Konfe­rencja „Nauczy­ciel biblio­te­karz – Praca – Rozwój”

Konfe­rencja „Nauczy­ciel biblio­te­karz – Praca – Rozwój”

Konfe­rencja dla nauczy­cieli biblio­te­karzy szkół i placówek województwa kujawsko-pomor­skiego odbyła się 27 września 2019 r. Jej odbior­cami byli także nauczy­ciele biblio­te­karze, tworzący sieci współ­pracy szkół bydgo­skich i inowro­cław­skich. Konfe­rencję zorga­ni­zo­wała Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy wraz z Biblio­teką Uniwer­sy­tetu Kazimierza Wielkiego.

Jako pierwsza zapre­zen­to­wała prelekcję prof. Uniwer­sy­tetu Gdańskiego, dr hab. Maja Wojcie­chowska – „Kapitał społeczny w środo­wisku eduka­cyjnym. Rola nauczy­ciela biblio­te­karza w procesie kształ­cenia”. W dalszej kolej­ności prawnik, specja­lista z zakresu prawa oświa­to­wego, prawa pracy i prawa autor­skiego, Dariusz Skrzyński, zapoznał gości konfe­rencji z tematem „Ocena pracy nauczy­ciela biblio­te­karza”.

Po przerwie na poczę­stunek kolejny prele­gent, Janusz Piper, nauczy­ciel biblio­te­karz ze szkoły podsta­wowej w Katowi­cach przybliżył uczest­nikom kulisy Ogólno­pol­skiego konkursu Wielka Liga Czytel­ników, którego jest głównym organi­za­torem. Ostatnim punktem programu konfe­rencji była prelekcja „Nauczy­ciel biblio­te­karz – pozytywnie. Psycho­lo­giczne aspekty pracy nauczy­ciela biblio­te­karza”, którą przed­sta­wiła Aleksandra Wzorek, człon­kini Zarządu Insty­tutu Edukacji Pozytywnej.

W konfe­rencji wzięło udział około 80 osób.

Konfe­rencja „Nauczy­ciel biblio­te­karz – praca – rozwój“

Konfe­rencja „Nauczy­ciel biblio­te­karz – praca – rozwój“

Osoby zainte­re­so­wane udziałem w bezpłatnej konfe­rencji dla biblio­te­karzy i nauczy­cieli biblio­te­karzy, która odbędzie się 27 września 2019 roku zapra­szamy do rejestracji.

Program konfe­rencji

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą infor­ma­cyjną oraz wypeł­nienie wszyst­kich wymaga­nych pól formu­larza:

Formu­larz jest nieak­tywny – rejestracja została zakoń­czona.

Apren­di­zaje activo – konfe­rencja dla nauczy­cieli

Apren­di­zaje activo – konfe­rencja dla nauczy­cieli

Biblio­teka i Wydaw­nictwo Draco zapra­szają do udziału w konfe­rencji dla nauczy­cieli języka hiszpań­skiego: Apren­di­zaje activo. Métodos y estra­te­gias para la enseñanza de vocabu­lario en el aula de ELE.

Spotkanie odbędzie się w sobotę 23 lutego 2019 r. w Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej w Bydgoszczy, ul. M. Skłodow­skiej-Curie 4, w godzi­nach 11:45 – 13:15. Konfe­rencję popro­wadzi Magda­lena Amtmann. Uczest­nicy spotkania otrzy­mają pakiet szkole­niowy oraz zaświad­czenie o udziale w konfe­rencji.

Prosimy o potwier­dzenie udziału na adres mailowy: konferencje@​wydawnictwodraco.​pl lub telefo­nicznie: 12 358 04 02.

Le kamishibaï en classe de <span class="caps">FLE</span> – konfe­rencja dla nauczy­cieli

Le kamishibaï en classe de FLE – konfe­rencja dla nauczy­cieli

Biblio­teka i Wydaw­nictwo Draco zapra­szają do udziału w konfe­rencji dla nauczy­cieli języka francu­skiego: Le kamishibaï en classe de FLE: quelques pistes d’inspiration pour diver­si­fier l’enseignement et l’apprentissage.

Spotkanie odbędzie się w sobotę 23 lutego 2019 r. w Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej w Bydgoszczy przy ul. M. Skłodow­skiej-Curie 4, w sali 210, w godzi­nach 11:00 – 12:30. Konfe­rencję popro­wadzi dr Małgo­rzata Piotrowska-Skrzypek, autorka podręcz­nika C’est Parti!

