Uroczy­stość wręczenia nagród

Uroczy­stość wręczenia nagród

W Biblio­tece odbyła się uroczy­stość wręczenia nagród laure­atom konkursu „Wybrała(e)m, przeczytała(e)m, polecam, czyli gawęda o jednej książce“. Konkurs był adreso­wany do uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych z województwa kujawsko-pomor­skiego. Zapro­szenie na spotkanie przyjęli nie tylko nagro­dzeni uczniowie z rodzi­cami, ale również nauczy­ciele, przygo­to­wu­jący ich do konkursu.

Zadaniem uczniów było nagranie filmu, który prezen­tował metodą booktal­kingu książkę wybraną przez uczest­nika spośród publi­kacji zakupio­nych przez Pedago­giczną Biblio­tekę Wojewódzką w Bydgoszczy w ramach Narodo­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa. Wypowiedź nie mogła przekro­czyć 7 minut.

Oceniając dostar­czone prace komisja konkur­sowa wzięła pod uwagę nastę­pu­jące kryteria:

 • wybór książki,
 • zgodność prezen­tacji z zasadami booktal­kingu,
 • pomysł, kreatyw­ność, ekspresję,
 • popraw­ność językową,
 • orygi­nal­ność prezen­tacji.

Laureaci konkursu:

I miejsce:
Agnieszka Leman­to­wicz
– I Liceum Ogólno­kształ­cące im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy

II miejsce ex aequo:
Łukasz Baliński 
– Zespół Szkół Elektro­nicz­nych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy
Klaudiusz Weber – Zespół Szkół Chemicz­nych im. Ignacego Łukasie­wicza w Bydgoszczy

III miejsce ex aequo:
Weronika Bodnar
– Liceum Ogólno­kształ­cące im. Stani­sława Wyspiań­skiego w Szubinie
Matylda Kołomyjec – Zespół Szkół Ogólno­kształ­cą­cych nr 6 w Bydgoszczy

Wyróż­nienia przyznano nastę­pu­jącym osobom:

 • Natalia Gackowska – Zespół Szkół Ogólno­kształ­cą­cych nr 6 w Bydgoszczy
 • Zuzanna Gołębiewska – Zespół Szkół Ogólno­kształ­cą­cych nr 6 w Bydgoszczy
 • Jakub Holweg – Zespół Szkół Chemicz­nych im. Ignacego Łukasie­wicza w Bydgoszczy
 • Martyna Jarych – Zespół Szkół Ogólno­kształ­cą­cych nr 6 w Bydgoszczy
 • Micha­lina Kochańska – I Liceum Ogólno­kształ­cące im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy
 • Wiktoria Nowakowska – Zespół Szkół Chemicz­nych im. Ignacego Łukasie­wicza w Bydgoszczy
 • Maria Szmyt – I Liceum Ogólno­kształ­cące im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy
 • Julia Zygowska – I Liceum Ogólno­kształ­cące im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy

Przyznano także Nagrodę Dyrek­tora Biblio­teki, którą otrzymał Nikodem Macie­jewski.

Patronat na konkursem objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomor­skiego Piotr Całbecki, Kurator Oświaty Marek Gralik oraz Prezy­dent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski. Patronat medialny nad konkursem sprawo­wało Polskie Radio PiK.

Laureaci konkursu „Wybrała(e)m, przeczytała(e)m, polecam…“

Laureaci konkursu „Wybrała(e)m, przeczytała(e)m, polecam…“

Komisja konkur­sowa na posie­dzeniu zamkniętym w dniu 10 grudnia 2018 r. oceniła prace konkur­sowe. Wybrano nastę­pu­ją­cych laure­atów:
I. Agnieszka Leman­to­wicz – I Liceum Ogólno­kształ­cące im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy
II. Łukasz Baliński – Zespół Szkół Elektro­nicz­nych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy
Klaudiusz Weber – Zespół Szkół Chemicz­nych im. Ignacego Łukasie­wicza w Bydgoszczy
III. Weronika Bodnar – Liceum Ogólno­kształ­cące im. Stani­sława Wyspiań­skiego w Szubinie
Matylda Kołomyjec – Zespół Szkół Ogólno­kształ­cą­cych nr 6 w Bydgoszczy

Wyróż­nienia:

