Wybrane nowości w zbiorach – październik

Wybrane nowości w zbiorach – październik

Edukacja obywa­telska w szkole : krytyczna analiza dyskursu podręcz­ników szkolnych / Violetta Kopińska. – Toruń : Wydaw­nictwo Naukowe Uniwer­sy­tetu Mikołaja Kopernika, 2018.
Sygn. 163241

Książka Violetty Kopiń­skiej została napisana jak na zamó­wienie dzisiej­szych czasów. Po pierwsze, charak­te­ry­zują się one głębokim kryzysem społe­czeń­stwa obywa­tel­skiego, który związany jest nie tylko z wewnętrz­nymi prze­mia­nami i dyskur­sami wokół istoty społe­czeń­stwa obywa­tel­skiego, ale także próbą jego zawłasz­czenia. Po drugie, jesteśmy świadkami inten­sy­fi­kacji poli­tyczno-ideolo­gicz­nych zawirowań wokół polskiej szkoły, których efekty poznamy w najbliż­szej przy­szłości. W obszarze tych dwóch kryzysów odpo­wiedzi poszukuje Violetta Kopińska […]”.
Z recenzji dr hab. Ewy Kuran­to­wicz, prof. DSW

Wysoko oceniam zarówno samą koncepcję badań, jak również sposób prowa­dzenia analizy dyskursu podręcz­ników. Autorka prowadzi ją bowiem bardzo rzetelnie, dokładnie i konse­kwentnie, przy­wo­łując wiele cytatów w tabelach. W ten sposób wnioski są uzasad­nione i wiary­godne, co nie zawsze jest prze­strze­gane w pracach badaw­czych o charak­terze jako­ściowym. Jedno­cze­śnie to swoiste „zdyscy­pli­no­wanie” i pewna (uzasad­niona!) drobia­zgo­wość uzupeł­nione są wielo­aspek­tową inter­pre­tacją, odwo­łu­jącą się do teore­tycz­nych ram analizy. […] Widać tu biegłość i pewną swobodę doświad­czonej już Badaczki w zakresie metody Krytycznej Analizy Dyskursu”.
Z recenzji dr hab. Doroty Pankow­skiej, prof. UMCS

Kompe­tencje rady peda­go­gicznej : komentarz prak­tyczny, wzory uchwał / Piotr Gąsiorek. – 2. wydanie, stan prawny na 20 stycznia 2017 r. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2017.
Sygn. 163252

Opra­co­wanie w sposób komplek­sowy przed­stawia kompe­tencje rady peda­go­gicznej publicz­nego przed­szkola, szkoły i placówki wyni­ka­jące z powszechnie obowią­zu­ją­cych przepisów prawa – ustaw i rozpo­rzą­dzeń. W książce omówiono takie typy kompe­tencji, jak:

 • kompe­tencje stano­wiące rady peda­go­gicznej,
 • opinie rady peda­go­gicznej,
 • wystą­pienia rady peda­go­gicznej o opinie i zgody,
 • poro­zu­mienia rady peda­go­gicznej,
 • zgody oraz wnioski rady peda­go­gicznej.

Każda kompe­tencja została opisana w sposób zupełny, m.in. ze wska­za­niem, na podstawie jakich przepisów prawa oraz w jakim typie jednostki oświa­towej jest wyko­ny­wana. Opisy uzupeł­niono przy­kła­dami uchwał rady peda­go­gicznej podjętymi w zakresie danej kompe­tencji.

Opra­co­wanie uwzględnia stan prawny wyni­ka­jący z reformy oświaty, tj. z przepisów ustaw z dnia 14 grudnia 2016 r.: Prawo oświatowe oraz Przepisy wpro­wa­dza­jące ustawę – Prawo oświatowe.

Kompletny program terapii SAZ : dla osób z zabu­rze­niami ze spektrum autyzmu w wieku rozwo­jowym od 1 roku do 4 lat : podręcznik terapeuty zawie­ra­jący materiały do nauczania 140 umie­jęt­ności podsta­wo­wych krok po kroku / Julie Knapp, Carolline Turnbull ; [przekład Zuzanna Kalicka-Karpowicz]. – Gdańsk : Harmonia Univer­salis – Grupa Wydaw­nicza Harmonia, 2017.
Sygn. 163253

Kompletny program terapii SAZ (Stosowana Analiza Zacho­wania, ang. Applied Behavior Analysis – ABA) stworzony dla osób z zabu­rze­niami ze spektrum autyzmu w wieku rozwo­jowym od około roku do czterech lat. Zawiera wszystko, co jest potrzebne, żeby nauczyć dziecko umie­jęt­ności z poziomu podsta­wo­wego, takich jak prawi­dłowa postawa podczas zajęć, zdolność do mini­mal­nego skupienia uwagi, nawią­zy­wanie i utrzy­my­wanie kontaktu wzro­ko­wego, umie­jęt­ności moto­ryczne, podsta­wowe umie­jęt­ności językowe związane z mową bierną i czynną, podsta­wowe czynności związane z zabawą oraz podsta­wowe umie­jęt­ności samo­ob­słu­gowe. Niniejsza książka powstała w oparciu o dowody naukowe i stanowi prze­wodnik dla tera­peutów, jak krok po kroku wyko­rzy­stać SAZ, żeby nauczyć dziecko ponad 140 umie­jęt­ności podsta­wo­wych. Program można dosto­sować do potrzeb i zain­te­re­sowań ucznia według wskazówek zawartych w książce. Na dołą­czonej płycie DVD można znaleźć pomoce naukowe potrzebne do prze­pro­wa­dzenia programu, w tym ponad 1000 kart z kolo­ro­wymi obrazkami, wygodne wersje programów szcze­gó­ło­wych do wydru­ko­wania, formu­larze danych oraz listy zadań. Autorki udzielają także rad na temat tego, jak stworzyć skuteczne środo­wisko do terapii SAZ, a także dzielą się wieloma prak­tycz­nymi stra­te­giami nauczania, które zapewnią sukces w terapii.

Kształ­cenie uczniów cudzo­ziemców i powra­ca­ją­cych z zagranicy : nowe przepisy, prak­tyczne wskazówki, wzory doku­mentów / [autor Marzenna Czarnocka]. – Warszawa : Oświata Grupa Wydaw­nicza – Wydaw­nictwo Wiedza i Praktyka, copyright 2018.
Sygn. 163258

Przyj­mo­wanie do szkół i kwali­fi­ko­wanie do odpo­wied­nich klas uczniów cudzo­ziemców i powra­ca­ją­cych z zagranicy może stwarzać dyrek­torom wiele problemów. Związane jest to nie tylko ze zmie­nia­ją­cymi się prze­pi­sami, lecz także z coraz częstszym poja­wia­niem sie takich przy­padków w szkołach. Chcąc pomóc dyrek­torom, przy­go­to­wa­liśmy wskazówki dotyczące przepisów zwią­za­nych z kształ­ce­niem uczniów cudzo­ziemców oraz rekru­tacji i kwali­fi­ko­waniu uczniów do poszcze­gól­nych klas. Przed­sta­wiamy również zasady uznawania doku­mentów, na podstawie których uczeń jest przyj­mo­wany do szkoły. Dyrektor dowie się również, kiedy może odmówić przyjęcia takiego ucznia do szkoły. Dodatkowo publi­kacja zawiera najważ­niejsze wzory doku­mentów.

Matma inaczej czyli Pomysły na prze­ła­manie lekcyjnej rutyny / [Joanna Świercz]. – Opole : Wydaw­nictwo Nowik, 2017.
Sygn. 163262

Książka Matma inaczej, czyli pomysły na prze­ła­manie lekcyjnej rutyny prezen­tuje, jak wyglądają prowa­dzone przez Joannę Świercz lekcje mate­ma­tyki, w których biorą udział dzieci i młodzież w wieku 10 – 15 lat. Publi­kacja zawiera pomysły i podpo­wiedzi, jak reali­zować trudne a czasem i nudne tematy. Zapre­zen­to­wane są tu też metody, do wyko­rzy­stania podczas lekcji powtó­rze­nio­wych. Zacznijcie je stosować, a sami zoba­czycie jak bardzo zajęcia mogą się zmienić. Prze­ko­najcie się, w jaki sposób można wyko­rzy­stać różno­rakie narzędzia – i te najno­wo­cze­śniejsze jak tablet czy smartfon, czy te bardziej „trady­cyjne” – karty mate­ma­tyczne, kości albo zaadap­to­wane na potrzeby zajęć gry planszowe, a nawet… packi na muchy.
Książka przyda się nauczy­cielom mate­ma­tyki na lekcjach, ale także może stanowić inspi­rację na zajęcia dodatkowe. Zachęcamy do korzy­stania z niej w pracy z uczniami o specy­ficz­nych potrze­bach eduka­cyj­nych. Mamy nadzieję, że propo­no­wane pomysły sprawdzą się na obozach mate­ma­tycz­nych, koloniach, zielonych szkołach i że będą inspi­racją do Tworzenia własnych zabaw – nie tylko mate­ma­tycz­nych.

Między zabawą a dydaktyką : literacka twórczość Adama Bahdaja dla dzieci i młodzieży / Elżbieta Kruszyńska. – Toruń : Wydaw­nictwo Naukowe Uniwer­sy­tetu Mikołaja Kopernika, 2017.
Sygn. 163266

Któż z nas w dzie­ciń­stwie nie czytał Podróży za jeden uśmiech, Wakacji z duchami czy Stawiam na Tolka Banana? Dziś to niemal kultowe książki kilku pokoleń czytel­ników. Nieza­prze­czalne walory prozy, której autorem jest Adam Bahdaj, to: inter­su­jące kreacje bohaterów lite­rac­kich, doskonała znajomość psychiki dzie­cięcej, atrak­cyjna fabuła, zręcznie zawiązana intryga, szybka akcja i spię­trzanie przygód, wartości wycho­wawcze, humor i optymizm wyra­sta­jący z huma­ni­stycznej wiary w człowieka. Bahdaj to doskonały obser­wator dzie­cię­cych zabaw, miłośnik gór, sportów narciar­skich, znawca topo­grafii Warszawy. Jako pisarz doskonale reali­zował się w różnych odmianach gatun­ko­wych powieści, prowadził inter­tek­stu­alne gry z tradycją literacką, włączając znane motywy baśniowe w nowy kontekst czy też przy­wo­łując przykłady z klasyki lite­ra­tury. Wszystko to stawia go w gronie najlep­szych polskich pisarzy dla dzieci i młodzieży XX wieku. Jego twórczość nabiera szcze­gólnej mocy w czasach, gdy wiele wartości się dezawuuje; staje się ona dla młodego czytel­nika drogo­wskazem i przywraca mu wiarę w porządek świata, w którym dobro zawsze triumfuje nad złem.

Na każde przy­słowie jest zabawa / Piotr Winczewski. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Harmonia – Grupa Wydaw­nicza Harmonia, 2017.
Sygn. 163268

Przy­słowia dostar­czają niepo­wta­rzal­nych możli­wości wszech­stron­nego nauczania dzieci. Stanowią dla kilku­latków istotną możliwość zapo­znania się z barw­no­ścią języka ojczy­stego. Ułatwiają one ponadto paro­latkom oswojenie się z bogactwem życia społecz­nego, a także normami etycznymi. Niniejsza książka pozwala uwierzyć, że przy­słowia mogą także prowo­kować dzieci do inten­sywnej aktyw­ności ruchowej, ale także np.: utrwalać ich wiedzę mate­ma­tyczną, rozwijać wraż­li­wość na barwę, kształ­tować poczucie rytmu… To wszystko dzięki temu, że zapro­po­no­wano w niej nowy sposób opowie­dzenia kilku­latkom o przy­sło­wiach. Każdemu z nich nadano bowiem postać fabu­la­ry­zo­wanej zabawy ruchowej. Materiał adre­so­wany jest do wycho­wawców pracu­ją­cych w przed­szko­lach i pierw­szych trzech klasach szkół podsta­wo­wych, ale także do nauczy­cieli wycho­wania fizycz­nego.

Podręczny słownik terminów AAC (komu­ni­kacji wspo­ma­ga­jącej i alter­na­tywnej) / Magdalena Grycman, Bogusława Beata Kaczmarek. – Wydanie 2. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza Impuls : na zlecenie firmy Program Rozwoju Komu­ni­kacji Makaton : na zlecenie Stowa­rzy­szenia Reha­bi­li­ta­cyjne Centrum Rozwoju Poro­zu­mie­wania, 2017.
Sygn. 163275

Podręczny słownik terminów AAC (komu­ni­kacji wspo­ma­ga­jącej i alter­na­tywnej) jest pierwszą w Polsce tego rodzaju publi­kacją, adre­so­waną do szero­kiego grona zarówno specja­li­stów, jak i rodziców, opiekunów, przy­ja­ciół – osób dzie­lą­cych codzien­ność z dziećmi i dorosłymi doświad­cza­ją­cymi trudności w poro­zu­mie­waniu się. Jest próbą opisania blisko 1600 pojęć odno­szą­cych się do nowego obszaru w polskiej logopedii i peda­go­gice osób niepeł­no­spraw­nych, jakim jest zasto­so­wanie alter­na­tyw­nych i wspo­ma­ga­ją­cych sposobów poro­zu­mie­wania się z dziećmi i dorosłymi z zabu­rze­niami mowy, języka i komu­ni­kacji.

Rada rodziców w świetle reformy systemu oświaty / [Patryk Kuzior]. – Warszawa : Oświata Grupa Wydaw­nicza – Wydaw­nictwo Wiedza i Praktyka, copyright 2018.
Sygn. 163286

Polska oświata jest w szcze­gólnym okresie, wdrażana jest bowiem reforma systemowa. I choć to nie pierwsza duża reforma oświaty, to jednak po raz pierwszy od uchwa­lenia we wrześniu 1991 roku ustawy o systemie oświaty dochodzi do zmian funda­men­tal­nych w podsta­wach prawnych, o które opiera się funk­cjo­no­wanie całego systemu oświaty, bo większość z najważ­niej­szych zagadnień z tym zwią­za­nych od 1 września 2017 r. regu­lo­wana będzie przez ustawę Prawo oświatowe. I nawet jeśli bliższe przyj­rzenie się regu­la­cjom, które niebawem wejdą w życie, prowadzi do wniosku, że w wielu kwestiach szcze­gó­ło­wych nowe przepisy są kopią starych, to jednak przyjąć trzeba, że zasady działania każdego „z trybików mecha­nizmu” wymagają dogłębnej analizy. Celem niniej­szej publi­kacji jest gruntowna analiza reguł funk­cjo­no­wania jednego ze społecz­nych organów funk­cjo­nu­ją­cego w więk­szości typów szkół i placówek, a miano­wicie rady rodziców.

Diagnoza i terapia w pracy logopedy i nauczy­ciela terapeuty : konteksty teore­tyczne i praktyka / pod redakcją naukową Ewy Jeżew­skiej-Krasno­dęb­skiej i Barbary Skałbani. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 163294

Diagnoza i terapia są ważnym tematem w dyskursie pomagania, wspie­rania rozwoju, zwłaszcza w odnie­sieniu do logopedii, peda­go­giki czy psycho­logii. Treścią niniej­szej publi­kacji są zagad­nienia diagnozy i terapii w pracy logopedy i nauczy­ciela-terapeuty, co porząd­kuje niejako i ogranicza zakres podjętych rozważań. Zarówno logopeda, jak i nauczyciel/terapeuta są specja­li­stami, których działania pomocowe regu­lo­wane zapisami prawa wpisują się w działania szkoły i oświa­to­wego systemu pomocy. Mimo znaczą­cego dorobku w logopedii i terapii peda­go­gicznej wciąż pojawiają się nowe prze­strzenie analiz teore­tycz­nych i badań empi­rycz­nych, podkre­śla­jące relację teorii z praktyką. Podjęte w książce dyskursy są udziałem osób tworzą­cych naukę, ale też praktyków, co stanowi o wartości i zróż­ni­co­waniu treściowym publi­kacji.

Struktura książki obejmuje dwie części, które odnoszą się do zapo­wiedzi w tytule. Pierwsza z nich dotyczy diagnozy i terapii w ujęciu logo­pe­dycznym, psycho­lo­gicznym i medycznym, druga zaś podejmuje proble­ma­tykę diagnozy i terapii w ujęciu eduka­cyjnym, peda­go­gicznym i społecznym. Obie perspek­tywy łączą się w działaniu pomocowym, jednak ich konteksty teore­tyczne wyja­śnia­jące mechanizm trudności czy zaburzeń pozostają odrębne, auto­no­miczne, co jest przed­miotem dyskursu podjętego w gronie logopedów. Pytanie o synergię versus rozdziel­ność dyscyplin (subdy­scy­plin) naukowych zajmu­ją­cych się tematyką diagnozy i terapii pozostaje otwarte i stanowi inspi­rację do dalszych poszu­kiwań.

Publi­kację adre­su­jemy do szerokiej grupy odbiorców: specja­li­stów z dziedziny medycyny, logopedii, psycho­logii i peda­go­giki, a także nauczy­cieli i wycho­wawców, którzy zajmują się proble­ma­tyką pomocy psycho­lo­giczno-peda­go­gicznej, jak również przy­szłych nauczy­cieli (studentów), którzy poznają tajemnice zawodu nauczy­ciela. Mamy nadzieję na życzliwe przyjęcie książki i wspólne spotkania w prze­strzeni praktyki pomocowej.

Źródło :
www​.wydaw​nictwo​.umk​.pl
www​.wolter​skluwer​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.fabry​ka​wiedzy​.com
www​.nowik​.com​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl

Światowy Dzień Zwierząt

Światowy Dzień Zwierząt

W Światowym Dniu Zwierząt – 4 paździer­nika – (październik miesiącem dobroci dla zwierząt) naszym małym i dużym czytel­nikom polecamy książkę „Lolek“ Adama Wajraka ze zbiorów biblio­teki, zakupioną w ramach Naro­do­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa.

Lolek / Adam Wajrak ; ilustracje Mariusz Andrysz­czyk. – Warszawa : Wydaw­nictwo Agora, 2017. Sygnatura M 164932

Lolek jest kudłatym stwo­rze­niem o wielkim sercu i trudnej prze­szłości, który ma tylko jedno marzenie: znaleźć swoich ludzi. Ale trafić na tych właści­wych wcale nie jest łatwo. Szcze­gólnie zimą w okolicach Puszczy Biało­wie­skiej. Pier­wo­wzorem głównego bohatera książki jest pies, który pewnego dnia pojawił się w życiu Adama Wajraka i jego żony Nurii i który dziś mieszka z nimi w Tere­mi­skach.

Opis z okładki
„Każdy pies marzy aby być z jakimś czło­wie­kiem, a wielu ludzi marzy o tym, by spotkać psa. Czasami wystarczy przypadek, żeby się spotkać, a czasami trzeba się trochę rozejrzeć. Dlatego tę ksią­żeczkę dedykuję wszystkim pieskom, które jeszcze nie odnalazły swojego człowieka i wszystkim ludziom, którzy nie odnaleźli jeszcze swojego psa. A tym, którzy się już odnaleźli, życzę szczęścia.“
Adam Wajrak („Lolek”, Posłowie, s. 134)

Polecane nowości w zbiorach audio­wi­zu­al­nych

Polecane nowości w zbiorach audio­wi­zu­al­nych

Przemoc niejedno ma imię” to pakiet trzech filmów profi­lak­tycz­nych, adre­so­wa­nych do uczniów starszych klas szkoły podsta­wowej oraz szkoły ponad­pod­sta­wowej.
Filmy dotyczą nowych form przemocy w szkole i sposobów radzenia sobie z nimi. Szcze­gólna uwaga została poświę­cona nowemu zjawisku jakim jest hejt. Gdzie kończy się konstruk­tywna krytyka, a gdzie zaczyna się hejt? Jakie są konse­kwencje hejtu? Kiedy przybiera znamiona prze­stęp­stwa? Kim są ofiary, a kim sprawcy? Na te pytania stara się odpo­wie­dzieć pierwszy film z serii, kolejny zaś traktuje o zjawisku przemocy psychicznej wśród społecz­ności szkolnej. Trzeci film to próba pokazania sposobów radzenia sobie z różnymi formami przemocy w szkole – omówiona została m.in. metoda poro­zu­mienia bez przemocy.

Filmy są adre­so­wane do uczniów starszych klas szkoły podsta­wowej oraz ponad­pod­sta­wowej:

 • Hejt – przemoc w Inter­necie;
 • Bullying – przemoc rówie­śnicza w szkole;
 • Postawy wobec przemocy rówie­śni­czej.

Filmy zawierają:

 • część popu­lar­no­nau­kową (trwającą ok. 15 minut),
 • wypowiedź eksperta (ok. 5 – 6 minut)
 • scena­riusz lekcji.

Pakiet multi­me­dialny to ok. 60 minut materiału filmowego oraz 3 scena­riusze.

