Być jak Rydy­gier – konkurs

Być jak Rydy­gier – konkurs

Wyrazem uznania dla tego wybit­nego czło­wieka i jego wkładu w rozwój polskiej nauki i medy­cyny jest usta­no­wienie w woje­wódz­twie kujawsko-pomor­skim Roku Ludwika Anto­niego Rydy­giera. 

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy ogłasza konkurs lite­racki pod patro­natem Prze­wod­ni­czącej Sejmiku Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego Elżbiety Piniew­skiej pt. „Być jak Rydy­gier, czyli o łączeniu lekar­skiej, wojskowej i wolno­ściowej pasji w życiu jednego czło­wieka”.

Konkurs jest skie­ro­wany do uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego.

Zasady, warunki udziału oraz szcze­gó­łowe infor­macje doty­czące konkursu znaj­dują się w Regu­la­minie.

Prace należy dostar­czyć do 30.10.2020 r.

Formu­larz zgło­sze­niowy

Zgoda rodziców/opiekunów

Plakat konkursu

Zasoby cyfrowe dla uczest­ników konkursu:

Wystawa „Ludwik Rydy­gier (1850 – 1920) – życie i twór­czość

Doktor Ludwik Rydy­gier: 1850 – 1920 / Jerzy Kałdowski

Prof. Ludwik Rydy­gier [1850 – 1920] / Waldemar Jędrzej­czyk

Stano­wisko Sejmiku Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie usta­no­wienia roku 2020 Rokiem Ludwika Anto­niego Rydy­giera w woje­wódz­twie kujawsko-pomor­skim

Rok Rydy­giera – aktu­al­ności

O najsłyn­niej­szym polskim chirurgu i jego związ­kach z Chełmnem – Anna Grzeszna-Kozi­kowska – Muzeum Ziemi Cheł­miń­skiej

Fot.: frag­ment obrazu Leona Wyczół­kow­skiego „Portret dr. Ludwika Rydy­giera z asysten­tami“

Wyniki konkursu Recy­ta­tO­rator

Wyniki konkursu Recy­ta­tO­rator

Już po raz piąty Pałac Młodzieży we współ­pracy z Peda­go­giczną Biblio­teką Woje­wódzką zorga­ni­zował konkurs „Recy­ta­tO­rator”, którego pomy­sło­daw­czynią jest p. Beata Przy­bo­jewska. Uczest­nicy przy­go­to­wali dwuele­men­towe wystą­pienia skła­da­jące się z recy­tacji wybra­nego frag­mentu prozy oraz krót­kiego prze­mó­wienia uzasad­nia­ją­cego wybór tekstu. Tym razem tematem konkursu była relacja czło­wieka z naturą.

Z powodu pandemii koro­na­wi­rusa tego­roczna edycja nie mogła, niestety, odbyć się w trady­cyjnym formacie. Zamiast corocz­nego, jakże inspi­ru­ją­cego spotkania w salach Pałacu lub Biblio­teki zmuszeni zosta­liśmy do tego, by konkurs zreali­zować w formie zdalnej. Orga­ni­za­torzy serdecznie dzię­kują wszystkim tym, którzy prze­słali nagrania swoich wystą­pień. To było niełatwe zadanie, ale uczest­nicy wywią­zali się z niego dosko­nale!

Prace oceniało Jury w skła­dzie:
– Małgo­rzata Trofi­miuk – aktorka Teatru Polskiego im. Hiero­nima Konieczki w Bydgoszczy,
– Ewa Pronobis-Sosnowska – dyrektor Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy,
– dr Dominik Wierski – pracownik Działu Animacji Kultu­ralnej Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy.

