Nowości w zbio­rach o Bydgoszczy

Nowości w zbio­rach o Bydgoszczy

Bydgoska archi­tek­tura mili­tarna w latach 1772 – 1945 / Krzysztof Droz­dowski. – Wydanie 1. – Warszawa : Agencja Wydaw­nicza Cinde­rella Books Andrzej Zasieczny, 2017.
Sygn. 163925pb

Po okresie upadku Bydgoszczy i całko­witej degra­dacji mili­tarnej miasta na skutek potopu szwedz­kiego (1655 – 1656) ponowny jego rozkwit rozpo­czął się w 1772 r. po przy­łą­czeniu do króle­stwa Prus. W celu ujarz­mienia nowych terenów wschod­nich władca Prus usta­nowił w Bydgoszczy stały garnizon wojskowy. Począt­kowo nie był on zbyt liczny, lecz od połowy XIX wieku do miasta prze­no­szono coraz więcej jedno­stek piechoty, kawa­lerii i arty­lerii. W celu zapew­nienia kadrze oficer­skiej i żołnie­rzom odpo­wied­nich warunków byto­wych stop­niowo wzno­szono kolejne kompleksy kosza­rowe, maga­zyny i inne obiekty infra­struk­tury, a także urzą­dzano place ćwiczeń. Zakres i tempo inwe­stycji mili­tar­nych w Bydgoszczy znacznie zwięk­szył się po 1871 r., kiedy to armii pruskiej przy­dzie­lono dodat­kowe środki finan­sowe uzyskane z kontry­bucji nało­żonej na Francję, która prze­grała wojnę z Prusami (1870 – 1871). Kolejne obiekty mili­tarne w mieście zbudo­wano tuż przed i w trakcie I wojny świa­towej, m.in. gmach Szkoły Wojennej i 10 hangarów na lotnisku wojskowym. W okresie II Rzeczy­po­spo­litej głównym zmar­twie­niem władz wojsko­wych były remonty i moder­ni­zacje odzie­dzi­czo­nych po Niem­cach koszar i innych obiektów. Nowe inwe­stycje obej­mo­wały głównie budynki miesz­kalne dla kadry zawo­dowej i m.in. siedzibę dla Ekspo­zy­tury nr 3 Oddziału II Sztabu Głów­nego WP.
Wyda­wa­łoby się, że odna­le­zienie i opisanie ogromnej ilości obiektów mili­tar­nych na terenie Bydgoszczy, zbudo­wa­nych w latach 1772 – 1945, dziś po części już nie istnie­ją­cych, prze­kracza możli­wości jednego czło­wieka. Otóż twierdzę, że tak – to wiedzą zawo­dowi histo­rycy i dlatego żaden z nich nie podjął się tego zadania. Ale Krzysztof Droz­dowski jest pasjo­natem, miło­śni­kiem historii Bydgoszczy i Pomorza i zapewne nie wiedział, że rozpo­czy­nając groma­dzenie mate­riałów do mono­grafii Bydgoska archi­tek­tura mili­tarna 1772 – 1945 podej­muje się – w opinii leni­wych, zeżar­tych przez rutynę zawo­do­wych histo­ryków – zadania niewy­ko­nal­nego. Dzięki pomocy wielu życz­li­wych osób z Archiwum Państwo­wego w Bydgoszczy, Rejo­no­wego Zarządu Infra­struk­tury w Bydgoszczy, Centralnej Biblio­teki Wojskowej, Central­nego Archiwum Wojsko­wego i biura Miej­skiego Konser­wa­tora Zabytków w Bydgoszczy dotarł do niezna­nych dotąd mate­riałów doku­men­tal­nych, map, szkiców i zdjęć. W książce wydru­ko­wane one są w postaci czarno-białej, ale na dołą­czonej płytce CD mapy, szkice i zdjęcia znaj­dują się w postaci orygi­nalnej (wiele jest barw­nych) i można je sobie dokładnie obej­rzeć na moni­torze kompu­tera.

Nekro­polie i miejsca pamięci w regionie kujawsko-pomor­skim / pod red. Walde­mara Rozyn­kow­skiego, Małgo­rzaty Strze­lec­kiej, Michała Targow­skiego. – Toruń : Wydaw­nictwo Naukowe Uniwer­sy­tetu Miko­łaja Koper­nika, 2017.
Sygn. 165475

Niniejsza publi­kacja stanowi konty­nu­ację bogatej polskiej tradycji, w której toruńscy histo­rycy, badacze dziejów regionu kujawsko-pomor­skiego, popu­la­ry­zując najnowsze wnioski ze swoich badań, podej­mują dyskusję z prak­ty­kami, meto­dy­kami i nauczy­cie­lami w celu poszu­ki­wania jak najlep­szych sposobów upowszech­niania dorobku nauko­wego w prak­tyce szkolnej oraz życiu codziennym społecz­ności lokalnej. W części pierw­szej badacze epoki średnio­wiecza, XIXXX w. skon­cen­tro­wali swoją uwagę na przed­sta­wieniu proble­ma­tyki „miejsc pamięci” z perspek­tywy obiektów średnio­wiecz­nych regionu, toruń­skich nekro­polii oraz miejsc zwią­za­nych z ekster­mi­nacją miesz­kańców Pomorza Gdań­skiego podczas II wojny świa­towej. Na część drugą złożyły się teksty napi­sane przez nauczy­cieli, przy­czynki badawcze autor­stwa młodych histo­ryków oraz wypo­wiedzi osób społecznie zaan­ga­żo­wa­nych w ochronę cmen­tarzy w regionie kujawsko-pomor­skim.
Ze Wstępu

Tajem­nica Doliny Śmierci : droga do prawdy : Bydgoszcz-Fordon 1939 – 2018 / Krzysztof Droz­dowski. – Wydanie I. – Warszawa : Agencja Wydaw­nicza CB, 2018.
Sygn. 165775p, 165776

Dolina Śmierci w Fordonie, dziel­nicy Bydgoszczy, kryje wiele tajemnic. Pomimo upływu 73 lat od zakoń­czenia II wojny świa­towej nie znamy nazwisk wszyst­kich ofiar rozstrze­la­nych tam przez Niemców jesienią 1939 roku. Zbrod­nia­rzami byli w więk­szości Niemcy, którzy do 1.09.1939 roku miesz­kali w Polsce i mieli polskie obywa­tel­stwo, nierzadko byli sąsia­dami i znajo­mymi ofiar. Mordercy byli człon­kami Selb­st­schutzu (pol. Samo­obrona) i aresz­to­wali, a następnie zabi­jali Polaków, których jeszcze przed wojną uznano za wrogów państwa niemiec­kiego i umiesz­czono na listach śmierci (listy proskryp­cyjne). Do dnia dzisiej­szego sprawcy nie zostali rozli­czeni z popeł­nio­nych zbrodni. W dodatku tak umie­jętnie zatarli za sobą ślady, o czym pisze Krzysztof Droz­dowski, że więk­szości z nich nie znamy z imienia i nazwiska.
Czy po zakoń­czeniu wojny, w 1945 roku, teren fordoń­skiej Doliny Śmierci był wyko­rzy­sty­wany przez UBNKWD do likwi­dacji niewy­god­nych osób? Czy prowa­dzono tam ekshu­macje, na temat których nie zacho­wały się żadne doku­menty, a jedynie relacje świadków? Dlaczego dopiero po dwóch latach, w 1947 roku, rozpo­częto w Dolinie Śmierci ekshu­macje?
I najważ­niejsze pytanie! Czy 8 maja 1947 roku Urząd Bezpie­czeń­stwa nakazał natych­mia­stowe zakoń­czenie prowa­dzo­nych prac ekshu­ma­cyj­nych w obawie przed ujaw­nie­niem swoich zbrodni z 1945 roku? Czy jeśli tak było, to nadal stąpamy po kościach naszych boha­terów? W takim razie, ilu ich jeszcze leży zapo­mnia­nych w ziemi? Co się stało z depo­zy­tami rzeczy znale­zio­nych w trakcie ekshu­macji? Czy prowa­dzone przez IPN od kwietnia 2018 roku śledztwo dopro­wadzi do poznania praw­dziwej liczby ofiar? Dlaczego tak długo zwle­kano ze wzno­wie­niem tego śledztwa, które prowa­dzono w 1967 roku i wkrótce zawie­szono? Czy starano się ukryć niewy­godne fakty? Co się stało z niemiec­kimi zbrod­nia­rzami po zakoń­czeniu wojny? Na to i wiele innych pytań Krzysztof Droz­dowski stara się odpo­wie­dzieć w niniej­szej publi­kacji.

Z lotu ptaka : Bydgoszcz na foto­grafii lotni­czej w latach 1911 – 1945 / Krzysztof Droz­dowski. – Wydanie I. – Warszawa : Agencja Wydaw­nicza CB, 2018.
Sygn. 165822p

Publi­kacja albu­mowa „Z lotu ptaka. Bydgoszcz na foto­gra­fiach lotni­czych 1911 – 1945” to kolejna publi­kacja przy­go­to­wana przez młodego, ale już mają­cego pokaźny dorobek bydgo­skiego pasjo­nata historii, Krzysz­tofa Droz­dow­skiego. Autor kolejny raz podjął się opra­co­wania tematu, który do tej pory nie znalazł uznania w środo­wisku akade­mickim. Zebrał ponad 50 zdjęć lotni­czych do tej pory niezna­nych i nie publi­ko­wa­nych. Wiele z nich autor odna­lazł podczas żmudnej kwerendy archi­walnej, kilka­na­ście udostęp­nili prywatni kolek­cjo­nerzy. Książka została podzie­lona na 5 rozdziałów, co nie tylko ułatwia opis okolicz­ności wyko­nania prezen­to­wa­nych zdjęć, ale pozwala także na chro­no­lo­giczne postrze­ganie zmian urba­ni­stycz­nych w Bydgoszczy. Do książki dołą­czona została płyta CD zawie­ra­jąca wszystkie opubli­ko­wane zdjęcia, co pozwoli zain­te­re­so­wanym osobom powięk­szyć ich obraz na kompu­te­rach i dokład­niej anali­zować wybrane frag­menty zabu­dowy miasta.

Źródło :
www​.wydaw​nictwo​.umk​.pl
www​.cbwy​daw​nictwo​.home​.pl

Wybrane nowości w zbio­rach – grudzień 2018 r.

Wybrane nowości w zbio­rach – grudzień 2018 r.

Psycho­logia nauczania czyli Jak skutecznie prowa­dzić szko­lenia, zarzą­dzać grupami i wystę­pować przed publicz­no­ścią / Mateusz Grze­siak. – Gliwice : Wydaw­nictwo Helion, 2018.
Sygn. 163287, 163288

Wiedza to za mało!
Trzeba jeszcze umieć ją prze­kazać… Ta książka to owoc dwóch dekad doświad­czeń nauczy­ciela, trenera i szko­le­niowca, który w swojej karierze pracował w siedmiu języ­kach, zarówno z małymi, jak i wielo­ty­sięcz­nymi grupami. To efekt nieustan­nego samo­do­sko­na­lenia się, uczenia od najlep­szych, wypad­kowa wspól­nych doświad­czeń, jakie stały się udziałem Mate­usza Grze­siaka i jego uczniów dziś samo­dziel­nych trenerów, szko­le­niowców, nauczy­cieli. To skarb­nica otwarta na każdego, kto rozumie nauczanie jako pracę i misję, której celem jest poma­ganie innym w zdoby­waniu nowych kompe­tencji.

Czytając Psycho­logię nauczania dowiesz się, jak skutecznie prze­ka­zywać posia­daną wiedzę. Poznasz skuteczne prawdy, którymi kierują się najlepsi prak­tycy zawodu. Zrozu­miesz, czym jest stan trenera i jak zarzą­dzać swoimi emocjami i zacho­wa­niami – jak stać i siedzieć, jak mówić, jak się poru­szać, jak prze­ka­zywać uczucia etc. Odkry­jesz narzę­dzia, które pozwa­lają szyb­ciej i efek­tyw­niej prze­ka­zywać uczest­nikom infor­macje doty­czące budo­wania ćwiczeń i mate­riałów szko­le­nio­wych. Zoba­czysz, na czym polega współ­praca z publicz­no­ścią, jakie problemy poja­wiają się na linii grupa – trener i dowiesz się, jak je rozwią­zywać. Opanu­jesz zasady logi­styki szkoleń oraz reguły szko­le­nio­wego biznesu. Dzięki tej książce nauczysz się uczyć, szcze­gólnie gdy przed­sta­wioną teorię wesprzesz prak­tycz­nymi ćwicze­niami, których znaj­dziesz tu wiele.

Wysoko wraż­liwi / Elaine N. Aron ; prze­kład Józef Biecki, Dariusz Rossowski. – Łódź : Feeria Wydaw­nictwo – Wydaw­nictwo JK, 2017.
Sygn. 163313

Wyjąt­kowa książka o emocjach, zacho­wa­niach i rela­cjach społecz­nych osób wysoko wraż­li­wych. Po raz pierwszy w Polsce!

Czy jesteś wraż­liwcem? Więk­szość z nas od czasu do czasu odczuwa przy­tło­czenie światem swoich emocji, jednak osoby, o których mowa, żyją tak na co dzień. Autorka – psycho­te­ra­peutka, sama będąca też osobą wysoko wraż­liwą – poka­zuje, jak ziden­ty­fi­kować tę cechę u siebie, jak sobie z nią radzić oraz jak ją wyko­rzy­stać (tak!) w różnych sytu­acjach życio­wych.

