Sztuczna inte­li­gencja

Sztuczna inte­li­gencja

W Roku Stani­sława Lema propo­nu­jemy zesta­wienie biblio­gra­ficzne lite­ra­tury, doty­czącej sztucznej inte­li­gencji, opra­co­wane na podstawie zbiorów Biblioteki.

Sztuczna inte­li­gencja (SI), ang. Arti­fi­cial Intel­li­gence (AI), dzie­dzina nauki zajmu­jąca się bada­niem mecha­ni­zmów ludz­kiej inte­li­gencji (psychol.) oraz mode­lo­wa­niem i konstru­owa­niem systemów, które są w stanie wspo­magać lub zastę­pować inte­li­gentne dzia­łania człowieka.
Źródło: Ency­klo­pedia PWN

SI_AI
Odży­wianie dzieci. Profi­lak­tyka zabu­rzeń odży­wiania u dzieci i młodzieży

Odży­wianie dzieci. Profi­lak­tyka zabu­rzeń odży­wiania u dzieci i młodzieży

Zesta­wienie biblio­gra­ficzne opra­co­wane na podstawie zbiorów Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy (2010 – 2020)

odzy­wianie-2010 – 20

Anoreksja i bulimia są to zabu­rzenia odży­wiania, które mają poważne konse­kwencje dla zdrowia. Cechuje je szybko postę­pu­jące wynisz­czenie orga­nizmu, a nawet mogą stanowić zagro­żenie dla życia osoby chorej. Czytel­ników zain­te­re­so­wa­nych tym problemem zachę­camy do zapo­znania się również z zesta­wie­niem biblio­gra­ficznym obej­mu­jącym książki i arty­kuły z czaso­pism, opra­co­wanym na podstawie boga­tych zbiorów biblio­teki z lat 2005 – 2017.

Prawa czło­wieka

Prawa czło­wieka

W rocz­nicę podpi­sania Powszechnej Dekla­racji Praw Czło­wieka (10 grudnia 1948) na świecie obcho­dzony jest Między­na­ro­dowy Dzień Praw Czło­wieka. Po ponad siedem­dzie­sięciu latach od tego wyda­rzenia ludzie w wielu krajach nadal muszą walczyć z auto­ry­tar­nymi reżi­mami o swoje podsta­wowe prawa.

Zesta­wienie biblio­gra­ficzne w wyborze wydaw­nictw zwar­tych za lata 2000 – 2020 opra­co­wane na podstawie zbiorów PBW w Bydgoszczy.

praw-czl

Lite­ra­tura piękna w języku angielskim

Lite­ra­tura piękna w języku angielskim

Zesta­wienia biblio­gra­ficzne wydaw­nictw zwar­tych opra­co­wane na podstawie zbiorów Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy.


Literatura w języku angielskim

Dzień bez Tele­fonu Komórkowego

Dzień bez Tele­fonu Komórkowego

Obecnie nie wyobra­żamy już sobie życia bez tych urzą­dzeń i prak­tycznie się z nimi nie rozsta­jemy. Dziś mamy jednak szansę to zmienić i zasta­nowić się nad nega­tyw­nymi konse­kwen­cjami używania smartfonów.

Tele­fony komór­kowe stały się nieod­łącznym atry­butem współ­cze­snego czło­wieka. Służą nie tylko do komu­ni­ko­wania się, ale również dostar­czają rozrywki, pozwa­lają na prze­glą­danie inter­netu i wspo­ma­gają nas w wielu różnych codzien­nych czyn­no­ściach. Obecnie aż 97% Polaków posiada co najmniej jeden telefon komór­kowy. Na świecie z tele­fonii komór­kowej korzysta ponad siedem miliardów osób. Czy myślimy czasami o konse­kwen­cjach? Czy znamy ukrytą funkcję komórki? Czy zdajemy sobie sprawę z zagro­żenia dla naszej psychiki?

W Dniu bez Tele­fonu Komór­ko­wego propo­nu­jemy zesta­wienie biblio­gra­ficzne „Fono­ho­lizm“ na podstawie zbiorów Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy. 

Fono­ho­lizm
Relacje między­ludzkie

Relacje między­ludzkie

W trud­nych czasach, i nie tylko takich, bardzo ważne są relacje między­ludzkie. Propo­nu­jemy lite­ra­turę o nas w społe­czeń­stwie i społecz­ności lokalnej, o zjed­ny­waniu sobie ludzi, o komu­ni­kacji bez barier oraz o współ­cze­snych prze­obra­że­niach bliskich relacji. Wszystkie książki znaj­dują się w zbio­rach Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy.

Zesta­wienie biblio­gra­ficzne w wyborze wydaw­nictw zwar­tych za lata 2015 – 2020.

Relacje
Uczenie się. Moty­wacja uczenia się

Uczenie się. Moty­wacja uczenia się

Przed zbli­ża­ją­cymi się egza­mi­nami ósmo­kla­si­stów i matu­ralnym, prze­ka­zu­jemy zesta­wienie biblio­gra­ficzne w wyborze wydaw­nictw zwar­tych i arty­kułów z czaso­pism za lata 2015 – 2019 opra­co­wane na podstawie zbiorów PBW w Bydgoszczy „Uczenie się. Moty­wacja uczenia się“.

W zbio­rach biblio­teki znaj­dują się książki doty­czące działań promu­ją­cych naukę, współ­pracy i uczenia się nauczy­cieli w kulturze orga­ni­za­cyjnej szkoły oraz o rozwi­janiu umie­jęt­ności uczenia się z pasją. Pole­camy też porad­niki skutecz­nego uczenia się, książki o tech­ni­kach przy­swa­jania wiedzy, meto­dach i tech­ni­kach pamię­cio­wych oraz efek­tyw­nych stra­te­giach edukacyjnych.

Wszystkim nauczy­cielom i uczniom życzymy powodzenia!

uczenie-sie-moty­wacja-uczenia-sie