Książka na Dzień Kole­jarza

Książka na Dzień Kole­jarza

25 listo­pada będziemy obcho­dzić, jak co roku, Dzień Kole­jarza. Z tym dniem kojarzą się nie­wąt­pliwie podróże, dlatego pro­po­nu­jemy książkę „Między waliz­kami” Pauliny Wilk, pozycję zaku­pioną do Biblio­teki w ramach Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa.

Między waliz­kami
Paulina Wilk
Wydaw­nictwo W drodze, 2017

W książce „Między waliz­kami” znalazł się czas na refleksje o tym, czym jest ruch, podróż i przy­pa­try­wanie się światu, ale także na badanie codzien­ności. Z zadzi­wienia codzien­no­ścią, obser­wo­waną na miejscu i w podróży, powstała kolekcja krót­kich form, w których odbi­jają się główne wątki współ­cze­sności, choć uka­zy­wane są z oso­bi­stej, intymnej per­spek­tywy.

Frag­ment:
Podróż trwała długo – wystar­cza­jąca długo, by się z innymi pasa­że­rami z prze­działu poznać i polubić. Czasu było dość, by przy­snąć, zbudzić się wśród już zna­jo­mych twarzy, a nawet poża­łować, że wąsaty pan w zie­lonym swetrze wysiada, bo tak cie­kawie opo­wiadał. Za Mal­bor­kiem przy­kle­ja­liśmy twarze do szyby, żeby zoba­czyć zamek. Zawsze z tym samym zachwytem, sien­kie­wi­czowską dumą. Kiedy wsiadał ktoś nowy, był atrakcją, prze­cho­dził szybką akli­ma­ty­zację i stawał się jednym z nas. Spę­dza­liśmy godziny zwró­ceni twa­rzami do siebie, otwarci i gotowi do rozmowy. Zaga­dy­wałam obcych doro­słych, a gdy ktoś roz­kładał książkę na kola­nach albo zasła­niał twarz krańcem kurtki lub firanki, by zasnąć, tata przy­kładał palec do ust – sie­działam cicho.

Źródło opisu i okładki: www​.wdrodze​.pl

Pro­po­zycje z <span class="caps">NPRC</span> 2018

Pro­po­zycje z NPRC 2018

Przed­sta­wiamy nie­które nowości ze zbiorów biblio­teki zaku­pione w ramach Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa. Wybór obej­muje lite­ra­turę popu­lar­no­nau­kową, repor­taże, bio­grafie, listy, eseje, porad­niki.

Książki z dresz­czy­kiem na wieczór hal­lo­we­enowy!

Książki z dresz­czy­kiem na wieczór hal­lo­we­enowy!

Na wieczór 31 paź­dzier­nika przy­go­to­wa­liśmy coś dla czy­tel­ników, którzy lubią się bać!
Nasze pro­po­zycje to kilka powieści zaku­pio­nych do zbiorów Biblio­teki w ramach Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa. Jest to subiek­tywny wybór biblio­te­karzy. W ofercie Biblio­teki jest też wiele innych inte­re­su­ją­cych pozycji książ­ko­wych na dzi­siejszy wieczór i nie tylko. Zapra­szamy do czy­tania!

Laleczki
Anna Sno­ek­stra
War­szawa : Harper Collins Polska, 2018

Margo
Tarryn Fisher
Kraków : Wydaw­nictwo Sine Qua Non, 2017

Noc
Bernard Minier
Poznań : Dom Wydaw­niczy Rebis, 2018

Siostry
Claire Douglas
War­szawa : Grupa Wydaw­nicza Foksal, 2016

Toń
Marta Kisiel-Małecka
War­szawa : Uro­boros – Grupa Wydaw­nicza Foksal Sp. z o.o, 2018

Tam ci będzie lepiej
Ryszard Ćwirlej
Poznań : Czwarta Strona, cop. 2015

Ucieczka
Joanna Opiat-Bojarska
War­szawa : Wydaw­nictwo Czarna Owca, 2018

Źródła okładek:
har​per​col​lins​.pl
wsqn​.pl
rebis​.com​.pl
gwfoksal​.pl
czwar​ta​strona​.pl
czar​na​owca​.pl

Dzień Spód­nicy

Dzień Spód­nicy

Dzisiaj, czyli 30 paź­dzier­nika obcho­dzony jest Dzień Spód­nicy. W związku z tym pole­camy książkę pt. „Damy, dzie­wuchy, dziew­czyny. Podróże w spód­nicy” Anny Dziewit-Meller, zaku­pioną do zbiorów Biblio­teki w ramach Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa.

Damy, dzie­wuchy, dziew­czyny. Podróże w spód­nicy
Anna Dziewit-Meller

Kraków : Wydaw­nictwo Znak emo­tikon – Spo­łeczny Instytut Wydaw­niczy Znak, 2018.

Podró­żu­jące damy, dzie­wuchy i dziew­czyny łączą siły i dzielą się swoimi doko­na­niami. Odkryw­czynie i pio­nierki w końcu głośno opo­wia­dają swoje historie. W tym numerze:

 • kore­spon­dencja Nellie Bly – repor­terki, która pobiła rekord „W 80 dni dookoła świata”,
 • wywiad z Marią Cza­plicką – badaczką Syberii, dobrą znajomą tam­tej­szych sza­manów,
 • porady dla podróż­ni­czek od Junko Tabei – pierw­szej zdo­byw­czyni Mount Everest,
 • portret Saca­gawei – tłu­maczki i prze­wod­niczki po Dzikim Zacho­dzie,
 • foto­re­portaż o Walen­tynie Tie­riesz­kowej – pierw­szej kobiecie w kosmosie
  …oraz relacje wielu innych kobiet, które prze­mie­rzyły świat wzdłuż i wszerz. Poznaj nasze autorki i tak jak one odkrywaj nowe lądy!

Źródło opisu i okładki: www​.znak​.com​.pl

Dla uczest­ników kon­fe­rencji i wszyst­kich nauczy­cieli

Dla uczest­ników kon­fe­rencji i wszyst­kich nauczy­cieli

Nasza biblio­teka włącza się we wspo­ma­ganie działań pla­cówek szkolno-wycho­waw­czych, które orga­ni­zują w ostat­nich mie­sią­cach ciekawe kon­fe­rencje dla nauczy­cieli, peda­gogów i rodziców. Pra­cow­nicy biblio­teki przy­go­to­wują biblio­grafie oraz pre­zen­tują w formie wystawy naj­nowsze książki z danego tematu. Szcze­gólnie pole­camy tytuły autorów, którzy są pre­le­gen­tami na danej kon­fe­rencji. Każdy uczestnik może posze­rzyć i zgłębić temat przy­cho­dząc i wypo­ży­czając książkę z naszej biblio­teki.

Pole­camy zesta­wienie biblio­gra­ficzne, które zostało przy­go­to­wane na XI Ogól­no­polską Kon­fe­rencję Szko­le­niową dla nauczy­cieli, peda­gogów i psy­cho­logów zor­ga­ni­zo­waną przez Zespół Szkół nr 33 Spe­cjal­nych dla Dzieci i Mło­dzieży Prze­wlekle Chorej w Byd­goszczy na temat „Depresja oraz zabu­rzenia lękowe u dzieci i mło­dzieży – kiedy życie staje się zbyt trudnym wyzwa­niem…” oraz zesta­wienie obej­mu­jące również arty­kuły z cza­so­pism i roz­działy z wydaw­nictw zwar­tych. Ser­decznie zachę­camy!

Mariola Burak
Alina Mel­nicka-Zygmunt

Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Mediacji

Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Mediacji

Dzisiaj obcho­dzony jest Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Mediacji – dzień, którego prze­słanie nigdy nie traci na aktu­al­ności, bowiem brzmi „warto roz­ma­wiać”. W związku z tym pole­camy książkę pt. „Media­torka” Ewy Zdunek, zaku­pioną do zbiorów Biblio­teki w ramach Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa.

Pasjo­nu­jąca powieść o przed­sta­wi­cielce tak mało znanego zawodu, pełna przej­mu­ją­cych historii z sal sądo­wych, oparta na zawo­do­wych doświad­cze­niach autorki. Nękanie ze strony byłego męża, jego groźby pod adresem dzieci, wyma­ga­jąca praca, brak wsparcia ze strony rodziców, to tylko nie­które wyzwania boha­terki. Musi ona jednak nie tylko stawiać im czoło, ale także pomagać w roz­wią­zaniu zawi­kła­nych sytu­acji rodzin­nych w sądzie. Wszak od media­torów ocze­ku­jemy cudów… Mediacja to często jedyna okazja, by roz­wiązać pro­blemy, które doty­kają wielu rodzin. Praca, która jest praw­dziwym powo­ła­niem. Czy jednak pomoże głównej boha­terce pora­dzić sobie z wła­snymi kło­po­tami?

źródło opisu i okładki: www​.gwfoksal​.pl

Świa­towy Dzień Drzewa

Świa­towy Dzień Drzewa

W Świa­towym Dniu Drzewa – 10 paź­dzier­nika – pole­camy wszystkim, a w szcze­gól­ności młod­szym czy­tel­nikom cykl książek „Magiczne drzewo” Andrzeja Maleszki. Zostały one zaku­pione do zbiorów Biblio­teki w ramach Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa.

Burza powa­liła olbrzymi stary dąb. Było to Magiczne Drzewo. Ludzie zrobili z niego setki przed­miotów, a każdy zachował cząstkę magicznej siły. „Magiczne drzewo” to seria przy­go­do­wych książek, w których domi­nuje przy­jaźń, humor, nie­sa­mo­wite tempo akcji, jak również zdrada, groza i tajem­nica. Można też spotkać dużo nie­praw­do­po­dob­nych stwo­rzeń i innych fan­ta­stycz­nych postaci. Opo­wieści Magicz­nego Drzewa są pod­stawą znanego na całym świecie cyklu filmów, nagro­dzo­nego EMMY – tele­wi­zyjnym Oskarem.