Wyniki:
I miejsce:
- Julia Pudłowska (Szkoła Podsta­wowa nr 1 im. Króla Włady­sława Jagiełły w Szubinie)

II miejsce ex aequo:
- Maja Barto­szewska (Szkoła Podsta­wowa nr 31 im. Józefa Piłsud­skiego w Bydgoszczy)
- Jakub Kotecki (Szkoła Podsta­wowa nr 10 im. Jana Kocha­now­skiego w Bydgoszczy)

III miejsce:
– trze­ciego miejsca nie przy­znano

Wyróż­nienia:
- Amelia Ciecierska (Szkoła Podsta­wowa im. Mariana Rejew­skiego w Białych Błotach)
- Joanna Drew­nowska (Szkoła Podsta­wowa w Rzęcz­kowie)

W sprawie prze­ka­zania dyplomów, nagród i upominków orga­ni­za­torzy skon­tak­tują się z uczest­ni­kami drogą mailową.

RecytatOrator

Wyniki konkursu Jan Paweł <span class="caps">II</span> – największy z rodu Słowian

Wyniki konkursu Jan Paweł II – największy z rodu Słowian

W dniu 25 maja 2020 r. został rozstrzy­gnięty woje­wódzki konkurs lite­racko-plastyczny „Jan Paweł II – największy z rodu Słowian” zorga­ni­zo­wany w związku z obcho­dami w 2020 roku setnej rocz­nicy urodzin św. Jana Pawła II przez Peda­go­giczną Biblio­tekę Woje­wódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy i Szkołę Podsta­wową nr 19 im. Miko­łaja Koper­nika w Bydgoszczy. Patro­na­tami konkurs objęli Marszałek Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego Piotr Całbecki, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik i Prezy­dent Bydgoszczy Rafał Bruski. Do rywa­li­zacji konkur­sowej przy­stą­piło łącznie 28 uczniów ze szkół podsta­wo­wych woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego z Bydgoszczy, Torunia, Chocenia, Dąbrowy Cheł­miń­skiej, Jajkowa, Boże­jewic i Warszewic.

Komisja konkur­sowa w skła­dzie:
Ewa Pronobis-Sosnowska, Dyrektor PBW w Bydgoszczy
Anna Krasz­kie­wicz, nauczy­ciel biblio­te­karz
Justyna Freli­chowska, nauczy­ciel biblio­te­karz
wyło­niła laure­atów konkursu plastycz­nego.

Lista uczniów nagro­dzo­nych:
I miejsce – Joanna Kostańska ze Szkoły Podsta­wowej nr 34 w Bydgoszczy
II miejsce – Micha­lina Błasz­czyk ze Szkoły Podsta­wowej im. J. Korczaka w Choceniu
III miejsce – Marcel Świę­cicki ze Szkoły Podsta­wowej nr 60 w Bydgoszczy.

Przy­znano trzy Nagrody Dyrek­tora Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy dla Joanny Joppek ze Szkoły Podsta­wowej nr 19 w Bydgoszczy, Eweliny Kuczmy z Niepu­blicznej Szkoły Podsta­wowej w Boże­je­wi­cach i Julii Stodul­skiej ze Szkoły Podsta­wowej w Warsze­wi­cach.

Wyróż­nienia otrzy­mali:
Sandra Zabel ze Szkoły Podsta­wowej nr 14 w Bydgoszczy
Wero­nika Kęcka ze Szkoły Podsta­wowej nr 14 w Bydgoszczy
Juliusz Wiśniewski z Zespołu Szkół im. Cele­styna Kamiń­skiego z Dąbrowy Cheł­miń­skiej
Jakub Klima­szewski ze Szkoły Podsta­wowej nr 19 w Bydgoszczy.

Wszystkim uczniom nagro­dzonym i wyróż­nionym skła­damy serdeczne gratu­lacje!

Konkurs Recy­ta­tO­rator

Konkurs Recy­ta­tO­rator

Po raz kolejny zapra­szamy do udziału w konkursie recy­ta­torsko-orator­skim. Głównym celem konkursu jest promo­wanie czytel­nictwa wśród młodzieży. Wierzymy, że poza kanonem lektur istnieje wiele książek, które odpo­wia­dają gustom młodych czytel­ników. Zdajemy sobie także sprawę z tego, że zachęta ze strony rówie­śników może być bardziej skuteczna, stąd utrzy­manie dwuele­men­towej formy prezen­tacji. Ideę konkursu najpeł­niej oddaje jego nazwa: RECYTATORATOR – Prze­czytaj to!

