Czytaj w domu

Czytaj w domu

Biblio­teka udostępnia czytel­nikom zdalny dostęp do pełno­tek­stowej bazy książek i czaso­pism IBUK LIBRA. Aby otrzymać kod dostępu należy wysłać maila na adres: wypozyczalnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl. W treści maila o temacie: IBUK, proszę podać imię i nazwisko oraz nr karty biblio­tecznej.


Wybrane nowości w księ­go­zbiorze – styczeń 2020 r.

Wybrane nowości w księ­go­zbiorze – styczeń 2020 r.

Sukces eduka­cyjny, sukces zawo­dowy, sukces życiowy / redakcja naukowa Tomasz Łączek. – Warszawa : Difin, 2019.
Sygn. 166316, 166317

Publi­kacja poświę­cona jest zagad­nie­niom zwią­zanym z osią­gnię­ciem sukcesu życio­wego w ujęciu inter­dy­scy­pli­narnym. Tema­tyka poszcze­gól­nych rozdziałów skon­cen­tro­wana jest wokół kate­gorii sukcesu życio­wego młodzieży. Analizie poddane zostają wycho­wawcze i eduka­cyjne rozwią­zania wystę­pu­jące we współ­cze­snej szkole sprzy­ja­jące osią­gnięciu sukcesu szkol­nego oraz zagad­nienia zwią­zane z projek­to­wa­niem indy­wi­du­alnej ścieżki zawo­dowej. Omówione zostały również uwarun­ko­wania sukcesu życio­wego młodzieży (społeczne, eduka­cyjne, zdro­wotne). Tema­tyka obej­muje także dyle­maty wycho­wawcze zwią­zane z proce­sami peda­go­gicz­nymi młodzieży i doro­słych.

Wiedza rodziców o wycho­waniu swoich dzieci / Marian Śnie­żyński. – Kraków : Wydaw­nictwo Naukowe Akademii Igna­tianum, 2019.
Sygn. 166318, 166319

W lite­ra­turze przed­miotu można znaleźć wiele opra­cowań doty­czą­cych naszki­co­wa­nych w niniej­szej książce zagad­nień, jednak należy z wielką satys­fakcją i zado­wo­le­niem przyjąć przy­go­to­waną przez Mariana Śnie­żyń­skiego publi­kację pt. Wiedza rodziców o wycho­waniu swoich dzieci. Można odnieść wrażenie, że książka została opra­co­wana z perspek­tywy czło­wieka speł­nio­nego zawo­dowo, a jedno­cze­śnie wciąż zatro­ska­nego o dobro polskich środo­wisk wycho­waw­czych i chcą­cego się dzielić swoją ogromną wiedzą i doświad­cze­niem w tym obszarze. O szcze­gól­nych walo­rach książki decy­dują nie tylko rozwa­żania teore­tyczne, ale opra­co­wanie i analiza mate­riału zgro­ma­dzo­nego w trakcie prze­pro­wa­dzo­nych przez Autora badań empi­rycz­nych.

Publi­kacja mówi wiele o współ­cze­snej młodej polskiej rodzinie. Jej Autor nie tylko prze­strzega przed niebez­pie­czeń­stwami, jakie jej grożą; dzięki formu­ło­wanym w książce wnio­skom otrzy­mu­jemy bowiem przy­datne narzę­dzie do budo­wania umie­jęt­ności wycho­waw­czych współ­cze­snych rodziców. Dla środo­wisk akade­mic­kich, poli­tycz­nych, ale także kościel­nych może się ona stać inspi­racją do podjęcia pogłę­bionej refleksji nad dzia­ła­niami, jakie należy wdrożyć, aby Polska była silna siłą polskich rodzin.

Z recenzji ks. dra hab. Jacka Siewiory, prof. MWSE w Tarnowie

Wycho­wanie, socja­li­zacja, edukacja : księga jubi­le­uszowa dedy­ko­wana prof. dr. hab. Andrze­jowi Micha­łowi De Tcho­rzew­skiemu z okazji 75. rocz­nicy urodzin i 50-lecia pracy naukowej / redakcja Marzena Chrost, Krzysztof Jaku­biak. – Kraków : Wydaw­nictwo Naukowe Akademii Igna­tianum, 2018.
Sygn. 166322

Niniejsza Księga Jubi­le­uszowa jest dedy­ko­wana Panu Profe­so­rowi zw. dr hab. Andrze­jowi Micha­łowi Toma­szowi de Tcho­rzew­skiemu w 75. rocz­nicę Jego urodzin i 50-lecie pracy naukowo-dydak­tycznej i orga­ni­za­cyjnej. Praca ta zaowo­co­wała licz­nymi, odpo­wie­dzial­nymi funk­cjami, między innymi prorek­tora ds. dydak­tycz­nych (1987 – 1990) i rektora (1990 – 1993; 1993 – 1996; 1999 – 2002) Wyższej Szkoły Pedagogicznej/Akademii Peda­go­gicznej im. Kazi­mierza Wiel­kiego w Bydgoszczy.

Tytuł tomu jubi­le­uszo­wego Wycho­wanie – Socja­li­zacja – Edukacja oddaje kierunki i obszary badań Profe­sora. Jego liczne prace, poszu­ku­jące na gruncie peda­go­giki tożsa­mości polskiej teorii wycho­wania, nowych orien­tacji meto­do­lo­gicz­nych i reper­kusji prak­tycz­nych osadzo­nych w kontek­stach histo­rycz­nych i filo­zo­ficz­nych, stanowią ważny wkład w polską myśl peda­go­giczną. Cenione i uważane wręcz za prekur­sor­skie są badania z zakresu peda­go­giki rodziny, ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem jej funkcji eduka­cyj­nych, kondycji wycho­waw­czej oraz trans­for­macji w okresie prze­mian. Oprócz nich równie istotne są badania i publi­kacje Profe­sora na temat aksjo­logii peda­go­gicznej oraz proble­ma­tyki etyczno-deon­to­lo­gicznej zawodu nauczy­ciel­skiego. Z nią wiązał Jubilat swoje badania empi­ryczne i rozwa­żania teore­tyczne doty­czące procesów kształ­cenia i formacji osobo­wo­ściowej, w tym świa­do­mości kandy­datów na nauczy­cieli.

Zatrud­nial­ność w perspek­tywie peda­go­giki pracy / Urszula Jeruszka. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2019.
Sygn. 166343, 166344

Książka zawiera treści uwzględ­nia­jące dotych­cza­sowy dorobek naukowo-badawczy, odno­szące się do aktu­al­nych i najnow­szych tendencji w zakresie proble­ma­tyki zatrud­nial­ności. Publi­kacja wyka­zuje, iż problemy zatrud­nial­ności i jej poprawy należą do najtrud­niej­szych wyzwań nie tylko dla zarzą­dzania i rynku pracy, ale też dla peda­go­giki, w szcze­gól­ności peda­go­giki pracy. Zapre­zen­to­wano w niej problemy defi­ni­cyjne zwią­zane z poję­ciem zatrud­nial­ności oraz scha­rak­te­ry­zo­wano różne jej wymiary. Doko­nano iden­ty­fi­kacji kluczo­wych deter­mi­nant zatrud­nial­ności, ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem czyn­ników indy­wi­du­al­nych i orga­ni­za­cyj­nych. Szcze­gólną uwagę w książce zwró­cono na perspek­tywę indy­wi­du­al­nych cech jednostki (jej zdol­ności do znale­zienia i utrzy­mania pracy, umie­jęt­ności skutecz­nego zapre­zen­to­wania posia­da­nych cech poten­cjalnym praco­dawcom lub prak­tycz­nego z nich korzy­stania) oraz perspek­tywę orga­ni­zacji (jako specy­ficz­nego rodzaju trans­ak­cyjnej relacji praco­dawca – pracownik).

Książka stanowić może lite­ra­turę podsta­wową dla studentów kierunku peda­go­gika, specjal­ności peda­go­gika pracy, zaś uzupeł­nia­jącą dla studentów kształ­co­nych w zakresie nauk społecz­nych. Powinna ona również zain­te­re­sować szersze grono Czytel­ników zamie­rza­ją­cych poznać podsta­wowe pojęcia, procesy i zależ­ności zwią­zane z zatrud­nial­no­ścią.

Nowe scena­riusze zajęć dla nauczy­cieli peda­gogów i rodziców / Agniesznka Kozdroń. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2019.
Sygn. 166336, 166337

Dzięki tej książce ci, dla których prawi­dłowy rozwój dziecka jest prio­ry­tetem, będą mogli właściwie ten proces kształ­tować i wspierać. Autorka, opie­rając się na swoim długo­letnim doświad­czeniu tera­peu­tycznym, propo­nuje scena­riusze zabaw z dziećmi, zogni­sko­wane wokół zasad­ni­czych obszarów rozwo­jo­wych. Omawia i prezen­tuje zabawy, które rozwi­jają i kształ­tują różnego rodzaju kompe­tencje u dzieci, stymu­lują spraw­ność fizyczną, rozwi­jają kompe­tencje społeczne, kreatyw­ność i samo­świa­do­mość.

Filo­zofia nauczania : kształ­to­wanie umysłu / Adolf E. Szoł­tysek. – Wydanie I. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza Impuls, 2019.
Sygn. 166332, 166333

Mono­grafia Filo­zofia nauczania wspiera się na dwóch autor­skich para­dyg­ma­tach: pierwszy ujmuje teorię biokul­tury czło­wieka, drugi – zwią­zany z pierw­szym – ujmuje nauczanie jako kształ­to­wanie umysłu.

Para­dygmat biokul­tury czło­wieka jest oparty na dwóch tezach: (1) jeżeli czło­wiek posiada główne cechy naczel­nych, to nie wynika z tego, że czło­wiek jest iden­tyczny z naczel­nymi; czło­wiek prze­kracza swoją zwie­rzę­cość dzięki socjo­kul­tu­ro­wemu kształ­to­waniu osobo­wości oraz umysłu lingwi­stycz­nego, empi­rycz­nego, racjo­nal­nego i egzy­sten­cjal­nego, (2) jeżeli wszelkie procesy socjo­kul­tu­ro­wego kształ­to­wania są możliwe jedynie w obrębie neuro­bio­lo­gicznie rozwi­ja­ją­cych się predys­po­zycji (pier­wotnie mają­cych status gene­tycz­nych struktur wrodzo­nych), to nie ma ludz­kiej struk­tury uzależ­nionej jedynie od kształ­to­wania kultu­ro­wego.

Para­dygmat edukacji jest oparty na dwóch tezach: (1) jeżeli nie ma ludz­kiej struk­tury w obrębie umysłu i osobo­wości, która byłaby całko­wicie prze­ka­zy­wana w procesie edukacji, to efek­tywna edukacja jest możliwa na gruncie roze­zna­nych i rozwi­ja­ją­cych się predys­po­zycji umysło­wych i osobo­wo­ścio­wych, wypro­wa­dzo­nych z rozwi­ja­ją­cych się sche­matów wrodzo­nych, (2) każdy struk­tu­ralny błąd popeł­niony na początku szkolnej edukacji jest dzie­dzi­czony i zwie­lo­krot­niony w dalszym procesie; z trudem da się go umniej­szyć, lecz nie usunąć.

Kształ­cenie zawo­dowe : dyle­maty i pespek­tywy / redakcja naukowa Beata Mydłowska. – Wydanie I. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza Impuls, 2019.
Sygn. 166347, 166348

Kształ­cenie zawo­dowe jest istotnym elementem nie tylko systemu edukacji, ale i szeroko rozu­mia­nego systemu gospo­dar­czego. Dyna­micznie rosnące w ostat­nich latach znaczenie tego typu kształ­cenia wynika z potrzeb rynku pracy – rozpa­try­wa­nego zarówno z lokalnej, jak i globalnej perspek­tywy. Absol­wenci różnych form kształ­cenia zawo­do­wego, odpo­wiednio przy­go­to­wani do reali­zacji stale zmie­nia­ją­cych się zadań, wyni­ka­ją­cych z rozwoju tech­niki i tech­no­logii, są poszu­ki­wani przez moder­ni­zu­jące swoją dzia­łal­ność przed­się­bior­stwa produk­cyjne i usłu­gowe. Ten stan rzeczy wymaga refleksji o charak­terze ilościowym i jako­ściowym nad szkol­nic­twem zawo­dowym, nad kierun­kami zmian w zakresie celów, treści, form i metod kształ­cenia, a także nad sposo­bami oceny kompe­tencji zawo­do­wych uczniów i absol­wentów tego, jakże ważnego, obszaru eduka­cyj­nego. Refleksji tej sprzyja bogaty mery­to­rycznie zbiór tekstów skła­da­jący się na niniejszą publi­kację, która ma cechy mono­grafii poświę­conej teraź­niej­szości i przy­szłości kształ­cenia zawo­do­wego. […]

Poziom naukowy poszcze­gól­nych rozdziałów publi­kacji oceniam wysoko. Ich autorzy umie­jętnie łączą teorie peda­go­giczne, psycho­lo­giczne i socjo­lo­giczne z realiami ekono­micz­nymi odzwier­cie­dla­ją­cymi współ­czesny rynek pracy. Wspo­mniana inte­gracja teorii z prak­tyką jest istotnym walorem tej mono­grafii, która jest ważnym głosem w toczącej się dyskusji nad przy­szło­ścią kształ­cenia zawo­do­wego, a szerzej rzecz ujmując, nad perspek­ty­wami całego systemu edukacji – anali­zo­wa­nymi w kontek­ście zmie­nia­ją­cego się w niespo­ty­kanym dotąd tempie świata pracy.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Stefana M. Kwiat­kow­skiego

Szkolny system prze­ciw­dzia­łania prze­mocy rówie­śni­czej : prak­tyczny prze­wodnik / Jim Larson, Andrzej Koło­dziej­czyk. – Otwock : Fraszka Eduka­cyjna, 2019.
Sygn. 166349, 166350

Autorzy prezen­to­wanej książki – Jim Larson i Andrzej Koło­dziej­czyk – to wybitni specja­liści w zakresie proble­ma­tyki prze­mocy w szkole. Jim Larson jest autorem i współ­au­torem dwóch książek na ten temat, Najpierw pomyśl i Pomoc dzie­ciom w radzeniu sobie z gniewem. Zostały one prze­tłu­ma­czone i wydane w Polsce przez Fraszkę Eduka­cyjną. Profesor Larson kilka razy odwie­dził Polskę i prowa­dził warsz­taty z nauczy­cie­lami.

