Pedago­giczna
Biblio­teka Wojewódzka

im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy

katalog

Oferta

Udostęp­nianie zbiorów

Udostęp­nianie zbiorów

Godziny otwarcia – ponie­działek: 9:00 – 15:00, wtorek-piątek: 9:00 – 19:00, sobota: 9:00 – 15:00. W lipcu i sierpniu – ponie­działek-piątek: 9.00 – 15.00, sobota – nieczynne. Regulamin udostęp­niania zbiorów

Katalogi i bazy biblio­gra­ficzne

Katalogi i bazy biblio­gra­ficzne

KATALOG INTEGRO, Biblio­grafia Zagadnień Pedago­gicz­nych, Biblio­grafia woj. kujawsko-pomor­skiego (region bydgoski, region toruńsko-włocławski)

Niepeł­no­sprawni

Niepeł­no­sprawni

Infor­macja dla osób doświad­cza­ją­cych trwale lub okresowo trudności w komuni­ko­waniu i poruszaniu się, pragną­cych skorzy­stać z zasobów i usług biblio­teki

Czytelnia online

Czytelnia online

Dostęp do serwisu IBUK LIBRA zawie­ra­ją­cego elektro­niczne wersje książek naukowych. Cyfrowa wypoży­czalnia między­bi­blio­teczna książek i czaso­pism nauko­wych ACADEMICA

Zajęcia eduka­cyjne

Zajęcia eduka­cyjne

Organi­zacja zajęć eduka­cyj­nych dla uczniów na wszyst­kich etapach kształ­cenia.

Biblio­grafie

Biblio­grafie

Zesta­wiania biblio­gra­ficzne na zamówienie nauczy­cieli. Na stronie inter­ne­towej dostępne są zesta­wienia prezen­tu­jące zbiory Biblio­teki na aktualne i ważne tematy.

Organi­zacja konkursów

Organi­zacja konkursów

Quizy, konkursy trady­cyjne i inter­ne­towe, literackie, plastyczne, roczni­cowe…

Wspoma­ganie szkół

Wspoma­ganie szkół

Sieci współ­pracy i samokształ­cenia nauczy­cieli. Szkolenia i warsztaty dla nauczy­cieli. Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów. Promo­wanie dobrych praktyk. O wspoma­ganiu

Dostęp do Internetu

Dostęp do Internetu

Bezprze­wo­dowy dostęp do sieci Internet dla użytkow­ników posia­da­ją­cych przenośne urządzenia zgodne z Wi-Fi. Możliwość korzy­stania z kompu­terów w Wydziale Infor­macji.

Konfe­rencje i warsztaty

Konfe­rencje i warsztaty

Organi­zacja konfe­rencji metodycz­nych, warsz­tatów i szkoleń dla nauczy­cieli.

Lekcje muzealne

Lekcje muzealne

Szkoła sprzed lat, Losy nauczy­cieli bydgo­skich w latach 1939- 1945, Szkice z dziejów oświaty, Tradycje związkowe pracow­ników oświaty, Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog.

Medioteka

Medioteka

Medioteka Języka Niemiec­kiego pod patro­natem Goethe Institut, a także bogate zbiory do nauczania języka angiel­skiego, francu­skiego, hiszpań­skiego. Zbiory dźwiękowe, filmy, audio­booki.

Uczeń zdolny

Uczeń zdolny

Oferta specjalna dla uczniów z rekomen­dacją nauczy­ciela prowa­dzą­cego w dostępie do zbiorów.

Wolon­ta­riat

Wolon­ta­riat

Projekty wolon­ta­riatu europej­skiego w biblio­tece: Travel to Europe, Together in Europe, To Be Like Librarian. (więcej…)

O biblio­tece

Struktura organi­za­cyjna
Wydział Udostęp­niania Zbiorów
Wydział Groma­dzenia i Opraco­wania Zbiorów
Wydział Infor­macji i Wspoma­gania Placówek Oświa­to­wych
Muzeum Oświaty
Wydział Admini­stra­cyjno-Gospo­darczy
Kodeks etyki pracow­ników
Archiwum wydarzeń
Historia biblio­teki
Struktura organi­za­cyjna

