Konkurs o Lemie

Konkurs o Lemie

Fanta­styka nie jest mi obca” to tytuł konkursu inter­ne­to­wego skie­ro­wa­nego do uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych. Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zaprasza do wzięcia udziału w tym ponadre­gio­nalnym konkursie dla miło­śników fanta­styki naukowej. Patronat nad konkursem objął Marek Gralik – kujawsko-pomorski kurator oświaty.

Celem głównym konkursu jest popu­la­ry­zacja wśród uczniów Roku Stani­sława Lema poprzez przy­bli­żenie dokonań najwy­bit­niej­szego polskiego futu­ro­loga i twórcy science fiction, jednego z najważ­niej­szych i najbar­dziej doce­nio­nych na świecie polskich pisarzy. Tema­tyka konkursu zwią­zana jest z życiem i twór­czo­ścią Stani­sława Lema.

Konkurs polega na udzie­leniu odpo­wiedzi na pytania zawarte w formu­larzu inter­ne­towym, który zostanie udostęp­niony 01.03.2021 roku o godz. 14.00.

Osta­teczny termin prze­słania odpo­wiedzi upływa 14.03.2021 roku. Szcze­góły zamiesz­czone są w regu­la­minie konkursu.

Kod QR kierujący do formularza konkursowego

Kod QR dla uczest­ników, którzy chcą wypełnić formu­larz konkur­sowy na urzą­dze­niach mobilnych.

Załącznik do Regu­la­minu – Zgoda rodziców/opiekunów

Fot. © by Tomasz Lem

Turbo­lan­de­skunde Deutsch­land – konkurs

Turbo­lan­de­skunde Deutsch­land – konkurs

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka wraz z Polskim Stowa­rzy­sze­niem Nauczy­cieli Języka Niemiec­kiego zaprasza do udziału w konkursie: TURBO­LAN­DE­SKUNDE – wędrówka po krajach niemiec­kiego obszaru języ­ko­wego”, orga­ni­zo­wa­nego przez Polskie Stowa­rzy­szenie Nauczy­cieli Języka Niemiec­kiego przy wsparciu Insty­tutu Goethego w Warszawie.

Propo­zycja adre­so­wana do uczniów wszyst­kich szkół ponad­pod­sta­wo­wych w Polsce

Edycja VII 2020/2021 „TURBO­LAN­DE­SKUNDEDEUTSCH­LAND” odbę­dzie się online

I etap (szkolny) 05.03.2021 godz. 13.00 – 14.30
II etap (regio­nalny) 16.04.2021
III etap (ogól­no­polski) 06.06.2021 (w zależ­ności od rozwoju sytu­acji może także odbyć się online)

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego zaprasza do odwie­dzin Medio­teki Insty­tutu Goethego (ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4, I piętro) w celu wypo­ży­czenia książek i gier, które wzbo­gacą wiedzę i umilą czas poświę­cony na przy­go­to­wanie się do konkursu.

Uczest­ników konkursu zgła­szają nauczy­ciele języka niemiec­kiego w terminie do 26.02.2021 r. do koor­dy­na­torki regio­nalnej konkursu w Oddziale SNJN Toruń – Anny Lis na adres annalisowa@​gmail.​com

Pliki do pobrania (linki otwie­rają się w nowym oknie):

Regu­lamin konkursu
Załącznik nr 1 – Karta zgło­szenia uczestnictwa
Załącznik nr 2 – Zakres wymagań
Załącznik nr 3 – Protokół z prze­biegi I etapu konkursu
Załącznik nr 4 – Zgoda rodziców

Pole­cane tytuły na konkurs Turbo­lan­de­skunde ze zbiorów Biblio­teki: Okładki książek do nauki języka niemieckiego PBW w Bydgoszczy | CC BY 4.0 International

30 Studen Deutsch­land : Mate­ria­lien für den Orien­tie­rung­skurs / Stut­t­gart : Ernst Klett Spra­chen GmbH, 2005, 64 s., il., fot., sygn. 27458 G.I.

Berlin / Buddée, G.- München : Travel House Media GmbH, 2007, 158 s., il., fot., sygn. 28289

Blick auf Deutsch­land : Ladne­skunde – Deutsch als Fremd­sprache / Kirch­mayer, Susanne, Vorder­wül­becke, Klaus. – Sttut­gart: Vorder­wül­becke, Klaus, 1997, 151 s., il. sygn. 31951

Der Neue Deut­sche Film von den Anfängen bis zu den Neun­ziger Jahren / Elsa­esser, Thomas. – München : Wilhelm Heyne Verlag, 1994, 566 s., il. sygn. 19455

Deutsch : rund ums Bran­den­burger Tor / Wolk, Ulrike. – Stut­t­gart : PONS, 2015, 128 s.., il., fot., sygn. 169213

