Pre­zenty z okazji Tygo­dnia Bibliotek

Pre­zenty z okazji Tygo­dnia Bibliotek

Ibuk Libra udo­stępnia użyt­kow­nikom plat­formy lite­ra­turę faktu. Od 8 maja przez miesiąc można wybierać z ponad 900 dodat­ko­wych tytułów. Użyt­kow­nicy biblio­teki, którzy jeszcze nie sko­rzy­stali z kodów PIN, mogą je bez­płatnie uzyskać w wypo­ży­czalni. Zapra­szamy do cało­do­bowej czy­telni online!

Bez­płatny dostęp do tysięcy e-booków

Bez­płatny dostęp do tysięcy e-booków

Z okazji Mię­dzy­na­ro­do­wego Tygo­dnia Książki Elek­tro­nicznej rusza akcja dla czy­tel­ników „Książki na przed­wio­śnie“. W okresie od 6 do 24 marca br. dostaną Państwo roz­sze­rzony dostęp do ponad 7 000 książek w ser­wisie Ibuk Libra.

Dla naszych czy­tel­ników, którzy jeszcze nie sko­rzy­stali z czy­telni online, czekają w wypo­ży­czalni kody PIN do logo­wania na stronie libra​.ibuk​.pl.

Książki na przed­wio­śnie – plakat