Ucz się języków!

Ucz się języków!

Biblio­teka zaprasza na kier­masz taniej książki obco­ję­zycznej od 18 do 24 maja 2019 r. Na czy­tel­ników czeka lite­ra­tura piękna, pod­ręcz­niki do nauki i meto­dyczne dla nauczy­cieli, słow­niki, gra­ma­tyki, ćwi­czenia w języ­kach: angiel­skim, nie­mieckim, fran­cu­skim, hisz­pań­skim. Zapra­szamy!

Pro­mocja zbiorów hisz­pań­sko­ję­zycz­nych

Pro­mocja zbiorów hisz­pań­sko­ję­zycz­nych

W Czy­telni Głównej odbyło się spo­tkanie dla grupy stu­dentów filo­logii języka hisz­pań­skiego Kujawsko-Pomor­skiej Szkoły Wyższej w Byd­goszczy. Biblio­te­karz zapo­znał swoich gości z księ­go­zbiorem, głównie hisz­pań­sko­ję­zycznym, który można wyko­rzy­stać przy uczeniu się, nauczaniu języka oraz przy pisaniu pracy licen­cjac­kiej.

Alina Mel­nicka-Zygmunt
Wycho­wanie jako sztuka prze­trwania

Wycho­wanie jako sztuka prze­trwania

W ramach kon­fe­rencji „Wycho­wanie jako sztuka prze­trwania” zor­ga­ni­zo­wanej przez Kujawsko-Pomor­skiego Kura­tora Oświaty przy­go­to­wano wystawę książek zaku­pio­nych z Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa oraz książek zwią­za­nych tema­tycznie z pro­filem spo­tkania. Kon­fe­rencja odbyła się 16 listo­pada 2018 r., a doty­czyła wycho­wania przez czy­tanie, nauczania war­tości, dzie­ciń­stwa jako fun­da­mentu życia oraz wycho­wania chłopców. Pre­le­gent­kami były panie: Irena Koź­mińska oraz Elż­bieta Olszewska z Fun­dacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzie­ciom”. Wystawa oraz mate­riały pro­mo­cyjne doty­czące Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana
Rejew­skiego w Byd­goszczy cie­szyły się bardzo dużym zain­te­re­so­wa­niem.

Agnieszka F. Handzel
Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych PBW w Byd­goszczyAktu­alna oferta edu­ka­cyjna biblio­teki

Aktu­alna oferta edu­ka­cyjna biblio­teki

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy ser­decznie zaprasza do zapo­znania się z ofertą edu­ka­cyjną na rok szkolny 2018/2019.
W ofercie uwzględ­nione są nie tylko zajęcia dla uczniów, ale również szko­lenia dla nauczy­cieli. Biblio­teka pro­po­nuje także kursy języ­kowe i kom­pu­te­rowe dla seniorów.

Zajęcia edu­ka­cyjne w ramach pro­jektu „Wszystko, co naj­waż­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o war­to­ściach”
wiek uczest­ników: 6 – 10 lat:
Przy­jaźń – latarki i listy na topie!
Mądrość, czyli o zamie­nianiu kwaśnej cytryny w słodką lemo­niadę.
Dobroć, czyli Mocarze górą.
Poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o war­to­ściach.

wiek uczest­ników: 10 – 12 lat:
Przy­jaźń to praw­dziwy skarb – na pod­stawie „Małego Księcia”.
Alicja w krainie chaosu, czyli po co nam war­tości.

Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o sza­cunku wobec siebie i innych.

wiek uczest­ników: 13 – 15 lat:
Poko­namy fale, czyli o tym, co w życiu pomaga prze­trwać („Gorzka cze­ko­lada i inne opo­wia­dania”).
To, co konieczne – to, co zby­teczne (Michel Piqu­emal „Bajki filo­zo­ficzne”).
Skrzy­dlata miłość. O war­to­ściach na pod­stawie powieści Freda Bod­swortha „Odmie­niec”.

wiek uczest­ników: 13 – 19 lat:
Skrzy­dlata miłość. O war­to­ściach na pod­stawie powieści Freda Bod­swortha „Odmie­niec”.
Patrio­tyzm we współ­cze­snej muzyce pol­skiej.
Kontakt: tel. 52 341 30 74 wew. 16
e-mail: pbw@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Doradztwo zawo­dowe
Zajęcia skie­ro­wane są do uczniów klas III gim­na­zjum oraz klas VII-VIII szkół pod­sta­wo­wych.
Cykl składa się z trzech lekcji:
Jesteś siebie wart.
Poznaj zawody.

ABC poszu­ki­wania pracy.
Kontakt: tel: 52 341 30 74 wew. 16
e-mail: pbw@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Aka­demia Gier Logicz­nych
Zajęcia edu­ka­cyjne dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych oraz III klas gim­na­zjów, których celem jest roz­wi­janie umie­jęt­ności logicz­nego myślenia, wyobraźni prze­strzennej, pamięci, spo­strze­gaw­czości – a to wszystko przy okazji świetnej zabawy z grami plan­szo­wymi i zagad­kami logicz­nymi.
Kontakt: tel. 52 341 30 74 wew. 18 (do godz. 15.00)
e-mail: opracowanie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Tech­no­logie infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyjne
Potra­fimy szukać! – zajęcia z wyszu­ki­wania infor­macji w Inter­necie (dla uczniów klas IV-VIII szkół pod­sta­wo­wych, mak­sy­malnie 15 osób).
Bez­pie­czeń­stwo w sieci (dla uczniów klas IV-VIII szkół pod­sta­wo­wych, III klas gim­na­zjów oraz szkół śred­nich).
Foto­gra­ficzne opo­wieści (na pod­stawie pro­gramów Photo Story 3 dla Windows oraz Animoto, dla uczniów klas IV-VIII szkół pod­sta­wo­wych, III klas gim­na­zjum, mak­sy­malnie 15 osób).
Robimy zakupy online (dla uczniów klas VI-VIII szkół pod­sta­wo­wych, III klas gim­na­zjów oraz szkół śred­nich).
Kontakt: tel. 52 341 30 74 wew. 16
e-mail: pbw@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Zajęcia w ramach edu­kacji czy­tel­ni­czej
Droga czy­tel­nika w biblio­tece.
Warsztat infor­ma­cyjny PBW w Byd­goszczy.
Historia książki.
Zasady two­rzenia opisu biblio­gra­ficz­nego i biblio­grafii załącz­ni­kowej.
Kontakt: tel. 52 341 30 74 wew. 16
e-mail: pbw@​pbw.​bydgoszcz.​pl
Droga książki w biblio­tece.
Kontakt: tel. 52 341 30 74 wew. 17
e-mail: wypozyczalnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Dzie­cięca Aka­demia Czy­tania Bajek
Zajęcia edu­ka­cyjne dla grup przed­szkol­nych oraz uczniów młod­szych klas szkół pod­sta­wo­wych, obej­mu­jące m.in. czy­tanie tekstów lite­rac­kich, ryso­wanie, zagadki i inne atrakcje. Dzia­łania wspiera Fun­dacja ABCXXI CAŁA POLSKA CZYTA DZIE­CIOM.
Wrze­sień 2018 – „Jesienne spo­tkania z książką”; „Pozna­jemy biblio­tekę i zawód biblio­te­karza”
Paź­dziernik 2018 – „Boha­te­rowie pol­skich książek”; „Autorzy lite­ra­tury dzie­cięcej”
Listopad 2018 – „Misie w lite­ra­turze”; „Barwy i symbole naro­dowe”
Gru­dzień 2018 – „Naj­pięk­niejsze świą­teczne opo­wieści”; „Tra­dycje Świąt Bożego Naro­dzenia”
Styczeń 2019 – „Zima w lite­ra­turze”; „Boha­te­rowie zimo­wych historii”
Luty 2019 – „Walen­tyn­kowe spo­tkania”; „Uczucia w moim życiu”
Marzec 2019 – „Wiosna w lite­ra­turze”; „Wiel­ka­nocne tra­dycje i zwy­czaje”
Kwie­cień 2019 – „Byd­goszcz moje miasto”; „Pozna­jemy symbole naszego miasta”
Maj 2019 – „Bajki świata”; „Barwy i symbole naro­dowe”
Czer­wiec 2019 – „Wakacje tuż, tuż”; „Warto być aktywnym”
Kontakt: tel. 52 340 01 40
e-mail: gromadzenie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Zajęcia edu­ka­cyjne „Poznajmy się”
Uczniowie zapo­znają się z wybra­nymi tek­stami z publi­kacji „Duże sprawy w małych głowach” autor­stwa Agnieszki Kos­sow­skiej, które pomogą w zdo­byciu wiedzy o różnych nie­peł­no­spraw­no­ściach, zro­zu­mieniu potrzeb osób nie­peł­no­spraw­nych i budo­waniu wza­jem­nych relacji. Zajęcia prze­zna­czone są dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych.
Kontakt: tel. 52 341 19 84 wew. 13
e-mail: mlewandowskapyz@​gmail.​com

