Biblio­teki niezwykłe – quiz

Biblio­teki niezwykłe – quiz

Na zakoń­czenie Tygo­dnia Bibliotek propo­nu­jemy quiz, w którym można nie tylko spraw­dzić swoją wiedzę, ale również poznać wiele cieka­wo­stek. Na pewno czeka Was dużo zasko­czeń. Zawsze są cztery odpo­wiedzi do wyboru i tylko jedna praw­dziwa. Czy dacie oszukać się i wypro­wa­dzić w pole? A może macie rozległą wiedzę ogólną? To quiz dla lubią­cych książki i architekturę.

Masz wolne trzy minuty? To nie czekaj, zdobywaj punkty i na końcu porównaj swój wynik z innymi. Powodzenia!

Biblioteki niezwykłe - quiz

Zasmakuj w książkach

Zasmakuj w książkach

Prezen­tu­jemy książki ze zbiorów naszej biblio­teki, które łączy wspólny mianownik: smako­wanie życia oraz goto­wanie w różnych miej­scach i kulturach.

Andaluzja Ole!Anda­luzja, Olé! / Victoria Twead ; tł. Andrzej P. Zakrzewski. – Bielsko-Biała : Wydaw­nictwo Pascal, 2012.
sygna­tura M1 33017 P

Książka autorki best­sel­lera „U mnie zawsze świeci słońce“. Para Anglików, Victoria i Joe, skoń­czyła właśnie prze­bu­dowę swojego życio­wego nabytku – przy­tul­nego domu w spokojnym, anda­lu­zyj­skim miasteczku. Trudy budowy oraz prze­trwanie pierw­szej hisz­pań­skiej zimy w opusto­szałym El Hoyo zbli­żyły Vicky i Joe do lokalnej społecz­ności. Teraz nasi boha­te­rowie wiodą usta­bi­li­zo­wane, wypeł­nione słońcem i dobrą kuchnią życie. Kiedy wydaje się, że już nic nie może zakłócić tej idylli, pod sąsiedni dom zajeżdża z impetem furgo­netka z napisem „Ufarte. Ryby”. Jednak zamiast konte­nera świe­żych ryb, z cięża­rówki wyłania się typowo hisz­pańska rodzina. Mama Ufarte, Tata Ufarte, Babcia Ufarte, piątka dzieci Ufarte, a szóste w drodze. W jednej chwili spokój miasteczka El Hoyo zostaje zagrożony…

Pełen humoru i auto­ironii styl autorki sprawia, że „Anda­luzja, Olé!“ jest idealną lekturą na wakacje oraz anti­dotum na wszelkie smutki. Galeria rewe­la­cyjnie nakre­ślo­nych postaci na czele z Rodziną Ufarte oraz Gero­nimo, lekko podsta­rzałym i wiecznie „na gazie” fanem Realu Madryt, jest gwarancją, nieusta­ją­cych salw śmiechu. A pełne słońca i połu­dnio­wych smaków prze­pisy prze­niosą nas do kraju hucznej fiesty i praw­dziwej, laty­no­skiej radości życia. Która mimo pozorów senności tkwi w każdym hisz­pań­skim miasteczku.

Źródło: https://lubimyczytac.pl/ksiazka/146457/andaluzja-olé

Emocje na giełdzieEmocje na głodzie : naucz się je kontro­lować i jeść w zdrowy sposób / Lindsey Smith ; prze­kład: Magda Witkowska. – Warszawa : Laurum, 2019.
sygna­tura M 167699

Każdy ma czasem ochotę zamknąć się w pokoju z pudeł­kiem lodów. Jeśli doskwie­rają ci smutek, stres, wyczer­panie, irytacja czy nuda, nic nie stoi na prze­szko­dzie, by szukać pocie­szenia w jedzeniu, na które akurat masz ochotę. Zamiast jednak sięgać po prze­two­rzone skład­niki, możesz wybrać to, co ci poprawi nastrój, a przy okazji dostarczy twojemu orga­ni­zmowi niezbęd­nych skład­ników odżyw­czych. Lindsey Smith poka­zuje, że to możliwe. I że smakuje wyśmienicie.

