Uro­czy­stość wrę­czenia nagród

Uro­czy­stość wrę­czenia nagród

Na początku lutego Biblio­teka ogło­siła woje­wódzki konkurs dla mło­dzieży na plakat pro­mu­jący Rok Sta­ni­sława Moniuszki. Hono­rowy patronat nad kon­kursem objęli mar­szałek woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego oraz kurator oświaty w Byd­goszczy. Wpły­nęło 95 prac z regionu. Komisja kon­kur­sowa 21 marca 2019 r. przy­znała 3 nagrody (I-III miejsce) oraz 10 wyróż­nień. Dyrektor Biblio­teki doce­niając pracę i zaan­ga­żo­wanie uczest­ników kon­kursu przy­znał dodat­kowo 9 wyróż­nień spe­cjal­nych. Dzisiaj w sie­dzibie Biblio­teki odbyło się uro­czyste wrę­czenie nagród, połą­czone z kon­certem mło­dzieży z Pań­stwo­wego Zespołu Szkół Muzycz­nych w Byd­goszczy. Uzdol­nieni uczniowie zapre­zen­to­wali pieśni Sta­ni­sława Moniuszki, szla­giery przed­wo­jenne i pio­senki z Kaba­retu Star­szych Panów.

Fun­da­to­rami nagród byli: Woje­wództwo Kujawsko-Pomor­skie, Opera Nova, Fil­har­monia Pomorska, koor­dy­nator regio­nalny do spraw obchodów 200. rocz­nicy, dyrektor PBW w Byd­goszczy oraz Cukiernia Złoty Lis. Na uro­czy­stość przy­było 17 nagro­dzo­nych i wyróż­nio­nych uczniów. Towa­rzy­szyli im opie­ku­nowie, nauczy­ciele i rodzice. Każdy uczestnik otrzymał pamiąt­kowy dyplom za udział w kon­kursie. Uro­czy­stości towa­rzy­szyła wystawa ze zbiorów PBW w Byd­goszczy Sta­ni­sław Moniuszko – kom­po­zytor „wędru­jący po pol­skich zie­miach, natchniony duchem pol­skich pieśni ludo­wych” .

Woje­wódzki finał Wiel­kiej Ligi Czy­tel­ników

Woje­wódzki finał Wiel­kiej Ligi Czy­tel­ników

Zwy­cię­skie drużyny etapu powia­to­wego stanęły do rywa­li­zacji o tytuł Mistrza Woje­wództwa Wiel­kiej Ligi Czy­tel­ników. Zma­gania kon­kur­sowe roz­po­częły się o godz. 10.30 w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej. Dzieci i mło­dzież zmie­rzyli się z testami doty­czą­cymi treści nastę­pu­ją­cych książek:
kl. 1 – 4: Petro­nela z Jabło­nio­wego Sadu: Czary mary – Sabine Städing
kl. 5 – 8: Łukasz i kostur cza­row­nicy – Piotr Paty­kie­wicz.

Do etapu przy­stą­piło 47 osób (9 drużyn w kate­gorii klas 1 – 4 oraz 8 drużyn w kate­gorii klas 5 – 8).
Po kon­kursie chętni uczest­nicy z rodzi­cami i opie­ku­nami wzięli udział w pre­lekcji Jolanty Niwiń­skiej, ini­cja­torki i reali­za­torki pro­jektów popu­la­ry­zu­ją­cych czy­tel­nictwo, która opo­wia­dała o swoich czy­tel­ni­czych wypra­wach i naj­now­szej książce.