Magiczne drzewo. Poje­dynek
Andrzej Maleszka
Spo­łeczny Instytut Wydaw­niczy Znak, 2012

Magiczne drzewo. Tom 2. Tajem­nica mostu: nowa wersja
Andrzej Maleszka
Spo­łeczny Instytut Wydaw­niczy Znak, 2018

Magiczne drzewo. Tom 3. Olbrzym
Andrzej Maleszka
Spo­łeczny Instytut Wydaw­niczy Znak, 2011

Magiczne drzewo. Tom 5. Gra
Andrzej Maleszka
Spo­łeczny Instytut Wydaw­niczy Znak, 2013

Magiczne drzewo. Tom 6. Cień smoka
Andrzej Maleszka
Spo­łeczny Instytut Wydaw­niczy Znak, 2014

Magiczne drzewo. Tom 7. Świat ogrom­nych
Andrzej Maleszka
Spo­łeczny Instytut Wydaw­niczy Znak, 2015

Magiczne drzewo. Tom 8. Inwazja
Andrzej Maleszka
Spo­łeczny Instytut Wydaw­niczy Znak, 2016

Magiczne drzewo. Tom. 9. Berło
Andrzej Maleszka
Spo­łeczny Instytut Wydaw­niczy Znak, 2017

opis na podst. www​.znak​.com​.pl
źródło okładki: www​.znak​.com​.pl

Wybrane nowości w zbio­rach – paź­dziernik

Wybrane nowości w zbio­rach – paź­dziernik

Edu­kacja oby­wa­telska w szkole : kry­tyczna analiza dys­kursu pod­ręcz­ników szkol­nych / Vio­letta Kopińska. – Toruń : Wydaw­nictwo Naukowe Uni­wer­sy­tetu Miko­łaja Koper­nika, 2018.
Sygn. 163241

Książka Vio­letty Kopiń­skiej została napi­sana jak na zamó­wienie dzi­siej­szych czasów. Po pierwsze, cha­rak­te­ry­zują się one głę­bokim kry­zysem spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skiego, który zwią­zany jest nie tylko z wewnętrz­nymi prze­mia­nami i dys­kur­sami wokół istoty spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skiego, ale także próbą jego zawłasz­czenia. Po drugie, jesteśmy świad­kami inten­sy­fi­kacji poli­tyczno-ide­olo­gicz­nych zawi­rowań wokół pol­skiej szkoły, których efekty poznamy w naj­bliż­szej przy­szłości. W obszarze tych dwóch kry­zysów odpo­wiedzi poszu­kuje Vio­letta Kopińska […]”.
Z recenzji dr hab. Ewy Kuran­to­wicz, prof. DSW

Wysoko oceniam zarówno samą kon­cepcję badań, jak również sposób pro­wa­dzenia analizy dys­kursu pod­ręcz­ników. Autorka pro­wadzi ją bowiem bardzo rze­telnie, dokładnie i kon­se­kwentnie, przy­wo­łując wiele cytatów w tabe­lach. W ten sposób wnioski są uza­sad­nione i wia­ry­godne, co nie zawsze jest prze­strze­gane w pracach badaw­czych o cha­rak­terze jako­ściowym. Jed­no­cze­śnie to swoiste „zdy­scy­pli­no­wanie” i pewna (uza­sad­niona!) dro­bia­zgo­wość uzu­peł­nione są wie­lo­aspek­tową inter­pre­tacją, odwo­łu­jącą się do teo­re­tycz­nych ram analizy. […] Widać tu bie­głość i pewną swobodę doświad­czonej już Badaczki w zakresie metody Kry­tycznej Analizy Dys­kursu”.
Z recenzji dr hab. Doroty Pan­kow­skiej, prof. UMCS

Kom­pe­tencje rady peda­go­gicznej : komen­tarz prak­tyczny, wzory uchwał / Piotr Gąsiorek. – 2. wydanie, stan prawny na 20 stycznia 2017 r. – War­szawa : Wolters Kluwer, 2017.
Sygn. 163252

Opra­co­wanie w sposób kom­plek­sowy przed­stawia kom­pe­tencje rady peda­go­gicznej publicz­nego przed­szkola, szkoły i pla­cówki wyni­ka­jące z powszechnie obo­wią­zu­ją­cych prze­pisów prawa – ustaw i roz­po­rzą­dzeń. W książce omó­wiono takie typy kom­pe­tencji, jak:

 • kom­pe­tencje sta­no­wiące rady peda­go­gicznej,
 • opinie rady peda­go­gicznej,
 • wystą­pienia rady peda­go­gicznej o opinie i zgody,
 • poro­zu­mienia rady peda­go­gicznej,
 • zgody oraz wnioski rady peda­go­gicznej.

Każda kom­pe­tencja została opisana w sposób zupełny, m.in. ze wska­za­niem, na pod­stawie jakich prze­pisów prawa oraz w jakim typie jed­nostki oświa­towej jest wyko­ny­wana. Opisy uzu­peł­niono przy­kła­dami uchwał rady peda­go­gicznej pod­ję­tymi w zakresie danej kom­pe­tencji.

Opra­co­wanie uwzględnia stan prawny wyni­ka­jący z reformy oświaty, tj. z prze­pisów ustaw z dnia 14 grudnia 2016 r.: Prawo oświa­towe oraz Prze­pisy wpro­wa­dza­jące ustawę – Prawo oświa­towe.

Kom­pletny program terapii SAZ : dla osób z zabu­rze­niami ze spek­trum autyzmu w wieku roz­wo­jowym od 1 roku do 4 lat : pod­ręcznik tera­peuty zawie­ra­jący mate­riały do nauczania 140 umie­jęt­ności pod­sta­wo­wych krok po kroku / Julie Knapp, Carol­line Turn­bull ; [prze­kład Zuzanna Kalicka-Kar­po­wicz]. – Gdańsk : Har­monia Uni­ver­salis – Grupa Wydaw­nicza Har­monia, 2017.
Sygn. 163253

Kom­pletny program terapii SAZ (Sto­so­wana Analiza Zacho­wania, ang. Applied Beha­vior Ana­lysis – ABA) stwo­rzony dla osób z zabu­rze­niami ze spek­trum autyzmu w wieku roz­wo­jowym od około roku do czte­rech lat. Zawiera wszystko, co jest potrzebne, żeby nauczyć dziecko umie­jęt­ności z poziomu pod­sta­wo­wego, takich jak pra­wi­dłowa postawa podczas zajęć, zdol­ność do mini­mal­nego sku­pienia uwagi, nawią­zy­wanie i utrzy­my­wanie kon­taktu wzro­ko­wego, umie­jęt­ności moto­ryczne, pod­sta­wowe umie­jęt­ności języ­kowe zwią­zane z mową bierną i czynną, pod­sta­wowe czyn­ności zwią­zane z zabawą oraz pod­sta­wowe umie­jęt­ności samo­ob­słu­gowe. Niniejsza książka powstała w oparciu o dowody naukowe i stanowi prze­wodnik dla tera­peutów, jak krok po kroku wyko­rzy­stać SAZ, żeby nauczyć dziecko ponad 140 umie­jęt­ności pod­sta­wo­wych. Program można dosto­sować do potrzeb i zain­te­re­sowań ucznia według wska­zówek zawar­tych w książce. Na dołą­czonej płycie DVD można znaleźć pomoce naukowe potrzebne do prze­pro­wa­dzenia pro­gramu, w tym ponad 1000 kart z kolo­ro­wymi obraz­kami, wygodne wersje pro­gramów szcze­gó­ło­wych do wydru­ko­wania, for­mu­larze danych oraz listy zadań. Autorki udzie­lają także rad na temat tego, jak stwo­rzyć sku­teczne śro­do­wisko do terapii SAZ, a także dzielą się wieloma prak­tycz­nymi stra­te­giami nauczania, które zapewnią sukces w terapii.

Kształ­cenie uczniów cudzo­ziemców i powra­ca­ją­cych z zagra­nicy : nowe prze­pisy, prak­tyczne wska­zówki, wzory doku­mentów / [autor Marzenna Czar­nocka]. – War­szawa : Oświata Grupa Wydaw­nicza – Wydaw­nictwo Wiedza i Prak­tyka, copy­right 2018.
Sygn. 163258

Przyj­mo­wanie do szkół i kwa­li­fi­ko­wanie do odpo­wied­nich klas uczniów cudzo­ziemców i powra­ca­ją­cych z zagra­nicy może stwa­rzać dyrek­torom wiele pro­blemów. Zwią­zane jest to nie tylko ze zmie­nia­ją­cymi się prze­pi­sami, lecz także z coraz częst­szym poja­wia­niem sie takich przy­padków w szko­łach. Chcąc pomóc dyrek­torom, przy­go­to­wa­liśmy wska­zówki doty­czące prze­pisów zwią­za­nych z kształ­ce­niem uczniów cudzo­ziemców oraz rekru­tacji i kwa­li­fi­ko­waniu uczniów do poszcze­gól­nych klas. Przed­sta­wiamy również zasady uzna­wania doku­mentów, na pod­stawie których uczeń jest przyj­mo­wany do szkoły. Dyrektor dowie się również, kiedy może odmówić przy­jęcia takiego ucznia do szkoły. Dodat­kowo publi­kacja zawiera naj­waż­niejsze wzory doku­mentów.

Matma inaczej czyli Pomysły na prze­ła­manie lek­cyjnej rutyny / [Joanna Świercz]. – Opole : Wydaw­nictwo Nowik, 2017.
Sygn. 163262

Książka Matma inaczej, czyli pomysły na prze­ła­manie lek­cyjnej rutyny pre­zen­tuje, jak wyglą­dają pro­wa­dzone przez Joannę Świercz lekcje mate­ma­tyki, w których biorą udział dzieci i mło­dzież w wieku 10 – 15 lat. Publi­kacja zawiera pomysły i pod­po­wiedzi, jak reali­zować trudne a czasem i nudne tematy. Zapre­zen­to­wane są tu też metody, do wyko­rzy­stania podczas lekcji powtó­rze­nio­wych. Zacznijcie je sto­sować, a sami zoba­czycie jak bardzo zajęcia mogą się zmienić. Prze­ko­najcie się, w jaki sposób można wyko­rzy­stać róż­no­rakie narzę­dzia – i te naj­no­wo­cze­śniejsze jak tablet czy smartfon, czy te bar­dziej „tra­dy­cyjne” – karty mate­ma­tyczne, kości albo zaadap­to­wane na potrzeby zajęć gry plan­szowe, a nawet… packi na muchy.
Książka przyda się nauczy­cielom mate­ma­tyki na lek­cjach, ale także może sta­nowić inspi­rację na zajęcia dodat­kowe. Zachę­camy do korzy­stania z niej w pracy z uczniami o spe­cy­ficz­nych potrze­bach edu­ka­cyj­nych. Mamy nadzieję, że pro­po­no­wane pomysły sprawdzą się na obozach mate­ma­tycz­nych, kolo­niach, zie­lo­nych szko­łach i że będą inspi­racją do Two­rzenia wła­snych zabaw – nie tylko mate­ma­tycz­nych.

Między zabawą a dydak­tyką : lite­racka twór­czość Adama Bahdaja dla dzieci i mło­dzieży / Elż­bieta Kru­szyńska. – Toruń : Wydaw­nictwo Naukowe Uni­wer­sy­tetu Miko­łaja Koper­nika, 2017.
Sygn. 163266

Któż z nas w dzie­ciń­stwie nie czytał Podróży za jeden uśmiech, Wakacji z duchami czy Stawiam na Tolka Banana? Dziś to niemal kultowe książki kilku pokoleń czy­tel­ników. Nie­za­prze­czalne walory prozy, której autorem jest Adam Bahdaj, to: inter­su­jące kreacje boha­terów lite­rac­kich, dosko­nała zna­jo­mość psy­chiki dzie­cięcej, atrak­cyjna fabuła, zręcznie zawią­zana intryga, szybka akcja i spię­trzanie przygód, war­tości wycho­wawcze, humor i opty­mizm wyra­sta­jący z huma­ni­stycznej wiary w czło­wieka. Bahdaj to dosko­nały obser­wator dzie­cię­cych zabaw, miło­śnik gór, sportów nar­ciar­skich, znawca topo­grafii War­szawy. Jako pisarz dosko­nale reali­zował się w różnych odmia­nach gatun­ko­wych powieści, pro­wa­dził inter­tek­stu­alne gry z tra­dycją lite­racką, włą­czając znane motywy baśniowe w nowy kon­tekst czy też przy­wo­łując przy­kłady z klasyki lite­ra­tury. Wszystko to stawia go w gronie naj­lep­szych pol­skich pisarzy dla dzieci i mło­dzieży XX wieku. Jego twór­czość nabiera szcze­gólnej mocy w czasach, gdy wiele war­tości się deza­wuuje; staje się ona dla młodego czy­tel­nika dro­go­wskazem i przy­wraca mu wiarę w porządek świata, w którym dobro zawsze trium­fuje nad złem.

