Kon­fe­rencja dla nauczy­cieli biblio­te­karzy

Kon­fe­rencja dla nauczy­cieli biblio­te­karzy

Sza­nowni Państwo! Infor­mu­jemy, że w związku z trwa­jącym straj­kiem nauczy­cieli, kon­fe­rencja „Nauczy­ciel biblio­te­karz – praca – rozwój“, pla­no­wana na 24 kwietnia 2019 r., odbę­dzie się w póź­niej­szym ter­minie. Dzię­ku­jemy za zro­zu­mienie zaist­niałej sytu­acji.

Kon­fe­rencja „Nauczy­ciel biblio­te­karz – praca – rozwój“

Kon­fe­rencja „Nauczy­ciel biblio­te­karz – praca – rozwój“

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego oraz Biblio­teka Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy ser­decznie zapra­szają na bez­płatną kon­fe­rencję dla biblio­te­karzy i nauczy­cieli biblio­te­karzy pt. „Nauczy­ciel biblio­te­karz – praca – rozwój“, która odbę­dzie się 24 kwietnia 2019 roku.

Konferencja24.04.2019

Do pobrania:
Apren­di­zaje activo – kon­fe­rencja dla nauczy­cieli

Apren­di­zaje activo – kon­fe­rencja dla nauczy­cieli

Biblio­teka i Wydaw­nictwo Draco zapra­szają do udziału w kon­fe­rencji dla nauczy­cieli języka hisz­pań­skiego: Apren­di­zaje activo. Métodos y estra­te­gias para la ense­ñanza de voca­bu­lario en el aula de ELE.

Spo­tkanie odbę­dzie się w sobotę 23 lutego 2019 r. w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej w Byd­goszczy, ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4, w godzi­nach 11:45 – 13:15. Kon­fe­rencję popro­wadzi Mag­da­lena Amtmann. Uczest­nicy spo­tkania otrzy­mają pakiet szko­le­niowy oraz zaświad­czenie o udziale w kon­fe­rencji.

Prosimy o potwier­dzenie udziału na adres mailowy: konferencje@​wydawnictwodraco.​pl lub tele­fo­nicznie: 12 358 04 02.

Le kami­shibaï en classe de <span class="caps">FLE</span> – kon­fe­rencja dla nauczy­cieli

Le kami­shibaï en classe de FLE – kon­fe­rencja dla nauczy­cieli

Biblio­teka i Wydaw­nictwo Draco zapra­szają do udziału w kon­fe­rencji dla nauczy­cieli języka fran­cu­skiego: Le kami­shibaï en classe de FLE: quelques pistes d’inspiration pour diver­si­fier l’enseignement et l’apprentissage.

Spo­tkanie odbę­dzie się w sobotę 23 lutego 2019 r. w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej w Byd­goszczy przy ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4, w sali 210, w godzi­nach 11:00 – 12:30. Kon­fe­rencję popro­wadzi dr Mał­go­rzata Pio­trowska-Skrzypek, autorka pod­ręcz­nika C’est Parti!

Uczest­nicy spo­tkania otrzy­mają pakiet szko­le­niowy oraz zaświad­czenie o udziale w kon­fe­rencji.

Prosimy o potwier­dzenie udziału na adres mailowy: konferencje@​wydawnictwodraco.​pl lub tele­fo­nicznie: 12 358 04 02.

Wycho­wanie jako sztuka prze­trwania

Wycho­wanie jako sztuka prze­trwania

W ramach kon­fe­rencji „Wycho­wanie jako sztuka prze­trwania” zor­ga­ni­zo­wanej przez Kujawsko-Pomor­skiego Kura­tora Oświaty przy­go­to­wano wystawę książek zaku­pio­nych z Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa oraz książek zwią­za­nych tema­tycznie z pro­filem spo­tkania. Kon­fe­rencja odbyła się 16 listo­pada 2018 r., a doty­czyła wycho­wania przez czy­tanie, nauczania war­tości, dzie­ciń­stwa jako fun­da­mentu życia oraz wycho­wania chłopców. Pre­le­gent­kami były panie: Irena Koź­mińska oraz Elż­bieta Olszewska z Fun­dacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzie­ciom”. Wystawa oraz mate­riały pro­mo­cyjne doty­czące Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana
Rejew­skiego w Byd­goszczy cie­szyły się bardzo dużym zain­te­re­so­wa­niem.

