Wybrane nowości na biblio­tecznej półce – luty 2021

Wybrane nowości na biblio­tecznej półce – luty 2021

Okładka książki "Terapia poznawczo-behawioralna oparta na procesach" © GWP | All Rights Rese­rvedTerapia poznawczo-beha­wio­ralna oparta na proce­sach : wiedza i kluczowe kompe­tencje / redakcja naukowa: Steven C. Hayes, Stefan G. Hofmann ; prze­kład: Anna Sawicka-Chrap­ko­wicz, Agnieszka Pały­nyczko-Ćwiklińska, Sylwia Pikiel. - Wydanie pierwsze w języku polskim 2020 rok. – Sopot : Gdań­skie Wydaw­nictwo Psycho­lo­giczne sp. z o.o., 2020.

Sygn. 168798. 168799

Dwaj wybitni badacze – Steven C. Hayes i Stefan G. Hofmann – stwo­rzyli książkę prze­ło­mową, która łączy korzyści płynące z różnych modeli w ramach terapii poznawczo-beha­wio­ralnej, w tym nurtów tak zwanej trze­ciej fali. Jest to pierwsza tak wszech­stronna publi­kacja – zawiera prze­gląd najważ­niej­szych założeń, dzie­dzin i obszarów stano­wią­cych teore­tyczne funda­menty tytu­ło­wego podej­ścia jako zbioru empi­rycznie zwery­fi­ko­wa­nych terapii, a także szcze­gó­łowe omówienie podsta­wo­wych kompe­tencji klinicz­nych w zakresie inter­wencji beha­wio­ral­nych, poznaw­czych, doświad­cze­nio­wych oraz opar­tych na akcep­tacji i uważności.

Pozwala dogłębnie zrozu­mieć podsta­wowe procesy zmiany w ramach wdra­ża­nych inter­wencji, które powi­nien znać każdy klini­cysta. Stanowi olbrzymi krok naprzód w rozwoju przed­mio­towej dzie­dziny, wyzna­czając nowe stan­dardy psycho­te­rapii opartej na dowodach.

Okładka książki "Wnioskowanie statystyczne w badaniach pedagogicznych" © Aspra-JR | All Rights Rese­rvedWnio­sko­wanie staty­styczne w bada­niach peda­go­gicz­nych : testy para­me­tryczne, reali­zacja z wyko­rzy­sta­niem tech­no­logii kompu­te­ro­wych / Włodzi­mierz Rudenko. - Warszawa : Oficyna Wydaw­nicza Aspra-JR, 2020.

Sygn. 168808, 168809

W podręcz­niku autor omawia proble­ma­tykę meto­do­logii użycia wnio­sko­wania staty­stycz­nego w peda­go­gice (esty­macja para­me­trów, testo­wanie hipotez, metody analizy wariancji). W sposób dostępny, choć bez uprosz­czeń prze­pisów mate­ma­tycz­nych, przy­bliża mate­riał z teorii praw­do­po­do­bień­stwa, którego znajo­mość jest konieczna dla przy­szłych specja­li­stów kierunków peda­go­gicz­nych. Książka ta jest prze­zna­czona dla studentów i wykła­dowców, naukowców i prak­tyków pracu­ją­cych w placów­kach oświa­to­wych oraz wszyst­kich tych, którzy pragną profe­sjo­nalnie zajmować się dzia­łal­no­ścią naukowo-pedagogiczną.

Okładka książki "Społeczno-pedagogiczne i kulturowe konteksty migracji dzieci" © Impuls | All Rights Rese­rvedSpołeczno-peda­go­giczne i kultu­rowe konteksty migracji dzieci / Łukasz Albański. – Wydanie I. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza Impuls, 2020.

Sygn. 168817, 168818

W niniej­szej publi­kacji staram się dokonać wszech­stronnej analizy zjawiska migracji dzieci z naci­skiem na specy­fikę migracji osób mało­let­nich, warunki i następ­stwa tych migracji, nie dając jednak żadnych osta­tecz­nych rozstrzy­gnięć oraz nie rosz­cząc sobie prawa do cało­ścio­wego opisu zjawiska. Jestem też świa­domy tego, że doko­nany przeze mnie wybór typów migracji dzie­cię­cych zawęża dyskusję do specy­ficz­nych przy­padków dzieci, które są w procesie migracji wyklu­czone, odrzu­cone i wyko­rzy­stane przez doro­słych. Zapre­zen­to­wany w pracy obraz dzie­ciń­stwa może przez to wydawać się Czytel­ni­kowi nadzwy­czaj pesy­mi­styczny. Moim celem było jednak wska­zanie, w jaki sposób niektórzy mało­letni migranci są uwikłani w różnego rodzaju relacje i sytu­acje społeczne. Idąc za postu­latem Korczaka, żeby w dziecku zoba­czyć przede wszystkim czło­wieka, starałem się zdekon­stru­ować dyskursy, towa­rzy­szące dzie­cięcym migra­cjom, tworzące czasami błędne ocze­ki­wania w stosunku do konstruktu dziecka migranta oraz wskazać, że dla prak­tyki peda­go­gicznej, zarówno w wymiarze aktu­alnym, jak i w biogra­ficznym, osobne, wyizo­lo­wane dziecko migrant nie istnieje. Akcent na relacje w otoczeniu dziecka oraz uwikłanie tych relacji w społeczno-kultu­rowe konteksty funk­cjo­no­wania migracji są istot­nymi elemen­tami zrozu­mienia dyna­miki zjawiska migracji dzieci…

Autor (frag­ment Wstępu)

Okładka książki "Wybrane narzędzia do programu psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju" © Impuls | All Rights Rese­rvedWybrane narzę­dzia do programu psycho­sty­mu­lacji dzieci w wieku przed­szkolnym z defi­cy­tami i zabu­rze­niami rozwoju / Anna Fran­czyk, Kata­rzyna Krajewska. – Wydanie II. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza Impuls, 2020.

Sygn. 168819

Któż z Was nie pamięta słynnej książki „z paja­cy­kiem“, czyli Programu psycho­stu­mu­lacji dzieci w wieku przed­szkolnym z defi­cy­tami i zabu­rze­niami rozwoju? Dla wielu tera­peutów, specja­li­stów i nauczy­cieli był to drogo­wskaz, z którego korzy­stali i korzy­stają w swojej pracy. Nakład książki był wielo­krotnie wyczer­py­wany i wzna­wiany z uwagi na ogromne zain­te­re­so­wanie. Dziś Autorki tego słyn­nego podręcz­nika zapra­szają do nowej publi­kacji, która ukazała się nakładem Oficyny Wydaw­ni­czej „Impuls“ pt. Wybrane narzę­dzia do programu psycho­sty­mu­lacji dzieci w wieku przed­szkolnym z defi­cy­tami i zabu­rze­niami rozwoju.

Inte­gralną częścią pracy tera­peu­tycznej jest posta­wienie diagnozy, która stanowi bazę danych o tym, co dziecko lubi robić, jakie czyn­ności dają mu radość, co potrafi, a co może spra­wiać mu trud­ność. Skupienie się w dzia­łal­ności diagno­stycznej na punk­tach pozy­tyw­nych dziecka pozwoli ukie­run­kować skuteczną pracę nauczyciela.

Diagno­zo­wanie umie­jęt­ności i możli­wości dziecka powinno odbywać się przede wszystkim poprzez zabawę. Zabawa jest przy­jem­no­ścią, która pomaga mu radzić sobie ze wszyst­kimi trud­nymi emocjami. Podczas zabawy dziecko uczy się twórczo prze­zwy­ciężać różne prze­szkody. Zabawa jest jedno­cze­śnie natu­ralnym sposobem nawią­zy­wania kontaktu zarówno między dziećmi, jak i między dziec­kiem a dorosłym.

Dzięki różnym formom i rodzajom zabaw mamy szansę zbli­żenia się do dziecka, stwo­rzenia mu poczucia bezpie­czeń­stwa, pozy­skania jego zaufania i dostrze­żenia jego tzw. punktów pozy­tyw­nych. Możemy również poznać najskrytsze tajniki dzie­cięcej psychiki – ukryte lęki, trud­ności, budzące się zdol­ności, zain­te­re­so­wania, bazę wszel­kich jego możliwości.

Najlep­szym inicja­torem zabaw jest samo dziecko. To ono wie, czym i w jaki sposób chce się bawić. Rolą nauczy­ciela tera­peuty, jako bacz­nego obser­wa­tora i zarazem współ­uczest­nika czyn­ności, jest takie pokie­ro­wanie zabawą, by dziecko czer­pało z niej przy­jem­ność, a nauczy­ciel wiedzę diagnostyczną.

Uzupeł­nie­niem prowa­dzonej przez nauczy­ciela tera­peutę diagnozy mogą być diagno­styczne karty pracy. Narzę­dzie to musi być dosto­so­wane do aktu­al­nych możli­wości i umie­jęt­ności dziecka.

Okładka książki "Praktyczny przewodnik dla nauczycieli uczniów ze spektrum zaburzeń autystycznych w szkole średniej" © Fraszka Eduka­cyjna | All Rights Rese­rvedPrak­tyczny prze­wodnik dla nauczy­cieli uczniów ze spek­trum zabu­rzeń auty­stycz­nych w szkole śred­niej / Debra Costley, Elaine Keane, Trevor Clark i Kathie Lane ; [tłumacz: Kata­rzyna Kmieć-Krzew­niak]. – Warszawa : Fraszka Eduka­cyjna, 2020.

Sygn. 168821, 168822

Książka została napi­sana przez grono badaczy austra­lij­skich, ale problemy nauczy­cieli, mają­cych w swoich klasach w szko­łach śred­nich uczniów z auty­zmem, na całym świecie są takie same. Warto skorzy­stać z ich prze­my­śleń i doświadczeń.

Propo­zycje dzia­łania mają charakter uniwer­salny, są łatwe do zasto­so­wania, a jedno­cze­śnie niezwykle skuteczne.

Okładka książki "Nabici w facebooka" © Media Rodzina | All Rights Rese­rvedNabici w face­booka : prze­stroga przed kata­strofą / Roger McNamee. - Poznań : Media Rodzina, 2020.

Sygn. 168837, 168838

Fascy­nu­jąca osobista opowieść, ale też bardzo wnikliwa analiza sił, które mogą znisz­czyć nasz świat. Książka opowiada o Face­booku i jego twór­cach, a zarazem ukazuje historię biznesu zwią­za­nego z nowymi tech­no­lo­giami oraz ludzi, którzy je tworzyli = a teraz zabrakło im odwagi, by stanąć oko w oko z demo­nami, które sami powo­łali do życia. Autor, Roger McNamee, doradca Zucker­berga w pierw­szych latach dzia­łania Face­booka, potrze­bował trochę czasu, by zrozu­mieć, co tak naprawdę się stało i co z tym zrobić. W rezul­tacie otrzy­ma­liśmy książkę, która jasno i precy­zyjnie wyja­śnia, dlaczego nowe tech­no­logie mogą zagrażać demokracji.

Sztuczna inte­li­gencja może być jednym z najwięk­szych społecz­nych zagrożeń. W takich firmach jak Face­book czy Google ma ona olbrzymią prze­wagę: nieprze­brane źródła infor­macji i skalo­wal­ność systemu, niezwykle dokładne profile ponad dwóch miliardów użyt­kow­ników (co w przy­padku Face­booka oznacza również głębokie zrozu­mienie tego, co porusza ich emocje), dokładny obraz loka­li­zacji wszyst­kich użyt­kow­ników, ich związków i aktyw­ności, a także finan­sowe prze­słanki do tego, żeby mani­pu­lować uwagą użyt­kow­ników bez względu na konse­kwencje. Można powie­dzieć, że ta sztuczna inte­li­gencja jest bezpo­średnio podpięta do mózgów ponad dwóch miliardów ludzi, którzy nie zdają sobie z niczego sprawy.“

(frag­ment książki)

Okładka książki "Terapia poznawczo-behawioralna dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera pomagająca rozumieć i wyrażać sympatię oraz miłość" © Harmonia | All Rights Rese­rvedTerapia poznawczo-beha­wio­ralna dla dzieci i młodzieży z zespołem Asper­gera poma­ga­jąca rozu­mieć i wyrażać sympatię oraz miłość / Tony Attwood, Michelle Garnett. – Wydanie I. – Gdańsk : Harmonia, 2020.

Sygn. 168845, 168846

Dzieci i nasto­latki z zabu­rze­niami ze spek­trum autyzmu często mają trud­ności z odru­chowym, intu­icyjnym okazy­wa­niem ciepłych uczuć: sympatii i miłości. Nierzadko nie rozu­mieją, że ich rodzice, rodzeń­stwo i przy­ja­ciele potrze­bują czułości. Jeszcze większe wyzwanie stanowi dla nich wyra­żanie sympatii do nauczy­cieli, zaprzy­jaź­nio­nych tera­peutów lub przy­ja­ciół rodziny.

Tony Attwood i Michelle Garnett – eksperci w dzie­dzinie autyzmu z wielo­letnim doświad­cze­niem – przed­sta­wiają autorski program terapii poznawczo-beha­wio­ralnej, dzięki któremu chłopcy i dziew­częta z zabu­rze­niami ze spek­trum autyzmu nauczą się rozpo­znawać oraz wyrażać sympatię i miłość w taki sposób, który będzie spra­wiał radość zarówno im, jak i osobom z ich otoczenia. Zapre­zen­to­wane w książce ćwiczenia umoż­liwią dzie­ciom i nasto­latkom z ASD odczy­ty­wanie swoich emocji oraz uczuć innych osób na podstawie zacho­wania, gestów lub słów, a także ułatwią wybór właściwej reakcji. Program stwo­rzono z myślą o nauczy­cie­lach, psycho­lo­gach i tera­peu­tach, którzy mogą go reali­zować z dziec­kiem indy­wi­du­alnie lub z grupą od dwóch do sześciu osób.

Attwood i Garnett przed­sta­wiają nowe, pozy­tywne ujęcie zabu­rzeń ze spek­trum autyzmu, co jest potrzebne i mile widziane. Ich program zawiera wska­zówki, jak uczyć dzieci z auty­zmem prze­ży­wania oraz wyra­żania sympatii i miłości, czyli umie­jęt­ności niezbęd­nych czło­wie­kowi i kluczo­wych dla funk­cjo­no­wania w rodzinie.

dr Susan W. White dyrektor Virginia Tech Autism Clinic

Okładka książki "Cyfrowy warszatat humanisty" © PWN | All Rights Rese­rvedCyfrowy warsztat huma­nisty / Anna Matysek, Jacek Tomasz­czyk. - Wydanie I. – Warszawa : PWN, 2020.

Sygn. 168850, 168851

Do niedawna huma­ni­styka była postrze­gana jako dzie­dzina, w której tech­no­logie infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyjne nie odgry­wają znaczącej roli, a komputer wyko­rzy­sty­wany jest głównie jako nowo­czesna maszyna do pisania. Jednak w ostat­nich latach ten obraz uległ zmianie.

Przed­sta­wi­ciele nauk huma­ni­stycz­nych coraz częściej stosują tech­nikę infor­ma­tyczną do prowa­dzenia szero­kich badań i analiz kompu­te­ro­wych czy reali­zacji wspól­nych projektów. Tę nową, wzbo­ga­coną formę dzia­łal­ności naukowej huma­ni­stów nazwano huma­ni­styką cyfrową.

Książka stanowi przy­jazny podręcznik dla studentów i dokto­rantów piszą­cych prace dyplo­mowe i rozprawy doktor­skie. Autorzy opisują najbar­dziej funk­cjo­nalne, zwykle bezpłatne apli­kacje i źródła infor­macji; poka­zują krok po kroku, jak z nich korzy­stać, aby osią­gnąć najlepsze rezul­taty w procesie badawczym.