Pro­gra­mo­wanie z Ozo­botem
Zajęcia edu­ka­cyjne dla uczniów klas I-III szkół pod­sta­wo­wych, mają­cych na celu m.in. nauczanie pro­gra­mo­wania i roz­wią­zy­wania pro­blemów z wyko­rzy­sta­niem urzą­dzeń cyfro­wych.
Kontakt: tel. 52 341 30 74 wew. 18
e-mail: opracowanie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Kami­shibai – teatr ilu­stracji
Zajęcia edu­ka­cyjne dla grup przed­szkol­nych oraz uczniów klas I-III szkół pod­sta­wo­wych.
Kontakt: tel. 52 341 30 74, wew. 16
e-mail: pbw@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Tajem­nice Mar­szałka
Zajęcia dla uczniów klas VII-VIII szkół pod­sta­wo­wych, gim­na­zjów i szkół śred­nich. Zajęcia przy­go­to­wane są w związku z 100. rocz­nicą odzy­skania przez Polskę nie­pod­le­głości.
Kontakt: tel. 52 341 30 74, wew. 16
e-mail: pbw@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Marian Rejewski: mate­matyk i kryp­tolog z Byd­goszczy
Zajęcia dla uczniów klas I – VIII szkół pod­sta­wo­wych
Kontakt: tel. 52 341 30 74, wew. 17 lub 18
e-mail: wypozyczalnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl czytelnia1@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Zajęcia dla seniorów
Zajęcia edu­ka­cyjne dla osób 60+. Skie­ro­wane są do wszyst­kich osób zain­te­re­so­wa­nych pro­po­no­waną tema­tyką (kursy kom­pu­te­rowe, kursy języka angiel­skiego).
Kontakt: tel. 52 341 30 74 wew. 16

Klub Enigma – pokój zagadek
Gracze mają 45 minut, aby roz­wiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności ana­li­tyczne. Tutaj liczy się spo­strze­gaw­czość, kre­atyw­ność, spryt i wiedza. Zabawa odbywa się pod presją czasu i czujnym okiem kamery. Każde zadanie to kolejna wska­zówka do osią­gnięcia sukcesu. Wystarczy znaleźć kod… Do pokoju zagadek wchodzi grupa od dwóch do pięciu osób.
Kontakt: 52 341 19 84, wew. 15

Tematy lekcji reali­zo­wa­nych w Muzeum Oświaty:
Wszystkie moje mamy – Irena Sen­dle­rowa (dla klas I-IV szkół pod­sta­wo­wych).
Irena Sen­dle­rowa – spra­wie­dliwa wśród narodów świata (dla klas V-VIII szkół pod­sta­wo­wych, III klas gim­na­zjum oraz szkół śred­nich).
Szkoła naszych dziadków i pra­dziadków.
Uczniowie polscy w walce o język ojczysty – ger­ma­ni­zacja i rusy­fi­kacja szkol­nictwa w okresie zaborów.
Jak w Pla­stu­siowym pamięt­niku – zajęcia dla naj­młod­szych.
Nauczanie religii w szkole.
Mój ele­men­tarz, moja pierwsza czy­tanka – ele­men­tarze i pod­ręcz­niki dawniej i dziś Od rylca do wiecz­nego pióra czyli historia pisma i mate­riałów piśmien­ni­czych.
Wspo­mnienia gra­na­to­wego mun­durka czyli spo­tkania z uczniami dawnej szkoły.
Szkoły, których nie ma – kroniki, zdjęcia, pamiątki.
Har­cer­stwo w szkole.
Samo­rząd­ność w szkole.
Gazetki szkolne dawniej i dzisiaj.
Mar­ty­ro­logia nauczy­cieli byd­go­skich w latach drugiej wojny świa­towej.
Tajne nauczanie.
Pierwsze dni wojny w Byd­goszczy – „krwawa nie­dziela”.
Polska szkoła na obczyźnie – Olga Try­bu­chowska.
Syl­wetki nauczy­cieli byd­go­skich – F. Kaja, J. Świe­tlik, F. Grot.
Odbu­dowa szkol­nictwa byd­go­skiego w latach 1945 – 1956.
Nauczy­ciel – więcej niż zawód, czyli jak zosta­wało się nauczy­cielem.
Barwy i symbole naro­dowe.
Żywa historia – lekcje wyjaz­dowe.

