Wybrane nowości na bibliotecznej półce – sierpień ’22

Wybrane nowości na bibliotecznej półce – sierpień ’22

Dziewczynka na żaglówce, chorągiewka z napisem DT , tytuł książki, nazwy autorów i logotyp wydawnictwa.© Wydaw. Design thinking dla edukatorów / Piotr Grocholiński, Monika Just, Małgorzata Kołodziejczyk, Beata Michalska-Dominiak, Agnieszka Michalska-Żyła. – Wydanie I. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022.

Sygn. 171208, 171209

Intencją książki jest inspirowanie do wprowadzania metod, sposobów i takiego stylu pracy z uczniami/studentami/uczestnikami szkoleń, które wyzwalają kreatywność własną i zespołową, są wsparciem w procesie adaptacji do zmian. Jest to istotne zwłaszcza teraz, kiedy doświadczamy przełomowych sytuacji, generujących nowe problemy, do rozwiązania których brakuje gotowych recept i procedur.

Punktem wyjścia do jej powstania jest przekonanie, że każda aktywność edukacyjna może być traktowana jako projekt, który dzięki swej strukturze, wykorzystanym narzędziom i technikom pozwala na realizację określonych celów i osiąganie pożądanych efektów oraz znajdowanie trafnych rozwiązań, skrojonych na miarę potrzeb.

Publikacja jest wynikiem połączenia teorii z praktyką stosowania metody design thinking. Bazę stanowią naukowe inspiracje z zakresu: zarządzania, pedagogiki, psychodydaktyki, neuronauk, socjologii – jest to zatem opracowanie o charakterze interdyscyplinarnym.

Na okładce książki tablet wyświetlający stary obraz z nauczycielem i uczniem przy otwartej księdze. W tle regał z książkami oraz napisy: tytuł, nazwy redaktorów i wydawnictwa.© Wydaw. UMCSNauczyciel – mistrz, sybaryta czy frustrat? : rozważania humanistów / redakcja naukowa Elżbieta Flis-Czerniak, Beata Jarosz. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2021.

Sygn. 171224, 171225

Książka wpisuje się w dyskusję o zadaniach, możliwościach, przeszkodach i barierach, z którymi stykają się nauczyciele w różnych przestrzeniach – rzeczywistych, wirtualnych, wewnątrzgrupowych i społecznych. Swoimi przemyśleniami, analizami, badaniami, pomysłami dzielą się młodzi badacze reprezentujący różne ośrodki (Katowice, Kraków, Lublin, Poznań, Warszawa) i odwołujący się nierzadko do własnych doświadczeń dydaktycznych.

Ze Wstępu

Przemoc, której nie widać : jak rozpoznać i przerwać cykl przemocy psychicznej / Theresa Comito ; przekład: Sylwia Pikiel. – Wydanie pierwsze w jezyku polskim 2021 rok. – Sopot : GWP, 2022.

Sygn. 171228, 171229

Poradnik pomoże ci rozpoznać i zrozumieć mechanizmy przemocy psychicznej. Przede wszystkim jednak pozwoli ci uwolnić się od niej i odzyskać kontrolę nad twoim życiem.

Przemoc psychiczna jest to systematyczne znęcanie się nad kimś w sposób niemający charakteru działań fizycznych. Obejmuje szereg zachowań, które mają na celu zranienie drugiej osoby, osłabienie jej pewności siebie, uwłaczenie jej godności i przejęcie nad nią kontroli. Ofiara przemocy psychicznej może zmagać się z lękiem, depresją oraz innymi objawami fizycznymi, mieć niską samoocenę, doświadczać dezorientacji czy trudności z koncentracją lub z podejmowaniem decyzji. Przemoc ta bywa subtelna i niewidoczna, ale niszczy człowieka od środka.

Przerwanie cyklu przemocy psychicznej jest jednak możliwe. Pierwsze kroki obejmują uświadomienie sobie, że to, czego doświadczasz, jest przemocą, zrozumienie, że to nie twoja wina, i uznanie, że za zachowanie krzywdziciela odpowiada on sam. Dzięki zamieszczonym w książce praktycznym ćwiczeniom dowiesz się, jak rozpoznać oznaki przemocy psychicznej, zrozumiesz jej mechanizmy, nauczysz się przed nią bronić i zapobiegać jej w przyszłości. Przestaniesz jej zaprzeczać, minimalizować jej rozmiary oraz obwiniać się o to, że ktoś cię rani i krzywdzi. Uwolnisz się z przemocowej relacji i staniesz na nogi – z większą siłą i samoświadomością. To pozwoli ci ruszyć naprzód, w stronę równowagi emocjonalnej i wolności osobistej.