Autorka, samo­zwańcza „diete­tyczka emocjo­nalna”, propo­nuje lekką i pełną humoru książkę o diecie. Masz ochotę na brownie? Czemu nie! Osta­tecznie lepiej zjeść jeden kawałek ciasta niż pięć przy­pad­ko­wych prze­kąsek „w zamian”. Smith podpo­wiada, jak zmienić styl życia, aby dobierać posiłki odpo­wiednio do nastroju i zaspo­kajać swoje kuli­narne zachcianki. Oprócz zagad­nień psycho­lo­gicz­nych, opisu­ją­cych burz­liwy związek emocji i jedzenia, diete­tyczka serwuje solidną dawkę wiedzy na temat warzyw, owoców, ziół i innych produktów. Nie walczy z zachcian­kami, za to propo­nuje na przykład:
– ciastecz­kową kontrabandę,
– smoothie wspo­ma­ga­jące powrót na ziemię,
– koko­sowe curry na kiepski humor,
– lody na złamane serce,
– hummus (a do tego kilka nachosów).

Źródło: https://​lubi​my​czytac​.pl/​k​s​i​a​z​k​a​/​4​9​0​1​3​6​7​/​e​m​o​c​j​e​-​n​a​-​g​l​o​d​z​i​e​-​n​a​u​c​z​-​s​i​e​-​j​e​-​k​o​n​t​r​o​l​o​w​a​c​-​i​-​j​e​s​c​-​w​-​z​d​r​o​w​y​-​s​posob

Moje życie we FrancjiMoje życie we Francji / Julia Child ; współ­praca Alex Prud’homme ; prze­ło­żyła Anna Sak. – Kraków : Wydaw­nictwo Lite­rackie, 2010.
sygna­tura M1 31505 P, M 153136

Pełna humoru i werwy auto­bio­grafia pierw­szej w Stanach Zjed­no­czo­nych profe­sjo­nalnej szefowej kuchni, na kanwie której nakrę­cono niedawny przebój kinowy „Julia i Julia“ z Meryl Streep w roli głównej.

Julia Child – „matka chrzestna” Nagelli Lawson i Jamiego Olivera – spra­wiła, że Amery­kanie poko­chali jedzenie i goto­wanie. Swoje pięć minut w tele­wizji dostała po tym, jak na rozmowę o napi­sanej przez siebie książce kuchar­skiej przy­niosła do studia jajka oraz wszystkie niezbędne narzę­dzia włącznie z prze­nośną kuchenką i przy­rzą­dziła na wizji omlet. Widzowie chcieli więcej!

Książka opowiada o począt­kach jej kuli­narnej fascy­nacji, kiedy wraz z mężem zamiesz­kała we Francji. Nie znała wówczas ani słowa po fran­cusku i nie miała pojęcia o gotowaniu.

To książka o rzeczach, które w życiu kochałam najbar­dziej: moim mężu, Paulu Child; la belle France; i wielu przy­jem­no­ściach płyną­cych z goto­wania i jedzenia (…). Te wczesne lata we Francji należą do najszczę­śliw­szych w moim życiu – pisze Julia Child.

Źródło: https://​lubi​my​czytac​.pl/​k​s​i​a​z​k​a​/​5​0​3​4​3​/​m​o​j​e​-​z​y​c​i​e​-​w​e​-​f​r​ancji

Słodkie pieczone kasztanySłodkie pieczone kasz­tany : toskań­skie opowieści ze smakiem / Alek­sandra Seghi. – Warszawa : Świat Książki, 2014.
sygna­tura M 160733

Wielu z nas marzy się Toskania: wspa­niały, ciepły klimat, nieza­po­mniane krajo­brazy i spokojne, małe miasteczka, w których czas jakby się zatrzymał.

