Marian Rejewski

Marian Rejewski

W paź­dzier­niku 2012 r. Biblio­teka roz­po­częła reali­zację pro­jektu o Marianie Rejew­skim, jego doko­na­niach i zna­czeniu zła­mania szyfru Enigmy oraz wpływu, jaki miało to odkrycie dla losów II wojny świa­towej. Skie­ro­wany jest on do uczniów szkół gim­na­zjal­nych i ponad­gim­na­zjal­nych. W jego ramach reali­zo­wane są zajęcia edu­ka­cyjne o cha­rak­terze inter­dy­scy­pli­narnym z wyko­rzy­sta­niem środków mul­ti­me­dial­nych, w czasie których uczniowie zapo­znają się z życiem oraz dzia­łal­no­ścią znanego byd­gosz­cza­nina, jego doko­na­niami na polu mate­ma­tyki oraz kryp­to­logii.
W trakcie zajęć pre­zen­to­wana jest również replika nie­miec­kiej maszyny szy­fru­jącej „Enigma”, a mło­dzież ma okazję zapo­znać się ze sto­so­wa­nymi w niej taj­ni­kami szy­fro­wania maszy­no­wego oraz prze­ćwi­czyć przy pomocy spe­cjal­nego pro­gramu kom­pu­te­ro­wego szy­fro­wanie wia­do­mości z zasto­so­wa­niem kodu „Enigmy“.

W ramach pro­jektu i reali­zo­wa­nych lekcji pre­zen­tu­jemy także wystawę pod nazwą „Marian Rejewski – byd­gosz­czanin, mate­matyk, kryp­tolog“ zor­ga­ni­zo­waną z okazji 80. rocz­nicy zła­mania Enigmy przez tego wybit­nego mate­ma­tyka i genial­nego kryp­to­loga, który urodził się w Byd­goszczy, tu uczęsz­czał do szkoły i tu powrócił z tułaczki na obczyźnie po zakoń­czeniu wojny.

Częstym gościem bio­rącym udział w reali­zo­wa­nych lek­cjach jest płk Jerzy Lelwic z Muzeum Wojsk Lądo­wych w Byd­goszczy, który wygłasza przy tej okazji pre­lekcję na temat życia i dzia­łal­ności zna­ko­mi­tego byd­gosz­cza­nina, wybit­nego mate­ma­tyka i kryp­to­loga Mariana Rejew­skiego oraz opo­wiada o historii zła­mania kodu maszyny szy­fru­jącej.

Cele zajęć:

 • Budo­wanie własnej toż­sa­mości młodego poko­lenia.
 • Pro­mo­wanie postaw patrio­tycz­nych wśród mło­dzieży.
 • Roz­bu­dzanie pasji mate­ma­tycz­nych uczniów poprzez przy­bli­żenie postaci Mariana Rejew­skiego jako ojca nowo­cze­snej mate­ma­tyki.
 • Roz­wi­janie zain­te­re­sowań histo­rycz­nych poprzez pro­pa­go­wanie wpływu zła­mania szyfru Enigmy na losy II wojny świa­towej.
 • Wspie­ranie szkół i nauczy­cieli poprzez pro­wa­dzenie zajęć edu­ka­cyj­nych dla uczniów szkół w zakresie edu­kacji regio­nalnej.
 • Pro­mo­wanie książek o Marianie Rejew­skim oraz pozo­sta­łych zbiorów i zasobów infor­ma­cyj­nych Biblio­teki w śro­do­wisku

OFERTA ZAJĘĆ DLA SZKÓŁ POD­STA­WO­WYCH: „MARIAN REJEWSKI: MATE­MATYKKRYP­TOLOGBYD­GOSZCZY

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy zaprasza grupy przed­szkolne oraz uczniów klas 1 – 6 szkół pod­sta­wo­wych do udziału w zaję­ciach z edu­kacji regio­nalnej „Marian Rejewski – mate­matyk i kryp­tolog z Byd­goszczy”.

Celem zajęć jest:

 • popu­la­ry­zacja w śro­do­wisku postaci Mariana Rejew­skiego,
 • zwró­cenie uwagi na zna­czenie zła­mania kodu Enigmy,
 • budzenie dumy z przy­na­leż­ności do regionu, z której pochodzi wybitny rodak: mate­matyk, kryp­tolog,
 • kształ­to­wanie postaw oby­wa­tel­skich wśród dzieci poprzez pozna­wanie historii wła­snego narodu,
 • wspie­ranie szkół i nauczy­cieli w reali­zacji edu­kacji regio­nalnej.

Program każdego spo­tkania prze­wi­duje:

 • krótki szkic czasów Enigmy – kawałek pol­skiej historii,
 • zajęcia pla­styczne – wyko­nanie ilu­stracji lub innej pracy zwią­zanej z tematem,
 • krótka pre­zen­tacja zwią­zana z tematem zajęć.

Ze względu na warunki loka­lowe PBW grupa dzieci uczest­ni­czą­cych w zaję­ciach nie może liczyć więcej niż 20 – 25 osób. Zajęcia trwają 1 godzinę.

Kontakt:
Mał­go­rzata Tyczyńska
85 – 094 Byd­goszcz
ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4
tel. 52 341 – 30-74 lub e-mail: wypozyczalnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl

PROJEKT EDU­KA­CYJNY – „ENIGMA 2014” – MŁODZI NASTĘPCY MARIANA REJEW­SKIEGO.

Wiosną 2014 r. reali­zo­wa­liśmy cykl zajęć w ramach Pro­jektu Edu­ka­cyj­nego Enigma 2014” – MŁODZI NASTĘPCY MARIANA REJEW­SKIEGO. 375 uczniów z 8 szkół pod­sta­wo­wych i gim­na­zjum wysłu­chało wykładu i obej­rzało wystawę „Marian Rejewski – byd­gosz­czanin, mate­matyk, kryp­tolog” oraz uczest­ni­czyło w zaję­ciach szy­fro­wania danych.

W roku Mariana Rejew­skiego (2015) reali­zo­wany był projekt w ramach pro­gramu Patrio­tyzm Jutra Muzeum Historii Polski w War­szawie obej­mu­jący grę kryp­to­lo­giczną, zajęcia edu­ka­cyjne i pre­lekcje, mobilną wystawę w kil­ku­nastu miej­scach woj. kujawsko-pomor­skiego oraz wydanie publi­kacji dla młodego czy­tel­nika o słynnym kryp­to­logu.

Zapra­szamy do obej­rzenia stałej wystawy „Marian Rejewski – byd­gosz­czanin, mate­matyk, kryp­tolog“ i na zajęcia dla uczniów z wyko­rzy­sta­niem symu­la­torów Enigmy.

 

Kontakt:
Muzeum Oświaty
85 – 094 Byd­goszcz
ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4
tel. 052 342 – 65-90