W roku 2020 propo­nu­jemy lite­ra­turę – zarówno polską jak i obcą – poświę­coną relacji czło­wiek-przy­roda. Teksty powinny doty­czyć stosunku czło­wieka do natury, jego relacji ze światem zwie­rząt, posza­no­wania przy­rody. Jak powie­dział George Gordon Noël Byron: „Sztuka, chwała i wolność prze­mi­jają, a przy­roda zawsze jest piękna”. Konkurs jest adre­so­wany do uczniów klas VIIVIII szkół podsta­wo­wych Bydgoszczy oraz powiatów bydgo­skiego, nakiel­skiego i cheł­miń­skiego.

Warunki uczest­nictwa:

Każdy uczestnik przy­go­to­wuje dwuele­men­tową prezen­tację:

 • prze­mó­wienie uzasad­nia­jące wybór recy­to­wa­nego frag­mentu – czas trwania do 2 min.
 • recy­tacja frag­mentu prozy – czas trwania 2 – 3 min.

Każdy uczestnik nagrywa swą prezen­tację w formie filmu (format MP4), a następnie prze­syła go wraz z kartą zgło­szenia do Pałacu Młodzieży na adres mailowy: dominik.​wierski@​palac.​bydgoszcz.​pl w terminie do 27 maja 2020.

Prezen­tacje zostaną ocenione przez jury. Wyniki zostaną ogło­szone do 10 czerwca. Występy laure­atów będą zamiesz­czone na Face­booku Pałacu Młodzieży. Laureaci otrzy­mają atrak­cyjne nagrody, które będą do odebrania w później­szym terminie.

Plakat i zgło­szenie

Konkurs lite­racko-plastyczny dla uczniów kl. 5 – 8

Konkurs lite­racko-plastyczny dla uczniów kl. 5 – 8

Konkurs „Jan Paweł II – największy z rodu Słowian“ z okazji Roku Jana Pawła II skie­ro­wany jest do uczniów klas 5 – 8 szkół podsta­wo­wych z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego.

Orga­ni­zator konkursu, Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy, oraz partner konkursu, Szkoła Podsta­wowa nr 19 im. Miko­łaja Koper­nika w Bydgoszczy, czekają na prace uczniów do 15 maja 2020 roku.

Patronat nad konkursem objęli: marszałek woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego, prezy­dent Bydgoszczy oraz kujawsko-pomorski kurator oświaty.

Szcze­góły konkursu zawarte są w Regu­la­minie.

regu­lamin konkursu Jan Pawel II

Konkurs „Turbo­lan­de­skunde“ dla uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych

Konkurs „Turbo­lan­de­skunde“ dla uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych

Do biblio­teki przy­byli uczest­nicy regio­nal­nego etapu Ogól­no­pol­skiego Konkursu „Turbo­lan­de­skunde – wędrówka po krajach niemiec­kiego obszaru języ­ko­wego”. Pytania VI edycji konkursu doty­czyły Szwaj­carii. Orga­ni­za­torem konkursu jest Polskie Stowa­rzy­szenie Nauczy­cieli Języka Niemiec­kiego, a odbywa się on pod patro­natem Między­na­ro­do­wego Stowa­rzy­szenia Nauczy­cieli Języka Niemiec­kiego (IDV) oraz przy wsparciu Goethe-Institut w Warszawie.

Do etapu regio­nal­nego zakwa­li­fi­ko­wały się drużyny z bydgo­skich Liceów Ogól­no­kształ­cą­cych nr 7, nr 21, nr 9, Zespołu Szkół Ekono­miczno-Admi­ni­stra­cyj­nych oraz Zespołu Szkół Budow­la­nych. Zawod­nicy stawili się w biblio­tece i przy­stą­pili do rywa­li­zacji o przej­ście do etapu ogól­no­pol­skiego.