Mężczyzna w rękawiczkach przeciera ścierką reflektor samochodu.© DifinRehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną : od zależności ku samodzielności życiowej / Mariola Wolan-Nowakowska. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2021.

Sygn. 171230, 171231

Monografia dotyczy specjalistycznego wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną w uzyskaniu maksymalnego stopnia samodzielności życiowej w odniesieniu do ograniczeń i możliwości tej grupy. W publikacji zaprezentowano praktyczne rozwiązania dotyczące przygotowania młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną do wejścia na rynek pracy, w tym analizie poddano rolę rodziców oraz wskazano działania szkół przysposabiających do pracy, w szczególności model praktyk wspomaganych.

Książka adresowana jest do naukowców, których zainteresowania koncentrują się wokół problematyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz praktyków pedagogów specjalnych, nauczycieli, pracowników socjalnych, doradców zawodowych i pośredników pracy, studentów kierunków społecznych oraz osób z niepełnosprawnościami i rodziców.

Dwie dziewczyny z warkoczami, w różowych swetrach, trzymające ręce skrzyżowane na piersi na okładce książki pt. "Strategie radzenia sobie młodzieży".© DifinStrategie radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego i ich uwarunkowania / Danuta Borecka-Biernat. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2021.

Sygn. 171235, 171236

Sytuacje trudne są integralną część ludzkiego życia. Stanowią one zarówno zagrożenie dla dobrostanu jednostki, jak i szansę dla jej rozwoju i wzrostu, czasami są jedyną drogą prowadzącą do uzyskania pożądanych rezultatów. Zatem ważne jest, aby jednostka konfrontująca się z sytuacjami trudnymi, miała umiejętność radzenia sobie z nimi. Autorka opracowania za sytuację trudną uznaje taką, która przerasta możliwości adaptacyjne jednostki. Sytuacje tego typu są bardzo rozpowszechnione w życiu każdego człowieka i są one bardzo różnorodne.

Przedmiotem swojego zainteresowania Autorka czyni jeden rodzaj takich sytuacji, a mianowicie sytuacje konfliktu społecznego. Ważne jest skupienie uwagi właśnie na konfliktach społecznych, ze względu na powszechność oraz na ich ogromne znaczenie w życiu każdego człowieka. Autorka swoje zainteresowanie tym zagadnieniem ogranicza się do ściśle określonej grupy, jaką jest młodzież w okresie dorastania. Cenne należy uznać podjęcie przez Autorkę kwestii zmagania się młodzieży z sytuacjami konfliktu społecznego, poznanie strategii w radzeniu sobie z nimi i psychospołecznych uwarunkowań aktywności zaradczej adolescentów. Zagadnienie radzenia sobie przez młodego człowieka w sytuacji konfliktu społecznego ma duże znaczenie teoretyczne, ponieważ pozwala na coraz lepsze rozumienie mechanizmów rządzących funkcjonowaniem adolescenta w konflikcie i na coraz lepszą konceptualizację tego zjawiska. Duże jest także znaczenie praktyczne tego opracowania. To znaczenie praktyczne widoczne jest szczególnie w obszarze psychologii wychowania i psychologii klinicznej. Zdobyta wiedza pozwala bowiem na opracowanie adekwatnych i skutecznych interwencji terapeutycznych oraz działań profilaktycznych.

Kilkanaście kolorowych ptaków siedzących obok siebie na okładce książki pt. "Uprzedzenia, wrogość czy harmonia społeczna?"/© Smak SłowaUprzedzenia, wrogość czy harmonia społeczna? / Maria Jarymowicz, Anna Szuster. – Sopot : Smak Słowa, © 2021.

Sygn. 171240, 171241

We współczesnym świecie jest wiele niepokojących zjawisk, które stanowią źródło uprzedzeń i wrogości. Niebagatelną rolę odgrywają w tym media i kształtowany przez nie obraz życia społecznego, który – często nieświadomie – uznajemy za prawdziwy.

Większa świadomość i refleksyjne myślenie mogą nam ułatwić poruszanie się w tym świecie, unikać pułapek, oddzielać to, co jest, od tego, co się tylko wydaje. A to z kolei sprzyja otwartości i budowaniu harmonii społecznej, która – wbrew pozorom – ciągle jest możliwa.