Deut­sche Geschichte in Schla­glich­tern / Müller, Helmut M. – Mann­heim; Leipzig; Wien; Zürich : Meyers Lexi­ko­nverlag, 1990, [4],480s. sygn. 26874

Die Geschichte der Kunst / Gombrich, Ernst H. – Stut­t­gart; Zürich : Belser Verlag, 1984, 560 s., il. sygn. 14715

Dreimal Deutsch / Matecki, U. .- Stut­t­gart : Ernst Klett Inter­na­tional, 2001, 128 s., il. ; 25cm, sygn. 29027, 25053, 24789

DuMont’s Schnel­l­kurs >Kunst­ge­schichte< : Malerei vom Mitte­lalter bis zur Pop-art / Howarth, Eva. – Köln : DuMont Buchverlag, 1993, 187,[9] s., il. sygn. 19454

Dzieje kultury niemiec­kiej / Karolak, Czesław, Kunicki, Wojciech, Orłowski, Hubert. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, 2007, 572 s., [36] s. tabl. (gł. kolor.) : il. sygn. 31990

Eine kleine Lande­skunde der deut­sch­spra­chigen Länder / Bęza, Stani­sław. – Warszawa : Wydaw­nictwa Szkolne i Peda­go­giczne, cop. 2004, 262, [1] s., [16] s. tabl., [2] s. tabl. luz. : fot. kolor., mapy (w tym kolor.), portr. kolor., rys. sygn. 26302

Entdec­kung­sreise D‑A-CH : Kurs­buch zur Lande­skunde (A2-B1) / Plaski, Anna, Plaski, Fröh­lich, Birgitta, Bolte-Costabei, Chri­stiane. – Berlin : Langen­scheidt, 2011, 146 s., il. sygn. 75 N MEDIOTEKA

Essen und Trinken in Deutsch­land : Jenseits von Sauer­kraut und Eisbein : Eine Repor­ta­ge­reihe von DW-Radio­/Deut­sches Programm. – Köln : Deut­sche Welle, 2003, 83 s. il. + CD sygn. 33803

Kuchnia niemiecka / Cieślewska, Joanna. – Warszawa : New Media Concept, cop. 2008, 142, [2] s. : il. sygn. 30928

Kultu­relles Leben in der Bunde­sre­pu­blik Deutsch­land. – Bonn : Inter Nationes, 1992, 265 s., il. sygn. 14624

Moderne Kunst : 1: das Funk­kolleg zum Verstän­dins der Gegen­wart­skunst / Wagner Monika. – Hamburg : Rowohlt Taschen­buch Verlag, 1992, 328 s.,il.,fot +[8] tabl. syg.16382

Moderne Kunst : 2: das Funk­kolleg zum Verstän­dins der Gegen­wart­skunst / Wagner Monika. – Hamburg : Rowohlt Taschen­buch Verlag, 1992, 657 s.,il.,fot. +[8] tabl. syg.16383

Niemcy / Ivory, Michael. – Warszawa : G+J RBA, cop. 2004, 399 s. sygn. 30247

Spokojnie to tylko Niemcy / Lord, Richard. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, 2007, VII, [3], 336 s. : il. sygn. 162303

Wielkie muzea : Gemäl­de­ga­lerie.- Berlin. – Warszawa : Rzecz­po­spo­lita / HPS, 2007, 141s., il.,fot. sygn. 29939

Wielkie muzea : Stara Pina­ko­teka: Mona­chium. – Warszawa : Rzecz­po­spo­lita / HPS, 2007, 141s., il.,fot. sygn. 30207, . sygn.29941

Wissen Lande­skunde Deutsch­land : Test zum Orien­tie­rung­skur­sLu­scher / Renate Luscher.- München : Verlag für Deutsch , 2012, 63 s. : ilustracje kolo­rowe, il., sygn. 263 I.G.

Zur Orien­tie­rung : Basi­swissen Deutsch­land: Lehrer­hand­buch mit Kopie­rvo­lagen (Nive­au­stufe A2/B1) / Gaidosch, U., Müller, Ch. .-Isma­ning : Hueber Verlag, 2009., 80 s., il., sygn. 33744 N G.I.

