Woje­wódzki konkurs pla­styczny dla mło­dzieży na plakat pro­mu­jący Rok Sta­ni­sława Moniuszki

Woje­wódzki konkurs pla­styczny dla mło­dzieży na plakat pro­mu­jący Rok Sta­ni­sława Moniuszki

Sta­ni­sław Moniuszko – mistrz dźwięków, który «sam toczy się do serca»”

Uczest­ni­kami kon­kursu mogą być uczniowie VIIVIII klas szkół pod­sta­wo­wych, klasy III gim­na­zjów oraz mło­dzież klas I-III szkół ponad­pod­sta­wo­wych z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego. Prace wyko­nane dowolną tech­niką pla­styczną w for­macie A4 lub A3 należy nade­słać lub dostar­czyć oso­bi­ście do dnia 15.03.2019 roku na adres orga­ni­za­tora – Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy.

Zasady, warunki udziału oraz szcze­gó­łowe infor­macje doty­czące kon­kursu znaj­dują się w Regu­la­minie.

Załącz­niki do Regu­la­minu: for­mu­larz zgło­sze­niowy oraz zgoda rodziców/opiekunów

Plakat do wydruku

Mię­dzysz­kolny Konkurs Wiedzy i Kre­atyw­ności

Mię­dzysz­kolny Konkurs Wiedzy i Kre­atyw­ności

Zapra­szamy uczniów klas 4 – 8 z powiatu byd­go­skiego do wzięcia udziału w kon­kursie „Łowcy super­głów, czyli… co ma jabłko do Newtona?“. Należy wybrać ciekawą, intry­gu­jącą postać ze świata nauki i przy­go­tować twórczą pre­zen­tację jej życia i dokonań w dowolnej formie, np.: komiksu rysun­ko­wego w formie ksią­żeczki, komiksu zło­żo­nego z autor­skich zdjęć, ani­macji, filmu fabu­lar­nego. Zgło­szenia przyj­mo­wane będą pocztą elek­tro­niczną – lewalskaewa@​gmail.​com. Prace należy dostar­czyć do 15 marca 2019 r. 

Szcze­gó­łowe infor­macje o kon­kursie dostępne są w Regu­la­minie. Uczest­nicy zobo­wią­zani są do dostar­czenia pod­pi­sa­nego oświad­czenia zawar­tego w Załącz­niku do Regu­la­minu.

Orga­ni­za­torzy:
Szkoła Pod­sta­wowa nr 31 z Oddzia­łami Spor­to­wymi i Mistrzo­stwa Spor­to­wego w Byd­goszczy
Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy

Uro­czy­stość wrę­czenia nagród

Uro­czy­stość wrę­czenia nagród

W Biblio­tece odbyła się uro­czy­stość wrę­czenia nagród lau­re­atom kon­kursu „Wybrała(e)m, przeczytała(e)m, polecam, czyli gawęda o jednej książce“. Konkurs był adre­so­wany do uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego. Zapro­szenie na spo­tkanie przy­jęli nie tylko nagro­dzeni uczniowie z rodzi­cami, ale również nauczy­ciele, przy­go­to­wu­jący ich do kon­kursu.

Zada­niem uczniów było nagranie filmu, który pre­zen­tował metodą book­tal­kingu książkę wybraną przez uczest­nika spośród publi­kacji zaku­pio­nych przez Peda­go­giczną Biblio­tekę Woje­wódzką w Byd­goszczy w ramach Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa. Wypo­wiedź nie mogła prze­kro­czyć 7 minut.

Oce­niając dostar­czone prace komisja kon­kur­sowa wzięła pod uwagę nastę­pu­jące kry­teria:

 • wybór książki,
 • zgod­ność pre­zen­tacji z zasa­dami book­tal­kingu,
 • pomysł, kre­atyw­ność, eks­presję,
 • popraw­ność języ­kową,
 • ory­gi­nal­ność pre­zen­tacji.

