Podsu­mo­wanie konkursu „Mój bajkowy przyja­ciel“

Podsu­mo­wanie konkursu „Mój bajkowy przyja­ciel“

W Muzeum Oświaty w Bydgoszczy – wydziale Pedago­gicznej Biblio­teki im. Mariana Rejew­skiego – odbyła się gala wręczenia nagród w wojewódzkim konkursie plastycznym pt. „Mój bajkowy przyja­ciel”. Współ­or­ga­ni­za­torem konkursu był Teatr Polski w Bydgoszczy, który ufundował bilety na spektakl dla dzieci. Honorowy patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomor­skiego Piotr Całbecki i Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik.

Konkurs skiero­wany był do uczniów z klas 1 – 3 szkoły podsta­wowej. Do organi­za­tora wpłynęły aż 104 prace z całego województwa kujawsko – pomor­skiego: z Bydgoszczy, Koronowa, Więcborka, Chełmży, Złejwsi Wielkiej, Słębowa, Gruczna, Sitowia i Ostro­wi­tego. Łącznie z 20 szkół. Tematyka prac była bardzo różno­rodna, aż nie sposób jej tutaj opisać. Prace przed­sta­wiały 65 postaci bajko­wych. Pani Anna Drejas z Zespołu Szkół Plastycz­nych w Bydgoszczy omówiła walory artystyczne nagro­dzo­nych prac. Na zakoń­czenie uroczy­stości Wiktoria Runge ze SP nr 58 w Bydgoszczy wystą­piła przed laure­atami konkursu z programem artystycznym.

Wszystkim laure­atom serdecznie gratu­lu­jemy!

Poniżej prezen­tu­jemy relację fotogra­ficzną z gali wręczenia nagród oraz nagro­dzone prace w wojewódzkim konkursie plastycznym „Mój bajkowy przyja­ciel”.

Joanna Grabowska-Janowiak – kier. Muzeum Oświaty w Bydgoszczy

 
W świecie ukrytych znaczeń

W świecie ukrytych znaczeń

W Biblio­tece gości­liśmy laure­atów trzeciej edycji Międzysz­kol­nego Konkursu Fraze­olo­gicz­nego „W świecie ukrytych znaczeń”. Organi­za­to­rami konkursu były Szkoła Podsta­wowa nr 19 im. Mikołaja Koper­nika w Bydgoszczy i Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. W konkursie literacko-plastycznym uczest­ni­czyli uczniowie klas IV – VIII. Motywem prac był fraze­olo­gizm „pięta Achil­lesa”. Uczniowie wykazali się pomysło­wo­ścią, fantazją i wyobraźnią…

Laure­atami konkursu zostali:
Kategoria: literacka

I miejsce – Kinga Wardacka, SP 61
II miejsce – Zofia Tomaszewska, SP 32
II miejsce – Zuzanna Funda­meńska, SP 31
III miejsce – Barbara Przybysz, SP 32
III miejsce- Marta Kucińska, SP14

Wyróż­nienia
Miłosz Pawlak, SP32
Adam Laskowski, SP32
Karolina Ojewska, SP 31
Martyna Suwała, SP19

Kategoria: praca plastyczna

I miejsce – Emilia Trybu­cho­wicz, SP35
II miejsce – Laura Chleboś, SP35

Nagrody i wyróż­nienia wręczała dyrektor SP nr 19 Agata Szumińska oraz dyrektor PBW Ewa Pronobis-Sosnowska. Uroczy­stość prowa­dziła Małgo­rzata Tyczyńska z PBW oraz Dorota Kucińska i Urszula Kubiak ze SP 19. Wszystkim uczest­nikom dzięku­jemy za udział, a zwycięzcom gratu­lu­jemy.

Mój bajkowy przyja­ciel – finał konkursu

Mój bajkowy przyja­ciel – finał konkursu

Dzisiaj o godz. 10.00 odbyło się posie­dzenie komisji konkur­sowej rozstrzy­ga­jącej wojewódzki konkurs plastyczny pt. „Mój bajkowy przyja­ciel”. Komisja w składzie: Ewa Pronobis-Sosnowska – Dyrektor Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy, dr hab. Ryszard Nowicki, prof. nadzw. – Zakład Historii Sztuki i Kultury UKW w Bydgoszczy, Anna Drejas – Państwowy Zespół Szkół Plastycz­nych im. Leona Wyczół­kow­skiego w Bydgoszczy oraz Aleksandra Rzęska – Teatr Polski w Bydgoszczy wybrała najlepsze prace.

