Wystawa plene­rowa na Rynku Nowomiej­skim w Toruniu

Wystawa plene­rowa na Rynku Nowomiej­skim w Toruniu

Przygo­to­wana przez Pedago­giczną Biblio­tekę Wojewódzką w Bydgoszczy wystawa z okazji 100-lecia niepod­le­głości, prezen­tu­jąca zdjęcia z okresu między­wo­jen­nego autor­stwa Jana Szyca, jest dostępna dla torunian od 24 września. Po dwóch tygodniach zostanie przenie­siona do obcho­dzą­cego 450-lecie I Liceum Ogólno­kształ­cą­cego w Toruniu.