Szkoły i pla­cówki z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego, które brały udział w eli­mi­na­cjach kon­kur­so­wych:
klasy 1 – 4
Gminna Biblio­teka Publiczna w Dąbrowie Cheł­miń­skiej
Kato­licka Szkoła Pod­sta­wowa im. bł. ks. Wła­dy­sława Dem­skiego w Ino­wro­cławiu
Miejska Biblio­teka Publiczna w Mogilnie Oddział dla Dzieci
Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 im. Marii Konop­nic­kiej w Mogilnie
Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 w Brod­nicy
Szkoła Pod­sta­wowa nr 16 im. płk. Zbi­gniewa Mako­wiec­kiego w Gru­dziądzu
Szkoła Pod­sta­wowa im. Anieli hr. Potu­lic­kiej w Woj­nowie
Szkoła Pod­sta­wowa nr 24 w Toruniu
Zespół Szkolno-Przed­szkolny nr 1 Szkoła Pod­sta­wowa nr 20 we Wło­cławku
Zespół Szkolno-Przed­szkolny nr 2 Szkoła Pod­sta­wowa nr 3 w Rypinie
klasy 5 – 8
Kato­licka Szkoła Pod­sta­wowa im. bł. ks. Wła­dy­sława Dem­skiego w Ino­wro­cławiu
Miejska Biblio­teka Publiczna w Mogilnie Oddział dla Dzieci
Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 im. Marii Konop­nic­kiej w Mogilnie
Szkoła Pod­sta­wowa im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach
Szkoła Pod­sta­wowa nr 8 w Toruniu
Szkoła Pod­sta­wowa nr 16 im. płk. Zbi­gniewa Mako­wiec­kiego w Gru­dziądzu
Szkoła Pod­sta­wowa nr 23 we Wło­cławku
Szkoła Pod­sta­wowa w Osielsku
Zespół Szkolno-Przed­szkolny nr 1 w Rypinie
W kate­gorii klas 5 – 8 zwy­cię­żyła drużyna ze Szkoły Pod­sta­wowej w Osielsku, nato­miast w kate­gorii klas 1 – 4 odbę­dzie się dogrywka dwóch drużyn: z Gminnej Biblio­teki Publicznej z Dąbrowy Cheł­miń­skiej oraz Kato­lic­kiej Szkoły Pod­sta­wowej im. bł. ks. Wła­dy­sława Dem­skiego z Ino­wro­cławia.

Wszystkim uczniom, uczest­ni­czącym w etapie woje­wódzkim Wiel­kiej Ligi Czy­tel­ników, ser­decznie gra­tu­lu­jemy!

KUJAWSKO-POMOR­SKIE­_WO­JE­WODZ­KI­_WY­NIKI

Wyniki (pobierz plik pdf)

Beata Cie­ślińska
Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych PBW w Byd­goszczy

Wyniki kon­kursu na plakat pro­mu­jący Rok Sta­ni­sława Moniuszki

Wyniki kon­kursu na plakat pro­mu­jący Rok Sta­ni­sława Moniuszki

Na konkurs wpły­nęło 95 prac z 16 szkół. Komisja kon­kur­sowa w skła­dzie: prof. UKW dr hab. Ryszard Nowicki (Uni­wer­sytet Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy), prof. AM dr hab. Alek­sandra Kłaput-Wiśniewska (Aka­demia Muzyczna im. Feliksa Nowo­wiej­skiego w Byd­goszczy), Anna Drejas (Zespół Szkół Pla­stycz­nych im. Leona Wyczół­kow­skiego w Byd­goszczy), Ewa Pro­nobis-Sosnowska (Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. M. Rejew­skiego w Byd­goszczy) podjęła decyzję o przy­znaniu I, II, III miejsca oraz 10 wyróż­nień.

Oto lau­reaci kon­kursu:
Maja Chu­dzyńska – I nagroda (Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 im. dra Kazi­mierza Kara­sie­wicza w Tucholi),
Paulina Mal­czewska – II nagroda (Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 im. K. Maku­szyń­skiego w Więc­borku),
Janka Viegas-Janicka – III nagroda (Pań­stwowy Zespół Szkół Muzycz­nych im. A. Rubin­steina w Byd­goszczy).

Wyróż­nienia Komisji (w kolej­ności alfa­be­tycznej):
1. Feder Wero­nika – Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 im. K. Maku­szyń­skiego w Więc­borku
2. Grzymska Lidia – Pań­stwowy Zespół Szkół Muzycz­nych im. A. Rubin­steina w Byd­goszczy
3. Gwiazda Marta – Szkoła Pod­sta­wowa nr 32 im F. Kaji w Byd­goszczy
4. Kucharska Wero­nika – Szkoła Pod­sta­wowa nr 32 im. F. Kaji w Byd­goszczy
5. Kurek Mateusz– Szkoła Pod­sta­wowa nr 66 im. Misji Poko­jo­wych ONZ z Oddzia­łami Spor­to­wymi w Byd­goszczy
6. Nowak Anna – Szkoła Pod­sta­wowa nr 58 im. I. Sen­dle­rowej w Byd­goszczy
7. Piątek Maja – Szkoła Pod­sta­wowa im. J. Verne’a w Białych Błotach
8. Sawicka Wik­toria – Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 im. dra Kazi­mierza Kara­sie­wicza w Tucholi
9. Woźniak Agata – Pań­stwowy Zespół Szkół Muzycz­nych im. A. Rubin­steina w Byd­goszczy
10. Zalewska Izabela – Szkoła Pod­sta­wowa nr 46 im. Unii Euro­pej­skiej w Byd­goszczy.

