów do prakty­ko­wania wartości moral­nych w życiu.

Projekt został opraco­wany w związku z jednym z podsta­wo­wych kierunków reali­zacji polityki oświa­towej państwa w roku szkolnym 2016/2017 – Kształ­to­wanie postaw. Wycho­wanie do wartości. Pamię­tajmy, że życie wg wartości jest warun­kiem bycia mądrym, dobrym i szczę­śliwym człowie­kiem.

Tematyka zajęć:

wiek uczest­ników: 6 – 10 lat

Przyjaźń – latarki i listy na topie!

Mądrość, czyli o zamie­nianiu kwaśnej cytryny w słodką lemoniadę.

Dobroć, czyli Mocarze górą.

Poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach.

wiek uczest­ników: 10 – 12 lat

Przyjaźń to prawdziwy skarb – na podstawie „Małego Księcia”.

Alicja w krainie chaosu, czyli po co nam wartości.

Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych.

wiek uczest­ników: 13 – 15 lat

Pokonamy fale, czyli o tym, co w życiu pomaga przetrwać ( „Gorzka czeko­lada i inne opowia­dania”).

To, co konieczne – to, co zbyteczne (Michel Piquemal „Bajki filozo­ficzne”).

Skrzy­dlata miłość. O warto­ściach na podstawie powieści Freda Bodswortha „Odmie­niec”.

wiek uczest­ników: 13 – 19 lat

Patrio­tyzm we współ­cze­snej muzyce polskiej.

W celu uzgod­nienia terminu zajęć prosimy o kontakt telefo­niczny lub e‑mailowy :
tel. 52 341 30 74
e‑mail: pbw@​pbw.​bydgoszcz.​pl.

Zajęcia dla seniorów

Zajęcia dla seniorów

Biblio­teka oferuje zajęcia edu­ka­cyjne dla osób 60+. Skie­ro­wane są do wszyst­kich osób zainte­re­so­wa­nych propo­no­waną tematyką.

Aktualna oferta (w roku szkolnym 2017/2018):

I. Kurs kompu­te­rowy dla seniorów

Program kursu obejmuje 12 spotkań, które prowa­dzone będą w grupach 6 osobo­wych i reali­zo­wane w cyklach po 3 godziny zajęć, raz w tygodniu.
Treści progra­mowe:
Budowa kompu­tera
1. Elementy zestawu kompu­te­ro­wego: wejściowe, wyjściowe, jednostka centralna, nośniki infor­macji – 1 x 45 minut
Praca w środo­wisku Windows
1. Podsta­wowe elementy systemu Windows – 1 x 45 minut
2. Analiza zasobów kompu­tera w oparciu o „Mój komputer”- 1 x 45 minut
3. Zarzą­dzanie plikami i folde­rami – zapisy­wanie pliku na dysku, kopio­wanie i wklejanie plików, usuwanie plików, kopio­wanie plików na wybrany nośnik infor­macji – 1 x 45 minut
Edytor tekstu
1. Budowa i działanie klawia­tury – funkcje klawia­tury w edyto­rach tekstu, pisanie polskich znaków – 1 x 45 minut
2. Ogólne zasady redago­wania tekstów – pisanie prostych tekstów, elementy forma­to­wania i redago­wania tekstów: czcionka, akapit, numeracja stron, obramo­wanie itd. – 2 x 45 minut
Internet jako narzę­dzie zdoby­wania i wymiany infor­macji
1. Budowa i zasto­so­wanie sieci Internet – przeglą­darki, strony WWW – 1 x 45 minut
2. Sposoby wyszu­ki­wania infor­macji w Inter­necie – portale i wyszu­ki­warki – 1 x 45 minut
3. Założenie skrzynki pocztowej – 2 x 45 minut
4. Inne sposoby komuni­ko­wania przez Internet – komuni­ka­tory inter­ne­towe, założenie konta Gadu Gadu – 1 x 45 minut

Cele zajęć:

 • poznanie podsta­wo­wych pojęć związa­nych z użytko­wa­niem kompu­tera;
 • panowanie umiejęt­ności posłu­gi­wania się oprogra­mo­wa­niem syste­mowym i użytkowym;
 • aktywi­zo­wanie seniorów poprzez ćwiczenie umysłu i zdoby­wanie nowych umiejęt­ności;
 • wdrażanie do posze­rzania swojej wiedzy poprzez korzy­stanie z litera­tury infor­ma­tycznej;
 • dostrze­ganie korzyści i zagrożeń związa­nych z rozwojem techniki kompu­te­rowej.

