Zbrodnia pomorska 1939

Zbrodnia pomorska 1939

Instytut Pamięci Narodowej uruchomił portal eduka­cyjny www​.zbrod​nia​po​mor​ska​1939​.pl, a także wydał materiały eduka­cyjne dla uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych w postaci teki. Będzie ona dostępna w Biblio­tece dla nauczy­cieli, chcących ją wykorzy­stać na lekcjach historii. Materiały składają się z dwóch części: eseju histo­rycz­nego dla nauczy­cieli oraz zestawu ćwiczeń dla uczniów, infogra­fiki z mapą oraz płyty z dwudzie­sto­mi­nu­towym filmem dokumen­talnym „Zbrodnia pomorska 1939”, zreali­zo­wanym przez IPN i Telewizję Polską. Na płycie znalazły się także wszystkie ćwiczenia dla uczniów w osobnych plikach, aby ułatwić nauczy­cie­lowi ich wydruk na zajęcia.

Skala zbrodni niemiec­kich na obszarze przed­wo­jen­nego województwa pomor­skiego w 1939 r., ich charakter i rola Selbst­schutz Westpreussen to argumenty, które świadczą o potrzebie wprowa­dzenia do histo­rio­grafii, edukacji i pamięci narodowej nowego pojęcia. Zbrodnia pomorska 1939 była przede wszystkim ekster­mi­nacją dziesiątek tysięcy przed­sta­wi­cieli polskiej ludności cywilnej rozstrze­la­nych w ramach „Intel­li­gen­zak­tion”, ale także rolników, robot­ników i rzemieśl­ników zamor­do­wa­nych przez niemiec­kich sąsiadów z chęci zemsty czy chciwości. Na Pomorzu zgodnie z nazistowską maksymą, że „zdrowe zwierzęta zabijają chore”, zamor­do­wano także tysiące chorych psychicznie w dołach śmierci w Piaśnicy, Szpęgawsku, Mniszku, Chojni­cach. Zbrodnia niemiecka na ziemi pomor­skiej to także ekster­mi­nacja co najmniej 600 obywa­teli polskich pocho­dzenia żydow­skiego. Zanim mecha­nizm Zagłady i ludobój­stwa został rozwi­nięty na Wscho­dzie po 1941 r., został wcielony w mniej­szej skali na terenie okupo­wanej Polski w pierw­szych dniach okupacji.

W poszcze­gól­nych miejscach zbrodni na Pomorzu Gdańskim jest kulty­wo­wana pamięć o tych wydarze­niach, jednak tylko w wymiarze lokalnym. Większość Polaków niemiesz­ka­ją­cych w obecnym wojewódz­twie pomor­skim czy kujawsko-pomor­skim nigdy o nich nie słyszała.

Źródło: ipn​.gov​.pl

Nowości dla biblio­te­karzy i nie tylko…

Nowości dla biblio­te­karzy i nie tylko…

Lilipucia rewolucja : awangar­dowe wydaw­nictwa dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 2000 – 2015 : produkcja wydaw­nicza, biblio­grafia = The lilli­pu­tian revolu­tion : avant-garde publi­shers for children and young adults in Poland 2000 – 2015 : publi­shing produc­tion, biblio­graphy / Katarzyna Biernacka-Licznar, Elżbieta Jamróz-Stolarska, Natalia Paprocka. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe i Eduka­cyjne Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2018.
Sygn. 165664pb, 165665

Tom jest pionierską analizą twórczej działal­ności „lilipu­cich” wydaw­nictw, które zmieniły krajo­braz polskiej książki literac­kiej i artystycznej początków XXI wieku. Jak dowodzą autorki, kiczowi, będącemu owocem i przejawem makdo­nal­dy­zacji kultury, roman­tyczni szaleńcy przeciw­sta­wili książkę wysma­ko­waną literacko, graficznie i edytorsko, wymuszając na wielkich oficy­nach przeorien­to­wanie ich oferty. Autorki rozprawy prowadzą czytel­nika przez arkana pracy wydaw­ni­czej, zaglą­dają na biurka redak­torów i tłumaczy, śledzą sukcesy twórców. Powstała w ten sposób panorama „lilipu­ciej” rewolucji – bezpre­ce­den­so­wego fenomenu kultu­ro­wego.

Biblio­teka aktywnie promu­jąca książkę dziecięcą / Marlena Gęborska. – Wyd. I. – Warszawa : Stowa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Polskich, 2018.
Sygn. 166005pb, 166006p

Przed­miotem niniej­szej publi­kacji są działania bibliotek aktywnie promu­ją­cych książkę dziecięcą, z uwzględ­nie­niem działań podej­mo­wa­nych we współ­pracy z twórcami litera­tury dla dzieci i młodzieży oraz różnymi insty­tu­cjami. Zasad­ni­czym celem rozprawy jest ukazanie oferty kultu­ralnej dla dzieci i młodzieży. Do celów szcze­gó­ło­wych należą:

 • przed­sta­wienie typologii i funkcji najpo­pu­lar­niej­szych imprez biblio­tecz­nych dla dzieci i młodzieży,
 • ukazanie biblio­teki jako jednego z elementów systemu promocji książki dziecięcej,
 • wyzna­czenie wspól­nych obszarów promocji biblio­teki oraz pisarzy dla dzieci i młodzieży.

Praca ma charakter synte­tyczny, diagno­styczny oraz pragma­tyczny.

Powinna posłużyć zarówno badaczom, jak i biblio­te­ka­rzom jako przewodnik, który pozwoli na rozeznanie w możli­wo­ściach, określenie popeł­nia­nych błędów i wypró­bo­wanie rozwiązań, które spraw­dziły się już w innych biblio­te­kach, bądź mają szansę się spraw­dzić, biorąc pod uwagę kierunki zacho­dzą­cych w biblio­te­kar­stwie zmian.

Promocja książki i biblio­teki powinna nie tylko polegać na ich prezen­tacji, ale też edukować, dążyć do zrozu­mienia i akcep­tacji, czyli tworzyć przestrzeń do działań.

CMS w biblio­te­kach : open source­’owe systemy zarzą­dzania treścią jako platforma reali­zacji usług biblio­tecz­nych / Dominik Mirosław Piotrowski. – Toruń : Wydaw­nictwo Naukowe Uniwer­sy­tetu Mikołaja Koper­nika, 2018.
Sygn. 165309

Systemy zarzą­dzania treścią (Content Manage­ment Systems, CMS), zwłaszcza te o otwartym dostępie do kodu źródło­wego (open source­’owe), stanowią ważny element infra­struk­tury niezbędnej, aby mogło dokonywać się tzw. otwarcie komuni­kacji, w tym komuni­kacji naukowej, litera­tury naukowej, edukacji. CMS‑y wspie­rają rozwój komuni­kacji naukowej i otwartej nauki, a co za tym idzie, wszyst­kich organi­zacji działa­ją­cych w tym obszarze […]. Systemy […] umożli­wiają groma­dzenie, zarzą­dzanie i publi­ko­wanie treści, a także budowanie rozwiązań charak­te­ry­stycz­nych dla Inter­netu drugiej generacji takich jak serwisy społecz­no­ściowe, platformy do e‑publikowania, pracy grupowej, organi­zacji konfe­rencji, wirtu­al­nych wystaw itd. Obsługa cyfro­wych treści ma coraz większe znaczenie również z perspek­tywy bibliotek.

Z recenzji prof. dr hab. Jadwigi Woźniak-Kasperek

Archi­wi­styka cyfrowa : długo­ter­mi­nowa ochrona dziedzictwa nauki i kultury / Aneta Januszko-Szakiel. – Wyd. I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2017.
Sygn. 165442pb, 165443

Wbrew popularnym przeko­na­niom o dosko­na­łości i nieza­wod­ności nowocze­snej techno­logii cyfrowej, nie zapewnia ona trwałości zapisu danych, infor­macji i wiedzy. Coraz poważ­niejsze staje się zatem zagro­żenie utratą znacz­nych zasobów nauki i kultury, których cyfrowy zapis nie jest podda­wany odpowiednim zabiegom archi­wi­za­cyjnym. Świado­mość tego poważ­nego problemu nie jest jeszcze powszechna, ale dyskusje o jego rozwią­za­niach wśród specja­li­stów toczą się już od dłuższego czasu, a w wielu krajach już wypra­co­wano i na szeroką skalę wdrożono skuteczne metody trwałej ochrony cyfro­wych zasobów, określanej mianem archi­wi­zacji cyfrowej. Jednak w Polsce kwestie te ciągle nie zostały syste­mowo i efektywnie rozwią­zane, a im większe stają się cyfrowe zasoby nauki i kultury, tym bardziej niepokoi brak takich rozwiązań.

Książka Anety Januszko-Szakiel dotyczy więc zagad­nienia złożo­nego i wielkiej wagi, które wymaga pilnych rozstrzy­gnięć w skali zarówno ogólno­kra­jowej, jak i na szcze­blach lokal­nych. Szcze­gólnie cenne jest to, że Autorka podjęła w tej książce udaną próbę całościo­wego spojrzenia na proble­ma­tykę archi­wi­styki cyfrowej, obejmując nim zarówno dostępne metody, narzę­dzia techniczne, modele organi­za­cyjne i uwarun­ko­wania prawne, jak i rozpo­znane w innych krajach skuteczne praktyki i modele działań, obecną sytuację w Polsce oraz własną propo­zycję dosto­so­wa­nych do niej rozwiązań.

Dodać też warto, że Autorka należy do wąskiego grona uznanych polskich specja­li­stów w dziedzinie archi­wi­zacji cyfrowej, co znajduje odzwier­cie­dlenie w wysokim poziomie meryto­rycznym przed­sta­wio­nych w książce analiz i rekomen­dacji. Będzie to ważna, aktualna i bardzo potrzebna lektura dla biblio­te­karzy, archi­wi­stów i muzeal­ników oraz wszyst­kich tych, którzy zajmują się tworze­niem i zarzą­dza­niem kolek­cjami cyfro­wymi.

Z recenzji prof. dr hab. Barbary Sosiń­skiej-Kalaty

Nowe zasady oceny pracy nauczy­cieli biblio­te­karzy w roku szkolnym 2018/2019 : zmienione kryteria oceny, wprowa­dzenie systemu wskaź­ników oceny pracy / Agnieszka Kosiarz, Michał Kowalski. – Warszawa : Wiedza i Praktyka, copyright 2018.
Sygn. 165673p

Od 1 września 2018 r. po raz pierwszy został wprowa­dzony obowiązek ustalania oceny pracy z urzędu. Nowością jest wprowa­dzenie mecha­nizmu nadają­cego ocenie pracy charakter okresowy. Jeżeli nauczy­ciel nie będzie ubiegał się już o wyższy stopień awansu zawodo­wego, ocena powinna być ustalana co 3 lata, licząc od dnia uzyskania ostat­niego stopnia awansu zawodo­wego.

Źródło: sbp​.pl wuj​.plwip​.pl.

Nowości w zbiorach – sierpień 2019 r.

Nowości w zbiorach – sierpień 2019 r.

Kreatyw­ność : mózg w dobie innowacji / Elkhonon Goldberg ; przekład Anna i Marek Binde­rowie. – Wydanie I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, 2019.

Sygn. 166236

Życie w staro­żytnym Egipcie nie zmieniło się zbytnio od powstania piramidy Cheopsa do czasów panowania Ramzesa Wielkiego, czyli przez jakieś 1300 lat. W naszych czasach zaś spora część wiedzy nabytej na studiach przed dziesię­cioma laty dziś jest już przesta­rzała.

Liczba nowości, z którymi mamy do czynienia nie tylko jako jednostki, lecz także jako społe­czeń­stwo, rośnie w galopu­jącym tempie.

W społe­czeń­stwie, w którym panowała stagnacja infor­ma­cyjna, a zmiany zacho­dziły z prędko­ścią lodowca, stosun­kowo niewiele jedno­stek angażo­wało się w procesy twórcze; egzystencją zdecy­do­wanej większości społe­czeń­stwa rządziła rutyna, która raz opano­wana wystar­czyła za drogo­wskaz do końca życia. Ale w społe­czeń­stwie, w którym wiedza i umiejęt­ności odchodzą do lamusa, zanim zdążą stać się rutyną, praktycznie każdy człowiek staje się częścią procesu twórczego: jeśli nawet sam nie tworzy orygi­nal­nych rozwiązań, to przynaj­mniej wykorzy­stuje i włącza do swojego życia nowe idee, koncepcje i umiejęt­ności. Czy taka tendencja wymaga od członków społe­czeń­stwa opartego na nowości innego wykorzy­sty­wania naszych zasobów neuro­nal­nych, mocy naszego mózgu? Czy to wpłynie na sposób, w jaki zmienia się z wiekiem nasz mózg? Elkhonon Goldberg próbuje dowieść, że odpowiedź na te pytania prawdo­po­dobnie brzmi: „tak”.

Istnieje też druga strona medalu: tworzenie nowości. Jak rodzą się nowator­skie idee? W dobie innowa­cyj­ności zrozu­mienie, w jaki sposób mózg człowieka przetwarza nowość, staje się sprawą ogromnej wagi. Jako społe­czeń­stwo mamy dwojaką motywację, żeby odkryć mózgowe mecha­nizmy mierzenia się z nowością: chcemy bowiem dowie­dzieć się zarówno, jak jest konsu­mo­wana, jak i jak jest tworzona. Właśnie ta dwojaka motywacja była dla prof. Goldberga impulsem do napisania tej książki.

