Wyniki konkursu plastyczno-literac­kiego

Wyniki konkursu plastyczno-literac­kiego

Na konkurs ogłoszony przez Kujawsko-Pomor­skie Centrum Dziedzictwa Oświaty pt. Życzenia dla Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej w Bydgoszczy z okazji jubile­uszu 50-lecia działal­ności w Bydgoszczy wpłynęły prace z Brzozy, Białych Błot, Tucholi, Szubina i Bydgoszczy.

Komisja konkur­sowa w składzie: Ilona Wierz­bowska (prezes Kujawsko-Pomor­skiego Centrum Dziedzictwa Oświaty), Ewa Pronobis-Sosnowska (dyrektor Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy), Tomasz Szulc (wiceprezes Kujawsko-Pomor­skiego Centrum Dziedzictwa Oświaty) podjęła decyzję o przyznaniu nagród głównych, specjal­nych oraz wyróż­nień.

Laureaci
Kategoria przed­szkola
I miejsce Wiktor Krawczyk (Przed­szkole nr 16 w Bydgoszczy)

Kategoria szkoły podsta­wowe: klasy 1 – 4
I miejsce Gracjan Szrajber (Szkoła Podsta­wowa nr 2 w Tucholi)

Kategoria szkoły podsta­wowe: klasy 5 – 8
I miejsce Amelia Ciecierska (Szkoła Podsta­wowa w Białych Błotach)

Kategoria szkoły ponad­pod­sta­wowe
I miejsce Olaf Jagodziński (I Liceum Ogólno­kształ­cące w Szubinie)

Nagroda specjalna Dyrek­tora Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej w Bydgoszczy
Konrad Drygalski (Szkoła Podsta­wowa Nr 34 w Bydgoszczy)

Nagrody specjalne Prezesa Kujawsko-Pomor­skiego Centrum Dziedzictwa Oświaty
Julia Adamczyk (Szkoła Podsta­wowa nr 2 w Tucholi)
Kamila Kopalska (Szkoła Podsta­wowa nr 34 w Bydgoszczy)

Decyzją komisji przyznano:

Wyróż­nienia dla pracy rodzinnej
Olga Patyk i Antoni Patyk z Rodzi­cami (Przed­szkole Samorzą­dowe nr 2 w Szubinie)
Marek Zaborowski i Mariusz Zaborowski (Szkoła Podsta­wowa nr 31 w Bydgoszczy)

Wyróż­nienia (w kolej­ności alfabe­tycznej)
1. Kornelia Ciecierska
2. Aleksandra Głowacka
3. Alan Jagodziński
4. Nela Jasnoch
5. Amelia Lorek
6. Laura Malinowska
7. Paulina Marchlewska
8. Jakub Och
9. Oliwia Remus
10. Wiktoria Sobiech
11. Amelia Sobota
12. Agata Spica
13. Amelia Spica
14. Mateusz Szreiber
15. Zuzanna Szulc
16. Oliwia Szyperska
17. Oliwia Wollmann

Laure­atom serdecznie gratu­lu­jemy, a wszystkim uczest­nikom bardzo dzięku­jemy. Nagro­dzeni zostaną poinfor­mo­wani o terminie i trybie odbioru nagród.

Czytamy Kästnera – konkurs

Czytamy Kästnera – konkurs

Zapra­szamy do udziału w wojewódzkim konkursie pięknego czytania w języku niemieckim „Czytamy Kästnera”. Uczest­ni­kami konkursu mogą być uczniowie szkół podsta­wo­wych IV-VIII oraz szkół średnich z województwa kujawsko-pomor­skiego. Zgłoszenia uczest­nictwa należy nadesłać lub dostar­czyć osobi­ście do dnia 15 paździer­nika 2019 r. na adres organi­za­tora – Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego – z dopiskiem Czytelnia.

Finał konkursu odbędzie się 17 paździer­nika 2019 r. w Biblio­tece w godzi­nach 10.00 – 15.00. Konkurs objął honorowym patro­natem Marszałek Województwa Kujawsko-Pomor­skiego, Prezy­dent Miasta Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. Partnerem Konkursu jest Goethe Instytut w Warszawie.