Wyniki etapu regio­nal­nego:

 • I miejsce – zespół w skła­dzie: Miłosz Boro­wicz, Damian Siuda, Bartosz Zasowski z LO nr 7
 • II miejsce – zespół w skła­dzie: Patrycja Nowek, Patrycja Giersz, Paulina Wierska z ZSEA
 • III miejsce – zespół w skła­dzie: Maria Duks, Hubert Nowak, Damian Gabiński z ZSB

Trzeci etap odbę­dzie się 07 czerwca 2020 r. i będzie miał formę mini­pro­jektu. Uczest­nicy tego etapu konkursu będą mieli przy­kła­dowo za zadanie zorga­ni­zo­wanie wycieczki lub wystawy w wybrany rejon Szwaj­carii, bądź przed­sta­wienie jakiegoś ważnego wyda­rzenia doty­czą­cego tego kraju w formie prezen­tacji. Każda grupa wylo­suje jedno zadanie i będzie musiała w okre­ślonym przez orga­ni­za­tora czasie przy­go­tować do tego tematu prezen­tację ustną w języku niemieckim wraz z wizu­ali­zacją. Życzymy uczniom powo­dzenia!

Finał międzysz­kol­nego konkursu czytel­ni­czego „Reading builds know­ledge“

Finał międzysz­kol­nego konkursu czytel­ni­czego „Reading builds know­ledge“

Uczniowie klas 5 – 8 z Bydgoszczy i okolic biorący udział w konkursie wyka­zali się znajo­mo­ścią treści lektur: „The adven­tures of Tom Sawyer“ i „White Fang“ oraz życio­rysów autorów, a także zapre­zen­to­wali wybrany frag­ment tekstu z elemen­tami dialogu z podziałem na role. Celem konkursu było upowszech­nienie nawyku czytania w języku angiel­skim wśród uczniów szkół podsta­wo­wych oraz zwięk­szanie zasobu słow­nictwa i ogól­nego poziomu spraw­ności czytania w języku angiel­skim.

Pierwszy etap konkursu został prze­pro­wa­dzony w szko­łach na podstawie samo­dzielnie wybranej lektury na poziomie 2 (klasy V i VI) i 3 (klasy VIIVIII). Wzięło w nim udział kilka­na­ście placówek. Do finału, który odbył się 26 lutego w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy zakwa­li­fi­ko­wano po sześć drużyn w dwóch kate­go­riach wieko­wych.

Podczas obrad jury uczest­nicy spotkali się z uczniami z Inter­na­tional School of Bydgoszcz. Mieli okazję poroz­ma­wiać w języku angiel­skim z rówie­śni­kami z USA, Francji i Gruzji. W swobodnej rozmowie uczniowie dzie­lili się infor­ma­cjami o tym, jak wyglą­dają szkoły w ich krajach, czym się inte­re­sują, jakie są ich ulubione potrawy w Polsce (pierogi, placki ziem­nia­czane). Konwer­sacja umiliła czas ocze­ki­wania na wyniki konkursu, które przed­sta­wiają się nastę­pu­jąco:

Kate­goria kl. 5 – 6:

1 miejsce – drużyna SP im. M. Rejew­skiego w Białych Błotach w skła­dzie: Nina Patalas, Milena Szwarc, Kornelia Kalka, Tymo­teusz Czap­kowski
2 miejsce – drużyna SP im. M. Konop­nic­kiej w Nowej Wsi Wiel­kiej w skła­dzie: Natalia Pilat, Kajetan Małecki, Patryk Loks, Wiktor Truchan
3 miejsce – drużyna SP nr 46 w Bydgoszczy w skła­dzie: Wiktoria Jabł­kowska, Vanessa Oleksy, Marianna Blacer, Nicole Styga

Kate­goria kl. 7 – 8

1 miejsce – drużyna SP nr 5 w Świeciu w skła­dzie: Martyna Graczyk, Martyna Doma­chowska, Oliwier Mini­kowski
2 miejsce – drużyna SP nr 46 w Bydgoszczy w skła­dzie: Melania Semrau, Domi­nika Olszewska, Izabela Orwat, Gracjan Oleksy
3 miejsce – drużyna SP nr 66 w Bydgoszczy w skła­dzie: Szymon Trze­bu­niak, Antoni Makowski, Julia Piekarska, Marianna Kołdun.