Wyróż­nienia Dyrek­tora Biblio­teki (w kolej­ności alfa­be­tycznej):
1. Brzycka Julia – Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 im. Jana Pawła II w Koro­nowie
2. Kali­nowski Michał – Zespół Szkół nr 19 im. Synów Pułków w Byd­goszczy
3. Kwas Natalia – Zespół Szkół w Górznie
4. Ławicka Aniela – Zespół Szkół Nr 33 w Byd­goszczy
5. Nowicka Kinga – Szkoła Pod­sta­wowa nr 1 w Sępólnie Kra­jeń­skim
6. Przy­bylska Wero­nika – Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 im. W. Bro­niew­skiego w Szu­binie
7. Szul­czewska Oliwia – Zespół Szkół Nr 33 w Byd­goszczy
8. Wło­darska Natalia – Publiczna Szkoła Pod­sta­wowa im. J. Kaspro­wicza w Piotr­kowie Kujaw­skim
9. Zaj­dle­wicz Oliwia – Zespół Szkół w Łabi­szynie.

Lau­re­atom ser­decznie gra­tu­lu­jemy, a wszystkim uczest­nikom kon­kursu bardzo dzię­ku­jemy! Uro­czy­stość wrę­czenia nagród odbę­dzie się w sie­dzibie biblio­teki 4 kwietnia 2019 r. o godz.11.00 i połą­czona będzie z kon­certem muzyki Sta­ni­sława Moniuszki.

Mój bajkowy przy­ja­ciel – konkurs pla­styczny dla dzieci

Mój bajkowy przy­ja­ciel – konkurs pla­styczny dla dzieci

Zapra­szamy uczniów klas I – III szkół pod­sta­wo­wych z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego do udziału w kon­kursie pla­stycznym pt. „Mój bajkowy przy­ja­ciel“. Prace wyko­nane dowolną tech­niką należy dostar­czyć do Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy do 30 kwietnia br. Na zwy­cięzców czekają nagrody, m.in. podwójne zapro­szenia na przed­sta­wienie teatralne dla dzieci będące w reper­tu­arze Teatru Pol­skiego w Byd­goszczy.

Do pobrania:
Regu­lamin kon­kursu
For­mu­larz zgło­sze­niowy
Zgoda rodziców/opiekunów praw­nych

Finał woje­wódzki Wiel­kiej Ligi Czy­tel­ników

Finał woje­wódzki Wiel­kiej Ligi Czy­tel­ników

Zwy­cię­skie drużyny dru­giego etapu (powia­to­wego) staną do rywa­li­zacji o tytuł Mistrza Woje­wództwa. We czwartek (28.03.2019 r.) zmierzą się oni z testami doty­czą­cymi treści:
kl. 1 – 4: Sabine Stading: Petro­nela z Jabło­nio­wego Sadu: Czary mary; wyd. Esteri
kl. 5 – 8: Piotr Paty­kie­wicz: Łukasz i kostur cza­row­nicy; wyd. BIS (wydanie I lub II).

Zma­gania kon­kur­sowe roz­poczną się o godz. 10.30 w sali 210.

Uczest­nicy to naj­lepsi z naj­lep­szych, znają lektury prak­tycznie na pamięć. Nie umyka im żaden szczegół, wątek, nazwa. Często o wygranej decy­duje zale­dwie kilka punktów. Dlatego też gra­tu­lu­jemy wszystkim bio­rącym udział w tego­rocznej edycji. Wiemy jak ogromną ilość pracy i zaan­ga­żo­wania wkła­dają w przy­go­to­wania do kon­kursu. Dla nas wszyscy są zwy­cięz­cami, ponieważ sięgają po książki i wyru­szają razem z ich boha­te­rami w nie­sa­mo­wite przy­gody.

Konkurs „Tur­bo­lan­de­skunde – Öster­reich“

Konkurs „Tur­bo­lan­de­skunde – Öster­reich“

W Biblio­tece odbyła się 5. edycja kon­kursu „Tur­bo­lan­de­skunde – wędrówka po krajach nie­miec­kiego obszaru języ­ko­wego“, zor­ga­ni­zo­wa­nego przez Sto­wa­rzy­szenie Nauczy­cieli Języka Nie­miec­kiego we współ­pracy z Peda­go­giczną Biblio­teką Woje­wódzką w Byd­goszczy. Tematem prze­wodnim tego­rocznej edycji była Austria. Udział wzięły cztery zespoły z Byd­goszczy i Mogilna. Rywa­li­zacja była duża, o pierwsze miejsce wal­czyły w dogrywce dwa zespoły. Osta­teczna kla­sy­fi­kacja przed­stawia się nastę­pu­jąco:

 • 1 miejsce – Liceum Ogól­no­kształ­cące nr 4 w Byd­goszczy
 • 2 miejsce – Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych w Mogilnie
 • 3 miejsce – Liceum Ogól­no­kształ­cące nr 9 z oddzia­łami dwu­ję­zycz­nymi w Byd­goszczy
 • 4 miejsce – Zespół Szkół Budow­la­nych w Byd­goszczy.

Gra­tu­lu­jemy wszystkim uczniom!

Alina Mel­nicka-Zygmunt
Kata­rzyna Kru­kowska-Cyra­no­wicz

Finał etapu powia­to­wego Wiel­kiej Ligi Czy­tel­ników

Finał etapu powia­to­wego Wiel­kiej Ligi Czy­tel­ników

Dziś odbył się w progach naszej Biblio­teki finał etapu powia­to­wego Wiel­kiej Ligi Czy­tel­ników. Konkurs prze­zna­czony dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych polega na gru­powej pracy nad roz­wią­za­niem testu. Zadanie jest nie­łatwe – uczest­nicy muszą odpo­wie­dzieć na 130 pytań zwią­za­nych z treścią książki wybranej przez liderów sto­wa­rzy­szenia „Wielka Liga“. W tym roku czy­tel­nicy z klas I-IV wyka­zy­wali się zna­jo­mo­ścią „Nie­zwy­kłych przygód dzie­sięciu skar­petek“ Justyny Bed­narek, a uczniom star­szych klas przy­padł w udziale „Pan Samo­cho­dzik i Nie­sa­mo­wity Dwór“. W zma­ga­niach wzięło udział osiem trzy­oso­bo­wych grup uczniów ze szkół z terenu powiatu byd­go­skiego. Do etapu woje­wódz­kiego, który rozegra się również w naszych progach 28 marca br., zakwa­li­fi­kuje się tylko jedna drużyna.

Anna Krasz­kie­wicz

Woje­wódzki konkurs pla­styczny dla mło­dzieży na plakat pro­mu­jący Rok Sta­ni­sława Moniuszki

Woje­wódzki konkurs pla­styczny dla mło­dzieży na plakat pro­mu­jący Rok Sta­ni­sława Moniuszki

Sta­ni­sław Moniuszko – mistrz dźwięków, który «sam toczy się do serca»”

Uczest­ni­kami kon­kursu mogą być uczniowie VIIVIII klas szkół pod­sta­wo­wych, klasy III gim­na­zjów oraz mło­dzież klas I-III szkół ponad­pod­sta­wo­wych z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego. Prace wyko­nane dowolną tech­niką pla­styczną w for­macie A4 lub A3 należy nade­słać lub dostar­czyć oso­bi­ście do dnia 15.03.2019 roku na adres orga­ni­za­tora – Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy.

Zasady, warunki udziału oraz szcze­gó­łowe infor­macje doty­czące kon­kursu znaj­dują się w Regu­la­minie.

Załącz­niki do Regu­la­minu: for­mu­larz zgło­sze­niowy oraz zgoda rodziców/opiekunów

Plakat do wydruku

Mię­dzysz­kolny Konkurs Wiedzy i Kre­atyw­ności

Mię­dzysz­kolny Konkurs Wiedzy i Kre­atyw­ności

Zapra­szamy uczniów klas 4 – 8 z powiatu byd­go­skiego do wzięcia udziału w kon­kursie „Łowcy super­głów, czyli… co ma jabłko do Newtona?“. Należy wybrać ciekawą, intry­gu­jącą postać ze świata nauki i przy­go­tować twórczą pre­zen­tację jej życia i dokonań w dowolnej formie, np.: komiksu rysun­ko­wego w formie ksią­żeczki, komiksu zło­żo­nego z autor­skich zdjęć, ani­macji, filmu fabu­lar­nego. Zgło­szenia przyj­mo­wane będą pocztą elek­tro­niczną – lewalskaewa@​gmail.​com. Prace należy dostar­czyć do 15 marca 2019 r. 