Agnieszka F. Handzel
Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych PBW w Byd­goszczy<span class="dquo">„</span>Biblio­teka – Śro­do­wisko – Róż­no­rod­ność działań“ – relacja z kon­fe­rencji

Biblio­teka – Śro­do­wisko – Róż­no­rod­ność działań“ – relacja z kon­fe­rencji

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy we współ­pracy z Biblio­teką Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego oraz Towa­rzy­stwem Nauczy­cieli Biblio­te­karzy Szkół Pol­skich Oddział w Byd­goszczy zor­ga­ni­zo­wała kon­fe­rencję „Biblio­teka – Śro­do­wisko – Róż­no­rod­ność działań”. Odbyła się ona 14 listo­pada 2018 roku w godzi­nach 10.00 – 14.30 w Biblio­tece Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy.

Pierw­szym punktem kon­fe­rencji było pod­su­mo­wanie woje­wódz­kiego kon­kursu lite­racko-pla­stycz­nego dla uczniów klas V-VIII szkół pod­sta­wo­wych „Wielcy Polacy dla nie­pod­le­głości”, zor­ga­ni­zo­wa­nego przez Peda­go­giczną Biblio­tekę Woje­wódzką im. Mariana Rejew­skiego oraz Szkołę Pod­sta­wową nr 19 im. Miko­łaja Koper­nika w Byd­goszczy. Dyrektor wspo­mnianej szkoły, Agata Szu­mińska oraz nauczy­ciel biblio­te­karz Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej, Mał­go­rzata Tyczyńska przed­sta­wiły cele oraz wyniki kon­kursu. Uczniowie SP nr 19 zapre­zen­to­wali krótki pokaz słowno-muzyczny.

Następnie pre­le­gentka Mał­go­rzata Wdow­czyk, dyrektor Szkoły Pod­sta­wowej im. Marii Dani­le­wicz Zie­liń­skiej w Staw­kach zapre­zen­to­wała temat „Alek­san­drów, Londyn, Feijó, Stawki. Maria Dani­le­wicz Zie­lińska – czło­wiek książki, inspi­rator”.

Drugą pre­le­gentką była Wie­sława Jędrzej­czy­kowa, redaktor naczelna Wydaw­nictwa Lite­ra­tura, która wygło­siła pre­lekcję „War­tości w lite­ra­turze dla dzieci”. Zapre­zen­to­wała jed­no­cze­śnie wiele mądrych i cie­ka­wych książek, uka­zu­ją­cych się nakładem tego wydaw­nictwa.

Po pół­go­dzinnej prze­rwie kawowej kolejny gość, Joanna Kotwicka przed­sta­wiła pre­lekcję „Kolory kultury – two­rzenie pro­jektu mię­dzy­kul­tu­ro­wego w ramach działań biblio­teki szkolnej”. Pani Joanna jest nauczy­cielem biblio­te­ka­rzem oraz nauczy­cielem etyki w Zespole Szkół nr 1 im. Bar­tło­mieja z Byd­goszczy w Byd­goszczy, a także doradcą meto­dycznym w Miej­skim Ośrodku Edu­kacji Nauczy­cieli w zakresie edu­kacji ucznia cudzo­ziem­skiego i reemi­granta oraz wice­pre­zesem Fun­dacji Asante.

Kolejne pre­le­gentki, Joanna Guzińska i Agnieszka Gąsio­rowska, nauczy­ciele biblio­te­karze Wydziału Gro­ma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej pod­kre­śliły zna­czenie tajem­ni­czego pokoju zagadek w wystą­pieniu „Zagad­kowa biblio­teka, czyli escape room w biblio­tece”.

Kolejny temat kon­fe­rencji doty­czył roli gier w biblio­tece i brzmiał „Wygrana biblio­teka, czyli Aka­demia Gier Logicz­nych w PBW”. Przed­sta­wiły go Ewa Bielska i Justyna Fre­li­chowska, nauczy­ciele biblio­te­karze Wydziału Gro­ma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej, a jed­no­cze­śnie inspi­ra­torki wspo­mnianej Aka­demii.

