Polecane nowości w zbiorach – czerwiec

Polecane nowości w zbiorach – czerwiec

Sztuka oceniania : motywo­wanie uczniów do rozwoju / Bożena Kubiczek. – Wydanie pierwsze. – Opole : Wydaw­nictwo Nowik, 2018.
Sygn. 164769

W ocenianiu szkolnym, które jest przed­miotem rozważań niniej­szej publi­kacji, nie można pozwolić na subiek­ty­wizm oceny, choć jedno­cze­śnie też nie można się od niego całko­wicie uwolnić. Ocenianie szkolne jest lub raczej powinno być głównym narzę­dziem motywacji. Od umiejęt­ności nauczy­ciela zależy, czy takim narzę­dziem się stanie, czy wzmac­niać będzie motywację zewnętrzną wyraża­jącą się w uczeniu dla stopni, czy motywację wewnętrzną wyraża­jąca się w uczeniu dla własnego rozwoju i związanej z tym satys­fakcji.[…]
Ocenianie to funda­men­talne narzę­dzie motywacji w procesie uczenia się ucznia. Jeśli spełnić ma swoją diagno­styczną i kształ­tu­jącą funkcję i przyczynić się do peł­nego wykorzy­stania i rozwoju poten­cjału każdego ucznia, musi być prowa­dzone z uwzględ­nie­niem prawi­dło­wości, które mu towarzyszą. Od nauczy­ciela zależy, jakie de facto funkcje będzie spełniać w procesie edukacji szkolnej, czy stanie się narzę­dziem służącym głównie klasy­fi­kacji ucznia i uczyć go będzie strategii prze­trwania czy wzbudzać będzie motywację wewnętrzną, wyraża­jącą się w gotowości ucznia do pozna­wania siebie i swoich możli­wości, samodziel­nego plano­wania ich rozwoju i ponoszenia za ten rozwój odpowie­dzial­ności. Ocenianie to zadanie nie­łatwe. Stawia przed nauczy­cielem szereg trudności, dylematów i wyzwań. Zmusza do rozpo­zna­wania i pokony­wania mecha­ni­zmów zakłó­ca­ją­cych proces poznawczy, a więc i ocenę.[…]

Wielka księga wartości : opowia­dania o szcze­rości, tolerancji i innych ważnych sprawach / Teresa Blanch, Anna Gasol. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Wydaw­nictwo Nasza Księgarnia, 2018.
Sygn. 164770

Wielka księga wartości“ to szesna­ście niezwy­kłych opowieści, dzięki którym nauczymy się stawiać czoła trudnym sytuacjom i szukać ich rozwią­zania. Dowiemy się, na czym polegają tolerancja, uprzej­mość, solidar­ność, szcze­rość oraz empatia i jakie mają znaczenie w życiu każdego człowieka. Odkry­jemy też, jak ważne jest akcep­to­wanie siebie.
To książka, którą można czytać bez końca. To książka, która uczy nas zrozu­mienia i empatii. To książka, która pokazuje, jak żyć.
Przepięknie zilustro­wana „Wielka księga wartości“ pomoże również dorosłym, którzy chcie­liby w przystępny sposób opowie­dzieć dzieciom, czym kierować się w życiu.

Uzależ­nienia behawio­ralne / Iwona Grzego­rzewska, Lidia Cierpiał­kowska. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, 2018.
Sygn. 165069, 165070p

Zanim Czytelnik przej­dzie do analizy zapre­zen­to­wa­nych w publi­kacji różnych form uzależ­nień behawio­ral­nych, warto na chwilę zatrzymać się przy tym, robiącym furorę pojęciu, wskazując, że należy ono do najmłod­szego, jakimi w naukach społecz­nych operują psycho­logia, psychia­tria i pedago­gika. Przyj­mu­jemy zatem, że do tej grupy zaliczać będziemy tego typu zacho­wania ryzykowne człowieka, które wywołują syndrom uzależ­nienia psychicz­nego, a nie są związane z używa­niem żadnej substancji chemicznej. Przyj­mu­jemy zatem, że uzależ­nienia behawio­ralne należą do szkodli­wych (najczę­ściej psychicznie, ale i fizycznie) zachowań kompul­syw­nych, opiera­ją­cych się na przymusie określo­nego postę­po­wania bez względu na świado­mość i dotkli­wość wywoły­wa­nych szkód.
Omawiane w publi­kacji uzależ­nienia określane są jako behawio­ralne, a więc inne niż znane powszechnie uzależ­nienia chemiczne (np. narko­tyki, dopalacze, alkohol, leki, nikotyna) i najczę­ściej zalicza się do nich: zaburzenia jedzenia (bulimia, obżar­stwo, anoreksja), zakupo­ho­lizm, sekso­ho­lizm, hazard, uzależ­nienie od techno­logii cyfro­wych, praco­ho­lizm, wizuali­zacje (np. uzależ­nienie od operacji i zabiegów plastycz­nych, a także upięk­szania ciała), tanoreksję i bigoreksję.

Wybrane metody jakościowe w badaniach pedago­gicz­nych. Cz. 1 / Magda­lena Ciechowska, Maria Szymańska. – Wydanie 2. uzupeł­nione. – Kraków : Wydaw­nictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2018.
Sygn. 165076p, 164077

Publi­kacja stanowi intere­su­jące i pożyteczne wpro­wadzenie do wybra­nych metod i technik badań jakościo­wych. Godna uwagi jest wytrwa­łość autorek w dążeniu do przeka­zania i uporząd­ko­wania wiedzy o wybra­nych metodach jakościo­wych, które mogą być przydatne w badaniach pedago­gicz­nych. Na podkre­ślenie zasłu­guje też to, że autorki wobec niewy­star­cza­ją­cego oświe­tlenia wielu zagad­nień w polskiej litera­turze naukowej sięgnęły do licznych publi­kacji zagra­nicz­nych, przyta­czając z nich ustalenia defini­cyjne, klasy­fi­kacje, różne sposoby uzasad­nień i inter­pretacji.
Książka zawiera wiele nowej wiedzy o badaniach jakościo­wych, wiedzy uporząd­ko­wanej, przydatnej w pracach badaw­czych nauczy­cieli i studentów. Mam więc nadzieję, że publi­kacja autor­stwa Magda­leny Ciechow­skiej i Marii Szymań­skiej będzie stanowić warto­ściową lekturę dla licznych czytel­ników.
Z recenzji prof. dr. hab. Mirosława J. Szymań­skiego

Świat wartości jako trzecie środo­wisko istnienia człowieka / Bożenna Sztumska, Janusz Sztumski. – Katowice : „Śląsk“ Wydaw­nictwo Naukowe, 2018.
Sygn. 165083, 165084

W złożonym procesie weryfi­kacji i asymi­lacji dziedzi­czo­nych wartości oraz w procesie ich wzboga­cania przez tworzenie nowych uczest­niczą zarówno rozum, jak i uczucia ludzkie. Dlatego ludzie akcep­tują, przej­mują i tworzą nie tylko te wartości, które wskazuje im rozum, ale również takie, które sprawiają im przyjem­ność lub się im podobają, choć są irracjo­nalne lub wywodzą się ze skłon­ności do myślenia ukierun­ko­wa­nego życze­niami. W zależ­ności od konkretnej sytuacji życiowej i wynika­ją­cych z niej potrzeb, ludzie podchodzą do wartości zarówno w sposób racjo­nalno-pragma­tyczny, jak i irracjo­nalno-utopijny. Tworząc i przyj­mując rozmaite wartości, kierują się więc w jednych sytuacjach trzeźwą kalku­lacją, a w innych doraź­nymi pragnie­niami lub wskaza­niami, np. reklamy czy też mody. […]
Ze Wstępu

Edusfera jako holistyczna kategoria pedago­giki ogólnej : zarys idei / Roman Schulz. – Wydanie I. – Kraków : Impuls, 2018.
Sygn. 165090, 165091

W niniej­szym studium rozważa się potrzebę oraz możli­wość wzboga­cenia ogółu dotych­cza­so­wych terminów desygnu­ją­cych całość zjawisk eduka­cyj­nych w społe­czeń­stwie przez pojęcie edusfery.

W ramach tak określo­nego projektu dokonuje się – w trybie analizy koncep­tu­alnej – dwuwy­mia­rowej charak­te­ry­styki dziedziny edukacji: jako części systemu socjo­kul­tu­ro­wego oraz jako odrębnej całości kultu­rowej.

Zasto­so­wanie obydwu tych perspektyw wydaje się przydatne (a może nawet niezbędne) do pełnego określenia statusu zjawisk eduka­cyj­nych.

Animacja kultury w perspek­tywie pedago­gicznej : studia i szkice / Dariusz Kubinowski, Urszula Lewar­to­wicz. – Wydanie I. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 165110, 165111

Główną wartość książki Dariusza Kubinow­skiego i Urszuli Lewar­to­wicz upatruję w tym, iż w sposób syste­ma­tyczny prezen­tuje ona stan refleksji na temat animacji kultury w Polsce po 1989 roku. Porząd­kuje to, co funkcjo­nuje w dużej mierze w postaci rozpro­szo­nych artykułów, i dzięki temu jest pomocna w ocenie tej dziedziny, może stać się również punktem wyjścia do posta­wienia dalszych pytań. […] Cel główny, czyli zdanie relacji ze stanu badań nad animacją, w moim przeko­naniu w pełni udało się osiągnąć. Czytając książkę, można się przekonać, że jest ona zgodna z tym, co jest podno­szone i co się twierdzi na temat animacji w nurcie inspi­ro­wanym przez pedago­gikę kultury. Świadczy o tym już sama struk­tura publi­kacji, w której w kolej­nych rozdzia­łach omówione są najczę­ściej podno­szone i dysku­to­wane zagad­nienia, a także odpowiednio dobrana, szeroka litera­tura przed­miotu.
Z recenzji dr hab. Ewy Bobrow­skiej

Ewalu­acja społeczna w edukacji / Sylwia Jaskuła. – Wydanie I. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 165129, 165130

Książka jest wynikiem wielo­let­nich prac nad teore­tycznym i praktycznym modelem ewalu­acji społecznej, która znajduje zasto­so­wanie w edukacji; może być także prowa­dzona na wszyst­kich innych obsza­rach w stosunku do przed­miotów, które mogą być podda­wane badaniom ewalu­acyjnym. Zapro­po­no­wany model ewalu­acji przez wiele lat był wdrażany i prakty­ko­wany przez autorkę w licznych podej­mo­wa­nych przez nią badaniach ewalu­acyj­nych, wprowa­dzając do nich elementy uspołecz­nienia, dialogu i party­cy­pacji różno­rod­nych grup społecz­nych, będących pośrednio bądź bezpo­średnio uczest­ni­kami badań ewalu­acyj­nych lub grup i insty­tucji zainte­re­so­wa­nych wynikami ewalu­acji.
Książka jest próbą wskazania poten­cjałów ewalu­acji w jej uspołecz­nionym modelu; jest także próbą nakre­ślenia potrzeb wdrożenia tego typu ewalu­acji, który w swoich założe­niach nawią­zuje do doświad­czeń pedago­gicz­nych, m.in. pedago­giki społecznej, ale także pedago­giki krytycznej. W tym pierw­szym odwołaniu ewalu­acja nawią­zuje do warto­ścio­wania, praktycz­ności i celowości. Badania ewalu­acyjne mają także wiele wspól­nych elementów z badaniami krytycz­nymi. Ich zbieżne przesłanki zawie­rają się np. w potrze­bach dostrze­gania zmien­ności rzeczy­wi­stości społecznej, usytu­owaniu badacza wewnątrz badanej rzeczy­wi­stości, odwołaniu do kontekstu społecz­nego i podej­mo­waniu przez badacza krytyki zarówno w jej pozytywnym, jak i negatywnym kontek­ście.
Niniejsza książka ma za zadanie pokazać rozumienie, metodo­logię i możli­wości wykorzy­stania ewalu­acji społecznej w edukacji oraz drogę do wypra­co­wania właściwej kultury ewalu­acyjnej, jaka stanowi długo­fa­lowy cel jej stoso­wania.

