Nowości (nie tylko) dla biblio­te­karzy

Nowości (nie tylko) dla biblio­te­karzy

Książka a stalinizmKsiążka a stali­nizm : Centralny Urząd Wydaw­nictw, Prze­mysłu Graficz­nego i Księ­gar­stwa i jego rola w kształ­to­waniu ruchu wydaw­niczo-księ­gar­skiego 1951 – 1956 / Agnieszka Chamera-Nowak ; Stowa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Polskich. – Wyd. 1. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe i Eduka­cyjne Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2019.
Sygn. 167163

Agnieszka Chamera-Nowak wyko­nała dużą pracę, mającą na celu wpro­wa­dzenie do obiegu nauko­wego nowych ustaleń, doty­czą­cych anali­zo­wa­nego przez nią Urzędu.

Skala trud­ności, przed którymi stanęła była wyjąt­kowa, co wyni­kało z dwóch podsta­wo­wych przy­czyn. Po pierwsze, podjęła się zadania pionier­skiego: nikt wcze­śniej nie zajmował się szerzej tym tematem. Po drugie, analiza funk­cjo­no­wania tego Urzędu wyma­gała wybit­nych kompe­tencji w trzech dzie­dzi­nach: wydaw­nictw, poli­grafii i księ­gar­stwa. Każda z nich posiada własną specy­fikę, wypra­co­wała własny, herme­tyczny żargon, zestaw pojęć, których zrozu­mienie nie jest zada­niem łatwym. Dodat­kowo taka analiza nie jest możliwa bez zapo­znania ze skom­pli­ko­wanym kontek­stem poli­tycznym polskiego stali­nizmu oraz elemen­tami nauki o orga­ni­zacji i zarzą­dzaniu. Doktor Chamera-Nowak wywią­zała się z tego zadania bardzo dobrze.

O czym mówią rzeczyO czym mówią rzeczy? : świat przed­miotów w lite­ra­turze dzie­cięcej i młodzie­żowej / pod redakcją Anny Mik, Marty Niewie­cze­rzał, Eweliny Rąbkow­skiej i Grze­gorza Lesz­czyń­skiego. – Wyd. 1. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2019.
Sygn. 167167

Autorzy arty­kułów zamiesz­czo­nych w tym tomie poddali rzetelnej i solidnej analizie i inter­pre­tacji filo­lo­gicznej wiele lite­rac­kich przy­kładów, doko­nując nie tylko ich wnikli­wego oglądu histo­rycz­no­li­te­rac­kiego, ale także osadzając je w szer­szych kontek­stach pop-kultu­ro­wych, wyko­rzy­stując umie­jętnie współ­czesne meto­do­logie badań huma­ni­stycz­nych.

Należy dodać, iż rozwa­żania autorek i autorów arty­kułów, co niezwykle cenne, zako­rze­nione są mocno w kontek­stach między­na­ro­do­wych. Publi­kacja jest orygi­nalna i świeża w swym naukowym pomyśle oraz nowa­torska ze względu na sposoby jego ujęć. W swych rozwa­ża­niach badacze umie­jętnie łączą szcze­gó­łowe filo­lo­giczne analizy utworów lite­rac­kich z szerszą perspek­tywą histo­rycz­no­li­te­racką, teore­tycz­no­li­te­racką, kontek­stami społeczno-kultu­ro­wymi, filo­zofią, aksjo­logią i etyką ukazując wielo­aspek­towy i wielo­po­zio­mowy, ale jedno­cze­śnie – pełny, spójny i synte­tyczny „obraz rzeczy”, które uobec­niają się w różnych tekstach kultury, lecz – ze względu na rozma­itość funkcji, ról i prze­strzeni w jakich się znaj­dują – „mówią” do czytel­nika w różny sposób.

Zostawili swój śladZosta­wili swój ślad… : biblio­te­karze zmarli w latach 2011 – 2018 / redakcja tomu Ewa Barteczko, Elżbieta Dudzińska ; Stowa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Polskich. – Wydanie I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe i Eduka­cyjne Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2019.
Sygn. 167206

Kolejny, szes­nasty, tom serii Biblio­te­karze Polscy we Wspo­mnie­niach Współ­cze­snych zaty­tu­ło­wany Zosta­wili swój śladBiblio­te­karze zmarli w latach 2011 – 2018 obej­muje biogramy dzie­więt­nastu osób zasłu­żo­nych w skali kraju lub regionu.

Byli to biblio­te­karze, którzy w trud­nych warun­kach starali się, w miarę swoich możli­wości, zdobyć odpo­wiednie kwali­fi­kacje, aby moder­ni­zować swoje miejsca pracy, a w przy­padku dyrek­torów i wice­dy­rek­torów, całe biblio­teki. Korzy­stając z zasad­ni­czych zmian społeczno-poli­tycz­nych, prze­pro­wa­dzali biblio­teki przez skom­pli­ko­wany okres trans­for­macji ustro­jowej.

Dzieje książki i prasyDzieje książki i prasy : prze­gląd badań za lata 2013 – 2015 : praca zbio­rowa / pod redakcją Bernar­dety Iwań­skiej-Cieślik i Elżbiety Poko­rzyń­skiej przy współ­pracy Zdzi­sława Kropi­dłow­skiego i Dariusza Spychały. – Bydgoszcz : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego, 2017.
Sygn. 168061, 168062

W obecnym tomie arty­kuły publi­kują przed­sta­wi­ciele najważ­niej­szych polskich ośrodków badaw­czych, zajmu­ją­cych się historią książki i prasy. Poru­szane tematy obej­mują czasy od staro­żyt­ności, przez średnio­wiecze, aż po lata najnowsze. Wśród nich – oprócz zupełnie nowych obszarów badaw­czych, obej­mu­ją­cych nowe regiony Polski i Europy – znalazły się też tematy nawią­zu­jące do poprzed­nich wystą­pień, które – jak się okazało – stały się inspi­racją dla następ­nych badaczy. Odno­wiono też zain­te­re­so­wania intro­li­ga­tor­stwem i opra­wo­znaw­stwem, szcze­gólnie gdań­skim oraz książką i prasą w Gdańsku, na Pomorzu i Kuja­wach. Ważne miejsce znalazła tradycja książki w Bydgoszczy. Poru­szono problemy mece­natu wydaw­ni­czego, czytel­nictwa, a nawet wyko­rzy­stania Inter­netu do badań prowa­dzo­nych przez histo­ryków książki.

Łódzkie biblioteki publiczneŁódzkie biblio­teki publiczne : czas zmian, czas wyzwań / Mariola Antczak, Grze­gorz Czapnik, Zbigniew Gruszka. – Wydanie I. – Łódź : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Łódz­kiego, 2020
Sygn. 168803

Biblio­teki publiczne są ważnym skład­ni­kiem sektora insty­tucji kultury, ponieważ oferują miesz­kańcom nieod­płatny dostęp do wiedzy i zasobów infor­ma­cyj­nych. Ich dzia­łal­ność wpisuje się w szerszy, między­na­ro­dowy kontekst, pole­ga­jący na takiej orga­ni­zacji sieci bibliotek, która umoż­liwi zaspo­ko­jenie infor­ma­cyj­nych, kultu­ral­nych, eduka­cyj­nych i rozryw­ko­wych potrzeb użyt­kow­ników.

Prze­pro­wa­dzone badania pozwo­liły wyłonić najważ­niejsze czyn­niki deter­mi­nu­jące korzy­stanie z łódz­kich bibliotek publicz­nych przez miesz­kańców, można zali­czyć do nich zarówno czyn­niki inwe­sty­cyjne – zwięk­szenie liczby kupo­wa­nych książek, jak i orga­ni­za­cyjne – dosto­so­wanie budynków do potrzeb osób niepeł­no­spraw­nych, promocja, wspólna karta biblio­teczna, centralny katalog. Wnioski i reko­men­dacje autorów publi­kacji znalazły odzwier­cie­dlenie w reali­zo­wanej obecnie poli­tyce władz miasta doty­czącej bibliotek.

Źródło:

www​.sbp​.pl
www​.wydaw​nictwo​.uni​.lodz​.pl
www​.wydaw​nictwo​.ukw​.edu​.pl

Wybrane nowości peda­go­giczne w zbio­rach

Wybrane nowości peda­go­giczne w zbio­rach

Mutyzm wybiórczyMutyzm wybiórczy : skuteczne metody terapii / redakcja naukowa Maria Bystrza­nowska, Ewelina Bystrza­nowska. – Wydanie I. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“ , 2020.

Sygn. 166924

Po niespełna dwóch latach od wydania książki pt. Mutyzm wybiórczy – poradnik dla rodziców, nauczy­cieli i specja­li­stów, która spotkała się z bardzo pozy­tywnym przy­ję­ciem, zarówno wśród rodziców, jak również wśród nauczy­cieli i specja­li­stów, Maria Bystrza­nowska, tym razem wspólnie z córką Eweliną Bystrza­nowską – psycho­lo­giem o specjal­ności klinicznej, przy­stą­piły do opra­co­wania nowej książki z zakresu mutyzmu wybiór­czego (MW). Książkę tę można z jednej strony potrak­tować jako konty­nu­ację ww. porad­nika, z drugiej zaś może ona stanowić całkiem odrębną całość.

Do jej napi­sania zapro­szone zostało szersze grono osób: prak­tyków pracu­ją­cych na co dzień z dziećmi z muty­zmem wybiór­czym (psycho­logów, logo­pedów, peda­gogów i nauczy­cieli), a także rodziców dzieci z MW oraz osoby dorosłe, które już w dzie­ciń­stwie miały objawy tego zabu­rzenia i nie otrzy­mały właściwej pomocy. Zamiarem autorek było, aby powstała publi­kacja wszech­stronnie opisu­jąca to coraz powszech­niej diagno­zo­wane zabu­rzenie lękowe, w szcze­gól­ności skuteczne sposoby jego terapii, co ważne, z uwzględ­nie­niem realiów i specy­fiki polskiego systemu oświaty.

OgrodoterapiaOgro­do­te­rapia : scena­riusze zajęć i zabaw dla przed­szko­laków, w tym dzieci z niepeł­no­spraw­no­ścią sprzę­żoną i auty­zmem / Maria Kuleczka-Raszewska. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2019.

Sygn. 166928, 166929

Poradnik dla osób pracu­ją­cych z dziećmi niepeł­no­spraw­nymi i auty­stycz­nymi. Inspi­racją do jej napi­sania była osobista fascy­nacja autorki przy­rodą, możli­wo­ściami wyko­rzy­stania jej walorów oraz pasja pracy z dziećmi. Powstała w wyniku wielo­let­niej prak­tyki zawo­dowej, w której autorka łączy różne metody i formy terapii, by w opty­malnym stopniu wspo­magać rozwój psycho­fi­zyczny dzieci z różnymi niepeł­no­spraw­no­ściami.

Książka zawiera:

 • program ogro­do­te­rapii dla przed­szko­laków, w tym dzieci z niepeł­no­spraw­no­ścią sprzę­żoną i auty­zmem,
 • przy­kłady scena­riuszy zajęć w ogro­dzie z uwzględ­nie­niem pór roku,
 • narzę­dzie diagno­styczne umoż­li­wia­jące ewalu­ację,
 • teksty piosenek wyko­rzy­sta­nych w programie.

Do książki dołą­czona jest płyta CD z autor­skimi piosen­kami w wersjach wokalnej i instru­men­talnej.

Portfolio w kształceniu nauczycieliPort­folio w kształ­ceniu nauczy­cieli / Maria Szymańska. – Kraków : Wydaw­nictwo Naukowe Akademii Igna­tianum, 2019.

Sygn. 166930, 166931

Koncepcję autorską port­folio w kształ­ceniu nauczy­cieli, wypra­co­waną przez Autorkę w ciągu kilku­let­nich badań w prak­tyce eduka­cyjnej, należy ocenić bardzo wysoko. Choć rezul­taty badań zostały odnie­sione do potwier­dzenia znaczenia port­folio w kształ­ceniu reflek­syjno-trans­for­ma­cyjnym nauczy­cieli, to jednak trzeba je uznać za znaczący wkład do prak­tyki eduka­cyjnej na poziomie wyższym i do pedeu­to­logii. […]

Publi­kacja ma walor synte­zu­jący znaczący dorobek Marii Szymań­skiej w dzie­dzinie pedeu­to­logii i dydak­tyki szkoły wyższej. Ponadto przed­stawia unika­towy proces inter­cepcji wartości w kształ­to­waniu tożsa­mości zawo­dowej nauczy­ciela i peda­goga.

Dr hab. Miro­sława Zalewska-Pawlak, prof. UŁ

Nauczy­ciel, jak artysta, filozof czy pisarz, może dobrze wyko­nywać swoją pracę tylko wówczas, gdy czuje się nieza­leżną jednostką kiero­waną płynącym z wewnątrz impulsem twór­czym, niezdo­mi­no­waną przez zewnętrzną władzę“ – tak w połowie XX wieku o prawo nauczy­ciela do samo­sta­no­wienia i spraw­czości upominał się Bertrand Russell (1872 – 1970), wyka­zując jak coraz bardziej potężne są wrogie siły, które nie godzą się na auto­nomię nauczy­ciela – siły dążące do tego, aby urobić go na wyłącznie posłuszny im instru­ment.

Jeśli nauczy­ciel ma faktycznie pełnić podsta­wową swą powin­ność, jaką jest kształ­to­wanie różnych aspektów ludz­kiej samo­dziel­ności, spraw­czości i podmio­to­wości, to wpierw on sam musi syste­ma­tycznie kształ­tować w sobie te właści­wości i walory (cnoty). Ta wyma­ga­jąca usta­wicznej refleksji – a rzec też można: czuj­ności teore­tycznej i troski koncep­cyjnej – proble­ma­tyka pedeu­to­lo­giczna jest przed­miotem rzetel­nych i pogłę­bio­nych studiów w mono­grafii Port­folio w kształ­ceniu nauczy­cieli. Istotne walory poznawcze tej mono­grafii mogą – zgodnie z zamie­rze­niem Autorki – sprzyjać również wzmac­nianiu pozy­tyw­nych zmian w prak­tyce działań peda­go­gicz­nych.

Dr hab. Marek Rembierz

Wielokulturowość w ujęciu interdyscyplinarnymWielo­kul­tu­ro­wość w ujęciu inter­dy­scy­pli­narnym / Anna Kwiat­kowska. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN SA : Instytut Psycho­logii. Polska Akademia Nauk, 2019.

Sygn. 166943, 166944

Według danych Orga­ni­zacji Narodów Zjed­no­czo­nych (ONZ) ponad 250 milionów ludzi żyje w krajach innych niż te, w których się urodzili. Stanowi to ok. 3% miesz­kańców Ziemi. Niewiele społecz­nych zagad­nień budzi obecnie tak silne emocje, jak kwestia wielo­kul­tu­ro­wości i migracji. Możli­wość harmo­nij­nego funk­cjo­no­wania społe­czeństw otwar­tych na mniej­szości lub będą­cych kultu­rowym tyglem jest przed­miotem gorą­cych, lecz nieko­niecznie rzeczo­wych sporów. Anna Kwiat­kowska prezen­tuje współ­czesną wiedzę doty­czącą zagad­nienia wielo­kul­tu­ro­wości widzia­nego zarówno z perspek­tywy makro‑, jak i mikro­spo­łecznej. Prezen­tuje domi­nu­jące dyskursy społeczno-poli­tyczne doty­czące wielo­kul­tu­ro­wości, zwłaszcza wobec imigrantów i uchodźców, rela­cjo­nuje najważ­niejsze fakty, za pomocą których można scha­rak­te­ry­zować różno­rod­ność kultu­rową współ­cze­snych społe­czeństw oraz ocenić poli­tykę państw w tym zakresie. Rozważa wielo­kul­tu­ro­wość w doświad­czeniu jednostki, skupiając się na proble­mach tożsa­mo­ścio­wych osób żyją­cych w środo­wisku wielo­kul­tu­rowym. Dane naukowe wzbo­gaca mate­riałem aneg­do­tycznym oraz licz­nymi foto­gra­fiami. „W tej książce starałam się opisać społe­czeń­stwo plura­li­styczne, tak jak je widzi psycholog społeczny i kultu­rowy. O ile psycho­logia kultu­rowa i jej kate­gorie anali­tyczne dostar­czały narzędzi do opisu różno­rod­ności kultu­rowej świata, to psycho­logia społeczna pozwo­liła lepiej zrozu­mieć i wyja­śnić funk­cjo­no­wanie w jedno­stek i grup w wielo­kul­tu­rowym społe­czeń­stwie. Dzięki wiedzy pocho­dzącej z prac psycho­logów poli­tycz­nych, poli­to­logów, demo­grafów, jak również etno­grafów i antro­po­logów, obraz wielo­kul­tu­ro­wości mógł zostać przed­sta­wiony pełniej i dokład­niej.“ Z tekstu „Autorka wyka­zała się dużą intu­icją odno­śnie do aktu­al­ności proble­ma­tyki, której posta­no­wiła poświęcić swoją pracę. Co ważniejsze, nie tylko aktu­al­ności w momencie gdy praca powsta­wała, ale też nara­stania jej w kolej­nych latach w obliczu sporu między zwolen­ni­kami prze­ko­nania, że wielo­kul­tu­ro­wość to projekt społeczny, który poniósł osta­teczną porażkę, a osobami, które wska­zują, że jest to projekt „skazany” na nieuchronny rozwój, który możemy albo moni­to­rować i ukie­run­ko­wywać, albo próbować mu zaprze­czać, godząc się z tym, że nie będziemy mieć na jego prze­bieg wpływu. Autorka wychodzi w swoich rozwa­ża­niach poza taką czarno-białą perspek­tywę (wielo­kul­tu­ro­wość to samo zło versus wielo­kul­tu­ro­wość to samo dobro) i sięga do analiz psycho­lo­gicz­nych pozwa­la­ją­cych zoba­czyć mecha­nizmy, które tworzą różne aspekty wielo­kul­tu­ro­wości.“

Z recenzji prof. dr hab. Haliny Grzy­mały-Mosz­czyń­skiej

Wielokulturowość w szkolnictwie wyższymWielo­kul­tu­ro­wość w szkol­nic­twie wyższym : zarzą­dzanie i komu­ni­kacja z cudzo­ziem­cami z perspek­tywy różnic kultu­ro­wych : mono­grafia / Arnold Pabian, Barbara Pabian. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, copy­right 2019.

Sygn. 166948

Książka, opra­co­wana przez uzna­nych autorów, stanowi inte­re­su­jącą poznawczo podróż przez umię­dzy­na­ro­do­wione, a więc kultu­rowo zróż­ni­co­wane środo­wisko wyższych uczelni.

Prezen­tuje szerokie spek­trum zachowań o podłożu społeczno-kultu­rowym i reli­gijnym, które cudzo­ziemcy mogą uzewnętrz­niać podczas pobytu w polskich ośrod­kach akade­mic­kich, a także wyja­śnia, jak właściwie na nie reagować. Dostarcza wiedzy na temat zarzą­dzania zacho­wa­niami kultu­ro­wymi w szkol­nic­twie wyższym, przy­go­to­wania wizyt oraz obsługi obco­kra­jowców na terenie uczelni.

Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcjonalnaRodzina z dziećmi, rodzina dysfunk­cyjna : peda­go­gika, praca socjalna, terapia / Izabela Krasiejko. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2020.

Sygn. 166952, 166953

W obszarze wsparcia rodziny z wieloma proble­mami, nazy­wanej rodziną dysfunk­cyjną pracują obecnie dwie główne służby społeczne: pracownik socjalny i asystent rodziny. Razem z nimi często również pedagog szkolny, kurator sądowy, tera­peuta rodzinny, lekarz i pielę­gniarka środo­wi­skowa, poli­cjant dziel­ni­cowy, tera­peuta rodzinny, pracow­nicy orga­ni­zacji poza­rzą­do­wych. W prak­tyce dochodzi do konfliktów w zakresie podziału zadań i odpo­wie­dzial­ności za wyko­nanie danych działań. Niska jest koor­dy­nacja czyn­ności tych wszyst­kich służb i rodzina prze­żywa frustrację, spowo­do­waną wielo­ścią osób wyzna­cza­ją­cych im, często dyrek­tywnie, różne zadania do wyko­nania. Nie ma też jasnego podziału, która służba społeczna jest w systemie wsparcia rodziny a która w ochronie bezpie­czeń­stwa dziecka. Rzadko prowa­dzona jest praca grupowa lub środo­wi­skowa z całą rodziną.

W książce zostały zapre­zen­to­wane – w sposób przy­stępny, opisowy, z przy­kła­dami – modele, zasady i metody pracy pracow­nika socjal­nego oraz zasady i obszary jego współ­pracy z innymi przed­sta­wi­cie­lami służb społecz­nych w ramach reali­zacji trzech głów­nych metod pracy socjalnej: z indy­wi­du­alnym przy­pad­kiem, grupowej i ze społecz­no­ściami.

Badania panelowe w edukacjiBadania pane­lowe w edukacji : studia poprzeczne i prowa­dzone wzdłuż czasu : próba syste­ma­tyki i analizy / Zdzi­sław Piwoński. – Toruń : Wydaw­nictwo Adam Marszałek, 2019.

Sygn. 167104

Na pytanie, czy obecny stan edukacji wska­zuje na relacje i zależ­ności między czyn­no­ściami dydak­tycz­nymi i wycho­waw­czymi, jesteśmy w stanie odpo­wie­dzieć, moni­to­rując losy eduka­cyjne w czasie, dyna­mikę pożą­da­nych zmian wśród uczniów. Stąd propo­zycja moni­to­ro­wania, śledzenia procesów eduka­cyj­nych w postaci studiów poprzecz­nych i podłuż­nych w bada­niach pane­lo­wych. Pane­lowy charakter badań pozwoli na moni­to­ro­wanie dyna­miki zacho­dzą­cych procesów. Badania prze­kro­jowe stanowią w istocie foto­grafię, są zatrzy­mane w czasie. Badania pane­lowe nato­miast są w stanie reje­strować prawi­dło­wości kształ­to­wania się postaw zwią­za­nych np. z orien­tacją społeczną uczniów. Mogą być użyteczne przy konstru­owaniu stra­tegii syste­mo­wych w obszarze edukacji. Pozwa­lają na zbadanie (w kontek­ście reali­zo­wanej podstawy progra­mowej) oddzia­ły­wania szkoły na rozwój kompe­tencji społecz­nych uczniów. Ponadto umoż­li­wiają lepsze zrozu­mienie ścieżek eduka­cyj­nych. Reasu­mując, ukazują dyna­mikę prze­mian.

Frag­ment wstępu

Dyslektyczne talentyDyslek­tyczne talenty : jak wydobyć ukryty poten­cjał dyslek­tycz­nego mózgu / Brock L. Eide, Fernette F. Eide ; prze­kład: Dorota Szat­kowska-Jaskuła. – Wydanie I. – Gdańsk : Harmonia Univer­salis, 2019.

Sygn. 167110, 167111

Czy wiedzie­li­ście, że wielu wybit­nych archi­tektów, praw­ników i inży­nierów – a nawet popu­lar­nych pisarzy – miało w dzie­ciń­stwie problemy z nauką czytania i pisania? W prze­ło­mowej książce Brock i Fernette Eide wyja­śniają, jak niepo­wta­rzalny styl poznawczy – wspólny dla 20 procent ludzi – prze­kłada się na sukces w szkole, pracy i życiu prywatnym. Opie­rając się na specja­li­stycznej wiedzy w dzie­dziny neuro­logii i peda­go­giki, autorzy poka­zują, że dyslek­tycy nie tylko inaczej odbie­rają słowo pisane, lecz także wyróż­niają się wyobraźnią prze­strzenną, dostrze­gają ukryte związki, które umykają innym, myślą o świecie narra­cjami i prze­ja­wiają niezwykłą kreatyw­ność.

Dyslek­tyczne talenty dostar­czają bezcen­nych wska­zówek, jak rodzice, peda­godzy i sami dyslek­tycy mogą rozpo­znać i wyko­rzy­stać dyslek­tyczne talenty: myślenie mate­ria­łowe (którym posłu­gują się archi­tekci i inży­nie­rowie), inte­gra­cyjne (naukowcy i projek­tanci), narra­cyjne (pisarze i praw­nicy) oraz dyna­miczne (ekono­miści i przed­się­biorcy).

Oferując prak­tyczne zale­cenia i inspi­ru­jące przy­kłady z życia, ta rewo­lu­cyjna książka udowadnia, że dysleksja zamiast ciężarem może być cennym zasobem.

Lektura obowiąz­kowa dla rodziców, peda­gogów i dyslek­tyków.

Gordon F. Sherman, były prezes Między­na­ro­do­wego Towa­rzy­stwa Dysleksji

Bycie z chorobąBycie z chorobą : przy­sto­so­wanie do wybra­nych prze­wle­kłych chorób soma­tycz­nych z perspek­tywy psycho­logii pozy­tywnej i koncepcji poznaw­czych / Joanna Mini­szewska. – Łódź : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Łódz­kiego, 2019.

Sygn. 167115, 167116

Publi­kacja dotyczy przy­sto­so­wania chorych do wybra­nych prze­wle­kłych chorób soma­tycz­nych, takich jak cukrzyca, łusz­czyca, reuma­to­idalne zapa­lenie stawów, prze­wlekła choroba nerek. Autorka wyod­rębnia trzy grupy zmien­nych konsty­tu­ują­cych proces przy­sto­so­wania do choroby z uwzględ­nie­niem jego uwarun­kowań i efektu końco­wego: zmienne wyja­śnia­jące (subiek­tywne znaczenie choroby dla osoby chorej, wiedza na temat choroby), procesy pośred­ni­czące (media­tory – sens życia, stra­tegie radzenia sobie, korzyści zwią­zane z chorobą oraz mode­ra­tory – typ choroby, czas jej trwania) oraz zmienne wyja­śniane (akcep­tacja choroby i życia z nią, zdrowie psychiczne, bilans emocjo­nalny, zado­wo­lenie z życia). Adap­tacja rozu­miana jako proces oraz przy­sto­so­wanie jako efekt owego procesu zostały prze­ana­li­zo­wane z perspek­tywy psycho­logii pozy­tywnej, podkre­śla­jącej mocne strony osoby chorej, oraz psycho­logii poznaw­czej, ukazu­jącej znaczenie procesów poznaw­czych w rozu­mieniu, a także przy­sto­so­waniu do choroby i zwią­za­nych z nią uciąż­li­wości i ogra­ni­czeń.

Mono­grafia ma charakter nowa­torski, zawiera analizę złożo­nego procesu przy­sto­so­wania do prze­wle­kłych chorób soma­tycz­nych. Wypełnia lukę w polskim piśmien­nic­twie psycho­lo­gicznym, ponieważ nie dotyczy jedynie radzenia sobie z chorobą i jego uwarun­kowań, ale złożo­nego procesu adap­tacji, którego efektem jest okre­ślony sposób przy­sto­so­wania do choroby. Autorka prezen­tuje też propo­zycję wsparcia psycho­lo­gicz­nego w tym procesie. Istotne znaczenie mają tutaj perspek­tywa psycho­logii pozy­tywnej – bazu­jąca na zaso­bach osoby chorej i perspek­tywa poznawczo-beha­wio­ralna – odwo­łu­jąca się do poznaw­czego wymiaru choroby.

Z recenzji prof. dr hab. Stani­sławy Steuden (KUL)

Kompetencje kreatywneKompe­tencje kreatywne nauczy­ciela wcze­snej edukacji dziecka / pod redakcją naukową Ireny Adamek i Józefy Bała­cho­wicz. - Wydanie 4. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2019.

Sygn. 167169

Książka jest próbą opra­co­wania zagad­nień zwią­za­nych z kompe­ten­cjami kreatyw­nymi nauczy­ciela wcze­snej edukacji dziecka. Czy rzeczy­wi­ście – jak pyta D. Klus-Stańska – znie­wo­lony admi­ni­stra­cyjnie i biuro­kra­tycznie nauczy­ciel zrzuca z siebie odpo­wie­dzial­ność za wycho­wawczą i kształ­ce­niową rzeczy­wi­stość szkolną? Odpo­wiedź na to pytanie jest ważna, gdyż kompe­tencje nauczy­ciela decy­dują o prze­biegu procesu eduka­cyj­nego, o charak­terze działań nie tylko jego samego, ale i uczniow­skich. Stanowią bowiem kontekst kształ­to­wania się takich samych kompe­tencji u podopiecz­nych…

[…] Mono­grafia […] »Kompe­tencje kreatywne nauczy­ciela wcze­snej edukacji dziecka« jest ważnym przy­czyn­kiem do dyskusji nad konstru­owa­niem takiego modelu edukacji przed­szkolnej i wcze­snosz­kolnej, w którym kompe­tencje kreatywne nauczy­ciela staną się nie tylko pożą­dane, ale wręcz niezbędne, ponieważ […] potrzebny staje się czło­wiek »wielo­wy­mia­rowy«, charak­te­ry­zu­jący się mobil­no­ścią, syner­ge­ty­zmem, otwar­to­ścią i wyobraźnią, umie­jący poko­nywać trud­ności i prze­kra­czać granice własnych możli­wości, ale też czło­wiek o anali­tyczno-synte­tycznym spoj­rzeniu na świat“.

prof. UAM, dr hab. Hanna Krauze-Sikorska

Nauczyciel mentorNauczy­ciel mentor : zbuduj klasę marzeń / Marzena Kud, Barbara Lew. – Warszawa : Difin, 2019.

Sygn. 167171

Książka jest pierwszą pozycją na rynku prze­kła­da­jąca wiedzę bizne­sową z zakresu budo­wania zespołu i zarzą­dzania zaso­bami ludz­kimi na grunt szkolny. Idea książki zakłada, że nauczy­ciel może zbudować w klasie silny zespół wyko­rzy­stując poten­cjał i zasoby uczniów, swoje umie­jęt­ności przy­wódcze i w sposób atrak­cyjny sprzedać wiedzę i zaszczepić chęć do nauki. Książka ma być pomocna w budo­waniu auto­ry­tetu nauczy­ciela, usta­lania zasad współ­pracy z uczniami i rodzi­cami i zarzą­dzaniu emocjami. Dzisiaj nauczy­ciele wychodzą ze studiów nieprzy­go­to­wani do rozmów z rodzi­cami, trud­nych sytu­acji z uczniami, nie są wypo­sa­żeni w umie­jęt­ności trener­skie pozwa­la­jące im prowa­dzić lekcje w atrak­cyjny sposób, co pozwo­li­łoby zwięk­szyć wyniki eduka­cyjnie uczniów.

Poradnik zawiera rozmaite case study i narzę­dzia zaim­ple­men­to­wane ze świata biznesu, ułatwia­jące moty­wację uczniów, wyra­bianie dobrych nawyków, radzenie sobie w trud­nych sytu­acjach – np. niechęć zdol­nego ucznia do nauki.

Rodzina zastępczaRodzina zastępcza : uregu­lo­wania prawne a prak­tyka sądowa / Karo­lina Walancik-Ryba. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, copy­right 2019.

Sygn. 166933, 166934

… mono­grafia dotyczy proble­ma­tyki, która spotkała się z niewielkim zain­te­re­so­wa­niem piśmien­nictwa. Istnie­jące publi­kacje z zakresu prawa pochodzą z reguły z okresu sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspie­raniu rodziny i systemie pieczy zastęp­czej lub też dotyczą głównie zagad­nień peda­go­giczno-psycho­lo­gicz­nych. Nie budzi moim zdaniem wątpli­wości potrzeba opubli­ko­wania recen­zo­wanej mono­grafii, która umie­jętnie łączy zagad­nienia teore­tyczne z prak­tycz­nymi“.

Z recenzji dra hab. Grze­gorza Jędrka, prof. UKSW

Oprac. Grażyna Ruta-Balińska – Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów PBW w Bydgoszczy

Źródło:

www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.difin​.pl
www​.wydaw​nictwo​.igna​tianum​.edu​.pl
www​.pwn​.pl
www​.marszalek​.com​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.wydaw​nictwo​.ahe​.lodz​.pl/

Nowości regio­nalne o Bydgoszczy

Nowości regio­nalne o Bydgoszczy

Wojenne sekrety BydgoszczyWojenne sekrety Bydgoszczy / Krzysztof Droz­dowski. – Wydanie I. – Warszawa : Agencja Wydaw­nicza CB, 2019.
Sygn. 167669, 167670

Bydgoszcz jest pięknym miastem mającym bardzo ciekawą, ale słabo znaną historię. Obfi­tuje ona w wiele wyda­rzeń, które jednak nie nadają się do analizy w obszer­nych opra­co­wa­niach nauko­wych. Zresztą wiele osób tako­wych nie czyta, w zamian chętnie sięga po lżejszą lekturę zawie­ra­jącą intry­gu­jące wątki, ale opisane przy­stępnym stylem.

Taki też cel przy­świecał K. Droz­dow­skiemu, gdy publi­kował cykl arty­kułów o niektó­rych wątkach z historii Bydgoszczy w lokalnej prasie. Teksty te stanowią główny zrąb niniej­szej publi­kacji. Całość dopeł­niają zupełnie nowe rozdziały, które wypeł­niają białe plany w historii miasta nad Brdą i Wisłą. Wśród najcie­kaw­szych tematów opisa­nych przez autora są: historia niemiec­kich Zakładów Amunicji Lotni­czej – Lufta­mu­ni­tio­nan­stalt 1/II Brom­berg (poprzednik zakładów Zachem, a obecnie Nitro­chem), sylwetka szefa Ekspo­zy­tury nr 3 w Bydgoszczy Oddziału II (wywiad) Sztabu Głów­nego Wojska Polskiego mjr. Jana Żychonia – asa polskiego wywiadu, rola Elli Harder w procesie innego asa polskiego wywiadu – mjr. Jerzego Sosnow­skiego, wizyta Reichs­füh­rera SS Hein­richa Himm­lera w Bydgoszczy, historia nazi­stow­skiego złota w Bydgoszczy, kulisy maso­wych egze­kucji inte­li­gencji bydgo­skiej w Doliny Śmierci w Fordonie w paździer­niku 1939 r., prze­bieg operacji „Walkiria” (zamach na A. Hitlera 20 VII 1944 r.) w Bydgoszczy, mit o zdobyciu niemiec­kiego lotniska w Bydgoszczy w styczniu 1945 r. przez lokal­nych konspi­ra­torów, historia wieży spado­chro­nowej w Bydgoszczy, kulisy budowy pomnika marsz. J. Piłsud­skiego w Bydgoszczy, budowa tajnego schronu dla lokal­nych władz zbudo­wa­nego w latach 50. Tekst uroz­maica kilka­dzie­siąt zdjęć doku­men­tal­nych.

Bydgoszcz movieBydgoszcz movie / Magda­lena Wichrowska. – Toruń : Wydaw­nictwo Naukowe Grado, 2018.
Sygn. 167462p, 167463

Bydgoszcz movie“ to zbiór kilku­nastu wywiadów z repre­zen­tant­kami i repre­zen­tan­tami życia filmo­wego Bydgoszczy – twór­cami, bada­czami i anima­to­rami. Z tych rozmów wyłania się portret miasta o inte­re­su­jącej filmowej historii i ludzi, którzy otwie­rają nową kartę tej opowieści. Dużo się na stro­nach tej książki dzieje, ale też dużo marzy i wspo­mina. Ducho­lo­giczna i kino­filska wyprawa w głąb Bydgoszczy ma charakter osobisty i aneg­do­tyczny.

Są poca­łunki w ciem­nych kątach Pomo­rza­nina i składki na wspólny bilet. Wolność, Bałtyk, Polonia, Orzeł, Gryf, kino samo­cho­dowe, letnie w Myślę­cinku i budki na Dwor­cowej, które przy­po­mi­nają darkroomy. Nagie kobiece piersi w domu kate­che­tycznym, Zorro, towa­rzysz Gierek i etos robot­niczy. Filmowe bezdroża i szerokie asfal­tówki. Zabi­janie nudy i wyma­rzone wakacje z kinem objaz­dowym. Nieda­leko Mulhol­land Drive z Davidem Lynchem. Na drogę szwedzka lektura, a na miejscu VHS ze stadionu Chemika. Zawsze w dobo­rowym towa­rzy­stwie: Poli Negri, księż­ni­czek Disneya i Bruce’a Lee. James Bond jest mało ekscy­tu­jący, a musi­cale okropne! Horror w bydgo­skiej scenerii zdarzył się, choć szyj kino­manów nie pogryzły wcale wampiry. Titanic w wersji męsko-męskiej z barką na Brdzie, story­bo­ardy do Gwiezd­nych wojen z bydgo­skim rodo­wodem, last but not least studnia życzeń w Orle i niespo­dzianka w Pałacu Młodzieży. Jedna scena i wbija­jący w fotel finał.

Dom na szwederowskiej skarpieDom na szwe­de­row­skiej skarpie : obrazki z historii bydgo­skiego siero­cińca w czasach od Henryka Dietza do Leona Stobrawy / Prze­my­sław Paweł Grzy­bowski, Kata­rzyna Marszałek, Joanna Brzo­zowska. – Wydanie I. – Kraków : Impuls, 2019.
Sygn. 167875p

Dom na szwe­de­row­skiej skarpie…” to bogato ilustro­wany zbiór opowieści o poszcze­gól­nych etapach funk­cjo­no­wania jednego z najstar­szych bydgo­skich siero­cińców, miesz­czą­cego się na Szwe­de­rowie przy ulicy Romu­alda Trau­gutta 5. Dom, ufun­do­wany w 1907 roku przez Henryka Dietza, prze­trwał wraz ze swoimi pracow­ni­kami i miesz­kań­cami burz­liwe koleje losu podczas drugiej wojny świa­towej, a po wyzwo­leniu Bydgoszczy stał się przy­stanią dla osie­ro­co­nych dzieci i młodzieży. Pracow­nicy Domu, pod kierun­kiem jego admi­ni­stra­tora Leona Stobrawy (wybit­nego żołnierza i wycho­wawcy), przez wiele lat nie tylko zapew­niali swym podopiecznym dach nad głową i edukację, ale także – przede wszystkim – starali się otoczyć ich rodzinnym ciepłem w miarę możli­wości.

W książce zostały zamiesz­czone, zaczerp­nięte ze źródeł archi­wal­nych i nielicz­nych wspo­mnień, szcze­gó­łowe infor­macje doty­czące okolicz­ności wybu­do­wania i inau­gu­racji siero­cińca im. Henryka Dietza, jego funk­cjo­no­wania w okresie między­wo­jennym pod opieką zakonnic ze Zgro­ma­dzenia Sióstr Miło­sier­dzia św. Wincen­tego á Paulo Prowincja Cheł­mińska oraz okresu do 1965 roku, gdy kierow­ni­kiem miesz­czą­cego się tu Państwo­wego Domu Dziecka i Państwo­wego Domu Młodzieży był Leon Stobrawa.

Baśnie i opowieści o BydgoszczyBaśnie i opowieści o Bydgoszczy / E. A. Gwiaz­dowska. – Wydanie pierwsze. – Gdynia : Wydaw­nictwo Novae Res, © 2019.
Sygn. 166543p, 166544, 166545

O czym szumi Brda, czyli Bydgoszcz w legen­dach. Wydaje się wam, że tylko Kraków i Warszawa mają swoje baśnie, mity i legendy? Poznajcie zatem Bydgoszcz, królew­skie miasto poło­żone nad Brdą i Wisłą, które może się pochwalić wyjąt­kowo ciekawą i burz­liwą historią. Zaklęte obrazy, ukryte skarby, okrutne porwania… W prasta­rych opowie­ściach o tym niesa­mo­witym mieście nie brakuje fascy­nu­ją­cych wątków!

Jeśli chcecie poznać je wszystkie, przy­stańcie na chwilę i wsłu­chajcie się uważnie w echa dawnych legend kryją­cych się w starych ulicz­kach miasta.

Agnieszka Nikczyńska, ksiazki​-takie​-jak​-my​.blog​spot​.com

Bydgoszcz - mój fyrtel cz.2Bydgoszcz – mój fyrtel. Cz. 2 / Roman Sidor­kie­wicz. – Wydanie I. – Bydgoszcz : Instytut Wydaw­niczy „Świa­dectwo“, 2019.

Ta książka zabiera młodych w podróż, by zoba­czyli Bydgoszcz, jakiej nie znają. Star­szych zabiera do krainy wspo­mnień. Jak mówi autor drugiej części książki pt. „Bydgoszcz – mój fyrtel“, czas płynie, a słowo może ten czas zatrzymać. Zachę­cony sukcesem pierw­szej części autor posta­nowił konty­nu­ować swój spacer przez kolejne dekady historii Bydgoszczy, zmie­niając co rusz towa­rzyszy podróży, a wraz z nimi i perspek­tywę wspo­mnień o miej­scach i ludziach. Towa­rzy­szami jego spaceru przez historię i różne bydgo­skie zaka­marki, te właśnie tytu­łowe „fyrtle”, są znani artyści, naukowcy, poli­tycy, lekarze i ludzie biznesu. W barwny sposób snują oni wspo­mnienia o powo­jennej Bydgoszczy, a że rozmówcy nie stronią od cieka­wo­stek z życia prywat­nego, drugi tom cieszy się równie dużym zain­te­re­so­wa­niem u bydgo­skich czytel­ników.

Bydgoszcz 3-4 września 1939 r.Bydgoszcz 3 – 4 wrze­śnia 1939 : studia i doku­menty / red. nauk. Tomasz Chin­ciński, Paweł Mach­ce­wicz. – Warszawa : Instytut Pamięci Naro­dowej Komisja Ścigania Zbrodni prze­ciwko Naro­dowi Polskiemu, 2008.

Od ponad sześć­dzie­sięciu lat o wyda­rze­niach bydgo­skich opowia­dały dwie różne narracje. Więk­szość histo­ryków polskich była zdania, że 3 i 4 wrze­śnia 1939 r. Niemcy strze­lali do wyco­fu­ją­cych się polskich żołnierzy, którzy w odpo­wiedzi stłu­mili próbę dywersji. Więk­szość autorów niemiec­kich przed­sta­wiała te wyda­rzenia całko­wicie odmiennie: pisali o masa­krze ludności niemiec­kiej, zaprze­czając jakiej­kol­wiek prowo­kacji z jej strony.

Książka jest rezul­tatem wielo­let­nich prac zespołu kilku­nastu histo­ryków, którzy starali się odna­leźć i skon­fron­tować ze sobą wszystkie zacho­wane na ten temat doku­menty. Zamiesz­czone w tomie szkice rekon­struują prze­bieg wyda­rzeń bydgo­skich, listę ich ofiar, ale także szerszy kontekst histo­ryczny: sytu­ację mniej­szości niemiec­kiej przed wybu­chem wojny i jej stosunki z Pola­kami, niemiecką dywersję na Pomorzu we wrze­śniu 1939 r., dzia­łania wojenne w rejonie Bydgoszczy. Opra­co­wania doty­czące wcze­śniej­szej polskiej i niemiec­kiej histo­rio­grafii pozwa­lają zrozu­mieć dzieje tego sporu, ważnego i dla Polaków, i dla Niemców.

Zrzucić kajdany!Zrzucić kajdany! : powrót Bydgoszczy do Macierzy w 1920 r. / Krzysztof Droz­dowski. – Wydanie I. – Warszawa : Agencja Wydaw­nicza CB, 2019.
Sygn. 168813p, 168814

Popu­lar­no­nau­kowe opra­co­wanie młodego histo­ryka z Bydgoszczy Krzysz­tofa Droz­dow­skiego.

Publi­kacja przy­go­to­wana specjalnie z okazji obcho­dzo­nego w styczniu 2020 roku stulecia powrotu Bydgoszczy do odro­dzonej Polski. 

 

 

 

Źródło:

www​.nova​eres​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.cbwy​daw​nictwo​.com​.pl
www​.marszalek​.com​.pl
www​.ipn​.gov​.pl

Oprac. Grażyna Ruta-Balińska – Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów PBW w Bydgoszczy

Nowości peda­go­giczne w księ­go­zbiorze biblio­teki – czer­wiec 2020

Nowości peda­go­giczne w księ­go­zbiorze biblio­teki – czer­wiec 2020

Rozwijanie umiejętności uczenia się Rozwi­janie umie­jęt­ności uczenia się / [autor Magda­lena Goetz]. – Warszawa : Wiedza i Prak­tyka, copy­right 2019.

Sygn. 167180, 167181

Poznaj prak­tyczne wska­zówki, które pozwolą uczniom skutecznie się uczyć.

O ile nasto­latki zwykle już samo­dzielnie orga­ni­zują swój proces uczenia się, o tyle młodsze dzieci, zwłaszcza w okresie nauczania począt­ko­wego, potrze­bują w tym zakresie pomocy doro­słych.

W obszarze rozwi­jania umie­jęt­ności samo­dzielnej nauki wiele zależy więc od nauczy­ciela, który będzie odpo­wiednie ćwiczenia wpro­wa­dzał podczas lekcji, ale duże znaczenie mają tutaj również postawa i dzia­łania rodzica, który wspiera i orga­ni­zuje rozwój dziecka w domu.

Z tego powodu bardzo cenna jest dobra współ­praca między szkołą a rodzi­cami.

Rodzice powinni m.in. uzyskać ze szkoły przy­datne, prak­tyczne wska­zówki doty­czące tego, jak mogą skutecznie pomagać dzie­ciom w nauce i pracach domo­wych, jak orga­ni­zować im czas nauki oraz jak je do niej moty­wować.

Uczące się społeczeństwo : o aktywności edukacyjnej dorosłych PolakówUczące się społe­czeń­stwo : o aktyw­ności eduka­cyjnej doro­słych Polaków / Barbara Worek. – Wydanie I. – Kraków : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego, © copy­right 2019.

Sygn. 167198, 167199

Książka stanowi bardzo udane przed­się­wzięcie wydaw­nicze – wśród licz­nych publi­kacji doty­czą­cych kształ­cenia się w doro­słym życiu, w tym kształ­cenia się Polaków, nie ma tak komplek­sowej analizy tego zagad­nienia. Chodzi zwłaszcza o jedno­czesne przed­sta­wienie problemu od strony teore­tycznej i empi­rycznej. W tym drugim przy­padku zapro­po­no­wano wielo­aspek­towe ujęcie. Mamy bowiem do czynienia z analizą sposobów empi­rycznej iden­ty­fi­kacji zjawiska i z odpo­wia­da­jącym jej podej­ściem meto­do­lo­gicznym. Obej­muje ono porów­nawczą analizę badań krajo­wych i między­na­ro­do­wych, okre­ślenie skali aktyw­ności eduka­cyjnej doro­słych i jej struk­tury oraz iden­ty­fi­kację czyn­ników deter­mi­nu­ją­cych poziom i formę kształ­cenia się. Uważam, że publi­kacja ta znaj­dzie wielu czytel­ników rekru­tu­ją­cych się nie tylko z grona badaczy – naukowców i studentów, lecz także poli­tyków i urzęd­ników szczebla central­nego i lokal­nego, dzia­łaczy oświa­to­wych oraz innych osób, które zajmują się dzia­łal­no­ścią eduka­cyjną osób doro­słych.

Z recenzji dr hab. Urszuli Sztandar-Sztan­der­skiej, prof. UW

Zagrożone dorastanie : wyzwania dla wychowania rodzinnego i profilaktyki społecznej. T. 1 Zagro­żone dora­stanie : wyzwania dla wycho­wania rodzin­nego i profi­lak­tyki społecznej. T. 1 / koncepcja i redakcja naukowa Mariusz Z. Jędrzejko, Adam Szwe­dzik ; zespół autorski Mariusz Z. Jędrzejko [i 7 pozo­sta­łych] ; tłuma­czenia: Natalia Kuziak, Ange­lika Konieczna, Mariusz Z. Jędrzejko. – Puławy : Akademia Huma­ni­styczna im. Alek­sandra Gieysz­tora. Wydaw­nictwo ; Warszawa : Oficyna Wydaw­nicza ASPRA ; Mila­nówek : Centrum profi­lak­tyki Społecznej – Oficyna Wydaw­nicza von Velke, 2019.

Sygn. 167214 / T. 1

Można mieć także nadzieję, że opra­co­wanie – które zali­czyć należy do wnikli­wych badań juven­to­lo­gicz­nych, czyli nad społecz­nymi proble­mami młodzieży – znaj­dzie poczesne miejsce w polskiej lite­ra­turze naukowej i prak­tycznej, zarówno ze względu na przy­to­czone zagad­nienia, jak i ze względu na poru­szoną tema­tykę. Z mery­to­rycz­nego punktu widzenia publi­kacja powinna być sztan­da­rowa dla osób zajmu­ją­cych się młodzieżą. Widać w niej ogromną intu­icję badawczą autorów oraz prak­tyczny wymiar formu­ło­wa­nych wnio­sków.

Dr hab. prof. PRz Euge­niusz Moczuk Katedra Nauk Huma­ni­stycz­nych i Społecz­nych Poli­tech­niki Rzeszow­skiej

Praca posiada zaletę rzadko spoty­kaną w publi­kacji zbio­rowej – logiczny przej­rzysty wykład, a przy­stępna forma języ­kowa ułatwia zrozu­mienie prezen­to­wa­nych treści przez przed­sta­wi­cieli różnych grup społecz­nych i zawo­do­wych. Wszystko to sprawia, że praca dostarcza nam usys­te­ma­ty­zo­wanej wiedzy na temat dyle­matów i zagrożeń współ­cze­snego wycho­wania dzieci i młodzieży, pobudza do refleksji i podsuwa przy­kłady rozwiązań. Zapre­zen­to­wane konkluzje i dele­gacje tworzą prototyp nowego modelu wycho­wania i profi­lak­tyki dzieci i młodzieży w kontek­ście społe­czeń­stwa zmiany, moral­nego funk­cjo­no­wania „siecio­wego czło­wieka” i rewo­lucji kultu­rowej.

Dr hab. prof. AHE Irena Motow Akademia Huma­ni­styczno-Ekono­miczna w Łodzi

Diagnoza i ochrona dziecka z traumą rozwojową w polskim systemie prawa Diagnoza i ochrona dziecka z traumą rozwo­jową w polskim systemie prawa / Joanna Helios, Wioletta Jedlecka. – Warszawa : Difin, 2019.

Sygn. 167227

Autorki w sposób komplek­sowy przed­sta­wiają proble­ma­tykę traumy dzie­cięcej na gruncie prze­pisów prawa. Sfera prawna wydaje się niezwykle istotna, albo­wiem dzięki niej możliwe jest dosto­so­wanie systemu szkol­nego do specy­ficz­nych potrzeb dzieci, co może wspomóc proces ich zdro­wienia. Książka skie­ro­wana jest do pracow­ników socjal­nych, peda­gogów w ich codziennej pracy, praw­ników, psycho­logów i studentów.

Autorki w sposób komplek­sowy przed­sta­wiają proble­ma­tykę traumy dzie­cięcej na gruncie prze­pisów prawa. Sfera prawna wydaje się niezwykle istotna, albo­wiem dzięki niej możliwe jest dosto­so­wanie systemu szkol­nego do specy­ficz­nych potrzeb dzieci, co może wspomóc proces ich zdro­wienia. Książka skie­ro­wana jest do pracow­ników socjal­nych, peda­gogów w ich codziennej pracy, praw­ników, psycho­logów i studentów. Silną stroną recen­zo­wanej pracy jest powią­zanie ze sobą zagad­nień wywo­dzą­cych się z różnych dyscy­plin nauko­wych, co nie należy do zadań łatwych. Autorki z wielką swobodą poru­szają się nie tylko w zagad­nie­niach konsty­tu­cyj­no­praw­nych i admi­ni­stra­cyj­no­praw­nych, prze­pi­sach prawa między­na­ro­do­wego, rodzin­nego i opie­kuń­czego, ale odnoszą się także do dorobku innych dzie­dzin nauki takich jak: psycho­logia, peda­go­gika, medy­cyna czy neuro­bio­logia. Świadczy to o dużej erudycji Autorek, ich spraw­ności inte­lek­tu­alnej oraz o znako­mitej znajo­mości różnych gałęzi prawa: zarówno publicz­nego, jak i prywat­nego.

Dr hab. Paweł Kuczma

Doświadczenia rodzinne jako czynnik rozwoju wybitnych twórców Doświad­czenia rodzinne jako czynnik rozwoju wybit­nych twórców / Grażyna Mendecka. – Warszawa : Difin SA, 2019.

Sygn. 167228, 167229

W prezen­to­wanej książce, która odwo­łuje się do biografii wybit­nych twórców ukazano współ­za­leż­ność trzech ważnych czyn­ników w życiu każdego czło­wieka: rozwoju, twór­czości i rodziny. W potocznym odbiorze pojęcie „twór­czość” łączy się wyłącznie z wybit­nymi osią­gnię­ciami czło­wieka. Tymczasem w świetle teorii psycho­lo­gicz­nych każdy czło­wiek zdolny jest do aktyw­ności twór­czej, bo więk­szości osób udało się chociaż raz samo­dzielnie rozwiązać trudny problem, stwo­rzyć orygi­nalną kreację na bal dla dziecka, opowie­dzieć mu wymy­śloną przez siebie bajkę, uczcić kogoś, kompo­nując piosenkę, malując obraz lub ułożyć dla niego wiersz. Oczy­wi­ście te utwory mają niewielką wartość i nie zmie­niają świata, jednak pozwa­lają cieszyć się efek­tami własnej pracy i poczuć się – chociaż w skromnym wymiarze – twórcą. Dlatego w psycho­logii, obok twór­czości elitarnej, wyróżnia się także twór­czość egali­tarną. Obydwa rodzaje uboga­cają życie jednostki i są dla niej źródłem satys­fakcji. Znajo­mość doświad­czeń kształ­tu­ją­cych wybit­nych twórców stanowi cenną infor­mację dla jedno­stek pragną­cych pracować nad swoim rozwojem twór­czym.

Moje dziecko się boi : jak mogę mu pomóc? Moje dziecko się boi : jak mogę mu pomóc? / Magda­lena Lange-Rachwał. - Warszawa : Difin, 2019.

Sygn. 167137, 167253

Podręczny zbiór konkret­nych narzędzi: ćwiczeń, zabaw i przy­kładów.

Poradnik skie­ro­wany jest do rodziców, opie­kunów, wycho­wawców i peda­gogów. Jest sumą doświad­czeń autorki, pocho­dzą­cych z pracy tera­peu­tycznej z dziećmi cier­pią­cymi na zabu­rzenia lękowe oraz z ich opie­ku­nami.

Dzięki tej książce:

 • Zrozu­miesz, skąd się bierze lęk.
 • Dowiesz się, do czego lęk jest nam potrzebny.
 • I czy każdy lęk trzeba pokonać.
 • Nauczysz się, jak wesprzeć dziecko, które się boi.
 • Jak rozma­wiać z nim o lęku – co mówić, a czego nie mówić.
 • Jakie są typowe lęki w okre­ślonym wieku.
 • Będziesz też wiedzieć, kiedy należy poszukać specja­li­stycznej pomocy.

Internet i gry internetowe : osobisty rozwój czy ryzyko patologii zachowania?Internet i gry inter­ne­towe : osobisty rozwój czy ryzyko pato­logii zacho­wania? / Paweł Izdebski. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN SA, copy­right © 2019.

Sygn. 167233, 167234

Książka (…) jest bardzo warto­ściowym, znaczącym opra­co­wa­niem, zawie­ra­jącym kompen­dium wiedzy z obszaru socjo­logii, psycho­logii i psycho­pa­to­logii na temat korzy­stania z osią­gnięć współ­cze­snej tech­no­logii. Każdy, kto inte­re­suje się historią i myśli o rozwoju tech­no­logii cyfrowej, znaj­dzie wiele cieka­wych infor­macji, które są wzbo­ga­cone przez przy­kłady zdarzeń z historii zazna­ja­miania się z Inter­netem i grami kompu­te­ro­wymi samego Autora.“

Prof. zw. dr hab. Lidia Cier­piał­kowska – Uniwer­sytet im. A. Mickie­wicza w Poznaniu

Dzisiaj korzy­stanie z Inter­netu i gier z wyko­rzy­sta­niem połą­czenia inter­ne­to­wego stało się znaczącym zjawi­skiem kultu­rowym i ważną częścią codzien­nego życia ludzi. Dla wielu korzy­stanie z Inter­netu może być środ­kiem do innych nałogów. Z kolei poja­wienie się sieci społecz­no­ścio­wych i powszechny dostęp do tele­fonów komór­ko­wych ujawnił zacho­wania, którym w znacznym stopniu można przy­pisać charakter nało­gowy. (…) Książka jest adre­so­wana do wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych współ­cze­snymi tech­no­lo­giami i własnymi zacho­wa­niami zwią­za­nymi z korzy­sta­niem z Inter­netu, gier wideo czy online, smart­fona czy portali społecz­no­ścio­wych. Autor poka­zuje zarówno pozy­tywne, jak i nega­tywne konse­kwencje korzy­stania z nowych tech­no­logii.“

Prof. zw. dr hab. Zygfryd Juczyński – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

(Nie)obecność outdoor education w kształceniu szkolnym(Nie)obecność outdoor educa­tion w kształ­ceniu szkolnym / Renata Michalak, Teresa Parczewska. – Lublin : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Marii Curie-Skło­dow­skiej, 2019.

Sygn. 167243, 167244

[…] Książka jest odpo­wie­dzią na wzra­sta­jące zain­te­re­so­wanie i popu­lar­ność outdoor educa­tion jako stra­tegii eduka­cyjnej anga­żu­jącej uczniów w proces auten­tycz­nego pozna­wania real­nych problemów w realnym świecie, uczenia się przez ekspe­ry­men­to­wanie, samo­dzielne docho­dzenie do wiedzy, prze­ży­wanie, pracę metodą projektu, plano­wanie stra­te­giczne a przy tym rozwi­janie soft skills – umie­jęt­ności mięk­kich. Zreali­zo­wany projekt badań poka­zuje, jak wiele jeszcze wyzwań pozo­staje w zakresie zmiany myślenia nauczy­cieli o problemie i zrozu­mienia wartości, jaką niesie podej­ście outdoor educa­tion. Książka z pewno­ścią będzie znaczącym wkładem w dosko­na­lenie pracy nauczy­cieli i rozwi­janie ich profe­sjo­nalnej samo­świa­do­mości.”

Z recenzji prof. dr hab. Ewy Fili­piak

Bez szablonu : twórcza praca dydaktyczna w doświadczeniach nauczycieli akademickich Bez szablonu : twórcza praca dydak­tyczna w doświad­cze­niach nauczy­cieli akade­mic­kich / Zofia Okraj. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2019.

Sygn. 167247

Książka zawiera zreali­zo­wane za pomocą studium indy­wi­du­al­nych przy­padków opisy twór­czej pracy dydak­tycznej trzy­nastu polskich nauczy­cieli akade­mic­kich, którzy przy­naj­mniej od pięciu lat wdra­żają i popu­la­ry­zują w procesie kształ­cenia nowe koncepcje/strategie/metody/techniki/narzędzia kształcenia/sposoby oceniania studentów itp. Badania nad twórczą pracą dydak­tyczną nauczy­cieli akade­mic­kich prze­pro­wa­dzone zostały z wyko­rzy­sta­niem mało znanego w Polsce podej­ścia teore­tyczno-meto­do­lo­gicz­nego The Evolving Systems Approach to Creative Work Howarda E. Grubera. Oprócz nakre­ślenia indy­wi­du­al­nych obrazów twór­czej pracy dydak­tycznej wykła­dowców prze­pro­wa­dzona została także ich analiza prze­kro­jowa pozwa­la­jąca dostrzec i scha­rak­te­ry­zować prawi­dło­wości łączące poszcze­gólne przy­padki. Czytelnik ma więc szansę poznać doświad­czenia inspi­ru­jące i stymu­lu­jące nauczy­cieli do twór­czych działań, trud­ności towa­rzy­szące im w pracy, sposób jej orga­ni­zacji, doświad­czenia zwią­zane z wymy­śla­niem i wdra­ża­niem inno­wacji, formy aktyw­ności, w które anga­żują się nauczy­ciele a także wyróż­niki kreowa­nych przez nich warsz­tatów pracy dydak­tycznej oraz specy­fikę i charak­te­ry­stykę propo­no­wa­nych rozwiązań dydak­tycz­nych.