Zur Orien­tie­rung : Deutsch­land-Quiz: Kopie­rvor­lagen (Nive­au­stufe A2/B1) / Rema­no­fsky, U., Isma­ning : Hueber Verlag, 2010., 80s., il., sygn. 33745

Zwischen­durch mal. Lande­skunde (A1-B1) / Specht, Franz, Heuer, Wiebke, Pase­walck, Silke. – Isma­ning : Hueber Verlag, 2012, 102s., il. sygn. 104 N MEDIOTEKA

Gry plan­szowe i CD: Gry planszowe do nauki języka niemieckiego PBW w Bydgoszczy | CC BY 4.0 International

Ein woche­nende in Berlin : spie­lend die standt entdecken und deutsch lernen .- Mona­chium : Grubbe Media, 2011 sygn. 5068 N GRA, sygn. p 4635 N GRA

Reise­ziel Deutsch­land : Ein Sprach- und Reise­führer.- München : Verlag für Deutsch Renate Luscher, 2011, CD sygn. 454, 455 I.G. CD

Die Rundreise: Unter­wegs in den Deut­sch­spra­chigen Landern.- Reca­nati : Eli, 2009 sygn. 3916 N GRA

Spiel deine Rolle : Illu­strierte Karten für gelenkte Dialoge auf Deutsch.- Reca­nati : ELI, 2020, sygn. 456 IG., 457 I.G. GRA

Das QUIZ : Erleb­ni­sreise mit Deutsch : Z niemieckim w drogę.- Sutt­t­gart : Klett, 2018 sygn. 221 I.G. GRA

oprac. Alina Melnicka-Zygmunt, Kata­rzyna Krukowska-Cyra­no­wicz – Wydział Udostęp­niania Zbiorów

Konkurs dla uczniów „Gram­matik auf Plakaten”

Konkurs dla uczniów „Gram­matik auf Plakaten”

Konkurs skie­ro­wany jest do uczniów szkół podsta­wo­wych klas 4 – 6 (kate­goria I), klas 7 – 8 (kate­goria II) oraz uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych (kate­goria III). Zada­niem uczest­nika jest wyko­nanie dowolną tech­niką plastyczną plakatu eduka­cyj­nego, który może być wyko­rzy­stany na lekcjach języka niemieckiego.

Orga­ni­za­torzy – Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy i Goethe-Institut w Warszawie – ocze­kują na prace konkur­sowe do 07 marca 2021 r. Part­nerem konkursu jest Polskie Stowa­rzy­szenie Nauczy­cieli Języka Niemiec­kiego Oddział w Toruniu.

Zapra­szamy do udziału i zapo­znania się z regu­la­minem konkursu. Wszel­kich infor­macji zwią­za­nych z konkursem udzie­lają koor­dy­na­torki konkursu: Alina Melnicka-Zygmunt, Kata­rzyna Krukowska-Cyra­no­wicz, tel. 52 3413074 wew. 18 w godz. 8.00 – 15.00

Załącznik nr 1 do Regu­la­minu – Formu­larz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 do Regu­la­minu – Zgoda rodziców/opiekunów

Moja ulubiona książka

Moja ulubiona książka

Dzie­cięca Akademia Czytania Bajek zaprasza uczniów klas I‑III szkół podsta­wo­wych do udziału w Woje­wódzkim Konkursie Czytel­niczo-Plastycznym „Moja ulubiona książka”. Zada­niem uczest­nika konkursu jest samo­dzielne stwo­rzenie ilustracji książki, która zrobiła na nim duże wrażenie, zapadła w pamięć lub do której lubi powracać.

Prace płaskie, wyko­nane dowolną tech­niką, należy nade­słać lub osobi­ście dostar­czyć do orga­ni­za­tora konkursu do dnia 15 marca 2021 roku.

Konkurs został objęty hono­ro­wymi patro­na­tami: Marszałka Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego Piotra Całbec­kiego, Prezy­denta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego oraz Kujawsko-Pomor­skiego Kura­tora Oświaty Marka Gralika.

Szcze­góły konkursu opisane są w Regulaminie. 

Do każdej pracy musi być dołą­czony formu­larz zgło­sze­niowy oraz zgoda rodziców/opiekunów.

Konkurs inter­ne­towy – wyniki

Konkurs inter­ne­towy – wyniki

W woje­wódzkim konkursie inter­ne­towym „Co wiesz o Ludwiku Rydy­gierze?“ dla uczniów klas 6 – 8 wzięło udział kilku­dzie­sięciu uczest­ników z 22 szkół woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego. Wielu uczniów odpo­wie­działo poprawnie na więk­szość pytań testo­wych. O wyni­kach konkursu zdecy­do­wała komisja, która oceniła odpo­wiedzi uczest­ników na pytania otwarte zawarte w inter­ne­towym formu­larzu. Laureaci pierw­szych trzech miejsc zdobyli równą ilość punktów (22 z 23 możli­wych) i o kolej­ności zdecy­dował czas prze­słania odpo­wiedzi. Osoby wyróż­nione zdobyły 20 – 22 pkt. Średnia punk­tacja wyniosła 17,5.

