Z książką na końcu świata: Papua Nowa Gwinea

Z książką na końcu świata: Papua Nowa Gwinea

W Biblio­tece gości­liśmy panią Jolantę Niwińską – koor­dy­na­torkę ruchu boocros­sin­go­wego w Polsce, ini­cja­torkę i współ­or­ga­ni­za­torkę corocz­nego Święta Uwal­nia­nych Książek. Pani Jolanta jest autorką miej­skich pro­jektów popu­la­ry­zu­ją­cych czy­tel­nictwo, takich jak: Byd­go­skie Bie­siady Czy­tel­nicze, Ferie­nada – ferie z książką, festiwal pięk­nego czy­tania im. Kazi­mierza Hof­f­mana. Za swoją pracę spo­łeczną otrzy­mała odznakę hono­rową Zasłu­żony dla Kultury Pol­skiej. Gość to także wie­lo­letni nauczy­ciel biblio­te­karz. Od lat reali­zuje też swoją wielką pasję, jaką jest podró­żo­wanie. Wybie­rając się w podróż do Papui Nowej Gwinei zabrała ze sobą nie­zwykły bagaż, który wie­lo­krotnie wpra­wiał cel­ników w zdzi­wienie: książki pol­skich autorów (m.in. Wandy Cho­tom­skiej) w wersji anglo­ję­zycznej, kolo­ro­wanki, kredki, by w ten sposób popu­la­ry­zować ideę czy­tel­nictwa i book­cros­singu w świecie. Uczest­nicy spo­tkania poznali cie­ka­wostki o panu­jącej tam kul­turze, zwy­cza­jach i stylu życia tubylców.

Spo­tkania z tłu­ma­czem ibe­rystą Sła­wo­mirem Ście­siń­skim

Spo­tkania z tłu­ma­czem ibe­rystą Sła­wo­mirem Ście­siń­skim

W listo­pa­dzie gości­liśmy czte­ro­krotnie w Czy­telni Głównej Sła­wo­mira Ście­siń­skiego – nauczy­ciela aka­de­mic­kiego języka hisz­pań­skiego oraz tłu­macza lite­ra­tury hisz­pań­sko­ję­zycznej. Nasz gość prze­pro­wa­dził ciekawe pre­lekcje dla mło­dzieży uczącej się języka hisz­pań­skiego z byd­go­skich szkół: LO nr 1, ZSS oraz klasy gim­na­zjalnej SP nr 30 z Oddzia­łami Dwu­ję­zycz­nymi.

Pre­le­gent przed­stawił postać argen­tyń­skiego pisarza Leopolda Mare­chala ubar­wiając pre­zen­tację wła­snymi zdję­ciami wyko­na­nymi podczas podróży do Argen­tyny. Zdra­dził też tajniki swojej pracy jako tłu­macza przy­ta­czając wiele przy­kładów.

Alina Mel­nicka-Zygmunt
Kata­rzyna Kru­kowska-Cyra­no­wicz

Spo­tkanie autor­skie z Markiem Pastur­cza­kiem i Jerzym Lel­wicem

Spo­tkanie autor­skie z Markiem Pastur­cza­kiem i Jerzym Lel­wicem

W biblio­tece odbyła się pro­mocja książki pt. „Trzeba ginąć, stąd się nie wychodzi. Kro­janty 1939 – prawda, mity, legendy”. Mono­grafia jest opo­wie­ścią o 18 Pułku Ułanów Pomor­skich i ich walce 1 wrze­śnia 1939 roku pod Kro­jan­tami koło Chojnic. Autorzy publi­kacji Marek Pastur­czak, syn dowódcy 2 baterii 11 dywi­zjonu arty­lerii konnej oraz Jerzy Lelwic, eme­ry­to­wany oficer WP, przez kil­ka­dzie­siąt lat prze­pro­wa­dzili setki rozmów z ofi­ce­rami, pod­ofi­ce­rami, ułanami gro­ma­dząc mate­riał nigdzie dotąd nie­pu­bli­ko­wany. Twórcy książki wie­lo­krotnie prze­by­wali w miej­scach walk i poty­czek 18 pułku ułanów, porów­nując topo­grafię terenu z mapami z 1939 roku. Autorzy nie kie­ro­wali się żadnymi, z góry przy­ję­tymi zało­że­niami ide­olo­gicz­nymi ani poli­tycz­nymi. Chcieli poznać i ujawnić prawdę, jaka­kol­wiek by ona była.

Zapro­szenie na spo­tkanie autor­skie

Zapro­szenie na spo­tkanie autor­skie

17 paź­dzier­nika 2018 roku o godzinie 17.00 w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy odbę­dzie się spo­tkanie z auto­rami książki pt. „Trzeba ginąć, stąd się nie wychodzi. Kro­janty 1939 – prawdy, mity, legendy“ – Markiem Pastur­cza­kiem i Jerzym Lel­wicem.
Książka jest barwną opo­wie­ścią opartą na dzie­siąt­kach relacji bez­po­śred­nich uczest­ników walk pod Choj­ni­cami jak i oko­licz­nych miesz­kańców, dotąd nie­pu­bli­ko­wa­nych doku­mentów pol­skich i nie­miec­kich oraz o zna­le­zi­skach arche­olo­gicz­nych uka­zu­ją­cych w nowym świetle to, co wyda­rzyło się 1 wrze­śnia 1939 roku pod Kro­jan­tami.
Na spo­tkaniu będzie moż­li­wość zakupu książki z pod­pi­sami autorów.

Spo­tkanie autor­skie z Agnieszką Stel­ma­szyk

Spo­tkanie autor­skie z Agnieszką Stel­ma­szyk

W Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek odbyły się wyjąt­kowe zajęcia dla dzieci. Gościła u nas byd­gosz­czanka, pani Agnieszka Stel­ma­szyk, pisarka, autorka wielu nie­zwykle popu­lar­nych i poczyt­nych
książek dla dzieci i mło­dzieży. Jest autorką licz­nych serii takich jak: „Kroniki Archeo”, „Kto mnie przy­tuli”, „Biuro śledcze Tomuś Orki­szek”, „Klub poszu­ki­waczy przygód”, „Terra inco­gnita”, „Koalicja szpiegów”. Napi­sała już prawie 80 książek, które roze­szły się w ponad 250 000 egzem­plarzy. W zaję­ciach brali udział uczniowie ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 31 w Byd­goszczy.
Autorka opo­wie­działa, skąd czerpie inspi­racje do swoich powieści, o począt­kach drogi lite­rac­kiej, o boha­te­rach swoich książek, a także o planach na przy­szłość. Nie zabrakło naj­waż­niej­szego punktu zajęć, czyli gło­śnego czy­tania. Autorka wybrała frag­menty ze swojej naj­now­szej powieści „Bun­talki” wydanej w 2018 roku. Uczest­nicy zajęć spę­dzili ponad 20 minut słu­chając tej nie­zwykle zabawnej książki.
Pani Agnieszka Stel­ma­szyk okazała się nie­zwykle miłą i ciepłą osobą, mającą bardzo dobry kontakt z dziećmi. Wyka­zała się ogromną cier­pli­wo­ścią i poczu­ciem humoru odpo­wia­dając na liczne pytania oraz wypi­sując dzie­siątki auto­grafów i pozując do wspól­nych zdjęć. Zajęcia stały się też okazją do przy­go­to­wania wystawki książek pani Agnieszki, którą dzieci oglą­dały z ogromnym zain­te­re­so­wa­niem.