Nauczyciele o szansach i barierach edukacji włączającej Nauczy­ciele o szan­sach i barie­rach edukacji włącza­jącej / Iwona Chrza­nowska. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN SA, copy­right © 2019.

Sygn. 167254, 167255

O ile wiek XX zapo­cząt­kował ruch Nowego Wycho­wania koncen­tru­jący uwagę peda­gogów i społe­czeń­stwa na koniecz­ności odej­ścia od trady­cyjnej szkoły, o tyle wiek XXI uwraż­liwia społe­czeń­stwa na problemy dzieci o specjal­nych potrze­bach eduka­cyj­nych.

To kolejny etap huma­ni­zacji procesu kształ­cenia (…)

Prof. dr hab. Bogu­sław Śliwerski dr h.c. Multi 

(z recenzji)

Krótkie wykłady z socjologii edukacji Krótkie wykłady z socjo­logii edukacji / redakcja naukowa Miro­sław J. Szymański ; autorzy Jowita Bart­czak, Agnieszka Cybal-Michalska, Barbara Galas, Tomasz Gmerek, Agnieszka Grom­kowska-Melosik, Beata Hoff­mann, Zbigniew Kwie­ciński, Zbyszko Melosik, Piotr Mikie­wicz, Joanna Ostrouch-Kamińska, Błażej Przy­bylski, Miro­sław J. Szymański, Barbara Wiśniewska-Paź. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019.

Sygn. 167256, 167257

Publi­kacja stanowi zbiór wykładów akade­mic­kich czoło­wych polskich przed­sta­wi­cieli socjo­logii edukacji.

Autorzy doko­nują oglądu i analizy najistot­niej­szych problemów doty­czą­cych edukacji takich jak:

 • proces naby­wania kompe­tencji społecz­nych w rodzinie, grupach rówie­śni­czych i zmie­nia­jącym się społe­czeń­stwie,
 • rola edukacji w pomna­żaniu kapi­tału społecz­nego,
 • konstru­owanie tożsa­mości jedno­stek i grup społecz­nych,
 • istnienie nierów­ności społecz­nych w szkol­nic­twie,
 • możli­wość kształ­to­wania równych szans eduka­cyj­nych Polaków.

Publi­kacja ukazuje wielo­wy­mia­rowe społeczne uwarun­ko­wania edukacji, teorie umoż­li­wia­jące analizę funk­cjo­no­wania szkół i innych placówek oświa­to­wych jako insty­tucji społecz­nych, a także rolę edukacji w proce­sach rozwoju społe­czeń­stwa, gospo­darki i kultury.

Książka jest prze­zna­czona dla studentów, nauczy­cieli, wykła­dowców akade­mic­kich, dyrek­torów szkół, przed­sta­wi­cieli admi­ni­stracji oświa­towej i ośrodków dosko­na­lenia nauczy­cieli, a także rodziców i wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych proble­mami edukacji.

Potrzeby emocjonalne dziecka : praktyczny poradnik dla rodziców i specjalistówPotrzeby emocjo­nalne dziecka : prak­tyczny poradnik dla rodziców i specja­li­stów / John Philip Louis, Karen McDo­nald Louis ; prze­kład: Agnieszka Cioch. – Wydanie drugie w języku polskim. – Sopot : Gdań­skie Wydaw­nictwo Peda­go­giczne Sp. z o.o., 2019.

Sygn. 167259, 167260

Zaspo­ka­janie podsta­wo­wych potrzeb emocjo­nal­nych nie jest po prostu jedną z wielu dobrze brzmią­cych rad dla rodziców ani suge­stią, że nale­ża­łoby zmienić swoje postę­po­wanie. To abso­lutna koniecz­ność, jeśli chce się wychować zdrowe i szczę­śliwe dziecko.

Więk­szość rodziców robi wszystko, by okazać swoim dzie­ciom miłość, troskę i zrozu­mienie. Oczy­wi­ście nie ma ideal­nych ojców ani ideal­nych matek – wszyscy popeł­niają błędy, powie­lają sche­maty ze swojego dzie­ciń­stwa i mimo dobrych chęci czasem postę­pują niewła­ściwie. Dzieci nie potrze­bują jednak rodziców perfek­cyj­nych – potrze­bują rodziców, którzy je szanują, słuchają ich oraz próbują je zrozu­mieć.

Jak zadbać o prawi­dłowy rozwój emocjo­nalny dziecka? Tego uczą autorzy książki Karen i John Louisowie. Napi­sali swój poradnik po tym, jak prowa­dzone przez nich warsz­taty odniosły ogromny sukces. Prze­ko­nują, że kluczowe dla prawi­dło­wego, zdro­wego rozwoju dziecka jest zaspo­ko­jenie podsta­wo­wych potrzeb emocjo­nal­nych, do których należą: bezpieczne przy­wią­zanie i akcep­tacja, zdrowa auto­nomia i kompe­tencja, reali­styczne granice i ocze­ki­wania oraz wartości duchowe.

To książka dla Ciebie, jeśli chcesz:

 • poznać podsta­wowe potrzeby emocjo­nalne swojego dziecka;
 • nauczyć się, jak zaspo­kajać te potrzeby w zrów­no­wa­żony sposób;
 • zbudować bliską więź z dziec­kiem;
 • konstruk­tywnie radzić sobie z codzien­nymi trud­no­ściami;
 • uniknąć zaszcze­piania dziecku dysfunk­cyj­nych postaw i zachowań;
 • wychować samo­dzielne i emocjo­nalnie zdrowe dziecko.

Źródło:

www​.fabry​ka​wiedzy​.com
www​.aspra​.pl
www​.difin​.pl
www​.ksie​garnia​.pwn​.pl
www​.wydaw​nictwo​.umcs​.eu
www​.wolter​skluwer​.pl
www​.gwp​.pl

Nowości biblio­te­kar­skie – maj 2020

Nowości biblio­te­kar­skie – maj 2020

Oswajanie przez bajanieOswa­janie przez bajanie : bajki psycho­te­ra­peu­tyczne / Sabina Furmańska. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Harmonia – Grupa Wydaw­nicza Harmonia, 2019.
Sygn. 166506, 166507

To nie tylko tomik dobrze napi­sa­nych, opatrzo­nych specja­li­stycznym komen­ta­rzem, tekstów lite­rac­kich, lecz przede wszystkim zbiór narracji trak­tu­ją­cych o spra­wach ważnych, szcze­gólnie z punktu widzenia szeroko rozu­mianej inte­gracji społecznej.

W niewiel­kiej formie zary­so­wane zostały wielkie historie doty­ka­jące przeżyć i codzien­nych doświad­czeń, z jakimi zmagają się zarówno młodsze, jak i nieco starsze osoby, znaj­du­jące się w sytu­acji trudnej emocjo­nalnie. Spotkanie z boha­te­rami kolej­nych opowieści stwarza szansę na zrozu­mienie jak różne odcienie może mieć złożony proces oswa­jania. Co więcej, staje się dosko­nałą okazją do spoj­rzenia na siebie samych oraz innych, czasem z zupełnie nowej perspek­tywy. Pozycja warta pole­cenia rodzicom, peda­gogom, psycho­logom, nauczy­cielom i wszystkim tym, którzy zasta­na­wiają się, jak w przy­stępny sposób rozma­wiać z dziec­kiem na niełatwe tematy.

Łapacz snówŁapacz snów : studia o twór­czości Neila Gaimana / pod redakcją Wero­niki Kostec­kiej, Anny Mik i Macieja Skowery. – Wyd. 1. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe i Eduka­cyjne Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2018.
Sygn. 166662

Redak­torzy tomu we wpro­wa­dzeniu nakre­ślili cel swej publi­kacji, który daje się prowa­dzić do prze­kro­jo­wego ukazania twór­czości znanego pisarza, poczyt­nego w Polsce, który do tej pory nie ma polsko­ję­zycznej mono­grafii poświę­conej swojej twór­czości.

Zapro­po­no­wana praca wypełnia tę lukę. Zebrane w tomie Łapacz snów. Studia o twór­czości Neila Gaimana arty­kuły należy uznać za inte­re­su­jące, niekiedy nowa­tor­skie, bogate w odnie­sienia kultu­rowe, dobrze osadzone w lite­ra­turze przed­miotu, także obco­ję­zycznej. Niektóre z tekstów mają charakter anali­tyczno-inter­pre­ta­cyjny, inne znacznie wykra­czają poza opis wybra­nych utworów, prezen­tując nowe narzę­dzia i możli­wości badania fantasy.

Wczesna alfabetyzacjaWczesna alfa­be­ty­zacja i jej miejsce w dzia­łal­ności bibliotek publicz­nych / Agata Walczak-Niewia­domska. – Wydanie I. – Łódź : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Łódz­kiego, 2019.
Sygn. 166726, 166727

Mono­grafia mieści się w obszarze biblio­logii. Jest jedną z nielicz­nych publi­kacji zwar­tych doty­czą­cych biblio­te­kar­stwa dla dzieci w Polsce i jedną z kilku książek na temat usług bibliotek dla dzieci w wieku 0 – 5 lat i ich rodziców w skali euro­pej­skiej. Autorka prezen­tuje prekur­sor­skie ujęcie tych zagad­nień, skupiając się na ukazaniu roli bibliotek publicz­nych w procesie wcze­snej alfa­be­ty­zacji najmłod­szych oraz naby­waniu przez nich umie­jęt­ności prowa­dzą­cych do nauki czytania i pisania.

Książka rzuca nowe światło na biblio­te­kar­stwo publiczne dla dzieci. Dzięki niej można się prze­konać, że biblio­teki są przy­go­to­wane na przy­jęcie czytel­nika w każdym wieku. Dostar­czenie dowodów na rolę tych insty­tucji w nauce czytania i pisania poszerza pole badań biblio­lo­gicz­nych oraz moty­wuje do szukania nowych rozwiązań i stra­tegii czytel­ni­czych lepiej dopa­so­wa­nych do potrzeb odbiorcy.

Wokół "Katechizmu biblioteki" Paula LadewigaWokół „Kate­chizmu biblio­teki“ Paula Lade­wiga / pod redakcją Zdzi­sława Gębo­łysia. – Bydgoszcz : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego, 2019.
Sygn. 166793, 166794

Tom Wokół „Kate­chizmu biblio­teki” Paula Lade­wiga jest pokło­siem konfe­rencji naukowej, zorga­ni­zo­wanej w Bydgoszczy w dniach 24 – 25.04.2017 roku. Zawiera 17 arty­kułów. Wspólnym mianow­ni­kiem wszyst­kich jest dzieło pt. Kate­chizm biblio­teki, wydane w Lipsku przed 106 laty (1912), autor­stwa Paula Lade­wiga (1858 – 1940), niemiec­kiego biblio­te­karza i biblio­te­ko­znawcy. Na kanwie zawar­tych tam myśli, refleksji, zgrab­nych afory­zmów, „ubra­nych” w formę rad, sentencji, a czasem afory­zmów, poświę­co­nych książce, biblio­tece oraz mean­drom jej funk­cjo­no­wania, powstały teksty, w których spotyka się: współ­cze­sność z prze­szło­ścią (tech­no­logie inter­ne­towe – Biblio­teka Alek­san­dryjska); teoria z prak­tyką (biblio­grafia – biblio­teki dla dzieci i młodzieży); tradycja z nowo­cze­sno­ścią (dary – zarzą­dzanie), młodość z dojrza­ło­ścią (studenci oraz doświad­czeni biblio­te­karze i biblio­te­ko­znawcy), nauka z biblio­te­kar­stwem, Polacy z cudzo­ziem­cami.

Wyposażenie i aranżacja bibliotek na ŚląskuWypo­sa­żenie i aran­żacja bibliotek na Śląsku : (do końca XIX wieku) / Rafał Werszler. – Wyd. I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe i Eduka­cyjne Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich ; Wrocław : Instytut Infor­macji Naukowej i Biblio­te­ko­znaw­stwa Uniwer­sy­tetu Wrocław­skiego, 2019.
Sygn. 168496

Mono­grafia jest pierw­szym synte­tycznym rozpo­zna­niem recepcji dla sprzętów do groma­dzenia księ­go­zbiorów na Śląsku. W pracy prze­śle­dzono stan wybra­nych pomiesz­czeń bibliotek byłych i tych, które do dziś funk­cjo­nują w dawnych loka­li­za­cjach, z wypo­sa­że­niem obecnym. Wyko­nano badania empi­ryczne, pomia­rowe i foto­gra­ficzne. Całość scalono w histo­rycznej struk­turze, rozróż­nia­jącej podziały styli­styczno-funk­cjo­nalne sprzętów. Do badań z zakresu aran­żacji archi­tek­tury wnętrz bibliotek śląskich uwzględ­niono porów­nania ze sprzę­tami bibliotek euro­pej­skich.

Opra­co­wała: Grażyna Ruta-Balińska

Źródło :
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.sbp​.pl
www​.wydaw​nictwo​.uni​.lodz​.pl
www​.wydaw​nictwo​.ukw​.edu​.pl

Poczy­tajmy w Między­na­ro­dowym Dniu Książki dla Dzieci

Poczy­tajmy w Między­na­ro­dowym Dniu Książki dla Dzieci

Każdego roku 2 kwietnia obcho­dzimy na całym świecie Między­na­ro­dowy Dzień Książki dla Dzieci. W tym roku nie możemy trady­cyjnie spotkać się z najmłod­szymi w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek – w zamian chcemy zapro­po­nować kilka nowych książek dla dzieci z naszego księ­go­zbioru.

Warto też przy­po­mnieć, że to święto nieprzy­pad­kowo obcho­dzone jest 2 kwietnia. W tym dniu w 1805 roku urodził się słynny duński baśnio­pi­sarz Hans Chri­stian Andersen, autor wielu wspa­nia­łych baśni – klasyków jak np. „Brzydkie kaczątko”, „Cali­neczka” czy „Królowa Śniegu”. Święto uchwa­lono w 1967 roku przez Między­na­ro­dową Izbę ds. Książek dla Młodych Ludzi. Każdego roku gospo­da­rzem święta jest inne państwo – impreza odby­wała się już w takich krajach jak Japonia, Belgia, Brazylia, Rosja, Hisz­pania, Indie, Nowa Zelandia, Egipt, Stany Zjed­no­czone. Polska również była gospo­da­rzem Między­na­ro­do­wego Dnia Książki dla Dzieci – w 1979 roku.

Z tej okazji biblio­teki, domy kultury czy księ­garnie orga­ni­zują imprezy promu­jące lite­ra­turę dzie­cięcą – spotkania, warsz­taty, dyskusje, wystawy, itp. Warto wspo­mnieć przy tej okazji o akcji społecznej „Cała Polska czyta dzie­ciom”, która od 2001 roku promuje głośne czytanie i ma na celu zachę­cenie rodziców do spędzania czasu ze swoimi pocie­chami i wspól­nego czytania. Dlaczego warto czytać dzie­ciom? Zalet jest bardzo wiele. Książki rozwi­jają wyobraźnię, pamięć, uczą logicz­nego myślenia, koja­rzenia faktów, posze­rzają wiedzę, wzbo­ga­cają słow­nictwo, budują więzi. Zachę­camy wszyst­kich – czytajmy dzie­ciom!

Najmłod­szym pole­camy:

Zagi­niona księ­garnia” Katie Clapham
Milly uwielbia czytać i regu­larnie uczest­niczy w spotka­niach w pobli­skiej księ­garni. Jej właści­cielka, pani Minty, wie o książ­kach wszystko. Jednak pewnego dnia księ­garnia zostaje zamknięta. Nikt nie wie, co się stało z panią Minty i jaki los czeka wspa­niałe miejsce, które stwo­rzyła. Zagi­niona księ­garnia to wspa­niała, ciepła historia o ważnej roli, jaką pełnią książki w naszym życiu.


Dzień czeko­lady” Anna Onichi­mowska
Opowieść o czasie, który wszystko zmienia, o lękach, marze­niach, tęsk­nocie, a przede wszystkim – o miłości. Jej boha­te­rowie – Dawid i Monika – prze­ży­wają problemy zbyt trudne na swój wiek. Radzą sobie z nimi, oswa­jając rzeczy­wi­stość na swój dzie­cięcy sposób. Książka została nagro­dzona w I Konkursie Lite­rackim im. Astrid Lind­gren i jest inspi­racją do filmu pod tym samym tytułem w reży­serii Jacka Piotra Bławuta.


Andersen. W poszu­ki­waniu szczę­ścia” Wioletta Piasecka
Czy jest na świecie dziecko, które nie zapła­kało nad historią dziew­czynki, sprze­da­jącej zapałki w mroźną noc? Które nie pomy­ślało czule o małym, brzydkim kaczątku? Któremu zimowe, wietrzne noce nie przy­wo­łują na myśl Królowej Śniegu? Ta książka jest opowie­ścią o losach Hansa Chri­stiana Ander­sena, który to wszystko wycza­rował. Prze­stawia praw­dziwą historię najzna­ko­mit­szego bajko­pi­sarza świata, który do końca życia nie radził sobie z
czyta­niem i pisa­niem. Jego przy­kład poka­zuje, jak wielka siła drzemie w każdym z nas i jak wiele możemy dokonać, jeżeli nie stra­cimy wiary w sens tego, co czynimy.


Dalsze przy­gody Misia Uszatka” Czesław Janczarski
Miś Uszatek ma już ponad sześć­dzie­siąt lat! Czesław Janczarski napisał, a Zbigniew Rychlicki zilu­strował pięć książek o jego przy­go­dach, które były wielo­krotnie wzna­wiane. Powstał też bardzo popu­larny lalkowy serial liczący ponad sto odcinków. Zapra­szamy do lektury niezwy­kłych misio­wych przygód między innymi o miasteczku Dzień Dobry, w którym nosi się różowe okulary, o tym, dlaczego kukułka nie ma gniazda, czy o lwie, co chciał być myszką. Zapra­szamy też do podróży z zacza­ro­wanym kółkiem do Króle­stwa Śniegu, do Ciepłych Krajów, nad Amazonkę.


Chło­piec z Wadowic” Małgo­rzata Skow­rońska, ks. Robert Nęcek
„Kto to jest papież? Czło­wiek z papieru. Gdzie się urodził Karol Wojtyła? W Kato­wi­cach, Gdzie jadał obiady po śmierci mamy? W super­mar­kecie…”. Odpo­wiedzi dzieci na pytania o Jana Pawła II potrafią rozbawić. To, co doro­słym wydaje się oczy­wiste, dla najmłod­szych już takie oczy­wiste nie jest. Wado­wickie historie są dla naszych dzieci tak odległe, jak dla nas opowieści wojenne dziadków. Rośnie poko­lenie, które z racji wieku z papieżem nie mogło się spotkać. A im dalej od śmierci Karola Wojtyły, tym bardziej kotur­nowo i niere­alnie przed­stawia się to, kim był. Ze szkodą dla jego historii, nauki i świę­tości. Pomni­kowy Jan Paweł II nie prze­mówi do wyobraźni współ­cze­snego dziecka. Przegra z posta­ciami z kreskówek i gier. Żeby tak się nie stało, warto opowiadać dzie­ciom o chłopcu z Wadowic, o jego poczuciu humoru i pogo­dzie ducha, o jego praco­wi­tości i samo­dy­scy­plinie…


Oleś i Pani Róża” Anna Janko
Piękna i mądra opowieść o trud­nych chwi­lach dzieci z czasów wojny. Dzie­wię­cio­letnia Rózia zamiast jechać na kolonię, spędza wakacje w domu z dziad­kiem Alek­san­drem. Wyciąga zeszyt w twardej oprawie, kupiony do trze­ciej klasy i zaczyna pisać waka­cyjny pamiętnik, a starszy pan, spędzając całe dnie w łóżku, opowiada wnuczce o prze­szłości. Dziew­czynka coraz uważ­niej słucha wojen­nych historii o zupełnie innym dzie­ciń­stwie i zapełnia kolejne
strony nowymi opowie­ściami…


„Przy­gody kotki Misi” – Ilona Tront
Wokół nas żyje dużo zwie­rząt. Niektóre z nich trzy­mamy w domach, inne miesz­kają w zagro­dach czy ogro­dach zoolo­gicz­nych. Nie zdajemy sobie sprawy, że one też mają swoje rodziny, swoje uczucia i problemy, z którymi muszą się mierzyć każdego dnia. Reakcje kotki Misi, Brutusa, Pawia i innych boha­terów tej książki są podpo­wie­dzią na prze­różne sytu­acje, np. jak nie krzyw­dzić innych swoim postę­po­wa­niem, jak pomagać i współ­czuć innym w

potrzebie, szanować rodziców i swój dom oraz swoją małą ojczyznę. Ponadto zwie­rzątka uczą zgody, kompro­misów, prze­pisów drogo­wych, szla­chet­ności, szacunku do środo­wiska i kultury osobi­stej. Prze­strzegą przed zbytnim zaufa­niem obcym i uzależ­nie­niem się od rzeczy. Wspo­mi­nają o higienie osobi­stej i odpo­wie­dzial­ności za podjęte decyzje.


„Henia – z pamięt­nika szczę­śli­wego psa” Agnieszka Moitrot
Oto Henia. Mała suczka o zadartym nosie i bardzo długich nogach. Niektórzy mówią, że jest brzy­dulą, inni twierdzą, że natura obda­rzyła ją urodą całkiem niezwykłą. Jakkol­wiek jest, nie można Heni odmówić wiel­kiej mądrości, którą czerpie garściami od uwiel­bianej przez siebie pani. Suczka kocha ją ponad wszystko i lubi powta­rzać, że poszłaby za nią na koniec świata. Henia od niedawna mieszka w domu na wsi, razem z panią i panem, mamą Sally i ciotką Lili, a także kilkor­giem kocich kuzynów. Rzecz jasna, życie tak sporej rodzinki nie może być nudne i obfi­tuje w liczne przy­gody. Właściwie każdy dzień jest niezwykły.
„Chło­piec jeden na milion” Monica Wood
„Historia ludz­kiego życia nigdy nie zaczyna się na początku. Czego oni was uczą w tej szkole?” Tak mówi 104-letnia Ona Vitkus 11-letniemu zbzi­ko­wa­nemu na punkcie rekordów Guin­nessa chłopcu, którego przy­słano, by pomagał jej w każdy sobotni poranek. Podczas gdy on napełnia karm­niki dla ptaków i sprząta w ogro­dowej szopie, Ona opowiada mu o swoim długim życiu. Wkrótce zaczyna wyja­wiać mu sekrety, które ukry­wała przez dzie­się­cio­lecia.
Pewnej soboty chło­piec prze­staje się poja­wiać. Ona zaczyna myśleć, że wcale nie jest taki wyjąt­kowy, ale wtedy na jej progu pojawia się jego ojciec. Quinn Porter, gita­rzysta wiecznie nieobecny w życiu rodziny, zdeter­mi­no­wany jest, by dokoń­czyć szla­chetny czyn syna. Matka dziecka nie pozo­staje daleko w tyle. Ona nato­miast odkryje, że świat może nas zasko­czyć nieza­leżnie od wieku i że czasem współ­dzie­lenie straty jest jedynym sposobem na to, by na
powrót odna­leźć samego siebie.
„O dziew­czynce, która chciała ocalić książki” Klaus Hagerup
Wiesz, co dzieje się z książ­kami, których nikt nie wypo­życza w biblio­tece? Anna już wie. Znikają! Ale co dzieje się z wszyst­kimi, którzy w tych książ­kach miesz­kają? Czy też znikną? Anna nie może do tego dopu­ścić! Posta­nawia ocalić zapo­mniane książki. Tylko jak? Oto magiczna opowieść o miłości do świata książek napi­sana przez jednego z najwy­bit­niej­szych pisarzy norwe­skich i prze­pięknie zilu­stro­wana przez Lisę Aisato.
„Banda czarnej frotté. Skar­petki powra­cają” Justyna Bednarek
Justyna Bednarek napi­sała konty­nu­ację historii uwiel­bia­nych Skar­petek, a Daniel de Latour po raz trzeci tchnął w nie życie. Jak zawsze, na początku historii naszych boha­terek są zew wolności i marzenia. Tym razem czarna skar­petka frotté ucieka przez znaną nam dziurę pod pralką, ponieważ obawia się, że może wylą­dować w śmie­ciach. Dostaje się na okręt, gdzie poznaje sympa­tycz­nego pająka. Pomaga jej on zdobyć niewielką szalupę, którą nasza boha­terka zamierza opłynąć świat. Zaczyna prowa­dzić dziennik jak praw­dziwy wilk morski. Z rozdziału na rozdział poznaje nowych członków załogi i tak rozpo­czyna się historia gangu. Wkrótce w ślad za bandą wyrusza tajem­nicza postać…
„Chło­piec z ostat­niej ławki” Onjali Q. Rauf
Pełne serca i humoru spoj­rzenie dziecka na kryzys uchodźczy, ukazu­jące niezwykłą wartość przy­jaźni i bezin­te­re­sow­ności w świecie, który nie zawsze wydaje się mieć sens. Warto­ściowa opowieść o tym, co w życiu ważne. Idealna pozycja dla dzieci w wieku od 10 do 12 lat.
„Tappi i niezwykłe miejsce”
Krótkie, ciepłe, pięknie zilu­stro­wane opowia­dania o Tappim i jego przy­ja­cio­łach. Pełne dobrych emocji, podpo­wia­da­jące dzie­ciom, czym jest przy­jaźń, jak odróżnić dobro od zła itp. Seria opowieści o Tappim i jego przy­ja­cio­łach porusza tematy bliskie dzie­ciom w wieku przed­szkolnym. Boha­te­rowie prze­ży­wają podobne troski, co dzieci, dzięki czemu mały czytelnik może zmie­rzyć się z własnymi lękami i kłopo­tami. Seria zawiera klasyczne
baśniowe elementy: dobrzy i źli boha­te­rowie, dobro nagradza zło, silniejsi i odważ­niejsi poma­gają tych słab­szych, przy­jaźń i lojal­ność wygrywa z podło­ścią.
„Basia i przy­ja­ciele. Titi” Zofia Stanecka
Titi idzie z rodzi­cami na plac zabaw. Zwykły spacer zostaje prze­rwany przez nieprzy­jemne spotkanie. Przed Titim piętrzą się pytania, które nie zawsze mają proste odpo­wiedzi. Czy słowa mogą mieć kolory? Czy mogą ranić, jak ciężkie szare kamienie? Czy da się uleczyć zadane słowami rany? I jak sobie z tym pora­dzić, gdy jest się małym chłopcem z Haiti? Basia i przy­ja­ciele to nowa seria przy­go­to­wana specjalnie dla trochę star­szych czytel­ników „Basi”.
„Czarna owieczka” Jan Grabowski
Osie­ro­cona owieczka wycho­wuje się razem ze szcze­nia­kiem. Wynika z tego mnóstwo zabaw­nych sytu­acji. Metka sypia w psiej budzie, obszcze­kuje gości, służy, a nawet biega po podwórku z kością w zębach! Nowe kolo­rowe ilustracje Anny Wielbut, poręczny format i duża czcionka – książka idealna do samo­dziel­nego czytania!
Opra­co­wała: Grażyna Ruta-Balińska
Pole­cane nowości biblio­teczne – luty

Pole­cane nowości biblio­teczne – luty

Autyzm a prawo / redakcja naukowa Adam Górski, Błażej Kmie­ciak. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin SA, 2019.

Sygn. 166606, 166607

Książka jest pierw­szym na polskim rynku opra­co­wa­niem odno­szącym się do proble­ma­tyki posza­no­wania praw i wolności osób doświad­cza­ją­cych zabu­rzeń rozwo­jo­wych, w tym zwłaszcza zabu­rzeń auty­stycz­nych. Publi­kacja w sposób bezpo­średni odnosi się przede wszystkim do proble­ma­tyki prawnej. Tym samym czytelnik będzie miał możli­wość zapo­znania się w sposób szcze­gólny z takimi zagad­nie­niami, jak: ubez­wła­sno­wol­nienie, niepo­czy­tal­ność, przy­mu­sowa hospi­ta­li­zacja oraz stoso­wanie przy­musu bezpo­śred­niego. Tematy te skupiają się na jednym typie dysfunkcji, jakim są zabu­rzenia ze spek­trum autyzmu. Należy dodać, iż choć mono­grafia ta bazuje w znacznej mierze na dorobku nauk praw­nych (głównie prawie cywilnym, karnym i rodzinnym), to jedno­cze­śnie wzbo­ga­cona jest o uwagi oraz refleksje prezen­to­wane przez prak­tyków na co dzień pracu­ją­cych z osobami, u których rozpo­znano wska­zane zabu­rzenie, będące nadal tajem­nicą w wielu obsza­rach nauki.

Książka jest nie tylko źródłem rzetelnej wiedzy wska­zu­jącej na prawne i prak­tyczne elementy ochrony godności osób z auty­zmem. Jest także swoistym prze­wod­ni­kiem. Zain­te­re­so­wany tematem czytelnik będzie miał możli­wość odnie­sienia kluczo­wych insty­tucji praw­nych do unikal­nych sytu­acji społeczno-klinicz­nych, w jakich znaj­dują się podopieczni oraz pacjenci z auty­zmem i zespołem Asper­gera, a także ich rodziny.

Historia polskiej myśli psycho­lo­gicznej : wydanie nowe / Teresa Rzepa, Bartło­miej Dobro­czyński. – Wydanie drugie. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN SA, 2019.

Sygn. 166609

Studio­wanie dokonań wybit­nych psycho­logów przy­bliża do odpo­wiedzi na funda­men­talne pytania: kim tak naprawdę jesteśmy i jaki sens ma nasza egzy­stencja. Wszak psycho­logia jest jedną z kilku najważ­niej­szych dzie­dzin, które od dawna poszu­kują odpo­wiedzi na te i im podobne kwestie, chlu­biąc się plura­li­zmem koncepcji i stra­tegii badaw­czych, a zarazem bory­kając się z nimi.

Historia polskiej myśli psycho­lo­gicznej w synte­tyczny sposób poka­zuje naro­dziny oraz dzieje polskiej psycho­logii naukowej, stoso­wanej oraz psycho­ana­lizy. Autorzy opisują historię polskiej psycho­logii począwszy od rozważań o charak­terze psycho­lo­gicznym zawar­tych w dawnych tekstach nauko­wych, przez pierwsze projekty upra­wiania psycho­logii jako samo­dzielnej dyscy­pliny naukowej, po powo­łanie katedr i pracowni psycho­lo­gicz­nych oraz funk­cjo­no­wanie psycho­logii poza­uni­wer­sy­tec­kiej, stoso­wanej. Mono­grafia prezen­tuje dzieje polskiej psycho­logii do wybuchu drugiej wojny świa­towej.

W nowej wersji książki doko­na­liśmy kilku istot­nych mody­fi­kacji, które dotyczą psycho­logii stoso­wanej, euge­niki i psycho­ana­lizy. Niektóre z rozdziałów i podroz­działów napi­sa­liśmy od nowa. Znacząco rozbu­do­wa­liśmy wiele wątków, w tym charak­te­ry­styki m.in. Abra­mow­skiego, Dąbrow­skiego, Hein­richa, Ocho­ro­wicza, Szumana. Stara­liśmy się uwypu­klić kontakty polskich psycho­logów z innymi ośrod­kami oraz wskazać na relacje z ich zagra­nicz­nymi nauczy­cie­lami i kole­gami. Tam, gdzie się to dało pokazać – jak choćby w odnie­sieniu do Abra­mow­skiego, Dąbrow­skiego, Hein­richa, Joteyko, Twar­dow­skiego, psycho­logii stoso­wanej czy psycho­ana­lizy – uwzględ­ni­liśmy recepcję polskich osią­gnięć za granicą. Stara­liśmy się też zaak­cen­tować, że w budo­waniu polskiej psycho­logii aktywnie uczest­ni­czyli badacze o różnym pocho­dzeniu etnicznym. W ten sposób dąży­liśmy do opra­co­wania, na ile to możliwe, poli­cen­trycznej historii psycho­logii. Jedno­cze­śnie wystrze­ga­liśmy się „roman­ty­zacji”, rzetelnie prezen­tując warto­ściowe przy­kłady inte­lek­tu­alnej i kultu­ralnej prze­szłości polskiej myśli psycho­lo­gicznej.

Z tekstu

Dysleksja z perspek­tywy doro­słości / Teresa Wejner-Jaworska. – Warszawa : Difin, 2019.

Sygn. 166615

Książka poświę­cona jest doświad­cze­niom dysleksji w wieku szkolnym i w doro­słym życiu, postrze­ga­nych przez osoby dorosłe. Różni się tym, od licz­nych publi­kacji na temat dysleksji u dzieci, że wychodzi poza doświad­czenia szkolne i poka­zuje, jak badane osoby uczą się żyć z dysleksją i wypra­co­wują własne stra­tegie kompen­sa­cyjne, czyli jak radzą sobie w swoim doro­słym życiu. Problemy szkolne ukazane są retro­spek­tywnie, w unikal­nych narra­cjach biogra­ficz­nych, więc stawiane jest pytanie o sens i znaczenie tych doświad­czeń. W części teore­tycznej ukazano specy­fikę symp­tomów dysleksji u doro­słych, kwestie diagnozy funk­cjo­nalnej i najnow­szych podejść klasy­fi­ka­cyj­nych do tego zabu­rzenia (ICD-11. DSM‑5).

Edukacja małego dziecka : praca zbio­rowa. T. 13, Konteksty oświa­towe / pod redakcją Ewy Ogrodz­kiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Alek­sandry Mincza­kow­skiej. - Wydanie I. – Cieszyn : Wydział Etno­logii i Nauk o Edukacji Uniwer­sy­tetu Śląskiego ; Kraków : Impuls, 2019.

Sygn. 153235p / T. 13, 153236 / T. 13

Tom 13 serii Edukacja małego dziecka, zaty­tu­ło­wany „Konteksty oświa­towe“ prezen­tuje kolejne rozwa­żania teore­tyczne i prak­tyczne nad współ­cze­snymi proble­mami rozwoju twór­czego dziecka.

W 13 już tomie zostały zapre­zen­to­wane trzy wątki tema­tyczne. Pierwszy zwią­zany jest z wyzwa­niami i dyle­ma­tami edukacji małego dziecka, kolejny odnosi się do działań obej­mu­ją­cych etap nauczania począt­ko­wego, a ostatni nawią­zuje bezpo­średnio do pracy samego nauczy­ciela.

Insty­tucje eduka­cyjne, zagro­żenia, bezpie­czeń­stwo : konteksty prawne, społeczne, eduka­cyjne i zdro­wotne / redaktor naukowy Barbara Wiśniewska-Paź. – Toruń : Wydaw­nictwo Adam Marszałek, 2019.

Sygn. 166618

Jest to pierwszy tom serii „Bezpie­czeń­stwo a Edukacja”. Zada­niem serii będzie prezen­to­wanie analiz, polemik, rozpraw i wyników badań doty­czą­cych problemów z pogra­nicza szeroko rozu­mia­nych nauk społecz­nych, bezpie­czeń­stwa i edukacji.

Proble­ma­tyka z zakresu edukacji, bezpie­czeń­stwa i skore­lo­wa­nych z nią̨ współ­cze­snych zagrożeń́, zmian i kontek­stów społecz­nych, a także koniecz­ności perma­nent­nego uwzględ­niania złożo­ności zjawisk i towa­rzy­szą­cych im problemów to bardzo wyma­ga­jący teren, obwa­ro­wany dużą̨ liczbą nieustan­nych zmian, który impli­kuje potrzebę̨ stałego anali­zo­wania, wymiany doświad­czeń́ i dzie­lenia się̨ nimi w celu uzupeł­niania wiedzy, stałego posze­rzania spek­trum perspektyw widzenia okre­ślo­nych problemów, lepszego ich rozu­mienia, rozpo­zna­wania mecha­ni­zmów i przy­czyn ich powsta­wania, dzia­łania oraz tworzenia i udosko­na­lania metod radzenia sobie z nimi, w tym także zapo­bie­gania im i prze­ciw­dzia­łania. Myślę̨, że publi­ko­wane w tej serii książki w znacznym stopniu się̨ do tego przy­czynią.

Redaktor serii „Bezpie­czeń­stwo a Edukacja” – prof. nadzw. dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź

Mutyzm wybiórczy : kompen­dium wiedzy / Maggie Johnson, Alison Wint­gens ; prze­klad Agnieszka Pały­nyczko-Ćwiklińska. – Wydanie I. – Gdańsk : Harmonia Univer­salis, 2018.

Sygn, 166624, 166625

Publi­kacja stanowi kompen­dium wiedzy na temat mutyzmu wybiór­czego, stwo­rzone dla szero­kiego kręgu odbiorców, w tym nauczy­cieli, psycho­logów klinicz­nych i wycho­waw­czych, tera­peutów mowy i języka (logo­pedów), psychia­trów dzie­cię­cych i – co ważne – dla rodziców oraz młodzieży i osób doro­słych żyją­cych z muty­zmem wybiór­czym. Do książki dołą­czono gotowe mate­riały do wyko­rzy­stania w pracy z dziec­kiem, które można drukować i kopiować.

Choć w ciągu ostat­nich 15 lat poja­wiło się coraz więcej orga­ni­zacji rodzi­ciel­skich, szkoleń, książek, badań i audycji w mediach poświę­co­nych muty­zmowi wybiór­czemu (ang. selec­tive mutism), nadal często jest on niewła­ściwie rozu­miany. Jedno­cze­śnie jego prawi­dłowe pojmo­wanie jest bardzo ważne, i to z kilku powodów. Dzieci dotknięte tym zabu­rze­niem znaj­dują się w zdecy­do­wanie nieko­rzystnej sytu­acji osobi­stej i społecznej. Mutyzm wybiórczy stanowi ogromną barierę w procesie uczenia się, a zanie­dbany czy niewła­ściwie leczony może prze­trwać do wieku doro­słego, siejąc spusto­szenie w życiu danej osoby. Z drugiej strony jest to przy­pa­dłość ukryta, którą łatwo prze­oczyć – prze­cież dzieci, które siedzą cicho, nie rzucają się w oczy. Uwagę i dostępne zasoby poświęca się raczej tym, które zakłó­cają spokój. Pomiędzy specja­li­stami z różnych dzie­dzin trwają spory na temat tego, kto powi­nien się zająć muty­zmem, zaś wielu z nich nie posiada odpo­wied­niego prze­szko­lenia ani doświad­czenia w pracy z małymi milczą­cymi pacjen­tami.

Mutyzm wybiórczy wywiera ogromny wpływ również na osoby z otoczenia dziecka, zwłaszcza na jego rodziców i nauczy­cieli. Z defi­nicji zaburza on normalny proces inte­rakcji, wytrąca z równo­wagi czy wręcz wywo­łuje poczucie zagro­żenia, gdy próby ośmie­lenia dziecka są ewidentnie odrzu­cane. Z naszego doświad­czenia wynika, że osoby, które stykają się z muty­zmem po raz pierwszy, nawet znając ogólne zasady postę­po­wania, rzadko dyspo­nują wystar­cza­jącą wiedzą, by poczuć się pewnie, odpo­wiednio postę­pować z dziec­kiem czy wpro­wa­dzać w życie program tera­peu­tyczny. Zdarza się, że rodzice i specja­liści wstrzy­mują się z inter­wencją, ponieważ boją się, że dodat­kowo pogorszą sytu­ację. Tymczasem im wcze­śniej zajmiemy się problemem, tym lepiej dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych.”

Z przed­mowy Maggie Johnson i Alison Wint­gens

O kształ­to­waniu się czło­wieka / Maria Montes­sori ; prze­kład Luiza Krol­czuk-Wyga­nowska ; redakcja naukowa polskiego wydania Sylwia Camarda. – Wydanie I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN SA : we współ­pracy z Fundacją Villa Montes­sori, 2019.

Sygn. 166626

Ponad 100 lat temu Maria Montes­sori stwo­rzyła system edukacji, który rzucił zupełnie nowe światło na peda­go­gikę, akcen­tując pracę „dla dziecka” i odkry­wając jego natu­ralny, kiero­wany wewnętrz­nymi siłami rozwój. W myśl tej metody dla prawi­dło­wego rozwoju dziecka należy stwo­rzyć mu prze­strzeń pozwa­la­jącą na rozwi­janie spon­ta­nicz­ności i twór­czości oraz umoż­liwić wszech­stronny rozwój psycho­fi­zyczny, kultu­ralny i społeczny. Maria Montes­sori okre­ślała dzie­ciń­stwo jako okres „życia wewnętrz­nego”, który prowadzi do rozwoju i dosko­na­łości, zaś wartość środo­wiska wycho­waw­czego mierzyła dostęp­no­ścią środków niezbęd­nych do reali­zacji tego procesu.

Metoda Marii Montes­sori znalazła zwolen­ników na całym świecie. Mimo jej rosnącej popu­lar­ności w Polsce wciąż niewiele jest publi­kacji tej autorki dostęp­nych w języku polskim. Czytel­nicy korzy­stają głównie z pośred­nich źródeł i opra­cowań.

O kształ­to­waniu się czło­wieka” to książka, w której Maria Montes­sori wyja­śnia podwa­liny swojej koncepcji natu­ral­nego rozwoju dziecka oraz metody, którą określa jako „pomoc w zdoby­waniu przez ludzką osobo­wość nieza­leż­ności, środek do uwal­niania ludz­kiej nieza­leż­ności z opresji uprze­dzeń ciążą­cych od zamierz­chłych czasów na edukacji”.

Przez tysiąc­lecia ludz­kość prze­cho­dziła obok dziecka z całko­witą obojęt­no­ścią, niewzru­szona cudem natury, jakim jest kształ­to­wanie się inte­li­gencji, kształ­to­wanie się ludz­kiej osobo­wości. W jaki sposób nastę­puje to kształ­to­wanie? Jakie procesy skła­dają się na nie? Jakie prawa nim rządzą?“

Z tekstu

Odwró­cona relacja : kiedy problemy rodziców zabie­rają dzie­ciń­stwo / Margot Sunder­land ; prze­kład: Anna Sawicka-Chrap­ko­wicz ; ilustracje: Nicky Armstrong. – Wydanie pierwsze w języku polskim. – Sopot : GWP – Gdań­skie Wydaw­nictwo Psycho­lo­giczne Sp. z o.o., 2019.

Sygn. 166628, 166629

Jeśli Mama jest rozchwiana, świat jest rozchwiany. Jeśli Mama nie jest szczę­śliwa, nikt nie jest szczę­śliwy. Jeśli Tata budzi strach, świat budzi strach. Jeśli Mama jest zdez­or­ga­ni­zo­wana – czuję, że świat wariuje

Wszystkie dzieci potrze­bują regu­lacji emocjo­nalnej ze strony rodziców. Zwłaszcza w przy­padku silnych emocji, takich, jak wście­kłość, frustracja, stres czy lęk. Rolą rodzica jest to, by wysłu­chać dziecko, pomóc mu zrozu­mieć oraz opanować własne uczucia. Co jednak, jeśli tej równo­wagi emocjo­nalnej brakuje samym rodzicom? Jeśli to oni nie radzą sobie z własnymi uczu­ciami?

Rodzice zaab­sor­bo­wani własnymi spra­wami nie są w stanie skutecznie zająć się potrze­bami rela­cyj­nymi i emocjo­nal­nymi swojego dziecka. Nie chodzi tu o przej­ściowe trud­ności, które mają miejsce w każdej rodzinie. Proble­ma­tyczna jest sytu­acja, kiedy dzieje się to przez więk­szość czasu, a zacho­wania rodzica prze­ra­żają, zawsty­dzają lub poni­żają dziecko, burzą jego poczucie bezpie­czeń­stwa, wpro­wa­dzają chaos, niszczą poczucie własnej wartości.

Książka w skuteczny sposób pomoże w pracy z dziećmi, których spokój i rozwój emocjo­nalny są zagro­żone w wyniku problemów trapią­cych ich rodziców. […]

Część pierwsza to wyczer­pu­jące studium problemu „trud­nych rodziców”. W całości poświę­cone zostało zrozu­mieniu tego, jak czuje się i zacho­wuje dziecko żyjące z rodzicem z proble­mami. Omawia też najnowsze badania doty­czące skutków takiego stanu rzeczy oraz możliwe sposoby pomocy.

Część druga skupia się na prak­tycz­nych inter­wen­cjach. Opisuje szereg ćwiczeń, pomy­słów na pracę z dziec­kiem, rysun­ko­wych kart pracy oraz zadań wspie­ra­ją­cych rozmowy tera­peu­tyczne z dziećmi.

Młodzież we współ­cze­snej rzeczy­wi­stości społeczno-kultu­rowej / redakcja naukowa Agnieszka Cybal-Michalska, Bożena Kanc­lerz, Lucyna Myszka-Stry­chalska, Paulina Peret-Drążewska. – Wydanie I. – Poznań : Wydaw­nictwo Naukowe Uniwer­sy­tetu im. Adama Mickie­wicza, 2018.

Sygn. 166630, 166631

Prezen­to­wana publi­kacja wpisuje się w nurt rozważań nad party­cy­pacją młodzieży w społeczno-kultu­rowy wymiar zglo­ba­li­zo­wa­nego świata. Party­cy­pacja jednostki w tej rzeczy­wi­stości to doświad­czanie perma­nentnej zmiany społecznej, a ich jakość i dyna­mika nie pozo­staje bez znaczenia dla kondycji zarówno podmiotu, jak też układu społecz­nego. Nie sposób tu pominąć kwestii ludzi młodych, którzy stają się podmiotem prospek­tyw­nych prze­mian, dlatego młodzi ludzie stali się główną osią narracji w podję­tych rozwa­ża­niach teore­tycz­nych i docie­ka­niach badaw­czych, skon­cen­tro­wa­nych wokół dwóch obszarów proble­mo­wych: tożsa­mości współ­cze­snej młodzieży i jej uwarun­kowań oraz party­cy­pacji młodzieży w kulturze. Książka pełni rolę inte­re­su­ją­cego głosu w dyskusji, jak również stanowi zapro­szenie do refleksji nad pyta­niem: Młodzież, czyli kto? Podjęty namysł nad współ­czesną młodzieżą może stanowić inspi­rację do dalszych poszu­kiwań naukowo-badaw­czych.

Wymiar krymi­no­lo­giczny i psycho­lo­giczny / Brunon Hołyst. - Wydanie pierwsze. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN SA, copy­right © 2019.

Sygn. 166638

W tomie 3 autor dokonał analizy kwestii obej­mu­ją­cych dzia­łania jednostki prze­ciwko życiu innych (prze­stęp­czość prze­ciwko życiu, uwarun­ko­wania sytu­acyjne i kultu­rowe).

Skła­da­jąca się z czte­rech tomów seria wydaw­nicza „Prze­ciwko życiu” została poświę­cona najbar­dziej funda­men­talnym i nieustannie aktu­alnym problemom zagrożeń życia czło­wieka. Zagad­nienie to dotyczy jednej z naszych podsta­wo­wych potrzeb: potrzeby bezpie­czeń­stwa. Jej depry­wacja unie­moż­liwia prawi­dłowy rozwój osobowy, emocjo­nalny i psychiczny. Jest zatem oczy­wiste, że kwestia zagrożeń ludz­kiego życia nurtuje społecz­ności w skali globalnej, lokalnej, a także w wymiarze indy­wi­du­alnym.

Rodzina w edukacji domowej / pod redakcją Joanny Bielec­kiej-Prus. – Warszawa : Wydaw­nictwo i Księ­garnia „Gotów“ Kato­lic­kiego Stowa­rzy­szenia Młodzieży, 2019.

Sygn. 166640, 166641

Książka, którą odda­jemy do rąk Czytel­nikom ma dwa cele: poznawczy i prak­tyczny. Zaletą tej publi­kacji są zarówno szeroko zakro­jone syntezy wyników badań autorów polskich i zagra­nicz­nych podej­mu­ją­cych tę proble­ma­tykę, ale także analiza rezul­tatów własnych badań empi­rycz­nych prowa­dzo­nych w Polsce w 2016 roku. Celem badań była przede wszystkim diagnoza, aczkol­wiek mają one także wymiar prak­tyczny. Podjęto w nich zagad­nienia zwią­zane z przy­czy­nami decyzji podjęcia edukacji domowej, orga­ni­zacją czasu pracy dziecka w domu, proble­mami, jakie edukacja domowa wnosi oraz reali­zo­wanym i ocze­ki­wanym wspar­ciem szkoły, w których dzieci skła­dają coroczne egza­miny przed­mio­towe.

Socjo­logia inter­netu / Dariusz Jemiel­niak. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o., 2019.

Sygn. 166645

Ponieważ z Inter­netu korzy­stają miliardy osób, mamy współ­cze­śnie możli­wość śledzenia siły wpływu nawet bardzo drob­nych czyn­ników, których normalnie nie dałoby się dostrzec – z racji zbyt małych prób. Możemy na przy­kład na podstawie zmie­nio­nych wzorców komu­ni­kacji on-line dość skutecznie esty­mować, że ktoś jest bezro­botny. Można też zaob­ser­wować godzinne zmiany w nastroju popu­lacji, porów­nywać reakcje na ból głowy czy alkohol w różnych kultu­rach na podstawie samej tylko analizy publicz­nych tweetów. Nawet surowe dane, jeśli opie­rają się na bardzo dużych próbach, mogą stanowić ciekawy punkt wyjścia do dalszych badań. Przy­kła­dowo jeden z najpo­pu­lar­niej­szych serwisów porno­gra­ficz­nych na świecie i 22. pod względem popu­lar­ności serwis w ogóle, Pornhub, publi­kuje co roku raport na temat wyko­rzy­stania witryny.

frag­ment książki

Nie ulega wątpli­wości, że Internet – sieć sieci – ma ogromne znaczenie dla więk­szości współ­cze­snych zjawisk społecz­nych i jest obecnie w wielu dyscy­pli­nach nauki jedną z najważ­niej­szych prze­strzeni badaw­czych. Pilne staje się więc nie tylko syste­ma­tyczne, rzetelne prze­ana­li­zo­wanie sposobów korzy­stania z sieci, ale i społecz­ności, jakie się w niej tworzą, czy wytworów kultury sieciowej. Socjo­logia Inter­netu prof. Dariusza Jemiel­niaka znako­micie odpo­wiada na tę potrzebę.

dr Dominik Batorski

Psycho­lo­giczne aspekty zmagania się kobiet z niepłod­no­ścią : wahadło nadziei / Alek­sandra Dembińska. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2019.

Sygn. 164601

Celem książki jest psycho­lo­giczne ujęcie problemu doświad­czenia niepłod­ności uwzględ­nia­jące nie tylko leczenie jako drogę radzenia sobie z tym problemem, ale także adopcję i bezdziet­ność. Poru­szane zagad­nienia zmie­rzają do ukazania prak­tycz­nych wska­zówek dla perso­nelu medycz­nego i ośrodków adop­cyj­nych, jak wspierać osoby dotknięte proble­mami z prokre­acją, a także dla osób bezpo­średnio dotknię­tych problemem i ich rodzin. Sposób naświe­tlenia zagad­nienia pozwoli uświa­domić Czytel­ni­kowi wielo­aspek­to­wość doświad­czania niepłod­ności.

Źródło :

www​.difin​.pl
www​.ksie​garnia​.pwn​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.marszalek​.com​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.gwp​.pl
www​.press​.amu​.edu​.pl
www​.gotow​.pl
www​.scholar​.com​.pl

Wybrane nowości w księ­go­zbiorze – styczeń 2020 r.

Wybrane nowości w księ­go­zbiorze – styczeń 2020 r.

Sukces eduka­cyjny, sukces zawo­dowy, sukces życiowy / redakcja naukowa Tomasz Łączek. – Warszawa : Difin, 2019.
Sygn. 166316, 166317

Publi­kacja poświę­cona jest zagad­nie­niom zwią­zanym z osią­gnię­ciem sukcesu życio­wego w ujęciu inter­dy­scy­pli­narnym. Tema­tyka poszcze­gól­nych rozdziałów skon­cen­tro­wana jest wokół kate­gorii sukcesu życio­wego młodzieży. Analizie poddane zostają wycho­wawcze i eduka­cyjne rozwią­zania wystę­pu­jące we współ­cze­snej szkole sprzy­ja­jące osią­gnięciu sukcesu szkol­nego oraz zagad­nienia zwią­zane z projek­to­wa­niem indy­wi­du­alnej ścieżki zawo­dowej. Omówione zostały również uwarun­ko­wania sukcesu życio­wego młodzieży (społeczne, eduka­cyjne, zdro­wotne). Tema­tyka obej­muje także dyle­maty wycho­wawcze zwią­zane z proce­sami peda­go­gicz­nymi młodzieży i doro­słych.

Wiedza rodziców o wycho­waniu swoich dzieci / Marian Śnie­żyński. – Kraków : Wydaw­nictwo Naukowe Akademii Igna­tianum, 2019.
Sygn. 166318, 166319

W lite­ra­turze przed­miotu można znaleźć wiele opra­cowań doty­czą­cych naszki­co­wa­nych w niniej­szej książce zagad­nień, jednak należy z wielką satys­fakcją i zado­wo­le­niem przyjąć przy­go­to­waną przez Mariana Śnie­żyń­skiego publi­kację pt. Wiedza rodziców o wycho­waniu swoich dzieci. Można odnieść wrażenie, że książka została opra­co­wana z perspek­tywy czło­wieka speł­nio­nego zawo­dowo, a jedno­cze­śnie wciąż zatro­ska­nego o dobro polskich środo­wisk wycho­waw­czych i chcą­cego się dzielić swoją ogromną wiedzą i doświad­cze­niem w tym obszarze. O szcze­gól­nych walo­rach książki decy­dują nie tylko rozwa­żania teore­tyczne, ale opra­co­wanie i analiza mate­riału zgro­ma­dzo­nego w trakcie prze­pro­wa­dzo­nych przez Autora badań empi­rycz­nych.

Publi­kacja mówi wiele o współ­cze­snej młodej polskiej rodzinie. Jej Autor nie tylko prze­strzega przed niebez­pie­czeń­stwami, jakie jej grożą; dzięki formu­ło­wanym w książce wnio­skom otrzy­mu­jemy bowiem przy­datne narzę­dzie do budo­wania umie­jęt­ności wycho­waw­czych współ­cze­snych rodziców. Dla środo­wisk akade­mic­kich, poli­tycz­nych, ale także kościel­nych może się ona stać inspi­racją do podjęcia pogłę­bionej refleksji nad dzia­ła­niami, jakie należy wdrożyć, aby Polska była silna siłą polskich rodzin.

Z recenzji ks. dra hab. Jacka Siewiory, prof. MWSE w Tarnowie

Wycho­wanie, socja­li­zacja, edukacja : księga jubi­le­uszowa dedy­ko­wana prof. dr. hab. Andrze­jowi Micha­łowi De Tcho­rzew­skiemu z okazji 75. rocz­nicy urodzin i 50-lecia pracy naukowej / redakcja Marzena Chrost, Krzysztof Jaku­biak. – Kraków : Wydaw­nictwo Naukowe Akademii Igna­tianum, 2018.
Sygn. 166322

Niniejsza Księga Jubi­le­uszowa jest dedy­ko­wana Panu Profe­so­rowi zw. dr hab. Andrze­jowi Micha­łowi Toma­szowi de Tcho­rzew­skiemu w 75. rocz­nicę Jego urodzin i 50-lecie pracy naukowo-dydak­tycznej i orga­ni­za­cyjnej. Praca ta zaowo­co­wała licz­nymi, odpo­wie­dzial­nymi funk­cjami, między innymi prorek­tora ds. dydak­tycz­nych (1987 – 1990) i rektora (1990 – 1993; 1993 – 1996; 1999 – 2002) Wyższej Szkoły Pedagogicznej/Akademii Peda­go­gicznej im. Kazi­mierza Wiel­kiego w Bydgoszczy.

Tytuł tomu jubi­le­uszo­wego Wycho­wanie – Socja­li­zacja – Edukacja oddaje kierunki i obszary badań Profe­sora. Jego liczne prace, poszu­ku­jące na gruncie peda­go­giki tożsa­mości polskiej teorii wycho­wania, nowych orien­tacji meto­do­lo­gicz­nych i reper­kusji prak­tycz­nych osadzo­nych w kontek­stach histo­rycz­nych i filo­zo­ficz­nych, stanowią ważny wkład w polską myśl peda­go­giczną. Cenione i uważane wręcz za prekur­sor­skie są badania z zakresu peda­go­giki rodziny, ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem jej funkcji eduka­cyj­nych, kondycji wycho­waw­czej oraz trans­for­macji w okresie prze­mian. Oprócz nich równie istotne są badania i publi­kacje Profe­sora na temat aksjo­logii peda­go­gicznej oraz proble­ma­tyki etyczno-deon­to­lo­gicznej zawodu nauczy­ciel­skiego. Z nią wiązał Jubilat swoje badania empi­ryczne i rozwa­żania teore­tyczne doty­czące procesów kształ­cenia i formacji osobo­wo­ściowej, w tym świa­do­mości kandy­datów na nauczy­cieli.

Zatrud­nial­ność w perspek­tywie peda­go­giki pracy / Urszula Jeruszka. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2019.
Sygn. 166343, 166344

Książka zawiera treści uwzględ­nia­jące dotych­cza­sowy dorobek naukowo-badawczy, odno­szące się do aktu­al­nych i najnow­szych tendencji w zakresie proble­ma­tyki zatrud­nial­ności. Publi­kacja wyka­zuje, iż problemy zatrud­nial­ności i jej poprawy należą do najtrud­niej­szych wyzwań nie tylko dla zarzą­dzania i rynku pracy, ale też dla peda­go­giki, w szcze­gól­ności peda­go­giki pracy. Zapre­zen­to­wano w niej problemy defi­ni­cyjne zwią­zane z poję­ciem zatrud­nial­ności oraz scha­rak­te­ry­zo­wano różne jej wymiary. Doko­nano iden­ty­fi­kacji kluczo­wych deter­mi­nant zatrud­nial­ności, ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem czyn­ników indy­wi­du­al­nych i orga­ni­za­cyj­nych. Szcze­gólną uwagę w książce zwró­cono na perspek­tywę indy­wi­du­al­nych cech jednostki (jej zdol­ności do znale­zienia i utrzy­mania pracy, umie­jęt­ności skutecz­nego zapre­zen­to­wania posia­da­nych cech poten­cjalnym praco­dawcom lub prak­tycz­nego z nich korzy­stania) oraz perspek­tywę orga­ni­zacji (jako specy­ficz­nego rodzaju trans­ak­cyjnej relacji praco­dawca – pracownik).

Książka stanowić może lite­ra­turę podsta­wową dla studentów kierunku peda­go­gika, specjal­ności peda­go­gika pracy, zaś uzupeł­nia­jącą dla studentów kształ­co­nych w zakresie nauk społecz­nych. Powinna ona również zain­te­re­sować szersze grono Czytel­ników zamie­rza­ją­cych poznać podsta­wowe pojęcia, procesy i zależ­ności zwią­zane z zatrud­nial­no­ścią.

Nowe scena­riusze zajęć dla nauczy­cieli peda­gogów i rodziców / Agniesznka Kozdroń. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2019.
Sygn. 166336, 166337

Dzięki tej książce ci, dla których prawi­dłowy rozwój dziecka jest prio­ry­tetem, będą mogli właściwie ten proces kształ­tować i wspierać. Autorka, opie­rając się na swoim długo­letnim doświad­czeniu tera­peu­tycznym, propo­nuje scena­riusze zabaw z dziećmi, zogni­sko­wane wokół zasad­ni­czych obszarów rozwo­jo­wych. Omawia i prezen­tuje zabawy, które rozwi­jają i kształ­tują różnego rodzaju kompe­tencje u dzieci, stymu­lują spraw­ność fizyczną, rozwi­jają kompe­tencje społeczne, kreatyw­ność i samo­świa­do­mość.

Filo­zofia nauczania : kształ­to­wanie umysłu / Adolf E. Szoł­tysek. – Wydanie I. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza Impuls, 2019.
Sygn. 166332, 166333

Mono­grafia Filo­zofia nauczania wspiera się na dwóch autor­skich para­dyg­ma­tach: pierwszy ujmuje teorię biokul­tury czło­wieka, drugi – zwią­zany z pierw­szym – ujmuje nauczanie jako kształ­to­wanie umysłu.

Para­dygmat biokul­tury czło­wieka jest oparty na dwóch tezach: (1) jeżeli czło­wiek posiada główne cechy naczel­nych, to nie wynika z tego, że czło­wiek jest iden­tyczny z naczel­nymi; czło­wiek prze­kracza swoją zwie­rzę­cość dzięki socjo­kul­tu­ro­wemu kształ­to­waniu osobo­wości oraz umysłu lingwi­stycz­nego, empi­rycz­nego, racjo­nal­nego i egzy­sten­cjal­nego, (2) jeżeli wszelkie procesy socjo­kul­tu­ro­wego kształ­to­wania są możliwe jedynie w obrębie neuro­bio­lo­gicznie rozwi­ja­ją­cych się predys­po­zycji (pier­wotnie mają­cych status gene­tycz­nych struktur wrodzo­nych), to nie ma ludz­kiej struk­tury uzależ­nionej jedynie od kształ­to­wania kultu­ro­wego.

Para­dygmat edukacji jest oparty na dwóch tezach: (1) jeżeli nie ma ludz­kiej struk­tury w obrębie umysłu i osobo­wości, która byłaby całko­wicie prze­ka­zy­wana w procesie edukacji, to efek­tywna edukacja jest możliwa na gruncie roze­zna­nych i rozwi­ja­ją­cych się predys­po­zycji umysło­wych i osobo­wo­ścio­wych, wypro­wa­dzo­nych z rozwi­ja­ją­cych się sche­matów wrodzo­nych, (2) każdy struk­tu­ralny błąd popeł­niony na początku szkolnej edukacji jest dzie­dzi­czony i zwie­lo­krot­niony w dalszym procesie; z trudem da się go umniej­szyć, lecz nie usunąć.

Kształ­cenie zawo­dowe : dyle­maty i pespek­tywy / redakcja naukowa Beata Mydłowska. – Wydanie I. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza Impuls, 2019.
Sygn. 166347, 166348

Kształ­cenie zawo­dowe jest istotnym elementem nie tylko systemu edukacji, ale i szeroko rozu­mia­nego systemu gospo­dar­czego. Dyna­micznie rosnące w ostat­nich latach znaczenie tego typu kształ­cenia wynika z potrzeb rynku pracy – rozpa­try­wa­nego zarówno z lokalnej, jak i globalnej perspek­tywy. Absol­wenci różnych form kształ­cenia zawo­do­wego, odpo­wiednio przy­go­to­wani do reali­zacji stale zmie­nia­ją­cych się zadań, wyni­ka­ją­cych z rozwoju tech­niki i tech­no­logii, są poszu­ki­wani przez moder­ni­zu­jące swoją dzia­łal­ność przed­się­bior­stwa produk­cyjne i usłu­gowe. Ten stan rzeczy wymaga refleksji o charak­terze ilościowym i jako­ściowym nad szkol­nic­twem zawo­dowym, nad kierun­kami zmian w zakresie celów, treści, form i metod kształ­cenia, a także nad sposo­bami oceny kompe­tencji zawo­do­wych uczniów i absol­wentów tego, jakże ważnego, obszaru eduka­cyj­nego. Refleksji tej sprzyja bogaty mery­to­rycznie zbiór tekstów skła­da­jący się na niniejszą publi­kację, która ma cechy mono­grafii poświę­conej teraź­niej­szości i przy­szłości kształ­cenia zawo­do­wego. […]

Poziom naukowy poszcze­gól­nych rozdziałów publi­kacji oceniam wysoko. Ich autorzy umie­jętnie łączą teorie peda­go­giczne, psycho­lo­giczne i socjo­lo­giczne z realiami ekono­micz­nymi odzwier­cie­dla­ją­cymi współ­czesny rynek pracy. Wspo­mniana inte­gracja teorii z prak­tyką jest istotnym walorem tej mono­grafii, która jest ważnym głosem w toczącej się dyskusji nad przy­szło­ścią kształ­cenia zawo­do­wego, a szerzej rzecz ujmując, nad perspek­ty­wami całego systemu edukacji – anali­zo­wa­nymi w kontek­ście zmie­nia­ją­cego się w niespo­ty­kanym dotąd tempie świata pracy.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Stefana M. Kwiat­kow­skiego

Szkolny system prze­ciw­dzia­łania prze­mocy rówie­śni­czej : prak­tyczny prze­wodnik / Jim Larson, Andrzej Koło­dziej­czyk. – Otwock : Fraszka Eduka­cyjna, 2019.
Sygn. 166349, 166350

Autorzy prezen­to­wanej książki – Jim Larson i Andrzej Koło­dziej­czyk – to wybitni specja­liści w zakresie proble­ma­tyki prze­mocy w szkole. Jim Larson jest autorem i współ­au­torem dwóch książek na ten temat, Najpierw pomyśl i Pomoc dzie­ciom w radzeniu sobie z gniewem. Zostały one prze­tłu­ma­czone i wydane w Polsce przez Fraszkę Eduka­cyjną. Profesor Larson kilka razy odwie­dził Polskę i prowa­dził warsz­taty z nauczy­cie­lami.

Na podstawie tych dwóch książek powstał program szko­lenia polskich nauczy­cieli. Został on zapre­zen­to­wany w omawianej książce.

Andrzej Koło­dziej­czyk jest socjo­lo­giem, trenerem-super­wi­zorem Polskiego Towa­rzy­stwa Psycho­lo­gicz­nego, współ­au­torem programu wycho­wawczo-profi­lak­tycz­nego „Spójrz inaczej”. Jest też autorem licz­nych warsz­tatów i treningów dla nauczy­cieli, wycho­wawców, pracow­ników socjal­nych itp. Prace te są poświę­cone proble­ma­tyce agresji i prze­mocy, moty­wo­wania do zmiany zacho­wania i zespołów inter­dy­scy­pli­nar­nych.

Szkolni dręczy­ciele nie atakują pod wpływem emocji. Dobrze wiedzą, co chcą osią­gnąć. Planują swe dzia­łania na zimno, by zyskać władzę nad słab­szymi, apro­batę ze strony kole­żanek i kolegów, a przez to pano­wanie nad grupą.

Badania i obser­wacje poka­zują nega­tywny wpływ szkol­nego dręczenia na relacje między uczniami i ich problemy eduka­cyjne. Te doświad­czenia prze­noszą się na relacje w doro­słym życiu, zarówno tych, którzy byli dręczeni, jak i tych, którzy dręczyli.

Książka ta z pewno­ścią pomoże nauczy­cielom w radzeniu sobie z przy­pad­kami dręczenia wśród szkolnej młodzieży. Jest rodzajem prze­wod­nika, wzbo­ga­co­nego przy­kła­dami scena­riuszy do prze­pro­wa­dzenia zajęć z uczniami. Poka­zuje też krok po kroku, jak zbudować i wdrożyć stra­tegię prze­ciw­dzia­łania prze­mocy w całym środo­wisku ucznia.

Między wolno­ścią a nadzorem : internet w zmie­nia­jącym się społe­czeń­stwie / Marta Juza. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe Scholar, 2019.
Sygn. 166397, 166398

Internet jest powszechnie uważany za „króle­stwo wolności”. Częste są opinie, że w inter­necie można opubli­kować wszystko i że nikt nad tym nie panuje, że tech­no­logia ta nie pozwala na spra­wo­wanie jakiej­kol­wiek kontroli nad ludźmi. W książce takie prze­ko­nania zostają podane w wątpli­wość. Dziś internet nie tylko nie wspiera wolności, lecz wręcz na wiele sposobów ją ogra­nicza. Umoż­liwia prowa­dzenie inwi­gi­lacji, kontroli i nadzoru na niespo­ty­kaną dotąd skalę. Sfor­mu­ło­wane w tej pracy tezy są udoku­men­to­wane na podstawie wielu źródeł, a także badań własnych. Książka prowo­kuje do refleksji i do bardziej wnikli­wego spoj­rzenia na tech­no­logię, która stała się obecnie nieod­łączną częścią naszego życia.

Książka wydaje mi się bardzo inte­re­su­jąca, ważna i potrzebna. Autorka podej­muje zagad­nienia bardzo istotne, dzie­jące się na naszych oczach, a równo­cze­śnie zestawia je z klasyczną i dzisiejszą zachodnią filo­zofią poli­tyczną, zajmu­jącą się istotą władzy, demo­kracji, wolności, roli jednostki w dzie­jach i w kształ­to­waniu zbio­rowej mental­ności i struktur społecz­nych.

z recenzji prof. dr. hab. Janusza Muchy

Kultury oporu w szkole : dzia­łania, moty­wacje, prze­strzeń / Anna Babicka-Wirkus. – Stan prawny na 1 listo­pada 2018 r. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019.
Sygn. 166487, 166488

Książka ukazuje relacje pomiędzy kulturą domi­nu­jącą szkoły a kulturą oporu tworzoną przez aktywnie dzia­ła­jące podmioty (uczniów, nauczy­cieli, rodziców) i stano­wiącą inte­gralny element codzien­ności szkoły. Przed­stawia fenomen tak zwanego „drugiego życia szkoły”, w którym dochodzi do legi­ty­mi­zacji i walki o obowią­zu­jące znaczenia i symbole.

Autorka podkreśla, że szkoła jest nie tylko insty­tucją prze­ka­zu­jącą wiedzę o obowią­zu­ją­cych normach, regu­łach i warto­ściach, lecz także prze­strzenią umoż­li­wia­jącą zaan­ga­żo­wanym podmiotom prze­kra­czanie ogra­ni­czeń narzu­co­nych przez kulturę domi­nu­jącą.

W książce zostały omówione takie zagad­nienia jak:

 • cechy szkol­nych kultur oporu,
 • uczest­nictwo w grach szkol­nych jako przejaw domi­nacji lub podpo­rząd­ko­wania,
 • specy­fika oporu uczniów, nauczy­cieli i rodziców wobec hege­monii szkoły,
 • prze­strzenie wystę­po­wania oporu w szkole,
 • poten­cjał wyzwo­lenia uloko­wany w kultu­rach oporu.

Książka jest prze­zna­czona dla profe­sjo­na­li­stów zwią­za­nych ze sferą edukacji: dyrek­torów, nauczy­cieli i peda­gogów. Może być także cenną pomocą dydak­tyczną dla studentów kierunków peda­go­gicz­nych i nauczy­ciel­skich.

Inte­gracja senso­ryczna w auty­zmie / Bożenna Odowska-Szlachcic. – Gdańsk : Harmonia Univer­salis – Grupa Wydaw­nicza Harmonia, 2018.
Sygn. 166552, 166553

Książka Inte­gracja senso­ryczna w auty­zmie ma charakter popu­lar­nego porad­nika skie­ro­wa­nego do tera­peutów SI, oligo­fre­no­pe­da­gogów, psycho­logów, neuro­lo­go­pedów, logo­pedów i innych specja­li­stów pracu­ją­cych z dziećmi z zabu­rze­niami neuro­ro­zwo­jo­wymi oraz do rodziców takich dzieci. Zawiera propo­zycje konkret­nych, opar­tych na teorii inte­gracji senso­rycznej technik, ćwiczeń i stra­tegii tera­peu­tycz­nych, a także sposobów mody­fi­kacji środo­wiska oraz suge­stii dla opie­kunów pod kątem domo­wego programu terapii. W anek­sach umiesz­czono spis akce­so­riów przy­dat­nych podczas terapii – zabawek, pomocy i przed­miotów codzien­nego użytku. Czytelnik znaj­dzie tu także wykaz ogólnie dostęp­nych kwestio­na­riuszy i skali do wcze­snego wykry­wania autyzmu.

Edukacja medialna 3.0 : krytyczne rozu­mienie mediów cyfro­wych w dobie Big Data i algo­ryt­mi­zacji / Grze­gorz Ptaszek. – Wydanie I. – Kraków : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego, 2019.
Sygn. 166573, 166574

Ze względu na konwer­gencję mediów i głęboką media­ty­zację edukacja medialna 3.0 włącza w obszar zain­te­re­so­wania całą sferę tech­no­lo­giczną, która jest dla użyt­kow­nika niewi­dzialna (dane cyfrowe, algo­rytmy) i odnosi się do ukry­tych, inte­li­gent­nych mecha­ni­zmów zarzą­dzania jego aktyw­no­ścią, zacho­wa­niem, uwagą, treścią, infor­macją i wiedzą podczas korzy­stania z mediów oraz nowych tech­no­logii cyfro­wych. Mecha­nizmy te wiążą się z domi­nu­jącą władzą w sieciach komu­ni­kacji, jaką w XXI wieku posiadły korpo­racje nowo­me­dialne dzięki przy­ję­temu mode­lowi bizne­so­wemu, którego celem jest pomna­żanie kapi­tału poprzez anga­żo­wanie konsu­mentów w ofero­wane przez nich produkty oraz kontro­lo­wanie aktyw­ności na podstawie dostar­cza­nych przez nich danych i treści. Skut­kiem tych mecha­ni­zmów są zjawiska szcze­gó­łowo omawiane w niniej­szej publi­kacji, takie jak: plat­for­mi­zacja sieci, izomor­fizm medialny, inwi­gi­lacja danych (data­ve­il­lance), kapi­ta­lizm nadzoru (surve­il­lance capi­ta­lism), ale również różne formy propa­gandy kompu­ta­cyjnej, w tym rozprze­strze­nianie się fałszy­wych wiado­mości (fake news).

Źródło :

www​.difin​.pl
www​.wydaw​nictwo​.igna​tianum​.edu​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.fraszka​.edu​.pl
www​.scholar​.com​.pl
www​.wolter​skluwer​.pl
www​.profinfo​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.wuj​.pl

Nowości dla biblio­te­karzy – grudzień 2019 r.

Nowości dla biblio­te­karzy – grudzień 2019 r.

Kolekcje cyfrowe: wizu­ali­zacje konstruktów / Małgo­rzata Janiak ; Stowa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Polskich. – Wyd. 1. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe i Eduka­cyjne Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2019.
Sygn. 167160pb, 167161

Recen­zo­wana książka stanowi lekturę inte­re­su­jącą, poucza­jącą i wnoszącą nowe usta­lenia. Odznacza się znacz­nymi walo­rami nauko­wymi i zasłu­guje na szeroką reko­men­dację. Zasłu­guje w pełni na jej opubli­ko­wanie, zwłaszcza w czasach, gdy tech­niki wizu­ali­za­cyjne stoso­wane są w coraz szer­szym zakresie w różnych dyscy­pli­nach nauko­wych i dzia­ła­niach prak­tycz­nych, w czasach inten­syw­nych dyskusji na temat znaczenia dane­ty­zacji w życiu czło­wieka, jej wpływu na rozwój ludz­kości, zarówno w wymiarze ekono­micznym, poli­tycznym, a szcze­gólnie aksjo­lo­gicznym. Książka powinna spotkać się z dużym zain­te­re­so­wa­niem nie tylko infor­ma­to­logów, ale i osób stosu­ją­cych tech­niki wizu­ali­za­cyjne w swojej pracy zawo­dowej.

Z recenzji prof. UP dr hab. Hanny Bato­row­skiej

Zabawy z książką w przed­szkolu, w domu i w szkole / Kata­rzyna Klimek-Michno. – Kraków : CEBP 24.12, 2018.
Sygn. 165825, 165826

Ta publi­kacja to skarb­nica pomy­słów na zabawy zwią­zane z lite­ra­turą dzie­cięcą. Skie­ro­wana jest do nauczy­cieli i rodziców dzieci w wieku przed­szkolnym i wcze­snosz­kolnym. Przy­datna będzie również osobom prowa­dzącym warsz­taty czytel­nicze dla dzieci w biblio­te­kach czy domach kultury.

Czytelnik znaj­dzie tu wiele przy­kładów zabaw inspi­ro­wa­nych książ­kami dla dzieci tema­tycz­nych, języ­ko­wych, muzyczno-rucho­wych, tropią­cych itp., jak i wyko­rzy­stu­ją­cych różno­rodne tech­niki plastyczne (m.in. kreatywne opowieści, tworzenie albumu przy­rod­ni­czego, księgi emocji, komiksu, kalen­darza, książki kuchar­skiej, książki skoja­rzeń, recy­klin­gowej). Publi­kacja ta stanowić może także dosko­nały punkt wyjścia do peda­go­gi­zacji rodziców. Wydanie wzbo­ga­cają wywiady z Ewą Stadtmller (autorką ponad stu książek dla dzieci) oraz osobami, które, robiąc to na co dzień, podają przy­kłady, w jaki sposób można pomy­słowo promować czytel­nictwo wśród dzieci i ich rodziców.

Serce Pinokia : włoska lite­ra­tura dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945 – 1989 / Kata­rzyna Bier­nacka-Licznar ; Stowa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Polskich. – Wyd. I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe i Eduka­cyjne Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2018.
Sygn. 166035pb, 166036

Rozprawa jest pierw­szym synte­tycznym rozpo­zna­niem recepcji włoskiej lite­ra­tury dzie­cięcej w Polsce. Z pracy wyłania się obraz intry­gu­jący i zróż­ni­co­wany zarówno lite­ra­tury tłuma­czonej na język polski, jak i polskiej kultury i rzeczy­wi­stości wydaw­ni­czej PRL. Autorka śledzi bowiem zarówno samą lite­ra­turę tłuma­czoną, jak i zmienne nasta­wienia cenzury, drobia­zgowo omawia różno­rodne motywy decy­zyjne, przed­stawia zapiski, zale­cenia i opinie, dając w ten sposób znako­mite studium tego zjawiska, wciąż niedo­sta­tecznie opisa­nego, szcze­gólnie w odnie­sieniu do lite­ra­tury dla dzieci i młodzieży. Książka napi­sana z zaan­ga­żo­wa­niem i pasją, zgodnie z zasa­dami eseju nauko­wego, łączy powścią­gli­wość badawczą z auten­tyczną pasją zwia­dowcy prze­mie­rza­ją­cego nieroz­po­znane obszary i stawia­ją­cego pierwsze znaki, pozwa­la­jące kolejnym bada­czom pewniej prze­mie­rzać poznane już i opisane lądy.

Z recenzji prof. Grze­gorza Lesz­czyń­skiego

Wybrane formy promocji książki w Polsce i na świecie / Łukasz Śmigiel. – Kraków : Wydaw­nictwo „Libron“ – Filip Lochner, copy­right 2018.
Sygn. 166105, 166106

Zmiany na rynku książki nieustannie nabie­rają tempa. Spra­wiają to nie tylko takie tech­no­logie jak druk cyfrowy czy cyfrowa książka, ale także zupełnie nowe relacje pomiędzy pisa­rzem, wydawcą a czytel­ni­kiem w świecie nowych mediów. Niniejsza pozycja ma za zadanie wpro­wa­dzić miło­śników książek w świat promocji lite­ra­tury i pisarza. Aktu­alna wiedza z zakresu pracy na rynku książki prze­plata się z opisem tego, jak narzę­dzia stoso­wane w marke­tingu lite­rackim ewolu­owały na prze­strzeni ostat­nich kilku­nastu lat (np. w social mediach). Dziś najwięk­szym problemem pisarza i wydawcy nie jest bowiem wydanie książki, lecz skuteczne dotarcie z infor­macją o niej do właści­wego grona odbiorców. Ta publi­kacja to pierwszy krok do zana­li­zo­wania tego zagad­nienia.

Leksykon zarzą­dzania i marke­tingu w biblio­te­ko­znaw­stwie / Maja Wojcie­chowska, Joanna Kamińska, Beata Żołę­dowska-Król przy współ­udziale Bożeny Jaskow­skiej ; Stowa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Polskich. – Wyd. I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe i Eduka­cyjne Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2019.
Sygn. 166395pb, 166396

W ostat­nich latach tema­tyka marke­tingu i zarzą­dzania stała się jednym z najbar­dziej dyna­micznie rozwi­ja­ją­cych się obszarów badaw­czych w dyscy­plinie, jaką jest biblio­te­ko­znaw­stwo i infor­macja naukowa. O dużej popu­lar­ności tej tema­tyki świadczy jej stała obec­ność na konfe­ren­cjach nauko­wych oraz znacząca i stale rosnąca liczba publi­kacji z tego zakresu. Jest ona także uwzględ­niona w ofercie dydak­tycznej więk­szości placówek kształ­cą­cych biblio­te­karzy. Impli­kuje to proces poja­wiania się nowego słow­nictwa oraz adap­to­wania terminów z zakresu orga­ni­zacji i zarzą­dzania do potrzeb biblio­te­ko­znaw­stwa. Można jednak zauważyć, że przy stosun­kowo dużej liczbie publi­kacji poświę­conej okre­ślonym problemom zarzą­dzania biblio­te­kami i stoso­waniu przez nie narzędzi marke­tin­go­wych, stanowczo brakuje prób uporząd­ko­wania sfery seman­tycznej i syntezy dotych­cza­so­wego dorobku termi­no­lo­gicz­nego w tej dzie­dzinie. Niniejsza publi­kacja stanowi próbę wypeł­nienia tej luki.

Źródło:
www​.sbp​.pl
www​.libron​.pl

Pole­cane nowości w zbio­rach – listopad

Pole­cane nowości w zbio­rach – listopad

Terapia zabu­rzenia obse­syjno-kompul­syj­nego dzieci i młodzieży : 8 – 17 lat : podręcznik tera­peuty / John Piacen­tini, Audra Langley, Tami Roblek ; prze­kład Sylwia Pikiel. – Wydanie pierwsze w języku polskim. – Sopot : GWP, 2019.

Sygn. 164498, 164499

Prze­wodnik dla tera­peutów prezen­tu­jący poznawczo-beha­wio­ralną terapię zabu­rzenia obse­syjno-kompul­syj­nego u dzieci w wieku 8 – 17 lat. Autorzy, po przed­sta­wieniu wyników badań potwier­dza­ją­cych skutecz­ność opisy­wanej metody, szcze­gó­łowo omawiają kolejne sesje tera­peu­tyczne: ich cele, prze­bieg i stoso­wane tech­niki. Program tera­peu­tyczny składa się z dwunastu sesji i obej­muje terapię ekspo­zycji i powstrzy­mania reakcji dziecka oraz prowa­dzoną równo­legle terapię poznawczo-beha­wio­ralną całej rodziny. Inter­wencje są nasta­wione na aspekty środo­wiska rodzin­nego kluczowe dla uzyskania pozy­tywnej i trwałej reakcji na leczenie.

Głównym elementem programu tera­peu­tycz­nego są prak­tyczne ćwiczenia wyko­ny­wane podczas sesji i w ramach zadań domo­wych. Podręcznik zawiera formu­larze wyko­rzy­sty­wane przez tera­peutę oraz przez pacjenta i jego rodziców w trakcie terapii.

Uzupeł­nie­niem podręcz­nika tera­peuty jest poradnik pacjenta, który zawiera infor­macje teore­tyczne na temat zabu­rzenia obse­syjno-kompul­syj­nego, prze­gląd umie­jęt­ności, jakich nabywa się w trakcie terapii, a także wszystkie mate­riały niezbędne do wyko­ny­wania zadań domo­wych, w tym formu­larze do noto­wania prze­biegu ekspo­zycji z wykre­sami do śledzenia zmian poziomu lęku oraz formu­larze samo­ob­ser­wacji do moni­to­ro­wania obsesji i kompulsji.

Terapia zabu­rzenia obse­syjno-kompul­syj­nego dzieci i młodzieży : 8 – 17 lat : poradnik pacjenta / John Piacen­tini, Audra Langley, Tami Roblek ; prze­kład Sylwia Pikiel. – Wydanie pierwsze w języku polskim. – Sopot : GWP, 2018.

Sygn. 164500, 164501

Niele­czone zabu­rzenie obse­syjno-kompul­syjne może bardzo nega­tywnie wpływać na funk­cjo­no­wanie dziecka i zdol­ność rodziny do radzenia sobie z codzien­no­ścią. Wywo­łuje lęk, bywa źródłem znacz­nego cier­pienia i obniża jakość życia. Autorzy w przy­stępny sposób wyja­śniają, czym cechuje się to zabu­rzenie, na czym polega propo­no­wana terapia i jak prze­bie­gają poszcze­gólne sesje. Pacjent i jego rodzice uczą się bardziej unor­mo­wa­nych wzorców wzajem­nych inte­rakcji i codzien­nego funk­cjo­no­wania. Otrzy­mują wska­zówki, jak wyko­rzy­stywać ruty­nowe dzia­łania i przy­zwy­cza­jenia niema­jące związku z zabu­rze­niem, aby reakcja na terapię była jak najtrwalsza, a ryzyko nawrotu – jak najmniejsze. Poradnik służy do utrwa­lania i powta­rzania infor­macji uzyska­nych podczas spotkań z tera­peutą. Zawiera wszystkie mate­riały niezbędne do wyko­ny­wania zadań domo­wych, w tym formu­larze do noto­wania prze­biegu ekspo­zycji z wykre­sami do śledzenia zmian poziomu lęku oraz formu­larze samo­ob­ser­wacji do moni­to­ro­wania obsesji i kompulsji.

Poradnik stanowi uzupeł­nienie podręcz­nika poznawczo-beha­wio­ralnej terapii zabu­rzenia obse­syjno-kompul­syj­nego u dzieci w wieku 8 – 17 lat.

Wiersze i insce­ni­zacje dla przed­szko­laków na cały rok / Sylwia Bace­wicz. – Rzeszów : Wydaw­nictwo Oświa­towe Fosze, 2019.

Sygn. 164502

Wiersze i insce­ni­zacje dla przed­szko­laków na cały rok“ to zbiór utworów na każdą okazję, albo i bez okazji.

Krótkie, łatwe do zapa­mię­tania, uczą i bawią. Poka­zują, omawiają i komen­tują świat wokół dziecka, jego najbliższe otoczenie i ważne dla niego sprawy.

Do wyko­rzy­stania w przed­szkolu, ale też do czytania i nauki w domu.

Badania w dzia­łaniu w prak­tyce peda­go­gicznej : wybrane przy­kłady / Maria Szymańska, Magda­lena Ciechowska, Kata­rzyna Pieróg, Sylwia Gołąb ; [redakcja Magda­lena Pawło­wicz]. – Kraków : Wydaw­nictwo Naukowe Akademii Igna­tianum w Krakowie, 2018.

Sygn. 164530 p

Na współ­cze­snym rynku wydaw­ni­czym można spotkać wiele inte­re­su­ją­cych lektur z zakresu meto­do­logii badań społecz­nych. To daje czytel­ni­kowi (bada­czowi, studen­towi, prak­tykom pracu­jącym w prze­strzeni społecznej) możli­wość wyboru i prowa­dzenia badań w dowolnie wybranej stra­tegii z odpo­wiednio dobra­nymi meto­dami, tech­ni­kami i narzę­dziami badaw­czymi. Nie często zdarza się jednak, by prace te były bogate zarówno w wiedzę teore­tyczno-meto­do­lo­giczną, jak i meto­dyczną oraz w prak­tyczne ich apli­kacje do prak­tyki społecznej, eduka­cyjnej, ukazu­jące sens i znaczenie projektów naukowo-badaw­czych. Do takich zaś zali­czam przed­ło­żoną do recenzji publi­kację Badania w dzia­łaniu w prak­tyce peda­go­gicznej. Wybrane przy­kłady.

Publi­kacja jest w moim prze­ko­naniu posze­rze­niem dotych­cza­so­wego dorobku meto­do­lo­gicz­nego w zakresie meto­do­logii badań jako­ścio­wych w ujęciu peda­go­gicznym. Stanowi swoisty prze­wodnik po specy­fice badań w dzia­łaniu, prowa­dzo­nych w meto­do­lo­gicznej prze­strzeni podmiot-party­cy­pacja-synergia.

Prezen­to­wana praca jest nie tylko źródłem wiedzy teore­tycznej, meto­do­lo­gicznej, meto­dycznej, ale również sama spełnia w swej konstrukcji i zamyśle warunek uczenia się przez dzia­łanie.

Dr hab. Joanna M. Łukasik, prof. UP

Deep lear­ning : systemy uczące się / Ian Good­fellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville ; [prze­kład Witold Sikorski]. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, 2019.

Sygn. 164533

Deep lear­ning to rodzaj systemu uczą­cego się, który pozwala kompu­terom na naukę na podstawie doświad­czeń i zrozu­mienie świata w sennie hierar­chii pojęć. Ponieważ komputer gromadzi wiedzę na podstawie doświad­czeń, nie potrzebny jest nadzór czło­wieka w celu okre­ślenia całej wiedzy potrzebnej kompu­te­rowi. Hierar­chia pojęć pozwala kompu­te­rowi uczyć się skom­pli­ko­wa­nych pojęć rozbu­do­wując je na podstawie prost­szych elementów. Graf takich hierar­chii będzie miał głębo­kość wielu warstw.