Na każde przy­słowie jest zabawa / Piotr Win­czewski. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Har­monia – Grupa Wydaw­nicza Har­monia, 2017.
Sygn. 163268

Przy­słowia dostar­czają nie­po­wta­rzal­nych moż­li­wości wszech­stron­nego nauczania dzieci. Sta­nowią dla kil­ku­latków istotną moż­li­wość zapo­znania się z barw­no­ścią języka ojczy­stego. Uła­twiają one ponadto paro­latkom oswo­jenie się z bogac­twem życia spo­łecz­nego, a także normami etycz­nymi. Niniejsza książka pozwala uwie­rzyć, że przy­słowia mogą także pro­wo­kować dzieci do inten­sywnej aktyw­ności ruchowej, ale także np.: utrwalać ich wiedzę mate­ma­tyczną, roz­wijać wraż­li­wość na barwę, kształ­tować poczucie rytmu… To wszystko dzięki temu, że zapro­po­no­wano w niej nowy sposób opo­wie­dzenia kil­ku­latkom o przy­sło­wiach. Każdemu z nich nadano bowiem postać fabu­la­ry­zo­wanej zabawy ruchowej. Mate­riał adre­so­wany jest do wycho­wawców pra­cu­ją­cych w przed­szko­lach i pierw­szych trzech klasach szkół pod­sta­wo­wych, ale także do nauczy­cieli wycho­wania fizycz­nego.

Pod­ręczny słownik ter­minów AAC (komu­ni­kacji wspo­ma­ga­jącej i alter­na­tywnej) / Mag­da­lena Grycman, Bogu­sława Beata Kacz­marek. – Wydanie 2. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza Impuls : na zle­cenie firmy Program Rozwoju Komu­ni­kacji Makaton : na zle­cenie Sto­wa­rzy­szenia Reha­bi­li­ta­cyjne Centrum Rozwoju Poro­zu­mie­wania, 2017.
Sygn. 163275

Pod­ręczny słownik ter­minów AAC (komu­ni­kacji wspo­ma­ga­jącej i alter­na­tywnej) jest pierwszą w Polsce tego rodzaju publi­kacją, adre­so­waną do sze­ro­kiego grona zarówno spe­cja­li­stów, jak i rodziców, opie­kunów, przy­ja­ciół – osób dzie­lą­cych codzien­ność z dziećmi i doro­słymi doświad­cza­ją­cymi trud­ności w poro­zu­mie­waniu się. Jest próbą opi­sania blisko 1600 pojęć odno­szą­cych się do nowego obszaru w pol­skiej logo­pedii i peda­go­gice osób nie­peł­no­spraw­nych, jakim jest zasto­so­wanie alter­na­tyw­nych i wspo­ma­ga­ją­cych spo­sobów poro­zu­mie­wania się z dziećmi i doro­słymi z zabu­rze­niami mowy, języka i komu­ni­kacji.

Rada rodziców w świetle reformy systemu oświaty / [Patryk Kuzior]. – War­szawa : Oświata Grupa Wydaw­nicza – Wydaw­nictwo Wiedza i Prak­tyka, copy­right 2018.
Sygn. 163286

Polska oświata jest w szcze­gólnym okresie, wdra­żana jest bowiem reforma sys­te­mowa. I choć to nie pierwsza duża reforma oświaty, to jednak po raz pierwszy od uchwa­lenia we wrze­śniu 1991 roku ustawy o sys­temie oświaty dochodzi do zmian fun­da­men­tal­nych w pod­sta­wach praw­nych, o które opiera się funk­cjo­no­wanie całego systemu oświaty, bo więk­szość z naj­waż­niej­szych zagad­nień z tym zwią­za­nych od 1 wrze­śnia 2017 r. regu­lo­wana będzie przez ustawę Prawo oświa­towe. I nawet jeśli bliższe przyj­rzenie się regu­la­cjom, które nie­bawem wejdą w życie, pro­wadzi do wniosku, że w wielu kwe­stiach szcze­gó­ło­wych nowe prze­pisy są kopią starych, to jednak przyjąć trzeba, że zasady dzia­łania każdego „z try­bików mecha­nizmu” wyma­gają dogłębnej analizy. Celem niniej­szej publi­kacji jest grun­towna analiza reguł funk­cjo­no­wania jednego ze spo­łecz­nych organów funk­cjo­nu­ją­cego w więk­szości typów szkół i pla­cówek, a mia­no­wicie rady rodziców.

Dia­gnoza i terapia w pracy logo­pedy i nauczy­ciela tera­peuty : kon­teksty teo­re­tyczne i prak­tyka / pod redakcją naukową Ewy Jeżew­skiej-Kra­sno­dęb­skiej i Barbary Skał­bani. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 163294

Dia­gnoza i terapia są ważnym tematem w dys­kursie poma­gania, wspie­rania rozwoju, zwłaszcza w odnie­sieniu do logo­pedii, peda­go­giki czy psy­cho­logii. Treścią niniej­szej publi­kacji są zagad­nienia dia­gnozy i terapii w pracy logo­pedy i nauczy­ciela-tera­peuty, co porząd­kuje niejako i ogra­nicza zakres pod­ję­tych roz­ważań. Zarówno logo­peda, jak i nauczyciel/terapeuta są spe­cja­li­stami, których dzia­łania pomo­cowe regu­lo­wane zapi­sami prawa wpisują się w dzia­łania szkoły i oświa­to­wego systemu pomocy. Mimo zna­czą­cego dorobku w logo­pedii i terapii peda­go­gicznej wciąż poja­wiają się nowe prze­strzenie analiz teo­re­tycz­nych i badań empi­rycz­nych, pod­kre­śla­jące relację teorii z prak­tyką. Podjęte w książce dys­kursy są udziałem osób two­rzą­cych naukę, ale też prak­tyków, co stanowi o war­tości i zróż­ni­co­waniu tre­ściowym publi­kacji.

Struk­tura książki obej­muje dwie części, które odnoszą się do zapo­wiedzi w tytule. Pierwsza z nich dotyczy dia­gnozy i terapii w ujęciu logo­pe­dycznym, psy­cho­lo­gicznym i medycznym, druga zaś podej­muje pro­ble­ma­tykę dia­gnozy i terapii w ujęciu edu­ka­cyjnym, peda­go­gicznym i spo­łecznym. Obie per­spek­tywy łączą się w dzia­łaniu pomo­cowym, jednak ich kon­teksty teo­re­tyczne wyja­śnia­jące mecha­nizm trud­ności czy zabu­rzeń pozo­stają odrębne, auto­no­miczne, co jest przed­miotem dys­kursu pod­ję­tego w gronie logo­pedów. Pytanie o synergię versus roz­dziel­ność dys­cy­plin (sub­dy­scy­plin) nauko­wych zaj­mu­ją­cych się tema­tyką dia­gnozy i terapii pozo­staje otwarte i stanowi inspi­rację do dal­szych poszu­kiwań.

Publi­kację adre­su­jemy do sze­ro­kiej grupy odbiorców: spe­cja­li­stów z dzie­dziny medy­cyny, logo­pedii, psy­cho­logii i peda­go­giki, a także nauczy­cieli i wycho­wawców, którzy zajmują się pro­ble­ma­tyką pomocy psy­cho­lo­giczno-peda­go­gicznej, jak również przy­szłych nauczy­cieli (stu­dentów), którzy poznają tajem­nice zawodu nauczy­ciela. Mamy nadzieję na życz­liwe przy­jęcie książki i wspólne spo­tkania w prze­strzeni prak­tyki pomo­cowej.

Źródło :
www​.wydaw​nictwo​.umk​.pl
www​.wol​ter​skluwer​.pl
www​.har​monia​.edu​.pl
www​.fabry​ka​wiedzy​.com
www​.nowik​.com​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl

Świa­towy Dzień Zwie­rząt

Świa­towy Dzień Zwie­rząt

W Świa­towym Dniu Zwie­rząt – 4 paź­dzier­nika – (paź­dziernik mie­siącem dobroci dla zwie­rząt) naszym małym i dużym czy­tel­nikom pole­camy książkę „Lolek“ Adama Wajraka ze zbiorów biblio­teki, zaku­pioną w ramach Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa.

Lolek / Adam Wajrak ; ilu­stracje Mariusz Andrysz­czyk. – War­szawa : Wydaw­nictwo Agora, 2017. Sygna­tura M 164932

Lolek jest kudłatym stwo­rze­niem o wielkim sercu i trudnej prze­szłości, który ma tylko jedno marzenie: znaleźć swoich ludzi. Ale trafić na tych wła­ści­wych wcale nie jest łatwo. Szcze­gólnie zimą w oko­li­cach Puszczy Bia­ło­wie­skiej. Pier­wo­wzorem głów­nego boha­tera książki jest pies, który pewnego dnia pojawił się w życiu Adama Wajraka i jego żony Nurii i który dziś mieszka z nimi w Tere­mi­skach.

Opis z okładki
„Każdy pies marzy aby być z jakimś czło­wie­kiem, a wielu ludzi marzy o tym, by spotkać psa. Czasami wystarczy przy­padek, żeby się spotkać, a czasami trzeba się trochę rozej­rzeć. Dlatego tę ksią­żeczkę dedy­kuję wszystkim pieskom, które jeszcze nie odna­lazły swojego czło­wieka i wszystkim ludziom, którzy nie odna­leźli jeszcze swojego psa. A tym, którzy się już odna­leźli, życzę szczę­ścia.“
Adam Wajrak („Lolek”, Posłowie, s. 134)

Pole­cane nowości w zbio­rach audio­wi­zu­al­nych

Pole­cane nowości w zbio­rach audio­wi­zu­al­nych

Przemoc nie­jedno ma imię” to pakiet trzech filmów pro­fi­lak­tycz­nych, adre­so­wa­nych do uczniów star­szych klas szkoły pod­sta­wowej oraz szkoły ponad­pod­sta­wowej.
Filmy dotyczą nowych form prze­mocy w szkole i spo­sobów radzenia sobie z nimi. Szcze­gólna uwaga została poświę­cona nowemu zja­wisku jakim jest hejt. Gdzie kończy się kon­struk­tywna krytyka, a gdzie zaczyna się hejt? Jakie są kon­se­kwencje hejtu? Kiedy przy­biera zna­miona prze­stęp­stwa? Kim są ofiary, a kim sprawcy? Na te pytania stara się odpo­wie­dzieć pierwszy film z serii, kolejny zaś trak­tuje o zja­wisku prze­mocy psy­chicznej wśród spo­łecz­ności szkolnej. Trzeci film to próba poka­zania spo­sobów radzenia sobie z różnymi formami prze­mocy w szkole – omó­wiona została m.in. metoda poro­zu­mienia bez prze­mocy.

Filmy są adre­so­wane do uczniów star­szych klas szkoły pod­sta­wowej oraz ponad­pod­sta­wowej:

 • Hejt – przemoc w Inter­necie;
 • Bul­lying – przemoc rówie­śnicza w szkole;
 • Postawy wobec prze­mocy rówie­śni­czej.