Ważnym drogowskazem może być tutaj psychologia i wiedza gromadzona przez nią od dziesięcioleci, nieustannie wzbogacana i weryfikowana. Dzięki tej wiedzy można bardziej przenikliwie patrzeć na to, co się dzieje wokół nas (a także w nas samych), przyglądać się temu, co nas dzieli, a co łączy, i czynić ten świat choć odrobinę lepszym. Dla wszystkich. Dla każdego z nas.

Droga po horyzont na okładce książki pt. "Vade mecum... pójdź za mną, nauczycielu...". Dodatkowo nazwa autora i logotyp wydawnictwa.© ElipsaVade mecum… : pójdź za mną, nauczycielu / Danuta Waloszek. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2021.

Sygn. 171309, 171310

Pole refleksji i rozważań opracowania obejmuje szeroki wachlarz zagadnień związanych z potoczną i naukową argumentacją edukacji współczesnego człowieka, a także pośrednio, w tle, z kształceniem nauczycieli, ich przygotowaniem do nowych, pedagogicznych zadań związanych z funkcjonowaniem w zawodzie. Na takie ujęcie wskazuje profil treści monografii: konteksty teoretyczne (dominujące w treściach kształcenia na uczelni) i praktyczne wymiary edukacji dzieci (dominujące w instytucjach). Tło rozważań stanowią nowe zadania cywilizacyjne, kulturowe i społeczne, do których edukacja ma przygotować najmłodszych ludzi, najmłodszych obywateli państwa.

Autorka kieruje opracowanie do nauczycieli nie tylko najmłodszych ludzi, ale do każdego, kto rozumie konieczność zachowania ciągłości oddziaływań edukacyjnych od przedszkolnych po uczelniane, a także do studentów pedagogiki, którzy, mając w sobie doświadczenia własne – rodzinne, przedszkolno-szkolne, koleżeńskie, w uczelni nabywają nowe doświadczenia pedagogiczne i rekonstruują już posiadane. Autorka stara się poprowadzić dialog od kwestii ogólnych, wyznaczających pole pojęciowe dla pedagogiki (nie tylko przedszkolnej), do ukazania niektórych, ważnych dla wspierania dziecka w jego rozwoju kwestii. Tytuł Vade mecum…odpowiada także tej formule pójścia od szerokiej panoramy zjawisk pedagogicznych do wybranych elementów krajobrazu.

Zawarte w monografii treści można odbierać jako: a) refleksje nad różnymi zjawiskami zachodzącymi w płynnym społeczeństwie, współgrającymi z edukacją dzieci, b) podpowiedzi w radzeniu sobie przez nauczycielkę/nauczyciela z wykonywaniem zadań ważnych społecznie i indywidualnie. Vade me­cum… to zatem tyle co zaproszenie do wędrówki po różnych obszarach pedagogiki jako nauki teoretycznej i praktycznej; jej przedmiocie, jakim jest edukacja skierowana do uczącego się świata młodego człowieka.

Fragment obrazu w stylu kubistycznym na okładce książki pt. "Szkoła i nauczyciel".© ImpulsSzkoła i nauczyciel w obliczu zmian społecznych i edukacyjnych / redakcja naukowa Joanna M. Łukasik, Inetta Nowosad, Mirosław J. Szymański. – Wydanie I. – Kraków : Impuls, 2021.

Sygn. 171317, 171318

Przeobrażenia, jakie dokonują się w każdym obszarze życia człowieka, wymagają zmodyfikowanego podejścia: kształcenia i wychowania, młodych ludzi, które pozwoli funkcjonować w świecie zgodnie z wymaganiami czasów w duchu uniwersalnych wartości. Uwzględniając powyższe uznano za niezwykle ważnie skoncentrowanie uwagi na szkole i nauczycielach, których udział w kreowaniu nowej jakości edukacji jest nieoceniony. Oni są bowiem odpowiedzialni za stworzenie nowej kultury uczenia się. Bezsprzecznie tempo doświadczanych zmian i „kurczący się” świat wymuszają inne niż dotychczas podejście do miejsca i roli szkoły (organizacji, metod pracy, sposobu funkcjonowania i in.) oraz nauczycieli, wyostrzając znaczenia wiedzy połączonej z refleksyjnością i krytycznym myśleniem.

