Projekt „Polacy nieprze­ciętni“

Projekt „Polacy nieprze­ciętni“

Ambitni uczniowie Technikum Elektro­nicz­nego w Bydgoszczy: Katarzyna Łabuńska, Agata Gierlicka, Katarzyna Przygońska, Eliza Jankowska, Edyta Kęcik, Michał Kalinowski, Paweł Kalka zreali­zo­wali projekt „Polacy nieprze­ciętni – Marian Rejewski” dofinan­so­wany przez Minister­stwo Edukacji Narodowej. Ich działania wspie­rała Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego, udostęp­niając wystawę poświę­coną wybit­nemu krypto­lo­gowi oraz Muzeum Wojsk Lądowych. Efektem pracy uczniów jest wirtu­alna wystawa o Marianie Rejew­skim, oś czasu, gra oraz teksty pomaga­jące zrozu­mieć działanie maszyny szyfru­jącej. Projekt można zobaczyć na stronie eduwy­stawy.

Złamali kod Enigmy. Jesteśmy dumni. Dzięku­jemy.

Złamali kod Enigmy. Jesteśmy dumni. Dzięku­jemy.

Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej są hołdem złożonym żołnie­rzom i ofiarom wojny. Polska chce także wykorzy­stać tę okazję do pokazania tego, co Europa zawdzięcza Polakom zmaga­jącym się z wojskami okupa­cyj­nymi. Kraków organi­zuje uroczy­stość, która ma pokazać, że Polacy pokonali Hitlera również siłą umysłu. Na przebieg wojny i długość jej trwania ogromny wpływ miał udział polskich matema­tyków w rozszy­fro­waniu Enigmy, na czele z patronem Biblio­teki – Marianem Rejew­skim. Histo­rycy oceniają, że dzięki krypto­logom wojna zakoń­czyła się 2 – 3 lata wcześniej, a śmierci uniknęło 20 – 30 milionów ludzi.

Fundacja Panteon Narodowy stworzyła w Krakowie symbo­liczny grób Jerzemu Różyc­kiemu, który pomimo zasług, jakie poczynił dla kraju i świata, nie miał miejsca, które można by określić jako miejsce jego wiecz­nego spoczynku (zaginął w 1942 roku w okolicy Balearów). Kapituła Panteonu zadecy­do­wała o posta­wieniu w Kryptach jednego sarko­fagu, do którego zostanie złożona ziemia z trzech miejsc związa­nych ze śmiercią trójki krypto­logów, czyli z dna Morza Śródziem­nego, z Chiche­ster oraz z okolic grobu na Powąz­kach.

Uroczyste wręczenie piasku z dna Morza Śródziem­nego synowi Jerzego Różyc­kiego panu Janowi Różyc­kiemu odbyło się 4 lipca w Ambasa­dzie RP w Madrycie. Gospo­da­rzem wydarzenia była pani Marzenna Adamczyk, ambasador RP w Hiszpanii. 26 lipca odbyła się podobna ceremonia w Ambasa­dzie RP w Londynie, na której pan Ambasador Arkady Rzegocki wręczył symbo­liczną urnę z ziemią z Gardens of Remem­brance w Chiche­ster rodzinie Henryka Zygal­skiego. Warszawski Garnizon WP zorga­ni­zował wręczenie ziemi z grobu Mariana Rejew­skiego jego córce pani Janinie Sylwe­strzak 29 sierpnia 2019 r.

Uroczy­stość złożenia urn do sarko­fagu w Kryptach Panteonu Narodo­wego zapla­no­wana jest na 6 września br. o godzinie 11 kościele św. św. Piotra i Pawła w Krakowie, w podzie­miach którego są Krypty Panteonu.