Kto poje­dzie tam choć raz, będzie chciał powracać i odkrywać coraz głębsze zaka­marki tej krainy. Autorka książki mieszka w Toskanii od czter­nastu lat. Zatrzy­mała ją miłość, tu zało­żyła rodzinę i osie­dliła się na stałe.

W prze­ci­wień­stwie do klasycz­nych prze­wod­ników, w tej książce znaj­dziesz barwne opowieści z życia autorki, jej obser­wacje i doświad­czenia, o tym, jak wygląda codzien­ność w tym regionie, jak obchodzi się różne święta i uroczy­stości i co się wtedy jada. A do tego wiele prze­pisów na ulubione potrawy i mnóstwo kolo­ro­wych zdjęć.

Źródło: https://​lubi​my​czytac​.pl/​k​s​i​a​z​k​a​/​1​2​4​8​7​9​/​s​l​o​d​k​i​e​-​p​i​e​c​z​o​n​e​-​k​a​s​z​t​a​n​y​-​t​o​s​k​a​n​s​k​i​e​-​o​p​o​w​i​e​s​c​i​-​z​e​-​s​m​akiem

Tradycje polskiego stołuTradycje polskiego stołu / Barbara Ogro­dowska. – Warszawa : Sport i Tury­styka – Muza, 2010.
sygna­tura p 152796 / 39

Książka z serii „Ocalić od zapo­mnienia“ poświę­cona jest trady­cjom polskiego stołu i spiżarni. Znaj­dziemy w niej charak­te­ry­stykę trady­cyj­nych polskich produktów spożyw­czych, tzn. takich, które mają wielo­po­ko­le­niowa historie i niekiedy są jeszcze wytwa­rzane na małą skalę w gospo­dar­stwach domo­wych lub niewiel­kich zakła­dach wytwór­czych. Produkty takie są funda­mentem poży­wienia i tradycji kulinarnych.

W książce znaj­dują się oczy­wi­ście dopeł­nia­jące całość prze­pisy na wybrane potrawy staro­pol­skie: chleb, żur, pierogi, gołąbki, nalewki, ciasta. Odrębny rozdział autorka poświę­ciła prze­twór­stwu domo­wemu i zapasom, które były świa­dec­twem gospo­dar­ności i sztuki kuli­narnej pani domu. Znaj­dziemy też przy­kła­dowe staro­pol­skie jadło­spisy. Książka może być wręcz porad­ni­kiem dla każdej gospo­dyni, dla której istotna jest tradycja. Obecnie przy­wo­ły­wane z prze­szłości tech­no­logie, trady­cyjne produkty, prze­pisy i potrawy to praw­dziwe skarby, które staja się chlubą dobrej ambitnej kuchni domowej, orygi­nalnej restau­racji, a nawet wizy­tówka regionu. Książka, jak wszystkie pozo­stałe z tej serii, jest bardzo bogato ilustrowana.

Źródło: https://​lubi​my​czytac​.pl/​k​s​i​a​z​k​a​/​8​1​0​8​9​/​t​r​a​d​y​c​j​e​-​p​o​l​s​k​i​e​g​o​-​stolu

W mojej francuskiej kuchni

W mojej fran­cu­skiej kuchni : opowieść o tradycji i miłości do domo­wych posiłków / Susan Herr­mann Loomis ; przeł. Anna Sak. – Kraków : Wydaw­nictwo Lite­rackie, 2016.
sygna­tura M 160588

Miedziane rondle wiszą nad kuchnią, tymianek i rozmaryn rozsie­wają swój zapach w ogro­dzie, a boulan­gerie jest otwarta każdego dnia w tygo­dniu. I jak tu nie kochać fran­cu­skiej prowincji i fran­cu­skiego jedzenia?