Filmy zawie­rają:

 • część popu­lar­no­nau­kową (trwa­jącą ok. 15 minut),
 • wypo­wiedź eks­perta (ok. 5 – 6 minut)
 • sce­na­riusz lekcji.

Pakiet mul­ti­me­dialny to ok. 60 minut mate­riału fil­mo­wego oraz 3 sce­na­riusze.

Źródło: https://​www​.mul​tie​du​catio​.pl/

Hejt – przemoc w inter­necie. 1 [Film] / Mul​tie​du​catio​.pl ; reży­seria, zdjęcia Marcin Woł­ko­wicz. – [Pia­seczno] : Mul​tie​du​catio​.pl, 2018. Sygna­tura: Og 363DVD
Bul­lying – przemoc rówie­śnicza w szkole. 2 / [Film] / Mul​tie​du​catio​.pl ; reży­seria, zdjęcia Marcin Woł­ko­wicz. – [Pia­seczno] : Mul​tie​du​catio​.pl, 2018. Sygna­tura: Og 364DVD
Postawy wobec prze­mocy rówież­ni­czej. 3 [Film] / Mul​tie​du​catio​.pl ; reży­seria, zdjęcia Marcin Woł­ko­wicz. – [Pia­seczno] : Mul​tie​du​catio​.pl, 2018. Sygna­tura: Og 365DVD

Wybrane nowości w zbio­rach – wrze­sień

Wybrane nowości w zbio­rach – wrze­sień

Terapia zaję­ciowa w dys­funk­cjach narządu ruchu / redakcja naukowa Aneta Bac. – Wydanie I. – War­szawa : Wydaw­nictwo Lekar­skie PZWL, 2018.
Sygn. 164310, 164311

Dys­funkcje narządu ruchu są naj­częstszą grupą scho­rzeń wśród pacjentów. Aby sku­tecznie im pomóc, należy sięgać po zróż­ni­co­wane środki tera­peu­tyczne. Jedną z metod, która stanowi nie­zbędny element wła­ściwie pro­wa­dzonej reha­bi­li­tacji oraz potrafi zna­cząco pod­nieść jakość życia osoby chorej nawet w sytu­acji, gdy walczy ona z chorobą postę­pu­jącą i nie­wy­le­czalną, jest terapia zaję­ciowa.
Pod­ręcznik ten jest kolejną pozycją z serii „Terapia zaję­ciowa”, tak jak poprzednie, opra­co­waną przez prak­tyków i zarazem nauczy­cieli aka­de­mic­kich.
Bogato ilu­stro­wana publi­kacja (ponad 160 rycin):
• kom­plek­sowo przed­stawia teo­re­tyczne i prak­tyczne aspekty pracy tera­peuty zaję­cio­wego z pacjentem z dys­funkcją narządu ruchu,
• poka­zuje moż­li­wości i sposoby pracy m.in. w przy­pad­kach dys­funkcji pocho­dzenia neu­ro­lo­gicz­nego, orto­pe­dycz­nego, reu­ma­to­lo­gicz­nego i ura­zo­wego,
• zawiera krótką cha­rak­te­ry­stykę wybra­nych scho­rzeń narządu ruchu oraz opis towa­rzy­szą­cych im typo­wych objawów, mają­cych zna­czący wpływ na obni­żanie funk­cjo­nal­ności pacjentów,
• omawia sposoby prze­miesz­czania się chorych z dys­funk­cjami narządu ruchu z uwzględ­nie­niem pod­sta­wowej wiedzy z zakresu pro­te­tyki i orto­tyki,
• przed­stawia studia przy­padków ilu­stru­jące postę­po­wanie tera­peuty zaję­cio­wego oraz zasto­so­wa­nych przez niego roz­wiązań tera­peu­tycz­nych,
• zawiera treści zgodne ze stan­dar­dami szko­lenia i pracy tera­peuty zaję­cio­wego w krajach Unii Euro­pej­skiej.
Pod­ręcznik pole­cany osobom kształ­cącym się na kie­run­kach terapia zaję­ciowa oraz fizjo­te­rapia. Będzie również pomocny dla aktyw­nych zawo­dowo tera­peutów zaję­cio­wych, fizjo­te­ra­peutów i reha­bi­li­tantów.

Archi­tek­tura szkolna II Rze­czy­po­spo­litej / Michał Psz­czół­kowski. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydaw­niczy Michał Koliński, 2017.
Sygn. 164378

Walka z anal­fa­be­ty­zmem i powszechny dostęp do edu­kacji w latach mię­dzy­wo­jen­nych stresz­czały się w słowach: „Budowa szkół powszech­nych to fun­da­ment nie­pod­le­głości Polski”. To właśnie wówczas została zaini­cjo­wana oży­wiona dzia­łal­ność inwe­sty­cyjna w zakresie budow­nictwa szkol­nego, służąca temu, by po latach zaborów wszystkie dzieci mogły uczyć się w godnych warun­kach.
Archi­tek­tura szkolna II Rze­czy­po­spo­litej (1918 – 1939) ukazuje, jak roz­wi­jało się polskie szkol­nictwo, jak pro­jek­to­wano i reali­zo­wano budynki, będące połą­cze­niem tra­dycji i nowo­cze­sności. „Budujmy szkoły!” – w myśl tego hasła wzno­szono nie tylko repre­zen­ta­cyjne gmachy w dużych mia­stach, ale także wiele szkół na wsiach i w mia­stecz­kach. Rozwój szkol­nictwa powszech­nego był prio­ry­tetem Mini­ster­stwa Wyznań Reli­gij­nych i Oświe­cenia Publicz­nego, a pro­jekty szkół często powie­rzano znanym, w tym naj­wy­bit­niej­szym archi­tektom.
Celem nowej publi­kacji Michała Psz­czół­kow­skiego jest popu­la­ry­zacja wiedzy na temat mię­dzy­wo­jennej archi­tek­tury szkolnej, wiele uwagi poświę­cono zagad­nie­niom opieki i ochrony ist­nie­ją­cych budynków. W książce zostały też uwzględ­nione obiekty z terenu Kresów Wschod­nich, znaj­du­jące się obecnie za wschodnią granicą Polski. Archi­tek­turę szkolną II Rze­czy­po­spo­litej wzbo­ga­cają uni­kalne mate­riały archi­walne i współ­czesne zdjęcia, doku­men­tu­jące stan mię­dzy­wo­jen­nych budynków szkol­nych.

Edu­kacja mię­dzy­kul­tu­rowa na rzecz zrów­no­wa­żo­nego rozwoju / Aneta Rogalska-Mara­sińska. – Łódź : Wydaw­nictwo Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego, 2017.
Sygn. 164381

Inspi­racją do powstania książki była potrzeba podzie­lenia się z Czy­tel­ni­kiem obser­wa­cjami oraz naukową refleksją nad współ­czesną wie­lo­kul­tu­rową rze­czy­wi­sto­ścią spo­łeczną i współ­two­rzącym ją czło­wie­kiem. Autorka łączy pre­zen­to­waną pro­ble­ma­tykę z postu­latem naprawy relacji mię­dzy­ludz­kich i mię­dzy­kul­tu­ro­wych poprzez zgodę na powszechną reali­zację idei zrów­no­wa­żo­nego rozwoju, którą postrzega jako nie­zbędny dziś cel aktyw­ności spo­łecz­ności glo­balnej. Suge­ruje wyko­rzy­stanie edu­kacji mię­dzy­kul­tu­rowej, dostrze­gając w niej naj­bar­dziej uza­sad­nione narzę­dzie wycho­wawcze, aby wie­lo­kul­tu­rowa spo­łecz­ność globu doko­nała zmiany swoich postaw i wybrała odbu­dowę pod­sta­wo­wych śro­do­wisk życia ludzi (przy­rod­ni­czego, kul­tu­ro­wego, spo­łecz­nego i gospo­dar­czego) na zasa­dach har­monii i współ­bycia, z odrzu­ce­niem nar­racji zysku, rabun­kowej gospo­darki, przy­musu rywa­li­zacji oraz nie­chęci wobec dru­giego czło­wieka. Zna­czącym i nowa­tor­skim spoj­rze­niem na wyzwania zrów­no­wa­żo­nego rozwoju jest odwo­łanie się do obszaru kultury, który jest jednym z głów­nych, a zarazem naj­czę­ściej pomi­ja­nych filarów kon­cepcji zrów­no­wa­żenia.

Słownik pojęć psy­cho­lo­gicz­nych do wyko­rzy­stania w roz­mo­wach z part­nerem, szefem, przy­ja­cielem, a nawet wrogiem / redakcja Dorota Krze­mionka. – Kielce : Wydaw­nictwo Cha­rak­tery, 2017.
Sygn. 164290, 164291p

Psy­cho­logia, choć jest nauką młodą, doro­biła się wielu ter­minów; słow­niki psy­cho­logii (Andrew Colmana czy Arthura i Emily Reberów) liczą sobie ponad tysiąc stron. Nasz słownik ma inny cha­rakter – skupia się głównie na ter­mi­nach nie­oczy­wi­stych, zaska­ku­ją­cych. Pochodzą one z różnych dzie­dzin i nurtów w psy­cho­logii, są wśród nich pojęcia z obszaru psy­cho­logii oso­bo­wości i zdrowia, psy­cho­logii kli­nicznej i spo­łecznej; repre­zen­tują podej­ście poznawcze, psy­cho­dy­na­miczne i beha­wio­ralne.
Słownik zaczyna się od abulii, a kończy na żar­go­no­afazji. Obej­muje około 250 haseł, zwykle obszernie omó­wio­nych, w oparciu o współ­czesną wiedzę psy­cho­lo­giczną. Ich zna­czenie przy­bli­żają przy­kłady, nie­rzadko aneg­doty. Na przy­kład pod hasłem syndrom sztok­holmski prze­czy­tamy historię wiel­kiej miłości kasjerki ze szwedz­kiego banku do rabusia, który podczas napadu trzymał ją na muszce przez dwa dni. I znaj­dziemy wyja­śnienie, jak zro­dziło się to uczucie, co się za nim kryje. A przy pojęciu anu­lo­wanie dowiemy się, co może ozna­czać dzie­cięca zabawa w omi­janie szczelin na chod­niku i dla­czego następ­nego dnia po awan­turze mał­żonek przy­nosi nam bukiet róż.
Reak­tancja, pro­kra­sty­nacja, alek­sy­tymia – warto znać takie terminy, pozwolą nie tylko zabły­snąć w towa­rzy­stwie, ale też lepiej zro­zu­mieć reakcje własne i innych ludzi. A ponieważ, jak twier­dził Ludwig Wit­t­gen­stein, „Granice języka są gra­ni­cami naszego świata”, wie­rzymy, że książka ta poszerzy świat nie­jed­nego czy­tel­nika. Mam nadzieję, że będzie to inspi­ru­jąca lektura.