W uroczy­stości udział wezmą rodziny krypto­logów z kraju i z zagra­nicy oraz Sir Dermot Turing, bratanek Alana Turinga, autor książki „X, Y, Z. Prawdziwa historia złamania szyfru Enigmy”. W tej książce bratanek człowieka, który w Wielkiej Brytanii został wybrany człowie­kiem stulecia, docenił prawdziwy wkład Polaków w rozko­do­wanie Enigmy, a w konse­kwencji w skrócenie tego najtra­gicz­niej­szego w dziejach ludzkości konfliktu. Udział zapowie­dzieli również przed­sta­wi­ciele Sztabu General­nego WP oraz kierow­nictwo Narodo­wego Centrum Bezpie­czeń­stwa Cyber­prze­strzeni.

W dniach 3 – 7 września odbywa się w Krakowie Jubile­uszowy Zjazd Matema­tyków Polskich w stulecie Polskiego Towarzy­stwa Matema­tycz­nego. Senat RP ogłosił rok 2019 rokiem matema­tyki. Harmo­no­gram Zjazdu przewi­duje udział uczest­ników w uroczy­stości w Pante­onie. Zapro­szone zostały władze Krakowa i województwa, rektorzy uczelni, przed­sta­wi­ciele korpusu dyplo­ma­tycz­nego, wszyscy kuratorzy wojewódzcy i wszystkie szkoły w Polsce, których patro­nami są krypto­lodzy. Miesz­kańcy Krakowa dowiedzą się o uroczy­stości z kilkuset plakatów umiesz­czo­nych w różnych miejscach. Szcze­gól­nymi adresa­tami zapro­szeń są uczniowie krakow­skich szkół.

Złamali kod Enigmy. Jesteśmy dumni. Dzięku­jemy.

Tak brzmi nazwa zapro­szenia skiero­wa­nego głównie do dzieci i młodzieży. Organi­za­torzy chcą, aby młodsze pokolenia wiedziały o wielkiej polskiej szkole matema­tycznej okresu między­wo­jen­nego – lwowskiej, krakow­skiej, wielko­pol­skiej. Chcą, aby nasza duma narodowa była budowana na dwóch filarach, tym bohater­skim, zbrojnym i tym, który pokazuje nasz wkład w rozwój światowej cywili­zacji. Tak, jak nie wolno pozwolić zapomnieć o polskich lotni­kach w Anglii, tak nie wolno zapomnieć o trzech geniu­szach matema­tycz­nych, którzy wyprze­dzili wszyst­kich europej­skich krypto­logów i pokonali Hitlera siłą umysłu. To będzie wielkie święto polskiej dumy, prawdziwej, zasłu­żonej.

Dyplom i odznaka dla biblio­teki

Dyplom i odznaka dla biblio­teki

Biblio­teka została doceniona za kulty­wo­wanie pamięci o wybitnym bydgosz­cza­ninie Marianie Rejew­skim.

dyplom-dla-biblio­teki

Regio­nalna Pracownia Krajo­znawcza oraz Oddzia­łowa Komisja Krajo­znawcza i Ochrony Przyrody R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy ustano­wiły Regio­nalną Odznakę Krajo­znawczą „Znani Bydgosz­czanie – Marian Rejewski”. Regulamin został zatwier­dzony przez Zarząd Uchwałą nr 9/IX/2018 z dnia 17.04.2018 r.

Odznaka ma na celu przybli­żenie sylwetki znanego polskiego matema­tyka i krypto­loga oraz miejsc w Bydgoszczy z nim związa­nych. Jest ona jedno­stop­niowa i można ją zdobywać po ukończeniu 10 roku życia. Warun­kiem zdobycia odznaki jest odwie­dzenie 10 miejsc na terenie Bydgoszczy związa­nych z Marianem Rejew­skim i dokumen­to­wanie zwiedzo­nych obiektów w dowolnej formie.