Książka zawiera:
• test pozwa­la­jący wykryć u siebie okre­ślone aspekty wyso­kiej wraż­li­wości
• metody na postrze­ganie swojej prze­szłości w pozy­tywnej perspek­tywie, umac­nia­jącej poczucie własnej wartości
• przy­kłady wpływu wyso­kiej wraż­li­wości na pracę zawo­dową i relacje osobiste
• sposoby radzenia sobie z nadmiernym pobu­dze­niem
• wska­zówki, kiedy warto zwrócić się o pomoc do specja­listy

Ta doniosła książka (…) poka­zuje nowy sposób postrze­gania siebie, pozwala odetchnąć z ulgą i zyskać mocne poczucie swego miejsca wśród ludzi.“
John Gray, autor best­sel­lera „Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus“

Ta prze­ni­kliwa analiza funda­men­tal­nego wymiaru ludz­kiej natury jest lekturą obowiąz­kową. Zrów­no­wa­żona prezen­tacja zagad­nień przez autorkę wska­zuje, jak można odejść od trak­to­wania wyso­kiej wraż­li­wości jako wady, a prze­mienić ją w swoją zaletę.“
Philip G. Zimbardo, autor best­sel­lera „Nieśmia­łość“ oraz wielo­to­mo­wego podręcz­nika „Psycho­logia“

Reforma oświaty – prak­tyczne rady : 38 zmian w ustawie o systemie oświaty, 30 plano­wa­nych nowości w Karcie Nauczy­ciela, 29 problemów doty­czą­cych reformy z rozwią­za­niami / Bożena Winczewska, Wanda Pakul­nie­wicz, Dariusz Skrzyński, Leszek Zaleśny ; [redaktor publi­kacji Agnieszka Stebelska]. – Warszawa : Oświata Grupa Wydaw­nicza – Wydaw­nictwo Wiedza i Prak­tyka, copy­right 2018.
Sygn. 163331

Mate­riał opisuje nowe zadania dyrek­tora, nauczy­cieli oraz organów szkoły zwią­zane z wpro­wa­dze­niem nowych prze­pisów oświa­to­wych. Publi­kacja szcze­gó­łowo omawia reformę oświaty, nową ustawę Prawo oświa­towe oraz jak ona powią­zana jest z obowią­zu­jącą do wrze­śnia ustawą o systemie oświaty. Ekspert zebrał konkretne wątpli­wości i pytania dyrek­torów szkół i udziela na nie szcze­gó­łowej odpo­wiedzi – opisuje krok po kroku zasady postę­po­wania, ważne terminy w nowym roku szkolnym, nowe kompe­tencje organów. Publi­kacja pozwoli Państwu usys­te­ma­ty­zować wiedzę oraz wskaże gotowe, prak­tyczne i prawi­dłowe rozwią­zanie.
Książka „Reforma oświaty – prak­tyczne rady“ to kompen­dium wiedzy doty­czące nowych prze­pisów oświa­to­wych – tych, które dopiero zaczną obowią­zywać od 1 wrze­śnia 2017 r. oraz tych, które weszły już w życie. Publi­kacja zawiera szcze­gó­łowo omówione zmiany w Karcie Nauczy­ciela oraz ustawie o systemie oświaty i ustawie Prawo oświa­towe, oraz odpo­wiedzi na wątpli­wości i problemy dyrek­torów zwią­zane z nowymi prze­pi­sami. Eksperci odpo­wia­dają na 29 pytań dyrek­torów szkół z każdej dzie­dziny jej pracy, w związku z reformą oświaty.

Nasto­latki pod lupą : poznaj, by zrozu­mieć / Alek­sandra Piotrowska & Ewa Świer­żewska. – Warszawa : Wydaw­nictwo Zielona Sowa, copy­right 2017.
Sygn. 163428
Nasto­latki pod lupą to kolejna, po best­sel­le­rowej pozycji Szczę­śliwe dziecko, książka Dr Alek­sandry Piotrow­skiej kiero­wana do rodziców i opie­kunów. Tym razem znana psycholog w rozmowie z Ewą Świer­żewską pomaga zrozu­mieć nasto­latka, którym stało się nasze dziecko. Okres dojrze­wania to wyjąt­kowy czas, w którym potrzeby młodego czło­wieka rady­kalnie się zmie­niają. Ewoluują relacje z rówie­śni­kami, ale przede wszystkim z rodzi­cami i rodzeń­stwem. Poja­wiają się problemy, z którymi rodzicom, a także samym nasto­latkom, trudno sobie radzić. Wśród poru­sza­nych tematów znalazły się między innymi takie zagad­nienia jak: rozwój psycho­sek­su­alny, moty­wo­wanie, odpo­wie­dzial­ność, konse­kwencja w dzia­łaniu, zabu­rzenia odży­wania, auto­ry­tety, rozwi­janie zain­te­re­sowań, czy aktyw­ność spor­towa.
Czytel­nicy znajdą w tej książce odpo­wiedzi na poja­wia­jące się w ich głowach pytania.
Dr Alek­sandra Piotrowska w przy­stępny sposób wyja­śnia przy­czyny pewnych postaw i czasem niepo­ko­ją­cych zachowań, poka­zuje również możliwe rozwią­zania.
Ta książka na pewno pomoże zrozu­mieć nasto­latka. Ta książka pomoże dotrzeć do nasto­latka i nawiązać poro­zu­mienie.

12 wyjąt­ko­wych postaci : polscy autorzy o marze­niach / zilu­stro­wała Eluta Kidacka ; [redakcja Anna Belter]. – Poznań : Publicat, cop. 2018.
Sygn. 163434

Dzieci mają marzenia. W wyobraźni osią­gają wielkie cele, są zwycię­skie, radosne, wyjąt­kowe. Warto te emocje pielę­gnować, zachęcać do dzie­lenia się opowie­ściami o marze­niach, towa­rzy­szyć dzie­ciom w grze wyobraźni. Na tym gruncie buduje się poczucie własnej wartości i świa­do­mość, że nawet ambitne cele są osią­galne.
Dwunastu autorów napi­sało 12 opowieści o… marze­niach. O tym, jak mali stawali się Wiel­kimi. Zdoby­wali sławę i uznanie.
Zanim jednak zostali sław­nymi Polkami i Pola­kami, byli dziećmi – jak czytel­nicy tej książki.
Historie boha­terów inspi­rują do stawiania sobie celów i sięgania do gwiazd.
W książce znaj­dziecie 12 opowia­stek o dzie­ciń­stwie i młodości wyjąt­ko­wych Polek i Polaków, którzy swoim życiem udowod­nili, że warto reali­zować swoje marzenia, że czasami trzeba iść pod prąd albo pod górkę, walczyć z prze­ciw­no­ściami losu, aby poczuć i zachwycić się światem.
Prze­czy­tacie o ludziach niezwy­kłych – odważ­nych, wytrwa­łych, silnych, cier­pli­wych, utalen­to­wa­nych, odda­nych, goto­wych na poświę­cenia, z głowami pełnymi marzeń i fantazji. O ludziach kocha­ją­cych życie, którzy pozo­sta­wili nam tak wiele.

Dziecko afatyczne w szkole i przed­szkolu : poradnik dla nauczy­cieli / redakcja: Anna Paluch, Elżbieta Drew­niak-Wołosz. – Gliwice : Wydaw­nictwo Komlogo, 2017.
Sygn. 163437

Prezen­to­wana publi­kacja jest wyni­kiem pracy zespołu osób od wielu lat zajmu­ją­cych się proble­ma­tyką dzieci afatycz­nych. Specy­ficzne zabu­rzenie, doty­czące głównie rozwoju mowy i spraw­ności języ­kowej, o którym mowa w podręcz­niku, ma istotny wpływ na proces uczenia się dziecka. W różnym stopniu ujawnia się w toku rozwoju dziecka, towa­rzy­sząc mu zwykle przez całe życie. Wiedza o niedo­kształ­ceniu mowy o typie afazji (specy­ficznym zabu­rzeniu języka) jest nie wystar­cza­jąco rozpo­wszech­niona wśród rodziców i nauczy­cieli Ich rolą nie jest diagno­zo­wanie, to pozo­sta­wiamy specja­li­stom. Nato­miast to oni zwykle jako pierwsi zauwa­żają trud­ności dziecka i w głównej mierze wspie­rają je na co dzień.
Prezen­to­wany poradnik jest próbą dialogu specja­li­stów z nauczy­cie­lami i rodzi­cami. Autorki dążyły do stwo­rzenia przej­rzy­stego i czytel­nego obrazu dzieci z niedo­kształ­ce­niem mowy o typie afazji.
Bardzo cennym frag­mentem porad­nika jest mate­riał przy­go­to­wany przez rodziców, którzy zało­żyli i prowadzą Fundację dla Osób z Afazją „Wyrazić siebie”. Ta część porad­nika jest nieza­leżna. Głos rodziców jest dowodem ich zaan­ga­żo­wania w dzia­łania na rzecz poprawy warunków oraz możli­wości diagnozy, terapii i edukacji ich dzieci.

Religia w nowo­cze­snym państwie demo­kra­tycznym – szansa czy zagro­żenie? : analiza sporu libe­rałów i komu­ni­ta­rian / Marta Turkot. – Warszawa : Wydaw­nictwa Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego, 2017.
Sygn. 163452

Analiza dyskusji doty­czą­cych współ­cze­snego znaczenia religii dla demo­kra­tycz­nego państwa oraz jej form i warunków obec­ności w sferze publicznej. Autorka bada reli­gijne i poza­re­li­gijne podstawy państwa konsty­tu­cyj­nego, które znacząco wpły­wają na kondycję tego systemu. Sięgając do najważ­niej­szego sporu w zakresie filo­zofii poli­tycznej, jaki toczył się od lat 70. XX wieku, czyli do sporu między libe­ra­łami a komu­ni­ta­ria­nami doty­czą­cego głównie idei spra­wie­dli­wości w społe­czeń­stwie, stara się rozwinąć aktu­alną pole­mikę i wzbo­gacić ją o nowe argu­menty.

Cyfrowe dzieci : zjawisko, uwarun­ko­wania, kluczowe problemy/ koncepcja: Mariusz Z. Jędrzejko, Agnieszka Saracen, Adam Szwe­dzik ; redakcja naukowa: Sylwe­ster Bębas, Mariusz Z. Jędrzejko, Kaja Kasprzak, Adam Szwe­dzik, Agnieszka Taper. – Warszawa : Oficyna Wydaw­nicza ASPRA-JR, 2017.
Sygn. 163475p, 163476

Mono­grafia wielo­au­torska „Cyfrowe dzieci“ poka­zuje szeroki wachlarz obrazów dzieci, społe­czeń­stwa i edukacji wraz z próbą ich prze­ana­li­zo­wania z różnych perspektyw teore­tycz­nych i empi­rycz­nych. W publi­kacji podkre­ślane są globalne i lokalne oblicza rozwoju dziecka, jego relacji z otocze­niem społecznym (swoistej prze­strzeni eduka­cyjnej), jak również współ­czesne prze­miany teorii i prak­tyki eduka­cyjnej (w poszcze­gól­nych rozdzia­łach prezen­to­wana jest edukacja jako dzie­dzina zabez­pie­czania potrzeb społe­czeń­stwa – jako całości, oraz jako sfera zaspa­ka­jania specy­ficz­nych potrzeb indy­wi­du­al­nych). Można odnieść wrażenie, że szcze­gólnym zamiarem i istotną perspek­tywą teore­tyczno-empi­ryczną (uwidacz­nia­jąca się również w ukła­dzie książki) jest ta, którą okre­ślić można jako społeczno-aksjo­lo­giczną. Autorzy, oprócz głęboko i poprawnie meto­do­lo­gicznie poczy­nio­nych analiz, przy­bli­żają treści o charak­terze reflek­syjno-prze­glą­dowo-opisowym, jak i takie, które mają służyć rozwo­jowi teorii – zwłaszcza z obszaru peda­go­giki społecznej.
dr hab. prof. UZ Miro­sław Kowalski

Książka jest przy­kładem rzetelnej diagnozy zjawiska. Na pozy­tywne podkre­ślenie zasłu­guje rozległa aktyw­ność badawcza i anali­tyczna wszyst­kich autorów opra­co­wania, tym bardziej że analiza wnio­sków i wyników wypły­wa­ją­cych z badań ma duże znaczenie diagno­styczne i prak­se­olo­giczne. Autorzy są nie tylko teore­ty­kami, ale także i prak­ty­kami społecz­nymi, obser­wu­ją­cymi dane zjawiska społeczne, szcze­gólnie w sferze zagad­nień zwią­za­nych z juwen­to­logią i cyber­prze­strzenią. Łączą przy tym kilka ról przy­pi­sy­wa­nych naukowcom w dzie­dzinie nauk społecz­nych, w tym rolę badacza zjawisk społecz­nych, prak­tyka, a także dydak­tyka, o czym się można prze­konać czytając konkluzje.
dr hab. prof. PRz Euge­niusz Moczuk

Depresja u dzieci i młodzieży : poradnik dla rodziców / Sylwia Wale­rych. – Warszawa : Wydaw­nictwo Wiedza i Prak­tyka, 2017.
Sygn. 163483,163484

Depresja to choroba uleczalna, jednak musi być odpo­wiednio wcze­śnie zdia­gno­zo­wana i prawi­dłowo leczona. Niele­czona może prowa­dzić do wielu nega­tyw­nych konse­kwencji, w tym do odebrania sobie życia. Według Świa­towej Orga­ni­zacji Zdrowia (WHO) jest ona najczę­ściej spoty­kanym
zabu­rze­niem psychicznym oraz główną przy­czyną niespraw­ności i niezdol­ności do pracy na świecie. W ciągu całego życia na depresję choruje kilka­na­ście procent popu­lacji osób doro­słych. Zabu­rzenia depre­syjne coraz częściej dotyczą również dzieci i nasto­latków. Niepo­ko­jącym zjawi­skiem jest zwięk­szenie w ostat­nich latach zacho­ro­wal­ności na depresję dzieci i młodzieży, a także obni­żenie wieku poja­wienia się pierw­szego epizodu depre­syj­nego. Aż 20% osiem­na­sto­latków doświad­czyło przy­naj­mniej jednego epizodu depre­syj­nego. Niniejsza publi­kacja stanowi zbiór infor­macji doty­czą­cych zabu­rzeń depre­syj­nych i tematów z nimi zwią­za­nych, takich jak samo­oka­le­czenia i próby samo­bójcze oraz strata i proces żałoby doty­czący dzieci i nasto­latków. Książka prze­zna­czona jest przede wszystkim dla rodziców i opie­kunów, a także dla innych osób zain­te­re­so­wa­nych zabu­rze­niami wieku rozwo­jo­wego.

Edukacja małego dziecka : praca zbio­rowa. T. 11, Nauczy­ciel i dziecko w dobie kryzysu edukacji / pod redakcją Ewy Ogrodz­kiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Beaty Oelsz­la­eger-Kosturek. – Cieszyn : Wydział Etno­logii i Nauk o Edukacji Uniwer­sy­tetu Śląskiego ; Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2017.
Sygn. 153235p / T. 11, 135236 / T. 11

Tom 11 serii Edukacja małego dziecka, zaty­tu­ło­wany Nauczy­ciel i dziec­ko w dobie kryzysu edukacji, składa się z dwóch części. Teksty mają charakter teore­tyczny, empi­ryczny i prak­tyczny. Stanowią wkład w dyskusję nad stanem edukacji małego dziecka oraz możli­wo­ściami jej mody­fi­kacji zgodnie z uniwer­salnym systemem wartości w perspek­tywie kształ­cenia młodych pokoleń i budo­wania warto­ścio­wego społe­czeń­stwa. W szer­szej perspek­tywie – dotyczą dyle­matów kształ­cenia nauczy­cieli.
W części pierw­szej – Współ­czesny nauczy­ciel wobec zmiany w edukacji – autorzy tekstów podej­mują ważne kwestie zwią­zane z budo­wa­niem auto­ry­tetu nauczy­ciela, ze stylami i meto­dami jego pracy peda­go­gicznej zarówno w przed­szko­lach, jak i szko­łach.
Wycho­dząc naprzeciw potrzebom dzieci, autorzy wska­zują w swoich arty­ku­łach na sposoby ich rozpo­znania oraz uwzględ­niania w prak­tyce peda­go­gicznej. Podkre­ślają wagę właściwej komu­ni­kacji między nauczy­cie­lami, rodzi­cami i dziećmi. Przed­sta­wiają możli­wości wdro­żenia w polskich szko­łach warto­ścio­wych koncepcji i systemów kształ­cenia, mniej lub bardziej znanych w świa­to­wych syste­mach eduka­cyj­nych.
Teksty zawarte w części drugiej, zaty­tu­ło­wanej Rodzic – dziecko – nauczy­ciel w aktu­alnej prze­strzeni wycho­wawczo-eduka­cyjnej, odnoszą się do zagad­nienia współ­pracy rodziców (i rodziny) z nauczy­cie­lami pracu­ją­cymi w przed­szko­lach i szko­łach. Ukazano w nich znaczenie dzie­ciń­stwa spędza­nego w rodzinie, przed­szkolu i szkole oraz wagę udziału rodziców w edukacji dzieci. Przed­sta­wiono dyle­maty rodziców zwią­zane z pójściem dziecka do przed­szkola, podję­ciem przez nie obowiązku szkol­nego oraz ich poglądy na temat osoby nauczy­ciela. Podjęto wątek zmiany w komu­ni­ka­cyjnej prze­strzeni edukacji, a także proble­ma­tykę uwarun­kowań i impli­kacji współ­cze­snego wycho­wania w rodzinie w kontek­ście „zatra­cenia” w cyber­prze­strzeni czy niehar­mo­nij­nego rozwoju dzieci oraz zagad­nienie kryte­riów oceny warunków rozwoju dzieci w rodzinie.
Oddając do rąk Czytel­ników ten tom, wyra­żamy nadzieję, że jego lektura będzie przy­czyn­kiem do podjęcia lub pogłę­bienia badań nad dzie­ciń­stwem i edukacją małego dziecka.
Beata Oelsz­la­eger-Kosturek

Etyczne i społeczne wymiary pracy / redakcja naukowa Ireneusz M. Świtała, Norbert G. Pikuła, Kata­rzyna Białożyt. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2017.
Sygn. 163490

Niniejsza publi­kacja zaty­tu­ło­wana Etyczne i społeczne wymiary pracy. Książka została podzie­lona na trzy główne części.
W pierw­szej części, zaty­tu­ło­wanej Aksjo­lo­giczne wymiary pracy, skon­cen­tro­wano się na takich wiodą­cych zagad­nie­niach aksjo­lo­gicz­nych, jak etyczne zacho­wania pracownika/pracodawcy wobec pracy/w miejscu pracy/wobec pracow­ników, zachowań etycz­nych w kontek­ście problemów społecz­nych ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem bezro­bocia. Ponadto w odnie­sieniu do zjawiska preka­riatu rozwa­żano istotę wartości pracy ludz­kiej i jej godność.
Druga część – Starość i niepeł­no­spraw­ność wobec rynku pracy – podej­muje niezwykle ważne zagad­nienia z perspek­tywy prze­mian społeczno-demo­gra­ficz­nych oraz istoty zatrud­nienia na rynku pracy pracow­ników o różnym stopniu niepeł­no­spraw­ności. W tej części znalazły się zatem teksty autor­stwa Norberta G. Pikuły (Sytu­acja społeczna osób star­szych w kontek­ście rynku pracy) czy Moniki Czerw (Aktyw­ności zawo­dowej osób z niepeł­no­spraw­no­ścią). W tej części skupiono się przede wszystkim na tema­tach odno­szą­cych się do edukacji szcze­gólnie margi­na­li­zo­wa­nych osób na rynku pracy, jakimi są seniorzy. W swoich arty­ku­łach Marta Luty-Michalak i Kata­rzyna Białożyt zajęły się problemem wartości edukacji i wska­zały jej kierunki, możliwe szcze­gólnie do wyko­rzy­stania w cało­ży­ciowym kształ­ceniu do funk­cjo­no­wania na rynku pracy (Life­long lear­ning a akty­wi­zacja zawo­dowa osób w niemo­bilnym wieku produk­cyjnym oraz Znaczenie aktyw­ności eduka­cyjnej osób star­szych w adap­tacji do emery­tury).
Nato­miast ostatnia, trzecia część pracy – najob­szer­niejsza treściowo i nosząca tytuł Przy­go­to­wanie pracow­ników do zmie­nia­ją­cego się rynku pracy – dotyczy zagad­nienia przy­go­to­wania osób w wieku produk­cyjnym do funk­cjo­no­wania w zmie­nia­jącym się rynku pracy i zatrud­nienia. Arty­kuły Marcina Radzi­wołka (Emigracja rodziców jako problem peda­go­giczny), Kata­rzyny M. Stanek (Stres i wypa­lenie zawo­dowe pracow­ników socjal­nych. Konse­kwencje pracy z klientem czy orga­ni­zacji pracy?) oraz Gertrudy Wieczorek i Kata­rzyny Barto­szek (Wsparcie i możli­wości pomocy wete­ranom w Polsce) koncen­trują się na proce­sach przy­go­to­wania pracow­ników służb społecz­nych (peda­gogów, pracow­ników socjal­nych czy psycho­logów) do pracy z poja­wia­ją­cymi się wciąż nowymi sytu­acjami i zjawi­skami, jakich doświad­czają podmioty ich bezpo­śred­nich oddzia­ływań. Czer­piąc z doświad­czeń okresu między­wo­jen­nego, Janusz Kościel­niak zwrócił uwagę na istotne elementy pracy z osobami bezro­bot­nymi, które mogą być adap­to­wane do współ­cze­snej prak­tyki m.in. w zakresie moty­wo­wania do prze­kwa­li­fi­ko­wy­wania się i podej­mo­wania zatrud­nienia [Kwestia bezro­bocia i pomocy bezro­botnym w Polsce w okresu między­wo­jen­nego w pismach pioniera socjo­logii parafii księdza Fran­ciszka Mirka (1893 – 1970)].

Źródło :
www​.helion​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.wydaw​nic​two​fe​eria​.pl
www​.fabry​ka​wiedzy​.com
www​.zielo​na​sowa​.pl
www​.publicat​.pl
www​.komlogo​.pl
www​.wuw​.pl
www​.aspra​.pl

Książka na Dzień Kole­jarza

Książka na Dzień Kole­jarza

25 listo­pada będziemy obcho­dzić, jak co roku, Dzień Kole­jarza. Z tym dniem kojarzą się niewąt­pliwie podróże, dlatego propo­nu­jemy książkę „Między waliz­kami” Pauliny Wilk, pozycję zaku­pioną do Biblio­teki w ramach Naro­do­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa.

Między waliz­kami
Paulina Wilk
Wydaw­nictwo W drodze, 2017

W książce „Między waliz­kami” znalazł się czas na refleksje o tym, czym jest ruch, podróż i przy­pa­try­wanie się światu, ale także na badanie codzien­ności. Z zadzi­wienia codzien­no­ścią, obser­wo­waną na miejscu i w podróży, powstała kolekcja krót­kich form, w których odbi­jają się główne wątki współ­cze­sności, choć ukazy­wane są z osobi­stej, intymnej perspek­tywy.

Frag­ment:
Podróż trwała długo – wystar­cza­jąca długo, by się z innymi pasa­że­rami z prze­działu poznać i polubić. Czasu było dość, by przy­snąć, zbudzić się wśród już znajo­mych twarzy, a nawet poża­łować, że wąsaty pan w zielonym swetrze wysiada, bo tak ciekawie opowiadał. Za Malbor­kiem przy­kle­ja­liśmy twarze do szyby, żeby zoba­czyć zamek. Zawsze z tym samym zachwytem, sien­kie­wi­czowską dumą. Kiedy wsiadał ktoś nowy, był atrakcją, prze­cho­dził szybką akli­ma­ty­zację i stawał się jednym z nas. Spędza­liśmy godziny zwró­ceni twarzami do siebie, otwarci i gotowi do rozmowy. Zaga­dy­wałam obcych doro­słych, a gdy ktoś rozkładał książkę na kola­nach albo zasła­niał twarz krańcem kurtki lub firanki, by zasnąć, tata przy­kładał palec do ust – siedziałam cicho.

Źródło opisu i okładki: www​.wdrodze​.pl

Propo­zycje z <span class="caps">NPRC</span> 2018

Propo­zycje z NPRC 2018

Przed­sta­wiamy niektóre nowości ze zbiorów biblio­teki zaku­pione w ramach Naro­do­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa. Wybór obej­muje lite­ra­turę popu­lar­no­nau­kową, repor­taże, biografie, listy, eseje, porad­niki.

Propo­zycje nie tylko dla biblio­te­karzy

Propo­zycje nie tylko dla biblio­te­karzy

Gry plan­szowe : kompen­dium wiedzy nie tylko dla biblio­te­karza : poradnik / Andrzej Janu­szewski. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2017.
Sygn. 163873, 163874pb

W ostat­nich latach gry plan­szowe stały się w Polsce bardzo popu­larne. Stale rośnie liczba graczy, poja­wiają się nowi wydawcy, sklepy, recen­zenci, blogerzy, a co tydzień swoją premierę ma kilka lub nawet kilka­na­ście nowych tytułów. Rosnąca popu­lar­ność, wyda­wanie coraz więk­szej liczby gier oraz coraz częstsze poja­wianie się tematu plan­szówek w prze­strzeni publicznej spra­wiają, że gry plan­szowe zaczęły również znaj­dywać swoje miejsce w ofercie bibliotek.

Niniejsza broszura przy­go­to­wana została przede wszystkim z myślą o potrze­bach biblio­te­karzy i głównie do nich też jest kiero­wana. Przyda się jednak również innym osobom, którym tema­tyka plan­szówek nie jest obojętna.

Czytel­nicy – zasoby infor­macji i wiedzy : tradycja i prze­miany w czasach kultury cyfrowej / redakcja naukowa Anna Dymmel, Seba­stian Dawid Kotuła ; Instytut Infor­macji Naukowej i Biblio­te­ko­znaw­stwa UMCS. Biblio­teka Główna UMCS. – Lublin : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Marii Curie-Skło­dow­skiej, 2017.
Sygn. 163862pb, 163863

Niniejsza książka podej­muje ważne zagad­nienia doty­czące aktu­al­nych prze­mian w obszarze infor­macji i wiedzy oraz komu­ni­kacji z użyt­kow­ni­kiem bibliotek i infor­macji digi­talnej. Teksty pisane z perspek­tywy badaczy oraz specja­li­stów – biblio­te­karzy i pracow­ników infor­macji – mieszczą się w czte­rech grupach tema­tycz­nych:
1. „Książka, czytelnik/użytkownik. Badania i reko­ne­sanse badawcze”,
2. „Zasoby infor­macji i wiedzy – sposoby orga­ni­zacji”,
3. „Komu­ni­kacja naukowa w dobie cyfrowej”,
4. „Czytel­nicy, użyt­kow­nicy bibliotek i infor­macji – edukacja, usługi, prze­strzeń”.
Autorzy, włączając się w dyskusje teore­tyczne i sygna­li­zując istotne problemy, przed­sta­wiają szereg orygi­nal­nych rozwiązań stoso­wa­nych w prak­tyce. Praca jest również zapro­sze­niem do dalszych dyskusji nad istotą infor­macji i komu­ni­kacji ery cyfrowej z perspek­tywy biblio­logii i infor­ma­to­logii oraz zachętą do dalszej wymiany doświad­czeń prak­tycz­nych.

Insty­tucje kultury jako ośrodki życia społecz­nego / pod redakcją Anny Mierzec­kiej, Elżbiety Barbary Zybert. – Wyd. I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2017.
Sygn. 164053pb, 164054

Podsta­wowa dzia­łal­ność kultu­ralna jak stanowi ustawa o orga­ni­zo­waniu i prowa­dzeniu dzia­łal­ności kultu­ralnej – polega na tworzeniu, upowszech­nianiu i ochronie kultury , a jej formami orga­ni­za­cyj­nymi są m. in. biblio­teki, muzea, domy kultury, galerie sztuki, kina, teatry i filhar­monie. W recen­zo­wanym tomie skupiono się na dzia­łal­ności społecznej wymie­nio­nych insty­tucji – zwłaszcza – bibliotek – która w czasach niepo­kojów socjo­eko­no­micz­nych i rozwar­stwienia społecz­nego jest szcze­gólnie ważna. Zaak­cep­to­wano w nim kwestię istotną dla każdej orga­ni­zacji, tym także tej niedo­cho­dowej, jaką jest koniecz­ność dopa­so­wania się do otoczenia. Tylko bowiem obser­wacja środo­wiska zewnętrz­nego, anali­zo­wanie go pod kątem szans i zagrożeń z niego płyną­cych, poja­wia­ją­cych się mód i trendów, a następnie reago­wanie na nie, pozwala orga­ni­zacji na skuteczne funk­cjo­no­wanie. Czas stabil­ności bibliotek i innych insty­tucji kultury minął bezpow­rotnie. Zmiany społeczne, środo­wi­skowe, tech­no­lo­giczne wywie­rają na nie istotny wpływ. Zapre­zen­to­wane w tomie teksty dają opty­mi­styczny obraz insty­tucji kultury, adap­tu­ją­cych się do środo­wiska zewnętrz­nego, inno­wa­cyj­nych, a w rezul­tacie konku­ren­cyj­nych wobec innych orga­ni­zacji. Publi­kacja będzie cieszyła się zain­te­re­so­wa­niem osób, chcą­cych posze­rzyć swoją wiedzę na temat zadań, dzia­łal­ności oraz społecznej roli współ­cze­snych insty­tucji kultury.

Z recenzji dr hab. Małgo­rzaty Fede­ro­wicz-Kruszew­skiej

U progu czytel­nictwa: zain­te­re­so­wania książką i przy­go­to­wanie czytel­nicze dzieci sześcio­let­nich w ujęciu tempo­ralnym / Małgo­rzata Centner-Guz. – Lublin : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Marii Curie-Skło­dow­skiej, 2017.
Sygn. 164105pb, 164106

Publi­kacja autor­stwa Małgo­rzaty Centner-Guz lokuje się w proble­ma­tyce funk­cjo­no­wania dziecka w złożo­nych prze­strze­niach kultury, spotka­niach z książką i kształ­to­wania zain­te­re­sowań czytel­ni­czych.

Recen­zo­wana książka jest pozycją niezwykle aktu­alną zarówno w kontek­ście teore­tycznym, jak i prak­tycznym. Ponadto podej­mo­wana w publi­kacji tema­tyka ma duże społeczne znaczenie.

Z recenzji dr. hab. Jolanty Andrze­jew­skiej

Obszary wiedzy o biblio­te­kar­stwie / Jacek Wojcie­chowski. – Wyd. I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2017.
Sygn. 164089pb, 164090

Niniejsza mono­grafia przed­stawia aktu­alny stan wiedzy o biblio­te­kar­stwie z próbą zary­so­wania również nieod­le­głej a możliwej przy­szłości bibliotek. Napi­sana klarownie, w czym umiar­ko­wany aparat naukowy nie stanowi prze­szkody. Zawiera rozbu­do­wany indeks przed­mio­towy.

Wiedza o biblio­te­kar­stwie wciąż ma rację bytu. Jako świa­do­mo­ściowy konstrukt, wyko­rzy­sty­wany w media­cyjnej prak­tyce, jak też kreowany teore­tycznie oraz wykła­dany chociaż nieko­niecznie w pełnej zgodzie i w harmonii: takiej jedno­li­tości ani komplet­ności nie ma.

Zatem to jest teraz wiedza-po-przej­ściach, mocno pokie­re­szo­wana, a nawet mętnie łączona z niebytem, dlatego wymaga rege­ne­racji. I taką próbę tu podej­muję.

ze Wstępu

Źródło :
www​.sbp​.pl
www​.wydaw​nictwo​.umcs​.eu

Książki z dresz­czy­kiem na wieczór hallo­we­enowy!

Książki z dresz­czy­kiem na wieczór hallo­we­enowy!

Na wieczór 31 paździer­nika przy­go­to­wa­liśmy coś dla czytel­ników, którzy lubią się bać!
Nasze propo­zycje to kilka powieści zaku­pio­nych do zbiorów Biblio­teki w ramach Naro­do­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa. Jest to subiek­tywny wybór biblio­te­karzy. W ofercie Biblio­teki jest też wiele innych inte­re­su­ją­cych pozycji książ­ko­wych na dzisiejszy wieczór i nie tylko. Zapra­szamy do czytania!

Laleczki
Anna Snoek­stra
Warszawa : Harper Collins Polska, 2018

Margo
Tarryn Fisher
Kraków : Wydaw­nictwo Sine Qua Non, 2017

Noc
Bernard Minier
Poznań : Dom Wydaw­niczy Rebis, 2018

Siostry
Claire Douglas
Warszawa : Grupa Wydaw­nicza Foksal, 2016

Toń
Marta Kisiel-Małecka
Warszawa : Uroboros – Grupa Wydaw­nicza Foksal Sp. z o.o, 2018

Tam ci będzie lepiej
Ryszard Ćwirlej
Poznań : Czwarta Strona, cop. 2015

Ucieczka
Joanna Opiat-Bojarska
Warszawa : Wydaw­nictwo Czarna Owca, 2018

Źródła okładek:
harper​col​lins​.pl
wsqn​.pl
rebis​.com​.pl
gwfoksal​.pl
czwar​ta​strona​.pl
czar​na​owca​.pl

Dzień Spód­nicy

Dzień Spód­nicy

Dzisiaj, czyli 30 paździer­nika obcho­dzony jest Dzień Spód­nicy. W związku z tym pole­camy książkę pt. „Damy, dzie­wuchy, dziew­czyny. Podróże w spód­nicy” Anny Dziewit-Meller, zaku­pioną do zbiorów Biblio­teki w ramach Naro­do­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa.

Damy, dzie­wuchy, dziew­czyny. Podróże w spód­nicy
Anna Dziewit-Meller

Kraków : Wydaw­nictwo Znak emotikon – Społeczny Instytut Wydaw­niczy Znak, 2018.

Podró­żu­jące damy, dzie­wuchy i dziew­czyny łączą siły i dzielą się swoimi doko­na­niami. Odkryw­czynie i pionierki w końcu głośno opowia­dają swoje historie. W tym numerze:

 • kore­spon­dencja Nellie Bly – repor­terki, która pobiła rekord „W 80 dni dookoła świata”,
 • wywiad z Marią Czaplicką – badaczką Syberii, dobrą znajomą tamtej­szych szamanów,
 • porady dla podróż­ni­czek od Junko Tabei – pierw­szej zdobyw­czyni Mount Everest,
 • portret Saca­gawei – tłumaczki i prze­wod­niczki po Dzikim Zacho­dzie,
 • foto­re­portaż o Walen­tynie Tieriesz­kowej – pierw­szej kobiecie w kosmosie
  …oraz relacje wielu innych kobiet, które prze­mie­rzyły świat wzdłuż i wszerz. Poznaj nasze autorki i tak jak one odkrywaj nowe lądy!

Źródło opisu i okładki: www​.znak​.com​.pl

Między­na­ro­dowy Dzień Mediacji

Między­na­ro­dowy Dzień Mediacji

Dzisiaj obcho­dzony jest Między­na­ro­dowy Dzień Mediacji – dzień, którego prze­słanie nigdy nie traci na aktu­al­ności, bowiem brzmi „warto rozma­wiać”. W związku z tym pole­camy książkę pt. „Media­torka” Ewy Zdunek, zaku­pioną do zbiorów Biblio­teki w ramach Naro­do­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa.

Pasjo­nu­jąca powieść o przed­sta­wi­cielce tak mało znanego zawodu, pełna przej­mu­ją­cych historii z sal sądo­wych, oparta na zawo­do­wych doświad­cze­niach autorki. Nękanie ze strony byłego męża, jego groźby pod adresem dzieci, wyma­ga­jąca praca, brak wsparcia ze strony rodziców, to tylko niektóre wyzwania boha­terki. Musi ona jednak nie tylko stawiać im czoło, ale także pomagać w rozwią­zaniu zawi­kła­nych sytu­acji rodzin­nych w sądzie. Wszak od media­torów ocze­ku­jemy cudów… Mediacja to często jedyna okazja, by rozwiązać problemy, które doty­kają wielu rodzin. Praca, która jest praw­dziwym powo­ła­niem. Czy jednak pomoże głównej boha­terce pora­dzić sobie z własnymi kłopo­tami?

źródło opisu i okładki: www​.gwfoksal​.pl

Świa­towy Dzień Drzewa

Świa­towy Dzień Drzewa

W Świa­towym Dniu Drzewa – 10 paździer­nika pole­camy wszystkim, a w szcze­gól­ności młod­szym czytel­nikom cykl książek „Magiczne drzewo” Andrzeja Maleszki. Zostały one zaku­pione do zbiorów Biblio­teki w ramach Naro­do­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa.

Burza powa­liła olbrzymi stary dąb. Było to Magiczne Drzewo. Ludzie zrobili z niego setki przed­miotów, a każdy zachował cząstkę magicznej siły.

Magiczne drzewo” to seria przy­go­do­wych książek, w których domi­nuje przy­jaźń, humor, niesa­mo­wite tempo akcji, jak również zdrada, groza i tajem­nica. Można też spotkać dużo niepraw­do­po­dob­nych stwo­rzeń i innych fanta­stycz­nych postaci.

Opowieści Magicz­nego Drzewa są podstawą znanego na całym świecie cyklu filmów, nagro­dzo­nego EMMY – tele­wi­zyjnym Oskarem.

Magiczne drzewo. Poje­dynek
Andrzej Maleszka
Społeczny Instytut Wydaw­niczy Znak, 2012
Magiczne drzewo. Tom 2. Tajem­nica mostu: nowa wersja
Andrzej Maleszka
Społeczny Instytut Wydaw­niczy Znak, 2018
Magiczne drzewo. Tom 3. Olbrzym
Andrzej Maleszka
Społeczny Instytut Wydaw­niczy Znak, 2011
Magiczne drzewo. Tom 5. Gra
Andrzej Maleszka
Społeczny Instytut Wydaw­niczy Znak, 2013
Magiczne drzewo. Tom 6. Cień smoka
Andrzej Maleszka
Społeczny Instytut Wydaw­niczy Znak, 2014
Magiczne drzewo. Tom 7. Świat ogrom­nych
Andrzej Maleszka
Społeczny Instytut Wydaw­niczy Znak, 2015
Magiczne drzewo. Tom 8. Inwazja
Andrzej Maleszka
Społeczny Instytut Wydaw­niczy Znak, 2016
Magiczne drzewo. Tom. 9. Berło
Andrzej Maleszka
Społeczny Instytut Wydaw­niczy Znak, 2017

opis na podst. www​.znak​.com​.pl
źródło okładki: www​.znak​.com​.pl

Wybrane nowości w zbio­rach – październik

Wybrane nowości w zbio­rach – październik

Edukacja obywa­telska w szkole : krytyczna analiza dyskursu podręcz­ników szkol­nych / Violetta Kopińska. – Toruń : Wydaw­nictwo Naukowe Uniwer­sy­tetu Miko­łaja Koper­nika, 2018.
Sygn. 163241

Książka Violetty Kopiń­skiej została napi­sana jak na zamó­wienie dzisiej­szych czasów. Po pierwsze, charak­te­ry­zują się one głębokim kryzysem społe­czeń­stwa obywa­tel­skiego, który zwią­zany jest nie tylko z wewnętrz­nymi prze­mia­nami i dyskur­sami wokół istoty społe­czeń­stwa obywa­tel­skiego, ale także próbą jego zawłasz­czenia. Po drugie, jesteśmy świad­kami inten­sy­fi­kacji poli­tyczno-ideolo­gicz­nych zawi­rowań wokół polskiej szkoły, których efekty poznamy w najbliż­szej przy­szłości. W obszarze tych dwóch kryzysów odpo­wiedzi poszu­kuje Violetta Kopińska […]”.
Z recenzji dr hab. Ewy Kuran­to­wicz, prof. DSW

Wysoko oceniam zarówno samą koncepcję badań, jak również sposób prowa­dzenia analizy dyskursu podręcz­ników. Autorka prowadzi ją bowiem bardzo rzetelnie, dokładnie i konse­kwentnie, przy­wo­łując wiele cytatów w tabe­lach. W ten sposób wnioski są uzasad­nione i wiary­godne, co nie zawsze jest prze­strze­gane w pracach badaw­czych o charak­terze jako­ściowym. Jedno­cze­śnie to swoiste „zdyscy­pli­no­wanie” i pewna (uzasad­niona!) drobia­zgo­wość uzupeł­nione są wielo­aspek­tową inter­pre­tacją, odwo­łu­jącą się do teore­tycz­nych ram analizy. […] Widać tu biegłość i pewną swobodę doświad­czonej już Badaczki w zakresie metody Krytycznej Analizy Dyskursu”.
Z recenzji dr hab. Doroty Pankow­skiej, prof. UMCS

Kompe­tencje rady peda­go­gicznej : komen­tarz prak­tyczny, wzory uchwał / Piotr Gąsiorek. – 2. wydanie, stan prawny na 20 stycznia 2017 r. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2017.
Sygn. 163252

Opra­co­wanie w sposób komplek­sowy przed­stawia kompe­tencje rady peda­go­gicznej publicz­nego przed­szkola, szkoły i placówki wyni­ka­jące z powszechnie obowią­zu­ją­cych prze­pisów prawa – ustaw i rozpo­rzą­dzeń. W książce omówiono takie typy kompe­tencji, jak:

 • kompe­tencje stano­wiące rady peda­go­gicznej,
 • opinie rady peda­go­gicznej,
 • wystą­pienia rady peda­go­gicznej o opinie i zgody,
 • poro­zu­mienia rady peda­go­gicznej,
 • zgody oraz wnioski rady peda­go­gicznej.

Każda kompe­tencja została opisana w sposób zupełny, m.in. ze wska­za­niem, na podstawie jakich prze­pisów prawa oraz w jakim typie jednostki oświa­towej jest wyko­ny­wana. Opisy uzupeł­niono przy­kła­dami uchwał rady peda­go­gicznej podję­tymi w zakresie danej kompe­tencji.

Opra­co­wanie uwzględnia stan prawny wyni­ka­jący z reformy oświaty, tj. z prze­pisów ustaw z dnia 14 grudnia 2016 r.: Prawo oświa­towe oraz Prze­pisy wpro­wa­dza­jące ustawę – Prawo oświa­towe.

Kompletny program terapii SAZ : dla osób z zabu­rze­niami ze spek­trum autyzmu w wieku rozwo­jowym od 1 roku do 4 lat : podręcznik tera­peuty zawie­ra­jący mate­riały do nauczania 140 umie­jęt­ności podsta­wo­wych krok po kroku / Julie Knapp, Carol­line Turn­bull ; [prze­kład Zuzanna Kalicka-Karpo­wicz]. – Gdańsk : Harmonia Univer­salis – Grupa Wydaw­nicza Harmonia, 2017.
Sygn. 163253

Kompletny program terapii SAZ (Stoso­wana Analiza Zacho­wania, ang. Applied Beha­vior Analysis – ABA) stwo­rzony dla osób z zabu­rze­niami ze spek­trum autyzmu w wieku rozwo­jowym od około roku do czte­rech lat. Zawiera wszystko, co jest potrzebne, żeby nauczyć dziecko umie­jęt­ności z poziomu podsta­wo­wego, takich jak prawi­dłowa postawa podczas zajęć, zdol­ność do mini­mal­nego skupienia uwagi, nawią­zy­wanie i utrzy­my­wanie kontaktu wzro­ko­wego, umie­jęt­ności moto­ryczne, podsta­wowe umie­jęt­ności języ­kowe zwią­zane z mową bierną i czynną, podsta­wowe czyn­ności zwią­zane z zabawą oraz podsta­wowe umie­jęt­ności samo­ob­słu­gowe. Niniejsza książka powstała w oparciu o dowody naukowe i stanowi prze­wodnik dla tera­peutów, jak krok po kroku wyko­rzy­stać SAZ, żeby nauczyć dziecko ponad 140 umie­jęt­ności podsta­wo­wych. Program można dosto­sować do potrzeb i zain­te­re­sowań ucznia według wska­zówek zawar­tych w książce. Na dołą­czonej płycie DVD można znaleźć pomoce naukowe potrzebne do prze­pro­wa­dzenia programu, w tym ponad 1000 kart z kolo­ro­wymi obraz­kami, wygodne wersje programów szcze­gó­ło­wych do wydru­ko­wania, formu­larze danych oraz listy zadań. Autorki udzie­lają także rad na temat tego, jak stwo­rzyć skuteczne środo­wisko do terapii SAZ, a także dzielą się wieloma prak­tycz­nymi stra­te­giami nauczania, które zapewnią sukces w terapii.

Kształ­cenie uczniów cudzo­ziemców i powra­ca­ją­cych z zagra­nicy : nowe prze­pisy, prak­tyczne wska­zówki, wzory doku­mentów / [autor Marzenna Czar­nocka]. – Warszawa : Oświata Grupa Wydaw­nicza – Wydaw­nictwo Wiedza i Prak­tyka, copy­right 2018.
Sygn. 163258

Przyj­mo­wanie do szkół i kwali­fi­ko­wanie do odpo­wied­nich klas uczniów cudzo­ziemców i powra­ca­ją­cych z zagra­nicy może stwa­rzać dyrek­torom wiele problemów. Zwią­zane jest to nie tylko ze zmie­nia­ją­cymi się prze­pi­sami, lecz także z coraz częst­szym poja­wia­niem sie takich przy­padków w szko­łach. Chcąc pomóc dyrek­torom, przy­go­to­wa­liśmy wska­zówki doty­czące prze­pisów zwią­za­nych z kształ­ce­niem uczniów cudzo­ziemców oraz rekru­tacji i kwali­fi­ko­waniu uczniów do poszcze­gól­nych klas. Przed­sta­wiamy również zasady uzna­wania doku­mentów, na podstawie których uczeń jest przyj­mo­wany do szkoły. Dyrektor dowie się również, kiedy może odmówić przy­jęcia takiego ucznia do szkoły. Dodat­kowo publi­kacja zawiera najważ­niejsze wzory doku­mentów.

Matma inaczej czyli Pomysły na prze­ła­manie lekcyjnej rutyny / [Joanna Świercz]. – Opole : Wydaw­nictwo Nowik, 2017.
Sygn. 163262

Książka Matma inaczej, czyli pomysły na prze­ła­manie lekcyjnej rutyny prezen­tuje, jak wyglą­dają prowa­dzone przez Joannę Świercz lekcje mate­ma­tyki, w których biorą udział dzieci i młodzież w wieku 10 – 15 lat. Publi­kacja zawiera pomysły i podpo­wiedzi, jak reali­zować trudne a czasem i nudne tematy. Zapre­zen­to­wane są tu też metody, do wyko­rzy­stania podczas lekcji powtó­rze­nio­wych. Zacznijcie je stosować, a sami zoba­czycie jak bardzo zajęcia mogą się zmienić. Prze­ko­najcie się, w jaki sposób można wyko­rzy­stać różno­rakie narzę­dzia – i te najno­wo­cze­śniejsze jak tablet czy smartfon, czy te bardziej „trady­cyjne” – karty mate­ma­tyczne, kości albo zaadap­to­wane na potrzeby zajęć gry plan­szowe, a nawet… packi na muchy.
Książka przyda się nauczy­cielom mate­ma­tyki na lekcjach, ale także może stanowić inspi­rację na zajęcia dodat­kowe. Zachę­camy do korzy­stania z niej w pracy z uczniami o specy­ficz­nych potrze­bach eduka­cyj­nych. Mamy nadzieję, że propo­no­wane pomysły sprawdzą się na obozach mate­ma­tycz­nych, kolo­niach, zielo­nych szko­łach i że będą inspi­racją do Tworzenia własnych zabaw – nie tylko mate­ma­tycz­nych.

Między zabawą a dydak­tyką : lite­racka twór­czość Adama Bahdaja dla dzieci i młodzieży / Elżbieta Kruszyńska. – Toruń : Wydaw­nictwo Naukowe Uniwer­sy­tetu Miko­łaja Koper­nika, 2017.
Sygn. 163266

Któż z nas w dzie­ciń­stwie nie czytał Podróży za jeden uśmiech, Wakacji z duchami czy Stawiam na Tolka Banana? Dziś to niemal kultowe książki kilku pokoleń czytel­ników. Nieza­prze­czalne walory prozy, której autorem jest Adam Bahdaj, to: inter­su­jące kreacje boha­terów lite­rac­kich, dosko­nała znajo­mość psychiki dzie­cięcej, atrak­cyjna fabuła, zręcznie zawią­zana intryga, szybka akcja i spię­trzanie przygód, wartości wycho­wawcze, humor i opty­mizm wyra­sta­jący z huma­ni­stycznej wiary w czło­wieka. Bahdaj to dosko­nały obser­wator dzie­cię­cych zabaw, miło­śnik gór, sportów narciar­skich, znawca topo­grafii Warszawy. Jako pisarz dosko­nale reali­zował się w różnych odmia­nach gatun­ko­wych powieści, prowa­dził inter­tek­stu­alne gry z tradycją lite­racką, włączając znane motywy baśniowe w nowy kontekst czy też przy­wo­łując przy­kłady z klasyki lite­ra­tury. Wszystko to stawia go w gronie najlep­szych polskich pisarzy dla dzieci i młodzieży XX wieku. Jego twór­czość nabiera szcze­gólnej mocy w czasach, gdy wiele wartości się deza­wuuje; staje się ona dla młodego czytel­nika drogo­wskazem i przy­wraca mu wiarę w porządek świata, w którym dobro zawsze trium­fuje nad złem.

Na każde przy­słowie jest zabawa / Piotr Winczewski. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Harmonia – Grupa Wydaw­nicza Harmonia, 2017.
Sygn. 163268

Przy­słowia dostar­czają niepo­wta­rzal­nych możli­wości wszech­stron­nego nauczania dzieci. Stanowią dla kilku­latków istotną możli­wość zapo­znania się z barw­no­ścią języka ojczy­stego. Ułatwiają one ponadto paro­latkom oswo­jenie się z bogac­twem życia społecz­nego, a także normami etycz­nymi. Niniejsza książka pozwala uwie­rzyć, że przy­słowia mogą także prowo­kować dzieci do inten­sywnej aktyw­ności ruchowej, ale także np.: utrwalać ich wiedzę mate­ma­tyczną, rozwijać wraż­li­wość na barwę, kształ­tować poczucie rytmu… To wszystko dzięki temu, że zapro­po­no­wano w niej nowy sposób opowie­dzenia kilku­latkom o przy­sło­wiach. Każdemu z nich nadano bowiem postać fabu­la­ry­zo­wanej zabawy ruchowej. Mate­riał adre­so­wany jest do wycho­wawców pracu­ją­cych w przed­szko­lach i pierw­szych trzech klasach szkół podsta­wo­wych, ale także do nauczy­cieli wycho­wania fizycz­nego.

Podręczny słownik terminów AAC (komu­ni­kacji wspo­ma­ga­jącej i alter­na­tywnej) / Magda­lena Grycman, Bogu­sława Beata Kacz­marek. – Wydanie 2. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza Impuls : na zlecenie firmy Program Rozwoju Komu­ni­kacji Makaton : na zlecenie Stowa­rzy­szenia Reha­bi­li­ta­cyjne Centrum Rozwoju Poro­zu­mie­wania, 2017.
Sygn. 163275

Podręczny słownik terminów AAC (komu­ni­kacji wspo­ma­ga­jącej i alter­na­tywnej) jest pierwszą w Polsce tego rodzaju publi­kacją, adre­so­waną do szero­kiego grona zarówno specja­li­stów, jak i rodziców, opie­kunów, przy­ja­ciół – osób dzie­lą­cych codzien­ność z dziećmi i doro­słymi doświad­cza­ją­cymi trud­ności w poro­zu­mie­waniu się. Jest próbą opisania blisko 1600 pojęć odno­szą­cych się do nowego obszaru w polskiej logo­pedii i peda­go­gice osób niepeł­no­spraw­nych, jakim jest zasto­so­wanie alter­na­tyw­nych i wspo­ma­ga­ją­cych sposobów poro­zu­mie­wania się z dziećmi i doro­słymi z zabu­rze­niami mowy, języka i komu­ni­kacji.

Rada rodziców w świetle reformy systemu oświaty / [Patryk Kuzior]. – Warszawa : Oświata Grupa Wydaw­nicza – Wydaw­nictwo Wiedza i Prak­tyka, copy­right 2018.
Sygn. 163286

Polska oświata jest w szcze­gólnym okresie, wdra­żana jest bowiem reforma syste­mowa. I choć to nie pierwsza duża reforma oświaty, to jednak po raz pierwszy od uchwa­lenia we wrze­śniu 1991 roku ustawy o systemie oświaty dochodzi do zmian funda­men­tal­nych w podsta­wach praw­nych, o które opiera się funk­cjo­no­wanie całego systemu oświaty, bo więk­szość z najważ­niej­szych zagad­nień z tym zwią­za­nych od 1 wrze­śnia 2017 r. regu­lo­wana będzie przez ustawę Prawo oświa­towe. I nawet jeśli bliższe przyj­rzenie się regu­la­cjom, które niebawem wejdą w życie, prowadzi do wniosku, że w wielu kwestiach szcze­gó­ło­wych nowe prze­pisy są kopią starych, to jednak przyjąć trzeba, że zasady dzia­łania każdego „z trybików mecha­nizmu” wyma­gają dogłębnej analizy. Celem niniej­szej publi­kacji jest grun­towna analiza reguł funk­cjo­no­wania jednego ze społecz­nych organów funk­cjo­nu­ją­cego w więk­szości typów szkół i placówek, a miano­wicie rady rodziców.

Diagnoza i terapia w pracy logo­pedy i nauczy­ciela tera­peuty : konteksty teore­tyczne i prak­tyka / pod redakcją naukową Ewy Jeżew­skiej-Krasno­dęb­skiej i Barbary Skał­bani. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 163294

Diagnoza i terapia są ważnym tematem w dyskursie poma­gania, wspie­rania rozwoju, zwłaszcza w odnie­sieniu do logo­pedii, peda­go­giki czy psycho­logii. Treścią niniej­szej publi­kacji są zagad­nienia diagnozy i terapii w pracy logo­pedy i nauczy­ciela-tera­peuty, co porząd­kuje niejako i ogra­nicza zakres podję­tych rozważań. Zarówno logo­peda, jak i nauczyciel/terapeuta są specja­li­stami, których dzia­łania pomo­cowe regu­lo­wane zapi­sami prawa wpisują się w dzia­łania szkoły i oświa­to­wego systemu pomocy. Mimo znaczą­cego dorobku w logo­pedii i terapii peda­go­gicznej wciąż poja­wiają się nowe prze­strzenie analiz teore­tycz­nych i badań empi­rycz­nych, podkre­śla­jące relację teorii z prak­tyką. Podjęte w książce dyskursy są udziałem osób tworzą­cych naukę, ale też prak­tyków, co stanowi o wartości i zróż­ni­co­waniu treściowym publi­kacji.

Struk­tura książki obej­muje dwie części, które odnoszą się do zapo­wiedzi w tytule. Pierwsza z nich dotyczy diagnozy i terapii w ujęciu logo­pe­dycznym, psycho­lo­gicznym i medycznym, druga zaś podej­muje proble­ma­tykę diagnozy i terapii w ujęciu eduka­cyjnym, peda­go­gicznym i społecznym. Obie perspek­tywy łączą się w dzia­łaniu pomo­cowym, jednak ich konteksty teore­tyczne wyja­śnia­jące mecha­nizm trud­ności czy zabu­rzeń pozo­stają odrębne, auto­no­miczne, co jest przed­miotem dyskursu podję­tego w gronie logo­pedów. Pytanie o synergię versus rozdziel­ność dyscy­plin (subdy­scy­plin) nauko­wych zajmu­ją­cych się tema­tyką diagnozy i terapii pozo­staje otwarte i stanowi inspi­rację do dalszych poszu­kiwań.

Publi­kację adre­su­jemy do szero­kiej grupy odbiorców: specja­li­stów z dzie­dziny medy­cyny, logo­pedii, psycho­logii i peda­go­giki, a także nauczy­cieli i wycho­wawców, którzy zajmują się proble­ma­tyką pomocy psycho­lo­giczno-peda­go­gicznej, jak również przy­szłych nauczy­cieli (studentów), którzy poznają tajem­nice zawodu nauczy­ciela. Mamy nadzieję na życz­liwe przy­jęcie książki i wspólne spotkania w prze­strzeni prak­tyki pomo­cowej.

Źródło :
www​.wydaw​nictwo​.umk​.pl
www​.wolter​skluwer​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.fabry​ka​wiedzy​.com
www​.nowik​.com​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl

Świa­towy Dzień Zwie­rząt

Świa­towy Dzień Zwie­rząt

W Świa­towym Dniu Zwie­rząt – 4 paździer­nika – (październik miesiącem dobroci dla zwie­rząt) naszym małym i dużym czytel­nikom pole­camy książkę „Lolek“ Adama Wajraka ze zbiorów biblio­teki, zaku­pioną w ramach Naro­do­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa.

Lolek / Adam Wajrak ; ilustracje Mariusz Andrysz­czyk. – Warszawa : Wydaw­nictwo Agora, 2017. Sygna­tura M 164932

Lolek jest kudłatym stwo­rze­niem o wielkim sercu i trudnej prze­szłości, który ma tylko jedno marzenie: znaleźć swoich ludzi. Ale trafić na tych właści­wych wcale nie jest łatwo. Szcze­gólnie zimą w okoli­cach Puszczy Biało­wie­skiej. Pier­wo­wzorem głów­nego boha­tera książki jest pies, który pewnego dnia pojawił się w życiu Adama Wajraka i jego żony Nurii i który dziś mieszka z nimi w Tere­mi­skach.

Opis z okładki
„Każdy pies marzy aby być z jakimś czło­wie­kiem, a wielu ludzi marzy o tym, by spotkać psa. Czasami wystarczy przy­padek, żeby się spotkać, a czasami trzeba się trochę rozej­rzeć. Dlatego tę ksią­żeczkę dedy­kuję wszystkim pieskom, które jeszcze nie odna­lazły swojego czło­wieka i wszystkim ludziom, którzy nie odna­leźli jeszcze swojego psa. A tym, którzy się już odna­leźli, życzę szczę­ścia.“
Adam Wajrak („Lolek”, Posłowie, s. 134)

Pole­cane nowości w zbio­rach audio­wi­zu­al­nych

Pole­cane nowości w zbio­rach audio­wi­zu­al­nych

Przemoc niejedno ma imię” to pakiet trzech filmów profi­lak­tycz­nych, adre­so­wa­nych do uczniów star­szych klas szkoły podsta­wowej oraz szkoły ponad­pod­sta­wowej.
Filmy dotyczą nowych form prze­mocy w szkole i sposobów radzenia sobie z nimi. Szcze­gólna uwaga została poświę­cona nowemu zjawisku jakim jest hejt. Gdzie kończy się konstruk­tywna krytyka, a gdzie zaczyna się hejt? Jakie są konse­kwencje hejtu? Kiedy przy­biera znamiona prze­stęp­stwa? Kim są ofiary, a kim sprawcy? Na te pytania stara się odpo­wie­dzieć pierwszy film z serii, kolejny zaś trak­tuje o zjawisku prze­mocy psychicznej wśród społecz­ności szkolnej. Trzeci film to próba poka­zania sposobów radzenia sobie z różnymi formami prze­mocy w szkole – omówiona została m.in. metoda poro­zu­mienia bez prze­mocy.

Filmy są adre­so­wane do uczniów star­szych klas szkoły podsta­wowej oraz ponad­pod­sta­wowej:

 • Hejt – przemoc w Inter­necie;
 • Bullying – przemoc rówie­śnicza w szkole;
 • Postawy wobec prze­mocy rówie­śni­czej.

Filmy zawie­rają:

 • część popu­lar­no­nau­kową (trwa­jącą ok. 15 minut),
 • wypo­wiedź eksperta (ok. 5 – 6 minut)
 • scena­riusz lekcji.

Pakiet multi­me­dialny to ok. 60 minut mate­riału filmo­wego oraz 3 scena­riusze.

Źródło: https://​www​.multie​du​catio​.pl/

Hejt – przemoc w inter­necie. 1 [Film] / Multie​du​catio​.pl ; reży­seria, zdjęcia Marcin Wołko­wicz. – [Piaseczno] : Multie​du​catio​.pl, 2018. Sygna­tura: Og 363DVD
Bullying – przemoc rówie­śnicza w szkole. 2 / [Film] / Multie​du​catio​.pl ; reży­seria, zdjęcia Marcin Wołko­wicz. – [Piaseczno] : Multie​du​catio​.pl, 2018. Sygna­tura: Og 364DVD
Postawy wobec prze­mocy rówież­ni­czej. 3 [Film] / Multie​du​catio​.pl ; reży­seria, zdjęcia Marcin Wołko­wicz. – [Piaseczno] : Multie​du​catio​.pl, 2018. Sygna­tura: Og 365DVD

Wybrane nowości w zbio­rach – wrze­sień

Wybrane nowości w zbio­rach – wrze­sień

Terapia zaję­ciowa w dysfunk­cjach narządu ruchu / redakcja naukowa Aneta Bac. – Wydanie I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Lekar­skie PZWL, 2018.
Sygn. 164310, 164311

Dysfunkcje narządu ruchu są najczęstszą grupą scho­rzeń wśród pacjentów. Aby skutecznie im pomóc, należy sięgać po zróż­ni­co­wane środki tera­peu­tyczne. Jedną z metod, która stanowi niezbędny element właściwie prowa­dzonej reha­bi­li­tacji oraz potrafi znacząco podnieść jakość życia osoby chorej nawet w sytu­acji, gdy walczy ona z chorobą postę­pu­jącą i niewy­le­czalną, jest terapia zaję­ciowa.
Podręcznik ten jest kolejną pozycją z serii „Terapia zaję­ciowa”, tak jak poprzednie, opra­co­waną przez prak­tyków i zarazem nauczy­cieli akade­mic­kich.
Bogato ilustro­wana publi­kacja (ponad 160 rycin):
• komplek­sowo przed­stawia teore­tyczne i prak­tyczne aspekty pracy tera­peuty zaję­cio­wego z pacjentem z dysfunkcją narządu ruchu,
• poka­zuje możli­wości i sposoby pracy m.in. w przy­pad­kach dysfunkcji pocho­dzenia neuro­lo­gicz­nego, orto­pe­dycz­nego, reuma­to­lo­gicz­nego i urazo­wego,
• zawiera krótką charak­te­ry­stykę wybra­nych scho­rzeń narządu ruchu oraz opis towa­rzy­szą­cych im typo­wych objawów, mają­cych znaczący wpływ na obni­żanie funk­cjo­nal­ności pacjentów,
• omawia sposoby prze­miesz­czania się chorych z dysfunk­cjami narządu ruchu z uwzględ­nie­niem podsta­wowej wiedzy z zakresu prote­tyki i orto­tyki,
• przed­stawia studia przy­padków ilustru­jące postę­po­wanie tera­peuty zaję­cio­wego oraz zasto­so­wa­nych przez niego rozwiązań tera­peu­tycz­nych,
• zawiera treści zgodne ze stan­dar­dami szko­lenia i pracy tera­peuty zaję­cio­wego w krajach Unii Euro­pej­skiej.
Podręcznik pole­cany osobom kształ­cącym się na kierun­kach terapia zaję­ciowa oraz fizjo­te­rapia. Będzie również pomocny dla aktyw­nych zawo­dowo tera­peutów zaję­cio­wych, fizjo­te­ra­peutów i reha­bi­li­tantów.

Archi­tek­tura szkolna II Rzeczy­po­spo­litej / Michał Pszczół­kowski. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydaw­niczy Michał Koliński, 2017.
Sygn. 164378

Walka z anal­fa­be­ty­zmem i powszechny dostęp do edukacji w latach między­wo­jen­nych stresz­czały się w słowach: „Budowa szkół powszech­nych to funda­ment niepod­le­głości Polski”. To właśnie wówczas została zaini­cjo­wana ożywiona dzia­łal­ność inwe­sty­cyjna w zakresie budow­nictwa szkol­nego, służąca temu, by po latach zaborów wszystkie dzieci mogły uczyć się w godnych warun­kach.
Archi­tek­tura szkolna II Rzeczy­po­spo­litej (1918 – 1939) ukazuje, jak rozwi­jało się polskie szkol­nictwo, jak projek­to­wano i reali­zo­wano budynki, będące połą­cze­niem tradycji i nowo­cze­sności. „Budujmy szkoły!” – w myśl tego hasła wzno­szono nie tylko repre­zen­ta­cyjne gmachy w dużych miastach, ale także wiele szkół na wsiach i w miastecz­kach. Rozwój szkol­nictwa powszech­nego był prio­ry­tetem Mini­ster­stwa Wyznań Reli­gij­nych i Oświe­cenia Publicz­nego, a projekty szkół często powie­rzano znanym, w tym najwy­bit­niej­szym archi­tektom.
Celem nowej publi­kacji Michała Pszczół­kow­skiego jest popu­la­ry­zacja wiedzy na temat między­wo­jennej archi­tek­tury szkolnej, wiele uwagi poświę­cono zagad­nie­niom opieki i ochrony istnie­ją­cych budynków. W książce zostały też uwzględ­nione obiekty z terenu Kresów Wschod­nich, znaj­du­jące się obecnie za wschodnią granicą Polski. Archi­tek­turę szkolną II Rzeczy­po­spo­litej wzbo­ga­cają unikalne mate­riały archi­walne i współ­czesne zdjęcia, doku­men­tu­jące stan między­wo­jen­nych budynków szkol­nych.

Edukacja między­kul­tu­rowa na rzecz zrów­no­wa­żo­nego rozwoju / Aneta Rogalska-Mara­sińska. – Łódź : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Łódz­kiego, 2017.
Sygn. 164381

Inspi­racją do powstania książki była potrzeba podzie­lenia się z Czytel­ni­kiem obser­wa­cjami oraz naukową refleksją nad współ­czesną wielo­kul­tu­rową rzeczy­wi­sto­ścią społeczną i współ­two­rzącym ją czło­wie­kiem. Autorka łączy prezen­to­waną proble­ma­tykę z postu­latem naprawy relacji między­ludz­kich i między­kul­tu­ro­wych poprzez zgodę na powszechną reali­zację idei zrów­no­wa­żo­nego rozwoju, którą postrzega jako niezbędny dziś cel aktyw­ności społecz­ności globalnej. Suge­ruje wyko­rzy­stanie edukacji między­kul­tu­rowej, dostrze­gając w niej najbar­dziej uzasad­nione narzę­dzie wycho­wawcze, aby wielo­kul­tu­rowa społecz­ność globu doko­nała zmiany swoich postaw i wybrała odbu­dowę podsta­wo­wych środo­wisk życia ludzi (przy­rod­ni­czego, kultu­ro­wego, społecz­nego i gospo­dar­czego) na zasa­dach harmonii i współ­bycia, z odrzu­ce­niem narracji zysku, rabun­kowej gospo­darki, przy­musu rywa­li­zacji oraz niechęci wobec drugiego czło­wieka. Znaczącym i nowa­tor­skim spoj­rze­niem na wyzwania zrów­no­wa­żo­nego rozwoju jest odwo­łanie się do obszaru kultury, który jest jednym z głów­nych, a zarazem najczę­ściej pomi­ja­nych filarów koncepcji zrów­no­wa­żenia.

Słownik pojęć psycho­lo­gicz­nych do wyko­rzy­stania w rozmo­wach z part­nerem, szefem, przy­ja­cielem, a nawet wrogiem / redakcja Dorota Krze­mionka. – Kielce : Wydaw­nictwo Charak­tery, 2017.
Sygn. 164290, 164291p

Psycho­logia, choć jest nauką młodą, doro­biła się wielu terminów; słow­niki psycho­logii (Andrew Colmana czy Arthura i Emily Reberów) liczą sobie ponad tysiąc stron. Nasz słownik ma inny charakter – skupia się głównie na termi­nach nieoczy­wi­stych, zaska­ku­ją­cych. Pochodzą one z różnych dzie­dzin i nurtów w psycho­logii, są wśród nich pojęcia z obszaru psycho­logii osobo­wości i zdrowia, psycho­logii klinicznej i społecznej; repre­zen­tują podej­ście poznawcze, psycho­dy­na­miczne i beha­wio­ralne.
Słownik zaczyna się od abulii, a kończy na żargo­no­afazji. Obej­muje około 250 haseł, zwykle obszernie omówio­nych, w oparciu o współ­czesną wiedzę psycho­lo­giczną. Ich znaczenie przy­bli­żają przy­kłady, nierzadko aneg­doty. Na przy­kład pod hasłem syndrom sztok­holmski prze­czy­tamy historię wiel­kiej miłości kasjerki ze szwedz­kiego banku do rabusia, który podczas napadu trzymał ją na muszce przez dwa dni. I znaj­dziemy wyja­śnienie, jak zrodziło się to uczucie, co się za nim kryje. A przy pojęciu anulo­wanie dowiemy się, co może ozna­czać dzie­cięca zabawa w omijanie szczelin na chod­niku i dlaczego następ­nego dnia po awan­turze małżonek przy­nosi nam bukiet róż.
Reak­tancja, prokra­sty­nacja, alek­sy­tymia – warto znać takie terminy, pozwolą nie tylko zabły­snąć w towa­rzy­stwie, ale też lepiej zrozu­mieć reakcje własne i innych ludzi. A ponieważ, jak twier­dził Ludwig Witt­gen­stein, „Granice języka są grani­cami naszego świata”, wierzymy, że książka ta poszerzy świat niejed­nego czytel­nika. Mam nadzieję, że będzie to inspi­ru­jąca lektura.

Dorota Krze­mionka

Goto­wość nauczy­cieli do stoso­wania nowo­cze­snych tech­no­logii infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyj­nych / Wojciech Czerski. – Lublin : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Marii Curie-Skło­dow­skiej, 2017.
Sygn. 164383

W ostat­nich latach z praw­dziwą satys­fakcją odno­tować trzeba wzrost liczby prac doty­czą­cych eduka­cyj­nych konse­kwencji rozwoju tech­no­logii infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyj­nych, zwłaszcza że rosnącej liczbie publi­kacji towa­rzyszy posze­rzenie pola badań i refleksji oraz – co istotne – dbałość o ich poziom mery­to­ryczny. […] W tym „modnym“ kierunku dociekań mieści się książka Wojciecha Czer­skiego. […] Praca powinna okazać się atrak­cyjna dla tych peda­gogów i nauczy­cieli, którzy w imię własnych pasji infor­ma­tycz­nych czy medial­nych, świa­domi rosnącej roli tech­no­logii infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyj­nych oraz ich znaczenia dla kształtu współ­cze­snej edukacji w Polsce, podej­mują trud racjo­nal­nego i efek­tyw­nego wyko­rzy­stania mediów cyfro­wych w swej pracy zawo­dowej dla dobra powie­rzo­nych ich pieczy dzieci i młodzieży.

Z recenzji dr hab. Macieja Tanasia, prof. nadzw. APSNASK

Kompe­tencje mate­ma­tyczne i podsta­wowe kompe­tencje naukowo-tech­niczne w edukacji wcze­snosz­kolnej / Barbara Dudel, Małgo­rzata Głoskowska-Sołdatow. – Toruń : Wydaw­nictwo Adam Marszałek, 2017.
Sygn. 164389

Autorki są orędow­nicz­kami i propa­ga­tor­kami urze­czy­wist­niania nowo­cze­snych idei dydak­tycz­nych. Kreatywny dobór propo­no­wa­nych na łamach książki stra­tegii kształ­cenia stymu­lu­ją­cych kompe­tencje uczniów, kore­spon­du­ją­cych z ich potrze­bami poznaw­czymi i zain­te­re­so­wa­niami, jest czytelnym i niezwykle ważnym prze­sła­niem eduka­cyjnym skie­ro­wanym do wszyst­kich osób zain­te­re­so­wa­nych rozwojem dziecka. Wyła­nia­jący się z lektury publi­kacji postulat kieruje uwagę odbiorcy na kreowanie zróż­ni­co­wa­nego środo­wiska uczenia się, w którym uczniowie zyskują możli­wość wielo­zmy­sło­wego sposobu doświad­czania otacza­ją­cego świata, jego samo­dziel­nego warto­ścio­wania i inter­pre­to­wania, a tym samym – budo­wania własnych kompe­tencji poznaw­czych.

Z recenzji wydaw­ni­czej dr hab. Kata­rzyny Boraw­skiej-Kalbar­czyk

Logo­pedia między­kul­tu­rowa / redakcja naukowa Ewa Czaplewska. – Gdańsk : Harmonia Univer­salis – Grupa Wydaw­nicza Harmonia, copy­right 2018.
Sygn. 164391, 164392

Poddany ocenie wydaw­ni­czej tom z jednej strony beza­pe­la­cyjnie podtrzy­muje najwyższy naukowy poziom tomów wcze­śniej­szych, z drugiej – z dużą naukową śmia­ło­ścią […] poszerza granice współ­cze­snej logo­pedii, rede­fi­niując jej przed­miot. […] Opinio­wane opra­co­wanie składa się z trzech wyraźnie zazna­czo­nych części: I – Język i kultura; II – Rozwój osób dwuję­zycz­nych; III – Różnice kultu­rowe i języ­kowe a logo­pedia.

Z recenzji prof. UP, dra hab. Miro­sława Micha­lika

Logo­pedia między­kul­tu­rowa” to kolejny tom z serii LOGO­PEDIA XXI WIEKU – jednego z najważ­niej­szych projektów wydaw­nictwa nauko­wego Harmonia Univer­salis. Obej­muje on stwo­rzenie serii mono­grafii nauko­wych z zakresu najistot­niej­szych problemów współ­cze­snej logo­pedii pod redakcją prof. UG, dra hab. Stani­sława Milew­skiego oraz prof. UG, dr hab. Ewy Czaplew­skiej z Katedry Logo­pedii Uniwer­sy­tetu Gdań­skiego, pod oficjalnym patro­natem Polskiego Towa­rzy­stwa Logo­pe­dycz­nego.

Edukacja niesły­szą­cych : wczoraj, dziś i jutro / redakcja naukowa Elżbieta Woźnicka. – Wydanie pierwsze. – Łódź : Wydaw­nictwo Akademii Huma­ni­styczno-Ekono­micznej, 2017.
Sygn. 164395

Mono­grafia ma charakter teore­tyczno-prak­tyczny i jest wyrazem poszu­kiwań zmian w polskiej surdo­pe­da­go­gice, które wska­zują najnowsze kierunki działań na rzecz osób niesły­szą­cych. Doko­nu­jące się zmiany społeczne, w ocenie Autorów, dotyczą koncepcji wybra­nych teorii i rozwiązań w zakresie reha­bi­li­tacji i edukacji osób głuchych, ich miejsca w społe­czeń­stwie.

