Akademia Gier Logicznych

Akademia Gier Logicznych

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy zaprasza zorga­ni­zo­wane grupy uczniów ze szkół podsta­wo­wych na bezpłatne zajęcia eduka­cyjne, których celem jest rozwi­janie umie­jęt­ności logicz­nego myślenia, wyobraźni prze­strzennej, pamięci, spostrze­gaw­czości – a to wszystko przy okazji świetnej zabawy z grami plan­szo­wymi i zagad­kami logicznymi.
U nas możesz się prze­konać, że logiczne myślenie jest Twoją mocną stroną!
Zajęcia trwają 90 minut.
Zgło­szenia przyj­muje Ewa Bielska – tel. 52 341 30 74 wew. 13 do godz. 15.00.
(e‑mail: opracowanie@​pbw.​bydgoszcz.​pl)

plakat infor­ma­cyjny