Dwadzie­ścia lat temu Amery­kanka Susan Loomis dała się temu uwieść i zamiesz­kała wraz z rodziną w niewiel­kiej miej­sco­wości Louviers w Normandii. Opowia­dając o swoich sąsia­dach i przy­ja­cio­łach, ich trady­cjach i zwycza­jach, odzie­dzi­czo­nych po przod­kach i pięknie kulty­wo­wa­nych przez młode poko­lenia, Susan ukazuje wyjąt­ko­wość fran­cu­skiego posiłku, który w 2010 roku trafił na listę dzie­dzictwa kultu­ro­wego UNESCO, opowiada o wrodzonej Fran­cuzom sztuce doboru najlep­szych skład­ników na obiad czy kolację, feno­menie sałaty w codziennym menu, bezgra­nicznej miłości do sera i wina, o czystej, a nie grzesznej (!), przy­jem­ności, jaką daje zjedzenie deseru, dosko­na­łości fran­cu­skiego pieczywa i niemar­no­waniu resztek, niezbędnym wypo­sa­żeniu fran­cu­skiej kuchni, a także niewzru­szonym senty­mencie do smaków dzieciństwa.

Uzupeł­nie­niem tej pełnej ciepła opowieści o fran­cu­skim stylu życia w aspekcie kuli­narnym są obja­śnienia 12 podsta­wo­wych technik goto­wania i pieczenia oraz kilka­dzie­siąt prostych a smako­wi­tych prze­pisów na fran­cu­skie dania zaczerp­nię­tych prosto od sąsiadów. Spró­bujcie tylko pot-au-feu według prze­pisu miej­sco­wego rzeź­nika, albo czeko­la­dowo-mali­nowej tarty Baptiste’a Bour­dona, dostawcy warzyw na lokalny targ. I nie krępujcie się poprosić o dokładkę!

Źródło: https://lubimyczytac.pl/ksiazka/299402/w‑mojej-francuskiej-kuchni-opowiesc-o-tradycji-i-milosci-do-domowych-posilkow

U mnie zawsze świeci słońceU mnie zawsze świeci słońce : opowieść pełna ciepła i smaków połu­dniowej Hisz­panii / Victoria Twead ; tł. Andrzej P. Zakrzewski. – Bielsko-Biała : Wydaw­nictwo Pascal, 2012. sygna­tura M1 33593 P

Może porzucić szarą codzien­ność, prze­pro­wa­dzić się do malow­ni­czej wioski w słonecznej Anda­luzji i tam znaleźć swój raj na ziemi? Victoria namawia męża ma prze­pro­wadzkę z desz­czowej Anglii do połu­dniowej Hiszpanii.

Odtąd kierują się tylko sercem. Kupują ruinę w maleń­kiej wiosce, poznają nowych przy­ja­ciół, biesia­dują przy winie, stają się częścią tego gościn­nego świata o fascy­nu­jącej kulturze. Zaprzy­jaźnią się z osiem­dzie­się­cio­pię­cio­letnią, popa­la­jącą trawkę seks­bombą. Zostaną hodow­cami kur, a ich jajka będą „najgo­ręt­szym towarem“ w rodzimej wiosce. Nie spodzie­wają się jednak, że to miejsce potrafi nieźle zażar­tować z przyjezdnych.

Daj się uwieść czarowi małego, hisz­pań­skiego miasteczka, gdzie życie staje się sielanką… z odro­biną chilli.

Źródło: https://lubimyczytac.pl/ksiazka/131790/u‑mnie-zawsze-swieci-slonce

Łasuch lite­racki

Łasuch lite­racki

Zachę­camy do przed­ostat­niej w Tygo­dniu Bibliotek zabawy, tym razem inspi­ro­wanej „Łasu­chem lite­rackim“ Małgo­rzaty Musie­ro­wicz. To propo­zycja dla tych, którzy czytając książki nie omijają frag­mentów o kulinariach.

Menu z książek

Menu z książek

W wierszu Ewy Biel­skiej jest ukry­tych przy­naj­mniej dwana­ście tytułów książek. Spróbuj je odszukać lub kliknij podpo­wiedź.

Książki do smakowania

Książki do smakowania

W Tygo­dniu Bibliotek prze­bie­ga­jącym pod hasłem „Zasmakuj w biblio­tece” zapra­szamy do delek­to­wania się książką – pięknem jej formy, treści, języka. Czytajmy tak, aby zasma­kować uroków opowieści, scenerii, języka, obrazów, uraczyć się całym bogac­twem, jakie daje lektura. Na początek prezen­tu­jemy kilka­na­ście „apetycz­nych” książek. Może zapro­po­nu­jecie inne tytuły, które dla Was stały się okazją do „rozsma­ko­wania się” w czytaniu, albo dostar­czyły wam wyjąt­ko­wych wrażeń este­tycz­nych? Życzymy smacznej lektury.

Jeśli twoja przeglądarka nie akceptuje polecenia Object, wczytaj ten dokument

Z czego składa się…

Z czego składa się…

To nie będzie typowa lite­ra­tura, którą prezen­to­wa­liśmy Wam przez ostatnie dni w ramach Tygo­dnia Bibliotek. To też czytanie, ale… infor­macji na etykie­tach produktów spożyw­czych, zgodnie z tego­rocznym hasłem „Zasmakuj w bibliotece”.

Propo­nu­jemy wszystkim czytanie etykiet produktów spożyw­czych. Czy zwra­cacie uwagę na to, co zawie­rają? Może macie jakieś swoje ulubione produkty, którymi chcecie się z nami podzielić i przed­stawić ich „wyjąt­kowy“ skład? więcej w prezentacji »

Etykiety produktów

Zdrowe życie z książką

Zdrowe życie z książką

W ramach akcji „Zasmakuj w biblio­tece“ dziś propo­nu­jemy przepis na zdrowe życie w postaci jadło­spisu na cały dzień opra­co­wa­nego na podstawie tytułów książek.

Śpij, jedz i ruszaj się zgodnie ze swoim rytmem około­do­bowym (Satchin Panda)

I. Fenomen poranka. Jak zmienić swoje życie (Hal Eirod)

 • Droga do zdrowia (Michał Tombak)
 • Nowo­czesny trening funk­cjo­nalny (Michale Boyle)
 • Gimna­styka skuteczna (Petra Regelin)
 • Spraw­ność. Siła. Wital­ność. Jak Cross zmienił moje życie (T.J. Murphy)
 • Bądź sprawny jak lampart (Glen Cordoza Kelly)

II. Śnia­danie mistrzów (Vonnegut Kurt):

 • Zdrowa kuchnia (Ramsay Gordon)
 • Dieta Dobrych Produktów (Ewa Bednarczyk-Witoszek)
 • Pyszne poranki. 101 pomy­słów na smaczne i zdrowe śnia­dania (Beata Śniechowska)
 • Yerba mate w tydzień (Rafał Przybylok)
 • Jemy zboża na śnia­danie. Smak i zdrowie (Katha­rina Gustavs)

III. Czytam (red. wyd. pol. Aldona Kątowska; tł. Joanna Polaszek)

 • Nie myśl, że książki znikną (Jean Claude Carriere, Umberto Eco)
 • Co nas nie zabije (Scot Carney Wim Hof)
 • Książka o czytaniu (Justyna Sobolewska)
 • Raj na ziemi (Rudi Schuberth)
 • Smak życia (Agnieszka Maciąg)

IV. Drugie śnia­dania, lunche. W domu, szkole, w pracy (Joanna Matyjek)

 • Drugie śnia­danie u Sokra­tesa czyli trzy, cztery rzeczy najważ­niejsze (Wojciech Chudy)
 • Prosto, pysznie, do pudełka (Wójciak Dominika)
 • Wspólne drugie śnia­danie: poradnik dla dyrek­torów i pracow­ników szkół oraz rodziców uczniów (Barbara Woynarowska)
 • Zielona uczta. Wiosna, lato (Nigel Slater)
 • Roślinny lunchbox dla każdego (Eryk Walkowicz)

