Nowa oferta zajęć eduka­cyj­nych

Nowa oferta zajęć eduka­cyj­nych

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy posze­rzyła ofertę zajęć eduka­cyj­nych. „Progra­mo­wanie z Ozobotem“ to cykl zajęć dla uczniów klas 1 – 3 szkół podsta­wo­wych. Spotkania wspie­rają nauczy­cieli w reali­zacji nowej podstawy progra­mowej dotyczącej nauki progra­mo­wania na etapie edukacji wczesnosz­kolnej. Zajęcia przygo­to­wują uczniów do myślenia algoryt­mami oraz do reali­zacji pełnego procesu rozwią­zy­wania problemów przez gry, zabawy z wykorzy­sta­niem narzędzi elektro­nicz­nych i wizualne progra­mo­wanie.
Cele zajęć:

  • podno­szenie kompe­tencji infor­ma­tycz­nych uczniów 
  • rozwi­janie umiejęt­ności rozumienia, anali­zo­wania i rozwią­zy­wania problemów
  • nauczanie progra­mo­wania i rozwią­zy­wania problemów z wykorzy­sta­niem urządzeń cyfro­wych

Kontakt dla nauczy­cieli chcących zgłosić klasę na zajęcia:
Ewa Bielska
tel. 52 341 30 74 wew. 18
mail: opracowanie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

plakat „Progra­mo­wanie z Ozobotem“