Zapro­szenie na Dzień Mariana Rejewskiego

Zapro­szenie na Dzień Mariana Rejewskiego

Kujawsko-Pomor­skie Centrum Dzie­dzictwa Oświaty oraz Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zapra­szają 26 wrze­śnia o godz.11.00 na obchody Dnia Mariana Rejewskiego.

W programie:

 • prelekcja płk. Jerzego Lelwica
 • posa­dzenie Dębu Pamięci Mariana Rejewskiego
 • zwie­dzanie Sali Pamięci poświę­conej wybit­nemu kryptologowi
 • promocja publi­kacji „Marian Rejewski – pogromca Enigmy”
 • szachy plene­rowe
 • pokój zagadek
 • gry logiczne
 • poczę­stunek

plakat Dzień Mariana Rejewskiego

Part­nerzy wydarzenia:Fundacja PGNiG Fundacja PZU - logotypy

Projekt „Polacy nieprzeciętni“

Projekt „Polacy nieprzeciętni“

Ambitni uczniowie Tech­nikum Elek­tro­nicz­nego w Bydgoszczy: Kata­rzyna Łabuńska, Agata Gier­licka, Kata­rzyna Przy­gońska, Eliza Jankowska, Edyta Kęcik, Michał Kali­nowski, Paweł Kalka zreali­zo­wali projekt „Polacy nieprze­ciętni – Marian Rejewski” dofi­nan­so­wany przez Mini­ster­stwo Edukacji Naro­dowej. Ich dzia­łania wspie­rała Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego, udostęp­niając wystawę poświę­coną wybit­nemu kryp­to­lo­gowi oraz Muzeum Wojsk Lądo­wych. Efektem pracy uczniów jest wirtu­alna wystawa o Marianie Rejew­skim, oś czasu, gra oraz teksty poma­ga­jące zrozu­mieć dzia­łanie maszyny szyfru­jącej. Projekt można zoba­czyć na stronie eduwy­stawy.

Złamali kod Enigmy. Jesteśmy dumni. Dziękujemy.

Złamali kod Enigmy. Jesteśmy dumni. Dziękujemy.

Obchody 80. rocz­nicy wybuchu II wojny świa­towej są hołdem złożonym żołnie­rzom i ofiarom wojny. Polska chce także wyko­rzy­stać tę okazję do poka­zania tego, co Europa zawdzięcza Polakom zmaga­jącym się z wojskami okupa­cyj­nymi. Kraków orga­ni­zuje uroczy­stość, która ma pokazać, że Polacy poko­nali Hitlera również siłą umysłu. Na prze­bieg wojny i długość jej trwania ogromny wpływ miał udział polskich mate­ma­tyków w rozszy­fro­waniu Enigmy, na czele z patronem Biblio­teki – Marianem Rejew­skim. Histo­rycy oceniają, że dzięki kryp­to­logom wojna zakoń­czyła się 2 – 3 lata wcze­śniej, a śmierci unik­nęło 20 – 30 milionów ludzi.

Fundacja Panteon Naro­dowy stwo­rzyła w Krakowie symbo­liczny grób Jerzemu Różyc­kiemu, który pomimo zasług, jakie poczynił dla kraju i świata, nie miał miejsca, które można by okre­ślić jako miejsce jego wiecz­nego spoczynku (zaginął w 1942 roku w okolicy Bale­arów). Kapi­tuła Panteonu zade­cy­do­wała o posta­wieniu w Kryp­tach jednego sarko­fagu, do którego zostanie złożona ziemia z trzech miejsc zwią­za­nych ze śmiercią trójki kryp­to­logów, czyli z dna Morza Śród­ziem­nego, z Chiche­ster oraz z okolic grobu na Powązkach.

Uroczyste wręczenie piasku z dna Morza Śród­ziem­nego synowi Jerzego Różyc­kiego panu Janowi Różyc­kiemu odbyło się 4 lipca w Amba­sa­dzie RP w Madrycie. Gospo­da­rzem wyda­rzenia była pani Marzenna Adam­czyk, amba­sador RP w Hisz­panii. 26 lipca odbyła się podobna cere­monia w Amba­sa­dzie RP w Londynie, na której pan Amba­sador Arkady Rzegocki wręczył symbo­liczną urnę z ziemią z Gardens of Remem­brance w Chiche­ster rodzinie Henryka Zygal­skiego. Warszawski Garnizon WP zorga­ni­zował wręczenie ziemi z grobu Mariana Rejew­skiego jego córce pani Janinie Sylwe­strzak 29 sierpnia 2019 r.