Uczest­nicy spotkania otrzy­mają pakiet szkole­niowy oraz zaświad­czenie o udziale w konfe­rencji.

Prosimy o potwier­dzenie udziału na adres mailowy: konferencje@​wydawnictwodraco.​pl lub telefo­nicznie: 12 358 04 02.

Wycho­wanie jako sztuka przetrwania

Wycho­wanie jako sztuka przetrwania

W ramach konfe­rencji „Wycho­wanie jako sztuka przetrwania” zorga­ni­zo­wanej przez Kujawsko-Pomor­skiego Kuratora Oświaty przygo­to­wano wystawę książek zakupio­nych z Narodo­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa oraz książek związa­nych tematycznie z profilem spotkania. Konfe­rencja odbyła się 16 listo­pada 2018 r., a dotyczyła wycho­wania przez czytanie, nauczania wartości, dzieciń­stwa jako funda­mentu życia oraz wycho­wania chłopców. Prele­gent­kami były panie: Irena Koźmińska oraz Elżbieta Olszewska z Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”. Wystawa oraz materiały promo­cyjne dotyczące Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. Mariana
Rejew­skiego w Bydgoszczy cieszyły się bardzo dużym zainte­re­so­wa­niem.

Agnieszka F. Handzel
Wydział Infor­macji i Wspoma­gania Placówek Oświa­to­wych PBW w Bydgoszczy<span class="dquo">„</span>Biblio­teka – Środo­wisko – Różno­rod­ność działań“ – relacja z konfe­rencji

Biblio­teka – Środo­wisko – Różno­rod­ność działań“ – relacja z konfe­rencji

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy we współ­pracy z Biblio­teką Uniwer­sy­tetu Kazimierza Wielkiego oraz Towarzy­stwem Nauczy­cieli Biblio­te­karzy Szkół Polskich Oddział w Bydgoszczy zorga­ni­zo­wała konfe­rencję „Biblio­teka – Środo­wisko – Różno­rod­ność działań”. Odbyła się ona 14 listo­pada 2018 roku w godzi­nach 10.00 – 14.30 w Biblio­tece Uniwer­sy­tetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Pierw­szym punktem konfe­rencji było podsu­mo­wanie wojewódz­kiego konkursu literacko-plastycz­nego dla uczniów klas V‑VIII szkół podsta­wo­wych „Wielcy Polacy dla niepod­le­głości”, zorga­ni­zo­wa­nego przez Pedago­giczną Biblio­tekę Wojewódzką im. Mariana Rejew­skiego oraz Szkołę Podsta­wową nr 19 im. Mikołaja Koper­nika w Bydgoszczy. Dyrektor wspomnianej szkoły, Agata Szumińska oraz nauczy­ciel biblio­te­karz Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej, Małgo­rzata Tyczyńska przed­sta­wiły cele oraz wyniki konkursu. Uczniowie SP nr 19 zapre­zen­to­wali krótki pokaz słowno-muzyczny.

Następnie prele­gentka Małgo­rzata Wdowczyk, dyrektor Szkoły Podsta­wowej im. Marii Danile­wicz Zieliń­skiej w Stawkach zapre­zen­to­wała temat „Aleksan­drów, Londyn, Feijó, Stawki. Maria Danile­wicz Zielińska – człowiek książki, inspi­rator”.

Drugą prele­gentką była Wiesława Jędrzej­czy­kowa, redaktor naczelna Wydaw­nictwa Litera­tura, która wygło­siła prelekcję „Wartości w litera­turze dla dzieci”. Zapre­zen­to­wała jedno­cze­śnie wiele mądrych i cieka­wych książek, ukazu­ją­cych się nakładem tego wydaw­nictwa.

Po półgo­dzinnej przerwie kawowej kolejny gość, Joanna Kotwicka przed­sta­wiła prelekcję „Kolory kultury – tworzenie projektu między­kul­tu­ro­wego w ramach działań biblio­teki szkolnej”. Pani Joanna jest nauczy­cielem biblio­te­ka­rzem oraz nauczy­cielem etyki w Zespole Szkół nr 1 im. Bartło­mieja z Bydgoszczy w Bydgoszczy, a także doradcą metodycznym w Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczy­cieli w zakresie edukacji ucznia cudzo­ziem­skiego i reemi­granta oraz wicepre­zesem Fundacji Asante.