Źródło: https://​www​.multie​du​catio​.pl/

Hejt – przemoc w inter­necie. 1 [Film] / Multie​du​catio​.pl ; reżyseria, zdjęcia Marcin Wołkowicz. – [Piaseczno] : Multie​du​catio​.pl, 2018. Sygnatura: Og 363DVD
Bullying – przemoc rówie­śnicza w szkole. 2 / [Film] / Multie​du​catio​.pl ; reżyseria, zdjęcia Marcin Wołkowicz. – [Piaseczno] : Multie​du​catio​.pl, 2018. Sygnatura: Og 364DVD
Postawy wobec przemocy rówież­ni­czej. 3 [Film] / Multie​du​catio​.pl ; reżyseria, zdjęcia Marcin Wołkowicz. – [Piaseczno] : Multie​du​catio​.pl, 2018. Sygnatura: Og 365DVD

Wybrane nowości w zbiorach – wrzesień

Wybrane nowości w zbiorach – wrzesień

Terapia zajęciowa w dysfunk­cjach narządu ruchu / redakcja naukowa Aneta Bac. – Wydanie I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Lekarskie PZWL, 2018.
Sygn. 164310, 164311

Dysfunkcje narządu ruchu są najczęstszą grupą schorzeń wśród pacjentów. Aby skutecznie im pomóc, należy sięgać po zróż­ni­co­wane środki tera­peu­tyczne. Jedną z metod, która stanowi niezbędny element właściwie prowa­dzonej reha­bi­li­tacji oraz potrafi znacząco podnieść jakość życia osoby chorej nawet w sytuacji, gdy walczy ona z chorobą postę­pu­jącą i niewy­le­czalną, jest terapia zajęciowa.
Podręcznik ten jest kolejną pozycją z serii „Terapia zajęciowa”, tak jak poprzednie, opra­co­waną przez praktyków i zarazem nauczy­cieli akade­mic­kich.
Bogato ilustro­wana publi­kacja (ponad 160 rycin):
• komplek­sowo przed­stawia teore­tyczne i prak­tyczne aspekty pracy terapeuty zaję­cio­wego z pacjentem z dysfunkcją narządu ruchu,
• pokazuje możli­wości i sposoby pracy m.in. w przy­pad­kach dysfunkcji pocho­dzenia neuro­lo­gicz­nego, orto­pe­dycz­nego, reuma­to­lo­gicz­nego i urazowego,
• zawiera krótką charak­te­ry­stykę wybranych schorzeń narządu ruchu oraz opis towa­rzy­szą­cych im typowych objawów, mających znaczący wpływ na obniżanie funk­cjo­nal­ności pacjentów,
• omawia sposoby prze­miesz­czania się chorych z dysfunk­cjami narządu ruchu z uwzględ­nie­niem podsta­wowej wiedzy z zakresu protetyki i ortotyki,
• przed­stawia studia przy­padków ilustru­jące postę­po­wanie terapeuty zaję­cio­wego oraz zasto­so­wa­nych przez niego rozwiązań tera­peu­tycz­nych,
• zawiera treści zgodne ze stan­dar­dami szkolenia i pracy terapeuty zaję­cio­wego w krajach Unii Euro­pej­skiej.
Podręcznik polecany osobom kształ­cącym się na kierun­kach terapia zajęciowa oraz fizjo­te­rapia. Będzie również pomocny dla aktywnych zawodowo tera­peutów zaję­cio­wych, fizjo­te­ra­peutów i reha­bi­li­tantów.

Archi­tek­tura szkolna II Rzeczy­po­spo­litej / Michał Pszczół­kowski. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydaw­niczy Michał Koliński, 2017.
Sygn. 164378

Walka z anal­fa­be­ty­zmem i powszechny dostęp do edukacji w latach między­wo­jen­nych stresz­czały się w słowach: „Budowa szkół powszech­nych to fundament niepod­le­głości Polski”. To właśnie wówczas została zaini­cjo­wana ożywiona dzia­łal­ność inwe­sty­cyjna w zakresie budow­nictwa szkolnego, służąca temu, by po latach zaborów wszystkie dzieci mogły uczyć się w godnych warunkach.
Archi­tek­tura szkolna II Rzeczy­po­spo­litej (1918 – 1939) ukazuje, jak rozwijało się polskie szkol­nictwo, jak projek­to­wano i reali­zo­wano budynki, będące połą­cze­niem tradycji i nowo­cze­sności. „Budujmy szkoły!” – w myśl tego hasła wznoszono nie tylko repre­zen­ta­cyjne gmachy w dużych miastach, ale także wiele szkół na wsiach i w miastecz­kach. Rozwój szkol­nictwa powszech­nego był prio­ry­tetem Mini­ster­stwa Wyznań Reli­gij­nych i Oświe­cenia Publicz­nego, a projekty szkół często powie­rzano znanym, w tym najwy­bit­niej­szym archi­tektom.
Celem nowej publi­kacji Michała Pszczół­kow­skiego jest popu­la­ry­zacja wiedzy na temat między­wo­jennej archi­tek­tury szkolnej, wiele uwagi poświę­cono zagad­nie­niom opieki i ochrony istnie­ją­cych budynków. W książce zostały też uwzględ­nione obiekty z terenu Kresów Wschod­nich, znaj­du­jące się obecnie za wschodnią granicą Polski. Archi­tek­turę szkolną II Rzeczy­po­spo­litej wzbo­ga­cają unikalne materiały archi­walne i współ­czesne zdjęcia, doku­men­tu­jące stan między­wo­jen­nych budynków szkolnych.

Edukacja między­kul­tu­rowa na rzecz zrów­no­wa­żo­nego rozwoju / Aneta Rogalska-Mara­sińska. – Łódź : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Łódzkiego, 2017.
Sygn. 164381

Inspi­racją do powstania książki była potrzeba podzie­lenia się z Czytel­ni­kiem obser­wa­cjami oraz naukową refleksją nad współ­czesną wielo­kul­tu­rową rzeczy­wi­sto­ścią społeczną i współ­two­rzącym ją czło­wie­kiem. Autorka łączy prezen­to­waną proble­ma­tykę z postu­latem naprawy relacji między­ludz­kich i między­kul­tu­ro­wych poprzez zgodę na powszechną reali­zację idei zrów­no­wa­żo­nego rozwoju, którą postrzega jako niezbędny dziś cel aktyw­ności społecz­ności globalnej. Sugeruje wyko­rzy­stanie edukacji między­kul­tu­rowej, dostrze­gając w niej najbar­dziej uzasad­nione narzędzie wycho­wawcze, aby wielo­kul­tu­rowa społecz­ność globu dokonała zmiany swoich postaw i wybrała odbudowę podsta­wo­wych środowisk życia ludzi (przy­rod­ni­czego, kultu­ro­wego, społecz­nego i gospo­dar­czego) na zasadach harmonii i współ­bycia, z odrzu­ce­niem narracji zysku, rabun­kowej gospo­darki, przymusu rywa­li­zacji oraz niechęci wobec drugiego człowieka. Znaczącym i nowa­tor­skim spoj­rze­niem na wyzwania zrów­no­wa­żo­nego rozwoju jest odwołanie się do obszaru kultury, który jest jednym z głównych, a zarazem najczę­ściej pomi­ja­nych filarów koncepcji zrów­no­wa­żenia.

Słownik pojęć psycho­lo­gicz­nych do wyko­rzy­stania w rozmowach z partnerem, szefem, przy­ja­cielem, a nawet wrogiem / redakcja Dorota Krze­mionka. – Kielce : Wydaw­nictwo Charak­tery, 2017.
Sygn. 164290, 164291p

Psycho­logia, choć jest nauką młodą, dorobiła się wielu terminów; słowniki psycho­logii (Andrew Colmana czy Arthura i Emily Reberów) liczą sobie ponad tysiąc stron. Nasz słownik ma inny charakter – skupia się głównie na terminach nieoczy­wi­stych, zaska­ku­ją­cych. Pochodzą one z różnych dziedzin i nurtów w psycho­logii, są wśród nich pojęcia z obszaru psycho­logii osobo­wości i zdrowia, psycho­logii klinicznej i społecznej; repre­zen­tują podejście poznawcze, psycho­dy­na­miczne i beha­wio­ralne.
Słownik zaczyna się od abulii, a kończy na żargo­no­afazji. Obejmuje około 250 haseł, zwykle obszernie omówio­nych, w oparciu o współ­czesną wiedzę psycho­lo­giczną. Ich znaczenie przy­bli­żają przykłady, nierzadko anegdoty. Na przykład pod hasłem syndrom sztok­holmski prze­czy­tamy historię wielkiej miłości kasjerki ze szwedz­kiego banku do rabusia, który podczas napadu trzymał ją na muszce przez dwa dni. I znaj­dziemy wyja­śnienie, jak zrodziło się to uczucie, co się za nim kryje. A przy pojęciu anulo­wanie dowiemy się, co może oznaczać dziecięca zabawa w omijanie szczelin na chodniku i dlaczego następ­nego dnia po awanturze małżonek przynosi nam bukiet róż.
Reak­tancja, prokra­sty­nacja, alek­sy­tymia – warto znać takie terminy, pozwolą nie tylko zabłysnąć w towa­rzy­stwie, ale też lepiej zrozumieć reakcje własne i innych ludzi. A ponieważ, jak twierdził Ludwig Witt­gen­stein, „Granice języka są granicami naszego świata”, wierzymy, że książka ta poszerzy świat niejed­nego czytel­nika. Mam nadzieję, że będzie to inspi­ru­jąca lektura.

Dorota Krze­mionka

Gotowość nauczy­cieli do stoso­wania nowo­cze­snych tech­no­logii infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyj­nych / Wojciech Czerski. – Lublin : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Marii Curie-Skło­dow­skiej, 2017.
Sygn. 164383

W ostatnich latach z prawdziwą satys­fakcją odnotować trzeba wzrost liczby prac doty­czą­cych eduka­cyj­nych konse­kwencji rozwoju tech­no­logii infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyj­nych, zwłaszcza że rosnącej liczbie publi­kacji towa­rzyszy posze­rzenie pola badań i refleksji oraz – co istotne – dbałość o ich poziom mery­to­ryczny. […] W tym „modnym“ kierunku dociekań mieści się książka Wojciecha Czer­skiego. […] Praca powinna okazać się atrak­cyjna dla tych pedagogów i nauczy­cieli, którzy w imię własnych pasji infor­ma­tycz­nych czy medial­nych, świadomi rosnącej roli tech­no­logii infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyj­nych oraz ich znaczenia dla kształtu współ­cze­snej edukacji w Polsce, podejmują trud racjo­nal­nego i efek­tyw­nego wyko­rzy­stania mediów cyfrowych w swej pracy zawodowej dla dobra powie­rzo­nych ich pieczy dzieci i młodzieży.

Z recenzji dr hab. Macieja Tanasia, prof. nadzw. APSNASK

Kompe­tencje mate­ma­tyczne i podsta­wowe kompe­tencje naukowo-tech­niczne w edukacji wcze­snosz­kolnej / Barbara Dudel, Małgo­rzata Głoskowska-Sołdatow. – Toruń : Wydaw­nictwo Adam Marszałek, 2017.
Sygn. 164389

Autorki są orędow­nicz­kami i propa­ga­tor­kami urze­czy­wist­niania nowo­cze­snych idei dydak­tycz­nych. Kreatywny dobór propo­no­wa­nych na łamach książki strategii kształ­cenia stymu­lu­ją­cych kompe­tencje uczniów, kore­spon­du­ją­cych z ich potrze­bami poznaw­czymi i zain­te­re­so­wa­niami, jest czytelnym i niezwykle ważnym prze­sła­niem eduka­cyjnym skie­ro­wanym do wszyst­kich osób zain­te­re­so­wa­nych rozwojem dziecka. Wyła­nia­jący się z lektury publi­kacji postulat kieruje uwagę odbiorcy na kreowanie zróż­ni­co­wa­nego środo­wiska uczenia się, w którym uczniowie zyskują możliwość wielo­zmy­sło­wego sposobu doświad­czania otacza­ją­cego świata, jego samo­dziel­nego warto­ścio­wania i inter­pre­to­wania, a tym samym – budowania własnych kompe­tencji poznaw­czych.

Z recenzji wydaw­ni­czej dr hab. Katarzyny Boraw­skiej-Kalbar­czyk

Logopedia między­kul­tu­rowa / redakcja naukowa Ewa Czaplewska. – Gdańsk : Harmonia Univer­salis – Grupa Wydaw­nicza Harmonia, copyright 2018.
Sygn. 164391, 164392

Poddany ocenie wydaw­ni­czej tom z jednej strony beza­pe­la­cyjnie podtrzy­muje najwyższy naukowy poziom tomów wcze­śniej­szych, z drugiej – z dużą naukową śmia­ło­ścią […] poszerza granice współ­cze­snej logopedii, rede­fi­niując jej przedmiot. […] Opinio­wane opra­co­wanie składa się z trzech wyraźnie zazna­czo­nych części: I – Język i kultura; II – Rozwój osób dwuję­zycz­nych; III – Różnice kulturowe i językowe a logopedia.

Z recenzji prof. UP, dra hab. Mirosława Michalika

Logopedia między­kul­tu­rowa” to kolejny tom z serii LOGOPEDIA XXI WIEKU – jednego z najważ­niej­szych projektów wydaw­nictwa naukowego Harmonia Univer­salis. Obejmuje on stwo­rzenie serii mono­grafii naukowych z zakresu najistot­niej­szych problemów współ­cze­snej logopedii pod redakcją prof. UG, dra hab. Stani­sława Milew­skiego oraz prof. UG, dr hab. Ewy Czaplew­skiej z Katedry Logopedii Uniwer­sy­tetu Gdań­skiego, pod oficjalnym patro­natem Polskiego Towa­rzy­stwa Logo­pe­dycz­nego.

Edukacja niesły­szą­cych : wczoraj, dziś i jutro / redakcja naukowa Elżbieta Woźnicka. – Wydanie pierwsze. – Łódź : Wydaw­nictwo Akademii Huma­ni­styczno-Ekono­micznej, 2017.
Sygn. 164395

Mono­grafia ma charakter teore­tyczno-prak­tyczny i jest wyrazem poszu­kiwań zmian w polskiej surdo­pe­da­go­gice, które wskazują najnowsze kierunki działań na rzecz osób niesły­szą­cych. Doko­nu­jące się zmiany społeczne, w ocenie Autorów, dotyczą koncepcji wybranych teorii i rozwiązań w zakresie reha­bi­li­tacji i edukacji osób głuchych, ich miejsca w społe­czeń­stwie.

Inte­gracja senso­ryczna przez cały rok / Magdalena Charbicka. – Warszawa : Difin, 2017.
Sygn. 164397, 164398

Książka napisana została w formie prze­wod­nika dla osób niezwią­za­nych z terapią inte­gracji senso­rycznej, czyli rodziców, nauczy­cieli i innych specja­li­stów, aby przy­bliżyć im w sposób czytelny te zagad­nienia.
W publi­kacji zawarte zostały definicje, podstawy teore­tyczne założeń inte­gracji senso­rycznej oraz opisy charak­te­ry­zu­jące podsta­wowe systemy zmysłowe. Dużą część książki stanowią propo­zycje zabaw, historii, pomysły do wyko­rzy­stania zarówno przez rodziców w domu, jak i przez nauczy­cieli przed­szkoli czy profe­sjo­na­li­stów zajmu­ją­cych się na co dzień terapią. Uzupeł­nie­niem książki są tabelki poma­ga­jące określić poziom funk­cjo­no­wania naszego dziecka.

Mózg na nowo odkryty : początki polskiej myśli naukowej o roli neuronów w życiu psychicznym / Krzysztof Jodzio. – Wydanie I. – Warszawa : Diffin, 2017.
Sygn. 164401, 164402

W książce opisano genezę i wielo­kie­run­kowy rozwój badań oraz refleksji nad neuro­bio­lo­gicz­nymi korze­niami ludzkiej umysło­wości w świetle dawnych publi­kacji wydanych w Polsce do połowy XX wieku. Publi­kacja ukazuje wkład polskiej myśli naukowej w kształ­to­wanie się wiedzy o mózgu, umyśle oraz ich wzajem­nych i złożonych powią­za­niach zarówno u osób zdrowych, jak i u pacjentów z rozma­itymi scho­rze­niami neuro­lo­gicz­nymi i/lub psychicz­nymi.
Książka adre­so­wana jest do szero­kiego grona czytel­ników, w tym przed­sta­wi­cieli środowisk naukowych (neurop­sy­cho­logów, neuro­bio­logów, filozofów) i specja­li­stów praktyków (psycho­logów klinicz­nych, neuro­lo­go­pedów, lekarzy specja­li­zu­ją­cych się w neuro­logii, neuro­chi­rurgii, psychia­trii, geriatrii, reha­bi­li­tacji). Ponadto, z uwagi na walor eduka­cyjny, obszerne fragmenty książki można wyko­rzy­stać w pracy dydak­tycznej na poziomie szkoły wyższej.

Perspek­tywy badawcze proble­ma­tyki zagrożeń życia / Brunon Hołyst. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, cop. 2017.
Sygn. 164411

Skła­da­jąca się z czterech tomów seria wydaw­nicza „Przeciwko życiu” została poświę­cona najbar­dziej funda­men­talnym i nieustannie aktualnym problemom zagrożeń życia człowieka. Zagad­nienie to dotyczy jednej z naszych podsta­wo­wych potrzeb: potrzeby bezpie­czeń­stwa. Jej depry­wacja unie­moż­liwia prawi­dłowy rozwój osobowy, emocjo­nalny i psychiczny. Jest zatem oczywiste, że kwestia zagrożeń ludzkiego życia nurtuje społecz­ności w skali globalnej, lokalnej, a także w wymiarze indy­wi­du­alnym.
W tomie 1 Autor przed­stawia szeroki wachlarz perspektyw teore­tyczno-badaw­czych ujęcia proble­ma­tyki życia i śmierci. W tomie 2 zostaną omówione zagad­nienia dotyczące wojen i konfliktów zbrojnych oraz terro­ryzmu. W tomie 3 Autor dokona analizy kwestii obej­mu­ją­cych działania jednostki przeciwko życiu innych (prze­stęp­czość przeciwko życiu, uwarun­ko­wania sytu­acyjne i kul-turowe). Tom 4 będzie dotyczyć proble­ma­tyki afirmacji życia w wymiarze holi­styczno-ekolo­gicznym, biolo­giczno-medycznym, kulturowo-społecznym, inter­per­so­nalnym i intra­per­so­nalnym.
W części I tego tomu Autor analizuje zagro­żenia życia człowieka z różnych perspektyw, m.in. biolo­gicznej, medycznej, socjo­lo­gicznej, psycho­lo­gicznej, prawnej, filozo­ficznej i reli­gijnej. W części II zaś rozpa­truje omawianą proble­ma­tykę pod kątem dwóch obszer­nych kategorii czynników: zagrożeń w dużym stopniu nieza­leż­nych od ludzi, np. mikro­bio­lo­gicz­nych, gene­tycz­nych czy klima­tycz­nych, oraz zagrożeń, które wynikają z destruk­tywnej dzia­łal­ności człowieka zarówno wobec natury, jak i wobec własnej osoby. Autor podejmuje próbę dokonania inte­gracji i syntezy wiedzy doty­czącej proble­ma­tyki zagrożeń życia, co stanowi przed­się­wzięcie, które nie zostało dotąd w tak szerokim zakresie podjęte ani w lite­ra­turze polskiej, ani obco­ję­zycznej.

Deter­mi­nanty społeczne i kulturowe / Brunon Hołyst. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, copyright 2018.
Sygn. 164412

W tomie 2 zostały omówione zagad­nienia dotyczące m.in. wojen, konfliktów społecz­nych oraz terro­ryzmu.
Autor podejmuje próbę dokonania inte­gracji i syntezy wiedzy doty­czącej proble­ma­tyki zagrożeń życia, co stanowi przed­się­wzięcie, które nie zostało dotąd w tak szerokim zakresie podjęte ani w lite­ra­turze polskiej, ani obco­ję­zycznej.

Źródło :

www​.charak​tery​.eu
www​.pzwl​.pl
www​.km​.com​.pl
www​.wydaw​nictwo​.uni​.lodz​.pl
www​.wydaw​nictwo​.umcs​.eu
www​.marszalek​.com​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.wydaw​nictwo​.ahe​.lodz​.pl/
www​.difin​.pl
www​.pwn​.pl

Wybrane nowości w zbiorach – lipiec

Wybrane nowości w zbiorach – lipiec

Rodzina uczniów zdolnychRodzina uczniów zdolnych / Sylwia Gwiaz­dowska-Stańczak, Andrzej E. Sękowski. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2018.
Sygn. 164278, 164279

Książka o współ­za­leż­ności pomiędzy tym, jak dzieci postrze­gają swoje rodziny, a ich osią­gnię­ciami szkolnymi.
Zagad­nienia przed­sta­wione w książce dotyczą postrze­gania rodziny przez uczniów z wysokimi osią­gnię­ciami szkolnymi. Podej­mo­wanie tematyki rodziny z perspek­tywy naukowej jest szcze­gólnym wyzwaniem, ponieważ każdy człowiek ma osobiste doświad­czenia związane z rodziną. W książce rodzina jest opisywana z punktu widzenia ucznia. Ujęcie relacji i stosunków rodzin­nych z perspek­tywy dziecka jest zabiegiem potrzebnym i celowym, ponieważ nie tylko faktyczna postawa rodzica, ale przede wszystkim jej percepcja przez dziecko ma ogromne znaczenie dla jego rozwoju.

Rodzina wobec nieuleczalnej choroby dzieckaRodzina wobec nieule­czalnej choroby dziecka : aspekty tana­to­pe­da­go­giczne / Grzegorz Godawa. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 164280

Celem niniej­szej pracy jest próba przed­sta­wienia niektó­rych doświad­czeń codzien­nego życia rodzin nieule­czalnie chorych dzieci objętych opieką hospi­cyjną. Książka ma charakter empi­ryczny i zawiera analizę danych uzyska­nych i opra­co­wa­nych zgodnie z meto­do­logią teorii ugrun­to­wanej, zinter­pre­to­waną przez K. Charmaz. Uczest­ni­kami badań byli człon­kowie rodzin chorych dzieci, którzy podzie­lili się swoimi doświad­cze­niami i prze­my­śle­niami.
Książka powstała w celu prezen­tacji prak­tycz­nego wymiaru życia rodziny znaj­du­jącej się w specy­ficznej, niezmiernie trudnej sytuacji choroby i zagro­żenia życia dziecka. Tana­to­pe­da­go­giczny wymiar ludzkiej egzy­stencji stanowi istotny kontekst podjętych rozważań. Analiza danych uzyska­nych w wywiadach i w czasie obser­wacji uczest­ni­czącej w życiu rodziny pozwala określić, jak rodziny objęte opieką domowego hospicjum usto­sun­ko­wały się do choroby dziecka i do nowych warunków życia. Dzięki temu możliwe jest wskazanie prak­tycz­nych sposobów reali­zacji zadań rodzin dzieci objętych opieką domowego hospicjum.

Polityka wsparcia niefor­mal­nych opiekunów niesa­mo­dziel­nych osób starszych : na podstawie zmian prawnych w latach 2003 – 2015 / Rafał Baka­lar­czyk. – Warszawa : Wydaw­nictwa Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego, 2018.
Sygn. 164211

Analiza problemów polityki wsparcia niefor­mal­nych opiekunów niesa­mo­dziel­nych osób starszych: ryzyka socjal­nego pono­szo­nego przez opiekunów oraz roli, jaką pełnią w opiece nad seniorami, a także ewolucji celów i rodzajów polityki wsparcia opiekunów.

Autor na podstawie aktów prawnych i doku­men­tacji formułuje diagnozę mającą posłużyć wyzna­czeniu kierunku zmian prawnych w zakresie polityki senio­ralnej.

Pierwsza pogłę­biona naukowo analiza tematu i syste­ma­ty­zacja wiedzy z dziedziny.