Lau­reaci kon­kursu:

I miejsce:
Agnieszka Leman­to­wicz
– I Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Cypriana Kamila Norwida w Byd­goszczy

II miejsce ex aequo:
Łukasz Baliński 
– Zespół Szkół Elek­tro­nicz­nych im. Wojska Pol­skiego w Byd­goszczy
Klau­diusz Weber – Zespół Szkół Che­micz­nych im. Igna­cego Łuka­sie­wicza w Byd­goszczy

III miejsce ex aequo:
Wero­nika Bodnar
– Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Sta­ni­sława Wyspiań­skiego w Szu­binie
Matylda Koło­myjec – Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr 6 w Byd­goszczy

Wyróż­nienia przy­znano nastę­pu­jącym osobom:

 • Natalia Gac­kowska – Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr 6 w Byd­goszczy
 • Zuzanna Gołę­biewska – Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr 6 w Byd­goszczy
 • Jakub Holweg – Zespół Szkół Che­micz­nych im. Igna­cego Łuka­sie­wicza w Byd­goszczy
 • Martyna Jarych – Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr 6 w Byd­goszczy
 • Micha­lina Kochańska – I Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Cypriana Kamila Norwida w Byd­goszczy
 • Wik­toria Nowa­kowska – Zespół Szkół Che­micz­nych im. Igna­cego Łuka­sie­wicza w Byd­goszczy
 • Maria Szmyt – I Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Cypriana Kamila Norwida w Byd­goszczy
 • Julia Zygowska – I Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Cypriana Kamila Norwida w Byd­goszczy

Przy­znano także Nagrodę Dyrek­tora Biblio­teki, którą otrzymał Nikodem Macie­jewski.

Patronat na kon­kursem objął Mar­szałek Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego Piotr Cał­becki, Kurator Oświaty Marek Gralik oraz Pre­zy­dent Miasta Byd­goszczy Rafał Bruski. Patronat medialny nad kon­kursem spra­wo­wało Polskie Radio PiK.

Lau­reaci kon­kursu „Wybrała(e)m, przeczytała(e)m, polecam…“

Lau­reaci kon­kursu „Wybrała(e)m, przeczytała(e)m, polecam…“

Komisja kon­kur­sowa na posie­dzeniu zamkniętym w dniu 10 grudnia 2018 r. oceniła prace kon­kur­sowe. Wybrano nastę­pu­ją­cych lau­re­atów:
I. Agnieszka Leman­to­wicz – I Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Cypriana Kamila Norwida w Byd­goszczy
II. Łukasz Baliński – Zespół Szkół Elek­tro­nicz­nych im. Wojska Pol­skiego w Byd­goszczy
Klau­diusz Weber – Zespół Szkół Che­micz­nych im. Igna­cego Łuka­sie­wicza w Byd­goszczy
III. Wero­nika Bodnar – Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Sta­ni­sława Wyspiań­skiego w Szu­binie
Matylda Koło­myjec – Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr 6 w Byd­goszczy

Wyróż­nienia:

 • Natalia Gac­kowska – Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr 6 w Byd­goszczy
 • Zuzanna Gołę­biewska – Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr 6 w Byd­goszczy
 • Jakub Holweg – Zespół Szkół Che­micz­nych im. Igna­cego Łuka­sie­wicza w Byd­goszczy
 • Martyna Jarych – Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr 6 w Byd­goszczy
 • Micha­lina Kochańska – I Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Cypriana Kamila Norwida w Byd­goszczy
 • Wik­toria Nowa­kowska – Zespół Szkół Che­micz­nych im. Igna­cego Łuka­sie­wicza w Byd­goszczy
 • Maria Szmyt – I Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Cypriana Kamila Norwida w Byd­goszczy
 • Julia Zygowska – I Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Cypriana Kamila Norwida w Byd­goszczy

Nagroda Spe­cjalna Dyrek­tora Biblio­teki: Nikodem Macie­jewski

Zapra­szamy uczniów, nauczy­cieli i rodziców na uro­czy­stość wrę­czenia nagród, która odbę­dzie się 20.12.2018 r. w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy (godz. 14.00, sala nr 210).

SER­DECZNIE GRA­TU­LU­JEMY UCZNIOM NAGRO­DZONYMKON­KURSIE!

Konkurs Pięk­nego Czy­tania

Konkurs Pięk­nego Czy­tania

W auli I Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego im. Sta­ni­sława Wyspiań­skiego w Szu­binie odbył się mię­dzysz­kolny Konkurs Pięk­nego Czy­tania zor­ga­ni­zo­wany przez Peda­go­giczną Biblio­tekę Woje­wódzką im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy. Konkurs pro­mował nowe zbiory biblio­teki zaku­pione z Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa.

W rywa­li­zacji uczest­ni­czyło 35 uczniów ze szkół gminy Szubin i Kcynia podzie­lo­nych na trzy kate­gorie wiekowe: klasy I-III, IV-VII oraz klasy gim­na­zjalne. Jury w skła­dzie: Beata Kaź­mier­czak (LO w Szu­binie), Sylwia Bałuk (ZSP w Szu­binie) i Agnieszka Gąsio­rowska (PBW w Byd­goszczy) oce­niało płyn­ność i bez­błęd­ność czy­tania, wyra­zi­stość, dykcję i środki arty­stycz­nego wyrazu. Przy­znano 3 nagrody główne oraz wyróż­nienia w każdej kate­gorii wie­kowej:
Klasy I- III
I miejsce – Alan Hak (SP w Mycie­lewie) – frag­ment tekstu z książki “Basia i tablet” Zofii Sta­nec­kiej
II miejsce – Adrianna Wolna (SP w Kró­li­kowie) – frag­ment tekstu z książki “Wielka księga uczuć” Grze­gorza Kas­depke
III miejsce – Mikołaj Suł­kowski (SP w Kró­li­kowie) – frag­ment tekstu z książki “Wielka księga uczuć” Grze­gorza Kas­depke
Wyróż­nienia: Maria Cichońska (SP w Kró­li­kowie) – frag­ment z książki “Nela mała repor­terka” oraz Szymon Klimek (SP w Ryna­rzewie) – frag­ment tekstu z książki “Basia i tablet” Zofii Sta­nec­kiej
Klasy IV-VIII
I miejsce – Zuzanna Urba­niak (SP w Dzie­wie­rzewie) – frag­ment tekstu z książki “Ciotka Zgry­zotka” Mał­go­rzaty Musie­ro­wicz
II miejsce – Estera Kijewska (SP w Kró­li­kowie) – frag­ment tekstu z książki “Panna Foch” Barbary Kosmow­skiej
III miejsce – Martyna Wil­czyńska (SP w Dzie­wie­rzewie) – frag­ment tekstu z książki “Panna Foch” Barbary Kosmow­skiej
Wyróż­nienia: Piotr Wekwerth (SP w Dzie­wie­rzewie) – frag­ment tekstu z książki “Jasne dni, ciemne dni” Kata­rzyny Ryrych oraz Jagoda Kątnik (SP w Dzie­wie­rzewie) – frag­ment tekstu z książki “Panna Foch” Barbary Kosmow­skiej
Gim­na­zjum
I miejsce – Marika Piecuch (Gim­na­zjum przy SP nr 1 w Szu­binie)- frag­ment tekstu z książki “Mira­belka” Ceza­rego Hara­si­mo­wicza
II miejsce – Zuzanna Trze­bia­towska (Gim­na­zjum przy SP w Mycie­lewie) – frag­ment tekstu z książki “Czacha się buntuje” Joanny Jagiełło
III miejsce – Sandra Stupek (Gim­na­zjum przy SP w Mycie­lewie) – frag­ment tekstu z książki “Tajem­nica klej­notu Nefer­titi” Agnieszki Stel­ma­szyk

Ser­deczne podzię­ko­wania dla wszyst­kich nauczy­cieli przy­go­to­wu­ją­cych uczniów do Kon­kursu Pięk­nego Czy­tania oraz dyrektor Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego w Szu­binie – Elż­biety Kło­sow­skiej-Hil­scher za udo­stęp­nienie auli oraz pomoc orga­ni­za­cyjną. Nagro­dzonym uczniom ser­decznie gra­tu­lu­jemy!

Joanna Guzińska, Agnieszka Gąsio­rowska

Uro­czy­stość wrę­czenia nagród w kon­kursie „Czytam i maluję z Nelą”

Uro­czy­stość wrę­czenia nagród w kon­kursie „Czytam i maluję z Nelą”

W Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy 15 listo­pada br. odbyła się uro­czy­stość roz­dania nagród i wrę­czenia dyplomów dla zwy­cięzców i wyróż­nio­nych w Czy­tel­ni­czym Kon­kursie Pla­stycznym „Czytam i maluję z Nelą” dla uczniów klas I-III szkół pod­sta­wo­wych. Orga­ni­za­torem kon­kursu była Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy, a hono­rowy patronat nad kon­kursem objął Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik. Biblio­teka otrzy­mała środki z Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa, które umoż­li­wiły zaku­pienie bogatej kolekcji książek dla dzieci i mło­dzieży. Zbiory wzbo­ga­ciły się między innymi o cykl książek „Nela – mała repor­terka”. Konkurs był jedną z form pro­mocji tego księ­go­zbioru.

Na konkurs wpły­nęło 77 prac pla­stycz­nych z 10 pla­cówek oświa­to­wych. Uczniowie wyka­zali się dużą pomy­sło­wo­ścią, wyobraźnią i sta­ran­no­ścią. Przy­znano trzy rów­no­rzędne pierwsze miejsca, miejsce drugie, miejsce trzecie oraz jede­na­ście wyróż­nień. Nagrody i wyróż­nienia dla dzieci oraz podzię­ko­wania dla nauczy­cieli wrę­czała dyrektor PBW Ewa Pro­nobis-Sosnowska oraz człon­kowie Komisji Kon­kur­sowej – prof. Ryszard Nowicki z Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego i Justyna Fre­li­chowska – nauczy­ciel biblio­te­karz z PBW. Gościem spe­cjalnym uro­czy­stości była Monika Rzońca – nauczy­ciel biblio­te­karz ze Szkoły Pod­sta­wowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach, która jest pasjo­natką podróży i od wielu lat zwiedza różne zakątki świata. Pani Monika zapre­zen­to­wała wspa­niałe zdjęcia i bardzo cie­kawie opo­wie­działa o swoich przy­go­dach. Wszyscy byli pod dużym wra­że­niem foto­grafii i wspo­mnień pani Moniki, które z pew­no­ścią zachęcą dzieci do roz­wi­jania swoich pasji i zain­te­re­sowań.

Wszystkim uczest­nikom dzię­ku­jemy za udział, a lau­re­atom ser­decznie gra­tu­lu­jemy.

Izabela Kamasz
Grażyna Ruta-Balińska

Wyniki kon­kursu „Wielcy Polacy dla nie­pod­le­głości“

Wyniki kon­kursu „Wielcy Polacy dla nie­pod­le­głości“

W Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej roz­strzy­gnięto woje­wódzki mię­dzysz­kolny konkurs „Wielcy Polacy dla nie­pod­le­głości” z okazji obchodów setnej rocz­nicy odzy­skania nie­pod­le­głości przez Polskę.

Konkurs został prze­pro­wa­dzony w dwóch kate­go­riach:

 • pla­stycznej,
 • lite­rac­kiej.

Celem kon­kursu było:

 • Popu­la­ry­zo­wanie wiedzy zwią­zanej z walką Polaków o odzy­skanie nie­pod­le­głości;
 • Kształ­to­wanie postawy patrio­tycznej;
 • Roz­wi­janie zain­te­re­sowań historią narodu pol­skiego, oraz inspi­ro­wanie do własnej twór­czości lite­rac­kiej oraz pla­stycznej;
 • Zapo­znanie z syl­wet­kami osób, które wal­czyły o nie­pod­le­głość orężem, pędzlem, piórem…;
 • Roz­wi­janie umie­jęt­ności samo­dzielnej i twór­czej pracy uczniów z różnymi źró­dłami wiedzy histo­rycznej.

Uro­czy­stość roz­dania nagród i wrę­czenia dyplomów odbę­dzie się 14 listo­pada 2018 r. o godz. 10.00 podczas kon­fe­rencji „Biblio­teka – Śro­do­wisko – Róż­no­rod­ność działań” w Biblio­tece Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego (ul. Karola Szy­ma­now­skiego 3).