Kolejne prele­gentki, Joanna Guzińska i Agnieszka Gąsio­rowska, nauczy­ciele biblio­te­karze Wydziału Groma­dzenia i Opraco­wania Zbiorów Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej podkre­śliły znaczenie tajem­ni­czego pokoju zagadek w wystą­pieniu „Zagad­kowa biblio­teka, czyli escape room w biblio­tece”.

Kolejny temat konfe­rencji dotyczył roli gier w biblio­tece i brzmiał „Wygrana biblio­teka, czyli Akademia Gier Logicz­nych w PBW”. Przed­sta­wiły go Ewa Bielska i Justyna Freli­chowska, nauczy­ciele biblio­te­karze Wydziału Groma­dzenia i Opraco­wania Zbiorów Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej, a jedno­cze­śnie inspi­ra­torki wspomnianej Akademii.

Ostatnim punktem programu konfe­rencji było zapre­zen­to­wanie „Reali­zacji Narodo­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa w PBW w Bydgoszczy” przez Ewę Bedełek, kierownik Wydziału Infor­macji i Wspoma­gania Placówek Oświa­to­wych Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej. Pani Ewa jest również ekspertem MEN do spraw awansu zawodo­wego nauczy­cieli oraz pomysło­daw­czynią projektów eduka­cyj­nych, m.in. „Wszystko co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”. Po tym wystą­pieniu podzię­ko­wano wszystkim za przybycie oraz zapro­szono na kolejne konfe­rencje, które będzie organi­zować Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy.

Oprac. Beata Cieślińska
      
Konfe­rencja „Biblio­teka – Środo­wisko – Różno­rod­ność działań“

Konfe­rencja „Biblio­teka – Środo­wisko – Różno­rod­ność działań“

Organi­zator – Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy oraz Biblio­teka Uniwer­sy­tetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Towarzy­stwo Nauczy­cieli Biblio­te­karzy Szkół Polskich Oddział w Bydgoszczy zapra­szają biblio­te­karzy i nauczy­cieli biblio­te­karzy na konfe­rencję „Biblio­teka – Środo­wisko – Różno­rod­ność działań“.

Miejsce konfe­rencji – Biblio­teka Uniwer­sy­tetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Termin – 14 listo­pada 2018 r. (godz. 10.00 – 14.30)
Rejestracja uczest­ników – formu­larz inter­ne­towy 

Program konfe­rencji:
10 00 – 10 20 – Rejestracja uczest­ników

10 20 – 11 00 – Aleksan­drów, Londyn, Feijó, Stawki. Maria Danile­wicz Zielińska – człowiek książki, inspi­rator.
Małgo­rzata Wdowczyk – dyrektor Szkoły Podsta­wowej im. Marii Danile­wicz Zieliń­skiej w Stawkach

11 00 – 12 00 – Wartości w litera­turze dla dzieci
Wiesława Jędrzej­czy­kowa – redaktor naczelna Wydaw­nictwa Litera­tura

12 00 – 12 30 Przerwa kawowa

12 30 – 13 00 – „Kolory kultury – tworzenie projektu między­kul­tu­ro­wego w ramach działań biblio­teki szkolnej“
Joanna Kotwicka – nauczy­ciel etyki i nauczy­ciel biblio­te­karz w Zespole Szkół nr 1 im. Bartło­mieja z Bydgoszczy w Bydgoszczy, doradca metodyczny w Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczy­cieli w Bydgoszczy w zakresie edukacji ucznia cudzo­ziem­skiego i reemi­granta, wiceprezes Fundacji Asante

13 00 – 13 30 – Zagad­kowa biblio­teka, czyli escape room w biblio­tece
Joanna Guzińska, Agnieszka Gąsio­rowska – Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgoszczy

13 30 – 14 00 – Wygrana biblio­teka, czyli Akademia Gier Logicz­nych w PBW w Bydgoszczy
Justyna Freli­chowska , Ewa Bielska – Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgoszczy

14 00 – 14 30 – Reali­zacja Narodo­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa w PBW w Bydgoszczy
Ewa Bedełek – Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgoszczy

PLAKAT DO WYDRUKU (PDF)

plakat_konferencja_2018
Konfe­rencja „Biblio­teka – Cyber­prze­strzeń – Komuni­kacja“

