Akademia Gier Logicz­nych

Akademia Gier Logicz­nych

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgoszczy zaprasza zorga­ni­zo­wane grupy uczniów ze szkół podsta­wo­wych oraz gimna­zjów na bezpłatne zajęcia eduka­cyjne, których celem jest rozwi­janie umiejęt­ności logicz­nego myślenia, wyobraźni przestrzennej, pamięci, spostrze­gaw­czości – a to wszystko przy okazji świetnej zabawy z grami planszo­wymi i zagad­kami logicz­nymi.
U nas możesz się przekonać, że logiczne myślenie jest Twoją mocną stroną!
Zajęcia trwają 90 minut.
Zgłoszenia przyj­muje Ewa Bielska – tel. 52 341 30 74 wew. 18 do godz. 15.00.
(e‑mail: opracowanie@​pbw.​bydgoszcz.​pl)

plakat infor­ma­cyjny