Lau­reaci kon­kursu kate­gorii lite­rac­kiej:

1. Wero­nika Pia­stowska – kl. VIII, Szkoła Pod­sta­wowa im. J. Kor­czaka w Cho­ceniu.
2. Oliwia Sajna – kl. VII b, Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 im. A. Mic­kie­wicza z Oddzia­łami Spor­to­wymi w Byd­goszczy
3. Kata­rzyna Gołę­biewska – kl. VIII, Szkoła Pod­sta­wowa im. J. Kor­czaka w Cho­ceniu

Wyróż­nienia otrzy­mały:

1. Marta Kucińska – kl. VIII c, Szkoła Pod­sta­wowa nr 14 im. gen. W. Sikor­skiego w Byd­goszczy
2. Wik­toria Malicka – kl. V, Szkoła Pod­sta­wowa nr 19 im. M. Koper­nika w Byd­goszczy

Lau­reaci kon­kursu kate­gorii pla­stycznej:

1. Gabriela Ście­sińska – kl. VII, Szkoła Pod­sta­wowa nr 32 z Oddzia­łami Spor­to­wymi i Dwu­ję­zycz­nymi w Byd­goszczy
2. Sandra Sław­kowska – kl. VII , Szkoła Pod­sta­wowa w Sitowcu
3. Vanessa Szweda – kl. VII d, Szkoła Pod­sta­wowa im. Kard. S. Wyszyń­skiego Prymasa Tysiąc­lecia w Nakle nad Notecią
3. Patryk Kasprzyk – kl. VIII, Szkoła Pod­sta­wowa nr 19 im. M. Koper­nika w Byd­goszczy

Wyróż­nienia otrzy­mały:

1. Olga Przy­bylska – kl. VII, Szkoła Pod­sta­wowa nr 32 z Oddzia­łami Spor­to­wymi i Dwu­ję­zycz­nymi w Byd­goszczy
2. Karina Mać­ko­wiak – kl. VIII, Szkoła Pod­sta­wowa nr 61 w Byd­goszczy
3. Wero­nika Kucharska – kl. VII, Szkoła Pod­sta­wowa nr 32 z Oddzia­łami Spor­to­wymi i Dwu­ję­zycz­nymi w Byd­goszczy
4. Pola Bucz­kowska – kl. VII, Szkoła Pod­sta­wowa nr 32 z Oddzia­łami Spor­to­wymi i Dwu­ję­zycz­nymi w Byd­goszczy

Woje­wódzki konkurs dla uczniów

Woje­wódzki konkurs dla uczniów

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy ogłasza konkurs „Wybrała(e)m, przeczytała(e)m, polecam, czyli gawęda o jednej książce”. Jest on adre­so­wany do uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego.
Cele kon­kursu:

 • Reali­zacja Prio­ry­tetu 3 „Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa” w zakresie roz­wi­jania zain­te­re­sowań uczniów przez pro­mo­wanie i wspie­ranie czy­tel­nictwa dzieci i mło­dzieży, w tym zakup nowości wydaw­ni­czych,
 • Roz­wi­janie kom­pe­tencji czy­tel­ni­czych oraz upo­wszech­nianie czy­tel­nictwa wśród mło­dzieży,
 • Pro­mo­wanie czy­tel­nictwa wśród uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych,
 • Popu­la­ry­zacja metody book­tal­kingu, pozwa­la­jącej dzielić się entu­zja­zmem do książek i zachęcać do czy­tania dla przy­jem­ności,
 • Popu­la­ry­zacja i zasto­so­wanie tech­no­logii infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyj­nych do pro­mocji czy­tel­nictwa,
 • Roz­wi­janie kre­atyw­ności, wraż­li­wości i zain­te­re­sowań lite­rac­kich uczniów.

Warun­kiem uczest­nictwa w kon­kursie jest nagranie filmu w for­macie MP4, którego treścią jest ustna pre­zen­tacja książki wybranej przez uczest­nika spośród publi­kacji zaku­pio­nych przez Peda­go­giczną Biblio­tekę Woje­wódzką w Byd­goszczy w ramach Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa, metodą book­tal­kingu. Wypo­wiedź nie może prze­kro­czyć 7 minut. Prace muszą zostać nade­słane bądź oso­bi­ście dostar­czone w formie nośnika elek­tro­nicz­nego lub prze­słane drogą mailową w postaci linku do udo­stęp­nio­nego pliku w chmurze (na dysku inter­ne­towym, np. One­Drive, Dropbox, Dysk Google) do dnia 30.11.2018 r. na adres:

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego
Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych
ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4; 85 – 094 Byd­goszcz

z dopi­skiem: Konkurs „Wybrała(e)m, przeczytała(e)m, polecam, czyli gawęda o jednej książce”.