Dorota Krze­mionka

Goto­wość nauczy­cieli do sto­so­wania nowo­cze­snych tech­no­logii infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyj­nych / Woj­ciech Czerski. – Lublin : Wydaw­nictwo Uni­wer­sy­tetu Marii Curie-Skło­dow­skiej, 2017.
Sygn. 164383

W ostat­nich latach z praw­dziwą satys­fakcją odno­tować trzeba wzrost liczby prac doty­czą­cych edu­ka­cyj­nych kon­se­kwencji rozwoju tech­no­logii infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyj­nych, zwłaszcza że rosnącej liczbie publi­kacji towa­rzyszy posze­rzenie pola badań i refleksji oraz – co istotne – dbałość o ich poziom mery­to­ryczny. […] W tym „modnym“ kie­runku dociekań mieści się książka Woj­ciecha Czer­skiego. […] Praca powinna okazać się atrak­cyjna dla tych peda­gogów i nauczy­cieli, którzy w imię wła­snych pasji infor­ma­tycz­nych czy medial­nych, świa­domi rosnącej roli tech­no­logii infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyj­nych oraz ich zna­czenia dla kształtu współ­cze­snej edu­kacji w Polsce, podej­mują trud racjo­nal­nego i efek­tyw­nego wyko­rzy­stania mediów cyfro­wych w swej pracy zawo­dowej dla dobra powie­rzo­nych ich pieczy dzieci i mło­dzieży.

Z recenzji dr hab. Macieja Tanasia, prof. nadzw. APSNASK

Kom­pe­tencje mate­ma­tyczne i pod­sta­wowe kom­pe­tencje naukowo-tech­niczne w edu­kacji wcze­snosz­kolnej / Barbara Dudel, Mał­go­rzata Gło­skowska-Soł­datow. – Toruń : Wydaw­nictwo Adam Mar­szałek, 2017.
Sygn. 164389

Autorki są orę­dow­nicz­kami i pro­pa­ga­tor­kami urze­czy­wist­niania nowo­cze­snych idei dydak­tycz­nych. Kre­atywny dobór pro­po­no­wa­nych na łamach książki stra­tegii kształ­cenia sty­mu­lu­ją­cych kom­pe­tencje uczniów, kore­spon­du­ją­cych z ich potrze­bami poznaw­czymi i zain­te­re­so­wa­niami, jest czy­telnym i nie­zwykle ważnym prze­sła­niem edu­ka­cyjnym skie­ro­wanym do wszyst­kich osób zain­te­re­so­wa­nych roz­wojem dziecka. Wyła­nia­jący się z lektury publi­kacji postulat kieruje uwagę odbiorcy na kre­owanie zróż­ni­co­wa­nego śro­do­wiska uczenia się, w którym uczniowie zyskują moż­li­wość wie­lo­zmy­sło­wego sposobu doświad­czania ota­cza­ją­cego świata, jego samo­dziel­nego war­to­ścio­wania i inter­pre­to­wania, a tym samym – budo­wania wła­snych kom­pe­tencji poznaw­czych.

Z recenzji wydaw­ni­czej dr hab. Kata­rzyny Boraw­skiej-Kal­bar­czyk

Logo­pedia mię­dzy­kul­tu­rowa / redakcja naukowa Ewa Cza­plewska. – Gdańsk : Har­monia Uni­ver­salis – Grupa Wydaw­nicza Har­monia, copy­right 2018.
Sygn. 164391, 164392

Poddany ocenie wydaw­ni­czej tom z jednej strony bez­a­pe­la­cyjnie pod­trzy­muje naj­wyższy naukowy poziom tomów wcze­śniej­szych, z drugiej – z dużą naukową śmia­ło­ścią […] poszerza granice współ­cze­snej logo­pedii, rede­fi­niując jej przed­miot. […] Opi­nio­wane opra­co­wanie składa się z trzech wyraźnie zazna­czo­nych części: I – Język i kultura; II – Rozwój osób dwu­ję­zycz­nych; III – Różnice kul­tu­rowe i języ­kowe a logo­pedia.

Z recenzji prof. UP, dra hab. Miro­sława Micha­lika

Logo­pedia mię­dzy­kul­tu­rowa” to kolejny tom z serii LOGO­PEDIA XXI WIEKU – jednego z naj­waż­niej­szych pro­jektów wydaw­nictwa nauko­wego Har­monia Uni­ver­salis. Obej­muje on stwo­rzenie serii mono­grafii nauko­wych z zakresu naj­istot­niej­szych pro­blemów współ­cze­snej logo­pedii pod redakcją prof. UG, dra hab. Sta­ni­sława Milew­skiego oraz prof. UG, dr hab. Ewy Cza­plew­skiej z Katedry Logo­pedii Uni­wer­sy­tetu Gdań­skiego, pod ofi­cjalnym patro­natem Pol­skiego Towa­rzy­stwa Logo­pe­dycz­nego.

Edu­kacja nie­sły­szą­cych : wczoraj, dziś i jutro / redakcja naukowa Elż­bieta Woź­nicka. – Wydanie pierwsze. – Łódź : Wydaw­nictwo Aka­demii Huma­ni­styczno-Eko­no­micznej, 2017.
Sygn. 164395

Mono­grafia ma cha­rakter teo­re­tyczno-prak­tyczny i jest wyrazem poszu­kiwań zmian w pol­skiej sur­do­pe­da­go­gice, które wska­zują naj­nowsze kie­runki działań na rzecz osób nie­sły­szą­cych. Doko­nu­jące się zmiany spo­łeczne, w ocenie Autorów, dotyczą kon­cepcji wybra­nych teorii i roz­wiązań w zakresie reha­bi­li­tacji i edu­kacji osób głu­chych, ich miejsca w spo­łe­czeń­stwie.

Inte­gracja sen­so­ryczna przez cały rok / Mag­da­lena Char­bicka. – War­szawa : Difin, 2017.
Sygn. 164397, 164398

Książka napi­sana została w formie prze­wod­nika dla osób nie­zwią­za­nych z terapią inte­gracji sen­so­rycznej, czyli rodziców, nauczy­cieli i innych spe­cja­li­stów, aby przy­bliżyć im w sposób czy­telny te zagad­nienia.
W publi­kacji zawarte zostały defi­nicje, pod­stawy teo­re­tyczne założeń inte­gracji sen­so­rycznej oraz opisy cha­rak­te­ry­zu­jące pod­sta­wowe systemy zmy­słowe. Dużą część książki sta­nowią pro­po­zycje zabaw, historii, pomysły do wyko­rzy­stania zarówno przez rodziców w domu, jak i przez nauczy­cieli przed­szkoli czy pro­fe­sjo­na­li­stów zaj­mu­ją­cych się na co dzień terapią. Uzu­peł­nie­niem książki są tabelki poma­ga­jące okre­ślić poziom funk­cjo­no­wania naszego dziecka.

Mózg na nowo odkryty : początki pol­skiej myśli naukowej o roli neu­ronów w życiu psy­chicznym / Krzysztof Jodzio. – Wydanie I. – War­szawa : Diffin, 2017.
Sygn. 164401, 164402

W książce opisano genezę i wie­lo­kie­run­kowy rozwój badań oraz refleksji nad neu­ro­bio­lo­gicz­nymi korze­niami ludz­kiej umy­sło­wości w świetle dawnych publi­kacji wyda­nych w Polsce do połowy XX wieku. Publi­kacja ukazuje wkład pol­skiej myśli naukowej w kształ­to­wanie się wiedzy o mózgu, umyśle oraz ich wza­jem­nych i zło­żo­nych powią­za­niach zarówno u osób zdro­wych, jak i u pacjentów z roz­ma­itymi scho­rze­niami neu­ro­lo­gicz­nymi i/lub psy­chicz­nymi.
Książka adre­so­wana jest do sze­ro­kiego grona czy­tel­ników, w tym przed­sta­wi­cieli śro­do­wisk nauko­wych (neu­rop­sy­cho­logów, neu­ro­bio­logów, filo­zofów) i spe­cja­li­stów prak­tyków (psy­cho­logów kli­nicz­nych, neu­ro­lo­go­pedów, lekarzy spe­cja­li­zu­ją­cych się w neu­ro­logii, neu­ro­chi­rurgii, psy­chia­trii, geria­trii, reha­bi­li­tacji). Ponadto, z uwagi na walor edu­ka­cyjny, obszerne frag­menty książki można wyko­rzy­stać w pracy dydak­tycznej na poziomie szkoły wyższej.

Per­spek­tywy badawcze pro­ble­ma­tyki zagrożeń życia / Brunon Hołyst. – War­szawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, cop. 2017.
Sygn. 164411

Skła­da­jąca się z czte­rech tomów seria wydaw­nicza „Prze­ciwko życiu” została poświę­cona naj­bar­dziej fun­da­men­talnym i nie­ustannie aktu­alnym pro­blemom zagrożeń życia czło­wieka. Zagad­nienie to dotyczy jednej z naszych pod­sta­wo­wych potrzeb: potrzeby bez­pie­czeń­stwa. Jej depry­wacja unie­moż­liwia pra­wi­dłowy rozwój osobowy, emo­cjo­nalny i psy­chiczny. Jest zatem oczy­wiste, że kwestia zagrożeń ludz­kiego życia nurtuje spo­łecz­ności w skali glo­balnej, lokalnej, a także w wymiarze indy­wi­du­alnym.
W tomie 1 Autor przed­stawia szeroki wachlarz per­spektyw teo­re­tyczno-badaw­czych ujęcia pro­ble­ma­tyki życia i śmierci. W tomie 2 zostaną omó­wione zagad­nienia doty­czące wojen i konfliktów zbroj­nych oraz ter­ro­ryzmu. W tomie 3 Autor dokona analizy kwestii obej­mu­ją­cych dzia­łania jed­nostki prze­ciwko życiu innych (prze­stęp­czość prze­ciwko życiu, uwa­run­ko­wania sytu­acyjne i kul-turowe). Tom 4 będzie doty­czyć pro­ble­ma­tyki afir­macji życia w wymiarze holi­styczno-eko­lo­gicznym, bio­lo­giczno-medycznym, kul­tu­rowo-spo­łecznym, inter­per­so­nalnym i intra­per­so­nalnym.
W części I tego tomu Autor ana­li­zuje zagro­żenia życia czło­wieka z różnych per­spektyw, m.in. bio­lo­gicznej, medycznej, socjo­lo­gicznej, psy­cho­lo­gicznej, prawnej, filo­zo­ficznej i reli­gijnej. W części II zaś roz­pa­truje oma­wianą pro­ble­ma­tykę pod kątem dwóch obszer­nych kate­gorii czyn­ników: zagrożeń w dużym stopniu nie­za­leż­nych od ludzi, np. mikro­bio­lo­gicz­nych, gene­tycz­nych czy kli­ma­tycz­nych, oraz zagrożeń, które wyni­kają z destruk­tywnej dzia­łal­ności czło­wieka zarówno wobec natury, jak i wobec własnej osoby. Autor podej­muje próbę doko­nania inte­gracji i syntezy wiedzy doty­czącej pro­ble­ma­tyki zagrożeń życia, co stanowi przed­się­wzięcie, które nie zostało dotąd w tak sze­rokim zakresie podjęte ani w lite­ra­turze pol­skiej, ani obco­ję­zycznej.

Deter­mi­nanty spo­łeczne i kul­tu­rowe / Brunon Hołyst. – Wydanie pierwsze. – War­szawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, copy­right 2018.
Sygn. 164412

W tomie 2 zostały omó­wione zagad­nienia doty­czące m.in. wojen, kon­fliktów spo­łecz­nych oraz ter­ro­ryzmu.
Autor podej­muje próbę doko­nania inte­gracji i syntezy wiedzy doty­czącej pro­ble­ma­tyki zagrożeń życia, co stanowi przed­się­wzięcie, które nie zostało dotąd w tak sze­rokim zakresie podjęte ani w lite­ra­turze pol­skiej, ani obco­ję­zycznej.