W poszcze­gól­nych rozdzia­łach, które odpo­wia­dają etapom procesu badaw­czego, autorzy prezen­tują: programy wspo­ma­ga­jące pracę koncep­cyjną (mapy myśli, hierar­chiczne edytory tekstu), uniwer­salne i specja­li­styczne źródła wraz z najsku­tecz­niej­szymi meto­dami wyszu­ki­wania infor­macji, programy do zarzą­dzania biblio­grafią, umoż­li­wia­jące tworzenie popraw­nych przy­pisów biblio­gra­ficz­nych i auto­ma­tyczne gene­ro­wanie biblio­grafii załącz­ni­kowej, elek­tro­niczne notat­niki, dzięki którym zysku­jemy niespo­ty­kane w świecie analo­gowym możli­wości groma­dzenia różnego typu infor­macji – tekstu, grafiki, dźwięku, animacji, stron inter­ne­to­wych, metodę pracy z proce­sorem tekstu, mene­dżerem biblio­grafii i elek­tro­nicznym notat­ni­kiem – posłu­gi­wanie się tymi trzema apli­ka­cjami w sposób syste­mowy znacząco usprawnia proces badawczy, skra­cając czas wyszu­ki­wania i opra­co­wania mate­riałów, a także ułatwia pisanie tekstów.

Okładka książki "Dziecko i dzieciństwo w badaniach pedagogicznych" © Adam Marszałek | All Rights Rese­rvedDziecko i dzie­ciń­stwo w bada­niach peda­go­gicz­nych / redakcja naukowa Marzenna Magda-Adamo­wicz, Ewa Kowalska. – Toruń : Wydaw­nictwo Adam Marszałek, 2020.

Sygn. 168856, 168857

Niniejsza mono­grafia adre­so­wana jest szcze­gólnie dla studentów peda­go­giki i pracow­ników naukowo-dydak­tycz­nych prowa­dzą­cych eksplo­racje z zakresu peda­go­giki dziecka”

(frag­ment wstępu)

Okładka książki "Miłość a pedagogika" © Wydaw­nictwa UW | All Rights Rese­rvedMiłość a peda­go­gika / redakcja naukowa Krzysztof Kamiński. – Wydanie I. – Warszawa : Wydaw­nictwa Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego, 2020.

Sygn. 168879

Autorzy podej­mują temat miłości w odnie­sieniu do szeroko rozu­mianej peda­go­giki w rozma­itych aspek­tach – to wielo­głos pocho­dzący z wielu obszarów nauko­wych. Cechuje ich wielo­barw­ność świa­to­po­glą­dowa i różny poziom wraż­li­wości, ale wszyscy są prze­ko­nani, że miłość w kontek­ście peda­go­gicznym to zagad­nienie doniosłe, którym należy się zajmować. Zróż­ni­co­wanie ujęć tego zagad­nienia oraz postaw i poglądów sprawia, że w prezen­to­wanej mono­grafii czytelnik znaj­dzie treści, które go zain­te­re­sują i zain­spi­rują w odnie­sieniu zarówno do badań nauko­wych, jak i peda­go­gicznej (eduka­cyjnej, wycho­waw­czej) dzia­łal­ności praktycznej.

Tom otwiera wpro­wa­dzenie czytel­ników w najważ­niejsze dyskusje doty­czące pojęcia miłości. W pierw­szej części zawarto arty­kuły, w których z kunsztem i właściwą huma­ni­styce finezją zostało omówione znaczenie tego pojęcia, a także – na podstawie badań – zapre­zen­to­wane społeczne funk­cjo­no­wanie miłości. Część druga to zbiór tekstów ukazu­ją­cych miłość w różnych kontek­stach kultu­ro­wych, odda­jący zróż­ni­co­wanie i bogactwo inspi­racji, które wiążą się z proble­ma­tyką miłości. Takie ujęcie pozwala na dobre przy­go­to­wanie do rozważań ściśle peda­go­gicz­nych z części trze­ciej. Autorzy próbują uchwycić w niej bowiem niezwy­kłość feno­menu miłości w doświad­czeniu pedagogicznym.

Okładka książki "My daliśmy radę, tobie też się uda!" © Harmonia Univer­salis | All Rights Rese­rvedMy daliśmy radę, tobie też się uda! : Prze­wodnik po życiu na świecie dla osób z zespołem Asper­gera / Tony Attwood, Craig R. Evans, Anita Lesko ; prze­kład Maria Moskal, Mentorzy: Qazi Fazli Azeem, Garry Burge, James Buzon, Bob Castleman, Mitch Chri­stian, Debbie Denen­burg, Charli Devnet, Temple Grandin, Ruth Elaine Joyner Hane, Paul Isaacs, Dr. Know, Karen Krejcha, Henny Kupfer­stein, Anita Lesko, Richard Maguire, John Makin, Larry Moody, Lisa Morgan, Jennifer Cook O’Toole, Lars Perner, Jeanette Purkis, Mary Robison, Steve Selpal, Dr. Stephen M. Shore, Dr. Patrick Suglia, Liane Holiday Willey, Alexis Wine­mann. – Wydanie I. – Gdansk : Harmonia Univer­salis, 2020.

Sygn. 168880

Książka „My daliśmy radę, Tobie też się uda!“ to nieza­stą­piony zbiór porad sfor­mu­ło­wa­nych przez znane osoby z zespołem Asper­gera lub auty­zmem wyso­ko­funk­cjo­nu­jącym i kiero­wa­nych do innych osób ze spek­trum. Każdy z 17 rozdziałów poświę­cony jest konkretnym trud­no­ściom towa­rzy­szącym ASD, które rozpo­znano na podstawie nowa­tor­skiego badania prze­pro­wa­dzo­nego przez dr. Tony’ego Attwooda, Craiga Evansa i Anitę Lesko. Auto­rami porad są między innymi dr Temple Grandin i dr Stephen M. Shore, a każdy rozdział kończy się szcze­gó­łowym i życz­liwym komen­ta­rzem dr. Tony’ego Attwooda. Publi­kację uzupeł­niają barwne repro­dukcje prac plastycz­nych wyko­na­nych przez arty­stów z auty­zmem. Książka stanowi źródło wiedzy, a także nadziei – to pozycja obowiąz­kowa dla rodziców i tera­peutów osób z zespołem Asper­gera lub auty­zmem wysokofunkcjonującym.

Okładka książki "Następstwa braku bezpieczeństwa w pracy resocjalizacyjnej z nieletnimi" © Difin | All Rights Rese­rvedNastęp­stwa braku bezpie­czeń­stwa w pracy reso­cja­li­za­cyjnej z nielet­nimi / Marek Łuka­sie­wicz. – Warszawa : Difin, 2020.

Sygn. 168882, 168883

Książka dotyczy sytu­acji zagro­żenia i/lub utraty bezpie­czeń­stwa jakich doświad­czają pracow­nicy peda­go­giczni placówek reso­cja­li­za­cyj­nych dla nielet­nich w prak­tyce. Zapro­po­no­wana defi­nicja, tych sytu­acji oraz propo­zycje profe­sjo­nal­nego reago­wania wobec ich poja­wienia się nie były podej­mo­wane przez żadnego z polskich autorów. Wśród następstw takich sytu­acji, oprócz stresu i wypa­lenia zawo­do­wego opisano i zilu­stro­wano wyni­kami badań, również inne reakcje wraz z ich konse­kwen­cjami dla procesu reso­cja­li­zacji. Ponadto dostępne opra­co­wania na temat stresu i wypa­lenia zawo­do­wego nie odnoszą się opisy­wanej grupy zawo­dowej peda­gogów reso­cja­li­zacji. Zapro­po­no­wane rozwią­zania mogą być przy­datne dla poten­cjal­nego odbiorcy w przy­swo­jeniu sobie podsta­wo­wych zasad zwią­za­nych z reago­wa­niem wobec sytu­acji zagro­żenia i/lub utraty bezpie­czeń­stwa w pracy z nieletnimi.

Źródła (linki otwie­rają się w nowych oknach):

www​.gwp​.pl
www​.aspra​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.fraszka​.edu​.pl
www​.media​ro​dzina​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.pwn​.pl
www​.marszalek​.com​.pl
www​.wuw​.pl
www​.difin​.pl

Walen­tynki – coś dla najmłodszych

Walen­tynki – coś dla najmłodszych

Dzień Zako­cha­nych, popu­larnie nazy­wany Walen­tyn­kami, przy­pa­da­jący 14 lutego może być dobrą okazją do zasta­no­wienia się nad warto­ścią i znacze­niem uczuć w życiu czło­wieka. Warto wyko­rzy­stać ten dzień na wpro­wa­dzenie dzieci w świat emocji, poroz­ma­wianie o tym, czym jest miłość i zako­chanie, wyja­śnienie jakie są oblicza miłości, poka­zanie sposobów radzenia sobie z uczu­ciami, żeby lepiej rozu­mieć siebie i innych. Pomocna w tym może być bardzo bogata lite­ra­tura dzie­cięca. Pamię­tajmy nie tylko o tym najbar­dziej wznio­słym uczuciu jakim jest miłość, równie ważne są przy­jaźń, troska o drugą osobę, bliskość, radość z prze­by­wania z innymi, życz­li­wość, szacunek, odpo­wie­dzial­ność czy okazy­wanie sobie sympatii.

Dla najmłod­szych, ich rodziców i nauczy­cieli przy­go­to­wa­liśmy na wirtu­alnej tablicy zestaw kilku­nastu tytułów dostęp­nych w naszej biblio­tece. Można je wypo­ży­czyć poprzez katalog Integro. Zachę­camy do czytania.

Sztuczna inte­li­gencja

Sztuczna inte­li­gencja

W Roku Stani­sława Lema propo­nu­jemy zesta­wienie biblio­gra­ficzne lite­ra­tury, doty­czącej sztucznej inte­li­gencji, opra­co­wane na podstawie zbiorów Biblioteki.

Sztuczna inte­li­gencja (SI), ang. Arti­fi­cial Intel­li­gence (AI), dzie­dzina nauki zajmu­jąca się bada­niem mecha­ni­zmów ludz­kiej inte­li­gencji (psychol.) oraz mode­lo­wa­niem i konstru­owa­niem systemów, które są w stanie wspo­magać lub zastę­pować inte­li­gentne dzia­łania człowieka.
Źródło: Ency­klo­pedia PWN

SI_AI
Rok Stani­sława Lema

Rok Stani­sława Lema

Stani­sław Lem był polskim pisa­rzem gatunku science fiction, futu­ro­lo­giem, filo­zofem, kryty­kiem, a także propa­ga­torem rozwoju nauki i tech­niki oraz sztucznej inte­li­gencji. Tematy prze­wodnie, które poru­szał w swoich dzie­łach to również natura ludzka, możli­wość poro­zu­mie­wania się istot inte­li­gent­nych oraz miejsce czło­wieka we Wszechświecie.

Z okazji przy­pa­da­jącej w tym roku 100. rocz­nicy urodzin Stani­sława Lema przy­go­to­wa­liśmy dla Państwa zesta­wienie mate­riałów poświę­co­nych „Bajkom robotów“ oraz ich twórcy.

W związku z Rokiem Stani­sława Lema opra­co­wa­liśmy zesta­wienie biblio­gra­ficzne na temat jego życia i twórczości.


S.Lem
Książki z Bydgoszczą w tle

Książki z Bydgoszczą w tle

24 stycznia przy­pada 76. rocz­nica wyzwo­lenia Bydgoszczy spod okupacji hitle­row­skiej. W związku z tym wyda­rze­niem zachę­camy czytel­ników do zapo­znania się z książ­kami, w których ważną boha­terką jest Bydgoszcz. Prze­czy­tacie o miej­scach, które na pewno rozpo­znacie, na wspo­mnienie których zakręci się Wam łezka w oku i takie, o których istnieniu wygod­niej byłoby zapo­mnieć. Po lekturze ma się ochotę wyjść na ulice naszego miasta, by z książką w ręku poznawać miej­skie zaka­marki. To gdzieś tu muszą czaić się zazdrość, rozpacz, radość, miłość, lęk, nadzieja, które emanują z kart tych książek.

Czytelnia poleca:

Sekrety Bydgoszczy / Halicki, Krzysztof. – Łódź: Księży Młyn Dom Wydaw­niczy Michał Koliński, 2017 Sygn. 163728 p, 163729
Sekrety Bydgoszczy

Wojenne sekrety Bydgoszczy / Droz­dowski, Krzysztof. – Warszawa: Agencja Wydaw­nicza Cinde­rella Books Andrzej Zasieczny, 2019 Sygn. 167669, 167670
Wojenne sekrety Bydgoszczy

Wybrałem Bydgoszcz: Dzien­niki 1989 – 2009 / Bana­szak Józef. – Bydgoszcz: Bydgoski Dom Wydaw­niczy „Margra­fsen” s.c, 2011 Sygn. 153768
Wybrałem Bydgoszcz

Gniazdo zastępcze / Chmie­lewska, Gizela. – Łomianki: Wydaw­nictwo LTW, 2018 Sygn. 166158, 166159

To historia „utkana” ze wspo­mnień kreso­wych wygnańców, uzupeł­niona doku­men­tami i mate­ria­łami z między­wo­jennej prasy, bogato zilu­stro­wana fotografiami.

Gdniazdo zastępcze

Mord na Zimnych Wodach / Grosman Małgo­rzata. – Poznań: Zysk i S‑ka, 2019 Sygn. 168332, 168419

Rok 1926, Bydgoszcz. Znale­zienie zwłok młodej kobiety na wyspę na Zimnych Wodach staje się począt­kiem śledztwa, prowa­dzo­nego przez aspi­ranta Andrzeja Fąferka. Krok po kroku poli­cjanci odkry­wają mroczną historię seryj­nego mordercy.

Mord na Zimnych Wodach

Rzeka zbrodni / Jaku­bowski Jaro­sław, – Poznań: Wydaw­nictwo Zysk i S‑ka, 2015 Sygn. 167424

Główny bohater – komi­sarz Leon Gajewski musi rozwiązać poważna sprawę krymi­nalną, która miała miejsce w styczniu 1920 roku.

Rzeka zbrodni

Seria „Grzechy młodości” Edyty Świętek. Głów­nymi boha­te­rami sagi jest rodzeń­stwo Trze­ciaków. Każde z nich ma swoje życie i zupełnie odmienne problemy. Akcja toczy się od czasów PRL‑u aż do lat 90. Ta powieść wciąga już od pierw­szej strony. Burz­liwy czas prze­mian gospo­dar­czych i ustro­jo­wych. Chci­wość bierze górę nad rozsąd­kiem , a za czyny doko­nane w prze­szłości nadchodzi czas
rozliczenia.

Rzeka kłamstw / Świętek, Edyta. – Poznań: Wydaw­nictwo Replika, 2019 Sygn. 167387

Rzeka kłamstw

Echa niewier­ności / Świętek, Edyta. – Poznań: Wydaw­nictwo Replika, cop.2019 Sygn. 168173
Echa niewierności

Cień zbrodni / Świątek, Edyta. – Poznań: Wydaw­nictwo Replika, cop.2020 Sygn. 168723

Cień zbrodni

Szczyty chci­wości / Świętek Edyta. – Poznań : Wydaw­nictwo Replika, cop. 2020 Sygn. 169301

Szczyty chciwości

Alazza / Czyżewski, Cezary. – Bydgoszcz: [wydawca nieznany], 2017 Sygn. 168717

Tadeusz Siekierski, fizyk, zostaje wcią­gnięty przez swojego kolegę poli­cjanta w sprawę z pozoru czysto krymi­nalną. Historia zaczyna się kompli­kować, gdy okazuje się, iż sprawca nieko­niecznie jest człowiekiem…

Alazza

Mgły prze­szłości / Czyżewski , Cezary. – Bydgoszcz: [wydawca nieznany], 2018 Sygn. 168718

Demo­nica Alazza nieocze­ki­wanie znika. Tadeusz Siekierski zaczyna szukać jej na własną rękę, co spro­wadza na niego same kłopoty.

