Głośne czy­tanie

Głośne czy­tanie

W piątek (28 wrze­śnia 2018 r.) od godz. 11.00 do 13.00 w czy­telni głównej odbę­dzie się kolejne spo­tkanie z cyklu „Głośne czy­tanie“ przy­go­to­wane dla osób nie­wi­do­mych i sła­bo­wi­dzą­cych z Koła Powia­to­wego w Byd­goszczy Pol­skiego Związku Nie­wi­do­mych. Tym razem okazją do spo­tkania są obchody 90. rocz­nicy urodzin Jerzego Sulimy-Kamiń­skiego, naj­wy­bit­niej­szego byd­go­skiego pisarza, autora „Mostu kró­lowej Jadwigi“.

Na zdjęciu: Most Sta­ro­miejski im. Jerzego Sulimy-Kamiń­skiego