II. Kurs języka angiel­skiego dla począt­ku­ją­cych

Zapla­no­wa­nych jest sześć 2‑godzinnych spotkań w regular­nych, cotygo­dnio­wych odstę­pach. Uczest­nicy kursu na każdych zajęciach są zachę­cani do pracy w parach lub mniej­szych grupach w celu rozwi­jania umiejęt­ności mówienia. Każde spotkanie poświę­cone jest wprowa­dzaniu i utrwa­laniu zwrotów, wyrażeń, słownictwa i niezbęd­nych zasobów grama­tycz­nych dotyczą­cych nastę­pu­ją­cych zagad­nień:

 • przed­sta­wianie się, powitania, pożegnania,
 • nazwy i liczby,
 • zadawanie pytań, udzie­lanie odpowiedzi,
 • słownictwo związane z rodziną, zawodami,
 • codzienne czynności, obowiązki, praca, dni tygodnia, rutyna,
 • czas wolny, hobby, sport, wakacje, miesiące, pory roku,
 • mój dom, moje miasto, słownictwo –wyposa­żenie domu,
 • określenie położenia, ruch drogowy, komuni­kacja miejska,
 • pogoda, czas teraź­niejszy Present Counti­nuous,
 • w restau­racji, nazwy posiłków, napoi, zwroty grzecz­no­ściowe,
 • czasownik can i wyrażenie would you like,
 • wygląd, cechy charak­teru, zwrot have got,
 • w czasie podróży, na lotnisku, na dworcu, wakacje,
 • określenie miejsc góry, rzeka itp. określenia czasu i godziny,
 • czas Simple Past.

Celem kursu jest nabycie przez uczest­ników podsta­wo­wych kompe­tencji języko­wych. Kursanci poznają zwroty i wyrażenia niezbędne w podsta­wowej komuni­kacji w języku angiel­skim w różnych sytuacjach życio­wych, z którymi uczest­nicy mogą się spotkać w czasie wyjazdu za granicę lub w pobież­nych kontak­tach z obcokra­jow­cami w Polsce. Nacisk położony jest na praktyczne użycie języka angiel­skiego w mowie oraz rozumienie podsta­wo­wych zwrotów w wyuczo­nych i przewi­dy­wal­nych kontek­stach.

Zapra­szamy!
Kontakt: Agnieszka Handzel
Telefon: 52 341 30 74 wew. 16

Edukacja czytel­nicza

Edukacja czytel­nicza

Do zadań publicznej biblio­teki pedago­gicznej należy m.in.: inspi­ro­wanie i promo­wanie edukacji czytel­ni­czej i medialnej oraz wspie­ranie nauczy­cieli w reali­zacji zajęć dydak­tycz­nych, a co za tym idzie biblio­teka może organi­zować i prowa­dzić działal­ność eduka­cyjną, a w szcze­gól­ności otwarte zajęcia eduka­cyjne, lekcje biblio­teczne.

W Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej w Bydgoszczy reali­zo­wane są lekcje biblio­teczne z zakresu edukacji czytel­ni­czej dla wszyst­kich poziomów nauczania.
Zajęcia organi­zo­wane są po wcześniej­szym ustaleniu terminu i tematu.

NAJCZĘ­ŚCIEJ REALI­ZO­WANE TEMATY :

 • Droga czytel­nika w biblio­tece;
 • Warsztat infor­ma­cyjny PBW w Bydgoszczy;
 • Historia książki;
 • Zasady tworzenia opisu biblio­gra­ficz­nego i biblio­grafii załącz­ni­kowej;
 • Jak powstaje książka.

Kontakt:
WYDZIAŁ INFOR­MACJIWSPOMA­GANIA PLACÓWEK OŚWIA­TO­WYCH
Tel. 52 – 341-30 – 74 wew. 16

Bezpie­czeń­stwo w sieci

Bezpie­czeń­stwo w sieci

Zapra­szamy wszyst­kich zainte­re­so­wa­nych do korzy­stania z zajęć „Bezpie­czeń­stwo w sieci”, które są konty­nu­acją kampanii „Biblio­teka – miejsce bezpiecz­nego Inter­netu”.

