Woje­wódzki finał Wiel­kiej Ligi Czytelników

Woje­wódzki finał Wiel­kiej Ligi Czytelników

Zwycię­skie drużyny etapu powia­to­wego stanęły do rywa­li­zacji o tytuł Mistrza Woje­wództwa Wiel­kiej Ligi Czytel­ników. Zmagania konkur­sowe rozpo­częły się o godz. 10.30 w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej. Dzieci i młodzież zmie­rzyli się z testami doty­czą­cymi treści nastę­pu­ją­cych książek:
kl. 1 – 4: Petro­nela z Jabło­nio­wego Sadu: Czary mary – Sabine Städing
kl. 5 – 8: Łukasz i kostur czarow­nicy – Piotr Patykiewicz.

Do etapu przy­stą­piło 47 osób (9 drużyn w kate­gorii klas 1 – 4 oraz 8 drużyn w kate­gorii klas 5 – 8).
Po konkursie chętni uczest­nicy z rodzi­cami i opie­ku­nami wzięli udział w prelekcji Jolanty Niwiń­skiej, inicja­torki i reali­za­torki projektów popu­la­ry­zu­ją­cych czytel­nictwo, która opowia­dała o swoich czytel­ni­czych wypra­wach i najnow­szej książce.

Szkoły i placówki z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego, które brały udział w elimi­na­cjach konkursowych:
klasy 1 – 4
Gminna Biblio­teka Publiczna w Dąbrowie Chełmińskiej
Kato­licka Szkoła Podsta­wowa im. bł. ks. Włady­sława Demskiego w Inowrocławiu
Miejska Biblio­teka Publiczna w Mogilnie Oddział dla Dzieci
Szkoła Podsta­wowa nr 2 im. Marii Konop­nic­kiej w Mogilnie
Szkoła Podsta­wowa nr 2 w Brodnicy
Szkoła Podsta­wowa nr 16 im. płk. Zbigniewa Mako­wiec­kiego w Grudziądzu
Szkoła Podsta­wowa im. Anieli hr. Potu­lic­kiej w Wojnowie
Szkoła Podsta­wowa nr 24 w Toruniu
Zespół Szkolno-Przed­szkolny nr 1 Szkoła Podsta­wowa nr 20 we Włocławku
Zespół Szkolno-Przed­szkolny nr 2 Szkoła Podsta­wowa nr 3 w Rypinie
klasy 5 – 8
Kato­licka Szkoła Podsta­wowa im. bł. ks. Włady­sława Demskiego w Inowrocławiu
Miejska Biblio­teka Publiczna w Mogilnie Oddział dla Dzieci
Szkoła Podsta­wowa nr 2 im. Marii Konop­nic­kiej w Mogilnie
Szkoła Podsta­wowa im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach
Szkoła Podsta­wowa nr 8 w Toruniu
Szkoła Podsta­wowa nr 16 im. płk. Zbigniewa Mako­wiec­kiego w Grudziądzu
Szkoła Podsta­wowa nr 23 we Włocławku
Szkoła Podsta­wowa w Osielsku
Zespół Szkolno-Przed­szkolny nr 1 w Rypinie
W kate­gorii klas 5 – 8 zwycię­żyła drużyna ze Szkoły Podsta­wowej w Osielsku, nato­miast w kate­gorii klas 1 – 4 odbę­dzie się dogrywka dwóch drużyn: z Gminnej Biblio­teki Publicznej z Dąbrowy Cheł­miń­skiej oraz Kato­lic­kiej Szkoły Podsta­wowej im. bł. ks. Włady­sława Demskiego z Inowrocławia.

Wszystkim uczniom, uczest­ni­czącym w etapie woje­wódzkim Wiel­kiej Ligi Czytel­ników, serdecznie gratulujemy!

KUJAWSKO-POMOR­SKIE­_WO­JE­WODZ­KI­_WY­NIKI

Wyniki (pobierz plik pdf)

Beata Cieślińska
Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświa­to­wych PBW w Bydgoszczy