Zasady, warunki udziału oraz szcze­gó­łowe infor­macje dotyczące konkursu znajdują się w Regula­minie.

Załącz­niki do Regula­minu: formu­larz zgłosze­niowy, zgoda rodziców/opiekunów oraz cytaty tekstów Ericha Kästnera.

Życzenia z okazji jubile­uszu

Życzenia z okazji jubile­uszu

Stowa­rzy­szenie Kujawsko-Pomor­skie Centrum Dziedzictwa Oświaty ogłosiło konkurs plastyczno-literacki na Życzenia dla Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego z okazji jubile­uszu 50-lecia działal­ności w Bydgoszczy. Jest on skiero­wany do dzieci i młodzieży oraz dorosłych w nastę­pu­ją­cych katego­riach: dzieci w wieku przed­szkolnym, dzieci ze szkół podsta­wo­wych, młodzież szkół ponad­pod­sta­wo­wych, studenci, dorośli.

Prace należy dostar­czyć osobi­ście lub przesłać do 30 września 2019 roku na adres organi­za­tora: Kujawsko-Pomor­skie Centrum Dziedzictwa Oświaty w Bydgoszczy, ul. M. Skłodow­skiej-Curie 4, 85 – 094 Bydgoszcz z dopiskiem: konkurs „Życzenia dla Biblio­teki”.

Szcze­góły dotyczące konkursu zawiera Regulamin.

Podsu­mo­wanie konkursu „Mój bajkowy przyja­ciel“

Podsu­mo­wanie konkursu „Mój bajkowy przyja­ciel“

W Muzeum Oświaty w Bydgoszczy – wydziale Pedago­gicznej Biblio­teki im. Mariana Rejew­skiego – odbyła się gala wręczenia nagród w wojewódzkim konkursie plastycznym pt. „Mój bajkowy przyja­ciel”. Współ­or­ga­ni­za­torem konkursu był Teatr Polski w Bydgoszczy, który ufundował bilety na spektakl dla dzieci. Honorowy patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomor­skiego Piotr Całbecki i Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik.

Konkurs skiero­wany był do uczniów z klas 1 – 3 szkoły podsta­wowej. Do organi­za­tora wpłynęły aż 104 prace z całego województwa kujawsko – pomor­skiego: z Bydgoszczy, Koronowa, Więcborka, Chełmży, Złejwsi Wielkiej, Słębowa, Gruczna, Sitowia i Ostro­wi­tego. Łącznie z 20 szkół. Tematyka prac była bardzo różno­rodna, aż nie sposób jej tutaj opisać. Prace przed­sta­wiały 65 postaci bajko­wych. Pani Anna Drejas z Zespołu Szkół Plastycz­nych w Bydgoszczy omówiła walory artystyczne nagro­dzo­nych prac. Na zakoń­czenie uroczy­stości Wiktoria Runge ze SP nr 58 w Bydgoszczy wystą­piła przed laure­atami konkursu z programem artystycznym.

Wszystkim laure­atom serdecznie gratu­lu­jemy!

Poniżej prezen­tu­jemy relację fotogra­ficzną z gali wręczenia nagród oraz nagro­dzone prace w wojewódzkim konkursie plastycznym „Mój bajkowy przyja­ciel”.

Joanna Grabowska-Janowiak – kier. Muzeum Oświaty w Bydgoszczy

 
W świecie ukrytych znaczeń

W świecie ukrytych znaczeń

W Biblio­tece gości­liśmy laure­atów trzeciej edycji Międzysz­kol­nego Konkursu Fraze­olo­gicz­nego „W świecie ukrytych znaczeń”. Organi­za­to­rami konkursu były Szkoła Podsta­wowa nr 19 im. Mikołaja Koper­nika w Bydgoszczy i Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. W konkursie literacko-plastycznym uczest­ni­czyli uczniowie klas IV – VIII. Motywem prac był fraze­olo­gizm „pięta Achil­lesa”. Uczniowie wykazali się pomysło­wo­ścią, fantazją i wyobraźnią…

Laure­atami konkursu zostali:
Kategoria: literacka

I miejsce – Kinga Wardacka, SP 61
II miejsce – Zofia Tomaszewska, SP 32
II miejsce – Zuzanna Funda­meńska, SP 31
III miejsce – Barbara Przybysz, SP 32
III miejsce- Marta Kucińska, SP14