Nagrody dla laure­atów woje­wódz­kiego konkursu plastycz­nego

Nagrody dla laure­atów woje­wódz­kiego konkursu plastycz­nego

W biblio­tece odbyła się uroczy­stość rozdania nagród i wręczenia dyplomów dla zwycięzców i wyróż­nio­nych w woje­wódzkim konkursie plastycznym „Mój ulubiony miś – bohater lite­racki”. Orga­ni­za­torem konkursu była Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy, a hono­rowy patronat objęli Marszałek Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego Piotr Całbecki, Prezy­dent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski i Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Bydgoszczy Marek Gralik.

Na konkurs wpły­nęło ponad 140 prac plastycz­nych z 19 placówek oświa­to­wych woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego. Uczniowie wyka­zali się dużą pomy­sło­wo­ścią, wyobraźnią i staran­no­ścią. Nagrody i wyróż­nienia przy­znano w dwóch kate­go­riach wieko­wych: dzieci przed­szkol­nych i uczniów klas I‑III.

Gościnnie wystąpił zespół wokalny z Bursy nr 2 w Bydgoszczy, który przy­go­tował prezen­tację piosenek filmo­wych o misiach i uświetnił naszą uroczy­stość. Konkurs podsu­mo­wała od strony mery­to­rycznej pani Anna Drejas z Zespołu Szkół Plastycz­nych w Bydgoszczy, która była człon­kiem komisji konkur­sowej.

Wszystkim uczest­nikom dzię­ku­jemy za udział, a laure­atom serdecznie gratu­lu­jemy.

Grażyna Ruta-Balińska, Joanna Grabowska-Jano­wiak

Wyniki woje­wódz­kiego konkursu plastycz­nego

Wyniki woje­wódz­kiego konkursu plastycz­nego

W siedzibie Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy rozstrzy­gnięto woje­wódzki konkurs plastyczny „Mój ulubiony miś – bohater lite­racki”.

Na konkurs napły­nęło ponad 140 prac z 19 placówek woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego. Komisja konkur­sowa w skła­dzie: dr hab. Ryszard Nowicki, prof. UKW w Bydgoszczy, Anna Drejas z Państwo­wego Zespołu Szkół Plastycz­nych w Bydgoszczy, Ewa Pronobis-Sosnowska, dyrektor Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej i Justyna Freli­chowska, nauczy­ciel biblio­te­karz, wybrała najlepsze prace, które oceniane były zgodnie z nastę­pu­ją­cymi kryte­riami:

 • ciekawa inter­pre­tacja propo­no­wanej tema­tyki,
 • zgod­ność pracy z tematem,
 • samo­dziel­ność i orygi­nal­ność pracy,
 • este­tyka wyko­nanej pracy.

Uroczy­stość rozdania nagród i wręczenia dyplomów odbę­dzie się 19 lutego 2020 roku o godzinie 17.00 w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy, ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4 (sala 210, II piętro).

Gratu­lu­jemy wszystkim laure­atom i serdecznie zapra­szamy nagro­dzo­nych oraz ich nauczy­cieli i rodziców na uroczy­stość wręczenia nagród i wyróż­nień. Bardzo prosimy o potwier­dzenie przy­bycia do 17 lutego 2020 roku, tele­fo­nicznie (52 340 01 40) lub mailowo (gromadzenie@​pbw.​bydgoszcz.​pl).

