Nomi­nacje do nagrody

Nomi­nacje do nagrody

Pre­zen­tu­jemy nomi­no­wane tytuły do nagrody NIKE 2019 w zbio­rach Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Byd­goszczy. Kolejne pozycje z listy nomi­no­wa­nych książek pojawią się na naszych półkach już nie­bawem. Pole­camy!

Kró­le­stwo / Szczepan Twar­doch. – Wydanie pierwsze. – Kraków :
Wydaw­nictwo Lite­rackie, 2018.
Sygn. 165858

Nie ma / Mariusz Szczy­gieł. – Wydanie pierwsze. – War­szawa :
Wydaw­nictwo Dowody na Ist­nienie – Fun­dacja Instytut Repor­tażu, 2018.
Sygn. 165867

Krótka wymiana ognia / Zyta Rudzka. – Wydanie I. – War­szawa :
Wydaw­nictwo W.A.B. – Grupa Wydaw­nicza Foksal Sp. z o.o., 2018.
Sygn. 166015

Młyny boże : zapiski o Kościele i Zagła­dzie / Jacek Leociak. – Wydanie I. -
Woło­wiec : Wydaw­nictwo Czarne Sp. z o.o., 2018.
Sygn. 164466

Pry­mityw : epopeja naro­dowa : powieść / Marcin Koło­dziej­czyk. -
War­szawa : Wielka Litera, copy­right 2018.
Sygn. 164761

Do nie­licz­nego grona szczę­śli­wych / Marcin Król. – War­szawa :
Wydaw­nictwo Iskry, copy­right 2018.
Sygn. 166557

Grażyna Ruta-Balińska – Wydział Gro­ma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów

Noc Muzeów 2019

Noc Muzeów 2019

Zakoń­czyła się kolejna Noc Muzeów. Muzeum Oświaty przy­go­to­wało w tym roku wer­nisaż wystawy malar­skiej Natalii i Macieja Jeliń­skich „Poza wyobraźnią“ oraz udo­stęp­niło zwie­dza­jącym stałe wystawy:

  • Szkoła naszych dziadków i pra­dziadków
  • Szkol­nictwo w okresie PRL
  • Drogi zdo­by­wania zawodu nauczy­ciela
  • Losy byd­go­skich nauczy­cieli w latach 1939 – 1945
  • Marian Rejewski – byd­gosz­czanin, mate­matyk i kryp­tolog
    .
Ucz się języków!

Ucz się języków!

Biblio­teka zaprasza na kier­masz taniej książki obco­ję­zycznej od 18 do 24 maja 2019 r. Na czy­tel­ników czeka lite­ra­tura piękna, pod­ręcz­niki do nauki i meto­dyczne dla nauczy­cieli, słow­niki, gra­ma­tyki, ćwi­czenia w języ­kach: angiel­skim, nie­mieckim, fran­cu­skim, hisz­pań­skim. Zapra­szamy!

Finał Wiel­kiej Ligi Czy­tel­ników

Finał Wiel­kiej Ligi Czy­tel­ników

Drużyna Kato­lic­kiej Szkoły Pod­sta­wowej w Ino­wro­cławiu II wice­mi­strzem Polski!
10 maja 2019 r. w Kato­wi­cach odbył się finał ogól­no­pol­skiego kon­kursu Wielka Liga Czy­tel­ników. Zespół w skła­dzie: Lena Matu­szak, Julia Mło­dzi­kowska i Woj­ciech Sta­woski zajął trzecie miejsce i został tym samym II wice­mi­strzem Polski! Warto zazna­czyć, że repre­zen­tanci naszego woje­wództwa zdobyli 169/170 punktów ex aequo z dru­ży­nami z woje­wództw: lubel­skiego i pod­kar­pac­kiego. W eks­cy­tu­jącej dogrywce wszystkie trzy drużyny uzy­skały mak­sy­malną liczbę punktów. O trzecim miejscu zade­cy­dował czas pisania testu.