Szcze­gó­łowe infor­macje o kon­kursie dostępne są w Regu­la­minie. Uczest­nicy zobo­wią­zani są do dostar­czenia pod­pi­sa­nego oświad­czenia zawar­tego w Załącz­niku do Regu­la­minu.

Orga­ni­za­torzy:
Szkoła Pod­sta­wowa nr 31 z Oddzia­łami Spor­to­wymi i Mistrzo­stwa Spor­to­wego w Byd­goszczy
Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy

Uro­czy­stość wrę­czenia nagród

Uro­czy­stość wrę­czenia nagród

W Biblio­tece odbyła się uro­czy­stość wrę­czenia nagród lau­re­atom kon­kursu „Wybrała(e)m, przeczytała(e)m, polecam, czyli gawęda o jednej książce“. Konkurs był adre­so­wany do uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego. Zapro­szenie na spo­tkanie przy­jęli nie tylko nagro­dzeni uczniowie z rodzi­cami, ale również nauczy­ciele, przy­go­to­wu­jący ich do kon­kursu.

Zada­niem uczniów było nagranie filmu, który pre­zen­tował metodą book­tal­kingu książkę wybraną przez uczest­nika spośród publi­kacji zaku­pio­nych przez Peda­go­giczną Biblio­tekę Woje­wódzką w Byd­goszczy w ramach Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa. Wypo­wiedź nie mogła prze­kro­czyć 7 minut.

Oce­niając dostar­czone prace komisja kon­kur­sowa wzięła pod uwagę nastę­pu­jące kry­teria:

 • wybór książki,
 • zgod­ność pre­zen­tacji z zasa­dami book­tal­kingu,
 • pomysł, kre­atyw­ność, eks­presję,
 • popraw­ność języ­kową,
 • ory­gi­nal­ność pre­zen­tacji.

Lau­reaci kon­kursu:

I miejsce:
Agnieszka Leman­to­wicz
– I Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Cypriana Kamila Norwida w Byd­goszczy

II miejsce ex aequo:
Łukasz Baliński 
– Zespół Szkół Elek­tro­nicz­nych im. Wojska Pol­skiego w Byd­goszczy
Klau­diusz Weber – Zespół Szkół Che­micz­nych im. Igna­cego Łuka­sie­wicza w Byd­goszczy

III miejsce ex aequo:
Wero­nika Bodnar
– Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Sta­ni­sława Wyspiań­skiego w Szu­binie
Matylda Koło­myjec – Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr 6 w Byd­goszczy

Wyróż­nienia przy­znano nastę­pu­jącym osobom:

 • Natalia Gac­kowska – Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr 6 w Byd­goszczy
 • Zuzanna Gołę­biewska – Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr 6 w Byd­goszczy
 • Jakub Holweg – Zespół Szkół Che­micz­nych im. Igna­cego Łuka­sie­wicza w Byd­goszczy
 • Martyna Jarych – Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr 6 w Byd­goszczy
 • Micha­lina Kochańska – I Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Cypriana Kamila Norwida w Byd­goszczy
 • Wik­toria Nowa­kowska – Zespół Szkół Che­micz­nych im. Igna­cego Łuka­sie­wicza w Byd­goszczy
 • Maria Szmyt – I Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Cypriana Kamila Norwida w Byd­goszczy
 • Julia Zygowska – I Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Cypriana Kamila Norwida w Byd­goszczy

Przy­znano także Nagrodę Dyrek­tora Biblio­teki, którą otrzymał Nikodem Macie­jewski.

Patronat na kon­kursem objął Mar­szałek Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego Piotr Cał­becki, Kurator Oświaty Marek Gralik oraz Pre­zy­dent Miasta Byd­goszczy Rafał Bruski. Patronat medialny nad kon­kursem spra­wo­wało Polskie Radio PiK.