Laureaci

 • Kate­goria: przed­szkola
  I miejsce: Laura Chudzińska – Kato­lickie Niepu­bliczne Przed­szkole św.Jadwigi Królowej
  II miejsce: Milena Woźniak kl. „O” – Szkoła Podsta­wowa w Szubinie
  III miejsce: Gabriela Ćwikła – Przed­szkole Niepu­bliczne „Muminki”
  Wyróż­nienia:
  Mateusz Bednarek kl. „O” – Szkoła Podsta­wowa w Szubinie
  Łucja Kanarek – Przed­szkole Niepu­bliczne „Muminki”
  Hanna Zawi­szewska – Przed­szkole nr 11 w Bydgoszczy
  Emilia Mali­nowska kl. „O” – Szkoła Podsta­wowa w Szubinie
  Adam Kamiński – Kato­lickie Niepu­bliczne Przed­szkole św. Jadwigi Królowej
  Lena Jeż kl. „O” – Szkoła Podsta­wowa w Szubinie
  Jagoda Grzym­kowska – Przed­szkole Niepu­bliczne „Muminki”
  Alek­sander Wójcik – Przed­szkole Niepu­bliczne „Muminki”
  Hanna Deran­gowska kl. „O” – Szkoła Podsta­wowa w Szubinie
  Lena Obszyńska kl. „O” – Szkoła Podsta­wowa w Szubinie

 • Kate­goria: klasy I‑III
  I miejsce: Maria Sadowska – Szkoła Podsta­wowa nr 14 we Włocławku
  II miejsce: Paulina Sokal – Szkoła Podsta­wowa nr 2 w Koro­nowie
  III miejsce: Ange­lina Godziemska – Szkoła Podsta­wowa w Osielsku
  Wyróż­nienia :
  Nadia Macie­jewska – Szkoła Podsta­wowa nr 34 w Bydgoszczy
  Jerzy Jaworski – Szkoła Podsta­wowa nr 13 w Bydgoszczy
  Paulina Marchlewska – Szkoła Podsta­wowa nr 34 w Bydgoszczy
  Krzysztof Pepliński – Szkoła Podsta­wowa nr 13 w Bydgoszczy
  Maja Laskowska – Szkoła Podsta­wowa nr 13 w Bydgoszczy
  Alek­sandra Szade – Szkoła Podsta­wowa nr 14 we Włocławku
  Wero­nika Unton – Szkoła Podsta­wowa nr 32 w Bydgoszczy
  Jakub Karwowski – Szkoła Podsta­wowa nr 14 we Włocławku
  Bartek Stefa­niak – Szkoła Podsta­wowa nr 32 w Bydgoszczy
  Piotr Sztejka – Niepu­bliczna Szkoła Podsta­wowa w Anie­li­nach
  Emilia Jani­szewska – Szkoła Podsta­wowa nr 2 w Szubinie

Grażyna Ruta-Balińska – Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów

Podsu­mo­wanie woje­wódz­kiego konkursu dla uczniów szkół podsta­wo­wych

Podsu­mo­wanie woje­wódz­kiego konkursu dla uczniów szkół podsta­wo­wych

W biblio­tece odbyło się spotkanie podsu­mo­wu­jące konkurs „Serfu­jesz po sieci? Rób to z głową!“, na którym wręczono laure­atom atrak­cyjne nagrody i dyplomy. Konkurs był skie­ro­wany do uczniów klas VI-VIII szkół podsta­wo­wych z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego. Do rywa­li­zacji konkur­sowej przy­stą­piło 139 uczniów z 37 szkół w: Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Inowro­cławiu, Nakle nad Notecią, Sępólnie Krajeń­skim, Żninie, Koro­nowie, Skępem, Szubinie, Mycie­lewie, Borównie, Rozstrzę­bowie, Białych Błotach, Osielsku, Dobie­szewie i Wielkim Rych­nowie.

W pierw­szym etapie nale­żało odpo­wie­dzieć na 10 pytań, a w drugim – na 20. Łącznie można było zdobyć 60 punktów (18+42). Na spotkaniu uczest­nicy poznali wszystkie prawi­dłowe odpo­wiedzi na pytania konkur­sowe oraz szcze­góły doty­czące punk­to­wania pytań testo­wych otwar­tych i zamknię­tych jedno- i wielo­krot­nego wyboru.