Ostatnim punktem pro­gramu kon­fe­rencji było zapre­zen­to­wanie „Reali­zacji Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa w PBW w Byd­goszczy” przez Ewę Bedełek, kie­rownik Wydziału Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej. Pani Ewa jest również eks­pertem MEN do spraw awansu zawo­do­wego nauczy­cieli oraz pomy­sło­daw­czynią pro­jektów edu­ka­cyj­nych, m.in. „Wszystko co naj­waż­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o war­to­ściach”. Po tym wystą­pieniu podzię­ko­wano wszystkim za przy­bycie oraz zapro­szono na kolejne kon­fe­rencje, które będzie orga­ni­zować Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy.

Oprac. Beata Cie­ślińska
			
Kon­fe­rencja „Biblio­teka – Śro­do­wisko – Róż­no­rod­ność działań“

Kon­fe­rencja „Biblio­teka – Śro­do­wisko – Róż­no­rod­ność działań“

Orga­ni­zator – Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy oraz Biblio­teka Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy i Towa­rzy­stwo Nauczy­cieli Biblio­te­karzy Szkół Pol­skich Oddział w Byd­goszczy zapra­szają biblio­te­karzy i nauczy­cieli biblio­te­karzy na kon­fe­rencję „Biblio­teka – Śro­do­wisko – Róż­no­rod­ność działań“.

Miejsce kon­fe­rencji – Biblio­teka Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy
Termin – 14 listo­pada 2018 r. (godz. 10.00 – 14.30)
Reje­stracja uczest­ników – for­mu­larz inter­ne­towy 

Program kon­fe­rencji:
10 00 – 10 20 – Reje­stracja uczest­ników

10 20 – 11 00 – Alek­san­drów, Londyn, Feijó, Stawki. Maria Dani­le­wicz Zie­lińska – czło­wiek książki, inspi­rator.
Mał­go­rzata Wdow­czyk – dyrektor Szkoły Pod­sta­wowej im. Marii Dani­le­wicz Zie­liń­skiej w Staw­kach

11 00 – 12 00 – War­tości w lite­ra­turze dla dzieci
Wie­sława Jędrzej­czy­kowa – redaktor naczelna Wydaw­nictwa Lite­ra­tura

12 00 – 12 30 Przerwa kawowa

12 30 – 13 00 – „Kolory kultury – two­rzenie pro­jektu mię­dzy­kul­tu­ro­wego w ramach działań biblio­teki szkolnej“
Joanna Kotwicka – nauczy­ciel etyki i nauczy­ciel biblio­te­karz w Zespole Szkół nr 1 im. Bar­tło­mieja z Byd­goszczy w Byd­goszczy, doradca meto­dyczny w Miej­skim Ośrodku Edu­kacji Nauczy­cieli w Byd­goszczy w zakresie edu­kacji ucznia cudzo­ziem­skiego i reemi­granta, wice­prezes Fun­dacji Asante

13 00 – 13 30 – Zagad­kowa biblio­teka, czyli escape room w biblio­tece
Joanna Guzińska, Agnieszka Gąsio­rowska – Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy

13 30 – 14 00 – Wygrana biblio­teka, czyli Aka­demia Gier Logicz­nych w PBW w Byd­goszczy
Justyna Fre­li­chowska , Ewa Bielska – Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy

14 00 – 14 30 – Reali­zacja Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa w PBW w Byd­goszczy
Ewa Bedełek – Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy

PLAKAT DO WYDRUKU (PDF)

plakat_konferencja_2018
Kon­fe­rencja „Biblio­teka – Cyber­prze­strzeń – Komu­ni­kacja“

Kon­fe­rencja „Biblio­teka – Cyber­prze­strzeń – Komu­ni­kacja“

W Biblio­tece Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy odbyła się kon­fe­rencja BIBLIO­TEKA – CYBER­PRZE­STRZEŃ – KOMU­NI­KACJA, której orga­ni­za­torem była Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy. Cele kon­fe­rencji:

 • Pro­mocja biblio­teki jako insty­tucji edu­ka­cyjnej.
 • Zapre­zen­to­wanie moż­li­wości wyko­rzy­stania kom­pe­tencji infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyj­nych uczniów przez biblio­teki.
 • Przed­sta­wienie zasto­so­wania nowych mediów i narzędzi w komu­ni­kacji z użyt­kow­ni­kiem.
 • Zapre­zen­to­wanie pro­blemów zwią­za­nych z kre­owa­niem modelu biblio­teki jako orga­ni­zacji uczącej się.
 • Zapre­zen­to­wanie przy­kła­dowej formy pracy biblio­teki szkolnej reali­zo­wanej na rzecz edu­kacji czy­tel­ni­czej.
 • Inte­gracja śro­do­wiska nauczy­cieli biblio­te­karzy bibliotek szkol­nych i peda­go­gicz­nych.

