Wska­zówki na czas pandemii i edukacji zdalnej

Wska­zówki na czas pandemii i edukacji zdalnej

Fundacja Centrum Cyfrowe opra­co­wała wska­zówki na czas pandemii i edukacji zdalnej. Na stronie Fundacji znaj­duje się artykuł „Zdalna edukacja a prawo autor­skie i prawo do wize­runku – FAQ”, który odpo­wiada na najczę­ściej zada­wane przez nauczy­cieli i eduka­torów pytania doty­czące prawa autor­skiego i ochrony wize­runku, czyli:

- z jakich zasobów można skorzy­stać, prowa­dząc zdalne lekcje?

- czy można prze­słać uczniom zeska­no­waną książkę?

- jak można obej­rzeć z uczniami film podczas e‑lekcji?

Na te i wiele innych pytań nauczy­ciele i eduka­torzy znajdą odpo­wiedzi przy­go­to­wane przez Natalię Milesz­czyk, specja­listkę ds. polityk publicz­nych w Fundacji Centrum Cyfrowe. Z arty­kułu można dowie­dzieć się m.in.:

- jakie granice w Inter­necie ma prawo cytatu;

- czy uczniowie mogą nagrywać lekcje;

- czy możesz w trakcie e‑lekcji oglądać z uczniami film udostęp­niony z pulpitu swojego ekranu;

- czy możesz opubli­kować w Inter­necie prace uczniów, by reszta klasy miała do nich dostęp;

- i więcej…

Zapra­szamy na stronę centrum​cy​frowe​.pl

Oprac. Ewa Pronobis-Sosnowska

Nowe zasoby eduka­cyjne na plat­formie Edupolis

Nowe zasoby eduka­cyjne na plat­formie Edupolis

edupolis logoNauczy­ciele biblio­te­karze z Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy opra­co­wali zasoby eduka­cyjne w postaci krzy­żówek dla uczniów na plat­formie Edupolis. Znaj­dują się one w zaso­bach eduka­cyj­nych regio­nal­nych (moduł: Moja mała ojczyzna).

Pierwsza z propo­zycji to mały cykl pod nazwą: Czy znasz swoje miasto? Pytania dotyczą osób, miejsc, symboli lub terminów zwią­za­nych z okolicą i miastem – Inowro­cław, Bydgoszcz, Włocławek, Toruń, Brodnica.

Krzy­żówka: Czy znasz swoje miasto? – Brodnica
Krzy­żówka: Czy znasz swoje miasto? – Bydgoszcz
Krzy­żówka: Czy znasz swoje miasto? – Inowrocław
Krzy­żówka: Czy znasz swoje miasto? – Toruń
Krzy­żówka: Czy znasz swoje miasto? – Włocławek

Oprócz tego opra­co­wany został test powtór­kowy, jedno­krot­nego wyboru z zakresu lektury obowiąz­kowej dla klas IV‑V pt.: „Opowieści z Narnii – Lew, czarow­nica i stara szafa“ (20 pytań i 80 odpo­wiedzi do wyboru 1 z 4). W teście wyko­rzy­stano ilustracje z plat­formy flickr​.com. Można go znaleźć na plat­formie w zaso­bach eduka­cyj­nych dla klas I‑VIII.

Test powtór­kowy: Opowieści z Narnii – Lew, czarow­nica i stara szafa (wyma­gane logo­wanie na plat­formie edupolis​.pl)

Autorką tego cyklu oraz testu z książki C. S. Lewisa jest Magda­lena Hamadi (Wydział Udostęp­niania Zbiorów).

Drugi projekt to krzy­żówka zwią­zana z histo­ryczną postacią z regionu woje­wództwa kujawsko ‑pomor­skiego, Marianem Rejew­skim. Może być wyko­rzy­stana jako pomoc dydak­tyczna do uzupeł­nienia wiedzy histo­rycznej z zakresu II wojny świa­towej lub do udziału w konkursie o znanych posta­ciach z regionu. Autorką tej propo­zycji jest Małgo­rzata Tyczyńska (Wydział Udostęp­niania Zbiorów).

