Przy­jaźń to praw­dziwy skarb i skrzy­dlata miłość…

Przy­jaźń to praw­dziwy skarb i skrzy­dlata miłość…

Biblio­tekę odwie­dzili uczniowie ze Szkoły Pod­sta­wowej im. Prymasa Tysiąc­lecia w Fania­nowie. Mło­dzież uczest­ni­czyła w zaję­ciach „Przy­jaźń to praw­dziwy skarb“ oraz „Skrzy­dlata miłość“ reali­zo­wa­nych w ramach pro­gramu „Wszystko, co naj­waż­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o war­to­ściach“. W oparciu o treści zawarte w tek­stach lite­rac­kich zasta­na­wiali się nad tym, co buduje i umacnia bliskie więzi pomiędzy ludźmi. Nasi młodzi goście wyka­zali się dużą wraż­li­wo­ścią i zdol­no­ścią do refleksji. Ser­decznie dzię­ku­jemy za zaan­ga­żo­wanie uczniów i nauczy­cieli oraz pozdra­wiamy Fania­nowo.

Anna Krasz­kie­wicz – Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych PBW w Byd­goszczy