Na podstawie tych dwóch książek powstał program szko­lenia polskich nauczy­cieli. Został on zapre­zen­to­wany w omawianej książce.

Andrzej Koło­dziej­czyk jest socjo­lo­giem, trenerem-super­wi­zorem Polskiego Towa­rzy­stwa Psycho­lo­gicz­nego, współ­au­torem programu wycho­wawczo-profi­lak­tycz­nego „Spójrz inaczej”. Jest też autorem licz­nych warsz­tatów i treningów dla nauczy­cieli, wycho­wawców, pracow­ników socjal­nych itp. Prace te są poświę­cone proble­ma­tyce agresji i prze­mocy, moty­wo­wania do zmiany zacho­wania i zespołów inter­dy­scy­pli­nar­nych.

Szkolni dręczy­ciele nie atakują pod wpływem emocji. Dobrze wiedzą, co chcą osią­gnąć. Planują swe dzia­łania na zimno, by zyskać władzę nad słab­szymi, apro­batę ze strony kole­żanek i kolegów, a przez to pano­wanie nad grupą.

Badania i obser­wacje poka­zują nega­tywny wpływ szkol­nego dręczenia na relacje między uczniami i ich problemy eduka­cyjne. Te doświad­czenia prze­noszą się na relacje w doro­słym życiu, zarówno tych, którzy byli dręczeni, jak i tych, którzy dręczyli.

Książka ta z pewno­ścią pomoże nauczy­cielom w radzeniu sobie z przy­pad­kami dręczenia wśród szkolnej młodzieży. Jest rodzajem prze­wod­nika, wzbo­ga­co­nego przy­kła­dami scena­riuszy do prze­pro­wa­dzenia zajęć z uczniami. Poka­zuje też krok po kroku, jak zbudować i wdrożyć stra­tegię prze­ciw­dzia­łania prze­mocy w całym środo­wisku ucznia.

Między wolno­ścią a nadzorem : internet w zmie­nia­jącym się społe­czeń­stwie / Marta Juza. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe Scholar, 2019.
Sygn. 166397, 166398

Internet jest powszechnie uważany za „króle­stwo wolności”. Częste są opinie, że w inter­necie można opubli­kować wszystko i że nikt nad tym nie panuje, że tech­no­logia ta nie pozwala na spra­wo­wanie jakiej­kol­wiek kontroli nad ludźmi. W książce takie prze­ko­nania zostają podane w wątpli­wość. Dziś internet nie tylko nie wspiera wolności, lecz wręcz na wiele sposobów ją ogra­nicza. Umoż­liwia prowa­dzenie inwi­gi­lacji, kontroli i nadzoru na niespo­ty­kaną dotąd skalę. Sfor­mu­ło­wane w tej pracy tezy są udoku­men­to­wane na podstawie wielu źródeł, a także badań własnych. Książka prowo­kuje do refleksji i do bardziej wnikli­wego spoj­rzenia na tech­no­logię, która stała się obecnie nieod­łączną częścią naszego życia.

Książka wydaje mi się bardzo inte­re­su­jąca, ważna i potrzebna. Autorka podej­muje zagad­nienia bardzo istotne, dzie­jące się na naszych oczach, a równo­cze­śnie zestawia je z klasyczną i dzisiejszą zachodnią filo­zofią poli­tyczną, zajmu­jącą się istotą władzy, demo­kracji, wolności, roli jednostki w dzie­jach i w kształ­to­waniu zbio­rowej mental­ności i struktur społecz­nych.

z recenzji prof. dr. hab. Janusza Muchy

Kultury oporu w szkole : dzia­łania, moty­wacje, prze­strzeń / Anna Babicka-Wirkus. – Stan prawny na 1 listo­pada 2018 r. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019.
Sygn. 166487, 166488

Książka ukazuje relacje pomiędzy kulturą domi­nu­jącą szkoły a kulturą oporu tworzoną przez aktywnie dzia­ła­jące podmioty (uczniów, nauczy­cieli, rodziców) i stano­wiącą inte­gralny element codzien­ności szkoły. Przed­stawia fenomen tak zwanego „drugiego życia szkoły”, w którym dochodzi do legi­ty­mi­zacji i walki o obowią­zu­jące znaczenia i symbole.

Autorka podkreśla, że szkoła jest nie tylko insty­tucją prze­ka­zu­jącą wiedzę o obowią­zu­ją­cych normach, regu­łach i warto­ściach, lecz także prze­strzenią umoż­li­wia­jącą zaan­ga­żo­wanym podmiotom prze­kra­czanie ogra­ni­czeń narzu­co­nych przez kulturę domi­nu­jącą.

W książce zostały omówione takie zagad­nienia jak:

 • cechy szkol­nych kultur oporu,
 • uczest­nictwo w grach szkol­nych jako przejaw domi­nacji lub podpo­rząd­ko­wania,
 • specy­fika oporu uczniów, nauczy­cieli i rodziców wobec hege­monii szkoły,
 • prze­strzenie wystę­po­wania oporu w szkole,
 • poten­cjał wyzwo­lenia uloko­wany w kultu­rach oporu.

Książka jest prze­zna­czona dla profe­sjo­na­li­stów zwią­za­nych ze sferą edukacji: dyrek­torów, nauczy­cieli i peda­gogów. Może być także cenną pomocą dydak­tyczną dla studentów kierunków peda­go­gicz­nych i nauczy­ciel­skich.

Inte­gracja senso­ryczna w auty­zmie / Bożenna Odowska-Szlachcic. – Gdańsk : Harmonia Univer­salis – Grupa Wydaw­nicza Harmonia, 2018.
Sygn. 166552, 166553

Książka Inte­gracja senso­ryczna w auty­zmie ma charakter popu­lar­nego porad­nika skie­ro­wa­nego do tera­peutów SI, oligo­fre­no­pe­da­gogów, psycho­logów, neuro­lo­go­pedów, logo­pedów i innych specja­li­stów pracu­ją­cych z dziećmi z zabu­rze­niami neuro­ro­zwo­jo­wymi oraz do rodziców takich dzieci. Zawiera propo­zycje konkret­nych, opar­tych na teorii inte­gracji senso­rycznej technik, ćwiczeń i stra­tegii tera­peu­tycz­nych, a także sposobów mody­fi­kacji środo­wiska oraz suge­stii dla opie­kunów pod kątem domo­wego programu terapii. W anek­sach umiesz­czono spis akce­so­riów przy­dat­nych podczas terapii – zabawek, pomocy i przed­miotów codzien­nego użytku. Czytelnik znaj­dzie tu także wykaz ogólnie dostęp­nych kwestio­na­riuszy i skali do wcze­snego wykry­wania autyzmu.

Edukacja medialna 3.0 : krytyczne rozu­mienie mediów cyfro­wych w dobie Big Data i algo­ryt­mi­zacji / Grze­gorz Ptaszek. – Wydanie I. – Kraków : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego, 2019.
Sygn. 166573, 166574

Ze względu na konwer­gencję mediów i głęboką media­ty­zację edukacja medialna 3.0 włącza w obszar zain­te­re­so­wania całą sferę tech­no­lo­giczną, która jest dla użyt­kow­nika niewi­dzialna (dane cyfrowe, algo­rytmy) i odnosi się do ukry­tych, inte­li­gent­nych mecha­ni­zmów zarzą­dzania jego aktyw­no­ścią, zacho­wa­niem, uwagą, treścią, infor­macją i wiedzą podczas korzy­stania z mediów oraz nowych tech­no­logii cyfro­wych. Mecha­nizmy te wiążą się z domi­nu­jącą władzą w sieciach komu­ni­kacji, jaką w XXI wieku posiadły korpo­racje nowo­me­dialne dzięki przy­ję­temu mode­lowi bizne­so­wemu, którego celem jest pomna­żanie kapi­tału poprzez anga­żo­wanie konsu­mentów w ofero­wane przez nich produkty oraz kontro­lo­wanie aktyw­ności na podstawie dostar­cza­nych przez nich danych i treści. Skut­kiem tych mecha­ni­zmów są zjawiska szcze­gó­łowo omawiane w niniej­szej publi­kacji, takie jak: plat­for­mi­zacja sieci, izomor­fizm medialny, inwi­gi­lacja danych (data­ve­il­lance), kapi­ta­lizm nadzoru (surve­il­lance capi­ta­lism), ale również różne formy propa­gandy kompu­ta­cyjnej, w tym rozprze­strze­nianie się fałszy­wych wiado­mości (fake news).

Źródło :

www​.difin​.pl
www​.wydaw​nictwo​.igna​tianum​.edu​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.fraszka​.edu​.pl
www​.scholar​.com​.pl
www​.wolter​skluwer​.pl
www​.profinfo​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.wuj​.pl

Nowości dla biblio­te­karzy – grudzień 2019 r.

Nowości dla biblio­te­karzy – grudzień 2019 r.

Kolekcje cyfrowe: wizu­ali­zacje konstruktów / Małgo­rzata Janiak ; Stowa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Polskich. – Wyd. 1. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe i Eduka­cyjne Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2019.
Sygn. 167160pb, 167161

Recen­zo­wana książka stanowi lekturę inte­re­su­jącą, poucza­jącą i wnoszącą nowe usta­lenia. Odznacza się znacz­nymi walo­rami nauko­wymi i zasłu­guje na szeroką reko­men­dację. Zasłu­guje w pełni na jej opubli­ko­wanie, zwłaszcza w czasach, gdy tech­niki wizu­ali­za­cyjne stoso­wane są w coraz szer­szym zakresie w różnych dyscy­pli­nach nauko­wych i dzia­ła­niach prak­tycz­nych, w czasach inten­syw­nych dyskusji na temat znaczenia dane­ty­zacji w życiu czło­wieka, jej wpływu na rozwój ludz­kości, zarówno w wymiarze ekono­micznym, poli­tycznym, a szcze­gólnie aksjo­lo­gicznym. Książka powinna spotkać się z dużym zain­te­re­so­wa­niem nie tylko infor­ma­to­logów, ale i osób stosu­ją­cych tech­niki wizu­ali­za­cyjne w swojej pracy zawo­dowej.

Z recenzji prof. UP dr hab. Hanny Bato­row­skiej

Zabawy z książką w przed­szkolu, w domu i w szkole / Kata­rzyna Klimek-Michno. – Kraków : CEBP 24.12, 2018.
Sygn. 165825, 165826

Ta publi­kacja to skarb­nica pomy­słów na zabawy zwią­zane z lite­ra­turą dzie­cięcą. Skie­ro­wana jest do nauczy­cieli i rodziców dzieci w wieku przed­szkolnym i wcze­snosz­kolnym. Przy­datna będzie również osobom prowa­dzącym warsz­taty czytel­nicze dla dzieci w biblio­te­kach czy domach kultury.

Czytelnik znaj­dzie tu wiele przy­kładów zabaw inspi­ro­wa­nych książ­kami dla dzieci tema­tycz­nych, języ­ko­wych, muzyczno-rucho­wych, tropią­cych itp., jak i wyko­rzy­stu­ją­cych różno­rodne tech­niki plastyczne (m.in. kreatywne opowieści, tworzenie albumu przy­rod­ni­czego, księgi emocji, komiksu, kalen­darza, książki kuchar­skiej, książki skoja­rzeń, recy­klin­gowej). Publi­kacja ta stanowić może także dosko­nały punkt wyjścia do peda­go­gi­zacji rodziców. Wydanie wzbo­ga­cają wywiady z Ewą Stadtmller (autorką ponad stu książek dla dzieci) oraz osobami, które, robiąc to na co dzień, podają przy­kłady, w jaki sposób można pomy­słowo promować czytel­nictwo wśród dzieci i ich rodziców.

Serce Pinokia : włoska lite­ra­tura dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945 – 1989 / Kata­rzyna Bier­nacka-Licznar ; Stowa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Polskich. – Wyd. I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe i Eduka­cyjne Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2018.
Sygn. 166035pb, 166036

Rozprawa jest pierw­szym synte­tycznym rozpo­zna­niem recepcji włoskiej lite­ra­tury dzie­cięcej w Polsce. Z pracy wyłania się obraz intry­gu­jący i zróż­ni­co­wany zarówno lite­ra­tury tłuma­czonej na język polski, jak i polskiej kultury i rzeczy­wi­stości wydaw­ni­czej PRL. Autorka śledzi bowiem zarówno samą lite­ra­turę tłuma­czoną, jak i zmienne nasta­wienia cenzury, drobia­zgowo omawia różno­rodne motywy decy­zyjne, przed­stawia zapiski, zale­cenia i opinie, dając w ten sposób znako­mite studium tego zjawiska, wciąż niedo­sta­tecznie opisa­nego, szcze­gólnie w odnie­sieniu do lite­ra­tury dla dzieci i młodzieży. Książka napi­sana z zaan­ga­żo­wa­niem i pasją, zgodnie z zasa­dami eseju nauko­wego, łączy powścią­gli­wość badawczą z auten­tyczną pasją zwia­dowcy prze­mie­rza­ją­cego nieroz­po­znane obszary i stawia­ją­cego pierwsze znaki, pozwa­la­jące kolejnym bada­czom pewniej prze­mie­rzać poznane już i opisane lądy.

Z recenzji prof. Grze­gorza Lesz­czyń­skiego

Wybrane formy promocji książki w Polsce i na świecie / Łukasz Śmigiel. – Kraków : Wydaw­nictwo „Libron“ – Filip Lochner, copy­right 2018.
Sygn. 166105, 166106

Zmiany na rynku książki nieustannie nabie­rają tempa. Spra­wiają to nie tylko takie tech­no­logie jak druk cyfrowy czy cyfrowa książka, ale także zupełnie nowe relacje pomiędzy pisa­rzem, wydawcą a czytel­ni­kiem w świecie nowych mediów. Niniejsza pozycja ma za zadanie wpro­wa­dzić miło­śników książek w świat promocji lite­ra­tury i pisarza. Aktu­alna wiedza z zakresu pracy na rynku książki prze­plata się z opisem tego, jak narzę­dzia stoso­wane w marke­tingu lite­rackim ewolu­owały na prze­strzeni ostat­nich kilku­nastu lat (np. w social mediach). Dziś najwięk­szym problemem pisarza i wydawcy nie jest bowiem wydanie książki, lecz skuteczne dotarcie z infor­macją o niej do właści­wego grona odbiorców. Ta publi­kacja to pierwszy krok do zana­li­zo­wania tego zagad­nienia.