Konfe­rencja „Biblio­teka – Cyber­prze­strzeń – Komuni­kacja“

W Biblio­tece Uniwer­sy­tetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się konfe­rencja BIBLIO­TEKA – CYBER­PRZE­STRZEŃ – KOMUNI­KACJA, której organi­za­torem była Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. Cele konfe­rencji:

 • Promocja biblio­teki jako insty­tucji eduka­cyjnej.
 • Zapre­zen­to­wanie możli­wości wykorzy­stania kompe­tencji infor­ma­cyjno-komuni­ka­cyj­nych uczniów przez biblio­teki.
 • Przed­sta­wienie zasto­so­wania nowych mediów i narzędzi w komuni­kacji z użytkow­ni­kiem.
 • Zapre­zen­to­wanie problemów związa­nych z kreowa­niem modelu biblio­teki jako organi­zacji uczącej się.
 • Zapre­zen­to­wanie przykła­dowej formy pracy biblio­teki szkolnej reali­zo­wanej na rzecz edukacji czytel­ni­czej.
 • Integracja środo­wiska nauczy­cieli biblio­te­karzy bibliotek szkol­nych i pedago­gicz­nych.

Proble­ma­tyka konfe­rencji dotyczyła stoso­wania nowych mediów i narzędzi w komuni­kacji z użytkow­ni­kiem biblio­teki, współ­pracy biblio­te­karzy i nauczy­cieli biblio­te­karzy w tym zakresie, unowo­cze­śniania metod pracy biblio­teki Zapre­zen­to­wano biblio­teki jako centra wiedzy i edukacji, a także przed­sta­wiono problemy związane z kreowa­niem modelu biblio­teki jako organi­zacji uczącej się.

W programie konfe­rencji uwzględ­niono podsu­mo­wanie konkursu oraz wystą­pienia zapro­szo­nych gości:

 • Kompe­tencje infor­ma­cyjne młodzieży w świetle badań biome­trycz­nych – dr hab. Małgo­rzata Kisilowska – Wydział Dzien­ni­kar­stwa Infor­macji i Biblio­logii Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego
 • Biblio­teki w świecie wirtu­alnej i wzboga­conej rzeczy­wi­stości – prof. dr hab. Wojciech Cellary – Katedra Techno­logii Infor­ma­cyj­nych Uniwer­sy­tetu Ekono­micz­nego w Poznaniu
 • Connec­ting Educa­tion and Library Through Online Commu­ni­ca­tion. The role of Psycho­logy (Współ­dzia­łanie biblio­teki i podmiotów eduka­cyj­nych w cyber­prze­strzeni. Aspekt psycho­lo­giczny) – Mirjana Rupar – Faculty of Social Studies Masaryk Univer­sity Brno
 • Oblicza sieci – Robert Preus – Kujawsko Pomor­skie Centrum Edukacji Nauczy­cieli w Bydgoszczy
 • Czy papie­rowa książka to efektowny luksus? Przyszłość książki w dobie cyfry­zacji – Agnieszka Grochocka, Maria Radzińska-Siedla­czek – Zespół Szkół Ogólno­kształ­cą­cych nr 6 w Bydgoszczy ; Sieć współ­pracy i samokształ­cenia nauczy­cieli biblio­te­karzy szkół bydgo­skich
 • Nowa odsłona portalu infor­ma­cyj­nego EDUPOLISBeata Cieślińska, Ryszard Karczewski – Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgoszczy

W konfe­rencji uczest­ni­czyło blisko 100 biblio­te­karzy i nauczy­cieli biblio­te­karzy. Ważnym punktem spotkania było wręczenie nagród uczniom, laure­atom konkursu „Litera­tura niemiecka w ilustracji”, zorga­ni­zo­wa­nego przez Pedago­giczną Biblio­tekę Wojewódzką w Bydgoszczy oraz Goethe-Intitut w Warszawie dla uczniów klas IV-VII szkoły podsta­wowej, II-III gimna­zjum oraz szkół średnich z terenu Bydgoszczy i powiatu bydgo­skiego.

Ewa Bedełek

Kierownik Wydziału Infor­macji i Wspoma­gania Placówek Oświa­to­wych
Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgoszczy

Konfe­rencja „Biblio­teka – Cyber­prze­strzeń – Komuni­kacja“

Konfe­rencja „Biblio­teka – Cyber­prze­strzeń – Komuni­kacja“

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. M. Rejew­skiego oraz Biblio­teka Uniwer­sy­tetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy serdecznie zapra­szają na konfe­rencję „BIBLIO­TEKA – CYBER­PRZE­STRZEŃ – KOMUNI­KACJA“, która odbędzie się 12 kwietnia 2018 roku w godz. 10.00 – 14.45.

