Trzy życio­rysy na jednej drodze powrotu Byd­goszczy do Macierzy

Trzy życio­rysy na jednej drodze powrotu Byd­goszczy do Macierzy

W Czy­telni odbyło się kolejne spo­tkanie z cyklu „Głośne Czy­tanie“. Odbior­cami zajęć byli człon­kowie Byd­go­skiego Koła Pol­skiego Związku Nie­wi­do­mych. Temat doty­czył naszej małej ojczyzny: „Ksiądz Ryszard Mar­kwart, dr Jan Biziel, Jan Macia­szek – trzy życio­rysy na jednej drodze powrotu Byd­goszczy do Macierzy“. Inte­re­su­jącą pre­lekcję przy­go­tował i cie­kawie wygłosił nasz kolega Tomasz Szulc. Poga­dankę i czy­tanie wybra­nych frag­mentów z lite­ra­tury źró­dłowej wzbo­ga­ciła pre­zen­tacja młodych pasjo­natów historii. Naszymi gośćmi spe­cjal­nymi byli Monika i Bartosz, którzy inte­re­sują się historią I i II wojny świa­towej. Kolek­cjo­nują mundury, broń i inne mili­taria z tego okresu. Przy­byli do nas w pol­skich mun­du­rach i opo­wia­dali o swojej pasji. Dobrze, że są tacy młodzi ludzie pamię­ta­jący o prze­szłości ojczyzny. Spo­tkanie przy­go­to­wali: Kata­rzyna Kru­kowska-Cyra­no­wicz, Alina Mel­nicka-Zygmunt, Lidia Pacek, Tomasz Szulc i Mariola Burak.

Mariola Burak
Czy­telnia Główna PBW w Byd­goszczy

Głośne czy­tanie

Głośne czy­tanie

W piątek (28 wrze­śnia 2018 r.) od godz. 11.00 do 13.00 w czy­telni głównej odbę­dzie się kolejne spo­tkanie z cyklu „Głośne czy­tanie“ przy­go­to­wane dla osób nie­wi­do­mych i sła­bo­wi­dzą­cych z Koła Powia­to­wego w Byd­goszczy Pol­skiego Związku Nie­wi­do­mych. Tym razem okazją do spo­tkania są obchody 90. rocz­nicy urodzin Jerzego Sulimy-Kamiń­skiego, naj­wy­bit­niej­szego byd­go­skiego pisarza, autora „Mostu kró­lowej Jadwigi“.

Na zdjęciu: Most Sta­ro­miejski im. Jerzego Sulimy-Kamiń­skiego