Uroczy­stość złożenia urn do sarko­fagu w Kryp­tach Panteonu Naro­do­wego zapla­no­wana jest na 6 wrze­śnia br. o godzinie 11 kościele św. św. Piotra i Pawła w Krakowie, w podzie­miach którego są Krypty Panteonu.

W uroczy­stości udział wezmą rodziny kryp­to­logów z kraju i z zagra­nicy oraz Sir Dermot Turing, bratanek Alana Turinga, autor książki „X, Y, Z. Praw­dziwa historia złamania szyfru Enigmy”. W tej książce bratanek czło­wieka, który w Wiel­kiej Brytanii został wybrany czło­wie­kiem stulecia, docenił praw­dziwy wkład Polaków w rozko­do­wanie Enigmy, a w konse­kwencji w skró­cenie tego najtra­gicz­niej­szego w dzie­jach ludz­kości konfliktu. Udział zapo­wie­dzieli również przed­sta­wi­ciele Sztabu Gene­ral­nego WP oraz kierow­nictwo Naro­do­wego Centrum Bezpie­czeń­stwa Cyberprzestrzeni.

W dniach 3 – 7 wrze­śnia odbywa się w Krakowie Jubi­le­uszowy Zjazd Mate­ma­tyków Polskich w stulecie Polskiego Towa­rzy­stwa Mate­ma­tycz­nego. Senat RP ogłosił rok 2019 rokiem mate­ma­tyki. Harmo­no­gram Zjazdu prze­wi­duje udział uczest­ników w uroczy­stości w Pante­onie. Zapro­szone zostały władze Krakowa i woje­wództwa, rektorzy uczelni, przed­sta­wi­ciele korpusu dyplo­ma­tycz­nego, wszyscy kura­torzy woje­wódzcy i wszystkie szkoły w Polsce, których patro­nami są kryp­to­lodzy. Miesz­kańcy Krakowa dowiedzą się o uroczy­stości z kilkuset plakatów umiesz­czo­nych w różnych miej­scach. Szcze­gól­nymi adre­sa­tami zapro­szeń są uczniowie krakow­skich szkół.

Złamali kod Enigmy. Jesteśmy dumni. Dziękujemy.

Tak brzmi nazwa zapro­szenia skie­ro­wa­nego głównie do dzieci i młodzieży. Orga­ni­za­torzy chcą, aby młodsze poko­lenia wiedziały o wiel­kiej polskiej szkole mate­ma­tycznej okresu między­wo­jen­nego – lwow­skiej, krakow­skiej, wiel­ko­pol­skiej. Chcą, aby nasza duma naro­dowa była budo­wana na dwóch fila­rach, tym boha­ter­skim, zbrojnym i tym, który poka­zuje nasz wkład w rozwój świa­towej cywi­li­zacji. Tak, jak nie wolno pozwolić zapo­mnieć o polskich lotni­kach w Anglii, tak nie wolno zapo­mnieć o trzech geniu­szach mate­ma­tycz­nych, którzy wyprze­dzili wszyst­kich euro­pej­skich kryp­to­logów i poko­nali Hitlera siłą umysłu. To będzie wielkie święto polskiej dumy, praw­dziwej, zasłużonej.

Dyplom i odznaka dla biblioteki

Dyplom i odznaka dla biblioteki

Biblio­teka została doce­niona za kulty­wo­wanie pamięci o wybitnym bydgosz­cza­ninie Marianie Rejewskim.

dyplom-dla-biblio­teki

Regio­nalna Pracownia Krajo­znawcza oraz Oddzia­łowa Komisja Krajo­znawcza i Ochrony Przy­rody R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy usta­no­wiły Regio­nalną Odznakę Krajo­znawczą „Znani Bydgosz­czanie – Marian Rejewski”. Regu­lamin został zatwier­dzony przez Zarząd Uchwałą nr 9/IX/2018 z dnia 17.04.2018 r.

Odznaka ma na celu przy­bli­żenie sylwetki znanego polskiego mate­ma­tyka i kryp­to­loga oraz miejsc w Bydgoszczy z nim zwią­za­nych. Jest ona jedno­stop­niowa i można ją zdobywać po ukoń­czeniu 10 roku życia. Warun­kiem zdobycia odznaki jest odwie­dzenie 10 miejsc na terenie Bydgoszczy zwią­za­nych z Marianem Rejew­skim i doku­men­to­wanie zwie­dzo­nych obiektów w dowolnej formie.