Lista laure­atów:

I miejsce:
Hanna Szmagalska kl. IIISP nr 65 w Bydgoszczy
Oliwia Jajak kl IIZS nr 29 w Bydgoszczy
II miejsce:
Zuzanna Kortas kl I – SP nr 1 w Koronowie
Kinga Bednarz kl. I – SP nr 4 w Bydgoszczy
III miejsce:
Mateusz Szulc kl. IISP w Ostro­witem
Kornelia Krecz­mańska kl. I A – SP nr 1 w Koronowie

Wyróż­nienia:
Karolina Balcerek kl. IIZS nr 33 w Bydgoszczy
Anna Ceklarz kl. IIZS nr 33 w Bydgoszczy
Maja Laskowska kl. II – ZS nr 29, SP nr 13 w Bydgoszczy
Maciej Pasztak kl. II – Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wycho­waw­czych
Anna Kołodziej­czyk kl. II – SP w Złejwsi Wielkiej
Kalina Turzyńska kl. III – SP nr 2 w Więcborku

Wyróż­nienia dyrek­tora Biblio­teki:
Nikola Pamrowska kl. III – SP nr 14 w Bydgoszczy
Zuzanna Głogowska kl I – SP nr 1 w Koronowie
Katarzyna Jaszczyk kl. I – SP nr 66 w Bydgoszczy
Krystian Kolczyński kl. I – SP nr 56 w Bydgoszczy
Oliwia Derezińska kl. I – SP nr 15 w Bydgoszczy
Jan Mieloch kl. III – SP nr 2 w Chełmży
Mateusz Małkiński kl. IISP w Ostro­witem
Róża Cychowska kl. IISP w Złejwsi Wielkiej
Oliwia Ozimkie­wicz kl. III – SP nr 2 w Więcborku
Zuzanna Szcze­pańska kl. IIISP w Złejwsi Wielkiej

Wszystkim laure­atom gratu­lu­jemy!

Gala konkur­sowa odbędzie się dnia 11 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 17.00 w Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy, ul. M.C. Skłodow­skiej-Curie 4, sala 210 (drugie piętro). Serdecznie zapra­szamy laure­atów wojewódz­kiego konkursu plastycz­nego pt. „Mój bajkowy przyja­ciel” z rodzi­cami i nauczy­cie­lami na uroczyste wręczenie nagród.

Joanna Grabowska-Janowiak
kierownik Muzeum Oświaty – Wydziału PBW w Bydgoszczy

Muzyka Słów – finał konkursu

Muzyka Słów – finał konkursu

28 maja 2019 r. w Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej w Bydgoszczy odbył się konkurs recyta­torski, zorga­ni­zo­wany przez Szkołę Podsta­wową nr 31 z Oddzia­łami Sporto­wymi i Mistrzo­stwa Sporto­wego w Bydgoszczy w ramach obchodów roku 2019 jako Roku Zbigniewa Herberta w związku z 20 rocznicą śmierci poety. Partnerem projektu była Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgoszczy.

Główne cele konkursu:

  • zapoznanie z twórczo­ścią poetycką Zbigniewa Herberta,
  • rozwi­janie zainte­re­sowań czytel­ni­czych,
  • rozbu­dzenie wrażli­wości na piękno poezji,
  • upowszech­nienie kultury żywego słowa,
  • promo­wanie umiejęt­ności uczniów w szkole i w środo­wisku lokalnym,
  • propa­go­wanie kultury języka polskiego.

W konkursie wzięło udział 45 uczniów szkół podsta­wo­wych z Bydgoszczy i okolic. Jury oceniało: inter­pre­tację utworu, dosto­so­wanie tekstu do wieku i możli­wości ucznia, opano­wanie pamię­ciowe, dykcję oraz ogólne wrażenie artystyczne wykonawcy.