Laureaci:

 1. Julia Szeląg – SP nr 8 w Toruniu, kl. 7
 2. Kacper Szeliga SP nr 11 w Inowro­cławiu, kl. 6
 3. Marta Wilińska – SP nr 22 we Włocławku, kl. 7

Wyróż­nieni:

 • Wiktor Pabiań­czyk – SP nr 11 w Inowro­cławiu, kl. 7
 • Zuzanna Paciej – SP nr 20 we Włocławku, kl. 8
 • Wiktoria Szymańska – SP nr 34 w Toruniu, kl. 7
 • Kata­rzyna Kufel-Kopacz – KSP w Chełmnie, kl. 6
 • Joanna Joppek – SP nr 19 w Bydgoszczy, kl. 7
 • Sara Mikrut – SP w Małych Łuna­wach, kl. 7
 • Amelia Ciecierska – SP w Białych Błotach, kl. 8
 • Amelia Wałecka – SP nr 52 w Bydgoszczy, kl. 7

Serdecznie gratu­lu­jemy!

Przy­po­mi­namy, że warun­kiem odbioru nagród i upominków jest dostar­czenie wypeł­nio­nego formu­larza zgody rodziców/opiekunów praw­nych.

Laureaci powia­to­wego konkursu literackiego

Laureaci powia­to­wego konkursu literackiego

Uczniowie szkół podsta­wo­wych z Bydgoszczy i okolic wzięli udział w konkursie lite­rackim „Miłość ponad wszystko“ zorga­ni­zo­wanym przez Szkołę Podsta­wową nr 31. Patronat nad projektem objęła Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy.

Cel tego twór­czego przed­się­wzięcia to przede wszystkim rozbu­dzenie wraż­li­wości na piękno poezji, upowszech­nienie kultury żywego słowa oraz promo­wanie umie­jęt­ności uczniów w szkole i w środo­wisku lokalnym. Inspi­racją dla uczest­ników były różne oblicza miłości, między innymi roman­tycznej, do ojczyzny, do Boga czy rodzicielskiej.

Jury oceniało orygi­nal­ność, bogactwo języ­kowe (środki arty­styczne) i formę lite­racką wypo­wiedzi. Spośród kilku­dzie­sięciu mądrych i dojrza­łych utworów jury w skła­dzie: wice­dy­rektor Marlena Miodu­szewska, Ewa Bedełek – kierownik Wydziału Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświa­to­wych PBW oraz my, orga­ni­za­torki, wyło­niło laureatów:

I miejsce:
Julia Myszko SP nr 65
Mikołaj Śliwiński SP nr 31

II miejsce:
Wiktoria Frydrych SP nr 31
Mikołaj Mrozowski SP nr 31

III miejsce: Martyna Suwała SP nr 19

wyróż­nienia:
Zuzanna Mira­nowska SP nr 65
Antoni Buko­wiński SP nr 31
Mateusz Bugajski SP nr 31

Nagroda Dyrek­tora Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy:
Mikołaj Mrozowski SP nr 31

Choć siedzę sama i w ciszę się wsłuchuję,
To blisko siebie Twą obec­ność czuję…
Twój głos, twe słowa szeptem powiadane,
Zawsze tak cier­pliwe, zawsze tak kochane.
Julia Myszko

Bardzo dzię­ku­jemy wszystkim uczniom za tak liczny udział i serdecznie gratu­lu­jemy nagrodzonym!

Jolanta Nadolna i Anna Pol

Gratu­lacje od Prze­wod­ni­czącej Sejmiku Woje­wództwa Kujawsko-Pomorskiego

Gratu­lacje od Prze­wod­ni­czącej Sejmiku Woje­wództwa Kujawsko-Pomorskiego

Pomy­sło­daw­czyni konkursu zorga­ni­zo­wa­nego przez Peda­go­giczną Biblio­tekę Woje­wódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy Prze­wod­ni­cząca Sejmiku Woj. Kujawsko-Pomor­skiego Elżbieta Piniewska prze­ka­zała gratu­lacje zwycięzcom konkursu. Dwa czyt­niki e‑booków inkBOOK Calypso oraz inne nagrody i upominki zostaną prze­ka­zane laure­atom konkursu w terminie, który zostanie ogło­szony w odrębnym komunikacie.

https://​www​.face​book​.com/​E​l​z​b​i​e​t​a​P​i​n​i​e​w​s​k​a​P​o​l​i​t​y​k​/​p​o​s​t​s​/​1​0​8​7​9​9​3​9​2​8​2​98522

serdecznie gratuluję

Ogło­szenie wyników konkursu „Być jak Rydygier“

Ogło­szenie wyników konkursu „Być jak Rydygier“

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy ogło­siła konkurs lite­racki pod patro­natem Prze­wod­ni­czącej Sejmiku Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego Elżbiety Piniew­skiej pt. „Być jak Rydy­gier, czyli o łączeniu lekar­skiej, wojskowej i wolno­ściowej pasji w życiu jednego czło­wieka” dla uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych z woje­wództwa kujawsko-pomorskiego