Rozwód jako procesRozwód jako proces : perspek­tywa dorosłych i dzieci / Magdalena Błażek, Alek­sandra Lewan­dowska-Walter. – Warszawa : Difin, 2017.
Sygn. 164214, 164215

Książka przybliża specyfikę sytuacji rozwo­dowej rozu­mianej jako procesu prze­bie­ga­ją­cego w trzech fazach: okresu nasi­lo­nego konfliktu małżeń­skiego poprze­dza­ją­cego decyzję o rozstaniu, okresu formal­nego rozwodu oraz okresu poroz­wo­do­wego cechu­ją­cego się licznymi zmianami i wyma­ga­ją­cego adaptacji do nich. W każdym z tych okresów ukazano problemy i trudności z perspek­tywy dorosłych i dzieci z uwzględ­nie­niem modeli wyja­śnia­ją­cych ich funk­cjo­no­wanie oraz efek­tyw­ność procesów adap­ta­cyj­nych.
Autorki opisały problemy istotne z perspek­tywy osób zajmu­ją­cych się zarówno diagnozą, jak i poma­ga­niem rodzinom w sytuacji około­ro­zwo­dowej, w tym uwaga poświę­cona została trud­no­ściom wyni­ka­jącym ze współ­cze­snych przemian rodziny (rozwód w rodzinie prze­by­wa­jącej na migracji i powrót części rodziny do kraju; rekon­strukcja systemu rodzin­nego przed formalnym orze­cze­niem rozwodu itp.).

Książka zain­te­re­suje profe­sjo­na­li­stów (psycho­logów, pedagogów, prawników, sędziów, media­torów, tera­peutów), ale poprzez swoją prak­tyczną formę (opisy przy­padków, wskazówki zawarte w ramkach dotyczące rozu­mienia zachowań i postę­po­wania w różnych sytu­acjach) może być również przydatna dla dorosłych znaj­du­ją­cych się w sytuacji rozwodu i poszu­ku­ją­cych pomocy dla siebie i swoich dzieci.

Człowiek i piesCzłowiek i pies : o głaskaniu, stresie i oksy­to­cynie / Christoph Jung, Daniela Pörtl ; tłuma­czenie Agnieszka Haładyj ; konul­tacja mery­to­ryczna Łukasz Bożycki. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, 2017.
Sygn. 163235

Co jest tak niezwy­kłego w przyjaźni między psem a czło­wie­kiem?
Jaki sens kryją te wszystkie historie o psach, które ponoć czytają w myślach, podsłu­chują nasze rozmowy przy kawie i znikają błyska­wicznie, gdy wspomni się o czymś nieprzy­jemnym, jak na przykład wizyta u wete­ry­narza? Czy relacja człowieka i psa jest naprawdę czymś wyjąt­kowym, czy jedynie – patrząc z zimnym dystansem – wyol­brzy­mioną przez ludzi, w gruncie rzeczy całkiem „błahą” sprawą? Mniej więcej tak samo „błahą”, jak relacja z wieloma innymi zwie­rzę­tami, które czują się pod naszą opieką lepiej lub gorzej. Czy pies jest „szczę­śliwy” ze swojego życia w rodzinie skła­da­jącej się jedynie tylko z ludzi i czego potrze­buje, żeby być „szczę­śliwym”? A czego potrze­bują jego pan i pani, żeby być równie „szczę­śli­wymi”?
Christoph Jung i Daniela Pörtl poszukują odpo­wiedzi na te pytania i opowia­dają o kulisach szcze­gól­nego part­ner­stwa między czło­wie­kiem i psem. Obja­śniają, dlaczego kochamy psy i w jaki sposób nasza wspólna historia sprawia, że nie da się mówić o psach, nie mówiąc o ludziach. A także odwrotnie: nie możemy mówić o ludziach, nie wspo­mi­nając o psach.

Homo­sek­su­alizm : przegląd świa­to­wych analiz i badań : przyczyny, objawy, terapia, aspekty społeczne / Beata Wieczorek. – Warszawa : Fronda PL, 2018.
Sygn. 164231, 164232

Pierwsza na polskim rynku prze­kro­jowa książka stano­wiąca przegląd badań zjawiska homo­sek­su­alizmu. Analiza dowodów naukowych na poparcie konku­ren­cyj­nych hipotez odno­szą­cych się do tego, czym jest homo­sek­su­alizm i jak powstaje.

Wszech­stronne i inter­dy­scy­pli­narne opra­co­wanie: naświe­tla­jące zagad­nienie od strony historii i staty­styki, poprzez prawo, kwestie medyczne, terapię i zjawiska społeczne, aż po listę orga­ni­zacji pomo­co­wych czy porady prak­tyczne.

Internet złych rzeczyInternet złych rzeczy / Julia Chmie­lecka. – Bielsko-Biała : Wydaw­nictwo Pascal, 2017.
Sygn. 164233, 164234, 164235

#cyber­bul­lying #porno­gra­fia­dzie­cieca #haking #cyber­ter­ro­ryzm #trol­lo­wanie #handel­nar­ko­ty­kami #phishing #stalking

To tylko niektóre z zagrożeń czyha­ją­cych w sieci. I wcale nie trzeba ich szukać w Darknecie. Są na Facebooku, Snap­chacie czy Twiterze. We wszyst­kich miejscach, do których dostęp macie Ty i Twoje dzieci.

By paść ofiarą cyber­prze­stępców, wystarczy niewiele – zwykła ludzka ciekawość lub dziecięca naiwność. Tkwimy w iluzji, że złe rzeczy, które przy­tra­fiają nam się w sieci, nie są naszą winą i nie chcemy wziąć odpo­wie­dzial­ności za swoją nieuważ­ność czy głupotę. Internet złych rzeczy istnieje wszędzie. I tylko od nas zależy, czy damy mu się pochłonąć. W Darknecie porno­grafia dziecięca jest twarda i brutalna, a pedofile bez skrupułów. Materiały z Clearnetu są mniej szokujące i często nie można ich uznać za porno­gra­ficzne, choćby zdjęcia dzieci na basenie czy na plaży. Ile takich zdjęć chłopców i dziew­czynek trafia na Facebooka?

Kinezjologia edukacyjnaKine­zjo­logia eduka­cyjna w pracy z dzieckiem z niepeł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną / Magdalena Wójcik. – Lublin : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Marii Curie-Skło­dow­skiej, 2017.
Sygn. 164238

Specyfika pracy z dziećmi z niepeł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną zmusza pedagogów i tera­peutów do ciągłych poszu­kiwań nowych metod pracy, które zachęcą dzieci do pozna­wania najbliż­szego otoczenia. Wymaga to jednak wielkiego wyczucia i zrozu­mienia problemu, by umie­jętnie dosto­sować konkretne ćwiczenia do rodzaju zaburzeń u danego dziecka. Nie każda bowiem metoda może być wyko­rzy­stana w terapii dzieci z wszyst­kimi niepeł­no­spraw­no­ściami, nie oznacza to jednak, iż nie możemy z powo­dze­niem wyko­rzy­stywać pewnych jej elementów. Nie ma metody, która spraw­dza­łaby się w każdej sytuacji proble­mowej, którą można stymu­lować i uspraw­niać wszelkie zabu­rzenia rozwojowe – dlatego zadaniem pedagogów i tera­peutów jest wyćwi­czenie w sobie umie­jęt­ności doboru poszcze­gól­nych ćwiczeń do zamierzeń tera­peu­tycz­nych.
Jedną z metod, która może pomóc dzieciom w maksy­malnym, na miarę ich możli­wości, rozwoju tak ważnych umie­jęt­ności percep­cyjno-moto­rycz­nych, jest kine­zjo­logia eduka­cyjna.
Zapre­zen­to­wane w niniej­szej pracy badania dotyczą znaczenia oraz stopnia efek­tyw­ności kine­zjo­logii eduka­cyjnej w rozwi­janiu podsta­wo­wych umie­jęt­ności szkolnych u dzieci z niepeł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną w lekkim stopniu, a szcze­gó­łowe scena­riusze zajęć tera­peu­tycz­nych dają możliwość wdrożenia tych oddzia­ływań w proces eduka­cyjno-tera­peu­tyczny.
Publi­kacja ze względu na tematykę, adre­so­wana jest do studentów kierunków peda­go­gicz­nych, zwłaszcza studentów peda­go­giki specjalnej. Kierowana jest również do czynnych pedagogów specjal­nych, psycho­logów, tera­peutów, specja­li­stów terapii peda­go­gicznej, a także rodziców i opiekunów dzieci z niepeł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną, poszu­ku­ją­cych wskazówek, inspi­racji i nowych możli­wości właści­wych oddzia­ływań tera­peu­tycz­nych w trosce o jak najlepszy rozwój dziecka.

EmpatiaEmpatia : wzmacnia dzieci, trzyma cały świat razem / Jesper Juul, Helle Jensen, Peter Høeg, Jes Bertelsen, Steen Hilde­brandt, Michael Stubberup ; tłuma­czenie Dariusz Syska. – Wydanie pierwsze. – Podkowa Leśna : Wydaw­nictwo MiND, copyright 2018.
Sygn. 164262

Empatia to życz­li­wość, zrozu­mienie dla siebie i innych ludzi oraz zdolność do wczuwania się w to, co czują. Jednak tylko ktoś, kto czuje się bezpiecznie z samym sobą, może wchodzić w głębszy kontakt z innymi ludźmi oraz okazywać im empatię.

Jesper Juul wraz z zespołem pięciu duńskich psycho­logów i tera­peutów napisał tę książkę, aby pokazać, jak można pracować nad własną wraż­li­wo­ścią i samo­świa­do­mo­ścią, wspie­rając swoją zdolność do empatii. Każdy człowiek się z nią rodzi, ale można ją także rozwijać i pogłębiać.

Jest to książka dla wszyst­kich osób, które chciałyby kulty­wować w sobie wraż­li­wość na głos swojego serca. Jej celem jest inspi­ro­wanie dorosłych, ale została napisana także dla dzieci, ponieważ przed­sta­wione w niej ćwiczenia są prze­zna­czone również dla nich. Empatia wzmacnia dzieci, gdyż daje im wewnętrzną kotwicę, uczy rozu­mienia siebie i umożliwia rozwój w obszarach, które zazwyczaj nie są wspierane przez naszą edukację i kulturę.

Niepewnośc w społeczeństwieNiepew­ność w społe­czeń­stwie współ­cze­snym : studium socjo­pe­da­go­giczne / Bożena Majerek. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 164254

Opra­co­wana mono­grafia składa się z czterech kolejnych rozdziałów, w których podjęto analizę różnych obszarów niepew­ności. Uznając, że wymaga ona dopre­cy­zo­wania w sferze leksy­kalnej i znacze­niowej, w pierwszym rozdziale przed­sta­wiono różne sposoby defi­nio­wania i proble­ma­ty­zo­wania podsta­wo­wego terminu. Na rozdział drugi złożyły się cztery kolejne podroz­działy, w których zreali­zo­wano iden­ty­fi­kację źródeł niepew­ności. W rozdziale trzecim dokonano charak­te­ry­styki wybranych sposobów reago­wania i funk­cjo­no­wania człowieka w sytu­acjach niepew­nych.
Istotnym wynikiem prze­pro­wa­dzonej analizy lite­ra­tury było stwier­dzenie, że w peda­go­gice niestety prawie w ogóle nie podejmuje się proble­ma­tyki niepew­ności, chociaż jest ona czyn­ni­kiem dookre­śla­jącym właściwie każdą sytuację i zjawisko eduka­cyjne. W związku z tym ostatni, najob­szer­niejszy rozdział książki dotyczy właśnie edukacji wobec niepew­ności i wielo­znacz­ności. Przed­sta­wiono w nim propo­zycje prio­ry­te­to­wych działań na rzecz edukacji otwartej, podej­mując m.in. rozwa­żania na temat koniecz­ności rozwoju nowych insty­tucji kształ­cenia, doradztwa i terapii, prowa­dzenia edukacji na rzecz tole­rancji niepew­ności, uznania wątpienia jako istotnej strategii eduka­cyjnej, wspie­rania edukacji globalnej, cało­ściowej i perma­nentnej, służącej dialogowi i poro­zu­mieniu w obliczu różno­rod­ności, promo­waniu edukacji wobec zagrożeń i ryzyka, wspie­raniu działań mających na celu auto­kre­ację i samo­re­ali­zację, podno­szenie świa­do­mości w kontek­ście czasu i prze­strzeni oraz oddzia­ływań medial­nych.

Duże sprawyDuże sprawy w małych głowach / Agnieszka Kossowska ; grafika Jacek Ambro­żewski, Patricija Bliuj-Stodulska, Anna Kloza-Rozwa­dowska, Marta Kosek, Szaweł Płóciennik. – Wydanie III zmienione, rozsze­rzone. – Warszawa ; Ożarów Mazo­wiecki : Linia, 2018.
Sygn. 164258, 164259

To pierwsza taka książka w Polsce – napisana dla dzieci i dorosłych, zawie­ra­jąca historie opowie­dziane przez niepeł­no­sprawne dzieci.
Dziecko, stawiając każde pytanie, również tak niezręczne dla dorosłego jak: „dlaczego on nie chodzi/mówi/słyszy?”, chce zawsze tego samego – poznać i zrozumieć świat. A kiedy otrzyma spokojną, rzeczową odpowiedź, przyjmuje do wiado­mości, że świat jest różno­rodny, a ludzie mogą być odmienni. Ta książka pomaga iść „małej głowie” (i niejednej „dużej”) jeszcze dalej – pomaga dostrzec, że osoby niepeł­no­sprawne nie składają się tylko z tej swojej odmien­ności, choroby. A zatem nie potrze­bują tylko współ­czucia, jak mówi jedna z bohaterek, niewidoma Ania: „Denerwuje mnie, gdy ludzie mi współ­czują. Nie trzeba mi współczuć – przecież jestem zdrowa, nikt mi nie umarł i nic mnie nie boli.”
„Moim celem było opowie­dzenie dzieciom w książce, czym jest niepeł­no­spraw­ność. Chciałam pokazać, że niepeł­no­spraw­ność to inne odczu­wanie, widzenie, a czasem także inne rozu­mienie świata. Dzieci w sposób naturalny są otwarte na inność, chcia­łabym w nich tę otwartość podtrzymać i sprawić, by niepeł­no­spraw­ność nie była tematem tabu w ich środo­wisku. Tą publi­kacją chciałam również obalić kilka stereo­typów i sprawić, aby dzieci zdrowe przestały się bać dzieci niepeł­no­spraw­nych.” – mówi autorka książki Agnieszka Kossowska.
Wierzymy, że „Duże sprawy w małych głowach” pomogą uwolnić od wielu stereo­ty­po­wych zachowań i przy­czynią się do tego, że dzieciom niepeł­no­sprawnym będzie żyło się dużo łatwiej.
Książka składa się z pięciu części, z których każda została poświę­cona innemu rodzajowi niepeł­no­spraw­ności:
• autyzmowi
• niepeł­no­spraw­ności ruchowej
• niepeł­no­spraw­ności senso­rycznej (część o dzieciach słabo­sły­szą­cych, głuchych oraz niewi­do­mych)
• niepeł­no­spraw­ności inte­lek­tu­alnej
• epilepsji i zabu­rze­niom rozwoju związanym z wcze­śniac­twem
W części rozdziałów znajdują się zabawy eduka­cyjne, w których wykonaniu będą musieli pomóc dzieciom dorośli – ich zadaniem jest wpro­wa­dzenie dziecka zdrowego w świat osób niepeł­no­spraw­nych. Te „zadania prak­tyczne” dają namacalną szansę, by zetknąć się z trud­no­ściami, których codziennie doświad­czają niepeł­no­sprawne dzieci.
Dodatkowo książka zawiera ilustracje podsta­wo­wych znaków z języka migowego, elementy komu­ni­kacji alter­na­tywnej oraz wkładkę z alfabetem Braille’a.

Przemoc rodzinna : aspekty psycho­lo­giczne, peda­go­giczne i prawne / redakcja naukowa Agnieszka Lewicka-Zelent. – Warszawa : Difin, 2017.
Sygn. 164272, 164273p

W książce zostały przed­sta­wione różno­rodne aspekty pracy pomagaczy w sytuacji przemocy w rodzinie. Przed­sta­wiono je z perspek­tywy pracow­nika socjal­nego, pedagoga, prawnika, kuratora sądowego, mediatora sądowego, poli­cjanta, pracow­nika służby więziennej, psycho­loga, terapeuty, członka zespołu inter­dy­scy­pli­nar­nego, księdza. Ważne jest wskazanie barier w pracy pomagaczy i możli­wości współ­pracy, aby zwiększyć efek­tyw­ność wspo­ma­gania rodzin.

(…) książka zawiera propo­zycje dotyczące działań profi­lak­tycz­nych i pomo­co­wych na rzecz ofiar i sprawców przemocy. Stanowi cenne źródło wiedzy zarówno dla studentów peda­go­giki, psycho­logii oraz socjo­logii, jak i dla osób na co dzień zajmu­ją­cych się dzia­łal­no­ścią wycho­wawczą, profi­lak­tyczną i tera­peu­tyczną. Może ona być inspi­racją przy plano­waniu i tworzeniu programów profi­lak­tycz­nych w różno­rod­nych insty­tu­cjach, placów­kach i orga­ni­za­cjach. Szcze­gólnie pomocna może okazać się dla osób, które z racji pełnienia obowiązków zawo­do­wych stykają się na co dzień z ofiarami przemocy. Należy wyrazić nadzieję, że recen­zo­wana książka stanie się źródłem refleksji usta­wo­dawców do tworzenia bardziej efek­tyw­nego prawa i zapew­nienia środków pozwa­la­ją­cych bardziej efek­tywnie chronić ofiary przemocy. Wreszcie, że zain­spi­ruje naukowców do podej­mo­wania kolejnych inter­dy­scy­pli­nar­nych badań wyja­śnia­ją­cych dynamikę, uwarun­ko­wania, motywy i mecha­nizmy wpły­wa­jące na poja­wienie się przemocy w rodzinie. Tylko syste­ma­tyczne, wielo­aspek­towe badania pozwolą na pełniejsze zrozu­mienie problemu przemocy w rodzinie, a dzięki temu na tworzenie bardziej skutecz­nych form pomocy ofiarom przemocy oraz programów korek­cyj­nych dla sprawców.
dr hab. Mieczy­sław Dudek, prof. SAN

Skuteczne sposoby rozwiązywania problemów wychowawczychSkuteczne sposoby rozwią­zy­wania problemów wycho­waw­czych : procedury postę­po­wania, pozytywne wycho­wanie – spraw­dzone metody, zadania nauczy­cieli, specja­li­stów, dyrektora / [Magdalena Goetz, Małgo­rzata Celuch]. – Warszawa : Wiedza i Praktyka, copyright 2017.
Sygn. 164282, 164283

W książce „Skuteczne sposoby rozwią­zy­wania problemów wycho­waw­czych” dyrektor znajdzie omówienie spraw­dzo­nych metod wycho­waw­czych oraz procedur postę­po­wania. Dzięki wska­zówkom zawartym w broszurze dyrektor skutecznie rozwiąże najczęstsze, a zarazem najtrud­niejsze problemy wycho­wawcze, takie jak agresja rówie­śnicza, palenie tytoniu, wagary. Z publi­kacji dowiesz się, na czym polega pozytywne wycho­wanie oraz jakie zadania mają poszcze­gólne osoby w szkole w zakresie prze­ciw­dzia­łania problemom wycho­waw­czym i reago­wania na nie.

Źródło:
www​.wuw​.pl
www​.difin​.pl
www​.bonito​.pl
www​.wydaw​nictwo​.umcs​.eu
www​.wydaw​nic​two​fronda​.pl
www​.wydaw​nic​two​mind​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.wydaw​nic​two​linia​.pl
www​.biala​plama​.pl
www​.fabry​ka​wiedzy​.com

Nie tylko dla biblio­te­karzy

Nie tylko dla biblio­te­karzy

Nowo­czesne tech­no­logie czy trady­cyjne metody? : o tenden­cjach w krze­wieniu kultury czytel­ni­czej młodego pokolenia / redakcja naukowa Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewia­domska ; Stowa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Polskich. – Łódź : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Łódzkiego ; Warszawa : Wydaw­nictwo SBP, 2017.
Sygn. 163557pb, 163558

Kolejny tom z serii „Nauka – Dydaktyka – Praktyka“ jest poświę­cony prezen­tacji trady­cyj­nych i nowo­cze­snych metod krze­wienia kultury czytel­ni­czej wśród dzieci i młodzieży. Refleksja naukowa nad tą tematyką została podjęta w związku ze zmie­nia­ją­cymi się tech­no­lo­giami i metodami pracy z czytelnikiem/odbiorcą usług biblio­tecz­nych. Jak wyko­rzy­stać naturalne zain­te­re­so­wanie młodych nowymi tech­no­lo­giami do promocji czytel­nictwa? Czy oprócz możli­wości tech­no­logie te mogą nieść ze sobą również zagro­żenia dla edukacji czytel­ni­czej? Jak je wpro­wa­dzać, by stanowiły pomoc, a nie cel sam w sobie? Na te i inne pytania Czytelnik znajdzie odpo­wiedzi w niniej­szym tomie.

W kręgu baśni i fanta­styki : studia o lite­ra­turze dzie­cięcej i młodzie­żowej / Weronika Kostecka, Maciej Skowera. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2017.
Sygn. 163456 pb, 163457

Książka Weroniki Kostec­kiej i Macieja Skowery jest taką propo­zycją lektury, która ma charakter bardziej pytań niż odpo­wiedzi, bardziej refleksji niż zamknię­tych, niepod­wa­żal­nych konsta­tacji i wniosków. Autorzy sięgają zarówno do utworów ikonicz­nych, będących znakami kultury, podda­wa­nych wielo­krotnym, niekiedy wzajemnie wyklu­cza­jącym się inter­pre­ta­cjom (Leśmian, Korczak, Ende, Rowling), jak i do tytułów zapo­mnia­nych, niedo­strze­żo­nych i niesłusznie pomi­nię­tych (jak seria Johna Bellairsa i Brada Stric­klanda o Luisie Barna­velcie) lub w ogóle niezna­nych polskiemu czytel­ni­kowi (jak nietłu­ma­czony utwór Faulknera, jedyny tekst tego pisarza adre­so­wany do odbiorcy dzie­cię­cego). […] To eseistyczne, erudy­cyjne, napisane z zaraźliwą fascy­nacją studia, ukła­da­jące się, niczym puzzle, w obraz, którego panoramę nosiliśmy w indy­wi­du­alnej i zbiorowej wyobraźni, ale który zyskuje w szcze­gó­łach i zbli­że­niach.