Konkurs jest objęty hono­rowym patro­natem Mar­szałka Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego, Piotra Cał­bec­kiego, Kura­tora Oświaty, Marka Gralika oraz Pre­zy­denta Miasta Byd­goszczy, Rafała Bru­skiego. Patronat medialny nad kon­kursem spra­wuje Polskie Radio PiK.

Regu­lamin kon­kursu

Lista książek

Plakat do wydruku

Wyniki kon­kursu czy­tel­ni­czego

Wyniki kon­kursu czy­tel­ni­czego

W sie­dzibie Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy roz­strzy­gnięto konkurs pla­styczny „Czytam i maluję z Nelą”, który reali­zował nastę­pu­jące cele:

 • popu­la­ry­zacja wśród dzieci książek zaku­pio­nych w ramach Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa,
 • roz­wi­janie zain­te­re­sowań i kom­pe­tencji czy­tel­ni­czych,
 • pobu­dzanie eks­presji dzieci poprzez dzia­łal­ność pla­styczną,
 • roz­wi­janie kre­atyw­ności, wraż­li­wości i wyobraźni pla­stycznej dzieci,
 • pro­mocja biblio­teki w śro­do­wisku lokalnym.

Na konkurs napły­nęło 77 prac, które oce­niane były zgodnie z nastę­pu­ją­cymi kry­te­riami:

 • ciekawa inter­pre­tacja pro­po­no­wanej tema­tyki,
 • zgod­ność pracy z tematem,
 • samo­dziel­ność i ory­gi­nal­ność pracy,
 • este­tyka wyko­nanej pracy.

Uro­czy­stość roz­dania nagród i wrę­czenia dyplomów odbę­dzie się 15 listo­pada 2018 roku o godzinie 16.00 w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy (sala 210, II piętro).

Lau­reaci woje­wódz­kiego kon­kursu pla­stycz­nego „Czytam i maluję z Nelą”:

I miejsce:
Klaudia Florek Pałac Mło­dzieży w Byd­goszczy
Mikołaj Nowa­kowski Zespół Szkół nr 33
Mateusz Tru­skawa Szkoła Pod­sta­wowa nr 66
II miejsce:
Kalina Kijak Szkoła Pod­sta­wowa nr 15
III miejsce:
Maria Owczarek Szkoła Pod­sta­wowa nr 31

Wyróż­nienia:
Dawid Kaź­mier­czak Zespół Szkół nr 33
Laura Szczybło Szkoła Pod­sta­wowa nr 65
Hanna Rut­kowska Szkoła Pod­sta­wowa nr 15
Adam Pujanek Kato­licka Szkoła Pod­sta­wowa
Dawid Kac­perski Szkoła Pod­sta­wowa nr 13
Natalia Kwiat­kowska Szkoła Pod­sta­wowa nr 65
Natalia Nasalska Szkoła Pod­sta­wowa nr 56
Maja Laskowska Szkoła Pod­sta­wowa nr 13
Kry­styna Gra­barska Szkoła Pod­sta­wowa nr 30
Julia Cegiełka Szkoła Pod­sta­wowa nr 31
Maria Wanecka Pałac Mło­dzieży w Byd­goszczy

Gra­tu­lu­jemy wszystkim lau­re­atom i zapra­szamy nagro­dzo­nych oraz ich nauczy­cieli i rodziców na uro­czy­stość wrę­czenia nagród i wyróż­nień.

Zostań koor­dy­na­torem Wiel­kiej Ligii Czy­tel­ników

Zostań koor­dy­na­torem Wiel­kiej Ligii Czy­tel­ników

Orga­nizuj razem z nami ogól­no­polski konkurs czy­tel­niczy dla dzieci i mło­dzieży!

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy – współ­or­ga­ni­zator i Koor­dy­nator Woje­wódzki IV Ogól­no­pol­skiego Kon­kursu „Wielka Liga Czy­tel­ników” poszu­kuje chętne insty­tucje kul­tu­ralno-oświa­towe do pod­jęcia współ­pracy poprzez pod­jęcie funkcji Koor­dy­na­tora Powia­to­wego.