Nauczanie i uczenie się języków obcych młodzieży z dysleksją / Mariola Jaworska. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 165152, 165153

Celem niniej­szej monografii jest oszaco­wanie warunków i perspektyw nauczania i uczenia się języków obcych młodzieży z dysleksją, ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem zasad dydak­tyki autono­mi­zu­jącej.

Dotych­cza­sowe ustalenia naukowe w tym obszarze są niewy­star­cza­jące, a zgroma­dzone dane wymagają usyste­ma­ty­zo­wania odpowiednio do obecnego polskiego kontekstu eduka­cyj­nego. Rozwa­żania prowa­dzone są poprzez analizę dotych­cza­so­wych ustaleń w tym zakresie (propo­zycje teore­tyczno-anali­tyczne zawarte w rozdziale pierw­szym, drugim i trzecim) oraz dyskusję badań własnych zapre­zen­to­wa­nych w rozdziale czwartym.

Probacja : teoria i metodyka / Bartło­miej Skowroński. – Warszawa : Difin, 2018.
Sygn. 165159

W publi­kacji przed­sta­wiono koncepcję probacji inspi­ro­waną casewor­kiem, czyli pracą z indywi­du­alnym przypad­kiem.

W monografii został uwzględ­niony najnowszy stan badań dotyczący metod pracy z podopiecznym, zwłaszcza takim, wobec którego społe­czeń­stwo oczekuje zmian w zacho­waniu. Prezen­to­wana koncepcja stanowi konkre­ty­zację przynaj­mniej części elementów metodycz­nych w obszarze probacji, które istniały od dawna, uzupeł­nioną o nowe metody pracy.

Książka zainte­re­suje kuratorów wykonu­ją­cych orzeczenia w sprawach karnych, może stanowić inspi­rację także dla kuratorów wykonu­ją­cych orzeczenia w sprawach rodzin­nych.

Proces emancy­pacji kultury szkoły / Maria Czere­pa­niak-Walczak. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018.
Sygn. 165160, 165161

Książka jest zapro­sze­niem do dyskusji nad możli­wo­ścią emancy­pacji kultury szkoły – upełno­moc­nienia wszyst­kich podmiotów współ­two­rzą­cych system kultu­rowy szkoły w relacjach z jej dynamicznym kontek­stem społecznym i światem wirtu­alnym, w którym zanurzona jest współ­czesna edukacja.
Wiedza o złożo­ności, wielo­war­stwo­wości i wielo­wy­mia­ro­wości kultury szkoły i rozumienie jej specy­fiki są podstawą racjo­nal­nych, reflek­syj­nych, długo­fa­lo­wych procesów krytycznej świado­mości. W publi­kacji autorka przed­sta­wiła warunki wyzwa­lania się szkoły i edukacji z syste­mo­wych, admini­stra­cyj­nych i politycz­nych ograni­czeń i restrykcji. Kultura szkoły została ukazana z perspek­tywy procesu jej emancy­pacji z uwzględ­nie­niem obecnych realiów życia polityczno-społecz­nego oraz histo­rycz­nego kontekstu specy­fiki kultury insty­tucji eduka­cyjnej, w tym specy­ficz­nych dla niej symbo­liki i języka.
Adresatem książki jest kadra pedago­giczna szkół (dyrekcja, nauczy­ciele, pedagog, psycholog szkolny), publi­kacja może być przydatna także władzom oświa­towym różnego szczebla oraz publi­cy­stom wypowia­da­jącym się kwestiach edukacji w Polsce. Może stać się również inspi­racją krytycznej refleksji nad własnym oglądem kultury szkoły dla badaczy z kręgów akade­mic­kich – brak publi­kacji z tego zakresu jest dotkliwy, zarówno dla teorii, jak i dla praktyki.

Nauczy­ciel-tutor : prakse­olo­giczna rekon­strukcja tutoringu szkol­nego / Sławomir Krzychała. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 165178, 165179

Książka Sławo­mira Krzychały jest dziełem ukazu­jącym wielo­wy­mia­rowe podej­ście do tutoringu szkol­nego, w perspek­tywie założeń teore­tycz­nych, reali­zo­wa­nych działań, aktyw­ności nauczy­cieli i nauczy­cielek, ale również (a w zasadzie przede wszystkim) podsu­mo­wania pewnego przed­się­wzięcia eduka­cyj­nego i inter­pre­tacji doświad­czeń, jakie wraz z nim się pojawiły.
[…] o wyjąt­ko­wości niniej­szej publi­kacji świadczą: badane insty­tucje (gimnazja), czas badania i przygo­to­wania monografii (reforma oświaty z 2016 roku). W ten sposób monografia staje się naukowym podsu­mo­wa­niem zarówno pewnego typu szkół, jak i unika­to­wych projektów w nich reali­zo­wa­nych i będzie czytana jako jedno z pierw­szych podsu­mowań funkcjo­no­wania polskich gimna­zjów.
Z recenzji dr. hab. Pawła Rudnic­kiego, prof. DSW

Źródło :

www​.nowik​.com​.pl
www​.nk​.com​.pl
www​.ksiegarnia​.pwn​.pl
www​.wydaw​nictwo​.ignatianum​.edu​.pl
www​.slaskwn​.com​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.difin​.pl
www​.profinfo​.pl

Nowości na biblio­tecznej półce – maj 2019 r.

Nowości na biblio­tecznej półce – maj 2019 r.

Mediacje : teoria i praktyka / redakcja naukowa Ewa Gmurzyńska, Rafał Morek. – 3. wydanie rozsze­rzone. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019.
Sygn. 164689, 164690

Przed­sta­wiana publi­kacja jest najob­szer­niej­szym na polskim rynku wydaw­ni­czym podręcz­ni­kiem mediacji. Autorzy – wykła­dowcy akade­miccy i media­torzy współ­pra­cu­jący z Centrum Rozwią­zy­wania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Admini­stracji Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego – dzielą się z Czytel­ni­kami wiedzą i praktycz­nymi wskazów­kami dotyczą­cymi rozwią­zy­wania konfliktów.

Książka zawiera kompen­dium wiedzy o mediacji i jej zasto­so­waniu w różnych dziedzi­nach stosunków społecz­nych i prawnych i jest uzupeł­niona przykła­dami zaczerp­nię­tymi z bogatej praktyki media­cyjnej autorów, dotyczą­cymi mediacji: cywil­nych, gospo­dar­czych, rodzin­nych, pracow­ni­czych, karnych, admini­stra­cyj­nych, w sporach społecz­nych i konsu­menc­kich. Czytel­nicy znajdą w niej omówienie histo­rycz­nych i kultu­ro­wych uwarun­kowań mediacji w Polsce oraz kierunków jej poten­cjal­nego rozwoju w przyszłości, np. w zakresie sporów związa­nych z handlem elektro­nicznym i Inter­netem.

Hipote­rapia : wskazania, metody, ćwiczenia / Jagoda Bojar­czuk. – Wydanie I. – Warszawa : Wydaw­nictwo SBM, 2018.
Sygn. 164725

Szcze­gólną, coraz bardziej popularną dziś formą leczenia jest terapia z udziałem koni. Obcowanie z tymi dostoj­nymi zwierzę­tami wywiera pozytywny wpływ na psychikę oraz wspomaga, kompen­suje i redukuje różnego rodzaju niepra­wi­dło­wości związane z funkcjo­no­wa­niem układu ruchu człowieka.

Książka Jagody Bojar­czuk, autorki Atlasu jeździectwa (Wydaw­nictwo SBM, 2016), to bogato ilustro­wana pozycja zawie­ra­jąca najważ­niejsze infor­macje na temat niezwy­kłych stworzeń, jakimi bez wątpienia są konie, a także ich potrzeb i wymagań. Autorka w przystępny sposób prezen­tuje podstawy jazdy konnej oraz tajniki hipote­rapii.

Relacje tutor­skie w polskiej szkole w ujęciu analizy trans­ak­cyjnej / Adriana Sarnat-Ciastko. – Kraków : Wydaw­nictwo Libron – Filip Lohner, copyright 2018.
Sygn. 164728

Orygi­nal­ność tej pracy polega nie tylko na podjęciu proble­ma­tyki związanej z tutorin­giem jako stosun­kowo nową i mało znaną w Polsce metodą pracy dydak­tyczno-wycho­waw­czej, ale też na osadzeniu części badań w perspek­tywie eduka­cyjnej analizy trans­ak­cyjnej, a więc również relatywnie „niszowej” koncepcji psycho­lo­gicznej mającej zasto­so­wanie w pedago­gice. […] Autorka […] ukazała w pełni swoje przygo­to­wanie meryto­ryczne dotyczące analizy trans­ak­cyjnej oraz metodo­lo­giczne w zakresie prowa­dzenia badań ilościo­wych. […] Pracę, mimo jej szcze­gó­ło­wości, wielo­wąt­ko­wości i obszer­ności, dobrze się czyta, co najle­piej świadczy o opano­waniu przez Autorkę – na wysokim poziomie – sztuki pisania prac nauko­wych.
Dr hab. Dorota Pankowska
prof. UMCS

Strategia badań przyjęta przez Autorkę […] pozwo­liła czytel­ni­kowi na zapoznanie się z sytuacją tutoringu w Polsce, a także poprzez analizę różnic między grupami posłu­gu­ją­cymi i niepo­słu­gu­ją­cymi się tą metodą umożli­wiła ukazanie jej pozytyw­nych efektów. […] Adrianna Sarnat-Ciastko wykazała znajo­mość obszernej litera­tury przed­miotu, umiejęt­ność stawiania pytań badaw­czych i hipotez, przyjęła trafną strategię badań i bardzo starannie opraco­wała ich wyniki. Szcze­gólnym walorem pracy jest stworzenie własnych metod badaw­czych na podstawie przyjętej teorii analizy trans­ak­cyjnej.
prof. dr hab. Maria Braun-Gałkowska

Retro­topia : jak rządzi nami przeszłość / Zygmunt Bauman ; przekład Karolina Lebek. – Wydanie I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, 2018.
Sygn. 164729

