Dyplom i odznaka dla biblio­teki

Dyplom i odznaka dla biblio­teki

Biblio­teka została doce­niona za kul­ty­wo­wanie pamięci o wybitnym byd­gosz­cza­ninie Marianie Rejew­skim.

dyplom-dla-biblio­teki

Regio­nalna Pra­cownia Kra­jo­znawcza oraz Oddzia­łowa Komisja Kra­jo­znawcza i Ochrony Przy­rody R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Byd­goszczy usta­no­wiły Regio­nalną Odznakę Kra­jo­znawczą „Znani Byd­gosz­czanie – Marian Rejewski”. Regu­lamin został zatwier­dzony przez Zarząd Uchwałą nr 9/IX/2018 z dnia 17.04.2018 r.

Odznaka ma na celu przy­bli­żenie syl­wetki znanego pol­skiego mate­ma­tyka i kryp­to­loga oraz miejsc w Byd­goszczy z nim zwią­za­nych. Jest ona jed­no­stop­niowa i można ją zdo­bywać po ukoń­czeniu 10 roku życia. Warun­kiem zdo­bycia odznaki jest odwie­dzenie 10 miejsc na terenie Byd­goszczy zwią­za­nych z Marianem Rejew­skim i doku­men­to­wanie zwie­dzo­nych obiektów w dowolnej formie.

Dzień Regionów na zlocie har­cer­skim

Dzień Regionów na zlocie har­cer­skim

Na Wyspie Sobie­szew­skiej trwa naj­większy w historii naszego kraju ogól­no­polski zlot har­cerzy. Ponad 12 tys. młodych ludzi „zamel­do­wało się“ na gdań­skiej wyspie, a wielu z nich można spotkać każdego dnia m.in. na ulicach Głów­nego i Starego Miasta. Atrakcji har­ce­rzom nie brakuje, nie zabrakło ich także w sobotę, 11 sierpnia, kiedy to na terenie mia­steczka zlo­to­wego zapla­no­wano Dzień Regionów.
Muzeum Oświaty w Byd­goszczy uczest­ni­czyło w Dniu Regionów pro­mując postać słyn­nego byd­gosz­cza­nina, mate­ma­tyka i kryp­to­loga – Mariana Rejew­skiego. Uczest­nicy zlotu mieli moż­li­wość poznania w prak­tyce zasady dzia­łania nie­miec­kiej maszyny szy­fru­jącej. Na spe­cjalnie przy­go­to­wanym symu­la­torze Enigmy można było szy­frować i deszy­frować zako­do­wane infor­macje. Ponadto muzeum przy­go­to­wało warsz­taty piśmien­nicze, dzięki którym uczest­nicy zlotu pozna­wali sztukę pisania piórem i atra­mentem tzw. kali­grafię oraz zapo­znali się z zasa­dami funk­cjo­no­wania starej szkoły. Dużym powo­dze­niem wśród uczest­ników cie­szyły się warsz­taty pisania na maszynie.
Zlot ZHP Gdańsk 2018 jest częścią jubi­le­uszu 100-lecia odzy­skania nie­pod­le­głości przez Polskę oraz 100-lecia Związku Har­cer­stwa Pol­skiego, który został objęty Patro­natem Naro­dowym Pre­zy­denta Rze­czy­po­spo­litej Pol­skiej w Stu­lecie Odzy­skania Nie­pod­le­głości oraz wpisuje się w program wyda­rzeń Nie­pod­legła 2018.

Na zaję­ciach edu­ka­cyj­nych w biblio­tece

Na zaję­ciach edu­ka­cyj­nych w biblio­tece

To już setne w tym roku wejście grupy szkolnej do dzia­ła­ją­cego w biblio­tece Klubu Enigma (escape roomu). Uczniowie kl. 7 ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 66 w Byd­goszczy zmagali się z łami­głów­kami w pokoju zagadek. Dwie grupy zakoń­czyły zabawę suk­cesem, a dwie były bardzo bliskie uwol­nienia się z escape roomu. Mło­dzież uczest­ni­czyła również w zaję­ciach z edu­kacji czy­tel­ni­czej i medialnej. Pozna­wała historię książki i jej różne formy. W sali wysta­wowej poświę­conej Maria­nowi Rejew­skiemu uczniowie zapo­znali się z doko­na­niami byd­go­skiego kryp­to­loga i deszy­fro­wali infor­macje na kom­pu­te­ro­wych symu­la­to­rach Enigmy. Na kolej­nych zaję­ciach ćwi­czyli logiczne myślenie, spo­strze­gaw­czość i pamięć. Cztery godziny w biblio­tece minęły im szybko i przy­jemnie.

Zajęcia edu­ka­cyjne o Marianie Rejew­skim

Zajęcia edu­ka­cyjne o Marianie Rejew­skim

Grupa uczniów ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 57 w Byd­goszczy przy­była do biblio­teki na zajęcia o Marianie Rejew­skim. Mło­dzież obej­rzała stałą wystawę przed­sta­wia­jącą drogę słyn­nego byd­gosz­cza­nina do zła­mania kodu Enigmy. Książki i komiksy o Marianie Rejew­skim pomogły uczniom w roz­wią­zaniu krzy­żówek o naj­wy­bit­niej­szym polskim kryp­to­logu. Wiedzę o szy­fro­waniu mło­dzież wyko­rzy­stała w prak­tyce, gdyż przy­dała się ona w biblio­tecznym escape roomie, z którego można się wydo­stać po wyko­naniu szeregu zadań.

Wygraj komiks o Marianie Rejew­skim

Wygraj komiks o Marianie Rejew­skim

Dziś przy­pada 38. rocz­nica śmierci Mariana Rejew­skiego, pocho­dzą­cego z Byd­goszczy kryp­to­loga, którego prace przy­czy­niły do zła­mania kodu Enigmy, nie­miec­kiej maszyny szy­fru­jącej z czasów II wojny świa­towej. Z tej okazji pro­po­nu­jemy konkurs, w którym do wygrania będzie wydany przez Urząd Mar­szał­kowski komiks „Marian Rejewski – byd­gosz­czanin, który złamał szyfr Enigmy”. Aby zdobyć jeden z pięt­nastu egzem­plarzy, wystarczy na adres s.​kaminski@​kujawsko-​pomorskie.​pl nade­słać odpo­wiedź na pytanie: W jaki inny sposób można by uho­no­rować nie­zwykłą postać Mariana Rejew­skiego? Na wia­do­mości czekamy do piątku (16 lutego) do godziny 14. Nagro­dzimy naj­cie­kawsze odpo­wiedzi.

Marian Rejewski – byd­gosz­czanin, który złamał szyfr Enigmy” to nie­zwykła opo­wieść o kryp­to­logu, skromnym czło­wieku, który dzięki swojemu geniu­szowi mate­ma­tycz­nemu złamał kod Enigmy, nie­miec­kiej maszyny szy­fru­jącej. Wyda­rzenie to dopro­wa­dziło praw­do­po­dobnie do zakoń­czenia II wojny świa­towej kilka lat wcze­śniej i ura­to­wania setek tysięcy, a nawet milionów istnień. Sce­na­riusz komiksu – Maciej Jasiński, rysunki – Jacek Michalski, kon­sul­tacja mery­to­ryczna – dr Krzysztof Osiński. Komiks tutaj.

Źródło: www​.kujawsko​-pomor​skie​.pl

O Marianie Rejew­skim

O Marianie Rejew­skim

W Czy­telni Głównej odbyło się kolejne spo­tkanie z cyklu „Głośne czy­tanie“ dla osób nie­wi­do­mych i nie­do­wi­dzą­cych z PZN w Byd­goszczy. Tym razem tematem było życie i dzia­łal­ność Mariana Rejew­skiego – pogromcy Enigmy. Pre­le­gentem był puł­kownik Jerzy Lelwic, który cie­kawie i barwnie opo­wie­dział o patronie biblio­teki oraz zapre­zen­tował replikę Enigmy. Słu­chacze poznali zasadę dzia­łania nie­miec­kiej maszyny szy­fru­jącej i mieli okazję prze­śle­dzić losy pol­skich kryp­to­logów w drodze do zła­mania jej kodu. Następnie nauczy­ciele biblio­te­karze z Czy­telni Głównej czytali głośno frag­menty książki M. Rejew­skiego „Wspo­mnienia z mej pracy w Biurze Szyfrów Oddziału II Sztabu Głów­nego w latach 1930 – 1945“.

Marian Rejewski

Marian Rejewski

W paź­dzier­niku 2012 r. Biblio­teka roz­po­częła reali­zację pro­jektu o Marianie Rejew­skim, jego doko­na­niach i zna­czeniu zła­mania szyfru Enigmy oraz wpływu, jaki miało to odkrycie dla losów II wojny świa­towej. Skie­ro­wany jest on do uczniów szkół gim­na­zjal­nych i ponad­gim­na­zjal­nych. W jego ramach reali­zo­wane są zajęcia edu­ka­cyjne o cha­rak­terze inter­dy­scy­pli­narnym z wyko­rzy­sta­niem środków mul­ti­me­dial­nych, w czasie których uczniowie zapo­znają się z życiem oraz dzia­łal­no­ścią znanego byd­gosz­cza­nina, jego doko­na­niami na polu mate­ma­tyki oraz kryp­to­logii.
W trakcie zajęć pre­zen­to­wana jest również replika nie­miec­kiej maszyny szy­fru­jącej „Enigma”, a mło­dzież ma okazję zapo­znać się ze sto­so­wa­nymi w niej taj­ni­kami szy­fro­wania maszy­no­wego oraz prze­ćwi­czyć przy pomocy spe­cjal­nego pro­gramu kom­pu­te­ro­wego szy­fro­wanie wia­do­mości z zasto­so­wa­niem kodu „Enigmy“.

W ramach pro­jektu i reali­zo­wa­nych lekcji pre­zen­tu­jemy także wystawę pod nazwą „Marian Rejewski – byd­gosz­czanin, mate­matyk, kryp­tolog“ zor­ga­ni­zo­waną z okazji 80. rocz­nicy zła­mania Enigmy przez tego wybit­nego mate­ma­tyka i genial­nego kryp­to­loga, który urodził się w Byd­goszczy, tu uczęsz­czał do szkoły i tu powrócił z tułaczki na obczyźnie po zakoń­czeniu wojny.