Lau­reaci kon­kursu „Wybrała(e)m, przeczytała(e)m, polecam…“

Lau­reaci kon­kursu „Wybrała(e)m, przeczytała(e)m, polecam…“

Komisja kon­kur­sowa na posie­dzeniu zamkniętym w dniu 10 grudnia 2018 r. oceniła prace kon­kur­sowe. Wybrano nastę­pu­ją­cych lau­re­atów:
I. Agnieszka Leman­to­wicz – I Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Cypriana Kamila Norwida w Byd­goszczy
II. Łukasz Baliński – Zespół Szkół Elek­tro­nicz­nych im. Wojska Pol­skiego w Byd­goszczy
Klau­diusz Weber – Zespół Szkół Che­micz­nych im. Igna­cego Łuka­sie­wicza w Byd­goszczy
III. Wero­nika Bodnar – Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Sta­ni­sława Wyspiań­skiego w Szu­binie
Matylda Koło­myjec – Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr 6 w Byd­goszczy

Wyróż­nienia:

 • Natalia Gac­kowska – Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr 6 w Byd­goszczy
 • Zuzanna Gołę­biewska – Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr 6 w Byd­goszczy
 • Jakub Holweg – Zespół Szkół Che­micz­nych im. Igna­cego Łuka­sie­wicza w Byd­goszczy
 • Martyna Jarych – Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr 6 w Byd­goszczy
 • Micha­lina Kochańska – I Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Cypriana Kamila Norwida w Byd­goszczy
 • Wik­toria Nowa­kowska – Zespół Szkół Che­micz­nych im. Igna­cego Łuka­sie­wicza w Byd­goszczy
 • Maria Szmyt – I Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Cypriana Kamila Norwida w Byd­goszczy
 • Julia Zygowska – I Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Cypriana Kamila Norwida w Byd­goszczy

Nagroda Spe­cjalna Dyrek­tora Biblio­teki: Nikodem Macie­jewski

Zapra­szamy uczniów, nauczy­cieli i rodziców na uro­czy­stość wrę­czenia nagród, która odbę­dzie się 20.12.2018 r. w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy (godz. 14.00, sala nr 210).

SER­DECZNIE GRA­TU­LU­JEMY UCZNIOM NAGRO­DZONYMKON­KURSIE!

Konkurs Pięk­nego Czy­tania

Konkurs Pięk­nego Czy­tania

W auli I Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego im. Sta­ni­sława Wyspiań­skiego w Szu­binie odbył się mię­dzysz­kolny Konkurs Pięk­nego Czy­tania zor­ga­ni­zo­wany przez Peda­go­giczną Biblio­tekę Woje­wódzką im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy. Konkurs pro­mował nowe zbiory biblio­teki zaku­pione z Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa.

W rywa­li­zacji uczest­ni­czyło 35 uczniów ze szkół gminy Szubin i Kcynia podzie­lo­nych na trzy kate­gorie wiekowe: klasy I-III, IV-VII oraz klasy gim­na­zjalne. Jury w skła­dzie: Beata Kaź­mier­czak (LO w Szu­binie), Sylwia Bałuk (ZSP w Szu­binie) i Agnieszka Gąsio­rowska (PBW w Byd­goszczy) oce­niało płyn­ność i bez­błęd­ność czy­tania, wyra­zi­stość, dykcję i środki arty­stycz­nego wyrazu. Przy­znano 3 nagrody główne oraz wyróż­nienia w każdej kate­gorii wie­kowej:
Klasy I- III
I miejsce – Alan Hak (SP w Mycie­lewie) – frag­ment tekstu z książki “Basia i tablet” Zofii Sta­nec­kiej
II miejsce – Adrianna Wolna (SP w Kró­li­kowie) – frag­ment tekstu z książki “Wielka księga uczuć” Grze­gorza Kas­depke
III miejsce – Mikołaj Suł­kowski (SP w Kró­li­kowie) – frag­ment tekstu z książki “Wielka księga uczuć” Grze­gorza Kas­depke
Wyróż­nienia: Maria Cichońska (SP w Kró­li­kowie) – frag­ment z książki “Nela mała repor­terka” oraz Szymon Klimek (SP w Ryna­rzewie) – frag­ment tekstu z książki “Basia i tablet” Zofii Sta­nec­kiej
Klasy IV-VIII
I miejsce – Zuzanna Urba­niak (SP w Dzie­wie­rzewie) – frag­ment tekstu z książki “Ciotka Zgry­zotka” Mał­go­rzaty Musie­ro­wicz
II miejsce – Estera Kijewska (SP w Kró­li­kowie) – frag­ment tekstu z książki “Panna Foch” Barbary Kosmow­skiej
III miejsce – Martyna Wil­czyńska (SP w Dzie­wie­rzewie) – frag­ment tekstu z książki “Panna Foch” Barbary Kosmow­skiej
Wyróż­nienia: Piotr Wekwerth (SP w Dzie­wie­rzewie) – frag­ment tekstu z książki “Jasne dni, ciemne dni” Kata­rzyny Ryrych oraz Jagoda Kątnik (SP w Dzie­wie­rzewie) – frag­ment tekstu z książki “Panna Foch” Barbary Kosmow­skiej
Gim­na­zjum
I miejsce – Marika Piecuch (Gim­na­zjum przy SP nr 1 w Szu­binie)- frag­ment tekstu z książki “Mira­belka” Ceza­rego Hara­si­mo­wicza
II miejsce – Zuzanna Trze­bia­towska (Gim­na­zjum przy SP w Mycie­lewie) – frag­ment tekstu z książki “Czacha się buntuje” Joanny Jagiełło
III miejsce – Sandra Stupek (Gim­na­zjum przy SP w Mycie­lewie) – frag­ment tekstu z książki “Tajem­nica klej­notu Nefer­titi” Agnieszki Stel­ma­szyk