500 lat po tym, jak Thomas More rozto­czył przed wyobraźnią sobie współ­cze­snych obraz ideal­nego społe­czeń­stwa żyjącego w suwerennym państwie pod rządami mądrego i życzli­wego władcy, utraci­liśmy wiarę, że człowiek jest w stanie wykre­ować dla siebie szczę­ście, nawet w nieogra­ni­czonej konkretną cezurą przyszłości. Jednak w tym samym czasie, w którym ludzka nadzieja pogrze­bała myśl o utopii, nie umarły aspiracje, które uczyniły tę wiarę tak ważną, że niemoż­liwą do uśmier­cenia. Wiara ta podobnie jak Anioł Historii [Angelus Novus] zmieniła jednak kierunek i zwraca się dziś ku przeszłości jako utraco­nemu i popadłemu w ruinę rajowi, na którego określenie Zygmunt Bauman ukuł swoje ostatnie pojęcie – „retropia”.
Zgodnie z duchem utopijnym retro­topia zrodziła się z pragnienia naprawy lub choć popra­wienia urządzenia świata, jednak głównym punktem orien­ta­cyjnym w rysowaniu mapy tego świata ma być wyobra­żona przeszłość – pocho­wana, ale jeszcze nieumarła, ponieważ, jak pokazuje Bauman, wciąż tkwi w niej poten­cjał kreowania teraź­niej­szości. Intencją autora było zinwen­ta­ry­zo­wanie najbar­dziej spekta­ku­lar­nych i najbar­dziej znaczą­cych zmian powią­za­nych z pojawie­niem się retro­to­pij­nych senty­mentów i praktyk, co ujęte zostało w ramy czterech powrotów: do Hobbesa, do plemion, do nierów­ności oraz do łona.
„Z ruchu podwójnej negacji utopii rozumianej w tradycji More’a – odrzu­cenia jej, a następnie wskrze­szenia – dziś rodzą się «retro­topie»: wizje osadzone w utraconej/skradzionej/porzuconej, ale nieumarłej przeszłości, zamiast przywią­zania do tego, co dopiero ma się narodzić, a więc do przyszłości jeszcze nieza­ist­niałej”.
„Coś, co wciąż zwykliśmy nazywać «postępem», wywołuje emocje przeciwne do tych, które Immanuel Kant, twórca tego pojęcia, miał na myśli. Coraz częściej zatem wywołuje ono strach przed nieuchronną katastrofą zamiast wywoływać radość, że oto nadchodzi większy dobrobyt oraz że więcej kłopo­tli­wych niewygód zniknie z powierzchni ziemi i będzie można o nich zapomnieć”.
Z tekstu

Toksyczny partner : jak uwolnić się z niezdrowej relacji / Susan Froward, Donna Frazier ; przekład: Agnieszka Cioch. – Wydanie drugie. – Sopot : Gdańskie Wydaw­nictwo Psycho­lo­giczne, 2018.
Sygn. 164730

Czy podej­rze­wasz, że partner nie jest z Tobą szczery? Przyła­pałaś go na kolejnym „niewinnym” kłamstwie? A może zostałaś zdradzona? Jeśli tak, to wiesz, że niezwykle trudno przyjąć do wiado­mości, że okłamuje i oszukuje ukochany mężczyzna. Nagle tracisz grunt pod nogami i zasta­na­wiasz się, kim właściwie jest człowiek, z którym spędziłaś tyle czasu. Czujesz ogromny zawód, ból, lęk, kompletną dezorien­tację. Jesteś wściekła, a gniew i rozcza­ro­wanie Cię parali­żują…
Niektórzy mężczyźni z preme­dy­tacją wykorzy­stują naiwność i ufność zakocha­nych w nich kobiet, prowa­dząc podwójne życie, inwestując wspólne pieniądze w podej­rzane interesy lub udając kogoś, kim nie są. Susan Forward, znana psycho­te­ra­peutka, prezen­tuje różne rodzaje manipu­lacji i kłamstw, jakie mężczyźni stosują wobec nieświa­do­mych niczego partnerek. Przed­stawia wnikliwe obser­wacje związków, w których jeden z partnerów uległ pokusie życia w kłamstwie, i pokazuje, jak bardzo wpływa to na życie obojga. Propo­nuje, by zamiast racjo­na­li­zować i udawać, że nic się nie stało, zmierzyć się z nieprzy­jemną prawdą o swoim partnerze i związku. Jak to zrobić?
Porady zawarte w książce są bardzo praktyczne. Przyta­czając auten­tyczne historie, autorka pomoże Ci:
• rozpo­znać patolo­gicz­nego kłamcę i uniknąć uwikłania w sieć jego intryg;
• walczyć z niepraw­do­mów­no­ścią partnera;
• asertywnie reagować na oszustwa, wymówki, tłuma­czenia czy oskar­żenia;
• opanować emocje oraz uwolnić się od gniewu i poczucia winy;
• podjąć decyzję o przyszłości Twojego związku;
• zacząć nowe życie, wolne od kłamstwa.

Książka Susan Forward daje kobietom siłę do zmiany swojego życia na lepsze!

Żyj lepiej, kochaj mądrzej : jak uwolnić się od przeszłości, cieszyć się teraź­niej­szo­ścią i tworzyć idealną przyszłość / Philip G. Zimbardo, Rosemary K. M. Sword ; przeło­żyła Olga Siara. – Wydanie 1., dodruk. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, 2018.
Sygn. 164742, 164743

Wyobraź sobie, że możesz wyzwolić się od całego zła, jakie spotkało cię w życiu. Masz możli­wość zostawić za sobą toksyczne związki, tragiczne sytuacje, lęk przed utratą partnera i złamanym sercem czy ból fizyczny, psychiczny i emocjo­nalny? Co robisz?
Zastanów się, jak by to było, poczuć się naprawdę szczę­śliwym i odnaleźć sens życia; uwolnić się od destruk­cyj­nych schematów myślenia i reakcji, które prowadzą do negatyw­nych doświad­czeń, oraz od toksycz­nych ludzi i sytuacji, które cię ograni­czają? Jaka byłaby Twoja reakcja, gdyby okazało się, że od lat patrzysz w złym kierunku – wracasz do przykrych doznań z przeszłości, zamiast spojrzeć przed siebie, na przyszłość pełną bezkre­snej nadziei?
A co, jeśli rozwią­za­niem jest coś tak prostego jak zmiana nasta­wienia? Może wystarczy uświa­domić sobie, w jaki sposób traktu­jesz czas – jak postrze­gasz przeszłość, teraź­niej­szość i przyszłość? Czy nie chcesz wywołać pozytyw­nych zmian w każdym aspekcie swojego życia – począwszy od relacji intym­nych i kontaktów z rodziną, współ­pra­cow­ni­kami, kolegami ze szkoły i przyja­ciółmi? Czy to wszystko może się wydarzyć, jeśli po prostu zaczniesz inaczej patrzeć na swój świat?
Kluczowe pytanie: czy wiedząc, jak to zrobić i mając taką możli­wość, skorzy­stasz z nadarza­jącej się okazji? Jeśli odpowiesz twier­dząco, to jesteśmy w domu; masz przed sobą właściwą książkę i możemy brać się do pracy!

Włącz emocje : opowia­dania socjo­te­ra­peu­tyczne / Anna Busz. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Harmonia – Grupa Wydaw­nicza Harmonia, 2018.
Sygn. 164744

Niniejsza książka stanowi pomoc w procesie kształ­to­wania inteli­gencji emocjo­nalnej.

Zawarte w niej opowia­dania ułatwią dzieciom rozpo­zna­wanie, zrozu­mienie i nazywanie emocji własnych, jak również innych osób. Wyzwolą chęć swobod­nego wypowia­dania swoich myśli oraz prawi­dło­wego nawią­zy­wania i podtrzy­my­wania kontaktów między­ludz­kich. Ponadto wyjaśnią, w jaki sposób można radzić sobie w sytuacjach trudnych oraz jak reagować w momen­tach słabości.

Na tropach psycho­logii w filmie. Cz. 1, Film w edukacji i profi­lak­tyce / redak­torzy naukowi Agnieszka Skorupa, Michał Brol, Patrycja Paczyńska-Jasińska. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2018.
Sygn. 164751 / Cz. 1

Pierwszy tom poświę­cony jest wykorzy­staniu filmu w edukacji i profi­lak­tyce, ukazuje również kontekst filmowej fikcji i rzeczy­wi­stości istotny dla odbioru różnych działań z filmem.

Bogactwo zarówno istnie­ją­cych, jak i poten­cjal­nych zasto­sowań filmu w psycho­logii i psycho­logii w filmie jest imponu­jące. Idea wprzę­gnięcia psycho­logii w poszu­ki­wanie w filmie wartości eduka­cyjnej jest godna uwagi i poparcia. Pozytywnie oceniam wybór najistot­niej­szych zadań pracy z filmem do kształ­cenia psycho­logów, a następnie ułatwiania im pracy w podsta­wo­wych dziedzi­nach działal­ności. Propo­no­waną monografię uważam za warto­ściową, konse­kwentnie promu­jącą zasto­so­wanie jednej z głównych form sztuki medialnej, jaką jest film, do praktyki psycho­lo­gicznej.”
prof. dr hab. Zofia Rataj­czak

Na tropach psycho­logii w filmie. Cz. 2, Film w terapii i rozwoju / redak­torzy naukowi Agnieszka Skorupa, Michał Brol, Patrycja Paczyńska-Jasińska. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2018.
Sygn. 164751 / Cz. 2

Drugi tom książki zwraca uwagę na potrzebę i możli­wości wykorzy­stania filmu w edukacji psycho­logów i terapeutów, na rolę filmu we wspie­raniu rozwoju oraz na szanse i zagro­żenia, jakie niesie ze sobą zasto­so­wanie filmu w terapii. Dodat­kowo znaleźć można w nim rozdziały odnoszące się do zmian społecz­nych, którym towarzyszą filmy.

(…) film jest narzę­dziem wspie­ra­jącym psycho­logów w ich pracy zawodowej, pozwala odpowie­dzieć na pytania, jak łagodzić zasad­niczy konflikt między przyspie­sze­niem cywili­za­cyjnym a odwiecznym dążeniem człowieka do ładu i harmonii z otocze­niem. Otoczenie wierzga, człowiek współ­czesny traci cierpli­wość i staje się bardziej agresywny, albo… popada w głęboką depresję. Kolejki do psycho­te­ra­peutów stają się coraz dłuższe. Czy psycho­logia ukryta w filmie jest w stanie przygo­tować psycho­logów do coraz bardziej złożo­nych zadań i ról? (…) Lektura książki pozwala wejść do przed­sionka jakiejś nowej dziedziny wiedzy i praktyki (…) oraz uczynić film narzę­dziem działania w różno­rod­nych sytuacjach: kształ­cenia, pomagania, leczenia i psycho­te­rapii.”
prof. dr hab. Zofia Rataj­czak

Od Facebooka do post-przyjaźni : współ­czesne przeobra­żenia bliskich relacji / Piotr Szarota ; Instytut Psycho­logii. Polska Akademia Nauk. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN SA, 2018.
Sygn. 164757

Czasy, w których żyjemy, zostały przez Zygmunta Baumana określone mianem płynnej nowocze­sności. Ich znakiem jest uwolnienie od więzi i zobowiązań, ale też zwolnienie z reguł i norm, które do niedawna jeszcze wydawały się oczywiste i niepod­wa­żalne. Skutkiem tych przemian jest także zatarcie się znacze­nio­wych granic pojęć dotych­czas oczywi­stych – takich jak przyjaźń. Piotr Szarota przygląda się przeobra­że­niom, jakim uległy nasze relacje z bliskimi nam ludźmi. Rozważa zależ­ności między syste­mami rodziny i przyja­ciół, anali­zuje relacje między przyjaźnią, miłością i eroty­zmem. Pokazuje nieobecne dotych­czas warianty bliskich relacji: przyjaźń skomer­cja­li­zo­waną – „za pieniądze”, relacje paraspo­łeczne, na przykład z awatarem lub oparte na antro­po­mor­fi­zacji przyjaźnie ze zwierzę­tami. Pisze wreszcie o przyja­cio­łach „uszytych na miarę” – robotach i hiper­re­ali­stycz­nych lalkach.