W kategorii – klasy 4 – 6
I miejsce – Kaja Pazgrat – Szkoła Podsta­wowa nr 14 w Bydgoszczy
II miejsce – Maja Geppert – Szkoła Podsta­wowa nr 31 w Bydgoszczy
III miejsce – Maciej Kosz – Katolicka Szkoła Podsta­wowa w Bydgoszczy
Wyróż­nienia
Zofia Płoszyńska – Szkoła Podsta­wowa nr 32 w Bydgoszczy
Ewa Różańska – Szkoła Podsta­wowa nr 31 w Bydgoszczy
Zuzanna Szcze­pańska – Szkoła Podsta­wowa nr 31 w Bydgoszczy

W kategorii – klasy 7 – 8
I miejsce – Bartosz Adamski – Szkoła Podsta­wowa w Białych Błotach
II miejsce – Zuzanna Kaczmarek – Szkoła Podsta­wowa nr 62 w Bydgoszczy
III miejsce – Sandra Hetzig – Szkoła Podsta­wowa nr 32 w Bydgoszczy
Wyróż­nienia
Maja Barto­szewska – Szkoła Podsta­wowa nr 31 w Bydgoszczy
Maria Pietru­szyńska – Szkoła Podsta­wowa w Brzozie
Wiktoria Polasik – Szkoła Podsta­wowa nr 56 w Bydgoszczy

Gratu­lu­jemy laure­atom i uczest­nikom konkursu!

Finał Wielkiej Ligi Czytel­ników

Finał Wielkiej Ligi Czytel­ników

Drużyna Katolic­kiej Szkoły Podsta­wowej w Inowro­cławiu II wicemi­strzem Polski!
10 maja 2019 r. w Katowi­cach odbył się finał ogólno­pol­skiego konkursu Wielka Liga Czytel­ników. Zespół w składzie: Lena Matuszak, Julia Młodzi­kowska i Wojciech Stawoski zajął trzecie miejsce i został tym samym II wicemi­strzem Polski! Warto zazna­czyć, że repre­zen­tanci naszego województwa zdobyli 169/170 punktów ex aequo z druży­nami z województw: lubel­skiego i podkar­pac­kiego. W ekscy­tu­jącej dogrywce wszystkie trzy drużyny uzyskały maksy­malną liczbę punktów. O trzecim miejscu zadecy­dował czas pisania testu.

Jeste­ście Mistrzami, podzi­wiamy Waszą dosko­nałą pamięć oraz wytrwałą pracę w dążeniu do odnie­sienia takiego sukcesu! Gratu­lu­jemy!

tekst i fot. Katarzyna Paradowska – Katolicka Szkoła Podsta­wowa z Oddziałem Przed­szkolnym im. bł. ks. Wł. Demskiego w Inowro­cławiu

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy od kilku lat organi­zuje elimi­nacje powia­towe i wojewódzkie tego konkursu czytel­ni­czego. W tym roku po raz pierwszy uczniowie, którzy brali udział w zmaga­niach konkur­so­wych w siedzibie naszej biblio­teki, odnieśli sukces w etapie ogólno­pol­skim. Gratu­lu­jemy i już dziś zapra­szamy nauczy­cieli do współ­pracy, a uczniów do udziału w kolej­nych edycjach Wielkiej Ligi Czytel­ników.

Mój bajkowy przyja­ciel – konkurs plastyczny dla dzieci

Mój bajkowy przyja­ciel – konkurs plastyczny dla dzieci

Uwaga! Przedłu­żamy termin przyj­mo­wania prac do 17 maja 2019 r.
Zapra­szamy uczniów klas I – III szkół podsta­wo­wych z województwa kujawsko-pomor­skiego do udziału w konkursie plastycznym pt. „Mój bajkowy przyja­ciel“. Prace wykonane dowolną techniką należy dostar­czyć do Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. Na zwycięzców czekają nagrody, m.in. podwójne zapro­szenia na przed­sta­wienie teatralne dla dzieci będące w reper­tu­arze Teatru Polskiego w Bydgoszczy.