Dzień Regionów na zlocie harcer­skim

Dzień Regionów na zlocie harcer­skim

Na Wyspie Sobie­szew­skiej trwa największy w historii naszego kraju ogólno­polski zlot harcerzy. Ponad 12 tys. młodych ludzi „zamel­do­wało się“ na gdańskiej wyspie, a wielu z nich można spotkać każdego dnia m.in. na ulicach Głównego i Starego Miasta. Atrakcji harce­rzom nie brakuje, nie zabrakło ich także w sobotę, 11 sierpnia, kiedy to na terenie miasteczka zloto­wego zapla­no­wano Dzień Regionów.
Muzeum Oświaty w Bydgoszczy uczest­ni­czyło w Dniu Regionów promując postać słynnego bydgosz­cza­nina, matema­tyka i krypto­loga – Mariana Rejew­skiego. Uczest­nicy zlotu mieli możli­wość poznania w praktyce zasady działania niemiec­kiej maszyny szyfru­jącej. Na specjalnie przygo­to­wanym symula­torze Enigmy można było szyfrować i deszy­frować zakodo­wane infor­macje. Ponadto muzeum przygo­to­wało warsz­taty piśmien­nicze, dzięki którym uczest­nicy zlotu pozna­wali sztukę pisania piórem i atramentem tzw. kaligrafię oraz zapoznali się z zasadami funkcjo­no­wania starej szkoły. Dużym powodze­niem wśród uczest­ników cieszyły się warsz­taty pisania na maszynie.
Zlot ZHP Gdańsk 2018 jest częścią jubile­uszu 100-lecia odzyskania niepod­le­głości przez Polskę oraz 100-lecia Związku Harcer­stwa Polskiego, który został objęty Patro­natem Narodowym Prezy­denta Rzeczy­po­spo­litej Polskiej w Stulecie Odzyskania Niepod­le­głości oraz wpisuje się w program wydarzeń Niepod­legła 2018.

Na zajęciach eduka­cyj­nych w biblio­tece

Na zajęciach eduka­cyj­nych w biblio­tece

To już setne w tym roku wejście grupy szkolnej do działa­ją­cego w biblio­tece Klubu Enigma (escape roomu). Uczniowie kl. 7 ze Szkoły Podsta­wowej nr 66 w Bydgoszczy zmagali się z łamigłów­kami w pokoju zagadek. Dwie grupy zakoń­czyły zabawę sukcesem, a dwie były bardzo bliskie uwolnienia się z escape roomu. Młodzież uczest­ni­czyła również w zajęciach z edukacji czytel­ni­czej i medialnej. Pozna­wała historię książki i jej różne formy. W sali wysta­wowej poświę­conej Maria­nowi Rejew­skiemu uczniowie zapoznali się z dokona­niami bydgo­skiego krypto­loga i deszy­fro­wali infor­macje na kompu­te­ro­wych symula­to­rach Enigmy. Na kolej­nych zajęciach ćwiczyli logiczne myślenie, spostrze­gaw­czość i pamięć. Cztery godziny w biblio­tece minęły im szybko i przyjemnie.

Zajęcia eduka­cyjne o Marianie Rejew­skim

Zajęcia eduka­cyjne o Marianie Rejew­skim

Grupa uczniów ze Szkoły Podsta­wowej nr 57 w Bydgoszczy przybyła do biblio­teki na zajęcia o Marianie Rejew­skim. Młodzież obejrzała stałą wystawę przed­sta­wia­jącą drogę słynnego bydgosz­cza­nina do złamania kodu Enigmy. Książki i komiksy o Marianie Rejew­skim pomogły uczniom w rozwią­zaniu krzyżówek o najwy­bit­niej­szym polskim krypto­logu. Wiedzę o szyfro­waniu młodzież wykorzy­stała w praktyce, gdyż przydała się ona w biblio­tecznym escape roomie, z którego można się wydostać po wykonaniu szeregu zadań.

Wygraj komiks o Marianie Rejew­skim

Wygraj komiks o Marianie Rejew­skim

Dziś przypada 38. rocznica śmierci Mariana Rejew­skiego, pocho­dzą­cego z Bydgoszczy krypto­loga, którego prace przyczy­niły do złamania kodu Enigmy, niemiec­kiej maszyny szyfru­jącej z czasów II wojny światowej. Z tej okazji propo­nu­jemy konkurs, w którym do wygrania będzie wydany przez Urząd Marszał­kowski komiks „Marian Rejewski – bydgosz­czanin, który złamał szyfr Enigmy”. Aby zdobyć jeden z piętnastu egzem­plarzy, wystarczy na adres s.​kaminski@​kujawsko-​pomorskie.​pl nadesłać odpowiedź na pytanie: W jaki inny sposób można by uhono­rować niezwykłą postać Mariana Rejew­skiego? Na wiado­mości czekamy do piątku (16 lutego) do godziny 14. Nagro­dzimy najcie­kawsze odpowiedzi.