Kultura, edukacja, techno­logia kształ­cenia : konteksty nowome­dialne / redakcja naukowa Wojciech Skrzy­dlewski ; [autorzy Agnieszka Cybal-Michalska, Zbyszko Melosik, Tomasz Goban-Klas, Stani­sław Dylak, Krzysztof Wawrzy­niak, Wojciech Skrzy­dlewski, Janusz Morbitzer, Wacław Strykowski, Tadeusz Lewowicki, Marta Wrońska, Stefan Kwiat­kowski, Natalia Walter, Paweł Topol, Kazimierz Wenta, Mariusz Baranowski, Szymon Nożyński, Jacek Pyżalski]. – Poznań : Wydaw­nictwo Naukowe Uniwer­sy­tetu im. Adama Mickie­wicza, 2018.

Sygn. 166237

Media są istotnym skład­ni­kiem kultury, edukacji, funkcjo­no­wania społecz­nego, rynku pracy i demokracji. Książka, którą oddajemy w ręce czytel­ników, poświę­cona jest tematyce związanej z proce­sami wyrażania, komuni­ko­wania i eduko­wania, w których media pełnią znaczące role. Naukowe docie­kania ukazu­jące związki mediów z kulturą, edukacją i funkcjo­no­wa­niem społecznym w polskiej przestrzeni akade­mic­kiej mają bogatą tradycję. W obrębie nauk o edukacji dawno dostrze­żono, że media mogą pełnić wielo­rakie funkcje eduka­cyjne, wspomagać procesy akwizycji wiedzy, stanowić efektywne i atrak­cyjne źródła wiedzy. Nowe media na naszych oczach stają się nie tylko dziedziną narzędzi intelek­tu­al­nych, wykorzy­sty­wa­nych w tworzeniu struktur wiedzy, ale przede wszystkim nową, ogólno­świa­tową domeną komuni­ko­wania, edukacji, funkcjo­no­wania zawodo­wego i demokracji.

Treść książki zgrupo­wana jest wokół kilku obszarów. Pierwszy z nich dotyczy ukazania proble­ma­tyki nowych mediów w globalnym, kultu­rowym, techno­lo­gicznym i eduka­cyjnym charak­terze. Drugi, to wielo­aspek­towe spojrzenie na pedago­gikę i edukację medialną w perspek­tywie dorobku polskiej myśli pedago­gicznej. Trzeci, ukazuje różno­rodne konteksty kultu­ro­wych, eduka­cyj­nych i społecz­nych zasto­sowań nowych mediów.

Zamiesz­czone w monografii teksty są pióra znawców proble­ma­tyki; podsu­mo­wują aktualne docie­kania naukowe, ukazują nowator­skie rozwią­zania, budzą refleksje, z drugiej strony, otwie­rają obszary nowych, intere­su­ją­cych rozważań o dużym poten­cjale teore­tycznym i praktycznym oraz wskazują kierunki nowator­skich badań.

Ja w świecie kultury i rozrywki : mój czas wolny / [opraco­wanie meryto­ryczne i graficzne Ewa Święcicka]. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Harmonia – Grupa Wydaw­nicza Harmonia, 2019.

Sygn. 166238, 166239

Materiały eduka­cyjne dla uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną” to seria książek opraco­wana na podstawie Rozpo­rzą­dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. Będzie ona pomocna dla nauczy­cieli i terapeutów podczas reali­zacji treści nauczania i wycho­wania zawar­tych w podstawie progra­mowej. W tej książce przed­sta­wiono zagad­nienia dotyczące działów „Ja w świecie kultury i rozrywki” oraz „Mój czas wolny”. Do ich omówienia wykorzy­stano zdjęcia. Na stronach parzy­stych znajdują się fotografie dla ucznia. Na stronach niepa­rzy­stych – pytania, które czyta nauczy­ciel, terapeuta lub rodzic. Pierwsze pytania dotyczą zdjęcia. Kolejne pomagają zdobyć lub utrwalić dodat­kowe wiado­mości i umiejęt­ności związane z omawianym tematem. Ostatnie pytania dotyczą doświad­czeń ucznia. Pod pytaniami umiesz­czono ćwiczenia dla dziecka, dzięki którym ma ono utrwalić zdobyte infor­macje.

Budowanie własnej tożsa­mości / [opraco­wanie meryto­ryczne i graficzne Ewa Święcicka]. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Harmonia – Grupa Wydaw­nicza Harmonia, 2019.

Sygn. 166240

Materiały eduka­cyjne dla uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną” to seria książek opraco­wana na podstawie Rozpo­rzą­dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. Będzie ona pomocna dla nauczy­cieli i terapeutów podczas reali­zacji treści nauczania i wycho­wania zawar­tych w podstawie progra­mowej. W tej książce przed­sta­wiono zagad­nienia dotyczące działu „Budowanie własnej tożsa­mości”. Do ich omówienia wykorzy­stano zdjęcia. Na stronach parzy­stych znajdują się fotografie dla ucznia. Na stronach niepa­rzy­stych – pytania, które czyta nauczy­ciel, terapeuta lub rodzic. Pierwsze pytania dotyczą zdjęcia. Kolejne pomagają zdobyć lub utrwalić dodat­kowe wiado­mości i umiejęt­ności związane z omawianym tematem. Ostatnie pytania dotyczą doświad­czeń ucznia. Pod pytaniami umiesz­czono ćwiczenia dla dziecka, dzięki którym ma ono utrwalić zdobyte infor­macje.

Bądź bezpieczny w cyfrowym świecie : poradnik bezpie­czeń­stwa IT dla każdego / Marcin Piele­szek. – Warszawa : Wydaw­nictwo Helion, ©2019.

Sygn. 166245, 166246

Większość z nas nie jest w stanie wyobrazić sobie dnia bez inter­netu. Dostęp do infor­macji, kontakt ze znajo­mymi, zakupy w sieci, przelewy online, wirtu­alna edukacja… Nowy, wspaniały świat wszech­obecnej techno­logii, która oferuje nieogra­ni­czone możli­wości. Niestety, w świecie tym obecni są nie tylko ludzie prawi. Sieć, a wraz z nią my sami, coraz częściej pada ofiarą nieuczci­wych członków cyfrowej społecz­ności. Z miesiąca na miesiąc rośnie liczba przestępstw dokony­wa­nych w inter­necie. Pojawiają się programy, które parali­żują całe firmy, organi­zacje, insty­tucje itd., narażając je na bardzo dotkliwe straty. Zwykli ludzie tracą pieniądze jako ofiary wyłudzeń lub po prostu włamań na konta bankowe.

Nasze cyfrowe bezpie­czeń­stwo w znacznej mierze zależy od nas samych. To użytkownik techno­logii powinien uważać na swoje zacho­wania w wirtu­alnym świecie. Jest on przyjazny, pod warun­kiem przestrze­gania pewnych zasad. O tym, jakie to zasady, Czytelnik dowie się z tej książki. Napisanej przez zawodo­wego infor­ma­tyka przystępnym, zrozu­miałym językiem. Przezna­czonej dla każdego, kto korzysta z inter­netu w pracy i poza nią – słuchając muzyki, rozma­wiając ze znajomym na czacie, czy szukając przepisu na ciasto. Poza wiedzą teore­tyczną, poradnik wskazuje praktyczne narzę­dzia – zwykle darmowe – dzięki którym można szybko podnieść poziom swojego cyfro­wego bezpie­czeń­stwa. Przezna­czone są one dla powszechnie używa­nych systemów, takich jak Windows na kompu­terze i Android na urządzeniu mobilnym.

Widzę, słyszę, czuję… : zabawy aktywi­zu­jące zmysły kilku­latków / Aneta Winczewska. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Harmonia – Grupa Wydaw­nicza Harmonia, 2019.

Sygn. 166263

Czytel­nicy znajdą w tej książce fabula­ry­zo­wane zabawy, które ułatwiają integro­wanie doznań zmysło­wych dzieci z deficy­tami rozwo­jo­wymi. Mogą one zachęcić kilku­latków do ilustro­wania ruchem narracji nauczy­ciela oraz twórczego przetwa­rzania „dostar­cza­nych” im bodźców odbie­ra­nych poszcze­gól­nymi zmysłami. Zapre­zen­to­wany materiał nie jest alter­na­tywą dla rozwiązań stoso­wa­nych przez specja­li­stów metody integracji senso­rycznej, lecz jest ich twórczą inter­pre­tacją. Publi­kacja adreso­wana jest przede wszystkim do nauczy­cieli edukacji wczesnosz­kolnej i przed­szkolnej, pedagogów i wolon­ta­riuszy pracu­ją­cych w świetli­cach terapeu­tycz­nych oraz studentów, którzy w przyszłości zamie­rzają prowa­dzić zajęcia przezna­czone dla kilku­latków. Zamiesz­czone pomysły mogą wykorzy­stywać także rodzice podczas domowych ćwiczeń, które mają wspomagać rozwi­janie spraw­ności ich własnych dzieci.

Wycieczki i imprezy szkolne według nowych zasad : organi­zacja, dokumen­tacja, terminy / [Małgo­rzata Celuch, Dariusz Skrzyński, Bożena Winczewska]. – Stan prawny 1 czerwca 2018. – Warszawa : Oświata Grupa Wydaw­nicza – Wydaw­nictwo Wiedza i Praktyka, copyright 2019.

Sygn. 166265

W roku szkolnym 2018/2019 szkoły i placówki organi­zują wycieczki oraz imprezy na nowych zasadach.

Książka „Wycieczki i imprezy szkolne według nowych zasad. Organi­zacja, dokumen­tacja, terminy“ to kompen­dium wiedzy, dzięki któremu każdy dyrektor i nauczy­ciel zyska pewność, że reali­zuje swoje obowiązki zgodnie z prawem i właściwie je dokumen­tuje.

Ponadto Czytelnik zyska gotowe proce­dury w razie wystą­pienia nieprze­wi­dzianej sytuacji podczas wycieczki, jak np. spoży­wanie alkoholu przez uczniów, kradzież, pobicie. Ponadto w książce publi­ku­jemy odpowiedzi na najczęstsze pytanaia dotyczące organi­zacji imprez i wycie­czek.

Edukacja i uczenie się : 16 najwięk­szych mitów / Jeffrey D. Holmes ; przekład Ewa Czerniawska. – Wydanie I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN SA, 2019.

Sygn. 166290, 166291

Zachęcam wszyst­kich – nauczy­cieli, pracow­ników oświaty, dzien­ni­karzy, uczniów, rodziców itd. – aby żądali od ludzi powta­rza­ją­cych określone opinie na temat edukacji wskazania odwołań do konkret­nych, dostęp­nych i recen­zo­wa­nych prac badaw­czych.

Niepew­ność jest niewy­godna. Ale pewność jest absur­dalna.“ Wolter

 • Czy ludzie potrafią prawi­dłowo ocenić, ile umieją?
 • Czy istnieje wiele różnych inteli­gencji?
 • Czy prezen­tacje multi­me­dialne ułatwiają zdoby­wanie wiedzy?
 • Czy powta­rzanie to skuteczna metoda uczenia się?
 • Czy stoso­wanie nagród sprzyja, czy przeszkadza w zdoby­waniu wiedzy?
 • Czy osoby mające wysoką samoocenę uczą się lepiej?

Jeffrey D. Holmes przyj­rzał się szesnastu powszechnie podzie­lanym przeko­na­niom na temat nabywania wiedzy. By jedno­znacznie rozstrzy­gnąć o ich naukowej wartości, zebrał imponu­jącą liczbę danych z litera­tury naukowej i dokonał ich wnikliwej oraz krytycznej analizy. Rozpra­wiając się z silnie ugrun­to­waną wiedzą potoczną, autor pokazuje jedno­cze­śnie, jak zachować kryty­cyzm wobec nauko­wych i pseudo­nau­ko­wych donie­sień.

Ewalu­acja eduka­cyjna : społeczne światy ewalu­atorów / Justyna Nowot­niak. - Wydanie I. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza Impuls, 2019.

Sygn. 166292, 166293

Prezen­to­wana publi­kacja skupia się na zagad­nieniu ewalu­acji (w szcze­gól­ności ewalu­acji eduka­cyjnej), które na świecie syste­ma­tycznie zyskuje na znaczeniu, zwięk­szając wpływ na działania podej­mo­wane w polityce publicznej. Bezpo­średnio wynika to ze wzrasta­ją­cego nacisku na efektyw­ność, trafność aloko­wania środków i odpowie­dzial­ność działań insty­tucji publicz­nych, także w systemie oświaty. Rola ewalu­acji łączy się z potrzebą budowania strategii rozwoju w różnych dziedzi­nach życia społecz­nego i zabez­pie­cza­niem interesu publicz­nego.

Przed­mio­tami badania są ewalu­acja wewnętrzna (zbudo­wana na funda­mencie teore­tycznym autoewa­lu­acji) i prowa­dzący ją w polskich szkołach nauczy­ciele, odgry­wa­jący rolę ewalu­atorów. Głównymi celami uczyniono opis ich społecz­nych światów i próbę rekon­strukcji przebiegu procesu stawania się ewalu­atorem.

Adresa­tami książki są wszyscy zainte­re­so­wani ewalu­acją eduka­cyjną – zarówno ci, którzy oprócz ustaleń teore­tycz­nych poszu­kują także kolej­nych empirycz­nych odsłon tego zagad­nienia, jak i ci, dla których jest to początek podróży do „stacji ewalu­acja”. Inspi­rację odnajdą w niej również nauczy­ciele wszyst­kich etapów eduka­cyj­nych, którzy podej­mują działania anali­tyczno-badawcze w ramach swojej praktyki zawodowej.