 • Natalia Gackowska – Zespół Szkół Ogólno­kształ­cą­cych nr 6 w Bydgoszczy
 • Zuzanna Gołębiewska – Zespół Szkół Ogólno­kształ­cą­cych nr 6 w Bydgoszczy
 • Jakub Holweg – Zespół Szkół Chemicz­nych im. Ignacego Łukasie­wicza w Bydgoszczy
 • Martyna Jarych – Zespół Szkół Ogólno­kształ­cą­cych nr 6 w Bydgoszczy
 • Micha­lina Kochańska – I Liceum Ogólno­kształ­cące im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy
 • Wiktoria Nowakowska – Zespół Szkół Chemicz­nych im. Ignacego Łukasie­wicza w Bydgoszczy
 • Maria Szmyt – I Liceum Ogólno­kształ­cące im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy
 • Julia Zygowska – I Liceum Ogólno­kształ­cące im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy

Nagroda Specjalna Dyrek­tora Biblio­teki: Nikodem Macie­jewski

Zapra­szamy uczniów, nauczy­cieli i rodziców na uroczy­stość wręczenia nagród, która odbędzie się 20.12.2018 r. w Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy (godz. 14.00, sala nr 210).

SERDECZNIE GRATU­LU­JEMY UCZNIOM NAGRO­DZONYMKONKURSIE!

Wojewódzki konkurs dla uczniów

Wojewódzki konkurs dla uczniów

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy ogłasza konkurs „Wybrała(e)m, przeczytała(e)m, polecam, czyli gawęda o jednej książce”. Jest on adreso­wany do uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych z województwa kujawsko-pomor­skiego.
Cele konkursu:

 • Reali­zacja Priory­tetu 3 „Narodo­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa” w zakresie rozwi­jania zainte­re­sowań uczniów przez promo­wanie i wspie­ranie czytel­nictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydaw­ni­czych,
 • Rozwi­janie kompe­tencji czytel­ni­czych oraz upowszech­nianie czytel­nictwa wśród młodzieży,
 • Promo­wanie czytel­nictwa wśród uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych,
 • Popula­ry­zacja metody booktal­kingu, pozwa­la­jącej dzielić się entuzja­zmem do książek i zachęcać do czytania dla przyjem­ności,
 • Popula­ry­zacja i zasto­so­wanie techno­logii infor­ma­cyjno-komuni­ka­cyj­nych do promocji czytel­nictwa,
 • Rozwi­janie kreatyw­ności, wrażli­wości i zainte­re­sowań literac­kich uczniów.

Warun­kiem uczest­nictwa w konkursie jest nagranie filmu w formacie MP4, którego treścią jest ustna prezen­tacja książki wybranej przez uczest­nika spośród publi­kacji zakupio­nych przez Pedago­giczną Biblio­tekę Wojewódzką w Bydgoszczy w ramach Narodo­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa, metodą booktal­kingu. Wypowiedź nie może przekro­czyć 7 minut. Prace muszą zostać nadesłane bądź osobi­ście dostar­czone w formie nośnika elektro­nicz­nego lub przesłane drogą mailową w postaci linku do udostęp­nio­nego pliku w chmurze (na dysku inter­ne­towym, np. OneDrive, Dropbox, Dysk Google) do dnia 30.11.2018 r. na adres:

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego
Wydział Infor­macji i Wspoma­gania Placówek Oświa­to­wych
ul. M. Skłodow­skiej-Curie 4; 85 – 094 Bydgoszcz

z dopiskiem: Konkurs „Wybrała(e)m, przeczytała(e)m, polecam, czyli gawęda o jednej książce”.

Konkurs jest objęty honorowym patro­natem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomor­skiego, Piotra Całbec­kiego, Kuratora Oświaty, Marka Gralika oraz Prezy­denta Miasta Bydgoszczy, Rafała Bruskiego. Patronat medialny nad konkursem sprawuje Polskie Radio PiK.

Regulamin konkursu

Lista książek

Plakat do wydruku

Wyniki konkursu

Wyniki konkursu

Ogłaszamy laure­atów konkursu „Niech połączy nas książka…“!

Komisja na posie­dzeniu zamkniętym w dniu 19 czerwca 2017 r. dokonała oceny prac konkur­so­wych.

Pod uwagę brano:
– wybór książki,
– zgodność prezen­tacji z zasadami booktal­kingu,
– pomysł, kreatyw­ność, ekspresję,
– popraw­ność językową,
– orygi­nal­ność prezen­tacji.

Podsu­mo­wanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 15 września 2017 r. o godzinie 10.00 w Biblio­tece Uniwer­sy­tetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, podczas konfe­rencji BIBLIO­TEKA – WSPÓŁ­PRACA – CYBER­PRZE­STRZEŃ.

Lista laure­atów