Nowa oferta zajęć edu­ka­cyj­nych

Nowa oferta zajęć edu­ka­cyj­nych

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy posze­rzyła ofertę zajęć edu­ka­cyj­nych. „Pro­gra­mo­wanie z Ozo­botem“ to cykl zajęć dla uczniów klas 1 – 3 szkół pod­sta­wo­wych. Spo­tkania wspie­rają nauczy­cieli w reali­zacji nowej pod­stawy pro­gra­mowej doty­czącej nauki pro­gra­mo­wania na etapie edu­kacji wcze­snosz­kolnej. Zajęcia przy­go­to­wują uczniów do myślenia algo­ryt­mami oraz do reali­zacji pełnego procesu roz­wią­zy­wania pro­blemów przez gry, zabawy z wyko­rzy­sta­niem narzędzi elek­tro­nicz­nych i wizu­alne pro­gra­mo­wanie.
Cele zajęć:

  • pod­no­szenie kom­pe­tencji infor­ma­tycz­nych uczniów 
  • roz­wi­janie umie­jęt­ności rozu­mienia, ana­li­zo­wania i roz­wią­zy­wania pro­blemów
  • nauczanie pro­gra­mo­wania i roz­wią­zy­wania pro­blemów z wyko­rzy­sta­niem urzą­dzeń cyfro­wych

Kontakt dla nauczy­cieli chcą­cych zgłosić klasę na zajęcia:
Ewa Bielska
tel. 52 341 30 74 wew. 18
mail: opracowanie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

plakat „Pro­gra­mo­wanie z Ozo­botem“