Cele konkursu:

 1. Popu­la­ry­zacja w środo­wisku „Roku Ludwika Rydygiera”.
 2. Kształ­to­wanie postaw obywa­tel­skich poprzez kulty­wo­wanie pamięci o wybit­nych Pola­kach i prze­ło­mo­wych wydarzeniach.
 3. Rozwi­janie postaw patrio­tycz­nych zwią­za­nych z kulturą i historią regio­nalną: wyda­rzenia histo­ryczne, sylwetki wybit­nych postaci naszego regionu.
 4. Rozwi­janie kreatyw­ności, wraż­li­wości i zain­te­re­sowań lite­rac­kich (publi­cy­stycz­nych, dzien­ni­kar­skich) uczniów.
 5. Rozwi­janie umie­jęt­ności korzy­stania z różnych źródeł informacji.

Komisja Konkur­sowa na posie­dzeniu zdalnym w dniu 17.11.2020 r. doko­nała oceny prac konkursowych.

Skład Komisji Konkursowej:

 • Prof. dr hab. Ryszard Nowicki – Uniwer­sytet Kazi­mierza Wiel­kiego w Bydgoszczy
 • Dr Maria Sobiesz­czyk – Uniwer­sytet Kazi­mierza Wiel­kiego w Bydgoszczy
 • Iwona Rostan­kowska – nauczy­ciel konsul­tant w Kujawsko-Pomor­skim Centrum Edukacji Nauczy­cieli w Bydgoszczy
 • Ewa Bedełek – kierownik Wydziału Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświa­to­wych w Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy

Wybrano nastę­pu­ją­cych laureatów:

 1. Anastazja Kluf­czyńska – Zespół Szkół Plastycz­nych im. L. Wyczół­kow­skiego w Bydgoszczy
 2. Kata­rzyna Jaro­szewska – II Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Miko­łaja Koper­nika we Włocławku
 3. Julia Złot­kowska – IX Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Tade­usza Nowa­kow­skiego z Oddzia­łami Dwuję­zycz­nymi w Bydgoszczy

Wyróż­nienia

 • Julia Anto­no­wicz – IX Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Tade­usza Nowa­kow­skiego z Oddzia­łami Dwuję­zycz­nymi w Bydgoszczy
 • Maja Haręza – I Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Jana Kaspro­wicza z Oddzia­łami Dwuję­zycz­nymi w Inowrocławiu
 • Marianna Kiestrzyn – I Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Jana Kaspro­wicza z Oddzia­łami Dwuję­zycz­nymi w Inowrocławiu
 • Beniamin Rydzewski – IX Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Tade­usza Nowa­kow­skiego z Oddzia­łami Dwuję­zycz­nymi w Bydgoszczy
 • Maciej Skiba – Zespół Szkół Elek­tro­nicz­nych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy
 • Michał Szuda – Zespół Szkół Elek­tro­nicz­nych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy
 • Nikola Trzcińska – IX Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Tade­usza Nowa­kow­skiego z Oddzia­łami Dwuję­zycz­nymi w Bydgoszczy

Gratu­lu­jemy wszystkim laure­atom i wyróż­nionym w konkursie!

W związku z pandemią, o uroczy­stości wręczenia nagród poin­for­mu­jemy po usta­leniu terminu.

Wyniki konkursu RecytatOrator

Wyniki konkursu RecytatOrator

Już po raz piąty Pałac Młodzieży we współ­pracy z Peda­go­giczną Biblio­teką Woje­wódzką zorga­ni­zował konkurs „Recy­ta­tO­rator”, którego pomy­sło­daw­czynią jest p. Beata Przy­bo­jewska. Uczest­nicy przy­go­to­wali dwuele­men­towe wystą­pienia skła­da­jące się z recy­tacji wybra­nego frag­mentu prozy oraz krót­kiego prze­mó­wienia uzasad­nia­ją­cego wybór tekstu. Tym razem tematem konkursu była relacja czło­wieka z naturą.

Z powodu pandemii koro­na­wi­rusa tego­roczna edycja nie mogła, niestety, odbyć się w trady­cyjnym formacie. Zamiast corocz­nego, jakże inspi­ru­ją­cego spotkania w salach Pałacu lub Biblio­teki zmuszeni zosta­liśmy do tego, by konkurs zreali­zować w formie zdalnej. Orga­ni­za­torzy serdecznie dzię­kują wszystkim tym, którzy prze­słali nagrania swoich wystą­pień. To było niełatwe zadanie, ale uczest­nicy wywią­zali się z niego doskonale!

Prace oceniało Jury w składzie:
– Małgo­rzata Trofi­miuk – aktorka Teatru Polskiego im. Hiero­nima Konieczki w Bydgoszczy,
– Ewa Pronobis-Sosnowska – dyrektor Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy,
– dr Dominik Wierski – pracownik Działu Animacji Kultu­ralnej Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy.