V. Obiady (Wacho­wicz Ewa)

 • Gotuj ze mną (Maciej Kuroń)
 • Kuchnia Dantego (Alfredo Boscolo, Masi Leonardo)
 • Mała wielka uczta (Stępień Paulina, Stępień Michał)
 • Jeść zdro­wiej (Daria Ładocha, Hanna Stolińska-Fiedo­ro­wicz, Karol Okrasa)
 • Sezo­nowe warzywo. Wege­ta­riańska uczta (Domi­nika Wójciak)

VI. Moja historia czytania (Alberto Manguel)

 • Czytanie globalne po polsku. Poradnik dla nauczy­cieli, rodziców i tera­peutów (Maria Trojanowicz-Kasprzak)
 • Młodszy księ­gowy. O książ­kach, czytaniu i pisaniu (Jacek Dehnel)
 • Biblio­teka utra­co­nych książek (Alexsander Pechmann)
 • Wielka księga radości (Dalaj­Lama XIV)
 • Esen­cja­lista (Grega McKeown’a)

VII. Wspa­niały podwie­czorek. Zestaw (opr. zbiorowe)

 • Koko­sowe prze­pisy na zdrowie (Bruce Fife)
 • Kawa czy Herbata? Prze­pisy Gwiazd (Magda­lena Kuydo­wicz, Juna Borczewska)
 • Zamień chemię na jedzenie (Julita Bator)
 • Słodkie i zdrowe czyli desery, które możesz jeść codziennie (Monika Mrozowska)
 • Fit słod­kości. Nowe wydanie. Więcej prze­pisów (Kinga Paruzel)

VIII. Pyszne kolacje (Anna Starmach)

 • Jeść czy nie jeść? Rozmowy z eksper­tami o zdrowym odży­wianiu (Krystyna Naszkowska)
 • Siła zdro­wych nawyków (Joseph Mercola)
 • Kolacja z Tiffanym (Agnieszka Lingas-Łoniewska)
 • Dieta ze smakiem (Kinga Paruzel)
 • Lekkość (Anna Star­mach, Maria Kruczek)

IX. Analiza rynku (Henryk Mruk)

Twoje zdrowie w twoich rękach (Dr Frédéric Saldmann)

oprac. Grażyna Wróblewska

Menu książkowe

Smako­wite tytuły – quiz

Smako­wite tytuły – quiz

Tydzień Bibliotek prze­biega pod hasłem „Zasmakuj w biblio­tece“. Wszystkim czytel­nikom, którzy lubią zabawę i nie boją się wyzwań, propo­nu­jemy najprostszą rozrywkę lite­racką – nasz quiz o książ­kach. Masz wolne trzy minuty? Znasz odpo­wiedzi na 10 pytań doty­czą­cych książek z jedze­niem w tytule? Sprawdź, ile zdobę­dziesz punktów i porównaj wynik z innymi.

Smakowite tytuły - quiz

Książka o czytaniu

Książka o czytaniu

W pierw­szym dniu Tygo­dnia Bibliotek, który w tym roku prze­biega pod hasłem „Zasmakuj w biblio­tece”, naszym czytel­nikom, zwykłym konsu­mentom książek, smako­szom, tym, którzy książ­kami się delek­tują i tym, którzy je poże­rają, pole­camy „Książkę o czytaniu” Justyny Sobo­lew­skiej.

W zbio­rach Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy – sygna­tura M 160675.