Jeste­ście Mistrzami, podzi­wiamy Waszą dosko­nałą pamięć oraz wytrwałą pracę w dążeniu do odnie­sienia takiego sukcesu! Gra­tu­lu­jemy!

tekst i fot. Kata­rzyna Para­dowska – Kato­licka Szkoła Pod­sta­wowa z Oddziałem Przed­szkolnym im. bł. ks. Wł. Dem­skiego w Ino­wro­cławiu

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy od kilku lat orga­ni­zuje eli­mi­nacje powia­towe i woje­wódzkie tego kon­kursu czy­tel­ni­czego. W tym roku po raz pierwszy uczniowie, którzy brali udział w zma­ga­niach kon­kur­so­wych w sie­dzibie naszej biblio­teki, odnieśli sukces w etapie ogól­no­pol­skim. Gra­tu­lu­jemy i już dziś zapra­szamy nauczy­cieli do współ­pracy, a uczniów do udziału w kolej­nych edy­cjach Wiel­kiej Ligi Czy­tel­ników.

Pre­zenty z okazji Tygo­dnia Bibliotek

Pre­zenty z okazji Tygo­dnia Bibliotek

Ibuk Libra udo­stępnia użyt­kow­nikom plat­formy lite­ra­turę faktu. Od 8 maja przez miesiąc można wybierać z ponad 900 dodat­ko­wych tytułów. Użyt­kow­nicy biblio­teki, którzy jeszcze nie sko­rzy­stali z kodów PIN, mogą je bez­płatnie uzyskać w wypo­ży­czalni. Zapra­szamy do cało­do­bowej czy­telni online!

Noc Muzeów 2019

Noc Muzeów 2019

Muzeum Oświaty zaprasza 18/19 maja w godzi­nach od 17.00 do 01.00. O godz. 18.00 odbę­dzie się wer­nisaż wystawy malar­skiej Natalii i Macieja Jeliń­skich pt. „Poza wyobraźnią“. Natalia i Maciej Jelińscy są człon­kami szu­biń­skiej grupy pla­styków „Plama’s“. Razem pro­wadzą pry­watną galerię „Kory­ta­rzyk“ w Szu­binie. Natalia Jelińska jest absol­wentką Uni­wer­sy­tetu Arty­stycz­nego w Poznaniu na Wydziale Edu­kacji Arty­stycznej. Inte­re­suje się przede wszystkim malar­stwem szta­lu­gowym, rysun­kiem, grafiką kom­pu­te­rową i insta­lacją. Bierze udział w ple­ne­rach pla­stycz­nych na terenie całego kraju. Maciej Jeliński zajmuje się głównie malar­stwem szta­lu­gowym, rysun­kiem i insta­lacją. W ory­gi­nalny sposób inter­pre­tuje sztukę austra­lij­skich Abo­ry­genów. Znając ich prace, z początku naśla­duje ich tech­nikę „krop­ko­wania“. Jednak przez lata wykształcił swój własny styl w malar­stwie, a mia­no­wicie na płaskie kolory nakłada struk­tury barw­nych kropek, kółe­czek, które har­mo­ni­zują z tłem płasz­czyzny. Stosuje abs­trak­cyjne barwy i kształty dzięki czemu nadaje malo­wanym przed­miotom i posta­ciom zupełnie nowy wymiar.

Zapra­szamy do zwie­dzania naszych stałych eks­po­zycji:

Szkoła naszych dziadków i pra­dziadków” – zapra­szamy rodziców z dziećmi do szkoły z okresu dwu­dzie­sto­lecia mię­dzy­wo­jen­nego.

Szkol­nictwo w okresie PRL” – wystawa wspo­mnień dla wszyst­kich, którzy w tym okresie z tor­ni­strem na plecach wędro­wali do szkoły.

Drogi zdo­by­wania zawodu nauczy­ciela” – wystawa prze­zna­czona w szcze­gól­ności dla nauczy­cieli i osób zwią­za­nych z oświatą.

Losy byd­go­skich nauczy­cieli w latach 1939 – 1945” – zachę­camy do zwie­dzenia wystawy doty­czącej życia byd­gosz­czan w tym okresie.

Marian Rejewski – byd­gosz­czanin, mate­matyk, kryp­tolog” – każda z odwie­dza­ją­cych osób będzie miała moż­li­wość wyko­rzy­stać w prak­tyce symu­lator Enigmy.