Leksykon zarzą­dzania i marke­tingu w biblio­te­ko­znaw­stwie / Maja Wojcie­chowska, Joanna Kamińska, Beata Żołę­dowska-Król przy współ­udziale Bożeny Jaskow­skiej ; Stowa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Polskich. – Wyd. I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe i Eduka­cyjne Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2019.
Sygn. 166395pb, 166396

W ostat­nich latach tema­tyka marke­tingu i zarzą­dzania stała się jednym z najbar­dziej dyna­micznie rozwi­ja­ją­cych się obszarów badaw­czych w dyscy­plinie, jaką jest biblio­te­ko­znaw­stwo i infor­macja naukowa. O dużej popu­lar­ności tej tema­tyki świadczy jej stała obec­ność na konfe­ren­cjach nauko­wych oraz znacząca i stale rosnąca liczba publi­kacji z tego zakresu. Jest ona także uwzględ­niona w ofercie dydak­tycznej więk­szości placówek kształ­cą­cych biblio­te­karzy. Impli­kuje to proces poja­wiania się nowego słow­nictwa oraz adap­to­wania terminów z zakresu orga­ni­zacji i zarzą­dzania do potrzeb biblio­te­ko­znaw­stwa. Można jednak zauważyć, że przy stosun­kowo dużej liczbie publi­kacji poświę­conej okre­ślonym problemom zarzą­dzania biblio­te­kami i stoso­waniu przez nie narzędzi marke­tin­go­wych, stanowczo brakuje prób uporząd­ko­wania sfery seman­tycznej i syntezy dotych­cza­so­wego dorobku termi­no­lo­gicz­nego w tej dzie­dzinie. Niniejsza publi­kacja stanowi próbę wypeł­nienia tej luki.

Źródło:
www​.sbp​.pl
www​.libron​.pl

Pole­cane nowości w zbio­rach – listopad

Pole­cane nowości w zbio­rach – listopad

Terapia zabu­rzenia obse­syjno-kompul­syj­nego dzieci i młodzieży : 8 – 17 lat : podręcznik tera­peuty / John Piacen­tini, Audra Langley, Tami Roblek ; prze­kład Sylwia Pikiel. – Wydanie pierwsze w języku polskim. – Sopot : GWP, 2019.

Sygn. 164498, 164499

Prze­wodnik dla tera­peutów prezen­tu­jący poznawczo-beha­wio­ralną terapię zabu­rzenia obse­syjno-kompul­syj­nego u dzieci w wieku 8 – 17 lat. Autorzy, po przed­sta­wieniu wyników badań potwier­dza­ją­cych skutecz­ność opisy­wanej metody, szcze­gó­łowo omawiają kolejne sesje tera­peu­tyczne: ich cele, prze­bieg i stoso­wane tech­niki. Program tera­peu­tyczny składa się z dwunastu sesji i obej­muje terapię ekspo­zycji i powstrzy­mania reakcji dziecka oraz prowa­dzoną równo­legle terapię poznawczo-beha­wio­ralną całej rodziny. Inter­wencje są nasta­wione na aspekty środo­wiska rodzin­nego kluczowe dla uzyskania pozy­tywnej i trwałej reakcji na leczenie.

Głównym elementem programu tera­peu­tycz­nego są prak­tyczne ćwiczenia wyko­ny­wane podczas sesji i w ramach zadań domo­wych. Podręcznik zawiera formu­larze wyko­rzy­sty­wane przez tera­peutę oraz przez pacjenta i jego rodziców w trakcie terapii.

Uzupeł­nie­niem podręcz­nika tera­peuty jest poradnik pacjenta, który zawiera infor­macje teore­tyczne na temat zabu­rzenia obse­syjno-kompul­syj­nego, prze­gląd umie­jęt­ności, jakich nabywa się w trakcie terapii, a także wszystkie mate­riały niezbędne do wyko­ny­wania zadań domo­wych, w tym formu­larze do noto­wania prze­biegu ekspo­zycji z wykre­sami do śledzenia zmian poziomu lęku oraz formu­larze samo­ob­ser­wacji do moni­to­ro­wania obsesji i kompulsji.

Terapia zabu­rzenia obse­syjno-kompul­syj­nego dzieci i młodzieży : 8 – 17 lat : poradnik pacjenta / John Piacen­tini, Audra Langley, Tami Roblek ; prze­kład Sylwia Pikiel. – Wydanie pierwsze w języku polskim. – Sopot : GWP, 2018.

Sygn. 164500, 164501

Niele­czone zabu­rzenie obse­syjno-kompul­syjne może bardzo nega­tywnie wpływać na funk­cjo­no­wanie dziecka i zdol­ność rodziny do radzenia sobie z codzien­no­ścią. Wywo­łuje lęk, bywa źródłem znacz­nego cier­pienia i obniża jakość życia. Autorzy w przy­stępny sposób wyja­śniają, czym cechuje się to zabu­rzenie, na czym polega propo­no­wana terapia i jak prze­bie­gają poszcze­gólne sesje. Pacjent i jego rodzice uczą się bardziej unor­mo­wa­nych wzorców wzajem­nych inte­rakcji i codzien­nego funk­cjo­no­wania. Otrzy­mują wska­zówki, jak wyko­rzy­stywać ruty­nowe dzia­łania i przy­zwy­cza­jenia niema­jące związku z zabu­rze­niem, aby reakcja na terapię była jak najtrwalsza, a ryzyko nawrotu – jak najmniejsze. Poradnik służy do utrwa­lania i powta­rzania infor­macji uzyska­nych podczas spotkań z tera­peutą. Zawiera wszystkie mate­riały niezbędne do wyko­ny­wania zadań domo­wych, w tym formu­larze do noto­wania prze­biegu ekspo­zycji z wykre­sami do śledzenia zmian poziomu lęku oraz formu­larze samo­ob­ser­wacji do moni­to­ro­wania obsesji i kompulsji.

Poradnik stanowi uzupeł­nienie podręcz­nika poznawczo-beha­wio­ralnej terapii zabu­rzenia obse­syjno-kompul­syj­nego u dzieci w wieku 8 – 17 lat.

Wiersze i insce­ni­zacje dla przed­szko­laków na cały rok / Sylwia Bace­wicz. – Rzeszów : Wydaw­nictwo Oświa­towe Fosze, 2019.

Sygn. 164502

Wiersze i insce­ni­zacje dla przed­szko­laków na cały rok“ to zbiór utworów na każdą okazję, albo i bez okazji.

Krótkie, łatwe do zapa­mię­tania, uczą i bawią. Poka­zują, omawiają i komen­tują świat wokół dziecka, jego najbliższe otoczenie i ważne dla niego sprawy.

Do wyko­rzy­stania w przed­szkolu, ale też do czytania i nauki w domu.

Badania w dzia­łaniu w prak­tyce peda­go­gicznej : wybrane przy­kłady / Maria Szymańska, Magda­lena Ciechowska, Kata­rzyna Pieróg, Sylwia Gołąb ; [redakcja Magda­lena Pawło­wicz]. – Kraków : Wydaw­nictwo Naukowe Akademii Igna­tianum w Krakowie, 2018.

Sygn. 164530 p

Na współ­cze­snym rynku wydaw­ni­czym można spotkać wiele inte­re­su­ją­cych lektur z zakresu meto­do­logii badań społecz­nych. To daje czytel­ni­kowi (bada­czowi, studen­towi, prak­tykom pracu­jącym w prze­strzeni społecznej) możli­wość wyboru i prowa­dzenia badań w dowolnie wybranej stra­tegii z odpo­wiednio dobra­nymi meto­dami, tech­ni­kami i narzę­dziami badaw­czymi. Nie często zdarza się jednak, by prace te były bogate zarówno w wiedzę teore­tyczno-meto­do­lo­giczną, jak i meto­dyczną oraz w prak­tyczne ich apli­kacje do prak­tyki społecznej, eduka­cyjnej, ukazu­jące sens i znaczenie projektów naukowo-badaw­czych. Do takich zaś zali­czam przed­ło­żoną do recenzji publi­kację Badania w dzia­łaniu w prak­tyce peda­go­gicznej. Wybrane przy­kłady.

Publi­kacja jest w moim prze­ko­naniu posze­rze­niem dotych­cza­so­wego dorobku meto­do­lo­gicz­nego w zakresie meto­do­logii badań jako­ścio­wych w ujęciu peda­go­gicznym. Stanowi swoisty prze­wodnik po specy­fice badań w dzia­łaniu, prowa­dzo­nych w meto­do­lo­gicznej prze­strzeni podmiot-party­cy­pacja-synergia.

Prezen­to­wana praca jest nie tylko źródłem wiedzy teore­tycznej, meto­do­lo­gicznej, meto­dycznej, ale również sama spełnia w swej konstrukcji i zamyśle warunek uczenia się przez dzia­łanie.

Dr hab. Joanna M. Łukasik, prof. UP

Deep lear­ning : systemy uczące się / Ian Good­fellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville ; [prze­kład Witold Sikorski]. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, 2019.

Sygn. 164533

Deep lear­ning to rodzaj systemu uczą­cego się, który pozwala kompu­terom na naukę na podstawie doświad­czeń i zrozu­mienie świata w sennie hierar­chii pojęć. Ponieważ komputer gromadzi wiedzę na podstawie doświad­czeń, nie potrzebny jest nadzór czło­wieka w celu okre­ślenia całej wiedzy potrzebnej kompu­te­rowi. Hierar­chia pojęć pozwala kompu­te­rowi uczyć się skom­pli­ko­wa­nych pojęć rozbu­do­wując je na podstawie prost­szych elementów. Graf takich hierar­chii będzie miał głębo­kość wielu warstw.

Książka wpro­wadza szeroki zakres tematów z zakresu deep lear­ning.

W tekście można znaleźć podstawy mate­ma­tyczne i poję­ciowe obej­mu­jące odnośne pojęcia z zakresu algebry liniowej, teorii praw­do­po­do­bień­stwa, teorii infor­macji, obli­czeń nume­rycz­nych oraz systemów uczą­cych się.

Książka opisuje tech­niki deep lear­ning używane przez prak­tyków w prze­myśle, w tym głębokie sieci sprzę­żone do przodu, regu­la­ry­zację, algo­rytmy opty­ma­li­za­cyjne, sieci splo­towe, mode­lo­wanie ciągów oraz meto­do­logie prak­tyczne. Przy­wo­ły­wane są takie zasto­so­wania jak rozpo­zna­wanie mowy, obrazy kompu­te­rowe, systemy reko­men­dacji w trybie online, bioin­for­matyk oraz gry wideo. Wreszcie książka przed­stawia perspek­tywy badań nauko­wych obej­mując takie zagad­nienia teore­tyczne jak modele o współ­czyn­ni­kach linio­wych, auto­ko­do­wania, uczenie się repre­zen­tacji, struk­tu­ralne modele proba­bi­li­styczne, metody Monte Carlo, funkcja podziału, przy­bli­żone wnio­sko­wanie oraz głębokie modele gene­ra­tywne.

Książka Deep Lear­ning może być używana przez studentów studiów podsta­wo­wych i pody­plo­mo­wych planu­ją­cych swoją karierę w prze­myśle lub w bada­niach nauko­wych, oraz przez inży­nierów opro­gra­mo­wania, którzy chcą zacząć wyko­rzy­stywać tech­niki deep lear­ning w swoich produk­tach lub plat­for­mach dzia­łania.

Dobro dziecka jako przed­miot troski społecznej / Magda­lena Arczewska. – Wydanie I. – Kraków : Zakład Wydaw­niczy „Nomos“, 2017.

Sygn. 164534

Praca dr Magda­leny Arczew­skiej jest bardzo obszerną mono­grafią naukową, w której po raz pierwszy poru­szone zostało tak szeroko i wnikliwie zagad­nienie „dobra dziecka” w świa­do­mości przed­sta­wi­cieli kilku środo­wisk zwią­za­nych w swej dzia­łal­ności zawo­dowej ze spra­wami życio­wymi dziecka. To niewąt­pliwie pierwsza w Polsce a jedno­cze­śnie niezwykle ważna mono­grafia poru­sza­jąca w tak szerokim ujęciu „dobro dziecka” z perspek­tywy kilku dyscy­plin nauko­wych, głównie zaś z dwóch – prawa i socjo­logii. Mono­grafia ta ma wysokie walory naukowe, jest pracą pionierską, świadczy o głębokim zaan­ga­żo­waniu autorki oraz o jej dojrzałym i poważnym stosunku do badan empi­rycz­nych. Bogactwo treści dowodzi, że pracę tę napi­sała korzy­stając z prze­my­ślanej koncepcji i oparła ją na kompe­tentnie dobra­nych źródłach. Książka może być adre­so­wana do bardzo szero­kiego kręgu odbiorców profe­sjo­nalnie zajmu­ją­cych się rodziną trak­to­waną jako przed­miot pracy socjalnej oraz jako przed­miot badań socjo­lo­gicz­nych i socjo­pe­da­go­gicz­nych.

Z recenzji dr hab. Anny Michal­skiej, prof. UAM

Dotacje oświa­towe po zmia­nach / [redakcja mery­to­ryczna Lidia Marci­niak, Elżbieta Piotrowska-Albin]. – Stan prawny na 1 lutego 2018 r. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018.

Sygn. 164536

Nowa ustawa o finan­so­waniu zadań oświa­to­wych wpro­wadza szereg zmian m.in. w sposobie finan­so­wania zadań z zakresu oświaty. Publi­kacja Dotacje oświa­towe po zmia­nach omawia najnowsze zmiany doty­czące:

 • sposobu podziału subwencji oświa­towej;
 • zasad udzie­lania dotacji z budżetów jedno­stek samo­rządu tery­to­rial­nego dla przed­szkoli, szkół i placówek oświa­to­wych;
 • dotacji podręcz­ni­kowej (wypo­sa­żenia szkół w podręcz­niki, mate­riały eduka­cyjne lub ćwicze­niowe) – jej wyko­rzy­stania i rozli­czania;
 • finan­so­wania świad­czeń pomocy mate­rialnej o charak­terze socjalnym.