Źródło :

www​.cha​rak​tery​.eu
www​.pzwl​.pl
www​.km​.com​.pl
www​.wydaw​nictwo​.uni​.lodz​.pl
www​.wydaw​nictwo​.umcs​.eu
www​.mar​szalek​.com​.pl
www​.har​monia​.edu​.pl
www​.wydaw​nictwo​.ahe​.lodz​.pl/
www​.difin​.pl
www​.pwn​.pl

Naro­dowy Program Rozwoju Czy­tel­nictwa w biblio­tece

Naro­dowy Program Rozwoju Czy­tel­nictwa w biblio­tece

Reali­zując tego­roczną edycję Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa nasza biblio­teka zapro­po­no­wała czy­tel­nikom skła­danie pro­po­zycji zakupu nowości wydaw­ni­czych. Apel o włą­czenie się do wspól­nego decy­do­wania o rozwoju księ­go­zbioru odniósł zna­ko­mity skutek. Użyt­kow­nicy biblio­teki złożyli mnóstwo pro­po­zycji tytułów inte­re­su­ją­cych ich książek i audio­bo­oków zarówno w tra­dy­cyjny sposób na kart­kach, jak również wypeł­niając for­mu­larz inter­ne­towy. Zespół pra­cow­ników Wydziału Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych oraz Wydziału Gro­ma­dzenia prze­ana­li­zował pro­po­zycje i zre­ali­zował ocze­ki­wania czy­tel­ników. Zapra­szamy do lektury – nowe książki już na Was czekają!

Wybrane nowości w zbio­rach – lipiec

Wybrane nowości w zbio­rach – lipiec

Rodzina uczniów zdolnychRodzina uczniów zdol­nych / Sylwia Gwiaz­dowska-Stań­czak, Andrzej E. Sękowski. – Wydanie pierwsze. – War­szawa : Difin, 2018.
Sygn. 164278, 164279

Książka o współ­za­leż­ności pomiędzy tym, jak dzieci postrze­gają swoje rodziny, a ich osią­gnię­ciami szkol­nymi.
Zagad­nienia przed­sta­wione w książce dotyczą postrze­gania rodziny przez uczniów z wyso­kimi osią­gnię­ciami szkol­nymi. Podej­mo­wanie tema­tyki rodziny z per­spek­tywy naukowej jest szcze­gólnym wyzwa­niem, ponieważ każdy czło­wiek ma oso­biste doświad­czenia zwią­zane z rodziną. W książce rodzina jest opi­sy­wana z punktu widzenia ucznia. Ujęcie relacji i sto­sunków rodzin­nych z per­spek­tywy dziecka jest zabie­giem potrzebnym i celowym, ponieważ nie tylko fak­tyczna postawa rodzica, ale przede wszystkim jej per­cepcja przez dziecko ma ogromne zna­czenie dla jego rozwoju.

Rodzina wobec nieuleczalnej choroby dzieckaRodzina wobec nie­ule­czalnej choroby dziecka : aspekty tana­to­pe­da­go­giczne / Grze­gorz Godawa. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 164280

Celem niniej­szej pracy jest próba przed­sta­wienia nie­któ­rych doświad­czeń codzien­nego życia rodzin nie­ule­czalnie chorych dzieci obję­tych opieką hospi­cyjną. Książka ma cha­rakter empi­ryczny i zawiera analizę danych uzy­ska­nych i opra­co­wa­nych zgodnie z meto­do­logią teorii ugrun­to­wanej, zin­ter­pre­to­waną przez K. Charmaz. Uczest­ni­kami badań byli człon­kowie rodzin chorych dzieci, którzy podzie­lili się swoimi doświad­cze­niami i prze­my­śle­niami.
Książka powstała w celu pre­zen­tacji prak­tycz­nego wymiaru życia rodziny znaj­du­jącej się w spe­cy­ficznej, nie­zmiernie trudnej sytu­acji choroby i zagro­żenia życia dziecka. Tana­to­pe­da­go­giczny wymiar ludz­kiej egzy­stencji stanowi istotny kon­tekst pod­ję­tych roz­ważań. Analiza danych uzy­ska­nych w wywia­dach i w czasie obser­wacji uczest­ni­czącej w życiu rodziny pozwala okre­ślić, jak rodziny objęte opieką domo­wego hospi­cjum usto­sun­ko­wały się do choroby dziecka i do nowych warunków życia. Dzięki temu możliwe jest wska­zanie prak­tycz­nych spo­sobów reali­zacji zadań rodzin dzieci obję­tych opieką domo­wego hospi­cjum.

Poli­tyka wsparcia nie­for­mal­nych opie­kunów nie­sa­mo­dziel­nych osób star­szych : na pod­stawie zmian praw­nych w latach 2003 – 2015 / Rafał Baka­lar­czyk. – War­szawa : Wydaw­nictwa Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego, 2018.
Sygn. 164211

Analiza pro­blemów poli­tyki wsparcia nie­for­mal­nych opie­kunów nie­sa­mo­dziel­nych osób star­szych: ryzyka socjal­nego pono­szo­nego przez opie­kunów oraz roli, jaką pełnią w opiece nad senio­rami, a także ewo­lucji celów i rodzajów poli­tyki wsparcia opie­kunów.

Autor na pod­stawie aktów praw­nych i doku­men­tacji for­mu­łuje dia­gnozę mającą posłużyć wyzna­czeniu kie­runku zmian praw­nych w zakresie poli­tyki senio­ralnej.

Pierwsza pogłę­biona naukowo analiza tematu i sys­te­ma­ty­zacja wiedzy z dzie­dziny.

Rozwód jako procesRozwód jako proces : per­spek­tywa doro­słych i dzieci / Mag­da­lena Błażek, Alek­sandra Lewan­dowska-Walter. – War­szawa : Difin, 2017.
Sygn. 164214, 164215

Książka przy­bliża spe­cy­fikę sytu­acji roz­wo­dowej rozu­mianej jako procesu prze­bie­ga­ją­cego w trzech fazach: okresu nasi­lo­nego kon­fliktu mał­żeń­skiego poprze­dza­ją­cego decyzję o roz­staniu, okresu for­mal­nego rozwodu oraz okresu poroz­wo­do­wego cechu­ją­cego się licz­nymi zmia­nami i wyma­ga­ją­cego adap­tacji do nich. W każdym z tych okresów ukazano pro­blemy i trud­ności z per­spek­tywy doro­słych i dzieci z uwzględ­nie­niem modeli wyja­śnia­ją­cych ich funk­cjo­no­wanie oraz efek­tyw­ność pro­cesów adap­ta­cyj­nych.
Autorki opisały pro­blemy istotne z per­spek­tywy osób zaj­mu­ją­cych się zarówno dia­gnozą, jak i poma­ga­niem rodzinom w sytu­acji oko­ło­ro­zwo­dowej, w tym uwaga poświę­cona została trud­no­ściom wyni­ka­jącym ze współ­cze­snych prze­mian rodziny (rozwód w rodzinie prze­by­wa­jącej na migracji i powrót części rodziny do kraju; rekon­strukcja systemu rodzin­nego przed for­malnym orze­cze­niem rozwodu itp.).

Książka zain­te­re­suje pro­fe­sjo­na­li­stów (psy­cho­logów, peda­gogów, praw­ników, sędziów, media­torów, tera­peutów), ale poprzez swoją prak­tyczną formę (opisy przy­padków, wska­zówki zawarte w ramkach doty­czące rozu­mienia zachowań i postę­po­wania w różnych sytu­acjach) może być również przy­datna dla doro­słych znaj­du­ją­cych się w sytu­acji rozwodu i poszu­ku­ją­cych pomocy dla siebie i swoich dzieci.

Człowiek i piesCzło­wiek i pies : o gła­skaniu, stresie i oksy­to­cynie / Chri­stoph Jung, Daniela Pörtl ; tłu­ma­czenie Agnieszka Haładyj ; konul­tacja mery­to­ryczna Łukasz Bożycki. – War­szawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, 2017.
Sygn. 163235

Co jest tak nie­zwy­kłego w przy­jaźni między psem a czło­wie­kiem?
Jaki sens kryją te wszystkie historie o psach, które ponoć czytają w myślach, pod­słu­chują nasze rozmowy przy kawie i znikają bły­ska­wicznie, gdy wspomni się o czymś nie­przy­jemnym, jak na przy­kład wizyta u wete­ry­narza? Czy relacja czło­wieka i psa jest naprawdę czymś wyjąt­kowym, czy jedynie – patrząc z zimnym dystansem – wyol­brzy­mioną przez ludzi, w gruncie rzeczy całkiem „błahą” sprawą? Mniej więcej tak samo „błahą”, jak relacja z wieloma innymi zwie­rzę­tami, które czują się pod naszą opieką lepiej lub gorzej. Czy pies jest „szczę­śliwy” ze swojego życia w rodzinie skła­da­jącej się jedynie tylko z ludzi i czego potrze­buje, żeby być „szczę­śliwym”? A czego potrze­bują jego pan i pani, żeby być równie „szczę­śli­wymi”?
Chri­stoph Jung i Daniela Pörtl poszu­kują odpo­wiedzi na te pytania i opo­wia­dają o kuli­sach szcze­gól­nego part­ner­stwa między czło­wie­kiem i psem. Obja­śniają, dla­czego kochamy psy i w jaki sposób nasza wspólna historia sprawia, że nie da się mówić o psach, nie mówiąc o ludziach. A także odwrotnie: nie możemy mówić o ludziach, nie wspo­mi­nając o psach.

Homo­sek­su­alizm : prze­gląd świa­to­wych analiz i badań : przy­czyny, objawy, terapia, aspekty spo­łeczne / Beata Wie­czorek. – War­szawa : Fronda PL, 2018.
Sygn. 164231, 164232

Pierwsza na polskim rynku prze­kro­jowa książka sta­no­wiąca prze­gląd badań zja­wiska homo­sek­su­alizmu. Analiza dowodów nauko­wych na poparcie kon­ku­ren­cyj­nych hipotez odno­szą­cych się do tego, czym jest homo­sek­su­alizm i jak powstaje.

Wszech­stronne i inter­dy­scy­pli­narne opra­co­wanie: naświe­tla­jące zagad­nienie od strony historii i sta­ty­styki, poprzez prawo, kwestie medyczne, terapię i zja­wiska spo­łeczne, aż po listę orga­ni­zacji pomo­co­wych czy porady prak­tyczne.

Internet złych rzeczyInternet złych rzeczy / Julia Chmie­lecka. – Bielsko-Biała : Wydaw­nictwo Pascal, 2017.
Sygn. 164233, 164234, 164235

#cyber­bul­lying #por­no­gra­fia­dzie­cieca #haking #cyber­ter­ro­ryzm #trol­lo­wanie #han­del­nar­ko­ty­kami #phi­shing #stal­king

To tylko nie­które z zagrożeń czy­ha­ją­cych w sieci. I wcale nie trzeba ich szukać w Dark­necie. Są na Face­booku, Snap­chacie czy Twi­terze. We wszyst­kich miej­scach, do których dostęp macie Ty i Twoje dzieci.