Joanna Gra­bowska-Jano­wiak
kie­rownik Muzeum Oświaty (wydziału Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy)

Mój bajkowy przy­ja­ciel – konkurs pla­styczny dla dzieci

Mój bajkowy przy­ja­ciel – konkurs pla­styczny dla dzieci

Uwaga! Prze­dłu­żamy termin przyj­mo­wania prac do 17 maja 2019 r.
Zapra­szamy uczniów klas I – III szkół pod­sta­wo­wych z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego do udziału w kon­kursie pla­stycznym pt. „Mój bajkowy przy­ja­ciel“. Prace wyko­nane dowolną tech­niką należy dostar­czyć do Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy. Na zwy­cięzców czekają nagrody, m.in. podwójne zapro­szenia na przed­sta­wienie teatralne dla dzieci będące w reper­tu­arze Teatru Pol­skiego w Byd­goszczy.

Do pobrania:
Regu­lamin kon­kursu
For­mu­larz zgło­sze­niowy
Zgoda rodziców/opiekunów praw­nych

Kon­fe­rencja dla nauczy­cieli biblio­te­karzy

Kon­fe­rencja dla nauczy­cieli biblio­te­karzy

Sza­nowni Państwo! Infor­mu­jemy, że w związku z trwa­jącym straj­kiem nauczy­cieli, kon­fe­rencja „Nauczy­ciel biblio­te­karz – praca – rozwój“, pla­no­wana na 24 kwietnia 2019 r., odbę­dzie się w póź­niej­szym ter­minie. Dzię­ku­jemy za zro­zu­mienie zaist­niałej sytu­acji.

Tajem­nice Mar­szałka

Tajem­nice Mar­szałka

Zapra­szamy na zajęcia edu­ka­cyjne prze­zna­czone dla uczniów ostat­nich klas szkoły pod­sta­wowej oraz szkół ponad­pod­sta­wo­wych. Boha­terem pre­zen­tacji jest Józef Pił­sudski, widziany jako czło­wiek i męż­czyzna uwi­kłany nie tylko w wielka poli­tykę, ale również w nie­zwykle skom­pli­ko­wane relacje uczu­ciowe. Codzien­ność mar­szałka od lat jest przed­miotem nie­usta­ją­cych dociekań, opra­cowań i publi­kacji histo­ryków, publi­cy­stów oraz pisarzy. Spora kolekcja książek poświę­co­nych tej nie­zwy­kłej postaci, znaj­du­jąca się w zbio­rach naszej Biblio­teki stała się inspi­racją do przy­go­to­wania sce­na­riusza zajęć dla mło­dzieży.

Kontakt w sprawie zapisów uczniów na zajęcia: Anna Krasz­kie­wicz tel. 52 341 30 74 wew. 16
pbw@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Finał woje­wódzki Wiel­kiej Ligi Czy­tel­ników

Finał woje­wódzki Wiel­kiej Ligi Czy­tel­ników

Zwy­cię­skie drużyny dru­giego etapu (powia­to­wego) staną do rywa­li­zacji o tytuł Mistrza Woje­wództwa. We czwartek (28.03.2019 r.) zmierzą się oni z testami doty­czą­cymi treści:
kl. 1 – 4: Sabine Stading: Petro­nela z Jabło­nio­wego Sadu: Czary mary; wyd. Esteri
kl. 5 – 8: Piotr Paty­kie­wicz: Łukasz i kostur cza­row­nicy; wyd. BIS (wydanie I lub II).

Zma­gania kon­kur­sowe roz­poczną się o godz. 10.30 w sali 210.

Uczest­nicy to naj­lepsi z naj­lep­szych, znają lektury prak­tycznie na pamięć. Nie umyka im żaden szczegół, wątek, nazwa. Często o wygranej decy­duje zale­dwie kilka punktów. Dlatego też gra­tu­lu­jemy wszystkim bio­rącym udział w tego­rocznej edycji. Wiemy jak ogromną ilość pracy i zaan­ga­żo­wania wkła­dają w przy­go­to­wania do kon­kursu. Dla nas wszyscy są zwy­cięz­cami, ponieważ sięgają po książki i wyru­szają razem z ich boha­te­rami w nie­sa­mo­wite przy­gody.

Bez­płatny dostęp do tysięcy e-booków

Bez­płatny dostęp do tysięcy e-booków

Z okazji Mię­dzy­na­ro­do­wego Tygo­dnia Książki Elek­tro­nicznej rusza akcja dla czy­tel­ników „Książki na przed­wio­śnie“. W okresie od 6 do 24 marca br. dostaną Państwo roz­sze­rzony dostęp do ponad 7 000 książek w ser­wisie Ibuk Libra.