Wyniki:
I miejsce:
- Julia Pudłowska (Szkoła Podsta­wowa nr 1 im. Króla Włady­sława Jagiełły w Szubinie)

II miejsce ex aequo:
- Maja Barto­szewska (Szkoła Podsta­wowa nr 31 im. Józefa Piłsud­skiego w Bydgoszczy)
- Jakub Kotecki (Szkoła Podsta­wowa nr 10 im. Jana Kocha­now­skiego w Bydgoszczy)

III miejsce:
– trze­ciego miejsca nie przyznano

Wyróż­nienia:
- Amelia Ciecierska (Szkoła Podsta­wowa im. Mariana Rejew­skiego w Białych Błotach)
- Joanna Drew­nowska (Szkoła Podsta­wowa w Rzęczkowie)

W sprawie prze­ka­zania dyplomów, nagród i upominków orga­ni­za­torzy skon­tak­tują się z uczest­ni­kami drogą mailową.

RecytatOrator

Wyniki konkursu Jan Paweł <span class="caps">II</span> – największy z rodu Słowian

Wyniki konkursu Jan Paweł II – największy z rodu Słowian

W dniu 25 maja 2020 r. został rozstrzy­gnięty woje­wódzki konkurs lite­racko-plastyczny „Jan Paweł II – największy z rodu Słowian” zorga­ni­zo­wany w związku z obcho­dami w 2020 roku setnej rocz­nicy urodzin św. Jana Pawła II przez Peda­go­giczną Biblio­tekę Woje­wódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy i Szkołę Podsta­wową nr 19 im. Miko­łaja Koper­nika w Bydgoszczy. Patro­na­tami konkurs objęli Marszałek Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego Piotr Całbecki, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik i Prezy­dent Bydgoszczy Rafał Bruski. Do rywa­li­zacji konkur­sowej przy­stą­piło łącznie 28 uczniów ze szkół podsta­wo­wych woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego z Bydgoszczy, Torunia, Chocenia, Dąbrowy Cheł­miń­skiej, Jajkowa, Boże­jewic i Warszewic.

Komisja konkur­sowa w składzie:
Ewa Pronobis-Sosnowska, Dyrektor PBW w Bydgoszczy
Anna Krasz­kie­wicz, nauczy­ciel bibliotekarz
Justyna Freli­chowska, nauczy­ciel bibliotekarz
wyło­niła laure­atów konkursu plastycznego.

Lista uczniów nagrodzonych:
I miejsce – Joanna Kostańska ze Szkoły Podsta­wowej nr 34 w Bydgoszczy
II miejsce – Micha­lina Błasz­czyk ze Szkoły Podsta­wowej im. J. Korczaka w Choceniu
III miejsce – Marcel Świę­cicki ze Szkoły Podsta­wowej nr 60 w Bydgoszczy.

Przy­znano trzy Nagrody Dyrek­tora Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy dla Joanny Joppek ze Szkoły Podsta­wowej nr 19 w Bydgoszczy, Eweliny Kuczmy z Niepu­blicznej Szkoły Podsta­wowej w Boże­je­wi­cach i Julii Stodul­skiej ze Szkoły Podsta­wowej w Warszewicach.

Wyróż­nienia otrzymali:
Sandra Zabel ze Szkoły Podsta­wowej nr 14 w Bydgoszczy
Wero­nika Kęcka ze Szkoły Podsta­wowej nr 14 w Bydgoszczy
Juliusz Wiśniewski z Zespołu Szkół im. Cele­styna Kamiń­skiego z Dąbrowy Chełmińskiej
Jakub Klima­szewski ze Szkoły Podsta­wowej nr 19 w Bydgoszczy.

Wszystkim uczniom nagro­dzonym i wyróż­nionym skła­damy serdeczne gratulacje!

Konkurs Recy­ta­tO­rator

Konkurs Recy­ta­tO­rator

Po raz kolejny zapra­szamy do udziału w konkursie recy­ta­torsko-orator­skim. Głównym celem konkursu jest promo­wanie czytel­nictwa wśród młodzieży. Wierzymy, że poza kanonem lektur istnieje wiele książek, które odpo­wia­dają gustom młodych czytel­ników. Zdajemy sobie także sprawę z tego, że zachęta ze strony rówie­śników może być bardziej skuteczna, stąd utrzy­manie dwuele­men­towej formy prezen­tacji. Ideę konkursu najpeł­niej oddaje jego nazwa: RECYTATORATOR – Prze­czytaj to!