Pro­ble­ma­tyka kon­fe­rencji doty­czyła sto­so­wania nowych mediów i narzędzi w komu­ni­kacji z użyt­kow­ni­kiem biblio­teki, współ­pracy biblio­te­karzy i nauczy­cieli biblio­te­karzy w tym zakresie, uno­wo­cze­śniania metod pracy biblio­teki Zapre­zen­to­wano biblio­teki jako centra wiedzy i edu­kacji, a także przed­sta­wiono pro­blemy zwią­zane z kre­owa­niem modelu biblio­teki jako orga­ni­zacji uczącej się.

W pro­gramie kon­fe­rencji uwzględ­niono pod­su­mo­wanie kon­kursu oraz wystą­pienia zapro­szo­nych gości:

 • Kom­pe­tencje infor­ma­cyjne mło­dzieży w świetle badań bio­me­trycz­nych – dr hab. Mał­go­rzata Kisi­lowska – Wydział Dzien­ni­kar­stwa Infor­macji i Biblio­logii Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego
 • Biblio­teki w świecie wir­tu­alnej i wzbo­ga­conej rze­czy­wi­stości – prof. dr hab. Woj­ciech Cellary – Katedra Tech­no­logii Infor­ma­cyj­nych Uni­wer­sy­tetu Eko­no­micz­nego w Poznaniu
 • Con­nec­ting Edu­ca­tion and Library Through Online Com­mu­ni­ca­tion. The role of Psy­cho­logy (Współ­dzia­łanie biblio­teki i pod­miotów edu­ka­cyj­nych w cyber­prze­strzeni. Aspekt psy­cho­lo­giczny) – Mirjana Rupar – Faculty of Social Studies Masaryk Uni­ver­sity Brno
 • Oblicza sieci – Robert Preus – Kujawsko Pomor­skie Centrum Edu­kacji Nauczy­cieli w Byd­goszczy
 • Czy papie­rowa książka to efek­towny luksus? Przy­szłość książki w dobie cyfry­zacji – Agnieszka Gro­chocka, Maria Radzińska-Sie­dla­czek – Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr 6 w Byd­goszczy ; Sieć współ­pracy i samo­kształ­cenia nauczy­cieli biblio­te­karzy szkół byd­go­skich
 • Nowa odsłona portalu infor­ma­cyj­nego EDU­POLISBeata Cie­ślińska, Ryszard Kar­czewski – Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy

W kon­fe­rencji uczest­ni­czyło blisko 100 biblio­te­karzy i nauczy­cieli biblio­te­karzy. Ważnym punktem spo­tkania było wrę­czenie nagród uczniom, lau­re­atom kon­kursu „Lite­ra­tura nie­miecka w ilu­stracji”, zor­ga­ni­zo­wa­nego przez Peda­go­giczną Biblio­tekę Woje­wódzką w Byd­goszczy oraz Goethe-Intitut w War­szawie dla uczniów klas IV-VII szkoły pod­sta­wowej, II-III gim­na­zjum oraz szkół śred­nich z terenu Byd­goszczy i powiatu byd­go­skiego.

Ewa Bedełek

Kie­rownik Wydziału Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych
Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy

Kon­fe­rencja „Biblio­teka – Cyber­prze­strzeń – Komu­ni­kacja“

Kon­fe­rencja „Biblio­teka – Cyber­prze­strzeń – Komu­ni­kacja“

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. M. Rejew­skiego oraz Biblio­teka Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy ser­decznie zapra­szają na kon­fe­rencję „BIBLIO­TEKA – CYBER­PRZE­STRZEŃ – KOMU­NI­KACJA“, która odbę­dzie się 12 kwietnia 2018 roku w godz. 10.00 – 14.45.