Częstym gościem bio­rącym udział w reali­zo­wa­nych lek­cjach jest płk Jerzy Lelwic z Muzeum Wojsk Lądo­wych w Byd­goszczy, który wygłasza przy tej okazji pre­lekcję na temat życia i dzia­łal­ności zna­ko­mi­tego byd­gosz­cza­nina, wybit­nego mate­ma­tyka i kryp­to­loga Mariana Rejew­skiego oraz opo­wiada o historii zła­mania kodu maszyny szy­fru­jącej.

Cele zajęć:

 • Budo­wanie własnej toż­sa­mości młodego poko­lenia.
 • Pro­mo­wanie postaw patrio­tycz­nych wśród mło­dzieży.
 • Roz­bu­dzanie pasji mate­ma­tycz­nych uczniów poprzez przy­bli­żenie postaci Mariana Rejew­skiego jako ojca nowo­cze­snej mate­ma­tyki.
 • Roz­wi­janie zain­te­re­sowań histo­rycz­nych poprzez pro­pa­go­wanie wpływu zła­mania szyfru Enigmy na losy II wojny świa­towej.
 • Wspie­ranie szkół i nauczy­cieli poprzez pro­wa­dzenie zajęć edu­ka­cyj­nych dla uczniów szkół w zakresie edu­kacji regio­nalnej.
 • Pro­mo­wanie książek o Marianie Rejew­skim oraz pozo­sta­łych zbiorów i zasobów infor­ma­cyj­nych Biblio­teki w śro­do­wisku

OFERTA ZAJĘĆ DLA SZKÓŁ POD­STA­WO­WYCH: „MARIAN REJEWSKI: MATE­MATYKKRYP­TOLOGBYD­GOSZCZY

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy zaprasza grupy przed­szkolne oraz uczniów klas 1 – 6 szkół pod­sta­wo­wych do udziału w zaję­ciach z edu­kacji regio­nalnej „Marian Rejewski – mate­matyk i kryp­tolog z Byd­goszczy”.

Celem zajęć jest:

 • popu­la­ry­zacja w śro­do­wisku postaci Mariana Rejew­skiego,
 • zwró­cenie uwagi na zna­czenie zła­mania kodu Enigmy,
 • budzenie dumy z przy­na­leż­ności do regionu, z której pochodzi wybitny rodak: mate­matyk, kryp­tolog,
 • kształ­to­wanie postaw oby­wa­tel­skich wśród dzieci poprzez pozna­wanie historii wła­snego narodu,
 • wspie­ranie szkół i nauczy­cieli w reali­zacji edu­kacji regio­nalnej.

Program każdego spo­tkania prze­wi­duje:

 • krótki szkic czasów Enigmy – kawałek pol­skiej historii,
 • zajęcia pla­styczne – wyko­nanie ilu­stracji lub innej pracy zwią­zanej z tematem,
 • krótka pre­zen­tacja zwią­zana z tematem zajęć.

Ze względu na warunki loka­lowe PBW grupa dzieci uczest­ni­czą­cych w zaję­ciach nie może liczyć więcej niż 20 – 25 osób. Zajęcia trwają 1 godzinę.

Kontakt:
Mał­go­rzata Tyczyńska
85 – 094 Byd­goszcz
ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4
tel. 52 341 – 30-74 lub e-mail: wypozyczalnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl

PROJEKT EDU­KA­CYJNY – „ENIGMA 2014” – MŁODZI NASTĘPCY MARIANA REJEW­SKIEGO.

Wiosną 2014 r. reali­zo­wa­liśmy cykl zajęć w ramach Pro­jektu Edu­ka­cyj­nego Enigma 2014” – MŁODZI NASTĘPCY MARIANA REJEW­SKIEGO. 375 uczniów z 8 szkół pod­sta­wo­wych i gim­na­zjum wysłu­chało wykładu i obej­rzało wystawę „Marian Rejewski – byd­gosz­czanin, mate­matyk, kryp­tolog” oraz uczest­ni­czyło w zaję­ciach szy­fro­wania danych.

W roku Mariana Rejew­skiego (2015) reali­zo­wany był projekt w ramach pro­gramu Patrio­tyzm Jutra Muzeum Historii Polski w War­szawie obej­mu­jący grę kryp­to­lo­giczną, zajęcia edu­ka­cyjne i pre­lekcje, mobilną wystawę w kil­ku­nastu miej­scach woj. kujawsko-pomor­skiego oraz wydanie publi­kacji dla młodego czy­tel­nika o słynnym kryp­to­logu.

Zapra­szamy do obej­rzenia stałej wystawy „Marian Rejewski – byd­gosz­czanin, mate­matyk, kryp­tolog“ i na zajęcia dla uczniów z wyko­rzy­sta­niem symu­la­torów Enigmy.

 

Kontakt:
Muzeum Oświaty
85 – 094 Byd­goszcz
ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4
tel. 052 342 – 65-90