Z książką na końcu świata: Papua Nowa Gwinea

Z książką na końcu świata: Papua Nowa Gwinea

W Biblio­tece gości­liśmy panią Jolantę Niwińską – koor­dy­na­torkę ruchu boocros­sin­go­wego w Polsce, ini­cja­torkę i współ­or­ga­ni­za­torkę corocz­nego Święta Uwal­nia­nych Książek. Pani Jolanta jest autorką miej­skich pro­jektów popu­la­ry­zu­ją­cych czy­tel­nictwo, takich jak: Byd­go­skie Bie­siady Czy­tel­nicze, Ferie­nada – ferie z książką, festiwal pięk­nego czy­tania im. Kazi­mierza Hof­f­mana. Za swoją pracę spo­łeczną otrzy­mała odznakę hono­rową Zasłu­żony dla Kultury Pol­skiej. Gość to także wie­lo­letni nauczy­ciel biblio­te­karz. Od lat reali­zuje też swoją wielką pasję, jaką jest podró­żo­wanie. Wybie­rając się w podróż do Papui Nowej Gwinei zabrała ze sobą nie­zwykły bagaż, który wie­lo­krotnie wpra­wiał cel­ników w zdzi­wienie: książki pol­skich autorów (m.in. Wandy Cho­tom­skiej) w wersji anglo­ję­zycznej, kolo­ro­wanki, kredki, by w ten sposób popu­la­ry­zować ideę czy­tel­nictwa i book­cros­singu w świecie. Uczest­nicy spo­tkania poznali cie­ka­wostki o panu­jącej tam kul­turze, zwy­cza­jach i stylu życia tubylców.