Przygo­to­wane dla uczniów zajęcia to:

 • nauka o ochronie swojej prywat­ności,
 • bezpiecz­nych zacho­wa­niach w Inter­necie,
 • szacunku dla innych użytkow­ników sieci.

Zapra­szamy do Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy przy ul. Skłodow­skiej-Curie 4 (po wcześniej­szym umówieniu grup lub klas).
Zgłoszenia i bliższe infor­macje: Beata Cieślińska – Wydział Infor­macji i Wspoma­gania Placówek Oświa­to­wych tel. 52 341 – 30-74

Pokój zagadek

Pokój zagadek

Klub Enigma to tzw. pokój zagadek. Gracze mają 45 minut, aby rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wykorzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza. Zabawa odbywa się pod presją czasu i czujnym okiem kamery. Każde zadanie to kolejna wskazówka do osiągnięcia sukcesu. Wystarczy znaleźć kod…

Propo­no­wane godziny wejść od września do czerwca:
ponie­działek, wtorek, środa, czwartek, piątek – 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,

Do „Klubu Enigma“ (ul. M. Skłodow­skiej-Curie 4 w Bydgoszczy) wchodzi grupa od dwóch do pięciu osób.
Grupy szkolne zgłaszane przez nauczy­ciela umawiamy również poza propo­no­wanym harmo­no­gramem wejść (tel. 52 341 19 84 wew. 15).
Projekt został zreali­zo­wany we współ­pracy z Kujawsko-Pomor­skim Centrum Dziedzictwa Oświaty.

Regulamin pokoju zagadek

Kontakt: 52 341 19 84 wew. 15

Marian Rejewski

Marian Rejewski

W paździer­niku 2012 r. Biblio­teka rozpo­częła reali­zację projektu o Marianie Rejew­skim, jego dokona­niach i znaczeniu złamania szyfru Enigmy oraz wpływu, jaki miało to odkrycie dla losów II wojny światowej. Skiero­wany jest on do uczniów szkół gimna­zjal­nych i ponad­gim­na­zjal­nych. W jego ramach reali­zo­wane są zajęcia eduka­cyjne o charak­terze inter­dy­scy­pli­narnym z wykorzy­sta­niem środków multi­me­dial­nych, w czasie których uczniowie zapoznają się z życiem oraz działal­no­ścią znanego bydgosz­cza­nina, jego dokona­niami na polu matema­tyki oraz krypto­logii.
W trakcie zajęć prezen­to­wana jest również replika niemiec­kiej maszyny szyfru­jącej „Enigma”, a młodzież ma okazję zapoznać się ze stoso­wa­nymi w niej tajni­kami szyfro­wania maszy­no­wego oraz przećwi­czyć przy pomocy specjal­nego programu kompu­te­ro­wego szyfro­wanie wiado­mości z zasto­so­wa­niem kodu „Enigmy“.

W ramach projektu i reali­zo­wa­nych lekcji prezen­tu­jemy także wystawę pod nazwą „Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ zorga­ni­zo­waną z okazji 80. rocznicy złamania Enigmy przez tego wybit­nego matema­tyka i genial­nego krypto­loga, który urodził się w Bydgoszczy, tu uczęsz­czał do szkoły i tu powrócił z tułaczki na obczyźnie po zakoń­czeniu wojny.

Częstym gościem biorącym udział w reali­zo­wa­nych lekcjach jest płk Jerzy Lelwic z Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, który wygłasza przy tej okazji prelekcję na temat życia i działal­ności znako­mi­tego bydgosz­cza­nina, wybit­nego matema­tyka i krypto­loga Mariana Rejew­skiego oraz opowiada o historii złamania kodu maszyny szyfru­jącej.