Marian Rejewski – bydgosz­czanin, który złamał szyfr Enigmy” to niezwykła opowieść o krypto­logu, skromnym człowieku, który dzięki swojemu geniu­szowi matema­tycz­nemu złamał kod Enigmy, niemiec­kiej maszyny szyfru­jącej. Wydarzenie to dopro­wa­dziło prawdo­po­dobnie do zakoń­czenia II wojny światowej kilka lat wcześniej i urato­wania setek tysięcy, a nawet milionów istnień. Scena­riusz komiksu – Maciej Jasiński, rysunki – Jacek Michalski, konsul­tacja meryto­ryczna – dr Krzysztof Osiński. Komiks tutaj.

Źródło: www​.kujawsko​-pomor​skie​.pl

O Marianie Rejew­skim

O Marianie Rejew­skim

W Czytelni Głównej odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Głośne czytanie“ dla osób niewi­do­mych i niedo­wi­dzą­cych z PZN w Bydgoszczy. Tym razem tematem było życie i działal­ność Mariana Rejew­skiego – pogromcy Enigmy. Prele­gentem był pułkownik Jerzy Lelwic, który ciekawie i barwnie opowie­dział o patronie biblio­teki oraz zapre­zen­tował replikę Enigmy. Słuchacze poznali zasadę działania niemiec­kiej maszyny szyfru­jącej i mieli okazję prześle­dzić losy polskich krypto­logów w drodze do złamania jej kodu. Następnie nauczy­ciele biblio­te­karze z Czytelni Głównej czytali głośno fragmenty książki M. Rejew­skiego „Wspomnienia z mej pracy w Biurze Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego w latach 1930 – 1945“.

Marian Rejewski

Marian Rejewski

W paździer­niku 2012 r. Biblio­teka rozpo­częła reali­zację projektu o Marianie Rejew­skim, jego dokona­niach i znaczeniu złamania szyfru Enigmy oraz wpływu, jaki miało to odkrycie dla losów II wojny światowej. Skiero­wany jest on do uczniów szkół gimna­zjal­nych i ponad­gim­na­zjal­nych. W jego ramach reali­zo­wane są zajęcia eduka­cyjne o charak­terze inter­dy­scy­pli­narnym z wykorzy­sta­niem środków multi­me­dial­nych, w czasie których uczniowie zapoznają się z życiem oraz działal­no­ścią znanego bydgosz­cza­nina, jego dokona­niami na polu matema­tyki oraz krypto­logii.
W trakcie zajęć prezen­to­wana jest również replika niemiec­kiej maszyny szyfru­jącej „Enigma”, a młodzież ma okazję zapoznać się ze stoso­wa­nymi w niej tajni­kami szyfro­wania maszy­no­wego oraz przećwi­czyć przy pomocy specjal­nego programu kompu­te­ro­wego szyfro­wanie wiado­mości z zasto­so­wa­niem kodu „Enigmy“.

W ramach projektu i reali­zo­wa­nych lekcji prezen­tu­jemy także wystawę pod nazwą „Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ zorga­ni­zo­waną z okazji 80. rocznicy złamania Enigmy przez tego wybit­nego matema­tyka i genial­nego krypto­loga, który urodził się w Bydgoszczy, tu uczęsz­czał do szkoły i tu powrócił z tułaczki na obczyźnie po zakoń­czeniu wojny.

Częstym gościem biorącym udział w reali­zo­wa­nych lekcjach jest płk Jerzy Lelwic z Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, który wygłasza przy tej okazji prelekcję na temat życia i działal­ności znako­mi­tego bydgosz­cza­nina, wybit­nego matema­tyka i krypto­loga Mariana Rejew­skiego oraz opowiada o historii złamania kodu maszyny szyfru­jącej.