Biblio­teki i książki w życiu nasto­latków / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewia­domska ; Stowa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Polskich. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich ; Łódź : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Łódzkiego, 2015.
Sygn. 163471, 163472

Książka składa się z trzech części zaty­tu­ło­wa­nych: 1. Biblio­teki w ujęciu współ­cze­snym: fakty, liczby, koncepcje, 2. Kultura czytel­nicza nasto­latków w świetle badań oraz 3. Zachęcić do czytania: o sposobach na rozbu­dzanie zain­te­re­sowań czytel­ni­czych nasto­latków. Zamiesz­czono w niej artykuły zarówno przed­sta­wi­cieli świata nauki jak i praktyków, autorów polskich i zagra­nicz­nych. Publi­kacja jest adre­so­wana do badaczy kultury poświę­ca­ją­cych uwagę czytel­nictwu nasto­latków i insty­tu­cjom, które mają na nie wpływ, a ponadto do: biblio­te­karzy, nauczy­cieli, socjo­logów, psycho­logów, pedagogów, studentów kierunków huma­ni­stycz­nych oraz tych, których zain­te­re­so­wania oscylują wokół kultury czytel­ni­czej dzieci i młodzieży. Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych proble­ma­tyką zachęcamy również do zapo­znania się z tekstami zamiesz­czo­nymi w książkach Media a czytel­nicy oraz Kultura czytel­nicza dzieci i młodzieży początku XXI wieku wydanymi w 2013 roku przez Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Łódzkiego.

Inspi­racje czytel­nicze w życiu młodego pokolenia / redakcja naukowa Mariola Antczak ; Stowa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Polskich. – Łódź : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Łódzkiego ; Warszawa : Wydaw­nictwo SBP, 2017.
Sygn. 163559pb, 163560

Książka jest poświę­cona przed­się­wzię­ciom popu­la­ry­zu­jącym czytel­nictwo wśród dzieci i młodzieży, które są podej­mo­wane przez różne insty­tucje, przede wszystkim biblio­teki, a także analizie wybranych segmentów współ­cze­snego rynku wydaw­nictw dziecięco-młodzie­żo­wych. Czytelnik znajdzie tu infor­macje dotyczące roli bibliotek, aranżacji ich prze­strzeni, reor­ga­ni­zacji ich dzia­łal­ności oraz inicjatyw mających na celu promocję czytel­nictwa i kształ­to­wanie nawyków czytel­ni­czych. Autorzy zajęli się ponadto wybranymi zagad­nie­niami z zakresu zain­te­re­sowań czytel­ni­czych młodego odbiorcy i odpo­wia­da­ją­cych na nie ofert wydaw­ni­czych.

Źródło:
Stowa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Polskich

Wybrane nowości w zbiorach

Wybrane nowości w zbiorach

Metoda Montes­sori na cztery pory roku : 70 zabaw eduka­cyj­nych / Brigitte Ekert ; tłuma­czenie Katarzyna Skawran. – Warszawa : Wydaw­nictwo RM, © 2018.
Sygn. 164600

W tej książce znaj­dziesz 70 ćwiczeń zgodnych z zasadami peda­go­giki Marii Montes­sori prze­zna­czo­nych na różne pory roku. Są tu na przykład instrukcje wykonania bożo­na­ro­dze­nio­wych dekoracji i latarni na Halloween, zabawy w pisanie, rymowanki, a nawet przepisy kulinarne i ćwiczenia jogi. Przy­go­to­wują one dziecko do nauki pisania i czytania, zapoznają z figurami geome­trycz­nymi, rozwijają jego percepcję, motorykę oraz intelekt. Niektóre zadania można wykonywać na dworze, inne – w domu. Każde może być dla Twojego dziecka ekscy­tu­jącą przygodą służąca zdoby­waniu ważnych umie­jęt­ności. Ćwiczenia opisano krok po kroku i starannie zilu­stro­wano, dzięki czemu dziecko zyska w Tobie mądrego i wraż­li­wego prze­wod­nika po otacza­jącym świecie.

Wycho­wanie dla pokoju w peda­go­gice Marii Montes­sori : praca zbiorowa / pod red. nauk. Małgo­rzaty Mikszy. – Łódź : Wydaw­nictwo Palatum, 2016.
Sygn. 164374, 164375

Prawdziwy pokój oznacza zwycię­stwo spra­wie­dli­wości i miłości między ludźmi: oznacza lepszy świat, w którym panuje harmonia.
Maria Montes­sori

Słowa Marii Montes­sori sprzed prawie stu lat są nadal aktualne. Wartości, na które w tej wypo­wiedzi autorka zwróciła uwagę, tj. spra­wie­dli­wość i miłość, w XXI wieku konfron­to­wane są każdego dnia z trudną, często brutalną rzeczy­wi­sto­ścią. Problem pokoju, wycho­wania dla pokoju z perspek­tywy badań peda­go­gicz­nych jest chętnie i często podej­mo­wany. Niemniej z perspek­tywy wizji aktu­al­nego i przy­szłego życia istotne jest, jak idee wycho­wania dla pokoju są i będą reali­zo­wane w pedagogii, praktyce eduka­cyjnej (…).
dr Małgo­rzata Miksza
Fragment recenzji:

(…) W popu­larnym odbiorze peda­go­gika Marii Montes­sori jest kojarzona głównie z metodą spon­ta­nicz­nego uczenia się dziecka dzięki włączeniu go w uporząd­ko­wane środo­wisko stymu­lu­jące do zadawania pytań i rozwią­zy­wania problemów. Mniej znane są natomiast starania wielkiej włoskiej pedagożki o wycho­wanie moralne i duchowe podopiecz­nych, będące w jej prze­ko­naniu jedynym środkiem do zapo­bie­żenia wojnom i zapro­wa­dzenia powszech­nego pokoju dzięki prak­tycz­nemu zazna­jo­mieniu dzieci z takimi warto­ściami jak globalne obywa­tel­stwo, osobista odpo­wie­dzial­ność i szacunek dla innego.
Tym właśnie zagad­nie­niom jest poświę­cona oddawana dp rąk czytel­ników książka, która stanowi starannie dobrany zbiór artykułów skon­cen­tro­wa­nych na proble­ma­tyce wycho­wania do pokoju, najpierw w szerszej perspek­tywie teore­tycznej, a następnie w doktrynie Marii Montes­sori (…).
dr hab. Jerzy Kocha­no­wicz,
profesor Dolno­ślą­skiej Szkoły Wyższej

Język oknem na świat – edukacja językowa w peda­go­gice Marii Montes­sori : praca zbiorowa / pod red. nauk. Małgo­rzaty Mikszy. – Łódź : Wydaw­nictwo Palatum, 2015.
Sygn. 164372, 164373

(…) Komu­ni­kacja językowa była i jest przed­miotem nauk o człowieku, w tym nauk filo­lo­gicz­nych i huma­ni­styczno-społecz­nych. Problem przy­śpie­szo­nego rozwoju środków komu­ni­kacji masowej, brak czasu dorosłych na kontakt z dziećmi, rozbież­ności w potrze­bach rozwo­jo­wych dziecka w odnie­sieniu do praktyki edukacji językowej powodują, że coraz wyraźniej widać zanie­dbania w rozwoju mowy u dzieci, młodzieży i dorosłych. Zmniejsza się zasób słow­nictwa, wypo­wiedzi uczniów są bardzo lako­niczne, komu­ni­kacja werbalna często zastę­po­wana jest wysy­ła­niem krótkich esemesów (…)

Teksty niniej­szej publi­kacji zapewne nie zamykają tematu: Język oknem na świat. (…) Niechaj okno będzie zawsze otwarte, aby język stał się symbo­licznym pomostem pomiędzy czło­wie­kiem i światem. Jak pisała Maria Montes­sori: Nie można wyobrazić sobie prawi­dło­wego wycho­wania bez nauki poprawnej wymowy. Powin­niśmy więc dosko­nalić naszą mowę i troszczyć się o jej piękno.
dr Małgo­rzata Miksza

Fragment recenzji:
(…) Warto zachęcić Czytel­nika do wnikli­wego prze­stu­dio­wania owego tekstu wpro­wa­dza­ją­cego do później­szych refleksji autor­skich, a istotnym powodem może być fakt, że poszcze­gólne rozprawy formułują wiele myśli i konsta­tacji bardzo mocno zwią­za­nych z cywi­li­zacją współ­czesną oraz jej ludzkim i nie zawsze ludzkim obrazem i wymiarem.
prof. zw. dr hab. Ryszard Kucha

Peda­go­gika Montes­sori – podstawy teore­tyczne i twórcze inspi­racje w praktyce : system peda­go­giczny Marii Montes­sori w placów­kach wycho­wania przed­szkol­nego i edukacji wcze­snosz­kolnej w Polsce i we Włoszech / Barbara Surma. – Łódź : Wydaw­nictwo Palatum, 2008.
Sygn. 164362, 164363

W jakim kierunku rozwinęła się teoria i praktyka peda­go­giczna Marii Montes­sori? Czy myśl peda­go­giczna M. Montes­sori i założenia meto­dyczne dają możli­wości twórczych inspi­racji prak­tycz­nych? Jakie w tej koncepcji jest miejsce dla twórczego rozwoju nauczy­ciela i ucznia? Czy współ­cze­śnie praktycy pracujący metodą M. Montes­sori bezkry­tycznie trzymają się zasad i założeń opra­co­wa­nych przez nią prawie sto lat temu? Jak współ­cze­śnie rozumie się myśl M. Montes­sori dosto­so­wania sposobu podejścia peda­go­gicz­nego do dziecka, mając na uwadze dziecko każdej kultury i epoki?
Na te i na wiele innych pytań stara się odpo­wie­dzieć autorka w swej książce, którą dedykuje studentom peda­go­giki i psycho­logii, nauczy­cielom wycho­wania przed­szkol­nego i edukacji wcze­snosz­kolnej, kate­chetom, rodzicom i dzieciom, z którymi praca przynosi jej tak wiele radości.

Fragment recenzji:
(…) Autorka, wyko­rzy­stując całą dostępną lite­ra­turę – głównie w języku włoskim, miała możliwość zwery­fi­ko­wania wielu, niejed­no­krotnie błędnych inter­pre­tacji, jakie funk­cjo­no­wały w odnie­sieniu do systemu montes­so­riań­skiego. Dzięki tak solidnej analizie czytelnik może nareszcie poznać istotę i założenia tego systemu (…)
prof. dr hab. Marian Śnie­żyński

Peda­go­gika Marii Montes­sori w Polsce i na świecie : praca zbiorowa / pod red. nauk. Barbary Surmy. – Łódź : Wydaw­nictwo Palatum ; Kraków : Wydaw­nictwo Wyższej Szkoły Filo­zo­ficzno-Peda­go­gicznej Igna­tianum, 2009.
Sygn. 164364, 164365

Idea peda­go­giczna Marii Montes­sori znana jest na świecie od ponad stu lat, jej rozwój i recepcja prze­bie­gały w różnych krajach na różne sposoby. Celem tej publi­kacji jest przed­sta­wienie polskiemu Czytel­ni­kowi histo­rycz­nych uwarun­kowań rozwoju myśli peda­go­gicznej Marii Montes­sori we Włoszech, w Niemczech i w Polsce oraz aktu­al­nego stanu recepcji tegoż systemu w Polsce. Zebrane w tej publi­kacji artykuły są próbą przy­bli­żenia i rozpo­wszech­nienia idei peda­go­gicz­nych Marii Montes­sori reali­zo­wa­nych w coraz to licz­niej­szych, nowo powsta­ją­cych w Polsce żłobkach, przed­szko­lach i szkołach podsta­wo­wych.

Fragment recenzji:
(…) Redak­torka naukowa tej publi­kacji Barbara Surma napisała we wstępie:
„W myśl Marii Montes­sori, podążając za dzieckiem, jesteśmy w stanie pomóc mu rozwinąć jego osobowość, bez względu na to gdzie mieszka, jakim językiem się posługuje, jaką wyznaje religię… Ta różno­rod­ność nie dzieli, a jednoczy. Dziecko niesie pokój. Naszym zadaniem jest tylko odkryć to dziecko i pomóc mu rozwinąć jego osobowość” .
Teksty zawarte w pracy zbiorowej dają świa­dectwo możli­wości reali­zacji tego podsta­wo­wego zadania wycho­waw­czego (…)
prof. zw. dr hab. Stanisław Palka

Dziecko i dorosły w koncepcji peda­go­gicznej Marii Montes­sori : teoria i praktyka : praca zbiorowa / pod red. nauk. Barbary Surmy. – Łódź : Wydaw­nictwo Palatum ; Kraków : Wydaw­nictwo Wyższej Szkoły Filo­zo­ficzno-Peda­go­gicznej Igna­tianum, 2009.
Sygn. 164366, 164367

To co budziło tak wielkie zain­te­re­so­wanie w metodzie Montes­sori, nazwano odkryciem dziecka lub inaczej kluczem do dziecka. Anali­zując koleje pierw­szego wydania „Il metodo” , trzeba stwier­dzić, że Maria Montes­sori wielo­krotnie doko­ny­wała zmian w swej metodzie. Świadczy to o ciągłej potrzebie badania rozwoju dziecka i szukania nowych możli­wości jego odkry­wania, sposobu jego uczenia się, nabywania różnych umie­jęt­ności, pamię­tając jednak o zasadzie wolnego wyboru i własnej aktyw­ności dziecka w przy­go­to­wanym otoczeniu. Dowodem na to, że spad­ko­biercy myśli peda­go­gicznej Marii Montes­sori podążają za dzieckiem, nie zatrzy­mują się na badaniach doko­na­nych w zeszłym stuleciu, jest niniejsza pozycja, której celem jest ukazanie, w jaki sposób pracuje się współ­cze­śnie z dziećmi, jak dziecko się uczy oraz jaka jest pozycja i rola nauczy­ciela montes­so­riań­skiego w polskich placów­kach.

Fragment recenzji:
(…) Książka stanowi starannie dobrany zbiór artykułów napi­sa­nych przez znawców koncepcji Marii Montes­sori. Główną zaletą mono­grafii jest ukazanie doktryny i metody wielkiej włoskiej pedagog z różnych punktów widzenia. Rozwa­żania teore­tyczne zostały uzupeł­nione przed­sta­wie­niem wyników badań nad skutecz­no­ścią metody Montes­sori, jak również relacjami z pracy dydak­tycznej wyko­rzy­stu­jącej tę coraz bardziej popularną w naszym kraju peda­go­gikę. Lektura książki może stać się inspi­racją dla nauczy­cieli poszu­ku­ją­cych twórczych metod akty­wi­zacji dziecka, dla rodziców pragną­cych lepiej zrozumieć swoje pociechy, dla studentów zgłę­bia­ją­cych różne koncepcje wycho­wawcze (…)
dr hab. Jerzy Kocha­no­wicz,
profesor Dolno­ślą­skiej Szkoły Wyższej

Odkrycie dziecka / Maria Montes­sori ; przeł. Alek­sandra Pluta. – Łódź : Wydaw­nictwo Palatum, 2014.
Sygn. 164368, 164369

Z przedmowy do pierw­szego polskiego wydania:
(…) Cieszy fakt, że do rąk polskiego czytel­nika trafia pierwsze wydanie w języku polskim książki Marii Montes­sori pod tytułem Odkrycie dziecka. Książka została rzetelnie prze­tłu­ma­czona z języka włoskiego przez Alek­sandrę Plutę i naukowo zreda­go­wana przez Barbarę Surmę. Dzięki starannej formie edytor­skiej Wydaw­nictwa Palatum każda osoba zain­te­re­so­wana postacią i twór­czo­ścią Marii Montes­sori przeżyje duchowa ucztę, delek­tując się tekstami zawartymi w książce. Spektrum zagadnień jakie prezen­tuje Maria Montes­sori jest kwin­te­sencją jej długo­let­nich badań nad dzieckiem: jego rozwojem, edukacją i ducho­wo­ścią. W przed­mowie do trzeciego wydania włoskiego Maria Montes­sori, po raz kolejny podkre­śliła, że w podej­mo­wa­nych przez nią badaniach zależało jej na wnikliwym, naukowym poznaniu dziecka i życiu w pokoju, a nie na stwo­rzeniu nowej metody eduka­cyjnej. Problemy, jakie ma do rozwią­zania ludzkość, to głównie pokój i jedność. Można to osiągnąć tylko poprzez zwrócenie swej uwagi i poświę­cenie energii na odkry­wanie dziecka i na rozwi­janie wielkiego poten­cjału osobo­wości ludzkiej w okresie jej kształ­to­wania [s. 9]. Jeszcze raz na to zwróciła uwagę Autorka w rozdziale 24 „Trium­fu­jąca kwadryga“: Punktem wyjścia dla praw­dzi­wego zrozu­mienia naszej pracy nie jest branie pod uwagę metody wycho­waw­czej, lecz czegoś prze­ciw­nego: metoda jest konse­kwencją wspo­ma­gania rozwoju zjawisk psycho­lo­gicz­nych, które nie były zauważone, a co za tym idzie – były nieznane przez stulecia. Problem zatem nie jest natury peda­go­gicznej, lecz psycho­lo­gicznej, a wycho­wanie, które wspomaga życie, jest dylematem, który dotyczy ludzkości [s. 271].

Edukacja w systemie Marii Montes­sori – wycho­wa­niem do wartości : praca zbiorowa / pod red. nauk. Małgo­rzaty Mikszy. – Łódź : Wydaw­nictwo Palatum, 2014.
Sygn. 164370, 164371

Od wielu lat obser­wu­jemy w naszym kraju coraz żywsze zain­te­re­so­wanie peda­go­giką Marii Montes­sori. Egzem­pli­fi­kują to powsta­jące coraz liczniej placówki Montes­sori, przed­szkola, szkoły, także żłobki. Publi­kacje naukowe na temat peda­go­giki M. Montes­sori również wskazują, że pedagodzy, teoretycy i praktycy mają ogromną potrzebę opisu i wyja­śnienia założeń myślenia Autorki o dziecku, jego rozwoju, edukacji w domu, przed­szkolu i szkole (…).
(…) Edukacja M. Montes­sori skon­cen­tro­wana jest na pomaganiu życiu, kluczem jest wycho­wanie do wartości, a środkiem – towa­rzy­szenie dzieciom w budowaniu osobo­wości. Człowiek, aby jego nazwę można było zapisać wielką literą, musi być istotą nie tylko rozumną, posia­da­jącą inte­li­gencję, która pozwala mu działać, ale również wrażliwą, czującą, widzącą złożone potrzeby innych ludzi (…)
dr Małgo­rzata Miksza
Źródło :
www​.palatum​.pl
www​.rm​.com​.pl

Wybrane nowości w zbiorach – kwiecień

Wybrane nowości w zbiorach – kwiecień

Prawo, rodzina, praca / redakcja naukowa Marta Andrysz­czak, Renata Badowiec, Daria Gęsicka. – Toruń : Wydaw­nictwo Naukowe Uniwer­sy­tetu Mikołaja Kopernika, 2017.
Sygn. 162985

Mono­grafia została poświę­cona wybranym zagad­nie­niom oraz insty­tu­cjom prawnym spoty­kanym w dwóch najważ­niej­szych sferach ludzkiej aktyw­ności – w pracy oraz w relacjach rodzin­nych. Publi­kacja nie ma charak­teru komplek­so­wego, ponieważ nie obejmuje swoim zakresem wszyst­kich zagadnień zwią­za­nych z powyż­szymi relacjami, niemniej jej istotny walor stanowi aktu­al­ność poru­sza­nych kwestii. Autorzy poszcze­gól­nych rozdziałów skupili się na tematach, które ze względu na zmie­nia­jące się stosunki społeczno-gospo­darcze budzą obecnie największe zain­te­re­so­wanie lub wątpli­wości. Mono­grafia ma charakter wielo­płasz­czy­znowy – zawiera prace z prawa admi­ni­stra­cyj­nego, cywilnego, euro­pej­skiego, karnego, konsty­tu­cyj­nego, podat­ko­wego, pracy oraz rodzin­nego.

Prawo rodzinne i opie­kuńcze : praktyka, orzecz­nictwo, kazusy / Natalia Szok, Radosław Terlecki. – 2. wydanie, stan prawny kwiecień 2017 r. – Warszawa : Wydaw­nictwo C. H. Beck, 2017.
Sygn. 162986

Książka stanowi studium insty­tucji prawa rodzin­nego i opie­kuń­czego. Jest ona szcze­gólnie polecana apli­kantom odby­wa­jącym szkolenia w ramach aplikacji radcow­skiej, adwo­kac­kiej, sędziow­skiej, nota­rialnej czy komor­ni­czej, jak również osobom przy­go­to­wu­jącym się do egzaminów zawo­do­wych. Z uwagi na szerokie omówienie proble­ma­tyki stoso­wania prawa rodzin­nego i opie­kuń­czego, opra­co­wanie to dedy­ko­wane jest także radcom prawnym i adwokatom, którzy w ramach wyko­ny­wania zawodu zajmują się prowa­dze­niem spraw rodzin­nych. Przej­rzysta formuła anali­zo­wa­nych treści sprawia, że praca ta może być również pomocna studentom prawa, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę, a także osobom, które ze względu na okolicz­ności życiowe stały się stroną postę­powań z zakresu prawa rodzin­nego i opie­kuń­czego.
Prezen­tując poszcze­gólne insty­tucje praw­no­ro­dzinne skupiono się przede wszystkim na aspektach prak­tycz­nych stoso­wania prawa, a omawiane zagad­nienia zostały dodatkowo wzbo­ga­cone analizą orzeczeń sądów powszech­nych, sądów admi­ni­stra­cyj­nych oraz Sądu Najwyż­szego, co sprawia, że Czytelnik nie tylko lepiej zrozumie przed­sta­wianą materię, ale zapozna się również z obowią­zu­jącą linią orzecz­niczą. Chcąc sprostać wymogom, jakie stawiane są apli­kantom, w pracy tej zawarto wybór różno­rod­nych stanów faktycz­nych, które pozwolą nie tylko zrozumieć specyfikę i mecha­nizmy procesu wykładni przepisów prawa rodzin­nego i opie­kuń­czego, ale również należycie przy­go­tować się do prze­pro­wa­dza­nych w ramach aplikacji praw­ni­czych kolokwiów, czy egzaminów zawo­do­wych.

