Z czego składa się…

Z czego składa się…

To nie będzie typowa lite­ra­tura, którą prezen­to­wa­liśmy Wam przez ostatnie dni w ramach Tygo­dnia Bibliotek. To też czytanie, ale… infor­macji na etykie­tach produktów spożyw­czych, zgodnie z tego­rocznym hasłem „Zasmakuj w bibliotece”.

Propo­nu­jemy wszystkim czytanie etykiet produktów spożyw­czych. Czy zwra­cacie uwagę na to, co zawie­rają? Może macie jakieś swoje ulubione produkty, którymi chcecie się z nami podzielić i przed­stawić ich „wyjąt­kowy“ skład? więcej w prezentacji »

Etykiety produktów