Wska­zówki na czas pandemii i edukacji zdalnej

Wska­zówki na czas pandemii i edukacji zdalnej

Fundacja Centrum Cyfrowe opra­co­wała wska­zówki na czas pandemii i edukacji zdalnej. Na stronie Fundacji znaj­duje się artykuł „Zdalna edukacja a prawo autor­skie i prawo do wize­runku – FAQ”, który odpo­wiada na najczę­ściej zada­wane przez nauczy­cieli i eduka­torów pytania doty­czące prawa autor­skiego i ochrony wize­runku, czyli:

- z jakich zasobów można skorzy­stać, prowa­dząc zdalne lekcje?

- czy można prze­słać uczniom zeska­no­waną książkę?

- jak można obej­rzeć z uczniami film podczas e‑lekcji?

Na te i wiele innych pytań nauczy­ciele i eduka­torzy znajdą odpo­wiedzi przy­go­to­wane przez Natalię Milesz­czyk, specja­listkę ds. polityk publicz­nych w Fundacji Centrum Cyfrowe. Z arty­kułu można dowie­dzieć się m.in.:

- jakie granice w Inter­necie ma prawo cytatu;

- czy uczniowie mogą nagrywać lekcje;

- czy możesz w trakcie e‑lekcji oglądać z uczniami film udostęp­niony z pulpitu swojego ekranu;

- czy możesz opubli­kować w Inter­necie prace uczniów, by reszta klasy miała do nich dostęp;

- i więcej…

Zapra­szamy na stronę centrum​cy​frowe​.pl

Oprac. Ewa Pronobis-Sosnowska