Dodat­kowo publi­kacja zawiera:

 • szcze­gó­łowe proce­dury usta­lania, rozli­czania i kontroli dotacji udzie­la­nych przed­szkolom oraz szkołom publicznym i niepu­blicznym,
 • wzory uchwał i doku­mentów z zakresu udzie­lania i rozli­czania oraz trybu prze­pro­wa­dzania kontroli prawi­dło­wości pobrania i wyko­rzy­stania dotacji udzie­la­nych z budżetu powiatu oraz z budżetu gminy – dla szkół i przed­szkoli publicz­nych oraz niepu­blicz­nych.

Adre­saci:

Publi­kacja prze­zna­czona jest dla dyrek­torów szkół i przed­szkoli, przed­sta­wi­cieli organów prowa­dzą­cych oraz wszyst­kich pozo­sta­łych osób zain­te­re­so­wa­nych omawianą tema­tyką.

Etos nauczy­cieli – mit czy rzeczy­wi­stość? / Joanna Ludwika Pękala. – Wydanie 1. – Warszawa : Wydaw­nictwa Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego, 2017.

Sygn. 164540

Autorka doko­nała prze­glądu różnych ujęć etosu nauczy­ciel­skiego, uporząd­ko­wała je i zapre­zen­to­wała własną defi­nicję tego zagad­nienia. Przed­sta­wiła inte­re­su­jące, a momen­tami również zaska­ku­jące wyniki badań, doty­czące wymagań społecz­nych względem nauczy­cieli (okazało się między innymi, że obej­mują one także sferę życia osobi­stego tej grupy zawo­dowej). Starała się odpo­wie­dzieć na pytanie, czy i w jakim stopniu zbio­ro­wość nauczy­cieli stanowi współ­cze­śnie grupę repre­zen­tu­jącą dany etos. Rozstrzy­gnięcie tego problemu, postrze­ga­nego dawniej jako niebu­dzący wątpli­wości, wydaje się obecnie bardzo istotne dla statusu profesji nauczy­ciel­skiej.

Publi­kacja jest próbą ponow­nego rozbu­dzenia zain­te­re­so­wania poję­ciem etosu nauczy­ciel­skiego – kate­gorią, która opisuje najistot­niejsze i najtrud­niejsze do uchwy­cenia obszary pracy zawo­dowej nauczy­cieli. Temat ten został badawczo zanie­dbany, a jak wynika z ustaleń autorki, wyraźnie wpisuje się we współ­czesne debaty społeczne.

Historia polskiego szaleń­stwa. T. 1, Słońce wśród czar­nego nieba : studium melan­cholii / Mira Marcinów. – Gdańsk : Fundacja Tery­toria Książki, 2017.

Sygn. 164541 / T. 1

Książka Miry Marcinów, zawie­ra­jąca anto­logię rodzi­mych tekstów z dzie­dziny psycho­pa­to­logii, jest pierwszą próbą stwo­rzenia arche­ologii polskiego szaleń­stwa.

Księgi polskich obłą­ka­nych XIX stulecia nie ma. Gdyby jednak istniała, trzeba by jej szukać gdzieś pomiędzy Liber chamorum, spisem luźnych ludzi czy kata­lo­giem przy­płotnic. Miesz­kańcom szalo­nych kamienic, czubkom, smut­no­durnym, ludziom zadu­mowym nale­ża­łoby się jednak szcze­gólne miejsce w tym konglo­me­racie wyklu­czo­nych. Historia polskiego szaleń­stwa w XIX wieku jest bowiem historią bezpre­ce­den­sowej medy­ka­li­zacji. Wiek XIX uznał prawo do choroby umysłowej, ale to wiek XXXXI całko­wicie utoż­samił szalo­nego z „chorym na szaleń­stwo”.

Obłęd, szaleń­stwo, pomie­szanie zmysłów to mroczne i budzące lęk aspekty ludz­kiej kondycji, które potrafią nas także pociągać, uwodzić i intry­gować. Niezwykła książka Miry Marcinów bezpiecznie prowadzi nas do wrót ducho­wego Hadesu, gdzie po prze­życiu katharsis zosta­jemy przy­wró­ceni samym sobie. Pozwala nie tylko zapo­znać się z niemal nieznaną, a prze­cież fascy­nu­jącą prze­szło­ścią rodzimej psycho­pa­to­logii, ale w nieba­ga­telny sposób przy­czynia się także do wzrostu naszego samo­po­znania.

dr hab. Bartło­miej Dobro­czyński, Instytut Psycho­logii UJ

Mózg a ciało w psycho­te­rapii / Wiesław Sikorski. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2018.

Sygn. 164554

Książka charak­te­ry­zuje istotę komu­ni­kacji inter­per­so­nalnej, a zwłaszcza niewer­balnej. Doko­nano dokład­nego opisu znaczenia poszcze­gól­nych kanałów takiej komu­ni­kacji – języka twarzy, para­ję­zyka (śmiechu, sygnałów wokal­nych), zachowań wzro­ko­wych (ruchu gałek ocznych), gesty­ku­lacji, środo­wiska fizycz­nego (prok­se­miki), dotyku – dla relacji tera­peu­tycznej i postę­po­wania diagno­stycz­nego. Skon­cen­tro­wano się na charak­te­ry­styce poza­słownej komu­ni­kacji tera­peu­tycznej sprzy­ja­jącej i anga­żu­jącej neurony, uwzględ­nia­jącej funk­cjo­no­wanie mózgu.

Cyfrowy tubylec w szkole – diagnozy i otwarcia. T. 1, Współ­czesny uczeń a dydak­tyka 2.0 / redakcja naukowa Marzenna Nowicka, Joanna Dzie­końska. – Toruń : Wydaw­nictwo Adam Marszałek, 2018.

Sygn. 164568 / T. 1

Niniejsza książka jest pierwszą z przy­go­to­wanej serii: Cyfrowy tubylec w szkole – diagnozy i otwarcia. Zapra­szamy w niej do podjęcia rozważań nad szkołą w kontek­ście zmedio­wanej kultury współ­cze­snej. Kierunek namysłu wyznacza zaczerp­nięta z termi­no­logii Marca Prenc­kyego kate­goria „cyfro­wego tubylca”. Chcemy bowiem zwrócić uwagę, że w sytu­acji tech­no­lo­gicz­nego boomu dzie­ciń­stwo współ­cze­snego ucznia prze­biega w zupełnie odmien­nych warun­kach kultu­ro­wych niż dzie­ciń­stwo jego nauczy­ciela. Dlatego też w szkole spotkanie ucznia (cyfro­wego tubylca) i nauczy­ciela (cyfro­wego imigranta) to jak kontakt dwóch odmien­nych cywi­li­zacji. […] Obco­wanie uczniów z nowymi tech­no­lo­giami prze­kłada się na ważne dla edukacji zmiany. […] Samo wzbo­ga­canie tech­niczno-infor­ma­tycz­nego oprzy­rzą­do­wania szkoły nie przy­niesie pożą­da­nych rezul­tatów. Warto zatem uruchomić namysł nad pyta­niem, na czym ma współ­cze­śnie polegać adekwat­ność kultu­rowa szkoły? Rozwa­żania za pomocą czego uczyć zawsze pozo­stają wtórne w stosunku do dociekań na temat jak i czego uczyć ucznia nowej gene­racji – cyfro­wego tubylca.

Gen liczby : jak dzieci uczą się mate­ma­tyki? / Małgo­rzata Skura, Miichał Lisicki. – Warszawa : Wydaw­nictwo Mamania, © copy­right 2019.

Sygn. 164571

Czy niemow­lęta potrafią liczyć? Kiedy małe dziecko rozumie, że „cztery” to nie to samo co „czwarty”? I co możemy zrobić, żeby dziecko polu­biło mate­ma­tykę?

Mate­ma­tyka jak mało która nauka uczy przede wszystkim myśleć, dlatego tak ważne jest, żeby dziecko z rado­ścią wkra­czało w świat pojęć mate­ma­tycz­nych. „Gen liczby” prezen­tuje pomysł na edukację mate­ma­tyczną małego dziecka. Autorzy poma­gają doro­słym zrozu­mieć, jak rozwija się myślenie mate­ma­tyczne, podpo­wia­dają, na co warto zwrócić uwagę, aby dzie­ciń­stwo dobrze zaowo­co­wało wtedy, kiedy przyj­dzie czas na regu­larną edukację mate­ma­tyczną.

Książka tłumaczy, jak codzienne aktyw­ności przy­czy­niają się do rozwoju umysło­wego, jak pokie­rować uwagą dziecka tak, by zauwa­żyło to, co ważne z mate­ma­tycz­nego punktu widzenia.

Napi­sany przez ekspertów od edukacji mate­ma­tycznej i oparty na najnow­szych bada­niach nauko­wych, „Gen liczby” może być również znako­mitą pozycją dla zaan­ga­żo­wa­nych nauczy­cieli wycho­wania przed­szkol­nego.

Źródło:

www​.gwp​.pl
www​.fosze​.pl
www​.wydaw​nictwo​.igna​tianum​.edu​.pl
www​.pwn​.pl
www​.nomos​.pl
www​.profinfo​.pl
www​.wuw​.pl
www​.marszalek​.com​.pl
www​.mamania​.pl
www​.bonito​.pl

Przeciw uzależ­nie­niom

Przeciw uzależ­nie­niom

Profi­lak­tyka uzależ­nień jest w roku szkolnym 2019/2020 jednym z głów­nych kierunków poli­tyki oświa­towej państwa. W dzisiej­szych czasach wiele czyn­ników nas otacza­ją­cych wpływa na rozwój nałogów i uzależ­nień. Nie od dziś wiadomo, że mają one destruk­cyjny wpływ na życie ludzkie. Poja­wiają się wciąż nowe zagro­żenia i jedyną metodą, aby się temu prze­ciw­stawić jest profi­lak­tyka. Chcąc ułatwić młodzieży i doro­słym dostęp do wiedzy o współ­cze­snych uzależ­nie­niach i sposo­bach obrony przed nimi, przy­go­to­wa­liśmy biblio­grafię „Współ­czesne uzależ­nienia” oraz wystawę książek i innych typów doku­mentów doty­czą­cych uzależ­nień. Ekspo­zycja zawiera książki z zakresu trzech typów uzależ­nień: fizjo­lo­gicz­nych, psychicz­nych i społecz­nych. Najczę­ściej wystę­pu­ją­cymi są: alko­ho­lizm, niko­ty­nizm, narko­mania, fono­ho­lizm, siecio­ho­lizm, hazard, praco­ho­lizm, zaku­po­ho­lizm, sekso­ho­lizm, leko­mania, uzależ­nienie od gier kompu­te­ro­wych i mediów, zabu­rzenia odży­wiania oraz dopa­lacze.

Zapra­szamy do ciekawej lektury! Łatwiej zapo­biegać niż leczyć.

Pole­cane nowości paździer­nika

Pole­cane nowości paździer­nika

Uzależ­nienia medialne : uwarun­ko­wania, leczenie, profi­lak­tyka / Agnieszka Ogonowska. – Wydanie 2 posze­rzone. – Kraków : Wydaw­nictwo Eduka­cyjne, 2019.

Sygn. 166087p, 166088

Oto nowe zaktu­ali­zo­wane i rozsze­rzone wydanie książki pier­wotnie zaty­tu­ło­wanej Uzależ­nienia medialne, czyli o pato­lo­gicznym wyko­rzy­staniu mediów. Książka odnosi się do sytu­acji, w których dzieci i młodzież wyko­rzy­stują media w sposób dysfunk­cjo­nalny – tzn. taki, który okazuje się szko­dliwy zarówno dla samego użyt­kow­nika, jak i jego otoczenia społecz­nego. Wyczer­panie pierw­szego nakładu pozycji oraz dyna­miczny rozwój mediów, a tym samym większa liczba badań empi­rycz­nych i studiów teore­tycz­nych doty­czą­cych tej proble­ma­tyki, spra­wiły, że drugie wydanie Uzależ­nień… zostało zaktu­ali­zo­wane o najnowsze usta­lenia, opisy nowo­cze­snych form profi­lak­tyki i terapii oraz wska­zówki biblio­gra­ficzne. Publi­kacja jest przy­datną pomocą dla nauczy­cieli, wycho­wawców, rodziców, peda­gogów i psycho­logów szkol­nych.

Wybrane prze­strzenie niepeł­no­spraw­ności : teoria, diagnoza, badania / redakcja naukowa Mateusz Penczek, Anida Szafrańska. – Wydanie I. – Kraków : Impuls, 2018.

Sygn. 166090, 166091

Książka Wybrane prze­strzenie niepeł­no­spraw­ności. Teoria, diagnoza, badania jest konty­nu­acją zapo­cząt­ko­wanej w 2017 roku serii wydaw­ni­czej „W Prze­strzeni Niepeł­no­spraw­ności” pod redakcją prof. dr hab. Anny Nowak, kierow­nika Zakładu Peda­go­giki Specjalnej na Wydziale Peda­go­giki i Psycho­logii Uniwer­sy­tetu Śląskiego w Kato­wi­cach. W ramach serii opubli­ko­wano dotych­czas dwie mono­grafie: Eduka­cyjno-tera­peu­tyczną podróż w lepszą stronę pod redakcją Krystyny Moczii oraz Osobę z niepeł­no­spraw­no­ścią na ścież­kach życia, której redak­torem jest Joanna Godawa.

Szeroki z zało­żenia tytuł serii oraz tytuł prezen­to­wanej mono­grafii odnoszą się do złożo­ności peda­go­giki specjalnej, wyni­ka­jącej z różno­rod­ności przed­miotu badań tej dyscy­pliny. Podmiotem zain­te­re­sowań jest czło­wiek z niepeł­no­spraw­no­ścią na różnych etapach życia i rozwoju oraz jego otoczenie, powią­zania i relacje. W mono­grafii wyod­ręb­niono nastę­pu­jące obszary: rozważań teore­tycz­nych, diagnozy oraz badań empi­rycz­nych. Zróż­ni­co­wanie tema­tyczne widoczne w niniej­szej publi­kacji odzwier­ciedla, choć w skromnym zakresie, wielość i różno­rod­ność obszarów zain­te­re­sowań peda­go­giki specjalnej. Autorzy poszcze­gól­nych arty­kułów to pracow­nicy naukowi, w więk­szości posia­da­jący także doświad­czenie prak­tyczne.

Zabu­rzenia lękowe : podręcznik z ćwicze­niami opar­tymi na terapii poznawczo-beha­wio­ralnej / David A. Clark, Aaron T. Beck ; tłuma­czenie Michał Zagrodzki. – Wydanie I. – Kraków : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego, copy­right 2019.

Sygn. 166096, 166097

Zabu­rzenia lękowe należą do najbar­dziej powszech­nych zabu­rzeń psychicz­nych – trwale uczucie niepo­koju, zamar­twianie się czy ataki paniki w istotny sposób ogra­ni­czają komfort życia. Niniejsza książka, napi­sana przez wybit­nych specja­li­stów w dzie­dzinie terapii poznaw­czej, pomaga w zrozu­mieniu własnego lęku i stop­niowej zmianie sposobu myślenia, a w konse­kwencji w odzy­skaniu dobrego samo­po­czucia i równo­wagi psychicznej. Pozycja ta, dzięki przy­stęp­nemu języ­kowi i licznym, prak­tycznym poradom, sprawdzi się dosko­nale jako lektura samo­po­mo­cowa. Będzie też stanowić świetne uzupeł­nienie biblio­teczki psycho­te­ra­peutów i klini­cy­stów ‑szcze­gólnie prowa­dzą­cych terapię zabu­rzeń lęko­wych oraz zain­te­re­so­wa­nych nurtem CBT – dostar­czając mate­riałów przy­dat­nych do pracy z pacjentem.

Ten prak­tyczny podręcznik stwo­rzono, opie­rając się na wielo­letnim doświad­czeniu klinicznym. Zawarte w nim kwestio­na­riusze, ćwiczenia i przy­kłady poma­gają w skutecznym ogra­ni­czeniu lęku – w szcze­gól­ności panicz­nego, społecz­nego i uogól­nio­nego. Uczą, w jaki sposób rozpo­znawać czyn­niki, które go urucha­miają; poka­zują jak pozbyć się natręt­nych myśli i oderwa­nych od rzeczy­wi­stości prze­konań leżą­cych u jego podstawy, pozwa­lają poczuć się bezpiecz­niej w stre­su­ją­cych okolicz­no­ściach i stawić czoła sytu­acjom wywo­łu­jącym panikę.

Zafa­scy­no­wani światem : efek­tywne wspie­ranie rozwoju zdol­ności i zain­te­re­sowań uczniów w codziennej prak­tyce szkolnej / Tomasz Knopik; Ośrodek Rozwoju Edukacji. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019.

Sygn. 166133, 166134

Publi­kacja prezen­tuje najważ­niejsze ujęcia teore­tyczne odno­szące się do zagad­nienia zdol­ności i zain­te­re­sowań oraz zawiera gotowe ćwiczenia do bezpo­śred­niego wyko­rzy­stania w prak­tyce szkolnej lub nieznacznej ich mody­fi­kacji. Ma na celu zwró­cenie uwagi na kluczową rolę wspo­ma­gania uczniów w rozwi­janiu własnych talentów i zain­te­re­sowań w procesie kształ­cenia i wycho­wania na każdym etapie edukacji.

Dziecko w świecie rucho­mych obrazów / pod redakcją Macieja Wróblew­skiego, Sylwii Kołos. – Toruń : Wydaw­nictwo Naukowe Uniwer­sy­tetu Miko­łaja Koper­nika, 2018.

Sygn. 166155

Czwarta publi­kacja z serii „Biblio­teczka Dzie­cięca” zawiera kilka­na­ście arty­kułów poświę­co­nych rozma­itym zagad­nie­niom zwią­zanym z filmem, tele­wizją oraz nowymi mediami, w których dziecko albo pojawia się jako temat, albo jest ich odbiorcą. Fenomen rucho­mych obrazów, wyra­sta­jący na Zacho­dzie z wielo­wie­ko­wych doświad­czeń zwią­za­nych z camera obscura oraz z medium foto­grafii, dziś pełni ważną kultu­ro­twórczą funkcję i w istotny sposób przy­czynia się do wzbo­ga­cenia szeroko pojętej sztuki adre­so­wanej do młodego widza. Ponadto filmy doku­men­talne i fabu­larne w ciągu XX wieku stały się znako­mi­tymi środ­kami, za pomocą których reży­serzy, scena­rzyści i aktorzy opowia­dają o proble­mach dziecka lub budują zmeta­fo­ry­zo­wany obraz dzie­ciń­stwa, wyko­rzy­stu­jący elementy auto­bio­gra­ficzne i wspo­mnie­niowe. Odrębne miejsce w kulturze Zachodu zajmuje tele­wizja, będąca nie tylko – wbrew temu, co powszechnie się sądzi – źródłem rozrywki kiero­wanej do nielet­niego widza, wiele euro­pej­skich stacji, jak choćby z Wiel­kiej Brytanii (BBC), Finlandii (YLE) czy Francji (France 5), oferuje bowiem także warto­ściowe programy eduka­cyjne.

Książka Dziecko w świecie rucho­mych obrazów ma charakter mono­gra­ficzny w tym sensie, że główny wątek rozważań wszyst­kich autorów dotyczy tego, jak media oparte na języku filmowym kształ­tują narrację o dziecku i dzie­ciń­stwie oraz w jakie wchodzą związki z innymi sztu­kami, przede wszystkim z lite­ra­turą. Z perspek­tywy doko­nu­jącej się w XXI wieku komu­ni­ka­cyjnej rewo­lucji, której efektem jest bogaty obszar digital culture, ponad­stu­letni dorobek filmowy oraz – nieco mniejszy – tele­wi­zyjny o dziecku i dla dziecka wciąż domaga się w polskich bada­niach filmo­znaw­czych, kultu­ro­znaw­czych i lite­ra­tu­ro­znaw­czych analiz o szcze­gó­łowym i synte­tycznym charak­terze.

Oddając do rąk Czytel­nika niniejszą publi­kację, redak­torzy mają nadzieję, że podjęte w niej problemy w istotny sposób wzbo­gacą dotych­cza­sową wiedzę na temat dziecka i dzie­ciń­stwa konstru­owa­nego za pomocą języka rucho­mych obrazów.

Nieko­niecznie depresja : zrozum swoje emocje i odzy­skaj wewnętrzną równo­wagę dzięki meto­dzie trój­kąta zmiany / Hilary Jacobs Hendel ; przed­mowa Diana Fosha ; tłuma­czenie Kata­rzyna Okoń. – Wydanie I. – Kraków : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego, copy­right 2019.

Sygn. 166168, 166169

Odkryj swoje praw­dziwe emocje i znowu ciesz się życiem!

Często towa­rzyszy Ci obni­żony nastrój i niepokój? Rano nie masz ochoty wstawać z łóżka, perspek­tywa stawienia czoła codziennym zada­niom budzi w Tobie lęk i znie­chę­cenie, a przy tym stop­niowo odsu­wasz się od swoich znajo­mych? Choć te objawy przy­po­mi­nają depresję, ich źródłem wcale nie musi być choroba, ale tłumione emocje!

Autorka książki Nieko­niecznie depresja udowadnia, że prawi­dłowe prze­ży­wanie wszyst­kich emocji, nawet tych bole­snych – jak gniew, smutek czy strach – pełni ważną, biolo­giczną funkcję w naszym orga­ni­zmie.

Hillary Jacobs Hendel prezen­tuje unika­towe narzę­dzie zwane Trój­kątem Zmiany. Pozwala ono ziden­ty­fi­kować mecha­nizmy obronne i emocje hamu­jące oraz prze­pra­cować je, by móc prawi­dłowo przeżyć emocje podsta­wowe. Prowadzi to do stanu otwarcia emocjo­nal­nego i osią­gnięcia więk­szego spokoju, poczucia szczę­ścia oraz poprawy więzi z bliskimi. Wyko­rzy­stanie tej metody pomaga pora­dzić sobie zarówno z codzien­nymi wyzwa­niami, jak i złago­dzić zabu­rzenia lękowe czy depresję, a dodat­kowo rozwija naszą wraż­li­wość emocjo­nalną.

Samo­dzielne zasto­so­wanie Metody Trój­kąta Zmiany ułatwiają zawarte w książce ćwiczenia, przy­kłady z prze­pro­wa­dzo­nych przez autorkę terapii oraz jej osobiste doświad­czenia. To idealna lektura zarówno dla psycho­logów i psycho­te­ra­peutów, jak i wszyst­kich tych, którzy chcą dowie­dzieć się więcej o swoich uczu­ciach i poprawić jakość życia.

Nieśmiali, skryci i społecznie niedo­pa­so­wani : prze­wodnik po życiu z zespołem Asper­gera / Cynthia Kim ; tłuma­czenie Joanna Gile­wicz. - Wydanie I. – Kraków : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego, 2018.

Sygn. 166170, 166171

W tym przy­stępnym, szczerym i dowcipnym porad­niku autorka omawia wszystkie zawi­łości życia z zespołem Asper­gera. Odwo­łuje się przy tym do własnego doświad­czenia i kłopo­tli­wych sytu­acji, w jakich sama się znalazła. Od dzie­ciń­stwa, które prze­żyła bez posta­wionej diagnozy z etykiet­kami nieśmiałej i dziwacznej, po doro­słość, kiedy po rozpo­znaniu u niej asper­gera mogła zrede­fi­niować swój wize­runek – Cynthia Kim opisuje, jak zmie­niała się jej perspek­tywa, w miarę jak zaczy­nała rozu­mieć niepo­jęty wcze­śniej świat i kieru­jące nim zasady społeczne.

Autorka odnosi się do różno­rod­nych wyzwań zwią­za­nych z ASD: kłopotów z komu­ni­kacją, odczy­ty­wa­niem emocji i rela­cjami towa­rzy­skimi, nadwraż­li­wości senso­rycznej, potrzeby rutyny oraz niezmien­ności czy rodzi­ciel­stwa i małżeń­stwa z neuro­ty­powym part­nerem. Wszystkie poru­szane wątki uzupeł­niają prak­tyczne wska­zówki i porady, które można wcielić w życie. Nieśmiali, skryci i społecznie niedo­pa­so­wani to dosko­nała pozycja dla osób z zabu­rze­niami ze spek­trum autyzmu – zwłaszcza z zespołem Asper­gera – i ich bliskich.

Psycho­drama w teorii i prak­tyce / Chri­stian Stadler ; tłuma­czenie z języka niemiec­kiego Iwona Kowal. – Warszawa : Eneteia Wydaw­nictwo Szko­lenia, 2019.

Sygn. 166177, 166178

Psycho­drama stanowi komplek­sowe podej­ście do psycho­te­rapii, ukie­run­ko­wane na prze­życie katharsis, doświad­czenie wewnętrz­nych kompleksów oraz ról w grupie. Jej metody mają na celu uwol­nienie kreatyw­nego poten­cjału, łącząc elementy auto­te­rapii, auto­re­fleksji i auto­edu­kacji z indy­wi­du­alną i grupową pracą tera­peu­tyczną oraz wzajemnym dzie­le­niem się infor­ma­cjami zwrot­nymi. Jest ona swego rodzaju trenin­giem posze­rzania spek­trum doświad­czeń, samo­świa­do­mości i umie­jęt­ności społecz­nych w oparciu o zało­żenia psycho­logii huma­ni­stycznej i głębi­nowej.

Podręcznik Chri­stiana Stadlera zawiera bogatą wiedzę oraz prak­tyczne wska­zówki przy­datne w ramach szko­lenia się w psycho­dramie. Stanowi cenne źródło wiedzy prak­tycznej dla szer­szego kręgu odbiorców zain­te­re­so­wa­nych psycho­te­rapią, kreatywnym rozwią­zy­wa­niem problemów, proce­sami grupo­wymi, edukacją doro­słych, twór­czym korzy­sta­niem z zasobów wyobraźni.

Psycho­spo­łeczne konteksty relacji rodzin­nych / redakcja Teresa Rostowska, Alek­sandra Lewan­dowska-Walter. – Warszawa : Difin, 2019.

Sygn. 166192, 166193

Rodzina jest podsta­wową komórką społeczną, wspól­notą osób, która cechuje się niepo­wta­rzalnym i jedynym w swoim rodzaju układem relacji między­ludz­kich, stano­wią­cych nieodzowną potrzebę każdego czło­wieka i część jego życia. Specy­fika relacji rodzin­nych, warun­ko­wana jest przez wiele czyn­ników, między innymi takich jak: rodzaj grupy i jej struk­tura, siła więzi między­oso­bowej, prefe­ro­wany system wartości, społecznie okre­ślone role i zadania rozwo­jowe, które człon­kowie danej grupy zobo­wią­zani są pełnić.

Mono­grafia składa się z opra­cowań wielu polskich psycho­logów, mają­cych duże doświad­czenie w bada­niach nad różnymi proble­mami życia małżeń­skiego i rodzin­nego. Teksty poszcze­gól­nych autorów zamiesz­czone w tej książce, z uwagi na specy­fikę poru­sza­nych w nich problemów, ujęte zostały w trzech nastę­pu­ją­cych obsza­rach tema­tycz­nych: Relacje rodzinne w kontek­ście współ­cze­snych prze­mian społecz­nych; Relacje rodzinne w kontek­ście rozwoju indy­wi­du­al­nego; Relacje rodzinne w kontek­ście zdrowia. Takie usys­te­ma­ty­zo­wanie opra­co­wania pozwala spoj­rzeć na problem relacji rodzin­nych z różnej perspek­tywy psycho­lo­gicznej oraz w sposób bardziej wyra­zisty dostrzec ich specy­fikę, złożo­ność i wielo­ra­kość uwarun­kowań.

Samo­re­gu­lacja w szkole / Stuart Shanker. – Warszawa : Wydaw­nictwo Mamania, 2019.

Sygn. 166195

Metoda samo­re­gu­lacji (Self-Reg) została opra­co­wana przez kana­dyj­skiego psycho­loga Stuarta Shan­kera na podstawie naukowej wiedzy i wielo­let­nich doświad­czeń, aby pomagać wyrwać się z zaklę­tego koła stresu, budować dobre relacje i umoż­liwić dzie­ciom reali­zację ich poten­cjału rozwo­jo­wego.

Czy możemy pomóc dzie­ciom wzmocnić zdol­ności do samo­re­gu­lacji, aby czas spędzany w szkole był opty­malny dla ich rozwoju?

Stuart Shanker, ekspert od samo­re­gu­lacji, prze­ko­nuje, że nauczy­ciele mają niezwykłą moc poma­gania uczniom w nauce tej umie­jęt­ności. W książce obja­śnia pięć obszarów samo­re­gu­lacji – czym są, jak dzia­łają, jak prze­ja­wiają się w szkole oraz co możemy zrobić, żeby wzmocnić uczniów w każdym z nich.

100 pomy­słów, jak dobrze zarzą­dzać klasą / Alain Corne­loup ; prze­kład Kata­rzyna Panfil. – Gdańsk : Harmonia Univer­salis – Grupa Wydaw­nicza Harmonia, 2018.

Sygn. 166216, 166217

Poradnik jest skie­ro­wany do nauczy­cieli przed­szkoli i szkół podsta­wo­wych, którzy napo­ty­kają problemy w zarzą­dzaniu klasą – zarówno do dydak­tyków począt­ku­ją­cych, reali­zu­ją­cych swoje pierwsze lekcje, jak i bardziej doświad­czo­nych, zmaga­ją­cych się z okre­ślo­nymi trud­no­ściami w pracy. Publi­kacja ta zain­te­re­suje również rodziców i wszyst­kich tych, którzy chcą lepiej zrozu­mieć, czego szkoła od nich ocze­kuje i co może im dać. Każdy z przed­sta­wio­nych tu pomy­słów stanowi rezultat wielu lat pracy w nauczaniu, każdy z nich został poddany obser­wacji i wery­fi­kacji przez autora bądź też przez nauczy­cieli kształ­co­nych pod jego kierun­kiem. Jak zarzą­dzać klasą? Jak dosto­sować się do szkol­nego środo­wiska? Czy wszystkie czyn­niki mające wpływ na funk­cjo­no­wanie klasy są równie ważne? Na te pytania i wiele innych niniejsza książka wska­zuje odpo­wiedzi w formie rzeczo­wych, funk­cjo­nal­nych pomy­słów, które skła­niają czytel­nika do refleksji nad jego własną prak­tyką.

Mobil­ność eduka­cyjno-zawo­dowa uczniów szkół zawo­do­wych / Wioleta Duda; Ośrodek Rozwoju Edukacji. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2018.

Sygn. 166135, 166136

Publi­kacja prze­zna­czona jest dla uczniów i nauczy­cieli, peda­gogów, doradców zawo­do­wych, dla których zagad­nienie mobil­ności eduka­cyjno-zawo­dowej jest ważne i znaczące w kontek­ście później­szego funk­cjo­no­wania jednostki na rynku pracy.

Źródło opisów i okładek:

www​.harmonia​.edu​.pl
www​.we​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.ore​.edu​.pl
www​.euro​do​radztwo​.praca​.gov​.pl
www​.wydaw​nictwo​.umk​.pl
www​.wuj​.pl
www​.eneteia​.pl
www​.difin​.pl
www​.mamania​.pl

Zbrodnia pomorska 1939

Zbrodnia pomorska 1939

Instytut Pamięci Naro­dowej uruchomił portal eduka­cyjny www​.zbrod​nia​po​mor​ska​1939​.pl, a także wydał mate­riały eduka­cyjne dla uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych w postaci teki. Będzie ona dostępna w Biblio­tece dla nauczy­cieli, chcą­cych ją wyko­rzy­stać na lekcjach historii. Mate­riały skła­dają się z dwóch części: eseju histo­rycz­nego dla nauczy­cieli oraz zestawu ćwiczeń dla uczniów, info­gra­fiki z mapą oraz płyty z dwudzie­sto­mi­nu­towym filmem doku­men­talnym „Zbrodnia pomorska 1939”, zreali­zo­wanym przez IPN i Tele­wizję Polską. Na płycie znalazły się także wszystkie ćwiczenia dla uczniów w osob­nych plikach, aby ułatwić nauczy­cie­lowi ich wydruk na zajęcia.

Skala zbrodni niemiec­kich na obszarze przed­wo­jen­nego woje­wództwa pomor­skiego w 1939 r., ich charakter i rola Selb­st­schutz West­preussen to argu­menty, które świadczą o potrzebie wpro­wa­dzenia do histo­rio­grafii, edukacji i pamięci naro­dowej nowego pojęcia. Zbrodnia pomorska 1939 była przede wszystkim ekster­mi­nacją dzie­siątek tysięcy przed­sta­wi­cieli polskiej ludności cywilnej rozstrze­la­nych w ramach „Intel­li­gen­zak­tion”, ale także rolników, robot­ników i rzemieśl­ników zamor­do­wa­nych przez niemiec­kich sąsiadów z chęci zemsty czy chci­wości. Na Pomorzu zgodnie z nazi­stowską maksymą, że „zdrowe zwie­rzęta zabi­jają chore”, zamor­do­wano także tysiące chorych psychicznie w dołach śmierci w Piaśnicy, Szpę­gawsku, Mniszku, Choj­ni­cach. Zbrodnia niemiecka na ziemi pomor­skiej to także ekster­mi­nacja co najmniej 600 obywa­teli polskich pocho­dzenia żydow­skiego. Zanim mecha­nizm Zagłady i ludo­bój­stwa został rozwi­nięty na Wscho­dzie po 1941 r., został wcie­lony w mniej­szej skali na terenie okupo­wanej Polski w pierw­szych dniach okupacji.

W poszcze­gól­nych miej­scach zbrodni na Pomorzu Gdań­skim jest kulty­wo­wana pamięć o tych wyda­rze­niach, jednak tylko w wymiarze lokalnym. Więk­szość Polaków niemiesz­ka­ją­cych w obecnym woje­wódz­twie pomor­skim czy kujawsko-pomor­skim nigdy o nich nie słyszała.

Źródło: ipn​.gov​.pl

Nowości dla biblio­te­karzy i nie tylko…

Nowości dla biblio­te­karzy i nie tylko…

Lili­pucia rewo­lucja : awan­gar­dowe wydaw­nictwa dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 2000 – 2015 : produkcja wydaw­nicza, biblio­grafia = The lilli­pu­tian revo­lu­tion : avant-garde publi­shers for chil­dren and young adults in Poland 2000 – 2015 : publi­shing produc­tion, biblio­graphy / Kata­rzyna Bier­nacka-Licznar, Elżbieta Jamróz-Stolarska, Natalia Paprocka. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe i Eduka­cyjne Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2018.
Sygn. 165664pb, 165665

Tom jest pionierską analizą twór­czej dzia­łal­ności „lili­pu­cich” wydaw­nictw, które zmie­niły krajo­braz polskiej książki lite­rac­kiej i arty­stycznej początków XXI wieku. Jak dowodzą autorki, kiczowi, będą­cemu owocem i prze­jawem makdo­nal­dy­zacji kultury, roman­tyczni szaleńcy prze­ciw­sta­wili książkę wysma­ko­waną lite­racko, graficznie i edytorsko, wymu­szając na wiel­kich oficy­nach prze­orien­to­wanie ich oferty. Autorki rozprawy prowadzą czytel­nika przez arkana pracy wydaw­ni­czej, zaglą­dają na biurka redak­torów i tłumaczy, śledzą sukcesy twórców. Powstała w ten sposób pano­rama „lili­pu­ciej” rewo­lucji – bezpre­ce­den­so­wego feno­menu kultu­ro­wego.

Biblio­teka aktywnie promu­jąca książkę dzie­cięcą / Marlena Gęborska. – Wyd. I. – Warszawa : Stowa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Polskich, 2018.
Sygn. 166005pb, 166006p

Przed­miotem niniej­szej publi­kacji są dzia­łania bibliotek aktywnie promu­ją­cych książkę dzie­cięcą, z uwzględ­nie­niem działań podej­mo­wa­nych we współ­pracy z twór­cami lite­ra­tury dla dzieci i młodzieży oraz różnymi insty­tu­cjami. Zasad­ni­czym celem rozprawy jest ukazanie oferty kultu­ralnej dla dzieci i młodzieży. Do celów szcze­gó­ło­wych należą:

 • przed­sta­wienie typo­logii i funkcji najpo­pu­lar­niej­szych imprez biblio­tecz­nych dla dzieci i młodzieży,
 • ukazanie biblio­teki jako jednego z elementów systemu promocji książki dzie­cięcej,
 • wyzna­czenie wspól­nych obszarów promocji biblio­teki oraz pisarzy dla dzieci i młodzieży.

Praca ma charakter synte­tyczny, diagno­styczny oraz prag­ma­tyczny.

Powinna posłużyć zarówno bada­czom, jak i biblio­te­ka­rzom jako prze­wodnik, który pozwoli na roze­znanie w możli­wo­ściach, okre­ślenie popeł­nia­nych błędów i wypró­bo­wanie rozwiązań, które spraw­dziły się już w innych biblio­te­kach, bądź mają szansę się spraw­dzić, biorąc pod uwagę kierunki zacho­dzą­cych w biblio­te­kar­stwie zmian.

Promocja książki i biblio­teki powinna nie tylko polegać na ich prezen­tacji, ale też edukować, dążyć do zrozu­mienia i akcep­tacji, czyli tworzyć prze­strzeń do działań.

CMS w biblio­te­kach : open sour­ce­’owe systemy zarzą­dzania treścią jako plat­forma reali­zacji usług biblio­tecz­nych / Dominik Miro­sław Piotrowski. – Toruń : Wydaw­nictwo Naukowe Uniwer­sy­tetu Miko­łaja Koper­nika, 2018.
Sygn. 165309

Systemy zarzą­dzania treścią (Content Mana­ge­ment Systems, CMS), zwłaszcza te o otwartym dostępie do kodu źródło­wego (open sour­ce­’owe), stanowią ważny element infra­struk­tury niezbędnej, aby mogło doko­nywać się tzw. otwarcie komu­ni­kacji, w tym komu­ni­kacji naukowej, lite­ra­tury naukowej, edukacji. CMS‑y wspie­rają rozwój komu­ni­kacji naukowej i otwartej nauki, a co za tym idzie, wszyst­kich orga­ni­zacji dzia­ła­ją­cych w tym obszarze […]. Systemy […] umoż­li­wiają groma­dzenie, zarzą­dzanie i publi­ko­wanie treści, a także budo­wanie rozwiązań charak­te­ry­stycz­nych dla Inter­netu drugiej gene­racji takich jak serwisy społecz­no­ściowe, plat­formy do e‑publikowania, pracy grupowej, orga­ni­zacji konfe­rencji, wirtu­al­nych wystaw itd. Obsługa cyfro­wych treści ma coraz większe znaczenie również z perspek­tywy bibliotek.

Z recenzji prof. dr hab. Jadwigi Woźniak-Kasperek

Archi­wi­styka cyfrowa : długo­ter­mi­nowa ochrona dzie­dzictwa nauki i kultury / Aneta Januszko-Szakiel. – Wyd. I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2017.
Sygn. 165442pb, 165443

Wbrew popu­larnym prze­ko­na­niom o dosko­na­łości i nieza­wod­ności nowo­cze­snej tech­no­logii cyfrowej, nie zapewnia ona trwa­łości zapisu danych, infor­macji i wiedzy. Coraz poważ­niejsze staje się zatem zagro­żenie utratą znacz­nych zasobów nauki i kultury, których cyfrowy zapis nie jest podda­wany odpo­wiednim zabiegom archi­wi­za­cyjnym. Świa­do­mość tego poważ­nego problemu nie jest jeszcze powszechna, ale dyskusje o jego rozwią­za­niach wśród specja­li­stów toczą się już od dłuż­szego czasu, a w wielu krajach już wypra­co­wano i na szeroką skalę wdro­żono skuteczne metody trwałej ochrony cyfro­wych zasobów, okre­ślanej mianem archi­wi­zacji cyfrowej. Jednak w Polsce kwestie te ciągle nie zostały syste­mowo i efek­tywnie rozwią­zane, a im większe stają się cyfrowe zasoby nauki i kultury, tym bardziej niepokoi brak takich rozwiązań.

Książka Anety Januszko-Szakiel dotyczy więc zagad­nienia złożo­nego i wiel­kiej wagi, które wymaga pilnych rozstrzy­gnięć w skali zarówno ogól­no­kra­jowej, jak i na szcze­blach lokal­nych. Szcze­gólnie cenne jest to, że Autorka podjęła w tej książce udaną próbę cało­ścio­wego spoj­rzenia na proble­ma­tykę archi­wi­styki cyfrowej, obej­mując nim zarówno dostępne metody, narzę­dzia tech­niczne, modele orga­ni­za­cyjne i uwarun­ko­wania prawne, jak i rozpo­znane w innych krajach skuteczne prak­tyki i modele działań, obecną sytu­ację w Polsce oraz własną propo­zycję dosto­so­wa­nych do niej rozwiązań.

Dodać też warto, że Autorka należy do wąskiego grona uzna­nych polskich specja­li­stów w dzie­dzinie archi­wi­zacji cyfrowej, co znaj­duje odzwier­cie­dlenie w wysokim poziomie mery­to­rycznym przed­sta­wio­nych w książce analiz i reko­men­dacji. Będzie to ważna, aktu­alna i bardzo potrzebna lektura dla biblio­te­karzy, archi­wi­stów i muze­al­ników oraz wszyst­kich tych, którzy zajmują się tworze­niem i zarzą­dza­niem kolek­cjami cyfro­wymi.

Z recenzji prof. dr hab. Barbary Sosiń­skiej-Kalaty

Nowe zasady oceny pracy nauczy­cieli biblio­te­karzy w roku szkolnym 2018/2019 : zmie­nione kryteria oceny, wpro­wa­dzenie systemu wskaź­ników oceny pracy / Agnieszka Kosiarz, Michał Kowalski. – Warszawa : Wiedza i Prak­tyka, copy­right 2018.
Sygn. 165673p

Od 1 wrze­śnia 2018 r. po raz pierwszy został wpro­wa­dzony obowiązek usta­lania oceny pracy z urzędu. Nowo­ścią jest wpro­wa­dzenie mecha­nizmu nada­ją­cego ocenie pracy charakter okre­sowy. Jeżeli nauczy­ciel nie będzie ubiegał się już o wyższy stopień awansu zawo­do­wego, ocena powinna być usta­lana co 3 lata, licząc od dnia uzyskania ostat­niego stopnia awansu zawo­do­wego.

Źródło: sbp​.pl wuj​.plwip​.pl.

Nowości w zbio­rach – sier­pień 2019 r.

Nowości w zbio­rach – sier­pień 2019 r.

Kreatyw­ność : mózg w dobie inno­wacji / Elkhonon Gold­berg ; prze­kład Anna i Marek Binde­rowie. – Wydanie I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, 2019.

