Z książką na końcu świata: Papua Nowa Gwinea

Z książką na końcu świata: Papua Nowa Gwinea

W Biblio­tece gości­liśmy panią Jolantę Niwińską – koor­dy­na­torkę ruchu boocros­sin­go­wego w Polsce, inicja­torkę i współ­or­ga­ni­za­torkę corocz­nego Święta Uwal­nia­nych Książek. Pani Jolanta jest autorką miej­skich projektów popu­la­ry­zu­ją­cych czytel­nictwo, takich jak: Bydgo­skie Biesiady Czytel­nicze, Ferie­nada – ferie z książką, festiwal pięk­nego czytania im. Kazi­mierza Hoff­mana. Za swoją pracę społeczną otrzy­mała odznakę hono­rową Zasłu­żony dla Kultury Polskiej. Gość to także wielo­letni nauczy­ciel biblio­te­karz. Od lat reali­zuje też swoją wielką pasję, jaką jest podró­żo­wanie. Wybie­rając się w podróż do Papui Nowej Gwinei zabrała ze sobą niezwykły bagaż, który wielo­krotnie wpra­wiał celników w zdzi­wienie: książki polskich autorów (m.in. Wandy Chotom­skiej) w wersji anglo­ję­zycznej, kolo­ro­wanki, kredki, by w ten sposób popu­la­ry­zować ideę czytel­nictwa i book­cros­singu w świecie. Uczest­nicy spotkania poznali cieka­wostki o panu­jącej tam kulturze, zwycza­jach i stylu życia tubylców.