Kontakt: Muzeum Oświaty tel. 52 342 65 90
e-mail: muzeumoswiaty@​poczta.​onet.​pl

Szko­lenia i warsz­taty dla nauczy­cieli
Story Jumper – elek­tro­niczna ksią­żeczka: 2 godz.
Adre­saci: nauczy­ciele szkół pod­sta­wo­wych
Cele: poznanie narzę­dzia do two­rzenia ksią­że­czek elek­tro­nicz­nych, naby­wanie umie­jęt­ności samo­dziel­nego two­rzenia ksią­że­czek z wyko­rzy­sta­niem narzędzi dostęp­nych w pro­gramie, poznanie metod wyko­rzy­stania narzę­dzia w pracy z uczniami.

Two­rzymy filmy ze zdjęć: 2 godz.
Adre­saci: nauczy­ciele wszyst­kich przed­miotów, nauczy­ciele biblio­te­karze
Cele: umie­jęt­ność posłu­gi­wania się sie­ciowym edy­torem foto­grafii BeFunky, umie­jęt­ność stwo­rzenia opo­wieści ze zdjęć w pro­gramie Photo Story 3 dla Windows oraz Animoto; umie­jęt­ność zapi­sania historii w postaci pliku z roz­sze­rze­niem .wmv, a także udo­stęp­nienia filmu ze zdjęć w pro­gramie Animoto.

Kahoot i Quizizz – ciekawe sposoby na ankietę, sondaż lub quiz: 2 godz.
Adre­saci: nauczy­ciele wszyst­kich przed­miotów, nauczy­ciele biblio­te­karze
Cele: poznanie moż­li­wości pro­gramów Kahoot i Quizizz, umie­jęt­ność two­rzenia ankiety bądź quizu w pro­gramie Kahoot i Quizizz oraz udo­stęp­nianie ich.

Padlet i Pik­to­chart jako formy pro­mocji w edu­kacji: 2 godz.
Adre­saci: nauczy­ciele biblio­te­karze, nauczy­ciele innych przed­miotów, zain­te­re­so­wani
Cele: umie­jęt­ność posłu­gi­wania się pro­gra­mami Padlet i Pik­to­chart, umie­jęt­ność two­rzenia tablicy w pro­gramie Padlet, umie­jęt­ność two­rzenia plakatu w pro­gramie Pik­to­chart.

KAMI­SHIBAI – teatr ilu­stracji: 5 godz.
Adre­saci: nauczy­ciele, nauczy­ciele biblio­te­karze, zain­te­re­so­wani
Cele: nabycie pod­sta­wowej wiedzy na temat tech­niki jaką jest Teatr Ilu­stracji Kami­shibai, umie­jęt­ności wła­ściwej i efek­tywnej pre­zen­tacji kami­shibai; poznanie moż­li­wości wyko­rzy­stania jej do reali­zacji celów edu­ka­cyj­nych na lek­cjach i zaję­ciach.

LEAR­NIN­GAPPS – bez­płatna plat­forma do two­rzenia ćwiczeń inte­rak­tyw­nych i gier dydak­tycz­nych, umoż­li­wia­jąca zało­żenie wir­tu­alnej klasy i pracę z uczniami na plat­formie: 6 godz.
Adre­saci: nauczy­ciele i wszyscy zain­te­re­so­wani two­rze­niem pro­stych ćwiczeń i gier oraz pomocy wyko­rzy­sty­wa­nych w pro­cesie dydak­tycznym.
Cele: przy­go­to­wanie do spraw­nego posłu­gi­wania się narzę­dziami ofe­ro­wa­nymi przez plat­formę, opa­no­wanie umie­jęt­ności two­rzenia wła­snych inte­rak­tyw­nych ćwiczeń, nabycie umie­jęt­ności pracy z uczniami w wir­tu­alnej klasie.

Awans zawo­dowy nauczy­ciela biblio­te­karza – fakty i mity: 6 godz.
Adre­saci: nauczy­ciele biblio­te­karze ubie­ga­jący się o stopień awansu zawo­do­wego
Cele: posze­rzenie wiedzy na temat doku­men­to­wania i pod­su­mo­wania stażu na kolejne stopnie awansu zawo­do­wego, uzy­skanie prak­tycz­nych wska­zówek doty­czą­cych gro­ma­dzenia, przed­sta­wiania i pod­su­mo­wy­wania doku­men­tacji nie­zbędnej do zakoń­czenia pro­ce­dury awansu.

