Dekla­racja dostęp­ności serwisu Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zobo­wią­zuje się zapewnić dostęp­ność swojej strony inter­ne­towej zgodnie z prze­pi­sami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostęp­ności cyfrowej stron inter­ne­to­wych i apli­kacji mobil­nych podmiotów publicz­nych. Oświad­czenie w sprawie dostęp­ności ma zasto­so­wanie do strony inter­ne­towej https://​pbw​.bydgoszcz​.pl/

Data publi­kacji strony inter­ne­towej: 2017-01-04

Data ostat­niej aktu­ali­zacji: 2020-03-24

Strona inter­ne­towa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietni a 2019 r. o dostęp­ności cyfrowej stron inter­ne­to­wych i apli­kacji mobil­nych podmiotów publicz­nych z powodu niezgod­ności lub wyłą­czeń wymie­nio­nych poniżej:

  • Linki – także te prowa­dzące do serwisów zewnętrz­nych – w zdecy­do­wanej więk­szości otwie­rają się w tym samym oknie. Pozo­stałe są popra­wiane w miarę możliwości.
  • Pliki PDF, DOC itp. – redak­torzy starają się ogra­ni­czyć do minimum korzy­stanie z takich plików i osadzać teksty bezpo­średnio w serwisie.
  • Brak opisów alter­na­tyw­nych i tytułów dla części zdjęć i obrazków
  • Na stronie inter­ne­towej nie ma dostęp­ności tłumacza języka migo­wego za pośred­nic­twem środków komu­ni­kacji elektronicznej.

Dokła­damy wszel­kich starań, aby niniejsza strona inter­ne­towa była zgodna z Wytycz­nymi dla dostęp­ności stron inter­ne­to­wych (WCAG 2.1). W razie wystą­pienia niezgod­ności, bądź trud­ności w dostępie do treści któregoś z elementów naszej strony, bardzo prosimy o skorzy­stanie z alter­na­tyw­nego sposobu uzyskania infor­macji – kontaktu tele­fo­nicz­nego (od ponie­działku do piątku w godzi­nach 7:00 – 15:00 pod numerem tele­fonu 52 – 341-19 – 84).

Oświad­czenie sporzą­dzono dnia: 2020-03-24

Dekla­rację sporzą­dzono na podstawie samo­oceny prze­pro­wa­dzonej przez infor­ma­tyka i nauczy­ciela bibliotekarza.

Na stronie inter­ne­towej można korzy­stać ze stan­dar­do­wych skrótów klawiaturowych.

Kontrast tekstu do tła – dzięki temu mate­riały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

Teksty pisane są zrozu­miałym języ­kiem oraz forma­to­wane w sposób zgodny z zasa­dami dostęp­ności. Konse­kwentna nawi­gacja – spójna i logiczna.

Serwis jest wypo­sa­żony w mecha­nizmy ułatwia­jące prze­glą­danie treści przez osoby niedo­wi­dzące nie korzy­sta­jące z tech­no­logii asystu­ją­cych: zmiana wiel­kości czcionki, zmiana kontrastu, zazna­czanie oraz podkre­ślanie linków.

Dane tele­adre­sowe:

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy

ul. Skło­dow­skiej-Curie 4, 85 – 094 Bydgoszcz

tel/fax : 52 – 341-19 – 84

Dane kontak­towe osoby wyzna­czonej do reali­zacji spraw w zakresie dostęp­ności cyfrowej w PBW Bydgoszcz:

Koor­dy­nator do spraw dostęp­ności: Joanna Guzińska

e‑mail : koordynator@​pbw.​bydgoszcz.​pl

tel. 52 – 341-19 – 84 wew. 15

Proce­dura

Każdy ma prawo do wystą­pienia z żąda­niem zapew­nienia dostęp­ności cyfrowej strony inter­ne­towej, apli­kacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostęp­nienia infor­macji za pomocą alter­na­tyw­nego sposobu dostępu, na przy­kład przez odczy­tanie niedo­stęp­nego cyfrowo doku­mentu, opisanie zawar­tości filmu bez audio­de­skrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgła­sza­jącej żądanie, wska­zanie, o którą stronę inter­ne­tową lub apli­kację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żąda­jąca zgłasza potrzebę otrzy­mania infor­macji za pomocą alter­na­tyw­nego sposobu dostępu, powinna także okre­ślić dogodny dla niej sposób przed­sta­wienia tej informacji.

Podmiot publiczny powi­nien zreali­zować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystą­pienia z żąda­niem. Jeżeli dotrzy­manie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie infor­muje o tym wnoszą­cego żądanie, kiedy reali­zacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystą­pienia z żąda­niem. Jeżeli zapew­nienie dostęp­ności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zapro­po­nować alter­na­tywny sposób dostępu do informacji.

W przy­padku, gdy podmiot publiczny odmówi reali­zacji żądania zapew­nienia dostęp­ności lub alter­na­tyw­nego sposobu dostępu do infor­macji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczer­paniu wska­zanej wyżej proce­dury można także złożyć wniosek do Rzecz­nika Praw Obywatelskich.

Link do strony inter­ne­towej Rzecz­nika Praw Obywatelskich

Dostęp­ność architektoniczna

Siedziba Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy to dwukon­dy­gna­cyjny budynek przy ulicy Skło­dow­skiej-Curie 4, do którego prowadzi jedno wejście.

Wcho­dząc do budynku niepeł­no­sprawny ma możli­wość skon­tak­to­wania się z pracow­ni­kiem pełniącym dyżur w portierni za pomocą dzwonka na poziomie 0 przy drzwiach wejścio­wych po lewej stronie. Pracownik biblio­teki uda się na miejsce wezwania i w razie potrzeby udzieli niezbędnej pomocy.

W budynku biblio­teki nie ma toalety przy­sto­so­wanej dla osób niepeł­no­spraw­nych ruchowo.

W budynku nie ma windy.

Brak możli­wość skorzy­stania z bezpłat­nych usług tłumacza migowego.

Biblio­teka udostępnia osobom doświad­cza­jącym trwale lub okre­sowo trud­ności w komu­ni­ko­waniu się nastę­pu­jące formy kontaktu:

tel/fax: 52 – 341-19 – 84

e‑mail: administracja@​pbw.​bydgoszcz.​pl