Struktura organi­za­cyjna

DYREKTOR BIBLIO­TEKImgr Ewa Pronobis-Sosnowska

tel. 52 341 19 84

WYDZIAŁY:

WYDZIAŁ GROMA­DZENIAOPRACO­WANIA ZBIORÓW

WYDZIAŁ UDOSTĘP­NIANIA ZBIORÓW

WYDZIAŁ INFOR­MACJIWSPOMA­GANIA PLACÓWEK OŚWIA­TO­WYCH

MUZEUM OŚWIATY

WYDZIAŁ ADMINI­STRA­CYJNO-GOSPO­DARCZY

Wydział Udostęp­niania Zbiorów

Wydział Udostęp­niania Zbiorów

KIEROWNIK WYDZIAŁU: Małgo­rzata Zapędowska

W ramach wydziału funkcjo­nują: Czytelnia Główna, Wypoży­czalnia, Zbiory Audio­wi­zu­alne.

CZYTELNIA GŁÓWNA czynna: ponie­działek – godz. 9 – 15, wtorek – piątek godz. 9 – 19, sobota godz. 9 – 15
tel. 52 341 30 74 wew. 18 czytelnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Czytelnia Główna ma charakter publiczny, skorzy­stać z niej może każdy kto posiada przy sobie dokument tożsa­mości. Księgo­zbiór dobrany jest tak, aby służył głównie kształ­ceniu i dosko­na­leniu zawodo­wemu nauczy­cieli, studentom kierunków pedago­gicz­nych oraz reali­zacji programu nauczania i wycho­wania. W czytelni znajduje się również bogaty księgo­zbiór językowy z języka angiel­skiego, niemiec­kiego, hiszpań­skiego, francu­skiego, uwzględ­nia­jący metodykę nauczania, gramatykę, fonetykę, wymowę, beletry­stykę (bajki). Udostęp­niane są również gry i zabawy wspoma­ga­jące naukę języków obcych. Zbiory obejmują Mediotekę języka niemiec­kiego pod patro­natem Goethe Institut.

ZBIORY CZYTELNI:
– księgo­zbiór językowy z angiel­skiego, niemiec­kiego, hiszpań­skiego, francu­skiego, Medioteka języka niemiec­kiego Goethe Institut,
– gry i zabawy językowe,
– wydaw­nictwa infor­macji bezpo­śred­niej (encyklo­pedie, słowniki, leksykony i opraco­wania),
– wydaw­nictwa metodyczne (np. przewod­niki metodyczne i programy nauczania),
– litera­turę z zakresu pedago­giki i nauk pokrew­nych oraz z pozosta­łych dziedzin wiedzy,
– materiały dotyczące awansu zawodo­wego nauczy­cieli,
– wydaw­nictwa ciągłe – zeszyty naukowe (np. „Studia Pedago­giczne”, „Roczniki Pedago­giczne”),
– regio­nalia oraz gazety i czaso­pisma: pedago­giczne, metodyczne, histo­ryczne, geogra­ficzne, techniczne, literackie, kultu­ralne, społeczno-polityczne, naukowe.

OGÓLNE ZASADY KORZY­STANIACZYTELNI GŁÓWNEJ: Prawo korzy­stania z Czytelni mają wszyscy posia­da­jący przy sobie dowód tożsa­mości. Czytelnik, chcąc korzystać z Czytelni Głównej zobowią­zany jest do elektro­nicznej rejestracji konta biblio­tecz­nego. Czytelnia udostępnia zbiory na miejscu – wyjątek stanowią zbiory językowe, które można wypoży­czać do domu na okres 4 tygodni z możli­wo­ścią 3 prolongat, jeśli nie ma rezer­wacji przez innego czytel­nika. Na terenie Biblio­teki znajduje się samoob­słu­gowe ksero, można z niego skorzy­stać po zosta­wieniu dokumentu tożsa­mości.

