Peda­go­giczna
Biblio­teka Wojewódzka

im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy katalog »

Oferta

Kata­logi i bazy bibliograficzne

Kata­logi i bazy bibliograficzne

KATALOG INTEGRO, Biblio­grafia Zagad­nień Peda­go­gicz­nych, Biblio­grafia woj. kujawsko-pomor­skiego (region bydgoski, region toruńsko-włocławski)

Udostęp­nianie zbiorów

Udostęp­nianie zbiorów

Regu­lamin udostęp­niania zbiorów Godziny otwarcia (zmie­nione w okresie wakacji) – patrz na dole strony.

Niepeł­no­sprawni

Niepeł­no­sprawni

Infor­macja dla osób doświad­cza­ją­cych trwale lub okre­sowo trud­ności w komu­ni­ko­waniu i poru­szaniu się, pragną­cych skorzy­stać z zasobów i usług biblioteki

Czytelnia online

Czytelnia online

Dostęp do serwisu IBUK LIBRA zawie­ra­ją­cego elek­tro­niczne wersje książek nauko­wych. Cyfrowa wypo­ży­czalnia między­bi­blio­teczna książek i czaso­pism nauko­wych ACADE­MICA

Zajęcia eduka­cyjne

Zajęcia eduka­cyjne

Orga­ni­zacja zajęć eduka­cyj­nych dla uczniów na wszyst­kich etapach kształcenia.

Biblio­grafie

Biblio­grafie

Zesta­wiania biblio­gra­ficzne na zamó­wienie nauczy­cieli. Na stronie inter­ne­towej dostępne są zesta­wienia prezen­tu­jące zbiory Biblio­teki na aktu­alne i ważne tematy.

Orga­ni­zacja konkursów

Orga­ni­zacja konkursów

Quizy, konkursy trady­cyjne i inter­ne­towe, lite­rackie, plastyczne, rocznicowe.

Wspo­ma­ganie szkół

Wspo­ma­ganie szkół

Sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia nauczy­cieli. Szko­lenia i warsz­taty dla nauczy­cieli. Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów. Promo­wanie dobrych praktyk. O wspo­ma­ganiu

Lekcje muze­alne

Lekcje muze­alne

Szkoła naszych dziadków i pradziadków; Losy nauczy­cieli bydgo­skich w latach 1939 – 1945; Tajne nauczanie; Spra­wie­dliwi wśród Narodów Świata – Irena Sendle­rowa; Sekrety Bydgoszczy… Wszystkie tematy

Medio­teka

Medio­teka

Medio­teka Języka Niemiec­kiego pod patro­natem Goethe Institut, a także bogate zbiory do nauczania języka angiel­skiego, fran­cu­skiego, hisz­pań­skiego. Zbiory dźwię­kowe, filmy, audiobooki.

Uczeń zdolny

Uczeń zdolny

Oferta specjalna w dostępie do zbiorów dla uczniów z reko­men­dacją nauczy­ciela prowadzącego.

Dostęp do Internetu

Dostęp do Internetu

Bezprze­wo­dowy dostęp do sieci Internet dla użyt­kow­ników posia­da­ją­cych prze­nośne urzą­dzenia zgodne z Wi-Fi. Możli­wość korzy­stania z kompu­terów w Wydziale Informacji.

Konfe­rencje i warsztaty

Konfe­rencje i warsztaty

Orga­ni­zacja konfe­rencji meto­dycz­nych, warsz­tatów i szkoleń dla nauczy­cieli.

Wolon­ta­riat

Wolon­ta­riat

Projekty wolon­ta­riatu euro­pej­skiego w biblio­tece: Travel to Europe, Toge­ther in Europe, To Be Like Libra­rian. (więcej…)

O biblio­tece

Wydział Udostęp­niania Zbiorów
Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów
Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświatowych
Muzeum Oświaty
Wydział Admi­ni­stra­cyjno-Gospo­darczy
Kodeks etyki pracowników
Archiwum wyda­rzeń
Historia biblio­teki
Struk­tura organizacyjna
Wydział Udostęp­niania Zbiorów

Wydział Udostęp­niania Zbiorów

KIEROWNIK WYDZIAŁU: mgr Małgo­rzata Zapędowska
malgorzata.zapedowska@pbw.bydgoszcz​.pl

tel. 52 341 30 74 wew. 18 czytelnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl
tel. 52 341 30 74 / 52 341 19 84 wew.17 wypozyczalnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl

W ramach wydziału funk­cjo­nują: Czytelnia Główna, Wypo­ży­czalnia, Zbiory Audio­wi­zu­alne. (więcej…)

Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów

Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów

KIEROWNIK WYDZIAŁU: mgr Lucyna Poźniakowska-Misiak
lucyna.pozniakowska@pbw.bydgoszcz​.pl

Tel. 52 341 19 84 wew. 13 – opracowanie
Tel. 52 340 01 40 – gromadzenie

opracowanie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

gromadzenie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświatowych

Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświatowych

KIEROWNIK WYDZIAŁU: mgr Ewa Bedełek
ewa.​bedelek@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Tel. 52 341 30 74 / 52 341 19 84 wew. 16

pbw@​pbw.​bydgoszcz.​pl

W ramach wydziału funkcjonuje:
Czytelnia Biblio­gra­ficzna i Inter­ne­towe Centrum Infor­macji Multi­me­dialnej. (więcej…)