Cele zajęć:

 • Budowanie własnej tożsa­mości młodego pokolenia.
 • Promo­wanie postaw patrio­tycz­nych wśród młodzieży.
 • Rozbu­dzanie pasji matema­tycz­nych uczniów poprzez przybli­żenie postaci Mariana Rejew­skiego jako ojca nowocze­snej matema­tyki.
 • Rozwi­janie zainte­re­sowań histo­rycz­nych poprzez propa­go­wanie wpływu złamania szyfru Enigmy na losy II wojny światowej.
 • Wspie­ranie szkół i nauczy­cieli poprzez prowa­dzenie zajęć eduka­cyj­nych dla uczniów szkół w zakresie edukacji regio­nalnej.
 • Promo­wanie książek o Marianie Rejew­skim oraz pozosta­łych zbiorów i zasobów infor­ma­cyj­nych Biblio­teki w środo­wisku

OFERTA ZAJĘĆ DLA SZKÓŁ PODSTA­WO­WYCH: „MARIAN REJEWSKI: MATEMATYKKRYPTOLOGBYDGOSZCZY

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zaprasza grupy przed­szkolne oraz uczniów klas 1 – 6 szkół podsta­wo­wych do udziału w zajęciach z edukacji regio­nalnej „Marian Rejewski – matematyk i kryptolog z Bydgoszczy”.

Celem zajęć jest:

 • popula­ry­zacja w środo­wisku postaci Mariana Rejew­skiego,
 • zwrócenie uwagi na znaczenie złamania kodu Enigmy,
 • budzenie dumy z przyna­leż­ności do regionu, z której pochodzi wybitny rodak: matematyk, kryptolog,
 • kształ­to­wanie postaw obywa­tel­skich wśród dzieci poprzez pozna­wanie historii własnego narodu,
 • wspie­ranie szkół i nauczy­cieli w reali­zacji edukacji regio­nalnej.

Program każdego spotkania przewi­duje:

 • krótki szkic czasów Enigmy – kawałek polskiej historii,
 • zajęcia plastyczne – wykonanie ilustracji lub innej pracy związanej z tematem,
 • krótka prezen­tacja związana z tematem zajęć.

Ze względu na warunki lokalowe PBW grupa dzieci uczest­ni­czą­cych w zajęciach nie może liczyć więcej niż 20 – 25 osób. Zajęcia trwają 1 godzinę.

Kontakt:
Małgo­rzata Tyczyńska
85 – 094 Bydgoszcz
ul. M. Skłodow­skiej-Curie 4
tel. 52 341 – 30-74 lub e‑mail: wypozyczalnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl

PROJEKT EDUKA­CYJNY – „ENIGMA 2014” – MŁODZI NASTĘPCY MARIANA REJEW­SKIEGO.

Wiosną 2014 r. reali­zo­wa­liśmy cykl zajęć w ramach Projektu Eduka­cyj­nego Enigma 2014” – MŁODZI NASTĘPCY MARIANA REJEW­SKIEGO. 375 uczniów z 8 szkół podsta­wo­wych i gimna­zjum wysłu­chało wykładu i obejrzało wystawę „Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog” oraz uczest­ni­czyło w zajęciach szyfro­wania danych.

W roku Mariana Rejew­skiego (2015) reali­zo­wany był projekt w ramach programu Patrio­tyzm Jutra Muzeum Historii Polski w Warszawie obejmu­jący grę krypto­lo­giczną, zajęcia eduka­cyjne i prelekcje, mobilną wystawę w kilku­nastu miejscach woj. kujawsko-pomor­skiego, wydanie publi­kacji dla młodego czytel­nika o słynnym krypto­logu oraz utworzenie strony inter­ne­towej marian​-rejewski​.pl.

Zapra­szamy do obejrzenia stałej wystawy „Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ i na zajęcia dla uczniów z wykorzy­sta­niem symula­torów Enigmy.

 

Kontakt:
Muzeum Oświaty
85 – 094 Bydgoszcz
ul. M. Skłodow­skiej-Curie 4
tel. 052 342 – 65-90

Dziecięca Akademia Czytania Bajek

Dziecięca Akademia Czytania Bajek

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgoszczy zaprasza grupy przed­szkolne oraz uczniów młodszych klas szkół podsta­wo­wych do udziału w bezpłat­nych zajęciach eduka­cyj­nych, obejmu­ją­cych m.in. czytanie tekstów literac­kich, rysowanie, zagadki i inne atrakcje. Nasze działania wspiera Fundacja ABCXXI CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM.

Oferta na rok szkolny 2018/2019

Celem zajęć jest:

 • popula­ry­zacja książki i biblio­teki wśród najmłod­szych dzieci,
 • wytwo­rzenie pozytyw­nych motywacji do czytania książek,
 • integracja dzieci,
 • budzenie potrzeb estetycz­nych i poznaw­czych dzieci,
 • kształ­to­wanie wrażli­wości artystycznej dzieci,
 • dosko­na­lenie umiejęt­ności współ­dzia­łania w zespole.

Program każdego spotkania przewi­duje:

 • prezen­tację tekstu literac­kiego (głośne czytanie lub opowia­danie),
 • rozmowę kiero­waną spraw­dza­jącą stopień zrozu­mienia tekstu przez dzieci oraz dającą im możli­wość wyrażenia swoich emocji,
 • zajęcia plastyczne – wykonanie ilustracji lub innej pracy tematycznie związanej z prezen­to­wanym tekstem,
 • krótki film eduka­cyjny związany z tematem zajęć.

Ze względu na warunki lokalowe PBW grupa dzieci uczest­ni­czą­cych w zajęciach nie może liczyć więcej niż 25 osób. Zajęcia trwają 1 godzinę.

Zgłoszenia przyj­muje:
Grażyna Ruta-Balińska
Tel. 52 340 – 01-40 lub e‑mail: gromadzenie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Muzeum Oświaty

Muzeum Oświaty

Tematy lekcji reali­zo­wa­nych w Muzeum Oświaty:

 • Szkoła naszych dziadków i pradziadków;
 • Uczniowie polscy w walce o język ojczysty – germa­ni­zacja i rusyfi­kacja szkol­nictwa w okresie zaborów;
 • Samorząd­ność w szkole;
 • Gazetki szkolne dawniej i dzisiaj;
 • Marty­ro­logia nauczy­cieli bydgo­skich w latach drugiej wojny światowej;
 • Sylwetki nauczy­cieli bydgo­skich – F. Kaja, J. Świetlik, F. Grot;
 • Odbudowa szkol­nictwa, bydgo­skiego w latach 1945 – 1956;
 • Sprawie­dliwi wśród Narodów Świata – Irena Sendle­rowa;
 • Józef Piłsudski – postać niezwykła, dla niektó­rych kontro­wer­syjna;
 • Niewol­nicy w raju – historia sybiraków;
 • Znam barwy i symbole narodowe;
 • Sekrety Bydgoszczy;
 • Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog;
 • Regio­na­li­styka europejska – zajęcia dla studentów;
 • Muzeal­nictwo – zajęcia dla studentów.

Godziny otwarcia:
ponie­działek, środa, czwartek, piątek – 8.00 – 15.00
wtorek – 8.00 – 17.00

Kontakt:
Tel. 52 342 65 90
strona inter­ne­towa
muzeumoswiaty@​poczta.​onet.​pl

Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe

Biblio­teka oferuje zajęcia eduka­cyjne z doradztwa zawodo­wego.
Skiero­wane są do uczniów klas gimna­zjal­nych i prowa­dzone na miejscu w biblio­tece lub w szkołach zainte­re­so­wa­nych współ­pracą w ramach godzin lekcyj­nych.

Cykl składa się z trzech lekcji:

 1. Jesteś siebie wart”. Celem zajęć jest dosko­na­lenie przez uczniów umiejęt­ności dostrze­gania i nazywania swoich atutów, kształ­to­wanie umiejęt­ności nazywania i określania swoich zalet oraz dokonanie warto­ścio­wania swoich mocnych stron.
 2. Poznaj zawody”. Celem zajęć jest posze­rzenie wiedzy uczniów o świecie zawodów, zapoznanie młodzieży z lokalnym rynkiem pracy oraz zwróceniu uwagi na stereo­typy w myśleniu o rolach zawodo­wych.
 3. ABC poszu­ki­wania pracy”. Celem zajęć jest wskazanie uczniom możli­wości aktyw­nego poszu­ki­wania pracy, uświa­do­mienie uczniom prawi­dłowej konstrukcji CV oraz ułatwienie refleksji na temat przyczyn, dla których praco­dawcy przepro­wa­dzają rozmowy kwali­fi­ka­cyjne.

