Z książką na końcu świata: Papua Nowa Gwinea

Z książką na końcu świata: Papua Nowa Gwinea

W Biblio­tece gości­liśmy panią Jolantę Niwińską – koordy­na­torkę ruchu boocros­sin­go­wego w Polsce, inicja­torkę i współ­or­ga­ni­za­torkę corocz­nego Święta Uwalnia­nych Książek. Pani Jolanta jest autorką miejskich projektów popula­ry­zu­ją­cych czytel­nictwo, takich jak: Bydgo­skie Biesiady Czytel­nicze, Ferie­nada – ferie z książką, festiwal pięknego czytania im. Kazimierza Hoffmana. Za swoją pracę społeczną otrzy­mała odznakę honorową Zasłu­żony dla Kultury Polskiej. Gość to także wielo­letni nauczy­ciel biblio­te­karz. Od lat reali­zuje też swoją wielką pasję, jaką jest podró­żo­wanie. Wybie­rając się w podróż do Papui Nowej Gwinei zabrała ze sobą niezwykły bagaż, który wielo­krotnie wprawiał celników w zdziwienie: książki polskich autorów (m.in. Wandy Chotom­skiej) w wersji anglo­ję­zycznej, koloro­wanki, kredki, by w ten sposób popula­ry­zować ideę czytel­nictwa i bookcros­singu w świecie. Uczest­nicy spotkania poznali cieka­wostki o panującej tam kulturze, zwycza­jach i stylu życia tubylców.

Spotkania z tłuma­czem iberystą Sławo­mirem Ściesiń­skim

Spotkania z tłuma­czem iberystą Sławo­mirem Ściesiń­skim

W listo­pa­dzie gości­liśmy cztero­krotnie w Czytelni Głównej Sławo­mira Ściesiń­skiego – nauczy­ciela akade­mic­kiego języka hiszpań­skiego oraz tłumacza litera­tury hiszpań­sko­ję­zycznej. Nasz gość przepro­wa­dził ciekawe prelekcje dla młodzieży uczącej się języka hiszpań­skiego z bydgo­skich szkół: LO nr 1, ZSS oraz klasy gimna­zjalnej SP nr 30 z Oddzia­łami Dwuję­zycz­nymi.

Prele­gent przed­stawił postać argen­tyń­skiego pisarza Leopolda Marechala ubarwiając prezen­tację własnymi zdjęciami wykona­nymi podczas podróży do Argen­tyny. Zdradził też tajniki swojej pracy jako tłumacza przyta­czając wiele przykładów.

Alina Melnicka-Zygmunt
Katarzyna Krukowska-Cyrano­wicz

Spotkanie autor­skie z Markiem Pastur­cza­kiem i Jerzym Lelwicem

Spotkanie autor­skie z Markiem Pastur­cza­kiem i Jerzym Lelwicem

W biblio­tece odbyła się promocja książki pt. „Trzeba ginąć, stąd się nie wychodzi. Krojanty 1939 – prawda, mity, legendy”. Monografia jest opowie­ścią o 18 Pułku Ułanów Pomor­skich i ich walce 1 września 1939 roku pod Krojan­tami koło Chojnic. Autorzy publi­kacji Marek Pastur­czak, syn dowódcy 2 baterii 11 dywizjonu artylerii konnej oraz Jerzy Lelwic, emery­to­wany oficer WP, przez kilka­dzie­siąt lat przepro­wa­dzili setki rozmów z ofice­rami, podofi­ce­rami, ułanami groma­dząc materiał nigdzie dotąd niepu­bli­ko­wany. Twórcy książki wielo­krotnie przeby­wali w miejscach walk i potyczek 18 pułku ułanów, porów­nując topografię terenu z mapami z 1939 roku. Autorzy nie kiero­wali się żadnymi, z góry przyję­tymi założe­niami ideolo­gicz­nymi ani politycz­nymi. Chcieli poznać i ujawnić prawdę, jakakol­wiek by ona była.

Zapro­szenie na spotkanie autor­skie

Zapro­szenie na spotkanie autor­skie

17 paździer­nika 2018 roku o godzinie 17.00 w Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej im Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy odbędzie się spotkanie z autorami książki pt. „Trzeba ginąć, stąd się nie wychodzi. Krojanty 1939 – prawdy, mity, legendy“ – Markiem Pastur­cza­kiem i Jerzym Lelwicem.
Książka jest barwną opowie­ścią opartą na dziesiąt­kach relacji bezpo­śred­nich uczest­ników walk pod Chojni­cami jak i okolicz­nych miesz­kańców, dotąd niepu­bli­ko­wa­nych dokumentów polskich i niemiec­kich oraz o znale­zi­skach arche­olo­gicz­nych ukazu­ją­cych w nowym świetle to, co wydarzyło się 1 września 1939 roku pod Krojan­tami.
Na spotkaniu będzie możli­wość zakupu książki z podpi­sami autorów.

Spotkanie autor­skie z Agnieszką Stelma­szyk

Spotkanie autor­skie z Agnieszką Stelma­szyk

W Dziecięcej Akademii Czytania Bajek odbyły się wyjąt­kowe zajęcia dla dzieci. Gościła u nas bydgosz­czanka, pani Agnieszka Stelma­szyk, pisarka, autorka wielu niezwykle popular­nych i poczyt­nych
książek dla dzieci i młodzieży. Jest autorką licznych serii takich jak: „Kroniki Archeo”, „Kto mnie przytuli”, „Biuro śledcze Tomuś Orkiszek”, „Klub poszu­ki­waczy przygód”, „Terra incognita”, „Koalicja szpiegów”. Napisała już prawie 80 książek, które rozeszły się w ponad 250 000 egzem­plarzy. W zajęciach brali udział uczniowie ze Szkoły Podsta­wowej nr 31 w Bydgoszczy.
Autorka opowie­działa, skąd czerpie inspi­racje do swoich powieści, o począt­kach drogi literac­kiej, o bohate­rach swoich książek, a także o planach na przyszłość. Nie zabrakło najważ­niej­szego punktu zajęć, czyli głośnego czytania. Autorka wybrała fragmenty ze swojej najnow­szej powieści „Buntalki” wydanej w 2018 roku. Uczest­nicy zajęć spędzili ponad 20 minut słuchając tej niezwykle zabawnej książki.
Pani Agnieszka Stelma­szyk okazała się niezwykle miłą i ciepłą osobą, mającą bardzo dobry kontakt z dziećmi. Wykazała się ogromną cierpli­wo­ścią i poczu­ciem humoru odpowia­dając na liczne pytania oraz wypisując dziesiątki autografów i pozując do wspól­nych zdjęć. Zajęcia stały się też okazją do przygo­to­wania wystawki książek pani Agnieszki, którą dzieci oglądały z ogromnym zainte­re­so­wa­niem.

Warsztat tłumacza – spotkanie z Dominiką Repeczko

Warsztat tłumacza – spotkanie z Dominiką Repeczko

W biblio­tece odbyło się spotkanie z tłuma­czem litera­tury anglo­ję­zycznej Dominiką Repeczko – lingwistką, litera­tu­ro­znawcą, kryty­kiem i redak­torem. Udział w nim wzięli studenci filologii angiel­skiej z UKW w Bydgoszczy oraz uczniowie LO nr 6 wraz z nauczy­cie­lami. Pani Repeczko bardzo barwnie i ciekawie przed­sta­wiła pracę tłumacza od strony warsz­ta­towej. Intere­su­jąco pokazała na konkret­nych przykła­dach, jak trudne czasami jest dobranie odpowied­nich synonimów, antonimów, związków fraze­olo­gicz­nych, a nawet przysłów w tłuma­czeniu litera­tury. Podkre­śliła, jak ważna jest rola tłumacza – jego dokład­ność, znajo­mość języka zarówno obcego, jak i ojczy­stego. Widać było, że gość zajmuje się litera­turą, bo ją kocha i zna się na niej najle­piej.

Katarzyna Krukowska-Cyrano­wicz
Alina Melnicka-Zygmunt

Spotkanie z Leokadią Majewicz

Spotkanie z Leokadią Majewicz

W biblio­tece odbyło się kolejne spotkanie autor­skie z Leokadią Majewicz, autorką książki pt. „Niewol­nicy w raju” w ramach „żywych lekcji historii mówionej”. Pani Leokadia Majewicz wraz z rodziną znalazła się wśród setek tysięcy Polaków depor­to­wa­nych w głąb Związku Radziec­kiego. Jej droga do wolności wiodła od syberyj­skiego obozu pracy przymu­sowej przez Uzbeki­stan, Persję (Iran), Karaczi w Indiach, Tanzanię w Afryce do Liver­poolu w Anglii i trwała od 1940 do 1948 roku.
Uczest­ni­kami spotkania byli uczniowie z VIII LO w Bydgoszczy. Z zainte­re­so­wa­niem i przeję­ciem wysłu­chali oni wspomnień pani Leokadii, ilustro­wa­nych prezen­tacją zawie­ra­jącą mapy i fotografie z rodzin­nego albumu prele­gentki. Młodzież podzię­ko­wała za spotkanie kwiatami i gromkimi brawami.

Spotkanie autor­skie

Spotkanie autor­skie

W ramach „żywych lekcji historii mówionej” w Muzeum Oświaty odbyło się spotkanie autor­skie z Leokadią Majewicz, autorką książki pt. „Niewol­nicy w raju”. Pani Leokadia Majewicz wraz z rodziną znalazła się wśród setek tysięcy Polaków depor­to­wa­nych w głąb Związku Radziec­kiego. Jej droga do wolności wiodła od syberyj­skiego obozu pracy przymu­sowej przez Uzbeki­stan, Iran (Persję), Karaczi w Indiach, Tanzanię w Afryce do Liver­poolu w Anglii i trwała od 1940 do 1948 roku.

Uczest­ni­kami spotkania byli uczniowie z VIII LO w Bydgoszczy, którzy z uwagą i zainte­re­so­wa­niem wysłu­chali opowia­dania pani Leokadii, ilustro­wa­nego prezen­tacją zawie­ra­jącą mapy i fotografie z rodzin­nego albumu prele­gentki. Młodzież podzię­ko­wała za spotkanie kwiatami i gromkimi brawami. W trakcie rozmowy uczniowie byli bardzo poruszeni opowie­ścią pani Leokadii. Stwier­dzili, że „swoją urodą, spokojem i dosto­jeń­stwem przypo­mina królową Elżbietę”.