Progra­mo­wanie dla począt­ku­ją­cych w 24 godziny / Greg Perry, Dean Miller ; [tłuma­czenie Tomasz Walczak]. – Gliwice : Wydaw­nictwo Helion, copyright 2017.
Sygn. 162987

Dziś mało kto potrafi obejść się bez komputera. Te niezwykle poży­teczne urzą­dzenia służą do pracy i rozrywki, komu­ni­ko­wania się, diagno­zo­wania chorób, zarzą­dzania firmą, a nawet prowa­dzenia wojen. Właściwie trudno byłoby wyobrazić sobie dziedzinę, w której komputery i to, co potrafią, byłoby zbędne. Właśnie dlatego we współ­cze­snym świecie umie­jęt­ność progra­mo­wania jest bardzo cennym atutem. Zapo­trze­bo­wanie na progra­mi­stów wciąż rośnie, a najlepsi w tym fachu mogą liczyć na niezwykle atrak­cyjne warunki pracy.

Niniejszy samouczek pozwala przyswoić sobie podstawy progra­mo­wania w ciągu 24 godzin­nych lekcji, umożliwia solidne opano­wanie podstaw i uczy popraw­nego projek­to­wania programów. Nie pominięto tu szcze­gólnie ważnego przy­go­to­wania się do progra­mo­wania ani zasad tworzenia opro­gra­mo­wania w korpo­ra­cjach, a równo­cze­śnie pokazano sposoby korzy­stania z najważ­niej­szych technik progra­mi­stycz­nych oraz kluczowe cechy najczę­ściej wyko­rzy­sty­wa­nych języków progra­mo­wania.

Religia w nowo­cze­snym państwie demo­kra­tycznym – szansa czy zagro­żenie? : analiza sporu liberałów i komu­ni­ta­rian / Marta Turkot. – Warszawa : Wydaw­nictwa Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego, 2017.
Sygn. 162990

Analiza dyskusji doty­czą­cych współ­cze­snego znaczenia religii dla demo­kra­tycz­nego państwa oraz jej form i warunków obecności w sferze publicznej. Autorka bada religijne i poza religijne podstawy państwa konsty­tu­cyj­nego, które znacząco wpływają na kondycję tego systemu. Sięgając do najważ­niej­szego sporu w zakresie filozofii poli­tycznej, jaki toczył się od lat 70. XX wieku, czyli do sporu między libe­ra­łami a komu­ni­ta­ria­nami doty­czą­cego głównie idei spra­wie­dli­wości w społe­czeń­stwie, stara się rozwinąć aktualną polemikę i wzbogacić ją o nowe argumenty.

Super­pro­gno­zo­wanie : sztuka i nauka progno­zo­wania / Philip E. Tetlock, Dan Gardner ; tłuma­czenie Maciej Markie­wicz. – Warszawa : CeDeWu, 2017.
Sygn. 162993

Każdy mógłby skorzy­stać na możli­wości dalszego spoj­rzenia w przy­szłość, nieza­leżnie czy kupuje akcje, tworzy strategie, wprowadza nowy produkt, czy też po prostu planuje menu na nadcho­dzący tydzień. Niestety ludzie są zazwyczaj marnymi progno­sty­kami. Jak wykazał Philip Tetlock, profesor Wharton School of Business, w swoim prze­ło­mowym badaniu z 2005 roku, nawet prognozy ekspertów są niewiele lepsze niż wynik przypadku. Mimo to, istotnym oraz niedo­po­wie­dzianym wnioskiem wyni­ka­jącym z tych badań było stwier­dzenie, że niektórzy profe­sjo­na­liści naprawdę potrafią progno­zować, a Tetlock spędził minioną dekadę starając się dowie­dzieć dlaczego. Co czyni niektó­rych tak dobrymi? I czy można się tego nauczyć?

W „Super­pro­gno­zo­waniu”, Philip Tetlock i Dan Gardner przed­sta­wiają nam arcy­dzieło predykcji, oparte o dekady badań oraz wynik rozle­głego, finan­so­wa­nego przez rząd tournée progno­zo­wania. W projekt Właściwe Osądy (Good Judgement Project) zaan­ga­żo­wano dzie­siątki tysięcy zwykłych ludzi – włączając w to brooklyń­skiego reżysera, emery­to­wa­nego hydrau­lika oraz tancerkę, których popro­szono o progno­zo­wanie global­nych wydarzeń. Niektórym poszło zadzi­wia­jąco dobrze. Pokonali specja­li­styczne bench­marki, rywali oraz rynki progno­styczne. Wypadli lepiej niż zbiorcze opinie anali­tyków z dostępem do zastrze­żo­nych danych. To „super­pro­gno­stycy”.

W tej prze­ło­mowej oraz przy­stępnej książce, Tetlock i Gardner pokazują nam w jaki sposób możemy się uczyć od tej elitarnej grupy. Splatając razem historie progno­stycz­nych sukcesów (wliczając w to nagonkę na Osamę bin Ladena), porażek (inwazja w Zatoce Świń) oraz wywiadów z decy­den­tami wysokiego szczebla, od Davida Petraeusa do Roberta Rubina, udowad­niają, że dokładne i udane progno­zo­wanie nie wymaga wcale potężnych kompu­terów czy tajem­ni­czych metod. Niezbędne są za to: zbieranie dowodów z różnych źródeł, proba­bi­li­styczne myślenie, praca zespołowa, notowanie rezul­tatów oraz umie­jęt­ność przy­znania się do błędu i zmiany kursu.

Terapia zajęciowa w geriatrii / Edyta Janus, Aneta Bac, Alek­sandra Kulis, Agnieszka Smro­kowska-Reichmann. – Warszawa : Wydaw­nictwo Lekarskie PZWL, 2017.
Sygn. 162997

Opieka nad osobami starszymi jest wyzwaniem teraź­niej­szości. Terapia zajęciowa umożliwia właściwe ich wspie­ranie w zakresie wyko­ny­wania znaczą­cych dla nich zajęć oraz podno­szenie jakości życia.

Podręcznik został opra­co­wany przez doświad­czo­nych praktyków i zarazem nauczy­cieli akade­mic­kich. Autorzy w przy­stępnej i synte­tycznej formie prezen­tują możli­wości oraz sposoby pracy terapeuty zaję­cio­wegp z seniorami.

Podręcznik powstał z myślą o studen­tach kierunków terapia zajęciowa oraz fizjo­te­ra­pipa. Będzie również pomocny dla psycho­logów, pedagogów i asystentów osób niepeł­no­spraw­nych.

Między grupami : prze­wodnik po relacjach z ludźmi, którzy się od nas różnią / Tomasz Besta, Natasza Kosa­kowska-Berezecka. – Sopot : Smak Słowa, 2017.

Książka „Między grupami“ nieprzy­pad­kowo została nazwana prze­wod­ni­kiem. Zawiera bowiem wiele użytecz­nych infor­macji, które niczym drogo­wskazy pomagają sprawnie się poruszać w otacza­jącym nas świecie. Spotykamy w nim ludzi, którzy różnią się od nas pod względem płci, pocho­dzenia, kultury, języka, poglądów poli­tycz­nych, tożsa­mości psycho­sek­su­alnej i wielu, wielu innych rzeczy. Różno­rod­ność może stanowić źródło dobrych, wzbo­ga­ca­ją­cych doświad­czeń, ale może też być przyczyną licznych niepo­ro­zu­mień, frustracji i konfliktów (niekiedy bardzo groźnych). Nieza­leżnie od tego, czy budzi to w nas zachwyt, czy prze­ra­żenie, świat po prostu jest zróż­ni­co­wany. Oczy­wi­ście możemy zamknąć oczy i potykać się co krok o jakąś różnicę, raniąc przy tym siebie i innych. Możemy jednak zapytać o drogę tych, którzy grun­townie zbadali teren relacji między ludźmi i wiedzą, jak pokonać bariery pomiędzy „naszymi“ a „obcymi“.

Najwięk­szym walorem książki jest jej bardzo popularny, wręcz potoczny język oraz wielość życiowych przy­kładów, do których odwołują się autorzy. Mówiąc o bardzo poważnych sprawach, takich jak konflikty, przemoc czy dehu­ma­ni­zacja, nie wiodą czytel­nika w gąszcz zawiłych rozważań teore­tycz­nych lecz raczą go barwnymi przy­kła­dami, takimi jak dzielenie się biletami na festiwal Opener, zacho­wania szym­pansów Bonobo czy postrze­ganie czeczeń­skiego zawodnika MMA Mameda Chalidowa. Czytelnik dowie się też z książki, jak wyobra­żenie sobie, że się jest cheer­li­derką wpływa na oceny własnej atrak­cyj­ności i czy czytanie Harry Pottera może ogra­ni­czyć uprze­dzenia? Choć pytania te brzmią banalnie, to stanowią wstęp do głębszej refleksji nad funk­cjo­no­wa­niem człowieka w grupach i możli­wo­ściach wyjścia poza myślenie o sobie jako o członku grupy.“
Z recenzji Michała Bilewicza

Scena­riusze lekcji wycho­waw­czych dla nauczy­cieli i wycho­wawców w starszych klasach szkoły podsta­wowej i w szkołach ponad­pod­sta­wo­wych / Maria Gudro-Homicka. – Warszawa : Difin, 2017.
Sygn.. 163006p, 163007

Książka stanowi propo­zycję 40 zajęć prowa­dzo­nych metodami akty­wi­zu­ją­cymi, w tym metodą dramy. Znakomita pomoc meto­dyczna dla nauczy­cieli, wycho­wawców, pedagogów ze szkół podsta­wo­wych i ponad­pod­sta­wo­wych.

To prak­tyczny prze­wodnik po warto­ściach i proble­mach współ­cze­snej młodzieży. Scena­riusze dotyczą różno­rodnej tematyki, takiej jak konflikty, agresja, zaniżona samoocena ucznia, odrzu­cenie, wybór drogi, mobbing, tole­rancja, rozbita rodzina, patrio­tyzm, wiara. Wyko­rzy­stano w nich teksty piosenek, filmy, lite­ra­turę. Scena­riusze mogą być reali­zo­wane na godzinach wycho­waw­czych, lekcjach przy­go­to­wu­ją­cych do życia w rodzinie, na języku polskim, historii czy warsz­ta­tach pozasz­kol­nych.

Socjo­tech­nika : sztuka zdoby­wania władzy nad umysłami / Chri­sto­pher Hadnagy ; [przedmowa Paul Wilson ; tłuma­czenie: Magda Witkowska]. – Gliwice : Wydaw­nictwo Helion, cop. 2017.
Sygn. 163008

Poznaj pierwszy na świecie model socjo­tech­niki. Autor tej książki definiuje, wyjaśnia i rozkłada go na cząstki elemen­tarne, a następnie ilustruje całe zagad­nienie, przy­ta­czając analizy i prawdziwe historie. Zabierze Cię na wycieczkę po ciemnych zaułkach społe­czeń­stwa, gdzie żyją szemrane typy. Przed­stawi Ci mroczne arkana socjo­tech­niki stoso­wanej przez szpiegów i oszustów. Będziesz podglądał nawet takich mistrzów, jak Kevin Mitnick, autor książki Sztuka podstępu. Przyj­rzysz się także powszechnym, codziennym sytuacjom, poznając je pod kątem scena­riuszy socjo­tech­nicz­nych. W ostatniej części znaj­dziesz „tajemne“ porady i wskazówki profe­sjo­nal­nych socjo­tech­ników, a czasem również praw­dzi­wych prze­stępców.

Sekrety oszustów i socjo­tech­ników
Model komu­ni­kacji i jego geneza
Wyko­rzy­sty­wanie wpływu alkoholu
Wcho­dzenie w rolę, czyli jak zostać tym, kim chcesz
Sztuczki socjo­tech­niczne — psycho­lo­giczne zasady stosowane w socjo­tech­nice
Progra­mo­wanie neuro­lin­gwi­styczne (NLP)
Pięć podstaw wywie­rania wpływu
Tworzenie programu podno­szenia świa­do­mości osobi­stych zagrożeń
Wyczu­lenie na złośliwe taktyki
Dalajlama i socjo­tech­nika

Ty w social mediach : podręcznik budowania marki osobistej dla każdego / Marcin Żukowski. – Gliwice : Wydaw­nictwo Helion, cop. 2017
Sygn. 163010

Ta książka jest właśnie dla Ciebie!
Dla Ciebie, dla Ciebie i dla Ciebie. Ponieważ każdy z nas jest marką. Marką, czyli wyobra­że­niem, jakie na nasz temat mają ludzie. Mama i tata to marki — opie­kuńcze, solidne marki-opoki. Rzemieślnik jest marką, defi­nio­waną przez jakość przed­miotów, jakie wytwarza. Księgowy jest marką, która potrafi liczyć i zna się na prawie podat­kowym. KAŻDY JEST MARKĄ. Sekret tkwi w tym, by nauczyć się swoją marką skutecznie zarządzać. Zanim się obruszysz, odpowiedz sobie uczciwie na pytanie, jak wiele masz wolnego czasu. Niezbyt wiele, prawda? A jak dużą część tego cennego zasobu gotów jesteś poświęcić na dogłębne poznanie każdego spotka­nego człowieka? Pewnie niedużą…

Twój przyszły praco­dawca, klient albo zlece­nio­dawca jest takim samym czło­wie­kiem jak Ty. Ma niewiele czasu, za to wielu apli­ku­ją­cych na oferowane stano­wisko i spory rynek podwy­ko­nawców do wyboru. Musi decydować szybko, niemal bez zasta­no­wienia. Jak myślisz, kogo wybierze? Pana albo panią, których atutem jest jedynie niezbyt jasno napisane CV, czy człowieka, z którym gdzieś kiedyś chociaż raz się zetknął? Osobę, która zamie­ściła na Facebooku mądry, rzeczowy komentarz albo trafny tweet? Od której dostał link do ciekawego posta na blogu? Dlaczego stojąc przed wyborem „no-man lub osobowość”, „ekspert – po prostu marka”, praco­dawca albo zlece­nio­dawca miałby wybrać tego pierw­szego? No właśnie… Właśnie z tego powodu to właśnie Ty. I Ty. I jeszcze: Ty — musisz już dziś nauczyć się, jak być sobą i jak na tym zarabiać. Zacznij od budowy swojej marki osobistej. Skup się na social mediach.
Z tą książką zrobisz to profe­sjo­nalnie.

Zabu­rzenia komu­ni­kacji pisemnej / redakcja naukowa: Aneta Domagała, Urszula Mirecka. – Gdańsk : Grupa Wydaw­nicza Harmonia. Harmonia Univer­salis, 2017.
Sygn. 162016, 162017

Przed­sta­wiana mono­grafia Zabu­rzenia komu­ni­kacji pisemnej z serii Logopedia XXI Wieku poświę­cona jest proble­ma­tyce komu­ni­kacji pisemnej. Główny cel tomu, dedy­ko­wa­nego Profesor Marcie Bogda­no­wicz, stanowi cało­ściowe zapre­zen­to­wanie zagadnień komu­ni­kacji pisemnej i jej zaburzeń, ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem trudności w czytaniu i pisaniu w różnych jednost­kach patologii mowy. Autorzy poszcze­gól­nych rozdziałów zwracają uwagę na znaczenie czytania i pisania dla funk­cjo­no­wania osób z zabu­rzeniami mowy oraz jakości ich życia. Jednym ze wska­zy­wa­nych aspektów jest niwe­lo­wanie – dzięki poro­zu­mie­waniu się pisemnemu – barier komunikacyj­nych w przypadku osób niesły­szą­cych czy osób z dyzartrią (także dzięki nowym tech­no­lo­giom), co stanowi dla nich szansę na osią­gnięcie większej samodzielno­ści i posze­rzenia możli­wości zawo­do­wych.

Tom składa się z trzech części: Uwarun­ko­wania oraz symp­to­ma­to­logia zaburzeń komuni­kacji pisemnej. Orien­tacje teore­tyczne i perspek­tywy badawcze, Trudności w czytaniu i pisaniu u osób z rozwojo­wymi i nabytymi zabu­rze­niami mowy oraz Diagnoza trudności w czytaniu i pisaniu. Wspo­ma­ganie rozwoju, terapia.

Publi­kacja kierowana jest do logopedów, ale również do psycho­logów, pedagogów i nauczy­cieli – wszyst­kich specja­li­stów zain­te­re­so­wa­nych proble­ma­tyką zaburzeń komu­ni­kacji pisemnej: badaczy akade­mic­kich i praktyków. Przydatna będzie także studentom kierunków logo­pe­dycz­nych, psycho­lo­gicz­nych, peda­go­gicz­nych (i kierunków pokrew­nych), słucha­czom studiów pody­plo­mo­wych, przede wszystkim z zakresu logopedii oraz diagnozy i terapii trudności w czytaniu i pisaniu.

Zagro­żenia ze strony mediów / pod redakcją Grażyny Penkow­skiej. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Naukowe Katedra, 2017.
Sygn. 163018

Książka porusza problemy aktualne i ważne społecznie. Jest głosem w dyskusji nad nowymi wyzwa­niami – szcze­gólnie dla peda­go­giki – zwią­za­nymi z ekspansją infor­ma­tyczną w różnych dzie­dzi­nach życia społecz­nego”.
prof. Anna Wasi­lewska

Wiek XXI charak­te­ry­zuje się burzliwym rozwojem mediów na całym świecie, a ma to związek z gigan­tycznym ożywie­niem tech­no­lo­gicznym. Nowo­czesne tech­no­logie infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyjne już w ostatniej dekadzie XX wieku zaczęły dyna­micznie wkraczać do wszyst­kich sfer życia człowieka. Dało to początek prze­mianom społecznym na ogromną skalę. […] Od momentu rozwoju nowych, a potem nowych nowych mediów ich charakter jest duali­styczny, dobry i zły zarazem”.
prof. Grażyna Penkowska

Źródło :
www​.wydaw​nictwo​.umk​.pl
www​.beck​.pl
www​.helion​.pl
www​.wuw​.pl
www​.cedewu​.pl
www​.pzwl​.pl
www​.smakslowa​.pl
www​.difin​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.wnkatedra​.pl

Nowości w zbiorach – marzec

Nowości w zbiorach – marzec

Reko­men­dacje wybranych nowości włączo­nych do zbiorów biblio­teki w marcu:

Opieka szkoły nad dzieckiem z rodziny pato­lo­gicznej / Daria Becker-Pestka. – Warszawa : CeDeWu, 2017.
Sygn. 162724

Proble­ma­tyka książki dotyczy opieki szkoły nad dzieckiem z rodziny pato­lo­gicznej. Mimo zapisów w polskim usta­wo­daw­stwie, praktyka wskazuje, że kwestie te pilnie wymagają komplek­so­wych rozwiązań. Aby wypra­cować najlepsze rozwią­zania w zakresie opieki nad dzieckiem z rodziny pato­lo­gicznej konieczne jest dokonanie analizy zjawiska zarówno z punktu widzenia teorii naukowej, jak i praktyki.

Treść publi­kacji koncen­truje się wokół funk­cjo­no­wania współ­cze­snej rodziny i szkoły oraz wystę­pu­ją­cych zjawisk pato­lo­gicz­nych. W obecnej rzeczy­wi­stości w polskich rodzinach występuje wiele problemów. Znajduje to swoje negatywne odzwier­cie­dlenie w reali­zacji przy­pi­sa­nych jej funkcji, nieko­rzystnie wpływa na wypeł­nianie zadań opie­kuń­czych wobec dzieci. Zmienia się także funk­cjo­no­wanie polskiej szkoły, występują zabu­rzenia w reali­zacji jej funkcji. Podej­mując refleksję nad tą niezwykle istotną proble­ma­tyką warto rozpa­trywać zadania pełnione zarówno przez szkołę, jak i rodzinę – w szerokim kontek­ście społecznym, kultu­rowym czy ekono­micznym.

Część empi­ryczna książki skupiona jest wokół działań reali­zo­wa­nych przez szkołę w zakresie opieki nad dzieckiem z rodziny pato­lo­gicznej. Praca z podopiecz­nymi ma nie tylko charakter diagno­styczny, ale również prewen­cyjny i inter­wen­cyjny. Zgro­ma­dzony w tej części pracy materiał pokazuje ogromny zakres problemów, z jakimi zmagają się zarówno rodziny, jak i szkoły. Zapre­zen­to­wane rozwią­zania stosowane w polskich szkołach wskazują na ogromną deter­mi­nację personelu peda­go­gicz­nego w podej­mo­wa­nych dzia­ła­niach opie­kuń­czych, pomo­co­wych. W książce pokazane zostały problemy rodzin i rozwią­zania prak­tyczne wyko­rzy­sty­wane w pracy z dziećmi reali­zo­wane nie tylko przez pracow­ników szkół, ale także liczne podmioty zewnętrzne.

Publi­kacja może zostać wyko­rzy­stana zarówno przez studentów peda­go­giki, pracow­ników insty­tucji czy podmiotów zaan­ga­żo­wa­nych w pracę z rodzinami – a przede wszystkim z dziećmi z rodzin pato­lo­gicz­nych, ale także przez osoby niezwią­zane z pracą peda­go­giczną. Książka umożliwia posze­rzenie wiedzy na temat zjawisk pato­lo­gicz­nych, funk­cjo­no­wania i aktu­al­nych problemów rodziny i szkoły. Pozwala również na zapo­znanie się z publi­ka­cjami niepe­da­go­gicz­nymi skupio­nymi wokół proble­ma­tyki zjawisk pato­lo­gicz­nych. Tekst może też stanowić wskazanie do dalszych badań naukowych w tym zakresie, podej­mo­wania refleksji nad obszarem opieki nad dzieckiem w szkole i insty­tu­cjach zewnętrz­nych.

Jak być dobrym rodzicem / Justyna Korze­niewska ; [ilustracje: Paweł Osial]. – Warszawa : Wydaw­nictwo RM, cop. 2017.
Sygn. 162727

Dzięki tej książce dowiesz się, jak rozmawiać z dzieckiem i reagować w kłopo­tli­wych sytu­acjach wycho­waw­czych.