Zapra­szamy!
Kontakt: Agnieszka Handzel
Telefon: 52 341 30 74 wew. 16

Techno­logie infor­ma­cyjne

Techno­logie infor­ma­cyjne

Oferta zajęć eduka­cyj­nych z techno­logii infor­ma­cyjno-komuni­ka­cyj­nych:

 • Potra­fimy szukać! – zajęcia z wyszu­ki­wania infor­macji w Inter­necie
  Zajęcia skiero­wane są do uczniów klas IV-VIII szkół podsta­wo­wych. Celem zajęć jest pokazanie różnych metod wyszu­ki­wania infor­macji w Inter­necie oraz kształ­cenie samodziel­nego przeszu­ki­wania zasobów sieci.
  Lekcja jest przewi­dziana na jedną godzinę lekcyjną (45 min).
  Lekcja jest reali­zo­wana w maksy­malnie 15-osobowej grupie.
 • Bezpie­czeń­stwo w sieci
  Zajęcia skiero­wane są do uczniów klas IV-VIII szkół podsta­wo­wych, III klas gimna­zjów oraz do uczniów szkół średnich. To konty­nu­acja zajęć zakoń­czonej już ogólno­pol­skiej kampanii „Biblio­teka – miejsce bezpiecz­nego Inter­netu”. Celem zajęć jest nauczenie młodych ludzi bezpiecz­nych zachowań w Inter­necie. Uczniowie zapoznają się, jak zawrzeć inter­ne­tową przyjaźń, w jaki sposób uniknąć cyber­prze­mocy, a także jak nie wpaść w uzależ­nienie od gier kompu­te­ro­wych.
  Lekcja jest przewi­dziana na jedną godzinę lekcyjną (45 min) z możli­wo­ścią jej przedłu­żenia.
 • Fotogra­ficzne opowieści (Photo Story 3 dla Windows oraz Animoto)
  Zajęcia skiero­wane są do uczniów klas IV-VIII szkół podsta­wo­wych. Celem zajęć jest umiejęt­ność stworzenia opowieści ze zdjęć w programie Photo Story 3, zapisania historii w postaci pliku z rozsze­rze­niem .wmv (film ze zdjęć) oraz utworzenia i udostęp­nienia filmu ze zdjęć w programie Animoto.
  Lekcja jest przewi­dziana na jedną godzinę lekcyjną (45 min). Zajęcia są reali­zo­wane w maksy­malnie 15-osobowej grupie.
 • Robimy zakupy online
  Zajęcia skiero­wane są do uczniów klas VI-VIII szkół podsta­wo­wych, III klas gimna­zjów oraz uczniów szkół średnich.
  Celem zajęć jest poznanie różnych sposobów zakupów w Inter­necie, możli­wych zagrożeń przy zakupach inter­ne­to­wych oraz wskazanie czynników wpływa­ją­cych na podej­mo­wanie decyzji o zakupach online.
  Lekcja jest przewi­dziana na jedną godzinę lekcyjną (45 min).

Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

Kontakt: Beata Cieślińska tel. 52 341 30 74 wew. 16

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe

Rozpo­rzą­dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szcze­gó­ło­wych zasad działania publicz­nych bibliotek pedago­gicz­nych mówi, iż „publiczna biblio­teka pedago­giczna służy w szcze­gól­ności potrzebom kształ­cą­cych się i dosko­na­lą­cych nauczy­cieli, studentów przygo­to­wu­ją­cych się do zawodu nauczy­ciela oraz słuchaczy zakładów kształ­cenia nauczy­cieli.“
Na tej podstawie Biblio­teka może organi­zować praktyki zawodowe dla studentów przygo­to­wu­ją­cych się do zawodu nauczy­ciela-biblio­te­karza. Praktyki te reali­zo­wane są na podstawie pisem­nego porozu­mienia Dyrek­tora Biblio­teki zawar­tego ze szkołą wyższą lub zakładem kształ­cenia nauczy­cieli.

Kontakt :
Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgoszczy
M. Skłodow­skiej-Curie 4
Dyrektor : mgr Ewa Pronobis-Sosnowska
Pokój nr 23 (I piętro)
Tel. 052 – 341-19 – 84