Deklaracja dostępności

Wstęp


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://​pbw​.bydgoszcz​.pl/

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-04
Data ostatniej aktualizacji: 2024-03-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietni a 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.
  • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
  • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków (we wpisach archiwalnych są stopniowo uzupełniane).
  • Na stronie internetowej nie ma dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Dokładamy wszelkich starań, aby niniejsza strona internetowa była zgodna z Wytycznymi dla dostępności stron internetowych (WCAG 2.1). W razie wystąpienia niezgodności, bądź trudności w dostępie do treści któregoś z elementów naszej strony, bardzo prosimy o skorzystanie z alternatywnego sposobu uzyskania informacji – kontaktu telefonicznego (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 pod numerem telefonu 52 341 19 84).

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez informatyka i nauczyciela bibliotekarza.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

Teksty pisane są zrozumiałym językiem oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, które nie korzystają z technologii asystujących: zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu, zaznaczanie oraz podkreślanie linków, zmiana odstępów między literami, zmiana odległości między wierszami, powiększenie kursora, zatrzymanie animacji, graficzny przewodnik do czytania, graficzna prowadnica ułatwiająca czytanie oraz ustawienie czcionki dla dyslektyków. Menu dostępności jest wywoływane skrótem klawiaturowym CTRL+U.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy, ul. Skłodowskiej-Curie 4, 85 – 094 Bydgoszcz, tel./fax: 52 341 19 84.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Guzińska, koordynator@​pbw.​bydgoszcz.​pl. Można także kontaktować się dzwoniąc na numer telefonu 52 341 19 84 wew. 13. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedziba Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy to dwukondygnacyjny budynek przy ulicy Skłodowskiej-Curie 4, do którego prowadzi jedno wejście.

Wchodząc do budynku osoba z niepełnosprawnością ma możliwość skontaktowania się z pracownikiem pełniącym dyżur w portierni za pomocą dzwonka na poziomie 0 przy drzwiach wejściowych po lewej stronie. Pracownik biblioteki uda się na miejsce wezwania i w razie potrzeby udzieli niezbędnej pomocy.

W budynku biblioteki nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

W budynku nie ma windy.

Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Biblioteka udostępnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się następujące formy kontaktu:

tel/fax: 52 341 19 84

e‑mail: administracja@​pbw.​bydgoszcz.​pl