Wyróż­nienia
Miłosz Pawlak, SP32
Adam Laskowski, SP32
Karolina Ojewska, SP 31
Martyna Suwała, SP19

Kategoria: praca plastyczna

I miejsce – Emilia Trybu­cho­wicz, SP35
II miejsce – Laura Chleboś, SP35

Nagrody i wyróż­nienia wręczała dyrektor SP nr 19 Agata Szumińska oraz dyrektor PBW Ewa Pronobis-Sosnowska. Uroczy­stość prowa­dziła Małgo­rzata Tyczyńska z PBW oraz Dorota Kucińska i Urszula Kubiak ze SP 19. Wszystkim uczest­nikom dzięku­jemy za udział, a zwycięzcom gratu­lu­jemy.

Mój bajkowy przyja­ciel – finał konkursu

Mój bajkowy przyja­ciel – finał konkursu

Dzisiaj o godz. 10.00 odbyło się posie­dzenie komisji konkur­sowej rozstrzy­ga­jącej wojewódzki konkurs plastyczny pt. „Mój bajkowy przyja­ciel”. Komisja w składzie: Ewa Pronobis-Sosnowska – Dyrektor Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy, dr hab. Ryszard Nowicki, prof. nadzw. – Zakład Historii Sztuki i Kultury UKW w Bydgoszczy, Anna Drejas – Państwowy Zespół Szkół Plastycz­nych im. Leona Wyczół­kow­skiego w Bydgoszczy oraz Aleksandra Rzęska – Teatr Polski w Bydgoszczy wybrała najlepsze prace.

Lista laure­atów:

I miejsce:
Hanna Szmagalska kl. IIISP nr 65 w Bydgoszczy
Oliwia Jajak kl IIZS nr 29 w Bydgoszczy
II miejsce:
Zuzanna Kortas kl I – SP nr 1 w Koronowie
Kinga Bednarz kl. I – SP nr 4 w Bydgoszczy
III miejsce:
Mateusz Szulc kl. IISP w Ostro­witem
Kornelia Krecz­mańska kl. I A – SP nr 1 w Koronowie

Wyróż­nienia:
Karolina Balcerek kl. IIZS nr 33 w Bydgoszczy
Anna Ceklarz kl. IIZS nr 33 w Bydgoszczy
Maja Laskowska kl. II – ZS nr 29, SP nr 13 w Bydgoszczy
Maciej Pasztak kl. II – Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wycho­waw­czych
Anna Kołodziej­czyk kl. II – SP w Złejwsi Wielkiej
Kalina Turzyńska kl. III – SP nr 2 w Więcborku

Wyróż­nienia dyrek­tora Biblio­teki:
Nikola Pamrowska kl. III – SP nr 14 w Bydgoszczy
Zuzanna Głogowska kl I – SP nr 1 w Koronowie
Katarzyna Jaszczyk kl. I – SP nr 66 w Bydgoszczy
Krystian Kolczyński kl. I – SP nr 56 w Bydgoszczy
Oliwia Derezińska kl. I – SP nr 15 w Bydgoszczy
Jan Mieloch kl. III – SP nr 2 w Chełmży
Mateusz Małkiński kl. IISP w Ostro­witem
Róża Cychowska kl. IISP w Złejwsi Wielkiej
Oliwia Ozimkie­wicz kl. III – SP nr 2 w Więcborku
Zuzanna Szcze­pańska kl. IIISP w Złejwsi Wielkiej

Wszystkim laure­atom gratu­lu­jemy!

Gala konkur­sowa odbędzie się dnia 11 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 17.00 w Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy, ul. M.C. Skłodow­skiej-Curie 4, sala 210 (drugie piętro). Serdecznie zapra­szamy laure­atów wojewódz­kiego konkursu plastycz­nego pt. „Mój bajkowy przyja­ciel” z rodzi­cami i nauczy­cie­lami na uroczyste wręczenie nagród.