Oto zwycięzcy konkursu:
I miejsce (52 p.) – Kacper Goliński z SP nr 36 w Bydgoszczy
II miejsce ex aequo (50 p.) – Janusz Wojcie­chowski z ZSP nr 1 we Włocławku i Jędrzej Witucki z SP nr 2 w Żninie
III miejsce ex aequo (49 p.) – Jan Szumo­talski z SP w Wielkim Rych­nowie, Julia Cabaj
SP nr 48 w Bydgoszczy i Tymo­teusz Opala z SP nr 4 w Bydgoszczy

Wyróż­nienia:
Krzysztof Michałek z SP w Osielsku
Alek­sandra Cabaj z SP nr 48 w Bydgoszczy
Jakub Bobiński z SP nr 5 w Toruniu
Jacek Obiała z SP nr 20 we Włocławku
Alek­sandra Kowalska z SP nr 8 w Inowro­cławiu
Jędrzej Wyczyński z SP nr 33 w Bydgoszczy
Jacek Wiliński z SP nr 22 we Włocławku
Bartosz Pawlak z SP w Rozstrzę­bowie
Miłosz Majewski z SP nr 33 w Bydgoszczy

Powia­towy konkurs czytel­niczy „Reading builds know­ledge”

Powia­towy konkurs czytel­niczy „Reading builds know­ledge”

W biblio­tece odbę­dzie się finał konkursu czytel­ni­czego z języka angiel­skiego dla uczniów klas 5 – 8. Zawod­nicy będą musieli wykazać się znajo­mo­ścią treści lektur: The adven­tures of Tom SawyerWhite Fang oraz życio­rysów autorów, a także zapre­zen­tują wybrany frag­ment tekstu z elemen­tami dialogu z podziałem na role. Podczas prezen­tacji, która nie może prze­kro­czyć 3 minut, uczniowie mogą użyć rekwi­zytów.

Orga­ni­za­torem konkursu, któremu towa­rzyszy motto „Once you learn to read, you will be forever free” (Frede­rick Douglass), jest Szkoła Podsta­wowa im. Marii Konop­nic­kiej w Nowej Wsi Wiel­kiej. Biblio­teka, partner konkursu, zapewnia dostęp do lektur i zaprasza na rozgrywkę fina­łową 26 lutego 2020 r. o godz. 11:00, która odbę­dzie się w siedzibie biblio­teki przy ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4. Termin zgło­szenia uczest­ników upływa 28.01.2020 r.

Regu­lamin konkursu

Mój ulubiony miś – bohater lite­racki

Mój ulubiony miś – bohater lite­racki

Dzia­ła­jąca w biblio­tece Dzie­cięca Akademia Czytania Bajek zaprasza dzieci przed­szkolne i uczniów klas I – III szkół podsta­wo­wych z woje­wództwa kujawsko – pomor­skiego do udziału w czytel­ni­czym konkursie plastycznym „Mój ulubiony miś – bohater lite­racki“.

Konkurs został objęty hono­ro­wymi patro­na­tami :

Marszałka Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego Piotra Całbec­kiego
Prezy­denta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego
Kujawsko-Pomor­skiego Kura­tora Oświaty w Bydgoszczy Marka Gralika

Prace należy nade­słać lub osobi­ście dostar­czyć do dnia 22 stycznia 2020 roku na adres biblio­teki.

Szcze­gó­łowe zasady konkursu opisane są w regu­la­minie. Do każdej pracy musi być dołą­czony formu­larz zgło­sze­niowy oraz zgoda rodziców/opiekunów. Doku­menty te znaj­dują się w załącz­ni­kach do regu­la­minu nr 1nr 2.