Dzień Regionów na zlocie harcerskim

Dzień Regionów na zlocie harcerskim

Na Wyspie Sobie­szew­skiej trwa największy w historii naszego kraju ogól­no­polski zlot harcerzy. Ponad 12 tys. młodych ludzi „zamel­do­wało się“ na gdań­skiej wyspie, a wielu z nich można spotkać każdego dnia m.in. na ulicach Głów­nego i Starego Miasta. Atrakcji harce­rzom nie brakuje, nie zabrakło ich także w sobotę, 11 sierpnia, kiedy to na terenie miasteczka zloto­wego zapla­no­wano Dzień Regionów.
Muzeum Oświaty w Bydgoszczy uczest­ni­czyło w Dniu Regionów promując postać słyn­nego bydgosz­cza­nina, mate­ma­tyka i kryp­to­loga – Mariana Rejew­skiego. Uczest­nicy zlotu mieli możli­wość poznania w prak­tyce zasady dzia­łania niemiec­kiej maszyny szyfru­jącej. Na specjalnie przy­go­to­wanym symu­la­torze Enigmy można było szyfrować i deszy­frować zako­do­wane infor­macje. Ponadto muzeum przy­go­to­wało warsz­taty piśmien­nicze, dzięki którym uczest­nicy zlotu pozna­wali sztukę pisania piórem i atra­mentem tzw. kali­grafię oraz zapo­znali się z zasa­dami funk­cjo­no­wania starej szkoły. Dużym powo­dze­niem wśród uczest­ników cieszyły się warsz­taty pisania na maszynie.
Zlot ZHP Gdańsk 2018 jest częścią jubi­le­uszu 100-lecia odzy­skania niepod­le­głości przez Polskę oraz 100-lecia Związku Harcer­stwa Polskiego, który został objęty Patro­natem Naro­dowym Prezy­denta Rzeczy­po­spo­litej Polskiej w Stulecie Odzy­skania Niepod­le­głości oraz wpisuje się w program wyda­rzeń Niepod­legła 2018.

Na zaję­ciach eduka­cyj­nych w bibliotece

Na zaję­ciach eduka­cyj­nych w bibliotece

To już setne w tym roku wejście grupy szkolnej do dzia­ła­ją­cego w biblio­tece Klubu Enigma (escape roomu). Uczniowie kl. 7 ze Szkoły Podsta­wowej nr 66 w Bydgoszczy zmagali się z łami­głów­kami w pokoju zagadek. Dwie grupy zakoń­czyły zabawę sukcesem, a dwie były bardzo bliskie uwol­nienia się z escape roomu. Młodzież uczest­ni­czyła również w zaję­ciach z edukacji czytel­ni­czej i medialnej. Pozna­wała historię książki i jej różne formy. W sali wysta­wowej poświę­conej Maria­nowi Rejew­skiemu uczniowie zapo­znali się z doko­na­niami bydgo­skiego kryp­to­loga i deszy­fro­wali infor­macje na kompu­te­ro­wych symu­la­to­rach Enigmy. Na kolej­nych zaję­ciach ćwiczyli logiczne myślenie, spostrze­gaw­czość i pamięć. Cztery godziny w biblio­tece minęły im szybko i przyjemnie.

Zajęcia eduka­cyjne o Marianie Rejewskim

Zajęcia eduka­cyjne o Marianie Rejewskim

Grupa uczniów ze Szkoły Podsta­wowej nr 57 w Bydgoszczy przy­była do biblio­teki na zajęcia o Marianie Rejew­skim. Młodzież obej­rzała stałą wystawę przed­sta­wia­jącą drogę słyn­nego bydgosz­cza­nina do złamania kodu Enigmy. Książki i komiksy o Marianie Rejew­skim pomogły uczniom w rozwią­zaniu krzy­żówek o najwy­bit­niej­szym polskim kryp­to­logu. Wiedzę o szyfro­waniu młodzież wyko­rzy­stała w prak­tyce, gdyż przy­dała się ona w biblio­tecznym escape roomie, z którego można się wydo­stać po wyko­naniu szeregu zadań.