By paść ofiarą cyber­prze­stępców, wystarczy nie­wiele – zwykła ludzka cie­ka­wość lub dzie­cięca naiw­ność. Tkwimy w iluzji, że złe rzeczy, które przy­tra­fiają nam się w sieci, nie są naszą winą i nie chcemy wziąć odpo­wie­dzial­ności za swoją nie­uważ­ność czy głupotę. Internet złych rzeczy ist­nieje wszę­dzie. I tylko od nas zależy, czy damy mu się pochłonąć. W Dark­necie por­no­grafia dzie­cięca jest twarda i bru­talna, a pedo­file bez skru­pułów. Mate­riały z Cle­ar­netu są mniej szo­ku­jące i często nie można ich uznać za por­no­gra­ficzne, choćby zdjęcia dzieci na basenie czy na plaży. Ile takich zdjęć chłopców i dziew­czynek trafia na Face­booka?

Kinezjologia edukacyjnaKine­zjo­logia edu­ka­cyjna w pracy z dziec­kiem z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną / Mag­da­lena Wójcik. – Lublin : Wydaw­nictwo Uni­wer­sy­tetu Marii Curie-Skło­dow­skiej, 2017.
Sygn. 164238

Spe­cy­fika pracy z dziećmi z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną zmusza peda­gogów i tera­peutów do cią­głych poszu­kiwań nowych metod pracy, które zachęcą dzieci do pozna­wania naj­bliż­szego oto­czenia. Wymaga to jednak wiel­kiego wyczucia i zro­zu­mienia pro­blemu, by umie­jętnie dosto­sować kon­kretne ćwi­czenia do rodzaju zabu­rzeń u danego dziecka. Nie każda bowiem metoda może być wyko­rzy­stana w terapii dzieci z wszyst­kimi nie­peł­no­spraw­no­ściami, nie oznacza to jednak, iż nie możemy z powo­dze­niem wyko­rzy­stywać pewnych jej ele­mentów. Nie ma metody, która spraw­dza­łaby się w każdej sytu­acji pro­ble­mowej, którą można sty­mu­lować i uspraw­niać wszelkie zabu­rzenia roz­wo­jowe – dlatego zada­niem peda­gogów i tera­peutów jest wyćwi­czenie w sobie umie­jęt­ności doboru poszcze­gól­nych ćwiczeń do zamie­rzeń tera­peu­tycz­nych.
Jedną z metod, która może pomóc dzie­ciom w mak­sy­malnym, na miarę ich moż­li­wości, rozwoju tak ważnych umie­jęt­ności per­cep­cyjno-moto­rycz­nych, jest kine­zjo­logia edu­ka­cyjna.
Zapre­zen­to­wane w niniej­szej pracy badania dotyczą zna­czenia oraz stopnia efek­tyw­ności kine­zjo­logii edu­ka­cyjnej w roz­wi­janiu pod­sta­wo­wych umie­jęt­ności szkol­nych u dzieci z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną w lekkim stopniu, a szcze­gó­łowe sce­na­riusze zajęć tera­peu­tycz­nych dają moż­li­wość wdro­żenia tych oddzia­ływań w proces edu­ka­cyjno-tera­peu­tyczny.
Publi­kacja ze względu na tema­tykę, adre­so­wana jest do stu­dentów kie­runków peda­go­gicz­nych, zwłaszcza stu­dentów peda­go­giki spe­cjalnej. Kie­ro­wana jest również do czyn­nych peda­gogów spe­cjal­nych, psy­cho­logów, tera­peutów, spe­cja­li­stów terapii peda­go­gicznej, a także rodziców i opie­kunów dzieci z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną, poszu­ku­ją­cych wska­zówek, inspi­racji i nowych moż­li­wości wła­ści­wych oddzia­ływań tera­peu­tycz­nych w trosce o jak naj­lepszy rozwój dziecka.

EmpatiaEmpatia : wzmacnia dzieci, trzyma cały świat razem / Jesper Juul, Helle Jensen, Peter Høeg, Jes Ber­telsen, Steen Hil­de­brandt, Michael Stub­berup ; tłu­ma­czenie Dariusz Syska. – Wydanie pierwsze. – Podkowa Leśna : Wydaw­nictwo MiND, copy­right 2018.
Sygn. 164262

Empatia to życz­li­wość, zro­zu­mienie dla siebie i innych ludzi oraz zdol­ność do wczu­wania się w to, co czują. Jednak tylko ktoś, kto czuje się bez­piecznie z samym sobą, może wcho­dzić w głębszy kontakt z innymi ludźmi oraz oka­zywać im empatię.

Jesper Juul wraz z zespołem pięciu duń­skich psy­cho­logów i tera­peutów napisał tę książkę, aby pokazać, jak można pra­cować nad własną wraż­li­wo­ścią i samo­świa­do­mo­ścią, wspie­rając swoją zdol­ność do empatii. Każdy czło­wiek się z nią rodzi, ale można ją także roz­wijać i pogłę­biać.

Jest to książka dla wszyst­kich osób, które chcia­łyby kul­ty­wować w sobie wraż­li­wość na głos swojego serca. Jej celem jest inspi­ro­wanie doro­słych, ale została napi­sana także dla dzieci, ponieważ przed­sta­wione w niej ćwi­czenia są prze­zna­czone również dla nich. Empatia wzmacnia dzieci, gdyż daje im wewnętrzną kotwicę, uczy rozu­mienia siebie i umoż­liwia rozwój w obsza­rach, które zazwy­czaj nie są wspie­rane przez naszą edu­kację i kulturę.

Niepewnośc w społeczeństwieNie­pew­ność w spo­łe­czeń­stwie współ­cze­snym : studium socjo­pe­da­go­giczne / Bożena Majerek. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 164254

Opra­co­wana mono­grafia składa się z czte­rech kolej­nych roz­działów, w których podjęto analizę różnych obszarów nie­pew­ności. Uznając, że wymaga ona dopre­cy­zo­wania w sferze lek­sy­kalnej i zna­cze­niowej, w pierw­szym roz­dziale przed­sta­wiono różne sposoby defi­nio­wania i pro­ble­ma­ty­zo­wania pod­sta­wo­wego terminu. Na roz­dział drugi złożyły się cztery kolejne pod­roz­działy, w których zre­ali­zo­wano iden­ty­fi­kację źródeł nie­pew­ności. W roz­dziale trzecim doko­nano cha­rak­te­ry­styki wybra­nych spo­sobów reago­wania i funk­cjo­no­wania czło­wieka w sytu­acjach nie­pew­nych.
Istotnym wyni­kiem prze­pro­wa­dzonej analizy lite­ra­tury było stwier­dzenie, że w peda­go­gice nie­stety prawie w ogóle nie podej­muje się pro­ble­ma­tyki nie­pew­ności, chociaż jest ona czyn­ni­kiem dookre­śla­jącym wła­ściwie każdą sytu­ację i zja­wisko edu­ka­cyjne. W związku z tym ostatni, naj­ob­szer­niejszy roz­dział książki dotyczy właśnie edu­kacji wobec nie­pew­ności i wie­lo­znacz­ności. Przed­sta­wiono w nim pro­po­zycje prio­ry­te­to­wych działań na rzecz edu­kacji otwartej, podej­mując m.in. roz­wa­żania na temat koniecz­ności rozwoju nowych insty­tucji kształ­cenia, doradztwa i terapii, pro­wa­dzenia edu­kacji na rzecz tole­rancji nie­pew­ności, uznania wąt­pienia jako istotnej stra­tegii edu­ka­cyjnej, wspie­rania edu­kacji glo­balnej, cało­ściowej i per­ma­nentnej, słu­żącej dia­lo­gowi i poro­zu­mieniu w obliczu róż­no­rod­ności, pro­mo­waniu edu­kacji wobec zagrożeń i ryzyka, wspie­raniu działań mają­cych na celu auto­kre­ację i samo­re­ali­zację, pod­no­szenie świa­do­mości w kon­tek­ście czasu i prze­strzeni oraz oddzia­ływań medial­nych.

Duże sprawyDuże sprawy w małych głowach / Agnieszka Kos­sowska ; grafika Jacek Ambro­żewski, Patri­cija Bliuj-Sto­dulska, Anna Kloza-Roz­wa­dowska, Marta Kosek, Szaweł Płó­ciennik. – Wydanie III zmie­nione, roz­sze­rzone. – War­szawa ; Ożarów Mazo­wiecki : Linia, 2018.
Sygn. 164258, 164259

To pierwsza taka książka w Polsce – napi­sana dla dzieci i doro­słych, zawie­ra­jąca historie opo­wie­dziane przez nie­peł­no­sprawne dzieci.
Dziecko, sta­wiając każde pytanie, również tak nie­zręczne dla doro­słego jak: „dla­czego on nie chodzi/mówi/słyszy?”, chce zawsze tego samego – poznać i zro­zu­mieć świat. A kiedy otrzyma spo­kojną, rze­czową odpo­wiedź, przyj­muje do wia­do­mości, że świat jest róż­no­rodny, a ludzie mogą być odmienni. Ta książka pomaga iść „małej głowie” (i nie­jednej „dużej”) jeszcze dalej – pomaga dostrzec, że osoby nie­peł­no­sprawne nie skła­dają się tylko z tej swojej odmien­ności, choroby. A zatem nie potrze­bują tylko współ­czucia, jak mówi jedna z boha­terek, nie­wi­doma Ania: „Dener­wuje mnie, gdy ludzie mi współ­czują. Nie trzeba mi współ­czuć – prze­cież jestem zdrowa, nikt mi nie umarł i nic mnie nie boli.”
„Moim celem było opo­wie­dzenie dzie­ciom w książce, czym jest nie­peł­no­spraw­ność. Chciałam pokazać, że nie­peł­no­spraw­ność to inne odczu­wanie, widzenie, a czasem także inne rozu­mienie świata. Dzieci w sposób natu­ralny są otwarte na inność, chcia­łabym w nich tę otwar­tość pod­trzymać i sprawić, by nie­peł­no­spraw­ność nie była tematem tabu w ich śro­do­wisku. Tą publi­kacją chciałam również obalić kilka ste­reo­typów i sprawić, aby dzieci zdrowe prze­stały się bać dzieci nie­peł­no­spraw­nych.” – mówi autorka książki Agnieszka Kos­sowska.
Wie­rzymy, że „Duże sprawy w małych głowach” pomogą uwolnić od wielu ste­reo­ty­po­wych zachowań i przy­czynią się do tego, że dzie­ciom nie­peł­no­sprawnym będzie żyło się dużo łatwiej.
Książka składa się z pięciu części, z których każda została poświę­cona innemu rodza­jowi nie­peł­no­spraw­ności:
• auty­zmowi
• nie­peł­no­spraw­ności ruchowej
• nie­peł­no­spraw­ności sen­so­rycznej (część o dzie­ciach sła­bo­sły­szą­cych, głu­chych oraz nie­wi­do­mych)
• nie­peł­no­spraw­ności inte­lek­tu­alnej
• epi­lepsji i zabu­rze­niom rozwoju zwią­zanym z wcze­śniac­twem
W części roz­działów znaj­dują się zabawy edu­ka­cyjne, w których wyko­naniu będą musieli pomóc dzie­ciom dorośli – ich zada­niem jest wpro­wa­dzenie dziecka zdro­wego w świat osób nie­peł­no­spraw­nych. Te „zadania prak­tyczne” dają nama­calną szansę, by zetknąć się z trud­no­ściami, których codziennie doświad­czają nie­peł­no­sprawne dzieci.
Dodat­kowo książka zawiera ilu­stracje pod­sta­wo­wych znaków z języka migo­wego, ele­menty komu­ni­kacji alter­na­tywnej oraz wkładkę z alfa­betem Braille’a.

Przemoc rodzinna : aspekty psy­cho­lo­giczne, peda­go­giczne i prawne / redakcja naukowa Agnieszka Lewicka-Zelent. – War­szawa : Difin, 2017.
Sygn. 164272, 164273p

W książce zostały przed­sta­wione róż­no­rodne aspekty pracy poma­gaczy w sytu­acji prze­mocy w rodzinie. Przed­sta­wiono je z per­spek­tywy pra­cow­nika socjal­nego, peda­goga, praw­nika, kura­tora sądo­wego, media­tora sądo­wego, poli­cjanta, pra­cow­nika służby wię­ziennej, psy­cho­loga, tera­peuty, członka zespołu inter­dy­scy­pli­nar­nego, księdza. Ważne jest wska­zanie barier w pracy poma­gaczy i moż­li­wości współ­pracy, aby zwięk­szyć efek­tyw­ność wspo­ma­gania rodzin.

(…) książka zawiera pro­po­zycje doty­czące działań pro­fi­lak­tycz­nych i pomo­co­wych na rzecz ofiar i sprawców prze­mocy. Stanowi cenne źródło wiedzy zarówno dla stu­dentów peda­go­giki, psy­cho­logii oraz socjo­logii, jak i dla osób na co dzień zaj­mu­ją­cych się dzia­łal­no­ścią wycho­wawczą, pro­fi­lak­tyczną i tera­peu­tyczną. Może ona być inspi­racją przy pla­no­waniu i two­rzeniu pro­gramów pro­fi­lak­tycz­nych w róż­no­rod­nych insty­tu­cjach, pla­ców­kach i orga­ni­za­cjach. Szcze­gólnie pomocna może okazać się dla osób, które z racji peł­nienia obo­wiązków zawo­do­wych stykają się na co dzień z ofia­rami prze­mocy. Należy wyrazić nadzieję, że recen­zo­wana książka stanie się źródłem refleksji usta­wo­dawców do two­rzenia bar­dziej efek­tyw­nego prawa i zapew­nienia środków pozwa­la­ją­cych bar­dziej efek­tywnie chronić ofiary prze­mocy. Wreszcie, że zain­spi­ruje naukowców do podej­mo­wania kolej­nych inter­dy­scy­pli­nar­nych badań wyja­śnia­ją­cych dyna­mikę, uwa­run­ko­wania, motywy i mecha­nizmy wpły­wa­jące na poja­wienie się prze­mocy w rodzinie. Tylko sys­te­ma­tyczne, wie­lo­aspek­towe badania pozwolą na peł­niejsze zro­zu­mienie pro­blemu prze­mocy w rodzinie, a dzięki temu na two­rzenie bar­dziej sku­tecz­nych form pomocy ofiarom prze­mocy oraz pro­gramów korek­cyj­nych dla sprawców.
dr hab. Mie­czy­sław Dudek, prof. SAN

Skuteczne sposoby rozwiązywania problemów wychowawczychSku­teczne sposoby roz­wią­zy­wania pro­blemów wycho­waw­czych : pro­ce­dury postę­po­wania, pozy­tywne wycho­wanie – spraw­dzone metody, zadania nauczy­cieli, spe­cja­li­stów, dyrek­tora / [Mag­da­lena Goetz, Mał­go­rzata Celuch]. – War­szawa : Wiedza i Prak­tyka, copy­right 2017.
Sygn. 164282, 164283

W książce „Sku­teczne sposoby roz­wią­zy­wania pro­blemów wycho­waw­czych” dyrektor znaj­dzie omó­wienie spraw­dzo­nych metod wycho­waw­czych oraz pro­cedur postę­po­wania. Dzięki wska­zówkom zawartym w bro­szurze dyrektor sku­tecznie roz­wiąże naj­częstsze, a zarazem naj­trud­niejsze pro­blemy wycho­wawcze, takie jak agresja rówie­śnicza, palenie tytoniu, wagary. Z publi­kacji dowiesz się, na czym polega pozy­tywne wycho­wanie oraz jakie zadania mają poszcze­gólne osoby w szkole w zakresie prze­ciw­dzia­łania pro­blemom wycho­waw­czym i reago­wania na nie.

Źródło:
www​.wuw​.pl
www​.difin​.pl
www​.bonito​.pl
www​.wydaw​nictwo​.umcs​.eu
www​.wydaw​nic​two​fronda​.pl
www​.wydaw​nic​two​mind​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.wydaw​nic​two​linia​.pl
www​.bia​la​plama​.pl
www​.fabry​ka​wiedzy​.com

Nie tylko dla biblio­te­karzy

Nie tylko dla biblio­te­karzy

Nowo­czesne tech­no­logie czy tra­dy­cyjne metody? : o ten­den­cjach w krze­wieniu kultury czy­tel­ni­czej młodego poko­lenia / redakcja naukowa Mariola Antczak, Agata Walczak-Nie­wia­domska ; Sto­wa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Pol­skich. – Łódź : Wydaw­nictwo Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego ; War­szawa : Wydaw­nictwo SBP, 2017.
Sygn. 163557pb, 163558

Kolejny tom z serii „Nauka – Dydak­tyka – Prak­tyka“ jest poświę­cony pre­zen­tacji tra­dy­cyj­nych i nowo­cze­snych metod krze­wienia kultury czy­tel­ni­czej wśród dzieci i mło­dzieży. Refleksja naukowa nad tą tema­tyką została podjęta w związku ze zmie­nia­ją­cymi się tech­no­lo­giami i meto­dami pracy z czytelnikiem/odbiorcą usług biblio­tecz­nych. Jak wyko­rzy­stać natu­ralne zain­te­re­so­wanie młodych nowymi tech­no­lo­giami do pro­mocji czy­tel­nictwa? Czy oprócz moż­li­wości tech­no­logie te mogą nieść ze sobą również zagro­żenia dla edu­kacji czy­tel­ni­czej? Jak je wpro­wa­dzać, by sta­no­wiły pomoc, a nie cel sam w sobie? Na te i inne pytania Czy­telnik znaj­dzie odpo­wiedzi w niniej­szym tomie.

W kręgu baśni i fan­ta­styki : studia o lite­ra­turze dzie­cięcej i mło­dzie­żowej / Wero­nika Kostecka, Maciej Skowera. – War­szawa : Wydaw­nictwo Sto­wa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Pol­skich, 2017.
Sygn. 163456 pb, 163457

Książka Wero­niki Kostec­kiej i Macieja Skowery jest taką pro­po­zycją lektury, która ma cha­rakter bar­dziej pytań niż odpo­wiedzi, bar­dziej refleksji niż zamknię­tych, nie­pod­wa­żal­nych kon­sta­tacji i wnio­sków. Autorzy sięgają zarówno do utworów iko­nicz­nych, będą­cych znakami kultury, pod­da­wa­nych wie­lo­krotnym, nie­kiedy wza­jemnie wyklu­cza­jącym się inter­pre­ta­cjom (Leśmian, Korczak, Ende, Rowling), jak i do tytułów zapo­mnia­nych, nie­do­strze­żo­nych i nie­słusznie pomi­nię­tych (jak seria Johna Bel­la­irsa i Brada Stric­klanda o Luisie Bar­na­velcie) lub w ogóle nie­zna­nych pol­skiemu czy­tel­ni­kowi (jak nie­tłu­ma­czony utwór Faulk­nera, jedyny tekst tego pisarza adre­so­wany do odbiorcy dzie­cię­cego). […] To ese­istyczne, eru­dy­cyjne, napi­sane z zaraź­liwą fascy­nacją studia, ukła­da­jące się, niczym puzzle, w obraz, którego pano­ramę nosi­liśmy w indy­wi­du­alnej i zbio­rowej wyobraźni, ale który zyskuje w szcze­gó­łach i zbli­że­niach.

Biblio­teki i książki w życiu nasto­latków / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Nie­wia­domska ; Sto­wa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Pol­skich. – War­szawa : Wydaw­nictwo Sto­wa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Pol­skich ; Łódź : Wydaw­nictwo Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego, 2015.
Sygn. 163471, 163472

Książka składa się z trzech części zaty­tu­ło­wa­nych: 1. Biblio­teki w ujęciu współ­cze­snym: fakty, liczby, kon­cepcje, 2. Kultura czy­tel­nicza nasto­latków w świetle badań oraz 3. Zachęcić do czy­tania: o spo­so­bach na roz­bu­dzanie zain­te­re­sowań czy­tel­ni­czych nasto­latków. Zamiesz­czono w niej arty­kuły zarówno przed­sta­wi­cieli świata nauki jak i prak­tyków, autorów pol­skich i zagra­nicz­nych. Publi­kacja jest adre­so­wana do badaczy kultury poświę­ca­ją­cych uwagę czy­tel­nictwu nasto­latków i insty­tu­cjom, które mają na nie wpływ, a ponadto do: biblio­te­karzy, nauczy­cieli, socjo­logów, psy­cho­logów, peda­gogów, stu­dentów kie­runków huma­ni­stycz­nych oraz tych, których zain­te­re­so­wania oscy­lują wokół kultury czy­tel­ni­czej dzieci i mło­dzieży. Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych pro­ble­ma­tyką zachę­camy również do zapo­znania się z tek­stami zamiesz­czo­nymi w książ­kach Media a czy­tel­nicy oraz Kultura czy­tel­nicza dzieci i mło­dzieży początku XXI wieku wyda­nymi w 2013 roku przez Wydaw­nictwo Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego.

Inspi­racje czy­tel­nicze w życiu młodego poko­lenia / redakcja naukowa Mariola Antczak ; Sto­wa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Pol­skich. – Łódź : Wydaw­nictwo Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego ; War­szawa : Wydaw­nictwo SBP, 2017.
Sygn. 163559pb, 163560

Książka jest poświę­cona przed­się­wzię­ciom popu­la­ry­zu­jącym czy­tel­nictwo wśród dzieci i mło­dzieży, które są podej­mo­wane przez różne insty­tucje, przede wszystkim biblio­teki, a także ana­lizie wybra­nych seg­mentów współ­cze­snego rynku wydaw­nictw dzie­cięco-mło­dzie­żo­wych. Czy­telnik znaj­dzie tu infor­macje doty­czące roli bibliotek, aran­żacji ich prze­strzeni, reor­ga­ni­zacji ich dzia­łal­ności oraz ini­cjatyw mają­cych na celu pro­mocję czy­tel­nictwa i kształ­to­wanie nawyków czy­tel­ni­czych. Autorzy zajęli się ponadto wybra­nymi zagad­nie­niami z zakresu zain­te­re­sowań czy­tel­ni­czych młodego odbiorcy i odpo­wia­da­ją­cych na nie ofert wydaw­ni­czych.

Źródło:
Sto­wa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Pol­skich