Bać się czy nie bać docie­kli­wych dzie­cię­cych pytań i pełnych buntu zachowań nasto­latków? W jaki sposób infor­mować dziecko o sprawach intymnych, trudnych zjawi­skach społecz­nych i niebez­pie­czeń­stwach, a przy tym nie zawsty­dzać, nie wzbudzać niepokoju, nie burzyć pozy­tywnej wizji świata? Jak rozpo­znawać obszary, w których najczę­ściej dochodzi do konfliktu między rodzicami a dziećmi? Jaką obrać strategię postę­po­wania? W tej książce rodzice znajdą:
– przykłady odpo­wiedzi na docie­kliwe dziecięce pytania,
– scena­riusze rozwią­zy­wania konflik­to­wych sytuacji,
– infor­macje o rozwoju emocjo­nalnym dziecka od narodzin do nasto­latka, jego rozu­mieniu świata i typowych reakcjach, pomocne w formu­ło­waniu odpo­wiedzi na dziecięce pytania oraz we właściwym reago­waniu na kłopo­tliwe zacho­wania.

Inte­gracja senso­ryczna na co dzień / Maria Borkowska, Kinga Wagh. – Wyd. 1, 7 dodr. – Warszawa : Wydaw­nictwo Lekarskie PZWL, 2017.
Sygn. 162728

Inte­gracja senso­ryczna, w popu­larnym skrócie określana jako SI, jest procesem prze­twa­rzania w mózgu infor­macji odbie­ra­nych przez zmysły z naszego ciała oraz otoczenia dla wyko­rzy­stania ich w codziennym życiu.
Niepra­wi­dło­wości tego procesu objawiają się wystę­po­wa­niem specy­ficz­nych problemów i nazywane są zabu­rze­niami regulacji procesów senso­rycz­nych. W naszym kraju od kilku­nastu lat obserwuje się stały wzrost rozpo­zna­wania takich zaburzeń u dzieci i w związku z tym zwięk­sza­jące się zain­te­re­so­wanie terapią SI.
Terapia ta jest przydatna i skuteczna, zwłaszcza w klasycz­nych posta­ciach zaburzeń inte­gracji senso­rycznej. W tych przy­pad­kach skutecz­ność jej została potwier­dzona naukowo. W innych rodzajach zaburzeń, takich jak zespół deficytu uwagi lub zespół deficytu uwagi z nadru­chli­wo­ścią (ADHD), upośle­dzenie umysłowe, autyzm oraz gene­tycznie uwarun­ko­wa­nych zespołach może być terapią wspo­ma­ga­jącą leczenie podsta­wo­wego scho­rzenia.
Autorki przed­sta­wiły w poradniku podsta­wowe infor­macje o funk­cjo­no­waniu zmysłów, ich dojrze­waniu i procesie inte­gracji oraz proste ćwiczenia, które z powo­dze­niem można wykonywać opiekując się dzieckiem w domu. Z propo­zycji rodzice i opie­ku­nowie mogą wybierać poje­dyncze ćwiczenia bądź układać możliwe do wykonania zestawy.
Bardzo wskazaną formą są lubiane przez dzieci ćwiczenia rytmiczne i ćwiczenia ze śpiewem lub muzyką. W książce przed­sta­wiono również propo­zycje ćwiczeń przy utworach instru­men­tal­nych wybitnych kompo­zy­torów.

Sztuka, terapia, poznanie : w stronę podejścia indy­wi­du­ali­zu­ją­cego w badaniach muzy­ko­te­ra­peu­tycz­nych / Katarzyna Krasoń, Ludwika Konieczna-Nowak. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, cop. 2016.
Sygn. 162729, 162730

Sztuka jako źródło wiedzy o człowieku.
Muzyka w działaniu tera­peu­tycznym jako pole badań.
Strategia indy­wi­du­ali­zu­jąca w badaniu a proces tera­peu­tyczny w uspraw­nianiu pacjenta poprzez aktywność muzyczną.
Indy­wi­du­ali­zu­jące metody badań muzy­ko­te­ra­peu­tycz­nych.

Zawód psycholog : regulacje prawne i etyka zawodowa / Dorota Bednarek ; konsult. prawna Teresa Gardocka. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, 2016.
Sygn. 162740

Nieza­leżnie od charak­teru i obszaru dzia­łal­ności wspó205285lny dla psycho­logów jest szcze­gólny charakter więzi z podmiotem oddzia­ływań i wyni­ka­jące z niego zobo­wią­zania etyczne.
Książka Doroty Bednarek porząd­kuje wiedzę dotyczącą kontekstu prawnego wyko­ny­wania zawodu psycho­loga, obowią­zu­ją­cych zasad i stan­dardów etycznych oraz sposobów ich reali­zacji. Autorka poruszyła zagad­nienia etyczne specy­ficznie związane z najważ­niej­szymi obszarami zasto­sowań psycho­logii: w diagnozie i inter­wencji psycho­lo­gicznej. Szcze­gó­łowo omówiła etyczne kwestie i zasady dotyczące takich specy­ficz­nych sytuacji, jak: świad­czenie usług na zlecenie strony trzeciej, na odległość, wobec nielet­nich, problem prze­ciw­dzia­łania dyskry­mi­nacji, prowa­dzenie badań naukowych i publi­ko­wanie ich wyników, oraz wielu innych. Psycho­lo­gowie praktycy oraz studenci psycho­logii znajdą w tej książce zarówno możliwość pogłę­bio­nego zrozu­mienia etycznego wymiaru pracy psycho­loga, jak i wyczer­pu­jący zbiór zasad do zasto­so­wania w codziennej pracy.

Efekt kameleona : psycho­logia naśla­dow­nictwa / Wojciech Kulesza; [redaktor prowa­dząca Anna Raci­borska]. – Wyd. 1 dodr. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe Scholar, 2017.
Sygn. 162743

Mówimy o papu­go­waniu, małpo­waniu, imito­waniu zachowań, o tym, że dziecko jest kalką, kopią lub lustrzanym odbiciem rodzica. Ludzie naśladują swoje zacho­wania. Obser­wu­jemy to zjawisko, patrząc na wiernych w trakcie ceremonii reli­gij­nych, dzieci na placu zabaw, żołnierzy podczas parady. Woody Allen nazwał tę hiperz­dol­ność Leonarda Zeliga – głównego bohatera jego znako­mi­tego filmu – efektem kameleona.

W tej książce Autor opisuje to jedno z kluczo­wych i fascy­nu­ją­cych ludzkich zachowań. Zasta­nawia się, co nam to zacho­wanie daje. Pyta: Czy każdy jest społecznym kame­le­onem? Czy różnimy się skłon­no­ściami do naśla­do­wania? Czy da się „tego” nauczyć i do czegoś „to” wyko­rzy­stać? Czy naśla­dow­nictwo może być szkodliwe?

Książka ta przed­stawia bardzo wszech­stronny, wyczer­pu­jący i anali­tyczny przegląd psycho­lo­gicznej lite­ra­tury na temat naśla­dow­nictwa oraz jego wyznaczników i konse­kwencji. Jest to lite­ra­tura bardzo współ­czesna, często dosłownie z ostatnich paru lat, zaś autor wykazuje się jej dogłębnym zrozu­mie­niem i porusza się po niej z niezwykłą swobodą i erudycją. Książka pozwala czytel­ni­kowi uzyskać pełną orien­tację we współ­cze­snym stanie badań nad naśla­dow­nic­twem i zbli­żo­nymi zjawi­skami.
prof. dr hab. Bogdan Wojciszke – fragment recenzji

Współ­czesne tendencje w diagnozie i terapii logo­pe­dycznej / redakcja naukowa Danuta Pluta-Wojcie­chowska, Barbara Sambor. – Gdańsk : Harmonia Univer­salis, 2017.
Sygn. 162744, 162745

Kolejny tom z serii Logopedia XXI Wieku jest pozycją zasłu­gu­jącą na baczną uwagę praktyków i teore­tyków zajmu­ją­cych się logopedią w perspek­tywie diagno­styczno-tera­peu­tycznej oraz teore­tyczno-meto­do­lo­gicznej. Autorzy poszcze­gól­nych rozdziałów – badacze z Polski, Czech, Rosji, Słowacji, Stanów Zjed­no­czo­nych i Włoch – we wnikli­wych i często nowa­tor­skich pracach prezen­tują kierunki refleksji naukowej i prak­tycznej współ­cze­snej logopedii. Niniejsza mono­grafia ukazuje więc stan obecny logopedii i poprzez ustalenia, które niejed­no­krotnie wyzna­czają nowe obszary badawcze, wychyla się ku przy­szłości, zarazem jednak czerpie inspi­racje z bogatego dorobku prze­szłych pokoleń badaczy zaburzeń mowy.

Bajki tera­peu­tyczne / Maciejka Mazan ; [ilustracje Beata Zdęba ; konsul­tacja mery­to­ryczna Lidia Ippoldt]. – Warszawa : PWN Wydaw­nictwo Szkolne sp. z o.o. sp.k., cop. 2017.
Sygn. 162757, 162758

Bajki tera­peu­tyczne pokazują, jak radzić sobie z najczę­ściej poja­wia­ją­cymi się u dzieci emocjami: nieśmia­łość, strach, zazdrość, nieumie­jęt­ność współ­pracy, radość, smutek. Mają na celu uspo­ko­jenie emocji, obniżenie lęku, obja­śnienie reguł otacza­ją­cego świata.

Scena­riusze zajęć z elemen­tami bajko­te­rapii / Aneta Bartnicka-Kierylak, Karolina Świtaj-Wirtek. – Warszawa : PWN Wydaw­nictwo Szkolne, 2017.
Sygn. 162759, 162760

To 19 scena­riuszy wraz z propo­zy­cjami zabaw dla dzieci młodszych i starszych oraz kartami zada­nio­wymi.
Scena­riusze zakładają powta­rzalny układ pracy z grupą przed­szkolną: zabawa powitalna, odczy­tanie bajki przez nauczy­ciela, wspólna analiza treści bajki, zabawy związane z tematem, praca z kartami.

Hejter­stwo : nowa praktyka kulturowa? : geneza, przypadki, diagnozy / pod redakcją Julii Dynkow­skiej, Natalii Lemann, Michała Wróblew­skiego i Anny Zatory. – Łódź : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Łódzkiego, 2017.
Sygn. 162944

Zjawisko hejtu zbadali badacze wielu specjal­ności: kultu­ro­znawcy, lite­ra­tu­ro­znawcy, medio­znawcy, socjo­lo­gowie, psycho­lo­gowie, filo­zo­fowie, poli­to­lodzy oraz badacze prawa. Dzięki multi­dy­scy­pli­narnej perspek­tywie czytelnik może się dowie­dzieć o hejcie rzeczy, o których nie miał pojęcia, choć wyda­wa­łoby się, że jest to zjawisko każdemu dobrze znane, proste i nie wyma­ga­jące głębokich analiz. A jednak ta książka pokazuje, że jest inaczej. Pokazuje, jak mało możemy wiedzieć o zjawisku, które dobrze znamy. I jak dużo musimy się jeszcze nauczyć.
Prof. dr hab. Paweł Łuków
kierownik Zakładu Etyki UW, redaktor naczelny czaso­pisma „Etyka”

Wiele dotych­czas napisano o sztuce miłości, niewiele natomiast o sztuce niena­wiści. Oczy­wi­ście zawsze można zadać pytanie, czy to jest sztuka. Hejter­stwo bowiem zalewa nas zewsząd i każe myśleć raczej o miernocie, aniżeli o elitar­ności sztuki. Mono­grafia młodych adeptów nauki jest świeżym spoj­rze­niem na nowe zjawisko kulturowe.
Prof. dr hab. Jarosław Płuciennik

Odporność psychiczna : strategie i narzędzia rozwoju / Doug Stry­char­czyk, Peter Clough ; przekład Sylwia Pikiel. – Sopot : Gdańskie Wydaw­nictwo Psycho­lo­giczne, 2017.
Sygn. 162976

Odporność psychiczna to umie­jęt­ność skutecz­nego radzenia sobie z wyzwa­niami, ze stresem i z presją. Deter­mi­nuje ona sposób reago­wania na trudności zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Osoby silne i odporne psychicznie wierzą we własne umie­jęt­ności, są otwarte na nowe wyzwania i z wytrwa­ło­ścią dążą do celu. Lepiej sobie radzą z poten­cjalnie stre­su­ją­cymi sytu­acjami, łatwiej znoszą krytykę i nieprzy­chylne uwagi, a porażkę traktują jako okazję do rozwoju osobi­stego. Częściej też odnoszą sukces.

Rozwi­janie odpor­ności psychicznej umożliwia optymalne wyko­rzy­stanie posia­da­nych umie­jęt­ności, a jej pomiar pozwala zapla­nować odpo­wiednie wsparcie. Przed­sta­wiony przez autorów model odpor­ności psychicznej i kwestio­na­riusz do jej oceny są cennymi narzę­dziami w procesie rekru­tacji pracow­ników, w zarzą­dzaniu talentami czy w plano­waniu awansu. Umoż­li­wiają także precy­zyjne okre­ślenie potrzeb szko­le­nio­wych i rozwo­jo­wych. Są powszechnie stosowane w biznesie, edukacji, służbie zdrowia, sporcie i życiu społecznym.

Pedagog społeczny : teoria i praktyka dzia­łal­ności społecznej / pod redakcją Arka­diusza Żukie­wicza. – Łódź : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Łódzkiego, 2017.
Sygn. 162980, 162981

Publi­kacja wpisuje się w nurt badań łódzkiej szkoły pedagogów społecz­nych odwo­łu­ją­cych się do tradycji repre­zen­to­wanej przez twór­czynię tej dyscy­pliny naukowej, Helenę Radlińską. Autorzy postawili sobie za cel przed­sta­wienie sylwetki pedagoga społecz­nego, kontek­stów i prze­strzeni jego dzia­łal­ności, uwzględ­nili przy tym również nowe wyzwania wyni­ka­jące ze zmian społecz­nych w otoczeniu. W drugiej części publi­kacji Czytel­nicy znajdą liczne odnie­sienia do praktyki działania pedagogów społecz­nych, np. pracy asystentów rodzin­nych, kwestii psychia­trii środo­wi­skowej czy też rewi­ta­li­zacji społeczno-peda­go­gicznej.

Rola pedagoga społecz­nego nadal nie jest jedno­znacznie rozpo­zna­wana w prze­strzeni społecznej. Fakt ten, który może jedynie zaska­kiwać (posiadamy bardzo bogaty dorobek naukowy z peda­go­giki społecznej dzięki wybitnym jej twórcom), stanowi także inspi­rację do kolejnych wyzwań, bowiem zarówno zasług twórców, jak i ich współ­cze­snych konty­nu­atorów dla rozwoju tej dyscy­pliny naukowej, tworzenia wielu szkół naukowych oraz wkładu w rozwój społe­czeń­stwa nie wolno zapominać. Ponieważ znacząco posze­rzyło się też pole praktyki działania pedagoga społecz­nego, na analizę naukową zasługują wszystkie aktyw­ności dotąd nieroz­po­zna­wane w kręgu jego działania”.
Z recenzji prof. dr hab. Barbary Kromo­lic­kiej (Uniwer­sytet Szcze­ciński)

Źródło :
www​.cedewu​.pl
www​.rm​.com​.pl
www​.pzwl​.pl
www​.ksie​garnia​.pwn​.pl
www​.scholar​.com​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.wydaw​nictwo​.uni​.lodz​.pl
www​.gwp​.pl

Nowe publi­kacje o Bydgoszczy w zbiorach biblio­teki

Nowe publi­kacje o Bydgoszczy w zbiorach biblio­teki

Sekrety Bydgoszczy / Krzysztof Halicki. – Wydanie 1. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydaw­niczy Michał Koliński, 2017.
Sygn. 163728p, 163729

Zapewne nikt nawet nie podej­rzewał, że XIX-wieczna Bydgoszcz, niewielkie miasto, będzie kiedyś nazywane „Klein Berlin“ (mały Berlin), a już w pierwszej połowie XX wieku jego dwie miesz­kanki, Nora Gregor i Pola Negri, zrobią wielką karierę w Hollywood. Bydgoszcz miała w końcu wielkie szczęście do wybitnych ludzi. W Rzeźni Miejskiej pracował późniejszy sławny pisarz, Jerome David Salinger, autor kultowego „Buszu­ją­cego w zbożu”. A to dopiero kilka sekretów ze skarbnicy tajemnic tego miasta.
W okresie między­wo­jennym Bydgoszcz była jednym z najważ­niej­szych ośrodków polskiego wywiadu. To tutaj działał słynny major Jan Żychoń oraz urodził się Marian Rejewski, sławny matematyk i kryptolog, który w 1932 roku złamał szyfr Enigmy, najważ­niej­szej maszyny szyfru­jącej używanej przez Niemców.
W zakon­spi­ro­wanym miesz­kaniu w Bydgoszczy przez kilka miesięcy pisał „Historię Komu­ni­stycznej Partii Polski w świetle faktów i doku­mentów” największy agent II Rzeczy­po­spo­litej, człowiek o wielu twarzach i nazwi­skach, Józef Mützen­ma­cher.
Te i wiele innych zaska­ku­ją­cych historii, m.in. o klątwie bydgo­skich karme­litów i tajem­ni­czych tunelach pod Wzgórzem Wolności można odkryć w książce Krzysz­tofa Halic­kiego.

Bydgoszcz wojskowa : szkice z dziejów garnizonu bydgo­skiego od czasów najdaw­niej­szych do współ­cze­sności / redakcja Albert S. Kotowski, Sławomir Sadowski. – Bydgoszcz : Muzeum Wojsk Lądowych, 2017.
Sygn. 163412p

W 1920 r. do pomiesz­czeń dawnej pruskiej Szkoły Wojennej (Kriegs­schule) przy ul. Gdańskiej wpro­wa­dziła się i funk­cjo­no­wała tam aż do 1938 r. Szkoła Podcho­rą­żych dla Podofi­cerów. Po jej likwi­dacji, na rok przed wybuchem II wojny światowej, do gmachu przy ul Gdańskiej, prze­nie­siono z Torunia Szkołę Podcho­rą­żych Marynarki Wojennej. Piloci i mechanicy lotnictwa kształ­cili się w Bydgoszczy w obiektach przy­le­ga­ją­cych do bydgo­skiego lotniska przy ul. Szubiń­skiej. […]
W okresie poprze­dza­jącym bezpo­średnie przy­go­to­wania do wojny powstały w Bydgoszczy dwie jednostki tery­to­rialnej obrony kraju, funk­cjo­nu­jące na zasadzie pospo­li­tego ruszenia. W 1937 r. przy 16. Pułku Ułanów Wiel­ko­pol­skich zorga­ni­zo­wano konną formację pod nazwą „Krakusy“. W maju 1939 r. 61 PP objął patronat nad nowo powstałym Bata­lionem Obrony Narodowej „Bydgoszcz“.
Tak liczne w Bydgoszczy placówki wojskowe musiały być w okresie między­wo­jennym obsłu­gi­wane przez wiele pomoc­ni­czych insty­tucji wojsko­wych. Z tych też względów miasto było siedzibą: Składnicą Materiału Inten­denc­kiego, jednej z trzynastu w kraju, Garni­zo­nowej Izby Chorych przy ul. Jagiel­loń­skiej 11, Wojsko­wego Sądu Rejo­no­wego (jednego z trzy­dziestu istnie­ją­cych w Polsce), Delegata Sztabu Głównego przy Okręgowej Dyrekcji Kolei Państwo­wych (było ich w kraju dzie­więciu). Rejo­no­wego Inspek­to­ratu Koni (jednego z 54), Powia­towej Komendy Uzupeł­nień – Bydgoszcz Miasto i Powia­towej Komendy Uzupeł­nień Bydgoszcz – Powiat oraz Parafii Wojskowej Obrządku Rzymsko-Kato­lic­kiego (jednej z 72 w kraju). […]

Spacerem po… Bydgoszczy / Paweł Bogdan Gąsio­rowski. – Skrzeszew : M.C. Kwadrat Agata Kisza ; Warszawa : Agencja Wydaw­nicza Egros, [2015].
Sygn. 163109, 163110p

Pierwsze wydanie bogato ilustro­wa­nego prze­wod­nika po zabytkach Bydgoszczy. Oprócz zdjęć współ­cze­snych Czytelnik ma okazję zobaczyć miasto na starych pocz­tów­kach. Poszcze­gólnym opisy­wanym obiektom przy­pi­sano numery, które znalazły się także na trzech planach miasta, ułatwia­ją­cych jego zwie­dzanie. Na końcu książki podano przydatne adresy i telefony, indeksy osobowy i geogra­ficzny.

Nowości na półce – styczeń 2018

Nowości na półce – styczeń 2018

Mutyzm : zagad­nienia teorii i praktyki / Anna Skoczek. – Kraków : Akademia Igna­tianum : Wydaw­nictwo WAM, 2017.
Sygn. 162565

Książka jest mono­grafią zasłu­gu­jącą na baczną uwagę praktyków i teore­tyków logopedii, psycho­logii i peda­go­giki oraz studentów tych kierunków. W opra­co­waniu została wyłożona autorska metoda inter­pre­tacji i tera­peu­tycz­nego postę­po­wania (w aspekcie poznaw­czym, diagno­stycznym i rewa­li­da­cyjno-lecz­ni­czym) z mutyzmem – zabu­rze­niem rozwo­jowym i komu­ni­ka­cyjnym trudnym takso­no­micznie, defi­ni­cyjnie, diagno­stycznie i tera­peu­tycznie, gdyż wyma­ga­jącym procedur inter- i trans­dy­scy­pli­nar­nych. Zostały w mono­grafii wpro­wa­dzone w sposób ustruk­tu­ry­zoway liczne terminy i pojęcia należące do prze­strzeni logopedii jako nauki, ale czerpiące z osiągnieć m.in. psychia­trii dzie­cięcej, psycho­logii klinicznej, peda­go­giki specjalnej i tera­peu­tycznej.

Z recenzji dra hab. prof. UP Mirosława Michalika


Niezwy­czajni ludzie : nowe spoj­rzenie na autyzm / Barry M. Prizant, Tom Fields-Meyer ; przekład Joanna Bilmin-Odrowąż
. – Kraków ; Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego, 2017.
Sygn. 162567

Obowiąz­kowa lektura dla rodziców, nauczy­cieli, tera­peutów i opiekunów osób z autyzmem.
Umożliwia spoj­rzenie na świat ludzi ze spektrum autyzmu od wewnątrz, zapewnia współ­czu­jącą, głęboką perspek­tywę, która dodaje nadziei i podnosi na duchu specja­li­stów i członków rodziny, ukazując autyzm nie jako strasz­liwą niepeł­no­spraw­ność, lecz jako niezwykły wymiar czło­wie­czeń­stwa. Na książkę składają się inspi­ru­jące historie będące rezul­tatem 40-letniego doświad­czenia dr. Prizanta, zdobytego podczas pracy na uniwer­sy­te­tach, w szkołach, szpi­ta­lach oraz świad­czenia usług w ramach prywatnej praktyki.