Mgły przeszłości

Inna dusza / Orbi­towski, Łukasz. – Warszawa: Wydaw­nictwo Od deski do deski Sp. z o.o., cop. 2015 Sygn. 159696

Inna dusza” Łukasza Orbi­tow­skiego – druga książka z serii na F/aktach. Autor sięgnął po temat głośnych morderstw, które miały miejsce w Bydgoszczy w latach 90. XX wieku. Z niewy­ja­śnio­nych przy­czyn nasto­latek zabija swojego kuzyna. Po trzech latach zabija kolejną ofiarę. Obydwie zbrodnie wstrzą­snęły nie tylko miesz­kań­cami miasta, ale i całej Polski.

Inna dusza

Bydgo­skie legendy i przy­po­wieści / Kuczma , Rajmund; Derenda, Jerzy.- Bydgoszcz: Towa­rzy­stwo Miło­śników Miasta Bydgoszczy, 2013 Sygn. 159200, 157935p

Podstawę tego zbioru stanowią legendy, a także pokrewne im sagi i przy­po­wieści, które ukazały się drukiem, bądź prze­ka­zy­wane były ustnie z poko­lenia na poko­lenie. Legendy od wieków stanowią nieza­stą­pione źródło wiedzy o minio­nych czasach. Zawsze bowiem, nawet wzbo­ga­cone fantazją, zawie­rają ziarna prawdy.

Bydgoskie legendy i przypowieści

Baśnie i opowieści o Bydgoszczy / Gwiaz­dowska, E.A.- Gdynia: Wydaw­nictwo Novae res, 2019 Sygn. 166544, 166545, 166543p

Wydaje się wam, że tylko Kraków i Warszawa mają swoje baśnie, mity i legendy? Poznajcie zatem Bydgoszcz, królew­skie miasto poło­żone nad Brdą i Wisłą, które może się pochwalić wyjąt­kowo ciekawą i burz­liwą historią. Zaklęte obrazy, ukryte skarby, okrutne porwania… W prasta­rych opowie­ściach o tym niesa­mo­witym mieście nie brakuje fascy­nu­ją­cych wątków! Jeśli chcecie poznać je wszystkie, przy­stańcie na chwilę i wsłu­chajcie się uważnie w echa dawnych legend kryją­cych się w starych ulicz­kach miasta.

Baśnie i opowieści o Bydgoszczy

Oprac. Mariola Burak, Kata­rzyna Krukowska-Cyra­no­wicz – Wydział Udostęp­niania Zbiorów

Źródła: cytaty ze wstępów książek

Odży­wianie dzieci. Profi­lak­tyka zabu­rzeń odży­wiania u dzieci i młodzieży

Odży­wianie dzieci. Profi­lak­tyka zabu­rzeń odży­wiania u dzieci i młodzieży

Zesta­wienie biblio­gra­ficzne opra­co­wane na podstawie zbiorów Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy (2010 – 2020)

odzy­wianie-2010 – 20

Anoreksja i bulimia są to zabu­rzenia odży­wiania, które mają poważne konse­kwencje dla zdrowia. Cechuje je szybko postę­pu­jące wynisz­czenie orga­nizmu, a nawet mogą stanowić zagro­żenie dla życia osoby chorej. Czytel­ników zain­te­re­so­wa­nych tym problemem zachę­camy do zapo­znania się również z zesta­wie­niem biblio­gra­ficznym obej­mu­jącym książki i arty­kuły z czaso­pism, opra­co­wanym na podstawie boga­tych zbiorów biblio­teki z lat 2005 – 2017.

Nowości regio­nalne w zbiorach

Nowości regio­nalne w zbiorach

Okładka książki "Opowieści na falach Brdy pisane"Opowieści : na falach Brdy pisane / Marta Idzik-Ropa. – Bydgoszcz : Wydaw­nictwo Pejzaż : Muzeum Kanału Bydgo­skiego im. Seba­stiana Mali­now­skiego, 2019.
Sygn. 167875p

(…) Najstar­szym dziś żyjącym bydgo­skim szyprem jest Pan Edmund, który właśnie ukoń­czył 94 lata. Bez zaglą­dania w metrykę nikt w to nie uwierzy. Ma smukłą sylwetkę, sprawne ciało, twarz prawie bez zmarsz­czek i pamięć wręcz fanta­styczną. Jest pogodny, ma poczucie humoru i potrafi tak ciekawie opowiadać, że można go słuchać godzi­nami. Jego pradziad, dziadek i ojciec byli szyprami i on sam od chwili przyj­ścia na świat całe życie spędził na wodzie.

To wielkie szczę­ście spotkać czło­wieka, który w pamięci zachował prawie kroni­karską wiedzę z kilku­dzie­sięciu lat. Zawsze był ciekawy świata i ludzi; inte­re­so­wały go także dzieje przodków. W jego opowieści poja­wiają się nie tylko człon­kowie rodziny, ale także wszyscy, którzy własnym życiem pisali historię wiel­kiej rodziny bydgo­skich szyprów. (…)

frag­ment książki

Okładka książki "Ogrody botaniczne"Ogrody bota­niczne : poznaj przy­rodę woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego. – Bydgoszcz : Regio­nalna Dyrekcja Ochrony Środo­wiska w Bydgoszczy, [2019].
Sygn. 167870p

Regio­nalna Dyrekcja Ochrony Środo­wiska w Bydgoszczy, w ramach współ­pracy z Ogro­dami Bota­nicz­nymi: Uniwer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Bydgoszczy, Leśnego Parku Kultury i Wypo­czynku „Myślę­cinek”, Insty­tutu Hodowli i Akli­ma­ty­zacji Roślin – Państwo­wego Insty­tutu Badaw­czego oraz Ogrodem Zoobo­ta­nicznym w Toruniu, wydała publi­kację prezen­tu­jącą walory przy­rod­nicze ogrodów bota­nicz­nych województwa.

W publi­kacji oprócz walorów przy­rod­ni­czych obiektów, zwró­cono uwagę na szcze­gólną rolę, jaką pełnią współ­cze­śnie w krajo­brazie miej­skim i ochronie różno­rod­ności biolo­gicznej. Te zielone prze­strzenie, objęte ochroną prawną, wyróż­niają się zgro­ma­dzo­nymi kolek­cjami roślin i bogatą dendro­florą. Są też ekosys­te­mami zastęp­czymi dla ochrony ex situ gatunków roślin zagro­żo­nych wygi­nię­ciem z ich natu­ral­nych siedlisk. Wzbo­ga­cone często alpi­na­riami, palmiar­niami, ogro­dami róża­nymi czy też małą archi­tek­turą, czynią te tereny niezwykle atrak­cyj­nymi dla odwiedzających.

Ogrody bota­niczne służąc celom poznaw­czym i naukowym stały się współ­cze­śnie ważnymi jednost­kami w reali­zacji projektów badaw­czych i dydak­tyki, a ich codzienna dostęp­ność dla lokalnej społecz­ności i tury­stów stanowi o potrzebie trwa­łego zachowania.

Okładka książki "Człowiek i środowisko w dziejach dorzecza Brdy"Czło­wiek i środo­wisko w dzie­jach dorzecza Brdy : studium arche­olo­giczno-histo­ryczne / Jacek Woźny. – Bydgoszcz : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego, 2019.
Sygn. 168067p, 168068

Zapre­zen­to­wany przez Jacka Woźnego punkt widzenia przy­po­mina koncepcję rela­cjo­nizmu Bruno Latoura, według którego socjo­przy­roda pozo­staje w związku z porzu­ce­niem idei głębo­kiej różnicy między naukami huma­ni­stycz­nymi a przy­ro­do­znaw­stwem. W związku z czym kultura i natura, nauka i społe­czeń­stwo, podmiot (czło­wiek) i przed­miot, rozpa­try­wane są na tym samym planie. Krajo­braz, jak pisze Jacek Woźny, nie stanowi wyłącznie mate­rial­nego otoczenia, lecz jest wypeł­niony, jak palimp­sest, histo­rycznie ukształ­to­wa­nymi i w związku z tym nakła­da­ją­cymi się na siebie znacze­niami. Wszakże owe znaczenia, mimo że nada­wane są przez społe­czeń­stwa minione, odczy­ty­wane są przez nas współ­cze­snych, a więc przez pryzmat sche­matów poję­cio­wych, ukształ­to­wa­nych w kulturze, w której my sami funk­cjo­nu­jemy. (…) Rozwa­żania Jacka Woźnego stwa­rzają dla niego asumpt do prezen­tacji dzie­dzictwa kultu­ro­wego regionu z jednej strony; z drugiej zaś do ukazania walorów tury­stycz­nych dorzecza Brdy. Dzie­dzictwo zapre­zen­to­wane podczas omawiania poszcze­gól­nych regionów dorzecza Brdy zdaje się być istotą całej pracy Jacka Woźnego. Dzie­dzictwo kultu­rowe (…) i pozo­sta­jący z nim w związku problem pamięci, nie tylko scala właściwe nam współ­cze­snym więzi społeczne, łączy także prze­szłość regionu z jego teraź­niej­szo­ścią. Ma to ogromne znaczenie dla świa­do­mości histo­rycznej jego mieszkańców.

Z recenzji prof. dr. hab. Henryka Mamzera

Okładka książki "Osobliwości przyrody regionu kujawsko-pomorskiego"Osobli­wości przy­rody regionu kujawsko-pomor­skiego / Barbara Waldon-Rudzionek, Halina Ratyńska, Hilary Kowalski. – Bydgoszcz : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego, copy­right 2018.
Sygn. 168053p, 168054

Piękny album poświę­cony przy­ro­dzie regionu kujawsko-pomor­skiego. Jego autorzy posta­wili sobie za zadanie zachę­cenie czytel­ników do odwie­dzenia najcie­kaw­szych ich zdaniem miejsc. Przed­sta­wiają więc inte­re­su­jące zwie­rzęta i rośliny będące niejako wizy­tów­kami regionu.

Auto­rami tekstów i foto­grafii są bydgoscy przy­rod­nicy. Album nie jest szcze­gó­łowym prze­wod­ni­kiem, raczej swoistym esejem autorów, ich spoj­rze­niem na walory przy­rod­nicze regionu. We wstępie piszą: chcemy z Państwem podzielić się naszymi osobi­stymi odczu­ciami, pokazać to, co uważamy za najbar­dziej godne uwagi i co nam się podoba. Książka zawiera popu­lar­no­nau­kowe omówienie wybra­nych przez nas obszarów, obiektów i gatunków. (…) Życzymy przy­jemnej lektury oraz zachę­camy do pozna­wania przy­rody, nie tylko naszego regionu na żywo.

Okładka książki "Źródła do dziejów regionu kujawsko-pomorskiego. Cz. 1, Średniowiecze"Źródła do dziejów regionu kujawsko-pomor­skiego. Cz. 1, Średnio­wiecze / opra­co­wali Marcin Hlebionek, Krzysztof Kwiat­kowski, Waldemar Rozyn­kowski, Małgo­rzata Strze­lecka, Michał Targowski. – Toruń : Wydaw­nictwo Naukowe Uniwer­sy­tetu Miko­łaja Koper­nika, 2019.
Sygn. 168365, 168366

W prezen­to­wanym tomie umiesz­czono wybór tekstów źródło­wych doty­czą­cych tylko jednej epoki – średnio­wiecza. W dzie­jach regionu kujawsko-pomor­skiego wieki średnie zazna­czyły się jako okres istot­nych prze­mian społecz­nych oraz dyna­micz­nych zmian poli­tycz­nych, zwią­za­nych m.in. z powsta­niem i rozwojem państwa polskiego, burz­li­wymi dzie­jami polsko-krzy­żac­kiego sąsiedztwa czy kolo­ni­zacją miejską i wiejską na prawie niemieckim. Wielo­krotnie w czasie tej epoki różne obszary i miejsca współ­cze­snego regionu kujawsko-pomor­skiego stawały się świad­kami wyda­rzeń pamię­ta­nych jako niezmiernie ważne nie tylko dla lokal­nych społecz­ności, lecz także dla historii całego kraju. Świa­do­mość tego wywarła wpływ na dobór tekstów umiesz­czo­nych w niniej­szej publi­kacji oraz ich chro­no­lo­giczno-tema­tyczny układ, dla którego wewnętrzne cezury czasowe stanowią kluczowe momenty dziejów Polski, takie jak śmierć Leszka Białego w Gąsawie i spro­wa­dzenie krzy­żaków do Polski, pokój kaliski i pano­wanie Kazi­mierza Wiel­kiego, a także pierwszy i drugi pokój toruński.

Popu­lar­no­nau­kowy charakter tomu jest wyni­kiem przy­ję­tego z góry prze­świad­czenia, że prezen­to­wane Czytel­nikom wydaw­nictwo może stać się przy­datnym narzę­dziem pozna­wania prze­szłości dla pełnych pasji amatorów dziejów regionu kujawsko-pomor­skiego, a także dla nauczy­cieli akcen­tu­ją­cych i wpro­wa­dza­ją­cych regio­nalne treści w nauczaniu historii w szko­łach podsta­wo­wych i śred­nich. To właśnie z myślą o nich poszcze­gólne zagad­nienia opatrzono zesta­wami pytań i poleceń doty­czą­cych przed­sta­wia­nych źródeł. Im również dedy­ko­wana jest ostatnia część publi­kacji, którą stanowi aneks zawie­ra­jący mate­riały meto­dyczne w postaci dodat­ko­wych zadań.

Ze Wstępu

Źródła:

www​.wydaw​nictwo​.umk​.pl
www​.projekt​pejzaz​.pl
www​.wydaw​nictwo​.ukw​.edu​.pl

Wybrane nowości na biblio­tecznej półce (grudzień 2020)

Wybrane nowości na biblio­tecznej półce (grudzień 2020)

Współczesna terapia zajęciowa : od teorii do praktykiWspół­czesna terapia zaję­ciowa : od teorii do prak­tyki / Anna Misiorek, Edyta Janus, Miłosz Kuśnierz, Rafał Bugaj. - Wydanie I. – Warszawa : PZWL Wydaw­nictwo Lekar­skie, 2020.

Sygn. 167836, 167837

Książka zawiera podstawy teore­tyczne współ­cze­snej terapii zaję­ciowej – pojęcia i defi­nicje, umiej­sco­wienie terapii zaję­ciowej w naukach o ochronie zdrowia i jej możli­wości w obsza­rach prewencji, profi­lak­tyki, promocji zdrowia. Przed­stawia przy­kłady dobrej prak­tyki, zasto­so­wanie koncepcji ICF, a także zasady używania modeli terapii zajęciowej.

Książka omawia kompe­tencje tera­peuty warun­ku­jące efekty współ­dzia­łania z pacjentem wraz z budo­wa­niem popraw­nych relacji z nim i jego rodziną.

Treści są zgodne ze stan­dar­dami szko­lenia i pracy tera­peuty zaję­cio­wego w krajach Unii Europejskiej.

BelfrzyBelfrzy / Dorota Kowalska. - Warszawa : Wielka Litera, copy­right © 2019.

Sygn. 167931, 167932

Tę książkę powi­nien prze­czytać każdy w tym kraju – w końcu taka nasza przy­szłość, jaka edukacja naszych dzieci!

Kiedy Polskę spara­li­żował strajk nauczy­cieli, z jednej strony poja­wiły się głosy, że nauczy­ciele nie powinni ocze­kiwać więcej, bo ich praca nie jest tak wyma­ga­jąca, mają luksu­sowe dwa miesiące wakacji, a dzieci i tak uczą się dopiero na kore­pe­ty­cjach. Z drugiej strony zaczęto głośno mówić o tym, że polski program edukacji jest daleko w tyle za innymi krajami euro­pej­skimi, że niskie zarobki spra­wiają, że do zawodu trafiają osoby z przy­padku, a jaka­kol­wiek inicja­tywa ze strony nauczy­cieli z pasją rozbija się o brak pieniędzy i niekoń­czący się proces reform. Co szwankuje
w polskiej edukacji, że polskie uczelnie wyższe są tak daleko w świa­to­wych rankin­gach, a szkoła jest uciąż­liwym kosz­marem dla uczniów, nauczy­cieli i rodziców. Ponoć nauczy­ciel ma być inte­lek­tu­alnym auto­ry­tetem dla swoich uczniów, ale czy rzeczy­wi­ście nim jest?

Gdzie podziewa się nasza pamięć : od pamięci autobiograficznej do pamięci zbiorowejGdzie podziewa się nasza pamięć : od pamięci auto­bio­gra­ficznej do pamięci zbio­rowej / Tomasz Maru­szewski. – Wydanie pierwsze. – Sopot : Smak Słowa, 2019.

Sygn. 167937, 167938

Zagad­nienie pamięci zbio­rowej ma charakter inter­dy­scy­pli­narny. Przed­sta­wi­ciele różnych dzie­dzin szukają odpo­wiedzi na pytanie, co owa pamięć zawiera, jakie infor­macje trafiają do jej zasobów, a jakie z niej znikają – lub są wyma­zy­wane. Z pamięcią zbio­rową łączą się bowiem pewne procesy: jej formo­wania, znie­kształ­cania, a nawet zawłaszczania.

To, do jakiej pamięci się odwo­łu­jemy – czy tej, która glory­fi­kuje naszą prze­szłość, cele­bruje męczeń­stwo i chwali doko­nania, czy może tej, w której obraz naszej wspól­noty jest nieco mniej ideali­zo­wany – wywiera istotny wpływ na to, jak trak­tu­jemy samych siebie, a także innych ludzi, tych, którzy tworzą odrębne zbio­ro­wości. Znacząco wpłynie też na naszą przy­szłość, którą dopiero zbudujemy.

Kompletny program terapii SAZ : dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku rozwojowym od 4 do 7 lat : podręcznik terapeuty zawierający materiały do nauczania 150 umiejętności pośrednich krok po krokuKompletny program terapii SAZ : dla osób z zabu­rze­niami ze spek­trum autyzmu w wieku rozwo­jowym od 4 do 7 lat : podręcznik tera­peuty zawie­ra­jący mate­riały do nauczania 150 umie­jęt­ności pośred­nich krok po kroku / Julie Knapp, Carol­line Turn­bull ; [prze­kład Zuzanna Kalicka-Karpo­wicz, Agnieszka Pały­nyczko-Ćwiklińska]. – Wydanie I. – Gdańsk : Harmonia Univer­salis, 2019.

Sygn. 167941, 167942

Kompletny program terapii SAZ (Stoso­wana Analiza Zacho­wania), opra­co­wany dla osób z zabu­rze­niami ze spek­trum autyzmu w wieku rozwo­jowym od 4 do 7 lat, zawiera mate­riały potrzebne, żeby nauczyć dziecko umie­jęt­ności z poziomu pośred­niego, zwią­za­nych z języ­kiem abstrak­cyjnym, zabawą i zacho­wa­niami społecz­nymi, a także regu­lacją emocjo­nalną i behawioralną.

Niniejsza książka powstała w oparciu o dowody naukowe i stanowi prze­wodnik dla tera­peutów, jak krok po kroku wyko­rzy­stać SAZ, żeby nauczyć dziecko ponad 150 umie­jęt­ności śred­niego poziomu. Program można dosto­sować do potrzeb i zain­te­re­sowań ucznia – w książce zawarto wska­zówki, jak to zrobić. Na dołą­czonej płycie DVD można znaleźć pomoce naukowe potrzebne do prze­pro­wa­dzenia programu, w tym ponad 1000 kart z kolo­ro­wymi obraz­kami i zada­niami, wygodne wersje programów szcze­gó­ło­wych do wydru­ko­wania, formu­larze danych oraz listy zadań. Autorki dora­dzają także, jak stwo­rzyć skuteczne środo­wisko terapii SAZ, a ponadto dzielą się wieloma prak­tycz­nymi stra­te­giami nauczania, które zapewnią sukces w terapii.

Kompletny program terapii SAZ : dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku rozwojowym od 7 lat do wczesnej dorosłości : podręcznik terapeuty zawierający materiały do nauczania 140 umiejętności zaawansowanych krok po krokuKompletny program terapii SAZ : dla osób z zabu­rze­niami ze spek­trum autyzmu w wieku rozwo­jowym od 7 lat do wcze­snej doro­słości : podręcznik tera­peuty zawie­ra­jący mate­riały do nauczania 140 umie­jęt­ności zaawan­so­wa­nych krok po kroku / Julie Knapp ; [prze­kład: Zuzanna Kalicka-Karpo­wicz, Agnieszka Pały­nyczko-Ćwiklińska]. - Wydanie I. – Gdańsk : Harmonia Univer­salis, 2019.

Sygn. 167943, 167944

Kompletny program terapii SAZ (Stoso­wana Analiza Zacho­wania), opra­co­wany dla osób z zabu­rze­niami ze spek­trum autyzmu w wieku rozwo­jowym od 7 lat do wcze­snej doro­słości, zawiera mate­riały potrzebne, żeby nauczyć dziecko umie­jęt­ności z poziomu zaawan­so­wa­nego – samo­ob­słu­go­wych, szkol­nych i zawo­do­wych, a także zwią­za­nych innymi czyn­no­ściami życia codziennego.

Niniejsza książka powstała w oparciu o dowody naukowe i stanowi prze­wodnik dla tera­peutów, jak krok po kroku wyko­rzy­stać SAZ, żeby nauczyć dziecko ponad 140 umie­jęt­ności zaawan­so­wa­nych. Program można dosto­sować do potrzeb i zain­te­re­sowań ucznia – w książce zawarto wska­zówki, jak to zrobić. Na dołą­czonej płycie DVD można znaleźć pomoce naukowe potrzebne do prze­pro­wa­dzenia programu, w tym ponad 1000 kart z kolo­ro­wymi obraz­kami i zada­niami, wygodne wersje programów szcze­gó­ło­wych do wydru­ko­wania, formu­larze danych oraz listy zadań. Autorki dora­dzają także, jak stwo­rzyć skuteczne środo­wisko terapii SAZ, a ponadto dzielą się wieloma prak­tycz­nymi stra­te­giami nauczania, które zapewnią sukces w terapii.

Kultura szkoły w rozwoju szkołyKultura szkoły w rozwoju szkoły / Inetta Nowosad. – Wydanie pierwsze. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2020.

Sygn. 167945, 167946

Pole­camy kolejny wyjąt­kowy podręcznik akade­micki w ramach serii autor­skich podręcz­ników akade­mic­kich Peda­go­gika Nauce i Prak­tyce pt. „Kultura szkoły w rozwoju szkoły“.

Książka Inetty Nowosad wydo­bywa znaczącą rolę kultury szkoły w uzyskaniu trwałej poprawy pracy szkoły i nie wska­zuje na jedyne, słuszne i gotowe rozwią­zanie, które mogłoby prze­pro­wa­dzić szkołę przez proces rekul­tu­racji, krok po kroku. Choć oczy­wiste jest, że w czasach gwał­tow­nych zmian każdy chętnie szuka oparcia w niosącej poczucie bezpie­czeń­stwa gotowej recepcie na sukces. Jednak gdy uwaga zostaje skie­ro­wana na treści tech­niczne – kosztem zrozu­mienia ich wpływu na ludzi (użyt­kow­ników) i orga­ni­zację – poprawa staje się niemoż­liwa, a efek­tyw­ność zamiera. Ważne okazuje się zrozu­mienie, z czym mamy do czynienia – poznanie kultury szkoły i zmiany, a dokładnie: uczenie się jej i prze­kształ­canie. Bez współ­pracy, uczest­nictwa i zaan­ga­żo­wania społecz­ności szkolnej oraz popartej bada­niami refleksji nie osią­gnie się realnej, głębo­kiej zmiany, a jedynie taka ma sens.

Treści przed­sta­wione w trzech rozdzia­łach ułatwiają uzyskanie cało­ścio­wego spoj­rzenia na rangę kultury szkoły w jej rozwoju. Zawie­rają wnioski badaczy, które mogą pomóc lepiej zrozu­mieć nie tylko znaczenie kultury szkoły i jej złożo­ność, lecz także wielo­wy­mia­ro­wość prak­ty­ko­wania udanej zmiany.

Osoba ludzka w realnym świecie : studium filozoficzno-prawneOsoba ludzka w realnym świecie : studium filo­zo­ficzno-prawne / Mariusz Para­dowski ; [recen­zent: dr hab. Paweł Skrzy­dlewski prof. PWSZ w Chełmie]. – Kraków : Impuls, 2019.

Sygn. 167951, 167952

Krótkie studium filo­zo­ficzno-prawne poru­sza­jące rudy­men­tarne kwestie doty­czące osoby ludz­kiej w realnym świecie życia społecz­nego. Chociaż temat wydaje się stricte filo­zo­ficzny, to jednak nie pozo­staje obojętny dla prawa. Łączy on ujęcie czło­wieka wypra­co­wane w naukach huma­ni­stycz­nych (filo­zo­ficzno-teolo­gicz­nych) z ukaza­niem jednostki ludz­kiej w perspek­tywie nauk społecz­nych (prawo­znaw­stwa). Kompa­ra­ty­styczne spoj­rzenie na rzeczy­wi­stość bytu osobo­wego usytu­owa­nego w realnym świecie powinno zachęcać do prowa­dzenia staran­nych badań nauko­wych, dzięki którym pojawi się szansa tworzenia rzeczy­wi­stości społecznej na miarę osoby ludz­kiej. Trudno nie zauważyć, że nauki szcze­gó­łowe nie pozo­stają samo­dziel­nymi dyscy­pli­nami. Filo­zofia musi zatem stanowić ich dopeł­nienie, pozwa­lając czło­wie­kowi pozy­skiwać pełnię prawdy o nim samym, jak również o jego życiu społecznym.

Mariusz Para­dowski

Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych : wybrane problemyRozwią­zy­wanie sytu­acji konflik­to­wych : wybrane problemy / Danuta Borecka-Biernat, Kata­rzyna Wajsz­czyk, Kata­rzyna Walęcka-Matyja. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2020.

Sygn. 167955, 167956

Konflikty społeczne to nieuchronne zjawisko prze­ni­ka­jące ludzką egzy­stencję, mogące destruk­tywnie i konstruk­tywnie oddzia­ływać na jednostkę czy grupę. Dlatego niezwykle istotne jest poznanie mecha­ni­zmów wyzwa­la­ją­cych proces konflik­towy, jak i stra­tegie radzenia sobie z nimi, aby rozwijać kompe­tencje umoż­li­wia­jące umie­jętne zarzą­dzanie tymi trud­nymi sytu­acjami. Ważne i cenne są podej­mo­wane w mono­grafii rozwa­żania teore­tyczne, które dają możli­wość spoj­rzenia na zagad­nienie konfliktu w kontek­ście środo­wiska szkol­nego i rodzin­nego, a także pozwa­lają na usys­te­ma­ty­zo­wanie pewnych ważnych kwestii.

Duże znaczenie mają rozdziały o charak­terze empi­rycznym, będące spra­woz­da­niami z badań własnych ich Autorów. Wyniki prezen­to­wa­nych badań posze­rzają dotych­cza­sową wiedzę w obszarze problemów doty­czą­cych sytu­acji konflik­to­wych w różnych środo­wi­skach wychowawczych.

Terapia grupowa w resocjalizacji osób niedostosowanych społecznieTerapia grupowa w reso­cja­li­zacji osób niedo­sto­so­wa­nych społecznie / Robert Opora. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : PWN, 2019.

Sygn. 167960, 167961

Wiele osób niedo­sto­so­wa­nych społecznie doświad­czało zdarzeń, które zakłó­cały ich rozwój i prawi­dłowe funk­cjo­no­wanie. Nadane tym doświad­cze­niom znaczenia mogą stanowić źródło dalszych problemów. Dodat­kowo osoby niedo­sto­so­wane społecznie nie zostały przy­go­to­wane (przez rodziców szkołę, grupę rówie­śniczą) do radzenia sobie z trud­nymi sytu­acjami. Kiedy więc doświad­czają konfliktów, trud­nych sytuacji
i stresu, brak przy­go­to­wania na tego typu okolicz­ności może powodować
u nich wzrost poczucia dyskom­fortu i akty­wować dysfunk­cyjne prze­ko­nania, co w konse­kwencji prze­jawia się w ich zacho­wa­niach niedo­sto­so­wa­nych społecznie.

Zabu­rzenia zacho­wania u młodych osób stanowią problem społeczny, a radzenie sobie z nimi jest wyzwa­niem dla wielu specja­li­stów. W celu wyeli­mi­no­wania niepo­żą­da­nych zachowań konieczne jest przede wszystkim zrozu­mienie ich mecha­nizmu, a następnie posłu­żenie się odpo­wied­nimi stra­te­giami korekcyjnymi.

Robert Opora wska­zuje na rolę grupy tera­peu­tycznej w procesie reso­cja­li­zacji osób niedo­sto­so­wa­nych społecznie. Zapre­zen­to­wane metody pracy korek­cyjnej bazują przede wszystkim na koncepcji poznawczo-beha­wio­ralnej, a ich zasto­so­wanie w grupie i późniejsza gene­ra­li­zacja na warunki poza­te­ra­peu­tyczne pozwa­lają na dostar­czenie podopiecz­nemu kory­gu­ją­cych doświad­czeń oraz umoż­li­wiają rozwój kompe­tencji społecznych.

W pułapce myśli - dla nastolatków: jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiemW pułapce myśli – dla nasto­latków : jak skutecznie pora­dzić sobie z depresją, stresem i lękiem / Louise Hayes, Ann Bailey, Joseph Ciar­rochi ; prze­kład: Agnieszka Cioch. – Wydanie pierwsze w języku polskim 2019 rok. – Sopot : Gdań­skie Wydaw­nictwo Psycho­lo­giczne, 2019.

Sygn. 167963, 167964

Książka ta stanowi dosko­nałe połą­czenie wyników najnow­szych badań z niezwykle skutecz­nymi i prak­tycz­nymi pora­dami do wyko­rzy­stania od zaraz. W pułapce myśli – dla nasto­latków to publi­kacja, która stanowi nawią­zanie do best­sel­lera W pułapce myśli – tym razem została skie­ro­wana do młodych ludzi. To wyczer­pu­jący poradnik, który wyróżnia lekki i bezpo­średni język, a zawarte w nim przy­kłady, wska­zówki i ćwiczenia odpo­wia­dają problemom i wyzwa­niom, przed jakimi stają młodzi ludzie.

Książka rozwija umie­jęt­ności potrzebne do radzenia sobie z trud­nymi, czasem wręcz przy­tła­cza­ją­cymi emocjami: stresem, brakiem wiary w siebie, wstydem, gniewem czy lękiem. Daje młodym ludziom jasny przekaz, że nie są w swoich uczu­ciach osamot­nieni, a porady w niej zawarte poma­gają przejść ten trudny etap życia z podnie­sioną głową.

Terapia akcep­tacji i zaan­ga­żo­wania, na której zało­że­niach opiera się ta książka, uczy, jak zamiast koncen­trować się na niepo­wo­dze­niach, proble­mach okresu dora­stania czy codzien­nych zmaga­niach, być bardziej uważnym, rozpo­znawać swoje myśli i uczucia, akcep­tować siebie i swoje emocje oraz rozwią­zywać problemy. To lektura obowiąz­kowa nie tylko dla młodzieży, ale i rodziców, nauczy­cieli oraz tera­peutów pracu­ją­cych z tą grupą wiekową.

W pułapce myśli : jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiemW pułapce myśli : jak skutecznie pora­dzić sobie z depresją, stresem i lękiem : terapia ACT / Steven C. Hayes, Spencer Smith ; prze­kład : Alek­sander Wojcie­chowski. – Sopot : Gdań­skie Wydaw­nictwo Psycho­lo­giczne, 2019.

Sygn. 167969, 167970

Autorzy propo­nują zupełnie nowe podej­ście do starych problemów natury psychicznej: depresji, lęku, stresu czy chro­nicz­nego bólu.

Terapia ACT (terapia akcep­tacji i zaan­ga­żo­wania), na której zało­że­niach opiera się książka, uczy, jak zamiast koncen­trować się na bole­snych prze­ży­ciach i toksycz­nych emocjach, być bardziej uważnym na bieżącą chwilę i skupić się na tym, co jest naprawdę ważne. To właśnie za sprawą uważ­ności i akcep­tacji możemy podążać w wybranym kierunku i doko­nywać odpo­wied­nich wyborów.

Dzięki książce czytelnicy:

 • prze­zwy­ciężą depresję i lęk,
 • prze­staną nega­tywnie myśleć o sobie,
 • uporają się z bólem emocjonalnym,
 • nauczą się akcep­tować siebie i swoje uczucia.

Przygotowanie szkoły wiejskiej do edukacji inkluzyjnej : na przykładzie szkół powiatu bydgoskiegoPrzy­go­to­wanie szkoły wiej­skiej do edukacji inklu­zyjnej : na przy­kła­dzie szkół powiatu bydgo­skiego / Beata Skot­nicka. - Bydgoszcz : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego, 2019.

Sygn. 168079, 168080

W książce podjęto bardzo ważny problem edukacji inklu­zyjnej, która staje się w Polsce coraz bardziej pożą­danym modelem kształ­cenia uczniów ze specjal­nymi potrze­bami eduka­cyj­nymi, w tym z niepełnosprawnością.

Dodat­kową naukową wartość stanowi odnie­sienie problemu do wiej­skiego środo­wiska, które na gruncie peda­go­giki specjalnej nie było częstym obszarem nauko­wych eksplo­racji. Opra­co­wania doty­czące edukacji inklu­zyjnej w więk­szości doty­czyły środo­wisk miejskich.

Z recenzji wydaw­ni­czej dr. hab. Jaro­sława Bąbki, prof. UZ

Przemoc emocjonalna, czyli o tym, co naprawdę nas boli: zniewaga, upokorzenie, pozbawianie miłości - jak możemy się przed tym bronićPrzemoc emocjo­nalna czyli O tym, co naprawdę nas boli: znie­waga, upoko­rzenie, pozba­wianie miłości – jak możemy się przed tym bronić / Werner Bartens ; prze­łożył Witold Milczarek. – Słupsk ; Warszawa : Dobra Lite­ra­tura, copy­right 2019.

Sygn. 167953, 167954

Przemoc emocjo­nalna poniża, czyni czło­wieka bezbronnym i chorym. Pojawia się w każdym obszarze życia: w pracy, w szkole, w rodzinie, w związku. Często wystę­puje mimo­chodem. To sprawia, że trudno jest się przed nią bronić. Werner Bartens, lekarz i autor best­sel­lerów, poka­zuje, że mimo wszystko jest to możliwe.


Oprac. Grażyna Ruta-Balińska – Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów

Źródło:

www​.pzwl​.pl
www​.wiel​ka​li​tera​.pl
www​.smak​slowa​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.dobra​li​te​ra​tura​.pl
www​.difin​.pl
www​.pwn​.pl
www​.gwp​.pl
www​.wydaw​nictwo​.ukw​.edu​.pl

Prawa czło­wieka

Prawa czło­wieka

W rocz­nicę podpi­sania Powszechnej Dekla­racji Praw Czło­wieka (10 grudnia 1948) na świecie obcho­dzony jest Między­na­ro­dowy Dzień Praw Czło­wieka. Po ponad siedem­dzie­sięciu latach od tego wyda­rzenia ludzie w wielu krajach nadal muszą walczyć z auto­ry­tar­nymi reżi­mami o swoje podsta­wowe prawa.

Zesta­wienie biblio­gra­ficzne w wyborze wydaw­nictw zwar­tych za lata 2000 – 2020 opra­co­wane na podstawie zbiorów PBW w Bydgoszczy.

praw-czl

Nowości w zbio­rach na Świa­towy Dzień Seniora

Nowości w zbio­rach na Świa­towy Dzień Seniora

Zbli­ża­jący się Świa­towy Dzień Seniora, który przy­pada 14 listo­pada, ma zwrócić uwagę społeczną na problemy, z jakim zmagają się osoby starsze. Jest to dobra okazja do podkre­ślenia i doce­nienia znaczenia osób star­szych w życiu współ­cze­snych społe­czeństw. Z tej okazji prezen­tu­jemy i reko­men­du­jemy kilka­na­ście nowości z naszego boga­tego księ­go­zbioru, które poru­szają tematy zwią­zane ze zdro­wiem osób w pode­szłym wieku, ich kondycją psycho­fi­zyczną, opieką nad senio­rami, wyklu­cze­niem cyfrowym czy sposo­bami na aktywne i ciekawe spędzanie czasu.

Aktywność umysłowa seniora

Trzy­czę­ściowy poradnik prze­zna­czony dla seniorów. Niezbędna pomoc dla tych, którzy po przej­ściu na emery­turę chcą zachować dobrą kondycję psychofizyczną.

Książka poświę­cona jest trzem zagad­nie­niem: kondycji fizycznej, zdro­wemu odży­wianiu oraz spraw­ności inte­lek­tu­alnej z uwzględ­nie­niem typo­wych dla tej grupy wiekowej schorzeń.

Zawiera teore­tyczne omówienie wymie­nio­nych tematów oraz przede wszystkim obszerną część prak­tyczną (prze­pisy kuli­narne w różnych dietach, ćwiczenia reha­bi­li­ta­cyjne oraz trening umysłowy).


Wzmocnij pamięć - usuń demencję

Jak prze­ko­nuje Autor, ceniony neuro­biolog i twórca między­na­ro­do­wych best­sel­lerów, nigdy nie jest za późno, aby żyć choć odro­binę zdro­wiej niż dotych­czas. Jest to o tyle ważne, że w niezdrowym ciele nie może znaj­dować się zdrowy mózg. Wyja­śnia przy tym, jak prze­stać ranić siebie i innych poprzez samo polu­bienie własnej osoby. Uzmy­sławia, że nie czując się zwią­zanym z innymi, pozo­sta­jesz sam na sam z własnymi proble­mami. Instruuje, jak znaleźć pomysł na siebie, nie zatracić się i nadać właściwy kierunek swojemu życiu. Pomaga również wzmocnić poczucie własnej tożsa­mości. A wszystko to dla lepszego zdrowia mózgu, które może trwać przez całe życie. Czas wyrwać się z sideł demencji!


Seniorzy w bibliotece i ich pierwsze kroki w cyfrowy światKsiążka zachęca biblio­te­karzy do orga­ni­zo­wania kursów kompu­te­ro­wych dla seniorów, a tych którzy już to robią moty­wuje do dalszej pracy. Zasad­niczą część stanowią 22 konspekty dla grupy początkującej.

Ciekawą propo­zycją jest zapo­znanie słuchaczy ze stro­nami poświę­co­nymi kulturze (Prze­glą­danie zdjęć, muzyki i filmów na kompu­terze oraz korzy­stanie z YouTube; Wirtu­alna rzeczy­wi­stość i korzy­stanie z okularów VR; Legalna Kultura) oraz bezpie­czeń­stwu w Inter­necie (Bezpieczny senior w Internecie).

Poja­wiła się również propo­zycja oswa­jania seniorów z tech­no­logią na co dzień – e‑Bilet – zamó­wienie, zakup lub rezerwacja.


Książka w życiu seniorówPubli­kacja składa się z dwóch części: pierw­szej – teore­tycznej, wpro­wa­dza­jącej w proble­ma­tykę starości na tle prze­mian społeczno-kultu­ro­wych oraz drugiej – opartej na bada­niach empi­rycz­nych, doty­czącej zachowań lektu­ro­wych ludzi starszych.

Część pierwszą rozpo­czyna wpro­wa­dzenie w proble­ma­tykę trze­ciego wieku opisu­jące psycho­spo­łeczne deter­mi­nanty starości, konse­kwencje starzenia się społe­czeństw oraz teorie doty­czące sposobów starzenia się i stylów życia w tym okresie.

Część druga oparta jest na bada­niach empi­rycz­nych prze­pro­wa­dzo­nych przez autorkę wśród słuchaczy Uniwer­sy­tetu Trze­ciego Wieku. Ich lektu­rowe prze­życia, emocje i refleksje tworzą jedyną w swoim rodzaju pano­ramę czytel­ni­czych doświad­czeń, której część, czy choćby okruch, autorka – oprócz nauko­wego opisu – starała się w ten sposób zatrzymać w kadrze upły­wa­ją­cego czasu.


Starość w drodze...

Upowszech­nianie wiedzy i kultury geron­to­lo­gicznej jest zada­niem niezmiernie trudnym, wyma­ga­jącym nie tyle środków, co deter­mi­nacji, profe­sjo­na­lizmu, zaan­ga­żo­wania i czasu oraz edukacji. Wymaga inter­dy­scy­pli­nar­nych inicjatyw eksplo­ra­cyj­nych i ponadre­sor­to­wych działań nakie­ro­wa­nych na obalanie nega­tyw­nych stereo­typów, na wzmac­nianie kapi­tału społecz­nego i racjo­nalne gospo­da­ro­wanie poten­cjałem tkwiącym w coraz licz­niej­szej popu­lacji osób star­szych. Wymusza powsta­wanie i rozwój nowych subdy­scy­plin geron­to­logii, wzmac­niając zapo­trze­bo­wanie na nową wiedzę o ostat­niej fazie życia, o randze aksjo­logii, episte­mo­logii oraz znaczeniu, grani­cach sfery sacrum i profanum w ludz­kiej egzystencji.


Leksykon gerontologii

Publi­kacja obej­muje łącznie ponad 1 200 haseł rzeczo­wych, w zdecy­do­wanej więk­szości doty­czą­cych kwestii medycz­nych, społecz­nych, ekono­micz­nych, peda­go­gicz­nych, psycho­lo­gicz­nych i prawnych.

Takie walory niniej­szego dzieła, jak: rozległy zakres tema­tyczny, aktu­al­ność i szcze­gó­ło­wość, własny styl, przej­rzy­stość narracji, umie­jęt­ność wykładu spraw trud­nych, niemniej jednak z odro­biną uśmiechu, czy też logiczny układ haseł, spra­wiają, że najnowsza edycja Leksy­konu geron­to­logii będzie użyteczna dla wielu Czytel­ników zain­te­re­so­wa­nych złożoną, wielo­wąt­kową proble­ma­tyką starzenia się i wielo­po­sta­ciowej starości w czasach, w jakich przy­szło nam żyć, dojrzewać oraz zmie­rzać ku kresowi własnego istnienia.


Porozumienie ponad pokoleniamiJak zapewnić senio­rowi pomoc, której potrze­buje? Jak w między­po­ko­le­niowym gali­ma­tiasie znaleźć wspólną prze­strzeń? W jaki sposób poro­zu­mieć się mogą gene­racje o zupełnie odmien­nych wizjach rzeczy­wi­stości? Jak prze­konać seniora do dobrych zmian? W jaki sposób mu pomóc, nie naru­szając przy tym jego auto­nomii? Jeśli Ty także stoisz przed wyzwa­niem miesz­kania z i opieki nad seniorem, z pewno­ścią zada­jesz sobie takie i podobne pytania. Ta książka – napi­sany przez specja­listkę między­po­ko­le­niowy pomost poro­zu­mienia – jest właśnie dla Ciebie. Pamiętaj: opieka nad star­szym czło­wie­kiem to nie tylko obowiązek. To także niepo­wta­rzalna okazja! Senior ma niewy­obra­żalny poten­cjał. Każde prze­życie i emocja, jakich niegdyś doświad­czył, doło­żyły cegiełkę do gmachu jego wiedzy życiowej. Zbie­rane przez całe dekady, doświad­czenia ukła­dają się w zbiór mądrości, stwo­rzony w oparciu o osobiste sukcesy i porażki. Warto po nie sięgnąć, skorzy­stać z rady star­szego członka rodziny. Warto, choćby po to, by uniknąć błędów, które on już dawno temu popełnił i z których wycią­gnął cenne dla nas wnioski.


Komputer i i Internet dla seniorówPrak­tyczny prze­wodnik po świecie kompu­terów i Inter­netu dla seniorów, który prze­kona, jak szybko i pewnie można wkro­czyć w świat nowych tech­no­logii. Korzy­stanie z porad­nika ułatwia przy­stępny język, czytelna czcionka i liczne przy­kłady z codzien­nego życia.

Dzięki porad­ni­kowi każdy senior:
• wybierze komputer dosto­so­wany do potrzeb;
• nauczy się jak sprawnie korzy­stać z systemu Windows 10;
• wybierze opty­malne łącze inter­ne­towe i odkry­jesz różne prze­glą­darki internetowe;
• umówi wizytę u lekarza, kupi leki po najko­rzyst­niej­szej cenie, wykona przelew, sprawdzi program tele­wi­zyjny lub reper­tuar kin;
• prze­kona się, jak łatwo korzy­stać z cyfro­wych zdjęć, gier, filmów, muzyki i książek;
• samo­dzielnie rozwiąże najczęstsze problemy z komputerem.


Sprawny seniorKsiążka przy­go­to­wana przez specja­li­stów posia­da­ją­cych kliniczne doświad­czenie w pracy z osobami star­szymi. Omówione zostały najczęstsze problemy wyni­ka­jące z procesów starzenia się i współ­ist­nie­ją­cych chorób u osób w wieku dojrzałym – szcze­gólnie z zakresu neuro­lo­gicz­nego, kardio­lo­gicz­nego, urolo­gicz­nego oraz zabu­rzenia funkcji poznaw­czych. Przed­stawia również prak­tyczne porady i ćwiczenia doty­czące radzenia sobie z omawia­nymi zagad­nie­niami oraz liczne ryciny ilustru­jące propo­no­wane aktyw­ności, wraz ze szcze­gó­łowym opisem.

Publi­kacja stwo­rzona z myślą o osobach zawo­dowo pracu­ją­cych na rzecz seniorów i zwią­za­nych z tema­tyką uspraw­niania osób w wieku star­szym. Treść zain­te­re­suje również samych seniorów i pomoże w zacho­waniu spraw­ności ruchowej.


Kilka słów o człowiekuNiniejsza publi­kacja stanowi zbiór arty­kułów na tematy ważne i bardzo ważne, obej­mu­jące swoim zakresem takie nauki, jak socjo­logia, psycho­logia, filo­zofia oraz peda­go­gika. Począt­kowo arty­kuły miały być skie­ro­wane tylko do młod­szego poko­lenia, ale w czasie ich powsta­wania okazało się, że mogą zain­te­re­sować każdego poten­cjal­nego czytelnika.

Jest to lite­ra­tura obowiąz­kowa dla młodzieży, ale także studentów socjo­logii, psycho­logii, peda­go­giki, filo­zofii, nauk medycz­nych i tych wszyst­kich osób, które inte­re­sują się otacza­jącym ich światem. Świat zmienia się w sposób dyna­miczny, zatem coraz trud­niejsze staje się uchwy­cenie go w danym momencie. Było to nie lada wyzwanie dla autorów publi­kacji, żeby skupić się na okre­ślonym, małym wycinku rzeczy­wi­stości i go w sposób zrozu­miały opisać, biorąc pod uwagę fakt, że wszystko szybko ulega przekształceniu”.
Z Wpro­wa­dzenia


Fenomen długowieczności

Mono­grafia stanowi warto­ściową próbę psycho­lo­gicz­nego opisania ostat­niego etapu życia czło­wieka, ze zwró­ce­niem uwagi na poczucie jakości życia osób stano­wią­cych elitę biolo­giczną stulatków.

Autor podjął proble­ma­tykę rzadko prezen­to­waną w psycho­logii rozwoju czło­wieka, a także ważną poznawczo i społecznie.