Sieci wpływu : psycho­logia perswazji online / Nathalie Nahai ; przeło­żyła Małgo­rzata Guzowska. – Wydanie I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, 2019.
Sygn. 164764

Nathalie Nahai jest najbar­dziej inteli­gentną współ­czesną autorką książek o techno­logii. Ta książka przemienia każdego czytel­nika w eksperta!”
Dr Thomas Chamorro-Premuzic
Professor of Business Psycho­logy UCL i Columbia Univer­sity

Większość bizne­so­wych interakcji odbywa się w sieci, dlatego małe i duże firmy z najróż­niej­szych sektorów stanęły przed wyzwa­niem: jak w tych warun­kach zjednać sobie klientów i zatrzymać ich przy sobie?
Nathalie Nahai zbiera w tej książce wiedzę z zakresu psycho­logii, neuro­nauk i ekonomii behawio­ralnej, by wyjaśnić dynamikę i motywacje zachowań konsu­mentów.
„Sieci wpływu” to praktyczny przewodnik, który pozwoli ci udosko­nalić produkty, stronę inter­ne­tową i marke­ting twojej firmy oraz umożliwi budowanie warto­ścio­wych, bardziej angażu­ją­cych relacji z klien­tami.

Sekret dzieciń­stwa / Maria Montes­sori ; przekład Luiza Krolczuk-Wyganowska ; redakcja naukowa przekładu i przed­mowa do wydania polskiego Sylwia Camarda. – Wydanie I. – Warszawa : PWN : Associa­tion Montes­sori Inter­na­tio­nale, 2018.
Sygn. 164763

Uważam, że kiedy ludzkość posią­dzie pełne zrozu­mienie dziecka, wypra­cuje również dosko­nałe formy opieki nad nim.”

Ponad 100 lat temu Maria Montes­sori stworzyła system edukacji, który rzucił zupełnie nowe światło na pedago­gikę. W myśl tej metody dla prawi­dło­wego rozwoju dziecka należy stworzyć mu przestrzeń pozwa­la­jącą na rozwi­janie sponta­nicz­ności i twórczości oraz umożliwić wszech­stronny rozwój psycho­fi­zyczny, kultu­ralny i społeczny.

Metoda Marii Montes­sorii znalazła zwolen­ników na całym świecie. Mimo jej rosnącej popular­ności w Polsce wciąż niewiele jest publi­kacji tej autorki dostęp­nych w języku polskim. Czytel­nicy korzy­stają głównie z pośred­nich źródeł i opracowań.
Sekret dzieciń­stwa pomaga wypełnić tę lukę. Oddajemy w ręce Czytel­ników niepu­bli­ko­waną dotych­czas na polskim rynku, klasyczną książkę Marii Montes­sori, w której autorka wykłada podstawy swojej koncepcji kształ­to­wania się psychiki dziecka. W 48 krótkich rozdzia­łach autorka opisuje poszcze­gólne aspekty rozwoju dziecka oraz zagad­nienia związane z towarzy­sze­niem mu w optymalnym rozwoju.

Źródło :
www​.wolter​skluwer​.pl
www​.wydaw​nic​twosbm​.pl
www​.libron​.pl
www​.ksiegarnia​.pwn​.pl
www​.gwp​.pl
www​.ksiegarnia​.pwn​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.difin​.pl
www​.pwn​.pl

Nominacje do nagrody

Nominacje do nagrody

Prezen­tu­jemy nomino­wane tytuły do nagrody NIKE 2019 w zbiorach Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej w Bydgoszczy. Kolejne pozycje z listy nomino­wa­nych książek pojawią się na naszych półkach już niebawem. Polecamy!

Króle­stwo / Szczepan Twardoch. – Wydanie pierwsze. – Kraków :
Wydaw­nictwo Literackie, 2018.
Sygn. 165858

Nie ma / Mariusz Szczy­gieł. – Wydanie pierwsze. – Warszawa :
Wydaw­nictwo Dowody na Istnienie – Fundacja Instytut Repor­tażu, 2018.
Sygn. 165867

Krótka wymiana ognia / Zyta Rudzka. – Wydanie I. – Warszawa :
Wydaw­nictwo W.A.B. – Grupa Wydaw­nicza Foksal Sp. z o.o., 2018.
Sygn. 166015

Młyny boże : zapiski o Kościele i Zagła­dzie / Jacek Leociak. – Wydanie I. -
Wołowiec : Wydaw­nictwo Czarne Sp. z o.o., 2018.
Sygn. 164466

Prymityw : epopeja narodowa : powieść / Marcin Kołodziej­czyk. -
Warszawa : Wielka Litera, copyright 2018.
Sygn. 164761

Do nielicz­nego grona szczę­śli­wych / Marcin Król. – Warszawa :
Wydaw­nictwo Iskry, copyright 2018.
Sygn. 166557

Grażyna Ruta-Balińska – Wydział Groma­dzenia i Opraco­wania Zbiorów

Prezenty z okazji Tygodnia Bibliotek

Prezenty z okazji Tygodnia Bibliotek

Ibuk Libra udostępnia użytkow­nikom platformy litera­turę faktu. Od 8 maja przez miesiąc można wybierać z ponad 900 dodat­ko­wych tytułów. Użytkow­nicy biblio­teki, którzy jeszcze nie skorzy­stali z kodów PIN, mogą je bezpłatnie uzyskać w wypoży­czalni. Zapra­szamy do całodo­bowej czytelni online!

Nowości w zbiorach o regionie

Nowości w zbiorach o regionie

Miasta kujaw­skie w średnio­wieczu : lokacje, ustrój i samorząd miejski / Adam Kosecki. – Wyd. I. – Kraków : Wydaw­nictwo Avalon Sp. z o.o., copyright 2018.
Sygn. 166165

Książka Adama Kosec­kiego jest pierwszą próbą całościo­wego spojrzenia na proces lokacji miast, formo­wania się ich ustrojów i działal­ności samorządów miejskich w odnie­sieniu do teryto­rium całych Kujaw w średnio­wieczu. Od XIII do końca XV wieku podjęto na tym obszarze 28 inicjatyw lokacyj­nych. Tylko 3 spośród nich zakoń­czyły się defini­tywnym niepo­wo­dze­niem, w wyniku czego pod koniec XV wieku na terenie Kujaw funkcjo­no­wało 25 ośrodków miejskich. Do tej pory zagad­nienia ich lokacji, ustroju i władz były poruszane głównie w publi­ka­cjach poświę­co­nych poszcze­gólnym miastom. Takie oderwane od siebie ujęcia nie pozwa­lały spojrzeć na proces formo­wania się miast kujaw­skich z szerszej perspek­tywy. Autor w swojej pracy wykorzy­stał pozosta­jące często w cieniu zainte­re­sowań badaczy kujaw­skie księgi miejskie. Dzięki badaniom tej materii udało się dotrzeć do niezna­nych dotąd imion i nazwisk wielu wójtów, ławników, rajców i burmi­strzów z miast kujaw­skich. Na nowo odkryci zostali kupcy, rzemieśl­nicy oraz przed­sta­wi­ciele szlachty, którzy skumu­lo­wani razem w różnych propor­cjach decydo­wali o losach poszcze­gól­nych miast. Średnio­wieczne kujaw­skie samorządy miejskie przestały być tak bardzo anoni­mowe.

Gniazdo zastępcze / Gizela Chmie­lewska. – Łomianki : Wydaw­nictwo LTW, 2018.
Sygn. 166158, 166159

Był taki czas, kiedy tysiące Polaków z ziem wschod­nich dawnej Rzeczy­po­spo­litej, w wyniku wojny i rewolu­cyjnej pożogi, utraciło swoje rodzinne domy. Tłumy kreso­wych uchodźców ruszyły wówczas m.in. do Warszawy, Krakowa, Poznania. A gdy tam zabrakło miejsca – także do Bydgoszczy. Od lipca 1920 r. bydgo­skie domy, w których wcześniej królo­wało głównie twarde niemieckie słowo, zaczęła wypeł­niać śpiewna kresowa mowa. Razem z byłymi właści­cie­lami pięknych pałaców, okaza­łych kamienic i skrom­nych chat trafiły tu cudem ocalone pamiątki, m.in. z Kijowa, Mińska, Sławuty, Humania, Witebska. I właśnie o tym czasie opowiada książka Gizeli Chmie­lew­skiej pt. Gniazdo zastępcze.
To historia „utkana” ze wspomnień kreso­wych wygnańców, uzupeł­niona dokumen­tami i materia­łami z między­wo­jennej prasy, bogato zilustro­wana fotogra­fiami.
Ta historia opowiada m.in. o rodzi­nach Dunin-Gojżew­skich, Lipkow­skich, Nitosław­skich, Nowiń­skich, Podhor­skich, Podoskich, Regameyów, Sągajłłów, Woynił­ło­wi­czów, Żerom­skich. Przypo­mina działal­ność Inter­natu Kreso­wego, Gimna­zjum Kreso­wego, również Związku Polaków z Kresów Wschod­nich w Bydgoszczy.
Przywo­łuje pamięć o Polakach z Kresów, którzy w mieście nad Brdą musieli zacząć swoje życie od nowa. I tego czasu na pewno nie zmarno­wali.

Gotowość : kryzys bydgoski 1981 / opraco­wanie Agnieszka Dębska, Maciej Kowal­czyk. – Warszawa : Ośrodek Karta, 2016.
Sygn. 166294p, 166295

Ciąg wypadków w marcu 1981, zwany kryzysem bydgo­skim, to miesz­czący się w dwóch tygodniach przełom polityczny i społeczny w Polsce, który rozpo­czął się w Bydgoszczy incydentem, sprowo­ko­wanym przez władze komuni­styczne, a zakoń­czył rozstrzy­gnię­ciem ogólno­pol­skim – o zasad­ni­czym znaczeniu dla przyszłości kraju. Publi­kacja przed­stawia zapis tamtych wydarzeń, opowie­dziany wyłącznie głosami świadków (głównych bohaterów zdarzeń, solidar­no­ścio­wych i partyj­nych przywódców oraz zwykłych obywa­teli). Odwołanie się do ich pamięci ma szcze­gólne znaczenie, bowiem prosty wykaz faktów nie tłumaczy istoty przełomu – ważne są i racje po obu stronach tamtego starcia, i – w nie mniej­szym stopniu – towarzy­szące im emocje.
Prof. dr hab. Antoni Dudek w Posłowiu: „W historii każdej rewolucji znaleźć można wydarzenie będące punktem zwrotnym w jej przebiegu. Niekiedy, jak pucz Korni­łowa w 1917 roku w Rosji, oddziela ono jedną fazę rewolucji od drugiej. Może też – na wzór przewrotu termi­do­riań­skiego we Francji – zwiastować wejście ruchu rewolu­cyj­nego w fazę schył­kową. Ale zdarza się i tak, że wydarzenie takie stanowi apogeum fazy buntu społecz­nego. Nastę­puje po nim naturalne rozła­do­wanie nastrojów, przekre­śla­jące możli­wość ich ponownej mobili­zacji na podobnym poziomie przez dłuższy czas. Taką właśnie rolę podczas solidar­no­ściowej rewolucji z lat 1980 – 81 odegrał kryzys bydgoski.”

Bydgoszcz przemy­słowa : retro przewodnik : od warsz­tatu do fabryki / koncepcja: Bogna Derkowska-Kostkowska ; współ­praca redak­cyjna: Krystian Strauss. – Bydgoszcz : Kujawsko-Pomor­skie Centrum Kultury, 2018.
Sygn. 166442p, 166443

Bydgoszcz przemy­słowa. Retro przewodnik – od warsz­tatu do fabryki to pierwsza, popular­no­nau­kowa publi­kacja dedyko­wana industrialnej historii Bydgoszczy. Jej autorką jest Bogna Derkowska-Kostkowska, kierownik Pracowni Dziedzictwa Kultu­ro­wego KPCK w Bydgoszczy.
Książka wskazuje na nieru­cho­mości związane z rozma­itymi dziedzi­nami wytwór­czości przemy­słowej. Ilustro­wana jest materia­łami archi­wal­nymi przygo­to­wa­nymi przez Archiwum Państwowe w Bydgoszczy oraz dawnymi rekla­mami praso­wymi.
Publi­kacja wydana przez Kujawsko-Pomor­skie Centrum Kultury w Bydgoszczy ukazała się dzięki wsparciu finan­so­wemu przyzna­nemu na jej reali­zację przez Miasto Bydgoszcz i Samorząd Województwa Kujawsko-Pomor­skiego.

Źródła opisów i okładek :
www​.wydaw​nic​two​avalon​.pl
www​.ltw​.com​.pl
www​.karta​.org​.pl
www​.kpck​.pl

Wybrane nowości w zbiorach – marzec 2019 r.

Wybrane nowości w zbiorach – marzec 2019 r.

Socja­li­zacja i wycho­wanie dzieci i młodzieży z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną w erze cyfrowej / Piotr Plichta. – Toruń : Wydaw­nictwo Adam Marszałek, 2018.
Sygn. 164417, 164418

Recen­zo­wana książka stanowi niewąt­pliwie świadectwo wysokich kompe­tencji autora jako badacza zjawisk eduka­cyj­nych uwikła­nych w zróżni­co­wany technicznie, treściowo i etycznie świat techno­logii infor­ma­cyjno-komuni­ka­cyj­nych. Z uznaniem należy także odnotować konse­kwencję autora w eksplo­ro­waniu roli TIK w życiu osób z niepełno-spraw­no­ścią, ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem niepeł­no­spraw­ności intelek­tu­alnej.
Z recenzji dr hab. Teresy Żółkow­skiej, prof. Uniwer­sy­tetu Szcze­ciń­skiego

Autor podjął tematykę społecznie ważną, bardzo współ­czesną, a jedno­cze­śnie w dużej mierze unikalną, gdyż połączenie trzech obszarów (pedago­giki, pedago­giki specjalnej i pedago­giki medialnej) w jednej monografii spotyka się bardzo rzadko. Recen­zo­wana książka jest więc próbą wypeł­nienia istnie­jącej luki, jaką był brak komplek­so­wego opraco­wania proble­ma­tyki miejsca, roli, znaczenia i zakresu używania narzędzi ery cyfrowej, głównie Inter­netu, przez młodych ludzi z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną. (…) Jest to pozycja ważna, meryto­rycznie warto­ściowa i orygi­nalna.
Z recenzji dr hab. inż. Janusza Morbit­zera, prof. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górni­czej

Zacho­wania autoagre­sywne w autyzmie : przyczyny i postę­po­wanie : perspek­tywa inter­dy­scy­pli­narna / redakcja naukowa Stephen M. Edelson, Jane Botsford Johnson ; [przekład Anna Sawicka-Chrap­kie­wicz] ; przed­mowa Temple Grandin. – Gdańsk : Harmonia Univer­salis – Grupa Wydaw­nicza Harmonia, 2018.
Sygn. 164425

Zacho­wania autoagre­sywne wystę­pują u prawie połowy osób z autyzmem i stanowią jeden z najbar­dziej wynisz­cza­ją­cych problemów, a zarazem najtrud­niej­szych do wyeli­mi­no­wania. Autoagresja może przeja­wiać się w różnych formach – dana osoba może na przykład uderzać głową, gryźć się w ręce, ciągnąć się za włosy lub nadmiernie się drapać. Medyczne i behawio­ralne badania nad zacho­wa­niami autoagre­syw­nymi są prowa­dzone od ponad pięćdzie­sięciu lat, jednak wciąż wielu specja­li­stów i rodziców nie zna szero­kiego spektrum przyczyn tych zachowań ani dostęp­nych możli­wości terapii. Autorzy niniej­szego tomu – wybitni badacze i praktycy – przed­sta­wiają kompletną analizę zachowań autoagre­syw­nych przeja­wia­nych przez osoby z zaburze­niami ze spektrum autyzmu lub powią­za­nymi zaburze­niami rozwoju, a także prezen­tują różno­rodne metody terapii.

Książka ta łączy podej­ście medyczne, biome­dyczne i behawio­ralne. To podsta­wowa lektura dla rodziców, nauczy­cieli, terapeutów i lekarzy, którzy pracują z osobami przeja­wia­ją­cymi zacho­wania autoagre­sywne.
Z przed­mowy Temple Grandin

Socjo­te­rapia w pracy z dziećmi i młodzieżą : programy zajęć. Cz. 3 / pod redakcją naukową Ewy Grudziew­skiej. – Warszawa : Difin, 2017.
Sygn. 159405/Cz. 3, 159406/Cz. 3

Książka łączy rozwa­żania teore­tyczne dotyczące oddzia­ływań socjo­te­ra­peu­tycz­nych z progra­mami zajęć przezna­czo­nych dla konkret­nych grup dzieci i młodzieży, boryka­ją­cych się na co dzień z różnego rodzaju trudno­ściami, które utrud­niają funkcjo­no­wanie psycho­spo­łeczne.

Publi­kacja ma umożliwić Czytel­nikom znale­zienie odpowiedzi na nurtu­jące ich pytania dotyczące etyki pracy socjo­te­ra­peu­tycznej (oraz grupowej).

Ponadto ma wskazać na znaczenie super­wizji dla osoby socjo­te­ra­peuty oraz stać się inspi­racją do pracy z dziećmi i młodzieżą dla pedagogów, psycho­logów, nauczy­cieli, wycho­wawców z różnego typu placówek.

Pies do pracy w dogote­rapii / Anja Carmen Müller i Gabriele Lehari ; [przekład Barbara Floriań­czyk]. – Warszawa : Powszechne Wydaw­nictwo Rolnicze i Leśne, cop. 2018.
Sygn. 164433

Książka ma pomóc w podjęciu decyzji, czy szkolenie do pracy w zespole kynote­ra­peu­tycznym jest odpowiednie dla nas i naszego czworo­noga.

Dowiemy się z niej, jakie istnieją możli­wości szkolenia i później­szej aktyw­ności. Jest ona skiero­wana również do instruk­torów i hodowców psów. Zawiera warto­ściowe rady i sugestie, które mogą oni stosować na prowa­dzo­nych kursach.
Opis wydawcy

Wyzwania starze­ją­cego się społe­czeń­stwa : Polska dziś i jutro / redakcja naukowa Marek Okólski ; Uniwer­sytet Warszawski. – Wydanie 1. – Warszawa : Wydaw­nictwa Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego, 2018.
Sygn. 164436p

Autorzy przed­sta­wiają stojące przed polskim społe­czeń­stwem wyzwania wynika­jące ze starzenia się ludności, odwołując się do doświad­czeń innych społe­czeństw i przeno­sząc te doświad­czenia na specy­ficzne warunki demogra­ficzne oraz uwarun­ko­wania społeczno-ekono­miczne i polityczne współ­cze­snej Polski.
Na tle ogólnych prawi­dło­wości zjawisk ludno­ścio­wych prowa­dzą­cych do przekształ­cenia się struk­tury populacji według wieku z bardzo młodej w bardzo starą – skonfron­to­wa­nych z długo­okre­sowym przebie­giem zjawisk demogra­ficz­nych w Polsce, mających decydu­jący wpływ na dynamikę i skalę starzenia się Polaków – w książce zostały zapre­zen­to­wane wybrane aspekty i konse­kwencje tego procesu oraz związane z nim wyzwania społeczne, z uwzględ­nie­niem obecnej i przyszłej sytuacji demogra­ficznej.

Prezen­tując szeroką panoramę skutków starzenia się w wybra­nych obsza­rach życia społecz­nego: gospo­darce, relacjach między­po­ko­le­nio­wych (w tym w dziedzinie opieki), warto­ściach i normach kultu­ro­wych, party­cy­pacji obywa­tel­skiej oraz polityce publicznej, autorzy skoncen­tro­wali się na konse­kwen­cjach widocz­nych na rynku pracy, w sferze zabez­pie­czenia społecz­nego i długo­ter­mi­nowej opieki zdrowotnej. Szcze­gólną uwagę poświę­cili reakcji polityków i innych podmiotów życia publicz­nego na zmiany demogra­ficzne.

Kluczowym zagad­nie­niem podjętym w publi­kacji jest wpływ postę­pu­ją­cego starzenia się populacji na sytuację seniorów i ich rodzin oraz wynika­jące z tego wyzwania społeczne w skali lokalnej. Zaryso­wany został również przewi­dy­wany proces starzenia się polskiej populacji i jego wybrane skutki na podstawie orygi­nalnej prognozy demogra­ficznej, w której wyjąt­kowe miejsce zajęło kształ­to­wanie się i konse­kwencje społeczne przyszłych migracji zagra­nicz­nych.

Wiedza osobista dziecka w refleksji i praktyce nauczy­cieli edukacji wczesnosz­kolnej / Ewa Kocha­nowska. – Wydanie I. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 164441, 164442

Książka jest obszernym opraco­wa­niem o charak­terze teore­tyczno-empirycznym, a jej tematyka mieści się w obszarze pedago­giki wczesnosz­kolnej, szcze­gólnie zagad­nień teore­tycz­nych i praktycz­nych dydak­tyki wczesnosz­kolnej. Podjęcie przez Autorkę kwestii wiedzy osobi­stej znajduje głębokie uzasad­nienie we współ­cze­snym dyskursie naukowym. […] Praca pod względem omawianej w niej proble­ma­tyki jest nowatorska, wzbogaca wiedzę o szkolnej edukacji dziecka, zakreśla ważne pole dociekań w tej dziedzinie. […] Monografia jest warto­ściowa poznawczo, wnosi nowe treści do pedago­giki, w tym pedago­giki wczesnosz­kolnej.
Z recenzji wydaw­ni­czej dr hab. Józefy Bałacho­wicz, prof. APS

Praca ma charakter inter­dy­scy­pli­narny i odpowiada pilnym potrzebom edukacji kształ­tu­jącej osoby, osobo­wości i indywi­du­al­ności […]. Istotną warto­ścią książki jest bogaty, dobrze dobrany zestaw litera­tury inter­dy­scy­pli­narnie trakto­wa­nego przed­miotu jej studiów i badań. […] Publi­kacja stanie się cennym źródłem dla tych Czytel­ników, którzy chcą zgłębiać, zmieniać, wzbogacać i umożli­wiać kształ­to­wanie podmio­to­wych struktur osobi­stej wiedzy uczniów edukacji wczesnosz­kolnej.
Z recenzji wydaw­ni­czej prof. dr hab. Wojciecha Kojsa

Domek terapeu­tyczny, czyli 100 sposobów na terapię z mamą i tatą / Anna Różańska-Gał, Joanna Kuś, Beata Brzezińska. – Wydanie I. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Harmonia, 2018.
Sygn. 164443

Domek terapeu­tyczny… ma za zadanie zachęcić rodziców do podej­mo­wania działań terapeu­tycz­nych (z zakresu logopedii, bajko­te­rapii, terapii SI i innych) we własnym domu i w trakcie codzien­nych aktyw­ności. Pokazuje, jak prowa­dzić zabawę z dziec­kiem, aby – poza radością obu stron – przyno­siła ona również pomoc w dokony­waniu postępów i była stymu­lacją określo­nych funkcji rozwo­jo­wych.

Ideą porad­nika jest wykorzy­sty­wanie przed­miotów znajdu­ją­cych się pod ręką. Dlatego po przeczy­taniu której­kol­wiek ze 100 propo­zycji rodzic będzie mógł ją od razu zreali­zować, bez wycho­dzenia z domu ani koniecz­ności inwesto­wania czasu i pieniędzy w dodat­kowe zakupy.

Diagno­zo­wanie rozwoju małego dziecka. Cz. 1 / Małgo­rzata Wójto­wicz-Szefler. – Wydanie V. – Warszawa : Difin, 2018.
Sygn. 164450 / Cz. 1, 164451 / Cz. 1

Książka ma charakter przewod­nika dla psycho­logów, pedagogów, studentów lub opiekunów dziecię­cych czy rodziców małego dziecka, pozwa­la­ją­cego na poznanie specy­ficznej sytuacji badania małego dziecka (od urodzenia do 5 roku życia) oraz możli­wości wykorzy­stania narzędzi diagnozy rozwoju zarówno dzieci prawi­dłowo rozwi­ja­ją­cych się jak i zagro­żo­nych niepeł­no­spraw­no­ścią czy też niepeł­no­spraw­nych.

Ocena poziomu rozwoju małych dzieci, pozwa­la­jąca na uwidocz­nienie obszarów dobrze i słabo rozwi­nię­tych, ma szcze­gólne znaczenie dla organi­zo­wania programów wczesnej inter­wencji lub wczesnego wspoma­gania dzieci z trudno­ściami w rozwoju. W postę­po­waniu diagno­stycznym-inter­wen­cyjnym nie powszechnej zgody dotyczącej sposobu w jaki ma być przepro­wa­dzana diagnoza, co powinna obejmować oraz jak powinny być formu­ło­wanie wnioski (opinie, orzeczenia) potrzebne do konstru­owania skutecz­nych programów inter­wen­cyj­nych czy terapeu­tycz­nych. Stąd rodzi się potrzeba rozsze­rzenia wiedzy na temat diagno­zo­wania dziecka od najwcze­śniej­szego okresu życia, gdyż wszyscy specja­liści są zgodni, że szcze­gólnie ważny dla wspoma­gania rozwoju jest okres pierw­szych trzech lat życia dziecka.

Nowe media, techno­logie i trendy w edukacji : w kierunku mobil­ności i kształ­cenia hybry­do­wego / Monika Frania. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2017.
Sygn. 164471

Czy edukacja – jej istota, cele, proces – wymaga dzisiaj redefi­nicji? Czy jesteśmy świad­kami kolej­nych etapów ewolucji, czy też można mówić o bardziej gwałtow­nych zmianach rewolu­cyj­nych? Czy, myśląc o edukacji, trzeba pójść za głosami, że system wymaga zrównania z ziemią i wybudo­wania wszyst­kiego na nowo, albo za tymi, że trzeba trwać przy trady­cyjnym modelu, bo tylko on jest naprawdę warto­ściowy?

Publi­kacja Moniki Frani nie stanowi zbioru komplet­nych odpowiedzi na powyżej sformu­ło­wane pytania. Jest ona raczej wynikiem zatrzy­mania się w dzisiej­szym, szybko pędzącym świecie oraz próbą spojrzenia na trendy i zjawiska dotyczące edukacji i szeroko rozumia­nych mediów i techno­logii w połowie drugiej dekady XXI wieku. Dynamika zjawisk w opisy­wanym obszarze jest tak duża, że eksplo­racje w tej proble­ma­tyce są potrzebne cały czas.

Książka ma charakter naukowo-badawczy. Opiera się na wynikach kilku­let­nich badań i analiz, jednak można w niej znaleźć również fragmenty o charak­terze bardziej popular­no­nau­kowym. Została przygo­to­wana z myślą zarówno o teore­ty­kach, jak i prakty­kach edukacji. Publi­kacja rozpo­czyna się od rozważań na temat zacho­dzą­cych zmian, ich potrzebie i przesłan­kach do nich prowa­dzą­cych, a dotyczą­cych insty­tucji szkoły, współ­cze­snego eduka­tora i nowocze­snej edukacji. Odnoszą się one przede wszystkim do wybra­nego obszaru, który takie metamor­fozy może powodować, a miano­wicie mediów i techno­logii infor­ma­cyjno-komuni­ka­cyj­nych.

Polityka oświa­towa w perspek­tywie porów­naw­czej / redakcja Renata Nowakowska-Siuta, Katarzyna Dmitruk-Siero­cińska. – Wydanie I. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 164475, 164476

Książka, którą oddajemy w ręce czytel­nika, jest autorską refleksją pedagogów porów­naw­czych nad eduka­cyj­nymi przemia­nami dokonu­ją­cymi się we współ­cze­snym świecie. Świecie niezwykle dynamicz­nych rotacji, pęknięć społecz­nych, gwałtow­nego przyrostu wiedzy i równie inten­syw­nego odwrotu od jej racjo­nal­ności. Świecie, w którym płyną dwa przeciw­stawne nurty. Pierw­szym jest nurt dynamicznej unifi­kacji – jedna­kowe lub podobne stały się ubiory i moda, muzyka popularna i programy telewi­zyjne, archi­tek­tura wielkich miast i język inter­netu. Drugi to nurt rosną­cego poczucia odmien­ności i nadawania znaczenia własnej tożsa­mości, chęci manife­sto­wania swojej odręb­ności i inności. W tej niejed­no­znacznej i rozedr­ganej rzeczy­wi­stości ogromną rolę odgrywa wiedza. Ma ona bowiem zadanie porząd­ko­wania tego, co chaotyczne i niejasne.

Artykuły zgroma­dzone w niniej­szej publi­kacji wpisują się w klasyczne już rozumienie zadań pedago­giki porów­naw­czej, w którym wychodzi się od zjawisk kształ­cenia i wycho­wania usytu­owa­nych w czasie i mających związek ze społe­czeń­stwem, by poprzez skontra­sto­wanie różnych poglądów i wytworów ujawnić leżące u ich podłoża prawi­dło­wości, przypo­rząd­kować je na zasadzie dominacji i w ten sposób dojść do auten­tycz­nego poznania.

Autorzy artykułów w tej publi­kacji chcą ukazać utyli­tarny charakter badań kompa­ra­ty­stycz­nych, dając dowód na to, że pedago­gika porów­nawcza może nie tylko służyć wyjaśnianiu reguł funkcjo­no­wania systemów oświa­to­wych, lecz także stanowić skuteczne narzę­dzie plano­wania reform eduka­cyj­nych i kreowania polityki oświa­towej.

Zdrowie emocjo­nalne młodzieży / Ireneusz Kowalewski, Jan L. Franczyk. – Kraków : Wydaw­nictwo Petrus, copyright 2017.
Sygn. 164492, 164493

Emocje towarzyszą człowie­kowi od zawsze. Odczu­wamy je sami i okazu­jemy innym. Nasz świat jest światem emocjo­nal­nych przeżyć: od uniesień i wzruszeń, które stają się przyczyną twórczych decyzji i działań, po emocje, które stają się powodem działań destruk­cyj­nych.

Historia ludzkości jest w istocie historią miłości i gniewu, strachu i radości, poczucia winy i satys­fakcji z własnych działań; jest historią uczuć, które wpływały na nasze dzieje i zmieniały je. Emocje są wyjąt­kowym fenomenem, który zdaje się przytła­czać swoim przemożnym wpływem to, co racjo­nalne: przemy­ślane, wykal­ku­lo­wane, logiczne i przewi­dy­walne.

Życie w szkolnej klasie : jak poprawić relacje i zapobiegać przemocy / Fabio Pasquale, Alfredo Cenini ; [przekład z j. włoskiego Anna Gogolin]. – Kielce : Wydaw­nictwo Jedność, copyright 2018.
Sygn. 164495, 164496

Jednym z najpo­waż­niej­szych problemów dzisiej­szej szkoły jest bez wątpienia przemoc wobec słabszych. Mierzą się z nią sami uczniowie, ich rodzice, a także nauczy­ciele, których rolą jest nie tylko przeka­zy­wanie wiedzy, ale również wycho­wy­wanie i kształ­to­wanie odpowied­nich postaw. Życie w szkolnej klasie to książka, która prezen­tuje odkrywczą, a co najważ­niejsze skuteczną metodę pracy z grupami dzieci i młodzieży, która gwaran­tuje szybkie i trwałe rezul­taty na polu integracji, współ­dzia­łania i wzrostu empatii wobec wszyst­kich członków grupy. Mowa o Circle Time 3.0, która nie wymaga żadnych dodat­ko­wych środków – wystarczy szkolna sala i nauczy­ciel prowa­dzący. Co za tym idzie, strategie stoso­wane w tej metodzie mogą być szybko wykorzy­stane za każdym razem, gdy zachodzi potrzeba inter­wencji w wewnętrzne relacje grupy. Zapra­szamy do lektury i wcielania metody Circle Time 3.0 w życie!

Odbiorcy:
– nauczy­ciele i wycho­wawcy pracu­jący w szkołach podsta­wo­wych i średnich
– wycho­wawcy, anima­torzy i opieku­nowie pracu­jący z grupami młodzieży
– pedagodzy i psycho­lo­gowie zajmu­jący się proble­mami w grupach młodzieży.

Dlaczego warto sięgnąć po tę książkę?
– podaje spraw­dzone metody popra­wiania relacji w grupach młodzieży i rozwią­zy­wania problemów
– prezen­tuje metodę spraw­dzoną w praktyce i łatwą w stoso­waniu w warun­kach szkol­nych
– pozwala osiągać wymierne rezul­taty i realnie zapobiegać problemom w grupach młodzieży.

Jak uczyć się skutecznie – jakie to proste! : ilustro­wany podręcznik technik przyswa­jania wiedzy / [Carol Vorderman ; tłuma­czenie Joanna Kolczyńska]. – Warszawa : Wydaw­nictwo Arkady, 2018.
Sygn. 163577

Czy twoje dziecko ma kłopoty z uczeniem się? Nie wiesz, jak mu pomóc, żeby wyniki w szkole były dużo lepsze?

Książka Jak uczyć się skutecznie powinna trafić do rąk każdego zdespe­ro­wa­nego rodzica, ucznia i studenta. Jej nowator­skie pod względem graficznym barwne schematy i ilustracje z precy­zyj­nymi wskazów­kami postę­po­wania sprawią, że zrozu­mienie technik przyswa­jania wiedzy będzie o wiele łatwiejsze.

Ten nieoce­niony przewodnik – omawia­jący najistot­niejsze problemy związane z organi­zacją pracy, układa­niem harmo­no­gramów, motywacją, stylami uczenia się, metodami powta­rzania materiału, egzami­nami i radze­niem sobie z lękami – pomoże rodzicom i dzieciom we wspólnej pracy nad polep­sze­niem efektów nauki.
Jak uczyć się skutecznie na pewno podbu­duje zaufanie uczniów do siebie, zmniejszy poziom stresu i sprawi, że najtrud­niejsze elementy uczenia się staną się proste, zrozu­miałe i łatwe do opano­wania.

Źródło:
marszalek​.com​.pl
harmonia​.edu​.pl
difin​.pl
wuw​.pl
impul​so​fi​cyna​.com​.pl
wydaw​nic​two​pe​trus​.pl
jednosc​.com​.pl

Mózg

Mózg

Z okazji Tygodnia Mózgu w Bydgoszczy (11 – 17 marca 2019 r.) propo­nu­jemy zapoznanie się z bogatym zbiorem książek o najważ­niej­szym ludzkim organie. Publi­kacje prezen­tują najnowsze badania z dziedziny psycho­logii, neuro­logii, biologii i ukazują konse­kwencje tych odkryć dla edukacji i życia społecz­nego.