Pokonać dysleksję : nowy, kompletny, oparty na badaniach nauko­wych program dla osób z zaburze­niami czytania na każdym poziomie / Sally Shaywitz ; redakcja meryto­ryczna: Grażyna Kraso­wicz-Kupis ; przekład: Karol Jaroszewski. – Wydanie I. – Gdańsk : Harmonia Univer­salis – Grupa Wydaw­nicza Harmonia, 2019.

Sygn. 166306, 166307

Książka przed­stawia najnowsze ustalenia badaczy dotyczące zaburzeń czytania oraz metody, które – w połączeniu z ciężką pracą i odpowiednią pomocą – pozwolą pokonać problemy związane z dysleksją. Rodzice i nauczy­ciele znajdą tu przydatne infor­macje o trudno­ściach w czytaniu zarówno u dzieci, jak i osób dorosłych:

 • wyjaśnienie, czym jest dysleksja i dlaczego niektóre utalen­to­wane osoby czytają powoli i z trudem;
 • wskazówki, jak rozpo­znać dysleksję u przed­szko­laków, uczniów, młodych osób dorosłych i dorosłych, a także jak wybrać najlepszą szkołę dla dziecka z dysleksją i efektywnie współ­pra­cować z jego nauczy­cielem;
 • ćwiczenia, które aktywi­zują obszary mózgu odpowie­dzialne za czytanie;
 • domowy 20-minutowy program popra­wia­jący umiejęt­ność czytania;
 • sposoby na wzmoc­nienie poczucia wartości u dziecka i wykorzy­stanie jego mocnych stron;
 • sylwetki znanych osób, które pokonały ograni­czenia dysleksji.

Książka otrzy­mała nagrody Margot Marek Book Award, przyznaną przez Inter­na­tional Dyslexia Associa­tion, oraz Ken Book Award, przyznaną przez National Alliance for the Mentally Ill.

Program nauczania wycho­wania fizycz­nego dla liceum, technikum oraz branżowej szkoły I i II stopnia „Aktyw­ność fizyczna i zdrowie“ : dla III etapu edukacji wraz z rocznymi – tematycz­nymi planami pracy i przed­mio­towym systemem oceniania : z przykładem zajęć do wyboru w systemie 1 + 2 / Krzysztof Warchoł. – Rzeszów : Wydaw­nictwo Oświa­towe Fosze, 2019.

Sygn. 166310, 166311

Opraco­wanie programu nauczania wycho­wania fizycz­nego dla liceum ogólno­kształ­cą­cego, technikum i branżowej szkoły I i II stopnia jest konty­nu­acją autora w odnie­sieniu do dwóch wydań programu nauczania (2017, 2018) dla ośmio­let­niej szkoły podsta­wowej. Zarówno pierwsze, jak i drugie wydanie programu (rozsze­rzone i uzupeł­nione) zostało bardzo dobrze przyjęte przez środo­wisko nauczy­cieli wycho­wania fizycz­nego w całej Polsce. Zatem warto przed­stawić autorską propo­zycję programu nauczania wycho­wania fizycz­nego w szkołach ponad­pod­sta­wo­wych, który będzie z jednej strony uwzględ­niał wszystkie zapisy nowej podstawy progra­mowej, a z drugiej dawał rękojmię odpowied­niego przygo­to­wania młodzieży szkół średnich do aktyw­ności fizycznej w życiu dorosłym oraz świadomej troski o własne i innych zdrowie.

Program zawiera szcze­gó­łowe plany pracy dydak­tyczno-wycho­waw­czej opraco­wane w ujęciu wynikowym i tematycznym. Każda jednostka lekcyjna ma sformu­ło­wany temat, jak również zakres kompe­tencji społecz­nych, umiejęt­ności i wiado­mości, które powinny zostać przeka­zane, nauczone i utrwa­lone. Liczba godzin i termin reali­zacji wynika tylko z ogólnych założeń i zasad plano­wania procesu wycho­wania fizycz­nego. Każdy nauczy­ciel, uczący wycho­wania fizycz­nego według niniej­szego programu, może w sposób indywi­du­alny planować liczbę godzin i termin reali­zacji treści kształ­cenia i wycho­wania fizycz­nego zawar­tych w programie. W programie są też dwa dodat­kowe roczne plany pracy dydak­tyczno-wycho­waw­czej dla klasy I liceum i technikum oraz klasy I branżowej szkoły I i II stopnia z uwzględ­nie­niem zajęć w systemie klasowo-lekcyjnym i tzw. zajęć do wyboru przez ucznia, czyli nauczania wycho­wania fizycz­nego w systemie 1+2.

Recepcja mediów przez młodzież i osoby dorosłe / pod redakcją Barbary Boniec­kiej, Anny Granat. – Lublin : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Marii Curie-Skłodow­skiej, 2019.

Sygn. 166313, 166314

Piąty tom z serii „Recepcja mediów” jest poświę­cony wpływowi przekazów praso­wych, radio­wych, telewi­zyj­nych i inter­ne­to­wych na młodzież oraz osoby dorosłe. Né tę grupową monografię składają się: czter­na­ście autor­skich tekstów, wydruki i i płyta z plikami z inter­ne­towej publi­kacji Fundacji „Nowoczesna Polska” w celu popula­ry­zacji edukacji medialnej. Chodzi przede wszystkim o to, aby ułatwić Czytel­nikom korzy­stanie z Katalogu kompe­tencji medial­nych i infor­ma­cyj­nych oraz ze scena­riuszy lekcji w każdym miejscu, w którym nie mają dostępu do Inter­netu. […]

Tom piąty „Recepcji mediów” jest ostatnią z serii monografią wielo­au­torską dotyczącą zagad­nienia badań audyto­ryj­nych, ujmującą aspekt odbioru w odnie­sieniu do kolej­nych grup wieko­wych, dlatego został przezna­czony nie tylko dla badaczy recepcji treści ze środków masowego przekazu, ale także dla odpowied­niego pod tym względem środo­wiska uczniow­skiego, studenc­kiego i nauczy­ciel­skiego.

Źródło :

www​.pwn​.pl
www​.press​.amu​.edu​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.helion​.pl
www​.fabry​ka​wiedzy​.com
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.fosze​.pl
www​.wydaw​nictwo​.umcs​.eu

Nowości dla biblio­te­karzy i nie tylko…

Nowości dla biblio­te­karzy i nie tylko…

Niety­powi użytkow­nicy bibliotek : poradnik psycho­lo­giczny / Bożena Karzewska. – Wyd. I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2018.
Sygn. 164553pb, 164700

Książka ma charakter porad­ni­kowy. Autorka w 11 rozdzia­łach przed­stawia na podstawie litera­tury i własnych doświad­czeń problemy dzieci z różnymi zaburze­niami (ADHD, dysleksja, dysgrafia, zaburzenia osobo­wości: nerwica, nadpo­bu­dli­wość, nieśmia­łość, nieprzy­sto­so­wanie społeczne. Omawia specy­fikę pracy z niety­po­wymi użytkow­ni­kami biblio­teki. Zwraca uwagę na kontakt biblio­te­karza z takimi czytel­ni­kami, sposoby postę­po­wania, ich pozyski­wanie jako stałych odbiorców biblio­teki. Porusza też problem stereo­typu, wizerunku biblio­te­karza w społe­czeń­stwie i zjawisko asertyw­ności, które może pomóc w zwalczaniu negatyw­nego postrze­gania tej grupy zawodowej. Lektura dla każdego biblio­te­karza!

Infomor­foza : zarzą­dzanie infor­macją w nowych mediach / Maria Nowina Konopka. – Kraków : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego, copyright 2017.
Sygn. 165034pb, 165035

Infomor­foza jest niekwe­stio­no­wanym faktem społecznym. To proces, który prezen­tuje wewnętrzną dynamikę, jest otwarty, ukazuje znaczenie wielu nowych elementów (np. komer­cja­li­zacji inter­netu, geografii przepływu infor­macji, kurczą­cego się pola wolności i zwięk­sza­ją­cego się zakresu kontroli w inter­necie), a także mecha­ni­zmów dotych­czas badawczo nieroz­po­zna­nych, niezdia­gno­zo­wa­nych. Bezdy­sku­syjnie wymaga on pogłę­bio­nego oglądu badaw­czego, co w recen­zo­wanej pracy zostało zreali­zo­wane w stopniu zaawan­so­wanym i wysoce zadowa­la­jącym z nauko­wego punktu widzenia.
z recenzji prof. dr hab. Teresy Sasiń­skiej-Klas

Śmierć w litera­turze dziecięcej i młodzie­żowej / pod redakcją Katarzyny Slany. – Wyd. I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2018.
Sygn. 165081, 165082

Monografia zatytu­ło­wana „Śmierć w litera­turze dziecięcej i młodzie­żowej“ poświę­cona została przemi­janiu jako jednemu z kluczo­wych tematów egzysten­cjal­nych obecnych w litera­turze kiero­wanej do niedo­ro­słych odbiorców. Odnaleźć go można m.in. w kołysan­kach, baśniach klasycz­nych i literac­kich, porad­ni­kach konso­la­cyj­nych, XIX-wiecz­nych naucz­kach spod znaku czarnej pedago­giki i powiast­kach ku przestrodze, a także w powie­ściach powsta­łych u końca XIX wieku i na początku wieku XX.

Publi­kacja oznaczona numerem 11 w serii Litera­tura dla Dzieci i Młodzieży – studia.

Multi­bi­blio­te­kar­stwo : praca zbiorowa / pod redakcją Mai Wojcie­chow­skiej. – Wyd. I. – Warszawa : Wydaw­nictwo SBP, 2018.
Sygn. 165149pb, 165150

Biblio­teka to dzisiaj insty­tucja wielo­wy­mia­rowa. Z jednej strony, jak od wieków, gromadzi i pielę­gnuje zbiory w ich trady­cyjnym wymiarze, z drugiej zaś nadążając za wielo­aspek­to­wymi przeobra­że­niami społe­czeń­stwa, stara się oferować zupełnie nowe formy usług. Niniejsza publi­kacja stanowi konty­nu­ację dyskusji toczącej się w mediach oraz facho­wych publi­ka­cjach, na temat roli i funkcji bibliotek w zmienia­jącym się otoczeniu społecznym. Autorzy tekstów – praktycy oraz przed­sta­wi­ciele środo­wisk nauko­wych – podej­mują tematy związane z zagad­nie­niami multi­me­diów, multi­kul­tu­ro­wości, marke­tingu i wielo­aspek­towej edukacji. Pierwiast­kiem wspólnym tych rozważań jest wielo­wy­mia­ro­wość usług biblio­tecz­nych i samej biblio­teki, jako insty­tucji, która integruje różne grupy czytel­ników (w tym mniej­szości narodowe, etniczne, wyzna­niowe, świato­po­glą­dowe itp.), oferując im nowe narzę­dzia pracy, nauki i rozrywki. W książce pojawiają się takie zagad­nienia jak: blended learning i e‑learning jako metody edukacji czytel­nika, standardy opisu i dystry­bucji obiektów cyfro­wych, tworzenie i zarzą­dzanie multi­me­diami, multi­media w pracy z użytkow­ni­kami niepeł­no­spraw­nymi, oferta bibliotek dla mniej­szości narodo­wych, czytelnik jako prosu­ment, rola perso­nelu biblio­tecz­nego w rozwoju biblio­teki, w tym jego dobór, kształ­cenie, rozwi­janie pasji i talentów.

Źródło:
sbp​.pl
wuj​.pl

Polecane nowości w zbiorach – czerwiec

Polecane nowości w zbiorach – czerwiec

Sztuka oceniania : motywo­wanie uczniów do rozwoju / Bożena Kubiczek. – Wydanie pierwsze. – Opole : Wydaw­nictwo Nowik, 2018.
Sygn. 164769

W ocenianiu szkolnym, które jest przed­miotem rozważań niniej­szej publi­kacji, nie można pozwolić na subiek­ty­wizm oceny, choć jedno­cze­śnie też nie można się od niego całko­wicie uwolnić. Ocenianie szkolne jest lub raczej powinno być głównym narzę­dziem motywacji. Od umiejęt­ności nauczy­ciela zależy, czy takim narzę­dziem się stanie, czy wzmac­niać będzie motywację zewnętrzną wyraża­jącą się w uczeniu dla stopni, czy motywację wewnętrzną wyraża­jąca się w uczeniu dla własnego rozwoju i związanej z tym satys­fakcji.[…]
Ocenianie to funda­men­talne narzę­dzie motywacji w procesie uczenia się ucznia. Jeśli spełnić ma swoją diagno­styczną i kształ­tu­jącą funkcję i przyczynić się do peł­nego wykorzy­stania i rozwoju poten­cjału każdego ucznia, musi być prowa­dzone z uwzględ­nie­niem prawi­dło­wości, które mu towarzyszą. Od nauczy­ciela zależy, jakie de facto funkcje będzie spełniać w procesie edukacji szkolnej, czy stanie się narzę­dziem służącym głównie klasy­fi­kacji ucznia i uczyć go będzie strategii prze­trwania czy wzbudzać będzie motywację wewnętrzną, wyraża­jącą się w gotowości ucznia do pozna­wania siebie i swoich możli­wości, samodziel­nego plano­wania ich rozwoju i ponoszenia za ten rozwój odpowie­dzial­ności. Ocenianie to zadanie nie­łatwe. Stawia przed nauczy­cielem szereg trudności, dylematów i wyzwań. Zmusza do rozpo­zna­wania i pokony­wania mecha­ni­zmów zakłó­ca­ją­cych proces poznawczy, a więc i ocenę.[…]

Wielka księga wartości : opowia­dania o szcze­rości, tolerancji i innych ważnych sprawach / Teresa Blanch, Anna Gasol. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Wydaw­nictwo Nasza Księgarnia, 2018.
Sygn. 164770

Wielka księga wartości“ to szesna­ście niezwy­kłych opowieści, dzięki którym nauczymy się stawiać czoła trudnym sytuacjom i szukać ich rozwią­zania. Dowiemy się, na czym polegają tolerancja, uprzej­mość, solidar­ność, szcze­rość oraz empatia i jakie mają znaczenie w życiu każdego człowieka. Odkry­jemy też, jak ważne jest akcep­to­wanie siebie.
To książka, którą można czytać bez końca. To książka, która uczy nas zrozu­mienia i empatii. To książka, która pokazuje, jak żyć.
Przepięknie zilustro­wana „Wielka księga wartości“ pomoże również dorosłym, którzy chcie­liby w przystępny sposób opowie­dzieć dzieciom, czym kierować się w życiu.

Uzależ­nienia behawio­ralne / Iwona Grzego­rzewska, Lidia Cierpiał­kowska. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, 2018.
Sygn. 165069, 165070p

Zanim Czytelnik przej­dzie do analizy zapre­zen­to­wa­nych w publi­kacji różnych form uzależ­nień behawio­ral­nych, warto na chwilę zatrzymać się przy tym, robiącym furorę pojęciu, wskazując, że należy ono do najmłod­szego, jakimi w naukach społecz­nych operują psycho­logia, psychia­tria i pedago­gika. Przyj­mu­jemy zatem, że do tej grupy zaliczać będziemy tego typu zacho­wania ryzykowne człowieka, które wywołują syndrom uzależ­nienia psychicz­nego, a nie są związane z używa­niem żadnej substancji chemicznej. Przyj­mu­jemy zatem, że uzależ­nienia behawio­ralne należą do szkodli­wych (najczę­ściej psychicznie, ale i fizycznie) zachowań kompul­syw­nych, opiera­ją­cych się na przymusie określo­nego postę­po­wania bez względu na świado­mość i dotkli­wość wywoły­wa­nych szkód.
Omawiane w publi­kacji uzależ­nienia określane są jako behawio­ralne, a więc inne niż znane powszechnie uzależ­nienia chemiczne (np. narko­tyki, dopalacze, alkohol, leki, nikotyna) i najczę­ściej zalicza się do nich: zaburzenia jedzenia (bulimia, obżar­stwo, anoreksja), zakupo­ho­lizm, sekso­ho­lizm, hazard, uzależ­nienie od techno­logii cyfro­wych, praco­ho­lizm, wizuali­zacje (np. uzależ­nienie od operacji i zabiegów plastycz­nych, a także upięk­szania ciała), tanoreksję i bigoreksję.

Wybrane metody jakościowe w badaniach pedago­gicz­nych. Cz. 1 / Magda­lena Ciechowska, Maria Szymańska. – Wydanie 2. uzupeł­nione. – Kraków : Wydaw­nictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2018.
Sygn. 165076p, 164077

Publi­kacja stanowi intere­su­jące i pożyteczne wpro­wadzenie do wybra­nych metod i technik badań jakościo­wych. Godna uwagi jest wytrwa­łość autorek w dążeniu do przeka­zania i uporząd­ko­wania wiedzy o wybra­nych metodach jakościo­wych, które mogą być przydatne w badaniach pedago­gicz­nych. Na podkre­ślenie zasłu­guje też to, że autorki wobec niewy­star­cza­ją­cego oświe­tlenia wielu zagad­nień w polskiej litera­turze naukowej sięgnęły do licznych publi­kacji zagra­nicz­nych, przyta­czając z nich ustalenia defini­cyjne, klasy­fi­kacje, różne sposoby uzasad­nień i inter­pretacji.
Książka zawiera wiele nowej wiedzy o badaniach jakościo­wych, wiedzy uporząd­ko­wanej, przydatnej w pracach badaw­czych nauczy­cieli i studentów. Mam więc nadzieję, że publi­kacja autor­stwa Magda­leny Ciechow­skiej i Marii Szymań­skiej będzie stanowić warto­ściową lekturę dla licznych czytel­ników.
Z recenzji prof. dr. hab. Mirosława J. Szymań­skiego

Świat wartości jako trzecie środo­wisko istnienia człowieka / Bożenna Sztumska, Janusz Sztumski. – Katowice : „Śląsk“ Wydaw­nictwo Naukowe, 2018.
Sygn. 165083, 165084

W złożonym procesie weryfi­kacji i asymi­lacji dziedzi­czo­nych wartości oraz w procesie ich wzboga­cania przez tworzenie nowych uczest­niczą zarówno rozum, jak i uczucia ludzkie. Dlatego ludzie akcep­tują, przej­mują i tworzą nie tylko te wartości, które wskazuje im rozum, ale również takie, które sprawiają im przyjem­ność lub się im podobają, choć są irracjo­nalne lub wywodzą się ze skłon­ności do myślenia ukierun­ko­wa­nego życze­niami. W zależ­ności od konkretnej sytuacji życiowej i wynika­ją­cych z niej potrzeb, ludzie podchodzą do wartości zarówno w sposób racjo­nalno-pragma­tyczny, jak i irracjo­nalno-utopijny. Tworząc i przyj­mując rozmaite wartości, kierują się więc w jednych sytuacjach trzeźwą kalku­lacją, a w innych doraź­nymi pragnie­niami lub wskaza­niami, np. reklamy czy też mody. […]
Ze Wstępu

Edusfera jako holistyczna kategoria pedago­giki ogólnej : zarys idei / Roman Schulz. – Wydanie I. – Kraków : Impuls, 2018.
Sygn. 165090, 165091

W niniej­szym studium rozważa się potrzebę oraz możli­wość wzboga­cenia ogółu dotych­cza­so­wych terminów desygnu­ją­cych całość zjawisk eduka­cyj­nych w społe­czeń­stwie przez pojęcie edusfery.

W ramach tak określo­nego projektu dokonuje się – w trybie analizy koncep­tu­alnej – dwuwy­mia­rowej charak­te­ry­styki dziedziny edukacji: jako części systemu socjo­kul­tu­ro­wego oraz jako odrębnej całości kultu­rowej.

Zasto­so­wanie obydwu tych perspektyw wydaje się przydatne (a może nawet niezbędne) do pełnego określenia statusu zjawisk eduka­cyj­nych.

Animacja kultury w perspek­tywie pedago­gicznej : studia i szkice / Dariusz Kubinowski, Urszula Lewar­to­wicz. – Wydanie I. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 165110, 165111

Główną wartość książki Dariusza Kubinow­skiego i Urszuli Lewar­to­wicz upatruję w tym, iż w sposób syste­ma­tyczny prezen­tuje ona stan refleksji na temat animacji kultury w Polsce po 1989 roku. Porząd­kuje to, co funkcjo­nuje w dużej mierze w postaci rozpro­szo­nych artykułów, i dzięki temu jest pomocna w ocenie tej dziedziny, może stać się również punktem wyjścia do posta­wienia dalszych pytań. […] Cel główny, czyli zdanie relacji ze stanu badań nad animacją, w moim przeko­naniu w pełni udało się osiągnąć. Czytając książkę, można się przekonać, że jest ona zgodna z tym, co jest podno­szone i co się twierdzi na temat animacji w nurcie inspi­ro­wanym przez pedago­gikę kultury. Świadczy o tym już sama struk­tura publi­kacji, w której w kolej­nych rozdzia­łach omówione są najczę­ściej podno­szone i dysku­to­wane zagad­nienia, a także odpowiednio dobrana, szeroka litera­tura przed­miotu.
Z recenzji dr hab. Ewy Bobrow­skiej

Ewalu­acja społeczna w edukacji / Sylwia Jaskuła. – Wydanie I. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 165129, 165130

Książka jest wynikiem wielo­let­nich prac nad teore­tycznym i praktycznym modelem ewalu­acji społecznej, która znajduje zasto­so­wanie w edukacji; może być także prowa­dzona na wszyst­kich innych obsza­rach w stosunku do przed­miotów, które mogą być podda­wane badaniom ewalu­acyjnym. Zapro­po­no­wany model ewalu­acji przez wiele lat był wdrażany i prakty­ko­wany przez autorkę w licznych podej­mo­wa­nych przez nią badaniach ewalu­acyj­nych, wprowa­dzając do nich elementy uspołecz­nienia, dialogu i party­cy­pacji różno­rod­nych grup społecz­nych, będących pośrednio bądź bezpo­średnio uczest­ni­kami badań ewalu­acyj­nych lub grup i insty­tucji zainte­re­so­wa­nych wynikami ewalu­acji.
Książka jest próbą wskazania poten­cjałów ewalu­acji w jej uspołecz­nionym modelu; jest także próbą nakre­ślenia potrzeb wdrożenia tego typu ewalu­acji, który w swoich założe­niach nawią­zuje do doświad­czeń pedago­gicz­nych, m.in. pedago­giki społecznej, ale także pedago­giki krytycznej. W tym pierw­szym odwołaniu ewalu­acja nawią­zuje do warto­ścio­wania, praktycz­ności i celowości. Badania ewalu­acyjne mają także wiele wspól­nych elementów z badaniami krytycz­nymi. Ich zbieżne przesłanki zawie­rają się np. w potrze­bach dostrze­gania zmien­ności rzeczy­wi­stości społecznej, usytu­owaniu badacza wewnątrz badanej rzeczy­wi­stości, odwołaniu do kontekstu społecz­nego i podej­mo­waniu przez badacza krytyki zarówno w jej pozytywnym, jak i negatywnym kontek­ście.
Niniejsza książka ma za zadanie pokazać rozumienie, metodo­logię i możli­wości wykorzy­stania ewalu­acji społecznej w edukacji oraz drogę do wypra­co­wania właściwej kultury ewalu­acyjnej, jaka stanowi długo­fa­lowy cel jej stoso­wania.

Nauczanie i uczenie się języków obcych młodzieży z dysleksją / Mariola Jaworska. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 165152, 165153

Celem niniej­szej monografii jest oszaco­wanie warunków i perspektyw nauczania i uczenia się języków obcych młodzieży z dysleksją, ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem zasad dydak­tyki autono­mi­zu­jącej.

Dotych­cza­sowe ustalenia naukowe w tym obszarze są niewy­star­cza­jące, a zgroma­dzone dane wymagają usyste­ma­ty­zo­wania odpowiednio do obecnego polskiego kontekstu eduka­cyj­nego. Rozwa­żania prowa­dzone są poprzez analizę dotych­cza­so­wych ustaleń w tym zakresie (propo­zycje teore­tyczno-anali­tyczne zawarte w rozdziale pierw­szym, drugim i trzecim) oraz dyskusję badań własnych zapre­zen­to­wa­nych w rozdziale czwartym.

Probacja : teoria i metodyka / Bartło­miej Skowroński. – Warszawa : Difin, 2018.
Sygn. 165159

W publi­kacji przed­sta­wiono koncepcję probacji inspi­ro­waną casewor­kiem, czyli pracą z indywi­du­alnym przypad­kiem.

W monografii został uwzględ­niony najnowszy stan badań dotyczący metod pracy z podopiecznym, zwłaszcza takim, wobec którego społe­czeń­stwo oczekuje zmian w zacho­waniu. Prezen­to­wana koncepcja stanowi konkre­ty­zację przynaj­mniej części elementów metodycz­nych w obszarze probacji, które istniały od dawna, uzupeł­nioną o nowe metody pracy.

Książka zainte­re­suje kuratorów wykonu­ją­cych orzeczenia w sprawach karnych, może stanowić inspi­rację także dla kuratorów wykonu­ją­cych orzeczenia w sprawach rodzin­nych.

Proces emancy­pacji kultury szkoły / Maria Czere­pa­niak-Walczak. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018.
Sygn. 165160, 165161

Książka jest zapro­sze­niem do dyskusji nad możli­wo­ścią emancy­pacji kultury szkoły – upełno­moc­nienia wszyst­kich podmiotów współ­two­rzą­cych system kultu­rowy szkoły w relacjach z jej dynamicznym kontek­stem społecznym i światem wirtu­alnym, w którym zanurzona jest współ­czesna edukacja.
Wiedza o złożo­ności, wielo­war­stwo­wości i wielo­wy­mia­ro­wości kultury szkoły i rozumienie jej specy­fiki są podstawą racjo­nal­nych, reflek­syj­nych, długo­fa­lo­wych procesów krytycznej świado­mości. W publi­kacji autorka przed­sta­wiła warunki wyzwa­lania się szkoły i edukacji z syste­mo­wych, admini­stra­cyj­nych i politycz­nych ograni­czeń i restrykcji. Kultura szkoły została ukazana z perspek­tywy procesu jej emancy­pacji z uwzględ­nie­niem obecnych realiów życia polityczno-społecz­nego oraz histo­rycz­nego kontekstu specy­fiki kultury insty­tucji eduka­cyjnej, w tym specy­ficz­nych dla niej symbo­liki i języka.
Adresatem książki jest kadra pedago­giczna szkół (dyrekcja, nauczy­ciele, pedagog, psycholog szkolny), publi­kacja może być przydatna także władzom oświa­towym różnego szczebla oraz publi­cy­stom wypowia­da­jącym się kwestiach edukacji w Polsce. Może stać się również inspi­racją krytycznej refleksji nad własnym oglądem kultury szkoły dla badaczy z kręgów akade­mic­kich – brak publi­kacji z tego zakresu jest dotkliwy, zarówno dla teorii, jak i dla praktyki.

Nauczy­ciel-tutor : prakse­olo­giczna rekon­strukcja tutoringu szkol­nego / Sławomir Krzychała. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 165178, 165179

Książka Sławo­mira Krzychały jest dziełem ukazu­jącym wielo­wy­mia­rowe podej­ście do tutoringu szkol­nego, w perspek­tywie założeń teore­tycz­nych, reali­zo­wa­nych działań, aktyw­ności nauczy­cieli i nauczy­cielek, ale również (a w zasadzie przede wszystkim) podsu­mo­wania pewnego przed­się­wzięcia eduka­cyj­nego i inter­pre­tacji doświad­czeń, jakie wraz z nim się pojawiły.
[…] o wyjąt­ko­wości niniej­szej publi­kacji świadczą: badane insty­tucje (gimnazja), czas badania i przygo­to­wania monografii (reforma oświaty z 2016 roku). W ten sposób monografia staje się naukowym podsu­mo­wa­niem zarówno pewnego typu szkół, jak i unika­to­wych projektów w nich reali­zo­wa­nych i będzie czytana jako jedno z pierw­szych podsu­mowań funkcjo­no­wania polskich gimna­zjów.
Z recenzji dr. hab. Pawła Rudnic­kiego, prof. DSW

Źródło :

www​.nowik​.com​.pl
www​.nk​.com​.pl
www​.ksiegarnia​.pwn​.pl
www​.wydaw​nictwo​.ignatianum​.edu​.pl
www​.slaskwn​.com​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.difin​.pl
www​.profinfo​.pl

Nowości na biblio­tecznej półce – maj 2019 r.

Nowości na biblio­tecznej półce – maj 2019 r.

Mediacje : teoria i praktyka / redakcja naukowa Ewa Gmurzyńska, Rafał Morek. – 3. wydanie rozsze­rzone. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019.
Sygn. 164689, 164690

Przed­sta­wiana publi­kacja jest najob­szer­niej­szym na polskim rynku wydaw­ni­czym podręcz­ni­kiem mediacji. Autorzy – wykła­dowcy akade­miccy i media­torzy współ­pra­cu­jący z Centrum Rozwią­zy­wania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Admini­stracji Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego – dzielą się z Czytel­ni­kami wiedzą i praktycz­nymi wskazów­kami dotyczą­cymi rozwią­zy­wania konfliktów.

Książka zawiera kompen­dium wiedzy o mediacji i jej zasto­so­waniu w różnych dziedzi­nach stosunków społecz­nych i prawnych i jest uzupeł­niona przykła­dami zaczerp­nię­tymi z bogatej praktyki media­cyjnej autorów, dotyczą­cymi mediacji: cywil­nych, gospo­dar­czych, rodzin­nych, pracow­ni­czych, karnych, admini­stra­cyj­nych, w sporach społecz­nych i konsu­menc­kich. Czytel­nicy znajdą w niej omówienie histo­rycz­nych i kultu­ro­wych uwarun­kowań mediacji w Polsce oraz kierunków jej poten­cjal­nego rozwoju w przyszłości, np. w zakresie sporów związa­nych z handlem elektro­nicznym i Inter­netem.

Hipote­rapia : wskazania, metody, ćwiczenia / Jagoda Bojar­czuk. – Wydanie I. – Warszawa : Wydaw­nictwo SBM, 2018.
Sygn. 164725

Szcze­gólną, coraz bardziej popularną dziś formą leczenia jest terapia z udziałem koni. Obcowanie z tymi dostoj­nymi zwierzę­tami wywiera pozytywny wpływ na psychikę oraz wspomaga, kompen­suje i redukuje różnego rodzaju niepra­wi­dło­wości związane z funkcjo­no­wa­niem układu ruchu człowieka.

Książka Jagody Bojar­czuk, autorki Atlasu jeździectwa (Wydaw­nictwo SBM, 2016), to bogato ilustro­wana pozycja zawie­ra­jąca najważ­niejsze infor­macje na temat niezwy­kłych stworzeń, jakimi bez wątpienia są konie, a także ich potrzeb i wymagań. Autorka w przystępny sposób prezen­tuje podstawy jazdy konnej oraz tajniki hipote­rapii.

Relacje tutor­skie w polskiej szkole w ujęciu analizy trans­ak­cyjnej / Adriana Sarnat-Ciastko. – Kraków : Wydaw­nictwo Libron – Filip Lohner, copyright 2018.
Sygn. 164728

Orygi­nal­ność tej pracy polega nie tylko na podjęciu proble­ma­tyki związanej z tutorin­giem jako stosun­kowo nową i mało znaną w Polsce metodą pracy dydak­tyczno-wycho­waw­czej, ale też na osadzeniu części badań w perspek­tywie eduka­cyjnej analizy trans­ak­cyjnej, a więc również relatywnie „niszowej” koncepcji psycho­lo­gicznej mającej zasto­so­wanie w pedago­gice. […] Autorka […] ukazała w pełni swoje przygo­to­wanie meryto­ryczne dotyczące analizy trans­ak­cyjnej oraz metodo­lo­giczne w zakresie prowa­dzenia badań ilościo­wych. […] Pracę, mimo jej szcze­gó­ło­wości, wielo­wąt­ko­wości i obszer­ności, dobrze się czyta, co najle­piej świadczy o opano­waniu przez Autorkę – na wysokim poziomie – sztuki pisania prac nauko­wych.
Dr hab. Dorota Pankowska
prof. UMCS

Strategia badań przyjęta przez Autorkę […] pozwo­liła czytel­ni­kowi na zapoznanie się z sytuacją tutoringu w Polsce, a także poprzez analizę różnic między grupami posłu­gu­ją­cymi i niepo­słu­gu­ją­cymi się tą metodą umożli­wiła ukazanie jej pozytyw­nych efektów. […] Adrianna Sarnat-Ciastko wykazała znajo­mość obszernej litera­tury przed­miotu, umiejęt­ność stawiania pytań badaw­czych i hipotez, przyjęła trafną strategię badań i bardzo starannie opraco­wała ich wyniki. Szcze­gólnym walorem pracy jest stworzenie własnych metod badaw­czych na podstawie przyjętej teorii analizy trans­ak­cyjnej.
prof. dr hab. Maria Braun-Gałkowska

Retro­topia : jak rządzi nami przeszłość / Zygmunt Bauman ; przekład Karolina Lebek. – Wydanie I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, 2018.
Sygn. 164729

500 lat po tym, jak Thomas More rozto­czył przed wyobraźnią sobie współ­cze­snych obraz ideal­nego społe­czeń­stwa żyjącego w suwerennym państwie pod rządami mądrego i życzli­wego władcy, utraci­liśmy wiarę, że człowiek jest w stanie wykre­ować dla siebie szczę­ście, nawet w nieogra­ni­czonej konkretną cezurą przyszłości. Jednak w tym samym czasie, w którym ludzka nadzieja pogrze­bała myśl o utopii, nie umarły aspiracje, które uczyniły tę wiarę tak ważną, że niemoż­liwą do uśmier­cenia. Wiara ta podobnie jak Anioł Historii [Angelus Novus] zmieniła jednak kierunek i zwraca się dziś ku przeszłości jako utraco­nemu i popadłemu w ruinę rajowi, na którego określenie Zygmunt Bauman ukuł swoje ostatnie pojęcie – „retropia”.
Zgodnie z duchem utopijnym retro­topia zrodziła się z pragnienia naprawy lub choć popra­wienia urządzenia świata, jednak głównym punktem orien­ta­cyjnym w rysowaniu mapy tego świata ma być wyobra­żona przeszłość – pocho­wana, ale jeszcze nieumarła, ponieważ, jak pokazuje Bauman, wciąż tkwi w niej poten­cjał kreowania teraź­niej­szości. Intencją autora było zinwen­ta­ry­zo­wanie najbar­dziej spekta­ku­lar­nych i najbar­dziej znaczą­cych zmian powią­za­nych z pojawie­niem się retro­to­pij­nych senty­mentów i praktyk, co ujęte zostało w ramy czterech powrotów: do Hobbesa, do plemion, do nierów­ności oraz do łona.
„Z ruchu podwójnej negacji utopii rozumianej w tradycji More’a – odrzu­cenia jej, a następnie wskrze­szenia – dziś rodzą się «retro­topie»: wizje osadzone w utraconej/skradzionej/porzuconej, ale nieumarłej przeszłości, zamiast przywią­zania do tego, co dopiero ma się narodzić, a więc do przyszłości jeszcze nieza­ist­niałej”.
„Coś, co wciąż zwykliśmy nazywać «postępem», wywołuje emocje przeciwne do tych, które Immanuel Kant, twórca tego pojęcia, miał na myśli. Coraz częściej zatem wywołuje ono strach przed nieuchronną katastrofą zamiast wywoływać radość, że oto nadchodzi większy dobrobyt oraz że więcej kłopo­tli­wych niewygód zniknie z powierzchni ziemi i będzie można o nich zapomnieć”.
Z tekstu

Toksyczny partner : jak uwolnić się z niezdrowej relacji / Susan Froward, Donna Frazier ; przekład: Agnieszka Cioch. – Wydanie drugie. – Sopot : Gdańskie Wydaw­nictwo Psycho­lo­giczne, 2018.
Sygn. 164730

Czy podej­rze­wasz, że partner nie jest z Tobą szczery? Przyła­pałaś go na kolejnym „niewinnym” kłamstwie? A może zostałaś zdradzona? Jeśli tak, to wiesz, że niezwykle trudno przyjąć do wiado­mości, że okłamuje i oszukuje ukochany mężczyzna. Nagle tracisz grunt pod nogami i zasta­na­wiasz się, kim właściwie jest człowiek, z którym spędziłaś tyle czasu. Czujesz ogromny zawód, ból, lęk, kompletną dezorien­tację. Jesteś wściekła, a gniew i rozcza­ro­wanie Cię parali­żują…
Niektórzy mężczyźni z preme­dy­tacją wykorzy­stują naiwność i ufność zakocha­nych w nich kobiet, prowa­dząc podwójne życie, inwestując wspólne pieniądze w podej­rzane interesy lub udając kogoś, kim nie są. Susan Forward, znana psycho­te­ra­peutka, prezen­tuje różne rodzaje manipu­lacji i kłamstw, jakie mężczyźni stosują wobec nieświa­do­mych niczego partnerek. Przed­stawia wnikliwe obser­wacje związków, w których jeden z partnerów uległ pokusie życia w kłamstwie, i pokazuje, jak bardzo wpływa to na życie obojga. Propo­nuje, by zamiast racjo­na­li­zować i udawać, że nic się nie stało, zmierzyć się z nieprzy­jemną prawdą o swoim partnerze i związku. Jak to zrobić?
Porady zawarte w książce są bardzo praktyczne. Przyta­czając auten­tyczne historie, autorka pomoże Ci:
• rozpo­znać patolo­gicz­nego kłamcę i uniknąć uwikłania w sieć jego intryg;
• walczyć z niepraw­do­mów­no­ścią partnera;
• asertywnie reagować na oszustwa, wymówki, tłuma­czenia czy oskar­żenia;
• opanować emocje oraz uwolnić się od gniewu i poczucia winy;
• podjąć decyzję o przyszłości Twojego związku;
• zacząć nowe życie, wolne od kłamstwa.

Książka Susan Forward daje kobietom siłę do zmiany swojego życia na lepsze!

Żyj lepiej, kochaj mądrzej : jak uwolnić się od przeszłości, cieszyć się teraź­niej­szo­ścią i tworzyć idealną przyszłość / Philip G. Zimbardo, Rosemary K. M. Sword ; przeło­żyła Olga Siara. – Wydanie 1., dodruk. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, 2018.
Sygn. 164742, 164743

Wyobraź sobie, że możesz wyzwolić się od całego zła, jakie spotkało cię w życiu. Masz możli­wość zostawić za sobą toksyczne związki, tragiczne sytuacje, lęk przed utratą partnera i złamanym sercem czy ból fizyczny, psychiczny i emocjo­nalny? Co robisz?
Zastanów się, jak by to było, poczuć się naprawdę szczę­śliwym i odnaleźć sens życia; uwolnić się od destruk­cyj­nych schematów myślenia i reakcji, które prowadzą do negatyw­nych doświad­czeń, oraz od toksycz­nych ludzi i sytuacji, które cię ograni­czają? Jaka byłaby Twoja reakcja, gdyby okazało się, że od lat patrzysz w złym kierunku – wracasz do przykrych doznań z przeszłości, zamiast spojrzeć przed siebie, na przyszłość pełną bezkre­snej nadziei?
A co, jeśli rozwią­za­niem jest coś tak prostego jak zmiana nasta­wienia? Może wystarczy uświa­domić sobie, w jaki sposób traktu­jesz czas – jak postrze­gasz przeszłość, teraź­niej­szość i przyszłość? Czy nie chcesz wywołać pozytyw­nych zmian w każdym aspekcie swojego życia – począwszy od relacji intym­nych i kontaktów z rodziną, współ­pra­cow­ni­kami, kolegami ze szkoły i przyja­ciółmi? Czy to wszystko może się wydarzyć, jeśli po prostu zaczniesz inaczej patrzeć na swój świat?
Kluczowe pytanie: czy wiedząc, jak to zrobić i mając taką możli­wość, skorzy­stasz z nadarza­jącej się okazji? Jeśli odpowiesz twier­dząco, to jesteśmy w domu; masz przed sobą właściwą książkę i możemy brać się do pracy!

Włącz emocje : opowia­dania socjo­te­ra­peu­tyczne / Anna Busz. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Harmonia – Grupa Wydaw­nicza Harmonia, 2018.
Sygn. 164744

Niniejsza książka stanowi pomoc w procesie kształ­to­wania inteli­gencji emocjo­nalnej.

Zawarte w niej opowia­dania ułatwią dzieciom rozpo­zna­wanie, zrozu­mienie i nazywanie emocji własnych, jak również innych osób. Wyzwolą chęć swobod­nego wypowia­dania swoich myśli oraz prawi­dło­wego nawią­zy­wania i podtrzy­my­wania kontaktów między­ludz­kich. Ponadto wyjaśnią, w jaki sposób można radzić sobie w sytuacjach trudnych oraz jak reagować w momen­tach słabości.

Na tropach psycho­logii w filmie. Cz. 1, Film w edukacji i profi­lak­tyce / redak­torzy naukowi Agnieszka Skorupa, Michał Brol, Patrycja Paczyńska-Jasińska. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2018.
Sygn. 164751 / Cz. 1

Pierwszy tom poświę­cony jest wykorzy­staniu filmu w edukacji i profi­lak­tyce, ukazuje również kontekst filmowej fikcji i rzeczy­wi­stości istotny dla odbioru różnych działań z filmem.

Bogactwo zarówno istnie­ją­cych, jak i poten­cjal­nych zasto­sowań filmu w psycho­logii i psycho­logii w filmie jest imponu­jące. Idea wprzę­gnięcia psycho­logii w poszu­ki­wanie w filmie wartości eduka­cyjnej jest godna uwagi i poparcia. Pozytywnie oceniam wybór najistot­niej­szych zadań pracy z filmem do kształ­cenia psycho­logów, a następnie ułatwiania im pracy w podsta­wo­wych dziedzi­nach działal­ności. Propo­no­waną monografię uważam za warto­ściową, konse­kwentnie promu­jącą zasto­so­wanie jednej z głównych form sztuki medialnej, jaką jest film, do praktyki psycho­lo­gicznej.”
prof. dr hab. Zofia Rataj­czak

Na tropach psycho­logii w filmie. Cz. 2, Film w terapii i rozwoju / redak­torzy naukowi Agnieszka Skorupa, Michał Brol, Patrycja Paczyńska-Jasińska. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2018.
Sygn. 164751 / Cz. 2

Drugi tom książki zwraca uwagę na potrzebę i możli­wości wykorzy­stania filmu w edukacji psycho­logów i terapeutów, na rolę filmu we wspie­raniu rozwoju oraz na szanse i zagro­żenia, jakie niesie ze sobą zasto­so­wanie filmu w terapii. Dodat­kowo znaleźć można w nim rozdziały odnoszące się do zmian społecz­nych, którym towarzyszą filmy.

(…) film jest narzę­dziem wspie­ra­jącym psycho­logów w ich pracy zawodowej, pozwala odpowie­dzieć na pytania, jak łagodzić zasad­niczy konflikt między przyspie­sze­niem cywili­za­cyjnym a odwiecznym dążeniem człowieka do ładu i harmonii z otocze­niem. Otoczenie wierzga, człowiek współ­czesny traci cierpli­wość i staje się bardziej agresywny, albo… popada w głęboką depresję. Kolejki do psycho­te­ra­peutów stają się coraz dłuższe. Czy psycho­logia ukryta w filmie jest w stanie przygo­tować psycho­logów do coraz bardziej złożo­nych zadań i ról? (…) Lektura książki pozwala wejść do przed­sionka jakiejś nowej dziedziny wiedzy i praktyki (…) oraz uczynić film narzę­dziem działania w różno­rod­nych sytuacjach: kształ­cenia, pomagania, leczenia i psycho­te­rapii.”
prof. dr hab. Zofia Rataj­czak

Od Facebooka do post-przyjaźni : współ­czesne przeobra­żenia bliskich relacji / Piotr Szarota ; Instytut Psycho­logii. Polska Akademia Nauk. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN SA, 2018.
Sygn. 164757

Czasy, w których żyjemy, zostały przez Zygmunta Baumana określone mianem płynnej nowocze­sności. Ich znakiem jest uwolnienie od więzi i zobowiązań, ale też zwolnienie z reguł i norm, które do niedawna jeszcze wydawały się oczywiste i niepod­wa­żalne. Skutkiem tych przemian jest także zatarcie się znacze­nio­wych granic pojęć dotych­czas oczywi­stych – takich jak przyjaźń. Piotr Szarota przygląda się przeobra­że­niom, jakim uległy nasze relacje z bliskimi nam ludźmi. Rozważa zależ­ności między syste­mami rodziny i przyja­ciół, anali­zuje relacje między przyjaźnią, miłością i eroty­zmem. Pokazuje nieobecne dotych­czas warianty bliskich relacji: przyjaźń skomer­cja­li­zo­waną – „za pieniądze”, relacje paraspo­łeczne, na przykład z awatarem lub oparte na antro­po­mor­fi­zacji przyjaźnie ze zwierzę­tami. Pisze wreszcie o przyja­cio­łach „uszytych na miarę” – robotach i hiper­re­ali­stycz­nych lalkach.

Sieci wpływu : psycho­logia perswazji online / Nathalie Nahai ; przeło­żyła Małgo­rzata Guzowska. – Wydanie I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, 2019.
Sygn. 164764

Nathalie Nahai jest najbar­dziej inteli­gentną współ­czesną autorką książek o techno­logii. Ta książka przemienia każdego czytel­nika w eksperta!”
Dr Thomas Chamorro-Premuzic
Professor of Business Psycho­logy UCL i Columbia Univer­sity

Większość bizne­so­wych interakcji odbywa się w sieci, dlatego małe i duże firmy z najróż­niej­szych sektorów stanęły przed wyzwa­niem: jak w tych warun­kach zjednać sobie klientów i zatrzymać ich przy sobie?
Nathalie Nahai zbiera w tej książce wiedzę z zakresu psycho­logii, neuro­nauk i ekonomii behawio­ralnej, by wyjaśnić dynamikę i motywacje zachowań konsu­mentów.
„Sieci wpływu” to praktyczny przewodnik, który pozwoli ci udosko­nalić produkty, stronę inter­ne­tową i marke­ting twojej firmy oraz umożliwi budowanie warto­ścio­wych, bardziej angażu­ją­cych relacji z klien­tami.

Sekret dzieciń­stwa / Maria Montes­sori ; przekład Luiza Krolczuk-Wyganowska ; redakcja naukowa przekładu i przed­mowa do wydania polskiego Sylwia Camarda. – Wydanie I. – Warszawa : PWN : Associa­tion Montes­sori Inter­na­tio­nale, 2018.
Sygn. 164763

Uważam, że kiedy ludzkość posią­dzie pełne zrozu­mienie dziecka, wypra­cuje również dosko­nałe formy opieki nad nim.”

Ponad 100 lat temu Maria Montes­sori stworzyła system edukacji, który rzucił zupełnie nowe światło na pedago­gikę. W myśl tej metody dla prawi­dło­wego rozwoju dziecka należy stworzyć mu przestrzeń pozwa­la­jącą na rozwi­janie sponta­nicz­ności i twórczości oraz umożliwić wszech­stronny rozwój psycho­fi­zyczny, kultu­ralny i społeczny.

Metoda Marii Montes­sorii znalazła zwolen­ników na całym świecie. Mimo jej rosnącej popular­ności w Polsce wciąż niewiele jest publi­kacji tej autorki dostęp­nych w języku polskim. Czytel­nicy korzy­stają głównie z pośred­nich źródeł i opracowań.
Sekret dzieciń­stwa pomaga wypełnić tę lukę. Oddajemy w ręce Czytel­ników niepu­bli­ko­waną dotych­czas na polskim rynku, klasyczną książkę Marii Montes­sori, w której autorka wykłada podstawy swojej koncepcji kształ­to­wania się psychiki dziecka. W 48 krótkich rozdzia­łach autorka opisuje poszcze­gólne aspekty rozwoju dziecka oraz zagad­nienia związane z towarzy­sze­niem mu w optymalnym rozwoju.

Źródło :
www​.wolter​skluwer​.pl
www​.wydaw​nic​twosbm​.pl
www​.libron​.pl
www​.ksiegarnia​.pwn​.pl
www​.gwp​.pl
www​.ksiegarnia​.pwn​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.difin​.pl
www​.pwn​.pl

Nominacje do nagrody

Nominacje do nagrody

Prezen­tu­jemy nomino­wane tytuły do nagrody NIKE 2019 w zbiorach Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej w Bydgoszczy. Polecamy!

Króle­stwo / Szczepan Twardoch. – Wydanie pierwsze. – Kraków : Wydaw­nictwo Literackie, 2018.
Sygn. 165858

Nie ma / Mariusz Szczy­gieł. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Wydaw­nictwo Dowody na Istnienie – Fundacja Instytut Repor­tażu, 2018.
Sygn. 165867

Krótka wymiana ognia / Zyta Rudzka. – Wydanie I. – Warszawa : Wydaw­nictwo W.A.B. – Grupa Wydaw­nicza Foksal Sp. z o.o., 2018.
Sygn. 166015

Młyny boże : zapiski o Kościele i Zagła­dzie / Jacek Leociak. – Wydanie I. – Wołowiec : Wydaw­nictwo Czarne Sp. z o.o., 2018.
Sygn. 164466

Prymityw : epopeja narodowa : powieść / Marcin Kołodziej­czyk. – Warszawa : Wielka Litera, copyright 2018.
Sygn. 164761

Do nielicz­nego grona szczę­śli­wych / Marcin Król. – Warszawa : Wydaw­nictwo Iskry, copyright 2018.
Sygn. 166557

Błoto słodsze niż miód : głosy komuni­stycznej Albanii / Małgo­rzata Rejmer. – Wydanie I. – Wołowiec : Wydaw­nictwo Czarne Sp. z o.o., 2018.
Sygn. 166748

Kontener / Marek Bieńczyk. – Warszawa : Wielka Litera, ©2018.
Sygn. 166759

Sen Kolumba / Emil Marat. – Wydanie I. – Warszawa : Wydaw­nictwo WAB – Grupa Wydaw­nicza Foksal Sp. z o.o., 2018.
Sygn. 166787

Grażyna Ruta-Balińska – Wydział Groma­dzenia i Opraco­wania Zbiorów

Prezenty z okazji Tygodnia Bibliotek

Prezenty z okazji Tygodnia Bibliotek

Ibuk Libra udostępnia użytkow­nikom platformy litera­turę faktu. Od 8 maja przez miesiąc można wybierać z ponad 900 dodat­ko­wych tytułów. Użytkow­nicy biblio­teki, którzy jeszcze nie skorzy­stali z kodów PIN, mogą je bezpłatnie uzyskać w wypoży­czalni. Zapra­szamy do całodo­bowej czytelni online!

Nowości w zbiorach o regionie

Nowości w zbiorach o regionie

Miasta kujaw­skie w średnio­wieczu : lokacje, ustrój i samorząd miejski / Adam Kosecki. – Wyd. I. – Kraków : Wydaw­nictwo Avalon Sp. z o.o., copyright 2018.
Sygn. 166165

Książka Adama Kosec­kiego jest pierwszą próbą całościo­wego spojrzenia na proces lokacji miast, formo­wania się ich ustrojów i działal­ności samorządów miejskich w odnie­sieniu do teryto­rium całych Kujaw w średnio­wieczu. Od XIII do końca XV wieku podjęto na tym obszarze 28 inicjatyw lokacyj­nych. Tylko 3 spośród nich zakoń­czyły się defini­tywnym niepo­wo­dze­niem, w wyniku czego pod koniec XV wieku na terenie Kujaw funkcjo­no­wało 25 ośrodków miejskich. Do tej pory zagad­nienia ich lokacji, ustroju i władz były poruszane głównie w publi­ka­cjach poświę­co­nych poszcze­gólnym miastom. Takie oderwane od siebie ujęcia nie pozwa­lały spojrzeć na proces formo­wania się miast kujaw­skich z szerszej perspek­tywy. Autor w swojej pracy wykorzy­stał pozosta­jące często w cieniu zainte­re­sowań badaczy kujaw­skie księgi miejskie. Dzięki badaniom tej materii udało się dotrzeć do niezna­nych dotąd imion i nazwisk wielu wójtów, ławników, rajców i burmi­strzów z miast kujaw­skich. Na nowo odkryci zostali kupcy, rzemieśl­nicy oraz przed­sta­wi­ciele szlachty, którzy skumu­lo­wani razem w różnych propor­cjach decydo­wali o losach poszcze­gól­nych miast. Średnio­wieczne kujaw­skie samorządy miejskie przestały być tak bardzo anoni­mowe.

