Espe­ran­tyści zapra­szają

Espe­ran­tyści zapra­szają

Polski Związek Espe­ran­ty­stów i Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy zapra­szają wszyst­kich espe­ran­ty­stów i miło­śników języka esperanto na jubi­le­uszowe spotkanie z okazji 110 rocznicy ruchu espe­ranc­kiego w naszym mieście. Spotkanie odbędzie się 10 kwietnia 2018 roku o godz. 16:00 w siedzibie biblio­teki.