Zesta­wienie biblio­gra­ficzne w wyborze wydaw­nictw zwartych opraco­wane na podstawie zbiorów PBW w Bydgoszczy za lata 2000 – 2018. Pobierz plik pdf 434 KB

Nauczanie języka niemiec­kiego – szkolenie

Nauczanie języka niemiec­kiego – szkolenie

W Czytelni Głównej odbyło się spotkanie członków Stowa­rzy­szenia Nauczy­cieli Języka Niemiec­kiego. Wystą­piło dwóch prele­gentów. Regina Strze­meska zapre­zen­to­wała “Kompe­tencje kluczowe w nauczaniu języka niemiec­kiego”, a Paweł Zbytniewski zatytu­łował swoje wystą­pienie “Podręcznik do nauki języka niemiec­kiego w szkole średniej – jak wybrać go właściwie”. Po prelek­cjach wywią­zała się ożywiona dyskusja na temat podręcz­ników. Nauczy­ciele biblio­te­karze przed­sta­wili germa­ni­stom nowości w zbiorach Medio­teki Języka Niemiec­kiego pod patro­natem Goethe Institut działa­jącej w biblio­tece.

Alina Melnicka-Zygmunt
Katarzyna Krukowska-Cyrano­wicz

Bezpłatny dostęp do tysięcy e-booków

Bezpłatny dostęp do tysięcy e-booków

Z okazji Między­na­ro­do­wego Tygodnia Książki Elektro­nicznej rusza akcja dla czytel­ników „Książki na przed­wio­śnie“. W okresie od 6 do 24 marca br. dostaną Państwo rozsze­rzony dostęp do ponad 7 000 książek w serwisie Ibuk Libra.

Dla naszych czytel­ników, którzy jeszcze nie skorzy­stali z czytelni online, czekają w wypoży­czalni kody PIN do logowania na stronie libra​.ibuk​.pl.

Książki na przed­wio­śnie – plakat

Nowości pedago­giczne – luty 2019

Nowości pedago­giczne – luty 2019

Co się przed chwilą mogło stać? : ćwiczenia rozwi­ja­jące myślenie przyczy­nowo-skutkowe / Amanda Hopkins ; [opraco­wanie meryto­ryczne i graficzne Magda­lena Hinz]. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Harmonia, 2017.
Sygn. 163613

Co się przed chwilą mogło stać? to książka ucząca dostrzegać i anali­zować zależ­ności przyczy­nowo-skutkowe. Patrząc na zdjęcia i odpowia­dając na pytania, dziecko musi przewi­dzieć, co się stało w danych sytuacjach.

W książce przed­sta­wiono 57 zdjęć. Na stronach parzy­stych umiesz­czono fotografie dla dziecka. Na stronach niepa­rzy­stych znajdują się pytania i polecenia, które czyta dorosły (nauczy­ciel, terapeuta, rodzic) pracu­jący z uczniem.

Co się za chwilę może stać? : ćwiczenia rozwi­ja­jące myślenie przyczy­nowo-skutkowe / Amanda Hopkins ; [opraco­wanie meryto­ryczne i graficzne Magda­lena Hinz]. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Harmonia, cop. 2018.
Sygn. 163614

Co się za chwilę może stać? to książka, która uczy dostrzegać i anali­zować zależ­ności przyczy­nowo-skutkowe. Patrząc na zdjęcia i odpowia­dając na pytania, dziecko musi przewi­dzieć, co się stanie w danych sytuacjach.

W książce przed­sta­wiono 57 zdjęć. Na stronach parzy­stych umiesz­czono fotografie dla dziecka. Na stronach niepa­rzy­stych znajdują się pytania i polecenia, które czyta dorosły (nauczy­ciel, terapeuta, rodzic) pracu­jący z uczniem.

Komuni­kacja inter­per­so­nalna i masowa : wybrane teorie i praktyki / Mirosława Wawrzak-Choda­czek. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 163580

Tak rozległy i silnie zróżni­co­wany przed­miot badań nie pojawił się do tej pory w żadnej z monografii nauko­wych opubli­ko­wa­nych nie tylko na polskim rynku wydaw­ni­czym” – brzmi zachę­ca­jąco? Książka jak już wiemy niezwykła: Mirosława Wawrzak-Choda­czek, pisząc Komuni­kację inter­per­so­nalną i masową. Wybrane teorie i praktyki, jedną publi­kacją odpowie­działa na wszystkie otwarte i ukryte potrzeby specja­li­stów zgłębia­ją­cych tajniki teorii komuni­kacji społecznej, we wszyst­kich jej przeja­wach: kontak­tach bezpo­śred­nich, pośred­nich, organi­za­cyj­nych, służbo­wych, masowych, między­kul­tu­ro­wych…

Monografia składa się ze wstępu oraz z trzech części. Pierwsza stanowi podbu­dowę teore­tyczną badań – zawiera opis teorii wyjaśnia­ją­cych zacho­wania w komuni­kacji bezpo­śred­niej i pośred­niej, a także uzasad­nienie wyboru metody badaw­czej i osadzenia badań w określonym paradyg­macie, charak­te­ry­stykę problemów badaw­czych i grup badaw­czych. W części drugiej umieściłam inter­pre­tację wyników badań własnych. Część trzecia zawiera wyniki badań dotyczą­cych komuni­kacji masowej.

Dzielne dzieci! : wspie­ranie odpor­ności psychicznej w wieku przed­szkolnym / Iwona Sikorska, Jolanta Sajdera, Marta Paluch-Chrabąszcz. – Kraków : Wydaw­nictwo Eduka­cyjne, 2017.
Sygn. 163582

Pozycja o wzmac­nianiu odpor­ności psychicznej dzieci. Publi­kacja prezen­tuje autorski program DZIELNE DZIECI! dotyczący wspie­rania zdrowia psychicz­nego dzieci w okresie średniego dzieciń­stwa. Jest on przezna­czony przede wszystkim dla przed­szko­laków, czyli dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. Jednak wiele ćwiczeń i zabaw może być propo­no­wa­nych starszym dzieciom, jak i modyfi­ko­wa­nych wedle potrzeb nauczy­ciela.

Program DZIELNE DZIECI! jest pierwszą polską propo­zycją obejmu­jącą wiele kompe­tencji istot­nych dla rozwoju odpor­ności psychicznej dziecka. Siła wewnętrzna połączona z optymi­zmem, zaufa­niem do innych i świata oraz wiedzą na temat konkret­nych strategii radzenia sobie z trudno­ściami może stać się dobrym kapitałem na dalszą drogę eduka­cyjną dziecka. Adresatem naszego programu są przede wszystkim dzieci po 4. roku życia, natomiast wiele ćwiczeń będą mogły wykonać także dzieci młodsze, szcze­gólnie przeby­wa­jące w grupie mieszanej wiekowo. Podsta­wowym kryte­rium dosto­so­wania programu powinien być nie tyle wiek metry­kalny, co poziom rozwoju. Program DZIELNE DZIECI! obejmuje 5 modułów:
Moduł 1: Spostrze­ganie siebie i innych
Moduł 2: Inicja­tywa
Moduł 3: Samokon­trola i pokony­wanie stresu
Moduł 4: Umiejęt­ności społeczne
Moduł 5: Rozwią­zy­wanie problemów

Uwaga: książka zawiera listę utworów literac­kich i książek wybra­nych przez autorki, z których warto skorzy­stać podczas aranżacji spotkań i zabaw wspie­ra­ją­cych odpor­ność psychiczną dzieci.

Muzyko­te­rapia : między wglądem a inkluzją / redakcja naukowa Mirosława Cylkowska-Nowak, Wojciech Strze­lecki. – Toruń : Wydaw­nictwo Adam Marszałek, 2018.
Sygn. 163586

Praca stanowi istotny wkład w badania nad społecz­nymi konse­kwen­cjami muzyko­te­rapii. Zainte­re­so­wanie tą tematyką znajduje uzasad­nienie zarówno ze względu na poszu­ki­wanie paradyg­matu umożli­wia­ją­cego łączenie procesów inkluzji społecznej z muzyko­te­rapią, jak i pogłę­biania wiedzy ekono­micznej, socjo­lo­gicznej czy psycho­lo­gicznej dotyczącej procesów włączania poszcze­gól­nych grup społeczno-ekono­micz­nych w nurt życia społe­czeń­stwa. W tym kontek­ście podjęta tematyka ma znaczne zadanie aplika­cyjne, ponieważ może stanowić cenną wskazówkę przy doborze instru­mentów, które w najbar­dziej efektywny sposób pomogą na włączanie się w życie, tym samym zmniej­szając grupę jedno­stek pozosta­ją­cych na margi­nesie. (…) Autorzy zakła­dają, że inkluzja wiąże się z gotowo­ścią i motywacją do włączania, zdolno­ścią do uczenia się i nabywania cech inklu­zyj­nych. Słusznie zwracają uwagę, że potrzebne jest wsparcie w ściśle określo­nych sytuacjach, bez którego nie jest możliwa spójność społeczna. (…) Patrzą na to zjawisko wielo­stronnie, inter­dy­scy­pli­narnie i przez pryzmat wielości form wyklu­czenia społecz­nego. Już na wstępie zazna­czając, że „jest to proces, który zaczyna się w głowach”.

Z recenzji dr. hab. Sławo­mira Kalinow­skiego

Nauczy­ciel­skie praktyki oceniania poza standar­dami / Grażyna Szyling. – Wydanie II. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza Impuls, 2017.
Sygn. 163587

Książka dotyczy ważnego naukowo i społecznie zagad­nienia. Dobrze wpisuje się w dyskusję, toczącą się zarówno w profe­sjo­nal­nych środo­wi­skach pedago­gicz­nych, jak i na szerszym forum społecznym, nad istotą, przebie­giem i skutkami oceniania szkol­nego i jego związków z biogra­fiami uczniów.

Ocenianie, jako element praktyki społecznej, pozostaje silnie powią­zane z aktuali­zacją stosunków władzy (w tym władzy nad wiedzą i nad rozwojem jednostki), co sprawia, że jest z natury rzeczy proble­ma­tyczne i budzi kontro­wersje. Dylematy decyzyjne odnoszące się do funkcji i skutków ocen szkol­nych, przy poważ­nych psychicz­nych i społecz­nych ich konse­kwen­cjach, rodzą liczne pytania badawcze, które w pracy zostały posta­wione. Każda próba pogłę­bienia rozumienia praktyki oceniania eduka­cyj­nego jest zatem warta uwagi, a próba udana, do jakich z pewno­ścią należy książka Grażyny Szyling, jest szcze­gólnie intere­su­jąca.

[…] książka trafia w żywe zapotrze­bo­wanie dydak­tyki i szkoły, znajdzie więc czytel­ników zarówno wśród kadry akade­mic­kiej i metodyków, jak i wśród nauczy­cieli. Wypełnia ona wyraźną lukę w litera­turze dotyczącej oceniania szkol­nego, tym bardziej dotkliwą że wynika­jącą z wciąż w polskiej szkole inercyjnie obecnego bezre­flek­syj­nego trakto­wania oceny jako oczywi­stego, prostego w użyciu narzę­dzia pracy szkoły. Książka Grażyny Szyling nie tylko ukazuje złożo­ność procesu oceniania, ale również wskazuje czytel­ni­kowi kierunki poszu­kiwań i drogi zmiany, której zaini­cjo­wanie i utrzy­manie jest niezbędne, by ocena pełniła funkcje proro­zwo­jowe.

Z recenzji dr hab. Doroty Klus-Stańskiej, prof. Uniwer­sy­tetu Gdańskiego

Pedago­gika grecka : od Prota­go­rasa do Posej­do­niosa / Marcin Wasilewski. – Łódź : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Łódzkiego, 2017.
Sygn. 163592

W publi­kacji autor bada elementy myślenia o wycho­waniu i kształ­ceniu w poezji epickiej, lirycznej i drama­tycznej, w prawo­daw­stwie, badaniach natury, sofistyce i filozofii staro­żytnej Grecji. Analizą obejmuje około 800 lat (od okresu archa­icz­nego po helle­ni­styczny) rozwoju myśli pedago­gicznej i omawia dorobek blisko 50 myśli­cieli z tego okresu.

Orygi­nal­ność tej książki ma kilka istot­nych wymiarów. Po pierwsze współ­czesna polska litera­tura pedago­giczna nie posiada monografii łączącej w sobie analizę odnale­zio­nych, wydoby­tych z zapomnienia fragmentów tekstów greckich, ich tłuma­czenia oraz pedago­gicznej, ale także histo­ryczno-filozo­ficznej, inter­pre­tacji. Po wtóre anali­zo­wana praca jest syntezą jednego autora długiej perspek­tywy czasowej, co w kontek­ście raczej dominu­ją­cych narracji fragmen­ta­rycz­nych jest także istotnym osiągnię­ciem Autora. Nowożytna polska pedago­gika w kolej­nych odsło­nach swego rozwoju zawsze sięgała po tradycje wspólne całej kultu­ralnej Europie. Przywo­łanie w dobie postmo­der­nizmu źródeł naszej – europej­skiej – kultury jest nie tylko uzasad­nie­niem obecności polskiej humani­styki w jej obrębie, ale także asumptem do współ­cze­snego odczy­tania przesłania mistrzów antyku.

Z recenzji prof. nadzw. dr. hab. Sławo­mira Sztobryna (Akademia Techniczno-Humani­styczna w Bielsku-Białej)

Sekrety story­tel­lerów / Carmine Gallo ; przeło­żyła Marta Komorowska. – Warszawa : Grupa Wydaw­nicza Foksal, copyright 2018.
Sygn. 163596

Narracja, która zmienia świat.

Co łączy Steve’a Jobsa, Elona Muska i Martina Luthera Kinga? Wszyscy trzej to mistrzowie story­tel­lingu, który potrafi inspi­rować, motywować, edukować, budować markę, tworzyć ruchy społeczne i zmieniać życie. Gallo wyjaśnia, dlaczego ludzki umysł kocha opowieści – zwłaszcza te „od pucybuta do milio­nera” – i jak najnowsze odkrycia naukowe mogą pomóc nam konstru­ować narracje, które poruszą tysiące serc i umysłów. „Sztuka story­tel­lingu może zmienić świat“, twierdzi miliarder Richard Branson. Najbar­dziej chwytliwe pomysły obudo­wane są porusza­jącą narracją. Twoja narracja może zmienić świat. Czy nie czas, byś się nią podzielił?

Wypalone dzieci : o presji osiągnięć i pogoni za sukcesem / Michael Schulte-Markwort ; przeło­żyła Małgo­rzata Guzowska. – [Słupsk] : Wydaw­nictwo Dobra Litera­tura, copyright 2017.
Sygn. 163604, 163605

Dzieci również mogą się wypalić.

Presja, której podle­gają, jest nie do wytrzy­mania. Muszą mieć perfek­cyjną styli­zację na występ w klasie, idealne oceny, a po zakoń­czeniu lekcji i dodat­kowej godzinie języka obcego już czekają na nie trener i nauczy­cielka gry na pianinie. Dzieci niemal całko­wicie poddają się dykta­towi społe­czeń­stwa, w którym liczy się tylko sukces – i ponoszą tego bolesne konse­kwencje.

Doświad­czony psychiatra, profesor Michael Schulte-Markwort, codziennie diagno­zuje u dzieci i młodzieży wypalenie. Swoją książką chciałby nami wstrzą­snąć i wywołać dyskusję na temat stresu, który towarzyszy najmłod­szym. Nauka i chodzenie do szkoły powinny być dla nich przyjem­no­ścią. Tymczasem żyją w świecie, który gna je bez tchu od jednej przeszkody do następnej i zmusza do walki o wątpliwe wartości. To ważne, by dzieci we właściwym czasie sygna­li­zo­wały, kiedy żąda się od nich zbyt wiele. Te, które bez szemrania wykonują wszystko, czego się od nich wymaga, nie wyrosną na ludzi krytycz­nych, mających możli­wość kształ­to­wania świata.

Komuni­kacja i zarzą­dzanie między­kul­tu­rowe : współ­czesne wyzwania prawno-organi­za­cyjne / redakcja naukowa Grzegorz Ignatowski, Łukasz Sułkowski. – Warszawa : Difin, cop. 2017.
Sygn. 163609

Książka stanowi kolejny tom serii wydaw­ni­czej „Metody i techniki zarzą­dzania”. Podjęto w nim proble­ma­tykę metod, technik i narzędzi polityki społecznej w perspek­tywie wielo­kul­tu­ro­wości.

Reali­zacja polityki społecznej nie jest zawężona do metod zaczerp­nię­tych z nauk o zarzą­dzaniu, chociaż z metodo­logii zarzą­dzania wykorzy­stuje koncepcje strategii, zarzą­dzania kadrami oraz teorii organi­zacji.

Afazja i powrót do przeszłości / Jolanta Pszczółka, Małgo­rzata Jankowska. – Gdańsk : Grupa Wydaw­nicza Harmonia. Harmonia Univer­salis, 2017.
Sygn. 163616

Książka stanowi rodzaj porad­nika dla osób styka­ją­cych się na co dzień z problemem afazji, zarówno dla pacjentów oraz ich rodzin, jak i specja­li­stów zajmu­ją­cych się rehabi­li­tacją osób z zaburze­niami neuro­lo­gicz­nymi. Autorki w przystępny sposób omawiają najważ­niejsze zagad­nienia dotyczące afazji – jej definicję, przyczyny, rodzaje, przejawy, a także formy, cele i przebieg procesu terapeu­tycz­nego. Posłu­gują się przy tym przykła­dami auten­tycz­nych przypadków zaczerp­nię­tymi z własnej praktyki zawodowej oraz z zapisków znanych postaci, litera­tury i filmu, które ukazują wyzwania, z jakimi muszą się zmierzyć afatycy, aby „powrócić do przeszłości”. Dużym walorem książki są liczne ilustracje wykonane przez pacjentów i słowni­czek pojęć związa­nych z zaburze­niami mowy.

Mały człowiek, wielkie potrzeby : jak zadbać o prawi­dłowy rozwój emocjo­nalny dziecka / John Philip Louis, Karen McDonald Louis ; przekład Agnieszka Cioch. – Sopot : Gdańskie Wydaw­nictwo Psycho­lo­giczne, 2018.
Sygn. 163617

Zaspo­ka­janie podsta­wo­wych potrzeb emocjo­nal­nych nie jest po prostu jedną z wielu dobrze brzmią­cych rad dla rodziców ani sugestią, że należa­łoby zmienić swoje postę­po­wanie. To absolutna koniecz­ność, jeśli chce się wychować zdrowe i szczę­śliwe dziecko.

Większość rodziców robi wszystko, by okazać swoim dzieciom miłość, troskę i zrozu­mienie. Oczywi­ście nie ma ideal­nych ojców ani ideal­nych matek – wszyscy popeł­niają błędy, powie­lają schematy ze swojego dzieciń­stwa i mimo dobrych chęci czasem postę­pują niewła­ściwie. Dzieci nie potrze­bują jednak rodziców perfek­cyj­nych – potrze­bują rodziców, którzy je szanują, słuchają ich oraz próbują je zrozu­mieć.

Bycie rodzicem nie jest łatwe. Zwłaszcza, że mogą nam w tym przeszka­dzać doświad­czenia z własnego dzieciń­stwa. Autorzy, w oparciu o teorię schematów i własna wielo­letnią praktykę (rodziców i terapeutów), w przyjazny sposób pokazują jak nie przenieść nieko­rzyst­nych doświad­czeń z własnymi rodzi­cami na relacje ze swoimi dziećmi. W jaki sposób świadomie wpływać na to, by kolejne pokolenie miało dobrą samoocenę, lubiło siebie i innych, wchodziło w zdrowe związki i potra­fiło w bezpieczny sposób cieszyć się życiem.

dr n. med. Artur Kołakowski, specja­lista psychia­trii dzieci i młodzieży, psycho­te­ra­peuta poznawczo-behawio­ralny, super­wizor

To wyjąt­kowy przewodnik po świecie emocjo­nal­nych potrzeb dzieci w każdym wieku. Daje rodzicom wskazówki jak budować bliską więź z dziec­kiem, unikając subtel­nych i często niein­ten­cjo­nal­nych zanie­dbań w relacji. Odpowia­danie na emocjo­nalne potrzeby dziecka nie jest łatwe i intuicyjne, lecz wymaga wiedzy, treningu i przyj­rzenia się swoim własnym schematom oraz doświad­cze­niom wynie­sionym z rodzin­nego domu. Czeka­łyśmy na książkę, która w przyjazny sposób, z dużą dozą empatii i bez pouczania, pokazy­wa­łaby jak stać się „wystar­cza­jąco dobrym rodzicem”. To mały poradnik, ale wielka pomoc dla każdego rodzica!

Joanna Giereło, Izabela Gołębiewska, psycho­te­ra­peutki poznawczo-behawio­ralne (CBT), w trakcie szkolenia z terapii schematów

Źródło :

www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.we​.pl
www​.marszalek​.com​.pl
www​.wydaw​nictwo​.uni​.lodz​.pl
www​.gwfoksal​.pl
www​.dobra​li​te​ra​tura​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.gwp​.pl

Rok Gustawa Herlinga-Grudziń­skiego – wystawa

Rok Gustawa Herlinga-Grudziń­skiego – wystawa

Nasze coroczne wystawy poświę­cone pisarzom ogłoszonym patro­nami kolej­nych lat stają się już tradycją. Tym razem, w roku stulecia urodzin Gustawa Herlinga-Grudziń­skiego, zapra­szamy na ekspo­zycję prezen­to­waną w hallu biblio­teki (I piętro), ukazu­jącą sylwetkę autora „Innego świata“ oraz zachę­ca­jącą do lektury jego utworów. Ten przeni­kliwy obser­wator rzeczy­wi­stości był nie tylko autorem wspomnianej wstrzą­sa­jącej relacji z pobytu w sowieckim łagrze oraz głębo­kiej refleksji nad codzien­no­ścią zawartej w „Dzien­niku pisanym nocą“. Miłośnicy jego twórczości znają go także jako człowieka niezwykle wrażli­wego na piękno sztuki, czerpią­cego inspi­racje z przebo­gatej tradycji histo­rycznej i literac­kiej Włoch. Jego intry­gu­jące, często mroczne, zagad­kowe opowieści niosą ze sobą ogromny ładunek emocjo­nalny i intelek­tu­alny.

W zbiorach naszej biblio­teki znajdują się niemal wszystkie publi­ko­wane utwory Herlinga. Serdecznie zapra­szamy do odwie­dzenia wystawy oraz skorzy­stania z utworów Pisarza dostęp­nych za pośred­nic­twem naszych katalogów.

Anna Krasz­kie­wicz
Wydział Infor­macji i Wspoma­gania Placówek Oświa­to­wych