Gniazdo zastępcze / Gizela Chmie­lewska. – Łomianki : Wydaw­nictwo LTW, 2018.
Sygn. 166158, 166159

Był taki czas, kiedy tysiące Polaków z ziem wschod­nich dawnej Rzeczy­po­spo­litej, w wyniku wojny i rewolu­cyjnej pożogi, utraciło swoje rodzinne domy. Tłumy kreso­wych uchodźców ruszyły wówczas m.in. do Warszawy, Krakowa, Poznania. A gdy tam zabrakło miejsca – także do Bydgoszczy. Od lipca 1920 r. bydgo­skie domy, w których wcześniej królo­wało głównie twarde niemieckie słowo, zaczęła wypeł­niać śpiewna kresowa mowa. Razem z byłymi właści­cie­lami pięknych pałaców, okaza­łych kamienic i skrom­nych chat trafiły tu cudem ocalone pamiątki, m.in. z Kijowa, Mińska, Sławuty, Humania, Witebska. I właśnie o tym czasie opowiada książka Gizeli Chmie­lew­skiej pt. Gniazdo zastępcze.
To historia „utkana” ze wspomnień kreso­wych wygnańców, uzupeł­niona dokumen­tami i materia­łami z między­wo­jennej prasy, bogato zilustro­wana fotogra­fiami.
Ta historia opowiada m.in. o rodzi­nach Dunin-Gojżew­skich, Lipkow­skich, Nitosław­skich, Nowiń­skich, Podhor­skich, Podoskich, Regameyów, Sągajłłów, Woynił­ło­wi­czów, Żerom­skich. Przypo­mina działal­ność Inter­natu Kreso­wego, Gimna­zjum Kreso­wego, również Związku Polaków z Kresów Wschod­nich w Bydgoszczy.
Przywo­łuje pamięć o Polakach z Kresów, którzy w mieście nad Brdą musieli zacząć swoje życie od nowa. I tego czasu na pewno nie zmarno­wali.

Gotowość : kryzys bydgoski 1981 / opraco­wanie Agnieszka Dębska, Maciej Kowal­czyk. – Warszawa : Ośrodek Karta, 2016.
Sygn. 166294p, 166295

Ciąg wypadków w marcu 1981, zwany kryzysem bydgo­skim, to miesz­czący się w dwóch tygodniach przełom polityczny i społeczny w Polsce, który rozpo­czął się w Bydgoszczy incydentem, sprowo­ko­wanym przez władze komuni­styczne, a zakoń­czył rozstrzy­gnię­ciem ogólno­pol­skim – o zasad­ni­czym znaczeniu dla przyszłości kraju. Publi­kacja przed­stawia zapis tamtych wydarzeń, opowie­dziany wyłącznie głosami świadków (głównych bohaterów zdarzeń, solidar­no­ścio­wych i partyj­nych przywódców oraz zwykłych obywa­teli). Odwołanie się do ich pamięci ma szcze­gólne znaczenie, bowiem prosty wykaz faktów nie tłumaczy istoty przełomu – ważne są i racje po obu stronach tamtego starcia, i – w nie mniej­szym stopniu – towarzy­szące im emocje.
Prof. dr hab. Antoni Dudek w Posłowiu: „W historii każdej rewolucji znaleźć można wydarzenie będące punktem zwrotnym w jej przebiegu. Niekiedy, jak pucz Korni­łowa w 1917 roku w Rosji, oddziela ono jedną fazę rewolucji od drugiej. Może też – na wzór przewrotu termi­do­riań­skiego we Francji – zwiastować wejście ruchu rewolu­cyj­nego w fazę schył­kową. Ale zdarza się i tak, że wydarzenie takie stanowi apogeum fazy buntu społecz­nego. Nastę­puje po nim naturalne rozła­do­wanie nastrojów, przekre­śla­jące możli­wość ich ponownej mobili­zacji na podobnym poziomie przez dłuższy czas. Taką właśnie rolę podczas solidar­no­ściowej rewolucji z lat 1980 – 81 odegrał kryzys bydgoski.”

Bydgoszcz przemy­słowa : retro przewodnik : od warsz­tatu do fabryki / koncepcja: Bogna Derkowska-Kostkowska ; współ­praca redak­cyjna: Krystian Strauss. – Bydgoszcz : Kujawsko-Pomor­skie Centrum Kultury, 2018.
Sygn. 166442p, 166443

Bydgoszcz przemy­słowa. Retro przewodnik – od warsz­tatu do fabryki to pierwsza, popular­no­nau­kowa publi­kacja dedyko­wana industrialnej historii Bydgoszczy. Jej autorką jest Bogna Derkowska-Kostkowska, kierownik Pracowni Dziedzictwa Kultu­ro­wego KPCK w Bydgoszczy.
Książka wskazuje na nieru­cho­mości związane z rozma­itymi dziedzi­nami wytwór­czości przemy­słowej. Ilustro­wana jest materia­łami archi­wal­nymi przygo­to­wa­nymi przez Archiwum Państwowe w Bydgoszczy oraz dawnymi rekla­mami praso­wymi.
Publi­kacja wydana przez Kujawsko-Pomor­skie Centrum Kultury w Bydgoszczy ukazała się dzięki wsparciu finan­so­wemu przyzna­nemu na jej reali­zację przez Miasto Bydgoszcz i Samorząd Województwa Kujawsko-Pomor­skiego.

Źródła opisów i okładek :
www​.wydaw​nic​two​avalon​.pl
www​.ltw​.com​.pl
www​.karta​.org​.pl
www​.kpck​.pl

Wybrane nowości w zbiorach – marzec 2019 r.

Wybrane nowości w zbiorach – marzec 2019 r.

Socja­li­zacja i wycho­wanie dzieci i młodzieży z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną w erze cyfrowej / Piotr Plichta. – Toruń : Wydaw­nictwo Adam Marszałek, 2018.
Sygn. 164417, 164418

Recen­zo­wana książka stanowi niewąt­pliwie świadectwo wysokich kompe­tencji autora jako badacza zjawisk eduka­cyj­nych uwikła­nych w zróżni­co­wany technicznie, treściowo i etycznie świat techno­logii infor­ma­cyjno-komuni­ka­cyj­nych. Z uznaniem należy także odnotować konse­kwencję autora w eksplo­ro­waniu roli TIK w życiu osób z niepełno-spraw­no­ścią, ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem niepeł­no­spraw­ności intelek­tu­alnej.
Z recenzji dr hab. Teresy Żółkow­skiej, prof. Uniwer­sy­tetu Szcze­ciń­skiego

Autor podjął tematykę społecznie ważną, bardzo współ­czesną, a jedno­cze­śnie w dużej mierze unikalną, gdyż połączenie trzech obszarów (pedago­giki, pedago­giki specjalnej i pedago­giki medialnej) w jednej monografii spotyka się bardzo rzadko. Recen­zo­wana książka jest więc próbą wypeł­nienia istnie­jącej luki, jaką był brak komplek­so­wego opraco­wania proble­ma­tyki miejsca, roli, znaczenia i zakresu używania narzędzi ery cyfrowej, głównie Inter­netu, przez młodych ludzi z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną. (…) Jest to pozycja ważna, meryto­rycznie warto­ściowa i orygi­nalna.
Z recenzji dr hab. inż. Janusza Morbit­zera, prof. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górni­czej

Zacho­wania autoagre­sywne w autyzmie : przyczyny i postę­po­wanie : perspek­tywa inter­dy­scy­pli­narna / redakcja naukowa Stephen M. Edelson, Jane Botsford Johnson ; [przekład Anna Sawicka-Chrap­kie­wicz] ; przed­mowa Temple Grandin. – Gdańsk : Harmonia Univer­salis – Grupa Wydaw­nicza Harmonia, 2018.
Sygn. 164425

Zacho­wania autoagre­sywne wystę­pują u prawie połowy osób z autyzmem i stanowią jeden z najbar­dziej wynisz­cza­ją­cych problemów, a zarazem najtrud­niej­szych do wyeli­mi­no­wania. Autoagresja może przeja­wiać się w różnych formach – dana osoba może na przykład uderzać głową, gryźć się w ręce, ciągnąć się za włosy lub nadmiernie się drapać. Medyczne i behawio­ralne badania nad zacho­wa­niami autoagre­syw­nymi są prowa­dzone od ponad pięćdzie­sięciu lat, jednak wciąż wielu specja­li­stów i rodziców nie zna szero­kiego spektrum przyczyn tych zachowań ani dostęp­nych możli­wości terapii. Autorzy niniej­szego tomu – wybitni badacze i praktycy – przed­sta­wiają kompletną analizę zachowań autoagre­syw­nych przeja­wia­nych przez osoby z zaburze­niami ze spektrum autyzmu lub powią­za­nymi zaburze­niami rozwoju, a także prezen­tują różno­rodne metody terapii.

Książka ta łączy podej­ście medyczne, biome­dyczne i behawio­ralne. To podsta­wowa lektura dla rodziców, nauczy­cieli, terapeutów i lekarzy, którzy pracują z osobami przeja­wia­ją­cymi zacho­wania autoagre­sywne.
Z przed­mowy Temple Grandin

Socjo­te­rapia w pracy z dziećmi i młodzieżą : programy zajęć. Cz. 3 / pod redakcją naukową Ewy Grudziew­skiej. – Warszawa : Difin, 2017.
Sygn. 159405/Cz. 3, 159406/Cz. 3

Książka łączy rozwa­żania teore­tyczne dotyczące oddzia­ływań socjo­te­ra­peu­tycz­nych z progra­mami zajęć przezna­czo­nych dla konkret­nych grup dzieci i młodzieży, boryka­ją­cych się na co dzień z różnego rodzaju trudno­ściami, które utrud­niają funkcjo­no­wanie psycho­spo­łeczne.

Publi­kacja ma umożliwić Czytel­nikom znale­zienie odpowiedzi na nurtu­jące ich pytania dotyczące etyki pracy socjo­te­ra­peu­tycznej (oraz grupowej).

Ponadto ma wskazać na znaczenie super­wizji dla osoby socjo­te­ra­peuty oraz stać się inspi­racją do pracy z dziećmi i młodzieżą dla pedagogów, psycho­logów, nauczy­cieli, wycho­wawców z różnego typu placówek.

Pies do pracy w dogote­rapii / Anja Carmen Müller i Gabriele Lehari ; [przekład Barbara Floriań­czyk]. – Warszawa : Powszechne Wydaw­nictwo Rolnicze i Leśne, cop. 2018.
Sygn. 164433

Książka ma pomóc w podjęciu decyzji, czy szkolenie do pracy w zespole kynote­ra­peu­tycznym jest odpowiednie dla nas i naszego czworo­noga.

Dowiemy się z niej, jakie istnieją możli­wości szkolenia i później­szej aktyw­ności. Jest ona skiero­wana również do instruk­torów i hodowców psów. Zawiera warto­ściowe rady i sugestie, które mogą oni stosować na prowa­dzo­nych kursach.
Opis wydawcy

Wyzwania starze­ją­cego się społe­czeń­stwa : Polska dziś i jutro / redakcja naukowa Marek Okólski ; Uniwer­sytet Warszawski. – Wydanie 1. – Warszawa : Wydaw­nictwa Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego, 2018.
Sygn. 164436p

Autorzy przed­sta­wiają stojące przed polskim społe­czeń­stwem wyzwania wynika­jące ze starzenia się ludności, odwołując się do doświad­czeń innych społe­czeństw i przeno­sząc te doświad­czenia na specy­ficzne warunki demogra­ficzne oraz uwarun­ko­wania społeczno-ekono­miczne i polityczne współ­cze­snej Polski.
Na tle ogólnych prawi­dło­wości zjawisk ludno­ścio­wych prowa­dzą­cych do przekształ­cenia się struk­tury populacji według wieku z bardzo młodej w bardzo starą – skonfron­to­wa­nych z długo­okre­sowym przebie­giem zjawisk demogra­ficz­nych w Polsce, mających decydu­jący wpływ na dynamikę i skalę starzenia się Polaków – w książce zostały zapre­zen­to­wane wybrane aspekty i konse­kwencje tego procesu oraz związane z nim wyzwania społeczne, z uwzględ­nie­niem obecnej i przyszłej sytuacji demogra­ficznej.

Prezen­tując szeroką panoramę skutków starzenia się w wybra­nych obsza­rach życia społecz­nego: gospo­darce, relacjach między­po­ko­le­nio­wych (w tym w dziedzinie opieki), warto­ściach i normach kultu­ro­wych, party­cy­pacji obywa­tel­skiej oraz polityce publicznej, autorzy skoncen­tro­wali się na konse­kwen­cjach widocz­nych na rynku pracy, w sferze zabez­pie­czenia społecz­nego i długo­ter­mi­nowej opieki zdrowotnej. Szcze­gólną uwagę poświę­cili reakcji polityków i innych podmiotów życia publicz­nego na zmiany demogra­ficzne.

Kluczowym zagad­nie­niem podjętym w publi­kacji jest wpływ postę­pu­ją­cego starzenia się populacji na sytuację seniorów i ich rodzin oraz wynika­jące z tego wyzwania społeczne w skali lokalnej. Zaryso­wany został również przewi­dy­wany proces starzenia się polskiej populacji i jego wybrane skutki na podstawie orygi­nalnej prognozy demogra­ficznej, w której wyjąt­kowe miejsce zajęło kształ­to­wanie się i konse­kwencje społeczne przyszłych migracji zagra­nicz­nych.

Wiedza osobista dziecka w refleksji i praktyce nauczy­cieli edukacji wczesnosz­kolnej / Ewa Kocha­nowska. – Wydanie I. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 164441, 164442

Książka jest obszernym opraco­wa­niem o charak­terze teore­tyczno-empirycznym, a jej tematyka mieści się w obszarze pedago­giki wczesnosz­kolnej, szcze­gólnie zagad­nień teore­tycz­nych i praktycz­nych dydak­tyki wczesnosz­kolnej. Podjęcie przez Autorkę kwestii wiedzy osobi­stej znajduje głębokie uzasad­nienie we współ­cze­snym dyskursie naukowym. […] Praca pod względem omawianej w niej proble­ma­tyki jest nowatorska, wzbogaca wiedzę o szkolnej edukacji dziecka, zakreśla ważne pole dociekań w tej dziedzinie. […] Monografia jest warto­ściowa poznawczo, wnosi nowe treści do pedago­giki, w tym pedago­giki wczesnosz­kolnej.
Z recenzji wydaw­ni­czej dr hab. Józefy Bałacho­wicz, prof. APS

Praca ma charakter inter­dy­scy­pli­narny i odpowiada pilnym potrzebom edukacji kształ­tu­jącej osoby, osobo­wości i indywi­du­al­ności […]. Istotną warto­ścią książki jest bogaty, dobrze dobrany zestaw litera­tury inter­dy­scy­pli­narnie trakto­wa­nego przed­miotu jej studiów i badań. […] Publi­kacja stanie się cennym źródłem dla tych Czytel­ników, którzy chcą zgłębiać, zmieniać, wzbogacać i umożli­wiać kształ­to­wanie podmio­to­wych struktur osobi­stej wiedzy uczniów edukacji wczesnosz­kolnej.
Z recenzji wydaw­ni­czej prof. dr hab. Wojciecha Kojsa

Domek terapeu­tyczny, czyli 100 sposobów na terapię z mamą i tatą / Anna Różańska-Gał, Joanna Kuś, Beata Brzezińska. – Wydanie I. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Harmonia, 2018.
Sygn. 164443

Domek terapeu­tyczny… ma za zadanie zachęcić rodziców do podej­mo­wania działań terapeu­tycz­nych (z zakresu logopedii, bajko­te­rapii, terapii SI i innych) we własnym domu i w trakcie codzien­nych aktyw­ności. Pokazuje, jak prowa­dzić zabawę z dziec­kiem, aby – poza radością obu stron – przyno­siła ona również pomoc w dokony­waniu postępów i była stymu­lacją określo­nych funkcji rozwo­jo­wych.

Ideą porad­nika jest wykorzy­sty­wanie przed­miotów znajdu­ją­cych się pod ręką. Dlatego po przeczy­taniu której­kol­wiek ze 100 propo­zycji rodzic będzie mógł ją od razu zreali­zować, bez wycho­dzenia z domu ani koniecz­ności inwesto­wania czasu i pieniędzy w dodat­kowe zakupy.

Diagno­zo­wanie rozwoju małego dziecka. Cz. 1 / Małgo­rzata Wójto­wicz-Szefler. – Wydanie V. – Warszawa : Difin, 2018.
Sygn. 164450 / Cz. 1, 164451 / Cz. 1

Książka ma charakter przewod­nika dla psycho­logów, pedagogów, studentów lub opiekunów dziecię­cych czy rodziców małego dziecka, pozwa­la­ją­cego na poznanie specy­ficznej sytuacji badania małego dziecka (od urodzenia do 5 roku życia) oraz możli­wości wykorzy­stania narzędzi diagnozy rozwoju zarówno dzieci prawi­dłowo rozwi­ja­ją­cych się jak i zagro­żo­nych niepeł­no­spraw­no­ścią czy też niepeł­no­spraw­nych.

Ocena poziomu rozwoju małych dzieci, pozwa­la­jąca na uwidocz­nienie obszarów dobrze i słabo rozwi­nię­tych, ma szcze­gólne znaczenie dla organi­zo­wania programów wczesnej inter­wencji lub wczesnego wspoma­gania dzieci z trudno­ściami w rozwoju. W postę­po­waniu diagno­stycznym-inter­wen­cyjnym nie powszechnej zgody dotyczącej sposobu w jaki ma być przepro­wa­dzana diagnoza, co powinna obejmować oraz jak powinny być formu­ło­wanie wnioski (opinie, orzeczenia) potrzebne do konstru­owania skutecz­nych programów inter­wen­cyj­nych czy terapeu­tycz­nych. Stąd rodzi się potrzeba rozsze­rzenia wiedzy na temat diagno­zo­wania dziecka od najwcze­śniej­szego okresu życia, gdyż wszyscy specja­liści są zgodni, że szcze­gólnie ważny dla wspoma­gania rozwoju jest okres pierw­szych trzech lat życia dziecka.

Nowe media, techno­logie i trendy w edukacji : w kierunku mobil­ności i kształ­cenia hybry­do­wego / Monika Frania. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2017.
Sygn. 164471

Czy edukacja – jej istota, cele, proces – wymaga dzisiaj redefi­nicji? Czy jesteśmy świad­kami kolej­nych etapów ewolucji, czy też można mówić o bardziej gwałtow­nych zmianach rewolu­cyj­nych? Czy, myśląc o edukacji, trzeba pójść za głosami, że system wymaga zrównania z ziemią i wybudo­wania wszyst­kiego na nowo, albo za tymi, że trzeba trwać przy trady­cyjnym modelu, bo tylko on jest naprawdę warto­ściowy?

Publi­kacja Moniki Frani nie stanowi zbioru komplet­nych odpowiedzi na powyżej sformu­ło­wane pytania. Jest ona raczej wynikiem zatrzy­mania się w dzisiej­szym, szybko pędzącym świecie oraz próbą spojrzenia na trendy i zjawiska dotyczące edukacji i szeroko rozumia­nych mediów i techno­logii w połowie drugiej dekady XXI wieku. Dynamika zjawisk w opisy­wanym obszarze jest tak duża, że eksplo­racje w tej proble­ma­tyce są potrzebne cały czas.

Książka ma charakter naukowo-badawczy. Opiera się na wynikach kilku­let­nich badań i analiz, jednak można w niej znaleźć również fragmenty o charak­terze bardziej popular­no­nau­kowym. Została przygo­to­wana z myślą zarówno o teore­ty­kach, jak i prakty­kach edukacji. Publi­kacja rozpo­czyna się od rozważań na temat zacho­dzą­cych zmian, ich potrzebie i przesłan­kach do nich prowa­dzą­cych, a dotyczą­cych insty­tucji szkoły, współ­cze­snego eduka­tora i nowocze­snej edukacji. Odnoszą się one przede wszystkim do wybra­nego obszaru, który takie metamor­fozy może powodować, a miano­wicie mediów i techno­logii infor­ma­cyjno-komuni­ka­cyj­nych.

Polityka oświa­towa w perspek­tywie porów­naw­czej / redakcja Renata Nowakowska-Siuta, Katarzyna Dmitruk-Siero­cińska. – Wydanie I. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 164475, 164476

Książka, którą oddajemy w ręce czytel­nika, jest autorską refleksją pedagogów porów­naw­czych nad eduka­cyj­nymi przemia­nami dokonu­ją­cymi się we współ­cze­snym świecie. Świecie niezwykle dynamicz­nych rotacji, pęknięć społecz­nych, gwałtow­nego przyrostu wiedzy i równie inten­syw­nego odwrotu od jej racjo­nal­ności. Świecie, w którym płyną dwa przeciw­stawne nurty. Pierw­szym jest nurt dynamicznej unifi­kacji – jedna­kowe lub podobne stały się ubiory i moda, muzyka popularna i programy telewi­zyjne, archi­tek­tura wielkich miast i język inter­netu. Drugi to nurt rosną­cego poczucia odmien­ności i nadawania znaczenia własnej tożsa­mości, chęci manife­sto­wania swojej odręb­ności i inności. W tej niejed­no­znacznej i rozedr­ganej rzeczy­wi­stości ogromną rolę odgrywa wiedza. Ma ona bowiem zadanie porząd­ko­wania tego, co chaotyczne i niejasne.

Artykuły zgroma­dzone w niniej­szej publi­kacji wpisują się w klasyczne już rozumienie zadań pedago­giki porów­naw­czej, w którym wychodzi się od zjawisk kształ­cenia i wycho­wania usytu­owa­nych w czasie i mających związek ze społe­czeń­stwem, by poprzez skontra­sto­wanie różnych poglądów i wytworów ujawnić leżące u ich podłoża prawi­dło­wości, przypo­rząd­kować je na zasadzie dominacji i w ten sposób dojść do auten­tycz­nego poznania.

Autorzy artykułów w tej publi­kacji chcą ukazać utyli­tarny charakter badań kompa­ra­ty­stycz­nych, dając dowód na to, że pedago­gika porów­nawcza może nie tylko służyć wyjaśnianiu reguł funkcjo­no­wania systemów oświa­to­wych, lecz także stanowić skuteczne narzę­dzie plano­wania reform eduka­cyj­nych i kreowania polityki oświa­towej.

Zdrowie emocjo­nalne młodzieży / Ireneusz Kowalewski, Jan L. Franczyk. – Kraków : Wydaw­nictwo Petrus, copyright 2017.
Sygn. 164492, 164493

Emocje towarzyszą człowie­kowi od zawsze. Odczu­wamy je sami i okazu­jemy innym. Nasz świat jest światem emocjo­nal­nych przeżyć: od uniesień i wzruszeń, które stają się przyczyną twórczych decyzji i działań, po emocje, które stają się powodem działań destruk­cyj­nych.

Historia ludzkości jest w istocie historią miłości i gniewu, strachu i radości, poczucia winy i satys­fakcji z własnych działań; jest historią uczuć, które wpływały na nasze dzieje i zmieniały je. Emocje są wyjąt­kowym fenomenem, który zdaje się przytła­czać swoim przemożnym wpływem to, co racjo­nalne: przemy­ślane, wykal­ku­lo­wane, logiczne i przewi­dy­walne.

Życie w szkolnej klasie : jak poprawić relacje i zapobiegać przemocy / Fabio Pasquale, Alfredo Cenini ; [przekład z j. włoskiego Anna Gogolin]. – Kielce : Wydaw­nictwo Jedność, copyright 2018.
Sygn. 164495, 164496

Jednym z najpo­waż­niej­szych problemów dzisiej­szej szkoły jest bez wątpienia przemoc wobec słabszych. Mierzą się z nią sami uczniowie, ich rodzice, a także nauczy­ciele, których rolą jest nie tylko przeka­zy­wanie wiedzy, ale również wycho­wy­wanie i kształ­to­wanie odpowied­nich postaw. Życie w szkolnej klasie to książka, która prezen­tuje odkrywczą, a co najważ­niejsze skuteczną metodę pracy z grupami dzieci i młodzieży, która gwaran­tuje szybkie i trwałe rezul­taty na polu integracji, współ­dzia­łania i wzrostu empatii wobec wszyst­kich członków grupy. Mowa o Circle Time 3.0, która nie wymaga żadnych dodat­ko­wych środków – wystarczy szkolna sala i nauczy­ciel prowa­dzący. Co za tym idzie, strategie stoso­wane w tej metodzie mogą być szybko wykorzy­stane za każdym razem, gdy zachodzi potrzeba inter­wencji w wewnętrzne relacje grupy. Zapra­szamy do lektury i wcielania metody Circle Time 3.0 w życie!

Odbiorcy:
– nauczy­ciele i wycho­wawcy pracu­jący w szkołach podsta­wo­wych i średnich
– wycho­wawcy, anima­torzy i opieku­nowie pracu­jący z grupami młodzieży
– pedagodzy i psycho­lo­gowie zajmu­jący się proble­mami w grupach młodzieży.

Dlaczego warto sięgnąć po tę książkę?
– podaje spraw­dzone metody popra­wiania relacji w grupach młodzieży i rozwią­zy­wania problemów
– prezen­tuje metodę spraw­dzoną w praktyce i łatwą w stoso­waniu w warun­kach szkol­nych
– pozwala osiągać wymierne rezul­taty i realnie zapobiegać problemom w grupach młodzieży.

Jak uczyć się skutecznie – jakie to proste! : ilustro­wany podręcznik technik przyswa­jania wiedzy / [Carol Vorderman ; tłuma­czenie Joanna Kolczyńska]. – Warszawa : Wydaw­nictwo Arkady, 2018.
Sygn. 163577

Czy twoje dziecko ma kłopoty z uczeniem się? Nie wiesz, jak mu pomóc, żeby wyniki w szkole były dużo lepsze?

Książka Jak uczyć się skutecznie powinna trafić do rąk każdego zdespe­ro­wa­nego rodzica, ucznia i studenta. Jej nowator­skie pod względem graficznym barwne schematy i ilustracje z precy­zyj­nymi wskazów­kami postę­po­wania sprawią, że zrozu­mienie technik przyswa­jania wiedzy będzie o wiele łatwiejsze.

Ten nieoce­niony przewodnik – omawia­jący najistot­niejsze problemy związane z organi­zacją pracy, układa­niem harmo­no­gramów, motywacją, stylami uczenia się, metodami powta­rzania materiału, egzami­nami i radze­niem sobie z lękami – pomoże rodzicom i dzieciom we wspólnej pracy nad polep­sze­niem efektów nauki.
Jak uczyć się skutecznie na pewno podbu­duje zaufanie uczniów do siebie, zmniejszy poziom stresu i sprawi, że najtrud­niejsze elementy uczenia się staną się proste, zrozu­miałe i łatwe do opano­wania.

Źródło:
marszalek​.com​.pl
harmonia​.edu​.pl
difin​.pl
wuw​.pl
impul​so​fi​cyna​.com​.pl
wydaw​nic​two​pe​trus​.pl
jednosc​.com​.pl

Mózg

Mózg

Z okazji Tygodnia Mózgu w Bydgoszczy (11 – 17 marca 2019 r.) propo­nu­jemy zapoznanie się z bogatym zbiorem książek o najważ­niej­szym ludzkim organie. Publi­kacje prezen­tują najnowsze badania z dziedziny psycho­logii, neuro­logii, biologii i ukazują konse­kwencje tych odkryć dla edukacji i życia społecz­nego.

Zesta­wienie biblio­gra­ficzne w wyborze wydaw­nictw zwartych opraco­wane na podstawie zbiorów PBW w Bydgoszczy za lata 2000 – 2018. Pobierz plik pdf 434 KB