Warsztat tłu­macza – spo­tkanie z Domi­niką Repeczko

Warsztat tłu­macza – spo­tkanie z Domi­niką Repeczko

W biblio­tece odbyło się spo­tkanie z tłu­ma­czem lite­ra­tury anglo­ję­zycznej Domi­niką Repeczko – lin­gwistką, lite­ra­tu­ro­znawcą, kry­ty­kiem i redak­torem. Udział w nim wzięli stu­denci filo­logii angiel­skiej z UKW w Byd­goszczy oraz uczniowie LO nr 6 wraz z nauczy­cie­lami. Pani Repeczko bardzo barwnie i cie­kawie przed­sta­wiła pracę tłu­macza od strony warsz­ta­towej. Inte­re­su­jąco poka­zała na kon­kret­nych przy­kła­dach, jak trudne czasami jest dobranie odpo­wied­nich syno­nimów, anto­nimów, związków fra­ze­olo­gicz­nych, a nawet przy­słów w tłu­ma­czeniu lite­ra­tury. Pod­kre­śliła, jak ważna jest rola tłu­macza – jego dokład­ność, zna­jo­mość języka zarówno obcego, jak i ojczy­stego. Widać było, że gość zajmuje się lite­ra­turą, bo ją kocha i zna się na niej naj­le­piej.

Kata­rzyna Kru­kowska-Cyra­no­wicz
Alina Mel­nicka-Zygmunt

Spo­tkanie z Leokadią Maje­wicz

Spo­tkanie z Leokadią Maje­wicz

W biblio­tece odbyło się kolejne spo­tkanie autor­skie z Leokadią Maje­wicz, autorką książki pt. „Niewol­nicy w raju” w ramach „żywych lekcji historii mówionej”. Pani Leokadia Maje­wicz wraz z rodziną zna­lazła się wśród setek tysięcy Polaków depor­to­wa­nych w głąb Związku Radziec­kiego. Jej droga do wol­ności wiodła od syberyj­skiego obozu pracy przymu­sowej przez Uzbeki­stan, Persję (Iran), Karaczi w Indiach, Tan­zanię w Afryce do Liver­poolu w Anglii i trwała od 1940 do 1948 roku.
Uczest­ni­kami spo­tkania byli uczniowie z VIII LO w Byd­goszczy. Z zainte­re­so­wa­niem i prze­ję­ciem wysłu­chali oni wspo­mnień pani Leokadii, ilustro­wa­nych prezen­tacją zawie­ra­jącą mapy i foto­grafie z rodzin­nego albumu prele­gentki. Mło­dzież podzię­ko­wała za spo­tkanie kwia­tami i grom­kimi brawami.

Spo­tkanie autor­skie

Spo­tkanie autor­skie

W ramach „żywych lekcji historii mówionej” w Muzeum Oświaty odbyło się spo­tkanie autor­skie z Leokadią Maje­wicz, autorką książki pt. „Nie­wol­nicy w raju”. Pani Leokadia Maje­wicz wraz z rodziną zna­lazła się wśród setek tysięcy Polaków depor­to­wa­nych w głąb Związku Radziec­kiego. Jej droga do wol­ności wiodła od sybe­ryj­skiego obozu pracy przy­mu­sowej przez Uzbe­ki­stan, Iran (Persję), Karaczi w Indiach, Tan­zanię w Afryce do Liver­poolu w Anglii i trwała od 1940 do 1948 roku.

Uczest­ni­kami spo­tkania byli uczniowie z VIII LO w Byd­goszczy, którzy z uwagą i zain­te­re­so­wa­niem wysłu­chali opo­wia­dania pani Leokadii, ilu­stro­wa­nego pre­zen­tacją zawie­ra­jącą mapy i foto­grafie z rodzin­nego albumu pre­le­gentki. Mło­dzież podzię­ko­wała za spo­tkanie kwia­tami i grom­kimi brawami. W trakcie rozmowy uczniowie byli bardzo poru­szeni opo­wie­ścią pani Leokadii. Stwier­dzili, że „swoją urodą, spo­kojem i dosto­jeń­stwem przy­po­mina królową Elż­bietę”.