Sygn. 166236

Życie w staro­żytnym Egipcie nie zmie­niło się zbytnio od powstania pira­midy Cheopsa do czasów pano­wania Ramzesa Wiel­kiego, czyli przez jakieś 1300 lat. W naszych czasach zaś spora część wiedzy nabytej na studiach przed dzie­się­cioma laty dziś jest już prze­sta­rzała.

Liczba nowości, z którymi mamy do czynienia nie tylko jako jednostki, lecz także jako społe­czeń­stwo, rośnie w galo­pu­jącym tempie.

W społe­czeń­stwie, w którym pano­wała stagnacja infor­ma­cyjna, a zmiany zacho­dziły z pręd­ko­ścią lodowca, stosun­kowo niewiele jedno­stek anga­żo­wało się w procesy twórcze; egzy­stencją zdecy­do­wanej więk­szości społe­czeń­stwa rządziła rutyna, która raz opano­wana wystar­czyła za drogo­wskaz do końca życia. Ale w społe­czeń­stwie, w którym wiedza i umie­jęt­ności odchodzą do lamusa, zanim zdążą stać się rutyną, prak­tycznie każdy czło­wiek staje się częścią procesu twór­czego: jeśli nawet sam nie tworzy orygi­nal­nych rozwiązań, to przy­naj­mniej wyko­rzy­stuje i włącza do swojego życia nowe idee, koncepcje i umie­jęt­ności. Czy taka tendencja wymaga od członków społe­czeń­stwa opar­tego na nowości innego wyko­rzy­sty­wania naszych zasobów neuro­nal­nych, mocy naszego mózgu? Czy to wpłynie na sposób, w jaki zmienia się z wiekiem nasz mózg? Elkhonon Gold­berg próbuje dowieść, że odpo­wiedź na te pytania praw­do­po­dobnie brzmi: „tak”.

Istnieje też druga strona medalu: tworzenie nowości. Jak rodzą się nowa­tor­skie idee? W dobie inno­wa­cyj­ności zrozu­mienie, w jaki sposób mózg czło­wieka prze­twarza nowość, staje się sprawą ogromnej wagi. Jako społe­czeń­stwo mamy dwojaką moty­wację, żeby odkryć mózgowe mecha­nizmy mierzenia się z nowo­ścią: chcemy bowiem dowie­dzieć się zarówno, jak jest konsu­mo­wana, jak i jak jest tworzona. Właśnie ta dwojaka moty­wacja była dla prof. Gold­berga impulsem do napi­sania tej książki.

Kultura, edukacja, tech­no­logia kształ­cenia : konteksty nowo­me­dialne / redakcja naukowa Wojciech Skrzy­dlewski ; [autorzy Agnieszka Cybal-Michalska, Zbyszko Melosik, Tomasz Goban-Klas, Stani­sław Dylak, Krzysztof Wawrzy­niak, Wojciech Skrzy­dlewski, Janusz Morbitzer, Wacław Stry­kowski, Tadeusz Lewo­wicki, Marta Wrońska, Stefan Kwiat­kowski, Natalia Walter, Paweł Topol, Kazi­mierz Wenta, Mariusz Bara­nowski, Szymon Nożyński, Jacek Pyżalski]. – Poznań : Wydaw­nictwo Naukowe Uniwer­sy­tetu im. Adama Mickie­wicza, 2018.

Sygn. 166237

Media są istotnym skład­ni­kiem kultury, edukacji, funk­cjo­no­wania społecz­nego, rynku pracy i demo­kracji. Książka, którą odda­jemy w ręce czytel­ników, poświę­cona jest tema­tyce zwią­zanej z proce­sami wyra­żania, komu­ni­ko­wania i eduko­wania, w których media pełnią znaczące role. Naukowe docie­kania ukazu­jące związki mediów z kulturą, edukacją i funk­cjo­no­wa­niem społecznym w polskiej prze­strzeni akade­mic­kiej mają bogatą tradycję. W obrębie nauk o edukacji dawno dostrze­żono, że media mogą pełnić wielo­rakie funkcje eduka­cyjne, wspo­magać procesy akwi­zycji wiedzy, stanowić efek­tywne i atrak­cyjne źródła wiedzy. Nowe media na naszych oczach stają się nie tylko dzie­dziną narzędzi inte­lek­tu­al­nych, wyko­rzy­sty­wa­nych w tworzeniu struktur wiedzy, ale przede wszystkim nową, ogól­no­świa­tową domeną komu­ni­ko­wania, edukacji, funk­cjo­no­wania zawo­do­wego i demo­kracji.

Treść książki zgru­po­wana jest wokół kilku obszarów. Pierwszy z nich dotyczy ukazania proble­ma­tyki nowych mediów w globalnym, kultu­rowym, tech­no­lo­gicznym i eduka­cyjnym charak­terze. Drugi, to wielo­aspek­towe spoj­rzenie na peda­go­gikę i edukację medialną w perspek­tywie dorobku polskiej myśli peda­go­gicznej. Trzeci, ukazuje różno­rodne konteksty kultu­ro­wych, eduka­cyj­nych i społecz­nych zasto­sowań nowych mediów.

Zamiesz­czone w mono­grafii teksty są pióra znawców proble­ma­tyki; podsu­mo­wują aktu­alne docie­kania naukowe, ukazują nowa­tor­skie rozwią­zania, budzą refleksje, z drugiej strony, otwie­rają obszary nowych, inte­re­su­ją­cych rozważań o dużym poten­cjale teore­tycznym i prak­tycznym oraz wska­zują kierunki nowa­tor­skich badań.

Ja w świecie kultury i rozrywki : mój czas wolny / [opra­co­wanie mery­to­ryczne i graficzne Ewa Świę­cicka]. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Harmonia – Grupa Wydaw­nicza Harmonia, 2019.

Sygn. 166238, 166239

Mate­riały eduka­cyjne dla uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną” to seria książek opra­co­wana na podstawie Rozpo­rzą­dzenia Mini­stra Edukacji Naro­dowej z dnia 14 lutego 2017 r. Będzie ona pomocna dla nauczy­cieli i tera­peutów podczas reali­zacji treści nauczania i wycho­wania zawar­tych w podstawie progra­mowej. W tej książce przed­sta­wiono zagad­nienia doty­czące działów „Ja w świecie kultury i rozrywki” oraz „Mój czas wolny”. Do ich omówienia wyko­rzy­stano zdjęcia. Na stro­nach parzy­stych znaj­dują się foto­grafie dla ucznia. Na stro­nach niepa­rzy­stych – pytania, które czyta nauczy­ciel, tera­peuta lub rodzic. Pierwsze pytania dotyczą zdjęcia. Kolejne poma­gają zdobyć lub utrwalić dodat­kowe wiado­mości i umie­jęt­ności zwią­zane z omawianym tematem. Ostatnie pytania dotyczą doświad­czeń ucznia. Pod pyta­niami umiesz­czono ćwiczenia dla dziecka, dzięki którym ma ono utrwalić zdobyte infor­macje.

Budo­wanie własnej tożsa­mości / [opra­co­wanie mery­to­ryczne i graficzne Ewa Świę­cicka]. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Harmonia – Grupa Wydaw­nicza Harmonia, 2019.

Sygn. 166240

Mate­riały eduka­cyjne dla uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną” to seria książek opra­co­wana na podstawie Rozpo­rzą­dzenia Mini­stra Edukacji Naro­dowej z dnia 14 lutego 2017 r. Będzie ona pomocna dla nauczy­cieli i tera­peutów podczas reali­zacji treści nauczania i wycho­wania zawar­tych w podstawie progra­mowej. W tej książce przed­sta­wiono zagad­nienia doty­czące działu „Budo­wanie własnej tożsa­mości”. Do ich omówienia wyko­rzy­stano zdjęcia. Na stro­nach parzy­stych znaj­dują się foto­grafie dla ucznia. Na stro­nach niepa­rzy­stych – pytania, które czyta nauczy­ciel, tera­peuta lub rodzic. Pierwsze pytania dotyczą zdjęcia. Kolejne poma­gają zdobyć lub utrwalić dodat­kowe wiado­mości i umie­jęt­ności zwią­zane z omawianym tematem. Ostatnie pytania dotyczą doświad­czeń ucznia. Pod pyta­niami umiesz­czono ćwiczenia dla dziecka, dzięki którym ma ono utrwalić zdobyte infor­macje.

Bądź bezpieczny w cyfrowym świecie : poradnik bezpie­czeń­stwa IT dla każdego / Marcin Piele­szek. – Warszawa : Wydaw­nictwo Helion, ©2019.

Sygn. 166245, 166246

Więk­szość z nas nie jest w stanie wyobrazić sobie dnia bez inter­netu. Dostęp do infor­macji, kontakt ze znajo­mymi, zakupy w sieci, prze­lewy online, wirtu­alna edukacja… Nowy, wspa­niały świat wszech­obecnej tech­no­logii, która oferuje nieogra­ni­czone możli­wości. Niestety, w świecie tym obecni są nie tylko ludzie prawi. Sieć, a wraz z nią my sami, coraz częściej pada ofiarą nieuczci­wych członków cyfrowej społecz­ności. Z miesiąca na miesiąc rośnie liczba prze­stępstw doko­ny­wa­nych w inter­necie. Poja­wiają się programy, które para­li­żują całe firmy, orga­ni­zacje, insty­tucje itd., nara­żając je na bardzo dotkliwe straty. Zwykli ludzie tracą pieniądze jako ofiary wyłu­dzeń lub po prostu włamań na konta bankowe.

Nasze cyfrowe bezpie­czeń­stwo w znacznej mierze zależy od nas samych. To użyt­kownik tech­no­logii powi­nien uważać na swoje zacho­wania w wirtu­alnym świecie. Jest on przy­jazny, pod warun­kiem prze­strze­gania pewnych zasad. O tym, jakie to zasady, Czytelnik dowie się z tej książki. Napi­sanej przez zawo­do­wego infor­ma­tyka przy­stępnym, zrozu­miałym języ­kiem. Prze­zna­czonej dla każdego, kto korzysta z inter­netu w pracy i poza nią – słuchając muzyki, rozma­wiając ze znajomym na czacie, czy szukając prze­pisu na ciasto. Poza wiedzą teore­tyczną, poradnik wska­zuje prak­tyczne narzę­dzia – zwykle darmowe – dzięki którym można szybko podnieść poziom swojego cyfro­wego bezpie­czeń­stwa. Prze­zna­czone są one dla powszechnie używa­nych systemów, takich jak Windows na kompu­terze i Android na urzą­dzeniu mobilnym.

Widzę, słyszę, czuję… : zabawy akty­wi­zu­jące zmysły kilku­latków / Aneta Winczewska. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Harmonia – Grupa Wydaw­nicza Harmonia, 2019.

Sygn. 166263

Czytel­nicy znajdą w tej książce fabu­la­ry­zo­wane zabawy, które ułatwiają inte­gro­wanie doznań zmysło­wych dzieci z defi­cy­tami rozwo­jo­wymi. Mogą one zachęcić kilku­latków do ilustro­wania ruchem narracji nauczy­ciela oraz twór­czego prze­twa­rzania „dostar­cza­nych” im bodźców odbie­ra­nych poszcze­gól­nymi zmysłami. Zapre­zen­to­wany mate­riał nie jest alter­na­tywą dla rozwiązań stoso­wa­nych przez specja­li­stów metody inte­gracji senso­rycznej, lecz jest ich twórczą inter­pre­tacją. Publi­kacja adre­so­wana jest przede wszystkim do nauczy­cieli edukacji wcze­snosz­kolnej i przed­szkolnej, peda­gogów i wolon­ta­riuszy pracu­ją­cych w świe­tli­cach tera­peu­tycz­nych oraz studentów, którzy w przy­szłości zamie­rzają prowa­dzić zajęcia prze­zna­czone dla kilku­latków. Zamiesz­czone pomysły mogą wyko­rzy­stywać także rodzice podczas domo­wych ćwiczeń, które mają wspo­magać rozwi­janie spraw­ności ich własnych dzieci.

Wycieczki i imprezy szkolne według nowych zasad : orga­ni­zacja, doku­men­tacja, terminy / [Małgo­rzata Celuch, Dariusz Skrzyński, Bożena Winczewska]. – Stan prawny 1 czerwca 2018. – Warszawa : Oświata Grupa Wydaw­nicza – Wydaw­nictwo Wiedza i Prak­tyka, copy­right 2019.

Sygn. 166265

W roku szkolnym 2018/2019 szkoły i placówki orga­ni­zują wycieczki oraz imprezy na nowych zasa­dach.

Książka „Wycieczki i imprezy szkolne według nowych zasad. Orga­ni­zacja, doku­men­tacja, terminy“ to kompen­dium wiedzy, dzięki któremu każdy dyrektor i nauczy­ciel zyska pewność, że reali­zuje swoje obowiązki zgodnie z prawem i właściwie je doku­men­tuje.

Ponadto Czytelnik zyska gotowe proce­dury w razie wystą­pienia nieprze­wi­dzianej sytu­acji podczas wycieczki, jak np. spoży­wanie alko­holu przez uczniów, kradzież, pobicie. Ponadto w książce publi­ku­jemy odpo­wiedzi na najczęstsze pyta­naia doty­czące orga­ni­zacji imprez i wycie­czek.

Edukacja i uczenie się : 16 najwięk­szych mitów / Jeffrey D. Holmes ; prze­kład Ewa Czer­niawska. – Wydanie I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN SA, 2019.

Sygn. 166290, 166291

Zachęcam wszyst­kich – nauczy­cieli, pracow­ników oświaty, dzien­ni­karzy, uczniów, rodziców itd. – aby żądali od ludzi powta­rza­ją­cych okre­ślone opinie na temat edukacji wska­zania odwołań do konkret­nych, dostęp­nych i recen­zo­wa­nych prac badaw­czych.

Niepew­ność jest niewy­godna. Ale pewność jest absur­dalna.“ Wolter

 • Czy ludzie potrafią prawi­dłowo ocenić, ile umieją?
 • Czy istnieje wiele różnych inte­li­gencji?
 • Czy prezen­tacje multi­me­dialne ułatwiają zdoby­wanie wiedzy?
 • Czy powta­rzanie to skuteczna metoda uczenia się?
 • Czy stoso­wanie nagród sprzyja, czy prze­szkadza w zdoby­waniu wiedzy?
 • Czy osoby mające wysoką samo­ocenę uczą się lepiej?

Jeffrey D. Holmes przyj­rzał się szes­nastu powszechnie podzie­lanym prze­ko­na­niom na temat naby­wania wiedzy. By jedno­znacznie rozstrzy­gnąć o ich naukowej wartości, zebrał impo­nu­jącą liczbę danych z lite­ra­tury naukowej i dokonał ich wnikliwej oraz krytycznej analizy. Rozpra­wiając się z silnie ugrun­to­waną wiedzą potoczną, autor poka­zuje jedno­cze­śnie, jak zachować kryty­cyzm wobec nauko­wych i pseu­do­nau­ko­wych donie­sień.

Ewalu­acja eduka­cyjna : społeczne światy ewalu­atorów / Justyna Nowot­niak. - Wydanie I. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza Impuls, 2019.

Sygn. 166292, 166293

Prezen­to­wana publi­kacja skupia się na zagad­nieniu ewalu­acji (w szcze­gól­ności ewalu­acji eduka­cyjnej), które na świecie syste­ma­tycznie zyskuje na znaczeniu, zwięk­szając wpływ na dzia­łania podej­mo­wane w poli­tyce publicznej. Bezpo­średnio wynika to ze wzra­sta­ją­cego nacisku na efek­tyw­ność, traf­ność aloko­wania środków i odpo­wie­dzial­ność działań insty­tucji publicz­nych, także w systemie oświaty. Rola ewalu­acji łączy się z potrzebą budo­wania stra­tegii rozwoju w różnych dzie­dzi­nach życia społecz­nego i zabez­pie­cza­niem inte­resu publicz­nego.

Przed­mio­tami badania są ewalu­acja wewnętrzna (zbudo­wana na funda­mencie teore­tycznym auto­ewa­lu­acji) i prowa­dzący ją w polskich szko­łach nauczy­ciele, odgry­wa­jący rolę ewalu­atorów. Głów­nymi celami uczy­niono opis ich społecz­nych światów i próbę rekon­strukcji prze­biegu procesu stawania się ewalu­atorem.

Adre­sa­tami książki są wszyscy zain­te­re­so­wani ewalu­acją eduka­cyjną – zarówno ci, którzy oprócz ustaleń teore­tycz­nych poszu­kują także kolej­nych empi­rycz­nych odsłon tego zagad­nienia, jak i ci, dla których jest to początek podróży do „stacji ewalu­acja”. Inspi­rację odnajdą w niej również nauczy­ciele wszyst­kich etapów eduka­cyj­nych, którzy podej­mują dzia­łania anali­tyczno-badawcze w ramach swojej prak­tyki zawo­dowej.

Pokonać dysleksję : nowy, kompletny, oparty na bada­niach nauko­wych program dla osób z zabu­rze­niami czytania na każdym poziomie / Sally Shay­witz ; redakcja mery­to­ryczna: Grażyna Kraso­wicz-Kupis ; prze­kład: Karol Jaro­szewski. – Wydanie I. – Gdańsk : Harmonia Univer­salis – Grupa Wydaw­nicza Harmonia, 2019.

Sygn. 166306, 166307

Książka przed­stawia najnowsze usta­lenia badaczy doty­czące zabu­rzeń czytania oraz metody, które – w połą­czeniu z ciężką pracą i odpo­wiednią pomocą – pozwolą pokonać problemy zwią­zane z dysleksją. Rodzice i nauczy­ciele znajdą tu przy­datne infor­macje o trud­no­ściach w czytaniu zarówno u dzieci, jak i osób doro­słych:

 • wyja­śnienie, czym jest dysleksja i dlaczego niektóre utalen­to­wane osoby czytają powoli i z trudem;
 • wska­zówki, jak rozpo­znać dysleksję u przed­szko­laków, uczniów, młodych osób doro­słych i doro­słych, a także jak wybrać najlepszą szkołę dla dziecka z dysleksją i efek­tywnie współ­pra­cować z jego nauczy­cielem;
 • ćwiczenia, które akty­wi­zują obszary mózgu odpo­wie­dzialne za czytanie;
 • domowy 20-minu­towy program popra­wia­jący umie­jęt­ność czytania;
 • sposoby na wzmoc­nienie poczucia wartości u dziecka i wyko­rzy­stanie jego mocnych stron;
 • sylwetki znanych osób, które poko­nały ogra­ni­czenia dysleksji.

Książka otrzy­mała nagrody Margot Marek Book Award, przy­znaną przez Inter­na­tional Dyslexia Asso­cia­tion, oraz Ken Book Award, przy­znaną przez National Alliance for the Mentally Ill.

Program nauczania wycho­wania fizycz­nego dla liceum, tech­nikum oraz bran­żowej szkoły I i II stopnia „Aktyw­ność fizyczna i zdrowie“ : dla III etapu edukacji wraz z rocz­nymi – tema­tycz­nymi planami pracy i przed­mio­towym systemem oceniania : z przy­kładem zajęć do wyboru w systemie 1 + 2 / Krzysztof Warchoł. – Rzeszów : Wydaw­nictwo Oświa­towe Fosze, 2019.

Sygn. 166310, 166311

Opra­co­wanie programu nauczania wycho­wania fizycz­nego dla liceum ogól­no­kształ­cą­cego, tech­nikum i bran­żowej szkoły I i II stopnia jest konty­nu­acją autora w odnie­sieniu do dwóch wydań programu nauczania (2017, 2018) dla ośmio­let­niej szkoły podsta­wowej. Zarówno pierwsze, jak i drugie wydanie programu (rozsze­rzone i uzupeł­nione) zostało bardzo dobrze przy­jęte przez środo­wisko nauczy­cieli wycho­wania fizycz­nego w całej Polsce. Zatem warto przed­stawić autorską propo­zycję programu nauczania wycho­wania fizycz­nego w szko­łach ponad­pod­sta­wo­wych, który będzie z jednej strony uwzględ­niał wszystkie zapisy nowej podstawy progra­mowej, a z drugiej dawał rękojmię odpo­wied­niego przy­go­to­wania młodzieży szkół śred­nich do aktyw­ności fizycznej w życiu doro­słym oraz świa­domej troski o własne i innych zdrowie.

Program zawiera szcze­gó­łowe plany pracy dydak­tyczno-wycho­waw­czej opra­co­wane w ujęciu wyni­kowym i tema­tycznym. Każda jednostka lekcyjna ma sfor­mu­ło­wany temat, jak również zakres kompe­tencji społecz­nych, umie­jęt­ności i wiado­mości, które powinny zostać prze­ka­zane, nauczone i utrwa­lone. Liczba godzin i termin reali­zacji wynika tylko z ogól­nych założeń i zasad plano­wania procesu wycho­wania fizycz­nego. Każdy nauczy­ciel, uczący wycho­wania fizycz­nego według niniej­szego programu, może w sposób indy­wi­du­alny planować liczbę godzin i termin reali­zacji treści kształ­cenia i wycho­wania fizycz­nego zawar­tych w programie. W programie są też dwa dodat­kowe roczne plany pracy dydak­tyczno-wycho­waw­czej dla klasy I liceum i tech­nikum oraz klasy I bran­żowej szkoły I i II stopnia z uwzględ­nie­niem zajęć w systemie klasowo-lekcyjnym i tzw. zajęć do wyboru przez ucznia, czyli nauczania wycho­wania fizycz­nego w systemie 1+2.

Recepcja mediów przez młodzież i osoby dorosłe / pod redakcją Barbary Boniec­kiej, Anny Granat. – Lublin : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Marii Curie-Skło­dow­skiej, 2019.

Sygn. 166313, 166314

Piąty tom z serii „Recepcja mediów” jest poświę­cony wpły­wowi prze­kazów praso­wych, radio­wych, tele­wi­zyj­nych i inter­ne­to­wych na młodzież oraz osoby dorosłe. Né tę grupową mono­grafię skła­dają się: czter­na­ście autor­skich tekstów, wydruki i i płyta z plikami z inter­ne­towej publi­kacji Fundacji „Nowo­czesna Polska” w celu popu­la­ry­zacji edukacji medialnej. Chodzi przede wszystkim o to, aby ułatwić Czytel­nikom korzy­stanie z Kata­logu kompe­tencji medial­nych i infor­ma­cyj­nych oraz ze scena­riuszy lekcji w każdym miejscu, w którym nie mają dostępu do Inter­netu. […]

Tom piąty „Recepcji mediów” jest ostatnią z serii mono­grafią wielo­au­torską doty­czącą zagad­nienia badań audy­to­ryj­nych, ujmu­jącą aspekt odbioru w odnie­sieniu do kolej­nych grup wieko­wych, dlatego został prze­zna­czony nie tylko dla badaczy recepcji treści ze środków maso­wego prze­kazu, ale także dla odpo­wied­niego pod tym względem środo­wiska uczniow­skiego, studenc­kiego i nauczy­ciel­skiego.

Źródło :

www​.pwn​.pl
www​.press​.amu​.edu​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.helion​.pl
www​.fabry​ka​wiedzy​.com
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.fosze​.pl
www​.wydaw​nictwo​.umcs​.eu

Nowości dla biblio­te­karzy i nie tylko…

Nowości dla biblio­te­karzy i nie tylko…

Niety­powi użyt­kow­nicy bibliotek : poradnik psycho­lo­giczny / Bożena Karzewska. – Wyd. I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2018.
Sygn. 164553pb, 164700

Książka ma charakter porad­ni­kowy. Autorka w 11 rozdzia­łach przed­stawia na podstawie lite­ra­tury i własnych doświad­czeń problemy dzieci z różnymi zabu­rze­niami (ADHD, dysleksja, dysgrafia, zabu­rzenia osobo­wości: nerwica, nadpo­bu­dli­wość, nieśmia­łość, nieprzy­sto­so­wanie społeczne. Omawia specy­fikę pracy z niety­po­wymi użyt­kow­ni­kami biblio­teki. Zwraca uwagę na kontakt biblio­te­karza z takimi czytel­ni­kami, sposoby postę­po­wania, ich pozy­ski­wanie jako stałych odbiorców biblio­teki. Porusza też problem stereo­typu, wize­runku biblio­te­karza w społe­czeń­stwie i zjawisko aser­tyw­ności, które może pomóc w zwal­czaniu nega­tyw­nego postrze­gania tej grupy zawo­dowej. Lektura dla każdego biblio­te­karza!

Info­mor­foza : zarzą­dzanie infor­macją w nowych mediach / Maria Nowina Konopka. – Kraków : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego, copy­right 2017.
Sygn. 165034pb, 165035

Info­mor­foza jest niekwe­stio­no­wanym faktem społecznym. To proces, który prezen­tuje wewnętrzną dyna­mikę, jest otwarty, ukazuje znaczenie wielu nowych elementów (np. komer­cja­li­zacji inter­netu, geografii prze­pływu infor­macji, kurczą­cego się pola wolności i zwięk­sza­ją­cego się zakresu kontroli w inter­necie), a także mecha­ni­zmów dotych­czas badawczo nieroz­po­zna­nych, niezdia­gno­zo­wa­nych. Bezdy­sku­syjnie wymaga on pogłę­bio­nego oglądu badaw­czego, co w recen­zo­wanej pracy zostało zreali­zo­wane w stopniu zaawan­so­wanym i wysoce zado­wa­la­jącym z nauko­wego punktu widzenia.
z recenzji prof. dr hab. Teresy Sasiń­skiej-Klas

Śmierć w lite­ra­turze dzie­cięcej i młodzie­żowej / pod redakcją Kata­rzyny Slany. – Wyd. I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2018.
Sygn. 165081, 165082

Mono­grafia zaty­tu­ło­wana „Śmierć w lite­ra­turze dzie­cięcej i młodzie­żowej“ poświę­cona została prze­mi­janiu jako jednemu z kluczo­wych tematów egzy­sten­cjal­nych obec­nych w lite­ra­turze kiero­wanej do niedo­ro­słych odbiorców. Odna­leźć go można m.in. w koły­san­kach, baśniach klasycz­nych i lite­rac­kich, porad­ni­kach konso­la­cyj­nych, XIX-wiecz­nych naucz­kach spod znaku czarnej peda­go­giki i powiast­kach ku prze­strodze, a także w powie­ściach powsta­łych u końca XIX wieku i na początku wieku XX.

Publi­kacja ozna­czona numerem 11 w serii Lite­ra­tura dla Dzieci i Młodzieży – studia.

Multi­bi­blio­te­kar­stwo : praca zbio­rowa / pod redakcją Mai Wojcie­chow­skiej. – Wyd. I. – Warszawa : Wydaw­nictwo SBP, 2018.
Sygn. 165149pb, 165150

Biblio­teka to dzisiaj insty­tucja wielo­wy­mia­rowa. Z jednej strony, jak od wieków, gromadzi i pielę­gnuje zbiory w ich trady­cyjnym wymiarze, z drugiej zaś nadą­żając za wielo­aspek­to­wymi prze­obra­że­niami społe­czeń­stwa, stara się oferować zupełnie nowe formy usług. Niniejsza publi­kacja stanowi konty­nu­ację dyskusji toczącej się w mediach oraz facho­wych publi­ka­cjach, na temat roli i funkcji bibliotek w zmie­nia­jącym się otoczeniu społecznym. Autorzy tekstów – prak­tycy oraz przed­sta­wi­ciele środo­wisk nauko­wych – podej­mują tematy zwią­zane z zagad­nie­niami multi­me­diów, multi­kul­tu­ro­wości, marke­tingu i wielo­aspek­towej edukacji. Pier­wiast­kiem wspólnym tych rozważań jest wielo­wy­mia­ro­wość usług biblio­tecz­nych i samej biblio­teki, jako insty­tucji, która inte­gruje różne grupy czytel­ników (w tym mniej­szości naro­dowe, etniczne, wyzna­niowe, świa­to­po­glą­dowe itp.), oferując im nowe narzę­dzia pracy, nauki i rozrywki. W książce poja­wiają się takie zagad­nienia jak: blended lear­ning i e‑learning jako metody edukacji czytel­nika, stan­dardy opisu i dystry­bucji obiektów cyfro­wych, tworzenie i zarzą­dzanie multi­me­diami, multi­media w pracy z użyt­kow­ni­kami niepeł­no­spraw­nymi, oferta bibliotek dla mniej­szości naro­do­wych, czytelnik jako prosu­ment, rola perso­nelu biblio­tecz­nego w rozwoju biblio­teki, w tym jego dobór, kształ­cenie, rozwi­janie pasji i talentów.

Źródło:
sbp​.pl
wuj​.pl