Zachę­camy biblio­teki woje­wódzkie, miej­skie, peda­go­giczne, a także ośrodki szko­lenia nauczy­ciel oraz szkoły do wzięcia udziału w naj­więk­szych zawo­dach czy­tel­ni­czych w Polsce.

W tym roku, już po raz czwarty orga­ni­zu­jemy Ogól­no­polski Konkurs „Wielka Liga Czy­tel­ników”, którego celem jest pro­mocja czy­tel­nictwa wśród naj­młod­szych i ich rodzin. Naszym marze­niem jest, aby jak naj­większa liczba młodych czy­tel­ników wzięła udział w tej przy­go­dzie z książ­kami. Aby tak się stało potrzebna jest nam Wasza pomoc.

Konkurs ma cha­rakter etapowy, dlatego sta­no­wisko koor­dy­na­tora jest dla nas tak ważne. Zada­niem koor­dy­na­tora jest nad­zo­ro­wanie prze­biegu kon­kursu na etapie szkolnym i powia­towym. Lata doświad­czeń spra­wiły, że wypra­co­wa­liśmy sprawny system orga­ni­zacji tego ogrom­nego przed­się­wzięcia i z wielką przy­jem­no­ścią udzie­limy wszel­kich potrzeb­nych infor­macji oraz prze­ka­żemy nie­zbędne mate­riały wszystkim chętnym!

Kontakt: pbw@​pbw.​bydgoszcz.​pl
ewa.​bedelek@​gmail.​com

Kto złamie Enigmę? Konkurs ogól­no­polski

Kto złamie Enigmę? Konkurs ogól­no­polski

Sza­nowni Państwo, mamy przy­jem­ność przed­stawić Państwu nie­od­płatną, edu­ka­cyjną grę inter­ne­tową, która łączy w sobie ele­menty historii, mate­ma­tyki i logiki. Jest dosko­nałą pro­po­zycją edu­ka­cyjną dla uczniów, stu­dentów, nauczy­cieli i nie tylko.
Łamacze Szyfrów, bo o tej grze mowa, powstała pod wpływem inspi­racji dzie­jami pol­skich kryp­to­logów, którzy przed II Wojną Świa­tową złamali kod Enigmy. Nasza gra wpro­wadza młodych ludzi w świat kryp­to­logii, wiodąc ich w nie­zwykle inte­re­su­jący sposób od sta­ro­żyt­nych metod utaj­niania infor­macji, po wojenne zma­gania z nie­mieckim szyfrem Enigmy. Na wszyst­kich pozio­mach gry uczest­nicy roz­wi­jają swoje umie­jęt­ności mate­ma­tyczne, uczą się logicz­nego myślenia i stykają się z nie­znaną powszechnie historią.
Gra Łamacze Szyfrów to również kształ­to­wanie zdol­ności pracy w grupie, gdyż biorą w niej udział trzy­oso­bowe zespoły. Ta z drużyn, która jako pierwsza, po przej­ściu wszyst­kich etapów, ułoży napis ENIGMA na wir­tu­al­nych roto­rach, zwy­cięża w grze i wygrywa nagrodę główną.

Poniżej zamiesz­czamy linki do infor­macji skie­ro­wa­nych do uczniów.
PLAKAT
ULOTKA
SPOT PRO­MO­CYJNY

Szcze­góły znajdą Państwo na stronie www​.lama​cze​szy​frow​.pl

Szymon Dąbrowski – zespół lama​cze​szy​frow​.pl

Mię­dzysz­kolny konkurs lite­racko-pla­styczny

Mię­dzysz­kolny konkurs lite­racko-pla­styczny

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka oraz Szkoła Pod­sta­wowa nr 19 w Byd­goszczy orga­ni­zują konkurs „Wielcy Polacy dla nie­pod­le­głości“. Jest on skie­ro­wany do uczniów klas 5 – 8 szkół pod­sta­wo­wych z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego. Termin dostar­czenia prac upływa 26 paź­dzier­nika 2018 r.