Świadomość pojawiających się problemów skłania badaczy, teoretyków i praktyków działań edukacyjnych do poszukiwania rozwiązań najbardziej skutecznych i efektywnych dla przyszłości edukacji, a przede wszystkim rozwoju jej uczestników. Dlatego też nikogo nie powinna dziwić próba zmierzenia się z tym wyzwaniem w skali możliwej do osiągnięcia przez różne podmioty. Wyzwanie to podjęli również autorzy opracowania: Szkoła i nauczyciel w obliczu zmian społecznych i edukacyjnych. Badania oraz naukowy dyskurs prezentowany przez nich unaoczniono w dwóch odsłonach, uwzględniających aspekty przeszłości, teraźniejszości oraz wyzwań przyszłości: szkoły i nauczyciela.

Podjęty dyskurs naukowy włączyli się przedstawiciele polskiej pedagogiki. Zaprezentowali różne konteksty i uwarunkowania funkcjonowania szkoły i nauczyciela w perspektywie specyfiki nowych i zmieniających się wyzwań. W prezentowanej publikacji uwzględniono przemiany dotyczące różnych poziomów edukacji oraz jej podmiotów starając się by obraz był możliwie pełny.

Dwa zdjęcia ćwiczących dziewcząt na okładce książki pt. "Zarys postpowania korekcyjnego w praktyce szkolnej".© FoszeZarys postępowania korekcyjnego w praktyce szkolnej : „ruch – lek dla wszystkich“ / Stanisław Żołyński. – Wydanie pierwsze. – Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2021.

Sygn. 171323, 171324

Podręcznik Stanisława Żołyńskiego pt. Zarys postępowania korekcyjnego w praktyce szkolnej. „Ruch – lek dla wszystkich” to poradnik będący zbiorem niezbędnych informacji i zaleceń dla nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną oraz nauczycieli wychowania fizycznego na temat tego, jak dbać o zdrowie oraz prawidłową postawę dzieci, w której szczególną rolę odgrywa kręgosłup. Autor podkreśla, jak ważna w szkole jest rola wychowania fizycznego czy gimnastyki korekcyjnej, w czasie których uczeń może zadbać o swoje zdrowie. Istotna jest też rola nauczyciela, od którego zależy umiejętne i fachowe sterowanie rozwojem dziecka już od najmłodszych lat.

Wiedza, którą Autor dzieli się z Czytelnikiem, jest podana w sposób rzetelny, uporządkowany, a przy tym poparta licznymi publikacjami, ujętymi w wykazie literatury na końcu podręcznika.

Niewątpliwą wartością prezentowanej książki jest autorski program z rocznym planem pracy szkolnej gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz profilaktykę zdrowych pleców. Dodatkowo zamieszczono w niej dziesięć przykładowych konspektów zajęć dla wybranych wad postawy ciała.

Mamy nadzieję, że książka ta nie tylko pogłębi wiedzę w zakresie postępowania korekcyjnego w praktyce szkolnej, ale również przyczyni się do poprawy zdrowia oraz postawy dzieci w wieku szkolnym.

Abstrakcyjna grafika na okładce książki pt. "Zarys ogólnej dydaktyki nauki."© ImpulsZarys ogólnej dydaktyki nauki : podstawy i orientacje dla kształcenia nauczycieli, nauczania i badań naukowych / Dietrich Benner ; przełożył z języka niemieckiego i opracował Dariusz Stępkowski. – Wydanie pierwsze. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls“, 2021.

Sygn. 171325, 171326

Polecamy kolejny wyjątkowy podręcznik akademicki w ramach serii autorskich podręczników akademickich Pedagogika Nauce i Praktyce pt. pt. Zarys ogólnej dydaktyki nauki. Podstawy i orientacje dla kształcenia nauczycieli, nauczania i badań edukacyjnych.

Monografia nie prezentuje uniwersalnego podejścia do przygotowywania i prowadzania lekcji ze wszystkich przedmiotów i w każdym typie szkół ani propozycji wielofunkcyjnej dydaktyki szczegółowej, którą można by się posługiwać na wszystkich przedmiotach należących do podstawy programowej kształcenia ogólnego. Jest to zarys ogólnej dydaktyki nauki. Opracowano w nim koncepcję umożliwiającą dalsze formułowanie dyrektyw dydaktycznych odnośnie do propedeutyki nauki w wyższych klasach ostatniego poziomu systemu kształcenia ogólnego i na pierwszych latach studiów wyższych. Odwołując się do wybranych paradygmatów nauki i typów wiedzy wykorzystywanych w nauczaniu szkolnym i akademickim, w książce położono powtórnie nacisk na zależności zachodzące między nauczaniem i uczeniem się.