WYPOŻY­CZALNIA czynna: ponie­działek – godz. 9 – 15, wtorek – piątek godz. 9 – 19, sobota godz. 9 – 15
tel. 52 341 30 74 / 52 341 19 84 wew.17 wypozyczalnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Zadaniem Wypoży­czalni jest organi­zacja procesu udostęp­niania zbiorów oraz ewidencja czytel­ników i wypoży­czeń. Każdy czytelnik korzy­sta­jący pierwszy raz z usług PBW zobowią­zany jest do założenia konta poprzez katalog online. Z chwilą zreali­zo­wania złożonego zamówienia zakładana jest karta biblio­teczna.

ZASADY KORZY­STANIA Z WYPOŻY­CZALNI: Prawo do korzy­stania ze zbiorów biblio­tecz­nych mają osoby pełno­letnie, posia­da­jące stały meldunek w woj. kujawsko-pomorskim bądź studenci zamiesz­kali poza wojewódz­twem, a rozli­cza­jący się z Biblio­teką obiegówką.

Zasady udostęp­niania zbiorów:
– Studenci zapisy­wani są na podstawie dowodu osobi­stego i legity­macji studenc­kiej, a pozostałe osoby zapisy­wane są na podstawie dowodu osobi­stego.
– Czytel­nicy mogą wypoży­czać 5 książek jedno­ra­zowo.
– Termin wypoży­czania książek wynosi 4 tygodnie.
– Istnieje możliwość przedłu­żenia terminu zwrotu książki przez czytel­nika trzy razy po 30 dni, jeśli nie ma rezer­wacji danego egzem­plarza przez innego czytel­nika.
– Czytelnik, który przetrzy­muje książki płaci karę w wysokości 0,50 zł od każdego egzem­plarza za każdy rozpo­częty tydzień po terminie zwrotu.
– W przypadku zagubienia lub znisz­czenia książki czytelnik zobowią­zany jest odkupić ją lub pokryć jej wartość według wyceny, której dokonuje komisja.
– W przypad­kach szcze­gólnie uzasad­nio­nych Biblio­tece przysłu­guje prawo żądania zwrotu wypoży­czo­nych książek przed upływem ustalo­nego terminu.

ZBIORY AUDIO­WI­ZU­ALNE dostępne są w wypoży­czalni. Na uwagę zasługuje m.in. szeroki wybór:
– książek mówionych na płytach w formatach audio oraz MP3,
– adaptacji lektur szkolnych na płytach DVD i audio­bo­okach,
– multi­me­diów eduka­cyj­nych z progra­mami dla dzieci i młodzieży oraz wycho­wawców,
– tablic dydak­tycz­nych i pakietów eduka­cyj­nych.

Wydział Groma­dzenia i Opraco­wania Zbiorów

Wydział Groma­dzenia i Opraco­wania Zbiorów

KIEROWNIK WYDZIAŁU: Lucyna Poźnia­kowska-Misiak

Tel. 52 341 19 84 wew. 13 – opraco­wanie
Tel. 52 340 01 40 – groma­dzenie

opracowanie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

gromadzenie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Wydział Infor­macji i Wspoma­gania Placówek Oświa­to­wych

Wydział Infor­macji i Wspoma­gania Placówek Oświa­to­wych

KIEROWNIK WYDZIAŁU: Ewa Bedełek

Tel. 52 341 30 74
Tel. 52 341 19 84 wew. 16

pbw@​pbw.​bydgoszcz.​pl

W ramach wydziału funkcjo­nuje:
Czytelnia Biblio­gra­ficzna i Inter­ne­towe Centrum Infor­macji Multi­me­dialnej.

Wydział:
– udziela (bezpo­śred­niej i telefo­nicznej) infor­macji biblio­tecznej i biblio­gra­ficznej oraz rzeczowej,
– opraco­wuje zesta­wienia biblio­gra­ficzne na zamówienie Kurato­rium Oświaty, KPCEN, ZNP, szkół, placówek oświatowo-wycho­waw­czych i organi­zacji,
– realizuje zadania wynika­jące z edukacji czytel­ni­czej i medialnej (zajęcia eduka­cyjne),
– opraco­wuje bazę biblio­gra­ficzną artykułów z prenu­me­ro­wa­nych czasopism z zakresu pedago­giki i nauk pokrew­nych,
– wspomaga placówki oświatowe.