Wygraj komiks o Marianie Rejewskim

Wygraj komiks o Marianie Rejewskim

Dziś przy­pada 38. rocz­nica śmierci Mariana Rejew­skiego, pocho­dzą­cego z Bydgoszczy kryp­to­loga, którego prace przy­czy­niły do złamania kodu Enigmy, niemiec­kiej maszyny szyfru­jącej z czasów II wojny świa­towej. Z tej okazji propo­nu­jemy konkurs, w którym do wygrania będzie wydany przez Urząd Marszał­kowski komiks „Marian Rejewski – bydgosz­czanin, który złamał szyfr Enigmy”. Aby zdobyć jeden z pięt­nastu egzem­plarzy, wystarczy na adres s.​kaminski@​kujawsko-​pomorskie.​pl nade­słać odpo­wiedź na pytanie: W jaki inny sposób można by uhono­rować niezwykłą postać Mariana Rejew­skiego? Na wiado­mości czekamy do piątku (16 lutego) do godziny 14. Nagro­dzimy najcie­kawsze odpowiedzi.

Marian Rejewski – bydgosz­czanin, który złamał szyfr Enigmy” to niezwykła opowieść o kryp­to­logu, skromnym czło­wieku, który dzięki swojemu geniu­szowi mate­ma­tycz­nemu złamał kod Enigmy, niemiec­kiej maszyny szyfru­jącej. Wyda­rzenie to dopro­wa­dziło praw­do­po­dobnie do zakoń­czenia II wojny świa­towej kilka lat wcze­śniej i urato­wania setek tysięcy, a nawet milionów istnień. Scena­riusz komiksu – Maciej Jasiński, rysunki – Jacek Michalski, konsul­tacja mery­to­ryczna – dr Krzysztof Osiński. Komiks tutaj.

Źródło: www​.kujawsko​-pomor​skie​.pl

O Marianie Rejewskim

O Marianie Rejewskim

W Czytelni Głównej odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Głośne czytanie“ dla osób niewi­do­mych i niedo­wi­dzą­cych z PZN w Bydgoszczy. Tym razem tematem było życie i dzia­łal­ność Mariana Rejew­skiego – pogromcy Enigmy. Prele­gentem był pułkownik Jerzy Lelwic, który ciekawie i barwnie opowie­dział o patronie biblio­teki oraz zapre­zen­tował replikę Enigmy. Słuchacze poznali zasadę dzia­łania niemiec­kiej maszyny szyfru­jącej i mieli okazję prze­śle­dzić losy polskich kryp­to­logów w drodze do złamania jej kodu. Następnie nauczy­ciele biblio­te­karze z Czytelni Głównej czytali głośno frag­menty książki M. Rejew­skiego „Wspo­mnienia z mej pracy w Biurze Szyfrów Oddziału II Sztabu Głów­nego w latach 1930 – 1945“.

Marian Rejewski

Marian Rejewski

W paździer­niku 2012 r. Biblio­teka rozpo­częła reali­zację projektu o Marianie Rejew­skim, jego doko­na­niach i znaczeniu złamania szyfru Enigmy oraz wpływu, jaki miało to odkrycie dla losów II wojny świa­towej. Skie­ro­wany jest on do uczniów szkół gimna­zjal­nych i ponad­gim­na­zjal­nych. W jego ramach reali­zo­wane są zajęcia eduka­cyjne o charak­terze inter­dy­scy­pli­narnym z wyko­rzy­sta­niem środków multi­me­dial­nych, w czasie których uczniowie zapo­znają się z życiem oraz dzia­łal­no­ścią znanego bydgosz­cza­nina, jego doko­na­niami na polu mate­ma­tyki oraz kryptologii.
W trakcie zajęć prezen­to­wana jest również replika niemiec­kiej maszyny szyfru­jącej „Enigma”, a młodzież ma okazję zapo­znać się ze stoso­wa­nymi w niej tajni­kami szyfro­wania maszy­no­wego oraz prze­ćwi­czyć przy pomocy specjal­nego programu kompu­te­ro­wego szyfro­wanie wiado­mości z zasto­so­wa­niem kodu „Enigmy“.

W ramach projektu i reali­zo­wa­nych lekcji prezen­tu­jemy także wystawę pod nazwą „Marian Rejewski – bydgosz­czanin, mate­matyk, kryp­tolog“ zorga­ni­zo­waną z okazji 80. rocz­nicy złamania Enigmy przez tego wybit­nego mate­ma­tyka i genial­nego kryp­to­loga, który urodził się w Bydgoszczy, tu uczęsz­czał do szkoły i tu powrócił z tułaczki na obczyźnie po zakoń­czeniu wojny.