Zapro­szenie na uroczyste podsu­mo­wanie konkursu

Zapro­szenie na uroczyste podsu­mo­wanie konkursu

Orga­ni­za­torzy zapra­szają laure­atów konkursu „Serfu­jesz po sieci? Rób to z głową!“ wraz z opie­ku­nami na spotkanie podsu­mo­wu­jące konkurs. Wręczenie atrak­cyj­nych nagród i dyplomów nastąpi 16 stycznia 2020 roku o godzinie 13.30 w sali 210 przy ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4.

Do rywa­li­zacji konkur­sowej przy­stą­piło 139 uczniów z 37 szkół z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego w: Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Inowro­cławiu, Nakle nad Notecią, Sępólnie Krajeń­skim, Żninie, Koro­nowie, Skępem, Szubinie, Mycie­lewie, Borównie, Rozstrzę­bowie, Białych Błotach, Osielsku, Dobie­szewie i Wielkim Rych­nowie.

W pierw­szym etapie nale­żało odpo­wie­dzieć na 10 pytań, a w drugim – na 20. Łącznie można było zdobyć 60 punktów (18+42). Oto zwycięzcy:

I miejsce (52 p.) – Kacper Goliński z SP nr 36 w Bydgoszczy
II miejsce ex aequo (50 p.) – Janusz Wojcie­chowski z ZSP nr 1 we Włocławku i Jędrzej Witucki z SP nr 2 w Żninie
III miejsce ex aequo (49 p.) – Jan Szumo­talski z SP w Wielkim Rych­nowie, Julia Cabaj z SP nr 48 w Bydgoszczy i Tymo­teusz Opala z SP nr 4 w Bydgoszczy

Wyróż­nienia:

Krzysztof Michałek z SP w Osielsku
Alek­sandra Cabaj z SP nr 48 w Bydgoszczy
Jakub Bobiński z SP nr 5 w Toruniu
Jacek Obiała z SP nr 20 we Włocławku
Alek­sandra Kowalska z SP nr 8 w Inowro­cławiu
Jędrzej Wyczyński z SP nr 33 w Bydgoszczy
Jacek Wiliński z SP nr 22 we Włocławku
Bartosz Pawlak z SP w Rozstrzę­bowie
Miłosz Majewski z SP nr 33 w Bydgoszczy

Gratu­lu­jemy i liczymy na to, że spotkamy się wkrótce w biblio­tece!

Woje­wódzki konkurs inter­ne­towy

Woje­wódzki konkurs inter­ne­towy

Biblio­teka ogłasza konkurs pt. „Serfu­jesz po sieci? Rób to z głową!“ skie­ro­wany do uczniów klas VI-VIII szkół podsta­wo­wych z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego. Na laure­atów czekają atrak­cyjne nagrody! Zasady konkursu, terminy oraz dodat­kowe infor­macje zawiera regu­laminzałącznik do regu­la­minu.

Uważasz, że Internet to Twoje natu­ralne środo­wisko, po którym poru­szasz się swobodnie i bezpiecznie? Sprawdź swoją wiedzę rozwią­zując inter­ne­towy test. Rozpocznij rywa­li­zację!

Do konkursu można przy­stąpić w dowolnym momencie, ale trzeba prze­słać odpo­wiedzi testowe pierw­szego i drugiego etapu najpóź­niej 7 grudnia do północy.

Plakat do pobrania w formacie pdf

Podsu­mo­wanie konkursu plastyczno-lite­rac­kiego

Podsu­mo­wanie konkursu plastyczno-lite­rac­kiego

Nagrody, dyplomy i podzię­ko­wania zostały prze­ka­zane uczest­nikom konkursu zorga­ni­zo­wa­nego przez Kujawsko-Pomor­skie Centrum Dzie­dzictwa Oświaty z okazji jubi­le­uszu PBW w Bydgoszczy. Do laure­atów i wyróż­nio­nych uczniów trafiło kilka­dzie­siąt gier, które pozwolą spędzić wolny czas przy­jemnie i poży­tecznie. Prace konkur­sowe można oglądać w siedzibie biblio­teki do końca listo­pada.