CZYTELNIA BIBLIO­GRA­FICZNA

Księgo­zbiór zawiera:
– wydaw­nictwa infor­macji bezpo­śred­niej (encyklo­pedie ogólne i specjalne, leksykony, słowniki językowe ogólne i specjalne, słowniki rzeczowe),
– katalogi np. wydaw­nicze,
– infor­ma­tory np. o formach kształ­cenia i dokształ­cania,
– publi­kacje z zakresu infor­macji naukowej,
– publi­kacje z historii i teorii biblio­grafii.
– publi­kacje z historii, teorii i praktyki biblio­te­kar­stwa,
– biblio­grafie dziedzin i zagadnień w tym osobowe, regio­nalne i lokalne,
– zesta­wienia biblio­gra­ficzne,
– materiały związane z awansem zawodowym nauczy­ciela,
– zesta­wienia dotyczące prawa oświa­to­wego.

INTER­NE­TOWE CENTRUM INFOR­MACJI MULTI­ME­DIALNEJ

Powstało w ramach programu współ­fi­nan­so­wa­nego z Europej­skiego Funduszu Społecz­nego.
Jednym z celów tego projektu jest ułatwienie zdoby­wania i przetwa­rzania infor­macji dostępnej poprzez sieć Internet oraz infor­macji multi­me­dialnej. Użytkownik ma dostęp do Internetu, pakietu Office i pakietu eduka­cyj­nego PWN (encyklo­pedia, słownik i atlas).
Pracownie dostępne są dla czytel­ników – użytkow­ników Biblio­teki.

Muzeum Oświaty

Muzeum Oświaty

KIEROWNIK WYDZIAŁU: Joanna Grabowska-Janowiak

Czynne:
ponie­działek 8:00 – 15:00
wtorek 8:00 – 17:00
środa, czwartek, piątek 8:00 – 15:00

Tel. 52 342 65 90
muzeumoswiaty@​poczta.​onet.​pl

Muzeum funkcjo­nuje od 15 września 1985 roku, a w struk­turze Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej w Bydgoszczy od 1992 roku.

DZIAŁAL­NOŚĆ MUZEUM:

- groma­dzenie, opraco­wy­wanie i udostęp­nianie zbiorów,
– organi­zo­wanie wystaw stałych i czasowych,
– publi­ko­wanie infor­ma­torów, prac popular­no­nau­ko­wych i opracowań metodycz­nych,
– reali­zacja zadań dydak­tyczno-wycho­waw­czych: prowa­dzenie zajęć wynika­ją­cych z programów nauczania, przybli­żanie historii i tradycji zawodu nauczy­ciela, upowszech­nianie historii oświaty regionu bydgo­skiego.

MUZEUM OŚWIATY GROMADZI:

- muzealia: wyposa­żenie ucznia i nauczy­ciela, sprzęt szkolny, pomoce naukowe;
– archi­walia: spuściznę nauczy­cieli dokumen­tu­jącą ich zawodową i pozaza­wo­dową działal­ność, materiały ukazujące drogę kształ­cenia i dosko­na­lenia zawodo­wego, zespoły szcząt­ko­wych akt szkół i placówek oświa­to­wych;
– zbiory biblio­teczne: podręcz­niki, lektury szkolne, litera­turę z zakresu pedago­giki, psycho­logii, dydaktyki i metodyki, czaso­pisma i wycinki prasowe o tematyce oświa­towej, fotografie.

WYSTAWY STAŁE:

- Szkoła sprzed lat. (Okres zaborów i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego);
– Losy nauczy­cieli bydgo­skich w latach 1939 – 1945;
– Szkice z dziejów oświaty.(Najciekawsze wydarzenia z historii bydgo­skiego szkol­nictwa w latach 1945 – 1980);
– Tradycje związkowe pracow­ników oświaty. ( Działal­ność związków zawodo­wych ; głownie ZNP oraz NSZZ „Solidar­ność”).