Muzeum Oświaty

Muzeum Oświaty

KIEROWNIK WYDZIAŁU: mgr Joanna Grabowska-Janowiak
joanna.​grabowska@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Czynne:

ponie­działek 8:00 – 15:00
wtorek 8:00 – 17:00
środa, czwartek, piątek 8:00 – 15:00

Tel. 52 342 65 90
muzeum​.pbw​.bydgoszcz​.pl

Muzeum funk­cjo­nuje od 15 wrze­śnia 1985 roku, a w struk­turze Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy od 1992 roku. (więcej…)

Wydział Admi­ni­stra­cyjno-Gospo­darczy

Wydział Admi­ni­stra­cyjno-Gospo­darczy

KIEROWNIK WYDZIAŁU: mgr Małgo­rzata Wierzbowska
malgorzata.wierzbowska@pbw.bydgoszcz​.pl

Tel. 52 341 30 74
Tel. 52 341 19 84
administracja@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Kodeks etyki pracowników

Kodeks etyki pracowników

Kodeks etyki pracow­ników Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy wyznacza stan­dardy postę­po­wania pracow­ników w związku z wyko­ny­wa­niem przez nich zadań służby publicznej, rozu­mianej nie tylko jako wyko­ny­wanie poleceń zwierzch­ników, lecz również jako służenie inte­resom wspól­noty samo­rzą­dowej i społecz­ności lokalnej oraz postę­po­wanie zgodnie z warto­ściami przy­ję­tymi w demo­kra­tycznym społeczeństwie. 

Pobierz “Kodeks etyki pracow­ników PBWkodeks_etyki.pdf – Pobrano 149 razy – 291 KB

Historia biblio­teki

Historia biblio­teki

Biblio­teka powstała w 1921 r. w Toruniu jako Okrę­gowa Biblio­teka Peda­go­giczna Kura­to­rium Okręgu Szkol­nego Pomor­skiego z inicja­tywy pierw­szego kura­tora Zygmunta Gąsio­row­skiego. Księ­go­zbiór groma­dzono w oparciu o apel zwró­cony do wydaw­nictw i księgarń.

W 1932 r. w związku z likwi­dacją kura­to­rium księ­go­zbiór prze­ka­zano biblio­tece w Grudziądzu.

Biblio­teka wzno­wiła swoją dzia­łal­ność 1 paździer­nika 1938 r. w (więcej…)

Struk­tura organizacyjna

Struk­tura organizacyjna

DYREKTOR BIBLIO­TEKI

mgr Ewa Pronobis-Sosnowska

tel. 52 341 19 84

dyrektor@​pbw.​bydgoszcz.​pl

WYDZIAŁY:

WYDZIAŁ GROMA­DZENIAOPRA­CO­WANIA ZBIORÓW
WYDZIAŁ UDOSTĘP­NIANIA ZBIORÓW
WYDZIAŁ INFOR­MACJIWSPO­MA­GANIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
MUZEUM OŚWIATY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

Kontakt

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy
ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4
85 – 094 Bydgoszcz

Dyrektor
mgr Ewa Pronobis-Sosnowska
e‑mail: dyrektor@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Dyrektor Biblio­teki przyj­muje inte­re­santów w spra­wach skarg i wnio­sków w każdy wtorek w godzi­nach od 11:00 do 16:00. Jeżeli wtorek jest dniem wolnym od pracy przy­jęcia inte­re­santów odby­wają się w następny dzień tygo­dnia w tych samych godzinach.

Sekre­ta­riat
tel. 52 341 19 84
e‑mail: administracja@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Główna księ­gowa
mgr Anna Kuriata-Urbanek
tel. 52 341 71 86
e‑mail: ksiegowosc1@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Kierownik gospo­darczy
tel. 52 341 19 84
e‑mail: malgorzata.​wierzbowska@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Groma­dzenie i opra­co­wanie zbiorów
tel. 52 340 01 40
e‑mail: gromadzenie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Czytelnia
tel. 52 341 19 84 w. 18
e‑mail: czytelnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Wypo­ży­czalnia
tel. 52 341 19 84 w. 17
e‑mail: wypozyczalnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Muzeum Oświaty
tel. 52 342 65 90
e‑mail: muzeumoswiaty@​poczta.​onet.​pl

Inspektor ochrony danych osobowych
mgr Edyta Ksobiak
iod@​pbw.​bydgoszcz.​pl

ZegarBiblioteka jest otwarta w:

poniedziałek: 9:00 – 15:00
z przerwą techniczną 12:00 – 12:30
wtorek-piątek: 9:00 – 19:00
z przerwą techniczną 13:00 – 13:30
sobota - nieczynna


Szanowni Czytelnicy!
Prosimy o zaglądanie na naszą stronę internetową,
gdyż godziny funkcjonowania Biblioteki mogą ulec zmianie.
Przypominamy o wymogu noszenia maseczki ochronnej
i dezynfekcji rąk w Bibliotece.