W programie:
Podsu­mo­wanie konkursu „Litera­tura niemiecka w ilustracji” oraz wręczenie nagród laure­atom

Kompe­tencje infor­ma­cyjne młodzieży w świetle badań biome­trycz­nych
dr hab. Małgo­rzata Kisilowska – Wydział Dzien­ni­kar­stwa Infor­macji i Biblio­logii Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego

Biblio­teki w świecie wirtu­alnej i wzboga­conej rzeczy­wi­stości
prof. dr hab. Wojciech Cellary Katedra Techno­logii Infor­ma­cyj­nych Uniwer­sy­tetu Ekono­micz­nego w Poznaniu

Connec­ting Educa­tion and Library Through Online Commu­ni­ca­tion. The role of Psycho­logy
(Współ­dzia­łanie biblio­teki i podmiotów eduka­cyj­nych w cyber­prze­strzeni. Aspekt psycho­lo­giczny)

Mirjana Rupar – Faculty of Social Studies Masaryk Univer­sity Brno

Oblicza sieci
Robert Preus – Kujawsko-Pomor­skie Centrum Edukacji Nauczy­cieli w Bydgoszczy

Czy papie­rowa książka to efektowny luksus? Przyszłość książki w dobie cyfry­zacji
Agnieszka Grochocka, Maria Radzińska-Siedla­czek – Zespół Szkół Ogólno­kształ­cą­cych nr 6 w Bydgoszczy

Nowa odsłona portalu infor­ma­cyj­nego EDUPOLIS
Beata Cieślińska, Ryszard Karczewski – Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgoszczy

Miejsce konfe­rencji: Biblio­teka Uniwer­sy­tetu Kazimierza Wielkiego, ul. Szyma­now­skiego 3, Bydgoszcz
Formu­larz rejestra­cyjny

Plakat infor­ma­cyjny

Konfe­rencja naukowa

Konfe­rencja naukowa

Ochrona zbiorów biblio­tecz­nych. Przeszłość – Teraź­niej­szość – Przyszłość, Bydgoszcz, 17 – 18 maja 2018 r.

Celem sesji, o charak­terze inter­dy­scy­pli­narnym, jest podjęcie problemów związa­nych z ochroną materiałów biblio­tecz­nych w przeszłości oraz wyzwań stoją­cych przed współ­cze­snymi i przyszłymi biblio­te­ka­rzami. Organi­za­torem konfe­rencji jest Zakład Historii Sztuki i Kultury UKW.
Honorowy Patronat: Zarząd Główny Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich.

Rada Naukowa Konfe­rencji:
prof. zw. dr hab. Maria Juda, Uniwer­sytet Marii Curie-Skłodow­skiej w Lublinie,
prof. zw. dr hab. Wojciech Kowalski, Uniwer­sytet Śląski w Katowi­cach,
dr hab. Aleksander Jankowski, prof. Uniwer­sy­tetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
dr hab. Anna Kamler, prof. Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego,
dr hab. Ryszard Nowicki, prof. Uniwer­sy­tetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
dr hab. Bogumiła Staniów, prof. Uniwer­sy­tetu Wrocław­skiego,
dr hab. Kamil Zeidler, prof. Uniwer­sy­tetu Gdańskiego,
dr hab. Marek Zieliński, prof. Uniwer­sy­tetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
dr Jana Brožo­vská Onder­ková Uniwer­sytet Śląski w Opawie.

Komitet Organi­za­cyjny Konfe­rencji:
dr hab. Ryszard Nowicki, prof. UKW – przewod­ni­czący,
dr hab. Zbigniew Zyglewski, prof. UKW,
dr Barbara Gawęcka,
dr Agnieszka Wysocka – sekre­tarz.

Zgłoszenia na konfe­rencję należy przesłać do 28 lutego 2018 r. za pośred­nic­twem formu­larza zgłosze­nio­wego. Szcze­góły na stronie inter­ne­towej organi­za­tora.