Szcze­gó­łowe infor­macje oraz regu­lamin kon­kursu

Czytam i maluję z Nelą – konkurs

Czytam i maluję z Nelą – konkurs

Ser­decznie zapra­szamy dzieci z klas I-III szkół pod­sta­wo­wych z Byd­goszczy do wzięcia udziału w Czy­tel­ni­czym Kon­kursie Pla­stycznym doty­czącym przygód Neli, boha­terki serii książek „Nela – mała repor­terka”. Zada­niem uczest­ników będzie wyko­nanie pracy pla­stycznej ilu­stru­jącej ulu­bioną przy­godę Neli. Na prace w for­macie A3 lub A4 czekamy do 17 paź­dzier­nika 2018 roku. Należy je prze­słać lub dostar­czyć na adres: Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. M. Rejew­skiego w Byd­goszczy, ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4, 85 – 094 Byd­goszcz z dopi­skiem „Konkurs pla­styczny”.
Zapra­szamy ser­decznie do wzięcia udziału, czekają atrak­cyjne nagrody.

Regu­lamin kon­kursu
Załącznik nr 1 do Regu­la­minu
Załącznik nr 2 do Regu­la­minu – FOR­MU­LARZ ZGŁO­SZE­NIOWY
Załącznik nr 3 do Regu­la­minu – ZGODA RODZICÓW (OPIE­KUNÓW PRAW­NYCH)

Wrę­czenie nagród zwy­cięzcom kon­kursu

Wrę­czenie nagród zwy­cięzcom kon­kursu

W Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego gości­liśmy lau­re­atów Mię­dzysz­kol­nego Kon­kursu Fra­ze­olo­gicz­nego „W świecie ukry­tych znaczeń”. Orga­ni­za­to­rami kon­kursu były Szkoła Pod­sta­wowa nr 19 im. Miko­łaja Koper­nika w Byd­goszczy i Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka. W kon­kursie pla­styczno-lite­rackim wzięło udział 33 uczniów z klas IV-VI. Motywem prac był fra­ze­olo­gizm „Patrzeć przez różowe okulary”. Uczniowie wyka­zali się pomy­sło­wo­ścią, fan­tazją i wyobraźnią. Wystawę kon­kur­so­wych prac pla­stycz­nych można oglądać do końca maja w Biblio­tece, a w czerwcu w Szkole Pod­sta­wowej.
Lau­re­atami kon­kursu pla­stycz­nego zostali:
I miejsce – Nadia Pora kl. VII SP 20
II miejsce – Wik­toria Świtała kl. VII SP 66
II miejsce – Tymon Kowalski kl. V SP 9
III miejsce – Alek­sandra Nowak kl. VII SP 12
III miejsce – Michał Golik kl. VI SP 20

Nagrody i wyróż­nienia wrę­czała Dyrektor SP nr 19 Agata Szu­mińska oraz Dyrektor PBW Ewa Pro­nobis-Sosnowska.
Uro­czy­stość pro­wa­dziła Mał­go­rzata Tyczyńska z PBW oraz Urszula Kubiak ze SP 19.
Wszystkim uczest­nikom dzię­ku­jemy za udział, a zwy­cięzcom gra­tu­lu­jemy.

Mał­go­rzata Tyczyńska

Konkurs Recy­ta­torsko-Ora­torski

Konkurs Recy­ta­torsko-Ora­torski

W Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy odbyły się prze­słu­chania uczest­ników Mię­dzy­po­wia­to­wego Kon­kursu Recy­ta­torsko-Ora­tor­skiego RECY­TA­TO­RATOR, orga­ni­zo­wa­nego przez Pałac Mło­dzieży w Byd­goszczy we współ­pracy z Peda­go­giczną Biblio­teką Woje­wódzką im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy.

Rok 2018 został ogło­szony rokiem Praw Kobiet dlatego celem kon­kursu była m.in. popu­la­ry­zacja twór­czości pisarek. Wzięło w nim udział 18 gim­na­zja­li­stów z Byd­goszczy, Nakła, Szubina oraz powiatów: byd­go­skiego, nakiel­skiego i szu­biń­skiego. Każdy uczestnik przy­go­tował dwu­ele­men­tową pre­zen­tację: prze­mó­wienie uza­sad­nia­jące wybór recy­to­wa­nego frag­mentu i recy­tację frag­mentu prozy. W prze­rwie, podczas obrad jury, uczniowie i ich opie­ku­nowie wysłu­chali i obej­rzeli pre­zen­tację oraz wystawę książek doty­czą­cych życia, praw, dzia­łal­ności i twór­czości kobiet.