W roku 2020 propo­nu­jemy lite­ra­turę – zarówno polską jak i obcą – poświę­coną relacji czło­wiek-przy­roda. Teksty powinny doty­czyć stosunku czło­wieka do natury, jego relacji ze światem zwie­rząt, posza­no­wania przy­rody. Jak powie­dział George Gordon Noël Byron: „Sztuka, chwała i wolność prze­mi­jają, a przy­roda zawsze jest piękna”. Konkurs jest adre­so­wany do uczniów klas VIIVIII szkół podsta­wo­wych Bydgoszczy oraz powiatów bydgo­skiego, nakiel­skiego i chełmińskiego.

Warunki uczest­nictwa:

Każdy uczestnik przy­go­to­wuje dwuele­men­tową prezentację:

 • prze­mó­wienie uzasad­nia­jące wybór recy­to­wa­nego frag­mentu – czas trwania do 2 min.
 • recy­tacja frag­mentu prozy – czas trwania 2 – 3 min.

Każdy uczestnik nagrywa swą prezen­tację w formie filmu (format MP4), a następnie prze­syła go wraz z kartą zgło­szenia do Pałacu Młodzieży na adres mailowy: dominik.​wierski@​palac.​bydgoszcz.​pl w terminie do 27 maja 2020.

Prezen­tacje zostaną ocenione przez jury. Wyniki zostaną ogło­szone do 10 czerwca. Występy laure­atów będą zamiesz­czone na Face­booku Pałacu Młodzieży. Laureaci otrzy­mają atrak­cyjne nagrody, które będą do odebrania w później­szym terminie.

Plakat i zgłoszenie

Konkurs lite­racko-plastyczny dla uczniów kl. 5 – 8

Konkurs lite­racko-plastyczny dla uczniów kl. 5 – 8

Konkurs „Jan Paweł II – największy z rodu Słowian“ z okazji Roku Jana Pawła II skie­ro­wany jest do uczniów klas 5 – 8 szkół podsta­wo­wych z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego.

Orga­ni­zator konkursu, Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy, oraz partner konkursu, Szkoła Podsta­wowa nr 19 im. Miko­łaja Koper­nika w Bydgoszczy, czekają na prace uczniów do 15 maja 2020 roku.

Patronat nad konkursem objęli: marszałek woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego, prezy­dent Bydgoszczy oraz kujawsko-pomorski kurator oświaty.

Szcze­góły konkursu zawarte są w Regu­la­minie.

regu­lamin konkursu Jan Pawel II

Konkurs „Turbo­lan­de­skunde“ dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Konkurs „Turbo­lan­de­skunde“ dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Do biblio­teki przy­byli uczest­nicy regio­nal­nego etapu Ogól­no­pol­skiego Konkursu „Turbo­lan­de­skunde – wędrówka po krajach niemiec­kiego obszaru języ­ko­wego”. Pytania VI edycji konkursu doty­czyły Szwaj­carii. Orga­ni­za­torem konkursu jest Polskie Stowa­rzy­szenie Nauczy­cieli Języka Niemiec­kiego, a odbywa się on pod patro­natem Między­na­ro­do­wego Stowa­rzy­szenia Nauczy­cieli Języka Niemiec­kiego (IDV) oraz przy wsparciu Goethe-Institut w Warszawie.

Do etapu regio­nal­nego zakwa­li­fi­ko­wały się drużyny z bydgo­skich Liceów Ogól­no­kształ­cą­cych nr 7, nr 21, nr 9, Zespołu Szkół Ekono­miczno-Admi­ni­stra­cyj­nych oraz Zespołu Szkół Budow­la­nych. Zawod­nicy stawili się w biblio­tece i przy­stą­pili do rywa­li­zacji o przej­ście do etapu ogólnopolskiego.

Wyniki etapu regionalnego:

 • I miejsce – zespół w skła­dzie: Miłosz Boro­wicz, Damian Siuda, Bartosz Zasowski z LO nr 7
 • II miejsce – zespół w skła­dzie: Patrycja Nowek, Patrycja Giersz, Paulina Wierska z ZSEA
 • III miejsce – zespół w skła­dzie: Maria Duks, Hubert Nowak, Damian Gabiński z ZSB

Trzeci etap odbę­dzie się 07 czerwca 2020 r. i będzie miał formę mini­pro­jektu. Uczest­nicy tego etapu konkursu będą mieli przy­kła­dowo za zadanie zorga­ni­zo­wanie wycieczki lub wystawy w wybrany rejon Szwaj­carii, bądź przed­sta­wienie jakiegoś ważnego wyda­rzenia doty­czą­cego tego kraju w formie prezen­tacji. Każda grupa wylo­suje jedno zadanie i będzie musiała w okre­ślonym przez orga­ni­za­tora czasie przy­go­tować do tego tematu prezen­tację ustną w języku niemieckim wraz z wizu­ali­zacją. Życzymy uczniom powodzenia!