Do pobrania:
Regulamin konkursu
Formu­larz zgłosze­niowy
Zgoda rodziców/opiekunów prawnych

Uroczy­stość wręczenia nagród

Uroczy­stość wręczenia nagród

Na początku lutego Biblio­teka ogłosiła wojewódzki konkurs dla młodzieży na plakat promu­jący Rok Stani­sława Moniuszki. Honorowy patronat nad konkursem objęli marszałek województwa kujawsko-pomor­skiego oraz kurator oświaty w Bydgoszczy. Wpłynęło 95 prac z regionu. Komisja konkur­sowa 21 marca 2019 r. przyznała 3 nagrody (I-III miejsce) oraz 10 wyróż­nień. Dyrektor Biblio­teki doceniając pracę i zaanga­żo­wanie uczest­ników konkursu przyznał dodat­kowo 9 wyróż­nień specjal­nych. Dzisiaj w siedzibie Biblio­teki odbyło się uroczyste wręczenie nagród, połączone z koncertem młodzieży z Państwo­wego Zespołu Szkół Muzycz­nych w Bydgoszczy. Uzdol­nieni uczniowie zapre­zen­to­wali pieśni Stani­sława Moniuszki, szlagiery przed­wo­jenne i piosenki z Kabaretu Starszych Panów.

Funda­to­rami nagród byli: Województwo Kujawsko-Pomor­skie, Opera Nova, Filhar­monia Pomorska, koordy­nator regio­nalny do spraw obchodów 200. rocznicy, dyrektor PBW w Bydgoszczy oraz Cukiernia Złoty Lis. Na uroczy­stość przybyło 17 nagro­dzo­nych i wyróż­nio­nych uczniów. Towarzy­szyli im opieku­nowie, nauczy­ciele i rodzice. Każdy uczestnik otrzymał pamiąt­kowy dyplom za udział w konkursie. Uroczy­stości towarzy­szyła wystawa ze zbiorów PBW w Bydgoszczy Stani­sław Moniuszko – kompo­zytor „wędru­jący po polskich ziemiach, natchniony duchem polskich pieśni ludowych” .

Wojewódzki finał Wielkiej Ligi Czytel­ników

Wojewódzki finał Wielkiej Ligi Czytel­ników

Zwycię­skie drużyny etapu powia­to­wego stanęły do rywali­zacji o tytuł Mistrza Województwa Wielkiej Ligi Czytel­ników. Zmagania konkur­sowe rozpo­częły się o godz. 10.30 w Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej. Dzieci i młodzież zmierzyli się z testami dotyczą­cymi treści nastę­pu­ją­cych książek:
kl. 1 – 4: Petro­nela z Jabło­nio­wego Sadu: Czary mary – Sabine Städing
kl. 5 – 8: Łukasz i kostur czarow­nicy – Piotr Patykie­wicz.

Do etapu przystą­piło 47 osób (9 drużyn w kategorii klas 1 – 4 oraz 8 drużyn w kategorii klas 5 – 8).
Po konkursie chętni uczest­nicy z rodzi­cami i opieku­nami wzięli udział w prelekcji Jolanty Niwiń­skiej, inicja­torki i reali­za­torki projektów popula­ry­zu­ją­cych czytel­nictwo, która opowia­dała o swoich czytel­ni­czych wypra­wach i najnow­szej książce.

