Espe­ran­tyści zapraszają

Espe­ran­tyści zapraszają

Polski Związek Espe­ran­ty­stów i Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy zapra­szają wszyst­kich espe­ran­ty­stów i miło­śników języka espe­ranto na jubi­le­uszowe spotkanie z okazji 110 rocz­nicy ruchu espe­ranc­kiego w naszym mieście. Spotkanie odbę­dzie się 10 kwietnia 2018 roku o godz. 16:00 w siedzibie biblioteki.