Zapro­szenie na forum eduka­cyjne

Zapro­szenie na forum eduka­cyjne

V Kujawsko-Pomor­skie Forum Eduka­cyjne “Zespół jak orkie­stra. Budowanie efektywnej współ­pracy w szkole” odbędzie się 15 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 14.00. Wydarzenie będzie składać się z dwóch części. Pierwsza to wystą­pienia zapro­szo­nych gości, ekspertów w dziedzinie psycho­logii, pedago­giki i neuro­dy­dak­tyki. W drugiej części odbędą się warsz­taty.
Program:
prowa­dzenie: dr Tomasz Marcy­siak

13:30 – 14:00 rejestracja uczest­ników
14:00 – 14:10 uroczyste otwarcie Forum
14:10 – 15.00 WYKŁAD SPECJALNY: Prof. UAM dr hab. Maciej Błaszak – Zespoły produk­tywne i kreatywne: komuni­kacja, decyzyj­ność, przywództwo
15:00 – 15:30 – przerwa lunchowa
15:30 – 17:30 Wyjąt­kowe warsz­taty Pracy Zespo­łowej – Zespół Dosko­nały Jak ORKIE­STRA. Prowa­dzenie projektu: Mariusz Grudzień, Piotr Wajrak, Ewa Grudzień
17.30 – 18:45 Warsz­taty:
Poradnik orkie­stranta – co zrobić jak zdarzy się dyshar­monia? – prowa­dzenie: Wojciech Ożga
Wyjąt­kowy poten­cjał współ­pra­cu­jącej klasy – perspek­tywa neuro­dy­dak­tyczna – prowa­dzenie: Dr n. med. Marcin Jaracz
Staro­świeckie szachy jako nowy trend w edukacji, czyli w jaki sposób edukacja szachowa może wspierać rozwój młodego człowieka – prowa­dzenie: Michał Kanar­kie­wicz
GRA w języki obce – gra jako element budowania zespołu na lekcji języka obcego – pomysły i inspi­racje – prowa­dzenie: Agnieszka Rosińska, Magda­lena Zawiszewska, Agnieszka Rosińska, Magda­lena Zawiszewska
Trudna sztuka skutecznej komuni­kacji w zespole – prowa­dzenie: Magda­lena Chyle­brant-Karolak
Siła zespołu kluczem do drzwi ESCAPE ROOMU – prowa­dzenie: Grażyna Szcze­pań­czyk

Szcze­góły na stronie organi­za­tora.

Konfe­rencja metodyczna

Konfe­rencja metodyczna

Pod patro­natem stowa­rzy­szenia Prof – Europe w Czytelni Głównej odbyła się konfe­rencja dla nauczy­cieli języka francu­skiego. Doradca metodyczny Marta Woźniak przed­sta­wiła ofertę wydaw­nictwa Didier dotyczącą podręcz­ników do egzaminów DELFDALF. Rémi Gérôme przepro­wa­dził szkolenie, jak wykorzy­stać te nowości w celu przygo­to­wania uczniów do zdania egzaminów z języka francu­skiego.

Konfe­rencja o biblio­te­kach

Konfe­rencja o biblio­te­kach

W Biblio­tece Uniwer­sy­tetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się konfe­rencja BIBLIO­TEKA – WSPÓŁ­PRACA – CYBER­PRZE­STRZEŃ, której organi­za­torem była Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy.

Celem konfe­rencji było:
• promocja biblio­teki akade­mic­kiej, pedago­gicznej i szkolnej jako insty­tucji eduka­cyjnej;
• zapre­zen­to­wanie możli­wości wykorzy­stania kompe­tencji infor­ma­cyjno-komuni­ka­cyj­nych uczniów przez biblio­teki w rzeczy­wi­stości społecz­no­ścio­wych mediów i mobil­nych techno­logii;
• zapre­zen­to­wanie crowd­so­ur­cingu inter­ne­to­wego w działal­ności bibliotek; społecz­no­ściowe pozyski­wanie funduszy;
• zapre­zen­to­wanie przykła­dowej formy pracy biblio­teki pedago­gicznej reali­zo­wanej na rzecz edukacji (wycho­wanie do wartości) – reali­zacja programu „Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiamy o warto­ściach”;
• integracja środo­wiska nauczy­cieli biblio­te­karzy bibliotek szkol­nych, pedago­gicz­nych i akade­mic­kich.