Krzy­żówka o Marianie Rejew­skim i szyfrowaniu

Oprac. Beata Cieślińska

Niezbędnik dla nauczy­cieli – ciekawe strony do wyko­rzy­stania w pracy zdalnej

Niezbędnik dla nauczy­cieli – ciekawe strony do wyko­rzy­stania w pracy zdalnej

Subiek­tywny wybór stron inter­ne­to­wych przy­dat­nych w zdalnej edukacji sporzą­dziła Joanna Guzińska z Wydziału Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów PBW w Bydgoszczy. Na początku wyszcze­gól­nione są miejsca w Inter­necie przy­datne każdemu nauczy­cie­lowi, a poniżej – nauczy­cielom poszcze­gól­nych przed­miotów nauczania.

Edupolis​.pl – portal eduka­cyjny prowa­dzony przez Marszałka Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego zawie­ra­jący bogatą bazę mate­riałów dydak­tycz­nych w tym trans­misje lekcji online (Kujawsko-Pomorska Szkoła Inter­ne­towa). Na multi­me­dialne mate­riały eduka­cyjne dostępne w ramach Edupolis skła­dają się: lekcje uczniow­skie i nauczy­ciel­skie, ilustracje, pokazy slajdów, animacje, symu­lacje, gry dydak­tyczne, ćwiczenia inte­rak­tywne, mapy i karty pracy. https://​edupolis​.pl/

Lekcje z Inter­netu – tematy na każdy dzień i dla każdego przed­miotu, a także propo­zycje mate­riałów, na bazie których można zdalnie popro­wa­dzić zajęcia dla uczniów szkół podsta­wo­wych i ponad­pod­sta­wo­wych. Mini­ster­stwo Edukacji Naro­dowej wraz z Mini­ster­stwem Cyfry­zacji i NASK przy­go­to­wały propo­zycje dla nauczy­cieli i dyrek­torów do zdalnej nauki z uczniami. https://​www​.gov​.pl/​w​e​b​/​z​d​a​l​n​e​l​ekcje

Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oferuje ciekawe doświad­czenia i mate­riały do wyko­rzy­stania przez nauczy­cieli http://​www​.kopernik​.org​.pl/​k​o​p​e​r​n​i​k​w​domu/

Plat­forma eduka­cyjna Dzwonek​.pl daje możli­wość szero­kiej gamy darmo­wych i płat­nych e‑podręczników oraz inte­rak­tyw­nych ćwiczeń propo­no­wa­nych przez różnych wydawców. https://​www​.dzwonek​.pl/home

Edukator​.pl – bogaty zbiór narzędzi i zasobów dydak­tycz­nych za darmo ( symu­la­tory, atlasy, lektury, filmy, prezen­tacje). https://​www​.edukator​.pl/

Ciekawe zasobu dydak­tyczne z różnych dzie­dzin nauki https://​otwar​te​za​soby​.pl/​c​a​t​e​g​o​r​y​/​z​a​s​o​b​y​-​e​d​u​k​a​c​yjne/

Plat­forma Mini­ster­stwa Edukacji Naro­dowej https://​epodrecz​niki​.pl/

Scho­laris – portal wiedzy dla nauczy­cieli zawie­ra­jący bezpłatne, elek­tro­niczne zasoby eduka­cyjne dosto­so­wane do wszyst­kich etapów kształ­cenia http://​www​.scho​laris​.pl/

Uniwer­sytet Dzieci – bezpłatne i szcze­gó­łowo opra­co­wane pomysły na lekcje dla uczniów szkół podsta­wo­wych https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/o‑programie

Fede­racja Bibliotek Cyfro­wych – polski zasób mate­riałów cyfro­wych w tym czaso­pisma, książki i inne https://​fbc​.pionier​.net​.pl/

Learning.apps – plat­forma do tworzenia lub wyko­rzy­stania goto­wych ćwiczeń inte­rak­tyw­nych i prostych gier dydak­tycz­nych https://​lear​nin​gapps​.org/

Akademia Khana – sper­so­na­li­zo­wane mate­riały dydak­tyczne dla wszyst­kich grup wieko­wych; prak­tyczne ćwiczenia, filmy instruk­ta­żowe i panel indy­wi­du­al­nych planów nauczania, który daje uczniom możli­wość pracy we własnym tempie, w i poza klasą. Zajmu­jemy się mate­ma­tyką, naukami ścisłymi, progra­mo­wa­niem kompu­terów, historią, historią sztuki i ekonomią https://​pl​.khana​ca​demy​.org/

MERI­DIAN PRIME – multi­me­dialna plat­forma on-line to inno­wa­cyjne narzę­dzie do wszyst­kich poziomów nauczania, zgodne z podstawą progra­mową. Zawiera inte­rak­tywne mapy do nauki biologii. Udostęp­niono do końca roku szkol­nego za darmo – kupon promo­cyjny: naukaw­domu. https://​meri​dian​prime​.online/

Edukacja medialna - ciekawe scena­riusze i mate­riały dydak­tyczne z edukacji medialnej dla różnych grup wieko­wych (Fundacja Nowo­czesna Polska) http://​eduka​cja​me​dialna​.edu​.pl/

EDUNEWS​.PL gromadzi największą społecz­ność osób zain­te­re­so­wa­nych tema­tyką eduka­cyjną. Zawiera werbi­naria, metody i tech­niki pracy z uczniami, ciekawe pomysły na zasto­so­wanie nowo­cze­snych tech­no­logii na zaję­ciach oraz odno­śniki do stron inter­ne­to­wych https://​www​.edunews​.pl/

Portal dla kreatyw­nych nauczy­cieli http://​www​.super​bel​frzy​.edu​.pl/​g​l​o​w​n​a​/​o​n​l​i​n​o​w​a​-​s​z​k​o​l​a​-​w​i​r​t​u​a​l​n​e​-​l​e​k​c​j​e​-​n​a​-​p​l​a​t​f​o​r​m​a​c​h​-​e​d​u​k​a​c​y​j​n​y​c​h​/​?​f​b​c​l​i​d​=​I​w​A​R​2​n​f​V​5​u​m​I​X​i​9​x​h​6​J​A​i​S​c​6​U​L​p​8​h​6​6​W​g​w​U​i​E​E​n​x​G​1​f​m​B​O​8​E​I​f​B​e​N​x​8​Y8QXB

Interkl@saPolski Portal Eduka­cyjny – mnóstwo mate­riałów eduka­cyj­nych, takich jak scena­riusze lekcji,lekcje online, gry eduka­cyjne, testy i krzy­żówki. http://​www​.inter​klasa​.pl/​p​o​r​t​a​l​/​i​n​d​e​x​/​s​trony

Czytaj dalej

Dostęp do pełnych tekstów publi­kacji w wersji elektronicznej

Dostęp do pełnych tekstów publi­kacji w wersji elektronicznej

W trosce o naszych czytel­ników, którzy zostali pozba­wieni dostępu do boga­tego księ­go­zbioru Peda­go­gicznej Biblio­teki Peda­go­gicznej im. M. Rejew­skiego poda­jemy poniżej strony, na których dostępne są online nieod­płatne książki, lektury, audio­booki i inne teksty kultury:

Kujawsko-Pomorska Biblio­teka Cyfrowa (KPBC) jest projektem reali­zo­wanym przez insty­tucje współ­pra­cu­jące w ramach Konsor­cjum Bibliotek Nauko­wych Regionu Kujawsko-Pomor­skiego. Zasób biblio­teki cyfrowej podzie­lony został na trzy duże kolekcje tematyczne:

  • regio­nalia – cyfrowe wersje książek i zbiorów ikono­gra­ficz­nych, karto­gra­ficz­nych, muzycz­nych oraz doku­mentów życia społecz­nego, doty­czą­cych Kujaw, Pomorza i Ziemi Dobrzyń­skiej; częścią tej kolekcji są także Baltica i Lituanica.
  • mate­riały dydak­tyczne – cyfrowe kopie wybra­nych podręcz­ników akade­mic­kich, mono­grafii i arty­kułów nauko­wych tworzo­nych w regionie;
  • dzie­dzictwo kultu­rowe – kopie wybra­nych najcen­niej­szych i najczę­ściej wyko­rzy­sty­wa­nych pozycji: inku­na­bułów, staro­druków, ręko­pisów, zbiorów ikono­gra­ficz­nych, karto­gra­ficz­nych oraz emigracyjnych.

IBUK Libra to największa wypo­ży­czalnia i czytelnia online w Polsce. Zawiera w formie elek­tro­nicznej publi­kacje specja­li­styczne, naukowe, popu­lar­no­nau­kowe, bele­try­styczne. W jej zaso­bach znaj­duje się ponad 36 000 pozycji. Daje możli­wość szyb­kiego podglądu tekstów, tworzenie notatek, zazna­czanie frag­mentów publi­kacji oraz bezpo­średnie powią­zanie zagad­nień i treści ze słow­ni­kami i ency­klo­pe­diami Wydaw­nictwa Nauko­wego PWN.

POLONA to jedna z najno­wo­cze­śniej­szych bibliotek cyfro­wych na świecie. Udostępnia zdigi­ta­li­zo­wane książki, czaso­pisma, grafiki, mapy, druki ulotne, muzy­kalia. Wszystkie zasoby pochodzą ze zbiorów Biblio­teki Naro­dowej oraz insty­tucji z nią współ­pra­cu­ją­cych. W POLONIE znaj­dują się najcen­niejsze skarby polskiej kultury i historii, takie jak Kronika Galla Anonima, ręko­pisy Jana Kocha­now­skiego, Adama Mickie­wicza i Fryde­ryka Chopina, rysunki Cypriana Kamila Norwida. Zbiory POLONY to cały prze­krój dzie­dzin i epok: ręko­pisy ilumi­no­wane, najstarsze polskie książki druko­wane, ryciny, rysunki oraz publi­kacje popu­larne – pocz­tówki, stare elemen­tarze, książki dla dzieci, książki kuchar­skie czy dawne porad­niki. Panel prasy umoż­liwia dostęp do cyfro­wych kopii prasy codziennej przez wbudo­wany kalendarz.

Fede­racja Bibliotek Cyfro­wych to polski serwis inter­ne­towy zało­żony w 2007, którego podsta­wowym celem jest groma­dzenie, prze­twa­rzanie i udostęp­nianie infor­macji on-line o zbio­rach polskich insty­tucji nauki i kultury. Baza liczy już ponad 6,7 miliona obiektów.

Wolne Lektury to biblio­teka inter­ne­towa, w której znaj­duje się ponad 5500 utworów, w tym wiele lektur szkol­nych zale­ca­nych do użytku przez Mini­ster­stwo Edukacji Naro­dowej, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpo­wiednio opra­co­wane – opatrzone przy­pi­sami, moty­wami i udostęp­nione w kilku forma­tach – HTML TXT PDF, EPUBMOBIFB2. W biblio­tece znaj­duje się również kilkaset audio­bo­oków, czyta­nych przez takich aktorów jak: Danuta Stenka, Jan Peszek czy Andrzej Chyra. Można ich słuchać w forma­tach MP3 i Ogg Vorbis. Audio­booki są również dostępne w formacie DAISY dosto­so­wanym do potrzeb osób słabo­wi­dzą­cych, niewi­do­mych oraz osób mają­cych trud­ności z czytaniem.

Lektury​.gov​.pl to nowe narzę­dzie ułatwia­jące zapo­zna­wanie się z utwo­rami lite­rac­kimi będą­cymi na liście lektur szkol­nych. Serwis Lektury​.gov​.pl to reali­zacja postu­latu budowy otwar­tych, dostęp­nych i przy­ja­znych cyfro­wych zasobów eduka­cyj­nych i kultu­ro­wych. Projekt został zaini­cjo­wany przez dwa mini­ster­stwa: Mini­ster­stwo Inwe­stycji i Rozwoju, oraz Mini­ster­stwo Cyfry­zacji. Dzięki tej inicja­tywie lektury można pobierać przez Internet i słuchać ich wersji audio lub czytać w dowolnym momencie za pomocą wygodnej apli­kacji mobilnej.

Chmura czytania to portal umoż­li­wia­jący dostęp do wielu inte­re­su­ją­cych książek, w szcze­gól­ności prozy i poezji polskiej oraz świa­towej, orygi­nal­nych wersji języ­ko­wych, eseistyki i porad­ników. Pozycje można pobrać na ipada, tablet z systemem android oraz kindla. Wersje audio można zgrać na telefon czy tablet. Twórcy portalu zafa­scy­no­wani twór­czo­ścią Josepha Conrada posta­no­wili udostęp­niać książki mówiące rzeczy ważne- warte poznania, przy­po­mnienia czy wręcz odkrycia na nowo przez współ­cze­snych czytelników.

E‑podręczniki to plat­forma eduka­cyjna Mini­ster­stwa Edukacji Naro­dowej udostęp­nia­jąca e mate­riały. E‑podręczniki są całko­wicie bezpłatne dla wszyst­kich. Dostępne z dowol­nego miejsca o dowolnej porze. Można wydru­kować ich treści w wersji PDF. Ułatwiają kształ­cenie umie­jęt­ności i budo­wanie wiedzy uczniów poprzez różno­rodne formy aktyw­ności i prze­kazu, ćwiczenia inte­rak­tywne, mate­riały multi­me­dialne. Dają możli­wość tworzenia lekcji inter­dy­scy­pli­nar­nych, autor­skich nauczy­ciel­skich wersji podręcz­nika, pracy grupowej, kształ­cenia indy­wi­du­al­nego. Wszystkie treści wytwo­rzone dla e mate­riałów zostały opubli­ko­wane na wolnej licencji Creative Commons. Zostały również stwo­rzone udogod­nienia w korzy­staniu z plat­formy dla uczniów niepeł­no­spraw­nych. E mate­riały podzie­lone są na trzy główne bloki: edukacja wcze­snosz­kolna, szkoła podsta­wowa oraz szkoła ponadpodstawowa.

W Inter­necie znaj­dziemy również bogatą ofertę dla dzieci:

Bajko​wisko​.pl to zbiór utworów klasycz­nych pocho­dzą­cych z cyfro­wych źródeł Biblio­teki Naro­dowej – Polony oraz współ­czesne utwory napi­sane przez polskich autorów, specjalnie dla Bajko​wisko​.pl. Na stronie można za darmo prze­słu­chać 3 bajki, reszta dostępna jest na kanale YouTube.

Polskie Radio Dzie­ciom oferuje audycje radiowe dla dzieci. Zasoby zostały podzie­lone na kate­gorie: bajkowy kącik, opowieści ludów świata, wieczorne poga­duchy, słucho­wisko, książki do poduchy. Wszystko jest dostępne bezpłatnie, bez logowania.

Audio​-Bajki​.pl to strona udostęp­nia­jąca nagrania bajek z serwisu Youtube.

Opra­co­wała: Agnieszka F. Handzel

Zostań w domu i czytaj e‑booki w Ibuku Librze

Zostań w domu i czytaj e‑booki w Ibuku Librze

Kolejny tydzień naro­dowej kwaran­tanny za nami, wszystkie zaległe lektury już prze­czy­tane. Co teraz? Choć drzwi biblio­teki są zamknięte, to wciąż możesz korzy­stać z książek w wersji on-line. 

Wydaw­nictwo Naukowe PWN poleca IBUKA Librę – e‑czytelnię czynną całą dobę, w której do czytania e‑booków nie potrze­bu­jesz żadnej apli­kacji. Wystarczy urzą­dzenie z prze­glą­darką inter­ne­tową obsłu­gu­jące HTML5.

Weź tablet lub laptop, rozsiądź się wygodnie w fotelu i oddaj lekturze, korzy­stając z zasobów IBUK Libra. Potrze­bu­jesz tylko kodu PIN, który zdobę­dziesz, pisząc na adres e‑mail biblio­teki. E‑booki to świetne rozwią­zanie na czas pandemii. Bez wycho­dzenia z domu szeroką ofertę publi­kacji masz w zasięgu ręki. Nie trać szansy na dostęp do lite­ra­tury i korzy­staj z IBUKA Libry.

#zostanw­domu #czyta­je­booki

W celu uzyskania PIN‑u, napisz na adres: wypozyczalnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Czytaj w domu

Czytaj w domu

Biblio­teka udostępnia czytel­nikom zdalny dostęp do pełno­tek­stowej bazy książek i czaso­pism IBUK LIBRA. Aby otrzymać kod dostępu należy wysłać maila na adres: wypozyczalnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl. W treści maila o temacie: IBUK, proszę podać imię i nazwisko oraz nr karty bibliotecznej.


Dostęp do pełnych tekstów czasopism

Dostęp do pełnych tekstów czasopism

Linki do czaso­pism online, z których można korzy­stać za darmo. Zachę­camy do korzy­stania z zasobów Inter­netu. (Lista zaktu­ali­zo­wana 27.03.2020).

Alko­ho­lizm i Narko­mania – zeszyty aktu­alne oraz archi­walne od roku 1988

Archi­tek­tura Krajo­brazu – archiwum zawiera numery z lat 2001 – 2019

Autyzm – dostępne numery 5 – 12

Bezpie­czeń­stwo Naro­dowe – numery 1 – 42 z lat 2006 – 2018 czaso­pisma wyda­wa­nego przez Biuro Bezpie­czeń­stwa Narodowego

Chowanna – archiwum za lata 1993 – 2016

Dziecko Krzyw­dzone: teoria, badania, prak­tyka – arty­kuły z lat 2002 – 2019

Edukacja Doro­słych – dostęp do numerów z lat 2010 – 2019

Edukacja Elemen­tarna w Teorii i Prak­tyce – dostępne arty­kuły z lat 2012 – 2019

Edukacja Huma­ni­styczna – dostępne arty­kuły z lat 2013 – 2019

Edukacja Usta­wiczna Doro­słych – dostęp do czaso­pism od roku 1993

Języki Obce w Szkole: czaso­pismo dla nauczy­cieli: [angielski, fran­cuski, hisz­pański, łaciński, niemiecki, rosyjski, włoski] – dostępne archiwum egzem­plarzy z lat 2004 – 2014

Konteksty Kultury – kwar­talnik poświę­cony lite­ra­tu­ro­znaw­stwu, dostępne tomy z lat 2011 – 2019

Kwar­talnik Historii Nauki i Tech­niki – dostępne numery z lat 2018 – 2019 oraz archiwum obej­mu­jące lata 1956 – 2010

Kwar­talnik Peda­go­giczny – dostępne numery z lat 2015 – 2019

Nauczy­ciel i Szkoła – dostępne numery z lat 2017 – 2019

Niepeł­no­spraw­ność : dyskursy peda­go­giki specjalnej – dostępne numery 1 – 36 z lat 2009 – 2019

Peda­go­gika Społeczna – dostępne numery z lat 2011 – 2019

Prace Histo­ryczne. Zeszyty Naukowe Uniwer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego – dostępne numery z lat 2006 – 2019

Probacja – kwar­talnik Mini­ster­stwa Spra­wie­dli­wości, na stronie archiwum numerów z lat 2009 – 2018 oraz dostęp do numerów z 2019

Problemy Opie­kuńczo-Wycho­wawcze – otwarty dostęp do arty­kułów z lat 2009 – 2019

Prze­gląd Więzien­nictwa Polskiego – archiwum numerów z lat 2015 – 2019

Psycho­logia Rozwo­jowa – dostęp do numerów z lat 2010 – 2019

Rocznik Admi­ni­stracji Publicznej – numery 1 – 4 z lat 2015 – 2018

Rocznik Kogni­ty­wi­styczny – zawiera arty­kuły m.in z nastę­pu­ją­cych dzie­dzin wiedzy: sztuczna inte­li­gencja, filo­zofia umysłu, filo­zofia języka, neurop­sy­cho­logia, neuro­nauka; dostępne są tomy 2 – 11 z lat 2008 – 2018

Szkoła Specjalna – numery czaso­pisma od 2009

Wycho­wanie w Rodzinie – tomy 1 – 18 z lat 2011 – 2018

Zdrowie Publiczne i Zarzą­dzanie. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia – czaso­pismo, które łączy zagad­nienia zdrowia publicz­nego z proble­mami funk­cjo­no­wania ochrony zdrowia; dostępne numery za lata 2009 – 2019

Zeszyty Glot­to­dy­dak­tyczne Jagiel­loń­skiego Centrum Języ­ko­wego – zeszyty 1 – 9 z lat 2009 – 2019

Zeszyty Pracy Socjalnej – dostępne z lat 2013 – 2019

Więcej tytułów:
http://​bazhum​.muzhp​.pl/ – baza czaso­pism humanistycznych
http://​www​.ejour​nals​.eu/ – portal czaso­pism naukowych

Samo­kształ­cenie biblio­te­karzy i nauczy­cieli bibliotekarzy

Samo­kształ­cenie biblio­te­karzy i nauczy­cieli bibliotekarzy

Propo­zycje szkoleń wzbo­ga­ca­ją­cych wiedzę i warsztat biblio­te­karza oraz tematów samokształceniowych:

Plat­forma szkoleń elek­tro­nicz­nych Biblio­teki Naro­dowej. Umoż­liwia nowo­czesne kształ­cenie, dosto­so­wane do potrzeb użyt­kow­ników. Jej oferta jest syste­ma­tycznie posze­rzana i na bieżąco dosko­na­lona w oparciu o opinie osób uczest­ni­czą­cych w szko­le­niach. Należy założyć konto na plat­formie e‑learningowej. https://​www​.bn​.org​.pl/​d​l​a​-​b​i​b​l​i​o​t​e​k​a​r​z​y​/​s​z​k​o​l​e​n​i​a​/​p​l​a​t​f​o​r​m​a​-​s​z​k​o​l​e​n​-​e​l​e​k​t​r​o​n​i​c​znych

Oficjalny projekt kodeksu postę­po­wania RODO dla bibliotek. Kodeks jest udostęp­niony bezpłatnie w formie elek­tro­nicznej dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych osób. Od momentu upublicz­nienia rozpo­czyna się powszechny etap konsul­tacji jego treści. Każda zain­te­re­so­wana osoba może prze­ka­zywać swoje uwagi mery­to­ryczne na adres Biura ZG SBP, które koor­dy­nuje przyj­mo­wanie uwag i zgło­szeń od pracow­ników bibliotek. Etap konsul­tacji zakończy semi­na­rium w Warszawie, na którym przed­sta­wi­ciele bibliotek zgła­sza­jący uwagi, przed­sta­wi­ciele SBP oraz autorzy Kodeksu omówią i zatwierdzą ewen­tu­alne zmiany, a także osta­teczną treść Kodeksu. Po zatwier­dzeniu treści, Kodeks zostanie prze­ka­zany do certy­fi­kacji Preze­sowi UODO, a także udostęp­niony w zaktu­ali­zo­wanej treści w Inter­necie. Pełny tekst Kodeksu (plik pdf).

Badanie nieużyt­kow­ników bibliotek. Artykuł przed­sta­wia­jący cel, meto­do­logię, prze­bieg badania oraz wska­zu­jący wyniki, wnioski i reko­men­dacje badania ankie­to­wego nieużyt­kow­ników. Dostęp do artykułu.

Warsz­taty online prowa­dzone w ramach Amazon <span class="caps">STEM</span> Kindloteka

Warsz­taty online prowa­dzone w ramach Amazon STEM Kindloteka

Skrót STEM pochodzi od pierw­szych liter angiel­skich wyrazów Science – Nauka, Tech­no­logy – Tech­no­logia, Engi­ne­ering – Inży­nieria, Math – Mate­ma­tyka. Edukacja STEM polega na łączeniu aktyw­ności z zakresu przy­naj­mniej dwóch dyscy­plin, ale jest również filo­zofią zdoby­wania wiedzy w taki sposób, w jaki odbywa się to wszystko w normalnym życiu. Warsztat online pozwoli każdemu uczest­ni­kowi rozpo­cząć prace nawet z najmłod­szymi dziećmi. Każdy z webi­narów Amazon STEM Kindlo­teka będzie przed­sta­wiał inne treści, pomysły i eksperymenty.

Warsz­taty tematyczne

Temat: Koduj z Amazon STEM Kindlo­teką – zabawy na papierze!
Opis: Nauka progra­mo­wania to nie tylko skom­pli­ko­wane algo­rytmy i ślęczenie przed kompu­terem! Zapra­szamy na spotkanie, na którym dowiecie się jak zorga­ni­zować fanta­styczne zajęcia, na które potrzebne będą tylko kartki papieru, coś do pisania i otwarta głowa.
Czas trwania: 90 minut
Dla kogo: Dla wszyst­kich chęt­nych eduka­torów, nauczy­cieli, biblio­te­karzy, rodziców
Gdzie: STEM Kindlo­teka dla Każdego! (logo­wanie)
Kiedy: 24 marca, godz. 17:00

Temat: Koduj ze STEM Kindlo­teką – rodzinne progra­mo­wanie ze Scrat­chem Jr
Opis: Chociaż apli­kacja Scratch Jr kojarzy się raczej z nauką kodo­wania dla najmłod­szych, posta­ramy się pokazać, że świetnie nadaje się również do działań między­po­ko­le­nio­wych. Jak wyko­rzy­stać jego poten­cjał na lekcjach i na różne okazje? Tego dowiecie się na naszym spotkaniu!
Czas trwania: 90 minut
Dla kogo: Dla wszyst­kich chęt­nych eduka­torów, nauczy­cieli, biblio­te­karzy, rodziców
Gdzie: STEM Kindlo­teka dla Każdego! (logo­wanie)
Kiedy: 26 marca, godz. 17:00

Harmo­no­gram na kolejne dni dla nauczy­cieli, rodziców, uczniów:

STEM Kindlo­teka dla każdego – warsz­taty online!

Poradnik kształ­cenia na odle­głość dla szkół

Poradnik kształ­cenia na odle­głość dla szkół

Mini­ster­stwo Edukacji Naro­dowej opubli­ko­wało poradnik przy­go­to­wany dla nauczy­cieli, dyrek­torów, uczniów i rodziców, w którym można znaleźć odpo­wiedzi na aktu­alne pytania w czasie zawie­szenia zajęć szkol­nych, m.in. jak koor­dy­nować kształ­cenie na odle­głość, co należy do obowiązków dyrek­torów i nauczy­cieli, jak reali­zować podstawę progra­mową w warun­kach domo­wych, jak zwięk­szyć efek­tyw­ność zdalnej nauki, w jaki sposób zapla­nować czas dziecka w domu oraz z jakich narzędzi i mate­riałów korzy­stać. Więcej infor­macji na tej stronie »

Razem dla zdalnej edukacji

Razem dla zdalnej edukacji

Wydawcy zrze­szeni w Sekcji Wydawców Eduka­cyj­nych Polskiej Izby Książki zdecy­do­wali się udostępnić jak najwięcej mate­riałów i narzędzi dydak­tycz­nych ułatwia­ją­cych prowa­dzenie zajęć w formule nauki zdalnej. Nauczy­ciel każdego przed­miotu, w każdej placówce, bez względu na segment eduka­cyjny znaj­dzie mate­riały dla siebie i dla swoich uczniów.

Wszystkie mate­riały są udostęp­niane całko­wicie bezpłatnie na czas zawie­szenia zajęć dydak­tyczno-wycho­waw­czych w szkołach.

Linki do mate­riałów znaj­dują się w pełnym komu­ni­kacie Polskiej Izby Książki.

Prze­nieś lekcje z klasy do sieci! – porad­niki wideo

Prze­nieś lekcje z klasy do sieci! – porad­niki wideo

Jak wyko­rzy­stać narzę­dzia inter­ne­towe w pracy zdalnej z uczniami? Jak ocenić pracę swoich uczniów zdalnie? Nauczy­cielu, popro­wadź lekcje online! Pomogą w tym filmy przy­go­to­wane przez Mini­ster­stwo Cyfry­zacjiNASK oraz przez Fundację Orange w ramach projektu Lekcja: Enter.

Ruszyła Kujawsko-Pomorska e‑Szkoła

Ruszyła Kujawsko-Pomorska e‑Szkoła

Plan zajęć eduka­cyj­nych: edupolis​.pl oraz kujawsko​-pomor​skie​.pl.

Trans­misje: kanał na YouTube.

Kujawsko-Pomorska e‑Szkoła ruszyła w ponie­działek (16 marca) o godz. 9:00.

- Star­tu­jemy z lekcjami dla ósmo­kla­si­stów i matu­rzy­stów, bo to oni mogliby ponieść największe straty wyni­ka­jące z zamknięcia szkół – infor­muje marszałek woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego Piotr Całbecki. – Projekt jest naszą odpo­wie­dzią na niezbędne ze względów epide­micz­nych zamknięcie placówek oświa­to­wych. Będziemy nadawać codziennie 6 półgo­dzin­nych inte­rak­tyw­nych lekcji online – wykładów, pokazów, warsz­tatów – z pięt­na­sto­mi­nu­to­wymi prze­rwami na pytania i dyskusję. Program przy­go­to­wują wspólnie meto­dycy pracu­jący w kujawsko-pomor­skich centrach edukacji nauczy­cieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku, zajęcia będą prowa­dzić najwyż­szej klasy nauczy­ciele specja­liści, którym towa­rzy­szyć będą mode­ra­torzy (za ich pośred­nic­twem będzie można zadawać pytania prowa­dzącym lekcje). Inicja­tywa cieszy się popar­ciem władz oświa­to­wych i środo­wiska nauczy­ciel­skiego. Zgło­siło się już kilku­nastu peda­gogów – wszyscy są bez wyjątku wybit­nymi dydak­ty­kami – goto­wych prowa­dzić zajęcia online. Studio, z którego nada­wane będą zajęcia, uloko­wa­liśmy w Kujawsko-Pomor­skim Centrum Edukacji Nauczy­cieli w Toruniu. Za tech­niczną stronę przed­się­wzięcia odpo­wiada marszał­kowska spółka celowa Kujawsko-Pomor­skie Centrum Kompe­tencji Cyfro­wych Conectio.