Kon­fe­rencja „Biblio­teka – Cyber­prze­strzeń – Komu­ni­kacja“

Kon­fe­rencja „Biblio­teka – Cyber­prze­strzeń – Komu­ni­kacja“

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. M. Rejew­skiego oraz Biblio­teka Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy ser­decznie zapra­szają na kon­fe­rencję „BIBLIO­TEKA – CYBER­PRZE­STRZEŃ – KOMU­NI­KACJA“, która odbę­dzie się 12 kwietnia 2018 roku w godz. 10.00 – 14.45.

W pro­gramie:
Pod­su­mo­wanie kon­kursu „Lite­ra­tura nie­miecka w ilu­stracji” oraz wrę­czenie nagród lau­re­atom

Kom­pe­tencje infor­ma­cyjne mło­dzieży w świetle badań bio­me­trycz­nych
dr hab. Mał­go­rzata Kisi­lowska – Wydział Dzien­ni­kar­stwa Infor­macji i Biblio­logii Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego

Biblio­teki w świecie wir­tu­alnej i wzbo­ga­conej rze­czy­wi­stości
prof. dr hab. Woj­ciech Cellary Katedra Tech­no­logii Infor­ma­cyj­nych Uni­wer­sy­tetu Eko­no­micz­nego w Poznaniu

Con­nec­ting Edu­ca­tion and Library Through Online Com­mu­ni­ca­tion. The role of Psy­cho­logy
(Współ­dzia­łanie biblio­teki i pod­miotów edu­ka­cyj­nych w cyber­prze­strzeni. Aspekt psy­cho­lo­giczny)

Mirjana Rupar – Faculty of Social Studies Masaryk Uni­ver­sity Brno

Oblicza sieci
Robert Preus – Kujawsko-Pomor­skie Centrum Edu­kacji Nauczy­cieli w Byd­goszczy

Czy papie­rowa książka to efek­towny luksus? Przy­szłość książki w dobie cyfry­zacji
Agnieszka Gro­chocka, Maria Radzińska-Sie­dla­czek – Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr 6 w Byd­goszczy

Nowa odsłona portalu infor­ma­cyj­nego EDU­POLIS
Beata Cie­ślińska, Ryszard Kar­czewski – Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy

Miejsce kon­fe­rencji: Biblio­teka Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego, ul. Szy­ma­now­skiego 3, Byd­goszcz
For­mu­larz reje­stra­cyjny

Plakat infor­ma­cyjny