Joanna Grabowska-Janowiak
kierownik Muzeum Oświaty – Wydziału PBW w Bydgoszczy

Konkurs wakacyjny

Konkurs wakacyjny

I edycja konkursu dla czytel­ników bibliotek w woj. kujawsko-pomor­skim „Z jakim Pisarzem lub Pisarką wyruszy­li­by­ście w trasę i dlaczego?”

Drodzy Czytel­nicy, drogie Czytel­niczki!

Czy zdarzyło się Wam pokonywać wyjąt­kowo długą trasę i z pomocą książek zwalczać nudę? Jeśli tak, wyobraźcie sobie, że trasa jest naprawdę bardzo długa, a Wy nie możecie oderwać oczu od drogi. Tak właśnie większość czasu spędzają osoby pracu­jące w trans­porcie, zwłaszcza przewoź­nicy – w trasie (często liczonej w tysią­cach kilome­trów!), zdani na radio i audio­booki. Idealnie byłoby, gdyby zamiast audio­bo­oków w trasę można było zabrać Pisarza lub Pisarkę i długie godziny w drodze poświęcić na dyskusje o losach bohaterów. Macie pomysł, kogo Wy zabra­li­by­ście ze sobą? Jeśli tak, zapra­szamy do udziału w konkursie!

Zasady:

 1. Puśćcie wodze wyobraźni i odpowiedzcie na pytanie: „Z jakim Pisarzem lub Pisarką wyruszy­li­by­ście w trasę i dlaczego?”.
 2. Odpowiedź wraz ze skanem wypeł­nio­nego formu­larza zgłosze­nio­wego prześlijcie na adres: konkurs@​clicktrans.​pl, w treści maila wpisując „Konkurs dla czytel­ników kujawsko-pomor­skich bibliotek”.
 3. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy czytel­nicy bibliotek z województwa kujawsko-pomor­skiego.
 4. Na pytanie konkur­sowe można odpowie­dzieć w języku polskim lub angiel­skim.
 5. Na Wasze prace czekamy do 31 lipca 2019.

Nagrody:

– 500 zł dla Autora lub Autorki najcie­kaw­szej odpowiedzi
– 500 zł dla biblio­teki (lub filii) wskazanej przez Laureata/kę – na zakup nowych pozycji do księgo­zbioru

Forma pracy:

– tekstowa – maks. 1200 znaków bez spacji; format doc/docx/pdf

– graficzna – zdjęcia lub grafiki; format jpg/png/pdf; łączna waga maks. 6 MB

– wideo – maks. 1 minuta

Organi­za­torem konkursu jest serwis Click​trans​.pl.

Do pobrania:
formu­larz zgłosze­niowy
regulamin

Muzyka Słów – finał konkursu

Muzyka Słów – finał konkursu

28 maja 2019 r. w Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej w Bydgoszczy odbył się konkurs recyta­torski, zorga­ni­zo­wany przez Szkołę Podsta­wową nr 31 z Oddzia­łami Sporto­wymi i Mistrzo­stwa Sporto­wego w Bydgoszczy w ramach obchodów roku 2019 jako Roku Zbigniewa Herberta w związku z 20 rocznicą śmierci poety. Partnerem projektu była Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgoszczy.

Główne cele konkursu:

 • zapoznanie z twórczo­ścią poetycką Zbigniewa Herberta,
 • rozwi­janie zainte­re­sowań czytel­ni­czych,
 • rozbu­dzenie wrażli­wości na piękno poezji,
 • upowszech­nienie kultury żywego słowa,
 • promo­wanie umiejęt­ności uczniów w szkole i w środo­wisku lokalnym,
 • propa­go­wanie kultury języka polskiego.

W konkursie wzięło udział 45 uczniów szkół podsta­wo­wych z Bydgoszczy i okolic. Jury oceniało: inter­pre­tację utworu, dosto­so­wanie tekstu do wieku i możli­wości ucznia, opano­wanie pamię­ciowe, dykcję oraz ogólne wrażenie artystyczne wykonawcy.

W kategorii – klasy 4 – 6
I miejsce – Kaja Pazgrat – Szkoła Podsta­wowa nr 14 w Bydgoszczy
II miejsce – Maja Geppert – Szkoła Podsta­wowa nr 31 w Bydgoszczy
III miejsce – Maciej Kosz – Katolicka Szkoła Podsta­wowa w Bydgoszczy
Wyróż­nienia
Zofia Płoszyńska – Szkoła Podsta­wowa nr 32 w Bydgoszczy
Ewa Różańska – Szkoła Podsta­wowa nr 31 w Bydgoszczy
Zuzanna Szcze­pańska – Szkoła Podsta­wowa nr 31 w Bydgoszczy

W kategorii – klasy 7 – 8
I miejsce – Bartosz Adamski – Szkoła Podsta­wowa w Białych Błotach
II miejsce – Zuzanna Kaczmarek – Szkoła Podsta­wowa nr 62 w Bydgoszczy
III miejsce – Sandra Hetzig – Szkoła Podsta­wowa nr 32 w Bydgoszczy
Wyróż­nienia
Maja Barto­szewska – Szkoła Podsta­wowa nr 31 w Bydgoszczy
Maria Pietru­szyńska – Szkoła Podsta­wowa w Brzozie
Wiktoria Polasik – Szkoła Podsta­wowa nr 56 w Bydgoszczy

Gratu­lu­jemy laure­atom i uczest­nikom konkursu!

Finał Wielkiej Ligi Czytel­ników

Finał Wielkiej Ligi Czytel­ników

Drużyna Katolic­kiej Szkoły Podsta­wowej w Inowro­cławiu II wicemi­strzem Polski!
10 maja 2019 r. w Katowi­cach odbył się finał ogólno­pol­skiego konkursu Wielka Liga Czytel­ników. Zespół w składzie: Lena Matuszak, Julia Młodzi­kowska i Wojciech Stawoski zajął trzecie miejsce i został tym samym II wicemi­strzem Polski! Warto zazna­czyć, że repre­zen­tanci naszego województwa zdobyli 169/170 punktów ex aequo z druży­nami z województw: lubel­skiego i podkar­pac­kiego. W ekscy­tu­jącej dogrywce wszystkie trzy drużyny uzyskały maksy­malną liczbę punktów. O trzecim miejscu zadecy­dował czas pisania testu.

Jeste­ście Mistrzami, podzi­wiamy Waszą dosko­nałą pamięć oraz wytrwałą pracę w dążeniu do odnie­sienia takiego sukcesu! Gratu­lu­jemy!

tekst i fot. Katarzyna Paradowska – Katolicka Szkoła Podsta­wowa z Oddziałem Przed­szkolnym im. bł. ks. Wł. Demskiego w Inowro­cławiu

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy od kilku lat organi­zuje elimi­nacje powia­towe i wojewódzkie tego konkursu czytel­ni­czego. W tym roku po raz pierwszy uczniowie, którzy brali udział w zmaga­niach konkur­so­wych w siedzibie naszej biblio­teki, odnieśli sukces w etapie ogólno­pol­skim. Gratu­lu­jemy i już dziś zapra­szamy nauczy­cieli do współ­pracy, a uczniów do udziału w kolej­nych edycjach Wielkiej Ligi Czytel­ników.

Mój bajkowy przyja­ciel – konkurs plastyczny dla dzieci

Mój bajkowy przyja­ciel – konkurs plastyczny dla dzieci

Uwaga! Przedłu­żamy termin przyj­mo­wania prac do 17 maja 2019 r.
Zapra­szamy uczniów klas I – III szkół podsta­wo­wych z województwa kujawsko-pomor­skiego do udziału w konkursie plastycznym pt. „Mój bajkowy przyja­ciel“. Prace wykonane dowolną techniką należy dostar­czyć do Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. Na zwycięzców czekają nagrody, m.in. podwójne zapro­szenia na przed­sta­wienie teatralne dla dzieci będące w reper­tu­arze Teatru Polskiego w Bydgoszczy.

Do pobrania:
Regulamin konkursu
Formu­larz zgłosze­niowy
Zgoda rodziców/opiekunów prawnych

Uroczy­stość wręczenia nagród

Uroczy­stość wręczenia nagród

Na początku lutego Biblio­teka ogłosiła wojewódzki konkurs dla młodzieży na plakat promu­jący Rok Stani­sława Moniuszki. Honorowy patronat nad konkursem objęli marszałek województwa kujawsko-pomor­skiego oraz kurator oświaty w Bydgoszczy. Wpłynęło 95 prac z regionu. Komisja konkur­sowa 21 marca 2019 r. przyznała 3 nagrody (I‑III miejsce) oraz 10 wyróż­nień. Dyrektor Biblio­teki doceniając pracę i zaanga­żo­wanie uczest­ników konkursu przyznał dodat­kowo 9 wyróż­nień specjal­nych. Dzisiaj w siedzibie Biblio­teki odbyło się uroczyste wręczenie nagród, połączone z koncertem młodzieży z Państwo­wego Zespołu Szkół Muzycz­nych w Bydgoszczy. Uzdol­nieni uczniowie zapre­zen­to­wali pieśni Stani­sława Moniuszki, szlagiery przed­wo­jenne i piosenki z Kabaretu Starszych Panów.

Funda­to­rami nagród byli: Województwo Kujawsko-Pomor­skie, Opera Nova, Filhar­monia Pomorska, koordy­nator regio­nalny do spraw obchodów 200. rocznicy, dyrektor PBW w Bydgoszczy oraz Cukiernia Złoty Lis. Na uroczy­stość przybyło 17 nagro­dzo­nych i wyróż­nio­nych uczniów. Towarzy­szyli im opieku­nowie, nauczy­ciele i rodzice. Każdy uczestnik otrzymał pamiąt­kowy dyplom za udział w konkursie. Uroczy­stości towarzy­szyła wystawa ze zbiorów PBW w Bydgoszczy Stani­sław Moniuszko – kompo­zytor „wędru­jący po polskich ziemiach, natchniony duchem polskich pieśni ludowych” .

Wojewódzki finał Wielkiej Ligi Czytel­ników

Wojewódzki finał Wielkiej Ligi Czytel­ników

Zwycię­skie drużyny etapu powia­to­wego stanęły do rywali­zacji o tytuł Mistrza Województwa Wielkiej Ligi Czytel­ników. Zmagania konkur­sowe rozpo­częły się o godz. 10.30 w Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej. Dzieci i młodzież zmierzyli się z testami dotyczą­cymi treści nastę­pu­ją­cych książek:
kl. 1 – 4: Petro­nela z Jabło­nio­wego Sadu: Czary mary – Sabine Städing
kl. 5 – 8: Łukasz i kostur czarow­nicy – Piotr Patykie­wicz.

Do etapu przystą­piło 47 osób (9 drużyn w kategorii klas 1 – 4 oraz 8 drużyn w kategorii klas 5 – 8).
Po konkursie chętni uczest­nicy z rodzi­cami i opieku­nami wzięli udział w prelekcji Jolanty Niwiń­skiej, inicja­torki i reali­za­torki projektów popula­ry­zu­ją­cych czytel­nictwo, która opowia­dała o swoich czytel­ni­czych wypra­wach i najnow­szej książce.

Szkoły i placówki z województwa kujawsko-pomor­skiego, które brały udział w elimi­na­cjach konkur­so­wych:
klasy 1 – 4
Gminna Biblio­teka Publiczna w Dąbrowie Chełmiń­skiej
Katolicka Szkoła Podsta­wowa im. bł. ks. Włady­sława Demskiego w Inowro­cławiu
Miejska Biblio­teka Publiczna w Mogilnie Oddział dla Dzieci
Szkoła Podsta­wowa nr 2 im. Marii Konop­nic­kiej w Mogilnie
Szkoła Podsta­wowa nr 2 w Brodnicy
Szkoła Podsta­wowa nr 16 im. płk. Zbigniewa Makowiec­kiego w Grudziądzu
Szkoła Podsta­wowa im. Anieli hr. Potulic­kiej w Wojnowie
Szkoła Podsta­wowa nr 24 w Toruniu
Zespół Szkolno-Przed­szkolny nr 1 Szkoła Podsta­wowa nr 20 we Włocławku
Zespół Szkolno-Przed­szkolny nr 2 Szkoła Podsta­wowa nr 3 w Rypinie
klasy 5 – 8
Katolicka Szkoła Podsta­wowa im. bł. ks. Włady­sława Demskiego w Inowro­cławiu
Miejska Biblio­teka Publiczna w Mogilnie Oddział dla Dzieci
Szkoła Podsta­wowa nr 2 im. Marii Konop­nic­kiej w Mogilnie
Szkoła Podsta­wowa im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach
Szkoła Podsta­wowa nr 8 w Toruniu
Szkoła Podsta­wowa nr 16 im. płk. Zbigniewa Makowiec­kiego w Grudziądzu
Szkoła Podsta­wowa nr 23 we Włocławku
Szkoła Podsta­wowa w Osielsku
Zespół Szkolno-Przed­szkolny nr 1 w Rypinie
W kategorii klas 5 – 8 zwycię­żyła drużyna ze Szkoły Podsta­wowej w Osielsku, natomiast w kategorii klas 1 – 4 odbędzie się dogrywka dwóch drużyn: z Gminnej Biblio­teki Publicznej z Dąbrowy Chełmiń­skiej oraz Katolic­kiej Szkoły Podsta­wowej im. bł. ks. Włady­sława Demskiego z Inowro­cławia.

Wszystkim uczniom, uczest­ni­czącym w etapie wojewódzkim Wielkiej Ligi Czytel­ników, serdecznie gratu­lu­jemy!

KUJAWSKO-POMOR­SKIE­_WO­JE­WODZ­KI­_WY­NIKI

Wyniki (pobierz plik pdf)

Beata Cieślińska
Wydział Infor­macji i Wspoma­gania Placówek Oświa­to­wych PBW w Bydgoszczy

Wyniki konkursu na plakat promu­jący Rok Stani­sława Moniuszki

Wyniki konkursu na plakat promu­jący Rok Stani­sława Moniuszki

Na konkurs wpłynęło 95 prac z 16 szkół. Komisja konkur­sowa w składzie: prof. UKW dr hab. Ryszard Nowicki (Uniwer­sytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), prof. AM dr hab. Aleksandra Kłaput-Wiśniewska (Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiej­skiego w Bydgoszczy), Anna Drejas (Zespół Szkół Plastycz­nych im. Leona Wyczół­kow­skiego w Bydgoszczy), Ewa Pronobis-Sosnowska (Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy) podjęła decyzję o przyznaniu I, II, III miejsca oraz 10 wyróż­nień.

Oto laureaci konkursu:
Maja Chudzyńska – I nagroda (Szkoła Podsta­wowa nr 2 im. dra Kazimierza Karasie­wicza w Tucholi),
Paulina Malczewska – II nagroda (Szkoła Podsta­wowa nr 2 im. K. Makuszyń­skiego w Więcborku),
Janka Viegas-Janicka – III nagroda (Państwowy Zespół Szkół Muzycz­nych im. A. Rubin­steina w Bydgoszczy).

Wyróż­nienia Komisji (w kolej­ności alfabe­tycznej):
1. Feder Weronika – Szkoła Podsta­wowa nr 2 im. K. Makuszyń­skiego w Więcborku
2. Grzymska Lidia – Państwowy Zespół Szkół Muzycz­nych im. A. Rubin­steina w Bydgoszczy
3. Gwiazda Marta – Szkoła Podsta­wowa nr 32 im F. Kaji w Bydgoszczy
4. Kucharska Weronika – Szkoła Podsta­wowa nr 32 im. F. Kaji w Bydgoszczy
5. Kurek Mateusz– Szkoła Podsta­wowa nr 66 im. Misji Pokojo­wych ONZ z Oddzia­łami Sporto­wymi w Bydgoszczy
6. Nowak Anna – Szkoła Podsta­wowa nr 58 im. I. Sendle­rowej w Bydgoszczy
7. Piątek Maja – Szkoła Podsta­wowa im. J. Verne’a w Białych Błotach
8. Sawicka Wiktoria – Szkoła Podsta­wowa nr 2 im. dra Kazimierza Karasie­wicza w Tucholi
9. Woźniak Agata – Państwowy Zespół Szkół Muzycz­nych im. A. Rubin­steina w Bydgoszczy
10. Zalewska Izabela – Szkoła Podsta­wowa nr 46 im. Unii Europej­skiej w Bydgoszczy.

Wyróż­nienia Dyrek­tora Biblio­teki (w kolej­ności alfabe­tycznej):
1. Brzycka Julia – Szkoła Podsta­wowa nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie
2. Kalinowski Michał – Zespół Szkół nr 19 im. Synów Pułków w Bydgoszczy
3. Kwas Natalia – Zespół Szkół w Górznie
4. Ławicka Aniela – Zespół Szkół Nr 33 w Bydgoszczy
5. Nowicka Kinga – Szkoła Podsta­wowa nr 1 w Sępólnie Krajeń­skim
6. Przybylska Weronika – Szkoła Podsta­wowa nr 2 im. W. Broniew­skiego w Szubinie
7. Szulczewska Oliwia – Zespół Szkół Nr 33 w Bydgoszczy
8. Włodarska Natalia – Publiczna Szkoła Podsta­wowa im. J. Kaspro­wicza w Piotr­kowie Kujaw­skim
9. Zajdle­wicz Oliwia – Zespół Szkół w Łabiszynie.

Laure­atom serdecznie gratu­lu­jemy, a wszystkim uczest­nikom konkursu bardzo dzięku­jemy! Uroczy­stość wręczenia nagród odbędzie się w siedzibie biblio­teki 4 kwietnia 2019 r. o godz.11.00 i połączona będzie z koncertem muzyki Stani­sława Moniuszki.

Finał wojewódzki Wielkiej Ligi Czytel­ników

Finał wojewódzki Wielkiej Ligi Czytel­ników

Zwycię­skie drużyny drugiego etapu (powia­to­wego) staną do rywali­zacji o tytuł Mistrza Województwa. We czwartek (28.03.2019 r.) zmierzą się oni z testami dotyczą­cymi treści:
kl. 1 – 4: Sabine Stading: Petro­nela z Jabło­nio­wego Sadu: Czary mary; wyd. Esteri
kl. 5 – 8: Piotr Patykie­wicz: Łukasz i kostur czarow­nicy; wyd. BIS (wydanie I lub II).

Zmagania konkur­sowe rozpoczną się o godz. 10.30 w sali 210.

Uczest­nicy to najlepsi z najlep­szych, znają lektury praktycznie na pamięć. Nie umyka im żaden szczegół, wątek, nazwa. Często o wygranej decyduje zaledwie kilka punktów. Dlatego też gratu­lu­jemy wszystkim biorącym udział w tegorocznej edycji. Wiemy jak ogromną ilość pracy i zaanga­żo­wania wkładają w przygo­to­wania do konkursu. Dla nas wszyscy są zwycięz­cami, ponieważ sięgają po książki i wyruszają razem z ich bohate­rami w niesa­mo­wite przygody.

Konkurs „Turbo­lan­de­skunde – Öster­reich“

Konkurs „Turbo­lan­de­skunde – Öster­reich“

W Biblio­tece odbyła się 5. edycja konkursu „Turbo­lan­de­skunde – wędrówka po krajach niemiec­kiego obszaru języko­wego“, zorga­ni­zo­wa­nego przez Stowa­rzy­szenie Nauczy­cieli Języka Niemiec­kiego we współ­pracy z Pedago­giczną Biblio­teką Wojewódzką w Bydgoszczy. Tematem przewodnim tegorocznej edycji była Austria. Udział wzięły cztery zespoły z Bydgoszczy i Mogilna. Rywali­zacja była duża, o pierwsze miejsce walczyły w dogrywce dwa zespoły. Ostateczna klasy­fi­kacja przed­stawia się nastę­pu­jąco:

 • 1 miejsce – Liceum Ogólno­kształ­cące nr 4 w Bydgoszczy
 • 2 miejsce – Zespół Szkół Ogólno­kształ­cą­cych w Mogilnie
 • 3 miejsce – Liceum Ogólno­kształ­cące nr 9 z oddzia­łami dwuję­zycz­nymi w Bydgoszczy
 • 4 miejsce – Zespół Szkół Budow­la­nych w Bydgoszczy.

Gratu­lu­jemy wszystkim uczniom!

Alina Melnicka-Zygmunt
Katarzyna Krukowska-Cyrano­wicz