Cele zajęć:

 • Budowanie własnej tożsa­mości młodego pokolenia.
 • Promo­wanie postaw patrio­tycz­nych wśród młodzieży.
 • Rozbu­dzanie pasji matema­tycz­nych uczniów poprzez przybli­żenie postaci Mariana Rejew­skiego jako ojca nowocze­snej matema­tyki.
 • Rozwi­janie zainte­re­sowań histo­rycz­nych poprzez propa­go­wanie wpływu złamania szyfru Enigmy na losy II wojny światowej.
 • Wspie­ranie szkół i nauczy­cieli poprzez prowa­dzenie zajęć eduka­cyj­nych dla uczniów szkół w zakresie edukacji regio­nalnej.
 • Promo­wanie książek o Marianie Rejew­skim oraz pozosta­łych zbiorów i zasobów infor­ma­cyj­nych Biblio­teki w środo­wisku

OFERTA ZAJĘĆ DLA SZKÓŁ PODSTA­WO­WYCH: „MARIAN REJEWSKI: MATEMATYKKRYPTOLOGBYDGOSZCZY

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zaprasza grupy przed­szkolne oraz uczniów klas 1 – 6 szkół podsta­wo­wych do udziału w zajęciach z edukacji regio­nalnej „Marian Rejewski – matematyk i kryptolog z Bydgoszczy”.

Celem zajęć jest:

 • popula­ry­zacja w środo­wisku postaci Mariana Rejew­skiego,
 • zwrócenie uwagi na znaczenie złamania kodu Enigmy,
 • budzenie dumy z przyna­leż­ności do regionu, z której pochodzi wybitny rodak: matematyk, kryptolog,
 • kształ­to­wanie postaw obywa­tel­skich wśród dzieci poprzez pozna­wanie historii własnego narodu,
 • wspie­ranie szkół i nauczy­cieli w reali­zacji edukacji regio­nalnej.

Program każdego spotkania przewi­duje:

 • krótki szkic czasów Enigmy – kawałek polskiej historii,
 • zajęcia plastyczne – wykonanie ilustracji lub innej pracy związanej z tematem,
 • krótka prezen­tacja związana z tematem zajęć.

Ze względu na warunki lokalowe PBW grupa dzieci uczest­ni­czą­cych w zajęciach nie może liczyć więcej niż 20 – 25 osób. Zajęcia trwają 1 godzinę.

Kontakt:
Małgo­rzata Tyczyńska
85 – 094 Bydgoszcz
ul. M. Skłodow­skiej-Curie 4
tel. 52 341 – 30-74 lub e‑mail: wypozyczalnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl

PROJEKT EDUKA­CYJNY – „ENIGMA 2014” – MŁODZI NASTĘPCY MARIANA REJEW­SKIEGO.

Wiosną 2014 r. reali­zo­wa­liśmy cykl zajęć w ramach Projektu Eduka­cyj­nego Enigma 2014” – MŁODZI NASTĘPCY MARIANA REJEW­SKIEGO. 375 uczniów z 8 szkół podsta­wo­wych i gimna­zjum wysłu­chało wykładu i obejrzało wystawę „Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog” oraz uczest­ni­czyło w zajęciach szyfro­wania danych.

W roku Mariana Rejew­skiego (2015) reali­zo­wany był projekt w ramach programu Patrio­tyzm Jutra Muzeum Historii Polski w Warszawie obejmu­jący grę krypto­lo­giczną, zajęcia eduka­cyjne i prelekcje, mobilną wystawę w kilku­nastu miejscach woj. kujawsko-pomor­skiego, wydanie publi­kacji dla młodego czytel­nika o słynnym krypto­logu oraz utworzenie strony inter­ne­towej marian​-rejewski​.pl.

Zapra­szamy do obejrzenia stałej wystawy „Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ i na zajęcia dla uczniów z wykorzy­sta­niem symula­torów Enigmy.

 

Kontakt:
Muzeum Oświaty
85 – 094 Bydgoszcz
ul. M. Skłodow­skiej-Curie 4
tel. 052 342 – 65-90