Książka o czytaniu - Justyna SobolewskaWszyscy jesteśmy czytel­ni­kami. Mamy swoje ulubione książki, miejsca do czytania, sposoby ukła­dania na półkach i wspo­mnienia zwią­zane z czyta­niem. Ale samą „anatomią czytania” nie zaprzą­tamy sobie głowy zbyt często. Bardziej zajmuje nas treść książek. Tymczasem nasze zwyczaje czytel­nicze, sposoby usta­wiania książek, zakła­dania stron, ulubione miejsca do czytania – wszystko to mówi o nas wiele. A książki, które czyta­liśmy przez całe życie, w naszej pamięci ukła­dają się w rodzaj auto­bio­grafii. Pamię­tamy o pewnych wyda­rze­niach, uczu­ciach, prze­ło­mach właśnie w związku z lektu­rami, które wtedy czyta­liśmy. Wędro­wanie śladem książek czasem otwiera kolejne szufladki w pamięci.

W Polsce nie mamy wielu takich książek o książ­kach i czytaniu – w prze­ci­wień­stwie choćby do lite­ra­tury anglo­sa­skiej. Książka Justyny Sobo­lew­skiej stara się tę lukę wypełnić. Składa się z głosów wielu czytel­ników i jest tak naprawdę nieukoń­czona, bo każdy mógłby dodać do niej coś od siebie. Może też być zachętą do tego, by każdy czytelnik sporzą­dził sobie własny katalog przy­jem­ności zwią­za­nych z czytaniem.

Źródło: http://​iskry​.com​.pl/​l​i​t​e​r​a​t​u​r​a​-​p​i​e​k​n​a​-​p​o​e​z​j​a​/​4​7​7​-​k​s​i​a​z​k​a​-​o​-​c​z​y​t​a​n​i​u​.html

Tydzień Bibliotek 2020

Tydzień Bibliotek 2020

Siedem­nasta edycja Tygo­dnia Bibliotek, która w tym roku prze­biega pod hasłem „Zasmakuj w biblio­tece“, odbę­dzie się online. W 2020 r. ogól­no­polską akcję promuje plakat autor­stwa Jolanty Różac­kiej, który wygrał konkurs ogło­szony przez Stowa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Polskich.

Plakat Tygodnia Bibliotek 2020
autorka: Jolanta Różacka
źródło: www​.sbp​.pl

Tydzień Bibliotek rozpo­czyna się 8 maja – w Dniu Biblio­te­karza i Bibliotek. Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka przy­go­to­wała dla czytel­ników kilka niespo­dzianek. Bądźcie z nami przez cały tydzień – i później 🙂 – zapra­szamy na stronę inter­ne­tową i nasz Facebook.

Książki dla dzieci o biblio­te­kach, biblio­te­ka­rzach i książkach

Książki dla dzieci o biblio­te­kach, biblio­te­ka­rzach i książkach

Zbliża się Dzień Bibliotek i Biblio­te­karzy. Od 1985 roku z inicja­tywy Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich jest on obcho­dzony w dniu 8 maja i corocznie rozpo­czyna Tydzień Bibliotek.

Święto to począt­kowo skie­ro­wane tylko do biblio­te­karzy, z czasem stało się powszechnie znane i obcho­dzone. Ma na celu promo­wanie bibliotek, zachę­canie do korzy­stania z ich boga­tych zbiorów i oferty, propa­go­wanie czytel­nictwa i przy­po­mi­nanie o tym, jak ważny jest powszechny i darmowy dostęp do książek. W ramach Dnia Bibliotek i Biblio­te­karzy oraz Tygo­dnia Bibliotek w całym kraju odbywa się wiele imprez, konkursów, wyda­rzeń (w tym roku tylko wirtualnie).

Zapra­szamy do zapo­znania się z książ­kami dla najmłod­szych, w których boha­te­rami są biblio­teki, biblio­te­karze i książki. Na wirtu­alnej tablicy pole­camy kilka tytułów z naszego boga­tego księgozbioru.

Opra­co­wała: Grażyna Ruta-Balińska

Jeśli twoja przeglądarka nie akceptuje polecenia Object, wczytaj ten dokument