Szkoły i placówki z województwa kujawsko-pomor­skiego, które brały udział w elimi­na­cjach konkur­so­wych:
klasy 1 – 4
Gminna Biblio­teka Publiczna w Dąbrowie Chełmiń­skiej
Katolicka Szkoła Podsta­wowa im. bł. ks. Włady­sława Demskiego w Inowro­cławiu
Miejska Biblio­teka Publiczna w Mogilnie Oddział dla Dzieci
Szkoła Podsta­wowa nr 2 im. Marii Konop­nic­kiej w Mogilnie
Szkoła Podsta­wowa nr 2 w Brodnicy
Szkoła Podsta­wowa nr 16 im. płk. Zbigniewa Makowiec­kiego w Grudziądzu
Szkoła Podsta­wowa im. Anieli hr. Potulic­kiej w Wojnowie
Szkoła Podsta­wowa nr 24 w Toruniu
Zespół Szkolno-Przed­szkolny nr 1 Szkoła Podsta­wowa nr 20 we Włocławku
Zespół Szkolno-Przed­szkolny nr 2 Szkoła Podsta­wowa nr 3 w Rypinie
klasy 5 – 8
Katolicka Szkoła Podsta­wowa im. bł. ks. Włady­sława Demskiego w Inowro­cławiu
Miejska Biblio­teka Publiczna w Mogilnie Oddział dla Dzieci
Szkoła Podsta­wowa nr 2 im. Marii Konop­nic­kiej w Mogilnie
Szkoła Podsta­wowa im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach
Szkoła Podsta­wowa nr 8 w Toruniu
Szkoła Podsta­wowa nr 16 im. płk. Zbigniewa Makowiec­kiego w Grudziądzu
Szkoła Podsta­wowa nr 23 we Włocławku
Szkoła Podsta­wowa w Osielsku
Zespół Szkolno-Przed­szkolny nr 1 w Rypinie
W kategorii klas 5 – 8 zwycię­żyła drużyna ze Szkoły Podsta­wowej w Osielsku, natomiast w kategorii klas 1 – 4 odbędzie się dogrywka dwóch drużyn: z Gminnej Biblio­teki Publicznej z Dąbrowy Chełmiń­skiej oraz Katolic­kiej Szkoły Podsta­wowej im. bł. ks. Włady­sława Demskiego z Inowro­cławia.

Wszystkim uczniom, uczest­ni­czącym w etapie wojewódzkim Wielkiej Ligi Czytel­ników, serdecznie gratu­lu­jemy!

KUJAWSKO-POMOR­SKIE­_WO­JE­WODZ­KI­_WY­NIKI

Wyniki (pobierz plik pdf)

Beata Cieślińska
Wydział Infor­macji i Wspoma­gania Placówek Oświa­to­wych PBW w Bydgoszczy

Wyniki konkursu na plakat promu­jący Rok Stani­sława Moniuszki

Wyniki konkursu na plakat promu­jący Rok Stani­sława Moniuszki

Na konkurs wpłynęło 95 prac z 16 szkół. Komisja konkur­sowa w składzie: prof. UKW dr hab. Ryszard Nowicki (Uniwer­sytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), prof. AM dr hab. Aleksandra Kłaput-Wiśniewska (Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiej­skiego w Bydgoszczy), Anna Drejas (Zespół Szkół Plastycz­nych im. Leona Wyczół­kow­skiego w Bydgoszczy), Ewa Pronobis-Sosnowska (Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy) podjęła decyzję o przyznaniu I, II, III miejsca oraz 10 wyróż­nień.

Oto laureaci konkursu:
Maja Chudzyńska – I nagroda (Szkoła Podsta­wowa nr 2 im. dra Kazimierza Karasie­wicza w Tucholi),
Paulina Malczewska – II nagroda (Szkoła Podsta­wowa nr 2 im. K. Makuszyń­skiego w Więcborku),
Janka Viegas-Janicka – III nagroda (Państwowy Zespół Szkół Muzycz­nych im. A. Rubin­steina w Bydgoszczy).

Wyróż­nienia Komisji (w kolej­ności alfabe­tycznej):
1. Feder Weronika – Szkoła Podsta­wowa nr 2 im. K. Makuszyń­skiego w Więcborku
2. Grzymska Lidia – Państwowy Zespół Szkół Muzycz­nych im. A. Rubin­steina w Bydgoszczy
3. Gwiazda Marta – Szkoła Podsta­wowa nr 32 im F. Kaji w Bydgoszczy
4. Kucharska Weronika – Szkoła Podsta­wowa nr 32 im. F. Kaji w Bydgoszczy
5. Kurek Mateusz– Szkoła Podsta­wowa nr 66 im. Misji Pokojo­wych ONZ z Oddzia­łami Sporto­wymi w Bydgoszczy
6. Nowak Anna – Szkoła Podsta­wowa nr 58 im. I. Sendle­rowej w Bydgoszczy
7. Piątek Maja – Szkoła Podsta­wowa im. J. Verne’a w Białych Błotach
8. Sawicka Wiktoria – Szkoła Podsta­wowa nr 2 im. dra Kazimierza Karasie­wicza w Tucholi
9. Woźniak Agata – Państwowy Zespół Szkół Muzycz­nych im. A. Rubin­steina w Bydgoszczy
10. Zalewska Izabela – Szkoła Podsta­wowa nr 46 im. Unii Europej­skiej w Bydgoszczy.

