Espe­ran­tyści zapra­szają

Espe­ran­tyści zapra­szają

Polski Związek Espe­ran­ty­stów i Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy zapra­szają wszyst­kich espe­ran­ty­stów i miło­śników języka espe­ranto na jubi­le­uszowe spo­tkanie z okazji 110 rocz­nicy ruchu espe­ranc­kiego w naszym mieście. Spo­tkanie odbę­dzie się 10 kwietnia 2018 roku o godz. 16:00 w sie­dzibie biblio­teki.