PROPO­ZYCJE TEMATÓW LEKCJI MUZEAL­NYCH

SZKOŁA SPRZED LAT

 • Szkoła naszych dziadków i pradziadków
 • Uczniowie polscy w walce o język ojczysty – germa­ni­zacja i rusyfi­kacja szkol­nictwa w okresie zaborów
 • Jak w Plastu­siowym pamięt­niku – zajęcia dla najmłod­szych
 • Nauczanie religii w szkole
 • Mój elemen­tarz, moja pierwsza czytanka – elemen­tarze i podręcz­niki dawniej i dziś
 • Od rylca do wiecznego pióra, czyli historia pisma i materiałow piśmien­ni­czych
 • Wspomnienia grana­to­wego mundurka, czyli spotkania z uczniami dawnej szkoły

LOSY NAUCZY­CIELI BYDGO­SKICHLATACH 1939 – 1945

 • Marty­ro­logia nauczy­cieli bydgo­skich w latach drugiej wojny światowej
 • Tajne nauczanie
 • Pierwsze dni wojny w Bydgoszczy – „krwawa niedziela“
 • Polska szkoła na obczyźnie – Olga Trybu­chowska
 • Sylwetki nauczy­cieli bydgo­skich – F.Kaja, J.Świetlik, F.Grot
 • Spotkania z uczest­ni­kami drugiej wojny światowej (więźniami obozów koncen­tra­cyj­nych)

SZKICEDZIEJÓW OŚWIATY

 • Szkoły, których nie ma – kroniki, zdjęcia, pamiątki
 • Odbudowa szkol­nictwa bydgo­skiego w latach 1945 – 1956
 • Harcer­stwo w szkole
 • Działal­ność związkowa nauczy­cieli bydgo­skich
 • Samorząd­ność w szkole
 • Gazetki szkolne dawniej i dziś
 • Nauczy­ciel – więcej niż zawód, czyli jak zostawało się nauczy­cielem
Wydział Admini­stra­cyjno-Gospo­darczy

Wydział Admini­stra­cyjno-Gospo­darczy

KIEROWNIK WYDZIAŁU: Małgo­rzata Wierz­bowska

Tel. 52 341 30 74
Tel. 52 341 19 84
administracja@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Kodeks etyki pracow­ników

Kodeks etyki pracow­ników

Kodeks etyki pracow­ników Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej w Bydgoszczy wyznacza standardy postę­po­wania pracow­ników w związku z wykony­wa­niem przez nich zadań służby publicznej, rozumianej nie tylko jako wykony­wanie poleceń zwierzch­ników, lecz również jako służenie interesom wspólnoty samorzą­dowej i społecz­ności lokalnej oraz postę­po­wanie zgodnie z warto­ściami przyję­tymi w demokra­tycznym społe­czeń­stwie.

Historia biblio­teki

Historia biblio­teki

Biblio­teka powstała w 1921 r. w Toruniu jako Okręgowa Biblio­teka Pedago­giczna Kurato­rium Okręgu Szkolnego Pomor­skiego z inicja­tywy pierw­szego kuratora Zygmunta Gąsio­row­skiego. Księgo­zbiór groma­dzono w oparciu o apel zwrócony do wydaw­nictw i księgarń.

W 1932 r. w związku z likwi­dacją kurato­rium księgo­zbiór przeka­zano biblio­tece w Grudziądzu.

Biblio­teka wznowiła swoją działal­ność 1 paździer­nika 1938 r. w gmachu Książnicy Miejskiej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od tej chwili nastę­pował coraz większy jej rozwój – tuż przed wybuchem II wojny światowej księgo­zbiór liczył 100 tys. tomów.

Podczas wojny uległo znisz­czeniu 97,5% księgo­zbioru. Biblio­teka wznowiła działal­ność wiosną 1945 r. w nowym miejscu przy Placu Teatralnym, w jednym z pomiesz­czeń KOSP w Toruniu, z 2,5 tys. tomów zdepo­no­wa­nych w Książnicy Miejskiej.

W 1951 r. Biblio­teka otrzymała nową nazwę: Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka i stała się samodzielną jednostką organi­za­cyjną w ramach Kurato­rium. Powołano sieć 21 bibliotek powia­to­wych i zwięk­szono liczbę pracow­ników.

W 1968 r. Biblio­teka została przenie­siona do Bydgoszczy i otrzymała część budynku przy ulicy Jagiel­loń­skiej 9. Zmiana siedziby i wydane przez minister­stwo rozpo­rzą­dzenia pocią­gnęły za sobą szereg prac organi­za­cyj­nych. W końcu 1970 r. księgo­zbiór obejmował 51757 tomów i prenu­me­ro­wano 172 czaso­pisma. Współ­pra­co­wano z Insty­tutem Kształ­cenia Nauczy­cieli i Badań Oświa­to­wych.

Nowy etap to otwarcie działal­ności 1 marca 1978 r. w siedzibie przy ulicy Łużyckiej 21. Biblio­teka zajęła parter budynku, w którym znajdował się Dom Studenta WSP. Przenie­siony tam księgo­zbiór liczył 75 tys. woluminów i 300 tytułów czasopism. Nowa siedziba sprzyjała rozwojowi placówki, z której w większym wymiarze zaczęli korzystać studenci WSP. Organi­zo­wano szereg wystaw, konfe­rencji i współ­pra­co­wano z wieloma insty­tu­cjami. Zaowo­co­wało to w 1981 r. (roku 60-lecia istnienia biblio­teki) otrzy­ma­niem Medalu Komisji Edukacji Narodowej.
Z biegiem lat okazało się, że lokal zajmowany przez Biblio­tekę nie spełnia wymagań stawia­nych przez insty­tucję. W wyniku likwi­dacji Studium Nauczy­ciel­skiego biblio­teka otrzymała propo­zycję zaadop­to­wania jego pomiesz­czeń do swoich potrzeb.

Siedzibę PBW przy ulicy M. Skłodow­skiej-Curie 4 otwarto 1 grudnia 1992 r. Do nowego lokalu przenie­siono księgo­zbiór liczący wówczas 103550 woluminów i 144 tytuły czasopism. Lepsze warunki pozwoliły na podnie­sienie jakości pracy oraz wpłynęły na zadowo­lenie zarówno czytel­ników jak i biblio­te­karzy.
W 1997 r. dokonano zmian w regula­minie Biblio­teki. Z księgo­zbioru korzystać mogą nie tylko nauczy­ciele i studenci kierunków pedago­gicz­nych, ale również wszyscy zainte­re­so­wani nim miesz­kańcy województwa kujawsko-pomor­skiego. W siedzibie przy ulicy M. Skłodow­skiej-Curie 4 Biblio­teka działa do dnia dzisiej­szego.

R O D O

RODO, czyli zmiany w przepi­sach dot. ochrony danych osobowych

Co to jest RODO?
Jest to powszechnie używany skrót Rozpo­rzą­dzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Jaki jest cel RODO?
Celem regulacji jest ujedno­li­cenie zasad przetwa­rzania danych osobowych na terenie całej Unii Europej­skiej.

Co znajduje się w treści załączonej klauzuli?
Infor­macja o tym, jakie dane i w jakim celu są przetwa­rzane, kto jest ich admini­stra­torem, jakim podmiotom mogą zostać udostęp­nione oraz prawach przysłu­gu­ją­cych osobom, których dane dotyczą.

Czy w związku z RODO należy się skontak­tować z Biblio­teką?
Nie, nie trzeba kontak­tować się z Biblio­teką, ani składać dodat­ko­wych oświad­czeń. Wystarczy zapoznać się z klauzulą infor­ma­cyjną.

Wniosek o usunięcie danych osobowych ze zbioru ewidencji czytel­ników

Kontakt

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgoszczy
ul. M. Skłodow­skiej-Curie 4
85 – 094 Bydgoszcz

Telefony:

52 341 19 84
52 341 30 74 

numery wewnętrzne:
Fax – 10,
Sekre­ta­riat – 11,
Opraco­wanie zbiorów – 13,
Księgo­wość – 14,
Zbiory Audio­wi­zu­alne – 15,
Wydział Infor­macji i Wspoma­gania
Placówek Oświa­to­wych – 16,
Wypoży­czalnia – 17,
Czytelnia – 18

52 341 71 86 (Księgo­wość)
52 340 01 40 (Groma­dzenie zbiorów)
52 342 65 90 (Muzeum Oświaty)

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast