Nauczanie języka niemiec­kiego – szkolenie

Nauczanie języka niemiec­kiego – szkolenie

W Czytelni Głównej odbyło się spotkanie członków Stowa­rzy­szenia Nauczy­cieli Języka Niemiec­kiego. Wystą­piło dwóch prele­gentów. Regina Strze­meska zapre­zen­to­wała “Kompe­tencje kluczowe w nauczaniu języka niemiec­kiego”, a Paweł Zbytniewski zatytu­łował swoje wystą­pienie “Podręcznik do nauki języka niemiec­kiego w szkole średniej – jak wybrać go właściwie”. Po prelek­cjach wywią­zała się ożywiona dyskusja na temat podręcz­ników. Nauczy­ciele biblio­te­karze przed­sta­wili germa­ni­stom nowości w zbiorach Medio­teki Języka Niemiec­kiego pod patro­natem Goethe Institut działa­jącej w biblio­tece.

Alina Melnicka-Zygmunt
Katarzyna Krukowska-Cyrano­wicz

Bezpłatny dostęp do tysięcy e‑booków

Bezpłatny dostęp do tysięcy e‑booków

Z okazji Między­na­ro­do­wego Tygodnia Książki Elektro­nicznej rusza akcja dla czytel­ników „Książki na przed­wio­śnie“. W okresie od 6 do 24 marca br. dostaną Państwo rozsze­rzony dostęp do ponad 7 000 książek w serwisie Ibuk Libra.

Dla naszych czytel­ników, którzy jeszcze nie skorzy­stali z czytelni online, czekają w wypoży­czalni kody PIN do logowania na stronie libra​.ibuk​.pl.

Książki na przed­wio­śnie – plakat
Nowości pedago­giczne – luty 2019

Nowości pedago­giczne – luty 2019

Co się przed chwilą mogło stać? : ćwiczenia rozwi­ja­jące myślenie przyczy­nowo-skutkowe / Amanda Hopkins ; [opraco­wanie meryto­ryczne i graficzne Magda­lena Hinz]. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Harmonia, 2017.
Sygn. 163613

Co się przed chwilą mogło stać? to książka ucząca dostrzegać i anali­zować zależ­ności przyczy­nowo-skutkowe. Patrząc na zdjęcia i odpowia­dając na pytania, dziecko musi przewi­dzieć, co się stało w danych sytuacjach.

W książce przed­sta­wiono 57 zdjęć. Na stronach parzy­stych umiesz­czono fotografie dla dziecka. Na stronach niepa­rzy­stych znajdują się pytania i polecenia, które czyta dorosły (nauczy­ciel, terapeuta, rodzic) pracu­jący z uczniem.

Co się za chwilę może stać? : ćwiczenia rozwi­ja­jące myślenie przyczy­nowo-skutkowe / Amanda Hopkins ; [opraco­wanie meryto­ryczne i graficzne Magda­lena Hinz]. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Harmonia, cop. 2018.
Sygn. 163614

Co się za chwilę może stać? to książka, która uczy dostrzegać i anali­zować zależ­ności przyczy­nowo-skutkowe. Patrząc na zdjęcia i odpowia­dając na pytania, dziecko musi przewi­dzieć, co się stanie w danych sytuacjach.

W książce przed­sta­wiono 57 zdjęć. Na stronach parzy­stych umiesz­czono fotografie dla dziecka. Na stronach niepa­rzy­stych znajdują się pytania i polecenia, które czyta dorosły (nauczy­ciel, terapeuta, rodzic) pracu­jący z uczniem.

Komuni­kacja inter­per­so­nalna i masowa : wybrane teorie i praktyki / Mirosława Wawrzak-Choda­czek. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 163580

Tak rozległy i silnie zróżni­co­wany przed­miot badań nie pojawił się do tej pory w żadnej z monografii nauko­wych opubli­ko­wa­nych nie tylko na polskim rynku wydaw­ni­czym” – brzmi zachę­ca­jąco? Książka jak już wiemy niezwykła: Mirosława Wawrzak-Choda­czek, pisząc Komuni­kację inter­per­so­nalną i masową. Wybrane teorie i praktyki, jedną publi­kacją odpowie­działa na wszystkie otwarte i ukryte potrzeby specja­li­stów zgłębia­ją­cych tajniki teorii komuni­kacji społecznej, we wszyst­kich jej przeja­wach: kontak­tach bezpo­śred­nich, pośred­nich, organi­za­cyj­nych, służbo­wych, masowych, między­kul­tu­ro­wych…

Monografia składa się ze wstępu oraz z trzech części. Pierwsza stanowi podbu­dowę teore­tyczną badań – zawiera opis teorii wyjaśnia­ją­cych zacho­wania w komuni­kacji bezpo­śred­niej i pośred­niej, a także uzasad­nienie wyboru metody badaw­czej i osadzenia badań w określonym paradyg­macie, charak­te­ry­stykę problemów badaw­czych i grup badaw­czych. W części drugiej umieściłam inter­pre­tację wyników badań własnych. Część trzecia zawiera wyniki badań dotyczą­cych komuni­kacji masowej.

Dzielne dzieci! : wspie­ranie odpor­ności psychicznej w wieku przed­szkolnym / Iwona Sikorska, Jolanta Sajdera, Marta Paluch-Chrabąszcz. – Kraków : Wydaw­nictwo Eduka­cyjne, 2017.
Sygn. 163582

Pozycja o wzmac­nianiu odpor­ności psychicznej dzieci. Publi­kacja prezen­tuje autorski program DZIELNE DZIECI! dotyczący wspie­rania zdrowia psychicz­nego dzieci w okresie średniego dzieciń­stwa. Jest on przezna­czony przede wszystkim dla przed­szko­laków, czyli dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. Jednak wiele ćwiczeń i zabaw może być propo­no­wa­nych starszym dzieciom, jak i modyfi­ko­wa­nych wedle potrzeb nauczy­ciela.

Program DZIELNE DZIECI! jest pierwszą polską propo­zycją obejmu­jącą wiele kompe­tencji istot­nych dla rozwoju odpor­ności psychicznej dziecka. Siła wewnętrzna połączona z optymi­zmem, zaufa­niem do innych i świata oraz wiedzą na temat konkret­nych strategii radzenia sobie z trudno­ściami może stać się dobrym kapitałem na dalszą drogę eduka­cyjną dziecka. Adresatem naszego programu są przede wszystkim dzieci po 4. roku życia, natomiast wiele ćwiczeń będą mogły wykonać także dzieci młodsze, szcze­gólnie przeby­wa­jące w grupie mieszanej wiekowo. Podsta­wowym kryte­rium dosto­so­wania programu powinien być nie tyle wiek metry­kalny, co poziom rozwoju. Program DZIELNE DZIECI! obejmuje 5 modułów:
Moduł 1: Spostrze­ganie siebie i innych
Moduł 2: Inicja­tywa
Moduł 3: Samokon­trola i pokony­wanie stresu
Moduł 4: Umiejęt­ności społeczne
Moduł 5: Rozwią­zy­wanie problemów

Uwaga: książka zawiera listę utworów literac­kich i książek wybra­nych przez autorki, z których warto skorzy­stać podczas aranżacji spotkań i zabaw wspie­ra­ją­cych odpor­ność psychiczną dzieci.

Muzyko­te­rapia : między wglądem a inkluzją / redakcja naukowa Mirosława Cylkowska-Nowak, Wojciech Strze­lecki. – Toruń : Wydaw­nictwo Adam Marszałek, 2018.
Sygn. 163586

Praca stanowi istotny wkład w badania nad społecz­nymi konse­kwen­cjami muzyko­te­rapii. Zainte­re­so­wanie tą tematyką znajduje uzasad­nienie zarówno ze względu na poszu­ki­wanie paradyg­matu umożli­wia­ją­cego łączenie procesów inkluzji społecznej z muzyko­te­rapią, jak i pogłę­biania wiedzy ekono­micznej, socjo­lo­gicznej czy psycho­lo­gicznej dotyczącej procesów włączania poszcze­gól­nych grup społeczno-ekono­micz­nych w nurt życia społe­czeń­stwa. W tym kontek­ście podjęta tematyka ma znaczne zadanie aplika­cyjne, ponieważ może stanowić cenną wskazówkę przy doborze instru­mentów, które w najbar­dziej efektywny sposób pomogą na włączanie się w życie, tym samym zmniej­szając grupę jedno­stek pozosta­ją­cych na margi­nesie. (…) Autorzy zakła­dają, że inkluzja wiąże się z gotowo­ścią i motywacją do włączania, zdolno­ścią do uczenia się i nabywania cech inklu­zyj­nych. Słusznie zwracają uwagę, że potrzebne jest wsparcie w ściśle określo­nych sytuacjach, bez którego nie jest możliwa spójność społeczna. (…) Patrzą na to zjawisko wielo­stronnie, inter­dy­scy­pli­narnie i przez pryzmat wielości form wyklu­czenia społecz­nego. Już na wstępie zazna­czając, że „jest to proces, który zaczyna się w głowach”.

Z recenzji dr. hab. Sławo­mira Kalinow­skiego

Nauczy­ciel­skie praktyki oceniania poza standar­dami / Grażyna Szyling. – Wydanie II. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza Impuls, 2017.
Sygn. 163587

Książka dotyczy ważnego naukowo i społecznie zagad­nienia. Dobrze wpisuje się w dyskusję, toczącą się zarówno w profe­sjo­nal­nych środo­wi­skach pedago­gicz­nych, jak i na szerszym forum społecznym, nad istotą, przebie­giem i skutkami oceniania szkol­nego i jego związków z biogra­fiami uczniów.

Ocenianie, jako element praktyki społecznej, pozostaje silnie powią­zane z aktuali­zacją stosunków władzy (w tym władzy nad wiedzą i nad rozwojem jednostki), co sprawia, że jest z natury rzeczy proble­ma­tyczne i budzi kontro­wersje. Dylematy decyzyjne odnoszące się do funkcji i skutków ocen szkol­nych, przy poważ­nych psychicz­nych i społecz­nych ich konse­kwen­cjach, rodzą liczne pytania badawcze, które w pracy zostały posta­wione. Każda próba pogłę­bienia rozumienia praktyki oceniania eduka­cyj­nego jest zatem warta uwagi, a próba udana, do jakich z pewno­ścią należy książka Grażyny Szyling, jest szcze­gólnie intere­su­jąca.

[…] książka trafia w żywe zapotrze­bo­wanie dydak­tyki i szkoły, znajdzie więc czytel­ników zarówno wśród kadry akade­mic­kiej i metodyków, jak i wśród nauczy­cieli. Wypełnia ona wyraźną lukę w litera­turze dotyczącej oceniania szkol­nego, tym bardziej dotkliwą że wynika­jącą z wciąż w polskiej szkole inercyjnie obecnego bezre­flek­syj­nego trakto­wania oceny jako oczywi­stego, prostego w użyciu narzę­dzia pracy szkoły. Książka Grażyny Szyling nie tylko ukazuje złożo­ność procesu oceniania, ale również wskazuje czytel­ni­kowi kierunki poszu­kiwań i drogi zmiany, której zaini­cjo­wanie i utrzy­manie jest niezbędne, by ocena pełniła funkcje proro­zwo­jowe.

Z recenzji dr hab. Doroty Klus-Stańskiej, prof. Uniwer­sy­tetu Gdańskiego

Pedago­gika grecka : od Prota­go­rasa do Posej­do­niosa / Marcin Wasilewski. – Łódź : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Łódzkiego, 2017.
Sygn. 163592

W publi­kacji autor bada elementy myślenia o wycho­waniu i kształ­ceniu w poezji epickiej, lirycznej i drama­tycznej, w prawo­daw­stwie, badaniach natury, sofistyce i filozofii staro­żytnej Grecji. Analizą obejmuje około 800 lat (od okresu archa­icz­nego po helle­ni­styczny) rozwoju myśli pedago­gicznej i omawia dorobek blisko 50 myśli­cieli z tego okresu.

Orygi­nal­ność tej książki ma kilka istot­nych wymiarów. Po pierwsze współ­czesna polska litera­tura pedago­giczna nie posiada monografii łączącej w sobie analizę odnale­zio­nych, wydoby­tych z zapomnienia fragmentów tekstów greckich, ich tłuma­czenia oraz pedago­gicznej, ale także histo­ryczno-filozo­ficznej, inter­pre­tacji. Po wtóre anali­zo­wana praca jest syntezą jednego autora długiej perspek­tywy czasowej, co w kontek­ście raczej dominu­ją­cych narracji fragmen­ta­rycz­nych jest także istotnym osiągnię­ciem Autora. Nowożytna polska pedago­gika w kolej­nych odsło­nach swego rozwoju zawsze sięgała po tradycje wspólne całej kultu­ralnej Europie. Przywo­łanie w dobie postmo­der­nizmu źródeł naszej – europej­skiej – kultury jest nie tylko uzasad­nie­niem obecności polskiej humani­styki w jej obrębie, ale także asumptem do współ­cze­snego odczy­tania przesłania mistrzów antyku.

Z recenzji prof. nadzw. dr. hab. Sławo­mira Sztobryna (Akademia Techniczno-Humani­styczna w Bielsku-Białej)

Sekrety story­tel­lerów / Carmine Gallo ; przeło­żyła Marta Komorowska. – Warszawa : Grupa Wydaw­nicza Foksal, copyright 2018.
Sygn. 163596

Narracja, która zmienia świat.

Co łączy Steve’a Jobsa, Elona Muska i Martina Luthera Kinga? Wszyscy trzej to mistrzowie story­tel­lingu, który potrafi inspi­rować, motywować, edukować, budować markę, tworzyć ruchy społeczne i zmieniać życie. Gallo wyjaśnia, dlaczego ludzki umysł kocha opowieści – zwłaszcza te „od pucybuta do milio­nera” – i jak najnowsze odkrycia naukowe mogą pomóc nam konstru­ować narracje, które poruszą tysiące serc i umysłów. „Sztuka story­tel­lingu może zmienić świat“, twierdzi miliarder Richard Branson. Najbar­dziej chwytliwe pomysły obudo­wane są porusza­jącą narracją. Twoja narracja może zmienić świat. Czy nie czas, byś się nią podzielił?

Wypalone dzieci : o presji osiągnięć i pogoni za sukcesem / Michael Schulte-Markwort ; przeło­żyła Małgo­rzata Guzowska. – [Słupsk] : Wydaw­nictwo Dobra Litera­tura, copyright 2017.
Sygn. 163604, 163605

Dzieci również mogą się wypalić.

Presja, której podle­gają, jest nie do wytrzy­mania. Muszą mieć perfek­cyjną styli­zację na występ w klasie, idealne oceny, a po zakoń­czeniu lekcji i dodat­kowej godzinie języka obcego już czekają na nie trener i nauczy­cielka gry na pianinie. Dzieci niemal całko­wicie poddają się dykta­towi społe­czeń­stwa, w którym liczy się tylko sukces – i ponoszą tego bolesne konse­kwencje.

Doświad­czony psychiatra, profesor Michael Schulte-Markwort, codziennie diagno­zuje u dzieci i młodzieży wypalenie. Swoją książką chciałby nami wstrzą­snąć i wywołać dyskusję na temat stresu, który towarzyszy najmłod­szym. Nauka i chodzenie do szkoły powinny być dla nich przyjem­no­ścią. Tymczasem żyją w świecie, który gna je bez tchu od jednej przeszkody do następnej i zmusza do walki o wątpliwe wartości. To ważne, by dzieci we właściwym czasie sygna­li­zo­wały, kiedy żąda się od nich zbyt wiele. Te, które bez szemrania wykonują wszystko, czego się od nich wymaga, nie wyrosną na ludzi krytycz­nych, mających możli­wość kształ­to­wania świata.

Komuni­kacja i zarzą­dzanie między­kul­tu­rowe : współ­czesne wyzwania prawno-organi­za­cyjne / redakcja naukowa Grzegorz Ignatowski, Łukasz Sułkowski. – Warszawa : Difin, cop. 2017.
Sygn. 163609

Książka stanowi kolejny tom serii wydaw­ni­czej „Metody i techniki zarzą­dzania”. Podjęto w nim proble­ma­tykę metod, technik i narzędzi polityki społecznej w perspek­tywie wielo­kul­tu­ro­wości.

Reali­zacja polityki społecznej nie jest zawężona do metod zaczerp­nię­tych z nauk o zarzą­dzaniu, chociaż z metodo­logii zarzą­dzania wykorzy­stuje koncepcje strategii, zarzą­dzania kadrami oraz teorii organi­zacji.

Afazja i powrót do przeszłości / Jolanta Pszczółka, Małgo­rzata Jankowska. – Gdańsk : Grupa Wydaw­nicza Harmonia. Harmonia Univer­salis, 2017.
Sygn. 163616

Książka stanowi rodzaj porad­nika dla osób styka­ją­cych się na co dzień z problemem afazji, zarówno dla pacjentów oraz ich rodzin, jak i specja­li­stów zajmu­ją­cych się rehabi­li­tacją osób z zaburze­niami neuro­lo­gicz­nymi. Autorki w przystępny sposób omawiają najważ­niejsze zagad­nienia dotyczące afazji – jej definicję, przyczyny, rodzaje, przejawy, a także formy, cele i przebieg procesu terapeu­tycz­nego. Posłu­gują się przy tym przykła­dami auten­tycz­nych przypadków zaczerp­nię­tymi z własnej praktyki zawodowej oraz z zapisków znanych postaci, litera­tury i filmu, które ukazują wyzwania, z jakimi muszą się zmierzyć afatycy, aby „powrócić do przeszłości”. Dużym walorem książki są liczne ilustracje wykonane przez pacjentów i słowni­czek pojęć związa­nych z zaburze­niami mowy.

Mały człowiek, wielkie potrzeby : jak zadbać o prawi­dłowy rozwój emocjo­nalny dziecka / John Philip Louis, Karen McDonald Louis ; przekład Agnieszka Cioch. – Sopot : Gdańskie Wydaw­nictwo Psycho­lo­giczne, 2018.
Sygn. 163617

Zaspo­ka­janie podsta­wo­wych potrzeb emocjo­nal­nych nie jest po prostu jedną z wielu dobrze brzmią­cych rad dla rodziców ani sugestią, że należa­łoby zmienić swoje postę­po­wanie. To absolutna koniecz­ność, jeśli chce się wychować zdrowe i szczę­śliwe dziecko.

Większość rodziców robi wszystko, by okazać swoim dzieciom miłość, troskę i zrozu­mienie. Oczywi­ście nie ma ideal­nych ojców ani ideal­nych matek – wszyscy popeł­niają błędy, powie­lają schematy ze swojego dzieciń­stwa i mimo dobrych chęci czasem postę­pują niewła­ściwie. Dzieci nie potrze­bują jednak rodziców perfek­cyj­nych – potrze­bują rodziców, którzy je szanują, słuchają ich oraz próbują je zrozu­mieć.

Bycie rodzicem nie jest łatwe. Zwłaszcza, że mogą nam w tym przeszka­dzać doświad­czenia z własnego dzieciń­stwa. Autorzy, w oparciu o teorię schematów i własna wielo­letnią praktykę (rodziców i terapeutów), w przyjazny sposób pokazują jak nie przenieść nieko­rzyst­nych doświad­czeń z własnymi rodzi­cami na relacje ze swoimi dziećmi. W jaki sposób świadomie wpływać na to, by kolejne pokolenie miało dobrą samoocenę, lubiło siebie i innych, wchodziło w zdrowe związki i potra­fiło w bezpieczny sposób cieszyć się życiem.

dr n. med. Artur Kołakowski, specja­lista psychia­trii dzieci i młodzieży, psycho­te­ra­peuta poznawczo-behawio­ralny, super­wizor

To wyjąt­kowy przewodnik po świecie emocjo­nal­nych potrzeb dzieci w każdym wieku. Daje rodzicom wskazówki jak budować bliską więź z dziec­kiem, unikając subtel­nych i często niein­ten­cjo­nal­nych zanie­dbań w relacji. Odpowia­danie na emocjo­nalne potrzeby dziecka nie jest łatwe i intuicyjne, lecz wymaga wiedzy, treningu i przyj­rzenia się swoim własnym schematom oraz doświad­cze­niom wynie­sionym z rodzin­nego domu. Czeka­łyśmy na książkę, która w przyjazny sposób, z dużą dozą empatii i bez pouczania, pokazy­wa­łaby jak stać się „wystar­cza­jąco dobrym rodzicem”. To mały poradnik, ale wielka pomoc dla każdego rodzica!

Joanna Giereło, Izabela Gołębiewska, psycho­te­ra­peutki poznawczo-behawio­ralne (CBT), w trakcie szkolenia z terapii schematów

Źródło :

www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.we​.pl
www​.marszalek​.com​.pl
www​.wydaw​nictwo​.uni​.lodz​.pl
www​.gwfoksal​.pl
www​.dobra​li​te​ra​tura​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.gwp​.pl

Rok Gustawa Herlinga-Grudziń­skiego – wystawa

Rok Gustawa Herlinga-Grudziń­skiego – wystawa

Nasze coroczne wystawy poświę­cone pisarzom ogłoszonym patro­nami kolej­nych lat stają się już tradycją. Tym razem, w roku stulecia urodzin Gustawa Herlinga-Grudziń­skiego, zapra­szamy na ekspo­zycję prezen­to­waną w hallu biblio­teki (I piętro), ukazu­jącą sylwetkę autora „Innego świata“ oraz zachę­ca­jącą do lektury jego utworów. Ten przeni­kliwy obser­wator rzeczy­wi­stości był nie tylko autorem wspomnianej wstrzą­sa­jącej relacji z pobytu w sowieckim łagrze oraz głębo­kiej refleksji nad codzien­no­ścią zawartej w „Dzien­niku pisanym nocą“. Miłośnicy jego twórczości znają go także jako człowieka niezwykle wrażli­wego na piękno sztuki, czerpią­cego inspi­racje z przebo­gatej tradycji histo­rycznej i literac­kiej Włoch. Jego intry­gu­jące, często mroczne, zagad­kowe opowieści niosą ze sobą ogromny ładunek emocjo­nalny i intelek­tu­alny.

W zbiorach naszej biblio­teki znajdują się niemal wszystkie publi­ko­wane utwory Herlinga. Serdecznie zapra­szamy do odwie­dzenia wystawy oraz skorzy­stania z utworów Pisarza dostęp­nych za pośred­nic­twem naszych katalogów.

Anna Krasz­kie­wicz
Wydział Infor­macji i Wspoma­gania Placówek Oświa­to­wych 

Nowości dla biblio­te­karzy – luty 2019 r.

Nowości dla biblio­te­karzy – luty 2019 r.

Biblio­teki uniwer­sy­teckie w Niemczech w epoce cyfrowej : ciągłość i zmiana / Krystyna Hudzik ; Stowa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Polskich. – Wyd. I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2017.
Sygn. 164663pb
Dla historii najnow­szej, czyli od momentu zjedno­czenia Niemiec, nie ma u nas zbyt wielu, a na pewno ogólnych, opracowań. Obraz biblio­te­kar­stwa niemiec­kiego tych ostat­nich lat znamy tylko przez pryzmat opracowań szcze­gó­ło­wych, wąsko tematycz­nych, wycin­ko­wych. W tym kontek­ście próba podjęta przez Krystynę Hudzik wydaje się niezwykle intere­su­jąca i potrzebna, gdyż przez wiele lat związki biblio­te­kar­stwa niemiec­kiego i polskiego były – i pozostają – bliskie, co owoco­wało korzy­sta­niem z doświad­czeń niemiec­kich i próbą ich imple­men­tacji na naszym gruncie. Znajo­mość więc realiów, osiągnięć czy porażek biblio­te­karzy niemiec­kich jest dla nas niezwykle istotna.
Z recenzji dr. hab. Artura Jazdona

Książka w życiu człowieka : w poszu­ki­waniu (u)traconej wartości / redakcja naukowa Katarzyna Segiet, Kamila Słupska. – Wydanie I. – Poznań : Wydaw­nictwo Naukowe Uniwer­sy­tetu im. Adama Mickie­wicza, 2017.
Sygn. 164679
Twórczyni polskiej pedago­giki społecznej Helena Radlińska uważała, iż: Dzięki książkom rozsze­rzamy zasięg swej wiedzy o świecie, potrzebnej dla zrozu­mienia zjawisk, które zachodzą wokoło nas. Poznając obce doświad­czenia uprzy­tom­niamy sobie własne potrzeby, dostrze­gamy zanie­dbanie i niespo­żyt­ko­wane możli­wości działań. Książka nie tylko rozwija intelekt, lecz również wpływa na emocje czytel­nika. Ponadto ukazuje stosunek ludzi do siebie, rozwija uczucia humani­styczne (m.in. życzli­wości, miłości, poświę­cenia). Powinna być zatem, co wyraźnie podkre­ślała wspomniana Autorka, podsta­wowym narzę­dziem służącym i pracy zawodowej, i pozna­waniu świata na co dzień, powinna stanowić także istotny element gwaran­tu­jący uczest­nictwo w kulturze. Wątki czytel­nicze mają więc długą tradycję w polskiej pedago­gice społecznej, której koncepcja jest wysoce humani­styczna i perso­na­li­styczna, bowiem w jej centrum znajduje się człowiek i troska o rozbu­dzenie jego twórczej aktyw­ności indywi­du­alnej oraz społecznej. Niniejsza monografia wielo­au­torska ma służyć ich przypo­mnieniu, zaakcen­to­waniu ważności oraz refleksji nad aktualnym postrze­ga­niem istoty obcowania z litera­turą (w nawią­zaniu tak do teorii z zakresu rozma­itych nauk i dyscy­plin, jak i do praktyki).

Okładka jako część dokumentu na przykła­dzie płyty gramo­fo­nowej w ujęciu biblio­lo­gicznym = Cover as a part of document by example on gramo­phone record in biblio­lo­gical perspec­tive / Jakub Maciej Łubocki. – Wyd. I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2017.
Sygn. 164705pb

W niniej­szej pracy podjęto próbę uporząd­ko­wania, krytycz­nego omówienia i usyste­ma­ty­zo­wania zagad­nień dotyczą­cych okładek (przede wszystkim płyt gramo­fo­no­wych i książek) z perspek­tywy biblio­lo­gicznej.
Przegląd i omówienie różnych dotych­cza­so­wych ujęć poruszanej proble­ma­tyki dopro­wa­dziły do sformu­ło­wania kilku autor­skich propo­zycji metodo­lo­gicz­nych i termi­no­lo­gicz­nych. Nieza­prze­czalną warto­ścią pracy są skrupu­latne analizy termi­no­lo­giczne, uporząd­ko­wanie i synteza głównych zagad­nień związa­nych z tematem, a także wskazanie perspektyw ich rozwoju, miejsc wymaga­ją­cych opraco­wania lub rewizji. W ten sposób praca stanowi zapro­szenie do dyskusji nad miejscem i przyszło­ścią badań okładek w ramach nauk humani­stycz­nych.

Mit dziecka : Korczak, Nietz­sche, Zaratu­stra / Marta Jaworek. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich : we współpr. z Wydziałem Poloni­styki Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego, 2016.
Sygn. 164692

Niniejsza książka nie rości sobie prawa do bycia monografią. Zbyt wycin­kowy jest obszar podję­tych w niej lektur, zbyt ściśle dla tak obszernej i zróżni­co­wanej twórczości obrana perspek­tywa badawcza. Celem przyświe­ca­jącym pisaniu tej rozprawy było wydobycie nietz­sche­anizmu jako tego kontekstu twórczości Henryka Goldsz­mita, który pozwala wpisać całokształt jego dzieła w horyzont odczytań tak zwanej pierw­szej litera­tury, litera­tury wysokiej. W obecnej świado­mości czytel­ni­czej literacka spuścizna Korczaka jawi się jako kiero­wana głównie do dzieci.
Ze wstępu

Książka i techno­logie / redakcja naukowa: Dariusz Kuźmina, Mikołaj Ochmański ; Wydział Dzien­ni­kar­stwa, Infor­macji i Biblio­logii. Uniwer­sytet Warszawski, Polskie Towarzy­stwo Biblio­lo­giczne. Oddział Warszawski. – Warszawa : Oficyna Wydaw­nicza ASPRA-JR, 2016.
Sygn. 164723pb

Wraz z upływem tysiąc­leci zmieniają się formy, sposoby produkcji, rozpo­wszech­niania, promo­wania i wykorzy­sty­wania książki. Rozwo­jowi ulegają również techno­logie, którym przypadło i w dalszym ciągu przypada odgrywać ważną rolę w proce­sach biblio­lo­gicz­nych. Zwrócenie uwagi na aspekt techniczny i techno­lo­giczny pozwala na umiej­sco­wienie książki w przemia­nach istot­nych ze względu na rozwój świata, społe­czeństw, mediów.
Ze Wstępu prof. dr hab. Dariusza Kuźminy

Podsu­mo­wując, zebrane w tomie artykuły pomagają spojrzeć na rozwój samej książki, jak i badań biblio­lo­gicz­nych, z perspek­tywy relacji między obiektem tychże badań a dostęp­nymi w danym czasie rozwią­za­niami technicz­nymi. Poza zależ­no­ściami oczywi­stymi, takimi jak rozwój techniki druku, książka bywała i jest przed­miotem oddzia­ły­wania także innych narzędzi czy technik, czy to jako przed­miot materialny wykonany z konkret­nego materiału, czy obecnie jako obiekt procesów digita­li­zacji bądź sieciowej komuni­kacji biblio­lo­gicznej.
Z recenzji dr hab. Małgo­rzaty Kisilow­skiej

Rozumienie świata : o warsz­ta­tach pracy z książką i czytel­ni­kami / Elżbieta Hornowska, Małgo­rzata Karasińska, Maria Kulik, Anna Lipińska, Anna Sadowska, Grażyna Sobieska-Szosta­kie­wicz, Magda­lena Sowik, Beata Świderek, Marta Todys, Grażyna Walczewska-Klimczak ; Polskie Stowa­rzy­szenie Pedagogów i Anima­torów „Klanza“. – Wyd. 1. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2017.
Sygn. 164715
Przez warsz­taty pracy z książką rozumiemy aktywne spotkania ludzi z litera­turą, a jedno­cze­śnie ze sobą nawzajem.
Publi­kację kieru­jemy do wszyst­kich, którzy już wykorzy­stują aktywne metody w swojej codziennej pracy, ale nadal poszu­kują nowych pomysłów oraz inspi­racji. Myślimy również o adresa­tach porad­nika zacie­ka­wio­nych metodą KLANZY, zainte­re­so­wa­nych praktycz­nymi sposo­bami radzenia sobie z organi­zacją zajęć z książką i czytel­ni­kami, być może planu­ją­cych samodzielne prowa­dzenie warsz­tatów. Do takich odbiorców poten­cjalnie należą: biblio­te­karze bibliotek publicz­nych i szkol­nych, nauczy­ciele, studenci kierunków humani­stycz­nych i społecz­nych, rodzice, anima­torzy kultury zatrud­nieni w domach kultury, centrach społecznej aktyw­ności, w księgar­niach oraz wszędzie tam, gdzie obecna jest książka i jej czytelnik. Poradnik będzie przydatny pośred­nikom między książką a czytel­ni­kiem, pracu­jącym przede wszystkim z grupami. Integralną częścią publi­kacji jest płyta z nagra­niem czterech opowieści. Maria Kulik opowiada baśnie.

Źródło:

sbp​.pl
aspra​.pl
press​.amu​.edu​.pl

Polecane nowości na biblio­tecznej półce – styczeń 2019 r.

Polecane nowości na biblio­tecznej półce – styczeń 2019 r.

Mózg autystyczny : podróż w głąb niezwy­kłych umysłów / Temple Grandin, Richard Panek ; tłuma­czenie Krzysztof Mazurek ; konsul­tacja Kinga Wołoszyn, Mateusz Hohol. – Wyd. 2, (dodruk). – Kraków : Coper­nicus Center Press, 2018.
Sygn. 163530

Fascy­nu­jąca podróż do wnętrza autystycz­nego umysłu wiedzie przez rozmaite struk­tury mózgowe, geny oraz codzienne doświad­czenia osób autystycz­nych i ich opiekunów. Temple Grandin, sama będąca osobą autystyczną, pokazuje, że kluczem do zrozu­mienia autyzmu są zmysły, których odmienne funkcjo­no­wanie warun­kuje sposób doświad­czania świata. Przygląda się różnym typom myślenia, których właściwe wykorzy­stanie może prowa­dzić do zdumie­wa­ją­cych rezul­tatów.

Książka uczy osoby autystyczne, ich rodziny, lekarzy i terapeutów, jak rozpo­znać i wykorzy­stać poten­cjał drzemiący w mózgu autystycznym, a pozostałym czytel­nikom pozwala lepiej zrozu­mieć funkcjo­no­wanie umysłu i działanie mózgu w ogóle.

Krajo­braz cywili­za­cyjny, w którym urodziłam się 65 lat temu, był bardzo odmienny od dzisiej­szego. Przeszliśmy od zamykania dzieci z ostrym autyzmem w zakła­dach leczni­czych do prób zapew­nienia im spełnio­nego, najlep­szego z możli­wych sposobu życia. W tej książce popro­wadzę czytel­nika krok po kroku przez wszystkie etapy mojej podróży.
Temple Grandin

Absty­nencja czy ograni­czanie picia? : znaczenie zasobów w przewi­dy­waniu absty­nencji osób uzależ­nio­nych od alkoholu we wczesnej fazie zdrowienia / Robert Modrzyński. – Warszawa : Difin, 2018.
Sygn. 163502, 163503

Dążenie do trwałej absty­nencji bywa celem trudnym do osiągnięcia bądź wręcz niemoż­liwym, co z kolei skutkuje często przerwa­niem leczenia. Dopusz­czenie możli­wości ograni­czenia picia staje się wyjąt­kowo pożądaną strategią terapii uzależ­nienia od alkoholu.

Książka, będąca efektem kilku­let­niej pracy badaw­czej, odpowiada na pytania:
– Czy można przewi­dywać absty­nencję u osób uzależ­nio­nych od alkoholu oraz jak to robić?
– Jakie zasoby odgry­wają kluczową rolę na poszcze­gól­nych etapach zdrowienia?
– U których osób warto stosować model terapii oparty na absty­nencji, a w stosunku do jakich pacjentów wykorzy­stywać podej­ście ograni­czania picia?
To pierwsza w Polsce propo­zycja, wycho­dzącą naprzeciw potrzebom terapeutów, a otrzy­mane rezul­taty stanowią novum w dziedzinie psycho­te­rapii uzależ­nień.

Kompletny program terapii SAZ : dla osób z zaburze­niami ze spektrum autyzmu w wieku rozwo­jowym od 3 do 5 lat : podręcznik terapeuty zawie­ra­jący materiały do nauczania 140 umiejęt­ności począt­ko­wych krok po kroku / Julie Knapp, Carol­line Turnbull ; przekład: Justyna Zyśk. – Wydanie I. – Gdańsk : Harmonia Univer­salis – Grupa Wydaw­nicza Harmonia, 2017.
Sygn. 163504

Kompletny program terapii SAZ (Stoso­wana Analiza Zacho­wania, ang. Applied Behavior Analysis – ABA) stworzony dla osób z zaburze­niami ze spektrum autyzmu w wieku rozwo­jowym od około trzech do pięciu lat zawiera wszystko, co jest potrzebne, żeby nauczyć dzieci umiejęt­ności począt­ko­wych, takich jak: naśla­do­wanie, świado­mość wzrokowo-przestrzenna, umiejęt­ności związane z mową bierną i czynną, a także umiejęt­ności samoob­słu­gowe. Niniejsza książka powstała w oparciu o dowody naukowe i stanowi przewodnik dla terapeutów, jak krok po kroku wykorzy­stać SAZ, żeby nauczyć dziecko ponad 140 umiejęt­ności począt­ko­wych. Program można dosto­sować do potrzeb i zainte­re­sowań ucznia według wskazówek zawar­tych w książce. Towarzy­sząca książce płyta CD zawiera materiały dydak­tyczne potrzebne do przepro­wa­dzenia programu, w tym ponad 1000 kart z koloro­wymi obraz­kami, wygodne wersje programów szcze­gó­ło­wych do wydru­ko­wania, formu­larze danych oraz listy zadań. Autorki doradzają, jak stworzyć efektywne środo­wisko do przepro­wa­dzenia terapii SAZ, a także prezen­tują wiele metod dydak­tycz­nych, które zapew­niają sukces w terapii.

Nowe programy eduka­cyjno-terapeu­tyczne dla I etapu nauczania uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Harmonia, 2017.
Sygn. 163510, 163511

Nowe programy eduka­cyjno-terapeu­tyczne dla I etapu nauczania uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym zostały przygo­to­wanie z myślą o nauczy­cie­lach specjal­nych ośrodków szkolno-wycho­waw­czych, nauczy­cie­lach szkół masowych uczących uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym oraz rodzi­cach tych uczniów.

Programy obejmują treści kształ­cenia zgodne z podstawą progra­mową zawartą w Rozpo­rzą­dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. Ponadto są ściśle skore­lo­wane z publi­ka­cjami: Karty pracy dla I etapu nauczania uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym (Jest już jesień, Nadeszła zima, Przyszła wiosna, Nareszcie lato). Umożliwi to efektywne reali­zo­wanie i monito­ro­wanie programu eduka­cyjno-terapeu­tycz­nego oraz dokonanie diagnozy rozwoju dziecka z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym.

Nowe programy eduka­cyjno-terapeu­tyczne dla II etapu nauczania uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Harmonia, 2018.
Sygn. 163512, 163513

Publi­kacja została przygo­to­wana z myślą o nauczy­cie­lach specjal­nych ośrodków szkolno-wycho­waw­czych, nauczy­cie­lach szkół masowych uczących uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym oraz rodzi­cach tych uczniów.

Programy obejmują treści kształ­cenia zgodne z podstawą progra­mową zawartą w Rozpo­rzą­dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. Ponadto są ściśle skore­lo­wane z publi­ka­cjami: Podróż przez pory roku z kartami pracy. Karty pracy dla II etapu nauczania uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym. Umożliwi to efektywne reali­zo­wanie i monito­ro­wanie programu eduka­cyjno-terapeu­tycz­nego oraz dokonanie diagnozy rozwoju dziecka z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym.

Programy eduka­cyjno-terapeu­tyczne dla uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym, znacznym i niepeł­no­spraw­no­ścią sprzę­żoną / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Harmonia, 2017.
Sygn. 163533, 163534

Programy eduka­cyjno-terapeu­tyczne dla uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym, znacznym i niepeł­no­spraw­no­ścią sprzę­żoną“ zostały przygo­to­wane z myślą o nauczy­cie­lach specjal­nych ośrodków szkolno-wycho­waw­czych, nauczy­cie­lach szkół masowych uczących uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym, znacznym i niepeł­no­spraw­no­ścią sprzę­żoną oraz rodzi­cach tych uczniów. Programy obejmują treści kształ­cenia zgodne z podstawą progra­mową zawartą w Rozpo­rzą­dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. Ponadto są ściśle skore­lo­wane z publi­ka­cjami: Śladami pór roku. Karty pracy dla uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym, znacznym i niepeł­no­spraw­no­ścią sprzę­żoną. Umożliwi to efektywne reali­zo­wanie i monito­ro­wanie programu eduka­cyjno-terapeu­tycz­nego oraz dokonanie diagnozy rozwoju dziecka z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym.

Stoso­wanie metody harcer­skiej w drużynie harcerzy / Marek Kamecki. – Wydanie 5. – Warszawa : Nieza­leżne Wydaw­nictwo Harcer­skie, 2017.
Sygn. 163522

Drugie już z w NWH wydanie znako­mi­tego, konkretnie, żywo i z humorem napisa­nego podręcz­nika dla druży­no­wych.

Doświad­czony instruktor, druży­nowy i organi­zator wielu kursów instruk­tor­skich, dzieli się swą wiedzą, doświad­cze­niami i przemy­śle­niami na temat prowa­dzenia drużyny harcer­skiej, skutecz­nego wycho­wania chłopców i zasto­so­wania najlep­szej spraw­dzonej metody wycho­waw­czej: metody harcer­skiej.

To książka ważna także dla byłych druży­no­wych, pełnią­cych dziś inne funkcje w harcer­stwie — żeby im przypo­minać, iż pracują dla druży­no­wych…

Sztuka wycho­wania czyli Jak pomóc dziecku i zadbać o siebie / Agnieszka Wróbel. – Malec ; Bielsko-Biała : Peef Media, 2017.
Sygn. 163524

To nowy poradnik Agnieszki Wróbel, psycho­te­ra­peutki, autorki m.in. bestsel­lera „Asertyw­ność na co dzień…“. Książka przyja­znym i zrozu­miałym językiem podpo­wiada jak wychować odważne i twórcze dziecko, które wyrośnie na asertyw­nego, szanu­ją­cego siebie i innych dorosłego.

Sztuka wycho­wania, czyli jak pomóc dziecku i zadbać o siebie“ to poradnik dla rodziców i wycho­wawców, który zainspi­ruje cię do wypra­co­wania własnej postawy w relacji z dziec­kiem. Książka podzie­lona jest na 3 części. W części 1 dowiesz się jakie są prawdziwe potrzeby dziecka. Część 2 pomoże ci uniknąć tego co może zaszko­dzić relacji z dziec­kiem. Część 3 zawiera wskazówki – co warto zasto­sować, żeby było lepiej.

Mutyzm wybiórczy w praktyce terapeu­tycznej : terapie szyte na miarę / Joanna Bala, Monika Cabała, Klaudia Giese-Szczap, Aneta Kiepiela-Koperek, Jadwiga Miękina-Pindur, Iwona Młynarska, Alicja Pilch, Sylwia Szczę­śniak, Katarzyna Szyszka. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2017.
Sygn. 163529

Książka przed­stawia doświad­czenia terapeutów i ich różne spojrzenia na terapię w mutyzmie wybiór­czym. Opisuje formy, techniki i metody pracy z dziećmi z tym zaburze­niem. Autorki wykorzy­stują zróżni­co­wane formy terapeu­tyczne i „szyją terapie na miarę dziecka”, a także podkre­ślają, że z wielu metod terapeu­tycz­nych należy stworzyć tę jedną, „własną” – indywi­du­alną dla konkret­nego dziecka z mutyzmem wybiór­czym. […] Przed­sta­wiają przypadki dzieci na różnych etapach rozwo­jo­wych: dwulet­niej dziew­czynki uczęsz­cza­jącej do żłobka, pacjentów w wieku przed­szkolnym i wczesnosz­kolnym oraz chłopca w wieku gimna­zjalnym. Ukazanie skali zaburzenia wśród dzieci jest ogromnie ważne dla logopedów, psycho­logów, pedagogów i rodziców. Mutyzm może bowiem pojawić się nieza­leżnie od wieku dziecka, przeżyć, środo­wiska i miejsca.

Publi­kacja prezen­tuje wiele unika­to­wych i bardzo cieka­wych propo­zycji oddzia­ływań, które opierają się na szero­kiej litera­turze przed­miotu oraz pogłę­bio­nych przez analizę rozwią­za­niach praktycz­nych. […] Należy czerpać jak najwięcej z wiedzy i doświad­czenia specja­li­stów prowa­dzą­cych diagnozę i terapię mutyzmu wybiór­czego, którzy repre­zen­tują różne ośrodki terapeu­tyczne w Polsce, co podkreśla wagę podjętej tutaj proble­ma­tyki.
Z recenzji dr Moniki Kozery-Wierz­choś

Wycho­wanie i wspie­ranie rozwoju małych dzieci w domu, żłobku i przed­szkolu / pod redakcją Anny Mikler-Chwastek. – Warszawa : Difin, 2017.
Sygn. 163536

Książka jest przezna­czona dla rodziców, nauczy­cieli i opiekunów małych dzieci. Mogą oni zapoznać się z normami rozwo­jo­wymi dotyczą­cymi dzieci w wieku ponie­mow­lęcym i przed­szkolnym, a także poznać metody i formy wspie­rania rozwoju.

Autorzy przybli­żają kwestie związane ze wspoma­ga­niem rozwoju umysło­wego, zdoby­wa­niem umiejęt­ności społeczno-emocjo­nal­nych, kompe­tencji w zakresie motoryki małej i dużej, porozu­mie­wania się, samodziel­nego rozwią­zy­wania problemów, nabywania umiejęt­ności samoob­słu­go­wych. Poruszono tematy zawią­zane z wycho­wa­niem małych dzieci w rodzinie, żłobku i przed­szkolu a także w rodzi­nach zastęp­czych, domach dziecka i rodzin­nych domach. Czytelnik znajdzie też odpowiedzi na pytania dotyczące mediów w wycho­waniu dzieci, pozna nie tylko korzyści, ale też zagro­żenia.

Część książki dotyczy organi­zacji pomocy psycho­lo­giczno-pedago­gicznej, współ­pracy z rodziną małego dziecka oraz współ­pracy rodziców i nauczy­cieli ze specja­li­stami.

Zabawa : o uczeniu się, zaufaniu i życiu pełnym entuzjazmu / André Stern ; z języka niemiec­kiego przeło­żyła Barbara Niedź­wiecka. – Gliwice : Wydaw­nictwo Element, 2018.
Sygn. 163537, 163538

Autor, który nigdy nie chodził do szkoły, przeko­nuje, że zabawa jest najsku­tecz­niej­szym narzę­dziem do uczenia się, a rozwój dziecka leży w jego naturze. Zachęca więc do bezwa­run­ko­wego zaufania dziecku. Zamiast standa­ry­zacji i rywali­zacji, pokazuje niesa­mo­witą siłę swobodnej zabawy, dzięki której dziecko może rozwijać się w indywi­du­alny sposób i we własnym tempie.
W tej książce André Stern pokazuje, jak dzięki zabawie Twoje dziecko może uczyć się naprawdę skutecznie. Jego przekaz wypływa z dorobku jego ojca Arno, który od ponad sześć­dzie­sięciu lat nieprze­rwanie pracuje z dziećmi, a także z jego osobi­stego doświad­czenia dzieciń­stwa bez szkoły, które pozwo­liło mu opanować umiejęt­ności od czytania, pisania i liczenia przez naukę pięciu języków, progra­mo­wania i astro­nomii po profe­sjo­nalną grę na instru­mencie, kompo­no­wanie muzyki i lutnictwo.

Zabawa pozwala dziecku nawiązać kontakt z codzien­no­ścią, z sobą samym i ze światem. Przez nią przeja­wiają się jego skłon­ności, poten­cjał, a także głębokie wewnętrzne pragnienia. Swobodna zabawa daje dziecku głębokie poczucie spełnienia“.
André Stern

Kodowanie na dywanie : w przed­szkolu, w szkole i w domu / Anna Świć. – Opole : Wydaw­nictwo Nowik, 2017.
Sygn. 163546

Gdzie się ukrył kod? Jak go znaleźć? Co on właściwie oznacza? Jak go stworzyć? Coraz częściej temat kodowania, progra­mo­wania przewija się w rozmo­wach rodziców, nauczy­cieli, w mediach. Od września 2017 nauką progra­mo­wania objęci zostaną wszyscy uczniowie szkół podsta­wo­wych. Jak mogą wyglądać takie zajęcia? Czy zawsze do ich przepro­wa­dzenia niezbędny jest sprzęt kompu­te­rowy? Absolutnie nie, podsta­wowe zagad­nienia progra­mi­styczne można wdrażać podczas zabaw bazują­cych na aktyw­ności uczniów – bez użycia tabletów, smart­fonów czy kompu­terów. Zabawy wprowa­dza­jące dzieci w świat kodowania sprawdzą się zarówno w przed­szkolu, szkole jak i w domu, trzeba je tylko starannie dobrać do potrzeb i możli­wości rozwo­jo­wych dzieci.

Jesteś nauczy­cielem i boisz się wprowa­dzać elementy kodowania, a może rodzicem, który chciałby spróbować kodowania razem z dziec­kiem? Myślę, że ta książka będzie odpowie­dzią na Twoje potrzeby. Każdy rozdział to propo­zycja zabaw z wykorzy­sta­niem innego materiału dydak­tycz­nego. Zabawy pogru­po­wałam i oznaczyłam symbo­lami, dzieląc je na odpowiednie dla dzieci w wieku przed­szkolnym, uczniów klas 1 – 3 i zabawy do wykorzy­stania w domu, z rodzi­cami. Należy pamiętać jednak, że podział jest umowny, przygo­to­wany na bazie uśred­nio­nych możli­wości dzieci w danym wieku, nie uwzględnia specy­fiki danej grupy, potrzeb i możli­wości rozwo­jo­wych konkret­nego dziecka, warto więc przej­rzeć wszystkie propo­zycje aktyw­ności i wybrać te, które będą najle­piej odpowiadać naszym potrzebom.

Zachęcam również do potrak­to­wania zapro­po­no­wa­nych przeze mnie zabaw jako bazy, która może być modyfi­ko­wana w dowolny sposób. Ostatni rozdział przezna­czyłam na zabawy wprowa­dza­jące dzieci do pracy z wykorzy­sta­niem kompu­terów, to taki łącznik między „kodowa­niem na dywanie”, a pracą w aplika­cjach table­to­wych lub na kompu­terze.
Drogi Czytel­niku, mam nadzieję, że znajdziesz tu coś dla siebie.”
Anna Świć

Źródło:
www​.difin​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.nwh​.com​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.ccpress​.pl
www​.wydaw​nic​two​ele​ment​.com​.pl
www​.nowik​.com​.pl
www​.nwh​.com​.pl
www​.ccpress​.pl

Nowości wydaw­nicze o Bydgoszczy w zbiorach biblio­teki

Nowości wydaw­nicze o Bydgoszczy w zbiorach biblio­teki

Z lotu ptaka : Bydgoszcz na fotografii lotni­czej w latach 1911 – 1945 / Krzysztof Drozdowski. – Wydanie I. – Warszawa : Agencja Wydaw­nicza CB, 2018.
Sygn. 165822p

Publi­kacja albumowa „Z lotu ptaka. Bydgoszcz na fotogra­fiach lotni­czych 1911 – 1945” to kolejna publi­kacja przygo­to­wana przez młodego, ale już mającego pokaźny dorobek bydgo­skiego pasjo­nata historii, Krzysz­tofa Drozdow­skiego. Autor kolejny raz podjął się opraco­wania tematu, który do tej pory nie znalazł uznania w środo­wisku akade­mickim. Zebrał ponad 50 zdjęć lotni­czych do tej pory niezna­nych i nie publi­ko­wa­nych. Wiele z nich autor odnalazł podczas żmudnej kwerendy archi­walnej, kilka­na­ście udostęp­nili prywatni kolek­cjo­nerzy. Książka została podzie­lona na 5 rozdziałów, co nie tylko ułatwia opis okolicz­ności wykonania prezen­to­wa­nych zdjęć, ale pozwala także na chrono­lo­giczne postrze­ganie zmian urbani­stycz­nych w Bydgoszczy. Do książki dołączona została płyta CD zawie­ra­jąca wszystkie opubli­ko­wane zdjęcia, co pozwoli zainte­re­so­wanym osobom powięk­szyć ich obraz na kompu­te­rach i dokład­niej anali­zować wybrane fragmenty zabudowy miasta.

Bydgoska archi­tek­tura militarna w latach 1772 – 1945 / Krzysztof Drozdowski. – Wydanie 1. – Warszawa : Agencja Wydaw­nicza Cinde­rella Books Andrzej Zasieczny, 2017.
Sygn. 163925pb

Po okresie upadku Bydgoszczy i całko­witej degra­dacji militarnej miasta na skutek potopu szwedz­kiego (1655 – 1656) ponowny jego rozkwit rozpo­czął się w 1772 r. po przyłą­czeniu do króle­stwa Prus. W celu ujarz­mienia nowych terenów wschod­nich władca Prus ustanowił w Bydgoszczy stały garnizon wojskowy. Począt­kowo nie był on zbyt liczny, lecz od połowy XIX wieku do miasta przeno­szono coraz więcej jedno­stek piechoty, kawalerii i artylerii. W celu zapew­nienia kadrze oficer­skiej i żołnie­rzom odpowied­nich warunków bytowych stopniowo wznoszono kolejne kompleksy kosza­rowe, magazyny i inne obiekty infra­struk­tury, a także urządzano place ćwiczeń. Zakres i tempo inwestycji militar­nych w Bydgoszczy znacznie zwięk­szył się po 1871 r., kiedy to armii pruskiej przydzie­lono dodat­kowe środki finan­sowe uzyskane z kontry­bucji nałożonej na Francję, która przegrała wojnę z Prusami (1870 – 1871). Kolejne obiekty militarne w mieście zbudo­wano tuż przed i w trakcie I wojny światowej, m.in. gmach Szkoły Wojennej i 10 hangarów na lotnisku wojskowym. W okresie II Rzeczy­po­spo­litej głównym zmartwie­niem władz wojsko­wych były remonty i moder­ni­zacje odzie­dzi­czo­nych po Niemcach koszar i innych obiektów. Nowe inwestycje obejmo­wały głównie budynki miesz­kalne dla kadry zawodowej i m.in. siedzibę dla Ekspo­zy­tury nr 3 Oddziału II Sztabu Głównego WP.
Wydawa­łoby się, że odnale­zienie i opisanie ogromnej ilości obiektów militar­nych na terenie Bydgoszczy, zbudo­wa­nych w latach 1772 – 1945, dziś po części już nie istnie­ją­cych, przekracza możli­wości jednego człowieka. Otóż twierdzę, że tak – to wiedzą zawodowi histo­rycy i dlatego żaden z nich nie podjął się tego zadania. Ale Krzysztof Drozdowski jest pasjo­natem, miłośni­kiem historii Bydgoszczy i Pomorza i zapewne nie wiedział, że rozpo­czy­nając groma­dzenie materiałów do monografii Bydgoska archi­tek­tura militarna 1772 – 1945 podej­muje się – w opinii leniwych, zeżar­tych przez rutynę zawodo­wych histo­ryków – zadania niewy­ko­nal­nego. Dzięki pomocy wielu życzli­wych osób z Archiwum Państwo­wego w Bydgoszczy, Rejono­wego Zarządu Infra­struk­tury w Bydgoszczy, Centralnej Biblio­teki Wojskowej, Central­nego Archiwum Wojsko­wego i biura Miejskiego Konser­wa­tora Zabytków w Bydgoszczy dotarł do niezna­nych dotąd materiałów dokumen­tal­nych, map, szkiców i zdjęć. W książce wydru­ko­wane one są w postaci czarno-białej, ale na dołączonej płytce CD mapy, szkice i zdjęcia znajdują się w postaci orygi­nalnej (wiele jest barwnych) i można je sobie dokładnie obejrzeć na monitorze kompu­tera.

Nekro­polie i miejsca pamięci w regionie kujawsko-pomor­skim / pod red. Walde­mara Rozyn­kow­skiego, Małgo­rzaty Strze­lec­kiej, Michała Targow­skiego. – Toruń : Wydaw­nictwo Naukowe Uniwer­sy­tetu Mikołaja Koper­nika, 2017.
Sygn. 165475

Niniejsza publi­kacja stanowi konty­nu­ację bogatej polskiej tradycji, w której toruńscy histo­rycy, badacze dziejów regionu kujawsko-pomor­skiego, popula­ry­zując najnowsze wnioski ze swoich badań, podej­mują dyskusję z prakty­kami, metody­kami i nauczy­cie­lami w celu poszu­ki­wania jak najlep­szych sposobów upowszech­niania dorobku nauko­wego w praktyce szkolnej oraz życiu codziennym społecz­ności lokalnej. W części pierw­szej badacze epoki średnio­wiecza, XIXXX w. skoncen­tro­wali swoją uwagę na przed­sta­wieniu proble­ma­tyki „miejsc pamięci” z perspek­tywy obiektów średnio­wiecz­nych regionu, toruń­skich nekro­polii oraz miejsc związa­nych z ekster­mi­nacją miesz­kańców Pomorza Gdańskiego podczas II wojny światowej. Na część drugą złożyły się teksty napisane przez nauczy­cieli, przyczynki badawcze autor­stwa młodych histo­ryków oraz wypowiedzi osób społecznie zaanga­żo­wa­nych w ochronę cmentarzy w regionie kujawsko-pomor­skim.
Ze Wstępu

Tajem­nica Doliny Śmierci : droga do prawdy : Bydgoszcz-Fordon 1939 – 2018 / Krzysztof Drozdowski. – Wydanie I. – Warszawa : Agencja Wydaw­nicza CB, 2018.
Sygn. 165775p, 165776

Dolina Śmierci w Fordonie, dziel­nicy Bydgoszczy, kryje wiele tajemnic. Pomimo upływu 73 lat od zakoń­czenia II wojny światowej nie znamy nazwisk wszyst­kich ofiar rozstrze­la­nych tam przez Niemców jesienią 1939 roku. Zbrod­nia­rzami byli w większości Niemcy, którzy do 1.09.1939 roku miesz­kali w Polsce i mieli polskie obywa­tel­stwo, nierzadko byli sąsia­dami i znajo­mymi ofiar. Mordercy byli człon­kami Selbst­schutzu (pol. Samoobrona) i aresz­to­wali, a następnie zabijali Polaków, których jeszcze przed wojną uznano za wrogów państwa niemiec­kiego i umiesz­czono na listach śmierci (listy proskryp­cyjne). Do dnia dzisiej­szego sprawcy nie zostali rozli­czeni z popeł­nio­nych zbrodni. W dodatku tak umiejętnie zatarli za sobą ślady, o czym pisze Krzysztof Drozdowski, że większości z nich nie znamy z imienia i nazwiska.
Czy po zakoń­czeniu wojny, w 1945 roku, teren fordoń­skiej Doliny Śmierci był wykorzy­sty­wany przez UBNKWD do likwi­dacji niewy­god­nych osób? Czy prowa­dzono tam ekshu­macje, na temat których nie zacho­wały się żadne dokumenty, a jedynie relacje świadków? Dlaczego dopiero po dwóch latach, w 1947 roku, rozpo­częto w Dolinie Śmierci ekshu­macje?
I najważ­niejsze pytanie! Czy 8 maja 1947 roku Urząd Bezpie­czeń­stwa nakazał natych­mia­stowe zakoń­czenie prowa­dzo­nych prac ekshu­ma­cyj­nych w obawie przed ujawnie­niem swoich zbrodni z 1945 roku? Czy jeśli tak było, to nadal stąpamy po kościach naszych bohaterów? W takim razie, ilu ich jeszcze leży zapomnia­nych w ziemi? Co się stało z depozy­tami rzeczy znale­zio­nych w trakcie ekshu­macji? Czy prowa­dzone przez IPN od kwietnia 2018 roku śledztwo dopro­wadzi do poznania prawdziwej liczby ofiar? Dlaczego tak długo zwlekano ze wznowie­niem tego śledztwa, które prowa­dzono w 1967 roku i wkrótce zawie­szono? Czy starano się ukryć niewy­godne fakty? Co się stało z niemiec­kimi zbrod­nia­rzami po zakoń­czeniu wojny? Na to i wiele innych pytań Krzysztof Drozdowski stara się odpowie­dzieć w niniej­szej publi­kacji.

Źródło :
wydaw​nictwo​.umk​.pl
cbwydaw​nictwo​.home​.pl

Wybrane nowości w zbiorach – grudzień 2018 r.

Wybrane nowości w zbiorach – grudzień 2018 r.

Psycho­logia nauczania czyli Jak skutecznie prowa­dzić szkolenia, zarzą­dzać grupami i wystę­pować przed publicz­no­ścią / Mateusz Grzesiak. – Gliwice : Wydaw­nictwo Helion, 2018.
Sygn. 163287, 163288

Wiedza to za mało!
Trzeba jeszcze umieć ją przekazać… Ta książka to owoc dwóch dekad doświad­czeń nauczy­ciela, trenera i szkole­niowca, który w swojej karierze pracował w siedmiu językach, zarówno z małymi, jak i wielo­ty­sięcz­nymi grupami. To efekt nieustan­nego samodo­sko­na­lenia się, uczenia od najlep­szych, wypad­kowa wspól­nych doświad­czeń, jakie stały się udziałem Mateusza Grzesiaka i jego uczniów dziś samodziel­nych trenerów, szkole­niowców, nauczy­cieli. To skarb­nica otwarta na każdego, kto rozumie nauczanie jako pracę i misję, której celem jest pomaganie innym w zdoby­waniu nowych kompe­tencji.

Czytając Psycho­logię nauczania dowiesz się, jak skutecznie przeka­zywać posia­daną wiedzę. Poznasz skuteczne prawdy, którymi kierują się najlepsi praktycy zawodu. Zrozu­miesz, czym jest stan trenera i jak zarzą­dzać swoimi emocjami i zacho­wa­niami – jak stać i siedzieć, jak mówić, jak się poruszać, jak przeka­zywać uczucia etc. Odkry­jesz narzę­dzia, które pozwa­lają szybciej i efektyw­niej przeka­zywać uczest­nikom infor­macje dotyczące budowania ćwiczeń i materiałów szkole­nio­wych. Zobaczysz, na czym polega współ­praca z publicz­no­ścią, jakie problemy pojawiają się na linii grupa – trener i dowiesz się, jak je rozwią­zywać. Opanu­jesz zasady logistyki szkoleń oraz reguły szkole­nio­wego biznesu. Dzięki tej książce nauczysz się uczyć, szcze­gólnie gdy przed­sta­wioną teorię wesprzesz praktycz­nymi ćwicze­niami, których znajdziesz tu wiele.

Wysoko wrażliwi / Elaine N. Aron ; przekład Józef Biecki, Dariusz Rossowski. – Łódź : Feeria Wydaw­nictwo – Wydaw­nictwo JK, 2017.
Sygn. 163313

Wyjąt­kowa książka o emocjach, zacho­wa­niach i relacjach społecz­nych osób wysoko wrażli­wych. Po raz pierwszy w Polsce!

Czy jesteś wrażliwcem? Większość z nas od czasu do czasu odczuwa przytło­czenie światem swoich emocji, jednak osoby, o których mowa, żyją tak na co dzień. Autorka – psycho­te­ra­peutka, sama będąca też osobą wysoko wrażliwą – pokazuje, jak ziden­ty­fi­kować tę cechę u siebie, jak sobie z nią radzić oraz jak ją wykorzy­stać (tak!) w różnych sytuacjach życio­wych.

Książka zawiera:
• test pozwa­la­jący wykryć u siebie określone aspekty wysokiej wrażli­wości
• metody na postrze­ganie swojej przeszłości w pozytywnej perspek­tywie, umacnia­jącej poczucie własnej wartości
• przykłady wpływu wysokiej wrażli­wości na pracę zawodową i relacje osobiste
• sposoby radzenia sobie z nadmiernym pobudze­niem
• wskazówki, kiedy warto zwrócić się o pomoc do specja­listy

Ta doniosła książka (…) pokazuje nowy sposób postrze­gania siebie, pozwala odetchnąć z ulgą i zyskać mocne poczucie swego miejsca wśród ludzi.“
John Gray, autor bestsel­lera „Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus“

Ta przeni­kliwa analiza funda­men­tal­nego wymiaru ludzkiej natury jest lekturą obowiąz­kową. Zrówno­wa­żona prezen­tacja zagad­nień przez autorkę wskazuje, jak można odejść od trakto­wania wysokiej wrażli­wości jako wady, a przemienić ją w swoją zaletę.“
Philip G. Zimbardo, autor bestsel­lera „Nieśmia­łość“ oraz wielo­to­mo­wego podręcz­nika „Psycho­logia“

Reforma oświaty – praktyczne rady : 38 zmian w ustawie o systemie oświaty, 30 plano­wa­nych nowości w Karcie Nauczy­ciela, 29 problemów dotyczą­cych reformy z rozwią­za­niami / Bożena Winczewska, Wanda Pakul­nie­wicz, Dariusz Skrzyński, Leszek Zaleśny ; [redaktor publi­kacji Agnieszka Stebelska]. – Warszawa : Oświata Grupa Wydaw­nicza – Wydaw­nictwo Wiedza i Praktyka, copyright 2018.
Sygn. 163331

Materiał opisuje nowe zadania dyrek­tora, nauczy­cieli oraz organów szkoły związane z wprowa­dze­niem nowych przepisów oświa­to­wych. Publi­kacja szcze­gó­łowo omawia reformę oświaty, nową ustawę Prawo oświa­towe oraz jak ona powią­zana jest z obowią­zu­jącą do września ustawą o systemie oświaty. Ekspert zebrał konkretne wątpli­wości i pytania dyrek­torów szkół i udziela na nie szcze­gó­łowej odpowiedzi – opisuje krok po kroku zasady postę­po­wania, ważne terminy w nowym roku szkolnym, nowe kompe­tencje organów. Publi­kacja pozwoli Państwu usyste­ma­ty­zować wiedzę oraz wskaże gotowe, praktyczne i prawi­dłowe rozwią­zanie.
Książka „Reforma oświaty – praktyczne rady“ to kompen­dium wiedzy dotyczące nowych przepisów oświa­to­wych – tych, które dopiero zaczną obowią­zywać od 1 września 2017 r. oraz tych, które weszły już w życie. Publi­kacja zawiera szcze­gó­łowo omówione zmiany w Karcie Nauczy­ciela oraz ustawie o systemie oświaty i ustawie Prawo oświa­towe, oraz odpowiedzi na wątpli­wości i problemy dyrek­torów związane z nowymi przepi­sami. Eksperci odpowia­dają na 29 pytań dyrek­torów szkół z każdej dziedziny jej pracy, w związku z reformą oświaty.

Nasto­latki pod lupą : poznaj, by zrozu­mieć / Aleksandra Piotrowska & Ewa Świer­żewska. – Warszawa : Wydaw­nictwo Zielona Sowa, copyright 2017.
Sygn. 163428
Nasto­latki pod lupą to kolejna, po bestsel­le­rowej pozycji Szczę­śliwe dziecko, książka Dr Aleksandry Piotrow­skiej kiero­wana do rodziców i opiekunów. Tym razem znana psycholog w rozmowie z Ewą Świer­żewską pomaga zrozu­mieć nasto­latka, którym stało się nasze dziecko. Okres dojrze­wania to wyjąt­kowy czas, w którym potrzeby młodego człowieka radykalnie się zmieniają. Ewoluują relacje z rówie­śni­kami, ale przede wszystkim z rodzi­cami i rodzeń­stwem. Pojawiają się problemy, z którymi rodzicom, a także samym nasto­latkom, trudno sobie radzić. Wśród porusza­nych tematów znalazły się między innymi takie zagad­nienia jak: rozwój psycho­sek­su­alny, motywo­wanie, odpowie­dzial­ność, konse­kwencja w działaniu, zaburzenia odżywania, autory­tety, rozwi­janie zainte­re­sowań, czy aktyw­ność sportowa.
Czytel­nicy znajdą w tej książce odpowiedzi na pojawia­jące się w ich głowach pytania.
Dr Aleksandra Piotrowska w przystępny sposób wyjaśnia przyczyny pewnych postaw i czasem niepo­ko­ją­cych zachowań, pokazuje również możliwe rozwią­zania.
Ta książka na pewno pomoże zrozu­mieć nasto­latka. Ta książka pomoże dotrzeć do nasto­latka i nawiązać porozu­mienie.

12 wyjąt­ko­wych postaci : polscy autorzy o marze­niach / zilustro­wała Eluta Kidacka ; [redakcja Anna Belter]. – Poznań : Publicat, cop. 2018.
Sygn. 163434

Dzieci mają marzenia. W wyobraźni osiągają wielkie cele, są zwycię­skie, radosne, wyjąt­kowe. Warto te emocje pielę­gnować, zachęcać do dzielenia się opowie­ściami o marze­niach, towarzy­szyć dzieciom w grze wyobraźni. Na tym gruncie buduje się poczucie własnej wartości i świado­mość, że nawet ambitne cele są osiągalne.
Dwunastu autorów napisało 12 opowieści o… marze­niach. O tym, jak mali stawali się Wielkimi. Zdoby­wali sławę i uznanie.
Zanim jednak zostali sławnymi Polkami i Polakami, byli dziećmi – jak czytel­nicy tej książki.
Historie bohaterów inspi­rują do stawiania sobie celów i sięgania do gwiazd.
W książce znajdziecie 12 opowia­stek o dzieciń­stwie i młodości wyjąt­ko­wych Polek i Polaków, którzy swoim życiem udowod­nili, że warto reali­zować swoje marzenia, że czasami trzeba iść pod prąd albo pod górkę, walczyć z przeciw­no­ściami losu, aby poczuć i zachwycić się światem.
Przeczy­tacie o ludziach niezwy­kłych – odważ­nych, wytrwa­łych, silnych, cierpli­wych, utalen­to­wa­nych, oddanych, gotowych na poświę­cenia, z głowami pełnymi marzeń i fantazji. O ludziach kocha­ją­cych życie, którzy pozosta­wili nam tak wiele.

Dziecko afatyczne w szkole i przed­szkolu : poradnik dla nauczy­cieli / redakcja: Anna Paluch, Elżbieta Drewniak-Wołosz. – Gliwice : Wydaw­nictwo Komlogo, 2017.
Sygn. 163437

Prezen­to­wana publi­kacja jest wynikiem pracy zespołu osób od wielu lat zajmu­ją­cych się proble­ma­tyką dzieci afatycz­nych. Specy­ficzne zaburzenie, dotyczące głównie rozwoju mowy i spraw­ności językowej, o którym mowa w podręcz­niku, ma istotny wpływ na proces uczenia się dziecka. W różnym stopniu ujawnia się w toku rozwoju dziecka, towarzy­sząc mu zwykle przez całe życie. Wiedza o niedo­kształ­ceniu mowy o typie afazji (specy­ficznym zaburzeniu języka) jest nie wystar­cza­jąco rozpo­wszech­niona wśród rodziców i nauczy­cieli Ich rolą nie jest diagno­zo­wanie, to pozosta­wiamy specja­li­stom. Natomiast to oni zwykle jako pierwsi zauwa­żają trudności dziecka i w głównej mierze wspie­rają je na co dzień.
Prezen­to­wany poradnik jest próbą dialogu specja­li­stów z nauczy­cie­lami i rodzi­cami. Autorki dążyły do stworzenia przej­rzy­stego i czytel­nego obrazu dzieci z niedo­kształ­ce­niem mowy o typie afazji.
Bardzo cennym fragmentem porad­nika jest materiał przygo­to­wany przez rodziców, którzy założyli i prowadzą Fundację dla Osób z Afazją „Wyrazić siebie”. Ta część porad­nika jest nieza­leżna. Głos rodziców jest dowodem ich zaanga­żo­wania w działania na rzecz poprawy warunków oraz możli­wości diagnozy, terapii i edukacji ich dzieci.

Religia w nowocze­snym państwie demokra­tycznym – szansa czy zagro­żenie? : analiza sporu liberałów i komuni­ta­rian / Marta Turkot. – Warszawa : Wydaw­nictwa Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego, 2017.
Sygn. 163452

Analiza dyskusji dotyczą­cych współ­cze­snego znaczenia religii dla demokra­tycz­nego państwa oraz jej form i warunków obecności w sferze publicznej. Autorka bada religijne i pozare­li­gijne podstawy państwa konsty­tu­cyj­nego, które znacząco wpływają na kondycję tego systemu. Sięgając do najważ­niej­szego sporu w zakresie filozofii politycznej, jaki toczył się od lat 70. XX wieku, czyli do sporu między libera­łami a komuni­ta­ria­nami dotyczą­cego głównie idei sprawie­dli­wości w społe­czeń­stwie, stara się rozwinąć aktualną polemikę i wzbogacić ją o nowe argumenty.

Cyfrowe dzieci : zjawisko, uwarun­ko­wania, kluczowe problemy/ koncepcja: Mariusz Z. Jędrzejko, Agnieszka Saracen, Adam Szwedzik ; redakcja naukowa: Sylwe­ster Bębas, Mariusz Z. Jędrzejko, Kaja Kasprzak, Adam Szwedzik, Agnieszka Taper. – Warszawa : Oficyna Wydaw­nicza ASPRA-JR, 2017.
Sygn. 163475p, 163476

Monografia wielo­au­torska „Cyfrowe dzieci“ pokazuje szeroki wachlarz obrazów dzieci, społe­czeń­stwa i edukacji wraz z próbą ich przeana­li­zo­wania z różnych perspektyw teore­tycz­nych i empirycz­nych. W publi­kacji podkre­ślane są globalne i lokalne oblicza rozwoju dziecka, jego relacji z otocze­niem społecznym (swoistej przestrzeni eduka­cyjnej), jak również współ­czesne przemiany teorii i praktyki eduka­cyjnej (w poszcze­gól­nych rozdzia­łach prezen­to­wana jest edukacja jako dziedzina zabez­pie­czania potrzeb społe­czeń­stwa – jako całości, oraz jako sfera zaspa­ka­jania specy­ficz­nych potrzeb indywi­du­al­nych). Można odnieść wrażenie, że szcze­gólnym zamiarem i istotną perspek­tywą teore­tyczno-empiryczną (uwidacz­nia­jąca się również w układzie książki) jest ta, którą określić można jako społeczno-aksjo­lo­giczną. Autorzy, oprócz głęboko i poprawnie metodo­lo­gicznie poczy­nio­nych analiz, przybli­żają treści o charak­terze reflek­syjno-przeglą­dowo-opisowym, jak i takie, które mają służyć rozwo­jowi teorii – zwłaszcza z obszaru pedago­giki społecznej.
dr hab. prof. UZ Mirosław Kowalski

Książka jest przykładem rzetelnej diagnozy zjawiska. Na pozytywne podkre­ślenie zasłu­guje rozległa aktyw­ność badawcza i anali­tyczna wszyst­kich autorów opraco­wania, tym bardziej że analiza wniosków i wyników wypły­wa­ją­cych z badań ma duże znaczenie diagno­styczne i prakse­olo­giczne. Autorzy są nie tylko teore­ty­kami, ale także i prakty­kami społecz­nymi, obser­wu­ją­cymi dane zjawiska społeczne, szcze­gólnie w sferze zagad­nień związa­nych z juwen­to­logią i cyber­prze­strzenią. Łączą przy tym kilka ról przypi­sy­wa­nych naukowcom w dziedzinie nauk społecz­nych, w tym rolę badacza zjawisk społecz­nych, praktyka, a także dydak­tyka, o czym się można przekonać czytając konkluzje.
dr hab. prof. PRz Eugeniusz Moczuk

Depresja u dzieci i młodzieży : poradnik dla rodziców / Sylwia Walerych. – Warszawa : Wydaw­nictwo Wiedza i Praktyka, 2017.
Sygn. 163483,163484

Depresja to choroba uleczalna, jednak musi być odpowiednio wcześnie zdiagno­zo­wana i prawi­dłowo leczona. Niele­czona może prowa­dzić do wielu negatyw­nych konse­kwencji, w tym do odebrania sobie życia. Według Światowej Organi­zacji Zdrowia (WHO) jest ona najczę­ściej spoty­kanym
zaburze­niem psychicznym oraz główną przyczyną niespraw­ności i niezdol­ności do pracy na świecie. W ciągu całego życia na depresję choruje kilka­na­ście procent populacji osób dorosłych. Zaburzenia depre­syjne coraz częściej dotyczą również dzieci i nasto­latków. Niepo­ko­jącym zjawi­skiem jest zwięk­szenie w ostat­nich latach zacho­ro­wal­ności na depresję dzieci i młodzieży, a także obniżenie wieku pojawienia się pierw­szego epizodu depre­syj­nego. Aż 20% osiem­na­sto­latków doświad­czyło przynaj­mniej jednego epizodu depre­syj­nego. Niniejsza publi­kacja stanowi zbiór infor­macji dotyczą­cych zaburzeń depre­syj­nych i tematów z nimi związa­nych, takich jak samooka­le­czenia i próby samobójcze oraz strata i proces żałoby dotyczący dzieci i nasto­latków. Książka przezna­czona jest przede wszystkim dla rodziców i opiekunów, a także dla innych osób zainte­re­so­wa­nych zaburze­niami wieku rozwo­jo­wego.

Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 11, Nauczy­ciel i dziecko w dobie kryzysu edukacji / pod redakcją Ewy Ogrodz­kiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Beaty Oelsz­la­eger-Kosturek. – Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwer­sy­tetu Śląskiego ; Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2017.
Sygn. 153235p / T. 11, 135236 / T. 11

Tom 11 serii Edukacja małego dziecka, zatytu­ło­wany Nauczy­ciel i dziec­ko w dobie kryzysu edukacji, składa się z dwóch części. Teksty mają charakter teore­tyczny, empiryczny i praktyczny. Stanowią wkład w dyskusję nad stanem edukacji małego dziecka oraz możli­wo­ściami jej modyfi­kacji zgodnie z uniwer­salnym systemem wartości w perspek­tywie kształ­cenia młodych pokoleń i budowania warto­ścio­wego społe­czeń­stwa. W szerszej perspek­tywie – dotyczą dylematów kształ­cenia nauczy­cieli.
W części pierw­szej – Współ­czesny nauczy­ciel wobec zmiany w edukacji – autorzy tekstów podej­mują ważne kwestie związane z budowa­niem autory­tetu nauczy­ciela, ze stylami i metodami jego pracy pedago­gicznej zarówno w przed­szko­lach, jak i szkołach.
Wycho­dząc naprzeciw potrzebom dzieci, autorzy wskazują w swoich artyku­łach na sposoby ich rozpo­znania oraz uwzględ­niania w praktyce pedago­gicznej. Podkre­ślają wagę właściwej komuni­kacji między nauczy­cie­lami, rodzi­cami i dziećmi. Przed­sta­wiają możli­wości wdrożenia w polskich szkołach warto­ścio­wych koncepcji i systemów kształ­cenia, mniej lub bardziej znanych w świato­wych syste­mach eduka­cyj­nych.
Teksty zawarte w części drugiej, zatytu­ło­wanej Rodzic – dziecko – nauczy­ciel w aktualnej przestrzeni wycho­wawczo-eduka­cyjnej, odnoszą się do zagad­nienia współ­pracy rodziców (i rodziny) z nauczy­cie­lami pracu­ją­cymi w przed­szko­lach i szkołach. Ukazano w nich znaczenie dzieciń­stwa spędza­nego w rodzinie, przed­szkolu i szkole oraz wagę udziału rodziców w edukacji dzieci. Przed­sta­wiono dylematy rodziców związane z pójściem dziecka do przed­szkola, podję­ciem przez nie obowiązku szkol­nego oraz ich poglądy na temat osoby nauczy­ciela. Podjęto wątek zmiany w komuni­ka­cyjnej przestrzeni edukacji, a także proble­ma­tykę uwarun­kowań i impli­kacji współ­cze­snego wycho­wania w rodzinie w kontek­ście „zatra­cenia” w cyber­prze­strzeni czy niehar­mo­nij­nego rozwoju dzieci oraz zagad­nienie kryte­riów oceny warunków rozwoju dzieci w rodzinie.
Oddając do rąk Czytel­ników ten tom, wyrażamy nadzieję, że jego lektura będzie przyczyn­kiem do podjęcia lub pogłę­bienia badań nad dzieciń­stwem i edukacją małego dziecka.
Beata Oelsz­la­eger-Kosturek

Etyczne i społeczne wymiary pracy / redakcja naukowa Ireneusz M. Świtała, Norbert G. Pikuła, Katarzyna Białożyt. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2017.
Sygn. 163490

Niniejsza publi­kacja zatytu­ło­wana Etyczne i społeczne wymiary pracy. Książka została podzie­lona na trzy główne części.
W pierw­szej części, zatytu­ło­wanej Aksjo­lo­giczne wymiary pracy, skoncen­tro­wano się na takich wiodą­cych zagad­nie­niach aksjo­lo­gicz­nych, jak etyczne zacho­wania pracownika/pracodawcy wobec pracy/w miejscu pracy/wobec pracow­ników, zachowań etycz­nych w kontek­ście problemów społecz­nych ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem bezro­bocia. Ponadto w odnie­sieniu do zjawiska preka­riatu rozwa­żano istotę wartości pracy ludzkiej i jej godność.
Druga część – Starość i niepeł­no­spraw­ność wobec rynku pracy – podej­muje niezwykle ważne zagad­nienia z perspek­tywy przemian społeczno-demogra­ficz­nych oraz istoty zatrud­nienia na rynku pracy pracow­ników o różnym stopniu niepeł­no­spraw­ności. W tej części znalazły się zatem teksty autor­stwa Norberta G. Pikuły (Sytuacja społeczna osób starszych w kontek­ście rynku pracy) czy Moniki Czerw (Aktyw­ności zawodowej osób z niepeł­no­spraw­no­ścią). W tej części skupiono się przede wszystkim na tematach odnoszą­cych się do edukacji szcze­gólnie margi­na­li­zo­wa­nych osób na rynku pracy, jakimi są seniorzy. W swoich artyku­łach Marta Luty-Michalak i Katarzyna Białożyt zajęły się problemem wartości edukacji i wskazały jej kierunki, możliwe szcze­gólnie do wykorzy­stania w całoży­ciowym kształ­ceniu do funkcjo­no­wania na rynku pracy (Lifelong learning a aktywi­zacja zawodowa osób w niemo­bilnym wieku produk­cyjnym oraz Znaczenie aktyw­ności eduka­cyjnej osób starszych w adaptacji do emery­tury).
Natomiast ostatnia, trzecia część pracy – najob­szer­niejsza treściowo i nosząca tytuł Przygo­to­wanie pracow­ników do zmienia­ją­cego się rynku pracy – dotyczy zagad­nienia przygo­to­wania osób w wieku produk­cyjnym do funkcjo­no­wania w zmienia­jącym się rynku pracy i zatrud­nienia. Artykuły Marcina Radzi­wołka (Emigracja rodziców jako problem pedago­giczny), Katarzyny M. Stanek (Stres i wypalenie zawodowe pracow­ników socjal­nych. Konse­kwencje pracy z klientem czy organi­zacji pracy?) oraz Gertrudy Wieczorek i Katarzyny Barto­szek (Wsparcie i możli­wości pomocy weteranom w Polsce) koncen­trują się na proce­sach przygo­to­wania pracow­ników służb społecz­nych (pedagogów, pracow­ników socjal­nych czy psycho­logów) do pracy z pojawia­ją­cymi się wciąż nowymi sytuacjami i zjawi­skami, jakich doświad­czają podmioty ich bezpo­śred­nich oddzia­ływań. Czerpiąc z doświad­czeń okresu między­wo­jen­nego, Janusz Kościel­niak zwrócił uwagę na istotne elementy pracy z osobami bezro­bot­nymi, które mogą być adapto­wane do współ­cze­snej praktyki m.in. w zakresie motywo­wania do przekwa­li­fi­ko­wy­wania się i podej­mo­wania zatrud­nienia [Kwestia bezro­bocia i pomocy bezro­botnym w Polsce w okresu między­wo­jen­nego w pismach pioniera socjo­logii parafii księdza Franciszka Mirka (1893 – 1970)].

Źródło :
www​.helion​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.wydaw​nic​two​fe​eria​.pl
www​.fabry​ka​wiedzy​.com
www​.zielo​na​sowa​.pl
www​.publicat​.pl
www​.komlogo​.pl
www​.wuw​.pl
www​.aspra​.pl

Księgo­zbiór niemiec­ko­ję­zyczny biblio­teki

Księgo­zbiór niemiec­ko­ję­zyczny biblio­teki

Studenci germa­ni­styki z Uniwer­sy­tetu Kazimierza Wielkiego uczest­ni­czyli w spotkaniu promo­cyjnym w Czytelni Głównej. Biblio­te­karze przed­sta­wili im księgo­zbiór niemiec­ko­ję­zyczny ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem działów: lingwi­styki, kultu­ro­znaw­stwa, historii litera­tury niemiec­kiej. Młodzież zazna­jo­miła się również z bogatą ofertą Medio­teki Języka Niemiec­kiego działa­jącej w Czytelni pod patro­natem Goethe Institut.

Emocjo­nalne, społeczne i eduka­cyjne problemy dzieci i młodzieży o specjal­nych potrze­bach eduka­cyj­nych

Emocjo­nalne, społeczne i eduka­cyjne problemy dzieci i młodzieży o specjal­nych potrze­bach eduka­cyj­nych

Konfe­rencji z cyklu szkole­nio­wego „Wspie­ranie wszech­stron­nego rozwoju dziecka“ pod tytułem „Pedagog wobec wyzwań współ­cze­snego świata. Emocjo­nalne, społeczne i eduka­cyjne problemy dzieci i młodzieży o specjal­nych potrze­bach eduka­cyj­nych“ zorga­ni­zo­wanej przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho­wawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewi­domej im. Louisa Brail­le’a w Bydgoszczy towarzy­szyła wystawa książek związa­nych z tematem spotkania, którą przygo­to­wała nasza biblio­teka.

Konfe­rencja odbyła się 23 listo­pada 2018 r. Dotyczyła zagad­nień wycho­waw­czych, agresji i przemocy w kontak­tach rówie­śni­czych, zaburzeń lękowych i depre­syj­nych oraz profi­lak­tyki uzależ­nień behawio­ral­nych. Wystawa książek oraz materiały promo­cyjne dotyczące działal­ności Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy cieszyły się dużym zainte­re­so­wa­niem.

Mariola Burak

Książka na Dzień Kolejarza

Książka na Dzień Kolejarza

25 listo­pada będziemy obcho­dzić, jak co roku, Dzień Kolejarza. Z tym dniem kojarzą się niewąt­pliwie podróże, dlatego propo­nu­jemy książkę „Między waliz­kami” Pauliny Wilk, pozycję zakupioną do Biblio­teki w ramach Narodo­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa.

Między waliz­kami
Paulina Wilk
Wydaw­nictwo W drodze, 2017

W książce „Między waliz­kami” znalazł się czas na refleksje o tym, czym jest ruch, podróż i przypa­try­wanie się światu, ale także na badanie codzien­ności. Z zadzi­wienia codzien­no­ścią, obser­wo­waną na miejscu i w podróży, powstała kolekcja krótkich form, w których odbijają się główne wątki współ­cze­sności, choć ukazy­wane są z osobi­stej, intymnej perspek­tywy.

Fragment:
Podróż trwała długo – wystar­cza­jąca długo, by się z innymi pasaże­rami z przedziału poznać i polubić. Czasu było dość, by przysnąć, zbudzić się wśród już znajo­mych twarzy, a nawet pożałować, że wąsaty pan w zielonym swetrze wysiada, bo tak ciekawie opowiadał. Za Malbor­kiem przykle­ja­liśmy twarze do szyby, żeby zobaczyć zamek. Zawsze z tym samym zachwytem, sienkie­wi­czowską dumą. Kiedy wsiadał ktoś nowy, był atrakcją, przecho­dził szybką aklima­ty­zację i stawał się jednym z nas. Spędza­liśmy godziny zwróceni twarzami do siebie, otwarci i gotowi do rozmowy. Zagady­wałam obcych dorosłych, a gdy ktoś rozkładał książkę na kolanach albo zasła­niał twarz krańcem kurtki lub firanki, by zasnąć, tata przykładał palec do ust – siedziałam cicho.

Źródło opisu i okładki: www​.wdrodze​.pl

Propo­zycje z <span class="caps">NPRC</span> 2018

Propo­zycje z NPRC 2018

Przed­sta­wiamy niektóre nowości ze zbiorów biblio­teki zakupione w ramach Narodo­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa. Wybór obejmuje litera­turę popular­no­nau­kową, repor­taże, biografie, listy, eseje, porad­niki.

Książki z dresz­czy­kiem na wieczór hallo­we­enowy!

Książki z dresz­czy­kiem na wieczór hallo­we­enowy!

Na wieczór 31 paździer­nika przygo­to­wa­liśmy coś dla czytel­ników, którzy lubią się bać!
Nasze propo­zycje to kilka powieści zakupio­nych do zbiorów Biblio­teki w ramach Narodo­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa. Jest to subiek­tywny wybór biblio­te­karzy. W ofercie Biblio­teki jest też wiele innych intere­su­ją­cych pozycji książ­ko­wych na dzisiejszy wieczór i nie tylko. Zapra­szamy do czytania!

Laleczki
Anna Snoek­stra
Warszawa : Harper Collins Polska, 2018

Margo
Tarryn Fisher
Kraków : Wydaw­nictwo Sine Qua Non, 2017

Noc
Bernard Minier
Poznań : Dom Wydaw­niczy Rebis, 2018

Siostry
Claire Douglas
Warszawa : Grupa Wydaw­nicza Foksal, 2016

Toń
Marta Kisiel-Małecka
Warszawa : Uroboros – Grupa Wydaw­nicza Foksal Sp. z o.o, 2018

Tam ci będzie lepiej
Ryszard Ćwirlej
Poznań : Czwarta Strona, cop. 2015

Ucieczka
Joanna Opiat-Bojarska
Warszawa : Wydaw­nictwo Czarna Owca, 2018

Źródła okładek:
harper​col​lins​.pl
wsqn​.pl
rebis​.com​.pl
gwfoksal​.pl
czwar​ta​strona​.pl
czarna​owca​.pl

Dzień Spódnicy

Dzień Spódnicy

Dzisiaj, czyli 30 paździer­nika obcho­dzony jest Dzień Spódnicy. W związku z tym polecamy książkę pt. „Damy, dziewuchy, dziew­czyny. Podróże w spódnicy” Anny Dziewit-Meller, zakupioną do zbiorów Biblio­teki w ramach Narodo­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa.

Damy, dziewuchy, dziew­czyny. Podróże w spódnicy
Anna Dziewit-Meller

Kraków : Wydaw­nictwo Znak emotikon – Społeczny Instytut Wydaw­niczy Znak, 2018.

Podró­żu­jące damy, dziewuchy i dziew­czyny łączą siły i dzielą się swoimi dokona­niami. Odkryw­czynie i pionierki w końcu głośno opowia­dają swoje historie. W tym numerze:

  • korespon­dencja Nellie Bly – repor­terki, która pobiła rekord „W 80 dni dookoła świata”,
  • wywiad z Marią Czaplicką – badaczką Syberii, dobrą znajomą tamtej­szych szamanów,
  • porady dla podróż­ni­czek od Junko Tabei – pierw­szej zdobyw­czyni Mount Everest,
  • portret Sacagawei – tłumaczki i przewod­niczki po Dzikim Zacho­dzie,
  • fotore­portaż o Walen­tynie Tieriesz­kowej – pierw­szej kobiecie w kosmosie
    …oraz relacje wielu innych kobiet, które przemie­rzyły świat wzdłuż i wszerz. Poznaj nasze autorki i tak jak one odkrywaj nowe lądy!

Źródło opisu i okładki: www​.znak​.com​.pl

Dla uczest­ników konfe­rencji i wszyst­kich nauczy­cieli

Dla uczest­ników konfe­rencji i wszyst­kich nauczy­cieli

Nasza biblio­teka włącza się we wspoma­ganie działań placówek szkolno-wycho­waw­czych, które organi­zują w ostat­nich miesią­cach ciekawe konfe­rencje dla nauczy­cieli, pedagogów i rodziców. Pracow­nicy biblio­teki przygo­to­wują biblio­grafie oraz prezen­tują w formie wystawy najnowsze książki z danego tematu. Szcze­gólnie polecamy tytuły autorów, którzy są prele­gen­tami na danej konfe­rencji. Każdy uczestnik może posze­rzyć i zgłębić temat przycho­dząc i wypoży­czając książkę z naszej biblio­teki.

Polecamy zesta­wienie biblio­gra­ficzne, które zostało przygo­to­wane na XI Ogólno­polską Konfe­rencję Szkole­niową dla nauczy­cieli, pedagogów i psycho­logów zorga­ni­zo­waną przez Zespół Szkół nr 33 Specjal­nych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy na temat „Depresja oraz zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży – kiedy życie staje się zbyt trudnym wyzwa­niem…” oraz zesta­wienie obejmu­jące również artykuły z czaso­pism i rozdziały z wydaw­nictw zwartych. Serdecznie zachę­camy!

Mariola Burak
Alina Melnicka-Zygmunt