Uzyskane wyniki stanowią warto­ściowy wkład do wiedzy o rozwoju czło­wieka, poka­zują, że długo­wiecz­ność może być trak­to­wana jako odrębny okres rozwo­jowy o wyraźnie zazna­cza­ją­cych się specy­ficz­nych cechach.


Dusza nie ma wiekuZ biegiem lat czło­wiek gromadzi wrażenia, kształ­tuje swoją osobo­wość, pogłębia więzi z ludźmi, doświadcza świata w sposób pełny i dojrzały, poznaje siebie i dopa­so­wuje swoje ocze­ki­wania do tego, co niesie mu rzeczy­wi­stość. Staje się samo­świa­domą, wyjąt­kową, speł­nioną i kocha­jącą jednostką. Może zatem pora zmienić sposób myślenia o starzeniu się i zacząć postrzegać ten natu­ralny i nieuchronny proces jako ekscy­tu­jącą podróż? Thomas Moore, czer­piąc zarówno ze źródeł nauko­wych, jak i filo­zo­ficz­nych, wyja­śnia, jakie zmiany zachodzą w psychice wraz z upływem czasu, jak je zaak­cep­tować i wyko­rzy­stać z pożyt­kiem dla siebie i otoczenia. Odpo­wiada na pytanie, czym jest melan­cholia i samot­ność, jak w później­szych latach rozwija się zmysło­wość, jak wyglą­dają związki z ludźmi oraz jaką rolę pełnią osoby starsze w swojej społecz­ności. W prezen­to­wanej przez autora wizji starzenie się może być drogą do szczę­ścia i speł­nienia, o ile wjedzie się w ten etap z pełną świa­do­mo­ścią i odpowiedzialnością.


Psychologia potrzeb osób starszych

Wszę­dzie przy­bywa ludzi starze­ją­cych się i starych, a starość jako etap życia czło­wieka wydłuża się syste­ma­tycznie. Stąd niezwykle ważna wydaje się chwila refleksji nad sytu­acją tej coraz licz­niej repre­zen­to­wanej grupy osób – nad jej pozycją we współ­cze­snym świecie, relacją z młod­szym poko­le­niem, postrze­ga­niem star­szych ludzi przez społe­czeń­stwo i media.

Starość przed­sta­wiona jest z perspek­tywy okresu rozwo­jo­wego i trak­to­wana zgodnie z przy­jętą zasadą rozwoju przez całe życie, czyli z zało­że­niem, że czło­wiek jest aktywny i twórczy do samego końca i na każdym etapie swojej egzy­stencji dąży do zaspo­ko­jenia nie tylko potrzeb podsta­wo­wych, ale również wyższego rzędu, z potrzebą samo­re­ali­zacji łącznie.


Starość w nurcie życia

Refleksje zawarte w tomie mieszczą się pomiędzy dwoma biegu­nami nurtu życio­wego społeczno-kultu­rowym i jednost­kowym prze­ży­wa­niem starości.

Publi­kacja dotyczy procesów migra­cyj­nych, które coraz częściej wpły­wają na ludzi star­szych i lokują starość w kontek­ście inte­rakcji global­nych; działań lokal­nych, środo­wi­sko­wych i insty­tu­cjo­nal­nych podej­mo­wa­nych na rzecz seniorów; zagad­nień zwią­za­nych z posta­wami wobec osób star­szych, dyskry­mi­nacją ze względu na wiek, zdro­wiem, jako­ścią życia i ekote­rapią; zindy­wi­du­ali­zo­wa­nego doświad­czania starości w kontek­ście uczenia się oraz w trud­nych sytu­acjach życio­wych, takich jak choroba czy przemoc domowa.


Emocje, relacje, empatia w wieku dojrzałym

Książka daje narzę­dzie do stwo­rzenia satys­fak­cjo­nu­ją­cego życia, nowych kompe­tencji, które pozwa­lają cieszyć się każdym dniem i zachwycać drugim człowiekiem.

Zapro­po­no­wane ćwiczenia poma­gają zrozu­mieć własne zacho­wania i emocje. Jeśli czujemy, że brakuje nam świa­do­mego kontaktu z uczu­ciami, równo­wagi w dawaniu i braniu, obser­wo­wania zdarzeń bez ich inter­pre­tacji oraz aser­tyw­nego stawiania granic, to ten poradnik jest właśnie dla nas.

Wanda Matras-Masta­lerz


Zaniedbanie i samozaniedbanie osób starszychPraca została przy­go­to­wana przez lekarzy i socjo­logów z ogromnym doświad­cze­niem i dorob­kiem naukowym z zakresu starości i starzenia się. To bez wątpienia orygi­nalne i prekur­sor­skie w Polsce opra­co­wanie, wielo­aspek­towo ujmu­jące uwarun­ko­wania medyczne i społeczne problemów starzenia się z uwzględ­nie­niem zanie­dbania i samo­za­nied­bania osób star­szych. Autorzy książki budują wielo­wy­mia­rowy model uwarun­kowań zjawisk zanie­dbania i samo­za­nied­bania, co stanowi ogromny wkład do dorobku nauk zajmu­ją­cych się staro­ścią i osobami star­szymi. Mono­grafia jest nowa­tor­skim, wnikliwym opra­co­wa­niem, posze­rza­jącym wiedzę na temat ciemnej strony wieku star­szego i społecznej odpo­wie­dzial­ności za zjawisko zanie­dbania osób starszych”.

Z recenzji prof. dr hab. Krystyny Slany


Senior sprawny intelektualnie

Przed­sta­wiona publi­kacja to konty­nu­acja książki Aktywny senior. Jak zachować spraw­ność inte­lek­tu­alną w pode­szłym wieku?, która kładzie akcent na prak­tyczne ujęcie tematu.

Poradnik zawiera 110 zadań akty­wi­zu­ją­cych inte­lek­tu­alnie seniorów, ujętych w ramy 11 warsz­tatów, oraz orygi­nalną grę eduka­cyjną „Senior w podróży”.

Zarówno warsz­taty, jak i gra są tak skon­stru­owane, by pokazać star­szym ludziom, że rozrywki umysłowe to sposób na ciekawe, poży­teczne i atrak­cyjne spędzanie czasu wzmoc­nione wspólnym prze­ży­wa­niem i doświad­cza­niem okre­ślo­nych emocji i rozwią­zy­wa­niem problemów.


Potencjał osób w starościStarzenie się jest procesem, który wyraźnie się wydłuża. Aktu­alnie okres ten obej­muje blisko jedną trzecią życia jednostki. Dlatego też zjawiska starzenia się nie sposób margi­na­li­zować, depre­cjo­nować, dewa­lu­ować, trak­tować jako okres schył­kowy i mało istotny w funk­cjo­no­waniu człowieka.

Współ­czesna rekon­strukcja starości i procesu starzenia się polega na odnaj­dy­waniu znaczenia i wartości, jakie mają dla gospo­darki, kultury, społe­czeń­stwa i samej jednostki. Stąd tak wielka wartość badań na ten temat. Mono­grafia Alek­sandry Błachnio idealnie wpisuje się w ten nurt, a bardzo pozy­tywne recenzje książki wska­zują na jej niezwykłą wartość. Publi­kacja zawiera szereg nowych, bardzo ważnych infor­macji na temat kondycji polskich seniorów oraz ich poczucia jakości życia i możli­wości rozwoju.


Wspieranie sprawności językowej i komunikacyjnej seniorów

Publi­kacja obej­muje proble­ma­tykę badań i oddzia­ływań geron­to­lo­pe­dycz­nych doty­czą­cych wspie­rania spraw­ności języ­kowej i komu­ni­ka­cyjnej seniorów starze­ją­cych się fizjo­lo­gicznie lub też z niewielką dete­rio­ry­zacją poznawczą.

Książka zamiesz­czona w teczce wraz z kartami diagnozy pozwala lepiej przy­sto­sować się do statusu seniora/ki oraz wypra­cować efek­tywne formy komu­ni­kacji z otocze­niem społecznym.


Aktywny senior

Okres po 60. roku życia może być czasem doświad­czania życia we wszyst­kich jego barwach poprzez nowe wyzwania, speł­nianie swoich ocze­kiwań i marzeń, inte­lek­tu­alną przy­godę oraz korzy­stanie z różnych form aktyw­ności fizycznej.

Autorzy w bardzo przy­stępny sposób poka­zują możli­wości wspie­rania aktyw­nego starzenia się w trzech sferach: psychicznej, fizycznej i społecznej, w tym również podpo­wia­dają, jak aktywnie zadbać o dodat­kowe dochody. Wszystko po to, aby prowa­dzić samo­dzielne, nieza­leżne i satys­fak­cjo­nu­jące życie.


Funkcjonowanie osób w starszym wieku

Książka jest odpo­wie­dzią na rosnące w dobie starzenia się społe­czeństw zain­te­re­so­wanie nie tylko wydłu­ża­niem życia ludz­kiego, ale również jego jako­ścią, którego podsta­wowym wyznacz­ni­kiem jest zdol­ność seniorów do codzien­nego funkcjonowania.

Dzia­łania inter­wen­cyjne skie­ro­wane do osób star­szych skupiają się głównie na stanie ich zdrowia, pomi­jając sferę ich funk­cjo­nalnej spraw­ności, choć to właśnie zdol­ność do wyko­ny­wania codzien­nych, zwycza­jo­wych czyn­ności znaj­duje się w centrum zain­te­re­so­wania pacjentów.

W publi­kacji omówiono zagad­nienia doty­czące funk­cjo­no­wania od strony teore­tycznej i prak­tycznej, koncen­trując się na podsta­wo­wych sferach życia czło­wieka: fizycznej, psychicznej i społecznej.


Opra­co­wała: Grażyna Ruta-Balińska 

Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów

Źródła:

www​.sbp​.pl
www​.wydaw​nictwo​.ukw​.edu​.pl
www​.difin​.pl
www​.wuj​.pl
www​.wydaw​nictwo​.uni​.lodz​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.wydaw​nictwo​-dragon​.pl
www​.wydaw​nic​two​vital​.pl
www​.slaskwn​.com​.pl
www​.sensus​.pl
www​.samo​sedno​.com​.pl
www​.pzwl​.pl
www​.scholar​.com​.pl
www​.czar​na​owca​.pl
www​.we​.pl

Nowości o czytaniu, biblio­te­kach i cyfro­wych archiwach

Nowości o czytaniu, biblio­te­kach i cyfro­wych archiwach

Pokaż mi swoja bibliotekęPokaż mi swoją biblio­tekę / Alek­sandra Rybka. - Wydanie I. – Kraków : Wydaw­nictwo Znak, 2020.
Sygn. 168828, 168829

Alek­sandra Rybka rozmawia z pisa­rzami, dzien­ni­ka­rzami, felie­to­ni­stami, znaw­cami lite­ra­tury i języka o najin­tym­niej­szej sferze ich życia – o domo­wych bibliotekach.

Pokaż mi swoją biblio­tekę to szczera, wielo­gło­sowa opowieść o wybo­rach, wspól­nych rodzin­nych przy­jem­no­ściach i wspo­mnie­niach zwią­za­nych z książką.

Jerzy Bral­czyk, Justyna Sobo­lewska, Sylwia Chutnik, Michał Rusinek i inni zdra­dzają swoje guilty pleasures, wspo­mi­nają o powin­no­ściach lite­rac­kich i najwięk­szych czytel­ni­czych grzechach.

Zabawy z książką w przedszkolu, w domu i w szkoleZabawy z książką w przed­szkolu, w domu i w szkole / Kata­rzyna Klimek-Michno. - Kraków : Copy­right ©CEBP, 2018.
Sygn. 168800

Skie­ro­wana jest do nauczy­cieli i rodziców dzieci w wieku przed­szkolnym i wcze­snosz­kolnym. Przy­datna będzie również osobom prowa­dzącym warsz­taty czytel­nicze dla dzieci w biblio­te­kach czy domach kultury.

Czytelnik znaj­dzie tu wiele przy­kładów zabaw inspi­ro­wa­nych książ­kami dla dzieci tema­tycz­nych, języ­ko­wych, muzyczno-rucho­wych, tropią­cych itp., jak i wyko­rzy­stu­ją­cych różno­rodne tech­niki plastyczne (m.in. kreatywne opowieści, tworzenie albumu przy­rod­ni­czego, księgi emocji, komiksu, kalen­darza, książki kuchar­skiej, książki skoja­rzeń, recyklingowej).

Jak czytać i po coJak czytać i po co / Harold Bloom ; prze­ło­żyła Anna Kunicka. – Warszawa : Wydaw­nictwo Aletheia, 2019.

W zamie­rzeniu książka ma pomagać w „udanej”, „dobrej” lekturze przy­wo­ła­niem sporej grupy klasycz­nych dzieł, głównie z XIXXX wieku: opowiadań, poezji, powieści i sztuk różnych autorów euro­pej­skich i amery­kań­skich od Szek­spira po Toni Morrison.

Bloom poka­zuje, czego poszu­kiwać w poszcze­gól­nych utwo­rach, „po co” je czytać. Nie jest to syste­ma­tyczny wykład teorii ani historii lite­ra­tury, lecz raczej relacja z osobi­stego odbioru tych dzieł, pewnego „kanonu”, do którego autor niniej­szej książki ciągle powraca od dzie­siątek lat. Jego idea czytania prefe­ruje bowiem wymiar na wskroś estetyczny.

Biblioteki i archiwa na jednolitym rynku cyfrowym Biblio­teki i archiwa na jedno­litym rynku cyfrowym / redakcja Kata­rzyna Chału­bińska-Jent­kie­wicz, Ksenia Kaka­reko, Jacek Sobczak. – Wydanie I. – Poznań : Wydaw­nictwo Naukowe Silva Rerum, 2018.
Sygn. 168159 pb, 168160

Spis treści:

Rafał T. Prinke, Krzysztof Wisłocki, Cyfry­zacja bibliotek: początki i teraźniejszość
Grze­gorz Gmiterek, Biblio­teka w środo­wisku społecz­no­ścio­wego inter­netu i inte­rak­tyw­nych tech­no­logii (w 2017 r.)
Marek Konstan­kie­wicz, Status prawny naro­do­wego zasobu archiwalnego
Kata­rzyna Chału­bińska-Jent­kie­wicz, Depozyt filmowy jako reali­zacja inte­resu publicz­nego w kinematografii
Aneta Januszko-Szakiel, Długo­ter­mi­nowa archi­wi­zacja polskich zasobów cyfro­wych w teorii i praktyce
Jacek Sobczak, Otwarte zasoby. Miraże wolności wobec gorsetu prawa
Ksenia Kaka­reko, Biblio­teki wobec resty­tucji dóbr kultury. Wyzwania i dylematy
Kata­rzyna Błeszyńska, Wyna­gro­dzenie z tytułu użyczania utworów przez biblio­teki publiczne
Michał Urbań­czyk, Tomasz Jefferson jako duchowy ojciec Biblio­teki Kongresu USA
Paweł Trojanek, Problemy podat­kowe w funk­cjo­no­waniu bibliotek i archiwów
Robert Kacz­mar­czyk, Czy dzia­łal­ność bibliotek i archiwów podlega kontroli?
Paweł Janicki, Biblio­teki w Szwecji

Czytanie globalne po polskuCzytanie globalne po polsku : poradnik dla nauczy­cieli, rodziców i tera­peutów / Maria Troja­no­wicz-Kasprzak. – Wydanie 2., popra­wione. – Kraków : CEBP 24.12, 2019.
Sygn. 168730

Czytanie globalne po polsku to swoisty podręcznik obja­śnia­jący metodę nauki czytania zwaną czyta­niem globalnym. Zmie­nione i uzupeł­nione wydanie. Autorka opisała w nim krok po kroku na czym czytanie globalne powinno polegać i jak w warun­kach polskich reali­zować zało­żenia tej metody, która przy­wę­dro­wała do nas zza oceanu i wyma­gała dosto­so­wania do specy­fiki języka polskiego. Nie ogra­ni­czyła się jednak do teorii, lecz przed­sta­wiła wiele pomy­słów na zabawy do zreali­zo­wania z dziećmi zarówno w domu, jak i w placów­kach edukacyjnych.

Przy­kłady dobrych praktyk z przed­szkoli w kraju i za granicą pozwa­lają poznać rzeczy­wiste efekty zabawy w czytanie i inspi­rują do wdra­żania przed­sta­wio­nych pomy­słów oraz tworzenia nowych własnych rozwiązań.

Opisy doświad­czeń rodziców bawią­cych się w domu w czytanie ze swoimi dziećmi poka­zują, że czytanie globalne to świetna zabawa, której efekty mogą prze­ro­snąć najśmielsze ocze­ki­wania. Zapo­znając się z treścią książki, czytelnik dojdzie do jednego zasad­ni­czego wniosku: to działa!

Wielo­letnie zgłę­bianie tematu pozwo­liło autorce osią­gnąć pewność, że czytanie globalne to wspa­niała zabawa, która ma same zalety. Prowa­dzona w atmos­ferze luzu i radości (a jest to warunek podsta­wowy) daje dzie­ciom i opie­kunom mnóstwo satysfakcji.

Źródła:

Znak
Aletheia
Silva Rerum

Wybrane nowości na biblio­tecznej półce

Wybrane nowości na biblio­tecznej półce

Przedszkole w sytuacji trudnej

Przed­szkole w sytu­acji trudnej : zdążyć z pomocą / redakcja naukowa Beata Szurowska. – Warszawa : Difin, 2020.

Sygn. 167268, 167269

Cykl książek Zdążyć z pomocą obej­muje trzy pozycje: Zdążyć z pomocą. Przed­szkole w sytu­acji trudnej. Zdążyć z pomocą. Szkoła w sytu­acji trudnej. Zdążyć z pomocą. Rodzina w sytu­acji trudnej. Poszcze­gólne rozdziały w książ­kach napi­sane zostały przez specja­li­stów w danej dzie­dzinie, którzy oprócz teorii zajmują się również okre­ślonym problemem w praktyce.

Książka doty­cząca przed­szkola przed­stawia problemy zwią­zane z rozwojem i wycho­wa­niem małego dziecka oraz sytu­acje trudne, z którymi może spotkać się nauczy­ciel w przed­szkolu, m.in.: nieśmia­łość i lęk dziecka, niejadki, rozwód rodziców, niepo­wo­dzenia w nauce mate­ma­tyki, zabu­rzenia emocjo­nalne i nerwi­cowe, przemoc w rodzinie, dziecko z zespołem Downa. Książka prze­zna­czona jest dla nauczy­cieli małych dzieci oraz dla rodziców.

Czytel­nicy znajdą w niej:

 • teore­tyczne podstawy doty­czące omawia­nych problemów,
 • prak­tyczne rady i wska­zówki metodyczne,
 • przy­kłady zabaw, utworów i ćwiczeń, które można wyko­rzy­stać do pracy z dziec­kiem w wieku przedszkolnym.

Specyficne trudności w uczeniu sięSpecy­ficzne trud­ności w uczeniu się : niezbędnik nauczy­ciela / Diana Hudson ; prze­kład: Dorota Szat­kowska-Jaskuła. – Wydanie I. – [Gdańsk] : Harmonia Univer­salis, [2019].

Sygn. 167271, 167272

Książka Diany Hudson, z jej prak­tycznym i zdro­wo­roz­sąd­kowym podej­ściem do specy­ficz­nych trud­ności w uczeniu się, idealnie się nadaje dla zabie­ga­nych i prze­pra­co­wa­nych nauczy­cieli szkol­nych, poma­gając im zrozu­mieć potrzeby uczniów z proble­mami oraz znaleźć skuteczne stra­tegie, dzięki którym wszystkie dzieci mogą reali­zować swój potencjał.

Louise Green, specja­listka z dzie­dziny specy­ficz­nych trud­ności w nauce

Bogaty zbiór prak­tycz­nych wska­zówek, poma­ga­ją­cych wspierać dzieci ze specy­ficz­nymi trud­no­ściami w uczeniu się. Autorka wyja­śnia naturę tych problemów, ich wpływ na uczenie się i przed­stawia proste stra­tegie radzenia sobie z nimi. Książka Diany Hudson powinna być lekturą obowiąz­kową dla wszyst­kich nauczy­cieli i może być równie przy­datna dla rodziców.

Alison Thompson, zało­ży­cielka ADHD Kids

Kształtowanie i wspieranie rozwoju psychoruchowego małych dzieci w żłobkuKształ­to­wanie i wspie­ranie rozwoju psycho­ru­cho­wego małych dzieci w żłobku / Aneta Jegier, Bożena Kurelska. - Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2019.

Sygn. 167275, 167276

Celem autorek prezen­to­wanej publi­kacji jest ukazanie poten­cjału tkwią­cego we współ­cze­snych żłob­kach publicz­nych. Pracow­nicy żłobków towa­rzyszą dzie­ciom w rozwoju, podzi­wiają ich doko­nania i poma­gają wtedy, gdy to konieczne. Absol­wenci żłobków to samo­dzielni młodzi ludzie, radośni, pełni cieka­wości poznaw­czej i chęci doświad­czania nowych wrażeń. Dlatego we wrze­śniu zarówno dzieci, jak i ich rodzice mogą odważnie prze­kro­czyć próg przedszkola.

Dziecko żłob­kowe ma dużą prze­wagę nad swoimi rówie­śni­kami: jest samo­dzielne, potrafi funk­cjo­nować w grupie i w więk­szości przy­padków jest bardziej odporne na zacho­ro­wania. Żłobek może zbudować funda­ment przy­szłej edukacji dziecka. Warunek jest jeden – musi to być dobry żłobek, z dobrym zarzą­dza­jącym i wykwa­li­fi­ko­waną kadrą. Jak orga­ni­zować pracę żłobka i jak pracować z dziećmi poka­zane zostało w książce. Autorki omówiły w niej kwestie prawne i orga­ni­za­cyjne zwią­zane z funk­cjo­no­wa­niem żłobków (poczy­nając od harmo­no­gramu żłob­ko­wego dnia po pełno­war­to­ściowe jadło­spisy posiłków), a także przed­sta­wiły scena­riusze różno­rod­nych zajęć, rozwi­ja­ją­cych dzieci inte­lek­tu­alnie, senso­rycznie, społecznie i emocjonalnie.

Rodzina wobec zagrożeń. Rodzina wobec szansRodzina wobec zagrożeń, rodzina wobec szans : socjop­sy­cho­pe­da­go­gika rodziny : studium rodziny pełnej / Ewa Kili­szek. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2019.

Sygn. 167279, 167280

Czło­wiek przy­chodzi na świat w rodzinie. Od niej w ogromnej mierze zależy poczucie szczę­ścia i speł­nienia oraz jakość funk­cjo­no­wania czło­wieka w różnych rolach. Prezen­to­wana publi­kacja to inte­re­su­jące studium rodziny wielo­pro­ble­mowej, obra­zu­jące jej psycho­lo­giczną i socjo­pe­da­go­giczną charakterystykę.

Autorka w swoich bada­niach skon­cen­tro­wała się na rodzi­nach pełnych, które z powodu licz­nych problemów, jakie w nich wystę­po­wały, na mocy orze­czenia sądu zostały oddane pod nadzór kura­torów sądo­wych. Praca dostarcza bardzo wielu inte­re­su­ją­cych wyników, które mogą być wyko­rzy­stane przy opra­co­wy­waniu programów służą­cych poprawie funk­cjo­no­wania rodzin wieloproblemowych.

Środowisko Wychowawcze domu rodzinnegoŚrodo­wisko wycho­wawcze domu rodzin­nego a relacje małżeń­skie w doro­słym życiu / Marta Komo­rowska-Pudło. - Kraków ; Wydaw­nictwo Naukowe Akademii Igna­tianum, 2020.

Sygn. 167281, 167282

Mono­grafia Marty Komo­row­skiej-Pudło dotyczy problemu o niezwy­kłej ważności z punktu widzenia pełnienia ról małżeń­skich i rodzin­nych osób doro­słych, wyni­ka­ją­cych z wcze­śniej­szego wycho­wy­wania rodzin­nego. Jest próbą odpo­wiedzi na pytanie: jakie warunki wycho­wawcze powinni tworzyć rodzice, aby w sposób właściwy przy­go­tować dzieci do opty­mal­nego funk­cjo­no­wania w przy­szłym życiu małżeń­skim? Jest to kwestia nieba­ga­telnej wagi, szcze­gólnie obecnie, gdy jakże często podwa­żany jest sens życia rodzin­nego oraz sama insty­tucja rodziny wraz z trady­cyjną rolą matki i ojca w wychowaniu.

Autorka osadziła swoje analizy w trady­cyjnym para­dyg­macie badań ilościo­wych. W swej istocie jest to wielo­czyn­ni­kowy sondaż diagno­styczny z zasto­so­wa­niem wielu stan­da­ry­zo­wa­nych kwestio­na­riuszy. Uzyskane wyniki poddane zostały wnikliwej analizie staty­stycznej. Pozwo­liły ukazać współ­za­leż­ność między środo­wi­skiem wycho­waw­czym osób bada­nych w dzie­ciń­stwie a obecną jako­ścią istnie­ją­cych relacji w małżeństwie.

Dr hab. Jaro­sław Jagieła, prof. UJD

Techniki i metody relaksacyjne w wychowaniu edukacji i terapiiTech­niki i metody relak­sa­cyjne w wycho­waniu edukacji i terapii : scena­riusze pracy z dziećmi i młodzieżą / Gabriela Dobińska, Ange­lika Cieśli­kowska-Ryczko. – Wydanie I. – Łódź : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Łódz­kiego, 2019.

Sygn. 167283, 167284

Prze­miany społeczno-kultu­rowe, rozwój tech­no­lo­giczny, konsump­cjo­nizm oraz prze­for­mu­ło­wanie hierar­chii wartości może gene­rować zagro­żenia dla młodych ludzi. Peda­godzy, nauczy­ciele i rodzice bory­kają się z wieloma trud­no­ściami, dyle­ma­tami oraz wyzwa­niami wycho­waw­czymi. Autorki mono­grafii prezen­tują bardzo cenne, ale niedo­ce­niane dotąd rozwią­zanie – relak­sa­cyjne metody oddzia­ływań pedagogicznych.

Publi­kacja zawiera konspekty zajęć, które można wyko­rzy­stać m.in. w szko­łach, przed­szko­lach, świe­tli­cach, placów­kach reso­cja­li­za­cyj­nych i opie­kuńczo-wycho­waw­czych oraz podczas indy­wi­du­alnej pracy w domu. Autor­skie warsz­taty dedy­ko­wane są dzie­ciom, młodzieży, a także osobom doro­słym. Mają zróż­ni­co­wany charakter: pierwszy typ stanowią ćwiczenia z relak­sacji neuro­mię­śniowej fizycznie aktywnej, drugi rodzaj jest ukie­run­ko­wany na wypra­co­wanie obrony przed stre­so­rami, pozo­stałe konspekty dotyczą dystan­so­wania się od stresorów.

Przy­go­to­wane propo­zycje uwzględ­niają zarówno potrzeby i możli­wości adre­satów, jak i warunki oraz zasoby insty­tucji wycho­waw­czych i eduka­cyj­nych. Stanowią gotowy „przepis” do reali­zacji konkret­nych oddzia­ływań w grupie uczniów/wychowanków, a także w pracy indywidualnej.

Dydaktyczne i komunikacyjne aspekty e-edukacji akademickiejDydak­tyczne i komu­ni­ka­cyjne aspekty e‑edukacji akade­mic­kiej / Agnieszka Wierz­bicka. – Łódź : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Łódz­kiego, 2019.

Sygn. 167395

Prezen­to­wana mono­grafia dotyczy opra­co­wania komplek­so­wego projektu e‑zajęć oraz komu­ni­ka­cyjnej perspek­tywy oglądu języka używa­nego przez nauczy­cieli akade­mic­kich i studentów na plat­for­mach eduka­cyj­nych, gdzie kluczową rolę odgrywa nie tylko sam komu­nikat języ­kowy, lecz także sytu­acja i miejsce jego zapi­sy­wania, zapo­śred­ni­czenie kontaktu przez media i szeroko pojęty kontekst społeczno-kultu­rowo-eduka­cyjny, które prowadzą do reali­zacji (bądź braku) zamiaru komu­ni­ka­cyj­nego, a więc i edukacyjnego.

Podjęte rozwa­żania nad komu­ni­kacją w czasie e‑zajęć prowa­dzo­nych na polskich uczel­niach mieszczą się w nurcie szeroko pojętej prag­ma­tyki języ­kowej, dotyczą bowiem inten­cjo­nal­nych działań komu­ni­ka­cyj­nych i struktur znacze­nio­wych orga­ni­zu­ją­cych przekaz języ­kowy. Choć każde e‑zajęcia mają niepo­wta­rzalny układ, zdeter­mi­no­wany różnymi czyn­ni­kami, można wyróżnić względnie trwałe formy komu­ni­ko­wania, np. sposoby inicjo­wania i zamy­kania kontaktu czy stra­tegie prowa­dzenia dyskusji dydak­tycz­nych, co pozwala na wysnucie wnio­sków o struk­tu­rach inte­rak­cyj­nych zacho­dzą­cych na plat­for­mach edukacyjnych.

Wielu osobom zajęcia e‑learningowe jawią się […] jako atrak­cyjna forma kształ­cenia, dość łatwa i szybka w reali­zacji, niewy­ma­ga­jąca wielu przy­go­towań i nieab­sor­bu­jąca czasu. Autorka trafnie dowodzi, że to mylne wyobra­żenia i nawet posia­danie dużego doświad­czenia i umie­jęt­ności nie skraca czasu niezbęd­nego do opra­co­wania kursu e‑learningowego oraz nie gwaran­tuje zawsze sukcesu. To forma, która wymaga dużego zaan­ga­żo­wania prowa­dzą­cego, stoso­wania różnych sposobów akty­wi­zacji uczest­ników. Stąd istotne jest ukazanie konse­kwencji wyboru stra­tegii komu­ni­ka­cyjnej, co jest niewąt­pliwą zaletą pracy.”

Z recenzji dr hab. prof. UW Iwony Burkac­kiej – Uniwer­sytet Warszawski

Edukacyjny potencjał indywidualnego doświadczenia życiowegoEduka­cyjny poten­cjał indy­wi­du­al­nego doświad­czenia życio­wego / Joanna Golonka-Legut ; [recen­zent: prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Kowalska-Dubas]. – Wrocław : ATUT, 2019.

Sygn. 167397, 167398

Książka jest opra­co­wa­niem teore­tyczno-empi­rycznym, podsu­mo­wuje zreali­zo­wane przez autorkę badania biogra­ficzne, w których w centrum uwagi znalazły się tzw. biografie kompletne, czyli obej­mu­jące całe życie zapro­szo­nych do badań seniorów.

Autorka w niniej­szej publi­kacji koncen­truje się zarówno na indy­wi­du­alnym doświad­czeniu życiowym, biografii, procesie uczenia się, jak i biogra­ficznej perspek­tywie badaw­czej, poszu­kując wspólnej dla wska­za­nych elementów płasz­czyzny rozu­mienia. Nadrzędnym celem podej­mo­wanej refleksji jest (roz)poznawanie relacji między doświad­cze­niem życiowym / biografią a ucze­niem się czło­wieka doro­słego w biegu życia.

Ochrona małoletnich przed alkoholem w polskim prawie karnymOchrona mało­let­nich przed alko­holem w polskim prawie karnym / Agnieszka Kilińska-Pękacz ; recen­zenci Janusz Bojarski, Olga Sitarz. – Stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 r. – Bydgoszcz : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego, 2019.

Sygn. 167406

Głównym celem pracy jest odpo­wiedź na pytanie czy polskie prawo karne chroni dzieci przed dostępem do alko­holu w wystar­cza­jący sposób, a jeżeli tak nie jest, to w jaki sposób powinny być ukształ­to­wane regu­lacje prawne, aby było lepiej? Autorka pracy skupia się nad zmia­nami prawa polskiego w zakresie ochrony mało­let­nich przed alko­holem oraz kształtem polskich prze­pisów ogra­ni­cza­ją­cych ich dostęp­ność do używki, jej sprze­daży bądź poda­wania. Autorka rozważa także kwestie odpo­wie­dzial­ności mało­let­nich spoży­wa­ją­cych alkohol i jego wpływ na wikty­mi­zację okre­ślo­nymi prze­stęp­stwami. Przed­miotem rozważań są też kwestie prze­pisów prawa karnego odno­szące się do ochrony dzieci niena­ro­dzo­nych i nowo naro­dzo­nych przed skut­kami spoży­wania alko­holu przez ich matki. odjęcie badań na temat ochrony mało­let­nich przed alko­holem w polskim prawie karnym jest o tyle zasadne, że brakuje opra­co­wania stara­ją­cego się ukazać to zagad­nienie komplek­sowo. Oczy­wi­ście płasz­czyzna praw­no­karna doty­cząca tej ochrony nie może być oderwana od szer­szego jej kontekstu, tj. w ramach całego systemu prawa polskiego, ale i w tym zakresie nie ma zbyt wielu opra­cowań mają­cych przy­miot cało­ścio­wego spoj­rzenia na ochronę mało­let­nich przed alko­holem. Przed­miotem badań autorki jest ochrona mało­let­nich przed alko­holem zapew­niona przez prze­pisy prawa polskiego tak w ich ujęciu histo­rycznym i współ­cze­snym. Szcze­gó­łowe kwestie podjęte w bada­niach podzie­lono na zagad­nienia doty­czące praw­no­karnej ochrony dziecka przed dostępem do alko­holu oraz postę­po­wania w spra­wach nielet­nich mają­cych problemy z alko­holem i ich odpo­wie­dzial­ności. W kwestii doty­czącej ochrony przed dostępem do napojów alko­ho­lo­wych skupiono się nad zmia­nami prawa w tej dzie­dzinie od okresu między­wo­jen­nego do czasów współ­cze­snych. Rozwa­żano czy prze­pisy doty­czące rozpi­jania mało­let­nich są sfor­mu­ło­wane wystar­cza­jąco precy­zyjnie, jak są ukształ­to­wane te, które mówią o ogra­ni­czeniu dostęp­ności mało­let­nich do alko­holu, w tym również sprze­daży i poda­wania im używki…

Pedagogika : podręcznik akademickiPeda­go­gika : podręcznik akade­micki / redakcja naukowa Zbigniew Kwie­ciński, Bogu­sław Śliwerski. – Wydanie nowe. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, 2020.

Sygn. 167409p, 167410

Po 16 latach od pierw­szej edycji podręcz­nika Peda­go­gika odda­jemy do rąk Czytel­ników jego popra­wione i rozsze­rzone wydanie.

W pięć­dzie­sięciu rozdzia­łach przed­sta­wiono elementy wiedzy kano­nicznej dla nauczy­cieli i peda­gogów, wiedzy orien­tu­jącej ich własne wybory i wiedzy instrumentalnej.

Publi­kacja jest prze­zna­czona dla studentów przy­go­to­wu­ją­cych się do zawodu nauczy­ciel­skiego, dla nauczy­cieli odna­wia­ją­cych swoją wiedzę peda­go­giczną oraz dla studentów rozpo­czy­na­ją­cych studia peda­go­giczne. Stanowi zatem wpro­wa­dzenie do pedagogiki.

Od wydawcy

Potencjał osób w starości : poczucie jakości życia w procesie starzenia sięPoten­cjał osób w starości : poczucie jakości życia w procesie starzenia się / Alek­sandra Błachnio. – Bydgoszcz : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego, 2019.

Sygn. 167413, 167414

Starzenie się jest procesem, który wyraźnie się wydłuża. Aktu­alnie okres ten obej­muje blisko jedną trzecią życia jednostki. Dlatego też zjawiska starzenia się nie sposób margi­na­li­zować, depre­cjo­nować, dewa­lu­ować, trak­tować jako okres schył­kowy i mało istotny w funk­cjo­no­waniu człowieka.

Współ­czesna rekon­strukcja starości i procesu starzenia się polega na odnaj­dy­waniu znaczenia i wartości, jakie mają dla gospo­darki, kultury, społe­czeń­stwa i samej jednostki. Stąd tak wielka wartość badań na ten temat. Mono­grafia Alek­sandry Błachnio idealnie wpisuje się w ten nurt, a bardzo pozy­tywne recenzje książki wska­zują na jej niezwykłą wartość. Publi­kacja zawiera szereg nowych, bardzo ważnych infor­macji na temat kondycji polskich seniorów oraz ich poczucia jakości życia i możli­wości rozwoju.

Psychospołeczne uwarunkowania potrzeb młodzieży z rodzin niepełnychPsycho­spo­łeczne uwarun­ko­wania potrzeb młodzieży z rodzin niepeł­nych / Agnieszka Boch­niarz. – Lublin : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Marii Curie-Skło­dow­skiej, 2019.

Sygn. 167419

Praca […] stanowi ważną rozprawę naukową doty­czącą okre­ślo­nych sytu­acji społecz­nych niezmiennie aktu­al­nych w dobie pono­wo­cze­snej […] Trwała nieobec­ność (czasowa również) któregoś z rodziców, zmie­nia­jąca po części tak („scena­riusz”) życia młodego czło­wieka prowa­dzić może do psycho­spo­łecz­nych, jak również biolo­gicz­nych mecha­ni­zmów adap­ta­cyj­nych u młodego osob­nika, zwłaszcza w czasie anomii, chaosu czy nieupo­rząd­ko­wanej, spraw­czej i wszech­obecnej otacza­jącej nas zmiany społecznej. […]

Przed­miotem zapre­zen­to­wa­nych badań o intencji psycho­pe­da­go­gicznej jest przede wszystkim subiek­tywna recepcja zastanej rzeczy­wi­stości przez respon­dentów i jej wpływ na postę­po­wanie ludzi tudzież możli­wość kiero­wania ich dalszej osobliwej, własnej i unikalnej prze­cież egzystencji.

Z recenzji prof. dra hab. Andrzeja Radziewicza-Winnickiego

Książka kiero­wana jest do szero­kiego grona czytel­ników zain­te­re­so­wa­nych pozna­niem odmiennej sytu­acji rodzinnej i życiowej młodych ludzi wycho­wy­wa­nych przez samotne matki i samot­nych ojców. Szcze­gólnie zaś prze­zna­czona jest dla osób, insty­tucji, orga­ni­zacji peda­go­gicz­nych i społecz­nych zajmu­ją­cych się proble­ma­tyką psycho­spo­łecz­nego funk­cjo­no­wania młodzieży z rodzin niepeł­nych. Bowiem podej­mo­wane przez nich planowe i syste­ma­tyczne dzia­łania powinny zmie­rzać nie tylko do lepszego poznania młodzieży, jej dyspo­zycji i możli­wości, ale również uczenia młodych ludzi właści­wego ich wyko­rzy­stania i rozwijania.

Źródło:

www​.difin​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.wydaw​nictwo​.igna​tianum​.edu​.pl
www​.wydaw​nictwo​.uni​.lodz​.pl
www​.atut​.ig​.pl
www​.wydaw​nictwo​.ukw​.edu​.pl
www​.pwn​.pl
www​.wydaw​nictwo​.umcs​.eu

Tłumacz to zdrajca?

Tłumacz to zdrajca?

Książki o translatoryce

W biblio­tece są dostępne liczne prace o sztuce trans­la­tor­skiej – zesta­wienie wybra­nych propo­zycji.

Między­na­ro­dowy Dzień Tłumacza – to święto obcho­dzone jest 30 wrze­śnia, w dniu wspo­mnienia św. Hiero­nima ze Stry­donu, uzna­wa­nego za patrona tłumaczy. Jego najwięk­szym doko­na­niem było tłuma­czenie na łacinę tekstu Pisma Świę­tego z języków orygi­nal­nych, grec­kiego i hebraj­skiego. Prze­kład ten, znany jako Wulgata, stał się oficjalnym kato­lickim tłuma­cze­niem Biblii.

Dzień tłumacza był propa­go­wany przez FIT-IFT (fr. Fédéra­tion Inter­na­tio­nale des Traduc­teurs, ang. Inter­na­tional Fede­ra­tion of Trans­la­tors), Między­na­ro­dową Fede­rację Tłumaczy (obecnie afilio­waną przy UNESCO), od momentu jej utwo­rzenia w 1953 r.

W roku 1991 FIT podjęła inicja­tywę w celu oficjal­nego uznania Między­na­ro­do­wego Dnia Tłumacza, aby stał się on okazją do wyra­żenia dumy z wyko­ny­wania zawodu, którego ranga staje się coraz istot­niejsza w erze postę­pu­jącej globalizacji.

Czy wiesz, że…

Tłuma­czenie książek rozpo­częło się przed datą ich druko­wania. W rzeczy­wi­stości pierwsza książka wydru­ko­wana w języku angiel­skim była tłuma­cze­niem. William Caxton, który wpro­wa­dził prasę drukarską w Anglii, wydru­kował „The Recuyell of the Histo­ryes of Troye“ w 1473 r., którą prze­tłu­ma­czył z fran­cu­skiego orygi­nału Raoula Lefèvre’a.

Czy wiesz, że…

Najczę­ściej tłuma­czo­nymi książ­kami świata są:

 • Biblia jest prze­tłu­ma­czona na największą ilość języków na świecie. Całość lub jej część jest dostępna w 3384 języ­kach, będą­cych języ­kami ojczy­stymi blisko 96,5% ludności świata.

Z książek dla dzieci:

 • Pinokio”- autor­stwa Carlo Collo­diego. Opowieść ukochana przez dzieci o małym, drew­nianym chłopcu została prze­tłu­ma­czona na ponad 260 języków, odkąd została opubli­ko­wana po raz pierwszy w 1883 roku.
 • Mały Książę“ – Anto­ine’a de Saint-Exupéry­’ego. Fran­cuski pisarz również dobrze się spisał, gdyż jego książkę prze­tłu­ma­czono na 253 języki od czasu jej publi­kacji w 1943 r.
 • Alicja w Krainie czarów” Lewisa Carolla i bajki Hansa Chri­stiana Ander­sena również zostały prze­tłu­ma­czone na setki języków.

Z książek dla dorosłych:

 • Jeśli chodzi o 25 najczę­ściej tłuma­czo­nych dzieł lite­rac­kich, tylko jedna książka nie jest ani tekstem reli­gijnym, ani książką dzie­cięcą. „Dwadzie­ścia tysięcy mil podmor­skiej żeglugi“ autor­stwa fran­cu­skiego pisarza Julesa Verne’a zostało prze­tłu­ma­czone na 148 języków, po raz pierwszy opubli­ko­wano je w formacie seryjnym w latach 1869 – 1870. Historia przy­gody kapi­tana Nemo od tego czasu dotarła do czytel­ników na całym świecie.

Trochę o samych tłuma­czach: napi­sane… powie­dziane… zasłyszane…

Pracują po cichu. Często miesią­cami, ba nawet latami, siedzą nad tekstem. Liczy się dla nich każde najmniejsze słowo. Wyła­pują konteksty, szukają znaczeń, budują zdania, by na końcu zniknąć pod cudzym nazwi­skiem. Tłumacze – szara eminencja literatury.”

Tradut­tore – tradi­tore” czyli „Tłumacz – zdrajca”. Włoskie powie­dzenie dobrze oddaje charakter pracy tłumacza, trudno nie zdra­dzić, kiedy prze­tłu­ma­czyć trzeba nieprze­tłu­ma­czalne. W końcu prze­kład zawsze wiąże się z jakimś kompro­misem czy nagię­ciem rzeczy­wi­stości. Nieza­leżnie od tego, jak dobry jest tłumacz, zawsze tekst filtruje przez siebie, z różnym skutkiem.”

Czasem jego własny styl wybija się z książki, czasem skrzętnie się ukrywa w zdaniach pisarza. Trudno powie­dzieć, który styl pracy jest lepszy. Nieza­leżnie jednak od tego, warto zwrócić uwagę, na fakt, że tłumacz to zawód wyjąt­kowo niedo­ce­niany. Znamy autorów, cenimy wydawców, potra­fimy wymienić krytyków lite­rac­kich, rzadko jednak kiedy nasz wzrok zawiesza się na nazwisku tłumacza. Mało kto dziś pamięta, kto wymy­ślił „Kubusia Puchatka”, czy przy­czynił się do sukcesu Corta­zara czy Hemin­gwaya w Polsce. A prze­cież praca tłumacza, niewiele różni się od tej, którą wyko­nuje pisarz, jest równie odpo­wie­dzialna i wymaga podobnej kreatywności.”

Broni­sław Zieliński – tłumacz prawie wszyst­kich dzieł Ernesta Hemin­gwaya i Trumana Capote. Dzięki niemu „Komu bije dzwon” czy „Śnia­danie u Tiffany’go” to lektury, do których chce się wracać. Nikt tak jak on, nie potrafił zwięźle i celnie oddać charak­teru amery­kań­skiej prozy lat 50.

Irena Tuwim – to ona zamie­niła Fredzię Phi-Phi w Kubusia Puchatka, czyniąc ze słod­kiej misiowej dziew­czynki, prze­kor­nego misia. Zawdzię­czamy jej całą, najpięk­niejszą lite­ra­turę dla dzieci „Byczka Fernando”, „Mary Poppins”, czy baśnie braci Grimm. Czasem zarzuca się jej, że zamiast tłuma­czenia, pisała na nowo. Cóż, z dosko­nałym skutkiem.

Zofia Chądzyńska – królowa Ameryki Połu­dniowej. Wierna tłumaczka Corta­zara, Borgesa i Marqueza. To między innymi (a może głównie?) jej dosko­nałym tłuma­cze­niom i intu­icji języ­kowej zawdzię­czamy boom na lite­ra­turę ibero­ame­ry­kańska w Polsce w latach 70. Realizm magiczny to jej drugie imię.

Jerzy Pomia­nowski – tłumacz z języka rosyj­skiego. Do jego najwy­bit­niej­szych osią­gnięć należy prze­kład „Archi­pe­lagu Gułag”. Udało mu się w nim oddać rosyj­skiego ducha i na zawsze zapaść w pamięć milionom czytelników.

Stani­sław Barań­czak – czło­wiek insty­tucja. Żongluje słowami, tłumaczy wiersze, sonety, opowiastki i wszystko, co wpadnie mu do ręki, chociażby Szek­spira, który dzięki jego prze­kła­dowi dostał nowe życie. Znów straszy, śmieszy i wciąga, tak jakby był napi­sany wczoraj, a nie prawie 500 lat temu.

Robert Stiller – podobno „Alicja w krainie czarów” to trzecia, po Biblii i drama­tach Szek­spira najpo­pu­lar­niejsza książka. W Polsce nie byłoby jej, gdyby nie Stiller. Otwórzcie swoje wydanie i spójrzcie do przy­pisów, tak jak on, nie pracuje dziś już nikt.

Pod adresem dzien​tlu​macza​.pl zamiesz­czono wirtu­alną wystawę Portrety prze­kładu, na której trzy­dziestu tłumaczy i tłuma­czek przed­stawia i poleca czytel­nikom ulubioną, najbar­dziej warto­ściową lub najnowszą książkę we własnym przekładzie.

Oprac. Alina Melnicka-Zygmunt, Kata­rzyna Krukowska-Cyra­no­wicz – Wydział Udostęp­niania Zbiorów PBW w Bydgoszczy