Wyróż­nienia Dyrek­tora Biblio­teki (w kolej­ności alfabe­tycznej):
1. Brzycka Julia – Szkoła Podsta­wowa nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie
2. Kalinowski Michał – Zespół Szkół nr 19 im. Synów Pułków w Bydgoszczy
3. Kwas Natalia – Zespół Szkół w Górznie
4. Ławicka Aniela – Zespół Szkół Nr 33 w Bydgoszczy
5. Nowicka Kinga – Szkoła Podsta­wowa nr 1 w Sępólnie Krajeń­skim
6. Przybylska Weronika – Szkoła Podsta­wowa nr 2 im. W. Broniew­skiego w Szubinie
7. Szulczewska Oliwia – Zespół Szkół Nr 33 w Bydgoszczy
8. Włodarska Natalia – Publiczna Szkoła Podsta­wowa im. J. Kaspro­wicza w Piotr­kowie Kujaw­skim
9. Zajdle­wicz Oliwia – Zespół Szkół w Łabiszynie.

Laure­atom serdecznie gratu­lu­jemy, a wszystkim uczest­nikom konkursu bardzo dzięku­jemy! Uroczy­stość wręczenia nagród odbędzie się w siedzibie biblio­teki 4 kwietnia 2019 r. o godz.11.00 i połączona będzie z koncertem muzyki Stani­sława Moniuszki.

Finał wojewódzki Wielkiej Ligi Czytel­ników

Finał wojewódzki Wielkiej Ligi Czytel­ników

Zwycię­skie drużyny drugiego etapu (powia­to­wego) staną do rywali­zacji o tytuł Mistrza Województwa. We czwartek (28.03.2019 r.) zmierzą się oni z testami dotyczą­cymi treści:
kl. 1 – 4: Sabine Stading: Petro­nela z Jabło­nio­wego Sadu: Czary mary; wyd. Esteri
kl. 5 – 8: Piotr Patykie­wicz: Łukasz i kostur czarow­nicy; wyd. BIS (wydanie I lub II).

Zmagania konkur­sowe rozpoczną się o godz. 10.30 w sali 210.

Uczest­nicy to najlepsi z najlep­szych, znają lektury praktycznie na pamięć. Nie umyka im żaden szczegół, wątek, nazwa. Często o wygranej decyduje zaledwie kilka punktów. Dlatego też gratu­lu­jemy wszystkim biorącym udział w tegorocznej edycji. Wiemy jak ogromną ilość pracy i zaanga­żo­wania wkładają w przygo­to­wania do konkursu. Dla nas wszyscy są zwycięz­cami, ponieważ sięgają po książki i wyruszają razem z ich bohate­rami w niesa­mo­wite przygody.

Konkurs „Turbo­lan­de­skunde – Öster­reich“

Konkurs „Turbo­lan­de­skunde – Öster­reich“

W Biblio­tece odbyła się 5. edycja konkursu „Turbo­lan­de­skunde – wędrówka po krajach niemiec­kiego obszaru języko­wego“, zorga­ni­zo­wa­nego przez Stowa­rzy­szenie Nauczy­cieli Języka Niemiec­kiego we współ­pracy z Pedago­giczną Biblio­teką Wojewódzką w Bydgoszczy. Tematem przewodnim tegorocznej edycji była Austria. Udział wzięły cztery zespoły z Bydgoszczy i Mogilna. Rywali­zacja była duża, o pierwsze miejsce walczyły w dogrywce dwa zespoły. Ostateczna klasy­fi­kacja przed­stawia się nastę­pu­jąco:

  • 1 miejsce – Liceum Ogólno­kształ­cące nr 4 w Bydgoszczy
  • 2 miejsce – Zespół Szkół Ogólno­kształ­cą­cych w Mogilnie
  • 3 miejsce – Liceum Ogólno­kształ­cące nr 9 z oddzia­łami dwuję­zycz­nymi w Bydgoszczy
  • 4 miejsce – Zespół Szkół Budow­la­nych w Bydgoszczy.