W pro­gramie:
Pod­su­mo­wanie kon­kursu „Lite­ra­tura nie­miecka w ilu­stracji” oraz wrę­czenie nagród lau­re­atom

Kom­pe­tencje infor­ma­cyjne mło­dzieży w świetle badań bio­me­trycz­nych
dr hab. Mał­go­rzata Kisi­lowska – Wydział Dzien­ni­kar­stwa Infor­macji i Biblio­logii Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego

Biblio­teki w świecie wir­tu­alnej i wzbo­ga­conej rze­czy­wi­stości
prof. dr hab. Woj­ciech Cellary Katedra Tech­no­logii Infor­ma­cyj­nych Uni­wer­sy­tetu Eko­no­micz­nego w Poznaniu

Con­nec­ting Edu­ca­tion and Library Through Online Com­mu­ni­ca­tion. The role of Psy­cho­logy
(Współ­dzia­łanie biblio­teki i pod­miotów edu­ka­cyj­nych w cyber­prze­strzeni. Aspekt psy­cho­lo­giczny)

Mirjana Rupar – Faculty of Social Studies Masaryk Uni­ver­sity Brno

Oblicza sieci
Robert Preus – Kujawsko-Pomor­skie Centrum Edu­kacji Nauczy­cieli w Byd­goszczy

Czy papie­rowa książka to efek­towny luksus? Przy­szłość książki w dobie cyfry­zacji
Agnieszka Gro­chocka, Maria Radzińska-Sie­dla­czek – Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr 6 w Byd­goszczy

Nowa odsłona portalu infor­ma­cyj­nego EDU­POLIS
Beata Cie­ślińska, Ryszard Kar­czewski – Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy

Miejsce kon­fe­rencji: Biblio­teka Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego, ul. Szy­ma­now­skiego 3, Byd­goszcz
For­mu­larz reje­stra­cyjny

Plakat infor­ma­cyjny

Kon­fe­rencja naukowa

Kon­fe­rencja naukowa

Ochrona zbiorów biblio­tecz­nych. Prze­szłość – Teraź­niej­szość – Przy­szłość, Byd­goszcz, 17 – 18 maja 2018 r.

Celem sesji, o cha­rak­terze inter­dy­scy­pli­narnym, jest pod­jęcie pro­blemów zwią­za­nych z ochroną mate­riałów biblio­tecz­nych w prze­szłości oraz wyzwań sto­ją­cych przed współ­cze­snymi i przy­szłymi biblio­te­ka­rzami. Orga­ni­za­torem kon­fe­rencji jest Zakład Historii Sztuki i Kultury UKW.
Hono­rowy Patronat: Zarząd Główny Sto­wa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Pol­skich.

Rada Naukowa Kon­fe­rencji:
prof. zw. dr hab. Maria Juda, Uni­wer­sytet Marii Curie-Skło­dow­skiej w Lublinie,
prof. zw. dr hab. Woj­ciech Kowalski, Uni­wer­sytet Śląski w Kato­wi­cach,
dr hab. Alek­sander Jan­kowski, prof. Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy,
dr hab. Anna Kamler, prof. Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego,
dr hab. Ryszard Nowicki, prof. Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy,
dr hab. Bogu­miła Staniów, prof. Uni­wer­sy­tetu Wro­cław­skiego,
dr hab. Kamil Zeidler, prof. Uni­wer­sy­tetu Gdań­skiego,
dr hab. Marek Zie­liński, prof. Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy,
dr Jana Bro­žo­vská Onder­ková Uni­wer­sytet Śląski w Opawie.

Komitet Orga­ni­za­cyjny Kon­fe­rencji:
dr hab. Ryszard Nowicki, prof. UKW – prze­wod­ni­czący,
dr hab. Zbi­gniew Zyglewski, prof. UKW,
dr Barbara Gawęcka,
dr Agnieszka Wysocka – sekre­tarz.

Zgło­szenia na kon­fe­rencję należy prze­słać do 28 lutego 2018 r. za pośred­nic­twem for­mu­larza zgło­sze­nio­wego. Szcze­góły na stronie inter­ne­towej orga­ni­za­tora.

Zapro­szenie na forum edu­ka­cyjne

Zapro­szenie na forum edu­ka­cyjne

V Kujawsko-Pomor­skie Forum Edu­ka­cyjne “Zespół jak orkie­stra. Budo­wanie efek­tywnej współ­pracy w szkole” odbę­dzie się 15 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 14.00. Wyda­rzenie będzie składać się z dwóch części. Pierwsza to wystą­pienia zapro­szo­nych gości, eks­pertów w dzie­dzinie psy­cho­logii, peda­go­giki i neu­ro­dy­dak­tyki. W drugiej części odbędą się warsz­taty.
Program:
pro­wa­dzenie: dr Tomasz Mar­cy­siak

13:30 – 14:00 reje­stracja uczest­ników
14:00 – 14:10 uro­czyste otwarcie Forum
14:10 – 15.00 WYKŁAD SPE­CJALNY: Prof. UAM dr hab. Maciej Błaszak – Zespoły pro­duk­tywne i kre­atywne: komu­ni­kacja, decy­zyj­ność, przy­wództwo
15:00 – 15:30 – przerwa lun­chowa
15:30 – 17:30 Wyjąt­kowe warsz­taty Pracy Zespo­łowej – Zespół Dosko­nały Jak ORKIE­STRA. Pro­wa­dzenie pro­jektu: Mariusz Gru­dzień, Piotr Wajrak, Ewa Gru­dzień
17.30 – 18:45 Warsz­taty:
Poradnik orkie­stranta – co zrobić jak zdarzy się dys­har­monia? – pro­wa­dzenie: Woj­ciech Ożga
Wyjąt­kowy poten­cjał współ­pra­cu­jącej klasy – per­spek­tywa neu­ro­dy­dak­tyczna – pro­wa­dzenie: Dr n. med. Marcin Jaracz
Sta­ro­świeckie szachy jako nowy trend w edu­kacji, czyli w jaki sposób edu­kacja sza­chowa może wspierać rozwój młodego czło­wieka – pro­wa­dzenie: Michał Kanar­kie­wicz
GRA w języki obce – gra jako element budo­wania zespołu na lekcji języka obcego – pomysły i inspi­racje – pro­wa­dzenie: Agnieszka Rosińska, Mag­da­lena Zawi­szewska, Agnieszka Rosińska, Mag­da­lena Zawi­szewska
Trudna sztuka sku­tecznej komu­ni­kacji w zespole – pro­wa­dzenie: Mag­da­lena Chy­le­brant-Karolak
Siła zespołu kluczem do drzwi ESCAPE ROOMU – pro­wa­dzenie: Grażyna Szcze­pań­czyk

Szcze­góły na stronie orga­ni­za­tora.

Kon­fe­rencja meto­dyczna

Kon­fe­rencja meto­dyczna

Pod patro­natem sto­wa­rzy­szenia Prof – Europe w Czy­telni Głównej odbyła się kon­fe­rencja dla nauczy­cieli języka fran­cu­skiego. Doradca meto­dyczny Marta Woźniak przed­sta­wiła ofertę wydaw­nictwa Didier doty­czącą pod­ręcz­ników do egza­minów DELFDALF. Rémi Gérôme prze­pro­wa­dził szko­lenie, jak wyko­rzy­stać te nowości w celu przy­go­to­wania uczniów do zdania egza­minów z języka fran­cu­skiego.

Kon­fe­rencja o biblio­te­kach

Kon­fe­rencja o biblio­te­kach

W Biblio­tece Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy odbyła się kon­fe­rencja BIBLIO­TEKA – WSPÓŁ­PRACA – CYBER­PRZE­STRZEŃ, której orga­ni­za­torem była Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy.

Celem kon­fe­rencji było:
• pro­mocja biblio­teki aka­de­mic­kiej, peda­go­gicznej i szkolnej jako insty­tucji edu­ka­cyjnej;
• zapre­zen­to­wanie moż­li­wości wyko­rzy­stania kom­pe­tencji infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyj­nych uczniów przez biblio­teki w rze­czy­wi­stości spo­łecz­no­ścio­wych mediów i mobil­nych tech­no­logii;
• zapre­zen­to­wanie crowd­so­ur­cingu inter­ne­to­wego w dzia­łal­ności bibliotek; spo­łecz­no­ściowe pozy­ski­wanie fun­duszy;
• zapre­zen­to­wanie przy­kła­dowej formy pracy biblio­teki peda­go­gicznej reali­zo­wanej na rzecz edu­kacji (wycho­wanie do war­tości) – reali­zacja pro­gramu „Wszystko, co naj­waż­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiamy o war­to­ściach”;
• inte­gracja śro­do­wiska nauczy­cieli biblio­te­karzy bibliotek szkol­nych, peda­go­gicz­nych i aka­de­mic­kich.

Pro­ble­ma­tyka kon­fe­rencji doty­czyła sto­so­wania nowych mediów i narzędzi w komu­ni­kacji z użyt­kow­ni­kiem biblio­teki, współ­pracy biblio­te­karzy i nauczy­cieli biblio­te­karzy w tym zakresie, uno­wo­cze­śniania metod pracy biblio­teki oraz pozy­ski­wania fun­duszy. Zapre­zen­to­wano biblio­teki jako centra wiedzy i edu­kacji, a także przed­sta­wiono pro­blemy zwią­zane z kre­owa­niem modelu biblio­teki jako orga­ni­zacji uczącej się.

W pro­gramie kon­fe­rencji uwzględ­niono pod­su­mo­wanie kon­kursu „Niech połączy nas książka. Książka, którą polecam mojemu uczniowi. Książka, którą polecam mojemu nauczy­cie­lowi” oraz wystą­pienia zapro­szo­nych gości:
Nowo­czesna biblio­teka aka­de­micka – dr Aldona Chle­wicka – Mączyńska – Dyrektor Biblio­teki Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy
Crowd­so­ur­cing inter­ne­towy w dzia­łal­ności bibliotek – dr hab. Mał­go­rzata Kowalska – Instytut Infor­macji Naukowej i Biblio­logii Uni­wer­sy­tetu Miko­łaja Koper­nika w Toruniu
Biblio­teki w rze­czy­wi­stości spo­łecz­no­ścio­wych mediów i mobil­nych tech­no­logii – dr Grze­gorz Gmi­terek – Katedra Biblio­grafii i Doku­men­tacji Wydział Dzien­ni­kar­stwa, Infor­macji i Biblio­logii Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego
Moje biblio­te­kar­skie i nie­bi­blio­te­kar­skie pasje – Marcin Kar­nowski – Woje­wódzka i Miejska Biblio­teka Publiczna w Byd­goszczy – biblio­te­karz, ani­mator kultury, poeta, prozaik, per­ku­sista.
Reali­zacja pro­gramu „Wszystko, co naj­waż­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o war­to­ściach” – Ewa Bedełek – Kie­rownik Wydziału Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej w Byd­goszczy.

W kon­fe­rencji uczest­ni­czyło blisko 100 biblio­te­karzy i nauczy­cieli biblio­te­karzy. Ważnym punktem spo­tkania było wrę­czenie nagród uczniom, lau­re­atom kon­kursu „Niech połączy nas książka! Książka, którą polecam mojemu uczniowi. Książka, którą polecam mojemu nauczy­cie­lowi”.

Ewa Bedełek
Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych
Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy

Relacja Radia PiK

Zapro­szenie na kon­fe­rencję

Zapro­szenie na kon­fe­rencję

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy i Biblio­teka Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy zapra­szają biblio­te­karzy i nauczy­cieli biblio­te­karzy do wzięcia udziału w kon­fe­rencji „BIBLIO­TEKA – WSPÓŁ­PRACA – CYBER­PRZE­STRZEŃ“, która odbę­dzie się 15 wrze­śnia 2017 r. w sie­dzibie Biblio­teki Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy.

PROGRAM KON­FE­RENCJI:

10.00 – 10.30 Reje­stracja uczest­ników
10.30 – 11.00 Nowo­czesna biblio­teka aka­de­micka – dr Aldona Chle­wicka-Mączyńska – Dyrektor Biblio­teki Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy
11.00 – 11.40 Crowd­so­ur­cing inter­ne­towy w dzia­łal­ności bibliotek – dr hab. Mał­go­rzata Kowalska – Instytut Infor­macji Naukowej i Biblio­logii Uni­wer­sy­tetu Miko­łaja Koper­nika w Toruniu
11.40 – 12.20 Biblio­teki w rze­czy­wi­stości spo­łecz­no­ścio­wych mediów i mobil­nych tech­no­logii – dr Grze­gorz Gmi­terek – Katedra Biblio­grafii i Doku­men­tacji Wydział Dzien­ni­kar­stwa, Infor­macji i Biblio­logii Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego
12.20 – 12.40 Przerwa kawowa
12.40 – 13.20 Moje biblio­te­kar­skie i nie­bi­blio­te­kar­skie pasje – Marcin Kar­nowski – Woje­wódzka i Miejska Biblio­teka Publiczna w Byd­goszczy – biblio­te­karz, ani­mator kultury, poeta, prozaik, per­ku­sista
13.20 – 14.00 Reali­zacja pro­gramu „Wszystko, co naj­waż­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o war­to­ściach“ - Ewa Bedełek – Kie­rownik Wydziału Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej w Byd­goszczy

Zapra­szamy do reje­stracji.