Inte­gracja senso­ryczna przez cały rok / Magda­lena Char­bicka. – Warszawa : Difin, 2017.
Sygn. 164397, 164398

Książka napi­sana została w formie prze­wod­nika dla osób niezwią­za­nych z terapią inte­gracji senso­rycznej, czyli rodziców, nauczy­cieli i innych specja­li­stów, aby przy­bliżyć im w sposób czytelny te zagad­nienia.
W publi­kacji zawarte zostały defi­nicje, podstawy teore­tyczne założeń inte­gracji senso­rycznej oraz opisy charak­te­ry­zu­jące podsta­wowe systemy zmysłowe. Dużą część książki stanowią propo­zycje zabaw, historii, pomysły do wyko­rzy­stania zarówno przez rodziców w domu, jak i przez nauczy­cieli przed­szkoli czy profe­sjo­na­li­stów zajmu­ją­cych się na co dzień terapią. Uzupeł­nie­niem książki są tabelki poma­ga­jące okre­ślić poziom funk­cjo­no­wania naszego dziecka.

Mózg na nowo odkryty : początki polskiej myśli naukowej o roli neuronów w życiu psychicznym / Krzysztof Jodzio. – Wydanie I. – Warszawa : Diffin, 2017.
Sygn. 164401, 164402

W książce opisano genezę i wielo­kie­run­kowy rozwój badań oraz refleksji nad neuro­bio­lo­gicz­nymi korze­niami ludz­kiej umysło­wości w świetle dawnych publi­kacji wyda­nych w Polsce do połowy XX wieku. Publi­kacja ukazuje wkład polskiej myśli naukowej w kształ­to­wanie się wiedzy o mózgu, umyśle oraz ich wzajem­nych i złożo­nych powią­za­niach zarówno u osób zdro­wych, jak i u pacjentów z rozma­itymi scho­rze­niami neuro­lo­gicz­nymi i/lub psychicz­nymi.
Książka adre­so­wana jest do szero­kiego grona czytel­ników, w tym przed­sta­wi­cieli środo­wisk nauko­wych (neurop­sy­cho­logów, neuro­bio­logów, filo­zofów) i specja­li­stów prak­tyków (psycho­logów klinicz­nych, neuro­lo­go­pedów, lekarzy specja­li­zu­ją­cych się w neuro­logii, neuro­chi­rurgii, psychia­trii, geria­trii, reha­bi­li­tacji). Ponadto, z uwagi na walor eduka­cyjny, obszerne frag­menty książki można wyko­rzy­stać w pracy dydak­tycznej na poziomie szkoły wyższej.

Perspek­tywy badawcze proble­ma­tyki zagrożeń życia / Brunon Hołyst. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, cop. 2017.
Sygn. 164411

Skła­da­jąca się z czte­rech tomów seria wydaw­nicza „Prze­ciwko życiu” została poświę­cona najbar­dziej funda­men­talnym i nieustannie aktu­alnym problemom zagrożeń życia czło­wieka. Zagad­nienie to dotyczy jednej z naszych podsta­wo­wych potrzeb: potrzeby bezpie­czeń­stwa. Jej depry­wacja unie­moż­liwia prawi­dłowy rozwój osobowy, emocjo­nalny i psychiczny. Jest zatem oczy­wiste, że kwestia zagrożeń ludz­kiego życia nurtuje społecz­ności w skali globalnej, lokalnej, a także w wymiarze indy­wi­du­alnym.
W tomie 1 Autor przed­stawia szeroki wachlarz perspektyw teore­tyczno-badaw­czych ujęcia proble­ma­tyki życia i śmierci. W tomie 2 zostaną omówione zagad­nienia doty­czące wojen i konfliktów zbroj­nych oraz terro­ryzmu. W tomie 3 Autor dokona analizy kwestii obej­mu­ją­cych dzia­łania jednostki prze­ciwko życiu innych (prze­stęp­czość prze­ciwko życiu, uwarun­ko­wania sytu­acyjne i kul-turowe). Tom 4 będzie doty­czyć proble­ma­tyki afirmacji życia w wymiarze holi­styczno-ekolo­gicznym, biolo­giczno-medycznym, kultu­rowo-społecznym, inter­per­so­nalnym i intra­per­so­nalnym.
W części I tego tomu Autor anali­zuje zagro­żenia życia czło­wieka z różnych perspektyw, m.in. biolo­gicznej, medycznej, socjo­lo­gicznej, psycho­lo­gicznej, prawnej, filozo­ficznej i reli­gijnej. W części II zaś rozpa­truje omawianą proble­ma­tykę pod kątem dwóch obszer­nych kate­gorii czyn­ników: zagrożeń w dużym stopniu nieza­leż­nych od ludzi, np. mikro­bio­lo­gicz­nych, gene­tycz­nych czy klima­tycz­nych, oraz zagrożeń, które wyni­kają z destruk­tywnej dzia­łal­ności czło­wieka zarówno wobec natury, jak i wobec własnej osoby. Autor podej­muje próbę doko­nania inte­gracji i syntezy wiedzy doty­czącej proble­ma­tyki zagrożeń życia, co stanowi przed­się­wzięcie, które nie zostało dotąd w tak szerokim zakresie podjęte ani w lite­ra­turze polskiej, ani obco­ję­zycznej.

Deter­mi­nanty społeczne i kultu­rowe / Brunon Hołyst. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, copy­right 2018.
Sygn. 164412

W tomie 2 zostały omówione zagad­nienia doty­czące m.in. wojen, konfliktów społecz­nych oraz terro­ryzmu.
Autor podej­muje próbę doko­nania inte­gracji i syntezy wiedzy doty­czącej proble­ma­tyki zagrożeń życia, co stanowi przed­się­wzięcie, które nie zostało dotąd w tak szerokim zakresie podjęte ani w lite­ra­turze polskiej, ani obco­ję­zycznej.

Źródło :

www​.charak​tery​.eu
www​.pzwl​.pl
www​.km​.com​.pl
www​.wydaw​nictwo​.uni​.lodz​.pl
www​.wydaw​nictwo​.umcs​.eu
www​.marszalek​.com​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.wydaw​nictwo​.ahe​.lodz​.pl/
www​.difin​.pl
www​.pwn​.pl

Wybrane nowości w zbio­rach – lipiec

Wybrane nowości w zbio­rach – lipiec

Rodzina uczniów zdolnychRodzina uczniów zdol­nych / Sylwia Gwiaz­dowska-Stań­czak, Andrzej E. Sękowski. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2018.
Sygn. 164278, 164279

Książka o współ­za­leż­ności pomiędzy tym, jak dzieci postrze­gają swoje rodziny, a ich osią­gnię­ciami szkol­nymi.
Zagad­nienia przed­sta­wione w książce dotyczą postrze­gania rodziny przez uczniów z wyso­kimi osią­gnię­ciami szkol­nymi. Podej­mo­wanie tema­tyki rodziny z perspek­tywy naukowej jest szcze­gólnym wyzwa­niem, ponieważ każdy czło­wiek ma osobiste doświad­czenia zwią­zane z rodziną. W książce rodzina jest opisy­wana z punktu widzenia ucznia. Ujęcie relacji i stosunków rodzin­nych z perspek­tywy dziecka jest zabie­giem potrzebnym i celowym, ponieważ nie tylko faktyczna postawa rodzica, ale przede wszystkim jej percepcja przez dziecko ma ogromne znaczenie dla jego rozwoju.

Rodzina wobec nieuleczalnej choroby dzieckaRodzina wobec nieule­czalnej choroby dziecka : aspekty tana­to­pe­da­go­giczne / Grze­gorz Godawa. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 164280

Celem niniej­szej pracy jest próba przed­sta­wienia niektó­rych doświad­czeń codzien­nego życia rodzin nieule­czalnie chorych dzieci obję­tych opieką hospi­cyjną. Książka ma charakter empi­ryczny i zawiera analizę danych uzyska­nych i opra­co­wa­nych zgodnie z meto­do­logią teorii ugrun­to­wanej, zinter­pre­to­waną przez K. Charmaz. Uczest­ni­kami badań byli człon­kowie rodzin chorych dzieci, którzy podzie­lili się swoimi doświad­cze­niami i prze­my­śle­niami.
Książka powstała w celu prezen­tacji prak­tycz­nego wymiaru życia rodziny znaj­du­jącej się w specy­ficznej, niezmiernie trudnej sytu­acji choroby i zagro­żenia życia dziecka. Tana­to­pe­da­go­giczny wymiar ludz­kiej egzy­stencji stanowi istotny kontekst podję­tych rozważań. Analiza danych uzyska­nych w wywia­dach i w czasie obser­wacji uczest­ni­czącej w życiu rodziny pozwala okre­ślić, jak rodziny objęte opieką domo­wego hospi­cjum usto­sun­ko­wały się do choroby dziecka i do nowych warunków życia. Dzięki temu możliwe jest wska­zanie prak­tycz­nych sposobów reali­zacji zadań rodzin dzieci obję­tych opieką domo­wego hospi­cjum.

Poli­tyka wsparcia niefor­mal­nych opie­kunów niesa­mo­dziel­nych osób star­szych : na podstawie zmian praw­nych w latach 2003 – 2015 / Rafał Baka­lar­czyk. – Warszawa : Wydaw­nictwa Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego, 2018.
Sygn. 164211

Analiza problemów poli­tyki wsparcia niefor­mal­nych opie­kunów niesa­mo­dziel­nych osób star­szych: ryzyka socjal­nego pono­szo­nego przez opie­kunów oraz roli, jaką pełnią w opiece nad senio­rami, a także ewolucji celów i rodzajów poli­tyki wsparcia opie­kunów.

Autor na podstawie aktów praw­nych i doku­men­tacji formu­łuje diagnozę mającą posłużyć wyzna­czeniu kierunku zmian praw­nych w zakresie poli­tyki senio­ralnej.

Pierwsza pogłę­biona naukowo analiza tematu i syste­ma­ty­zacja wiedzy z dzie­dziny.

Rozwód jako procesRozwód jako proces : perspek­tywa doro­słych i dzieci / Magda­lena Błażek, Alek­sandra Lewan­dowska-Walter. – Warszawa : Difin, 2017.
Sygn. 164214, 164215

Książka przy­bliża specy­fikę sytu­acji rozwo­dowej rozu­mianej jako procesu prze­bie­ga­ją­cego w trzech fazach: okresu nasi­lo­nego konfliktu małżeń­skiego poprze­dza­ją­cego decyzję o rozstaniu, okresu formal­nego rozwodu oraz okresu poroz­wo­do­wego cechu­ją­cego się licz­nymi zmia­nami i wyma­ga­ją­cego adap­tacji do nich. W każdym z tych okresów ukazano problemy i trud­ności z perspek­tywy doro­słych i dzieci z uwzględ­nie­niem modeli wyja­śnia­ją­cych ich funk­cjo­no­wanie oraz efek­tyw­ność procesów adap­ta­cyj­nych.
Autorki opisały problemy istotne z perspek­tywy osób zajmu­ją­cych się zarówno diagnozą, jak i poma­ga­niem rodzinom w sytu­acji około­ro­zwo­dowej, w tym uwaga poświę­cona została trud­no­ściom wyni­ka­jącym ze współ­cze­snych prze­mian rodziny (rozwód w rodzinie prze­by­wa­jącej na migracji i powrót części rodziny do kraju; rekon­strukcja systemu rodzin­nego przed formalnym orze­cze­niem rozwodu itp.).

Książka zain­te­re­suje profe­sjo­na­li­stów (psycho­logów, peda­gogów, praw­ników, sędziów, media­torów, tera­peutów), ale poprzez swoją prak­tyczną formę (opisy przy­padków, wska­zówki zawarte w ramkach doty­czące rozu­mienia zachowań i postę­po­wania w różnych sytu­acjach) może być również przy­datna dla doro­słych znaj­du­ją­cych się w sytu­acji rozwodu i poszu­ku­ją­cych pomocy dla siebie i swoich dzieci.

Człowiek i piesCzło­wiek i pies : o głaskaniu, stresie i oksy­to­cynie / Chri­stoph Jung, Daniela Pörtl ; tłuma­czenie Agnieszka Haładyj ; konul­tacja mery­to­ryczna Łukasz Bożycki. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, 2017.
Sygn. 163235

Co jest tak niezwy­kłego w przy­jaźni między psem a czło­wie­kiem?
Jaki sens kryją te wszystkie historie o psach, które ponoć czytają w myślach, podsłu­chują nasze rozmowy przy kawie i znikają błyska­wicznie, gdy wspomni się o czymś nieprzy­jemnym, jak na przy­kład wizyta u wete­ry­narza? Czy relacja czło­wieka i psa jest naprawdę czymś wyjąt­kowym, czy jedynie – patrząc z zimnym dystansem – wyol­brzy­mioną przez ludzi, w gruncie rzeczy całkiem „błahą” sprawą? Mniej więcej tak samo „błahą”, jak relacja z wieloma innymi zwie­rzę­tami, które czują się pod naszą opieką lepiej lub gorzej. Czy pies jest „szczę­śliwy” ze swojego życia w rodzinie skła­da­jącej się jedynie tylko z ludzi i czego potrze­buje, żeby być „szczę­śliwym”? A czego potrze­bują jego pan i pani, żeby być równie „szczę­śli­wymi”?
Chri­stoph Jung i Daniela Pörtl poszu­kują odpo­wiedzi na te pytania i opowia­dają o kuli­sach szcze­gól­nego part­ner­stwa między czło­wie­kiem i psem. Obja­śniają, dlaczego kochamy psy i w jaki sposób nasza wspólna historia sprawia, że nie da się mówić o psach, nie mówiąc o ludziach. A także odwrotnie: nie możemy mówić o ludziach, nie wspo­mi­nając o psach.

Homo­sek­su­alizm : prze­gląd świa­to­wych analiz i badań : przy­czyny, objawy, terapia, aspekty społeczne / Beata Wieczorek. – Warszawa : Fronda PL, 2018.
Sygn. 164231, 164232

Pierwsza na polskim rynku prze­kro­jowa książka stano­wiąca prze­gląd badań zjawiska homo­sek­su­alizmu. Analiza dowodów nauko­wych na poparcie konku­ren­cyj­nych hipotez odno­szą­cych się do tego, czym jest homo­sek­su­alizm i jak powstaje.

Wszech­stronne i inter­dy­scy­pli­narne opra­co­wanie: naświe­tla­jące zagad­nienie od strony historii i staty­styki, poprzez prawo, kwestie medyczne, terapię i zjawiska społeczne, aż po listę orga­ni­zacji pomo­co­wych czy porady prak­tyczne.

Internet złych rzeczyInternet złych rzeczy / Julia Chmie­lecka. – Bielsko-Biała : Wydaw­nictwo Pascal, 2017.
Sygn. 164233, 164234, 164235

#cyber­bul­lying #porno­gra­fia­dzie­cieca #haking #cyber­ter­ro­ryzm #trol­lo­wanie #handel­nar­ko­ty­kami #phishing #stal­king

To tylko niektóre z zagrożeń czyha­ją­cych w sieci. I wcale nie trzeba ich szukać w Dark­necie. Są na Face­booku, Snap­chacie czy Twiterze. We wszyst­kich miej­scach, do których dostęp macie Ty i Twoje dzieci.

