Aka­demia Gier Logicz­nych

Aka­demia Gier Logicz­nych

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy zaprasza zor­ga­ni­zo­wane grupy uczniów ze szkół pod­sta­wo­wych oraz gim­na­zjów na bez­płatne zajęcia edu­ka­cyjne, których celem jest roz­wi­janie umie­jęt­ności logicz­nego myślenia, wyobraźni prze­strzennej, pamięci, spo­strze­gaw­czości – a to wszystko przy okazji świetnej zabawy z grami plan­szo­wymi i zagad­kami logicz­nymi.
U nas możesz się prze­konać, że logiczne myślenie jest Twoją mocną stroną!
Zajęcia trwają 90 minut.
Zgło­szenia przyj­muje Ewa Bielska – tel. 52 341 30 74 wew. 18 do godz. 15.00.
(e-mail: opracowanie@​pbw.​bydgoszcz.​pl)

plakat infor­ma­cyjny