Proble­ma­tyka konfe­rencji dotyczyła stoso­wania nowych mediów i narzędzi w komuni­kacji z użytkow­ni­kiem biblio­teki, współ­pracy biblio­te­karzy i nauczy­cieli biblio­te­karzy w tym zakresie, unowo­cze­śniania metod pracy biblio­teki oraz pozyski­wania funduszy. Zapre­zen­to­wano biblio­teki jako centra wiedzy i edukacji, a także przed­sta­wiono problemy związane z kreowa­niem modelu biblio­teki jako organi­zacji uczącej się.

W programie konfe­rencji uwzględ­niono podsu­mo­wanie konkursu „Niech połączy nas książka. Książka, którą polecam mojemu uczniowi. Książka, którą polecam mojemu nauczy­cie­lowi” oraz wystą­pienia zapro­szo­nych gości:
Nowoczesna biblio­teka akade­micka – dr Aldona Chlewicka – Mączyńska – Dyrektor Biblio­teki Uniwer­sy­tetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Crowd­so­ur­cing inter­ne­towy w działal­ności bibliotek – dr hab. Małgo­rzata Kowalska – Instytut Infor­macji Naukowej i Biblio­logii Uniwer­sy­tetu Mikołaja Koper­nika w Toruniu
Biblio­teki w rzeczy­wi­stości społecz­no­ścio­wych mediów i mobil­nych techno­logii – dr Grzegorz Gmiterek – Katedra Biblio­grafii i Dokumen­tacji Wydział Dzien­ni­kar­stwa, Infor­macji i Biblio­logii Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego
Moje biblio­te­kar­skie i niebi­blio­te­kar­skie pasje – Marcin Karnowski – Wojewódzka i Miejska Biblio­teka Publiczna w Bydgoszczy – biblio­te­karz, animator kultury, poeta, prozaik, perku­sista.
Reali­zacja programu „Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach” – Ewa Bedełek – Kierownik Wydziału Infor­macji i Wspoma­gania Placówek Oświa­to­wych w Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej w Bydgoszczy.

W konfe­rencji uczest­ni­czyło blisko 100 biblio­te­karzy i nauczy­cieli biblio­te­karzy. Ważnym punktem spotkania było wręczenie nagród uczniom, laure­atom konkursu „Niech połączy nas książka! Książka, którą polecam mojemu uczniowi. Książka, którą polecam mojemu nauczy­cie­lowi”.

Ewa Bedełek
Wydział Infor­macji i Wspoma­gania Placówek Oświa­to­wych
Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgoszczy

Relacja Radia PiK

Zapro­szenie na konfe­rencję

Zapro­szenie na konfe­rencję

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy i Biblio­teka Uniwer­sy­tetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zapra­szają biblio­te­karzy i nauczy­cieli biblio­te­karzy do wzięcia udziału w konfe­rencji „BIBLIO­TEKA – WSPÓŁ­PRACA – CYBER­PRZE­STRZEŃ“, która odbędzie się 15 września 2017 r. w siedzibie Biblio­teki Uniwer­sy­tetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

PROGRAM KONFE­RENCJI:

10.00 – 10.30 Rejestracja uczest­ników
10.30 – 11.00 Nowoczesna biblio­teka akade­micka – dr Aldona Chlewicka-Mączyńska – Dyrektor Biblio­teki Uniwer­sy­tetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
11.00 – 11.40 Crowd­so­ur­cing inter­ne­towy w działal­ności bibliotek – dr hab. Małgo­rzata Kowalska – Instytut Infor­macji Naukowej i Biblio­logii Uniwer­sy­tetu Mikołaja Koper­nika w Toruniu
11.40 – 12.20 Biblio­teki w rzeczy­wi­stości społecz­no­ścio­wych mediów i mobil­nych techno­logii – dr Grzegorz Gmiterek – Katedra Biblio­grafii i Dokumen­tacji Wydział Dzien­ni­kar­stwa, Infor­macji i Biblio­logii Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego
12.20 – 12.40 Przerwa kawowa
12.40 – 13.20 Moje biblio­te­kar­skie i niebi­blio­te­kar­skie pasje – Marcin Karnowski – Wojewódzka i Miejska Biblio­teka Publiczna w Bydgoszczy – biblio­te­karz, animator kultury, poeta, prozaik, perku­sista
13.20 – 14.00 Reali­zacja programu „Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach“ - Ewa Bedełek – Kierownik Wydziału Infor­macji i Wspoma­gania Placówek Oświa­to­wych w Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej w Bydgoszczy

Zapra­szamy do rejestracji.