Święto Pluszo­wego Misia

Święto Pluszo­wego Misia

25 listo­pada na całym świecie obcho­dzimy Świa­towy Dzień Pluszo­wego Misia, który został usta­no­wiony w 2002 roku w setną rocz­nicę wypro­du­ko­wania pierw­szej zabawki w kształcie misia.

Od wielu lat w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek w tym dniu odby­wały się liczne zajęcia eduka­cyjne poświę­cone lite­rackim, bajkowym czy filmowym misiom. W tym roku nie mogąc spotkać się z najmłod­szymi na trady­cyj­nych spotka­niach zachę­camy do zapo­znania się z wybra­nymi tytu­łami, które mamy w naszym księ­go­zbiorze. Wszystkie zapro­po­no­wane książki można wypo­ży­czyć poprzez katalog Integro. Zachę­camy do czytania.

Okładki książek o misiach

Oprac. Grażyna Ruta-Balińska
Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów