Spotkanie autor­skie z Emilią Smechowski

Spotkanie autor­skie z Emilią Smechowski

Emilia Smechowski, urodzona w Polsce w 1983 roku, w 1988 roku uciekła wraz z rodziną do Berlina Zachod­niego. Studio­wała śpiew operowy i roma­ni­stykę w Berlinie oraz Rzymie, była redak­torką dzien­nika “Die Tage­sze­itung”, dziś pracuje jako nieza­leżna autorka i repor­terka, m.in. dla “Geo”, “Süddeut­sche Zeitung” i “Die Zeit”. Jej esej o niewi­dzial­nych Pola­kach został wyróż­niony Niemiecką Nagrodą Repor­terów, Nagrodą Dzien­ni­karską im. Konrada Dudena i Polsko-Niemiecką Nagrodą Dzien­ni­karską im. Tade­usza Mazowieckiego.

Jest autorką książek “My, super­i­mi­granci”, „Wir Stre­ber­mi­granten“ i najnow­szej „Rück­kehr nach Polen“. Spotkanie z pisarką odbę­dzie się 10 marca 2020 r. o godz. 16.00 w biblio­tece UKW.

fot. © Anna Szkoda – okładki © Hanser Literaturverlage

Promocja książki prof. Ryszarda Nowickiego

Promocja książki prof. Ryszarda Nowickiego

Zapra­szamy na prezen­tację najnow­szej książki wydanej przez Biblio­tekę Raczyń­skich pt. Maria księżna Ogińska, Moje pamięt­niki.

Publi­kację opra­cował, wstępem i przy­pi­sami opatrzył dr hab. Ryszard Nowicki (Uniwer­sytet Kazi­mierza Wiel­kiego w Bydgoszczy), współ­pra­cownik i przy­ja­ciel naszej Biblio­teki, który będzie gościem spotkania. Rozmowę popro­wadzi dr Agnieszka Łuczak.

Wydane pamięt­niki Marii ze Skórzew­skich księżnej Ogiń­skiej (1857 – 1945) stanowią wy­jątkową wartość, a orygi­nalne ręko­pisy autorki prze­cho­wy­wane są w Biblio­tece Raczyń­skich. Te unika­towe mate­riały nie były dotąd anali­zo­wane przez badaczy. Dotyczą głównie wyda­rzeń z drugiej połowy XIX w. Autorka pocho­dziła ze znanej wiel­ko­pol­skiej rodziny hra­biowskiej Skórzew­skich, linii czer­nie­jew­skiej, herbu Drogo­sław i w rodzinnym majątku w Czer­nie­jewie, nieda­leko Gniezna, gdzie spędziła swoje najmłodsze lata i młodość. Rodzina Skórzew­skich kulty­wo­wała w trud­nym okresie zaborów wartości patrio­tyczne. Tradycję, podob­nie jak w wielu innych rodzi­nach ziemiań­skich prze­ka­zy­waną z poko­lenia na poko­lenie. W 1876 r. wyszła za mąż za Michała księcia Ogiń­skiego (1849 – 1902), herbu Oginiec. Poślu­biła wnuka podskar­biego wiel­kiego litew­skiego Michała Kleofasa księcia Ogiń­skiego, autora znanego polo­neza Poże­gnanie Ojczyzny. Wkrótce po ślubie młoda para prze­niosła się na Żmudź. Przez kilka lat miesz­kali w Retowie, a następnie w wybu­do­wanym przez siebie pałacu w Płun­gia­nach (teren guberni kowień­skiej). Nowo­czesny ziemianin Michał Ogiński, prowa­dził aktywną dzia­łal­ność społecz­ną i gospodarczą.

Pamięt­niki należą do nielicz­nych wspo­mnień ukazu­ją­cych życie codzienne Polaków na Żmudzi w okresie zaborów. Zawie­rają szereg cennych infor­macji o pracy orga­nicznej, pielę­gno­waniu tradycji patrio­tycz­nych, legalnym prze­ciw­sta­wianiu się uciskowi ze strony zaborcy rosyj­skiego. Autorka odno­to­wała także swoje spostrze­żenia z pobytów we Francji, Rosji, Niem­czech, Austrii, Włoszech czy na Węgrzech. Czyta się je z rosnącym zain­te­re­so­wa­niem. Maria Ogińska znała osobi­ście panu­ją­cych w Rosji i Niem­czech, papieża Leona XIII, przedstawi­cieli polskiej i zagra­nicznej arysto­kracji, wpły­wo­wych poli­tyków, ludzi kultury, nauki i sztuki.

Spotkanie promo­cyjne odbę­dzie się 21 paździer­nika 2019 (ponie­działek) o godz. 18.00 w Biblio­tece Raczyń­skich w Poznaniu, Galeria Atana­zego, pl. Wolności 19 (wejście od Al. Marcin­kow­skiego 23).

Z książką na końcu świata: Papua Nowa Gwinea

Z książką na końcu świata: Papua Nowa Gwinea

W Biblio­tece gości­liśmy panią Jolantę Niwińską – koor­dy­na­torkę ruchu boocros­sin­go­wego w Polsce, inicja­torkę i współ­or­ga­ni­za­torkę corocz­nego Święta Uwal­nia­nych Książek. Pani Jolanta jest autorką miej­skich projektów popu­la­ry­zu­ją­cych czytel­nictwo, takich jak: Bydgo­skie Biesiady Czytel­nicze, Ferie­nada – ferie z książką, festiwal pięk­nego czytania im. Kazi­mierza Hoff­mana. Za swoją pracę społeczną otrzy­mała odznakę hono­rową Zasłu­żony dla Kultury Polskiej. Gość to także wielo­letni nauczy­ciel biblio­te­karz. Od lat reali­zuje też swoją wielką pasję, jaką jest podró­żo­wanie. Wybie­rając się w podróż do Papui Nowej Gwinei zabrała ze sobą niezwykły bagaż, który wielo­krotnie wpra­wiał celników w zdzi­wienie: książki polskich autorów (m.in. Wandy Chotom­skiej) w wersji anglo­ję­zycznej, kolo­ro­wanki, kredki, by w ten sposób popu­la­ry­zować ideę czytel­nictwa i book­cros­singu w świecie. Uczest­nicy spotkania poznali cieka­wostki o panu­jącej tam kulturze, zwycza­jach i stylu życia tubylców.

Spotkania z tłuma­czem iberystą Sławo­mirem Ściesińskim

Spotkania z tłuma­czem iberystą Sławo­mirem Ściesińskim

W listo­pa­dzie gości­liśmy czte­ro­krotnie w Czytelni Głównej Sławo­mira Ście­siń­skiego – nauczy­ciela akade­mic­kiego języka hisz­pań­skiego oraz tłumacza lite­ra­tury hisz­pań­sko­ję­zycznej. Nasz gość prze­pro­wa­dził ciekawe prelekcje dla młodzieży uczącej się języka hisz­pań­skiego z bydgo­skich szkół: LO nr 1, ZSS oraz klasy gimna­zjalnej SP nr 30 z Oddzia­łami Dwujęzycznymi.

Prele­gent przed­stawił postać argen­tyń­skiego pisarza Leopolda Mare­chala ubar­wiając prezen­tację własnymi zdję­ciami wyko­na­nymi podczas podróży do Argen­tyny. Zdra­dził też tajniki swojej pracy jako tłumacza przy­ta­czając wiele przykładów.

Alina Melnicka-Zygmunt
Kata­rzyna Krukowska-Cyranowicz

Spotkanie autor­skie z Markiem Pastur­cza­kiem i Jerzym Lelwicem

Spotkanie autor­skie z Markiem Pastur­cza­kiem i Jerzym Lelwicem

W biblio­tece odbyła się promocja książki pt. „Trzeba ginąć, stąd się nie wychodzi. Krojanty 1939 – prawda, mity, legendy”. Mono­grafia jest opowie­ścią o 18 Pułku Ułanów Pomor­skich i ich walce 1 wrze­śnia 1939 roku pod Krojan­tami koło Chojnic. Autorzy publi­kacji Marek Pastur­czak, syn dowódcy 2 baterii 11 dywi­zjonu arty­lerii konnej oraz Jerzy Lelwic, emery­to­wany oficer WP, przez kilka­dzie­siąt lat prze­pro­wa­dzili setki rozmów z ofice­rami, podofi­ce­rami, ułanami groma­dząc mate­riał nigdzie dotąd niepu­bli­ko­wany. Twórcy książki wielo­krotnie prze­by­wali w miej­scach walk i poty­czek 18 pułku ułanów, porów­nując topo­grafię terenu z mapami z 1939 roku. Autorzy nie kiero­wali się żadnymi, z góry przy­ję­tymi zało­że­niami ideolo­gicz­nymi ani poli­tycz­nymi. Chcieli poznać i ujawnić prawdę, jaka­kol­wiek by ona była.

Zapro­szenie na spotkanie autorskie

Zapro­szenie na spotkanie autorskie

17 paździer­nika 2018 roku o godzinie 17.00 w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy odbę­dzie się spotkanie z auto­rami książki pt. „Trzeba ginąć, stąd się nie wychodzi. Krojanty 1939 – prawdy, mity, legendy“ – Markiem Pastur­cza­kiem i Jerzym Lelwicem.
Książka jest barwną opowie­ścią opartą na dzie­siąt­kach relacji bezpo­śred­nich uczest­ników walk pod Choj­ni­cami jak i okolicz­nych miesz­kańców, dotąd niepu­bli­ko­wa­nych doku­mentów polskich i niemiec­kich oraz o znale­zi­skach arche­olo­gicz­nych ukazu­ją­cych w nowym świetle to, co wyda­rzyło się 1 wrze­śnia 1939 roku pod Krojantami.
Na spotkaniu będzie możli­wość zakupu książki z podpi­sami autorów.

Spotkanie autor­skie z Agnieszką Stelmaszyk

Spotkanie autor­skie z Agnieszką Stelmaszyk

W Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek odbyły się wyjąt­kowe zajęcia dla dzieci. Gościła u nas bydgosz­czanka, pani Agnieszka Stel­ma­szyk, pisarka, autorka wielu niezwykle popu­lar­nych i poczytnych
książek dla dzieci i młodzieży. Jest autorką licz­nych serii takich jak: „Kroniki Archeo”, „Kto mnie przy­tuli”, „Biuro śledcze Tomuś Orki­szek”, „Klub poszu­ki­waczy przygód”, „Terra inco­gnita”, „Koalicja szpiegów”. Napi­sała już prawie 80 książek, które roze­szły się w ponad 250 000 egzem­plarzy. W zaję­ciach brali udział uczniowie ze Szkoły Podsta­wowej nr 31 w Bydgoszczy.
Autorka opowie­działa, skąd czerpie inspi­racje do swoich powieści, o począt­kach drogi lite­rac­kiej, o boha­te­rach swoich książek, a także o planach na przy­szłość. Nie zabrakło najważ­niej­szego punktu zajęć, czyli głośnego czytania. Autorka wybrała frag­menty ze swojej najnow­szej powieści „Buntalki” wydanej w 2018 roku. Uczest­nicy zajęć spędzili ponad 20 minut słuchając tej niezwykle zabawnej książki.
Pani Agnieszka Stel­ma­szyk okazała się niezwykle miłą i ciepłą osobą, mającą bardzo dobry kontakt z dziećmi. Wyka­zała się ogromną cier­pli­wo­ścią i poczu­ciem humoru odpo­wia­dając na liczne pytania oraz wypi­sując dzie­siątki auto­grafów i pozując do wspól­nych zdjęć. Zajęcia stały się też okazją do przy­go­to­wania wystawki książek pani Agnieszki, którą dzieci oglą­dały z ogromnym zainteresowaniem.

Warsztat tłumacza – spotkanie z Domi­niką Repeczko

Warsztat tłumacza – spotkanie z Domi­niką Repeczko

W biblio­tece odbyło się spotkanie z tłuma­czem lite­ra­tury anglo­ję­zycznej Domi­niką Repeczko – lingwistką, lite­ra­tu­ro­znawcą, kryty­kiem i redak­torem. Udział w nim wzięli studenci filo­logii angiel­skiej z UKW w Bydgoszczy oraz uczniowie LO nr 6 wraz z nauczy­cie­lami. Pani Repeczko bardzo barwnie i ciekawie przed­sta­wiła pracę tłumacza od strony warsz­ta­towej. Inte­re­su­jąco poka­zała na konkret­nych przy­kła­dach, jak trudne czasami jest dobranie odpo­wied­nich syno­nimów, anto­nimów, związków fraze­olo­gicz­nych, a nawet przy­słów w tłuma­czeniu lite­ra­tury. Podkre­śliła, jak ważna jest rola tłumacza – jego dokład­ność, znajo­mość języka zarówno obcego, jak i ojczy­stego. Widać było, że gość zajmuje się lite­ra­turą, bo ją kocha i zna się na niej najlepiej.

Kata­rzyna Krukowska-Cyranowicz
Alina Melnicka-Zygmunt

Spotkanie z Leokadią Majewicz

Spotkanie z Leokadią Majewicz

W biblio­tece odbyło się kolejne spotkanie autor­skie z Leokadią Maje­wicz, autorką książki pt. „Niewol­nicy w raju” w ramach „żywych lekcji historii mówionej”. Pani Leokadia Maje­wicz wraz z rodziną znalazła się wśród setek tysięcy Polaków depor­to­wa­nych w głąb Związku Radziec­kiego. Jej droga do wolności wiodła od syberyj­skiego obozu pracy przymu­sowej przez Uzbeki­stan, Persję (Iran), Karaczi w Indiach, Tanzanię w Afryce do Liver­poolu w Anglii i trwała od 1940 do 1948 roku.
Uczest­ni­kami spotkania byli uczniowie z VIII LO w Bydgoszczy. Z zainte­re­so­wa­niem i prze­ję­ciem wysłu­chali oni wspo­mnień pani Leokadii, ilustro­wa­nych prezen­tacją zawie­ra­jącą mapy i foto­grafie z rodzin­nego albumu prele­gentki. Młodzież podzię­ko­wała za spotkanie kwia­tami i grom­kimi brawami.

Spotkanie autor­skie

Spotkanie autor­skie

W ramach „żywych lekcji historii mówionej” w Muzeum Oświaty odbyło się spotkanie autor­skie z Leokadią Maje­wicz, autorką książki pt. „Niewol­nicy w raju”. Pani Leokadia Maje­wicz wraz z rodziną znalazła się wśród setek tysięcy Polaków depor­to­wa­nych w głąb Związku Radziec­kiego. Jej droga do wolności wiodła od sybe­ryj­skiego obozu pracy przy­mu­sowej przez Uzbe­ki­stan, Iran (Persję), Karaczi w Indiach, Tanzanię w Afryce do Liver­poolu w Anglii i trwała od 1940 do 1948 roku.

Uczest­ni­kami spotkania byli uczniowie z VIII LO w Bydgoszczy, którzy z uwagą i zain­te­re­so­wa­niem wysłu­chali opowia­dania pani Leokadii, ilustro­wa­nego prezen­tacją zawie­ra­jącą mapy i foto­grafie z rodzin­nego albumu prele­gentki. Młodzież podzię­ko­wała za spotkanie kwia­tami i grom­kimi brawami. W trakcie rozmowy uczniowie byli bardzo poru­szeni opowie­ścią pani Leokadii. Stwier­dzili, że „swoją urodą, spokojem i dosto­jeń­stwem przy­po­mina królową Elżbietę”.