Deutsch im Beruf – webinar dla nauczycieli

Deutsch im Beruf – webinar dla nauczycieli

Zapra­szamy nauczy­cieli języka niemiec­kiego szkół ponad­pod­sta­wo­wych (tech­nika, szkoły bran­żowe) na webinar „Deutsch im Beruf“, który odbę­dzie się 4 lutego 2021 r. (czwartek) w godz. 17.30 – 19.00. Zapisy przyj­mu­jemy do dnia 2 lutego na adres mailowy: czytelnia1@​pbw.​bydgoszcz.​pl z dopi­skiem: „Beruf“.

Język niemiecki w zawodzie

Nie ulega wątpli­wości, że znajo­mość języków obcych staje się w dzisiej­szym zglo­ba­li­zo­wanym świecie coraz ważniejsza. Szcze­gólnie pożą­dana jest znajo­mość konkret­nego języka facho­wego, umoż­li­wia­jąca uczącym się zbie­ranie doświad­czeń i pracę w wielo­ję­zycznym środo­wisku zawodowym.

Kierując się tą myślą Goethe-Institut w Warszawie zdecy­dował się na wydanie dwóch tomów z mate­ria­łami uzupeł­nia­ją­cymi doty­czą­cymi 14 różnych zawodów, naucza­nych w polskich szko­łach śred­nich. Każdy z tomów zawiera plakaty i pocz­tówki z najważ­niej­szym słow­nic­twem, ćwiczenia grama­tyczno-leksy­kalne oraz gry sytuacyjne.

Podczas webna­rium przed­sta­wimy (na przy­kła­dzie wybra­nych mate­riałów) liczne pomysły i wska­zówki, mające ułatwić i uatrak­cyjnić pracę z ww. mate­ria­łami zarówno na lekcji trady­cyjnej, jak i prowa­dzonej za pomocą komu­ni­ka­torów internetowych.

Jeśli są Państwo zain­te­re­so­wani mate­ria­łami do języka niemiec­kiego zawo­do­wego, to serdecznie zapra­szamy na nasze webi­na­rium! Cieszymy się na spotkanie z Państwem!

Szko­lenie popro­wadzi Alek­san­dara Łyb-Bielecka, która jest pracow­ni­kiem Wydziału Huma­ni­stycz­nego Uniwer­sy­tetu Śląskiego w Kato­wi­cach. Jej zain­te­re­so­wania zawo­dowe dotyczą przede wszystkim lingwi­styki i dydak­tyki wielo­ję­zycz­ności oraz nauczania języka niemiec­kiego jako obcego po angiel­skim (koncepcja DaFnE). Multi­pli­ka­torka Insty­tutu Goethego w Warszawie oraz w Mona­chium, prowa­dząca semi­naria dla nauczy­cieli języka niemiec­kiego jako obcego w wielu krajach Europy i świata. Współ­au­torka webqu­estów i mate­riałów dydak­tycz­nych dla Insty­tutu Goethego. 

Deutsch im Beruf

Es besteht kein Zweifel daran, dass die Sprach­ken­nt­nisse in der heutigen globa­li­sierten Welt immer wich­tiger werden. Beson­ders gefragt werden dabei die Kennt­nisse in der jewe­iligen Fach- oder Beru­fs­sprache, die den Lernenden ermögli­chen, Erfah­rungen zu sammeln und in einem multi­lin­gu­alen Umfeld zu arbeiten.

Von diesem Gedanken gele­itet hat das Goethe Institut Warschau die Initia­tive ergriffen und zwei Bände mit zusät­zli­chen Mate­ria­lien zu 14 verschie­denen Berufen heraus­ge­geben. Sie sollen den Lernenden helfen, sich in beru­fli­chen Situ­ationen spra­chlich adäquat zu verhalten und reichen von Plakaten und Post­karten mit Wort­schat­zli­sten, über gram­ma­tisch-lexi­ka­li­sche Übungen bis hin zu Situ­ations- und Rollenspielen.

Im Webinar werden (anhand von ausge­wählten Beispiel­ma­te­ria­lien) Ideen, Tipps und Tricks vorge­stellt, wie man mit den Mate­ria­lien sowohl im offline‑, als auch im online-Unter­richt arbe­iten kann.

Falls Sie Inte­resse an den beiden Bänden zum Thema „Deutsch im Beruf“ haben, dann sind Sie herz­lich zu unserem Webinar einge­laden! Wir freuen uns auf Sie!

Alek­sandra Łyp-Bielecka ist didak­tisch-wissen­scha­ftliche Mitar­be­iterin an der Huma­ni­sti­schen Fakultät der Schle­si­schen Univer­sität in Kato­wice (mit den Arbe­its­schwer­punkten Mehr­spra­chig­ke­it­slin­gu­istik / ‑didaktik und DaFnE-Didaktik) und Multi­pli­ka­torin im DELFORT-Fort­bil­dung­spro­gramm des Goethe Insti­tuts Warschau. Sie bildet Deut­schlehr­kräfte aus und leitet weltweit Semi­nare für DaF-Lehr­kräfte, vor allem zu Methodik und Didaktik für den Unter­richt mit Jugen­dli­chen. Mitau­torin von Spra­che­nQu­ests und anderen Mate­ria­lien für das Goethe-Institut Polen.

Zapisy na webi­na­rium dla nauczy­cieli germanistów

Zapisy na webi­na­rium dla nauczy­cieli germanistów

Goethe-Institut oraz Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy zapra­szają nauczy­cieli języka niemiec­kiego wszyst­kich poziomów nauczania na webi­na­rium: „Praca metodą projektu na lekcji online języka niemiec­kiego“, które odbę­dzie się w dniach:

 • część 1 – 27.01.2021 r. (środa) w godz. 16.30 – 18.00,
 • część 2 – 10.02.2021 r. (środa) w godz. 16.30 – 18.00.

Zapisy przyj­mu­jemy do 25 stycznia (do północy) na adres mailowy: czytelnia1@​pbw.​bydgoszcz.​pl. Prosimy podać imię i nazwisko oraz hasło: „Projekt”. Liczba miejsc ogra­ni­czona. Serdecznie zapraszamy!

Alina Melnicka-Zygmunt, Kata­rzyna Krukowska- Cyra­no­wicz – Medio­teka Języka Niemiec­kiego w Peda­go­gicznej Biblio­tece Peda­go­gicznej w Bydgoszczy

szko­lenie

Godziny otwarcia biblioteki

Godziny otwarcia biblioteki

Szanowni Czytel­nicy!
Biblio­teka jest otwarta od ponie­działku do piątku w nastę­pu­ją­cych godzinach:

w ponie­działek: 9:00 – 15:00 z przerwą tech­niczną 12:00 – 12:30
od wtorku do piątku: 9:00 – 17:00 z przerwą tech­niczną 13:00 – 13:30
w sobotę – nieczynna

Prosimy o zaglą­danie na naszą stronę inter­ne­tową, gdyż godziny funk­cjo­no­wania Biblio­teki mogą ulec zmianie.
Przy­po­mi­namy o wymogu noszenia maseczki ochronnej i dezyn­fekcji rąk w Bibliotece.

W środę (6 stycznia – Święto Trzech Króli) – Biblio­teka nieczynna. 

Wytyczne dot. funk­cjo­no­wania Biblio­teki od 1.10.2020 r. 
Zasady funk­cjo­no­wania Biblio­teki w okresie pandemii

Funk­cjo­no­wanie Biblio­teki w okresie pandemii

Funk­cjo­no­wanie Biblio­teki w okresie pandemii

Wytyczne doty­czące funk­cjo­no­wania Biblio­teki po zdjęciu zakazu prowa­dzenia dzia­łal­ności biblio­tecznej w związku ze znie­sie­niem ogra­ni­czeń zwią­za­nych z COVID-19 obowią­zu­jące od 1 paździer­nika 2020 r.

Wytyczne doty­czące obsługi czytelników

 1. Biblio­teka jest otwarta dla czytel­ników od wtorku do piątku w godzi­nach 9.00 – 19.00 i w ponie­działki w godzi­nach 9.00 – 15.00UWAGA! Aktu­ali­zacja od 17 listo­pada: od wtorku do piątku w godzi­nach 9.00 – 17.00 i w ponie­działki w godzi­nach 9.00 – 15.00.
 2. W dniach od wtorku do piątku w godz. 13.00 – 13.30, a w ponie­działki w godz. 12.00 – 12.30, jest przerwa tech­niczna w dzia­łaniu biblio­teki, podczas której nastę­puje dezyn­fekcja pomiesz­czeń dostęp­nych czytel­nikom oraz inten­sywne wietrzenie.
 3. W Biblio­tece obowią­zuje nakaz noszenia maseczki ochronnej lub przy­łbicy zapew­nionej we własnym zakresie, w przy­padku ich braku pracow­nicy Biblio­teki mają prawo odmówić wstępu na jej teren.
 4. Po wejściu do biblio­teki należy zdezyn­fe­kować ręce.
 5. Stano­wisko do dezyn­fekcji rąk znaj­duje się również przed Wypożyczalnią.
 6. Dla czytel­ników uruchamia się wypo­ży­czalnię na I piętrze.
 7. Ogra­nicza się dostęp czytel­ników do wyzna­czo­nych miejsc, wcho­dzenie na I piętro odbywa się jedną, wyzna­czoną stroną. 
 8. W Wypo­ży­czalni może prze­bywać jedno­cze­śnie maksy­malnie 2 czytel­ników, którzy powinni zachować między sobą odstęp ok. 2 m.
 9. Na stoliku przed ladą (stano­wi­skiem) do usta­wio­nego kosza czytel­nicy odkła­dają zwroty.
 10. Oddane zbiory przez czytel­nika będą odkła­dane na wyzna­czony regał na 3‑dniową kwaran­tannę. Po okresie kwaran­tanny zbiory będą włączane odpo­wiednio do maga­zynu głów­nego, na wyzna­czone regały w przy­padku zbiorów audio­wi­zu­al­nych i językowych.
 11. Przyj­mo­wanie zwrotów oraz wypo­ży­czanie zbiorów odbywa się z zacho­wa­niem bezpiecznej odległości.
 12. Na dwóch stano­wi­skach obsługi wypo­ży­czalni, usta­wione zostały osłony ochronne plexi.
 13. Czytelnie oraz zbiory z wolnym dostępem, czaso­pisma, kata­logi kart­kowe są niedo­stępne dla czytelników.
 14. Zbiory języ­kowe z wolnego dostępu z Czytelni można zamówić na adres: czytelnia1@​pbw.​bydgoszcz.​pl lub tele­fo­nicznie 52 341 30 74 wew. 18, podając tytuł i sygna­turę. Można uzyskać także pomoc w wyborze zbiorów języ­ko­wych pod w/w adresem i telefonem.
 15. Dla osób posia­da­ją­cych kartę biblio­teczną wyko­namy skany arty­kułów z czaso­pism i frag­mentów książek dostęp­nych tylko na miejscu w Czytelni. Zamó­wienia można wysyłać na adres: czytelnia1@​pbw.​bydgoszcz.​pl w zamó­wieniu należy podać numer karty biblio­tecznej czytel­nika, tytuł arty­kułu, autora arty­kułu, tytuł czaso­pisma, rok i numer. Jedno­ra­zowo można zamówić do 20 stron skanów.
 16. Na I piętrze na kory­tarzu, dostęp dla czytel­ników do jednego stano­wiska kompu­te­ro­wego, służą­cego do reje­stracji czytel­nika i wyszu­ki­wania zbiorów w kata­logu on-line.
 17. W pomiesz­cze­niach Wydziału Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświa­to­wych (dalej zwanym Infor­macją) jest dostęp do 2 stano­wisk kompu­te­ro­wych (2 biurka i 2 krzesła). Pozo­stałe stano­wiska są ozna­czone taśmą z brakiem dostępu do kompu­terów, biurek i foteli.
 18. Pracownia kompu­te­rowa pn. Inter­ne­towe Centrum Infor­macji Multi­me­dialnej będzie udostęp­niana z zacho­wa­niem bezpiecz­nego dystansu 2 metrów najwyżej 2 czytel­nikom jedno­cze­śnie na wyzna­czo­nych miejscach.
 19. Na stano­wisku obsługi w Infor­macji jest ozna­czony dystans i usta­wiona osłona ochronna plexi.
 20. Pracow­nicy obsłu­gują czytel­nika w ręka­wicz­kach oraz w maseczce ochronnej lub przyłbicy.
 21. Po skoń­czonej pracy pracow­nicy dezyn­fe­kują po sobie miejsce pracy oraz urzą­dzenia, których używają.

Podzię­ko­wanie dla biblioteki

Podzię­ko­wanie dla biblioteki

Biblio­teka uczest­ni­czyła w szóstej edycji ogól­no­pol­skiej akcji społecznej Fundacji Zaczy​tani​.org, która polega na zbiórce i prze­ka­zy­waniu książek szpi­talom, domom dziecka, hospi­cjom i innym placówkom pomo­cowym. Książka pełni tam funkcję tera­peu­tyczną, wspiera proces oswa­jania emocji i budo­wania relacji ze sobą lub z drugim czło­wie­kiem. W tym roku książki zostały prze­ka­zane do Szpi­tala Uniwer­sy­tec­kiego nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy.

Podziękowanie dla biblioteki

Gratu­lacje od Prze­wod­ni­czącej Sejmiku Woje­wództwa Kujawsko-Pomorskiego

Gratu­lacje od Prze­wod­ni­czącej Sejmiku Woje­wództwa Kujawsko-Pomorskiego

Pomy­sło­daw­czyni konkursu zorga­ni­zo­wa­nego przez Peda­go­giczną Biblio­tekę Woje­wódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy Prze­wod­ni­cząca Sejmiku Woj. Kujawsko-Pomor­skiego Elżbieta Piniewska prze­ka­zała gratu­lacje zwycięzcom konkursu. Dwa czyt­niki e‑booków inkBOOK Calypso oraz inne nagrody i upominki zostaną prze­ka­zane laure­atom konkursu w terminie, który zostanie ogło­szony w odrębnym komunikacie.

https://​www​.face​book​.com/​E​l​z​b​i​e​t​a​P​i​n​i​e​w​s​k​a​P​o​l​i​t​y​k​/​p​o​s​t​s​/​1​0​8​7​9​9​3​9​2​8​2​98522

serdecznie gratuluję

Aktu­alne wytyczne przeciwepidemiczne

Aktu­alne wytyczne przeciwepidemiczne

Mini­ster­stwo Edukacji Naro­dowej we współ­pracy z Głównym Inspek­to­ratem Sani­tarnym, a w przy­padku orga­ni­zacji i prze­pro­wa­dzania tego­rocz­nych egza­minów z Centralną Komisją Egza­mi­na­cyjną, przy­go­to­wało szereg wytycz­nych prze­ciw­e­pi­de­micz­nych, które przede wszystkim zapewnią dzie­ciom, uczniom, nauczy­cielom oraz pracow­nikom szkół i placówek bezpieczne warunki, a organom prowa­dzącym i dyrek­torom pomogą w zorga­ni­zo­waniu pracy w czasie epidemii zwią­zanej z COVID-19.

Wytyczne GISMZ i MEN dla przed­szkoli, oddziałów przed­szkol­nych w szkole podsta­wowej i innych form wycho­wania przed­szkol­nego oraz insty­tucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wytyczne GISMZ i MEN dla szkół podsta­wo­wych – edukacja wcze­snosz­kolna

Wytyczne GISMZ i MEN dla szkół – konsul­tacje z nauczy­cie­lami w szkole

Reko­men­dacje GIS zajęcia rewa­li­da­cyjne, rewa­li­da­cyjno-wycho­wawcze i wcze­snego wspo­ma­gania rozwoju dziecka

Wytyczne – prze­pro­wa­dzanie egzaminów

Wytyczne GISzajęcia prak­tyczne w szkole policealnej

Reko­men­dacje GISproce­dury dzia­łania poradni psycho­lo­giczno-peda­go­gicz­nych dla dzieci i młodzieży

Wytyczne – orga­ni­zacja opieki w bursach i internatach

Wytyczne – dla orga­ni­za­torów wypo­czynku dzieci i młodzieży w 2020 roku

Wytyczne – zajęcia prak­tyczne w bran­żowej szkole I stopnia i technikum

Pięć różnych sche­matów postępowania

Jeżeli stwier­dzone zostanie zaka­żenie u jednego ucznia w szkole, Państwowy Powia­towy Inspektor Sani­tarny podej­muje decyzję o izolacji zaka­żonej osoby, oraz kwaran­tannie osób, które miały z nią kontakt. W prak­tyce oznacza to całą klasę. Poddani kwaran­tannie mogą pracować i uczyć się w trybie zdalnym po uzgod­nieniu z dyrekcją i uzyskaniu zgody PPIS.

Zakażenie COVID-19 w szkole - procedury postępowania 1

Jeżeli w klasach na tym samym piętrze zostanie odno­to­wane kilka przy­padków zakażeń, chorzy, wszystkie klasy na tym samym piętrze oraz osoby, które miały kontakt z zaka­żo­nymi, zostają poddani izolacji. Nauczy­ciele po uzyskaniu zgody dyrek­tora mogą pracować zdalnie. Placówka w takiej sytu­acji prze­chodzi w hybry­dowy tryb nauczania, tzn. osoby na kwaran­tannie uczą się zdalnie, a pozo­stali stacjonarnie.

Zakażenie COVID-19 w szkole - procedury postępowania 2

Przy stwier­dzeniu zaka­żenia u nauczy­ciela uczą­cego w kilku klasach schemat postę­po­wania wygląda tak samo, jak w powyż­szym przy­padku. Z tą różnicą, że w zależ­ności od sytu­acji cała placówka może także przejść na zdalny tryb nauczania. Decyzję podej­muje inspektor sani­tarny po docho­dzeniu epidemiologicznym.

Zakażenie COVID-19 w szkole - procedury postępowania 3

Kiedy w szkole zaka­żeni lub podej­rzani o zaka­żenie będą zarówno uczniowie kilku klas, jak i inni pracow­nicy, PPIS zarządzi dla nich wszyst­kich oraz dla osób, z którymi mieli kontakt, kwaran­tannę. Cała placówka prze­chodzi wówczas w zdalny tryb nauki.

Zakażenie COVID-19 w szkole - procedury postępowania 4

Kiedy w szkole u jednego z nauczy­cieli, który miał kontakt z pozo­sta­łymi peda­go­gami, stwier­dzone zostanie zaka­żenie, trafia on na kwaran­tannę. Podobnie, jak osoby, które miały z nim kontakt. Szkoła prze­chodzi wówczas na tryb zdalny nauczania.

Zakażenie COVID-19 w szkole - procedury postępowania 5

Aktu­ali­zacja:

W wytycz­nych MEN, MZGIS został dodany nowy zapis, konieczny ze względu na szcze­gólną ochronę uczniów z choro­bami przewlekłymi:

Dyrektor szkoły wpro­wadzi dodat­kowe środki ostroż­ności doty­czące funk­cjo­no­wania w szkole dzieci z choro­bami prze­wle­kłymi, w poro­zu­mieniu z ich rodzicami/opiekunami praw­nymi, np.

– obowiązek zacho­wania dystansu podczas zajęć lekcyj­nych, w świetlicy,

– w przy­padku braku możli­wości zacho­wania dystansu w miej­scach wspólnie użyt­ko­wa­nych, tj. podczas zajęć lekcyj­nych, w świe­tlicy, na kory­ta­rzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa.

Aktu­ali­zacja dotyczy także zaleceń dla dyrek­torów szkół ze stref żółtej i czer­wonej. Z uwagi na możli­wość nauczania indy­wi­du­al­nego dla dzieci z orze­cze­niem doda­liśmy zapis okre­śla­jący sposób prowa­dzenia takich zajęć:

w przy­padku uczniów z orze­cze­niem o potrzebie nauczania indy­wi­du­al­nego – nauczy­ciel prowa­dzący nauczanie indy­wi­du­alne, może prowa­dzić zajęcia z wyko­rzy­sta­niem metod i technik kształ­cenia na odległość.

Zasady funk­cjo­no­wania Biblioteki

Zasady funk­cjo­no­wania Biblioteki

Przyj­mu­jemy zwroty oraz wypo­ży­czamy zamó­wione przez Państwa zbiory. Księ­go­zbiór języ­kowy z wolnego dostępu z Czytelni można zamówić pocztą elek­tro­niczną: czytelnia1@​pbw.​bydgoszcz.​pl lub tele­fo­nicznie 52 341 30 74 wew. 18, podając tytuł i sygna­turę lub pora­dzić się w wyborze zbiorów językowych.

Dla osób posia­da­ją­cych kartę biblio­teczną wyko­nu­jemy skany arty­kułów z czaso­pism i frag­mentów książek dostęp­nych tylko na miejscu w Czytelni. Zamó­wienia można wysyłać na adres: czytelnia1@​pbw.​bydgoszcz.​pl. W zamó­wieniu należy podać numer karty biblio­tecznej czytel­nika, tytuł arty­kułu, autora arty­kułu, tytuł czaso­pisma, rok i numer. Jedno­ra­zowo można zamówić do 20 stron skanów.

W sprawie prolongat terminów zwrotów zbiorów można dzwonić do Wypo­ży­czalni pod numer 52 341 30 74 wew. 17 lub napisać na adres: wypozyczalnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Przy­po­mi­namy, że tema­tyczne zesta­wienia biblio­gra­ficzne dostępne na naszej stronie inter­ne­towej opra­co­wy­wane są na podstawie zbiorów naszej Biblio­teki. Do wyszu­ki­wania tema­tycz­nego służy również katalog Biblio­grafia Zagad­nień Peda­go­gicz­nych. Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświa­to­wych pełni dyżury tele­fo­niczne i udziela czytel­nikom infor­macji kata­lo­go­wych pod numerem 52 341 30 74 wew. 16.

Osoby zapi­sane do Biblio­teki mogą otrzymać kody IBUK-LIBRA – dostęp do elek­tro­nicz­nych wersji książek – osobi­ście lub za pośred­nic­twem poczty: wypozyczalnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Jest możli­wość zwie­dzenia Muzeum Oświaty po wcze­śniej­szym uzgod­nieniu terminu i godzin wizyty pod numerem tele­fonu 52 342 65 90. Na terenie Muzeum mogą prze­bywać nie więcej niż 4 osoby jednocześnie.

Zobacz też: Aktu­ali­zacja zasad funk­cjo­no­wania Biblio­teki (1.10.2020 r.) 

Prio­ry­tety Kujawsko-Pomor­skiego Kura­tora Oświaty

Prio­ry­tety Kujawsko-Pomor­skiego Kura­tora Oświaty

Kurator oświaty ogłosił prio­ry­tety w roku szkolnym 2020/2021:

 1. Prowa­dzenie inno­wacji peda­go­gicz­nych jako stałego i inte­gral­nego elementu funk­cjo­no­wania szkoły, mają­cego na celu podnie­sienie jakości jej pracy.
 2. Promo­wanie etycz­nych wartości jako funda­mentu kształ­to­wania charak­teru uczniów i prze­ciw­dzia­łania niepo­żą­danym zachowaniom.
Załącznik do zarządzenia nr 48/2020 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
Zapro­szenie na Dzień Mariana Rejewskiego

Zapro­szenie na Dzień Mariana Rejewskiego

Kujawsko-Pomor­skie Centrum Dzie­dzictwa Oświaty oraz Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zapra­szają 26 wrze­śnia o godz.11.00 na obchody Dnia Mariana Rejewskiego.

W programie:

 • prelekcja płk. Jerzego Lelwica
 • posa­dzenie Dębu Pamięci Mariana Rejewskiego
 • zwie­dzanie Sali Pamięci poświę­conej wybit­nemu kryptologowi
 • promocja publi­kacji „Marian Rejewski – pogromca Enigmy”
 • szachy plene­rowe
 • pokój zagadek
 • gry logiczne
 • poczę­stunek

plakat Dzień Mariana Rejewskiego

Part­nerzy wydarzenia:Fundacja PGNiG Fundacja PZU - logotypy

Skano­wanie na zamó­wienie dla osób posia­da­ją­cych kartę biblioteczną

Skano­wanie na zamó­wienie dla osób posia­da­ją­cych kartę biblioteczną

Szanowni Czytel­nicy,
wyko­nu­jemy skany arty­kułów z czaso­pism i frag­mentów książek dostęp­nych tylko na miejscu w Czytelni. Zamó­wienia można wysyłać na adres: czytelnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl.

W zamó­wieniu należy podać numer karty biblio­tecznej, tytuł arty­kułu, autora arty­kułu, tytuł czaso­pisma, rok i numer.
Jedno­ra­zowo można zamówić do 20 stron skanów.

Przy­po­mi­namy, że zesta­wienia biblio­gra­ficzne opra­co­wy­wane są na podstawie zbiorów PBW w Bydgoszczy.

Zasady bezpie­czeń­stwa w bibliotece

Zasady bezpie­czeń­stwa w bibliotece

Zasady bezpie­czeń­stwa po zdjęciu zakazu prowa­dzenia dzia­łal­ności bibliotecznej
w związku ze znosze­niem ogra­ni­czeń zwią­za­nych z COVID-19
(obowią­zują od 7 maja 2020 r. – Zarzą­dzenie nr 228/8/2020 Dyrek­tora PBW)

Ogólne zasady postępowania:

 • ogra­ni­czenie wolnego dostępu do księ­go­zbioru oraz innych prze­strzeni obiektu poza stano­wi­skiem zwrotów i wypo­ży­czeń zbiorów bibliotecznych;
 • obsługa czytel­ników przez biblio­te­karzy w masecz­kach i ręka­wicz­kach latek­so­wych lub nitrylowych;
 • dezyn­fekcja dłoni przez czytel­ników przed punktem obsługi;
 • prze­by­wanie użyt­kow­ników w biblio­tece w masecz­kach i rękawiczkach;
 • ogra­ni­czenie liczby czytel­ników, którzy mogą jedno­cze­śnie prze­bywać w biblio­tece do 3 osób;
 • zacho­wanie bezpiecznej odle­głości ok. 2 metrów między osobami;
 • wpro­wa­dzenie przerwy tech­nicznej w dzia­łaniu biblio­teki w godz. 13:00 – 13:30, podczas której nastę­puje dezyn­fekcja pomiesz­czeń dostęp­nych dla czytelników.

Zasady postę­po­wania ze zbio­rami biblio­tecz­nymi powra­ca­ją­cymi do biblioteki:

 • egzem­plarze wypo­ży­czone do domu przyj­muje personel zaopa­trzony w ręka­wiczki latek­sowe lub nitrylowe;
 • bezpo­średni kontakt ze zwra­canym egzem­pla­rzem ogra­nicza się do jego identyfikacji;
 • przy­jęte egzem­plarze poddaje się kwaran­tannie na okres 3 dni;
 • powierzchnie będące w kontakcie ze zwra­ca­nymi mate­ria­łami poddaje się dezyn­fekcji przez mycie deter­gentem lub prepa­ra­tami dezyn­fek­cyj­nymi zawie­ra­ją­cymi alkohol w stężeniu minimum 60%;
 • w przy­padku poja­wienia się zaka­żenia koro­na­wi­rusem SARS-CoV‑2 wśród pracow­ników, mają­cych kontakt ze zbio­rami, stosuje się kwaran­tannę na 10 dni do 2 tygodni oraz wyłą­czenie z użyt­ko­wania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

Ogólne zasady bezpieczeństwa:

 • prawi­dłowe mycie rąk wodą z mydłem przez minimum 30 sekund;
 • unikanie doty­kania twarzy (oczu, nosa, ust);
 • zacho­wanie bezpiecznej odle­głości (od 1,5 do 2 metrów) od innych osób;
 • zasła­nianie ust i nosa chus­teczką jedno­ra­zową, jeśli kicha się lub kaszle, a następnie wyrzu­canie takiej chusteczki;
 • zwró­cenie się o pomoc medyczną (najpierw tele­fo­nicznie) w przy­padku zauwa­żenia u siebie objawów choroby o charak­terze wiru­sowym (gorączka, kaszel, trud­ności w oddychaniu).

Wyniki konkursu Jan Paweł <span class="caps">II</span> – największy z rodu Słowian

Wyniki konkursu Jan Paweł II – największy z rodu Słowian

W dniu 25 maja 2020 r. został rozstrzy­gnięty woje­wódzki konkurs lite­racko-plastyczny „Jan Paweł II – największy z rodu Słowian” zorga­ni­zo­wany w związku z obcho­dami w 2020 roku setnej rocz­nicy urodzin św. Jana Pawła II przez Peda­go­giczną Biblio­tekę Woje­wódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy i Szkołę Podsta­wową nr 19 im. Miko­łaja Koper­nika w Bydgoszczy. Patro­na­tami konkurs objęli Marszałek Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego Piotr Całbecki, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik i Prezy­dent Bydgoszczy Rafał Bruski. Do rywa­li­zacji konkur­sowej przy­stą­piło łącznie 28 uczniów ze szkół podsta­wo­wych woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego z Bydgoszczy, Torunia, Chocenia, Dąbrowy Cheł­miń­skiej, Jajkowa, Boże­jewic i Warszewic.

Komisja konkur­sowa w składzie:
Ewa Pronobis-Sosnowska, Dyrektor PBW w Bydgoszczy
Anna Krasz­kie­wicz, nauczy­ciel bibliotekarz
Justyna Freli­chowska, nauczy­ciel bibliotekarz
wyło­niła laure­atów konkursu plastycznego.

Lista uczniów nagrodzonych:
I miejsce – Joanna Kostańska ze Szkoły Podsta­wowej nr 34 w Bydgoszczy
II miejsce – Micha­lina Błasz­czyk ze Szkoły Podsta­wowej im. J. Korczaka w Choceniu
III miejsce – Marcel Świę­cicki ze Szkoły Podsta­wowej nr 60 w Bydgoszczy.

Przy­znano trzy Nagrody Dyrek­tora Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy dla Joanny Joppek ze Szkoły Podsta­wowej nr 19 w Bydgoszczy, Eweliny Kuczmy z Niepu­blicznej Szkoły Podsta­wowej w Boże­je­wi­cach i Julii Stodul­skiej ze Szkoły Podsta­wowej w Warszewicach.

Wyróż­nienia otrzymali:
Sandra Zabel ze Szkoły Podsta­wowej nr 14 w Bydgoszczy
Wero­nika Kęcka ze Szkoły Podsta­wowej nr 14 w Bydgoszczy
Juliusz Wiśniewski z Zespołu Szkół im. Cele­styna Kamiń­skiego z Dąbrowy Chełmińskiej
Jakub Klima­szewski ze Szkoły Podsta­wowej nr 19 w Bydgoszczy.

Wszystkim uczniom nagro­dzonym i wyróż­nionym skła­damy serdeczne gratulacje!

Konkurs Recy­ta­tO­rator

Konkurs Recy­ta­tO­rator

Po raz kolejny zapra­szamy do udziału w konkursie recy­ta­torsko-orator­skim. Głównym celem konkursu jest promo­wanie czytel­nictwa wśród młodzieży. Wierzymy, że poza kanonem lektur istnieje wiele książek, które odpo­wia­dają gustom młodych czytel­ników. Zdajemy sobie także sprawę z tego, że zachęta ze strony rówie­śników może być bardziej skuteczna, stąd utrzy­manie dwuele­men­towej formy prezen­tacji. Ideę konkursu najpeł­niej oddaje jego nazwa: RECYTATORATOR – Prze­czytaj to!

W roku 2020 propo­nu­jemy lite­ra­turę – zarówno polską jak i obcą – poświę­coną relacji czło­wiek-przy­roda. Teksty powinny doty­czyć stosunku czło­wieka do natury, jego relacji ze światem zwie­rząt, posza­no­wania przy­rody. Jak powie­dział George Gordon Noël Byron: „Sztuka, chwała i wolność prze­mi­jają, a przy­roda zawsze jest piękna”. Konkurs jest adre­so­wany do uczniów klas VIIVIII szkół podsta­wo­wych Bydgoszczy oraz powiatów bydgo­skiego, nakiel­skiego i chełmińskiego.

Warunki uczest­nictwa:

Każdy uczestnik przy­go­to­wuje dwuele­men­tową prezentację:

 • prze­mó­wienie uzasad­nia­jące wybór recy­to­wa­nego frag­mentu – czas trwania do 2 min.
 • recy­tacja frag­mentu prozy – czas trwania 2 – 3 min.

Każdy uczestnik nagrywa swą prezen­tację w formie filmu (format MP4), a następnie prze­syła go wraz z kartą zgło­szenia do Pałacu Młodzieży na adres mailowy: dominik.​wierski@​palac.​bydgoszcz.​pl w terminie do 27 maja 2020.

Prezen­tacje zostaną ocenione przez jury. Wyniki zostaną ogło­szone do 10 czerwca. Występy laure­atów będą zamiesz­czone na Face­booku Pałacu Młodzieży. Laureaci otrzy­mają atrak­cyjne nagrody, które będą do odebrania w później­szym terminie.

Plakat i zgłoszenie

Praca w domu

Praca w domu

Wielu z nas pracuje teraz zdalnie. Odna­le­zienie się w tej nowej rzeczy­wi­stości może okazać się dość trudne, jeśli nigdy wcze­śniej nie praco­wało się w domu. Dotyczy to zarówno nauczy­cieli, biblio­te­karzy, jak i wszyst­kich, dla których teraz słowa online, zdalnie stały się kluczowe. Warto zapo­znać się z cennymi radami Łukasza Rataj­czaka pocho­dzą­cymi z wpisu Biblio­te­karze w czasach pandemii na blogu BUW.

Praca z domu

Traktuj swoją poranną rutynę tak samo, jak gdybyś wycho­dził rano do pracy. Specja­liści i znawcy tematu są zgodni: zjedz śnia­danie, weź prysznic i ubierz się, nawet jeżeli nie będzie to strój wyjściowy. Takie prak­tyczne czyn­ności poma­gają lepiej przy­go­tować się na produk­tywny dzień. Pozo­stając w piżamie raczej nie poczu­jesz się jak w pracy…

Utrzy­manie i prze­strze­ganie spój­nego harmo­no­gramu pomoże zorga­ni­zować odpo­wiednią prze­strzeń do pracy. Ułatwi także powrót do zwykłych obowiązków, gdy wreszcie sytu­acja wróci do normy. Wyznacz osobne miejsce w swojej domowej prze­strzeni. Wizja pracy z laptopem na wygodnej kanapie czy w ciepłym łóżku jest pocią­ga­jąca, warto jednak oprzeć się tej pokusie. Łóżko powinno pozo­stać strefą stricte prywatną. Jeśli pracu­jesz w sypialni, możesz zacząć koja­rzyć tę prze­strzeń z pracą i zwią­zanym z nią stresem. To z kolei może nega­tywnie odbić się np. na później­szym komforcie wypo­czynku i snu.

Przy­go­to­wanie przy­ja­znego środo­wiska pracy to podstawa. Zorga­nizuj je przy biurku, dużym stole w pokoju lub innej prze­strzeni nie zwią­zanej ze spaniem. Miej pod ręką wszystko, czego potrze­bu­jesz i normalnie masz na jej wycią­gnięcie. Zadbaj o miłe dla siebie drobiazgi w zasięgu wzroku: zdjęcia, rośliny, czy bibe­loty. Spraw, aby poczuć się niczym w normalnym miejscu pracy, tak bardzo, jak to tylko możliwe.

W odtwo­rzeniu swojego stano­wiska pracy w warun­kach domo­wych przy­datne mogą okazać się również odgłosy, które pomogą w lepszym skupieniu. Wybierz więc ulubioną muzykę do pracy lub za pomocą gene­ra­tora szumów i dźwięków w tle prze­nieś się do pokoju pełnego gwaru i rozmów.

Uważaj na to, co pobie­rasz z sieci. Skon­taktuj się z infor­ma­ty­kami swojej biblio­teki, którzy doradzą Ci, jakich powszechnie dostęp­nych narzędzi mógłbyś użyć. W BUW często i chętnie korzy­stamy z bezpłat­nego Trello, który pomaga zapla­nować posty publi­ko­wane później na naszym face­bo­okowym profilu. Jeśli potrze­bu­jesz ścią­gnąć nowe narzę­dzie lub apli­kację, polegaj na spraw­dzo­nych firmach i rozwiązaniach.

Inspektor Ochrony Danych Osobo­wych na Uniwer­sy­tecie Warszaw­skim, w piśmie z wytycz­nymi doty­czą­cymi ochrony danych osobo­wych podczas wyko­ny­wania pracy zdalnej, zwrócił m.in. uwagę na koniecz­ność regu­lar­nego aktu­ali­zo­wania używa­nych urzą­dzeń, korzy­stania przede wszystkim ze służ­bo­wych kont email oraz zaufa­nego dostępu do sieci. Przy­po­mniał również o obowiązku prze­strze­gania wszel­kich zasad i procedur orga­ni­za­cyj­nych doty­czą­cych logo­wania i udostęp­niania danych.

Czas pracy zdalnej to świetna okazja do rozwoju i zdoby­wania nowych kompe­tencji, zwłaszcza, jeżeli przez ostatnie wyda­rzenia konieczna była rezy­gnacja ze szkoleń, kursów czy wyjaz­do­wych konfe­rencji. Godne uwagi, darmowe webi­naria orga­ni­zuje Uniwer­sytet Harvarda (https://​online​-lear​ning​.harvard​.edu/), warto też zajrzeć na plat­formę e‑learningową https://​www​.edx​.org/, gdzie można znaleźć całkiem sporo szkoleń przy­dat­nych w codziennej pracy biblio­te­karza. Publi­ko­wane tam mate­riały przy­go­to­wują wykła­dowcy takich uniwer­sy­tetów jak Harvard, Berkeley, Brown czy Massa­chu­setts Insti­tute of Tech­no­logy, możemy więc liczyć na wysoki poziom udostęp­nionej tam wiedzy. Dla mnie szcze­gólnie inte­re­su­jący okazał się kurs poświę­cony drukom i ręko­pisom w Europie Zachod­niej, Azji i na Bliskim Wscho­dzie w latach 1450 – 1650 – link.

Zadbaj o zdrową żywność w zasięgu ręki. Ciężko jest uniknąć chipsów, kiedy można po prostu otwo­rzyć drzwiczki szafki i je stamtąd wyjąć. Aby zwal­czyć ciągłą potrzebę chru­pania śmie­cio­wego jedzenia, zwłaszcza, gdy mamy spędzić przed kompu­terem kilka godzin, warto zawczasu przy­go­tować sobie zapas owoców i zdro­wych przekąsek.

Trzymaj się z daleka od Netflixa, YouTuba, czy jakie­go­kol­wiek innego pochła­niacza czasu. Pracując w domu niełatwo obronić się przed rozpro­sze­niem uwagi. Najlep­szym sposobem jest powstrzy­manie się w tym czasie od wszel­kich prywat­nych rozrywek.

Staram się zacho­wywać w moim domowym miejscu pracy tak, jak w biblio­tece. Jak zare­ago­wa­łaby moja szefowa, gdyby nagle weszła do pokoju i zoba­czyła, że na kompu­terze – zamiast mate­riałów, nad którymi powi­nienem pracować – wyświetla się tele­dysk mojego ulubio­nego zespołu muzycznego?

Pamiętaj o prze­rwie śnia­da­niowej! Wpraw­dzie nie upłynie nam ona na poga­wędce z innymi pracow­ni­kami, ale czas, kiedy możemy oderwać się od pracy i nieco odpo­cząć, jest bardzo ważny nie tylko dla naszej produk­tyw­ności, lecz również dla dobrego samo­po­czucia. Można go spędzić jedząc, czytając, robiąc coś przy­jem­nego i relak­su­ją­cego, koniecznie jednak w innej części miesz­kania. Porzu­cając na chwilę swoje „biuro”, wyty­czamy wyraźną granicę między pracą a prywatnością.

Nadmierna komu­ni­kacja. Odle­głość narzu­cona przez pracę w domu może czasem utrud­niać komu­ni­kację. Poproś najbliż­szych współ­pra­cow­ników, aby powie­dzieli ci, jak najle­piej do nich dotrzeć. Nie każdy prze­cież lubi rozma­wiać przez telefon, być może woli napisać maila lub sms. Postaraj się szanować ich preferencje.

Poproś prze­ło­żo­nego o przy­dzie­lenie Ci konkret­nych zadań, którymi mógłbyś zająć się w domu. W przy­padku biblio­te­karzy praca zdalna może być nieco utrud­niona, ale oczy­wi­ście nie jest niemożliwa.

I nie bój się zadawać pytań. Jasne i klarowne wytyczne pozwolą Ci szyb­ciej i lepiej wykonać powie­rzone obowiązki, zmniejszą również poziom lęku i stresu, zwią­za­nego z zaist­niałą sytu­acją i pracą w nowych, nieco­dzien­nych warunkach.

Wymyśl własną rutynę kończącą dzień pracy. To będzie sygnał dla mózgu, że Twoja aktyw­ność zawo­dowa na dziś właśnie się skoń­czyła. To może brzmi niepo­ważnie, ale działa. Wyłącz komputer, schowaj notatki, uporządkuj biurko, aby zasy­gna­li­zować sobie, że nadszedł czas na relaks i powrót do prywat­nego życia w domu.

Porady dla każdego

Pamiętaj, że koro­na­wirus to globalny kryzys. Jeśli czujesz się mniej produk­tywny, masz problem ze skupie­niem, jest to natu­ralna reakcja i nie jesteś w tym odosobniony.

Szefowie! Wasi pracow­nicy mogą w tych dniach borykać się z poważ­nymi proble­mami. Ich zaan­ga­żo­wanie i dyspo­zy­cyj­ność może teraz lekko odbiegać od normy. Obawa o zdrowie bliskich, zamknięte szkoły i ogólny niepokój mogą prowa­dzić do zmniej­szenia naszej wydaj­ności. Prosimy o cier­pli­wość i wyrozumiałość.

A jeżeli odczu­wasz głęboki niepokój, poszukaj profe­sjo­nalnej pomocy. To żaden wstyd poroz­ma­wiać z fachowcem o tych nadzwy­czaj­nych okolicz­no­ściach i trapią­cych Cię obawach, jakie mogą one powodować.

Spróbuj się wyspać. Ćwicz. Spędzaj jak najwięcej czasu offline. Naprawdę nie ma potrzeby spraw­dzania co chwilę, jak wiele ofiar pochłonął już wirus. Poroz­ma­wiaj z rodziną i przy­ja­ciółmi o swoim samo­po­czuciu. Prze­czytaj dobrą książkę. Jak dowiedli niedawno naukowcy z Univer­sity of Sussex, czytanie książek przez co najmniej 6 minut dziennie potrafi zredu­kować poziom stresu aż o 68 procent!

Musimy wszyscy przez to przejść. Bądźmy więc wyro­zu­miali, życz­liwi i cier­pliwi nie tylko dla siebie samych, lecz również wobec innych. W tak wyjąt­kowej i nieprze­wi­dy­walnej sytu­acji, z jaką mamy dziś do czynienia, ta idea nabiera szcze­gól­nego znaczenia.

Biblio­grafia:

https://​money​.com/​b​e​s​t​-​d​e​s​k​-​o​r​g​a​n​i​z​i​n​g​-​t​i​p​s​-​e​x​p​erts/
https://​socjo​mania​.pl/​j​a​k​-​p​r​a​c​o​w​a​c​-​z​d​a​l​n​i​e​-​h​o​m​e​-​o​f​f​i​c​e​-​b​e​z​-​t​a​j​emnic
https://​www​.forbes​.pl/​k​a​r​i​e​r​a​/​h​o​m​e​-​o​f​f​i​c​e​-​c​z​y​l​i​-​p​r​a​c​a​-​z​d​a​l​n​a​-​i​-​k​o​r​o​n​a​w​i​r​u​s​-​r​a​d​y​-​d​l​a​-​p​r​a​c​o​d​a​w​c​o​w​-​i​-​p​r​a​c​o​w​n​i​k​o​w​/​q​9​0f3lq
http://​foun​ders​guide​.com/​h​o​m​e​-​o​f​f​i​c​e​-​o​r​g​a​n​i​z​a​t​i​o​n​-​h​acks/
https://​www​.erin​con​dren​.com/​b​l​o​g​/​w​o​r​k​i​n​g​-​f​r​o​m​-​h​o​m​e​-​d​u​r​i​n​g​-​c​o​r​o​n​a​v​irus/