Książka wpro­wadza szeroki zakres tematów z zakresu deep lear­ning.

W tekście można znaleźć podstawy mate­ma­tyczne i poję­ciowe obej­mu­jące odnośne pojęcia z zakresu algebry liniowej, teorii praw­do­po­do­bień­stwa, teorii infor­macji, obli­czeń nume­rycz­nych oraz systemów uczą­cych się.

Książka opisuje tech­niki deep lear­ning używane przez prak­tyków w prze­myśle, w tym głębokie sieci sprzę­żone do przodu, regu­la­ry­zację, algo­rytmy opty­ma­li­za­cyjne, sieci splo­towe, mode­lo­wanie ciągów oraz meto­do­logie prak­tyczne. Przy­wo­ły­wane są takie zasto­so­wania jak rozpo­zna­wanie mowy, obrazy kompu­te­rowe, systemy reko­men­dacji w trybie online, bioin­for­matyk oraz gry wideo. Wreszcie książka przed­stawia perspek­tywy badań nauko­wych obej­mując takie zagad­nienia teore­tyczne jak modele o współ­czyn­ni­kach linio­wych, auto­ko­do­wania, uczenie się repre­zen­tacji, struk­tu­ralne modele proba­bi­li­styczne, metody Monte Carlo, funkcja podziału, przy­bli­żone wnio­sko­wanie oraz głębokie modele gene­ra­tywne.

Książka Deep Lear­ning może być używana przez studentów studiów podsta­wo­wych i pody­plo­mo­wych planu­ją­cych swoją karierę w prze­myśle lub w bada­niach nauko­wych, oraz przez inży­nierów opro­gra­mo­wania, którzy chcą zacząć wyko­rzy­stywać tech­niki deep lear­ning w swoich produk­tach lub plat­for­mach dzia­łania.

Dobro dziecka jako przed­miot troski społecznej / Magda­lena Arczewska. – Wydanie I. – Kraków : Zakład Wydaw­niczy „Nomos“, 2017.

Sygn. 164534

Praca dr Magda­leny Arczew­skiej jest bardzo obszerną mono­grafią naukową, w której po raz pierwszy poru­szone zostało tak szeroko i wnikliwie zagad­nienie „dobra dziecka” w świa­do­mości przed­sta­wi­cieli kilku środo­wisk zwią­za­nych w swej dzia­łal­ności zawo­dowej ze spra­wami życio­wymi dziecka. To niewąt­pliwie pierwsza w Polsce a jedno­cze­śnie niezwykle ważna mono­grafia poru­sza­jąca w tak szerokim ujęciu „dobro dziecka” z perspek­tywy kilku dyscy­plin nauko­wych, głównie zaś z dwóch – prawa i socjo­logii. Mono­grafia ta ma wysokie walory naukowe, jest pracą pionierską, świadczy o głębokim zaan­ga­żo­waniu autorki oraz o jej dojrzałym i poważnym stosunku do badan empi­rycz­nych. Bogactwo treści dowodzi, że pracę tę napi­sała korzy­stając z prze­my­ślanej koncepcji i oparła ją na kompe­tentnie dobra­nych źródłach. Książka może być adre­so­wana do bardzo szero­kiego kręgu odbiorców profe­sjo­nalnie zajmu­ją­cych się rodziną trak­to­waną jako przed­miot pracy socjalnej oraz jako przed­miot badań socjo­lo­gicz­nych i socjo­pe­da­go­gicz­nych.

Z recenzji dr hab. Anny Michal­skiej, prof. UAM

Dotacje oświa­towe po zmia­nach / [redakcja mery­to­ryczna Lidia Marci­niak, Elżbieta Piotrowska-Albin]. – Stan prawny na 1 lutego 2018 r. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018.

Sygn. 164536

Nowa ustawa o finan­so­waniu zadań oświa­to­wych wpro­wadza szereg zmian m.in. w sposobie finan­so­wania zadań z zakresu oświaty. Publi­kacja Dotacje oświa­towe po zmia­nach omawia najnowsze zmiany doty­czące:

 • sposobu podziału subwencji oświa­towej;
 • zasad udzie­lania dotacji z budżetów jedno­stek samo­rządu tery­to­rial­nego dla przed­szkoli, szkół i placówek oświa­to­wych;
 • dotacji podręcz­ni­kowej (wypo­sa­żenia szkół w podręcz­niki, mate­riały eduka­cyjne lub ćwicze­niowe) – jej wyko­rzy­stania i rozli­czania;
 • finan­so­wania świad­czeń pomocy mate­rialnej o charak­terze socjalnym.

Dodat­kowo publi­kacja zawiera:

 • szcze­gó­łowe proce­dury usta­lania, rozli­czania i kontroli dotacji udzie­la­nych przed­szkolom oraz szkołom publicznym i niepu­blicznym,
 • wzory uchwał i doku­mentów z zakresu udzie­lania i rozli­czania oraz trybu prze­pro­wa­dzania kontroli prawi­dło­wości pobrania i wyko­rzy­stania dotacji udzie­la­nych z budżetu powiatu oraz z budżetu gminy – dla szkół i przed­szkoli publicz­nych oraz niepu­blicz­nych.

Adre­saci:

Publi­kacja prze­zna­czona jest dla dyrek­torów szkół i przed­szkoli, przed­sta­wi­cieli organów prowa­dzą­cych oraz wszyst­kich pozo­sta­łych osób zain­te­re­so­wa­nych omawianą tema­tyką.

Etos nauczy­cieli – mit czy rzeczy­wi­stość? / Joanna Ludwika Pękala. – Wydanie 1. – Warszawa : Wydaw­nictwa Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego, 2017.

Sygn. 164540

Autorka doko­nała prze­glądu różnych ujęć etosu nauczy­ciel­skiego, uporząd­ko­wała je i zapre­zen­to­wała własną defi­nicję tego zagad­nienia. Przed­sta­wiła inte­re­su­jące, a momen­tami również zaska­ku­jące wyniki badań, doty­czące wymagań społecz­nych względem nauczy­cieli (okazało się między innymi, że obej­mują one także sferę życia osobi­stego tej grupy zawo­dowej). Starała się odpo­wie­dzieć na pytanie, czy i w jakim stopniu zbio­ro­wość nauczy­cieli stanowi współ­cze­śnie grupę repre­zen­tu­jącą dany etos. Rozstrzy­gnięcie tego problemu, postrze­ga­nego dawniej jako niebu­dzący wątpli­wości, wydaje się obecnie bardzo istotne dla statusu profesji nauczy­ciel­skiej.

Publi­kacja jest próbą ponow­nego rozbu­dzenia zain­te­re­so­wania poję­ciem etosu nauczy­ciel­skiego – kate­gorią, która opisuje najistot­niejsze i najtrud­niejsze do uchwy­cenia obszary pracy zawo­dowej nauczy­cieli. Temat ten został badawczo zanie­dbany, a jak wynika z ustaleń autorki, wyraźnie wpisuje się we współ­czesne debaty społeczne.

Historia polskiego szaleń­stwa. T. 1, Słońce wśród czar­nego nieba : studium melan­cholii / Mira Marcinów. – Gdańsk : Fundacja Tery­toria Książki, 2017.

Sygn. 164541 / T. 1

Książka Miry Marcinów, zawie­ra­jąca anto­logię rodzi­mych tekstów z dzie­dziny psycho­pa­to­logii, jest pierwszą próbą stwo­rzenia arche­ologii polskiego szaleń­stwa.

Księgi polskich obłą­ka­nych XIX stulecia nie ma. Gdyby jednak istniała, trzeba by jej szukać gdzieś pomiędzy Liber chamorum, spisem luźnych ludzi czy kata­lo­giem przy­płotnic. Miesz­kańcom szalo­nych kamienic, czubkom, smut­no­durnym, ludziom zadu­mowym nale­ża­łoby się jednak szcze­gólne miejsce w tym konglo­me­racie wyklu­czo­nych. Historia polskiego szaleń­stwa w XIX wieku jest bowiem historią bezpre­ce­den­sowej medy­ka­li­zacji. Wiek XIX uznał prawo do choroby umysłowej, ale to wiek XXXXI całko­wicie utoż­samił szalo­nego z „chorym na szaleń­stwo”.

Obłęd, szaleń­stwo, pomie­szanie zmysłów to mroczne i budzące lęk aspekty ludz­kiej kondycji, które potrafią nas także pociągać, uwodzić i intry­gować. Niezwykła książka Miry Marcinów bezpiecznie prowadzi nas do wrót ducho­wego Hadesu, gdzie po prze­życiu katharsis zosta­jemy przy­wró­ceni samym sobie. Pozwala nie tylko zapo­znać się z niemal nieznaną, a prze­cież fascy­nu­jącą prze­szło­ścią rodzimej psycho­pa­to­logii, ale w nieba­ga­telny sposób przy­czynia się także do wzrostu naszego samo­po­znania.

dr hab. Bartło­miej Dobro­czyński, Instytut Psycho­logii UJ

Mózg a ciało w psycho­te­rapii / Wiesław Sikorski. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2018.

Sygn. 164554

Książka charak­te­ry­zuje istotę komu­ni­kacji inter­per­so­nalnej, a zwłaszcza niewer­balnej. Doko­nano dokład­nego opisu znaczenia poszcze­gól­nych kanałów takiej komu­ni­kacji – języka twarzy, para­ję­zyka (śmiechu, sygnałów wokal­nych), zachowań wzro­ko­wych (ruchu gałek ocznych), gesty­ku­lacji, środo­wiska fizycz­nego (prok­se­miki), dotyku – dla relacji tera­peu­tycznej i postę­po­wania diagno­stycz­nego. Skon­cen­tro­wano się na charak­te­ry­styce poza­słownej komu­ni­kacji tera­peu­tycznej sprzy­ja­jącej i anga­żu­jącej neurony, uwzględ­nia­jącej funk­cjo­no­wanie mózgu.

Cyfrowy tubylec w szkole – diagnozy i otwarcia. T. 1, Współ­czesny uczeń a dydak­tyka 2.0 / redakcja naukowa Marzenna Nowicka, Joanna Dzie­końska. – Toruń : Wydaw­nictwo Adam Marszałek, 2018.

Sygn. 164568 / T. 1

Niniejsza książka jest pierwszą z przy­go­to­wanej serii: Cyfrowy tubylec w szkole – diagnozy i otwarcia. Zapra­szamy w niej do podjęcia rozważań nad szkołą w kontek­ście zmedio­wanej kultury współ­cze­snej. Kierunek namysłu wyznacza zaczerp­nięta z termi­no­logii Marca Prenc­kyego kate­goria „cyfro­wego tubylca”. Chcemy bowiem zwrócić uwagę, że w sytu­acji tech­no­lo­gicz­nego boomu dzie­ciń­stwo współ­cze­snego ucznia prze­biega w zupełnie odmien­nych warun­kach kultu­ro­wych niż dzie­ciń­stwo jego nauczy­ciela. Dlatego też w szkole spotkanie ucznia (cyfro­wego tubylca) i nauczy­ciela (cyfro­wego imigranta) to jak kontakt dwóch odmien­nych cywi­li­zacji. […] Obco­wanie uczniów z nowymi tech­no­lo­giami prze­kłada się na ważne dla edukacji zmiany. […] Samo wzbo­ga­canie tech­niczno-infor­ma­tycz­nego oprzy­rzą­do­wania szkoły nie przy­niesie pożą­da­nych rezul­tatów. Warto zatem uruchomić namysł nad pyta­niem, na czym ma współ­cze­śnie polegać adekwat­ność kultu­rowa szkoły? Rozwa­żania za pomocą czego uczyć zawsze pozo­stają wtórne w stosunku do dociekań na temat jak i czego uczyć ucznia nowej gene­racji – cyfro­wego tubylca.

Gen liczby : jak dzieci uczą się mate­ma­tyki? / Małgo­rzata Skura, Miichał Lisicki. – Warszawa : Wydaw­nictwo Mamania, © copy­right 2019.

Sygn. 164571

Czy niemow­lęta potrafią liczyć? Kiedy małe dziecko rozumie, że „cztery” to nie to samo co „czwarty”? I co możemy zrobić, żeby dziecko polu­biło mate­ma­tykę?

Mate­ma­tyka jak mało która nauka uczy przede wszystkim myśleć, dlatego tak ważne jest, żeby dziecko z rado­ścią wkra­czało w świat pojęć mate­ma­tycz­nych. „Gen liczby” prezen­tuje pomysł na edukację mate­ma­tyczną małego dziecka. Autorzy poma­gają doro­słym zrozu­mieć, jak rozwija się myślenie mate­ma­tyczne, podpo­wia­dają, na co warto zwrócić uwagę, aby dzie­ciń­stwo dobrze zaowo­co­wało wtedy, kiedy przyj­dzie czas na regu­larną edukację mate­ma­tyczną.

Książka tłumaczy, jak codzienne aktyw­ności przy­czy­niają się do rozwoju umysło­wego, jak pokie­rować uwagą dziecka tak, by zauwa­żyło to, co ważne z mate­ma­tycz­nego punktu widzenia.

Napi­sany przez ekspertów od edukacji mate­ma­tycznej i oparty na najnow­szych bada­niach nauko­wych, „Gen liczby” może być również znako­mitą pozycją dla zaan­ga­żo­wa­nych nauczy­cieli wycho­wania przed­szkol­nego.

Źródło:

www​.gwp​.pl
www​.fosze​.pl
www​.wydaw​nictwo​.igna​tianum​.edu​.pl
www​.pwn​.pl
www​.nomos​.pl
www​.profinfo​.pl
www​.wuw​.pl
www​.marszalek​.com​.pl
www​.mamania​.pl
www​.bonito​.pl

Pole­cane nowości paździer­nika

Pole­cane nowości paździer­nika

Uzależ­nienia medialne : uwarun­ko­wania, leczenie, profi­lak­tyka / Agnieszka Ogonowska. – Wydanie 2 posze­rzone. – Kraków : Wydaw­nictwo Eduka­cyjne, 2019.

Sygn. 166087p, 166088

Oto nowe zaktu­ali­zo­wane i rozsze­rzone wydanie książki pier­wotnie zaty­tu­ło­wanej Uzależ­nienia medialne, czyli o pato­lo­gicznym wyko­rzy­staniu mediów. Książka odnosi się do sytu­acji, w których dzieci i młodzież wyko­rzy­stują media w sposób dysfunk­cjo­nalny – tzn. taki, który okazuje się szko­dliwy zarówno dla samego użyt­kow­nika, jak i jego otoczenia społecz­nego. Wyczer­panie pierw­szego nakładu pozycji oraz dyna­miczny rozwój mediów, a tym samym większa liczba badań empi­rycz­nych i studiów teore­tycz­nych doty­czą­cych tej proble­ma­tyki, spra­wiły, że drugie wydanie Uzależ­nień… zostało zaktu­ali­zo­wane o najnowsze usta­lenia, opisy nowo­cze­snych form profi­lak­tyki i terapii oraz wska­zówki biblio­gra­ficzne. Publi­kacja jest przy­datną pomocą dla nauczy­cieli, wycho­wawców, rodziców, peda­gogów i psycho­logów szkol­nych.

Wybrane prze­strzenie niepeł­no­spraw­ności : teoria, diagnoza, badania / redakcja naukowa Mateusz Penczek, Anida Szafrańska. – Wydanie I. – Kraków : Impuls, 2018.

Sygn. 166090, 166091

Książka Wybrane prze­strzenie niepeł­no­spraw­ności. Teoria, diagnoza, badania jest konty­nu­acją zapo­cząt­ko­wanej w 2017 roku serii wydaw­ni­czej „W Prze­strzeni Niepeł­no­spraw­ności” pod redakcją prof. dr hab. Anny Nowak, kierow­nika Zakładu Peda­go­giki Specjalnej na Wydziale Peda­go­giki i Psycho­logii Uniwer­sy­tetu Śląskiego w Kato­wi­cach. W ramach serii opubli­ko­wano dotych­czas dwie mono­grafie: Eduka­cyjno-tera­peu­tyczną podróż w lepszą stronę pod redakcją Krystyny Moczii oraz Osobę z niepeł­no­spraw­no­ścią na ścież­kach życia, której redak­torem jest Joanna Godawa.

Szeroki z zało­żenia tytuł serii oraz tytuł prezen­to­wanej mono­grafii odnoszą się do złożo­ności peda­go­giki specjalnej, wyni­ka­jącej z różno­rod­ności przed­miotu badań tej dyscy­pliny. Podmiotem zain­te­re­sowań jest czło­wiek z niepeł­no­spraw­no­ścią na różnych etapach życia i rozwoju oraz jego otoczenie, powią­zania i relacje. W mono­grafii wyod­ręb­niono nastę­pu­jące obszary: rozważań teore­tycz­nych, diagnozy oraz badań empi­rycz­nych. Zróż­ni­co­wanie tema­tyczne widoczne w niniej­szej publi­kacji odzwier­ciedla, choć w skromnym zakresie, wielość i różno­rod­ność obszarów zain­te­re­sowań peda­go­giki specjalnej. Autorzy poszcze­gól­nych arty­kułów to pracow­nicy naukowi, w więk­szości posia­da­jący także doświad­czenie prak­tyczne.

Zabu­rzenia lękowe : podręcznik z ćwicze­niami opar­tymi na terapii poznawczo-beha­wio­ralnej / David A. Clark, Aaron T. Beck ; tłuma­czenie Michał Zagrodzki. – Wydanie I. – Kraków : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego, copy­right 2019.

Sygn. 166096, 166097

Zabu­rzenia lękowe należą do najbar­dziej powszech­nych zabu­rzeń psychicz­nych – trwale uczucie niepo­koju, zamar­twianie się czy ataki paniki w istotny sposób ogra­ni­czają komfort życia. Niniejsza książka, napi­sana przez wybit­nych specja­li­stów w dzie­dzinie terapii poznaw­czej, pomaga w zrozu­mieniu własnego lęku i stop­niowej zmianie sposobu myślenia, a w konse­kwencji w odzy­skaniu dobrego samo­po­czucia i równo­wagi psychicznej. Pozycja ta, dzięki przy­stęp­nemu języ­kowi i licznym, prak­tycznym poradom, sprawdzi się dosko­nale jako lektura samo­po­mo­cowa. Będzie też stanowić świetne uzupeł­nienie biblio­teczki psycho­te­ra­peutów i klini­cy­stów ‑szcze­gólnie prowa­dzą­cych terapię zabu­rzeń lęko­wych oraz zain­te­re­so­wa­nych nurtem CBT – dostar­czając mate­riałów przy­dat­nych do pracy z pacjentem.

Ten prak­tyczny podręcznik stwo­rzono, opie­rając się na wielo­letnim doświad­czeniu klinicznym. Zawarte w nim kwestio­na­riusze, ćwiczenia i przy­kłady poma­gają w skutecznym ogra­ni­czeniu lęku – w szcze­gól­ności panicz­nego, społecz­nego i uogól­nio­nego. Uczą, w jaki sposób rozpo­znawać czyn­niki, które go urucha­miają; poka­zują jak pozbyć się natręt­nych myśli i oderwa­nych od rzeczy­wi­stości prze­konań leżą­cych u jego podstawy, pozwa­lają poczuć się bezpiecz­niej w stre­su­ją­cych okolicz­no­ściach i stawić czoła sytu­acjom wywo­łu­jącym panikę.

Zafa­scy­no­wani światem : efek­tywne wspie­ranie rozwoju zdol­ności i zain­te­re­sowań uczniów w codziennej prak­tyce szkolnej / Tomasz Knopik; Ośrodek Rozwoju Edukacji. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019.

Sygn. 166133, 166134

Publi­kacja prezen­tuje najważ­niejsze ujęcia teore­tyczne odno­szące się do zagad­nienia zdol­ności i zain­te­re­sowań oraz zawiera gotowe ćwiczenia do bezpo­śred­niego wyko­rzy­stania w prak­tyce szkolnej lub nieznacznej ich mody­fi­kacji. Ma na celu zwró­cenie uwagi na kluczową rolę wspo­ma­gania uczniów w rozwi­janiu własnych talentów i zain­te­re­sowań w procesie kształ­cenia i wycho­wania na każdym etapie edukacji.

Dziecko w świecie rucho­mych obrazów / pod redakcją Macieja Wróblew­skiego, Sylwii Kołos. – Toruń : Wydaw­nictwo Naukowe Uniwer­sy­tetu Miko­łaja Koper­nika, 2018.

Sygn. 166155

Czwarta publi­kacja z serii „Biblio­teczka Dzie­cięca” zawiera kilka­na­ście arty­kułów poświę­co­nych rozma­itym zagad­nie­niom zwią­zanym z filmem, tele­wizją oraz nowymi mediami, w których dziecko albo pojawia się jako temat, albo jest ich odbiorcą. Fenomen rucho­mych obrazów, wyra­sta­jący na Zacho­dzie z wielo­wie­ko­wych doświad­czeń zwią­za­nych z camera obscura oraz z medium foto­grafii, dziś pełni ważną kultu­ro­twórczą funkcję i w istotny sposób przy­czynia się do wzbo­ga­cenia szeroko pojętej sztuki adre­so­wanej do młodego widza. Ponadto filmy doku­men­talne i fabu­larne w ciągu XX wieku stały się znako­mi­tymi środ­kami, za pomocą których reży­serzy, scena­rzyści i aktorzy opowia­dają o proble­mach dziecka lub budują zmeta­fo­ry­zo­wany obraz dzie­ciń­stwa, wyko­rzy­stu­jący elementy auto­bio­gra­ficzne i wspo­mnie­niowe. Odrębne miejsce w kulturze Zachodu zajmuje tele­wizja, będąca nie tylko – wbrew temu, co powszechnie się sądzi – źródłem rozrywki kiero­wanej do nielet­niego widza, wiele euro­pej­skich stacji, jak choćby z Wiel­kiej Brytanii (BBC), Finlandii (YLE) czy Francji (France 5), oferuje bowiem także warto­ściowe programy eduka­cyjne.

Książka Dziecko w świecie rucho­mych obrazów ma charakter mono­gra­ficzny w tym sensie, że główny wątek rozważań wszyst­kich autorów dotyczy tego, jak media oparte na języku filmowym kształ­tują narrację o dziecku i dzie­ciń­stwie oraz w jakie wchodzą związki z innymi sztu­kami, przede wszystkim z lite­ra­turą. Z perspek­tywy doko­nu­jącej się w XXI wieku komu­ni­ka­cyjnej rewo­lucji, której efektem jest bogaty obszar digital culture, ponad­stu­letni dorobek filmowy oraz – nieco mniejszy – tele­wi­zyjny o dziecku i dla dziecka wciąż domaga się w polskich bada­niach filmo­znaw­czych, kultu­ro­znaw­czych i lite­ra­tu­ro­znaw­czych analiz o szcze­gó­łowym i synte­tycznym charak­terze.

Oddając do rąk Czytel­nika niniejszą publi­kację, redak­torzy mają nadzieję, że podjęte w niej problemy w istotny sposób wzbo­gacą dotych­cza­sową wiedzę na temat dziecka i dzie­ciń­stwa konstru­owa­nego za pomocą języka rucho­mych obrazów.

Nieko­niecznie depresja : zrozum swoje emocje i odzy­skaj wewnętrzną równo­wagę dzięki meto­dzie trój­kąta zmiany / Hilary Jacobs Hendel ; przed­mowa Diana Fosha ; tłuma­czenie Kata­rzyna Okoń. – Wydanie I. – Kraków : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego, copy­right 2019.

Sygn. 166168, 166169

Odkryj swoje praw­dziwe emocje i znowu ciesz się życiem!

Często towa­rzyszy Ci obni­żony nastrój i niepokój? Rano nie masz ochoty wstawać z łóżka, perspek­tywa stawienia czoła codziennym zada­niom budzi w Tobie lęk i znie­chę­cenie, a przy tym stop­niowo odsu­wasz się od swoich znajo­mych? Choć te objawy przy­po­mi­nają depresję, ich źródłem wcale nie musi być choroba, ale tłumione emocje!

Autorka książki Nieko­niecznie depresja udowadnia, że prawi­dłowe prze­ży­wanie wszyst­kich emocji, nawet tych bole­snych – jak gniew, smutek czy strach – pełni ważną, biolo­giczną funkcję w naszym orga­ni­zmie.

Hillary Jacobs Hendel prezen­tuje unika­towe narzę­dzie zwane Trój­kątem Zmiany. Pozwala ono ziden­ty­fi­kować mecha­nizmy obronne i emocje hamu­jące oraz prze­pra­cować je, by móc prawi­dłowo przeżyć emocje podsta­wowe. Prowadzi to do stanu otwarcia emocjo­nal­nego i osią­gnięcia więk­szego spokoju, poczucia szczę­ścia oraz poprawy więzi z bliskimi. Wyko­rzy­stanie tej metody pomaga pora­dzić sobie zarówno z codzien­nymi wyzwa­niami, jak i złago­dzić zabu­rzenia lękowe czy depresję, a dodat­kowo rozwija naszą wraż­li­wość emocjo­nalną.

Samo­dzielne zasto­so­wanie Metody Trój­kąta Zmiany ułatwiają zawarte w książce ćwiczenia, przy­kłady z prze­pro­wa­dzo­nych przez autorkę terapii oraz jej osobiste doświad­czenia. To idealna lektura zarówno dla psycho­logów i psycho­te­ra­peutów, jak i wszyst­kich tych, którzy chcą dowie­dzieć się więcej o swoich uczu­ciach i poprawić jakość życia.

Nieśmiali, skryci i społecznie niedo­pa­so­wani : prze­wodnik po życiu z zespołem Asper­gera / Cynthia Kim ; tłuma­czenie Joanna Gile­wicz. - Wydanie I. – Kraków : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego, 2018.

Sygn. 166170, 166171

W tym przy­stępnym, szczerym i dowcipnym porad­niku autorka omawia wszystkie zawi­łości życia z zespołem Asper­gera. Odwo­łuje się przy tym do własnego doświad­czenia i kłopo­tli­wych sytu­acji, w jakich sama się znalazła. Od dzie­ciń­stwa, które prze­żyła bez posta­wionej diagnozy z etykiet­kami nieśmiałej i dziwacznej, po doro­słość, kiedy po rozpo­znaniu u niej asper­gera mogła zrede­fi­niować swój wize­runek – Cynthia Kim opisuje, jak zmie­niała się jej perspek­tywa, w miarę jak zaczy­nała rozu­mieć niepo­jęty wcze­śniej świat i kieru­jące nim zasady społeczne.

Autorka odnosi się do różno­rod­nych wyzwań zwią­za­nych z ASD: kłopotów z komu­ni­kacją, odczy­ty­wa­niem emocji i rela­cjami towa­rzy­skimi, nadwraż­li­wości senso­rycznej, potrzeby rutyny oraz niezmien­ności czy rodzi­ciel­stwa i małżeń­stwa z neuro­ty­powym part­nerem. Wszystkie poru­szane wątki uzupeł­niają prak­tyczne wska­zówki i porady, które można wcielić w życie. Nieśmiali, skryci i społecznie niedo­pa­so­wani to dosko­nała pozycja dla osób z zabu­rze­niami ze spek­trum autyzmu – zwłaszcza z zespołem Asper­gera – i ich bliskich.

Psycho­drama w teorii i prak­tyce / Chri­stian Stadler ; tłuma­czenie z języka niemiec­kiego Iwona Kowal. – Warszawa : Eneteia Wydaw­nictwo Szko­lenia, 2019.

Sygn. 166177, 166178

Psycho­drama stanowi komplek­sowe podej­ście do psycho­te­rapii, ukie­run­ko­wane na prze­życie katharsis, doświad­czenie wewnętrz­nych kompleksów oraz ról w grupie. Jej metody mają na celu uwol­nienie kreatyw­nego poten­cjału, łącząc elementy auto­te­rapii, auto­re­fleksji i auto­edu­kacji z indy­wi­du­alną i grupową pracą tera­peu­tyczną oraz wzajemnym dzie­le­niem się infor­ma­cjami zwrot­nymi. Jest ona swego rodzaju trenin­giem posze­rzania spek­trum doświad­czeń, samo­świa­do­mości i umie­jęt­ności społecz­nych w oparciu o zało­żenia psycho­logii huma­ni­stycznej i głębi­nowej.

Podręcznik Chri­stiana Stadlera zawiera bogatą wiedzę oraz prak­tyczne wska­zówki przy­datne w ramach szko­lenia się w psycho­dramie. Stanowi cenne źródło wiedzy prak­tycznej dla szer­szego kręgu odbiorców zain­te­re­so­wa­nych psycho­te­rapią, kreatywnym rozwią­zy­wa­niem problemów, proce­sami grupo­wymi, edukacją doro­słych, twór­czym korzy­sta­niem z zasobów wyobraźni.

Psycho­spo­łeczne konteksty relacji rodzin­nych / redakcja Teresa Rostowska, Alek­sandra Lewan­dowska-Walter. – Warszawa : Difin, 2019.

Sygn. 166192, 166193

Rodzina jest podsta­wową komórką społeczną, wspól­notą osób, która cechuje się niepo­wta­rzalnym i jedynym w swoim rodzaju układem relacji między­ludz­kich, stano­wią­cych nieodzowną potrzebę każdego czło­wieka i część jego życia. Specy­fika relacji rodzin­nych, warun­ko­wana jest przez wiele czyn­ników, między innymi takich jak: rodzaj grupy i jej struk­tura, siła więzi między­oso­bowej, prefe­ro­wany system wartości, społecznie okre­ślone role i zadania rozwo­jowe, które człon­kowie danej grupy zobo­wią­zani są pełnić.