Ser­deczne podzię­ko­wania dla wszyst­kich nauczy­cieli przy­go­to­wu­ją­cych uczniów do Kon­kursu Pięk­nego Czy­tania oraz dyrektor Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego w Szu­binie – Elż­biety Kło­sow­skiej-Hil­scher za udo­stęp­nienie auli oraz pomoc orga­ni­za­cyjną. Nagro­dzonym uczniom ser­decznie gra­tu­lu­jemy!

Joanna Guzińska, Agnieszka Gąsio­rowska

Uro­czy­stość wrę­czenia nagród w kon­kursie „Czytam i maluję z Nelą”

Uro­czy­stość wrę­czenia nagród w kon­kursie „Czytam i maluję z Nelą”

W Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy 15 listo­pada br. odbyła się uro­czy­stość roz­dania nagród i wrę­czenia dyplomów dla zwy­cięzców i wyróż­nio­nych w Czy­tel­ni­czym Kon­kursie Pla­stycznym „Czytam i maluję z Nelą” dla uczniów klas I-III szkół pod­sta­wo­wych. Orga­ni­za­torem kon­kursu była Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy, a hono­rowy patronat nad kon­kursem objął Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik. Biblio­teka otrzy­mała środki z Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa, które umoż­li­wiły zaku­pienie bogatej kolekcji książek dla dzieci i mło­dzieży. Zbiory wzbo­ga­ciły się między innymi o cykl książek „Nela – mała repor­terka”. Konkurs był jedną z form pro­mocji tego księ­go­zbioru.

Na konkurs wpły­nęło 77 prac pla­stycz­nych z 10 pla­cówek oświa­to­wych. Uczniowie wyka­zali się dużą pomy­sło­wo­ścią, wyobraźnią i sta­ran­no­ścią. Przy­znano trzy rów­no­rzędne pierwsze miejsca, miejsce drugie, miejsce trzecie oraz jede­na­ście wyróż­nień. Nagrody i wyróż­nienia dla dzieci oraz podzię­ko­wania dla nauczy­cieli wrę­czała dyrektor PBW Ewa Pro­nobis-Sosnowska oraz człon­kowie Komisji Kon­kur­sowej – prof. Ryszard Nowicki z Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego i Justyna Fre­li­chowska – nauczy­ciel biblio­te­karz z PBW. Gościem spe­cjalnym uro­czy­stości była Monika Rzońca – nauczy­ciel biblio­te­karz ze Szkoły Pod­sta­wowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach, która jest pasjo­natką podróży i od wielu lat zwiedza różne zakątki świata. Pani Monika zapre­zen­to­wała wspa­niałe zdjęcia i bardzo cie­kawie opo­wie­działa o swoich przy­go­dach. Wszyscy byli pod dużym wra­że­niem foto­grafii i wspo­mnień pani Moniki, które z pew­no­ścią zachęcą dzieci do roz­wi­jania swoich pasji i zain­te­re­sowań.

Wszystkim uczest­nikom dzię­ku­jemy za udział, a lau­re­atom ser­decznie gra­tu­lu­jemy.

Izabela Kamasz
Grażyna Ruta-Balińska

Wyniki kon­kursu „Wielcy Polacy dla nie­pod­le­głości“

Wyniki kon­kursu „Wielcy Polacy dla nie­pod­le­głości“

W Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej roz­strzy­gnięto woje­wódzki mię­dzysz­kolny konkurs „Wielcy Polacy dla nie­pod­le­głości” z okazji obchodów setnej rocz­nicy odzy­skania nie­pod­le­głości przez Polskę.

Konkurs został prze­pro­wa­dzony w dwóch kate­go­riach:

 • pla­stycznej,
 • lite­rac­kiej.

Celem kon­kursu było:

 • Popu­la­ry­zo­wanie wiedzy zwią­zanej z walką Polaków o odzy­skanie nie­pod­le­głości;
 • Kształ­to­wanie postawy patrio­tycznej;
 • Roz­wi­janie zain­te­re­sowań historią narodu pol­skiego, oraz inspi­ro­wanie do własnej twór­czości lite­rac­kiej oraz pla­stycznej;
 • Zapo­znanie z syl­wet­kami osób, które wal­czyły o nie­pod­le­głość orężem, pędzlem, piórem…;
 • Roz­wi­janie umie­jęt­ności samo­dzielnej i twór­czej pracy uczniów z różnymi źró­dłami wiedzy histo­rycznej.

Uro­czy­stość roz­dania nagród i wrę­czenia dyplomów odbę­dzie się 14 listo­pada 2018 r. o godz. 10.00 podczas kon­fe­rencji „Biblio­teka – Śro­do­wisko – Róż­no­rod­ność działań” w Biblio­tece Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego (ul. Karola Szy­ma­now­skiego 3).

Lau­reaci kon­kursu kate­gorii lite­rac­kiej:

1. Wero­nika Pia­stowska – kl. VIII, Szkoła Pod­sta­wowa im. J. Kor­czaka w Cho­ceniu.
2. Oliwia Sajna – kl. VII b, Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 im. A. Mic­kie­wicza z Oddzia­łami Spor­to­wymi w Byd­goszczy
3. Kata­rzyna Gołę­biewska – kl. VIII, Szkoła Pod­sta­wowa im. J. Kor­czaka w Cho­ceniu

Wyróż­nienia otrzy­mały:

1. Marta Kucińska – kl. VIII c, Szkoła Pod­sta­wowa nr 14 im. gen. W. Sikor­skiego w Byd­goszczy
2. Wik­toria Malicka – kl. V, Szkoła Pod­sta­wowa nr 19 im. M. Koper­nika w Byd­goszczy

Lau­reaci kon­kursu kate­gorii pla­stycznej:

1. Gabriela Ście­sińska – kl. VII, Szkoła Pod­sta­wowa nr 32 z Oddzia­łami Spor­to­wymi i Dwu­ję­zycz­nymi w Byd­goszczy
2. Sandra Sław­kowska – kl. VII , Szkoła Pod­sta­wowa w Sitowcu
3. Vanessa Szweda – kl. VII d, Szkoła Pod­sta­wowa im. Kard. S. Wyszyń­skiego Prymasa Tysiąc­lecia w Nakle nad Notecią
3. Patryk Kasprzyk – kl. VIII, Szkoła Pod­sta­wowa nr 19 im. M. Koper­nika w Byd­goszczy

Wyróż­nienia otrzy­mały:

1. Olga Przy­bylska – kl. VII, Szkoła Pod­sta­wowa nr 32 z Oddzia­łami Spor­to­wymi i Dwu­ję­zycz­nymi w Byd­goszczy
2. Karina Mać­ko­wiak – kl. VIII, Szkoła Pod­sta­wowa nr 61 w Byd­goszczy
3. Wero­nika Kucharska – kl. VII, Szkoła Pod­sta­wowa nr 32 z Oddzia­łami Spor­to­wymi i Dwu­ję­zycz­nymi w Byd­goszczy
4. Pola Bucz­kowska – kl. VII, Szkoła Pod­sta­wowa nr 32 z Oddzia­łami Spor­to­wymi i Dwu­ję­zycz­nymi w Byd­goszczy