By paść ofiarą cyber­prze­stępców, wystarczy niewiele – zwykła ludzka cieka­wość lub dzie­cięca naiw­ność. Tkwimy w iluzji, że złe rzeczy, które przy­tra­fiają nam się w sieci, nie są naszą winą i nie chcemy wziąć odpo­wie­dzial­ności za swoją nieuważ­ność czy głupotę. Internet złych rzeczy istnieje wszę­dzie. I tylko od nas zależy, czy damy mu się pochłonąć. W Dark­necie porno­grafia dzie­cięca jest twarda i brutalna, a pedo­file bez skru­pułów. Mate­riały z Clear­netu są mniej szoku­jące i często nie można ich uznać za porno­gra­ficzne, choćby zdjęcia dzieci na basenie czy na plaży. Ile takich zdjęć chłopców i dziew­czynek trafia na Face­booka?

Kinezjologia edukacyjnaKine­zjo­logia eduka­cyjna w pracy z dziec­kiem z niepeł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną / Magda­lena Wójcik. – Lublin : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Marii Curie-Skło­dow­skiej, 2017.
Sygn. 164238

Specy­fika pracy z dziećmi z niepeł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną zmusza peda­gogów i tera­peutów do ciągłych poszu­kiwań nowych metod pracy, które zachęcą dzieci do pozna­wania najbliż­szego otoczenia. Wymaga to jednak wiel­kiego wyczucia i zrozu­mienia problemu, by umie­jętnie dosto­sować konkretne ćwiczenia do rodzaju zabu­rzeń u danego dziecka. Nie każda bowiem metoda może być wyko­rzy­stana w terapii dzieci z wszyst­kimi niepeł­no­spraw­no­ściami, nie oznacza to jednak, iż nie możemy z powo­dze­niem wyko­rzy­stywać pewnych jej elementów. Nie ma metody, która spraw­dza­łaby się w każdej sytu­acji proble­mowej, którą można stymu­lować i uspraw­niać wszelkie zabu­rzenia rozwo­jowe – dlatego zada­niem peda­gogów i tera­peutów jest wyćwi­czenie w sobie umie­jęt­ności doboru poszcze­gól­nych ćwiczeń do zamie­rzeń tera­peu­tycz­nych.
Jedną z metod, która może pomóc dzie­ciom w maksy­malnym, na miarę ich możli­wości, rozwoju tak ważnych umie­jęt­ności percep­cyjno-moto­rycz­nych, jest kine­zjo­logia eduka­cyjna.
Zapre­zen­to­wane w niniej­szej pracy badania dotyczą znaczenia oraz stopnia efek­tyw­ności kine­zjo­logii eduka­cyjnej w rozwi­janiu podsta­wo­wych umie­jęt­ności szkol­nych u dzieci z niepeł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną w lekkim stopniu, a szcze­gó­łowe scena­riusze zajęć tera­peu­tycz­nych dają możli­wość wdro­żenia tych oddzia­ływań w proces eduka­cyjno-tera­peu­tyczny.
Publi­kacja ze względu na tema­tykę, adre­so­wana jest do studentów kierunków peda­go­gicz­nych, zwłaszcza studentów peda­go­giki specjalnej. Kiero­wana jest również do czyn­nych peda­gogów specjal­nych, psycho­logów, tera­peutów, specja­li­stów terapii peda­go­gicznej, a także rodziców i opie­kunów dzieci z niepeł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną, poszu­ku­ją­cych wska­zówek, inspi­racji i nowych możli­wości właści­wych oddzia­ływań tera­peu­tycz­nych w trosce o jak najlepszy rozwój dziecka.

EmpatiaEmpatia : wzmacnia dzieci, trzyma cały świat razem / Jesper Juul, Helle Jensen, Peter Høeg, Jes Bertelsen, Steen Hilde­brandt, Michael Stub­berup ; tłuma­czenie Dariusz Syska. – Wydanie pierwsze. – Podkowa Leśna : Wydaw­nictwo MiND, copy­right 2018.
Sygn. 164262

Empatia to życz­li­wość, zrozu­mienie dla siebie i innych ludzi oraz zdol­ność do wczu­wania się w to, co czują. Jednak tylko ktoś, kto czuje się bezpiecznie z samym sobą, może wcho­dzić w głębszy kontakt z innymi ludźmi oraz okazywać im empatię.

Jesper Juul wraz z zespołem pięciu duńskich psycho­logów i tera­peutów napisał tę książkę, aby pokazać, jak można pracować nad własną wraż­li­wo­ścią i samo­świa­do­mo­ścią, wspie­rając swoją zdol­ność do empatii. Każdy czło­wiek się z nią rodzi, ale można ją także rozwijać i pogłę­biać.

Jest to książka dla wszyst­kich osób, które chcia­łyby kulty­wować w sobie wraż­li­wość na głos swojego serca. Jej celem jest inspi­ro­wanie doro­słych, ale została napi­sana także dla dzieci, ponieważ przed­sta­wione w niej ćwiczenia są prze­zna­czone również dla nich. Empatia wzmacnia dzieci, gdyż daje im wewnętrzną kotwicę, uczy rozu­mienia siebie i umoż­liwia rozwój w obsza­rach, które zazwy­czaj nie są wspie­rane przez naszą edukację i kulturę.

Niepewnośc w społeczeństwieNiepew­ność w społe­czeń­stwie współ­cze­snym : studium socjo­pe­da­go­giczne / Bożena Majerek. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 164254

Opra­co­wana mono­grafia składa się z czte­rech kolej­nych rozdziałów, w których podjęto analizę różnych obszarów niepew­ności. Uznając, że wymaga ona dopre­cy­zo­wania w sferze leksy­kalnej i znacze­niowej, w pierw­szym rozdziale przed­sta­wiono różne sposoby defi­nio­wania i proble­ma­ty­zo­wania podsta­wo­wego terminu. Na rozdział drugi złożyły się cztery kolejne podroz­działy, w których zreali­zo­wano iden­ty­fi­kację źródeł niepew­ności. W rozdziale trzecim doko­nano charak­te­ry­styki wybra­nych sposobów reago­wania i funk­cjo­no­wania czło­wieka w sytu­acjach niepew­nych.
Istotnym wyni­kiem prze­pro­wa­dzonej analizy lite­ra­tury było stwier­dzenie, że w peda­go­gice niestety prawie w ogóle nie podej­muje się proble­ma­tyki niepew­ności, chociaż jest ona czyn­ni­kiem dookre­śla­jącym właściwie każdą sytu­ację i zjawisko eduka­cyjne. W związku z tym ostatni, najob­szer­niejszy rozdział książki dotyczy właśnie edukacji wobec niepew­ności i wielo­znacz­ności. Przed­sta­wiono w nim propo­zycje prio­ry­te­to­wych działań na rzecz edukacji otwartej, podej­mując m.in. rozwa­żania na temat koniecz­ności rozwoju nowych insty­tucji kształ­cenia, doradztwa i terapii, prowa­dzenia edukacji na rzecz tole­rancji niepew­ności, uznania wątpienia jako istotnej stra­tegii eduka­cyjnej, wspie­rania edukacji globalnej, cało­ściowej i perma­nentnej, służącej dialo­gowi i poro­zu­mieniu w obliczu różno­rod­ności, promo­waniu edukacji wobec zagrożeń i ryzyka, wspie­raniu działań mają­cych na celu auto­kre­ację i samo­re­ali­zację, podno­szenie świa­do­mości w kontek­ście czasu i prze­strzeni oraz oddzia­ływań medial­nych.

Duże sprawyDuże sprawy w małych głowach / Agnieszka Kossowska ; grafika Jacek Ambro­żewski, Patri­cija Bliuj-Stodulska, Anna Kloza-Rozwa­dowska, Marta Kosek, Szaweł Płóciennik. – Wydanie III zmie­nione, rozsze­rzone. – Warszawa ; Ożarów Mazo­wiecki : Linia, 2018.
Sygn. 164258, 164259

To pierwsza taka książka w Polsce – napi­sana dla dzieci i doro­słych, zawie­ra­jąca historie opowie­dziane przez niepeł­no­sprawne dzieci.
Dziecko, stawiając każde pytanie, również tak niezręczne dla doro­słego jak: „dlaczego on nie chodzi/mówi/słyszy?”, chce zawsze tego samego – poznać i zrozu­mieć świat. A kiedy otrzyma spokojną, rzeczową odpo­wiedź, przyj­muje do wiado­mości, że świat jest różno­rodny, a ludzie mogą być odmienni. Ta książka pomaga iść „małej głowie” (i niejednej „dużej”) jeszcze dalej – pomaga dostrzec, że osoby niepeł­no­sprawne nie skła­dają się tylko z tej swojej odmien­ności, choroby. A zatem nie potrze­bują tylko współ­czucia, jak mówi jedna z boha­terek, niewi­doma Ania: „Dener­wuje mnie, gdy ludzie mi współ­czują. Nie trzeba mi współ­czuć – prze­cież jestem zdrowa, nikt mi nie umarł i nic mnie nie boli.”
„Moim celem było opowie­dzenie dzie­ciom w książce, czym jest niepeł­no­spraw­ność. Chciałam pokazać, że niepeł­no­spraw­ność to inne odczu­wanie, widzenie, a czasem także inne rozu­mienie świata. Dzieci w sposób natu­ralny są otwarte na inność, chcia­łabym w nich tę otwar­tość podtrzymać i sprawić, by niepeł­no­spraw­ność nie była tematem tabu w ich środo­wisku. Tą publi­kacją chciałam również obalić kilka stereo­typów i sprawić, aby dzieci zdrowe prze­stały się bać dzieci niepeł­no­spraw­nych.” – mówi autorka książki Agnieszka Kossowska.
Wierzymy, że „Duże sprawy w małych głowach” pomogą uwolnić od wielu stereo­ty­po­wych zachowań i przy­czynią się do tego, że dzie­ciom niepeł­no­sprawnym będzie żyło się dużo łatwiej.
Książka składa się z pięciu części, z których każda została poświę­cona innemu rodza­jowi niepeł­no­spraw­ności:
• auty­zmowi
• niepeł­no­spraw­ności ruchowej
• niepeł­no­spraw­ności senso­rycznej (część o dzie­ciach słabo­sły­szą­cych, głuchych oraz niewi­do­mych)
• niepeł­no­spraw­ności inte­lek­tu­alnej
• epilepsji i zabu­rze­niom rozwoju zwią­zanym z wcze­śniac­twem
W części rozdziałów znaj­dują się zabawy eduka­cyjne, w których wyko­naniu będą musieli pomóc dzie­ciom dorośli – ich zada­niem jest wpro­wa­dzenie dziecka zdro­wego w świat osób niepeł­no­spraw­nych. Te „zadania prak­tyczne” dają nama­calną szansę, by zetknąć się z trud­no­ściami, których codziennie doświad­czają niepeł­no­sprawne dzieci.
Dodat­kowo książka zawiera ilustracje podsta­wo­wych znaków z języka migo­wego, elementy komu­ni­kacji alter­na­tywnej oraz wkładkę z alfa­betem Braille’a.

Przemoc rodzinna : aspekty psycho­lo­giczne, peda­go­giczne i prawne / redakcja naukowa Agnieszka Lewicka-Zelent. – Warszawa : Difin, 2017.
Sygn. 164272, 164273p

W książce zostały przed­sta­wione różno­rodne aspekty pracy poma­gaczy w sytu­acji prze­mocy w rodzinie. Przed­sta­wiono je z perspek­tywy pracow­nika socjal­nego, peda­goga, praw­nika, kura­tora sądo­wego, media­tora sądo­wego, poli­cjanta, pracow­nika służby więziennej, psycho­loga, tera­peuty, członka zespołu inter­dy­scy­pli­nar­nego, księdza. Ważne jest wska­zanie barier w pracy poma­gaczy i możli­wości współ­pracy, aby zwięk­szyć efek­tyw­ność wspo­ma­gania rodzin.

(…) książka zawiera propo­zycje doty­czące działań profi­lak­tycz­nych i pomo­co­wych na rzecz ofiar i sprawców prze­mocy. Stanowi cenne źródło wiedzy zarówno dla studentów peda­go­giki, psycho­logii oraz socjo­logii, jak i dla osób na co dzień zajmu­ją­cych się dzia­łal­no­ścią wycho­wawczą, profi­lak­tyczną i tera­peu­tyczną. Może ona być inspi­racją przy plano­waniu i tworzeniu programów profi­lak­tycz­nych w różno­rod­nych insty­tu­cjach, placów­kach i orga­ni­za­cjach. Szcze­gólnie pomocna może okazać się dla osób, które z racji pełnienia obowiązków zawo­do­wych stykają się na co dzień z ofia­rami prze­mocy. Należy wyrazić nadzieję, że recen­zo­wana książka stanie się źródłem refleksji usta­wo­dawców do tworzenia bardziej efek­tyw­nego prawa i zapew­nienia środków pozwa­la­ją­cych bardziej efek­tywnie chronić ofiary prze­mocy. Wreszcie, że zain­spi­ruje naukowców do podej­mo­wania kolej­nych inter­dy­scy­pli­nar­nych badań wyja­śnia­ją­cych dyna­mikę, uwarun­ko­wania, motywy i mecha­nizmy wpły­wa­jące na poja­wienie się prze­mocy w rodzinie. Tylko syste­ma­tyczne, wielo­aspek­towe badania pozwolą na pełniejsze zrozu­mienie problemu prze­mocy w rodzinie, a dzięki temu na tworzenie bardziej skutecz­nych form pomocy ofiarom prze­mocy oraz programów korek­cyj­nych dla sprawców.
dr hab. Mieczy­sław Dudek, prof. SAN

Skuteczne sposoby rozwiązywania problemów wychowawczychSkuteczne sposoby rozwią­zy­wania problemów wycho­waw­czych : proce­dury postę­po­wania, pozy­tywne wycho­wanie – spraw­dzone metody, zadania nauczy­cieli, specja­li­stów, dyrek­tora / [Magda­lena Goetz, Małgo­rzata Celuch]. – Warszawa : Wiedza i Prak­tyka, copy­right 2017.
Sygn. 164282, 164283

W książce „Skuteczne sposoby rozwią­zy­wania problemów wycho­waw­czych” dyrektor znaj­dzie omówienie spraw­dzo­nych metod wycho­waw­czych oraz procedur postę­po­wania. Dzięki wska­zówkom zawartym w broszurze dyrektor skutecznie rozwiąże najczęstsze, a zarazem najtrud­niejsze problemy wycho­wawcze, takie jak agresja rówie­śnicza, palenie tytoniu, wagary. Z publi­kacji dowiesz się, na czym polega pozy­tywne wycho­wanie oraz jakie zadania mają poszcze­gólne osoby w szkole w zakresie prze­ciw­dzia­łania problemom wycho­waw­czym i reago­wania na nie.

Źródło:
www​.wuw​.pl
www​.difin​.pl
www​.bonito​.pl
www​.wydaw​nictwo​.umcs​.eu
www​.wydaw​nic​two​fronda​.pl
www​.wydaw​nic​two​mind​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.wydaw​nic​two​linia​.pl
www​.biala​plama​.pl
www​.fabry​ka​wiedzy​.com