Nowości regio­nalne w zbiorach

Nowości regio­nalne w zbiorach

Okładka książki "Opowieści na falach Brdy pisane"Opowieści : na falach Brdy pisane / Marta Idzik-Ropa. – Bydgoszcz : Wydaw­nictwo Pejzaż : Muzeum Kanału Bydgo­skiego im. Seba­stiana Mali­now­skiego, 2019.
Sygn. 167875p

(…) Najstar­szym dziś żyjącym bydgo­skim szyprem jest Pan Edmund, który właśnie ukoń­czył 94 lata. Bez zaglą­dania w metrykę nikt w to nie uwierzy. Ma smukłą sylwetkę, sprawne ciało, twarz prawie bez zmarsz­czek i pamięć wręcz fanta­styczną. Jest pogodny, ma poczucie humoru i potrafi tak ciekawie opowiadać, że można go słuchać godzi­nami. Jego pradziad, dziadek i ojciec byli szyprami i on sam od chwili przyj­ścia na świat całe życie spędził na wodzie.

To wielkie szczę­ście spotkać czło­wieka, który w pamięci zachował prawie kroni­karską wiedzę z kilku­dzie­sięciu lat. Zawsze był ciekawy świata i ludzi; inte­re­so­wały go także dzieje przodków. W jego opowieści poja­wiają się nie tylko człon­kowie rodziny, ale także wszyscy, którzy własnym życiem pisali historię wiel­kiej rodziny bydgo­skich szyprów. (…)

frag­ment książki

Okładka książki "Ogrody botaniczne"Ogrody bota­niczne : poznaj przy­rodę woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego. – Bydgoszcz : Regio­nalna Dyrekcja Ochrony Środo­wiska w Bydgoszczy, [2019].
Sygn. 167870p

Regio­nalna Dyrekcja Ochrony Środo­wiska w Bydgoszczy, w ramach współ­pracy z Ogro­dami Bota­nicz­nymi: Uniwer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Bydgoszczy, Leśnego Parku Kultury i Wypo­czynku „Myślę­cinek”, Insty­tutu Hodowli i Akli­ma­ty­zacji Roślin – Państwo­wego Insty­tutu Badaw­czego oraz Ogrodem Zoobo­ta­nicznym w Toruniu, wydała publi­kację prezen­tu­jącą walory przy­rod­nicze ogrodów bota­nicz­nych województwa.

W publi­kacji oprócz walorów przy­rod­ni­czych obiektów, zwró­cono uwagę na szcze­gólną rolę, jaką pełnią współ­cze­śnie w krajo­brazie miej­skim i ochronie różno­rod­ności biolo­gicznej. Te zielone prze­strzenie, objęte ochroną prawną, wyróż­niają się zgro­ma­dzo­nymi kolek­cjami roślin i bogatą dendro­florą. Są też ekosys­te­mami zastęp­czymi dla ochrony ex situ gatunków roślin zagro­żo­nych wygi­nię­ciem z ich natu­ral­nych siedlisk. Wzbo­ga­cone często alpi­na­riami, palmiar­niami, ogro­dami róża­nymi czy też małą archi­tek­turą, czynią te tereny niezwykle atrak­cyj­nymi dla odwiedzających.

Ogrody bota­niczne służąc celom poznaw­czym i naukowym stały się współ­cze­śnie ważnymi jednost­kami w reali­zacji projektów badaw­czych i dydak­tyki, a ich codzienna dostęp­ność dla lokalnej społecz­ności i tury­stów stanowi o potrzebie trwa­łego zachowania.

Okładka książki "Człowiek i środowisko w dziejach dorzecza Brdy"Czło­wiek i środo­wisko w dzie­jach dorzecza Brdy : studium arche­olo­giczno-histo­ryczne / Jacek Woźny. – Bydgoszcz : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego, 2019.
Sygn. 168067p, 168068

Zapre­zen­to­wany przez Jacka Woźnego punkt widzenia przy­po­mina koncepcję rela­cjo­nizmu Bruno Latoura, według którego socjo­przy­roda pozo­staje w związku z porzu­ce­niem idei głębo­kiej różnicy między naukami huma­ni­stycz­nymi a przy­ro­do­znaw­stwem. W związku z czym kultura i natura, nauka i społe­czeń­stwo, podmiot (czło­wiek) i przed­miot, rozpa­try­wane są na tym samym planie. Krajo­braz, jak pisze Jacek Woźny, nie stanowi wyłącznie mate­rial­nego otoczenia, lecz jest wypeł­niony, jak palimp­sest, histo­rycznie ukształ­to­wa­nymi i w związku z tym nakła­da­ją­cymi się na siebie znacze­niami. Wszakże owe znaczenia, mimo że nada­wane są przez społe­czeń­stwa minione, odczy­ty­wane są przez nas współ­cze­snych, a więc przez pryzmat sche­matów poję­cio­wych, ukształ­to­wa­nych w kulturze, w której my sami funk­cjo­nu­jemy. (…) Rozwa­żania Jacka Woźnego stwa­rzają dla niego asumpt do prezen­tacji dzie­dzictwa kultu­ro­wego regionu z jednej strony; z drugiej zaś do ukazania walorów tury­stycz­nych dorzecza Brdy. Dzie­dzictwo zapre­zen­to­wane podczas omawiania poszcze­gól­nych regionów dorzecza Brdy zdaje się być istotą całej pracy Jacka Woźnego. Dzie­dzictwo kultu­rowe (…) i pozo­sta­jący z nim w związku problem pamięci, nie tylko scala właściwe nam współ­cze­snym więzi społeczne, łączy także prze­szłość regionu z jego teraź­niej­szo­ścią. Ma to ogromne znaczenie dla świa­do­mości histo­rycznej jego mieszkańców.

Z recenzji prof. dr. hab. Henryka Mamzera

Okładka książki "Osobliwości przyrody regionu kujawsko-pomorskiego"Osobli­wości przy­rody regionu kujawsko-pomor­skiego / Barbara Waldon-Rudzionek, Halina Ratyńska, Hilary Kowalski. – Bydgoszcz : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego, copy­right 2018.
Sygn. 168053p, 168054

Piękny album poświę­cony przy­ro­dzie regionu kujawsko-pomor­skiego. Jego autorzy posta­wili sobie za zadanie zachę­cenie czytel­ników do odwie­dzenia najcie­kaw­szych ich zdaniem miejsc. Przed­sta­wiają więc inte­re­su­jące zwie­rzęta i rośliny będące niejako wizy­tów­kami regionu.

Auto­rami tekstów i foto­grafii są bydgoscy przy­rod­nicy. Album nie jest szcze­gó­łowym prze­wod­ni­kiem, raczej swoistym esejem autorów, ich spoj­rze­niem na walory przy­rod­nicze regionu. We wstępie piszą: chcemy z Państwem podzielić się naszymi osobi­stymi odczu­ciami, pokazać to, co uważamy za najbar­dziej godne uwagi i co nam się podoba. Książka zawiera popu­lar­no­nau­kowe omówienie wybra­nych przez nas obszarów, obiektów i gatunków. (…) Życzymy przy­jemnej lektury oraz zachę­camy do pozna­wania przy­rody, nie tylko naszego regionu na żywo.

Okładka książki "Źródła do dziejów regionu kujawsko-pomorskiego. Cz. 1, Średniowiecze"Źródła do dziejów regionu kujawsko-pomor­skiego. Cz. 1, Średnio­wiecze / opra­co­wali Marcin Hlebionek, Krzysztof Kwiat­kowski, Waldemar Rozyn­kowski, Małgo­rzata Strze­lecka, Michał Targowski. – Toruń : Wydaw­nictwo Naukowe Uniwer­sy­tetu Miko­łaja Koper­nika, 2019.
Sygn. 168365, 168366

W prezen­to­wanym tomie umiesz­czono wybór tekstów źródło­wych doty­czą­cych tylko jednej epoki – średnio­wiecza. W dzie­jach regionu kujawsko-pomor­skiego wieki średnie zazna­czyły się jako okres istot­nych prze­mian społecz­nych oraz dyna­micz­nych zmian poli­tycz­nych, zwią­za­nych m.in. z powsta­niem i rozwojem państwa polskiego, burz­li­wymi dzie­jami polsko-krzy­żac­kiego sąsiedztwa czy kolo­ni­zacją miejską i wiejską na prawie niemieckim. Wielo­krotnie w czasie tej epoki różne obszary i miejsca współ­cze­snego regionu kujawsko-pomor­skiego stawały się świad­kami wyda­rzeń pamię­ta­nych jako niezmiernie ważne nie tylko dla lokal­nych społecz­ności, lecz także dla historii całego kraju. Świa­do­mość tego wywarła wpływ na dobór tekstów umiesz­czo­nych w niniej­szej publi­kacji oraz ich chro­no­lo­giczno-tema­tyczny układ, dla którego wewnętrzne cezury czasowe stanowią kluczowe momenty dziejów Polski, takie jak śmierć Leszka Białego w Gąsawie i spro­wa­dzenie krzy­żaków do Polski, pokój kaliski i pano­wanie Kazi­mierza Wiel­kiego, a także pierwszy i drugi pokój toruński.

Popu­lar­no­nau­kowy charakter tomu jest wyni­kiem przy­ję­tego z góry prze­świad­czenia, że prezen­to­wane Czytel­nikom wydaw­nictwo może stać się przy­datnym narzę­dziem pozna­wania prze­szłości dla pełnych pasji amatorów dziejów regionu kujawsko-pomor­skiego, a także dla nauczy­cieli akcen­tu­ją­cych i wpro­wa­dza­ją­cych regio­nalne treści w nauczaniu historii w szko­łach podsta­wo­wych i śred­nich. To właśnie z myślą o nich poszcze­gólne zagad­nienia opatrzono zesta­wami pytań i poleceń doty­czą­cych przed­sta­wia­nych źródeł. Im również dedy­ko­wana jest ostatnia część publi­kacji, którą stanowi aneks zawie­ra­jący mate­riały meto­dyczne w postaci dodat­ko­wych zadań.

Ze Wstępu

Źródła:

www​.wydaw​nictwo​.umk​.pl
www​.projekt​pejzaz​.pl
www​.wydaw​nictwo​.ukw​.edu​.pl

Wybrane nowości na biblio­tecznej półce (grudzień 2020)

Wybrane nowości na biblio­tecznej półce (grudzień 2020)

Współczesna terapia zajęciowa : od teorii do praktykiWspół­czesna terapia zaję­ciowa : od teorii do prak­tyki / Anna Misiorek, Edyta Janus, Miłosz Kuśnierz, Rafał Bugaj. - Wydanie I. – Warszawa : PZWL Wydaw­nictwo Lekar­skie, 2020.

Sygn. 167836, 167837

Książka zawiera podstawy teore­tyczne współ­cze­snej terapii zaję­ciowej – pojęcia i defi­nicje, umiej­sco­wienie terapii zaję­ciowej w naukach o ochronie zdrowia i jej możli­wości w obsza­rach prewencji, profi­lak­tyki, promocji zdrowia. Przed­stawia przy­kłady dobrej prak­tyki, zasto­so­wanie koncepcji ICF, a także zasady używania modeli terapii zajęciowej.

Książka omawia kompe­tencje tera­peuty warun­ku­jące efekty współ­dzia­łania z pacjentem wraz z budo­wa­niem popraw­nych relacji z nim i jego rodziną.

Treści są zgodne ze stan­dar­dami szko­lenia i pracy tera­peuty zaję­cio­wego w krajach Unii Europejskiej.

BelfrzyBelfrzy / Dorota Kowalska. - Warszawa : Wielka Litera, copy­right © 2019.

Sygn. 167931, 167932

Tę książkę powi­nien prze­czytać każdy w tym kraju – w końcu taka nasza przy­szłość, jaka edukacja naszych dzieci!

Kiedy Polskę spara­li­żował strajk nauczy­cieli, z jednej strony poja­wiły się głosy, że nauczy­ciele nie powinni ocze­kiwać więcej, bo ich praca nie jest tak wyma­ga­jąca, mają luksu­sowe dwa miesiące wakacji, a dzieci i tak uczą się dopiero na kore­pe­ty­cjach. Z drugiej strony zaczęto głośno mówić o tym, że polski program edukacji jest daleko w tyle za innymi krajami euro­pej­skimi, że niskie zarobki spra­wiają, że do zawodu trafiają osoby z przy­padku, a jaka­kol­wiek inicja­tywa ze strony nauczy­cieli z pasją rozbija się o brak pieniędzy i niekoń­czący się proces reform. Co szwankuje
w polskiej edukacji, że polskie uczelnie wyższe są tak daleko w świa­to­wych rankin­gach, a szkoła jest uciąż­liwym kosz­marem dla uczniów, nauczy­cieli i rodziców. Ponoć nauczy­ciel ma być inte­lek­tu­alnym auto­ry­tetem dla swoich uczniów, ale czy rzeczy­wi­ście nim jest?

Gdzie podziewa się nasza pamięć : od pamięci autobiograficznej do pamięci zbiorowejGdzie podziewa się nasza pamięć : od pamięci auto­bio­gra­ficznej do pamięci zbio­rowej / Tomasz Maru­szewski. – Wydanie pierwsze. – Sopot : Smak Słowa, 2019.

Sygn. 167937, 167938

Zagad­nienie pamięci zbio­rowej ma charakter inter­dy­scy­pli­narny. Przed­sta­wi­ciele różnych dzie­dzin szukają odpo­wiedzi na pytanie, co owa pamięć zawiera, jakie infor­macje trafiają do jej zasobów, a jakie z niej znikają – lub są wyma­zy­wane. Z pamięcią zbio­rową łączą się bowiem pewne procesy: jej formo­wania, znie­kształ­cania, a nawet zawłaszczania.

To, do jakiej pamięci się odwo­łu­jemy – czy tej, która glory­fi­kuje naszą prze­szłość, cele­bruje męczeń­stwo i chwali doko­nania, czy może tej, w której obraz naszej wspól­noty jest nieco mniej ideali­zo­wany – wywiera istotny wpływ na to, jak trak­tu­jemy samych siebie, a także innych ludzi, tych, którzy tworzą odrębne zbio­ro­wości. Znacząco wpłynie też na naszą przy­szłość, którą dopiero zbudujemy.

Kompletny program terapii SAZ : dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku rozwojowym od 4 do 7 lat : podręcznik terapeuty zawierający materiały do nauczania 150 umiejętności pośrednich krok po krokuKompletny program terapii SAZ : dla osób z zabu­rze­niami ze spek­trum autyzmu w wieku rozwo­jowym od 4 do 7 lat : podręcznik tera­peuty zawie­ra­jący mate­riały do nauczania 150 umie­jęt­ności pośred­nich krok po kroku / Julie Knapp, Carol­line Turn­bull ; [prze­kład Zuzanna Kalicka-Karpo­wicz, Agnieszka Pały­nyczko-Ćwiklińska]. – Wydanie I. – Gdańsk : Harmonia Univer­salis, 2019.

Sygn. 167941, 167942

Kompletny program terapii SAZ (Stoso­wana Analiza Zacho­wania), opra­co­wany dla osób z zabu­rze­niami ze spek­trum autyzmu w wieku rozwo­jowym od 4 do 7 lat, zawiera mate­riały potrzebne, żeby nauczyć dziecko umie­jęt­ności z poziomu pośred­niego, zwią­za­nych z języ­kiem abstrak­cyjnym, zabawą i zacho­wa­niami społecz­nymi, a także regu­lacją emocjo­nalną i behawioralną.

Niniejsza książka powstała w oparciu o dowody naukowe i stanowi prze­wodnik dla tera­peutów, jak krok po kroku wyko­rzy­stać SAZ, żeby nauczyć dziecko ponad 150 umie­jęt­ności śred­niego poziomu. Program można dosto­sować do potrzeb i zain­te­re­sowań ucznia – w książce zawarto wska­zówki, jak to zrobić. Na dołą­czonej płycie DVD można znaleźć pomoce naukowe potrzebne do prze­pro­wa­dzenia programu, w tym ponad 1000 kart z kolo­ro­wymi obraz­kami i zada­niami, wygodne wersje programów szcze­gó­ło­wych do wydru­ko­wania, formu­larze danych oraz listy zadań. Autorki dora­dzają także, jak stwo­rzyć skuteczne środo­wisko terapii SAZ, a ponadto dzielą się wieloma prak­tycz­nymi stra­te­giami nauczania, które zapewnią sukces w terapii.

Kompletny program terapii SAZ : dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku rozwojowym od 7 lat do wczesnej dorosłości : podręcznik terapeuty zawierający materiały do nauczania 140 umiejętności zaawansowanych krok po krokuKompletny program terapii SAZ : dla osób z zabu­rze­niami ze spek­trum autyzmu w wieku rozwo­jowym od 7 lat do wcze­snej doro­słości : podręcznik tera­peuty zawie­ra­jący mate­riały do nauczania 140 umie­jęt­ności zaawan­so­wa­nych krok po kroku / Julie Knapp ; [prze­kład: Zuzanna Kalicka-Karpo­wicz, Agnieszka Pały­nyczko-Ćwiklińska]. - Wydanie I. – Gdańsk : Harmonia Univer­salis, 2019.

Sygn. 167943, 167944

Kompletny program terapii SAZ (Stoso­wana Analiza Zacho­wania), opra­co­wany dla osób z zabu­rze­niami ze spek­trum autyzmu w wieku rozwo­jowym od 7 lat do wcze­snej doro­słości, zawiera mate­riały potrzebne, żeby nauczyć dziecko umie­jęt­ności z poziomu zaawan­so­wa­nego – samo­ob­słu­go­wych, szkol­nych i zawo­do­wych, a także zwią­za­nych innymi czyn­no­ściami życia codziennego.

Niniejsza książka powstała w oparciu o dowody naukowe i stanowi prze­wodnik dla tera­peutów, jak krok po kroku wyko­rzy­stać SAZ, żeby nauczyć dziecko ponad 140 umie­jęt­ności zaawan­so­wa­nych. Program można dosto­sować do potrzeb i zain­te­re­sowań ucznia – w książce zawarto wska­zówki, jak to zrobić. Na dołą­czonej płycie DVD można znaleźć pomoce naukowe potrzebne do prze­pro­wa­dzenia programu, w tym ponad 1000 kart z kolo­ro­wymi obraz­kami i zada­niami, wygodne wersje programów szcze­gó­ło­wych do wydru­ko­wania, formu­larze danych oraz listy zadań. Autorki dora­dzają także, jak stwo­rzyć skuteczne środo­wisko terapii SAZ, a ponadto dzielą się wieloma prak­tycz­nymi stra­te­giami nauczania, które zapewnią sukces w terapii.

Kultura szkoły w rozwoju szkołyKultura szkoły w rozwoju szkoły / Inetta Nowosad. – Wydanie pierwsze. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2020.

Sygn. 167945, 167946

Pole­camy kolejny wyjąt­kowy podręcznik akade­micki w ramach serii autor­skich podręcz­ników akade­mic­kich Peda­go­gika Nauce i Prak­tyce pt. „Kultura szkoły w rozwoju szkoły“.

Książka Inetty Nowosad wydo­bywa znaczącą rolę kultury szkoły w uzyskaniu trwałej poprawy pracy szkoły i nie wska­zuje na jedyne, słuszne i gotowe rozwią­zanie, które mogłoby prze­pro­wa­dzić szkołę przez proces rekul­tu­racji, krok po kroku. Choć oczy­wiste jest, że w czasach gwał­tow­nych zmian każdy chętnie szuka oparcia w niosącej poczucie bezpie­czeń­stwa gotowej recepcie na sukces. Jednak gdy uwaga zostaje skie­ro­wana na treści tech­niczne – kosztem zrozu­mienia ich wpływu na ludzi (użyt­kow­ników) i orga­ni­zację – poprawa staje się niemoż­liwa, a efek­tyw­ność zamiera. Ważne okazuje się zrozu­mienie, z czym mamy do czynienia – poznanie kultury szkoły i zmiany, a dokładnie: uczenie się jej i prze­kształ­canie. Bez współ­pracy, uczest­nictwa i zaan­ga­żo­wania społecz­ności szkolnej oraz popartej bada­niami refleksji nie osią­gnie się realnej, głębo­kiej zmiany, a jedynie taka ma sens.

Treści przed­sta­wione w trzech rozdzia­łach ułatwiają uzyskanie cało­ścio­wego spoj­rzenia na rangę kultury szkoły w jej rozwoju. Zawie­rają wnioski badaczy, które mogą pomóc lepiej zrozu­mieć nie tylko znaczenie kultury szkoły i jej złożo­ność, lecz także wielo­wy­mia­ro­wość prak­ty­ko­wania udanej zmiany.

Osoba ludzka w realnym świecie : studium filozoficzno-prawneOsoba ludzka w realnym świecie : studium filo­zo­ficzno-prawne / Mariusz Para­dowski ; [recen­zent: dr hab. Paweł Skrzy­dlewski prof. PWSZ w Chełmie]. – Kraków : Impuls, 2019.

Sygn. 167951, 167952

Krótkie studium filo­zo­ficzno-prawne poru­sza­jące rudy­men­tarne kwestie doty­czące osoby ludz­kiej w realnym świecie życia społecz­nego. Chociaż temat wydaje się stricte filo­zo­ficzny, to jednak nie pozo­staje obojętny dla prawa. Łączy on ujęcie czło­wieka wypra­co­wane w naukach huma­ni­stycz­nych (filo­zo­ficzno-teolo­gicz­nych) z ukaza­niem jednostki ludz­kiej w perspek­tywie nauk społecz­nych (prawo­znaw­stwa). Kompa­ra­ty­styczne spoj­rzenie na rzeczy­wi­stość bytu osobo­wego usytu­owa­nego w realnym świecie powinno zachęcać do prowa­dzenia staran­nych badań nauko­wych, dzięki którym pojawi się szansa tworzenia rzeczy­wi­stości społecznej na miarę osoby ludz­kiej. Trudno nie zauważyć, że nauki szcze­gó­łowe nie pozo­stają samo­dziel­nymi dyscy­pli­nami. Filo­zofia musi zatem stanowić ich dopeł­nienie, pozwa­lając czło­wie­kowi pozy­skiwać pełnię prawdy o nim samym, jak również o jego życiu społecznym.

Mariusz Para­dowski

Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych : wybrane problemyRozwią­zy­wanie sytu­acji konflik­to­wych : wybrane problemy / Danuta Borecka-Biernat, Kata­rzyna Wajsz­czyk, Kata­rzyna Walęcka-Matyja. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2020.

Sygn. 167955, 167956

Konflikty społeczne to nieuchronne zjawisko prze­ni­ka­jące ludzką egzy­stencję, mogące destruk­tywnie i konstruk­tywnie oddzia­ływać na jednostkę czy grupę. Dlatego niezwykle istotne jest poznanie mecha­ni­zmów wyzwa­la­ją­cych proces konflik­towy, jak i stra­tegie radzenia sobie z nimi, aby rozwijać kompe­tencje umoż­li­wia­jące umie­jętne zarzą­dzanie tymi trud­nymi sytu­acjami. Ważne i cenne są podej­mo­wane w mono­grafii rozwa­żania teore­tyczne, które dają możli­wość spoj­rzenia na zagad­nienie konfliktu w kontek­ście środo­wiska szkol­nego i rodzin­nego, a także pozwa­lają na usys­te­ma­ty­zo­wanie pewnych ważnych kwestii.

Duże znaczenie mają rozdziały o charak­terze empi­rycznym, będące spra­woz­da­niami z badań własnych ich Autorów. Wyniki prezen­to­wa­nych badań posze­rzają dotych­cza­sową wiedzę w obszarze problemów doty­czą­cych sytu­acji konflik­to­wych w różnych środo­wi­skach wychowawczych.

Terapia grupowa w resocjalizacji osób niedostosowanych społecznieTerapia grupowa w reso­cja­li­zacji osób niedo­sto­so­wa­nych społecznie / Robert Opora. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : PWN, 2019.

Sygn. 167960, 167961

Wiele osób niedo­sto­so­wa­nych społecznie doświad­czało zdarzeń, które zakłó­cały ich rozwój i prawi­dłowe funk­cjo­no­wanie. Nadane tym doświad­cze­niom znaczenia mogą stanowić źródło dalszych problemów. Dodat­kowo osoby niedo­sto­so­wane społecznie nie zostały przy­go­to­wane (przez rodziców szkołę, grupę rówie­śniczą) do radzenia sobie z trud­nymi sytu­acjami. Kiedy więc doświad­czają konfliktów, trud­nych sytuacji
i stresu, brak przy­go­to­wania na tego typu okolicz­ności może powodować
u nich wzrost poczucia dyskom­fortu i akty­wować dysfunk­cyjne prze­ko­nania, co w konse­kwencji prze­jawia się w ich zacho­wa­niach niedo­sto­so­wa­nych społecznie.

Zabu­rzenia zacho­wania u młodych osób stanowią problem społeczny, a radzenie sobie z nimi jest wyzwa­niem dla wielu specja­li­stów. W celu wyeli­mi­no­wania niepo­żą­da­nych zachowań konieczne jest przede wszystkim zrozu­mienie ich mecha­nizmu, a następnie posłu­żenie się odpo­wied­nimi stra­te­giami korekcyjnymi.

Robert Opora wska­zuje na rolę grupy tera­peu­tycznej w procesie reso­cja­li­zacji osób niedo­sto­so­wa­nych społecznie. Zapre­zen­to­wane metody pracy korek­cyjnej bazują przede wszystkim na koncepcji poznawczo-beha­wio­ralnej, a ich zasto­so­wanie w grupie i późniejsza gene­ra­li­zacja na warunki poza­te­ra­peu­tyczne pozwa­lają na dostar­czenie podopiecz­nemu kory­gu­ją­cych doświad­czeń oraz umoż­li­wiają rozwój kompe­tencji społecznych.

W pułapce myśli - dla nastolatków: jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiemW pułapce myśli – dla nasto­latków : jak skutecznie pora­dzić sobie z depresją, stresem i lękiem / Louise Hayes, Ann Bailey, Joseph Ciar­rochi ; prze­kład: Agnieszka Cioch. – Wydanie pierwsze w języku polskim 2019 rok. – Sopot : Gdań­skie Wydaw­nictwo Psycho­lo­giczne, 2019.

Sygn. 167963, 167964

Książka ta stanowi dosko­nałe połą­czenie wyników najnow­szych badań z niezwykle skutecz­nymi i prak­tycz­nymi pora­dami do wyko­rzy­stania od zaraz. W pułapce myśli – dla nasto­latków to publi­kacja, która stanowi nawią­zanie do best­sel­lera W pułapce myśli – tym razem została skie­ro­wana do młodych ludzi. To wyczer­pu­jący poradnik, który wyróżnia lekki i bezpo­średni język, a zawarte w nim przy­kłady, wska­zówki i ćwiczenia odpo­wia­dają problemom i wyzwa­niom, przed jakimi stają młodzi ludzie.

Książka rozwija umie­jęt­ności potrzebne do radzenia sobie z trud­nymi, czasem wręcz przy­tła­cza­ją­cymi emocjami: stresem, brakiem wiary w siebie, wstydem, gniewem czy lękiem. Daje młodym ludziom jasny przekaz, że nie są w swoich uczu­ciach osamot­nieni, a porady w niej zawarte poma­gają przejść ten trudny etap życia z podnie­sioną głową.

Terapia akcep­tacji i zaan­ga­żo­wania, na której zało­że­niach opiera się ta książka, uczy, jak zamiast koncen­trować się na niepo­wo­dze­niach, proble­mach okresu dora­stania czy codzien­nych zmaga­niach, być bardziej uważnym, rozpo­znawać swoje myśli i uczucia, akcep­tować siebie i swoje emocje oraz rozwią­zywać problemy. To lektura obowiąz­kowa nie tylko dla młodzieży, ale i rodziców, nauczy­cieli oraz tera­peutów pracu­ją­cych z tą grupą wiekową.

W pułapce myśli : jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiemW pułapce myśli : jak skutecznie pora­dzić sobie z depresją, stresem i lękiem : terapia ACT / Steven C. Hayes, Spencer Smith ; prze­kład : Alek­sander Wojcie­chowski. – Sopot : Gdań­skie Wydaw­nictwo Psycho­lo­giczne, 2019.

Sygn. 167969, 167970

Autorzy propo­nują zupełnie nowe podej­ście do starych problemów natury psychicznej: depresji, lęku, stresu czy chro­nicz­nego bólu.

Terapia ACT (terapia akcep­tacji i zaan­ga­żo­wania), na której zało­że­niach opiera się książka, uczy, jak zamiast koncen­trować się na bole­snych prze­ży­ciach i toksycz­nych emocjach, być bardziej uważnym na bieżącą chwilę i skupić się na tym, co jest naprawdę ważne. To właśnie za sprawą uważ­ności i akcep­tacji możemy podążać w wybranym kierunku i doko­nywać odpo­wied­nich wyborów.

Dzięki książce czytelnicy:

 • prze­zwy­ciężą depresję i lęk,
 • prze­staną nega­tywnie myśleć o sobie,
 • uporają się z bólem emocjonalnym,
 • nauczą się akcep­tować siebie i swoje uczucia.

Przygotowanie szkoły wiejskiej do edukacji inkluzyjnej : na przykładzie szkół powiatu bydgoskiegoPrzy­go­to­wanie szkoły wiej­skiej do edukacji inklu­zyjnej : na przy­kła­dzie szkół powiatu bydgo­skiego / Beata Skot­nicka. - Bydgoszcz : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego, 2019.

Sygn. 168079, 168080

W książce podjęto bardzo ważny problem edukacji inklu­zyjnej, która staje się w Polsce coraz bardziej pożą­danym modelem kształ­cenia uczniów ze specjal­nymi potrze­bami eduka­cyj­nymi, w tym z niepełnosprawnością.

Dodat­kową naukową wartość stanowi odnie­sienie problemu do wiej­skiego środo­wiska, które na gruncie peda­go­giki specjalnej nie było częstym obszarem nauko­wych eksplo­racji. Opra­co­wania doty­czące edukacji inklu­zyjnej w więk­szości doty­czyły środo­wisk miejskich.

Z recenzji wydaw­ni­czej dr. hab. Jaro­sława Bąbki, prof. UZ

Przemoc emocjonalna, czyli o tym, co naprawdę nas boli: zniewaga, upokorzenie, pozbawianie miłości - jak możemy się przed tym bronićPrzemoc emocjo­nalna czyli O tym, co naprawdę nas boli: znie­waga, upoko­rzenie, pozba­wianie miłości – jak możemy się przed tym bronić / Werner Bartens ; prze­łożył Witold Milczarek. – Słupsk ; Warszawa : Dobra Lite­ra­tura, copy­right 2019.

Sygn. 167953, 167954

Przemoc emocjo­nalna poniża, czyni czło­wieka bezbronnym i chorym. Pojawia się w każdym obszarze życia: w pracy, w szkole, w rodzinie, w związku. Często wystę­puje mimo­chodem. To sprawia, że trudno jest się przed nią bronić. Werner Bartens, lekarz i autor best­sel­lerów, poka­zuje, że mimo wszystko jest to możliwe.


Oprac. Grażyna Ruta-Balińska – Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów

Źródło:

www​.pzwl​.pl
www​.wiel​ka​li​tera​.pl
www​.smak​slowa​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.dobra​li​te​ra​tura​.pl
www​.difin​.pl
www​.pwn​.pl
www​.gwp​.pl
www​.wydaw​nictwo​.ukw​.edu​.pl

Nowości w zbio­rach na Świa­towy Dzień Seniora

Nowości w zbio­rach na Świa­towy Dzień Seniora

Zbli­ża­jący się Świa­towy Dzień Seniora, który przy­pada 14 listo­pada, ma zwrócić uwagę społeczną na problemy, z jakim zmagają się osoby starsze. Jest to dobra okazja do podkre­ślenia i doce­nienia znaczenia osób star­szych w życiu współ­cze­snych społe­czeństw. Z tej okazji prezen­tu­jemy i reko­men­du­jemy kilka­na­ście nowości z naszego boga­tego księ­go­zbioru, które poru­szają tematy zwią­zane ze zdro­wiem osób w pode­szłym wieku, ich kondycją psycho­fi­zyczną, opieką nad senio­rami, wyklu­cze­niem cyfrowym czy sposo­bami na aktywne i ciekawe spędzanie czasu.

Aktywność umysłowa seniora

Trzy­czę­ściowy poradnik prze­zna­czony dla seniorów. Niezbędna pomoc dla tych, którzy po przej­ściu na emery­turę chcą zachować dobrą kondycję psychofizyczną.

Książka poświę­cona jest trzem zagad­nie­niem: kondycji fizycznej, zdro­wemu odży­wianiu oraz spraw­ności inte­lek­tu­alnej z uwzględ­nie­niem typo­wych dla tej grupy wiekowej schorzeń.

Zawiera teore­tyczne omówienie wymie­nio­nych tematów oraz przede wszystkim obszerną część prak­tyczną (prze­pisy kuli­narne w różnych dietach, ćwiczenia reha­bi­li­ta­cyjne oraz trening umysłowy).


Wzmocnij pamięć - usuń demencję

Jak prze­ko­nuje Autor, ceniony neuro­biolog i twórca między­na­ro­do­wych best­sel­lerów, nigdy nie jest za późno, aby żyć choć odro­binę zdro­wiej niż dotych­czas. Jest to o tyle ważne, że w niezdrowym ciele nie może znaj­dować się zdrowy mózg. Wyja­śnia przy tym, jak prze­stać ranić siebie i innych poprzez samo polu­bienie własnej osoby. Uzmy­sławia, że nie czując się zwią­zanym z innymi, pozo­sta­jesz sam na sam z własnymi proble­mami. Instruuje, jak znaleźć pomysł na siebie, nie zatracić się i nadać właściwy kierunek swojemu życiu. Pomaga również wzmocnić poczucie własnej tożsa­mości. A wszystko to dla lepszego zdrowia mózgu, które może trwać przez całe życie. Czas wyrwać się z sideł demencji!


Seniorzy w bibliotece i ich pierwsze kroki w cyfrowy światKsiążka zachęca biblio­te­karzy do orga­ni­zo­wania kursów kompu­te­ro­wych dla seniorów, a tych którzy już to robią moty­wuje do dalszej pracy. Zasad­niczą część stanowią 22 konspekty dla grupy początkującej.

Ciekawą propo­zycją jest zapo­znanie słuchaczy ze stro­nami poświę­co­nymi kulturze (Prze­glą­danie zdjęć, muzyki i filmów na kompu­terze oraz korzy­stanie z YouTube; Wirtu­alna rzeczy­wi­stość i korzy­stanie z okularów VR; Legalna Kultura) oraz bezpie­czeń­stwu w Inter­necie (Bezpieczny senior w Internecie).

Poja­wiła się również propo­zycja oswa­jania seniorów z tech­no­logią na co dzień – e‑Bilet – zamó­wienie, zakup lub rezerwacja.


Książka w życiu seniorówPubli­kacja składa się z dwóch części: pierw­szej – teore­tycznej, wpro­wa­dza­jącej w proble­ma­tykę starości na tle prze­mian społeczno-kultu­ro­wych oraz drugiej – opartej na bada­niach empi­rycz­nych, doty­czącej zachowań lektu­ro­wych ludzi starszych.

Część pierwszą rozpo­czyna wpro­wa­dzenie w proble­ma­tykę trze­ciego wieku opisu­jące psycho­spo­łeczne deter­mi­nanty starości, konse­kwencje starzenia się społe­czeństw oraz teorie doty­czące sposobów starzenia się i stylów życia w tym okresie.

Część druga oparta jest na bada­niach empi­rycz­nych prze­pro­wa­dzo­nych przez autorkę wśród słuchaczy Uniwer­sy­tetu Trze­ciego Wieku. Ich lektu­rowe prze­życia, emocje i refleksje tworzą jedyną w swoim rodzaju pano­ramę czytel­ni­czych doświad­czeń, której część, czy choćby okruch, autorka – oprócz nauko­wego opisu – starała się w ten sposób zatrzymać w kadrze upły­wa­ją­cego czasu.


Starość w drodze...

Upowszech­nianie wiedzy i kultury geron­to­lo­gicznej jest zada­niem niezmiernie trudnym, wyma­ga­jącym nie tyle środków, co deter­mi­nacji, profe­sjo­na­lizmu, zaan­ga­żo­wania i czasu oraz edukacji. Wymaga inter­dy­scy­pli­nar­nych inicjatyw eksplo­ra­cyj­nych i ponadre­sor­to­wych działań nakie­ro­wa­nych na obalanie nega­tyw­nych stereo­typów, na wzmac­nianie kapi­tału społecz­nego i racjo­nalne gospo­da­ro­wanie poten­cjałem tkwiącym w coraz licz­niej­szej popu­lacji osób star­szych. Wymusza powsta­wanie i rozwój nowych subdy­scy­plin geron­to­logii, wzmac­niając zapo­trze­bo­wanie na nową wiedzę o ostat­niej fazie życia, o randze aksjo­logii, episte­mo­logii oraz znaczeniu, grani­cach sfery sacrum i profanum w ludz­kiej egzystencji.


Leksykon gerontologii

Publi­kacja obej­muje łącznie ponad 1 200 haseł rzeczo­wych, w zdecy­do­wanej więk­szości doty­czą­cych kwestii medycz­nych, społecz­nych, ekono­micz­nych, peda­go­gicz­nych, psycho­lo­gicz­nych i prawnych.

Takie walory niniej­szego dzieła, jak: rozległy zakres tema­tyczny, aktu­al­ność i szcze­gó­ło­wość, własny styl, przej­rzy­stość narracji, umie­jęt­ność wykładu spraw trud­nych, niemniej jednak z odro­biną uśmiechu, czy też logiczny układ haseł, spra­wiają, że najnowsza edycja Leksy­konu geron­to­logii będzie użyteczna dla wielu Czytel­ników zain­te­re­so­wa­nych złożoną, wielo­wąt­kową proble­ma­tyką starzenia się i wielo­po­sta­ciowej starości w czasach, w jakich przy­szło nam żyć, dojrzewać oraz zmie­rzać ku kresowi własnego istnienia.


Porozumienie ponad pokoleniamiJak zapewnić senio­rowi pomoc, której potrze­buje? Jak w między­po­ko­le­niowym gali­ma­tiasie znaleźć wspólną prze­strzeń? W jaki sposób poro­zu­mieć się mogą gene­racje o zupełnie odmien­nych wizjach rzeczy­wi­stości? Jak prze­konać seniora do dobrych zmian? W jaki sposób mu pomóc, nie naru­szając przy tym jego auto­nomii? Jeśli Ty także stoisz przed wyzwa­niem miesz­kania z i opieki nad seniorem, z pewno­ścią zada­jesz sobie takie i podobne pytania. Ta książka – napi­sany przez specja­listkę między­po­ko­le­niowy pomost poro­zu­mienia – jest właśnie dla Ciebie. Pamiętaj: opieka nad star­szym czło­wie­kiem to nie tylko obowiązek. To także niepo­wta­rzalna okazja! Senior ma niewy­obra­żalny poten­cjał. Każde prze­życie i emocja, jakich niegdyś doświad­czył, doło­żyły cegiełkę do gmachu jego wiedzy życiowej. Zbie­rane przez całe dekady, doświad­czenia ukła­dają się w zbiór mądrości, stwo­rzony w oparciu o osobiste sukcesy i porażki. Warto po nie sięgnąć, skorzy­stać z rady star­szego członka rodziny. Warto, choćby po to, by uniknąć błędów, które on już dawno temu popełnił i z których wycią­gnął cenne dla nas wnioski.


Komputer i i Internet dla seniorówPrak­tyczny prze­wodnik po świecie kompu­terów i Inter­netu dla seniorów, który prze­kona, jak szybko i pewnie można wkro­czyć w świat nowych tech­no­logii. Korzy­stanie z porad­nika ułatwia przy­stępny język, czytelna czcionka i liczne przy­kłady z codzien­nego życia.

Dzięki porad­ni­kowi każdy senior:
• wybierze komputer dosto­so­wany do potrzeb;
• nauczy się jak sprawnie korzy­stać z systemu Windows 10;
• wybierze opty­malne łącze inter­ne­towe i odkry­jesz różne prze­glą­darki internetowe;
• umówi wizytę u lekarza, kupi leki po najko­rzyst­niej­szej cenie, wykona przelew, sprawdzi program tele­wi­zyjny lub reper­tuar kin;
• prze­kona się, jak łatwo korzy­stać z cyfro­wych zdjęć, gier, filmów, muzyki i książek;
• samo­dzielnie rozwiąże najczęstsze problemy z komputerem.


Sprawny seniorKsiążka przy­go­to­wana przez specja­li­stów posia­da­ją­cych kliniczne doświad­czenie w pracy z osobami star­szymi. Omówione zostały najczęstsze problemy wyni­ka­jące z procesów starzenia się i współ­ist­nie­ją­cych chorób u osób w wieku dojrzałym – szcze­gólnie z zakresu neuro­lo­gicz­nego, kardio­lo­gicz­nego, urolo­gicz­nego oraz zabu­rzenia funkcji poznaw­czych. Przed­stawia również prak­tyczne porady i ćwiczenia doty­czące radzenia sobie z omawia­nymi zagad­nie­niami oraz liczne ryciny ilustru­jące propo­no­wane aktyw­ności, wraz ze szcze­gó­łowym opisem.

Publi­kacja stwo­rzona z myślą o osobach zawo­dowo pracu­ją­cych na rzecz seniorów i zwią­za­nych z tema­tyką uspraw­niania osób w wieku star­szym. Treść zain­te­re­suje również samych seniorów i pomoże w zacho­waniu spraw­ności ruchowej.


Kilka słów o człowiekuNiniejsza publi­kacja stanowi zbiór arty­kułów na tematy ważne i bardzo ważne, obej­mu­jące swoim zakresem takie nauki, jak socjo­logia, psycho­logia, filo­zofia oraz peda­go­gika. Począt­kowo arty­kuły miały być skie­ro­wane tylko do młod­szego poko­lenia, ale w czasie ich powsta­wania okazało się, że mogą zain­te­re­sować każdego poten­cjal­nego czytelnika.

Jest to lite­ra­tura obowiąz­kowa dla młodzieży, ale także studentów socjo­logii, psycho­logii, peda­go­giki, filo­zofii, nauk medycz­nych i tych wszyst­kich osób, które inte­re­sują się otacza­jącym ich światem. Świat zmienia się w sposób dyna­miczny, zatem coraz trud­niejsze staje się uchwy­cenie go w danym momencie. Było to nie lada wyzwanie dla autorów publi­kacji, żeby skupić się na okre­ślonym, małym wycinku rzeczy­wi­stości i go w sposób zrozu­miały opisać, biorąc pod uwagę fakt, że wszystko szybko ulega przekształceniu”.
Z Wpro­wa­dzenia


Fenomen długowieczności

Mono­grafia stanowi warto­ściową próbę psycho­lo­gicz­nego opisania ostat­niego etapu życia czło­wieka, ze zwró­ce­niem uwagi na poczucie jakości życia osób stano­wią­cych elitę biolo­giczną stulatków.

Autor podjął proble­ma­tykę rzadko prezen­to­waną w psycho­logii rozwoju czło­wieka, a także ważną poznawczo i społecznie.

Uzyskane wyniki stanowią warto­ściowy wkład do wiedzy o rozwoju czło­wieka, poka­zują, że długo­wiecz­ność może być trak­to­wana jako odrębny okres rozwo­jowy o wyraźnie zazna­cza­ją­cych się specy­ficz­nych cechach.


Dusza nie ma wiekuZ biegiem lat czło­wiek gromadzi wrażenia, kształ­tuje swoją osobo­wość, pogłębia więzi z ludźmi, doświadcza świata w sposób pełny i dojrzały, poznaje siebie i dopa­so­wuje swoje ocze­ki­wania do tego, co niesie mu rzeczy­wi­stość. Staje się samo­świa­domą, wyjąt­kową, speł­nioną i kocha­jącą jednostką. Może zatem pora zmienić sposób myślenia o starzeniu się i zacząć postrzegać ten natu­ralny i nieuchronny proces jako ekscy­tu­jącą podróż? Thomas Moore, czer­piąc zarówno ze źródeł nauko­wych, jak i filo­zo­ficz­nych, wyja­śnia, jakie zmiany zachodzą w psychice wraz z upływem czasu, jak je zaak­cep­tować i wyko­rzy­stać z pożyt­kiem dla siebie i otoczenia. Odpo­wiada na pytanie, czym jest melan­cholia i samot­ność, jak w później­szych latach rozwija się zmysło­wość, jak wyglą­dają związki z ludźmi oraz jaką rolę pełnią osoby starsze w swojej społecz­ności. W prezen­to­wanej przez autora wizji starzenie się może być drogą do szczę­ścia i speł­nienia, o ile wjedzie się w ten etap z pełną świa­do­mo­ścią i odpowiedzialnością.


Psychologia potrzeb osób starszych

Wszę­dzie przy­bywa ludzi starze­ją­cych się i starych, a starość jako etap życia czło­wieka wydłuża się syste­ma­tycznie. Stąd niezwykle ważna wydaje się chwila refleksji nad sytu­acją tej coraz licz­niej repre­zen­to­wanej grupy osób – nad jej pozycją we współ­cze­snym świecie, relacją z młod­szym poko­le­niem, postrze­ga­niem star­szych ludzi przez społe­czeń­stwo i media.

Starość przed­sta­wiona jest z perspek­tywy okresu rozwo­jo­wego i trak­to­wana zgodnie z przy­jętą zasadą rozwoju przez całe życie, czyli z zało­że­niem, że czło­wiek jest aktywny i twórczy do samego końca i na każdym etapie swojej egzy­stencji dąży do zaspo­ko­jenia nie tylko potrzeb podsta­wo­wych, ale również wyższego rzędu, z potrzebą samo­re­ali­zacji łącznie.


Starość w nurcie życia

Refleksje zawarte w tomie mieszczą się pomiędzy dwoma biegu­nami nurtu życio­wego społeczno-kultu­rowym i jednost­kowym prze­ży­wa­niem starości.

Publi­kacja dotyczy procesów migra­cyj­nych, które coraz częściej wpły­wają na ludzi star­szych i lokują starość w kontek­ście inte­rakcji global­nych; działań lokal­nych, środo­wi­sko­wych i insty­tu­cjo­nal­nych podej­mo­wa­nych na rzecz seniorów; zagad­nień zwią­za­nych z posta­wami wobec osób star­szych, dyskry­mi­nacją ze względu na wiek, zdro­wiem, jako­ścią życia i ekote­rapią; zindy­wi­du­ali­zo­wa­nego doświad­czania starości w kontek­ście uczenia się oraz w trud­nych sytu­acjach życio­wych, takich jak choroba czy przemoc domowa.


Emocje, relacje, empatia w wieku dojrzałym

Książka daje narzę­dzie do stwo­rzenia satys­fak­cjo­nu­ją­cego życia, nowych kompe­tencji, które pozwa­lają cieszyć się każdym dniem i zachwycać drugim człowiekiem.

Zapro­po­no­wane ćwiczenia poma­gają zrozu­mieć własne zacho­wania i emocje. Jeśli czujemy, że brakuje nam świa­do­mego kontaktu z uczu­ciami, równo­wagi w dawaniu i braniu, obser­wo­wania zdarzeń bez ich inter­pre­tacji oraz aser­tyw­nego stawiania granic, to ten poradnik jest właśnie dla nas.

Wanda Matras-Masta­lerz


Zaniedbanie i samozaniedbanie osób starszychPraca została przy­go­to­wana przez lekarzy i socjo­logów z ogromnym doświad­cze­niem i dorob­kiem naukowym z zakresu starości i starzenia się. To bez wątpienia orygi­nalne i prekur­sor­skie w Polsce opra­co­wanie, wielo­aspek­towo ujmu­jące uwarun­ko­wania medyczne i społeczne problemów starzenia się z uwzględ­nie­niem zanie­dbania i samo­za­nied­bania osób star­szych. Autorzy książki budują wielo­wy­mia­rowy model uwarun­kowań zjawisk zanie­dbania i samo­za­nied­bania, co stanowi ogromny wkład do dorobku nauk zajmu­ją­cych się staro­ścią i osobami star­szymi. Mono­grafia jest nowa­tor­skim, wnikliwym opra­co­wa­niem, posze­rza­jącym wiedzę na temat ciemnej strony wieku star­szego i społecznej odpo­wie­dzial­ności za zjawisko zanie­dbania osób starszych”.

Z recenzji prof. dr hab. Krystyny Slany


Senior sprawny intelektualnie

Przed­sta­wiona publi­kacja to konty­nu­acja książki Aktywny senior. Jak zachować spraw­ność inte­lek­tu­alną w pode­szłym wieku?, która kładzie akcent na prak­tyczne ujęcie tematu.

Poradnik zawiera 110 zadań akty­wi­zu­ją­cych inte­lek­tu­alnie seniorów, ujętych w ramy 11 warsz­tatów, oraz orygi­nalną grę eduka­cyjną „Senior w podróży”.

Zarówno warsz­taty, jak i gra są tak skon­stru­owane, by pokazać star­szym ludziom, że rozrywki umysłowe to sposób na ciekawe, poży­teczne i atrak­cyjne spędzanie czasu wzmoc­nione wspólnym prze­ży­wa­niem i doświad­cza­niem okre­ślo­nych emocji i rozwią­zy­wa­niem problemów.


Potencjał osób w starościStarzenie się jest procesem, który wyraźnie się wydłuża. Aktu­alnie okres ten obej­muje blisko jedną trzecią życia jednostki. Dlatego też zjawiska starzenia się nie sposób margi­na­li­zować, depre­cjo­nować, dewa­lu­ować, trak­tować jako okres schył­kowy i mało istotny w funk­cjo­no­waniu człowieka.

Współ­czesna rekon­strukcja starości i procesu starzenia się polega na odnaj­dy­waniu znaczenia i wartości, jakie mają dla gospo­darki, kultury, społe­czeń­stwa i samej jednostki. Stąd tak wielka wartość badań na ten temat. Mono­grafia Alek­sandry Błachnio idealnie wpisuje się w ten nurt, a bardzo pozy­tywne recenzje książki wska­zują na jej niezwykłą wartość. Publi­kacja zawiera szereg nowych, bardzo ważnych infor­macji na temat kondycji polskich seniorów oraz ich poczucia jakości życia i możli­wości rozwoju.


Wspieranie sprawności językowej i komunikacyjnej seniorów

Publi­kacja obej­muje proble­ma­tykę badań i oddzia­ływań geron­to­lo­pe­dycz­nych doty­czą­cych wspie­rania spraw­ności języ­kowej i komu­ni­ka­cyjnej seniorów starze­ją­cych się fizjo­lo­gicznie lub też z niewielką dete­rio­ry­zacją poznawczą.

Książka zamiesz­czona w teczce wraz z kartami diagnozy pozwala lepiej przy­sto­sować się do statusu seniora/ki oraz wypra­cować efek­tywne formy komu­ni­kacji z otocze­niem społecznym.


Aktywny senior

Okres po 60. roku życia może być czasem doświad­czania życia we wszyst­kich jego barwach poprzez nowe wyzwania, speł­nianie swoich ocze­kiwań i marzeń, inte­lek­tu­alną przy­godę oraz korzy­stanie z różnych form aktyw­ności fizycznej.

Autorzy w bardzo przy­stępny sposób poka­zują możli­wości wspie­rania aktyw­nego starzenia się w trzech sferach: psychicznej, fizycznej i społecznej, w tym również podpo­wia­dają, jak aktywnie zadbać o dodat­kowe dochody. Wszystko po to, aby prowa­dzić samo­dzielne, nieza­leżne i satys­fak­cjo­nu­jące życie.


Funkcjonowanie osób w starszym wieku

Książka jest odpo­wie­dzią na rosnące w dobie starzenia się społe­czeństw zain­te­re­so­wanie nie tylko wydłu­ża­niem życia ludz­kiego, ale również jego jako­ścią, którego podsta­wowym wyznacz­ni­kiem jest zdol­ność seniorów do codzien­nego funkcjonowania.

Dzia­łania inter­wen­cyjne skie­ro­wane do osób star­szych skupiają się głównie na stanie ich zdrowia, pomi­jając sferę ich funk­cjo­nalnej spraw­ności, choć to właśnie zdol­ność do wyko­ny­wania codzien­nych, zwycza­jo­wych czyn­ności znaj­duje się w centrum zain­te­re­so­wania pacjentów.

W publi­kacji omówiono zagad­nienia doty­czące funk­cjo­no­wania od strony teore­tycznej i prak­tycznej, koncen­trując się na podsta­wo­wych sferach życia czło­wieka: fizycznej, psychicznej i społecznej.


Opra­co­wała: Grażyna Ruta-Balińska 

Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów

Źródła:

www​.sbp​.pl
www​.wydaw​nictwo​.ukw​.edu​.pl
www​.difin​.pl
www​.wuj​.pl
www​.wydaw​nictwo​.uni​.lodz​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.wydaw​nictwo​-dragon​.pl
www​.wydaw​nic​two​vital​.pl
www​.slaskwn​.com​.pl
www​.sensus​.pl
www​.samo​sedno​.com​.pl
www​.pzwl​.pl
www​.scholar​.com​.pl
www​.czar​na​owca​.pl
www​.we​.pl

Nowości o czytaniu, biblio­te­kach i cyfro­wych archiwach

Nowości o czytaniu, biblio­te­kach i cyfro­wych archiwach

Pokaż mi swoja bibliotekęPokaż mi swoją biblio­tekę / Alek­sandra Rybka. - Wydanie I. – Kraków : Wydaw­nictwo Znak, 2020.
Sygn. 168828, 168829

Alek­sandra Rybka rozmawia z pisa­rzami, dzien­ni­ka­rzami, felie­to­ni­stami, znaw­cami lite­ra­tury i języka o najin­tym­niej­szej sferze ich życia – o domo­wych bibliotekach.

Pokaż mi swoją biblio­tekę to szczera, wielo­gło­sowa opowieść o wybo­rach, wspól­nych rodzin­nych przy­jem­no­ściach i wspo­mnie­niach zwią­za­nych z książką.

Jerzy Bral­czyk, Justyna Sobo­lewska, Sylwia Chutnik, Michał Rusinek i inni zdra­dzają swoje guilty pleasures, wspo­mi­nają o powin­no­ściach lite­rac­kich i najwięk­szych czytel­ni­czych grzechach.

Zabawy z książką w przedszkolu, w domu i w szkoleZabawy z książką w przed­szkolu, w domu i w szkole / Kata­rzyna Klimek-Michno. - Kraków : Copy­right ©CEBP, 2018.
Sygn. 168800

Skie­ro­wana jest do nauczy­cieli i rodziców dzieci w wieku przed­szkolnym i wcze­snosz­kolnym. Przy­datna będzie również osobom prowa­dzącym warsz­taty czytel­nicze dla dzieci w biblio­te­kach czy domach kultury.

Czytelnik znaj­dzie tu wiele przy­kładów zabaw inspi­ro­wa­nych książ­kami dla dzieci tema­tycz­nych, języ­ko­wych, muzyczno-rucho­wych, tropią­cych itp., jak i wyko­rzy­stu­ją­cych różno­rodne tech­niki plastyczne (m.in. kreatywne opowieści, tworzenie albumu przy­rod­ni­czego, księgi emocji, komiksu, kalen­darza, książki kuchar­skiej, książki skoja­rzeń, recyklingowej).

Jak czytać i po coJak czytać i po co / Harold Bloom ; prze­ło­żyła Anna Kunicka. – Warszawa : Wydaw­nictwo Aletheia, 2019.

W zamie­rzeniu książka ma pomagać w „udanej”, „dobrej” lekturze przy­wo­ła­niem sporej grupy klasycz­nych dzieł, głównie z XIXXX wieku: opowiadań, poezji, powieści i sztuk różnych autorów euro­pej­skich i amery­kań­skich od Szek­spira po Toni Morrison.

Bloom poka­zuje, czego poszu­kiwać w poszcze­gól­nych utwo­rach, „po co” je czytać. Nie jest to syste­ma­tyczny wykład teorii ani historii lite­ra­tury, lecz raczej relacja z osobi­stego odbioru tych dzieł, pewnego „kanonu”, do którego autor niniej­szej książki ciągle powraca od dzie­siątek lat. Jego idea czytania prefe­ruje bowiem wymiar na wskroś estetyczny.

Biblioteki i archiwa na jednolitym rynku cyfrowym Biblio­teki i archiwa na jedno­litym rynku cyfrowym / redakcja Kata­rzyna Chału­bińska-Jent­kie­wicz, Ksenia Kaka­reko, Jacek Sobczak. – Wydanie I. – Poznań : Wydaw­nictwo Naukowe Silva Rerum, 2018.
Sygn. 168159 pb, 168160

Spis treści:

Rafał T. Prinke, Krzysztof Wisłocki, Cyfry­zacja bibliotek: początki i teraźniejszość
Grze­gorz Gmiterek, Biblio­teka w środo­wisku społecz­no­ścio­wego inter­netu i inte­rak­tyw­nych tech­no­logii (w 2017 r.)
Marek Konstan­kie­wicz, Status prawny naro­do­wego zasobu archiwalnego
Kata­rzyna Chału­bińska-Jent­kie­wicz, Depozyt filmowy jako reali­zacja inte­resu publicz­nego w kinematografii
Aneta Januszko-Szakiel, Długo­ter­mi­nowa archi­wi­zacja polskich zasobów cyfro­wych w teorii i praktyce
Jacek Sobczak, Otwarte zasoby. Miraże wolności wobec gorsetu prawa
Ksenia Kaka­reko, Biblio­teki wobec resty­tucji dóbr kultury. Wyzwania i dylematy
Kata­rzyna Błeszyńska, Wyna­gro­dzenie z tytułu użyczania utworów przez biblio­teki publiczne
Michał Urbań­czyk, Tomasz Jefferson jako duchowy ojciec Biblio­teki Kongresu USA
Paweł Trojanek, Problemy podat­kowe w funk­cjo­no­waniu bibliotek i archiwów
Robert Kacz­mar­czyk, Czy dzia­łal­ność bibliotek i archiwów podlega kontroli?
Paweł Janicki, Biblio­teki w Szwecji

Czytanie globalne po polskuCzytanie globalne po polsku : poradnik dla nauczy­cieli, rodziców i tera­peutów / Maria Troja­no­wicz-Kasprzak. – Wydanie 2., popra­wione. – Kraków : CEBP 24.12, 2019.
Sygn. 168730

Czytanie globalne po polsku to swoisty podręcznik obja­śnia­jący metodę nauki czytania zwaną czyta­niem globalnym. Zmie­nione i uzupeł­nione wydanie. Autorka opisała w nim krok po kroku na czym czytanie globalne powinno polegać i jak w warun­kach polskich reali­zować zało­żenia tej metody, która przy­wę­dro­wała do nas zza oceanu i wyma­gała dosto­so­wania do specy­fiki języka polskiego. Nie ogra­ni­czyła się jednak do teorii, lecz przed­sta­wiła wiele pomy­słów na zabawy do zreali­zo­wania z dziećmi zarówno w domu, jak i w placów­kach edukacyjnych.

Przy­kłady dobrych praktyk z przed­szkoli w kraju i za granicą pozwa­lają poznać rzeczy­wiste efekty zabawy w czytanie i inspi­rują do wdra­żania przed­sta­wio­nych pomy­słów oraz tworzenia nowych własnych rozwiązań.

Opisy doświad­czeń rodziców bawią­cych się w domu w czytanie ze swoimi dziećmi poka­zują, że czytanie globalne to świetna zabawa, której efekty mogą prze­ro­snąć najśmielsze ocze­ki­wania. Zapo­znając się z treścią książki, czytelnik dojdzie do jednego zasad­ni­czego wniosku: to działa!

Wielo­letnie zgłę­bianie tematu pozwo­liło autorce osią­gnąć pewność, że czytanie globalne to wspa­niała zabawa, która ma same zalety. Prowa­dzona w atmos­ferze luzu i radości (a jest to warunek podsta­wowy) daje dzie­ciom i opie­kunom mnóstwo satysfakcji.

Źródła:

Znak
Aletheia
Silva Rerum

Wybrane nowości na biblio­tecznej półce

Wybrane nowości na biblio­tecznej półce

Przedszkole w sytuacji trudnej

Przed­szkole w sytu­acji trudnej : zdążyć z pomocą / redakcja naukowa Beata Szurowska. – Warszawa : Difin, 2020.

Sygn. 167268, 167269

Cykl książek Zdążyć z pomocą obej­muje trzy pozycje: Zdążyć z pomocą. Przed­szkole w sytu­acji trudnej. Zdążyć z pomocą. Szkoła w sytu­acji trudnej. Zdążyć z pomocą. Rodzina w sytu­acji trudnej. Poszcze­gólne rozdziały w książ­kach napi­sane zostały przez specja­li­stów w danej dzie­dzinie, którzy oprócz teorii zajmują się również okre­ślonym problemem w praktyce.

Książka doty­cząca przed­szkola przed­stawia problemy zwią­zane z rozwojem i wycho­wa­niem małego dziecka oraz sytu­acje trudne, z którymi może spotkać się nauczy­ciel w przed­szkolu, m.in.: nieśmia­łość i lęk dziecka, niejadki, rozwód rodziców, niepo­wo­dzenia w nauce mate­ma­tyki, zabu­rzenia emocjo­nalne i nerwi­cowe, przemoc w rodzinie, dziecko z zespołem Downa. Książka prze­zna­czona jest dla nauczy­cieli małych dzieci oraz dla rodziców.

Czytel­nicy znajdą w niej:

 • teore­tyczne podstawy doty­czące omawia­nych problemów,
 • prak­tyczne rady i wska­zówki metodyczne,
 • przy­kłady zabaw, utworów i ćwiczeń, które można wyko­rzy­stać do pracy z dziec­kiem w wieku przedszkolnym.

Specyficne trudności w uczeniu sięSpecy­ficzne trud­ności w uczeniu się : niezbędnik nauczy­ciela / Diana Hudson ; prze­kład: Dorota Szat­kowska-Jaskuła. – Wydanie I. – [Gdańsk] : Harmonia Univer­salis, [2019].

Sygn. 167271, 167272

Książka Diany Hudson, z jej prak­tycznym i zdro­wo­roz­sąd­kowym podej­ściem do specy­ficz­nych trud­ności w uczeniu się, idealnie się nadaje dla zabie­ga­nych i prze­pra­co­wa­nych nauczy­cieli szkol­nych, poma­gając im zrozu­mieć potrzeby uczniów z proble­mami oraz znaleźć skuteczne stra­tegie, dzięki którym wszystkie dzieci mogą reali­zować swój potencjał.

Louise Green, specja­listka z dzie­dziny specy­ficz­nych trud­ności w nauce

Bogaty zbiór prak­tycz­nych wska­zówek, poma­ga­ją­cych wspierać dzieci ze specy­ficz­nymi trud­no­ściami w uczeniu się. Autorka wyja­śnia naturę tych problemów, ich wpływ na uczenie się i przed­stawia proste stra­tegie radzenia sobie z nimi. Książka Diany Hudson powinna być lekturą obowiąz­kową dla wszyst­kich nauczy­cieli i może być równie przy­datna dla rodziców.

Alison Thompson, zało­ży­cielka ADHD Kids

Kształtowanie i wspieranie rozwoju psychoruchowego małych dzieci w żłobkuKształ­to­wanie i wspie­ranie rozwoju psycho­ru­cho­wego małych dzieci w żłobku / Aneta Jegier, Bożena Kurelska. - Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2019.

Sygn. 167275, 167276

Celem autorek prezen­to­wanej publi­kacji jest ukazanie poten­cjału tkwią­cego we współ­cze­snych żłob­kach publicz­nych. Pracow­nicy żłobków towa­rzyszą dzie­ciom w rozwoju, podzi­wiają ich doko­nania i poma­gają wtedy, gdy to konieczne. Absol­wenci żłobków to samo­dzielni młodzi ludzie, radośni, pełni cieka­wości poznaw­czej i chęci doświad­czania nowych wrażeń. Dlatego we wrze­śniu zarówno dzieci, jak i ich rodzice mogą odważnie prze­kro­czyć próg przedszkola.

Dziecko żłob­kowe ma dużą prze­wagę nad swoimi rówie­śni­kami: jest samo­dzielne, potrafi funk­cjo­nować w grupie i w więk­szości przy­padków jest bardziej odporne na zacho­ro­wania. Żłobek może zbudować funda­ment przy­szłej edukacji dziecka. Warunek jest jeden – musi to być dobry żłobek, z dobrym zarzą­dza­jącym i wykwa­li­fi­ko­waną kadrą. Jak orga­ni­zować pracę żłobka i jak pracować z dziećmi poka­zane zostało w książce. Autorki omówiły w niej kwestie prawne i orga­ni­za­cyjne zwią­zane z funk­cjo­no­wa­niem żłobków (poczy­nając od harmo­no­gramu żłob­ko­wego dnia po pełno­war­to­ściowe jadło­spisy posiłków), a także przed­sta­wiły scena­riusze różno­rod­nych zajęć, rozwi­ja­ją­cych dzieci inte­lek­tu­alnie, senso­rycznie, społecznie i emocjonalnie.

Rodzina wobec zagrożeń. Rodzina wobec szansRodzina wobec zagrożeń, rodzina wobec szans : socjop­sy­cho­pe­da­go­gika rodziny : studium rodziny pełnej / Ewa Kili­szek. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2019.

Sygn. 167279, 167280

Czło­wiek przy­chodzi na świat w rodzinie. Od niej w ogromnej mierze zależy poczucie szczę­ścia i speł­nienia oraz jakość funk­cjo­no­wania czło­wieka w różnych rolach. Prezen­to­wana publi­kacja to inte­re­su­jące studium rodziny wielo­pro­ble­mowej, obra­zu­jące jej psycho­lo­giczną i socjo­pe­da­go­giczną charakterystykę.

Autorka w swoich bada­niach skon­cen­tro­wała się na rodzi­nach pełnych, które z powodu licz­nych problemów, jakie w nich wystę­po­wały, na mocy orze­czenia sądu zostały oddane pod nadzór kura­torów sądo­wych. Praca dostarcza bardzo wielu inte­re­su­ją­cych wyników, które mogą być wyko­rzy­stane przy opra­co­wy­waniu programów służą­cych poprawie funk­cjo­no­wania rodzin wieloproblemowych.

Środowisko Wychowawcze domu rodzinnegoŚrodo­wisko wycho­wawcze domu rodzin­nego a relacje małżeń­skie w doro­słym życiu / Marta Komo­rowska-Pudło. - Kraków ; Wydaw­nictwo Naukowe Akademii Igna­tianum, 2020.

Sygn. 167281, 167282

Mono­grafia Marty Komo­row­skiej-Pudło dotyczy problemu o niezwy­kłej ważności z punktu widzenia pełnienia ról małżeń­skich i rodzin­nych osób doro­słych, wyni­ka­ją­cych z wcze­śniej­szego wycho­wy­wania rodzin­nego. Jest próbą odpo­wiedzi na pytanie: jakie warunki wycho­wawcze powinni tworzyć rodzice, aby w sposób właściwy przy­go­tować dzieci do opty­mal­nego funk­cjo­no­wania w przy­szłym życiu małżeń­skim? Jest to kwestia nieba­ga­telnej wagi, szcze­gólnie obecnie, gdy jakże często podwa­żany jest sens życia rodzin­nego oraz sama insty­tucja rodziny wraz z trady­cyjną rolą matki i ojca w wychowaniu.

Autorka osadziła swoje analizy w trady­cyjnym para­dyg­macie badań ilościo­wych. W swej istocie jest to wielo­czyn­ni­kowy sondaż diagno­styczny z zasto­so­wa­niem wielu stan­da­ry­zo­wa­nych kwestio­na­riuszy. Uzyskane wyniki poddane zostały wnikliwej analizie staty­stycznej. Pozwo­liły ukazać współ­za­leż­ność między środo­wi­skiem wycho­waw­czym osób bada­nych w dzie­ciń­stwie a obecną jako­ścią istnie­ją­cych relacji w małżeństwie.

Dr hab. Jaro­sław Jagieła, prof. UJD

Techniki i metody relaksacyjne w wychowaniu edukacji i terapiiTech­niki i metody relak­sa­cyjne w wycho­waniu edukacji i terapii : scena­riusze pracy z dziećmi i młodzieżą / Gabriela Dobińska, Ange­lika Cieśli­kowska-Ryczko. – Wydanie I. – Łódź : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Łódz­kiego, 2019.

Sygn. 167283, 167284

Prze­miany społeczno-kultu­rowe, rozwój tech­no­lo­giczny, konsump­cjo­nizm oraz prze­for­mu­ło­wanie hierar­chii wartości może gene­rować zagro­żenia dla młodych ludzi. Peda­godzy, nauczy­ciele i rodzice bory­kają się z wieloma trud­no­ściami, dyle­ma­tami oraz wyzwa­niami wycho­waw­czymi. Autorki mono­grafii prezen­tują bardzo cenne, ale niedo­ce­niane dotąd rozwią­zanie – relak­sa­cyjne metody oddzia­ływań pedagogicznych.

Publi­kacja zawiera konspekty zajęć, które można wyko­rzy­stać m.in. w szko­łach, przed­szko­lach, świe­tli­cach, placów­kach reso­cja­li­za­cyj­nych i opie­kuńczo-wycho­waw­czych oraz podczas indy­wi­du­alnej pracy w domu. Autor­skie warsz­taty dedy­ko­wane są dzie­ciom, młodzieży, a także osobom doro­słym. Mają zróż­ni­co­wany charakter: pierwszy typ stanowią ćwiczenia z relak­sacji neuro­mię­śniowej fizycznie aktywnej, drugi rodzaj jest ukie­run­ko­wany na wypra­co­wanie obrony przed stre­so­rami, pozo­stałe konspekty dotyczą dystan­so­wania się od stresorów.

Przy­go­to­wane propo­zycje uwzględ­niają zarówno potrzeby i możli­wości adre­satów, jak i warunki oraz zasoby insty­tucji wycho­waw­czych i eduka­cyj­nych. Stanowią gotowy „przepis” do reali­zacji konkret­nych oddzia­ływań w grupie uczniów/wychowanków, a także w pracy indywidualnej.

Dydaktyczne i komunikacyjne aspekty e-edukacji akademickiejDydak­tyczne i komu­ni­ka­cyjne aspekty e‑edukacji akade­mic­kiej / Agnieszka Wierz­bicka. – Łódź : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Łódz­kiego, 2019.

Sygn. 167395

Prezen­to­wana mono­grafia dotyczy opra­co­wania komplek­so­wego projektu e‑zajęć oraz komu­ni­ka­cyjnej perspek­tywy oglądu języka używa­nego przez nauczy­cieli akade­mic­kich i studentów na plat­for­mach eduka­cyj­nych, gdzie kluczową rolę odgrywa nie tylko sam komu­nikat języ­kowy, lecz także sytu­acja i miejsce jego zapi­sy­wania, zapo­śred­ni­czenie kontaktu przez media i szeroko pojęty kontekst społeczno-kultu­rowo-eduka­cyjny, które prowadzą do reali­zacji (bądź braku) zamiaru komu­ni­ka­cyj­nego, a więc i edukacyjnego.

Podjęte rozwa­żania nad komu­ni­kacją w czasie e‑zajęć prowa­dzo­nych na polskich uczel­niach mieszczą się w nurcie szeroko pojętej prag­ma­tyki języ­kowej, dotyczą bowiem inten­cjo­nal­nych działań komu­ni­ka­cyj­nych i struktur znacze­nio­wych orga­ni­zu­ją­cych przekaz języ­kowy. Choć każde e‑zajęcia mają niepo­wta­rzalny układ, zdeter­mi­no­wany różnymi czyn­ni­kami, można wyróżnić względnie trwałe formy komu­ni­ko­wania, np. sposoby inicjo­wania i zamy­kania kontaktu czy stra­tegie prowa­dzenia dyskusji dydak­tycz­nych, co pozwala na wysnucie wnio­sków o struk­tu­rach inte­rak­cyj­nych zacho­dzą­cych na plat­for­mach edukacyjnych.

Wielu osobom zajęcia e‑learningowe jawią się […] jako atrak­cyjna forma kształ­cenia, dość łatwa i szybka w reali­zacji, niewy­ma­ga­jąca wielu przy­go­towań i nieab­sor­bu­jąca czasu. Autorka trafnie dowodzi, że to mylne wyobra­żenia i nawet posia­danie dużego doświad­czenia i umie­jęt­ności nie skraca czasu niezbęd­nego do opra­co­wania kursu e‑learningowego oraz nie gwaran­tuje zawsze sukcesu. To forma, która wymaga dużego zaan­ga­żo­wania prowa­dzą­cego, stoso­wania różnych sposobów akty­wi­zacji uczest­ników. Stąd istotne jest ukazanie konse­kwencji wyboru stra­tegii komu­ni­ka­cyjnej, co jest niewąt­pliwą zaletą pracy.”

Z recenzji dr hab. prof. UW Iwony Burkac­kiej – Uniwer­sytet Warszawski

Edukacyjny potencjał indywidualnego doświadczenia życiowegoEduka­cyjny poten­cjał indy­wi­du­al­nego doświad­czenia życio­wego / Joanna Golonka-Legut ; [recen­zent: prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Kowalska-Dubas]. – Wrocław : ATUT, 2019.

Sygn. 167397, 167398

Książka jest opra­co­wa­niem teore­tyczno-empi­rycznym, podsu­mo­wuje zreali­zo­wane przez autorkę badania biogra­ficzne, w których w centrum uwagi znalazły się tzw. biografie kompletne, czyli obej­mu­jące całe życie zapro­szo­nych do badań seniorów.

Autorka w niniej­szej publi­kacji koncen­truje się zarówno na indy­wi­du­alnym doświad­czeniu życiowym, biografii, procesie uczenia się, jak i biogra­ficznej perspek­tywie badaw­czej, poszu­kując wspólnej dla wska­za­nych elementów płasz­czyzny rozu­mienia. Nadrzędnym celem podej­mo­wanej refleksji jest (roz)poznawanie relacji między doświad­cze­niem życiowym / biografią a ucze­niem się czło­wieka doro­słego w biegu życia.

Ochrona małoletnich przed alkoholem w polskim prawie karnymOchrona mało­let­nich przed alko­holem w polskim prawie karnym / Agnieszka Kilińska-Pękacz ; recen­zenci Janusz Bojarski, Olga Sitarz. – Stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 r. – Bydgoszcz : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego, 2019.

Sygn. 167406

Głównym celem pracy jest odpo­wiedź na pytanie czy polskie prawo karne chroni dzieci przed dostępem do alko­holu w wystar­cza­jący sposób, a jeżeli tak nie jest, to w jaki sposób powinny być ukształ­to­wane regu­lacje prawne, aby było lepiej? Autorka pracy skupia się nad zmia­nami prawa polskiego w zakresie ochrony mało­let­nich przed alko­holem oraz kształtem polskich prze­pisów ogra­ni­cza­ją­cych ich dostęp­ność do używki, jej sprze­daży bądź poda­wania. Autorka rozważa także kwestie odpo­wie­dzial­ności mało­let­nich spoży­wa­ją­cych alkohol i jego wpływ na wikty­mi­zację okre­ślo­nymi prze­stęp­stwami. Przed­miotem rozważań są też kwestie prze­pisów prawa karnego odno­szące się do ochrony dzieci niena­ro­dzo­nych i nowo naro­dzo­nych przed skut­kami spoży­wania alko­holu przez ich matki. odjęcie badań na temat ochrony mało­let­nich przed alko­holem w polskim prawie karnym jest o tyle zasadne, że brakuje opra­co­wania stara­ją­cego się ukazać to zagad­nienie komplek­sowo. Oczy­wi­ście płasz­czyzna praw­no­karna doty­cząca tej ochrony nie może być oderwana od szer­szego jej kontekstu, tj. w ramach całego systemu prawa polskiego, ale i w tym zakresie nie ma zbyt wielu opra­cowań mają­cych przy­miot cało­ścio­wego spoj­rzenia na ochronę mało­let­nich przed alko­holem. Przed­miotem badań autorki jest ochrona mało­let­nich przed alko­holem zapew­niona przez prze­pisy prawa polskiego tak w ich ujęciu histo­rycznym i współ­cze­snym. Szcze­gó­łowe kwestie podjęte w bada­niach podzie­lono na zagad­nienia doty­czące praw­no­karnej ochrony dziecka przed dostępem do alko­holu oraz postę­po­wania w spra­wach nielet­nich mają­cych problemy z alko­holem i ich odpo­wie­dzial­ności. W kwestii doty­czącej ochrony przed dostępem do napojów alko­ho­lo­wych skupiono się nad zmia­nami prawa w tej dzie­dzinie od okresu między­wo­jen­nego do czasów współ­cze­snych. Rozwa­żano czy prze­pisy doty­czące rozpi­jania mało­let­nich są sfor­mu­ło­wane wystar­cza­jąco precy­zyjnie, jak są ukształ­to­wane te, które mówią o ogra­ni­czeniu dostęp­ności mało­let­nich do alko­holu, w tym również sprze­daży i poda­wania im używki…

Pedagogika : podręcznik akademickiPeda­go­gika : podręcznik akade­micki / redakcja naukowa Zbigniew Kwie­ciński, Bogu­sław Śliwerski. – Wydanie nowe. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, 2020.

Sygn. 167409p, 167410

Po 16 latach od pierw­szej edycji podręcz­nika Peda­go­gika odda­jemy do rąk Czytel­ników jego popra­wione i rozsze­rzone wydanie.

W pięć­dzie­sięciu rozdzia­łach przed­sta­wiono elementy wiedzy kano­nicznej dla nauczy­cieli i peda­gogów, wiedzy orien­tu­jącej ich własne wybory i wiedzy instrumentalnej.

Publi­kacja jest prze­zna­czona dla studentów przy­go­to­wu­ją­cych się do zawodu nauczy­ciel­skiego, dla nauczy­cieli odna­wia­ją­cych swoją wiedzę peda­go­giczną oraz dla studentów rozpo­czy­na­ją­cych studia peda­go­giczne. Stanowi zatem wpro­wa­dzenie do pedagogiki.

Od wydawcy

Potencjał osób w starości : poczucie jakości życia w procesie starzenia sięPoten­cjał osób w starości : poczucie jakości życia w procesie starzenia się / Alek­sandra Błachnio. – Bydgoszcz : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego, 2019.

Sygn. 167413, 167414

Starzenie się jest procesem, który wyraźnie się wydłuża. Aktu­alnie okres ten obej­muje blisko jedną trzecią życia jednostki. Dlatego też zjawiska starzenia się nie sposób margi­na­li­zować, depre­cjo­nować, dewa­lu­ować, trak­tować jako okres schył­kowy i mało istotny w funk­cjo­no­waniu człowieka.

Współ­czesna rekon­strukcja starości i procesu starzenia się polega na odnaj­dy­waniu znaczenia i wartości, jakie mają dla gospo­darki, kultury, społe­czeń­stwa i samej jednostki. Stąd tak wielka wartość badań na ten temat. Mono­grafia Alek­sandry Błachnio idealnie wpisuje się w ten nurt, a bardzo pozy­tywne recenzje książki wska­zują na jej niezwykłą wartość. Publi­kacja zawiera szereg nowych, bardzo ważnych infor­macji na temat kondycji polskich seniorów oraz ich poczucia jakości życia i możli­wości rozwoju.

Psychospołeczne uwarunkowania potrzeb młodzieży z rodzin niepełnychPsycho­spo­łeczne uwarun­ko­wania potrzeb młodzieży z rodzin niepeł­nych / Agnieszka Boch­niarz. – Lublin : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Marii Curie-Skło­dow­skiej, 2019.

Sygn. 167419

Praca […] stanowi ważną rozprawę naukową doty­czącą okre­ślo­nych sytu­acji społecz­nych niezmiennie aktu­al­nych w dobie pono­wo­cze­snej […] Trwała nieobec­ność (czasowa również) któregoś z rodziców, zmie­nia­jąca po części tak („scena­riusz”) życia młodego czło­wieka prowa­dzić może do psycho­spo­łecz­nych, jak również biolo­gicz­nych mecha­ni­zmów adap­ta­cyj­nych u młodego osob­nika, zwłaszcza w czasie anomii, chaosu czy nieupo­rząd­ko­wanej, spraw­czej i wszech­obecnej otacza­jącej nas zmiany społecznej. […]

Przed­miotem zapre­zen­to­wa­nych badań o intencji psycho­pe­da­go­gicznej jest przede wszystkim subiek­tywna recepcja zastanej rzeczy­wi­stości przez respon­dentów i jej wpływ na postę­po­wanie ludzi tudzież możli­wość kiero­wania ich dalszej osobliwej, własnej i unikalnej prze­cież egzystencji.

Z recenzji prof. dra hab. Andrzeja Radziewicza-Winnickiego

Książka kiero­wana jest do szero­kiego grona czytel­ników zain­te­re­so­wa­nych pozna­niem odmiennej sytu­acji rodzinnej i życiowej młodych ludzi wycho­wy­wa­nych przez samotne matki i samot­nych ojców. Szcze­gólnie zaś prze­zna­czona jest dla osób, insty­tucji, orga­ni­zacji peda­go­gicz­nych i społecz­nych zajmu­ją­cych się proble­ma­tyką psycho­spo­łecz­nego funk­cjo­no­wania młodzieży z rodzin niepeł­nych. Bowiem podej­mo­wane przez nich planowe i syste­ma­tyczne dzia­łania powinny zmie­rzać nie tylko do lepszego poznania młodzieży, jej dyspo­zycji i możli­wości, ale również uczenia młodych ludzi właści­wego ich wyko­rzy­stania i rozwijania.

Źródło:

www​.difin​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.wydaw​nictwo​.igna​tianum​.edu​.pl
www​.wydaw​nictwo​.uni​.lodz​.pl
www​.atut​.ig​.pl
www​.wydaw​nictwo​.ukw​.edu​.pl
www​.pwn​.pl
www​.wydaw​nictwo​.umcs​.eu

Nowości (nie tylko) dla bibliotekarzy

Nowości (nie tylko) dla bibliotekarzy

Książka a stalinizmKsiążka a stali­nizm : Centralny Urząd Wydaw­nictw, Prze­mysłu Graficz­nego i Księ­gar­stwa i jego rola w kształ­to­waniu ruchu wydaw­niczo-księ­gar­skiego 1951 – 1956 / Agnieszka Chamera-Nowak ; Stowa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Polskich. – Wyd. 1. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe i Eduka­cyjne Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2019.
Sygn. 167163

Agnieszka Chamera-Nowak wyko­nała dużą pracę, mającą na celu wpro­wa­dzenie do obiegu nauko­wego nowych ustaleń, doty­czą­cych anali­zo­wa­nego przez nią Urzędu.

Skala trud­ności, przed którymi stanęła była wyjąt­kowa, co wyni­kało z dwóch podsta­wo­wych przy­czyn. Po pierwsze, podjęła się zadania pionier­skiego: nikt wcze­śniej nie zajmował się szerzej tym tematem. Po drugie, analiza funk­cjo­no­wania tego Urzędu wyma­gała wybit­nych kompe­tencji w trzech dzie­dzi­nach: wydaw­nictw, poli­grafii i księ­gar­stwa. Każda z nich posiada własną specy­fikę, wypra­co­wała własny, herme­tyczny żargon, zestaw pojęć, których zrozu­mienie nie jest zada­niem łatwym. Dodat­kowo taka analiza nie jest możliwa bez zapo­znania ze skom­pli­ko­wanym kontek­stem poli­tycznym polskiego stali­nizmu oraz elemen­tami nauki o orga­ni­zacji i zarzą­dzaniu. Doktor Chamera-Nowak wywią­zała się z tego zadania bardzo dobrze.

O czym mówią rzeczyO czym mówią rzeczy? : świat przed­miotów w lite­ra­turze dzie­cięcej i młodzie­żowej / pod redakcją Anny Mik, Marty Niewie­cze­rzał, Eweliny Rąbkow­skiej i Grze­gorza Lesz­czyń­skiego. – Wyd. 1. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2019.
Sygn. 167167

Autorzy arty­kułów zamiesz­czo­nych w tym tomie poddali rzetelnej i solidnej analizie i inter­pre­tacji filo­lo­gicznej wiele lite­rac­kich przy­kładów, doko­nując nie tylko ich wnikli­wego oglądu histo­rycz­no­li­te­rac­kiego, ale także osadzając je w szer­szych kontek­stach pop-kultu­ro­wych, wyko­rzy­stując umie­jętnie współ­czesne meto­do­logie badań humanistycznych.

Należy dodać, iż rozwa­żania autorek i autorów arty­kułów, co niezwykle cenne, zako­rze­nione są mocno w kontek­stach między­na­ro­do­wych. Publi­kacja jest orygi­nalna i świeża w swym naukowym pomyśle oraz nowa­torska ze względu na sposoby jego ujęć. W swych rozwa­ża­niach badacze umie­jętnie łączą szcze­gó­łowe filo­lo­giczne analizy utworów lite­rac­kich z szerszą perspek­tywą histo­rycz­no­li­te­racką, teore­tycz­no­li­te­racką, kontek­stami społeczno-kultu­ro­wymi, filo­zofią, aksjo­logią i etyką ukazując wielo­aspek­towy i wielo­po­zio­mowy, ale jedno­cze­śnie – pełny, spójny i synte­tyczny „obraz rzeczy”, które uobec­niają się w różnych tekstach kultury, lecz – ze względu na rozma­itość funkcji, ról i prze­strzeni w jakich się znaj­dują – „mówią” do czytel­nika w różny sposób.

Zostawili swój śladZosta­wili swój ślad… : biblio­te­karze zmarli w latach 2011 – 2018 / redakcja tomu Ewa Barteczko, Elżbieta Dudzińska ; Stowa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Polskich. – Wydanie I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe i Eduka­cyjne Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2019.
Sygn. 167206

Kolejny, szes­nasty, tom serii Biblio­te­karze Polscy we Wspo­mnie­niach Współ­cze­snych zaty­tu­ło­wany Zosta­wili swój śladBiblio­te­karze zmarli w latach 2011 – 2018 obej­muje biogramy dzie­więt­nastu osób zasłu­żo­nych w skali kraju lub regionu.

Byli to biblio­te­karze, którzy w trud­nych warun­kach starali się, w miarę swoich możli­wości, zdobyć odpo­wiednie kwali­fi­kacje, aby moder­ni­zować swoje miejsca pracy, a w przy­padku dyrek­torów i wice­dy­rek­torów, całe biblio­teki. Korzy­stając z zasad­ni­czych zmian społeczno-poli­tycz­nych, prze­pro­wa­dzali biblio­teki przez skom­pli­ko­wany okres trans­for­macji ustrojowej.

Dzieje książki i prasyDzieje książki i prasy : prze­gląd badań za lata 2013 – 2015 : praca zbio­rowa / pod redakcją Bernar­dety Iwań­skiej-Cieślik i Elżbiety Poko­rzyń­skiej przy współ­pracy Zdzi­sława Kropi­dłow­skiego i Dariusza Spychały. – Bydgoszcz : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego, 2017.
Sygn. 168061, 168062

W obecnym tomie arty­kuły publi­kują przed­sta­wi­ciele najważ­niej­szych polskich ośrodków badaw­czych, zajmu­ją­cych się historią książki i prasy. Poru­szane tematy obej­mują czasy od staro­żyt­ności, przez średnio­wiecze, aż po lata najnowsze. Wśród nich – oprócz zupełnie nowych obszarów badaw­czych, obej­mu­ją­cych nowe regiony Polski i Europy – znalazły się też tematy nawią­zu­jące do poprzed­nich wystą­pień, które – jak się okazało – stały się inspi­racją dla następ­nych badaczy. Odno­wiono też zain­te­re­so­wania intro­li­ga­tor­stwem i opra­wo­znaw­stwem, szcze­gólnie gdań­skim oraz książką i prasą w Gdańsku, na Pomorzu i Kuja­wach. Ważne miejsce znalazła tradycja książki w Bydgoszczy. Poru­szono problemy mece­natu wydaw­ni­czego, czytel­nictwa, a nawet wyko­rzy­stania Inter­netu do badań prowa­dzo­nych przez histo­ryków książki.

Łódzkie biblioteki publiczneŁódzkie biblio­teki publiczne : czas zmian, czas wyzwań / Mariola Antczak, Grze­gorz Czapnik, Zbigniew Gruszka. – Wydanie I. – Łódź : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Łódz­kiego, 2020
Sygn. 168803

Biblio­teki publiczne są ważnym skład­ni­kiem sektora insty­tucji kultury, ponieważ oferują miesz­kańcom nieod­płatny dostęp do wiedzy i zasobów infor­ma­cyj­nych. Ich dzia­łal­ność wpisuje się w szerszy, między­na­ro­dowy kontekst, pole­ga­jący na takiej orga­ni­zacji sieci bibliotek, która umoż­liwi zaspo­ko­jenie infor­ma­cyj­nych, kultu­ral­nych, eduka­cyj­nych i rozryw­ko­wych potrzeb użytkowników.

Prze­pro­wa­dzone badania pozwo­liły wyłonić najważ­niejsze czyn­niki deter­mi­nu­jące korzy­stanie z łódz­kich bibliotek publicz­nych przez miesz­kańców, można zali­czyć do nich zarówno czyn­niki inwe­sty­cyjne – zwięk­szenie liczby kupo­wa­nych książek, jak i orga­ni­za­cyjne – dosto­so­wanie budynków do potrzeb osób niepeł­no­spraw­nych, promocja, wspólna karta biblio­teczna, centralny katalog. Wnioski i reko­men­dacje autorów publi­kacji znalazły odzwier­cie­dlenie w reali­zo­wanej obecnie poli­tyce władz miasta doty­czącej bibliotek.

Źródło:

www​.sbp​.pl
www​.wydaw​nictwo​.uni​.lodz​.pl
www​.wydaw​nictwo​.ukw​.edu​.pl

Wybrane nowości peda­go­giczne w zbiorach

Wybrane nowości peda­go­giczne w zbiorach

Mutyzm wybiórczyMutyzm wybiórczy : skuteczne metody terapii / redakcja naukowa Maria Bystrza­nowska, Ewelina Bystrza­nowska. – Wydanie I. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“ , 2020.

Sygn. 166924

Po niespełna dwóch latach od wydania książki pt. Mutyzm wybiórczy – poradnik dla rodziców, nauczy­cieli i specja­li­stów, która spotkała się z bardzo pozy­tywnym przy­ję­ciem, zarówno wśród rodziców, jak również wśród nauczy­cieli i specja­li­stów, Maria Bystrza­nowska, tym razem wspólnie z córką Eweliną Bystrza­nowską – psycho­lo­giem o specjal­ności klinicznej, przy­stą­piły do opra­co­wania nowej książki z zakresu mutyzmu wybiór­czego (MW). Książkę tę można z jednej strony potrak­tować jako konty­nu­ację ww. porad­nika, z drugiej zaś może ona stanowić całkiem odrębną całość.

Do jej napi­sania zapro­szone zostało szersze grono osób: prak­tyków pracu­ją­cych na co dzień z dziećmi z muty­zmem wybiór­czym (psycho­logów, logo­pedów, peda­gogów i nauczy­cieli), a także rodziców dzieci z MW oraz osoby dorosłe, które już w dzie­ciń­stwie miały objawy tego zabu­rzenia i nie otrzy­mały właściwej pomocy. Zamiarem autorek było, aby powstała publi­kacja wszech­stronnie opisu­jąca to coraz powszech­niej diagno­zo­wane zabu­rzenie lękowe, w szcze­gól­ności skuteczne sposoby jego terapii, co ważne, z uwzględ­nie­niem realiów i specy­fiki polskiego systemu oświaty.

OgrodoterapiaOgro­do­te­rapia : scena­riusze zajęć i zabaw dla przed­szko­laków, w tym dzieci z niepeł­no­spraw­no­ścią sprzę­żoną i auty­zmem / Maria Kuleczka-Raszewska. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2019.

Sygn. 166928, 166929

Poradnik dla osób pracu­ją­cych z dziećmi niepeł­no­spraw­nymi i auty­stycz­nymi. Inspi­racją do jej napi­sania była osobista fascy­nacja autorki przy­rodą, możli­wo­ściami wyko­rzy­stania jej walorów oraz pasja pracy z dziećmi. Powstała w wyniku wielo­let­niej prak­tyki zawo­dowej, w której autorka łączy różne metody i formy terapii, by w opty­malnym stopniu wspo­magać rozwój psycho­fi­zyczny dzieci z różnymi niepełnosprawnościami.

Książka zawiera:

 • program ogro­do­te­rapii dla przed­szko­laków, w tym dzieci z niepeł­no­spraw­no­ścią sprzę­żoną i autyzmem,
 • przy­kłady scena­riuszy zajęć w ogro­dzie z uwzględ­nie­niem pór roku,
 • narzę­dzie diagno­styczne umoż­li­wia­jące ewaluację,
 • teksty piosenek wyko­rzy­sta­nych w programie.

Do książki dołą­czona jest płyta CD z autor­skimi piosen­kami w wersjach wokalnej i instrumentalnej.

Portfolio w kształceniu nauczycieliPort­folio w kształ­ceniu nauczy­cieli / Maria Szymańska. – Kraków : Wydaw­nictwo Naukowe Akademii Igna­tianum, 2019.

Sygn. 166930, 166931

Koncepcję autorską port­folio w kształ­ceniu nauczy­cieli, wypra­co­waną przez Autorkę w ciągu kilku­let­nich badań w prak­tyce eduka­cyjnej, należy ocenić bardzo wysoko. Choć rezul­taty badań zostały odnie­sione do potwier­dzenia znaczenia port­folio w kształ­ceniu reflek­syjno-trans­for­ma­cyjnym nauczy­cieli, to jednak trzeba je uznać za znaczący wkład do prak­tyki eduka­cyjnej na poziomie wyższym i do pedeutologii. […]

Publi­kacja ma walor synte­zu­jący znaczący dorobek Marii Szymań­skiej w dzie­dzinie pedeu­to­logii i dydak­tyki szkoły wyższej. Ponadto przed­stawia unika­towy proces inter­cepcji wartości w kształ­to­waniu tożsa­mości zawo­dowej nauczy­ciela i pedagoga.

Dr hab. Miro­sława Zalewska-Pawlak, prof. UŁ

Nauczy­ciel, jak artysta, filozof czy pisarz, może dobrze wyko­nywać swoją pracę tylko wówczas, gdy czuje się nieza­leżną jednostką kiero­waną płynącym z wewnątrz impulsem twór­czym, niezdo­mi­no­waną przez zewnętrzną władzę“ – tak w połowie XX wieku o prawo nauczy­ciela do samo­sta­no­wienia i spraw­czości upominał się Bertrand Russell (1872 – 1970), wyka­zując jak coraz bardziej potężne są wrogie siły, które nie godzą się na auto­nomię nauczy­ciela – siły dążące do tego, aby urobić go na wyłącznie posłuszny im instrument.

Jeśli nauczy­ciel ma faktycznie pełnić podsta­wową swą powin­ność, jaką jest kształ­to­wanie różnych aspektów ludz­kiej samo­dziel­ności, spraw­czości i podmio­to­wości, to wpierw on sam musi syste­ma­tycznie kształ­tować w sobie te właści­wości i walory (cnoty). Ta wyma­ga­jąca usta­wicznej refleksji – a rzec też można: czuj­ności teore­tycznej i troski koncep­cyjnej – proble­ma­tyka pedeu­to­lo­giczna jest przed­miotem rzetel­nych i pogłę­bio­nych studiów w mono­grafii Port­folio w kształ­ceniu nauczy­cieli. Istotne walory poznawcze tej mono­grafii mogą – zgodnie z zamie­rze­niem Autorki – sprzyjać również wzmac­nianiu pozy­tyw­nych zmian w prak­tyce działań pedagogicznych.

Dr hab. Marek Rembierz

Wielokulturowość w ujęciu interdyscyplinarnymWielo­kul­tu­ro­wość w ujęciu inter­dy­scy­pli­narnym / Anna Kwiat­kowska. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN SA : Instytut Psycho­logii. Polska Akademia Nauk, 2019.

Sygn. 166943, 166944

Według danych Orga­ni­zacji Narodów Zjed­no­czo­nych (ONZ) ponad 250 milionów ludzi żyje w krajach innych niż te, w których się urodzili. Stanowi to ok. 3% miesz­kańców Ziemi. Niewiele społecz­nych zagad­nień budzi obecnie tak silne emocje, jak kwestia wielo­kul­tu­ro­wości i migracji. Możli­wość harmo­nij­nego funk­cjo­no­wania społe­czeństw otwar­tych na mniej­szości lub będą­cych kultu­rowym tyglem jest przed­miotem gorą­cych, lecz nieko­niecznie rzeczo­wych sporów. Anna Kwiat­kowska prezen­tuje współ­czesną wiedzę doty­czącą zagad­nienia wielo­kul­tu­ro­wości widzia­nego zarówno z perspek­tywy makro‑, jak i mikro­spo­łecznej. Prezen­tuje domi­nu­jące dyskursy społeczno-poli­tyczne doty­czące wielo­kul­tu­ro­wości, zwłaszcza wobec imigrantów i uchodźców, rela­cjo­nuje najważ­niejsze fakty, za pomocą których można scha­rak­te­ry­zować różno­rod­ność kultu­rową współ­cze­snych społe­czeństw oraz ocenić poli­tykę państw w tym zakresie. Rozważa wielo­kul­tu­ro­wość w doświad­czeniu jednostki, skupiając się na proble­mach tożsa­mo­ścio­wych osób żyją­cych w środo­wisku wielo­kul­tu­rowym. Dane naukowe wzbo­gaca mate­riałem aneg­do­tycznym oraz licz­nymi foto­gra­fiami. „W tej książce starałam się opisać społe­czeń­stwo plura­li­styczne, tak jak je widzi psycholog społeczny i kultu­rowy. O ile psycho­logia kultu­rowa i jej kate­gorie anali­tyczne dostar­czały narzędzi do opisu różno­rod­ności kultu­rowej świata, to psycho­logia społeczna pozwo­liła lepiej zrozu­mieć i wyja­śnić funk­cjo­no­wanie w jedno­stek i grup w wielo­kul­tu­rowym społe­czeń­stwie. Dzięki wiedzy pocho­dzącej z prac psycho­logów poli­tycz­nych, poli­to­logów, demo­grafów, jak również etno­grafów i antro­po­logów, obraz wielo­kul­tu­ro­wości mógł zostać przed­sta­wiony pełniej i dokład­niej.“ Z tekstu „Autorka wyka­zała się dużą intu­icją odno­śnie do aktu­al­ności proble­ma­tyki, której posta­no­wiła poświęcić swoją pracę. Co ważniejsze, nie tylko aktu­al­ności w momencie gdy praca powsta­wała, ale też nara­stania jej w kolej­nych latach w obliczu sporu między zwolen­ni­kami prze­ko­nania, że wielo­kul­tu­ro­wość to projekt społeczny, który poniósł osta­teczną porażkę, a osobami, które wska­zują, że jest to projekt „skazany” na nieuchronny rozwój, który możemy albo moni­to­rować i ukie­run­ko­wywać, albo próbować mu zaprze­czać, godząc się z tym, że nie będziemy mieć na jego prze­bieg wpływu. Autorka wychodzi w swoich rozwa­ża­niach poza taką czarno-białą perspek­tywę (wielo­kul­tu­ro­wość to samo zło versus wielo­kul­tu­ro­wość to samo dobro) i sięga do analiz psycho­lo­gicz­nych pozwa­la­ją­cych zoba­czyć mecha­nizmy, które tworzą różne aspekty wielokulturowości.“

Z recenzji prof. dr hab. Haliny Grzymały-Moszczyńskiej

Wielokulturowość w szkolnictwie wyższymWielo­kul­tu­ro­wość w szkol­nic­twie wyższym : zarzą­dzanie i komu­ni­kacja z cudzo­ziem­cami z perspek­tywy różnic kultu­ro­wych : mono­grafia / Arnold Pabian, Barbara Pabian. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, copy­right 2019.

Sygn. 166948

Książka, opra­co­wana przez uzna­nych autorów, stanowi inte­re­su­jącą poznawczo podróż przez umię­dzy­na­ro­do­wione, a więc kultu­rowo zróż­ni­co­wane środo­wisko wyższych uczelni.

Prezen­tuje szerokie spek­trum zachowań o podłożu społeczno-kultu­rowym i reli­gijnym, które cudzo­ziemcy mogą uzewnętrz­niać podczas pobytu w polskich ośrod­kach akade­mic­kich, a także wyja­śnia, jak właściwie na nie reagować. Dostarcza wiedzy na temat zarzą­dzania zacho­wa­niami kultu­ro­wymi w szkol­nic­twie wyższym, przy­go­to­wania wizyt oraz obsługi obco­kra­jowców na terenie uczelni.

Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcjonalnaRodzina z dziećmi, rodzina dysfunk­cyjna : peda­go­gika, praca socjalna, terapia / Izabela Krasiejko. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2020.

Sygn. 166952, 166953

W obszarze wsparcia rodziny z wieloma proble­mami, nazy­wanej rodziną dysfunk­cyjną pracują obecnie dwie główne służby społeczne: pracownik socjalny i asystent rodziny. Razem z nimi często również pedagog szkolny, kurator sądowy, tera­peuta rodzinny, lekarz i pielę­gniarka środo­wi­skowa, poli­cjant dziel­ni­cowy, tera­peuta rodzinny, pracow­nicy orga­ni­zacji poza­rzą­do­wych. W prak­tyce dochodzi do konfliktów w zakresie podziału zadań i odpo­wie­dzial­ności za wyko­nanie danych działań. Niska jest koor­dy­nacja czyn­ności tych wszyst­kich służb i rodzina prze­żywa frustrację, spowo­do­waną wielo­ścią osób wyzna­cza­ją­cych im, często dyrek­tywnie, różne zadania do wyko­nania. Nie ma też jasnego podziału, która służba społeczna jest w systemie wsparcia rodziny a która w ochronie bezpie­czeń­stwa dziecka. Rzadko prowa­dzona jest praca grupowa lub środo­wi­skowa z całą rodziną.

W książce zostały zapre­zen­to­wane – w sposób przy­stępny, opisowy, z przy­kła­dami – modele, zasady i metody pracy pracow­nika socjal­nego oraz zasady i obszary jego współ­pracy z innymi przed­sta­wi­cie­lami służb społecz­nych w ramach reali­zacji trzech głów­nych metod pracy socjalnej: z indy­wi­du­alnym przy­pad­kiem, grupowej i ze społecznościami.

Badania panelowe w edukacjiBadania pane­lowe w edukacji : studia poprzeczne i prowa­dzone wzdłuż czasu : próba syste­ma­tyki i analizy / Zdzi­sław Piwoński. – Toruń : Wydaw­nictwo Adam Marszałek, 2019.

Sygn. 167104

Na pytanie, czy obecny stan edukacji wska­zuje na relacje i zależ­ności między czyn­no­ściami dydak­tycz­nymi i wycho­waw­czymi, jesteśmy w stanie odpo­wie­dzieć, moni­to­rując losy eduka­cyjne w czasie, dyna­mikę pożą­da­nych zmian wśród uczniów. Stąd propo­zycja moni­to­ro­wania, śledzenia procesów eduka­cyj­nych w postaci studiów poprzecz­nych i podłuż­nych w bada­niach pane­lo­wych. Pane­lowy charakter badań pozwoli na moni­to­ro­wanie dyna­miki zacho­dzą­cych procesów. Badania prze­kro­jowe stanowią w istocie foto­grafię, są zatrzy­mane w czasie. Badania pane­lowe nato­miast są w stanie reje­strować prawi­dło­wości kształ­to­wania się postaw zwią­za­nych np. z orien­tacją społeczną uczniów. Mogą być użyteczne przy konstru­owaniu stra­tegii syste­mo­wych w obszarze edukacji. Pozwa­lają na zbadanie (w kontek­ście reali­zo­wanej podstawy progra­mowej) oddzia­ły­wania szkoły na rozwój kompe­tencji społecz­nych uczniów. Ponadto umoż­li­wiają lepsze zrozu­mienie ścieżek eduka­cyj­nych. Reasu­mując, ukazują dyna­mikę przemian.

Frag­ment wstępu

Dyslektyczne talentyDyslek­tyczne talenty : jak wydobyć ukryty poten­cjał dyslek­tycz­nego mózgu / Brock L. Eide, Fernette F. Eide ; prze­kład: Dorota Szat­kowska-Jaskuła. – Wydanie I. – Gdańsk : Harmonia Univer­salis, 2019.

Sygn. 167110, 167111

Czy wiedzie­li­ście, że wielu wybit­nych archi­tektów, praw­ników i inży­nierów – a nawet popu­lar­nych pisarzy – miało w dzie­ciń­stwie problemy z nauką czytania i pisania? W prze­ło­mowej książce Brock i Fernette Eide wyja­śniają, jak niepo­wta­rzalny styl poznawczy – wspólny dla 20 procent ludzi – prze­kłada się na sukces w szkole, pracy i życiu prywatnym. Opie­rając się na specja­li­stycznej wiedzy w dzie­dziny neuro­logii i peda­go­giki, autorzy poka­zują, że dyslek­tycy nie tylko inaczej odbie­rają słowo pisane, lecz także wyróż­niają się wyobraźnią prze­strzenną, dostrze­gają ukryte związki, które umykają innym, myślą o świecie narra­cjami i prze­ja­wiają niezwykłą kreatywność.

Dyslek­tyczne talenty dostar­czają bezcen­nych wska­zówek, jak rodzice, peda­godzy i sami dyslek­tycy mogą rozpo­znać i wyko­rzy­stać dyslek­tyczne talenty: myślenie mate­ria­łowe (którym posłu­gują się archi­tekci i inży­nie­rowie), inte­gra­cyjne (naukowcy i projek­tanci), narra­cyjne (pisarze i praw­nicy) oraz dyna­miczne (ekono­miści i przedsiębiorcy).

Oferując prak­tyczne zale­cenia i inspi­ru­jące przy­kłady z życia, ta rewo­lu­cyjna książka udowadnia, że dysleksja zamiast ciężarem może być cennym zasobem.

Lektura obowiąz­kowa dla rodziców, peda­gogów i dyslektyków.

Gordon F. Sherman, były prezes Między­na­ro­do­wego Towa­rzy­stwa Dysleksji

Bycie z chorobąBycie z chorobą : przy­sto­so­wanie do wybra­nych prze­wle­kłych chorób soma­tycz­nych z perspek­tywy psycho­logii pozy­tywnej i koncepcji poznaw­czych / Joanna Mini­szewska. – Łódź : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Łódz­kiego, 2019.

Sygn. 167115, 167116

Publi­kacja dotyczy przy­sto­so­wania chorych do wybra­nych prze­wle­kłych chorób soma­tycz­nych, takich jak cukrzyca, łusz­czyca, reuma­to­idalne zapa­lenie stawów, prze­wlekła choroba nerek. Autorka wyod­rębnia trzy grupy zmien­nych konsty­tu­ują­cych proces przy­sto­so­wania do choroby z uwzględ­nie­niem jego uwarun­kowań i efektu końco­wego: zmienne wyja­śnia­jące (subiek­tywne znaczenie choroby dla osoby chorej, wiedza na temat choroby), procesy pośred­ni­czące (media­tory – sens życia, stra­tegie radzenia sobie, korzyści zwią­zane z chorobą oraz mode­ra­tory – typ choroby, czas jej trwania) oraz zmienne wyja­śniane (akcep­tacja choroby i życia z nią, zdrowie psychiczne, bilans emocjo­nalny, zado­wo­lenie z życia). Adap­tacja rozu­miana jako proces oraz przy­sto­so­wanie jako efekt owego procesu zostały prze­ana­li­zo­wane z perspek­tywy psycho­logii pozy­tywnej, podkre­śla­jącej mocne strony osoby chorej, oraz psycho­logii poznaw­czej, ukazu­jącej znaczenie procesów poznaw­czych w rozu­mieniu, a także przy­sto­so­waniu do choroby i zwią­za­nych z nią uciąż­li­wości i ograniczeń.

Mono­grafia ma charakter nowa­torski, zawiera analizę złożo­nego procesu przy­sto­so­wania do prze­wle­kłych chorób soma­tycz­nych. Wypełnia lukę w polskim piśmien­nic­twie psycho­lo­gicznym, ponieważ nie dotyczy jedynie radzenia sobie z chorobą i jego uwarun­kowań, ale złożo­nego procesu adap­tacji, którego efektem jest okre­ślony sposób przy­sto­so­wania do choroby. Autorka prezen­tuje też propo­zycję wsparcia psycho­lo­gicz­nego w tym procesie. Istotne znaczenie mają tutaj perspek­tywa psycho­logii pozy­tywnej – bazu­jąca na zaso­bach osoby chorej i perspek­tywa poznawczo-beha­wio­ralna – odwo­łu­jąca się do poznaw­czego wymiaru choroby.

Z recenzji prof. dr hab. Stani­sławy Steuden (KUL)

Kompetencje kreatywneKompe­tencje kreatywne nauczy­ciela wcze­snej edukacji dziecka / pod redakcją naukową Ireny Adamek i Józefy Bała­cho­wicz. - Wydanie 4. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2019.

Sygn. 167169

Książka jest próbą opra­co­wania zagad­nień zwią­za­nych z kompe­ten­cjami kreatyw­nymi nauczy­ciela wcze­snej edukacji dziecka. Czy rzeczy­wi­ście – jak pyta D. Klus-Stańska – znie­wo­lony admi­ni­stra­cyjnie i biuro­kra­tycznie nauczy­ciel zrzuca z siebie odpo­wie­dzial­ność za wycho­wawczą i kształ­ce­niową rzeczy­wi­stość szkolną? Odpo­wiedź na to pytanie jest ważna, gdyż kompe­tencje nauczy­ciela decy­dują o prze­biegu procesu eduka­cyj­nego, o charak­terze działań nie tylko jego samego, ale i uczniow­skich. Stanowią bowiem kontekst kształ­to­wania się takich samych kompe­tencji u podopiecznych…

[…] Mono­grafia […] »Kompe­tencje kreatywne nauczy­ciela wcze­snej edukacji dziecka« jest ważnym przy­czyn­kiem do dyskusji nad konstru­owa­niem takiego modelu edukacji przed­szkolnej i wcze­snosz­kolnej, w którym kompe­tencje kreatywne nauczy­ciela staną się nie tylko pożą­dane, ale wręcz niezbędne, ponieważ […] potrzebny staje się czło­wiek »wielo­wy­mia­rowy«, charak­te­ry­zu­jący się mobil­no­ścią, syner­ge­ty­zmem, otwar­to­ścią i wyobraźnią, umie­jący poko­nywać trud­ności i prze­kra­czać granice własnych możli­wości, ale też czło­wiek o anali­tyczno-synte­tycznym spoj­rzeniu na świat“.

prof. UAM, dr hab. Hanna Krauze-Sikorska

Nauczyciel mentorNauczy­ciel mentor : zbuduj klasę marzeń / Marzena Kud, Barbara Lew. – Warszawa : Difin, 2019.

Sygn. 167171

Książka jest pierwszą pozycją na rynku prze­kła­da­jąca wiedzę bizne­sową z zakresu budo­wania zespołu i zarzą­dzania zaso­bami ludz­kimi na grunt szkolny. Idea książki zakłada, że nauczy­ciel może zbudować w klasie silny zespół wyko­rzy­stując poten­cjał i zasoby uczniów, swoje umie­jęt­ności przy­wódcze i w sposób atrak­cyjny sprzedać wiedzę i zaszczepić chęć do nauki. Książka ma być pomocna w budo­waniu auto­ry­tetu nauczy­ciela, usta­lania zasad współ­pracy z uczniami i rodzi­cami i zarzą­dzaniu emocjami. Dzisiaj nauczy­ciele wychodzą ze studiów nieprzy­go­to­wani do rozmów z rodzi­cami, trud­nych sytu­acji z uczniami, nie są wypo­sa­żeni w umie­jęt­ności trener­skie pozwa­la­jące im prowa­dzić lekcje w atrak­cyjny sposób, co pozwo­li­łoby zwięk­szyć wyniki eduka­cyjnie uczniów.

Poradnik zawiera rozmaite case study i narzę­dzia zaim­ple­men­to­wane ze świata biznesu, ułatwia­jące moty­wację uczniów, wyra­bianie dobrych nawyków, radzenie sobie w trud­nych sytu­acjach – np. niechęć zdol­nego ucznia do nauki.

Rodzina zastępczaRodzina zastępcza : uregu­lo­wania prawne a prak­tyka sądowa / Karo­lina Walancik-Ryba. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, copy­right 2019.

Sygn. 166933, 166934

… mono­grafia dotyczy proble­ma­tyki, która spotkała się z niewielkim zain­te­re­so­wa­niem piśmien­nictwa. Istnie­jące publi­kacje z zakresu prawa pochodzą z reguły z okresu sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspie­raniu rodziny i systemie pieczy zastęp­czej lub też dotyczą głównie zagad­nień peda­go­giczno-psycho­lo­gicz­nych. Nie budzi moim zdaniem wątpli­wości potrzeba opubli­ko­wania recen­zo­wanej mono­grafii, która umie­jętnie łączy zagad­nienia teore­tyczne z praktycznymi“.

Z recenzji dra hab. Grze­gorza Jędrka, prof. UKSW

Oprac. Grażyna Ruta-Balińska – Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów PBW w Bydgoszczy

Źródło:

www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.difin​.pl
www​.wydaw​nictwo​.igna​tianum​.edu​.pl
www​.pwn​.pl
www​.marszalek​.com​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.wydaw​nictwo​.ahe​.lodz​.pl/

Nowości regio­nalne o Bydgoszczy

Nowości regio­nalne o Bydgoszczy

Wojenne sekrety BydgoszczyWojenne sekrety Bydgoszczy / Krzysztof Droz­dowski. – Wydanie I. – Warszawa : Agencja Wydaw­nicza CB, 2019.
Sygn. 167669, 167670

Bydgoszcz jest pięknym miastem mającym bardzo ciekawą, ale słabo znaną historię. Obfi­tuje ona w wiele wyda­rzeń, które jednak nie nadają się do analizy w obszer­nych opra­co­wa­niach nauko­wych. Zresztą wiele osób tako­wych nie czyta, w zamian chętnie sięga po lżejszą lekturę zawie­ra­jącą intry­gu­jące wątki, ale opisane przy­stępnym stylem.

Taki też cel przy­świecał K. Droz­dow­skiemu, gdy publi­kował cykl arty­kułów o niektó­rych wątkach z historii Bydgoszczy w lokalnej prasie. Teksty te stanowią główny zrąb niniej­szej publi­kacji. Całość dopeł­niają zupełnie nowe rozdziały, które wypeł­niają białe plany w historii miasta nad Brdą i Wisłą. Wśród najcie­kaw­szych tematów opisa­nych przez autora są: historia niemiec­kich Zakładów Amunicji Lotni­czej – Lufta­mu­ni­tio­nan­stalt 1/II Brom­berg (poprzednik zakładów Zachem, a obecnie Nitro­chem), sylwetka szefa Ekspo­zy­tury nr 3 w Bydgoszczy Oddziału II (wywiad) Sztabu Głów­nego Wojska Polskiego mjr. Jana Żychonia – asa polskiego wywiadu, rola Elli Harder w procesie innego asa polskiego wywiadu – mjr. Jerzego Sosnow­skiego, wizyta Reichs­füh­rera SS Hein­richa Himm­lera w Bydgoszczy, historia nazi­stow­skiego złota w Bydgoszczy, kulisy maso­wych egze­kucji inte­li­gencji bydgo­skiej w Doliny Śmierci w Fordonie w paździer­niku 1939 r., prze­bieg operacji „Walkiria” (zamach na A. Hitlera 20 VII 1944 r.) w Bydgoszczy, mit o zdobyciu niemiec­kiego lotniska w Bydgoszczy w styczniu 1945 r. przez lokal­nych konspi­ra­torów, historia wieży spado­chro­nowej w Bydgoszczy, kulisy budowy pomnika marsz. J. Piłsud­skiego w Bydgoszczy, budowa tajnego schronu dla lokal­nych władz zbudo­wa­nego w latach 50. Tekst uroz­maica kilka­dzie­siąt zdjęć dokumentalnych.

Bydgoszcz movieBydgoszcz movie / Magda­lena Wichrowska. – Toruń : Wydaw­nictwo Naukowe Grado, 2018.
Sygn. 167462p, 167463

Bydgoszcz movie“ to zbiór kilku­nastu wywiadów z repre­zen­tant­kami i repre­zen­tan­tami życia filmo­wego Bydgoszczy – twór­cami, bada­czami i anima­to­rami. Z tych rozmów wyłania się portret miasta o inte­re­su­jącej filmowej historii i ludzi, którzy otwie­rają nową kartę tej opowieści. Dużo się na stro­nach tej książki dzieje, ale też dużo marzy i wspo­mina. Ducho­lo­giczna i kino­filska wyprawa w głąb Bydgoszczy ma charakter osobisty i anegdotyczny.

Są poca­łunki w ciem­nych kątach Pomo­rza­nina i składki na wspólny bilet. Wolność, Bałtyk, Polonia, Orzeł, Gryf, kino samo­cho­dowe, letnie w Myślę­cinku i budki na Dwor­cowej, które przy­po­mi­nają darkroomy. Nagie kobiece piersi w domu kate­che­tycznym, Zorro, towa­rzysz Gierek i etos robot­niczy. Filmowe bezdroża i szerokie asfal­tówki. Zabi­janie nudy i wyma­rzone wakacje z kinem objaz­dowym. Nieda­leko Mulhol­land Drive z Davidem Lynchem. Na drogę szwedzka lektura, a na miejscu VHS ze stadionu Chemika. Zawsze w dobo­rowym towa­rzy­stwie: Poli Negri, księż­ni­czek Disneya i Bruce’a Lee. James Bond jest mało ekscy­tu­jący, a musi­cale okropne! Horror w bydgo­skiej scenerii zdarzył się, choć szyj kino­manów nie pogryzły wcale wampiry. Titanic w wersji męsko-męskiej z barką na Brdzie, story­bo­ardy do Gwiezd­nych wojen z bydgo­skim rodo­wodem, last but not least studnia życzeń w Orle i niespo­dzianka w Pałacu Młodzieży. Jedna scena i wbija­jący w fotel finał.

Dom na szwederowskiej skarpieDom na szwe­de­row­skiej skarpie : obrazki z historii bydgo­skiego siero­cińca w czasach od Henryka Dietza do Leona Stobrawy / Prze­my­sław Paweł Grzy­bowski, Kata­rzyna Marszałek, Joanna Brzo­zowska. – Wydanie I. – Kraków : Impuls, 2019.
Sygn. 167875p

Dom na szwe­de­row­skiej skarpie…” to bogato ilustro­wany zbiór opowieści o poszcze­gól­nych etapach funk­cjo­no­wania jednego z najstar­szych bydgo­skich siero­cińców, miesz­czą­cego się na Szwe­de­rowie przy ulicy Romu­alda Trau­gutta 5. Dom, ufun­do­wany w 1907 roku przez Henryka Dietza, prze­trwał wraz ze swoimi pracow­ni­kami i miesz­kań­cami burz­liwe koleje losu podczas drugiej wojny świa­towej, a po wyzwo­leniu Bydgoszczy stał się przy­stanią dla osie­ro­co­nych dzieci i młodzieży. Pracow­nicy Domu, pod kierun­kiem jego admi­ni­stra­tora Leona Stobrawy (wybit­nego żołnierza i wycho­wawcy), przez wiele lat nie tylko zapew­niali swym podopiecznym dach nad głową i edukację, ale także – przede wszystkim – starali się otoczyć ich rodzinnym ciepłem w miarę możliwości.

W książce zostały zamiesz­czone, zaczerp­nięte ze źródeł archi­wal­nych i nielicz­nych wspo­mnień, szcze­gó­łowe infor­macje doty­czące okolicz­ności wybu­do­wania i inau­gu­racji siero­cińca im. Henryka Dietza, jego funk­cjo­no­wania w okresie między­wo­jennym pod opieką zakonnic ze Zgro­ma­dzenia Sióstr Miło­sier­dzia św. Wincen­tego á Paulo Prowincja Cheł­mińska oraz okresu do 1965 roku, gdy kierow­ni­kiem miesz­czą­cego się tu Państwo­wego Domu Dziecka i Państwo­wego Domu Młodzieży był Leon Stobrawa.

Baśnie i opowieści o BydgoszczyBaśnie i opowieści o Bydgoszczy / E. A. Gwiaz­dowska. – Wydanie pierwsze. – Gdynia : Wydaw­nictwo Novae Res, © 2019.
Sygn. 166543p, 166544, 166545

O czym szumi Brda, czyli Bydgoszcz w legen­dach. Wydaje się wam, że tylko Kraków i Warszawa mają swoje baśnie, mity i legendy? Poznajcie zatem Bydgoszcz, królew­skie miasto poło­żone nad Brdą i Wisłą, które może się pochwalić wyjąt­kowo ciekawą i burz­liwą historią. Zaklęte obrazy, ukryte skarby, okrutne porwania… W prasta­rych opowie­ściach o tym niesa­mo­witym mieście nie brakuje fascy­nu­ją­cych wątków!

Jeśli chcecie poznać je wszystkie, przy­stańcie na chwilę i wsłu­chajcie się uważnie w echa dawnych legend kryją­cych się w starych ulicz­kach miasta.

Agnieszka Nikczyńska, ksiazki​-takie​-jak​-my​.blog​spot​.com

Bydgoszcz - mój fyrtel cz.2Bydgoszcz – mój fyrtel. Cz. 2 / Roman Sidor­kie­wicz. – Wydanie I. – Bydgoszcz : Instytut Wydaw­niczy „Świa­dectwo“, 2019.

Ta książka zabiera młodych w podróż, by zoba­czyli Bydgoszcz, jakiej nie znają. Star­szych zabiera do krainy wspo­mnień. Jak mówi autor drugiej części książki pt. „Bydgoszcz – mój fyrtel“, czas płynie, a słowo może ten czas zatrzymać. Zachę­cony sukcesem pierw­szej części autor posta­nowił konty­nu­ować swój spacer przez kolejne dekady historii Bydgoszczy, zmie­niając co rusz towa­rzyszy podróży, a wraz z nimi i perspek­tywę wspo­mnień o miej­scach i ludziach. Towa­rzy­szami jego spaceru przez historię i różne bydgo­skie zaka­marki, te właśnie tytu­łowe „fyrtle”, są znani artyści, naukowcy, poli­tycy, lekarze i ludzie biznesu. W barwny sposób snują oni wspo­mnienia o powo­jennej Bydgoszczy, a że rozmówcy nie stronią od cieka­wo­stek z życia prywat­nego, drugi tom cieszy się równie dużym zain­te­re­so­wa­niem u bydgo­skich czytelników.

Bydgoszcz 3-4 września 1939 r.Bydgoszcz 3 – 4 wrze­śnia 1939 : studia i doku­menty / red. nauk. Tomasz Chin­ciński, Paweł Mach­ce­wicz. – Warszawa : Instytut Pamięci Naro­dowej Komisja Ścigania Zbrodni prze­ciwko Naro­dowi Polskiemu, 2008.

Od ponad sześć­dzie­sięciu lat o wyda­rze­niach bydgo­skich opowia­dały dwie różne narracje. Więk­szość histo­ryków polskich była zdania, że 3 i 4 wrze­śnia 1939 r. Niemcy strze­lali do wyco­fu­ją­cych się polskich żołnierzy, którzy w odpo­wiedzi stłu­mili próbę dywersji. Więk­szość autorów niemiec­kich przed­sta­wiała te wyda­rzenia całko­wicie odmiennie: pisali o masa­krze ludności niemiec­kiej, zaprze­czając jakiej­kol­wiek prowo­kacji z jej strony.

Książka jest rezul­tatem wielo­let­nich prac zespołu kilku­nastu histo­ryków, którzy starali się odna­leźć i skon­fron­tować ze sobą wszystkie zacho­wane na ten temat doku­menty. Zamiesz­czone w tomie szkice rekon­struują prze­bieg wyda­rzeń bydgo­skich, listę ich ofiar, ale także szerszy kontekst histo­ryczny: sytu­ację mniej­szości niemiec­kiej przed wybu­chem wojny i jej stosunki z Pola­kami, niemiecką dywersję na Pomorzu we wrze­śniu 1939 r., dzia­łania wojenne w rejonie Bydgoszczy. Opra­co­wania doty­czące wcze­śniej­szej polskiej i niemiec­kiej histo­rio­grafii pozwa­lają zrozu­mieć dzieje tego sporu, ważnego i dla Polaków, i dla Niemców.

Zrzucić kajdany!Zrzucić kajdany! : powrót Bydgoszczy do Macierzy w 1920 r. / Krzysztof Droz­dowski. – Wydanie I. – Warszawa : Agencja Wydaw­nicza CB, 2019.
Sygn. 168813p, 168814

Popu­lar­no­nau­kowe opra­co­wanie młodego histo­ryka z Bydgoszczy Krzysz­tofa Drozdowskiego.

Publi­kacja przy­go­to­wana specjalnie z okazji obcho­dzo­nego w styczniu 2020 roku stulecia powrotu Bydgoszczy do odro­dzonej Polski. 

 

 

 

Źródło:

www​.nova​eres​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.cbwy​daw​nictwo​.com​.pl
www​.marszalek​.com​.pl
www​.ipn​.gov​.pl

Oprac. Grażyna Ruta-Balińska – Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów PBW w Bydgoszczy

Nowości peda­go­giczne w księ­go­zbiorze biblio­teki – czer­wiec 2020

Nowości peda­go­giczne w księ­go­zbiorze biblio­teki – czer­wiec 2020

Rozwijanie umiejętności uczenia się Rozwi­janie umie­jęt­ności uczenia się / [autor Magda­lena Goetz]. – Warszawa : Wiedza i Prak­tyka, copy­right 2019.

Sygn. 167180, 167181

Poznaj prak­tyczne wska­zówki, które pozwolą uczniom skutecznie się uczyć.

O ile nasto­latki zwykle już samo­dzielnie orga­ni­zują swój proces uczenia się, o tyle młodsze dzieci, zwłaszcza w okresie nauczania począt­ko­wego, potrze­bują w tym zakresie pomocy dorosłych.

W obszarze rozwi­jania umie­jęt­ności samo­dzielnej nauki wiele zależy więc od nauczy­ciela, który będzie odpo­wiednie ćwiczenia wpro­wa­dzał podczas lekcji, ale duże znaczenie mają tutaj również postawa i dzia­łania rodzica, który wspiera i orga­ni­zuje rozwój dziecka w domu.

Z tego powodu bardzo cenna jest dobra współ­praca między szkołą a rodzicami.

Rodzice powinni m.in. uzyskać ze szkoły przy­datne, prak­tyczne wska­zówki doty­czące tego, jak mogą skutecznie pomagać dzie­ciom w nauce i pracach domo­wych, jak orga­ni­zować im czas nauki oraz jak je do niej motywować.

Uczące się społeczeństwo : o aktywności edukacyjnej dorosłych PolakówUczące się społe­czeń­stwo : o aktyw­ności eduka­cyjnej doro­słych Polaków / Barbara Worek. – Wydanie I. – Kraków : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego, © copy­right 2019.

Sygn. 167198, 167199

Książka stanowi bardzo udane przed­się­wzięcie wydaw­nicze – wśród licz­nych publi­kacji doty­czą­cych kształ­cenia się w doro­słym życiu, w tym kształ­cenia się Polaków, nie ma tak komplek­sowej analizy tego zagad­nienia. Chodzi zwłaszcza o jedno­czesne przed­sta­wienie problemu od strony teore­tycznej i empi­rycznej. W tym drugim przy­padku zapro­po­no­wano wielo­aspek­towe ujęcie. Mamy bowiem do czynienia z analizą sposobów empi­rycznej iden­ty­fi­kacji zjawiska i z odpo­wia­da­jącym jej podej­ściem meto­do­lo­gicznym. Obej­muje ono porów­nawczą analizę badań krajo­wych i między­na­ro­do­wych, okre­ślenie skali aktyw­ności eduka­cyjnej doro­słych i jej struk­tury oraz iden­ty­fi­kację czyn­ników deter­mi­nu­ją­cych poziom i formę kształ­cenia się. Uważam, że publi­kacja ta znaj­dzie wielu czytel­ników rekru­tu­ją­cych się nie tylko z grona badaczy – naukowców i studentów, lecz także poli­tyków i urzęd­ników szczebla central­nego i lokal­nego, dzia­łaczy oświa­to­wych oraz innych osób, które zajmują się dzia­łal­no­ścią eduka­cyjną osób dorosłych.

Z recenzji dr hab. Urszuli Sztandar-Sztan­der­skiej, prof. UW

Zagrożone dorastanie : wyzwania dla wychowania rodzinnego i profilaktyki społecznej. T. 1 Zagro­żone dora­stanie : wyzwania dla wycho­wania rodzin­nego i profi­lak­tyki społecznej. T. 1 / koncepcja i redakcja naukowa Mariusz Z. Jędrzejko, Adam Szwe­dzik ; zespół autorski Mariusz Z. Jędrzejko [i 7 pozo­sta­łych] ; tłuma­czenia: Natalia Kuziak, Ange­lika Konieczna, Mariusz Z. Jędrzejko. – Puławy : Akademia Huma­ni­styczna im. Alek­sandra Gieysz­tora. Wydaw­nictwo ; Warszawa : Oficyna Wydaw­nicza ASPRA ; Mila­nówek : Centrum profi­lak­tyki Społecznej – Oficyna Wydaw­nicza von Velke, 2019.

Sygn. 167214 / T. 1

Można mieć także nadzieję, że opra­co­wanie – które zali­czyć należy do wnikli­wych badań juven­to­lo­gicz­nych, czyli nad społecz­nymi proble­mami młodzieży – znaj­dzie poczesne miejsce w polskiej lite­ra­turze naukowej i prak­tycznej, zarówno ze względu na przy­to­czone zagad­nienia, jak i ze względu na poru­szoną tema­tykę. Z mery­to­rycz­nego punktu widzenia publi­kacja powinna być sztan­da­rowa dla osób zajmu­ją­cych się młodzieżą. Widać w niej ogromną intu­icję badawczą autorów oraz prak­tyczny wymiar formu­ło­wa­nych wniosków.

Dr hab. prof. PRz Euge­niusz Moczuk Katedra Nauk Huma­ni­stycz­nych i Społecz­nych Poli­tech­niki Rzeszowskiej

Praca posiada zaletę rzadko spoty­kaną w publi­kacji zbio­rowej – logiczny przej­rzysty wykład, a przy­stępna forma języ­kowa ułatwia zrozu­mienie prezen­to­wa­nych treści przez przed­sta­wi­cieli różnych grup społecz­nych i zawo­do­wych. Wszystko to sprawia, że praca dostarcza nam usys­te­ma­ty­zo­wanej wiedzy na temat dyle­matów i zagrożeń współ­cze­snego wycho­wania dzieci i młodzieży, pobudza do refleksji i podsuwa przy­kłady rozwiązań. Zapre­zen­to­wane konkluzje i dele­gacje tworzą prototyp nowego modelu wycho­wania i profi­lak­tyki dzieci i młodzieży w kontek­ście społe­czeń­stwa zmiany, moral­nego funk­cjo­no­wania „siecio­wego czło­wieka” i rewo­lucji kulturowej.

Dr hab. prof. AHE Irena Motow Akademia Huma­ni­styczno-Ekono­miczna w Łodzi

Diagnoza i ochrona dziecka z traumą rozwojową w polskim systemie prawa Diagnoza i ochrona dziecka z traumą rozwo­jową w polskim systemie prawa / Joanna Helios, Wioletta Jedlecka. – Warszawa : Difin, 2019.

Sygn. 167227

Autorki w sposób komplek­sowy przed­sta­wiają proble­ma­tykę traumy dzie­cięcej na gruncie prze­pisów prawa. Sfera prawna wydaje się niezwykle istotna, albo­wiem dzięki niej możliwe jest dosto­so­wanie systemu szkol­nego do specy­ficz­nych potrzeb dzieci, co może wspomóc proces ich zdro­wienia. Książka skie­ro­wana jest do pracow­ników socjal­nych, peda­gogów w ich codziennej pracy, praw­ników, psycho­logów i studentów.

Autorki w sposób komplek­sowy przed­sta­wiają proble­ma­tykę traumy dzie­cięcej na gruncie prze­pisów prawa. Sfera prawna wydaje się niezwykle istotna, albo­wiem dzięki niej możliwe jest dosto­so­wanie systemu szkol­nego do specy­ficz­nych potrzeb dzieci, co może wspomóc proces ich zdro­wienia. Książka skie­ro­wana jest do pracow­ników socjal­nych, peda­gogów w ich codziennej pracy, praw­ników, psycho­logów i studentów. Silną stroną recen­zo­wanej pracy jest powią­zanie ze sobą zagad­nień wywo­dzą­cych się z różnych dyscy­plin nauko­wych, co nie należy do zadań łatwych. Autorki z wielką swobodą poru­szają się nie tylko w zagad­nie­niach konsty­tu­cyj­no­praw­nych i admi­ni­stra­cyj­no­praw­nych, prze­pi­sach prawa między­na­ro­do­wego, rodzin­nego i opie­kuń­czego, ale odnoszą się także do dorobku innych dzie­dzin nauki takich jak: psycho­logia, peda­go­gika, medy­cyna czy neuro­bio­logia. Świadczy to o dużej erudycji Autorek, ich spraw­ności inte­lek­tu­alnej oraz o znako­mitej znajo­mości różnych gałęzi prawa: zarówno publicz­nego, jak i prywatnego.

Dr hab. Paweł Kuczma

Doświadczenia rodzinne jako czynnik rozwoju wybitnych twórców Doświad­czenia rodzinne jako czynnik rozwoju wybit­nych twórców / Grażyna Mendecka. – Warszawa : Difin SA, 2019.

Sygn. 167228, 167229

W prezen­to­wanej książce, która odwo­łuje się do biografii wybit­nych twórców ukazano współ­za­leż­ność trzech ważnych czyn­ników w życiu każdego czło­wieka: rozwoju, twór­czości i rodziny. W potocznym odbiorze pojęcie „twór­czość” łączy się wyłącznie z wybit­nymi osią­gnię­ciami czło­wieka. Tymczasem w świetle teorii psycho­lo­gicz­nych każdy czło­wiek zdolny jest do aktyw­ności twór­czej, bo więk­szości osób udało się chociaż raz samo­dzielnie rozwiązać trudny problem, stwo­rzyć orygi­nalną kreację na bal dla dziecka, opowie­dzieć mu wymy­śloną przez siebie bajkę, uczcić kogoś, kompo­nując piosenkę, malując obraz lub ułożyć dla niego wiersz. Oczy­wi­ście te utwory mają niewielką wartość i nie zmie­niają świata, jednak pozwa­lają cieszyć się efek­tami własnej pracy i poczuć się – chociaż w skromnym wymiarze – twórcą. Dlatego w psycho­logii, obok twór­czości elitarnej, wyróżnia się także twór­czość egali­tarną. Obydwa rodzaje uboga­cają życie jednostki i są dla niej źródłem satys­fakcji. Znajo­mość doświad­czeń kształ­tu­ją­cych wybit­nych twórców stanowi cenną infor­mację dla jedno­stek pragną­cych pracować nad swoim rozwojem twórczym.

Moje dziecko się boi : jak mogę mu pomóc? Moje dziecko się boi : jak mogę mu pomóc? / Magda­lena Lange-Rachwał. - Warszawa : Difin, 2019.

Sygn. 167137, 167253

Podręczny zbiór konkret­nych narzędzi: ćwiczeń, zabaw i przykładów.

Poradnik skie­ro­wany jest do rodziców, opie­kunów, wycho­wawców i peda­gogów. Jest sumą doświad­czeń autorki, pocho­dzą­cych z pracy tera­peu­tycznej z dziećmi cier­pią­cymi na zabu­rzenia lękowe oraz z ich opiekunami.

Dzięki tej książce:

 • Zrozu­miesz, skąd się bierze lęk.
 • Dowiesz się, do czego lęk jest nam potrzebny.
 • I czy każdy lęk trzeba pokonać.
 • Nauczysz się, jak wesprzeć dziecko, które się boi.
 • Jak rozma­wiać z nim o lęku – co mówić, a czego nie mówić.
 • Jakie są typowe lęki w okre­ślonym wieku.
 • Będziesz też wiedzieć, kiedy należy poszukać specja­li­stycznej pomocy.

Internet i gry internetowe : osobisty rozwój czy ryzyko patologii zachowania?Internet i gry inter­ne­towe : osobisty rozwój czy ryzyko pato­logii zacho­wania? / Paweł Izdebski. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN SA, copy­right © 2019.

Sygn. 167233, 167234

Książka (…) jest bardzo warto­ściowym, znaczącym opra­co­wa­niem, zawie­ra­jącym kompen­dium wiedzy z obszaru socjo­logii, psycho­logii i psycho­pa­to­logii na temat korzy­stania z osią­gnięć współ­cze­snej tech­no­logii. Każdy, kto inte­re­suje się historią i myśli o rozwoju tech­no­logii cyfrowej, znaj­dzie wiele cieka­wych infor­macji, które są wzbo­ga­cone przez przy­kłady zdarzeń z historii zazna­ja­miania się z Inter­netem i grami kompu­te­ro­wymi samego Autora.“

Prof. zw. dr hab. Lidia Cier­piał­kowska – Uniwer­sytet im. A. Mickie­wicza w Poznaniu

Dzisiaj korzy­stanie z Inter­netu i gier z wyko­rzy­sta­niem połą­czenia inter­ne­to­wego stało się znaczącym zjawi­skiem kultu­rowym i ważną częścią codzien­nego życia ludzi. Dla wielu korzy­stanie z Inter­netu może być środ­kiem do innych nałogów. Z kolei poja­wienie się sieci społecz­no­ścio­wych i powszechny dostęp do tele­fonów komór­ko­wych ujawnił zacho­wania, którym w znacznym stopniu można przy­pisać charakter nało­gowy. (…) Książka jest adre­so­wana do wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych współ­cze­snymi tech­no­lo­giami i własnymi zacho­wa­niami zwią­za­nymi z korzy­sta­niem z Inter­netu, gier wideo czy online, smart­fona czy portali społecz­no­ścio­wych. Autor poka­zuje zarówno pozy­tywne, jak i nega­tywne konse­kwencje korzy­stania z nowych technologii.“

Prof. zw. dr hab. Zygfryd Juczyński – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

(Nie)obecność outdoor education w kształceniu szkolnym(Nie)obecność outdoor educa­tion w kształ­ceniu szkolnym / Renata Michalak, Teresa Parczewska. – Lublin : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Marii Curie-Skło­dow­skiej, 2019.

Sygn. 167243, 167244

[…] Książka jest odpo­wie­dzią na wzra­sta­jące zain­te­re­so­wanie i popu­lar­ność outdoor educa­tion jako stra­tegii eduka­cyjnej anga­żu­jącej uczniów w proces auten­tycz­nego pozna­wania real­nych problemów w realnym świecie, uczenia się przez ekspe­ry­men­to­wanie, samo­dzielne docho­dzenie do wiedzy, prze­ży­wanie, pracę metodą projektu, plano­wanie stra­te­giczne a przy tym rozwi­janie soft skills – umie­jęt­ności mięk­kich. Zreali­zo­wany projekt badań poka­zuje, jak wiele jeszcze wyzwań pozo­staje w zakresie zmiany myślenia nauczy­cieli o problemie i zrozu­mienia wartości, jaką niesie podej­ście outdoor educa­tion. Książka z pewno­ścią będzie znaczącym wkładem w dosko­na­lenie pracy nauczy­cieli i rozwi­janie ich profe­sjo­nalnej samoświadomości.”

Z recenzji prof. dr hab. Ewy Filipiak

Bez szablonu : twórcza praca dydaktyczna w doświadczeniach nauczycieli akademickich Bez szablonu : twórcza praca dydak­tyczna w doświad­cze­niach nauczy­cieli akade­mic­kich / Zofia Okraj. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2019.

Sygn. 167247

Książka zawiera zreali­zo­wane za pomocą studium indy­wi­du­al­nych przy­padków opisy twór­czej pracy dydak­tycznej trzy­nastu polskich nauczy­cieli akade­mic­kich, którzy przy­naj­mniej od pięciu lat wdra­żają i popu­la­ry­zują w procesie kształ­cenia nowe koncepcje/strategie/metody/techniki/narzędzia kształcenia/sposoby oceniania studentów itp. Badania nad twórczą pracą dydak­tyczną nauczy­cieli akade­mic­kich prze­pro­wa­dzone zostały z wyko­rzy­sta­niem mało znanego w Polsce podej­ścia teore­tyczno-meto­do­lo­gicz­nego The Evolving Systems Approach to Creative Work Howarda E. Grubera. Oprócz nakre­ślenia indy­wi­du­al­nych obrazów twór­czej pracy dydak­tycznej wykła­dowców prze­pro­wa­dzona została także ich analiza prze­kro­jowa pozwa­la­jąca dostrzec i scha­rak­te­ry­zować prawi­dło­wości łączące poszcze­gólne przy­padki. Czytelnik ma więc szansę poznać doświad­czenia inspi­ru­jące i stymu­lu­jące nauczy­cieli do twór­czych działań, trud­ności towa­rzy­szące im w pracy, sposób jej orga­ni­zacji, doświad­czenia zwią­zane z wymy­śla­niem i wdra­ża­niem inno­wacji, formy aktyw­ności, w które anga­żują się nauczy­ciele a także wyróż­niki kreowa­nych przez nich warsz­tatów pracy dydak­tycznej oraz specy­fikę i charak­te­ry­stykę propo­no­wa­nych rozwiązań dydaktycznych.

Nauczyciele o szansach i barierach edukacji włączającej Nauczy­ciele o szan­sach i barie­rach edukacji włącza­jącej / Iwona Chrza­nowska. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN SA, copy­right © 2019.

Sygn. 167254, 167255

O ile wiek XX zapo­cząt­kował ruch Nowego Wycho­wania koncen­tru­jący uwagę peda­gogów i społe­czeń­stwa na koniecz­ności odej­ścia od trady­cyjnej szkoły, o tyle wiek XXI uwraż­liwia społe­czeń­stwa na problemy dzieci o specjal­nych potrze­bach edukacyjnych.

To kolejny etap huma­ni­zacji procesu kształcenia (…)

Prof. dr hab. Bogu­sław Śliwerski dr h.c. Multi 

(z recenzji)

Krótkie wykłady z socjologii edukacji Krótkie wykłady z socjo­logii edukacji / redakcja naukowa Miro­sław J. Szymański ; autorzy Jowita Bart­czak, Agnieszka Cybal-Michalska, Barbara Galas, Tomasz Gmerek, Agnieszka Grom­kowska-Melosik, Beata Hoff­mann, Zbigniew Kwie­ciński, Zbyszko Melosik, Piotr Mikie­wicz, Joanna Ostrouch-Kamińska, Błażej Przy­bylski, Miro­sław J. Szymański, Barbara Wiśniewska-Paź. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019.

Sygn. 167256, 167257

Publi­kacja stanowi zbiór wykładów akade­mic­kich czoło­wych polskich przed­sta­wi­cieli socjo­logii edukacji.

Autorzy doko­nują oglądu i analizy najistot­niej­szych problemów doty­czą­cych edukacji takich jak:

 • proces naby­wania kompe­tencji społecz­nych w rodzinie, grupach rówie­śni­czych i zmie­nia­jącym się społeczeństwie,
 • rola edukacji w pomna­żaniu kapi­tału społecznego,
 • konstru­owanie tożsa­mości jedno­stek i grup społecznych,
 • istnienie nierów­ności społecz­nych w szkolnictwie,
 • możli­wość kształ­to­wania równych szans eduka­cyj­nych Polaków.

Publi­kacja ukazuje wielo­wy­mia­rowe społeczne uwarun­ko­wania edukacji, teorie umoż­li­wia­jące analizę funk­cjo­no­wania szkół i innych placówek oświa­to­wych jako insty­tucji społecz­nych, a także rolę edukacji w proce­sach rozwoju społe­czeń­stwa, gospo­darki i kultury.

Książka jest prze­zna­czona dla studentów, nauczy­cieli, wykła­dowców akade­mic­kich, dyrek­torów szkół, przed­sta­wi­cieli admi­ni­stracji oświa­towej i ośrodków dosko­na­lenia nauczy­cieli, a także rodziców i wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych proble­mami edukacji.

Potrzeby emocjonalne dziecka : praktyczny poradnik dla rodziców i specjalistówPotrzeby emocjo­nalne dziecka : prak­tyczny poradnik dla rodziców i specja­li­stów / John Philip Louis, Karen McDo­nald Louis ; prze­kład: Agnieszka Cioch. – Wydanie drugie w języku polskim. – Sopot : Gdań­skie Wydaw­nictwo Peda­go­giczne Sp. z o.o., 2019.

Sygn. 167259, 167260

Zaspo­ka­janie podsta­wo­wych potrzeb emocjo­nal­nych nie jest po prostu jedną z wielu dobrze brzmią­cych rad dla rodziców ani suge­stią, że nale­ża­łoby zmienić swoje postę­po­wanie. To abso­lutna koniecz­ność, jeśli chce się wychować zdrowe i szczę­śliwe dziecko.

Więk­szość rodziców robi wszystko, by okazać swoim dzie­ciom miłość, troskę i zrozu­mienie. Oczy­wi­ście nie ma ideal­nych ojców ani ideal­nych matek – wszyscy popeł­niają błędy, powie­lają sche­maty ze swojego dzie­ciń­stwa i mimo dobrych chęci czasem postę­pują niewła­ściwie. Dzieci nie potrze­bują jednak rodziców perfek­cyj­nych – potrze­bują rodziców, którzy je szanują, słuchają ich oraz próbują je zrozumieć.

Jak zadbać o prawi­dłowy rozwój emocjo­nalny dziecka? Tego uczą autorzy książki Karen i John Louisowie. Napi­sali swój poradnik po tym, jak prowa­dzone przez nich warsz­taty odniosły ogromny sukces. Prze­ko­nują, że kluczowe dla prawi­dło­wego, zdro­wego rozwoju dziecka jest zaspo­ko­jenie podsta­wo­wych potrzeb emocjo­nal­nych, do których należą: bezpieczne przy­wią­zanie i akcep­tacja, zdrowa auto­nomia i kompe­tencja, reali­styczne granice i ocze­ki­wania oraz wartości duchowe.

To książka dla Ciebie, jeśli chcesz:

 • poznać podsta­wowe potrzeby emocjo­nalne swojego dziecka;
 • nauczyć się, jak zaspo­kajać te potrzeby w zrów­no­wa­żony sposób;
 • zbudować bliską więź z dzieckiem;
 • konstruk­tywnie radzić sobie z codzien­nymi trudnościami;
 • uniknąć zaszcze­piania dziecku dysfunk­cyj­nych postaw i zachowań;
 • wychować samo­dzielne i emocjo­nalnie zdrowe dziecko.

Źródło:

www​.fabry​ka​wiedzy​.com
www​.aspra​.pl
www​.difin​.pl
www​.ksie​garnia​.pwn​.pl
www​.wydaw​nictwo​.umcs​.eu
www​.wolter​skluwer​.pl
www​.gwp​.pl

Nowości biblio­te­kar­skie – maj 2020

Nowości biblio­te­kar­skie – maj 2020

Oswajanie przez bajanieOswa­janie przez bajanie : bajki psycho­te­ra­peu­tyczne / Sabina Furmańska. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Harmonia – Grupa Wydaw­nicza Harmonia, 2019.
Sygn. 166506, 166507

To nie tylko tomik dobrze napi­sa­nych, opatrzo­nych specja­li­stycznym komen­ta­rzem, tekstów lite­rac­kich, lecz przede wszystkim zbiór narracji trak­tu­ją­cych o spra­wach ważnych, szcze­gólnie z punktu widzenia szeroko rozu­mianej inte­gracji społecznej.

W niewiel­kiej formie zary­so­wane zostały wielkie historie doty­ka­jące przeżyć i codzien­nych doświad­czeń, z jakimi zmagają się zarówno młodsze, jak i nieco starsze osoby, znaj­du­jące się w sytu­acji trudnej emocjo­nalnie. Spotkanie z boha­te­rami kolej­nych opowieści stwarza szansę na zrozu­mienie jak różne odcienie może mieć złożony proces oswa­jania. Co więcej, staje się dosko­nałą okazją do spoj­rzenia na siebie samych oraz innych, czasem z zupełnie nowej perspek­tywy. Pozycja warta pole­cenia rodzicom, peda­gogom, psycho­logom, nauczy­cielom i wszystkim tym, którzy zasta­na­wiają się, jak w przy­stępny sposób rozma­wiać z dziec­kiem na niełatwe tematy.

Łapacz snówŁapacz snów : studia o twór­czości Neila Gaimana / pod redakcją Wero­niki Kostec­kiej, Anny Mik i Macieja Skowery. – Wyd. 1. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe i Eduka­cyjne Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2018.
Sygn. 166662

Redak­torzy tomu we wpro­wa­dzeniu nakre­ślili cel swej publi­kacji, który daje się prowa­dzić do prze­kro­jo­wego ukazania twór­czości znanego pisarza, poczyt­nego w Polsce, który do tej pory nie ma polsko­ję­zycznej mono­grafii poświę­conej swojej twórczości.

Zapro­po­no­wana praca wypełnia tę lukę. Zebrane w tomie Łapacz snów. Studia o twór­czości Neila Gaimana arty­kuły należy uznać za inte­re­su­jące, niekiedy nowa­tor­skie, bogate w odnie­sienia kultu­rowe, dobrze osadzone w lite­ra­turze przed­miotu, także obco­ję­zycznej. Niektóre z tekstów mają charakter anali­tyczno-inter­pre­ta­cyjny, inne znacznie wykra­czają poza opis wybra­nych utworów, prezen­tując nowe narzę­dzia i możli­wości badania fantasy.

Wczesna alfabetyzacjaWczesna alfa­be­ty­zacja i jej miejsce w dzia­łal­ności bibliotek publicz­nych / Agata Walczak-Niewia­domska. – Wydanie I. – Łódź : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Łódz­kiego, 2019.
Sygn. 166726, 166727

Mono­grafia mieści się w obszarze biblio­logii. Jest jedną z nielicz­nych publi­kacji zwar­tych doty­czą­cych biblio­te­kar­stwa dla dzieci w Polsce i jedną z kilku książek na temat usług bibliotek dla dzieci w wieku 0 – 5 lat i ich rodziców w skali euro­pej­skiej. Autorka prezen­tuje prekur­sor­skie ujęcie tych zagad­nień, skupiając się na ukazaniu roli bibliotek publicz­nych w procesie wcze­snej alfa­be­ty­zacji najmłod­szych oraz naby­waniu przez nich umie­jęt­ności prowa­dzą­cych do nauki czytania i pisania.

Książka rzuca nowe światło na biblio­te­kar­stwo publiczne dla dzieci. Dzięki niej można się prze­konać, że biblio­teki są przy­go­to­wane na przy­jęcie czytel­nika w każdym wieku. Dostar­czenie dowodów na rolę tych insty­tucji w nauce czytania i pisania poszerza pole badań biblio­lo­gicz­nych oraz moty­wuje do szukania nowych rozwiązań i stra­tegii czytel­ni­czych lepiej dopa­so­wa­nych do potrzeb odbiorcy.

Wokół "Katechizmu biblioteki" Paula LadewigaWokół „Kate­chizmu biblio­teki“ Paula Lade­wiga / pod redakcją Zdzi­sława Gębo­łysia. – Bydgoszcz : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego, 2019.
Sygn. 166793, 166794

Tom Wokół „Kate­chizmu biblio­teki” Paula Lade­wiga jest pokło­siem konfe­rencji naukowej, zorga­ni­zo­wanej w Bydgoszczy w dniach 24 – 25.04.2017 roku. Zawiera 17 arty­kułów. Wspólnym mianow­ni­kiem wszyst­kich jest dzieło pt. Kate­chizm biblio­teki, wydane w Lipsku przed 106 laty (1912), autor­stwa Paula Lade­wiga (1858 – 1940), niemiec­kiego biblio­te­karza i biblio­te­ko­znawcy. Na kanwie zawar­tych tam myśli, refleksji, zgrab­nych afory­zmów, „ubra­nych” w formę rad, sentencji, a czasem afory­zmów, poświę­co­nych książce, biblio­tece oraz mean­drom jej funk­cjo­no­wania, powstały teksty, w których spotyka się: współ­cze­sność z prze­szło­ścią (tech­no­logie inter­ne­towe – Biblio­teka Alek­san­dryjska); teoria z prak­tyką (biblio­grafia – biblio­teki dla dzieci i młodzieży); tradycja z nowo­cze­sno­ścią (dary – zarzą­dzanie), młodość z dojrza­ło­ścią (studenci oraz doświad­czeni biblio­te­karze i biblio­te­ko­znawcy), nauka z biblio­te­kar­stwem, Polacy z cudzoziemcami.

Wyposażenie i aranżacja bibliotek na ŚląskuWypo­sa­żenie i aran­żacja bibliotek na Śląsku : (do końca XIX wieku) / Rafał Werszler. – Wyd. I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe i Eduka­cyjne Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich ; Wrocław : Instytut Infor­macji Naukowej i Biblio­te­ko­znaw­stwa Uniwer­sy­tetu Wrocław­skiego, 2019.
Sygn. 168496

Mono­grafia jest pierw­szym synte­tycznym rozpo­zna­niem recepcji dla sprzętów do groma­dzenia księ­go­zbiorów na Śląsku. W pracy prze­śle­dzono stan wybra­nych pomiesz­czeń bibliotek byłych i tych, które do dziś funk­cjo­nują w dawnych loka­li­za­cjach, z wypo­sa­że­niem obecnym. Wyko­nano badania empi­ryczne, pomia­rowe i foto­gra­ficzne. Całość scalono w histo­rycznej struk­turze, rozróż­nia­jącej podziały styli­styczno-funk­cjo­nalne sprzętów. Do badań z zakresu aran­żacji archi­tek­tury wnętrz bibliotek śląskich uwzględ­niono porów­nania ze sprzę­tami bibliotek europejskich.

Opra­co­wała: Grażyna Ruta-Balińska

Źródło :
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.sbp​.pl
www​.wydaw​nictwo​.uni​.lodz​.pl
www​.wydaw​nictwo​.ukw​.edu​.pl

Poczy­tajmy w Między­na­ro­dowym Dniu Książki dla Dzieci

Poczy­tajmy w Między­na­ro­dowym Dniu Książki dla Dzieci

Każdego roku 2 kwietnia obcho­dzimy na całym świecie Między­na­ro­dowy Dzień Książki dla Dzieci. W tym roku nie możemy trady­cyjnie spotkać się z najmłod­szymi w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek – w zamian chcemy zapro­po­nować kilka nowych książek dla dzieci z naszego księgozbioru.

Warto też przy­po­mnieć, że to święto nieprzy­pad­kowo obcho­dzone jest 2 kwietnia. W tym dniu w 1805 roku urodził się słynny duński baśnio­pi­sarz Hans Chri­stian Andersen, autor wielu wspa­nia­łych baśni – klasyków jak np. „Brzydkie kaczątko”, „Cali­neczka” czy „Królowa Śniegu”. Święto uchwa­lono w 1967 roku przez Między­na­ro­dową Izbę ds. Książek dla Młodych Ludzi. Każdego roku gospo­da­rzem święta jest inne państwo – impreza odby­wała się już w takich krajach jak Japonia, Belgia, Brazylia, Rosja, Hisz­pania, Indie, Nowa Zelandia, Egipt, Stany Zjed­no­czone. Polska również była gospo­da­rzem Między­na­ro­do­wego Dnia Książki dla Dzieci – w 1979 roku.

Z tej okazji biblio­teki, domy kultury czy księ­garnie orga­ni­zują imprezy promu­jące lite­ra­turę dzie­cięcą – spotkania, warsz­taty, dyskusje, wystawy, itp. Warto wspo­mnieć przy tej okazji o akcji społecznej „Cała Polska czyta dzie­ciom”, która od 2001 roku promuje głośne czytanie i ma na celu zachę­cenie rodziców do spędzania czasu ze swoimi pocie­chami i wspól­nego czytania. Dlaczego warto czytać dzie­ciom? Zalet jest bardzo wiele. Książki rozwi­jają wyobraźnię, pamięć, uczą logicz­nego myślenia, koja­rzenia faktów, posze­rzają wiedzę, wzbo­ga­cają słow­nictwo, budują więzi. Zachę­camy wszyst­kich – czytajmy dzieciom!

Najmłod­szym polecamy:

Zagi­niona księ­garnia” Katie Clapham
Milly uwielbia czytać i regu­larnie uczest­niczy w spotka­niach w pobli­skiej księ­garni. Jej właści­cielka, pani Minty, wie o książ­kach wszystko. Jednak pewnego dnia księ­garnia zostaje zamknięta. Nikt nie wie, co się stało z panią Minty i jaki los czeka wspa­niałe miejsce, które stwo­rzyła. Zagi­niona księ­garnia to wspa­niała, ciepła historia o ważnej roli, jaką pełnią książki w naszym życiu.


Dzień czeko­lady” Anna Onichimowska
Opowieść o czasie, który wszystko zmienia, o lękach, marze­niach, tęsk­nocie, a przede wszystkim – o miłości. Jej boha­te­rowie – Dawid i Monika – prze­ży­wają problemy zbyt trudne na swój wiek. Radzą sobie z nimi, oswa­jając rzeczy­wi­stość na swój dzie­cięcy sposób. Książka została nagro­dzona w I Konkursie Lite­rackim im. Astrid Lind­gren i jest inspi­racją do filmu pod tym samym tytułem w reży­serii Jacka Piotra Bławuta.


Andersen. W poszu­ki­waniu szczę­ścia” Wioletta Piasecka
Czy jest na świecie dziecko, które nie zapła­kało nad historią dziew­czynki, sprze­da­jącej zapałki w mroźną noc? Które nie pomy­ślało czule o małym, brzydkim kaczątku? Któremu zimowe, wietrzne noce nie przy­wo­łują na myśl Królowej Śniegu? Ta książka jest opowie­ścią o losach Hansa Chri­stiana Ander­sena, który to wszystko wycza­rował. Prze­stawia praw­dziwą historię najzna­ko­mit­szego bajko­pi­sarza świata, który do końca życia nie radził sobie z
czyta­niem i pisa­niem. Jego przy­kład poka­zuje, jak wielka siła drzemie w każdym z nas i jak wiele możemy dokonać, jeżeli nie stra­cimy wiary w sens tego, co czynimy.


Dalsze przy­gody Misia Uszatka” Czesław Janczarski
Miś Uszatek ma już ponad sześć­dzie­siąt lat! Czesław Janczarski napisał, a Zbigniew Rychlicki zilu­strował pięć książek o jego przy­go­dach, które były wielo­krotnie wzna­wiane. Powstał też bardzo popu­larny lalkowy serial liczący ponad sto odcinków. Zapra­szamy do lektury niezwy­kłych misio­wych przygód między innymi o miasteczku Dzień Dobry, w którym nosi się różowe okulary, o tym, dlaczego kukułka nie ma gniazda, czy o lwie, co chciał być myszką. Zapra­szamy też do podróży z zacza­ro­wanym kółkiem do Króle­stwa Śniegu, do Ciepłych Krajów, nad Amazonkę.


Chło­piec z Wadowic” Małgo­rzata Skow­rońska, ks. Robert Nęcek
„Kto to jest papież? Czło­wiek z papieru. Gdzie się urodził Karol Wojtyła? W Kato­wi­cach, Gdzie jadał obiady po śmierci mamy? W super­mar­kecie…”. Odpo­wiedzi dzieci na pytania o Jana Pawła II potrafią rozbawić. To, co doro­słym wydaje się oczy­wiste, dla najmłod­szych już takie oczy­wiste nie jest. Wado­wickie historie są dla naszych dzieci tak odległe, jak dla nas opowieści wojenne dziadków. Rośnie poko­lenie, które z racji wieku z papieżem nie mogło się spotkać. A im dalej od śmierci Karola Wojtyły, tym bardziej kotur­nowo i niere­alnie przed­stawia się to, kim był. Ze szkodą dla jego historii, nauki i świę­tości. Pomni­kowy Jan Paweł II nie prze­mówi do wyobraźni współ­cze­snego dziecka. Przegra z posta­ciami z kreskówek i gier. Żeby tak się nie stało, warto opowiadać dzie­ciom o chłopcu z Wadowic, o jego poczuciu humoru i pogo­dzie ducha, o jego praco­wi­tości i samodyscyplinie…


Oleś i Pani Róża” Anna Janko
Piękna i mądra opowieść o trud­nych chwi­lach dzieci z czasów wojny. Dzie­wię­cio­letnia Rózia zamiast jechać na kolonię, spędza wakacje w domu z dziad­kiem Alek­san­drem. Wyciąga zeszyt w twardej oprawie, kupiony do trze­ciej klasy i zaczyna pisać waka­cyjny pamiętnik, a starszy pan, spędzając całe dnie w łóżku, opowiada wnuczce o prze­szłości. Dziew­czynka coraz uważ­niej słucha wojen­nych historii o zupełnie innym dzie­ciń­stwie i zapełnia kolejne
strony nowymi opowieściami…


„Przy­gody kotki Misi” – Ilona Tront
Wokół nas żyje dużo zwie­rząt. Niektóre z nich trzy­mamy w domach, inne miesz­kają w zagro­dach czy ogro­dach zoolo­gicz­nych. Nie zdajemy sobie sprawy, że one też mają swoje rodziny, swoje uczucia i problemy, z którymi muszą się mierzyć każdego dnia. Reakcje kotki Misi, Brutusa, Pawia i innych boha­terów tej książki są podpo­wie­dzią na prze­różne sytu­acje, np. jak nie krzyw­dzić innych swoim postę­po­wa­niem, jak pomagać i współ­czuć innym w

potrzebie, szanować rodziców i swój dom oraz swoją małą ojczyznę. Ponadto zwie­rzątka uczą zgody, kompro­misów, prze­pisów drogo­wych, szla­chet­ności, szacunku do środo­wiska i kultury osobi­stej. Prze­strzegą przed zbytnim zaufa­niem obcym i uzależ­nie­niem się od rzeczy. Wspo­mi­nają o higienie osobi­stej i odpo­wie­dzial­ności za podjęte decyzje.


„Henia – z pamięt­nika szczę­śli­wego psa” Agnieszka Moitrot
Oto Henia. Mała suczka o zadartym nosie i bardzo długich nogach. Niektórzy mówią, że jest brzy­dulą, inni twierdzą, że natura obda­rzyła ją urodą całkiem niezwykłą. Jakkol­wiek jest, nie można Heni odmówić wiel­kiej mądrości, którą czerpie garściami od uwiel­bianej przez siebie pani. Suczka kocha ją ponad wszystko i lubi powta­rzać, że poszłaby za nią na koniec świata. Henia od niedawna mieszka w domu na wsi, razem z panią i panem, mamą Sally i ciotką Lili, a także kilkor­giem kocich kuzynów. Rzecz jasna, życie tak sporej rodzinki nie może być nudne i obfi­tuje w liczne przy­gody. Właściwie każdy dzień jest niezwykły.
Chłopiec jeden na milion„Chło­piec jeden na milion” Monica Wood
„Historia ludz­kiego życia nigdy nie zaczyna się na początku. Czego oni was uczą w tej szkole?” Tak mówi 104-letnia Ona Vitkus 11-letniemu zbzi­ko­wa­nemu na punkcie rekordów Guin­nessa chłopcu, którego przy­słano, by pomagał jej w każdy sobotni poranek. Podczas gdy on napełnia karm­niki dla ptaków i sprząta w ogro­dowej szopie, Ona opowiada mu o swoim długim życiu. Wkrótce zaczyna wyja­wiać mu sekrety, które ukry­wała przez dziesięciolecia.
Pewnej soboty chło­piec prze­staje się poja­wiać. Ona zaczyna myśleć, że wcale nie jest taki wyjąt­kowy, ale wtedy na jej progu pojawia się jego ojciec. Quinn Porter, gita­rzysta wiecznie nieobecny w życiu rodziny, zdeter­mi­no­wany jest, by dokoń­czyć szla­chetny czyn syna. Matka dziecka nie pozo­staje daleko w tyle. Ona nato­miast odkryje, że świat może nas zasko­czyć nieza­leżnie od wieku i że czasem współ­dzie­lenie straty jest jedynym sposobem na to, by na
powrót odna­leźć samego siebie.
„O dziew­czynce, która chciała ocalić książki” Klaus Hagerup
Wiesz, co dzieje się z książ­kami, których nikt nie wypo­życza w biblio­tece? Anna już wie. Znikają! Ale co dzieje się z wszyst­kimi, którzy w tych książ­kach miesz­kają? Czy też znikną? Anna nie może do tego dopu­ścić! Posta­nawia ocalić zapo­mniane książki. Tylko jak? Oto magiczna opowieść o miłości do świata książek napi­sana przez jednego z najwy­bit­niej­szych pisarzy norwe­skich i prze­pięknie zilu­stro­wana przez Lisę Aisato.
„Banda czarnej frotté. Skar­petki powra­cają” Justyna Bednarek
Justyna Bednarek napi­sała konty­nu­ację historii uwiel­bia­nych Skar­petek, a Daniel de Latour po raz trzeci tchnął w nie życie. Jak zawsze, na początku historii naszych boha­terek są zew wolności i marzenia. Tym razem czarna skar­petka frotté ucieka przez znaną nam dziurę pod pralką, ponieważ obawia się, że może wylą­dować w śmie­ciach. Dostaje się na okręt, gdzie poznaje sympa­tycz­nego pająka. Pomaga jej on zdobyć niewielką szalupę, którą nasza boha­terka zamierza opłynąć świat. Zaczyna prowa­dzić dziennik jak praw­dziwy wilk morski. Z rozdziału na rozdział poznaje nowych członków załogi i tak rozpo­czyna się historia gangu. Wkrótce w ślad za bandą wyrusza tajem­nicza postać…
„Chło­piec z ostat­niej ławki” Onjali Q. Rauf
Pełne serca i humoru spoj­rzenie dziecka na kryzys uchodźczy, ukazu­jące niezwykłą wartość przy­jaźni i bezin­te­re­sow­ności w świecie, który nie zawsze wydaje się mieć sens. Warto­ściowa opowieść o tym, co w życiu ważne. Idealna pozycja dla dzieci w wieku od 10 do 12 lat.
„Tappi i niezwykłe miejsce”
Krótkie, ciepłe, pięknie zilu­stro­wane opowia­dania o Tappim i jego przy­ja­cio­łach. Pełne dobrych emocji, podpo­wia­da­jące dzie­ciom, czym jest przy­jaźń, jak odróżnić dobro od zła itp. Seria opowieści o Tappim i jego przy­ja­cio­łach porusza tematy bliskie dzie­ciom w wieku przed­szkolnym. Boha­te­rowie prze­ży­wają podobne troski, co dzieci, dzięki czemu mały czytelnik może zmie­rzyć się z własnymi lękami i kłopo­tami. Seria zawiera klasyczne
baśniowe elementy: dobrzy i źli boha­te­rowie, dobro nagradza zło, silniejsi i odważ­niejsi poma­gają tych słab­szych, przy­jaźń i lojal­ność wygrywa z podłością.
„Basia i przy­ja­ciele. Titi” Zofia Stanecka
Titi idzie z rodzi­cami na plac zabaw. Zwykły spacer zostaje prze­rwany przez nieprzy­jemne spotkanie. Przed Titim piętrzą się pytania, które nie zawsze mają proste odpo­wiedzi. Czy słowa mogą mieć kolory? Czy mogą ranić, jak ciężkie szare kamienie? Czy da się uleczyć zadane słowami rany? I jak sobie z tym pora­dzić, gdy jest się małym chłopcem z Haiti? Basia i przy­ja­ciele to nowa seria przy­go­to­wana specjalnie dla trochę star­szych czytel­ników „Basi”.
„Czarna owieczka” Jan Grabowski
Osie­ro­cona owieczka wycho­wuje się razem ze szcze­nia­kiem. Wynika z tego mnóstwo zabaw­nych sytu­acji. Metka sypia w psiej budzie, obszcze­kuje gości, służy, a nawet biega po podwórku z kością w zębach! Nowe kolo­rowe ilustracje Anny Wielbut, poręczny format i duża czcionka – książka idealna do samo­dziel­nego czytania!
Opra­co­wała: Grażyna Ruta-Balińska
Pole­cane nowości biblio­teczne – luty

Pole­cane nowości biblio­teczne – luty

Autyzm a prawo / redakcja naukowa Adam Górski, Błażej Kmie­ciak. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin SA, 2019.

Sygn. 166606, 166607

Książka jest pierw­szym na polskim rynku opra­co­wa­niem odno­szącym się do proble­ma­tyki posza­no­wania praw i wolności osób doświad­cza­ją­cych zabu­rzeń rozwo­jo­wych, w tym zwłaszcza zabu­rzeń auty­stycz­nych. Publi­kacja w sposób bezpo­średni odnosi się przede wszystkim do proble­ma­tyki prawnej. Tym samym czytelnik będzie miał możli­wość zapo­znania się w sposób szcze­gólny z takimi zagad­nie­niami, jak: ubez­wła­sno­wol­nienie, niepo­czy­tal­ność, przy­mu­sowa hospi­ta­li­zacja oraz stoso­wanie przy­musu bezpo­śred­niego. Tematy te skupiają się na jednym typie dysfunkcji, jakim są zabu­rzenia ze spek­trum autyzmu. Należy dodać, iż choć mono­grafia ta bazuje w znacznej mierze na dorobku nauk praw­nych (głównie prawie cywilnym, karnym i rodzinnym), to jedno­cze­śnie wzbo­ga­cona jest o uwagi oraz refleksje prezen­to­wane przez prak­tyków na co dzień pracu­ją­cych z osobami, u których rozpo­znano wska­zane zabu­rzenie, będące nadal tajem­nicą w wielu obsza­rach nauki.

Książka jest nie tylko źródłem rzetelnej wiedzy wska­zu­jącej na prawne i prak­tyczne elementy ochrony godności osób z auty­zmem. Jest także swoistym prze­wod­ni­kiem. Zain­te­re­so­wany tematem czytelnik będzie miał możli­wość odnie­sienia kluczo­wych insty­tucji praw­nych do unikal­nych sytu­acji społeczno-klinicz­nych, w jakich znaj­dują się podopieczni oraz pacjenci z auty­zmem i zespołem Asper­gera, a także ich rodziny.

Historia polskiej myśli psycho­lo­gicznej : wydanie nowe / Teresa Rzepa, Bartło­miej Dobro­czyński. – Wydanie drugie. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN SA, 2019.

Sygn. 166609

Studio­wanie dokonań wybit­nych psycho­logów przy­bliża do odpo­wiedzi na funda­men­talne pytania: kim tak naprawdę jesteśmy i jaki sens ma nasza egzy­stencja. Wszak psycho­logia jest jedną z kilku najważ­niej­szych dzie­dzin, które od dawna poszu­kują odpo­wiedzi na te i im podobne kwestie, chlu­biąc się plura­li­zmem koncepcji i stra­tegii badaw­czych, a zarazem bory­kając się z nimi.

Historia polskiej myśli psycho­lo­gicznej w synte­tyczny sposób poka­zuje naro­dziny oraz dzieje polskiej psycho­logii naukowej, stoso­wanej oraz psycho­ana­lizy. Autorzy opisują historię polskiej psycho­logii począwszy od rozważań o charak­terze psycho­lo­gicznym zawar­tych w dawnych tekstach nauko­wych, przez pierwsze projekty upra­wiania psycho­logii jako samo­dzielnej dyscy­pliny naukowej, po powo­łanie katedr i pracowni psycho­lo­gicz­nych oraz funk­cjo­no­wanie psycho­logii poza­uni­wer­sy­tec­kiej, stoso­wanej. Mono­grafia prezen­tuje dzieje polskiej psycho­logii do wybuchu drugiej wojny światowej.

W nowej wersji książki doko­na­liśmy kilku istot­nych mody­fi­kacji, które dotyczą psycho­logii stoso­wanej, euge­niki i psycho­ana­lizy. Niektóre z rozdziałów i podroz­działów napi­sa­liśmy od nowa. Znacząco rozbu­do­wa­liśmy wiele wątków, w tym charak­te­ry­styki m.in. Abra­mow­skiego, Dąbrow­skiego, Hein­richa, Ocho­ro­wicza, Szumana. Stara­liśmy się uwypu­klić kontakty polskich psycho­logów z innymi ośrod­kami oraz wskazać na relacje z ich zagra­nicz­nymi nauczy­cie­lami i kole­gami. Tam, gdzie się to dało pokazać – jak choćby w odnie­sieniu do Abra­mow­skiego, Dąbrow­skiego, Hein­richa, Joteyko, Twar­dow­skiego, psycho­logii stoso­wanej czy psycho­ana­lizy – uwzględ­ni­liśmy recepcję polskich osią­gnięć za granicą. Stara­liśmy się też zaak­cen­tować, że w budo­waniu polskiej psycho­logii aktywnie uczest­ni­czyli badacze o różnym pocho­dzeniu etnicznym. W ten sposób dąży­liśmy do opra­co­wania, na ile to możliwe, poli­cen­trycznej historii psycho­logii. Jedno­cze­śnie wystrze­ga­liśmy się „roman­ty­zacji”, rzetelnie prezen­tując warto­ściowe przy­kłady inte­lek­tu­alnej i kultu­ralnej prze­szłości polskiej myśli psychologicznej.

Z tekstu

Dysleksja z perspek­tywy doro­słości / Teresa Wejner-Jaworska. – Warszawa : Difin, 2019.

Sygn. 166615

Książka poświę­cona jest doświad­cze­niom dysleksji w wieku szkolnym i w doro­słym życiu, postrze­ga­nych przez osoby dorosłe. Różni się tym, od licz­nych publi­kacji na temat dysleksji u dzieci, że wychodzi poza doświad­czenia szkolne i poka­zuje, jak badane osoby uczą się żyć z dysleksją i wypra­co­wują własne stra­tegie kompen­sa­cyjne, czyli jak radzą sobie w swoim doro­słym życiu. Problemy szkolne ukazane są retro­spek­tywnie, w unikal­nych narra­cjach biogra­ficz­nych, więc stawiane jest pytanie o sens i znaczenie tych doświad­czeń. W części teore­tycznej ukazano specy­fikę symp­tomów dysleksji u doro­słych, kwestie diagnozy funk­cjo­nalnej i najnow­szych podejść klasy­fi­ka­cyj­nych do tego zabu­rzenia (ICD-11. DSM‑5).

Edukacja małego dziecka : praca zbio­rowa. T. 13, Konteksty oświa­towe / pod redakcją Ewy Ogrodz­kiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Alek­sandry Mincza­kow­skiej. - Wydanie I. – Cieszyn : Wydział Etno­logii i Nauk o Edukacji Uniwer­sy­tetu Śląskiego ; Kraków : Impuls, 2019.

Sygn. 153235p / T. 13, 153236 / T. 13

Tom 13 serii Edukacja małego dziecka, zaty­tu­ło­wany „Konteksty oświa­towe“ prezen­tuje kolejne rozwa­żania teore­tyczne i prak­tyczne nad współ­cze­snymi proble­mami rozwoju twór­czego dziecka.

W 13 już tomie zostały zapre­zen­to­wane trzy wątki tema­tyczne. Pierwszy zwią­zany jest z wyzwa­niami i dyle­ma­tami edukacji małego dziecka, kolejny odnosi się do działań obej­mu­ją­cych etap nauczania począt­ko­wego, a ostatni nawią­zuje bezpo­średnio do pracy samego nauczyciela.

Insty­tucje eduka­cyjne, zagro­żenia, bezpie­czeń­stwo : konteksty prawne, społeczne, eduka­cyjne i zdro­wotne / redaktor naukowy Barbara Wiśniewska-Paź. – Toruń : Wydaw­nictwo Adam Marszałek, 2019.

Sygn. 166618

Jest to pierwszy tom serii „Bezpie­czeń­stwo a Edukacja”. Zada­niem serii będzie prezen­to­wanie analiz, polemik, rozpraw i wyników badań doty­czą­cych problemów z pogra­nicza szeroko rozu­mia­nych nauk społecz­nych, bezpie­czeń­stwa i edukacji.

Proble­ma­tyka z zakresu edukacji, bezpie­czeń­stwa i skore­lo­wa­nych z nią̨ współ­cze­snych zagrożeń́, zmian i kontek­stów społecz­nych, a także koniecz­ności perma­nent­nego uwzględ­niania złożo­ności zjawisk i towa­rzy­szą­cych im problemów to bardzo wyma­ga­jący teren, obwa­ro­wany dużą̨ liczbą nieustan­nych zmian, który impli­kuje potrzebę̨ stałego anali­zo­wania, wymiany doświad­czeń́ i dzie­lenia się̨ nimi w celu uzupeł­niania wiedzy, stałego posze­rzania spek­trum perspektyw widzenia okre­ślo­nych problemów, lepszego ich rozu­mienia, rozpo­zna­wania mecha­ni­zmów i przy­czyn ich powsta­wania, dzia­łania oraz tworzenia i udosko­na­lania metod radzenia sobie z nimi, w tym także zapo­bie­gania im i prze­ciw­dzia­łania. Myślę̨, że publi­ko­wane w tej serii książki w znacznym stopniu się̨ do tego przyczynią.

Redaktor serii „Bezpie­czeń­stwo a Edukacja” – prof. nadzw. dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź

Mutyzm wybiórczy : kompen­dium wiedzy / Maggie Johnson, Alison Wint­gens ; prze­klad Agnieszka Pały­nyczko-Ćwiklińska. – Wydanie I. – Gdańsk : Harmonia Univer­salis, 2018.

Sygn, 166624, 166625

Publi­kacja stanowi kompen­dium wiedzy na temat mutyzmu wybiór­czego, stwo­rzone dla szero­kiego kręgu odbiorców, w tym nauczy­cieli, psycho­logów klinicz­nych i wycho­waw­czych, tera­peutów mowy i języka (logo­pedów), psychia­trów dzie­cię­cych i – co ważne – dla rodziców oraz młodzieży i osób doro­słych żyją­cych z muty­zmem wybiór­czym. Do książki dołą­czono gotowe mate­riały do wyko­rzy­stania w pracy z dziec­kiem, które można drukować i kopiować.

Choć w ciągu ostat­nich 15 lat poja­wiło się coraz więcej orga­ni­zacji rodzi­ciel­skich, szkoleń, książek, badań i audycji w mediach poświę­co­nych muty­zmowi wybiór­czemu (ang. selec­tive mutism), nadal często jest on niewła­ściwie rozu­miany. Jedno­cze­śnie jego prawi­dłowe pojmo­wanie jest bardzo ważne, i to z kilku powodów. Dzieci dotknięte tym zabu­rze­niem znaj­dują się w zdecy­do­wanie nieko­rzystnej sytu­acji osobi­stej i społecznej. Mutyzm wybiórczy stanowi ogromną barierę w procesie uczenia się, a zanie­dbany czy niewła­ściwie leczony może prze­trwać do wieku doro­słego, siejąc spusto­szenie w życiu danej osoby. Z drugiej strony jest to przy­pa­dłość ukryta, którą łatwo prze­oczyć – prze­cież dzieci, które siedzą cicho, nie rzucają się w oczy. Uwagę i dostępne zasoby poświęca się raczej tym, które zakłó­cają spokój. Pomiędzy specja­li­stami z różnych dzie­dzin trwają spory na temat tego, kto powi­nien się zająć muty­zmem, zaś wielu z nich nie posiada odpo­wied­niego prze­szko­lenia ani doświad­czenia w pracy z małymi milczą­cymi pacjentami.

Mutyzm wybiórczy wywiera ogromny wpływ również na osoby z otoczenia dziecka, zwłaszcza na jego rodziców i nauczy­cieli. Z defi­nicji zaburza on normalny proces inte­rakcji, wytrąca z równo­wagi czy wręcz wywo­łuje poczucie zagro­żenia, gdy próby ośmie­lenia dziecka są ewidentnie odrzu­cane. Z naszego doświad­czenia wynika, że osoby, które stykają się z muty­zmem po raz pierwszy, nawet znając ogólne zasady postę­po­wania, rzadko dyspo­nują wystar­cza­jącą wiedzą, by poczuć się pewnie, odpo­wiednio postę­pować z dziec­kiem czy wpro­wa­dzać w życie program tera­peu­tyczny. Zdarza się, że rodzice i specja­liści wstrzy­mują się z inter­wencją, ponieważ boją się, że dodat­kowo pogorszą sytu­ację. Tymczasem im wcze­śniej zajmiemy się problemem, tym lepiej dla wszyst­kich zainteresowanych.”

Z przed­mowy Maggie Johnson i Alison Wintgens

O kształ­to­waniu się czło­wieka / Maria Montes­sori ; prze­kład Luiza Krol­czuk-Wyga­nowska ; redakcja naukowa polskiego wydania Sylwia Camarda. – Wydanie I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN SA : we współ­pracy z Fundacją Villa Montes­sori, 2019.

Sygn. 166626

Ponad 100 lat temu Maria Montes­sori stwo­rzyła system edukacji, który rzucił zupełnie nowe światło na peda­go­gikę, akcen­tując pracę „dla dziecka” i odkry­wając jego natu­ralny, kiero­wany wewnętrz­nymi siłami rozwój. W myśl tej metody dla prawi­dło­wego rozwoju dziecka należy stwo­rzyć mu prze­strzeń pozwa­la­jącą na rozwi­janie spon­ta­nicz­ności i twór­czości oraz umoż­liwić wszech­stronny rozwój psycho­fi­zyczny, kultu­ralny i społeczny. Maria Montes­sori okre­ślała dzie­ciń­stwo jako okres „życia wewnętrz­nego”, który prowadzi do rozwoju i dosko­na­łości, zaś wartość środo­wiska wycho­waw­czego mierzyła dostęp­no­ścią środków niezbęd­nych do reali­zacji tego procesu.

Metoda Marii Montes­sori znalazła zwolen­ników na całym świecie. Mimo jej rosnącej popu­lar­ności w Polsce wciąż niewiele jest publi­kacji tej autorki dostęp­nych w języku polskim. Czytel­nicy korzy­stają głównie z pośred­nich źródeł i opracowań.

O kształ­to­waniu się czło­wieka” to książka, w której Maria Montes­sori wyja­śnia podwa­liny swojej koncepcji natu­ral­nego rozwoju dziecka oraz metody, którą określa jako „pomoc w zdoby­waniu przez ludzką osobo­wość nieza­leż­ności, środek do uwal­niania ludz­kiej nieza­leż­ności z opresji uprze­dzeń ciążą­cych od zamierz­chłych czasów na edukacji”.

Przez tysiąc­lecia ludz­kość prze­cho­dziła obok dziecka z całko­witą obojęt­no­ścią, niewzru­szona cudem natury, jakim jest kształ­to­wanie się inte­li­gencji, kształ­to­wanie się ludz­kiej osobo­wości. W jaki sposób nastę­puje to kształ­to­wanie? Jakie procesy skła­dają się na nie? Jakie prawa nim rządzą?“

Z tekstu

Odwró­cona relacja : kiedy problemy rodziców zabie­rają dzie­ciń­stwo / Margot Sunder­land ; prze­kład: Anna Sawicka-Chrap­ko­wicz ; ilustracje: Nicky Armstrong. – Wydanie pierwsze w języku polskim. – Sopot : GWP – Gdań­skie Wydaw­nictwo Psycho­lo­giczne Sp. z o.o., 2019.

Sygn. 166628, 166629

Jeśli Mama jest rozchwiana, świat jest rozchwiany. Jeśli Mama nie jest szczę­śliwa, nikt nie jest szczę­śliwy. Jeśli Tata budzi strach, świat budzi strach. Jeśli Mama jest zdez­or­ga­ni­zo­wana – czuję, że świat wariuje

Wszystkie dzieci potrze­bują regu­lacji emocjo­nalnej ze strony rodziców. Zwłaszcza w przy­padku silnych emocji, takich, jak wście­kłość, frustracja, stres czy lęk. Rolą rodzica jest to, by wysłu­chać dziecko, pomóc mu zrozu­mieć oraz opanować własne uczucia. Co jednak, jeśli tej równo­wagi emocjo­nalnej brakuje samym rodzicom? Jeśli to oni nie radzą sobie z własnymi uczuciami?

Rodzice zaab­sor­bo­wani własnymi spra­wami nie są w stanie skutecznie zająć się potrze­bami rela­cyj­nymi i emocjo­nal­nymi swojego dziecka. Nie chodzi tu o przej­ściowe trud­ności, które mają miejsce w każdej rodzinie. Proble­ma­tyczna jest sytu­acja, kiedy dzieje się to przez więk­szość czasu, a zacho­wania rodzica prze­ra­żają, zawsty­dzają lub poni­żają dziecko, burzą jego poczucie bezpie­czeń­stwa, wpro­wa­dzają chaos, niszczą poczucie własnej wartości.

Książka w skuteczny sposób pomoże w pracy z dziećmi, których spokój i rozwój emocjo­nalny są zagro­żone w wyniku problemów trapią­cych ich rodziców. […]

Część pierwsza to wyczer­pu­jące studium problemu „trud­nych rodziców”. W całości poświę­cone zostało zrozu­mieniu tego, jak czuje się i zacho­wuje dziecko żyjące z rodzicem z proble­mami. Omawia też najnowsze badania doty­czące skutków takiego stanu rzeczy oraz możliwe sposoby pomocy.

Część druga skupia się na prak­tycz­nych inter­wen­cjach. Opisuje szereg ćwiczeń, pomy­słów na pracę z dziec­kiem, rysun­ko­wych kart pracy oraz zadań wspie­ra­ją­cych rozmowy tera­peu­tyczne z dziećmi.

Młodzież we współ­cze­snej rzeczy­wi­stości społeczno-kultu­rowej / redakcja naukowa Agnieszka Cybal-Michalska, Bożena Kanc­lerz, Lucyna Myszka-Stry­chalska, Paulina Peret-Drążewska. – Wydanie I. – Poznań : Wydaw­nictwo Naukowe Uniwer­sy­tetu im. Adama Mickie­wicza, 2018.

Sygn. 166630, 166631

Prezen­to­wana publi­kacja wpisuje się w nurt rozważań nad party­cy­pacją młodzieży w społeczno-kultu­rowy wymiar zglo­ba­li­zo­wa­nego świata. Party­cy­pacja jednostki w tej rzeczy­wi­stości to doświad­czanie perma­nentnej zmiany społecznej, a ich jakość i dyna­mika nie pozo­staje bez znaczenia dla kondycji zarówno podmiotu, jak też układu społecz­nego. Nie sposób tu pominąć kwestii ludzi młodych, którzy stają się podmiotem prospek­tyw­nych prze­mian, dlatego młodzi ludzie stali się główną osią narracji w podję­tych rozwa­ża­niach teore­tycz­nych i docie­ka­niach badaw­czych, skon­cen­tro­wa­nych wokół dwóch obszarów proble­mo­wych: tożsa­mości współ­cze­snej młodzieży i jej uwarun­kowań oraz party­cy­pacji młodzieży w kulturze. Książka pełni rolę inte­re­su­ją­cego głosu w dyskusji, jak również stanowi zapro­szenie do refleksji nad pyta­niem: Młodzież, czyli kto? Podjęty namysł nad współ­czesną młodzieżą może stanowić inspi­rację do dalszych poszu­kiwań naukowo-badawczych.

Wymiar krymi­no­lo­giczny i psycho­lo­giczny / Brunon Hołyst. - Wydanie pierwsze. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN SA, copy­right © 2019.

Sygn. 166638

W tomie 3 autor dokonał analizy kwestii obej­mu­ją­cych dzia­łania jednostki prze­ciwko życiu innych (prze­stęp­czość prze­ciwko życiu, uwarun­ko­wania sytu­acyjne i kulturowe).

Skła­da­jąca się z czte­rech tomów seria wydaw­nicza „Prze­ciwko życiu” została poświę­cona najbar­dziej funda­men­talnym i nieustannie aktu­alnym problemom zagrożeń życia czło­wieka. Zagad­nienie to dotyczy jednej z naszych podsta­wo­wych potrzeb: potrzeby bezpie­czeń­stwa. Jej depry­wacja unie­moż­liwia prawi­dłowy rozwój osobowy, emocjo­nalny i psychiczny. Jest zatem oczy­wiste, że kwestia zagrożeń ludz­kiego życia nurtuje społecz­ności w skali globalnej, lokalnej, a także w wymiarze indywidualnym.

Rodzina w edukacji domowej / pod redakcją Joanny Bielec­kiej-Prus. – Warszawa : Wydaw­nictwo i Księ­garnia „Gotów“ Kato­lic­kiego Stowa­rzy­szenia Młodzieży, 2019.

Sygn. 166640, 166641

Książka, którą odda­jemy do rąk Czytel­nikom ma dwa cele: poznawczy i prak­tyczny. Zaletą tej publi­kacji są zarówno szeroko zakro­jone syntezy wyników badań autorów polskich i zagra­nicz­nych podej­mu­ją­cych tę proble­ma­tykę, ale także analiza rezul­tatów własnych badań empi­rycz­nych prowa­dzo­nych w Polsce w 2016 roku. Celem badań była przede wszystkim diagnoza, aczkol­wiek mają one także wymiar prak­tyczny. Podjęto w nich zagad­nienia zwią­zane z przy­czy­nami decyzji podjęcia edukacji domowej, orga­ni­zacją czasu pracy dziecka w domu, proble­mami, jakie edukacja domowa wnosi oraz reali­zo­wanym i ocze­ki­wanym wspar­ciem szkoły, w których dzieci skła­dają coroczne egza­miny przedmiotowe.

Socjo­logia inter­netu / Dariusz Jemiel­niak. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o., 2019.

Sygn. 166645

Ponieważ z Inter­netu korzy­stają miliardy osób, mamy współ­cze­śnie możli­wość śledzenia siły wpływu nawet bardzo drob­nych czyn­ników, których normalnie nie dałoby się dostrzec – z racji zbyt małych prób. Możemy na przy­kład na podstawie zmie­nio­nych wzorców komu­ni­kacji on-line dość skutecznie esty­mować, że ktoś jest bezro­botny. Można też zaob­ser­wować godzinne zmiany w nastroju popu­lacji, porów­nywać reakcje na ból głowy czy alkohol w różnych kultu­rach na podstawie samej tylko analizy publicz­nych tweetów. Nawet surowe dane, jeśli opie­rają się na bardzo dużych próbach, mogą stanowić ciekawy punkt wyjścia do dalszych badań. Przy­kła­dowo jeden z najpo­pu­lar­niej­szych serwisów porno­gra­ficz­nych na świecie i 22. pod względem popu­lar­ności serwis w ogóle, Pornhub, publi­kuje co roku raport na temat wyko­rzy­stania witryny.

frag­ment książki

Nie ulega wątpli­wości, że Internet – sieć sieci – ma ogromne znaczenie dla więk­szości współ­cze­snych zjawisk społecz­nych i jest obecnie w wielu dyscy­pli­nach nauki jedną z najważ­niej­szych prze­strzeni badaw­czych. Pilne staje się więc nie tylko syste­ma­tyczne, rzetelne prze­ana­li­zo­wanie sposobów korzy­stania z sieci, ale i społecz­ności, jakie się w niej tworzą, czy wytworów kultury sieciowej. Socjo­logia Inter­netu prof. Dariusza Jemiel­niaka znako­micie odpo­wiada na tę potrzebę.

dr Dominik Batorski

Psycho­lo­giczne aspekty zmagania się kobiet z niepłod­no­ścią : wahadło nadziei / Alek­sandra Dembińska. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2019.

Sygn. 164601

Celem książki jest psycho­lo­giczne ujęcie problemu doświad­czenia niepłod­ności uwzględ­nia­jące nie tylko leczenie jako drogę radzenia sobie z tym problemem, ale także adopcję i bezdziet­ność. Poru­szane zagad­nienia zmie­rzają do ukazania prak­tycz­nych wska­zówek dla perso­nelu medycz­nego i ośrodków adop­cyj­nych, jak wspierać osoby dotknięte proble­mami z prokre­acją, a także dla osób bezpo­średnio dotknię­tych problemem i ich rodzin. Sposób naświe­tlenia zagad­nienia pozwoli uświa­domić Czytel­ni­kowi wielo­aspek­to­wość doświad­czania niepłodności.

Źródło :

www​.difin​.pl
www​.ksie​garnia​.pwn​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.marszalek​.com​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.gwp​.pl
www​.press​.amu​.edu​.pl
www​.gotow​.pl
www​.scholar​.com​.pl

Wybrane nowości w księ­go­zbiorze – styczeń 2020 r.

Wybrane nowości w księ­go­zbiorze – styczeń 2020 r.

Sukces eduka­cyjny, sukces zawo­dowy, sukces życiowy / redakcja naukowa Tomasz Łączek. – Warszawa : Difin, 2019.
Sygn. 166316, 166317

Publi­kacja poświę­cona jest zagad­nie­niom zwią­zanym z osią­gnię­ciem sukcesu życio­wego w ujęciu inter­dy­scy­pli­narnym. Tema­tyka poszcze­gól­nych rozdziałów skon­cen­tro­wana jest wokół kate­gorii sukcesu życio­wego młodzieży. Analizie poddane zostają wycho­wawcze i eduka­cyjne rozwią­zania wystę­pu­jące we współ­cze­snej szkole sprzy­ja­jące osią­gnięciu sukcesu szkol­nego oraz zagad­nienia zwią­zane z projek­to­wa­niem indy­wi­du­alnej ścieżki zawo­dowej. Omówione zostały również uwarun­ko­wania sukcesu życio­wego młodzieży (społeczne, eduka­cyjne, zdro­wotne). Tema­tyka obej­muje także dyle­maty wycho­wawcze zwią­zane z proce­sami peda­go­gicz­nymi młodzieży i dorosłych.

Wiedza rodziców o wycho­waniu swoich dzieci / Marian Śnie­żyński. – Kraków : Wydaw­nictwo Naukowe Akademii Igna­tianum, 2019.
Sygn. 166318, 166319

W lite­ra­turze przed­miotu można znaleźć wiele opra­cowań doty­czą­cych naszki­co­wa­nych w niniej­szej książce zagad­nień, jednak należy z wielką satys­fakcją i zado­wo­le­niem przyjąć przy­go­to­waną przez Mariana Śnie­żyń­skiego publi­kację pt. Wiedza rodziców o wycho­waniu swoich dzieci. Można odnieść wrażenie, że książka została opra­co­wana z perspek­tywy czło­wieka speł­nio­nego zawo­dowo, a jedno­cze­śnie wciąż zatro­ska­nego o dobro polskich środo­wisk wycho­waw­czych i chcą­cego się dzielić swoją ogromną wiedzą i doświad­cze­niem w tym obszarze. O szcze­gól­nych walo­rach książki decy­dują nie tylko rozwa­żania teore­tyczne, ale opra­co­wanie i analiza mate­riału zgro­ma­dzo­nego w trakcie prze­pro­wa­dzo­nych przez Autora badań empirycznych.

Publi­kacja mówi wiele o współ­cze­snej młodej polskiej rodzinie. Jej Autor nie tylko prze­strzega przed niebez­pie­czeń­stwami, jakie jej grożą; dzięki formu­ło­wanym w książce wnio­skom otrzy­mu­jemy bowiem przy­datne narzę­dzie do budo­wania umie­jęt­ności wycho­waw­czych współ­cze­snych rodziców. Dla środo­wisk akade­mic­kich, poli­tycz­nych, ale także kościel­nych może się ona stać inspi­racją do podjęcia pogłę­bionej refleksji nad dzia­ła­niami, jakie należy wdrożyć, aby Polska była silna siłą polskich rodzin.

Z recenzji ks. dra hab. Jacka Siewiory, prof. MWSE w Tarnowie

Wycho­wanie, socja­li­zacja, edukacja : księga jubi­le­uszowa dedy­ko­wana prof. dr. hab. Andrze­jowi Micha­łowi De Tcho­rzew­skiemu z okazji 75. rocz­nicy urodzin i 50-lecia pracy naukowej / redakcja Marzena Chrost, Krzysztof Jaku­biak. – Kraków : Wydaw­nictwo Naukowe Akademii Igna­tianum, 2018.
Sygn. 166322

Niniejsza Księga Jubi­le­uszowa jest dedy­ko­wana Panu Profe­so­rowi zw. dr hab. Andrze­jowi Micha­łowi Toma­szowi de Tcho­rzew­skiemu w 75. rocz­nicę Jego urodzin i 50-lecie pracy naukowo-dydak­tycznej i orga­ni­za­cyjnej. Praca ta zaowo­co­wała licz­nymi, odpo­wie­dzial­nymi funk­cjami, między innymi prorek­tora ds. dydak­tycz­nych (1987 – 1990) i rektora (1990 – 1993; 1993 – 1996; 1999 – 2002) Wyższej Szkoły Pedagogicznej/Akademii Peda­go­gicznej im. Kazi­mierza Wiel­kiego w Bydgoszczy.

Tytuł tomu jubi­le­uszo­wego Wycho­wanie – Socja­li­zacja – Edukacja oddaje kierunki i obszary badań Profe­sora. Jego liczne prace, poszu­ku­jące na gruncie peda­go­giki tożsa­mości polskiej teorii wycho­wania, nowych orien­tacji meto­do­lo­gicz­nych i reper­kusji prak­tycz­nych osadzo­nych w kontek­stach histo­rycz­nych i filo­zo­ficz­nych, stanowią ważny wkład w polską myśl peda­go­giczną. Cenione i uważane wręcz za prekur­sor­skie są badania z zakresu peda­go­giki rodziny, ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem jej funkcji eduka­cyj­nych, kondycji wycho­waw­czej oraz trans­for­macji w okresie prze­mian. Oprócz nich równie istotne są badania i publi­kacje Profe­sora na temat aksjo­logii peda­go­gicznej oraz proble­ma­tyki etyczno-deon­to­lo­gicznej zawodu nauczy­ciel­skiego. Z nią wiązał Jubilat swoje badania empi­ryczne i rozwa­żania teore­tyczne doty­czące procesów kształ­cenia i formacji osobo­wo­ściowej, w tym świa­do­mości kandy­datów na nauczycieli.

Zatrud­nial­ność w perspek­tywie peda­go­giki pracy / Urszula Jeruszka. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2019.
Sygn. 166343, 166344

Książka zawiera treści uwzględ­nia­jące dotych­cza­sowy dorobek naukowo-badawczy, odno­szące się do aktu­al­nych i najnow­szych tendencji w zakresie proble­ma­tyki zatrud­nial­ności. Publi­kacja wyka­zuje, iż problemy zatrud­nial­ności i jej poprawy należą do najtrud­niej­szych wyzwań nie tylko dla zarzą­dzania i rynku pracy, ale też dla peda­go­giki, w szcze­gól­ności peda­go­giki pracy. Zapre­zen­to­wano w niej problemy defi­ni­cyjne zwią­zane z poję­ciem zatrud­nial­ności oraz scha­rak­te­ry­zo­wano różne jej wymiary. Doko­nano iden­ty­fi­kacji kluczo­wych deter­mi­nant zatrud­nial­ności, ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem czyn­ników indy­wi­du­al­nych i orga­ni­za­cyj­nych. Szcze­gólną uwagę w książce zwró­cono na perspek­tywę indy­wi­du­al­nych cech jednostki (jej zdol­ności do znale­zienia i utrzy­mania pracy, umie­jęt­ności skutecz­nego zapre­zen­to­wania posia­da­nych cech poten­cjalnym praco­dawcom lub prak­tycz­nego z nich korzy­stania) oraz perspek­tywę orga­ni­zacji (jako specy­ficz­nego rodzaju trans­ak­cyjnej relacji praco­dawca – pracownik).

Książka stanowić może lite­ra­turę podsta­wową dla studentów kierunku peda­go­gika, specjal­ności peda­go­gika pracy, zaś uzupeł­nia­jącą dla studentów kształ­co­nych w zakresie nauk społecz­nych. Powinna ona również zain­te­re­sować szersze grono Czytel­ników zamie­rza­ją­cych poznać podsta­wowe pojęcia, procesy i zależ­ności zwią­zane z zatrudnialnością.

Nowe scena­riusze zajęć dla nauczy­cieli peda­gogów i rodziców / Agniesznka Kozdroń. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2019.
Sygn. 166336, 166337

Dzięki tej książce ci, dla których prawi­dłowy rozwój dziecka jest prio­ry­tetem, będą mogli właściwie ten proces kształ­tować i wspierać. Autorka, opie­rając się na swoim długo­letnim doświad­czeniu tera­peu­tycznym, propo­nuje scena­riusze zabaw z dziećmi, zogni­sko­wane wokół zasad­ni­czych obszarów rozwo­jo­wych. Omawia i prezen­tuje zabawy, które rozwi­jają i kształ­tują różnego rodzaju kompe­tencje u dzieci, stymu­lują spraw­ność fizyczną, rozwi­jają kompe­tencje społeczne, kreatyw­ność i samoświadomość.

Filo­zofia nauczania : kształ­to­wanie umysłu / Adolf E. Szoł­tysek. – Wydanie I. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza Impuls, 2019.
Sygn. 166332, 166333

Mono­grafia Filo­zofia nauczania wspiera się na dwóch autor­skich para­dyg­ma­tach: pierwszy ujmuje teorię biokul­tury czło­wieka, drugi – zwią­zany z pierw­szym – ujmuje nauczanie jako kształ­to­wanie umysłu.

Para­dygmat biokul­tury czło­wieka jest oparty na dwóch tezach: (1) jeżeli czło­wiek posiada główne cechy naczel­nych, to nie wynika z tego, że czło­wiek jest iden­tyczny z naczel­nymi; czło­wiek prze­kracza swoją zwie­rzę­cość dzięki socjo­kul­tu­ro­wemu kształ­to­waniu osobo­wości oraz umysłu lingwi­stycz­nego, empi­rycz­nego, racjo­nal­nego i egzy­sten­cjal­nego, (2) jeżeli wszelkie procesy socjo­kul­tu­ro­wego kształ­to­wania są możliwe jedynie w obrębie neuro­bio­lo­gicznie rozwi­ja­ją­cych się predys­po­zycji (pier­wotnie mają­cych status gene­tycz­nych struktur wrodzo­nych), to nie ma ludz­kiej struk­tury uzależ­nionej jedynie od kształ­to­wania kulturowego.

Para­dygmat edukacji jest oparty na dwóch tezach: (1) jeżeli nie ma ludz­kiej struk­tury w obrębie umysłu i osobo­wości, która byłaby całko­wicie prze­ka­zy­wana w procesie edukacji, to efek­tywna edukacja jest możliwa na gruncie roze­zna­nych i rozwi­ja­ją­cych się predys­po­zycji umysło­wych i osobo­wo­ścio­wych, wypro­wa­dzo­nych z rozwi­ja­ją­cych się sche­matów wrodzo­nych, (2) każdy struk­tu­ralny błąd popeł­niony na początku szkolnej edukacji jest dzie­dzi­czony i zwie­lo­krot­niony w dalszym procesie; z trudem da się go umniej­szyć, lecz nie usunąć.

Kształ­cenie zawo­dowe : dyle­maty i pespek­tywy / redakcja naukowa Beata Mydłowska. – Wydanie I. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza Impuls, 2019.
Sygn. 166347, 166348

Kształ­cenie zawo­dowe jest istotnym elementem nie tylko systemu edukacji, ale i szeroko rozu­mia­nego systemu gospo­dar­czego. Dyna­micznie rosnące w ostat­nich latach znaczenie tego typu kształ­cenia wynika z potrzeb rynku pracy – rozpa­try­wa­nego zarówno z lokalnej, jak i globalnej perspek­tywy. Absol­wenci różnych form kształ­cenia zawo­do­wego, odpo­wiednio przy­go­to­wani do reali­zacji stale zmie­nia­ją­cych się zadań, wyni­ka­ją­cych z rozwoju tech­niki i tech­no­logii, są poszu­ki­wani przez moder­ni­zu­jące swoją dzia­łal­ność przed­się­bior­stwa produk­cyjne i usłu­gowe. Ten stan rzeczy wymaga refleksji o charak­terze ilościowym i jako­ściowym nad szkol­nic­twem zawo­dowym, nad kierun­kami zmian w zakresie celów, treści, form i metod kształ­cenia, a także nad sposo­bami oceny kompe­tencji zawo­do­wych uczniów i absol­wentów tego, jakże ważnego, obszaru eduka­cyj­nego. Refleksji tej sprzyja bogaty mery­to­rycznie zbiór tekstów skła­da­jący się na niniejszą publi­kację, która ma cechy mono­grafii poświę­conej teraź­niej­szości i przy­szłości kształ­cenia zawodowego. […]

Poziom naukowy poszcze­gól­nych rozdziałów publi­kacji oceniam wysoko. Ich autorzy umie­jętnie łączą teorie peda­go­giczne, psycho­lo­giczne i socjo­lo­giczne z realiami ekono­micz­nymi odzwier­cie­dla­ją­cymi współ­czesny rynek pracy. Wspo­mniana inte­gracja teorii z prak­tyką jest istotnym walorem tej mono­grafii, która jest ważnym głosem w toczącej się dyskusji nad przy­szło­ścią kształ­cenia zawo­do­wego, a szerzej rzecz ujmując, nad perspek­ty­wami całego systemu edukacji – anali­zo­wa­nymi w kontek­ście zmie­nia­ją­cego się w niespo­ty­kanym dotąd tempie świata pracy.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Stefana M. Kwiatkowskiego

Szkolny system prze­ciw­dzia­łania prze­mocy rówie­śni­czej : prak­tyczny prze­wodnik / Jim Larson, Andrzej Koło­dziej­czyk. – Otwock : Fraszka Eduka­cyjna, 2019.
Sygn. 166349, 166350

Autorzy prezen­to­wanej książki – Jim Larson i Andrzej Koło­dziej­czyk – to wybitni specja­liści w zakresie proble­ma­tyki prze­mocy w szkole. Jim Larson jest autorem i współ­au­torem dwóch książek na ten temat, Najpierw pomyśl i Pomoc dzie­ciom w radzeniu sobie z gniewem. Zostały one prze­tłu­ma­czone i wydane w Polsce przez Fraszkę Eduka­cyjną. Profesor Larson kilka razy odwie­dził Polskę i prowa­dził warsz­taty z nauczycielami.

Na podstawie tych dwóch książek powstał program szko­lenia polskich nauczy­cieli. Został on zapre­zen­to­wany w omawianej książce.

Andrzej Koło­dziej­czyk jest socjo­lo­giem, trenerem-super­wi­zorem Polskiego Towa­rzy­stwa Psycho­lo­gicz­nego, współ­au­torem programu wycho­wawczo-profi­lak­tycz­nego „Spójrz inaczej”. Jest też autorem licz­nych warsz­tatów i treningów dla nauczy­cieli, wycho­wawców, pracow­ników socjal­nych itp. Prace te są poświę­cone proble­ma­tyce agresji i prze­mocy, moty­wo­wania do zmiany zacho­wania i zespołów interdyscyplinarnych.

Szkolni dręczy­ciele nie atakują pod wpływem emocji. Dobrze wiedzą, co chcą osią­gnąć. Planują swe dzia­łania na zimno, by zyskać władzę nad słab­szymi, apro­batę ze strony kole­żanek i kolegów, a przez to pano­wanie nad grupą.

Badania i obser­wacje poka­zują nega­tywny wpływ szkol­nego dręczenia na relacje między uczniami i ich problemy eduka­cyjne. Te doświad­czenia prze­noszą się na relacje w doro­słym życiu, zarówno tych, którzy byli dręczeni, jak i tych, którzy dręczyli.

Książka ta z pewno­ścią pomoże nauczy­cielom w radzeniu sobie z przy­pad­kami dręczenia wśród szkolnej młodzieży. Jest rodzajem prze­wod­nika, wzbo­ga­co­nego przy­kła­dami scena­riuszy do prze­pro­wa­dzenia zajęć z uczniami. Poka­zuje też krok po kroku, jak zbudować i wdrożyć stra­tegię prze­ciw­dzia­łania prze­mocy w całym środo­wisku ucznia.

Między wolno­ścią a nadzorem : internet w zmie­nia­jącym się społe­czeń­stwie / Marta Juza. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe Scholar, 2019.
Sygn. 166397, 166398

Internet jest powszechnie uważany za „króle­stwo wolności”. Częste są opinie, że w inter­necie można opubli­kować wszystko i że nikt nad tym nie panuje, że tech­no­logia ta nie pozwala na spra­wo­wanie jakiej­kol­wiek kontroli nad ludźmi. W książce takie prze­ko­nania zostają podane w wątpli­wość. Dziś internet nie tylko nie wspiera wolności, lecz wręcz na wiele sposobów ją ogra­nicza. Umoż­liwia prowa­dzenie inwi­gi­lacji, kontroli i nadzoru na niespo­ty­kaną dotąd skalę. Sfor­mu­ło­wane w tej pracy tezy są udoku­men­to­wane na podstawie wielu źródeł, a także badań własnych. Książka prowo­kuje do refleksji i do bardziej wnikli­wego spoj­rzenia na tech­no­logię, która stała się obecnie nieod­łączną częścią naszego życia.

Książka wydaje mi się bardzo inte­re­su­jąca, ważna i potrzebna. Autorka podej­muje zagad­nienia bardzo istotne, dzie­jące się na naszych oczach, a równo­cze­śnie zestawia je z klasyczną i dzisiejszą zachodnią filo­zofią poli­tyczną, zajmu­jącą się istotą władzy, demo­kracji, wolności, roli jednostki w dzie­jach i w kształ­to­waniu zbio­rowej mental­ności i struktur społecznych.

z recenzji prof. dr. hab. Janusza Muchy

Kultury oporu w szkole : dzia­łania, moty­wacje, prze­strzeń / Anna Babicka-Wirkus. – Stan prawny na 1 listo­pada 2018 r. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019.
Sygn. 166487, 166488

Książka ukazuje relacje pomiędzy kulturą domi­nu­jącą szkoły a kulturą oporu tworzoną przez aktywnie dzia­ła­jące podmioty (uczniów, nauczy­cieli, rodziców) i stano­wiącą inte­gralny element codzien­ności szkoły. Przed­stawia fenomen tak zwanego „drugiego życia szkoły”, w którym dochodzi do legi­ty­mi­zacji i walki o obowią­zu­jące znaczenia i symbole.

Autorka podkreśla, że szkoła jest nie tylko insty­tucją prze­ka­zu­jącą wiedzę o obowią­zu­ją­cych normach, regu­łach i warto­ściach, lecz także prze­strzenią umoż­li­wia­jącą zaan­ga­żo­wanym podmiotom prze­kra­czanie ogra­ni­czeń narzu­co­nych przez kulturę dominującą.

W książce zostały omówione takie zagad­nienia jak:

 • cechy szkol­nych kultur oporu,
 • uczest­nictwo w grach szkol­nych jako przejaw domi­nacji lub podporządkowania,
 • specy­fika oporu uczniów, nauczy­cieli i rodziców wobec hege­monii szkoły,
 • prze­strzenie wystę­po­wania oporu w szkole,
 • poten­cjał wyzwo­lenia uloko­wany w kultu­rach oporu.

Książka jest prze­zna­czona dla profe­sjo­na­li­stów zwią­za­nych ze sferą edukacji: dyrek­torów, nauczy­cieli i peda­gogów. Może być także cenną pomocą dydak­tyczną dla studentów kierunków peda­go­gicz­nych i nauczycielskich.

Inte­gracja senso­ryczna w auty­zmie / Bożenna Odowska-Szlachcic. – Gdańsk : Harmonia Univer­salis – Grupa Wydaw­nicza Harmonia, 2018.
Sygn. 166552, 166553

Książka Inte­gracja senso­ryczna w auty­zmie ma charakter popu­lar­nego porad­nika skie­ro­wa­nego do tera­peutów SI, oligo­fre­no­pe­da­gogów, psycho­logów, neuro­lo­go­pedów, logo­pedów i innych specja­li­stów pracu­ją­cych z dziećmi z zabu­rze­niami neuro­ro­zwo­jo­wymi oraz do rodziców takich dzieci. Zawiera propo­zycje konkret­nych, opar­tych na teorii inte­gracji senso­rycznej technik, ćwiczeń i stra­tegii tera­peu­tycz­nych, a także sposobów mody­fi­kacji środo­wiska oraz suge­stii dla opie­kunów pod kątem domo­wego programu terapii. W anek­sach umiesz­czono spis akce­so­riów przy­dat­nych podczas terapii – zabawek, pomocy i przed­miotów codzien­nego użytku. Czytelnik znaj­dzie tu także wykaz ogólnie dostęp­nych kwestio­na­riuszy i skali do wcze­snego wykry­wania autyzmu.

Edukacja medialna 3.0 : krytyczne rozu­mienie mediów cyfro­wych w dobie Big Data i algo­ryt­mi­zacji / Grze­gorz Ptaszek. – Wydanie I. – Kraków : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego, 2019.
Sygn. 166573, 166574

Ze względu na konwer­gencję mediów i głęboką media­ty­zację edukacja medialna 3.0 włącza w obszar zain­te­re­so­wania całą sferę tech­no­lo­giczną, która jest dla użyt­kow­nika niewi­dzialna (dane cyfrowe, algo­rytmy) i odnosi się do ukry­tych, inte­li­gent­nych mecha­ni­zmów zarzą­dzania jego aktyw­no­ścią, zacho­wa­niem, uwagą, treścią, infor­macją i wiedzą podczas korzy­stania z mediów oraz nowych tech­no­logii cyfro­wych. Mecha­nizmy te wiążą się z domi­nu­jącą władzą w sieciach komu­ni­kacji, jaką w XXI wieku posiadły korpo­racje nowo­me­dialne dzięki przy­ję­temu mode­lowi bizne­so­wemu, którego celem jest pomna­żanie kapi­tału poprzez anga­żo­wanie konsu­mentów w ofero­wane przez nich produkty oraz kontro­lo­wanie aktyw­ności na podstawie dostar­cza­nych przez nich danych i treści. Skut­kiem tych mecha­ni­zmów są zjawiska szcze­gó­łowo omawiane w niniej­szej publi­kacji, takie jak: plat­for­mi­zacja sieci, izomor­fizm medialny, inwi­gi­lacja danych (data­ve­il­lance), kapi­ta­lizm nadzoru (surve­il­lance capi­ta­lism), ale również różne formy propa­gandy kompu­ta­cyjnej, w tym rozprze­strze­nianie się fałszy­wych wiado­mości (fake news).

Źródło :

www​.difin​.pl
www​.wydaw​nictwo​.igna​tianum​.edu​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.fraszka​.edu​.pl
www​.scholar​.com​.pl
www​.wolter​skluwer​.pl
www​.profinfo​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.wuj​.pl

Nowości dla biblio­te­karzy – grudzień 2019 r.

Nowości dla biblio­te­karzy – grudzień 2019 r.

Kolekcje cyfrowe: wizu­ali­zacje konstruktów / Małgo­rzata Janiak ; Stowa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Polskich. – Wyd. 1. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe i Eduka­cyjne Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2019.
Sygn. 167160pb, 167161

Recen­zo­wana książka stanowi lekturę inte­re­su­jącą, poucza­jącą i wnoszącą nowe usta­lenia. Odznacza się znacz­nymi walo­rami nauko­wymi i zasłu­guje na szeroką reko­men­dację. Zasłu­guje w pełni na jej opubli­ko­wanie, zwłaszcza w czasach, gdy tech­niki wizu­ali­za­cyjne stoso­wane są w coraz szer­szym zakresie w różnych dyscy­pli­nach nauko­wych i dzia­ła­niach prak­tycz­nych, w czasach inten­syw­nych dyskusji na temat znaczenia dane­ty­zacji w życiu czło­wieka, jej wpływu na rozwój ludz­kości, zarówno w wymiarze ekono­micznym, poli­tycznym, a szcze­gólnie aksjo­lo­gicznym. Książka powinna spotkać się z dużym zain­te­re­so­wa­niem nie tylko infor­ma­to­logów, ale i osób stosu­ją­cych tech­niki wizu­ali­za­cyjne w swojej pracy zawodowej.

Z recenzji prof. UP dr hab. Hanny Batorowskiej

Zabawy z książką w przed­szkolu, w domu i w szkole / Kata­rzyna Klimek-Michno. – Kraków : CEBP 24.12, 2018.
Sygn. 165825, 165826

Ta publi­kacja to skarb­nica pomy­słów na zabawy zwią­zane z lite­ra­turą dzie­cięcą. Skie­ro­wana jest do nauczy­cieli i rodziców dzieci w wieku przed­szkolnym i wcze­snosz­kolnym. Przy­datna będzie również osobom prowa­dzącym warsz­taty czytel­nicze dla dzieci w biblio­te­kach czy domach kultury.

Czytelnik znaj­dzie tu wiele przy­kładów zabaw inspi­ro­wa­nych książ­kami dla dzieci tema­tycz­nych, języ­ko­wych, muzyczno-rucho­wych, tropią­cych itp., jak i wyko­rzy­stu­ją­cych różno­rodne tech­niki plastyczne (m.in. kreatywne opowieści, tworzenie albumu przy­rod­ni­czego, księgi emocji, komiksu, kalen­darza, książki kuchar­skiej, książki skoja­rzeń, recy­klin­gowej). Publi­kacja ta stanowić może także dosko­nały punkt wyjścia do peda­go­gi­zacji rodziców. Wydanie wzbo­ga­cają wywiady z Ewą Stadtmller (autorką ponad stu książek dla dzieci) oraz osobami, które, robiąc to na co dzień, podają przy­kłady, w jaki sposób można pomy­słowo promować czytel­nictwo wśród dzieci i ich rodziców.

Serce Pinokia : włoska lite­ra­tura dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945 – 1989 / Kata­rzyna Bier­nacka-Licznar ; Stowa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Polskich. – Wyd. I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe i Eduka­cyjne Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2018.
Sygn. 166035pb, 166036

Rozprawa jest pierw­szym synte­tycznym rozpo­zna­niem recepcji włoskiej lite­ra­tury dzie­cięcej w Polsce. Z pracy wyłania się obraz intry­gu­jący i zróż­ni­co­wany zarówno lite­ra­tury tłuma­czonej na język polski, jak i polskiej kultury i rzeczy­wi­stości wydaw­ni­czej PRL. Autorka śledzi bowiem zarówno samą lite­ra­turę tłuma­czoną, jak i zmienne nasta­wienia cenzury, drobia­zgowo omawia różno­rodne motywy decy­zyjne, przed­stawia zapiski, zale­cenia i opinie, dając w ten sposób znako­mite studium tego zjawiska, wciąż niedo­sta­tecznie opisa­nego, szcze­gólnie w odnie­sieniu do lite­ra­tury dla dzieci i młodzieży. Książka napi­sana z zaan­ga­żo­wa­niem i pasją, zgodnie z zasa­dami eseju nauko­wego, łączy powścią­gli­wość badawczą z auten­tyczną pasją zwia­dowcy prze­mie­rza­ją­cego nieroz­po­znane obszary i stawia­ją­cego pierwsze znaki, pozwa­la­jące kolejnym bada­czom pewniej prze­mie­rzać poznane już i opisane lądy.

Z recenzji prof. Grze­gorza Leszczyńskiego

Wybrane formy promocji książki w Polsce i na świecie / Łukasz Śmigiel. – Kraków : Wydaw­nictwo „Libron“ – Filip Lochner, copy­right 2018.
Sygn. 166105, 166106

Zmiany na rynku książki nieustannie nabie­rają tempa. Spra­wiają to nie tylko takie tech­no­logie jak druk cyfrowy czy cyfrowa książka, ale także zupełnie nowe relacje pomiędzy pisa­rzem, wydawcą a czytel­ni­kiem w świecie nowych mediów. Niniejsza pozycja ma za zadanie wpro­wa­dzić miło­śników książek w świat promocji lite­ra­tury i pisarza. Aktu­alna wiedza z zakresu pracy na rynku książki prze­plata się z opisem tego, jak narzę­dzia stoso­wane w marke­tingu lite­rackim ewolu­owały na prze­strzeni ostat­nich kilku­nastu lat (np. w social mediach). Dziś najwięk­szym problemem pisarza i wydawcy nie jest bowiem wydanie książki, lecz skuteczne dotarcie z infor­macją o niej do właści­wego grona odbiorców. Ta publi­kacja to pierwszy krok do zana­li­zo­wania tego zagadnienia.

Leksykon zarzą­dzania i marke­tingu w biblio­te­ko­znaw­stwie / Maja Wojcie­chowska, Joanna Kamińska, Beata Żołę­dowska-Król przy współ­udziale Bożeny Jaskow­skiej ; Stowa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Polskich. – Wyd. I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe i Eduka­cyjne Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2019.
Sygn. 166395pb, 166396

W ostat­nich latach tema­tyka marke­tingu i zarzą­dzania stała się jednym z najbar­dziej dyna­micznie rozwi­ja­ją­cych się obszarów badaw­czych w dyscy­plinie, jaką jest biblio­te­ko­znaw­stwo i infor­macja naukowa. O dużej popu­lar­ności tej tema­tyki świadczy jej stała obec­ność na konfe­ren­cjach nauko­wych oraz znacząca i stale rosnąca liczba publi­kacji z tego zakresu. Jest ona także uwzględ­niona w ofercie dydak­tycznej więk­szości placówek kształ­cą­cych biblio­te­karzy. Impli­kuje to proces poja­wiania się nowego słow­nictwa oraz adap­to­wania terminów z zakresu orga­ni­zacji i zarzą­dzania do potrzeb biblio­te­ko­znaw­stwa. Można jednak zauważyć, że przy stosun­kowo dużej liczbie publi­kacji poświę­conej okre­ślonym problemom zarzą­dzania biblio­te­kami i stoso­waniu przez nie narzędzi marke­tin­go­wych, stanowczo brakuje prób uporząd­ko­wania sfery seman­tycznej i syntezy dotych­cza­so­wego dorobku termi­no­lo­gicz­nego w tej dzie­dzinie. Niniejsza publi­kacja stanowi próbę wypeł­nienia tej luki.

Źródło:
www​.sbp​.pl
www​.libron​.pl

Pole­cane nowości w zbio­rach – listopad

Pole­cane nowości w zbio­rach – listopad

Terapia zabu­rzenia obse­syjno-kompul­syj­nego dzieci i młodzieży : 8 – 17 lat : podręcznik tera­peuty / John Piacen­tini, Audra Langley, Tami Roblek ; prze­kład Sylwia Pikiel. – Wydanie pierwsze w języku polskim. – Sopot : GWP, 2019.

Sygn. 164498, 164499

Prze­wodnik dla tera­peutów prezen­tu­jący poznawczo-beha­wio­ralną terapię zabu­rzenia obse­syjno-kompul­syj­nego u dzieci w wieku 8 – 17 lat. Autorzy, po przed­sta­wieniu wyników badań potwier­dza­ją­cych skutecz­ność opisy­wanej metody, szcze­gó­łowo omawiają kolejne sesje tera­peu­tyczne: ich cele, prze­bieg i stoso­wane tech­niki. Program tera­peu­tyczny składa się z dwunastu sesji i obej­muje terapię ekspo­zycji i powstrzy­mania reakcji dziecka oraz prowa­dzoną równo­legle terapię poznawczo-beha­wio­ralną całej rodziny. Inter­wencje są nasta­wione na aspekty środo­wiska rodzin­nego kluczowe dla uzyskania pozy­tywnej i trwałej reakcji na leczenie.

Głównym elementem programu tera­peu­tycz­nego są prak­tyczne ćwiczenia wyko­ny­wane podczas sesji i w ramach zadań domo­wych. Podręcznik zawiera formu­larze wyko­rzy­sty­wane przez tera­peutę oraz przez pacjenta i jego rodziców w trakcie terapii.

Uzupeł­nie­niem podręcz­nika tera­peuty jest poradnik pacjenta, który zawiera infor­macje teore­tyczne na temat zabu­rzenia obse­syjno-kompul­syj­nego, prze­gląd umie­jęt­ności, jakich nabywa się w trakcie terapii, a także wszystkie mate­riały niezbędne do wyko­ny­wania zadań domo­wych, w tym formu­larze do noto­wania prze­biegu ekspo­zycji z wykre­sami do śledzenia zmian poziomu lęku oraz formu­larze samo­ob­ser­wacji do moni­to­ro­wania obsesji i kompulsji.

Terapia zabu­rzenia obse­syjno-kompul­syj­nego dzieci i młodzieży : 8 – 17 lat : poradnik pacjenta / John Piacen­tini, Audra Langley, Tami Roblek ; prze­kład Sylwia Pikiel. – Wydanie pierwsze w języku polskim. – Sopot : GWP, 2018.

Sygn. 164500, 164501

Niele­czone zabu­rzenie obse­syjno-kompul­syjne może bardzo nega­tywnie wpływać na funk­cjo­no­wanie dziecka i zdol­ność rodziny do radzenia sobie z codzien­no­ścią. Wywo­łuje lęk, bywa źródłem znacz­nego cier­pienia i obniża jakość życia. Autorzy w przy­stępny sposób wyja­śniają, czym cechuje się to zabu­rzenie, na czym polega propo­no­wana terapia i jak prze­bie­gają poszcze­gólne sesje. Pacjent i jego rodzice uczą się bardziej unor­mo­wa­nych wzorców wzajem­nych inte­rakcji i codzien­nego funk­cjo­no­wania. Otrzy­mują wska­zówki, jak wyko­rzy­stywać ruty­nowe dzia­łania i przy­zwy­cza­jenia niema­jące związku z zabu­rze­niem, aby reakcja na terapię była jak najtrwalsza, a ryzyko nawrotu – jak najmniejsze. Poradnik służy do utrwa­lania i powta­rzania infor­macji uzyska­nych podczas spotkań z tera­peutą. Zawiera wszystkie mate­riały niezbędne do wyko­ny­wania zadań domo­wych, w tym formu­larze do noto­wania prze­biegu ekspo­zycji z wykre­sami do śledzenia zmian poziomu lęku oraz formu­larze samo­ob­ser­wacji do moni­to­ro­wania obsesji i kompulsji.

Poradnik stanowi uzupeł­nienie podręcz­nika poznawczo-beha­wio­ralnej terapii zabu­rzenia obse­syjno-kompul­syj­nego u dzieci w wieku 8 – 17 lat.

Wiersze i insce­ni­zacje dla przed­szko­laków na cały rok / Sylwia Bace­wicz. – Rzeszów : Wydaw­nictwo Oświa­towe Fosze, 2019.

Sygn. 164502

Wiersze i insce­ni­zacje dla przed­szko­laków na cały rok“ to zbiór utworów na każdą okazję, albo i bez okazji.

Krótkie, łatwe do zapa­mię­tania, uczą i bawią. Poka­zują, omawiają i komen­tują świat wokół dziecka, jego najbliższe otoczenie i ważne dla niego sprawy.

Do wyko­rzy­stania w przed­szkolu, ale też do czytania i nauki w domu.

Badania w dzia­łaniu w prak­tyce peda­go­gicznej : wybrane przy­kłady / Maria Szymańska, Magda­lena Ciechowska, Kata­rzyna Pieróg, Sylwia Gołąb ; [redakcja Magda­lena Pawło­wicz]. – Kraków : Wydaw­nictwo Naukowe Akademii Igna­tianum w Krakowie, 2018.

Sygn. 164530 p

Na współ­cze­snym rynku wydaw­ni­czym można spotkać wiele inte­re­su­ją­cych lektur z zakresu meto­do­logii badań społecz­nych. To daje czytel­ni­kowi (bada­czowi, studen­towi, prak­tykom pracu­jącym w prze­strzeni społecznej) możli­wość wyboru i prowa­dzenia badań w dowolnie wybranej stra­tegii z odpo­wiednio dobra­nymi meto­dami, tech­ni­kami i narzę­dziami badaw­czymi. Nie często zdarza się jednak, by prace te były bogate zarówno w wiedzę teore­tyczno-meto­do­lo­giczną, jak i meto­dyczną oraz w prak­tyczne ich apli­kacje do prak­tyki społecznej, eduka­cyjnej, ukazu­jące sens i znaczenie projektów naukowo-badaw­czych. Do takich zaś zali­czam przed­ło­żoną do recenzji publi­kację Badania w dzia­łaniu w prak­tyce peda­go­gicznej. Wybrane przykłady.

Publi­kacja jest w moim prze­ko­naniu posze­rze­niem dotych­cza­so­wego dorobku meto­do­lo­gicz­nego w zakresie meto­do­logii badań jako­ścio­wych w ujęciu peda­go­gicznym. Stanowi swoisty prze­wodnik po specy­fice badań w dzia­łaniu, prowa­dzo­nych w meto­do­lo­gicznej prze­strzeni podmiot-partycypacja-synergia.

Prezen­to­wana praca jest nie tylko źródłem wiedzy teore­tycznej, meto­do­lo­gicznej, meto­dycznej, ale również sama spełnia w swej konstrukcji i zamyśle warunek uczenia się przez działanie.

Dr hab. Joanna M. Łukasik, prof. UP

Deep lear­ning : systemy uczące się / Ian Good­fellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville ; [prze­kład Witold Sikorski]. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, 2019.

Sygn. 164533

Deep lear­ning to rodzaj systemu uczą­cego się, który pozwala kompu­terom na naukę na podstawie doświad­czeń i zrozu­mienie świata w sennie hierar­chii pojęć. Ponieważ komputer gromadzi wiedzę na podstawie doświad­czeń, nie potrzebny jest nadzór czło­wieka w celu okre­ślenia całej wiedzy potrzebnej kompu­te­rowi. Hierar­chia pojęć pozwala kompu­te­rowi uczyć się skom­pli­ko­wa­nych pojęć rozbu­do­wując je na podstawie prost­szych elementów. Graf takich hierar­chii będzie miał głębo­kość wielu warstw.

Książka wpro­wadza szeroki zakres tematów z zakresu deep learning.

W tekście można znaleźć podstawy mate­ma­tyczne i poję­ciowe obej­mu­jące odnośne pojęcia z zakresu algebry liniowej, teorii praw­do­po­do­bień­stwa, teorii infor­macji, obli­czeń nume­rycz­nych oraz systemów uczą­cych się.

Książka opisuje tech­niki deep lear­ning używane przez prak­tyków w prze­myśle, w tym głębokie sieci sprzę­żone do przodu, regu­la­ry­zację, algo­rytmy opty­ma­li­za­cyjne, sieci splo­towe, mode­lo­wanie ciągów oraz meto­do­logie prak­tyczne. Przy­wo­ły­wane są takie zasto­so­wania jak rozpo­zna­wanie mowy, obrazy kompu­te­rowe, systemy reko­men­dacji w trybie online, bioin­for­matyk oraz gry wideo. Wreszcie książka przed­stawia perspek­tywy badań nauko­wych obej­mując takie zagad­nienia teore­tyczne jak modele o współ­czyn­ni­kach linio­wych, auto­ko­do­wania, uczenie się repre­zen­tacji, struk­tu­ralne modele proba­bi­li­styczne, metody Monte Carlo, funkcja podziału, przy­bli­żone wnio­sko­wanie oraz głębokie modele generatywne.

Książka Deep Lear­ning może być używana przez studentów studiów podsta­wo­wych i pody­plo­mo­wych planu­ją­cych swoją karierę w prze­myśle lub w bada­niach nauko­wych, oraz przez inży­nierów opro­gra­mo­wania, którzy chcą zacząć wyko­rzy­stywać tech­niki deep lear­ning w swoich produk­tach lub plat­for­mach działania.

Dobro dziecka jako przed­miot troski społecznej / Magda­lena Arczewska. – Wydanie I. – Kraków : Zakład Wydaw­niczy „Nomos“, 2017.

Sygn. 164534

Praca dr Magda­leny Arczew­skiej jest bardzo obszerną mono­grafią naukową, w której po raz pierwszy poru­szone zostało tak szeroko i wnikliwie zagad­nienie „dobra dziecka” w świa­do­mości przed­sta­wi­cieli kilku środo­wisk zwią­za­nych w swej dzia­łal­ności zawo­dowej ze spra­wami życio­wymi dziecka. To niewąt­pliwie pierwsza w Polsce a jedno­cze­śnie niezwykle ważna mono­grafia poru­sza­jąca w tak szerokim ujęciu „dobro dziecka” z perspek­tywy kilku dyscy­plin nauko­wych, głównie zaś z dwóch – prawa i socjo­logii. Mono­grafia ta ma wysokie walory naukowe, jest pracą pionierską, świadczy o głębokim zaan­ga­żo­waniu autorki oraz o jej dojrzałym i poważnym stosunku do badan empi­rycz­nych. Bogactwo treści dowodzi, że pracę tę napi­sała korzy­stając z prze­my­ślanej koncepcji i oparła ją na kompe­tentnie dobra­nych źródłach. Książka może być adre­so­wana do bardzo szero­kiego kręgu odbiorców profe­sjo­nalnie zajmu­ją­cych się rodziną trak­to­waną jako przed­miot pracy socjalnej oraz jako przed­miot badań socjo­lo­gicz­nych i socjopedagogicznych.

Z recenzji dr hab. Anny Michal­skiej, prof. UAM

Dotacje oświa­towe po zmia­nach / [redakcja mery­to­ryczna Lidia Marci­niak, Elżbieta Piotrowska-Albin]. – Stan prawny na 1 lutego 2018 r. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018.

Sygn. 164536

Nowa ustawa o finan­so­waniu zadań oświa­to­wych wpro­wadza szereg zmian m.in. w sposobie finan­so­wania zadań z zakresu oświaty. Publi­kacja Dotacje oświa­towe po zmia­nach omawia najnowsze zmiany dotyczące:

 • sposobu podziału subwencji oświatowej;
 • zasad udzie­lania dotacji z budżetów jedno­stek samo­rządu tery­to­rial­nego dla przed­szkoli, szkół i placówek oświatowych;
 • dotacji podręcz­ni­kowej (wypo­sa­żenia szkół w podręcz­niki, mate­riały eduka­cyjne lub ćwicze­niowe) – jej wyko­rzy­stania i rozliczania;
 • finan­so­wania świad­czeń pomocy mate­rialnej o charak­terze socjalnym.

Dodat­kowo publi­kacja zawiera:

 • szcze­gó­łowe proce­dury usta­lania, rozli­czania i kontroli dotacji udzie­la­nych przed­szkolom oraz szkołom publicznym i niepublicznym,
 • wzory uchwał i doku­mentów z zakresu udzie­lania i rozli­czania oraz trybu prze­pro­wa­dzania kontroli prawi­dło­wości pobrania i wyko­rzy­stania dotacji udzie­la­nych z budżetu powiatu oraz z budżetu gminy – dla szkół i przed­szkoli publicz­nych oraz niepublicznych.

Adre­saci:

Publi­kacja prze­zna­czona jest dla dyrek­torów szkół i przed­szkoli, przed­sta­wi­cieli organów prowa­dzą­cych oraz wszyst­kich pozo­sta­łych osób zain­te­re­so­wa­nych omawianą tematyką.

Etos nauczy­cieli – mit czy rzeczy­wi­stość? / Joanna Ludwika Pękala. – Wydanie 1. – Warszawa : Wydaw­nictwa Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego, 2017.

Sygn. 164540

Autorka doko­nała prze­glądu różnych ujęć etosu nauczy­ciel­skiego, uporząd­ko­wała je i zapre­zen­to­wała własną defi­nicję tego zagad­nienia. Przed­sta­wiła inte­re­su­jące, a momen­tami również zaska­ku­jące wyniki badań, doty­czące wymagań społecz­nych względem nauczy­cieli (okazało się między innymi, że obej­mują one także sferę życia osobi­stego tej grupy zawo­dowej). Starała się odpo­wie­dzieć na pytanie, czy i w jakim stopniu zbio­ro­wość nauczy­cieli stanowi współ­cze­śnie grupę repre­zen­tu­jącą dany etos. Rozstrzy­gnięcie tego problemu, postrze­ga­nego dawniej jako niebu­dzący wątpli­wości, wydaje się obecnie bardzo istotne dla statusu profesji nauczycielskiej.

Publi­kacja jest próbą ponow­nego rozbu­dzenia zain­te­re­so­wania poję­ciem etosu nauczy­ciel­skiego – kate­gorią, która opisuje najistot­niejsze i najtrud­niejsze do uchwy­cenia obszary pracy zawo­dowej nauczy­cieli. Temat ten został badawczo zanie­dbany, a jak wynika z ustaleń autorki, wyraźnie wpisuje się we współ­czesne debaty społeczne.

Historia polskiego szaleń­stwa. T. 1, Słońce wśród czar­nego nieba : studium melan­cholii / Mira Marcinów. – Gdańsk : Fundacja Tery­toria Książki, 2017.

Sygn. 164541 / T. 1

Książka Miry Marcinów, zawie­ra­jąca anto­logię rodzi­mych tekstów z dzie­dziny psycho­pa­to­logii, jest pierwszą próbą stwo­rzenia arche­ologii polskiego szaleństwa.

Księgi polskich obłą­ka­nych XIX stulecia nie ma. Gdyby jednak istniała, trzeba by jej szukać gdzieś pomiędzy Liber chamorum, spisem luźnych ludzi czy kata­lo­giem przy­płotnic. Miesz­kańcom szalo­nych kamienic, czubkom, smut­no­durnym, ludziom zadu­mowym nale­ża­łoby się jednak szcze­gólne miejsce w tym konglo­me­racie wyklu­czo­nych. Historia polskiego szaleń­stwa w XIX wieku jest bowiem historią bezpre­ce­den­sowej medy­ka­li­zacji. Wiek XIX uznał prawo do choroby umysłowej, ale to wiek XXXXI całko­wicie utoż­samił szalo­nego z „chorym na szaleństwo”.

Obłęd, szaleń­stwo, pomie­szanie zmysłów to mroczne i budzące lęk aspekty ludz­kiej kondycji, które potrafią nas także pociągać, uwodzić i intry­gować. Niezwykła książka Miry Marcinów bezpiecznie prowadzi nas do wrót ducho­wego Hadesu, gdzie po prze­życiu katharsis zosta­jemy przy­wró­ceni samym sobie. Pozwala nie tylko zapo­znać się z niemal nieznaną, a prze­cież fascy­nu­jącą prze­szło­ścią rodzimej psycho­pa­to­logii, ale w nieba­ga­telny sposób przy­czynia się także do wzrostu naszego samopoznania.

dr hab. Bartło­miej Dobro­czyński, Instytut Psycho­logii UJ

Mózg a ciało w psycho­te­rapii / Wiesław Sikorski. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2018.

Sygn. 164554

Książka charak­te­ry­zuje istotę komu­ni­kacji inter­per­so­nalnej, a zwłaszcza niewer­balnej. Doko­nano dokład­nego opisu znaczenia poszcze­gól­nych kanałów takiej komu­ni­kacji – języka twarzy, para­ję­zyka (śmiechu, sygnałów wokal­nych), zachowań wzro­ko­wych (ruchu gałek ocznych), gesty­ku­lacji, środo­wiska fizycz­nego (prok­se­miki), dotyku – dla relacji tera­peu­tycznej i postę­po­wania diagno­stycz­nego. Skon­cen­tro­wano się na charak­te­ry­styce poza­słownej komu­ni­kacji tera­peu­tycznej sprzy­ja­jącej i anga­żu­jącej neurony, uwzględ­nia­jącej funk­cjo­no­wanie mózgu.

Cyfrowy tubylec w szkole – diagnozy i otwarcia. T. 1, Współ­czesny uczeń a dydak­tyka 2.0 / redakcja naukowa Marzenna Nowicka, Joanna Dzie­końska. – Toruń : Wydaw­nictwo Adam Marszałek, 2018.

Sygn. 164568 / T. 1

Niniejsza książka jest pierwszą z przy­go­to­wanej serii: Cyfrowy tubylec w szkole – diagnozy i otwarcia. Zapra­szamy w niej do podjęcia rozważań nad szkołą w kontek­ście zmedio­wanej kultury współ­cze­snej. Kierunek namysłu wyznacza zaczerp­nięta z termi­no­logii Marca Prenc­kyego kate­goria „cyfro­wego tubylca”. Chcemy bowiem zwrócić uwagę, że w sytu­acji tech­no­lo­gicz­nego boomu dzie­ciń­stwo współ­cze­snego ucznia prze­biega w zupełnie odmien­nych warun­kach kultu­ro­wych niż dzie­ciń­stwo jego nauczy­ciela. Dlatego też w szkole spotkanie ucznia (cyfro­wego tubylca) i nauczy­ciela (cyfro­wego imigranta) to jak kontakt dwóch odmien­nych cywi­li­zacji. […] Obco­wanie uczniów z nowymi tech­no­lo­giami prze­kłada się na ważne dla edukacji zmiany. […] Samo wzbo­ga­canie tech­niczno-infor­ma­tycz­nego oprzy­rzą­do­wania szkoły nie przy­niesie pożą­da­nych rezul­tatów. Warto zatem uruchomić namysł nad pyta­niem, na czym ma współ­cze­śnie polegać adekwat­ność kultu­rowa szkoły? Rozwa­żania za pomocą czego uczyć zawsze pozo­stają wtórne w stosunku do dociekań na temat jak i czego uczyć ucznia nowej gene­racji – cyfro­wego tubylca.

Gen liczby : jak dzieci uczą się mate­ma­tyki? / Małgo­rzata Skura, Miichał Lisicki. – Warszawa : Wydaw­nictwo Mamania, © copy­right 2019.

Sygn. 164571

Czy niemow­lęta potrafią liczyć? Kiedy małe dziecko rozumie, że „cztery” to nie to samo co „czwarty”? I co możemy zrobić, żeby dziecko polu­biło matematykę?

Mate­ma­tyka jak mało która nauka uczy przede wszystkim myśleć, dlatego tak ważne jest, żeby dziecko z rado­ścią wkra­czało w świat pojęć mate­ma­tycz­nych. „Gen liczby” prezen­tuje pomysł na edukację mate­ma­tyczną małego dziecka. Autorzy poma­gają doro­słym zrozu­mieć, jak rozwija się myślenie mate­ma­tyczne, podpo­wia­dają, na co warto zwrócić uwagę, aby dzie­ciń­stwo dobrze zaowo­co­wało wtedy, kiedy przyj­dzie czas na regu­larną edukację matematyczną.

Książka tłumaczy, jak codzienne aktyw­ności przy­czy­niają się do rozwoju umysło­wego, jak pokie­rować uwagą dziecka tak, by zauwa­żyło to, co ważne z mate­ma­tycz­nego punktu widzenia.

Napi­sany przez ekspertów od edukacji mate­ma­tycznej i oparty na najnow­szych bada­niach nauko­wych, „Gen liczby” może być również znako­mitą pozycją dla zaan­ga­żo­wa­nych nauczy­cieli wycho­wania przedszkolnego.

Źródło:

www​.gwp​.pl
www​.fosze​.pl
www​.wydaw​nictwo​.igna​tianum​.edu​.pl
www​.pwn​.pl
www​.nomos​.pl
www​.profinfo​.pl
www​.wuw​.pl
www​.marszalek​.com​.pl
www​.mamania​.pl
www​.bonito​.pl