Pojęcie dydaktyki stosuje się w niniejszym opracowaniu zgodnie z rozumieniem sięgającym swoimi korzeniami starożytnej Grecji. W jego centrum sytuują się czynności nauczania realizowane przez osoby nauczające i przyswajania przekazywanych treści przez uczącego się. To ostatnie dokonuje się w ramach procesu uczenia się wspieranego i zapośredniczonego przez nauczanie i jest od tego ściśle uzależnione. Współcześnie projektowanie i realizowanie dydaktyki jako nauki o nauczaniu straciło status oczywistości. W wielu koncepcjach dydaktycznych – zarówno ogólnych, jak i szczegółowych (przedmiotowych) – zrezygnowano w ogóle z pojęcia nauczania jako centralnej kategorii. Koncepcje te definiują siebie same jako teorie badające oraz analizujące dziedzinowe i ponaddziedzinowe uczenie się uczniów. Ta uwaga dotyczy nie tylko współczesnych projektów badawczych poświęconych nauczaniu – uczeniu się, które trafniej należałoby określić jako uczenie się – nauczanie, lecz także analiz teoretycznych z zakresu filozofii edukacji. Ich autorzy dostrzegają co prawda powiązania między doświadczeniem i uczeniem się, jednak zależność między nauczaniem i uczeniem się, tj. byciem nauczanym lub uczeniem się w trakcie nauczania, w znacznym stopniu wykracza poza obszar ich zainteresowania. Jako potwierdzenie tego niech wystarczy wskazanie na współczesne opracowania poświęcone podstawowym pojęciom pedagogicznym, takim jak „wychowanie” i „(samo)kształcenie”. W większości z nich analizy prowadzone są z perspektywy czynności uczenia się, a nie nauczania.

Uśmiechnięta dziewczynka na okładce książki pt. "Logopedia".© Wydaw. Pedagogiczne ZNPLogopedia : systemowa terapia językowa dla dzieci dyslektycznych w klasach 4 – 8 w zreformowanej szkole podstawowej / Ewa Boksa. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2021.

Sygn. 171329, 171330

Najnowsze wyniki badań nad dysleksją wskazują, że jest to zaburzenie językowe. U jego podstaw leżą trudności w nabywaniu języka przez dziecko w najwcześniejszych etapach rozwoju, a ich konsekwencją jest (mniej lub bardziej ograniczony) zasób wiedzy i umiejętności, które składają się na sprawne używanie systemu językowego w interakcjach społecznych. W niniejszej publikacji dużo miejsca poświęcono tym treściom kształcenia polonistycznego, które w praktyce dotyczą budowania kompetencji językowej i komunikacyjnej, a więc słuchaniu i rozumieniu tekstów, czytaniu i rozumieniu tekstów, tworzeniu tekstów mówionych, tworzeniu tekstów pisanych, zagadnieniom fonetycznym i ortograficznym. Takie ujęcie tematu wyznacza nowe sposoby inkluzywnego kształcenia językowego dyslektyków, które wykorzystują metody aktywizujące, nacelowane są na pragmatykę języka, uwzględniają indywidualne potrzeby ucznia z dysleksją w szkole podstawowej, a co najważniejsze mogą być wykorzystane przy odpowiednim doborze materiału językowego w pracy z dyslektykiem w starszym wieku szkolnym i kolejnych etapach edukacji. Książka wzbogacona jest więc o karty pracy z praktycznymi ćwiczeniami dyskursywno-receptywnymi rozwijającymi takie umiejętności językowe jak: słuchanie, mówienie, czytanie oraz pisanie.

Tablica z wizerunkami trzech mężczyzn, twórców polskiej rehabilitacji na okładce książki "Pedagogika specjalna".© FoszePedagogika specjalna : zarys tematyki / Bożena Krupa, Józef Sowa. – Wydanie pierwsze. – Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2022.

Sygn. 171297, 171298

Niniejsza publikacja adresowana jest głównie do studentów pedagogiki, ale także nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością, a także do wszystkich zainteresowanych tematem.Źródła:

wydawnictwo​.uni​.lodz​.pl
wydawnictwo​.umcs​.eu
gwp​.pl
difin​.pl
smakslowa​.pl
fosze​.pl
elipsa​.pl
impulsoficyna​.com​.pl
wydped​.pl