Ewi­dencja zbiorów biblio­tecz­nych w prak­tyce szkolnej: 2 godz.
Adre­saci: nauczy­ciele biblio­te­karze szkół wszyst­kich typów
Cele: przy­bli­żenie uczest­nikom tema­tyki zwią­zanej z ewi­dencją w biblio­tece
(aktu­alny stan prawny w zakresie ewi­dencji zbiorów, ewi­dencja kom­pu­te­rowa i tra­dy­cyjna, skon­trum, selekcja, zago­spo­da­ro­wanie mate­riałów zbęd­nych), wymiana doświad­czeń zawo­do­wych – naj­częstsze pro­blemy w codziennej pracy zwią­zane z ewi­dencją zbiorów.

Opis biblio­gra­ficzny jako element warsz­tatu biblio­te­kar­skiego: 4 godz.
Adre­saci: nauczy­ciele, wszyscy zain­te­re­so­wani
Cele: poznanie norm i prze­pisów kata­lo­go­wania sto­so­wa­nych do opra­co­wana rze­czo­wego zbiorów biblio­tecz­nych; nabycie umie­jęt­ności two­rzenia opisów biblio­gra­ficz­nych różnych typów doku­mentów; pro­pa­go­wanie działań biblio­teki w zakresie roz­wią­zy­waniu pro­blemów warsz­ta­to­wych biblio­te­karzy szkol­nych.

IBUK Libra – wir­tu­alna czy­telnia książek elek­tro­nicz­nych: 2 godz.
Adre­saci: nauczy­ciele, wszyscy zain­te­re­so­wani zdo­by­ciem wia­do­mości o zasa­dach dzia­łania plat­formy IBUK
Cele: przy­go­to­wanie użyt­kow­ników do korzy­stania z wir­tu­alnej czy­telni, roz­wi­janie i dosko­na­lenie umie­jęt­ności wyszu­ki­wania infor­macji przy użyciu różnych źródeł infor­macji; pro­pa­go­wanie zbiorów i usług PBW.

Szko­lenia są nie­od­płatne. Odbędą się po utwo­rzeniu grupy szko­le­niowej.
Kontakt: tel. 52 341 – 30 – 74 wew. 16, e-mail: pbw@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Narady dyrek­torów przed inau­gu­racją roku szkol­nego 2018/2019

Narady dyrek­torów przed inau­gu­racją roku szkol­nego 2018/2019

W ponie­działek odbyły się narady inau­gu­ru­jące nowy rok szkolny 2018/2019 z dyrek­to­rami publicz­nych i nie­pu­blicz­nych szkół oraz pla­cówek woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego. Spo­tkanie było zor­ga­ni­zo­wane przez Kura­to­rium Oświaty w Byd­goszczy i odbyło się w Kino­te­atrze Klubu Inspek­to­ratu Wsparcia Sił Zbroj­nych w przy ul. Dwer­nic­kiego 1.

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka również brała udział w tym dniu, pre­zen­tując zbiory biblio­teczne, ofertę edu­ka­cyjną, infor­mację o zaję­ciach w Muzeum Oświaty na temat m.in. Mariana Rejew­skiego, a także zesta­wienia biblio­gra­ficzne książek i cza­so­pism. Wysta­wione było również zesta­wienie zaku­pio­nych przez biblio­tekę książek w ramach Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa. Zasy­gna­li­zo­wano też infor­mację o portalu Edu­polis, na którym zamiesz­czane są infor­macje o wyda­rze­niach z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego doty­czą­cych oświaty oraz kultury.

Podczas narady zapre­zen­to­wana była wystawa pt. „Muzeum Oświaty w Byd­goszczy na 100 lat Nie­pod­le­głej 1918 – 2018“.

Pre­zen­tacja oferty Biblio­teki

Pre­zen­tacja oferty Biblio­teki

Biblio­teka pre­zen­to­wała ofertę dla szkół w Audi­to­rium Novum na Uni­wer­sy­tecie Tech­no­lo­giczno-Przy­rod­ni­czym w Byd­goszczy. Stoisko odwie­dzali dyrek­torzy publicz­nych i nie­pu­blicz­nych szkół i pla­cówek woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego, którzy przy­byli na naradę inau­gu­ru­jącą nowy rok szkolny 2017/2018, zor­ga­ni­zo­waną przez Kura­to­rium Oświaty w Byd­goszczy.