Mono­grafia składa się z opra­cowań wielu polskich psycho­logów, mają­cych duże doświad­czenie w bada­niach nad różnymi proble­mami życia małżeń­skiego i rodzin­nego. Teksty poszcze­gól­nych autorów zamiesz­czone w tej książce, z uwagi na specy­fikę poru­sza­nych w nich problemów, ujęte zostały w trzech nastę­pu­ją­cych obsza­rach tema­tycz­nych: Relacje rodzinne w kontek­ście współ­cze­snych prze­mian społecz­nych; Relacje rodzinne w kontek­ście rozwoju indy­wi­du­al­nego; Relacje rodzinne w kontek­ście zdrowia. Takie usys­te­ma­ty­zo­wanie opra­co­wania pozwala spoj­rzeć na problem relacji rodzin­nych z różnej perspek­tywy psycho­lo­gicznej oraz w sposób bardziej wyra­zisty dostrzec ich specy­fikę, złożo­ność i wielo­ra­kość uwarun­kowań.

Samo­re­gu­lacja w szkole / Stuart Shanker. – Warszawa : Wydaw­nictwo Mamania, 2019.

Sygn. 166195

Metoda samo­re­gu­lacji (Self-Reg) została opra­co­wana przez kana­dyj­skiego psycho­loga Stuarta Shan­kera na podstawie naukowej wiedzy i wielo­let­nich doświad­czeń, aby pomagać wyrwać się z zaklę­tego koła stresu, budować dobre relacje i umoż­liwić dzie­ciom reali­zację ich poten­cjału rozwo­jo­wego.

Czy możemy pomóc dzie­ciom wzmocnić zdol­ności do samo­re­gu­lacji, aby czas spędzany w szkole był opty­malny dla ich rozwoju?

Stuart Shanker, ekspert od samo­re­gu­lacji, prze­ko­nuje, że nauczy­ciele mają niezwykłą moc poma­gania uczniom w nauce tej umie­jęt­ności. W książce obja­śnia pięć obszarów samo­re­gu­lacji – czym są, jak dzia­łają, jak prze­ja­wiają się w szkole oraz co możemy zrobić, żeby wzmocnić uczniów w każdym z nich.

100 pomy­słów, jak dobrze zarzą­dzać klasą / Alain Corne­loup ; prze­kład Kata­rzyna Panfil. – Gdańsk : Harmonia Univer­salis – Grupa Wydaw­nicza Harmonia, 2018.

Sygn. 166216, 166217

Poradnik jest skie­ro­wany do nauczy­cieli przed­szkoli i szkół podsta­wo­wych, którzy napo­ty­kają problemy w zarzą­dzaniu klasą – zarówno do dydak­tyków począt­ku­ją­cych, reali­zu­ją­cych swoje pierwsze lekcje, jak i bardziej doświad­czo­nych, zmaga­ją­cych się z okre­ślo­nymi trud­no­ściami w pracy. Publi­kacja ta zain­te­re­suje również rodziców i wszyst­kich tych, którzy chcą lepiej zrozu­mieć, czego szkoła od nich ocze­kuje i co może im dać. Każdy z przed­sta­wio­nych tu pomy­słów stanowi rezultat wielu lat pracy w nauczaniu, każdy z nich został poddany obser­wacji i wery­fi­kacji przez autora bądź też przez nauczy­cieli kształ­co­nych pod jego kierun­kiem. Jak zarzą­dzać klasą? Jak dosto­sować się do szkol­nego środo­wiska? Czy wszystkie czyn­niki mające wpływ na funk­cjo­no­wanie klasy są równie ważne? Na te pytania i wiele innych niniejsza książka wska­zuje odpo­wiedzi w formie rzeczo­wych, funk­cjo­nal­nych pomy­słów, które skła­niają czytel­nika do refleksji nad jego własną prak­tyką.

Mobil­ność eduka­cyjno-zawo­dowa uczniów szkół zawo­do­wych / Wioleta Duda; Ośrodek Rozwoju Edukacji. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2018.

Sygn. 166135, 166136

Publi­kacja prze­zna­czona jest dla uczniów i nauczy­cieli, peda­gogów, doradców zawo­do­wych, dla których zagad­nienie mobil­ności eduka­cyjno-zawo­dowej jest ważne i znaczące w kontek­ście później­szego funk­cjo­no­wania jednostki na rynku pracy.

Źródło opisów i okładek:

www​.harmonia​.edu​.pl
www​.we​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.ore​.edu​.pl
www​.euro​do​radztwo​.praca​.gov​.pl
www​.wydaw​nictwo​.umk​.pl
www​.wuj​.pl
www​.eneteia​.pl
www​.difin​.pl
www​.mamania​.pl

Nowości dla biblio­te­karzy i nie tylko…

Nowości dla biblio­te­karzy i nie tylko…

Lili­pucia rewo­lucja : awan­gar­dowe wydaw­nictwa dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 2000 – 2015 : produkcja wydaw­nicza, biblio­grafia = The lilli­pu­tian revo­lu­tion : avant-garde publi­shers for chil­dren and young adults in Poland 2000 – 2015 : publi­shing produc­tion, biblio­graphy / Kata­rzyna Bier­nacka-Licznar, Elżbieta Jamróz-Stolarska, Natalia Paprocka. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe i Eduka­cyjne Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2018.
Sygn. 165664pb, 165665

Tom jest pionierską analizą twór­czej dzia­łal­ności „lili­pu­cich” wydaw­nictw, które zmie­niły krajo­braz polskiej książki lite­rac­kiej i arty­stycznej początków XXI wieku. Jak dowodzą autorki, kiczowi, będą­cemu owocem i prze­jawem makdo­nal­dy­zacji kultury, roman­tyczni szaleńcy prze­ciw­sta­wili książkę wysma­ko­waną lite­racko, graficznie i edytorsko, wymu­szając na wiel­kich oficy­nach prze­orien­to­wanie ich oferty. Autorki rozprawy prowadzą czytel­nika przez arkana pracy wydaw­ni­czej, zaglą­dają na biurka redak­torów i tłumaczy, śledzą sukcesy twórców. Powstała w ten sposób pano­rama „lili­pu­ciej” rewo­lucji – bezpre­ce­den­so­wego feno­menu kultu­ro­wego.

Biblio­teka aktywnie promu­jąca książkę dzie­cięcą / Marlena Gęborska. – Wyd. I. – Warszawa : Stowa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Polskich, 2018.
Sygn. 166005pb, 166006p

Przed­miotem niniej­szej publi­kacji są dzia­łania bibliotek aktywnie promu­ją­cych książkę dzie­cięcą, z uwzględ­nie­niem działań podej­mo­wa­nych we współ­pracy z twór­cami lite­ra­tury dla dzieci i młodzieży oraz różnymi insty­tu­cjami. Zasad­ni­czym celem rozprawy jest ukazanie oferty kultu­ralnej dla dzieci i młodzieży. Do celów szcze­gó­ło­wych należą:

 • przed­sta­wienie typo­logii i funkcji najpo­pu­lar­niej­szych imprez biblio­tecz­nych dla dzieci i młodzieży,
 • ukazanie biblio­teki jako jednego z elementów systemu promocji książki dzie­cięcej,
 • wyzna­czenie wspól­nych obszarów promocji biblio­teki oraz pisarzy dla dzieci i młodzieży.

Praca ma charakter synte­tyczny, diagno­styczny oraz prag­ma­tyczny.

Powinna posłużyć zarówno bada­czom, jak i biblio­te­ka­rzom jako prze­wodnik, który pozwoli na roze­znanie w możli­wo­ściach, okre­ślenie popeł­nia­nych błędów i wypró­bo­wanie rozwiązań, które spraw­dziły się już w innych biblio­te­kach, bądź mają szansę się spraw­dzić, biorąc pod uwagę kierunki zacho­dzą­cych w biblio­te­kar­stwie zmian.

Promocja książki i biblio­teki powinna nie tylko polegać na ich prezen­tacji, ale też edukować, dążyć do zrozu­mienia i akcep­tacji, czyli tworzyć prze­strzeń do działań.

CMS w biblio­te­kach : open sour­ce­’owe systemy zarzą­dzania treścią jako plat­forma reali­zacji usług biblio­tecz­nych / Dominik Miro­sław Piotrowski. – Toruń : Wydaw­nictwo Naukowe Uniwer­sy­tetu Miko­łaja Koper­nika, 2018.
Sygn. 165309

Systemy zarzą­dzania treścią (Content Mana­ge­ment Systems, CMS), zwłaszcza te o otwartym dostępie do kodu źródło­wego (open sour­ce­’owe), stanowią ważny element infra­struk­tury niezbędnej, aby mogło doko­nywać się tzw. otwarcie komu­ni­kacji, w tym komu­ni­kacji naukowej, lite­ra­tury naukowej, edukacji. CMS‑y wspie­rają rozwój komu­ni­kacji naukowej i otwartej nauki, a co za tym idzie, wszyst­kich orga­ni­zacji dzia­ła­ją­cych w tym obszarze […]. Systemy […] umoż­li­wiają groma­dzenie, zarzą­dzanie i publi­ko­wanie treści, a także budo­wanie rozwiązań charak­te­ry­stycz­nych dla Inter­netu drugiej gene­racji takich jak serwisy społecz­no­ściowe, plat­formy do e‑publikowania, pracy grupowej, orga­ni­zacji konfe­rencji, wirtu­al­nych wystaw itd. Obsługa cyfro­wych treści ma coraz większe znaczenie również z perspek­tywy bibliotek.

Z recenzji prof. dr hab. Jadwigi Woźniak-Kasperek

Archi­wi­styka cyfrowa : długo­ter­mi­nowa ochrona dzie­dzictwa nauki i kultury / Aneta Januszko-Szakiel. – Wyd. I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2017.
Sygn. 165442pb, 165443

Wbrew popu­larnym prze­ko­na­niom o dosko­na­łości i nieza­wod­ności nowo­cze­snej tech­no­logii cyfrowej, nie zapewnia ona trwa­łości zapisu danych, infor­macji i wiedzy. Coraz poważ­niejsze staje się zatem zagro­żenie utratą znacz­nych zasobów nauki i kultury, których cyfrowy zapis nie jest podda­wany odpo­wiednim zabiegom archi­wi­za­cyjnym. Świa­do­mość tego poważ­nego problemu nie jest jeszcze powszechna, ale dyskusje o jego rozwią­za­niach wśród specja­li­stów toczą się już od dłuż­szego czasu, a w wielu krajach już wypra­co­wano i na szeroką skalę wdro­żono skuteczne metody trwałej ochrony cyfro­wych zasobów, okre­ślanej mianem archi­wi­zacji cyfrowej. Jednak w Polsce kwestie te ciągle nie zostały syste­mowo i efek­tywnie rozwią­zane, a im większe stają się cyfrowe zasoby nauki i kultury, tym bardziej niepokoi brak takich rozwiązań.

Książka Anety Januszko-Szakiel dotyczy więc zagad­nienia złożo­nego i wiel­kiej wagi, które wymaga pilnych rozstrzy­gnięć w skali zarówno ogól­no­kra­jowej, jak i na szcze­blach lokal­nych. Szcze­gólnie cenne jest to, że Autorka podjęła w tej książce udaną próbę cało­ścio­wego spoj­rzenia na proble­ma­tykę archi­wi­styki cyfrowej, obej­mując nim zarówno dostępne metody, narzę­dzia tech­niczne, modele orga­ni­za­cyjne i uwarun­ko­wania prawne, jak i rozpo­znane w innych krajach skuteczne prak­tyki i modele działań, obecną sytu­ację w Polsce oraz własną propo­zycję dosto­so­wa­nych do niej rozwiązań.

Dodać też warto, że Autorka należy do wąskiego grona uzna­nych polskich specja­li­stów w dzie­dzinie archi­wi­zacji cyfrowej, co znaj­duje odzwier­cie­dlenie w wysokim poziomie mery­to­rycznym przed­sta­wio­nych w książce analiz i reko­men­dacji. Będzie to ważna, aktu­alna i bardzo potrzebna lektura dla biblio­te­karzy, archi­wi­stów i muze­al­ników oraz wszyst­kich tych, którzy zajmują się tworze­niem i zarzą­dza­niem kolek­cjami cyfro­wymi.

Z recenzji prof. dr hab. Barbary Sosiń­skiej-Kalaty

Nowe zasady oceny pracy nauczy­cieli biblio­te­karzy w roku szkolnym 2018/2019 : zmie­nione kryteria oceny, wpro­wa­dzenie systemu wskaź­ników oceny pracy / Agnieszka Kosiarz, Michał Kowalski. – Warszawa : Wiedza i Prak­tyka, copy­right 2018.
Sygn. 165673p

Od 1 wrze­śnia 2018 r. po raz pierwszy został wpro­wa­dzony obowiązek usta­lania oceny pracy z urzędu. Nowo­ścią jest wpro­wa­dzenie mecha­nizmu nada­ją­cego ocenie pracy charakter okre­sowy. Jeżeli nauczy­ciel nie będzie ubiegał się już o wyższy stopień awansu zawo­do­wego, ocena powinna być usta­lana co 3 lata, licząc od dnia uzyskania ostat­niego stopnia awansu zawo­do­wego.

Źródło: sbp​.pl wuj​.plwip​.pl.

Nowości w zbio­rach – sier­pień 2019 r.

Nowości w zbio­rach – sier­pień 2019 r.

Kreatyw­ność : mózg w dobie inno­wacji / Elkhonon Gold­berg ; prze­kład Anna i Marek Binde­rowie. – Wydanie I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, 2019.

Sygn. 166236

Życie w staro­żytnym Egipcie nie zmie­niło się zbytnio od powstania pira­midy Cheopsa do czasów pano­wania Ramzesa Wiel­kiego, czyli przez jakieś 1300 lat. W naszych czasach zaś spora część wiedzy nabytej na studiach przed dzie­się­cioma laty dziś jest już prze­sta­rzała.

Liczba nowości, z którymi mamy do czynienia nie tylko jako jednostki, lecz także jako społe­czeń­stwo, rośnie w galo­pu­jącym tempie.

W społe­czeń­stwie, w którym pano­wała stagnacja infor­ma­cyjna, a zmiany zacho­dziły z pręd­ko­ścią lodowca, stosun­kowo niewiele jedno­stek anga­żo­wało się w procesy twórcze; egzy­stencją zdecy­do­wanej więk­szości społe­czeń­stwa rządziła rutyna, która raz opano­wana wystar­czyła za drogo­wskaz do końca życia. Ale w społe­czeń­stwie, w którym wiedza i umie­jęt­ności odchodzą do lamusa, zanim zdążą stać się rutyną, prak­tycznie każdy czło­wiek staje się częścią procesu twór­czego: jeśli nawet sam nie tworzy orygi­nal­nych rozwiązań, to przy­naj­mniej wyko­rzy­stuje i włącza do swojego życia nowe idee, koncepcje i umie­jęt­ności. Czy taka tendencja wymaga od członków społe­czeń­stwa opar­tego na nowości innego wyko­rzy­sty­wania naszych zasobów neuro­nal­nych, mocy naszego mózgu? Czy to wpłynie na sposób, w jaki zmienia się z wiekiem nasz mózg? Elkhonon Gold­berg próbuje dowieść, że odpo­wiedź na te pytania praw­do­po­dobnie brzmi: „tak”.

Istnieje też druga strona medalu: tworzenie nowości. Jak rodzą się nowa­tor­skie idee? W dobie inno­wa­cyj­ności zrozu­mienie, w jaki sposób mózg czło­wieka prze­twarza nowość, staje się sprawą ogromnej wagi. Jako społe­czeń­stwo mamy dwojaką moty­wację, żeby odkryć mózgowe mecha­nizmy mierzenia się z nowo­ścią: chcemy bowiem dowie­dzieć się zarówno, jak jest konsu­mo­wana, jak i jak jest tworzona. Właśnie ta dwojaka moty­wacja była dla prof. Gold­berga impulsem do napi­sania tej książki.

Kultura, edukacja, tech­no­logia kształ­cenia : konteksty nowo­me­dialne / redakcja naukowa Wojciech Skrzy­dlewski ; [autorzy Agnieszka Cybal-Michalska, Zbyszko Melosik, Tomasz Goban-Klas, Stani­sław Dylak, Krzysztof Wawrzy­niak, Wojciech Skrzy­dlewski, Janusz Morbitzer, Wacław Stry­kowski, Tadeusz Lewo­wicki, Marta Wrońska, Stefan Kwiat­kowski, Natalia Walter, Paweł Topol, Kazi­mierz Wenta, Mariusz Bara­nowski, Szymon Nożyński, Jacek Pyżalski]. – Poznań : Wydaw­nictwo Naukowe Uniwer­sy­tetu im. Adama Mickie­wicza, 2018.

Sygn. 166237

Media są istotnym skład­ni­kiem kultury, edukacji, funk­cjo­no­wania społecz­nego, rynku pracy i demo­kracji. Książka, którą odda­jemy w ręce czytel­ników, poświę­cona jest tema­tyce zwią­zanej z proce­sami wyra­żania, komu­ni­ko­wania i eduko­wania, w których media pełnią znaczące role. Naukowe docie­kania ukazu­jące związki mediów z kulturą, edukacją i funk­cjo­no­wa­niem społecznym w polskiej prze­strzeni akade­mic­kiej mają bogatą tradycję. W obrębie nauk o edukacji dawno dostrze­żono, że media mogą pełnić wielo­rakie funkcje eduka­cyjne, wspo­magać procesy akwi­zycji wiedzy, stanowić efek­tywne i atrak­cyjne źródła wiedzy. Nowe media na naszych oczach stają się nie tylko dzie­dziną narzędzi inte­lek­tu­al­nych, wyko­rzy­sty­wa­nych w tworzeniu struktur wiedzy, ale przede wszystkim nową, ogól­no­świa­tową domeną komu­ni­ko­wania, edukacji, funk­cjo­no­wania zawo­do­wego i demo­kracji.

Treść książki zgru­po­wana jest wokół kilku obszarów. Pierwszy z nich dotyczy ukazania proble­ma­tyki nowych mediów w globalnym, kultu­rowym, tech­no­lo­gicznym i eduka­cyjnym charak­terze. Drugi, to wielo­aspek­towe spoj­rzenie na peda­go­gikę i edukację medialną w perspek­tywie dorobku polskiej myśli peda­go­gicznej. Trzeci, ukazuje różno­rodne konteksty kultu­ro­wych, eduka­cyj­nych i społecz­nych zasto­sowań nowych mediów.

Zamiesz­czone w mono­grafii teksty są pióra znawców proble­ma­tyki; podsu­mo­wują aktu­alne docie­kania naukowe, ukazują nowa­tor­skie rozwią­zania, budzą refleksje, z drugiej strony, otwie­rają obszary nowych, inte­re­su­ją­cych rozważań o dużym poten­cjale teore­tycznym i prak­tycznym oraz wska­zują kierunki nowa­tor­skich badań.

Ja w świecie kultury i rozrywki : mój czas wolny / [opra­co­wanie mery­to­ryczne i graficzne Ewa Świę­cicka]. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Harmonia – Grupa Wydaw­nicza Harmonia, 2019.

Sygn. 166238, 166239

Mate­riały eduka­cyjne dla uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną” to seria książek opra­co­wana na podstawie Rozpo­rzą­dzenia Mini­stra Edukacji Naro­dowej z dnia 14 lutego 2017 r. Będzie ona pomocna dla nauczy­cieli i tera­peutów podczas reali­zacji treści nauczania i wycho­wania zawar­tych w podstawie progra­mowej. W tej książce przed­sta­wiono zagad­nienia doty­czące działów „Ja w świecie kultury i rozrywki” oraz „Mój czas wolny”. Do ich omówienia wyko­rzy­stano zdjęcia. Na stro­nach parzy­stych znaj­dują się foto­grafie dla ucznia. Na stro­nach niepa­rzy­stych – pytania, które czyta nauczy­ciel, tera­peuta lub rodzic. Pierwsze pytania dotyczą zdjęcia. Kolejne poma­gają zdobyć lub utrwalić dodat­kowe wiado­mości i umie­jęt­ności zwią­zane z omawianym tematem. Ostatnie pytania dotyczą doświad­czeń ucznia. Pod pyta­niami umiesz­czono ćwiczenia dla dziecka, dzięki którym ma ono utrwalić zdobyte infor­macje.

Budo­wanie własnej tożsa­mości / [opra­co­wanie mery­to­ryczne i graficzne Ewa Świę­cicka]. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Harmonia – Grupa Wydaw­nicza Harmonia, 2019.

Sygn. 166240

Mate­riały eduka­cyjne dla uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną” to seria książek opra­co­wana na podstawie Rozpo­rzą­dzenia Mini­stra Edukacji Naro­dowej z dnia 14 lutego 2017 r. Będzie ona pomocna dla nauczy­cieli i tera­peutów podczas reali­zacji treści nauczania i wycho­wania zawar­tych w podstawie progra­mowej. W tej książce przed­sta­wiono zagad­nienia doty­czące działu „Budo­wanie własnej tożsa­mości”. Do ich omówienia wyko­rzy­stano zdjęcia. Na stro­nach parzy­stych znaj­dują się foto­grafie dla ucznia. Na stro­nach niepa­rzy­stych – pytania, które czyta nauczy­ciel, tera­peuta lub rodzic. Pierwsze pytania dotyczą zdjęcia. Kolejne poma­gają zdobyć lub utrwalić dodat­kowe wiado­mości i umie­jęt­ności zwią­zane z omawianym tematem. Ostatnie pytania dotyczą doświad­czeń ucznia. Pod pyta­niami umiesz­czono ćwiczenia dla dziecka, dzięki którym ma ono utrwalić zdobyte infor­macje.

Bądź bezpieczny w cyfrowym świecie : poradnik bezpie­czeń­stwa IT dla każdego / Marcin Piele­szek. – Warszawa : Wydaw­nictwo Helion, ©2019.

Sygn. 166245, 166246

Więk­szość z nas nie jest w stanie wyobrazić sobie dnia bez inter­netu. Dostęp do infor­macji, kontakt ze znajo­mymi, zakupy w sieci, prze­lewy online, wirtu­alna edukacja… Nowy, wspa­niały świat wszech­obecnej tech­no­logii, która oferuje nieogra­ni­czone możli­wości. Niestety, w świecie tym obecni są nie tylko ludzie prawi. Sieć, a wraz z nią my sami, coraz częściej pada ofiarą nieuczci­wych członków cyfrowej społecz­ności. Z miesiąca na miesiąc rośnie liczba prze­stępstw doko­ny­wa­nych w inter­necie. Poja­wiają się programy, które para­li­żują całe firmy, orga­ni­zacje, insty­tucje itd., nara­żając je na bardzo dotkliwe straty. Zwykli ludzie tracą pieniądze jako ofiary wyłu­dzeń lub po prostu włamań na konta bankowe.

Nasze cyfrowe bezpie­czeń­stwo w znacznej mierze zależy od nas samych. To użyt­kownik tech­no­logii powi­nien uważać na swoje zacho­wania w wirtu­alnym świecie. Jest on przy­jazny, pod warun­kiem prze­strze­gania pewnych zasad. O tym, jakie to zasady, Czytelnik dowie się z tej książki. Napi­sanej przez zawo­do­wego infor­ma­tyka przy­stępnym, zrozu­miałym języ­kiem. Prze­zna­czonej dla każdego, kto korzysta z inter­netu w pracy i poza nią – słuchając muzyki, rozma­wiając ze znajomym na czacie, czy szukając prze­pisu na ciasto. Poza wiedzą teore­tyczną, poradnik wska­zuje prak­tyczne narzę­dzia – zwykle darmowe – dzięki którym można szybko podnieść poziom swojego cyfro­wego bezpie­czeń­stwa. Prze­zna­czone są one dla powszechnie używa­nych systemów, takich jak Windows na kompu­terze i Android na urzą­dzeniu mobilnym.

Widzę, słyszę, czuję… : zabawy akty­wi­zu­jące zmysły kilku­latków / Aneta Winczewska. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Harmonia – Grupa Wydaw­nicza Harmonia, 2019.

Sygn. 166263

Czytel­nicy znajdą w tej książce fabu­la­ry­zo­wane zabawy, które ułatwiają inte­gro­wanie doznań zmysło­wych dzieci z defi­cy­tami rozwo­jo­wymi. Mogą one zachęcić kilku­latków do ilustro­wania ruchem narracji nauczy­ciela oraz twór­czego prze­twa­rzania „dostar­cza­nych” im bodźców odbie­ra­nych poszcze­gól­nymi zmysłami. Zapre­zen­to­wany mate­riał nie jest alter­na­tywą dla rozwiązań stoso­wa­nych przez specja­li­stów metody inte­gracji senso­rycznej, lecz jest ich twórczą inter­pre­tacją. Publi­kacja adre­so­wana jest przede wszystkim do nauczy­cieli edukacji wcze­snosz­kolnej i przed­szkolnej, peda­gogów i wolon­ta­riuszy pracu­ją­cych w świe­tli­cach tera­peu­tycz­nych oraz studentów, którzy w przy­szłości zamie­rzają prowa­dzić zajęcia prze­zna­czone dla kilku­latków. Zamiesz­czone pomysły mogą wyko­rzy­stywać także rodzice podczas domo­wych ćwiczeń, które mają wspo­magać rozwi­janie spraw­ności ich własnych dzieci.

Wycieczki i imprezy szkolne według nowych zasad : orga­ni­zacja, doku­men­tacja, terminy / [Małgo­rzata Celuch, Dariusz Skrzyński, Bożena Winczewska]. – Stan prawny 1 czerwca 2018. – Warszawa : Oświata Grupa Wydaw­nicza – Wydaw­nictwo Wiedza i Prak­tyka, copy­right 2019.

Sygn. 166265

W roku szkolnym 2018/2019 szkoły i placówki orga­ni­zują wycieczki oraz imprezy na nowych zasa­dach.

Książka „Wycieczki i imprezy szkolne według nowych zasad. Orga­ni­zacja, doku­men­tacja, terminy“ to kompen­dium wiedzy, dzięki któremu każdy dyrektor i nauczy­ciel zyska pewność, że reali­zuje swoje obowiązki zgodnie z prawem i właściwie je doku­men­tuje.

Ponadto Czytelnik zyska gotowe proce­dury w razie wystą­pienia nieprze­wi­dzianej sytu­acji podczas wycieczki, jak np. spoży­wanie alko­holu przez uczniów, kradzież, pobicie. Ponadto w książce publi­ku­jemy odpo­wiedzi na najczęstsze pyta­naia doty­czące orga­ni­zacji imprez i wycie­czek.

Edukacja i uczenie się : 16 najwięk­szych mitów / Jeffrey D. Holmes ; prze­kład Ewa Czer­niawska. – Wydanie I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN SA, 2019.

Sygn. 166290, 166291

Zachęcam wszyst­kich – nauczy­cieli, pracow­ników oświaty, dzien­ni­karzy, uczniów, rodziców itd. – aby żądali od ludzi powta­rza­ją­cych okre­ślone opinie na temat edukacji wska­zania odwołań do konkret­nych, dostęp­nych i recen­zo­wa­nych prac badaw­czych.

Niepew­ność jest niewy­godna. Ale pewność jest absur­dalna.“ Wolter

 • Czy ludzie potrafią prawi­dłowo ocenić, ile umieją?
 • Czy istnieje wiele różnych inte­li­gencji?
 • Czy prezen­tacje multi­me­dialne ułatwiają zdoby­wanie wiedzy?
 • Czy powta­rzanie to skuteczna metoda uczenia się?
 • Czy stoso­wanie nagród sprzyja, czy prze­szkadza w zdoby­waniu wiedzy?
 • Czy osoby mające wysoką samo­ocenę uczą się lepiej?

Jeffrey D. Holmes przyj­rzał się szes­nastu powszechnie podzie­lanym prze­ko­na­niom na temat naby­wania wiedzy. By jedno­znacznie rozstrzy­gnąć o ich naukowej wartości, zebrał impo­nu­jącą liczbę danych z lite­ra­tury naukowej i dokonał ich wnikliwej oraz krytycznej analizy. Rozpra­wiając się z silnie ugrun­to­waną wiedzą potoczną, autor poka­zuje jedno­cze­śnie, jak zachować kryty­cyzm wobec nauko­wych i pseu­do­nau­ko­wych donie­sień.

Ewalu­acja eduka­cyjna : społeczne światy ewalu­atorów / Justyna Nowot­niak. - Wydanie I. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza Impuls, 2019.

Sygn. 166292, 166293

Prezen­to­wana publi­kacja skupia się na zagad­nieniu ewalu­acji (w szcze­gól­ności ewalu­acji eduka­cyjnej), które na świecie syste­ma­tycznie zyskuje na znaczeniu, zwięk­szając wpływ na dzia­łania podej­mo­wane w poli­tyce publicznej. Bezpo­średnio wynika to ze wzra­sta­ją­cego nacisku na efek­tyw­ność, traf­ność aloko­wania środków i odpo­wie­dzial­ność działań insty­tucji publicz­nych, także w systemie oświaty. Rola ewalu­acji łączy się z potrzebą budo­wania stra­tegii rozwoju w różnych dzie­dzi­nach życia społecz­nego i zabez­pie­cza­niem inte­resu publicz­nego.

Przed­mio­tami badania są ewalu­acja wewnętrzna (zbudo­wana na funda­mencie teore­tycznym auto­ewa­lu­acji) i prowa­dzący ją w polskich szko­łach nauczy­ciele, odgry­wa­jący rolę ewalu­atorów. Głów­nymi celami uczy­niono opis ich społecz­nych światów i próbę rekon­strukcji prze­biegu procesu stawania się ewalu­atorem.

Adre­sa­tami książki są wszyscy zain­te­re­so­wani ewalu­acją eduka­cyjną – zarówno ci, którzy oprócz ustaleń teore­tycz­nych poszu­kują także kolej­nych empi­rycz­nych odsłon tego zagad­nienia, jak i ci, dla których jest to początek podróży do „stacji ewalu­acja”. Inspi­rację odnajdą w niej również nauczy­ciele wszyst­kich etapów eduka­cyj­nych, którzy podej­mują dzia­łania anali­tyczno-badawcze w ramach swojej prak­tyki zawo­dowej.

Pokonać dysleksję : nowy, kompletny, oparty na bada­niach nauko­wych program dla osób z zabu­rze­niami czytania na każdym poziomie / Sally Shay­witz ; redakcja mery­to­ryczna: Grażyna Kraso­wicz-Kupis ; prze­kład: Karol Jaro­szewski. – Wydanie I. – Gdańsk : Harmonia Univer­salis – Grupa Wydaw­nicza Harmonia, 2019.

Sygn. 166306, 166307

Książka przed­stawia najnowsze usta­lenia badaczy doty­czące zabu­rzeń czytania oraz metody, które – w połą­czeniu z ciężką pracą i odpo­wiednią pomocą – pozwolą pokonać problemy zwią­zane z dysleksją. Rodzice i nauczy­ciele znajdą tu przy­datne infor­macje o trud­no­ściach w czytaniu zarówno u dzieci, jak i osób doro­słych:

 • wyja­śnienie, czym jest dysleksja i dlaczego niektóre utalen­to­wane osoby czytają powoli i z trudem;
 • wska­zówki, jak rozpo­znać dysleksję u przed­szko­laków, uczniów, młodych osób doro­słych i doro­słych, a także jak wybrać najlepszą szkołę dla dziecka z dysleksją i efek­tywnie współ­pra­cować z jego nauczy­cielem;
 • ćwiczenia, które akty­wi­zują obszary mózgu odpo­wie­dzialne za czytanie;
 • domowy 20-minu­towy program popra­wia­jący umie­jęt­ność czytania;
 • sposoby na wzmoc­nienie poczucia wartości u dziecka i wyko­rzy­stanie jego mocnych stron;
 • sylwetki znanych osób, które poko­nały ogra­ni­czenia dysleksji.

Książka otrzy­mała nagrody Margot Marek Book Award, przy­znaną przez Inter­na­tional Dyslexia Asso­cia­tion, oraz Ken Book Award, przy­znaną przez National Alliance for the Mentally Ill.

Program nauczania wycho­wania fizycz­nego dla liceum, tech­nikum oraz bran­żowej szkoły I i II stopnia „Aktyw­ność fizyczna i zdrowie“ : dla III etapu edukacji wraz z rocz­nymi – tema­tycz­nymi planami pracy i przed­mio­towym systemem oceniania : z przy­kładem zajęć do wyboru w systemie 1 + 2 / Krzysztof Warchoł. – Rzeszów : Wydaw­nictwo Oświa­towe Fosze, 2019.

Sygn. 166310, 166311

Opra­co­wanie programu nauczania wycho­wania fizycz­nego dla liceum ogól­no­kształ­cą­cego, tech­nikum i bran­żowej szkoły I i II stopnia jest konty­nu­acją autora w odnie­sieniu do dwóch wydań programu nauczania (2017, 2018) dla ośmio­let­niej szkoły podsta­wowej. Zarówno pierwsze, jak i drugie wydanie programu (rozsze­rzone i uzupeł­nione) zostało bardzo dobrze przy­jęte przez środo­wisko nauczy­cieli wycho­wania fizycz­nego w całej Polsce. Zatem warto przed­stawić autorską propo­zycję programu nauczania wycho­wania fizycz­nego w szko­łach ponad­pod­sta­wo­wych, który będzie z jednej strony uwzględ­niał wszystkie zapisy nowej podstawy progra­mowej, a z drugiej dawał rękojmię odpo­wied­niego przy­go­to­wania młodzieży szkół śred­nich do aktyw­ności fizycznej w życiu doro­słym oraz świa­domej troski o własne i innych zdrowie.

Program zawiera szcze­gó­łowe plany pracy dydak­tyczno-wycho­waw­czej opra­co­wane w ujęciu wyni­kowym i tema­tycznym. Każda jednostka lekcyjna ma sfor­mu­ło­wany temat, jak również zakres kompe­tencji społecz­nych, umie­jęt­ności i wiado­mości, które powinny zostać prze­ka­zane, nauczone i utrwa­lone. Liczba godzin i termin reali­zacji wynika tylko z ogól­nych założeń i zasad plano­wania procesu wycho­wania fizycz­nego. Każdy nauczy­ciel, uczący wycho­wania fizycz­nego według niniej­szego programu, może w sposób indy­wi­du­alny planować liczbę godzin i termin reali­zacji treści kształ­cenia i wycho­wania fizycz­nego zawar­tych w programie. W programie są też dwa dodat­kowe roczne plany pracy dydak­tyczno-wycho­waw­czej dla klasy I liceum i tech­nikum oraz klasy I bran­żowej szkoły I i II stopnia z uwzględ­nie­niem zajęć w systemie klasowo-lekcyjnym i tzw. zajęć do wyboru przez ucznia, czyli nauczania wycho­wania fizycz­nego w systemie 1+2.

Recepcja mediów przez młodzież i osoby dorosłe / pod redakcją Barbary Boniec­kiej, Anny Granat. – Lublin : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Marii Curie-Skło­dow­skiej, 2019.

Sygn. 166313, 166314

Piąty tom z serii „Recepcja mediów” jest poświę­cony wpły­wowi prze­kazów praso­wych, radio­wych, tele­wi­zyj­nych i inter­ne­to­wych na młodzież oraz osoby dorosłe. Né tę grupową mono­grafię skła­dają się: czter­na­ście autor­skich tekstów, wydruki i i płyta z plikami z inter­ne­towej publi­kacji Fundacji „Nowo­czesna Polska” w celu popu­la­ry­zacji edukacji medialnej. Chodzi przede wszystkim o to, aby ułatwić Czytel­nikom korzy­stanie z Kata­logu kompe­tencji medial­nych i infor­ma­cyj­nych oraz ze scena­riuszy lekcji w każdym miejscu, w którym nie mają dostępu do Inter­netu. […]

Tom piąty „Recepcji mediów” jest ostatnią z serii mono­grafią wielo­au­torską doty­czącą zagad­nienia badań audy­to­ryj­nych, ujmu­jącą aspekt odbioru w odnie­sieniu do kolej­nych grup wieko­wych, dlatego został prze­zna­czony nie tylko dla badaczy recepcji treści ze środków maso­wego prze­kazu, ale także dla odpo­wied­niego pod tym względem środo­wiska uczniow­skiego, studenc­kiego i nauczy­ciel­skiego.

Źródło :

www​.pwn​.pl
www​.press​.amu​.edu​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.helion​.pl
www​.fabry​ka​wiedzy​.com
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.fosze​.pl
www​.wydaw​nictwo​.umcs​.eu

Nowości dla biblio­te­karzy i nie tylko…

Nowości dla biblio­te­karzy i nie tylko…

Niety­powi użyt­kow­nicy bibliotek : poradnik psycho­lo­giczny / Bożena Karzewska. – Wyd. I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2018.
Sygn. 164553pb, 164700

Książka ma charakter porad­ni­kowy. Autorka w 11 rozdzia­łach przed­stawia na podstawie lite­ra­tury i własnych doświad­czeń problemy dzieci z różnymi zabu­rze­niami (ADHD, dysleksja, dysgrafia, zabu­rzenia osobo­wości: nerwica, nadpo­bu­dli­wość, nieśmia­łość, nieprzy­sto­so­wanie społeczne. Omawia specy­fikę pracy z niety­po­wymi użyt­kow­ni­kami biblio­teki. Zwraca uwagę na kontakt biblio­te­karza z takimi czytel­ni­kami, sposoby postę­po­wania, ich pozy­ski­wanie jako stałych odbiorców biblio­teki. Porusza też problem stereo­typu, wize­runku biblio­te­karza w społe­czeń­stwie i zjawisko aser­tyw­ności, które może pomóc w zwal­czaniu nega­tyw­nego postrze­gania tej grupy zawo­dowej. Lektura dla każdego biblio­te­karza!

Info­mor­foza : zarzą­dzanie infor­macją w nowych mediach / Maria Nowina Konopka. – Kraków : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego, copy­right 2017.
Sygn. 165034pb, 165035

Info­mor­foza jest niekwe­stio­no­wanym faktem społecznym. To proces, który prezen­tuje wewnętrzną dyna­mikę, jest otwarty, ukazuje znaczenie wielu nowych elementów (np. komer­cja­li­zacji inter­netu, geografii prze­pływu infor­macji, kurczą­cego się pola wolności i zwięk­sza­ją­cego się zakresu kontroli w inter­necie), a także mecha­ni­zmów dotych­czas badawczo nieroz­po­zna­nych, niezdia­gno­zo­wa­nych. Bezdy­sku­syjnie wymaga on pogłę­bio­nego oglądu badaw­czego, co w recen­zo­wanej pracy zostało zreali­zo­wane w stopniu zaawan­so­wanym i wysoce zado­wa­la­jącym z nauko­wego punktu widzenia.
z recenzji prof. dr hab. Teresy Sasiń­skiej-Klas

Śmierć w lite­ra­turze dzie­cięcej i młodzie­żowej / pod redakcją Kata­rzyny Slany. – Wyd. I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2018.
Sygn. 165081, 165082

Mono­grafia zaty­tu­ło­wana „Śmierć w lite­ra­turze dzie­cięcej i młodzie­żowej“ poświę­cona została prze­mi­janiu jako jednemu z kluczo­wych tematów egzy­sten­cjal­nych obec­nych w lite­ra­turze kiero­wanej do niedo­ro­słych odbiorców. Odna­leźć go można m.in. w koły­san­kach, baśniach klasycz­nych i lite­rac­kich, porad­ni­kach konso­la­cyj­nych, XIX-wiecz­nych naucz­kach spod znaku czarnej peda­go­giki i powiast­kach ku prze­strodze, a także w powie­ściach powsta­łych u końca XIX wieku i na początku wieku XX.

Publi­kacja ozna­czona numerem 11 w serii Lite­ra­tura dla Dzieci i Młodzieży – studia.

Multi­bi­blio­te­kar­stwo : praca zbio­rowa / pod redakcją Mai Wojcie­chow­skiej. – Wyd. I. – Warszawa : Wydaw­nictwo SBP, 2018.
Sygn. 165149pb, 165150

Biblio­teka to dzisiaj insty­tucja wielo­wy­mia­rowa. Z jednej strony, jak od wieków, gromadzi i pielę­gnuje zbiory w ich trady­cyjnym wymiarze, z drugiej zaś nadą­żając za wielo­aspek­to­wymi prze­obra­że­niami społe­czeń­stwa, stara się oferować zupełnie nowe formy usług. Niniejsza publi­kacja stanowi konty­nu­ację dyskusji toczącej się w mediach oraz facho­wych publi­ka­cjach, na temat roli i funkcji bibliotek w zmie­nia­jącym się otoczeniu społecznym. Autorzy tekstów – prak­tycy oraz przed­sta­wi­ciele środo­wisk nauko­wych – podej­mują tematy zwią­zane z zagad­nie­niami multi­me­diów, multi­kul­tu­ro­wości, marke­tingu i wielo­aspek­towej edukacji. Pier­wiast­kiem wspólnym tych rozważań jest wielo­wy­mia­ro­wość usług biblio­tecz­nych i samej biblio­teki, jako insty­tucji, która inte­gruje różne grupy czytel­ników (w tym mniej­szości naro­dowe, etniczne, wyzna­niowe, świa­to­po­glą­dowe itp.), oferując im nowe narzę­dzia pracy, nauki i rozrywki. W książce poja­wiają się takie zagad­nienia jak: blended lear­ning i e‑learning jako metody edukacji czytel­nika, stan­dardy opisu i dystry­bucji obiektów cyfro­wych, tworzenie i zarzą­dzanie multi­me­diami, multi­media w pracy z użyt­kow­ni­kami niepeł­no­spraw­nymi, oferta bibliotek dla mniej­szości naro­do­wych, czytelnik jako prosu­ment, rola perso­nelu biblio­tecz­nego w rozwoju biblio­teki, w tym jego dobór, kształ­cenie, rozwi­janie pasji i talentów.

Źródło:
sbp​.pl
wuj​.pl

Pole­cane nowości w zbio­rach – czer­wiec

Pole­cane nowości w zbio­rach – czer­wiec

Sztuka oceniania : moty­wo­wanie uczniów do rozwoju / Bożena Kubi­czek. – Wydanie pierwsze. – Opole : Wydaw­nictwo Nowik, 2018.
Sygn. 164769

W ocenianiu szkolnym, które jest przed­miotem rozważań niniej­szej publi­kacji, nie można pozwolić na subiek­ty­wizm oceny, choć jedno­cze­śnie też nie można się od niego całko­wicie uwolnić. Ocenianie szkolne jest lub raczej powinno być głównym narzę­dziem moty­wacji. Od umie­jęt­ności nauczy­ciela zależy, czy takim narzę­dziem się stanie, czy wzmac­niać będzie moty­wację zewnętrzną wyra­ża­jącą się w uczeniu dla stopni, czy moty­wację wewnętrzną wyra­ża­jąca się w uczeniu dla własnego rozwoju i zwią­zanej z tym satys­fakcji.[…]
Ocenianie to funda­men­talne narzę­dzie moty­wacji w procesie uczenia się ucznia. Jeśli spełnić ma swoją diagno­styczną i kształ­tu­jącą funkcję i przy­czynić się do peł­nego wyko­rzy­stania i rozwoju poten­cjału każdego ucznia, musi być prowa­dzone z uwzględ­nie­niem prawi­dło­wości, które mu towa­rzyszą. Od nauczy­ciela zależy, jakie de facto funkcje będzie speł­niać w procesie edukacji szkolnej, czy stanie się narzę­dziem służącym głównie klasy­fi­kacji ucznia i uczyć go będzie stra­tegii prze­trwania czy wzbu­dzać będzie moty­wację wewnętrzną, wyra­ża­jącą się w goto­wości ucznia do pozna­wania siebie i swoich możli­wości, samo­dziel­nego plano­wania ich rozwoju i pono­szenia za ten rozwój odpo­wie­dzial­ności. Ocenianie to zadanie nie­łatwe. Stawia przed nauczy­cielem szereg trud­ności, dyle­matów i wyzwań. Zmusza do rozpo­zna­wania i poko­ny­wania mecha­ni­zmów zakłó­ca­ją­cych proces poznawczy, a więc i ocenę.[…]

Wielka księga wartości : opowia­dania o szcze­rości, tole­rancji i innych ważnych spra­wach / Teresa Blanch, Anna Gasol. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Wydaw­nictwo Nasza Księ­garnia, 2018.
Sygn. 164770

Wielka księga wartości“ to szes­na­ście niezwy­kłych opowieści, dzięki którym nauczymy się stawiać czoła trudnym sytu­acjom i szukać ich rozwią­zania. Dowiemy się, na czym pole­gają tole­rancja, uprzej­mość, soli­dar­ność, szcze­rość oraz empatia i jakie mają znaczenie w życiu każdego czło­wieka. Odkry­jemy też, jak ważne jest akcep­to­wanie siebie.
To książka, którą można czytać bez końca. To książka, która uczy nas zrozu­mienia i empatii. To książka, która poka­zuje, jak żyć.
Prze­pięknie zilu­stro­wana „Wielka księga wartości“ pomoże również doro­słym, którzy chcie­liby w przy­stępny sposób opowie­dzieć dzie­ciom, czym kierować się w życiu.

Uzależ­nienia beha­wio­ralne / Iwona Grze­go­rzewska, Lidia Cier­piał­kowska. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, 2018.
Sygn. 165069, 165070p

Zanim Czytelnik przej­dzie do analizy zapre­zen­to­wa­nych w publi­kacji różnych form uzależ­nień beha­wio­ral­nych, warto na chwilę zatrzymać się przy tym, robiącym furorę pojęciu, wska­zując, że należy ono do najmłod­szego, jakimi w naukach społecz­nych operują psycho­logia, psychia­tria i peda­go­gika. Przyj­mu­jemy zatem, że do tej grupy zali­czać będziemy tego typu zacho­wania ryzy­kowne czło­wieka, które wywo­łują syndrom uzależ­nienia psychicz­nego, a nie są zwią­zane z używa­niem żadnej substancji chemicznej. Przyj­mu­jemy zatem, że uzależ­nienia beha­wio­ralne należą do szko­dli­wych (najczę­ściej psychicznie, ale i fizycznie) zachowań kompul­syw­nych, opie­ra­ją­cych się na przy­musie okre­ślo­nego postę­po­wania bez względu na świa­do­mość i dotkli­wość wywo­ły­wa­nych szkód.
Omawiane w publi­kacji uzależ­nienia okre­ślane są jako beha­wio­ralne, a więc inne niż znane powszechnie uzależ­nienia chemiczne (np. narko­tyki, dopa­lacze, alkohol, leki, niko­tyna) i najczę­ściej zalicza się do nich: zabu­rzenia jedzenia (bulimia, obżar­stwo, anoreksja), zaku­po­ho­lizm, sekso­ho­lizm, hazard, uzależ­nienie od tech­no­logii cyfro­wych, praco­ho­lizm, wizu­ali­zacje (np. uzależ­nienie od operacji i zabiegów plastycz­nych, a także upięk­szania ciała), tano­reksję i bigo­reksję.

Wybrane metody jako­ściowe w bada­niach peda­go­gicz­nych. Cz. 1 / Magda­lena Ciechowska, Maria Szymańska. – Wydanie 2. uzupeł­nione. – Kraków : Wydaw­nictwo Naukowe Akademii Igna­tianum, 2018.
Sygn. 165076p, 164077

Publi­kacja stanowi inte­re­su­jące i poży­teczne wpro­wadzenie do wybra­nych metod i technik badań jako­ścio­wych. Godna uwagi jest wytrwa­łość autorek w dążeniu do prze­ka­zania i uporząd­ko­wania wiedzy o wybra­nych meto­dach jako­ścio­wych, które mogą być przy­datne w bada­niach peda­go­gicz­nych. Na podkre­ślenie zasłu­guje też to, że autorki wobec niewy­star­cza­ją­cego oświe­tlenia wielu zagad­nień w polskiej lite­ra­turze naukowej sięgnęły do licz­nych publi­kacji zagra­nicz­nych, przy­ta­czając z nich usta­lenia defi­ni­cyjne, klasy­fi­kacje, różne sposoby uzasad­nień i inter­pretacji.
Książka zawiera wiele nowej wiedzy o bada­niach jako­ścio­wych, wiedzy uporząd­ko­wanej, przy­datnej w pracach badaw­czych nauczy­cieli i studentów. Mam więc nadzieję, że publi­kacja autor­stwa Magda­leny Ciechow­skiej i Marii Szymań­skiej będzie stanowić warto­ściową lekturę dla licz­nych czytel­ników.
Z recenzji prof. dr. hab. Miro­sława J. Szymań­skiego

Świat wartości jako trzecie środo­wisko istnienia czło­wieka / Bożenna Sztumska, Janusz Sztumski. – Kato­wice : „Śląsk“ Wydaw­nictwo Naukowe, 2018.
Sygn. 165083, 165084

W złożonym procesie wery­fi­kacji i asymi­lacji dzie­dzi­czo­nych wartości oraz w procesie ich wzbo­ga­cania przez tworzenie nowych uczest­niczą zarówno rozum, jak i uczucia ludzkie. Dlatego ludzie akcep­tują, przej­mują i tworzą nie tylko te wartości, które wska­zuje im rozum, ale również takie, które spra­wiają im przy­jem­ność lub się im podo­bają, choć są irra­cjo­nalne lub wywodzą się ze skłon­ności do myślenia ukie­run­ko­wa­nego życze­niami. W zależ­ności od konkretnej sytu­acji życiowej i wyni­ka­ją­cych z niej potrzeb, ludzie podchodzą do wartości zarówno w sposób racjo­nalno-prag­ma­tyczny, jak i irra­cjo­nalno-utopijny. Tworząc i przyj­mując rozmaite wartości, kierują się więc w jednych sytu­acjach trzeźwą kalku­lacją, a w innych doraź­nymi pragnie­niami lub wska­za­niami, np. reklamy czy też mody. […]
Ze Wstępu

Edus­fera jako holi­styczna kate­goria peda­go­giki ogólnej : zarys idei / Roman Schulz. – Wydanie I. – Kraków : Impuls, 2018.
Sygn. 165090, 165091

W niniej­szym studium rozważa się potrzebę oraz możli­wość wzbo­ga­cenia ogółu dotych­cza­so­wych terminów desy­gnu­ją­cych całość zjawisk eduka­cyj­nych w społe­czeń­stwie przez pojęcie edus­fery.

W ramach tak okre­ślo­nego projektu doko­nuje się – w trybie analizy koncep­tu­alnej – dwuwy­mia­rowej charak­te­ry­styki dzie­dziny edukacji: jako części systemu socjo­kul­tu­ro­wego oraz jako odrębnej całości kultu­rowej.

Zasto­so­wanie obydwu tych perspektyw wydaje się przy­datne (a może nawet niezbędne) do pełnego okre­ślenia statusu zjawisk eduka­cyj­nych.

Animacja kultury w perspek­tywie peda­go­gicznej : studia i szkice / Dariusz Kubi­nowski, Urszula Lewar­to­wicz. – Wydanie I. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 165110, 165111

Główną wartość książki Dariusza Kubi­now­skiego i Urszuli Lewar­to­wicz upatruję w tym, iż w sposób syste­ma­tyczny prezen­tuje ona stan refleksji na temat animacji kultury w Polsce po 1989 roku. Porząd­kuje to, co funk­cjo­nuje w dużej mierze w postaci rozpro­szo­nych arty­kułów, i dzięki temu jest pomocna w ocenie tej dzie­dziny, może stać się również punktem wyjścia do posta­wienia dalszych pytań. […] Cel główny, czyli zdanie relacji ze stanu badań nad animacją, w moim prze­ko­naniu w pełni udało się osią­gnąć. Czytając książkę, można się prze­konać, że jest ona zgodna z tym, co jest podno­szone i co się twierdzi na temat animacji w nurcie inspi­ro­wanym przez peda­go­gikę kultury. Świadczy o tym już sama struk­tura publi­kacji, w której w kolej­nych rozdzia­łach omówione są najczę­ściej podno­szone i dysku­to­wane zagad­nienia, a także odpo­wiednio dobrana, szeroka lite­ra­tura przed­miotu.
Z recenzji dr hab. Ewy Bobrow­skiej

Ewalu­acja społeczna w edukacji / Sylwia Jaskuła. – Wydanie I. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 165129, 165130

Książka jest wyni­kiem wielo­let­nich prac nad teore­tycznym i prak­tycznym modelem ewalu­acji społecznej, która znaj­duje zasto­so­wanie w edukacji; może być także prowa­dzona na wszyst­kich innych obsza­rach w stosunku do przed­miotów, które mogą być podda­wane bada­niom ewalu­acyjnym. Zapro­po­no­wany model ewalu­acji przez wiele lat był wdra­żany i prak­ty­ko­wany przez autorkę w licz­nych podej­mo­wa­nych przez nią bada­niach ewalu­acyj­nych, wpro­wa­dzając do nich elementy uspo­łecz­nienia, dialogu i party­cy­pacji różno­rod­nych grup społecz­nych, będą­cych pośrednio bądź bezpo­średnio uczest­ni­kami badań ewalu­acyj­nych lub grup i insty­tucji zain­te­re­so­wa­nych wyni­kami ewalu­acji.
Książka jest próbą wska­zania poten­cjałów ewalu­acji w jej uspo­łecz­nionym modelu; jest także próbą nakre­ślenia potrzeb wdro­żenia tego typu ewalu­acji, który w swoich zało­że­niach nawią­zuje do doświad­czeń peda­go­gicz­nych, m.in. peda­go­giki społecznej, ale także peda­go­giki krytycznej. W tym pierw­szym odwo­łaniu ewalu­acja nawią­zuje do warto­ścio­wania, prak­tycz­ności i celo­wości. Badania ewalu­acyjne mają także wiele wspól­nych elementów z bada­niami krytycz­nymi. Ich zbieżne prze­słanki zawie­rają się np. w potrze­bach dostrze­gania zmien­ności rzeczy­wi­stości społecznej, usytu­owaniu badacza wewnątrz badanej rzeczy­wi­stości, odwo­łaniu do kontekstu społecz­nego i podej­mo­waniu przez badacza krytyki zarówno w jej pozy­tywnym, jak i nega­tywnym kontek­ście.
Niniejsza książka ma za zadanie pokazać rozu­mienie, meto­do­logię i możli­wości wyko­rzy­stania ewalu­acji społecznej w edukacji oraz drogę do wypra­co­wania właściwej kultury ewalu­acyjnej, jaka stanowi długo­fa­lowy cel jej stoso­wania.

Nauczanie i uczenie się języków obcych młodzieży z dysleksją / Mariola Jaworska. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 165152, 165153

Celem niniej­szej mono­grafii jest osza­co­wanie warunków i perspektyw nauczania i uczenia się języków obcych młodzieży z dysleksją, ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem zasad dydak­tyki auto­no­mi­zu­jącej.

Dotych­cza­sowe usta­lenia naukowe w tym obszarze są niewy­star­cza­jące, a zgro­ma­dzone dane wyma­gają usys­te­ma­ty­zo­wania odpo­wiednio do obec­nego polskiego kontekstu eduka­cyj­nego. Rozwa­żania prowa­dzone są poprzez analizę dotych­cza­so­wych ustaleń w tym zakresie (propo­zycje teore­tyczno-anali­tyczne zawarte w rozdziale pierw­szym, drugim i trzecim) oraz dyskusję badań własnych zapre­zen­to­wa­nych w rozdziale czwartym.

Probacja : teoria i meto­dyka / Bartło­miej Skow­roński. – Warszawa : Difin, 2018.
Sygn. 165159

W publi­kacji przed­sta­wiono koncepcję probacji inspi­ro­waną case­wor­kiem, czyli pracą z indy­wi­du­alnym przy­pad­kiem.

W mono­grafii został uwzględ­niony najnowszy stan badań doty­czący metod pracy z podopiecznym, zwłaszcza takim, wobec którego społe­czeń­stwo ocze­kuje zmian w zacho­waniu. Prezen­to­wana koncepcja stanowi konkre­ty­zację przy­naj­mniej części elementów meto­dycz­nych w obszarze probacji, które istniały od dawna, uzupeł­nioną o nowe metody pracy.

Książka zain­te­re­suje kura­torów wyko­nu­ją­cych orze­czenia w spra­wach karnych, może stanowić inspi­rację także dla kura­torów wyko­nu­ją­cych orze­czenia w spra­wach rodzin­nych.

Proces eman­cy­pacji kultury szkoły / Maria Czere­pa­niak-Walczak. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018.
Sygn. 165160, 165161

Książka jest zapro­sze­niem do dyskusji nad możli­wo­ścią eman­cy­pacji kultury szkoły – upeł­no­moc­nienia wszyst­kich podmiotów współ­two­rzą­cych system kultu­rowy szkoły w rela­cjach z jej dyna­micznym kontek­stem społecznym i światem wirtu­alnym, w którym zanu­rzona jest współ­czesna edukacja.
Wiedza o złożo­ności, wielo­war­stwo­wości i wielo­wy­mia­ro­wości kultury szkoły i rozu­mienie jej specy­fiki są podstawą racjo­nal­nych, reflek­syj­nych, długo­fa­lo­wych procesów krytycznej świa­do­mości. W publi­kacji autorka przed­sta­wiła warunki wyzwa­lania się szkoły i edukacji z syste­mo­wych, admi­ni­stra­cyj­nych i poli­tycz­nych ogra­ni­czeń i restrykcji. Kultura szkoły została ukazana z perspek­tywy procesu jej eman­cy­pacji z uwzględ­nie­niem obec­nych realiów życia poli­tyczno-społecz­nego oraz histo­rycz­nego kontekstu specy­fiki kultury insty­tucji eduka­cyjnej, w tym specy­ficz­nych dla niej symbo­liki i języka.
Adre­satem książki jest kadra peda­go­giczna szkół (dyrekcja, nauczy­ciele, pedagog, psycholog szkolny), publi­kacja może być przy­datna także władzom oświa­towym różnego szczebla oraz publi­cy­stom wypo­wia­da­jącym się kwestiach edukacji w Polsce. Może stać się również inspi­racją krytycznej refleksji nad własnym oglądem kultury szkoły dla badaczy z kręgów akade­mic­kich – brak publi­kacji z tego zakresu jest dotkliwy, zarówno dla teorii, jak i dla prak­tyki.

Nauczy­ciel-tutor : prak­se­olo­giczna rekon­strukcja tuto­ringu szkol­nego / Sławomir Krzy­chała. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 165178, 165179

Książka Sławo­mira Krzy­chały jest dziełem ukazu­jącym wielo­wy­mia­rowe podej­ście do tuto­ringu szkol­nego, w perspek­tywie założeń teore­tycz­nych, reali­zo­wa­nych działań, aktyw­ności nauczy­cieli i nauczy­cielek, ale również (a w zasa­dzie przede wszystkim) podsu­mo­wania pewnego przed­się­wzięcia eduka­cyj­nego i inter­pre­tacji doświad­czeń, jakie wraz z nim się poja­wiły.
[…] o wyjąt­ko­wości niniej­szej publi­kacji świadczą: badane insty­tucje (gimnazja), czas badania i przy­go­to­wania mono­grafii (reforma oświaty z 2016 roku). W ten sposób mono­grafia staje się naukowym podsu­mo­wa­niem zarówno pewnego typu szkół, jak i unika­to­wych projektów w nich reali­zo­wa­nych i będzie czytana jako jedno z pierw­szych podsu­mowań funk­cjo­no­wania polskich gimna­zjów.
Z recenzji dr. hab. Pawła Rudnic­kiego, prof. DSW

Źródło :

www​.nowik​.com​.pl
www​.nk​.com​.pl
www​.ksie​garnia​.pwn​.pl
www​.wydaw​nictwo​.igna​tianum​.edu​.pl
www​.slaskwn​.com​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.difin​.pl
www​.profinfo​.pl