Mistrzowski traktat postu­lu­jący niezbędne zmiany w naszym postrze­ganiu osób z autyzmem oraz udzie­laniu im pomocy. To lektura dla rodziców i wszyst­kich świad­czą­cych profe­sjo­nalne usługi osobom z poważnymi niepeł­no­spraw­no­ściami – nie tylko tym z autyzmem. Mam nadzieję, że ta wyjątkowa książka przy­niesie zmianę myślenia i praktykę zgodną z jej zało­że­niami”.
dr David E. Yoder, Wydział Nauk o Zdrowiu,
Wyższa Szkoła Medyczna Uniwer­sy­tetu Karoliny Północnej, Chapel Hill

Jest to najbar­dziej prze­peł­niona empatią i głęboką mądrością książka o autyzmie, jaką do tej pory prze­czy­tałem. Empa­tyczna i mądra publi­kacja o byciu czło­wie­kiem. Nie da się przecenić prze­mie­nia­jącej mocy tej książki: otwiera serce, poszerza zakres widzenia tam, gdzie panowała tylko mgła, i inspiruje do głębo­kiego spoj­rzenia na coś, co wywo­ły­wało jedynie odruchową reakcję”.
Rabin Bradley Shavit Artson, Amery­kański Uniwer­sytet Żydowski

Pedeu­to­logia : konteksty, dylematy, impli­kacje / Krystyna Duraj-Nowakowa. – Kraków : Akademia Igna­tianum : Wydaw­nictwo WAM, 2016.
Sygn. 162573, 162574p

Prof. zw. dr hab. Krystyna Duraj-Nowakowa przed­kłada w książce wyniki cało­ścio­wych i syste­ma­tycznie aktu­ali­zo­wa­nych, rozle­głych studiów lite­ra­tu­ro­wych oraz empi­rycz­nych poszu­kiwań argu­mentów i wyjaśnień dla rozstrzy­gania problemów obecnych w trzech wybranych obszarach tema­tycz­nych współ­cze­snej peda­go­giki i pedeu­to­logii:
1.Całościowe konteksty teore­tyczno-episte­mo­lo­giczne oraz meto­do­lo­giczne peda­go­giki i pedeu­to­logii
2.Dylematy i rozterki profesji nauczy­ciela i pedagoga akade­mic­kiego
3.Implikacje teore­tyczno-wdro­że­niowe wypro­wa­dzone z analiz i inter­pre­tacji w całej książce.

Ambi­wa­lentne postrze­ganie, stawianie i komen­to­wanie problemów przez Autorkę może otwierać konsy­tu­acje, czyli prze­strzenie dla nowych dyskusji i własnych refleksji czytel­ników nad pedeu­to­logią. Może więc także stymu­lować do formu­ło­wania nowszych zagadnień na szersze tematy peda­go­gicz­nych kontek­stów. Może również pomóc w pielę­gno­waniu dobrych tradycji pedeu­to­logii, utrzy­ma­nych między jej wizjami tech­no­lo­giczną a huma­ni­styczną. Istotne jest także podej­mo­wanie przez Autorkę nieła­twych, bieżących kwestii i podkre­ślanie szans koniecz­nych zmian prospek­tyw­nych.
Mono­grafia, opra­co­wana w formie scalonych esejów, jest adre­so­wana do adeptów peda­go­giki, głównie do studentów trzeciego stopnia studiów, czyli dokto­rantów – jako poten­cjal­nych kandy­datów na pedagogów naukowo i zawodowo upra­wia­ją­cych dydaktykę/pedagogikę szkoły wyższej i pedeu­to­logię. Jest ona kierowana także do osób zain­te­re­so­wa­nych kwestiami zwią­za­nymi z przy­go­to­wa­niem akade­mickim i pracą zawodowo-naukową nauczy­cieli i pedagogów w okresie kolejnych (po 1999 r.), rady­kal­nych zmian progra­mo­wych i struk­tu­ral­nych systemu szkol­nictwa.


Rozwój nauczy­ciela : od wczesnej do późnej doro­słości / redakcja naukowa Joanna M. Łukasik, Norbert G. Pikuła, Katarzyna Jagielska
. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2016.
Sygn. 162590

Książka Rozwój nauczy­ciela – od wczesnej do późnej doro­słości podejmuje zagad­nienia specyfiki pracy nauczy­ciela przez pryzmat jego profe­sjo­na­lizmu i rozwoju zawo­do­wego. Szkolna rzeczy­wi­stość ujęta w formal­no­prawne ramy wyznacza każdemu nauczy­cie­lowi konkretne funkcje i zadania. Anali­zując te najbar­dziej aktualne, można powie­dzieć, że preferuje się model nauczy­ciela o rozsze­rzonym profilu zawodowym i otwartym podejściu do wyko­ny­wa­nych zadań. Aby im sprostać, nauczy­ciel musi usta­wicznie się dosko­nalić, rozwijać, poddawać refleksji codzienną rzeczy­wi­stość i szukać nowych rozwiązań. A robi to po, aby łatwiej wchodzić w sytuacje eduka­cyjne, które z jednej strony są oczywiste, a z drugiej – jeszcze nieznane. Zmie­nia­jące się sytuacje zawodowe stawiają nauczy­cieli przed koniecz­no­ścią ciągłego uczenia się nowych zachowań.

Rozpo­znanie kierunku rozwoju zawo­do­wego i osobi­stego, rozu­mienia profe­sjo­na­lizmu i domi­nu­ją­cych tendencji są dla nauczy­cieli podstawą do wdrażania nowych koncepcji edukacji, dokształ­cania i dosko­na­lenia. Wielość podej­mo­wa­nych analiz pozwoliła na przyjęcie w układzie książki trzech głównych dysku­syj­nych odsłon, które koncen­trują się wokół nastę­pu­ją­cych zagadnień:
I. Kariera zawodowa nauczy­ciela
II. Jakość pracy i życia nauczy­cieli – średnia dorosłość
III. Aktywność i rozwój emery­to­wa­nych nauczy­cieli

Współ­czesna edukacja : wielo­płasz­czy­zno­wość zadań / redakcja naukowa Joanna Skibińska i Justyna Wojcie­chowska. – Kraków : Wydaw­nictwo Libron – Filip Lohner, copyright 2016.
Sygn. 162599

[…] do rąk czytel­ników trafia książka stano­wiąca efekt zbiorowej pracy kilku­nastu autorów, w więk­szości pracow­ników naukowo-dydak­tycz­nych różnych uczelni, ale i praktyków, którzy podjęli namysł nad wielo­płasz­czy­zno­wo­ścią zadań współ­cze­snej edukacji. Z punktu widzenia dydak­tycznej idei wzajem­nego prze­ni­kania się myśli naukowej oraz rozwiązań i wdrożeń prak­tycz­nych, wychodząc naprzeciw koniecz­ności współ­pracy i współ­dzia­łania wszyst­kich podmiotów uczest­ni­czą­cych w orga­ni­zacji i przebiegu procesu kształ­cenia (zarówno w warstwie refleksji naukowej, jak i reali­za­cyjnej), podjęcie tej proble­ma­tyki należy uznać za cenne i uzasad­nione.
Fragment recenzji prof. nadzw. dr hab. Anny Karpiń­skiej

Mono­grafia […] sygna­li­zuje najistot­niejsze zagad­nienia współ­cze­snej edukacji, które odpo­wiednio odczytane przez reflek­syj­nego czytel­nika – składają się na obraz kierunków jej rozwoju […]. Tytuł mono­grafii […] zwraca uwagę na fakt, że współ­czesna edukacja – po pierwsze – implikuje wielość zadań, a może nawet traf­niejsze byłoby tu słowo „wyzwań”, po wtóre – uwikłana jest w wiele różno­rod­nych kontek­stów. Te dwie okolicz­ności stwarzają […] szerokie pole do podej­mo­wania tematyki rozważań […], co w rezul­tacie zaowo­co­wało warto­ściową pozycją na rynku współ­cze­snych prac peda­go­gicz­nych.
Fragment recenzji prof. nadzw. dr. hab. inż. Janusza Morbit­zera

Współ­czesne modele i strategie reso­cja­li­zacji / redakcja naukowa Robert Opora, Radosław Breska, Joanna Jezierska, Małgo­rzata Piecho­wicz. – Warszawa : Difin, 2017.
Sygn. 162600, 162601

Każdy w swoim życiu styka się ze zjawi­skami patologii społecznej. Warto zauważyć, że istnieje szereg publi­kacji koncen­tru­ją­cych się wyłącznie na teore­tycz­nych zagad­nie­niach. Niniejsza książka jest próbą zbudo­wania pomostu pomiędzy teorią a praktyką reso­cja­li­za­cyjną. Zakłada wskazanie nowych kierunków badaw­czych i meto­dycz­nych.

Publi­kacja skie­ro­wana jest do osób, które chcą się dowie­dzieć, jak umie­jętnie łączyć teorię z praktyką, aby skutecznie osiągać zamie­rzone cele wycho­wawcze, tera­peu­tyczne i reso­cja­li­za­cyjne. Czytel­nicy dowiedzą się, jakie są współ­czesne tendencje w reso­cja­li­zacji oraz jakie dylematy pojawiają się w pracy wycho­waw­czej. Obok pracow­ników insty­tucji podej­mu­ją­cych działania na rzecz osób naru­sza­ją­cych normy społeczne i ich rodzin publi­kacja, ze względu na opisywane badania naukowe, zain­te­re­suje również badaczy tych zagadnień.

Książka prezen­tuje nowa­tor­skie spoj­rzenie na zagad­nienia dotyczące reso­cja­li­zacji. Celem publi­kacji jest opisanie modeli reso­cja­li­za­cyj­nych oraz prak­tycz­nych strategii przy­dat­nych w pracy reso­cja­li­za­cyjnej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Poznanie przed­sta­wio­nych w niej treści sprawi, że czytel­nicy z większą odwagą i pewnością będą rozwią­zywać problemy w obszarze zjawisk patologii społecznej. Zdobytą wiedzę będą mogli wyko­rzy­stywać dla siebie oraz innych, poznają wiele nowych i inte­re­su­ją­cych sposobów rozu­mienia inter­wencji reso­cja­li­za­cyj­nych. Jedno­cze­śnie będą mogli również uniknąć wielu konfliktów, dzięki czemu poczują się lepiej i zaczną pewniej wykonywać swoją pracę.

Nauczy­ciel wczesnej edukacji kreatorem środo­wiska eduka­cyj­nego dziecka / pod redakcją Elżbiety Płóciennik, Doroty Radzi­kow­skiej. – Łódź : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Łódzkiego, 2016.
Sygn. 162685, 162686

Prze­ka­zy­wana do rąk Czytel­nika książka to kolejny tom podej­mu­jący tematykę nauczy­ciela wczesnej edukacji (seria „Wczesna Edukacja”) pod redakcją pracow­ników Katedry Peda­go­giki Wieku Dzie­cię­cego Uniwer­sy­tetu Łódzkiego. W każdej kolejnej publi­kacji z tej serii autorzy zajmują się nowym ważnym problemem doty­czącym podmiotu badań – nauczy­ciela wczesnej edukacji. W prezen­to­wanym tomie koncen­trują się na analizie i opisie, orga­ni­zo­wa­nego przez nauczy­ciela, środo­wiska eduka­cyj­nego sprzy­ja­ją­cego uczeniu się dzieci. Podejmują próbę nie tylko prezen­tacji, lecz także wyzna­czenia kierunku rozwoju alter­na­tyw­nych sposobów, które mają prowadzić do pożą­da­nych zmian w edukacji przed­szkolnej i wcze­snosz­kolnej, umoż­li­wia­ją­cych urze­czy­wist­nianie postulatu stymu­lo­wania wszech­stron­nego rozwoju dziecka.

W tej samej serii ukazały się publi­kacje: Nauczy­ciel wczesnej edukacji wobec zmian społeczno-kultu­ro­wych (red. Wiesława Leżańska, Alek­sandra Feliniak) oraz Nauczy­ciel wczesnej edukacji. Rozwi­janie kompe­tencji zawo­do­wych (red. Wiesława Leżańska, Dorota Radzi­kowska).

Ocena pracy nauczy­ciela i dyrektora od 1 stycznia 2017 r. : prak­tyczne porady, zasady postę­po­wania i wzory doku­mentów / [autorzy Michał Kowalski, Dariusz Dwojewski, Dariusz Skrzyński]. – Warszawa : Oświata Grupa Wydaw­nicza – Wydaw­nictwo Wiedza i Praktyka, copyright 2017.
Sygn. 162690

Publi­kacja stanowi omówienie zasad oceniania nauczy­ciela i dyrektora po 1 stycznia 2017 r. Wyjaśnia na 22 przy­kła­dach poszcze­gólne etapy procedury oceny pracy z podaniem elementów które uległy mody­fi­kacji. Wskazuje różnice w ocenie nauczy­ciela i dyrektora. Uwzględnia fakt, że nastąpiła zmiana podmiotu doku­ją­cego oceny dyrektora i odwołuje się do nowego rozpo­rzą­dzenia w sprawie oceny. Omawia konse­kwencje kadrowo-płacowe uzyskania okre­ślonej noty. Całość dopełnia 16 wzorów doku­mentów do wyko­rzy­stania.

Oświata i wycho­wanie jako zadanie publiczne gmin : czynniki wpły­wa­jące na efek­tyw­ność wydatków budże­to­wych / Aneta Kaczyńska. – Warszawa : CeDeWu, 2017.
Sygn. 162692

Publi­kacja stanowi komplek­sową analizę problemu pomiaru efek­tyw­ności wydatków budże­to­wych gmin na oświatę i wycho­wanie oraz okre­ślenie czynników na nią wpły­wa­ją­cych. Ponadto w książce przed­sta­wiono zagad­nienia dotyczące zmie­nia­ją­cego się prawa oświa­to­wego ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem reformy systemu oświaty w 2017 r., źródeł finan­so­wania zadań oświa­to­wych i wycho­waw­czych oraz zwią­za­nych z nimi wydatków, a także przy­to­czono liczne przykłady wniosków z badań ze światowej lite­ra­tury przed­miotu. Publi­kacja zain­te­re­suje zarówno naukowców zajmu­ją­cych się tą tematyką, jak i decy­dentów samorządu tery­to­rial­nego. Zapro­po­no­wane ujęcie wska­za­nego, złożonego zagad­nienia badaw­czego stanowi bowiem propo­zycję dla stwo­rzenia narzędzia anali­tycz­nego, które może być zaim­ple­men­to­wane w polskich samo­rzą­dach.

Z uwagi na zawiłości i częste zmiany polskiego systemu oświaty i wycho­wania i jego finan­so­wania ze źródeł publicz­nych na szczeblu samo­rzą­dowym w połą­czeniu z proble­mami badania efek­tyw­ności wydat­ko­wania tych środków podjęta tematyka odznacza się wysokim stopniem trudności. Samo podjęcie i realne wykonanie badania efek­tyw­ności wydatków publicz­nych gmin, dodatkowo wzmoc­nione badaniem nad doborem najbar­dziej istotnych czynników mających wpływ na tę efek­tyw­ność, byłoby dużym wyzwaniem nawet dla doświad­czo­nego badacza.“
prof. dr hab. Krystyna Brzo­zowska, prof. zw. Uniwer­sy­tetu Szcze­ciń­skiego

Niewąt­pliwą zaletą pracy są dokonane zesta­wienia i porząd­ko­wania. Wyeks­po­nować należy badanie własne, które zostało zapro­jek­to­wane i prze­pro­wa­dzone przez Autorkę. Pozwoliło ono na wycią­gnięcie inte­re­su­ją­cych wniosków i konkluzji oraz zreali­zo­wanie posta­wio­nego celu badaw­czego.“
dr hab. Paweł Kowalik, prof. nadzw. Uniwer­sy­tetu Ekono­micz­nego we Wrocławiu.

Prezen­tacje naukowe : prak­tyczny poradnik dla studentów, dokto­rantów i nie tylko / Piotr Wasylczyk. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, 2017.
Sygn. 162697, 162698

Ilu ciekawych, inspi­ru­ją­cych prezen­tacji wysłu­cha­li­ście ostatnio na konfe­ren­cjach naukowych, uczel­nia­nych semi­na­riach i wydzia­ło­wych konwer­sa­to­riach? Osobiste staty­styki autora książki (obej­mu­jące głównie dziedzinę fizyki, inży­nierii mate­ria­łowej i nauki o życiu) wskazują na około 10 – 20%. Reszta wystąpień jest często trudna do znie­sienia przez dwadzie­ścia, nie mówiąc już o czter­dziestu pięciu minutach.

Czy musi tak być? Czy można inaczej opowiadać o nauce, o często niezwykle złożonych zagad­nie­niach, którymi zajmujemy się w labo­ra­to­riach, biblio­te­kach i na wyko­pa­li­skach? A jeśli tak, jak to robić?

Jak z infor­macji i danych, którymi dyspo­nu­jemy, stworzyć inte­re­su­jącą opowieść?
Jak mówić zrozu­miale o trudnych zagad­nie­niach?
Jak opowie­dzieć o swoich badaniach naukowych tak, by zain­spi­rować widownię?
Jak nie nudzić słuchaczy?
Czy można wygłosić świetną prezen­tację bez slajdów?
Jak zapanować nad konfe­ren­cyjną tremą?
Jak sobie poradzić ze złośli­wymi pytaniami?

Na te i wiele innych pytań odpowiada Piotr Wasylczyk, fizyk z Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego z kilku­na­sto­letnim stażem konfe­ren­cyjnym i krótszym, ale bardzo inten­sywnym doświad­cze­niem w nauczaniu sztuki prezen­tacji naukowych. Autor w swobodnej formie prowadzi czytel­nika przez proces projek­to­wania, tworzenia i wygła­szania prezen­tacji – od pierw­szych szkiców ołówkiem na kartce po konfe­ren­cyjną scenę. Proponuje wiele nieoczy­wi­stych rozwiązań: od ćwiczeń w pisaniu bajek i wier­szyków po prezen­tacje na tablicy, od slajdów bez tekstu po użycie spek­ta­ku­lar­nych rekwi­zytów. A wszystko po to, by odcza­rować niezro­zu­miałe, nudne wystą­pienia, odczy­ty­wane mono­tonnym głosem z kartki przez prele­gentów stojących tyłem do sali.

Po prze­czy­taniu tej książki twoje prezen­tacje naukowe już nigdy nie będą takie jak dotąd.

•Książka nie tylko przed­stawia cechy dobrych prezen­tacji naukowych, lecz także zawiera wiele prak­tycz­nych ćwiczeń, które pozwalają zdobyć nowe umie­jęt­ności potrzebne przy wymy­ślaniu, projek­to­waniu i wygła­szaniu prezen­tacji.
•Prowadzi czytel­nika krok po kroku od selekcji materiału do prezen­tacji, przez wybór struktury opowia­dania, aż do ćwiczeń ułatwia­ją­cych efektywną pracę z głosem i ciałem na scenie.
•Prezen­tuje na przy­kła­dach jak z prze­ła­do­wa­nych infor­ma­cjami, nieczy­tel­nych slajdów zrobić świetne ilustracje do konfe­ren­cyj­nego wystą­pienia.
•Podaje prak­tyczne wskazówki, kiedy i jak używać rekwi­zytów.
•Zawiera konfe­ren­cyjny savoir-vivre w pigułce.
•Osobny rozdział poświę­cony jest przy­go­to­wy­waniu plakatów konfe­ren­cyj­nych.

Książka jest adre­so­wana do studentów, dokto­rantów i naukowców, którzy chcą w zrozu­miały, ciekawy i inspi­ru­jący sposób prezen­tować wyniki swoich badań na konfe­ren­cjach, sympo­zjach czy semi­na­riach.

Szkoła neuronów: o nasto­lat­kach, kompro­mi­sach i wycho­waniu / Marek Kacz­ma­rzyk. – Słupsk : Wydaw­nictwo Dobra Lite­ra­tura, 2017.
Sygn. 162716

Trudności w poro­zu­mie­waniu się z dorosłymi, łamanie reguł, narażanie się na ryzyko, niechęć do spraw­dzo­nych metod rozwią­zy­wania problemów, kłopoty z zasy­pia­niem… To tylko niektóre z elementów codzien­ności nasto­latka, dodatkowo stojącego dzisiaj w obliczu problemów i zadań, z którymi nie mieliśmy do czynienia w historii naszego gatunku. Jaki jest prak­tyczny sens etapu życia, w którym wszystko robimy inaczej niż trzeba?

Najnowsze odkrycia neuronauk, zwłaszcza związane z rozwojem ośrod­ko­wego układu nerwowego, wyja­śniają wiele zjawisk doty­czą­cych zachowań nasto­latków, które wcześniej były dla nas niezro­zu­miałe i uważa­liśmy za szkodliwe. Z propo­no­wanej przez autora perspek­tywy konflikt pokoleń jest nie tylko zrozu­miały, ale wręcz konieczny. Napięcie pomiędzy ludźmi będącymi na różnym etapie rozwoju jest tu siłą, która właściwie wyko­rzy­stana służy interesom obu stron.

Szkoła wspólnych działań czyli O relacjach i współ­pracy / Jarosław Kordziński. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017.
Sygn. 162717

W funk­cjo­no­wanie szkoły wpisana jest współ­praca wielu podmiotów – orga­ni­zo­wana przez nauczy­cieli, ale anga­żu­jąca uczniów współ­dzia­ła­ją­cych zarówno ze sobą, jak i z nauczy­cie­lami oraz rodziców. Podej­mo­wanie wspólnych działań oraz zespołowe uczenie się sprzyjają indy­wi­du­al­nemu rozwojowi, zwięk­szają efek­tyw­ność oddzia­ływań eduka­cyj­nych na uczniów, a przede wszystkim wzmac­niają rozwój szkoły jako orga­ni­zacji uczącej się. Efektem zaan­ga­żo­wania wielu podmiotów jest także wzrost skutecz­ności pracy szkoły oraz zwięk­szenie jej roli w środo­wisku, a co za tym idzie – wzmoc­nienie jej konku­ren­cyj­ności wobec innych podobnych placówek dzia­ła­ją­cych na tym samym terenie.