Częstym gościem biorącym udział w reali­zo­wa­nych lekcjach jest płk Jerzy Lelwic z Muzeum Wojsk Lądo­wych w Bydgoszczy, który wygłasza przy tej okazji prelekcję na temat życia i dzia­łal­ności znako­mi­tego bydgosz­cza­nina, wybit­nego mate­ma­tyka i kryp­to­loga Mariana Rejew­skiego oraz opowiada o historii złamania kodu maszyny szyfrującej.

Cele zajęć:

 • Budo­wanie własnej tożsa­mości młodego pokolenia.
 • Promo­wanie postaw patrio­tycz­nych wśród młodzieży.
 • Rozbu­dzanie pasji mate­ma­tycz­nych uczniów poprzez przy­bli­żenie postaci Mariana Rejew­skiego jako ojca nowo­cze­snej matematyki.
 • Rozwi­janie zain­te­re­sowań histo­rycz­nych poprzez propa­go­wanie wpływu złamania szyfru Enigmy na losy II wojny światowej.
 • Wspie­ranie szkół i nauczy­cieli poprzez prowa­dzenie zajęć eduka­cyj­nych dla uczniów szkół w zakresie edukacji regionalnej.
 • Promo­wanie książek o Marianie Rejew­skim oraz pozo­sta­łych zbiorów i zasobów infor­ma­cyj­nych Biblio­teki w środowisku

OFERTA ZAJĘĆ DLA SZKÓŁ PODSTA­WO­WYCH: „MARIAN REJEWSKI: MATE­MATYKKRYP­TOLOGBYDGOSZCZY

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zaprasza grupy przed­szkolne oraz uczniów klas 1 – 6 szkół podsta­wo­wych do udziału w zaję­ciach z edukacji regio­nalnej „Marian Rejewski – mate­matyk i kryp­tolog z Bydgoszczy”.

Celem zajęć jest:

 • popu­la­ry­zacja w środo­wisku postaci Mariana Rejewskiego,
 • zwró­cenie uwagi na znaczenie złamania kodu Enigmy,
 • budzenie dumy z przy­na­leż­ności do regionu, z której pochodzi wybitny rodak: mate­matyk, kryptolog,
 • kształ­to­wanie postaw obywa­tel­skich wśród dzieci poprzez pozna­wanie historii własnego narodu,
 • wspie­ranie szkół i nauczy­cieli w reali­zacji edukacji regionalnej.

Program każdego spotkania przewiduje:

 • krótki szkic czasów Enigmy – kawałek polskiej historii,
 • zajęcia plastyczne – wyko­nanie ilustracji lub innej pracy zwią­zanej z tematem,
 • krótka prezen­tacja zwią­zana z tematem zajęć.

Ze względu na warunki loka­lowe PBW grupa dzieci uczest­ni­czą­cych w zaję­ciach nie może liczyć więcej niż 20 – 25 osób. Zajęcia trwają 1 godzinę.

Kontakt:
Małgo­rzata Tyczyńska
85 – 094 Bydgoszcz
ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4
tel. 52 341 – 30-74 lub e‑mail: wypozyczalnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl

PROJEKT EDUKA­CYJNY – „ENIGMA 2014” – MŁODZI NASTĘPCY MARIANA REJEWSKIEGO.

Wiosną 2014 r. reali­zo­wa­liśmy cykl zajęć w ramach Projektu Eduka­cyj­nego Enigma 2014” – MŁODZI NASTĘPCY MARIANA REJEW­SKIEGO. 375 uczniów z 8 szkół podsta­wo­wych i gimna­zjum wysłu­chało wykładu i obej­rzało wystawę „Marian Rejewski – bydgosz­czanin, mate­matyk, kryp­tolog” oraz uczest­ni­czyło w zaję­ciach szyfro­wania danych.

W roku Mariana Rejew­skiego (2015) reali­zo­wany był projekt w ramach programu Patrio­tyzm Jutra Muzeum Historii Polski w Warszawie obej­mu­jący grę kryp­to­lo­giczną, zajęcia eduka­cyjne i prelekcje, mobilną wystawę w kilku­nastu miej­scach woj. kujawsko-pomor­skiego, wydanie publi­kacji dla młodego czytel­nika o słynnym kryp­to­logu oraz utwo­rzenie strony inter­ne­towej m‑rejewski.pl.

Zapra­szamy do obej­rzenia stałej wystawy „Marian Rejewski – bydgosz­czanin, mate­matyk, kryp­tolog“ i na zajęcia dla uczniów z wyko­rzy­sta­niem symu­la­torów Enigmy.

 

Kontakt:
Muzeum Oświaty
85 – 094 Bydgoszcz
ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4
tel. 052 342 – 65-90