Dla naszych czy­tel­ników, którzy jeszcze nie sko­rzy­stali z czy­telni online, czekają w wypo­ży­czalni kody PIN do logo­wania na stronie libra​.ibuk​.pl.

Książki na przed­wio­śnie – plakat
Zapro­szenie na wer­nisaż

Zapro­szenie na wer­nisaż

15 marca 2019 roku o godz. 17.00, w Muzeum Oświaty w Byd­goszczy, odbę­dzie się wer­nisaż wystawy Maryli Rakow­skiej-Molendy pt. „Maluję, bo chcę i lubię to robić”. Eks­po­zycja malarska zapre­zen­tuje wybrane obrazy z ostat­nich pięciu lat.

- Kom­po­zycje abs­trak­cyjne maluję od zawsze – mówi Maryla Rakowska-Molenda – ostatnie jednak powstały pod wpływem chwili. Inspi­racją była cie­kawie oświe­tlona twarz, roz­wiane włosy, promień światła wędru­jący po ścianie lub zała­mu­jący się w szkle, czasem plą­ta­nina zieleni, kwiaty, drzewa. Prze­trans­po­no­wane w wyobraźni na mój język malarski. To też eks­pe­ry­menty z różnymi farbami olej­nymi i mediami. Maluję dość szybko, pomysły przy­chodzą z każdym spoj­rze­niem na ota­cza­jącą rze­czy­wi­stość i trudno nadążyć z malo­wa­niem. Jest to i zabawa, i praca, i odkry­wanie nie­zwy­kłości ota­cza­ją­cego nas świata – dodaje artystka.

Maryla Rakowska – Molenda jest nauczy­cielem z 22-letnim stażem pracy z dziećmi i mło­dzieżą w szkole, gdzie uczyła pla­styki i sztuki. Obecnie jest na eme­ry­turze, ale nadal pro­wadzi zajęcia pla­styczne z dziećmi w Ośrodku Kultury w Ryna­rzewie, gdzie mieszka i tworzy. Pra­co­wała także w Byd­go­skich Zakła­dach Meblo­wych zaraz po ukoń­czeniu studiów w Wyższej Szkole Sztuk Pla­stycz­nych w Poznaniu, gdzie uzy­skała dyplom z zakresu pro­jek­to­wania mebli. Jest absol­wentką Liceum Sztuk Pla­stycz­nych w Bielsku-Białej na kie­runku tkanina arty­styczna. Taka edu­kacja na pewno wpły­nęła na formę i kształt twór­czości.

Fot.: www​.rakowska​-molenda​.pl

Spo­tkanie uczest­ników sieci języka angiel­skiego

Spo­tkanie uczest­ników sieci języka angiel­skiego

Biblio­teka zaprasza 5 marca 2018 r. na kolejne spo­tkanie uczest­ników sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia, którego tematem będzie przy­go­to­wanie uczniów do testów ósmo­kla­sisty z jęz. angiel­skiego. Odbę­dzie się ono w Czy­telni Głównej w godz. 16.30 – 18.30 z udziałem kon­sul­tanta Kujawsko-Pomor­skiego Centrum Edu­kacji Nauczy­cieli w Byd­goszczy Justyny Adam­skiej.

Szko­lenie dla nauczy­cieli języka nie­miec­kiego

Szko­lenie dla nauczy­cieli języka nie­miec­kiego

W Czy­telni Głównej odbę­dzie się spo­tkanie ger­ma­ni­stów zor­ga­ni­zo­wane przez Sto­wa­rzy­szenie Nauczy­cieli Języka Nie­miec­kiego i Peda­go­giczną Biblio­tekę Woje­wódzką połą­czone ze szko­le­niem:

  • Kom­pe­tencje klu­czowe w nauce języka nie­miec­kiego (Regina Strze­meska);
  • Pod­ręcznik do nauki języka nie­miec­kiego w szkole śred­niej – jak wybrać go wła­ściwie (Paweł Zbyt­niewski).

Ser­decznie zapra­szamy 2 marca br. (sobota) w godz. 10.00 – 13.15!