Finał międzysz­kol­nego konkursu czytel­ni­czego „Reading builds knowledge“

Finał międzysz­kol­nego konkursu czytel­ni­czego „Reading builds knowledge“

Uczniowie klas 5 – 8 z Bydgoszczy i okolic biorący udział w konkursie wyka­zali się znajo­mo­ścią treści lektur: „The adven­tures of Tom Sawyer“ i „White Fang“ oraz życio­rysów autorów, a także zapre­zen­to­wali wybrany frag­ment tekstu z elemen­tami dialogu z podziałem na role. Celem konkursu było upowszech­nienie nawyku czytania w języku angiel­skim wśród uczniów szkół podsta­wo­wych oraz zwięk­szanie zasobu słow­nictwa i ogól­nego poziomu spraw­ności czytania w języku angielskim.

Pierwszy etap konkursu został prze­pro­wa­dzony w szko­łach na podstawie samo­dzielnie wybranej lektury na poziomie 2 (klasy V i VI) i 3 (klasy VIIVIII). Wzięło w nim udział kilka­na­ście placówek. Do finału, który odbył się 26 lutego w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy zakwa­li­fi­ko­wano po sześć drużyn w dwóch kate­go­riach wiekowych.

Podczas obrad jury uczest­nicy spotkali się z uczniami z Inter­na­tional School of Bydgoszcz. Mieli okazję poroz­ma­wiać w języku angiel­skim z rówie­śni­kami z USA, Francji i Gruzji. W swobodnej rozmowie uczniowie dzie­lili się infor­ma­cjami o tym, jak wyglą­dają szkoły w ich krajach, czym się inte­re­sują, jakie są ich ulubione potrawy w Polsce (pierogi, placki ziem­nia­czane). Konwer­sacja umiliła czas ocze­ki­wania na wyniki konkursu, które przed­sta­wiają się następująco:

Kate­goria kl. 5 – 6:

1 miejsce – drużyna SP im. M. Rejew­skiego w Białych Błotach w skła­dzie: Nina Patalas, Milena Szwarc, Kornelia Kalka, Tymo­teusz Czapkowski
2 miejsce – drużyna SP im. M. Konop­nic­kiej w Nowej Wsi Wiel­kiej w skła­dzie: Natalia Pilat, Kajetan Małecki, Patryk Loks, Wiktor Truchan
3 miejsce – drużyna SP nr 46 w Bydgoszczy w skła­dzie: Wiktoria Jabł­kowska, Vanessa Oleksy, Marianna Blacer, Nicole Styga

Kate­goria kl. 7 – 8

1 miejsce – drużyna SP nr 5 w Świeciu w skła­dzie: Martyna Graczyk, Martyna Doma­chowska, Oliwier Minikowski
2 miejsce – drużyna SP nr 46 w Bydgoszczy w skła­dzie: Melania Semrau, Domi­nika Olszewska, Izabela Orwat, Gracjan Oleksy
3 miejsce – drużyna SP nr 66 w Bydgoszczy w skła­dzie: Szymon Trze­bu­niak, Antoni Makowski, Julia Piekarska, Marianna Kołdun.

Nagrody dla laure­atów woje­wódz­kiego konkursu plastycznego

Nagrody dla laure­atów woje­wódz­kiego konkursu plastycznego

W biblio­tece odbyła się uroczy­stość rozdania nagród i wręczenia dyplomów dla zwycięzców i wyróż­nio­nych w woje­wódzkim konkursie plastycznym „Mój ulubiony miś – bohater lite­racki”. Orga­ni­za­torem konkursu była Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy, a hono­rowy patronat objęli Marszałek Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego Piotr Całbecki, Prezy­dent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski i Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Bydgoszczy Marek Gralik.

Na konkurs wpły­nęło ponad 140 prac plastycz­nych z 19 placówek oświa­to­wych woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego. Uczniowie wyka­zali się dużą pomy­sło­wo­ścią, wyobraźnią i staran­no­ścią. Nagrody i wyróż­nienia przy­znano w dwóch kate­go­riach wieko­wych: dzieci przed­szkol­nych i uczniów klas I‑III.

Gościnnie wystąpił zespół wokalny z Bursy nr 2 w Bydgoszczy, który przy­go­tował prezen­tację piosenek filmo­wych o misiach i uświetnił naszą uroczy­stość. Konkurs podsu­mo­wała od strony mery­to­rycznej pani Anna Drejas z Zespołu Szkół Plastycz­nych w Bydgoszczy, która była człon­kiem komisji konkursowej.

Wszystkim uczest­nikom dzię­ku­jemy za udział, a laure­atom serdecznie gratulujemy.

Grażyna Ruta-Balińska, Joanna Grabowska-Janowiak