W książce czytelnik znajdzie m.in.:
•prak­tyczne odnie­sienia do przepisów prawa okre­śla­ją­cych zadania dyrek­torów szkół w ramach nadzoru peda­go­gicz­nego na zarzą­dzanie szkołą i zespołami nauczy­ciel­skimi,
•rozwią­zania dotyczące orga­ni­zacji pracy nauczy­cieli z uczniami oraz współ­pracy z ich rodzicami, a także współ­pracy z innymi nauczy­cie­lami,
•gotowe propo­zycje i rozwią­zania w zakresie nawią­zania i rozwoju współ­pracy, które można wyko­rzy­stać w pracy na rzecz szkół.

Publi­kacja prze­zna­czona jest dla nauczy­cieli, dyrek­torów szkół oraz rodziców. Zain­te­re­suje także studentów kierunków peda­go­gicz­nych.

Źródło :

www​.wydaw​nictwo​.igna​tianum​.edu​.pl
www​.wuj​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.libron​.pl
www​.difin​.pl
www​.wydaw​nictwo​.uni​.lodz​.pl
www​.fabry​ka​wiedzy​.com
www​.cedewu​.pl
www​.ksie​garnia​.pwn​.pl
www​.dobra​li​te​ra​tura​.pl
www​.wolter​skluwer​.pl
www​.profinfo​.pl

Nie tylko dla biblio­te­karzy…

Nie tylko dla biblio­te­karzy…

Aplikacje mobilne nie tylko w biblio­tece / Grzegorz Gmiterek, Sebastian Dawid Kotuła ; Stowa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Polskich. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2017.
Sygn. 163078pb, 163079
Książkę tworzą trzy mery­to­rycznie wyróż­nia­jące się części: prezen­tacja unikalnej meto­do­logii oceny aplikacji, w tym czytelne ukazane uwarun­ko­wania stanu i rozwoju aplikacji mobilnych; katalog wybranych (w meto­do­lo­gicznie uzasad­niony sposób) aplikacji biblio­tecz­nych oraz tabe­la­ryczne zesta­wienie para­me­trów ocenio­nych aplikacji. Każda z tych części dowodzi profe­sjo­na­lizmu Autorów, a dla czytel­nika stanowi zwarty wykład o przed­miocie książki. Na uwagę zasługuje duży i owocny wysiłek Autorów w opra­co­waniu wspo­mnia­nego katalogu, którego uwień­cze­niem jest tabela ocen aplikacji. Zawiera ona mery­to­rycznie wybrane, wyważone kategorie ocen, które mogą być w przy­szłości stosowane jako specy­ficzny wzorzec certy­fi­kacji programów stoso­wa­nych w urzą­dze­niach mobilnych. Warto­ściowym rozwią­za­niem konstruk­cyjnym treści książki jest powią­zanie wspo­mnianej tabeli z kata­lo­giem ocenio­nych aplikacji.

Polska biblio­teka widmowa : leksykon książek zmyślo­nych / Paweł Dunin-Wąsowicz. – Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2016.
Sygn. 162982
Publi­kacja jest swoistym leksy­konem książek nieist­nie­ją­cych, fikcyj­nych, skrzętnie wyno­to­wa­nych z lektur autora. Przed­stawia zarówno cytowane tytuły widmo, jak również auten­tyczne publi­kacje, schowane pod różnymi kryp­to­ni­mami. To zupełnie niepo­trzebna książka, którą każdy by chciał mieć w domu. Książka, która powstała z książek, które nigdy nie istniały. Wytrwały i niezrów­nany Paweł Dunin-Wąsowicz kolejny raz dokonuje cudu: robi coś z niczego. I jakie to piękne!

Zarzą­dzanie jakością w biblio­tece : praca zbiorowa / pod redakcją Mai Wojcie­chow­skiej ; Stowa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Polskich. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2017.
Sygn. 163124, 163125pb
Zarzą­dzanie jakością to podsta­wowe podejście w pracy współ­cze­snych bibliotek. Choć znane jest już od wielu lat, ciągle ewoluuje. Pojawiają się nowe założenia, metody badań oraz prak­tyczne narzędzia wspie­ra­jące wysoką jakość pracy insty­tucji biblio­tecz­nych. W książce zapre­zen­to­wano wielo­aspek­towe ujęcie zarzą­dzania jakością, prezen­to­wane zarówno przez biblio­logów, jak i praktyków biblio­te­karzy, na co dzień zmaga­ją­cych się z koniecz­no­ścią reali­zacji usług na najwyż­szym poziomie. Zapre­zen­to­wane artykuły zostały zgru­po­wane w trzech głównych zrębach: 1. Reko­men­dacje (prezen­tacja najnow­szych trendów, zagad­nienia teore­tyczne i termi­no­lo­giczne); 2. Analizy (wyniki badań jako­ścio­wych i ilościo­wych); 3. Studia przy­padków (doświad­czenia bibliotek w zakresie projek­to­wania, wdrażania i ewaluacji systemów jakości). Różno­rod­ność tematów sprawia, że oddawany do rąk Czytel­nika tom, może stanowić inte­re­su­jącą lekturę zarówno dla teore­tyków biblio­logii, biblio­te­karzy bibliotek różnych typów oraz studentów biblio­te­ko­znaw­stwa i infor­macji naukowej, dopiero pozy­sku­ją­cych wiedzę z zakresu jakości usług biblio­tecz­nych.

Biblio­teki akade­mickie w środo­wisku naukowym, we wspól­nocie uniwer­sy­tec­kiej, we wspól­nocie lokalnej / red. nauk. Wiesław Juszczak. – Toruń : Wydaw­nictwo Adam Marszałek, 2016.
Sygn. 163411
Po kilku dzie­siąt­kach lat biblio­teki szkół wyższych w Polsce i w krajach Europy Środkowo-Wschod­niej, miesz­czące się pod ogólną nazwą bibliotek naukowych, odzyskały swoją tożsamość jako odrębna kategoria bibliotek akade­mic­kich. Mają one swoją specyfikę jako warsztat infor­ma­cyjny zarówno dla badań naukowych, jak i – a może przede wszystkim – dla dzia­łal­ności dydak­tycznej, w które to aktyw­ności same się angażują lub są anga­żo­wane. Mają też swoistą proble­ma­tykę, wyni­ka­jącą z orga­ni­za­cyj­nego usytu­owania, charak­teru groma­dzo­nych zbiorów, zakresu działań, użyt­kow­ników oraz zatrud­nio­nych w nich biblio­te­karzy.

Jak ugryźć mangę? : co biblio­te­karz powinien wiedzieć o komiksie japońskim : poradnik / Sarah Skumanov. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2017.
Sygn. 163423pb, 163424
Manga dostępna jest na polskim rynku od drugiej połowy lat 90. ubiegłego wieku. Obecnie wydawcy mangi w Polsce oferują szeroki wybór gatunków i tytułów, wśród których można znaleźć odpo­wiednią dla siebie pozycję. Rynek mangi rozwija się w dyna­miczny sposób i dosto­so­wuje się do potrzeb czytel­ników oraz zmian na rynku wydaw­ni­czym. Mimo to komiksy japońskie pozostają nieznane szero­kiemu gronu czytel­ników, głównie dorosłych. Na obecną sytuację składa się kilka czynników, w tym niezna­jo­mość japoń­skiej kultury i wykształ­to­wane przez lata stereo­typy czy uprze­dzenia. Manga jest nieobecna w polskich biblio­te­kach, przez co wielu zain­te­re­so­wa­nych nią czytel­ników nie ma możli­wości kontaktu z lekturą. Komiksy są niezwykle popularne wśród dzieci i młodzieży, co pozwala na poprawę stanu czytel­nictwa wśród najmłod­szych. Niniejszy poradnik ma za zadanie pomóc biblio­te­ka­rzom zapoznać się z komiksem japońskim, podziałem gatunków ze względu na tematykę i czytel­nika, a także prezen­tuje przy­kła­dowe rozwią­zania graficzne dla okładek.

Źródła :
www​.sbp​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.nck​.pl
www​.marszalek​.com​.pl

Nowości peda­go­giczne – grudzień

Nowości peda­go­giczne – grudzień

Bezpie­czeń­stwo : programy promocji / Brunon Hołyst. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN SA, 2017.
Sygn. 162522, 162523

Promocja bezpie­czeń­stwa to działania zmie­rza­jące do jego upowszech­niania, lanso­wania i popu­la­ry­zacji. Układ i zakres tomu V – podobnie jak w poprzed­nich czterech tomach cyklu – jest spójny i ciekawie ujęty. Poza promocją bezpie­czeń­stwa w wymiarze indy­wi­du­alnym i społecznym Czytelnik znajdzie w nim między innymi rozwa­żania o inicja­to­rach i orga­ni­za­to­rach działań, o grupach społecz­nych, które należy objąć szcze­gólnym oddzia­ły­wa­niem w zakresie tej promocji, oraz o wyko­rzy­staniu zdobyczy techniki w promo­waniu bezpie­czeń­stwa.

Edukacja w PRL / pod redakcją Moniki Wiśniew­skiej. – Warszawa : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Kardynała Stefana Wyszyń­skiego, 2016.
Sygn. 162530

Czytając kolejne części książki, Czytelnik szybko zrozumie, jak tragicznym okresem wpły­wa­jącym na naszą teraź­niej­szość był czas PRL. Ekspe­ry­ment tzw. polityki oświa­towej pozbawił kolejne pokolenia umie­jęt­ności odnaj­dy­wania się w złożonym świecie. Efektem edukacji szkolnej stało się powszechne mniemanie o niezmien­ności świata, a w konse­kwencji pozbycie się pojęć i stanów już niedo­stęp­nych.

Filmo­te­rapia : teoria i praktyka / Małgo­rzata Kozubek. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2016.
Sygn. 162532, 162533

Książka Małgo­rzaty Kozubek jest pierwszym w polskiej lite­ra­turze przed­miotu naukowym opra­co­wa­niem zagad­nienia filmo­te­rapii. […] Prze­słanki tej metody autorka analizuje w rozległym kontek­ście kultury tera­peu­tycznej, a także w ramach proble­ma­tyki stricte filmo­znaw­czej, związanej z percepcją filmu”.
Tadeusz Szcze­pański
 „Małgo­rzata Kozubek zadaje pytanie o możli­wości teore­tyczne, a także o szanse prak­tycznej skutecz­ności wyko­rzy­stania filmu do psycho­te­rapii, a zwłaszcza do psycho­te­rapii stoso­wanej w ramach reso­cja­li­zacji młodzieży społecznie nieprzy­sto­so­wanej. Tak określony cel książki może mieć zasto­so­wanie podwójne, teore­tyczne i prak­tyczne […], co w przypadku pracy z dziedziny huma­ni­styki jest wartością rzadką i cenną”.
Tadeusz Lubelski

Filozofia kształ­cenia : wycho­wanie i nauczanie / Adolf E. Szołtysek. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2017.
Sygn. 162534

Mono­grafia „Filozofia kształ­cenia“ stanowi dopeł­nienie mono­grafii „Filozofia peda­go­giki“ i mono­grafii „Filozofia edukacji“. Oś mono­grafii wyzna­czają dwie diady: biolo­giczne rozwi­janie człowieka – kulturowe kształ­to­wanie człowieka, wydo­by­wanie predys­po­zycji wrodzo­nych człowieka – eduka­cyjne kształ­to­wanie człowieka.
Fragment Wstępu

Gdy dziecko ma problemy z czytaniem / Kazimierz Słupek. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Harmonia – Grupa Wydaw­nicza Harmonia, 2017.
Sygn. 162535

Sprawny odbiór infor­macji prze­ka­zy­wa­nych za pomocą języka pisanego, czyli umie­jęt­ność czytania, jest najważ­niejszą umie­jęt­no­ścią, jaką powinni opanować uczniowie w młodszych klasach szkoły podsta­wowej. Jest to warunek co prawda nie wystar­cza­jący, ale bezwzględnie konieczny do radzenia sobie na kolejnych etapach edukacji. Książka ta adre­so­wana jest zarówno do tera­peutów peda­go­gicz­nych prowa­dzą­cych zajęcia korek­cyjno-kompen­sa­cyjne i nauczy­cieli edukacji wcze­snosz­kolnej, jak i do rodziców chcących pomóc swoim dzieciom w opano­waniu trudnej sztuki czytania. Zawiera ona szereg prak­tycz­nych wskazówek do pracy z dziećmi ryzyka dysleksji i z każdym dzieckiem mającym trudności w czytaniu.

Godzina wycho­wawcza : rozmowy o polskiej szkole / Alek­sandra Szyłło. – Wołowiec : Wydaw­nictwo Czarne, 2017.
Sygn. 162536

Temat nauki i wycho­wania nigdy nie traci aktu­al­ności: przez system edukacji prze­chodzą kolejne pokolenia i właśnie tam, w szkole, kształ­tują się przyszli obywatele. A przy­naj­mniej tak powinno być. Tymczasem kolejne reformy i próby udosko­na­lenia systemu wcale nie sprawiają, że szkoły stają się lepsze. Rodzice, nauczy­ciele i wreszcie uczniowie mają tylko wrażenie pogłę­bia­ją­cego się chaosu, a niektórzy nie wahają się porów­nywać współ­cze­snej szkoły do koszar czy więzienia. Alek­sandra Szyłło posta­no­wiła zbadać, dlaczego polska edukacja od lat zmaga się z tak poważnymi proble­mami, oraz zapytać, jaka mogłaby i powinna być nasza szkoła. Jej rozmówcy, specja­liści od edukacji i wycho­wania, odpo­wia­dają na pytania, „dlaczego jest, jak jest?” i „co zrobić, żeby było inaczej?”, ale przy­wo­łują też wspo­mnienia i dzielą się własnymi doświad­cze­niami. Mówią o tym, po co nam szkoła, a przede wszystkim – wycho­wanie.

Jak bawić się i uczyć z pasją? : zasto­so­wanie narzędzi myślowych TOC w pracy z dziećmi / Dorota Kamińska. – Wydanie 2. popra­wione. – Kraków : CEBP 24.12, 2017.
Sygn.. 162538

TOC (Theory of Constrains – teoria ogra­ni­czeń) to program, który pozwala na iden­ty­fi­kację i zarzą­dzanie ogra­ni­cze­niami wystę­pu­ją­cymi w otacza­jącym nas świecie (ogra­ni­czenia rozumiane są jako czynniki spowal­nia­jące reali­zację wyzna­czo­nych celów). Poradnik w prosty sposób omawia teorię ogra­ni­czeń oraz prezen­tuje spraw­dzone rozwią­zania, stano­wiące autorskie pomysły dotyczące prak­tycz­nego zasto­so­wania narzędzi TOC, ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem aspektu pracy z dziećmi w wieku przed­szkolnym i wcze­snosz­kolnym, niepo­sia­da­ją­cymi jeszcze umie­jęt­ności czytania i pisania. Książka została stworzona z myślą o twórczych i poszu­ku­ją­cych niestan­dar­do­wych rozwiązań meto­dycz­nych nauczy­cie­lach, którzy chcą uczynić proces eduka­cyjny wycho­wanków fascy­nu­jącą podróżą do krainy nauki poprzez zabawę.

Jak sobie radzić z trudnymi ludźmi / Gill Hasson. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, 2017.
Sygn. 162539

Wiecznie nieza­do­wo­lony szef. Teściowa, która przy każdej sposob­ności wypomina ci przy­pa­lony zeszło­roczny obiad. Przy­ja­ciółka, która odwołuje wszystkie spotkania „za pięć dwunasta”. Współ­pra­cownik, który krytykuje wszystkie twoje pomysły, ale broni się przed podaniem własnych. Nasto­letni syn, który mamrocze pod nosem obelgi i prze­kleń­stwa.
Wśród trudnych ludzi znaj­dziemy osoby jawnie agresywne i wrogie, agresywne w sposób pośredni oraz osoby bierne spra­wia­jące wrażenie bezwol­nych i ulega­ją­cych wszelkim wpływom. To samo zacho­wanie w jednej sytuacji możemy odebrać jako neutralne, w innej – jako budzące złość i frustrację.
Gill Hasson prowadzi nas przez galerię trudnych postaci, pokazując, z czego wynikają zacho­wania, których nie możemy znieść, i jak możemy wybrnąć z proble­mo­wych sytuacji, szanując przy tym własne i cudze granice. Autorka nie używa języka ocen i podziałów, ale zachęca do empatii, słuchania i zrozu­mienia drugiej strony. Pokazuje, że choć nasz wpływ na zacho­wania innych osób jest ogra­ni­czony, możemy umie­jętnie pokie­rować własnym postę­po­wa­niem i nie dopuścić do tego, by relacje z trudnymi ludźmi zatruwały nam życie. Dzięki tej książce:
-zrozu­miesz przyczyny trudnych zachowań innych osób;
-dowiesz się, w jaki sposób obronić swoje stano­wisko i sprze­ciwić się zacho­wa­niom, których nie akcep­tu­jesz;
-poznasz sposoby spokoj­nego radzenia sobie w relacji z osobami agre­syw­nymi, stosu­ją­cymi mani­pu­lację i nadmiernie krytycz­nymi;
-dowiesz się, kiedy się wycofać lub nawet zrezy­gnować z relacji.

Co wolno dziecku? : rozsądne ustalanie granic / Martin Herbert ; przekład Ewa Jusewicz-Kalter. – Wyd. 3 w jęz. pol. – Sopot : Gdańskie Wydaw­nictwo Psycho­lo­giczne, 2017.
Sygn. 162549

Nie ma dziecka, które by nie sprawiało kłopotów wycho­waw­czych. Nieumie­jętnie je karząc lub zbytnio im pobła­żając, popeł­niamy błąd. Martin Herbert podpo­wiada:
-jak usta­na­wiać jasne granice w relacjach z dziećmi,
-jak aser­tywnie wskazywać im właściwe postę­po­wanie,
-jak uczyć odpo­wie­dzial­ności,
-jak wyciągać konse­kwencje z niepo­żą­da­nych postaw.
Wskazówki autora pomogą ci wpro­wa­dzić pozytywną dyscy­plinę i wychować rozsądne, mające wysokie poczucie własnej wartości dziecko.

Dziecko z niepeł­no­spraw­no­ścią wzroku w roli ucznia szkoły ogól­no­do­stępnej, inte­gra­cyjnej i specjalnej / Beata Papuda-Dolińska. – Lublin : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Marii Curie-Skło­dow­skiej, 2017.
Sygn. 162550

Efektem kilku­let­nich poszu­kiwań naukowych i badań empi­rycz­nych prowa­dzo­nych w trakcie studiów dokto­ranc­kich, a także zain­te­re­sowań bliskich tyflo­pe­da­go­gice stała się empi­ryczna analiza sytuacji eduka­cyjnej i społecznej uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią wzroku kształ­cą­cych się w szkołach ogól­no­do­stęp­nych, inte­gra­cyj­nych oraz specjal­nych. Przed­miotem żywych dyskusji, zarówno wśród naukowców, jak i decy­dentów oświa­to­wych, nauczy­cieli oraz rodziców, jest w ostatnich latach edukacja włącza­jąca. Niniejsza pozycja stanowi kolejny głos w dialogu na temat założeń teore­tycz­nych i poten­cjału prak­tycz­nego tej, coraz bardziej popu­larnej, koncepcji kształ­cenia niese­gre­ga­cyj­nego na tle innych możli­wości reali­zo­wania obowiązku szkolnego: edukacji inte­gra­cyjnej i specjalnej. Wery­fi­kacja cech swoistych dla każdej z form edukacji odbyła się z udziałem grupy uczniów szcze­gólnie wyma­ga­ją­cych adekwatnej reakcji szkoły na specjalne potrzeby eduka­cyjne, a jedno­cze­śnie wraż­li­wych na jej brak – uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią wzroku.

Źródła :

www​.wip​.pl
www​.helion​.pl
www​.pwn​.pl
www​.wydaw​nictwo​.uksw​.edu​.pl
www​.terytoria​.com​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.czarne​.com​.pl
www​.blizej​przedsz​kola​.pl/​w​y​d​a​w​n​ictwo
www​.gwp​.pl
www​.wydaw​nictwo​.umcs​.eu

Nowości w Mediotece

Nowości w Mediotece

Medio­teka Języka Niemiec­kiego w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy, prowa­dzona pod patro­natem Goethe Institut, kie­ruje ofertę do nauczy­cieli języka niemiec­kiego, studentów oraz wszyst­kich uczą­cych się tego języka. Medioteka proponuje zapo­znanie się z ostatnimi nabytkami, które można wypo­ży­czyć na okres 4 tygodni.

Gra dydak­tyczna dla osób począt­ku­ją­cych

Sprach­memo : Zählen, Messen, Wiegen : Niveau A1. – München : Grubbe Media GmbH,
cop. 2016. – 1 pudełko (108 k. tabl. : il., instrukcja z słow­ni­kiem) ; 18x18 cm.
p 100 IG
p 101 IG

Eduka­cyjne kółko ze słow­ni­kiem niemiecko-fran­cu­skim

Fran­zösisch – Falsche Freunde. – München : Hueber Verlag, cop. 2008. – [1] k. tabl. ;
śr. 19 cm.
p 117 IG
p 118 IG

Karty z obrazkami do nauki języka niemiec­kiego

In der Stadt – 60 Foto­karten auf Deutsch, Englisch, Fran­zösisch und Arabisch. – Mülheim an der Ruhr : Verlag an der Ruhr, cop. 2016. – 1 pudełko (64 k. tabl. : il.) ; 8x12 cm.
p 60 IG
p 61 IG
p 62 IG

Kleidung und Körper – 60 Foto­karten auf Deutsch, Englisch, Fran­zösisch und Arabisch. – Mülheim an der Ruhr : Verlag an der Ruhr, cop. 2016. – 1 pudełko (64 k. tabl : il. ) ; 8x12 cm.
p 57 IG
p 58 IG
p 59 IG

Leben­smittel – 60 Foto­karten auf Deutsch, Englisch, Fran­zösisch und Arabisch. – Mülheim an der Ruhr : Verlag an der Ruhr, cop. 2016. – 1 pudełko (64 k. tabl. : il.) 8x12 cm.
p 63 IG
p 64 IG
p 65 IG