Gratu­lu­jemy wszystkim uczniom!

Alina Melnicka-Zygmunt
Katarzyna Krukowska-Cyrano­wicz

Finał etapu powia­to­wego Wielkiej Ligi Czytel­ników

Finał etapu powia­to­wego Wielkiej Ligi Czytel­ników

Dziś odbył się w progach naszej Biblio­teki finał etapu powia­to­wego Wielkiej Ligi Czytel­ników. Konkurs przezna­czony dla uczniów szkół podsta­wo­wych polega na grupowej pracy nad rozwią­za­niem testu. Zadanie jest niełatwe – uczest­nicy muszą odpowie­dzieć na 130 pytań związa­nych z treścią książki wybranej przez liderów stowa­rzy­szenia „Wielka Liga“. W tym roku czytel­nicy z klas I-IV wykazy­wali się znajo­mo­ścią „Niezwy­kłych przygód dziesięciu skarpetek“ Justyny Bednarek, a uczniom starszych klas przypadł w udziale „Pan Samocho­dzik i Niesa­mo­wity Dwór“. W zmaga­niach wzięło udział osiem trzyoso­bo­wych grup uczniów ze szkół z terenu powiatu bydgo­skiego. Do etapu wojewódz­kiego, który rozegra się również w naszych progach 28 marca br., zakwa­li­fi­kuje się tylko jedna drużyna.

Anna Krasz­kie­wicz

Wojewódzki konkurs plastyczny dla młodzieży na plakat promu­jący Rok Stani­sława Moniuszki

Wojewódzki konkurs plastyczny dla młodzieży na plakat promu­jący Rok Stani­sława Moniuszki

Stani­sław Moniuszko – mistrz dźwięków, który «sam toczy się do serca»”

Uczest­ni­kami konkursu mogą być uczniowie VIIVIII klas szkół podsta­wo­wych, klasy III gimna­zjów oraz młodzież klas I-III szkół ponad­pod­sta­wo­wych z województwa kujawsko-pomor­skiego. Prace wykonane dowolną techniką plastyczną w formacie A4 lub A3 należy nadesłać lub dostar­czyć osobi­ście do dnia 15.03.2019 roku na adres organi­za­tora – Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy.

Zasady, warunki udziału oraz szcze­gó­łowe infor­macje dotyczące konkursu znajdują się w Regula­minie.

Załącz­niki do Regula­minu: formu­larz zgłosze­niowy oraz zgoda rodziców/opiekunów

Plakat do wydruku

Międzysz­kolny Konkurs Wiedzy i Kreatyw­ności

Międzysz­kolny Konkurs Wiedzy i Kreatyw­ności

Zapra­szamy uczniów klas 4 – 8 z powiatu bydgo­skiego do wzięcia udziału w konkursie „Łowcy super­głów, czyli… co ma jabłko do Newtona?“. Należy wybrać ciekawą, intry­gu­jącą postać ze świata nauki i przygo­tować twórczą prezen­tację jej życia i dokonań w dowolnej formie, np.: komiksu rysun­ko­wego w formie książeczki, komiksu złożo­nego z autor­skich zdjęć, animacji, filmu fabular­nego. Zgłoszenia przyj­mo­wane będą pocztą elektro­niczną – lewalskaewa@​gmail.​com. Prace należy dostar­czyć do 15 marca 2019 r. 

Szcze­gó­łowe infor­macje o konkursie dostępne są w Regula­minie. Uczest­nicy zobowią­zani są do dostar­czenia podpi­sa­nego oświad­czenia zawar­tego w Załącz­niku do Regula­minu.

Organi­za­torzy:
Szkoła Podsta­wowa nr 31 z Oddzia­łami Sporto­wymi i Mistrzo­stwa Sporto­wego w Bydgoszczy
Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy