Wytyczne doty­czące funk­cjo­no­wania Biblio­teki od 1.10.2020 r.

Wytyczne doty­czące funk­cjo­no­wania Biblio­teki od 1.10.2020 r.

Wytyczne doty­czące funk­cjo­no­wania Biblio­teki po zdjęciu zakazu prowa­dzenia dzia­łal­ności biblio­tecznej w związku ze znie­sie­niem ogra­ni­czeń zwią­za­nych z COVID-19 obowią­zu­jące od 1 paździer­nika 2020 r.

Wytyczne doty­czące obsługi czytel­ników

 1. Biblio­teka jest otwarta dla czytel­ników od wtorku do piątku w godzi­nach 9.00 – 19.00 i w ponie­działki w godzi­nach 9.00 – 15.00.
 2. W dniach od wtorku do piątku w godz. 13.00 – 13.30, a w ponie­działki w godz. 12.00 – 12.30, jest przerwa tech­niczna w dzia­łaniu biblio­teki, podczas której nastę­puje dezyn­fekcja pomiesz­czeń dostęp­nych czytel­nikom oraz inten­sywne wietrzenie.
 3. W Biblio­tece obowią­zuje nakaz noszenia maseczki ochronnej lub przy­łbicy zapew­nionej we własnym zakresie, w przy­padku ich braku pracow­nicy Biblio­teki mają prawo odmówić wstępu na jej teren.
 4. Po wejściu do biblio­teki należy zdezyn­fe­kować ręce.
 5. Stano­wisko do dezyn­fekcji rąk znaj­duje się również przed Wypo­ży­czalnią.
 6. Dla czytel­ników uruchamia się wypo­ży­czalnię na I piętrze.
 7. Ogra­nicza się dostęp czytel­ników do wyzna­czo­nych miejsc, wcho­dzenie na I piętro odbywa się jedną, wyzna­czoną stroną.
 8. W Wypo­ży­czalni może prze­bywać jedno­cze­śnie maksy­malnie 2 czytel­ników, którzy powinni zachować między sobą odstęp ok. 2 m.
 9. Na stoliku przed ladą (stano­wi­skiem) do usta­wio­nego kosza czytel­nicy odkła­dają zwroty.
 10. Oddane zbiory przez czytel­nika będą odkła­dane na wyzna­czony regał na 3‑dniową kwaran­tannę. Po okresie kwaran­tanny zbiory będą włączane odpo­wiednio do maga­zynu głów­nego, na wyzna­czone regały w przy­padku zbiorów audio­wi­zu­al­nych i języ­ko­wych.
 11. Przyj­mo­wanie zwrotów oraz wypo­ży­czanie zbiorów odbywa się z zacho­wa­niem bezpiecznej odle­głości.
 12. Na dwóch stano­wi­skach obsługi wypo­ży­czalni, usta­wione zostały osłony ochronne plexi.
 13. Czytelnie oraz zbiory z wolnym dostępem, czaso­pisma, kata­logi kart­kowe są niedo­stępne dla czytel­ników.
 14. Zbiory języ­kowe z wolnego dostępu z Czytelni można zamówić na adres: czytelnia1@​pbw.​bydgoszcz.​pl lub tele­fo­nicznie 52 341 30 74 wew. 18, podając tytuł i sygna­turę. Można uzyskać także pomoc w wyborze zbiorów języ­ko­wych pod w/w adresem i tele­fonem.
 15. Dla osób posia­da­ją­cych kartę biblio­teczną wyko­namy skany arty­kułów z czaso­pism i frag­mentów książek dostęp­nych tylko na miejscu w Czytelni. Zamó­wienia można wysyłać na adres: czytelnia1@​pbw.​bydgoszcz.​pl w zamó­wieniu należy podać numer karty biblio­tecznej czytel­nika, tytuł arty­kułu, autora arty­kułu, tytuł czaso­pisma, rok i numer. Jedno­ra­zowo można zamówić do 20 stron skanów.
 16. Na I piętrze na kory­tarzu, dostęp dla czytel­ników do jednego stano­wiska kompu­te­ro­wego, służą­cego do reje­stracji czytel­nika i wyszu­ki­wania zbiorów w kata­logu on-line.
 17. W pomiesz­cze­niach Wydziału Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświa­to­wych (dalej zwanym Infor­macją) jest dostęp do 2 stano­wisk kompu­te­ro­wych (2 biurka i 2 krzesła). Pozo­stałe stano­wiska są ozna­czone taśmą z brakiem dostępu do kompu­terów, biurek i foteli.
 18. Pracownia kompu­te­rowa pn. Inter­ne­towe Centrum Infor­macji Multi­me­dialnej będzie udostęp­niana z zacho­wa­niem bezpiecz­nego dystansu 2 metrów najwyżej 2 czytel­nikom jedno­cze­śnie na wyzna­czo­nych miej­scach.
 19. Na stano­wisku obsługi w Infor­macji jest ozna­czony dystans i usta­wiona osłona ochronna plexi.
 20. Pracow­nicy obsłu­gują czytel­nika w ręka­wicz­kach oraz w maseczce ochronnej lub przy­łbicy.
 21. Po skoń­czonej pracy pracow­nicy dezyn­fe­kują po sobie miejsce pracy oraz urzą­dzenia, których używają.

Zmiana godzin otwarcia biblio­teki

Zmiana godzin otwarcia biblio­teki

Szanowni Czytel­nicy!
Od 1 paździer­nika 2020 r. Biblio­teka jest otwarta od ponie­działku do piątku w nastę­pu­ją­cych godzi­nach:

w ponie­działek: 9:00 – 15:00 z przerwą tech­niczną 12:00 – 12:30
od wtorku do piątku: 9:00 – 19:00 z przerwą tech­niczną 13:00 – 13:30
w sobotę – nieczynna

Prosimy o zaglą­danie na naszą stronę inter­ne­tową, gdyż godziny funk­cjo­no­wania Biblio­teki mogą ulec zmianie.
Przy­po­mi­namy o wymogu noszenia maseczki ochronnej i dezyn­fekcji rąk w Biblio­tece.

Zapra­szamy!

Wytyczne dot. funk­cjo­no­wania Biblio­teki od 1.10.2020 r. 
Zasady funk­cjo­no­wania Biblio­teki w okresie pandemii

Aktu­alne wytyczne prze­ciw­e­pi­de­miczne

Aktu­alne wytyczne prze­ciw­e­pi­de­miczne

Mini­ster­stwo Edukacji Naro­dowej we współ­pracy z Głównym Inspek­to­ratem Sani­tarnym, a w przy­padku orga­ni­zacji i prze­pro­wa­dzania tego­rocz­nych egza­minów z Centralną Komisją Egza­mi­na­cyjną, przy­go­to­wało szereg wytycz­nych prze­ciw­e­pi­de­micz­nych, które przede wszystkim zapewnią dzie­ciom, uczniom, nauczy­cielom oraz pracow­nikom szkół i placówek bezpieczne warunki, a organom prowa­dzącym i dyrek­torom pomogą w zorga­ni­zo­waniu pracy w czasie epidemii zwią­zanej z COVID-19.

Wytyczne GISMZ i MEN dla przed­szkoli, oddziałów przed­szkol­nych w szkole podsta­wowej i innych form wycho­wania przed­szkol­nego oraz insty­tucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wytyczne GISMZ i MEN dla szkół podsta­wo­wych – edukacja wcze­snosz­kolna

Wytyczne GISMZ i MEN dla szkół – konsul­tacje z nauczy­cie­lami w szkole

Reko­men­dacje GIS zajęcia rewa­li­da­cyjne, rewa­li­da­cyjno-wycho­wawcze i wcze­snego wspo­ma­gania rozwoju dziecka

Wytyczne – prze­pro­wa­dzanie egza­minów

Wytyczne GISzajęcia prak­tyczne w szkole poli­ce­alnej

Reko­men­dacje GISproce­dury dzia­łania poradni psycho­lo­giczno-peda­go­gicz­nych dla dzieci i młodzieży

Wytyczne – orga­ni­zacja opieki w bursach i inter­na­tach

Wytyczne – dla orga­ni­za­torów wypo­czynku dzieci i młodzieży w 2020 roku

Wytyczne – zajęcia prak­tyczne w bran­żowej szkole I stopnia i tech­nikum

Pięć różnych sche­matów postę­po­wania

Jeżeli stwier­dzone zostanie zaka­żenie u jednego ucznia w szkole, Państwowy Powia­towy Inspektor Sani­tarny podej­muje decyzję o izolacji zaka­żonej osoby, oraz kwaran­tannie osób, które miały z nią kontakt. W prak­tyce oznacza to całą klasę. Poddani kwaran­tannie mogą pracować i uczyć się w trybie zdalnym po uzgod­nieniu z dyrekcją i uzyskaniu zgody PPIS.

Zakażenie COVID-19 w szkole - procedury postępowania 1

Jeżeli w klasach na tym samym piętrze zostanie odno­to­wane kilka przy­padków zakażeń, chorzy, wszystkie klasy na tym samym piętrze oraz osoby, które miały kontakt z zaka­żo­nymi, zostają poddani izolacji. Nauczy­ciele po uzyskaniu zgody dyrek­tora mogą pracować zdalnie. Placówka w takiej sytu­acji prze­chodzi w hybry­dowy tryb nauczania, tzn. osoby na kwaran­tannie uczą się zdalnie, a pozo­stali stacjo­narnie.

Zakażenie COVID-19 w szkole - procedury postępowania 2

Przy stwier­dzeniu zaka­żenia u nauczy­ciela uczą­cego w kilku klasach schemat postę­po­wania wygląda tak samo, jak w powyż­szym przy­padku. Z tą różnicą, że w zależ­ności od sytu­acji cała placówka może także przejść na zdalny tryb nauczania. Decyzję podej­muje inspektor sani­tarny po docho­dzeniu epide­mio­lo­gicznym.

Zakażenie COVID-19 w szkole - procedury postępowania 3

Kiedy w szkole zaka­żeni lub podej­rzani o zaka­żenie będą zarówno uczniowie kilku klas, jak i inni pracow­nicy, PPIS zarządzi dla nich wszyst­kich oraz dla osób, z którymi mieli kontakt, kwaran­tannę. Cała placówka prze­chodzi wówczas w zdalny tryb nauki.

Zakażenie COVID-19 w szkole - procedury postępowania 4

Kiedy w szkole u jednego z nauczy­cieli, który miał kontakt z pozo­sta­łymi peda­go­gami, stwier­dzone zostanie zaka­żenie, trafia on na kwaran­tannę. Podobnie, jak osoby, które miały z nim kontakt. Szkoła prze­chodzi wówczas na tryb zdalny nauczania.

Zakażenie COVID-19 w szkole - procedury postępowania 5

Aktu­ali­zacja:

W wytycz­nych MEN, MZGIS został dodany nowy zapis, konieczny ze względu na szcze­gólną ochronę uczniów z choro­bami prze­wle­kłymi:

Dyrektor szkoły wpro­wadzi dodat­kowe środki ostroż­ności doty­czące funk­cjo­no­wania w szkole dzieci z choro­bami prze­wle­kłymi, w poro­zu­mieniu z ich rodzicami/opiekunami praw­nymi, np.

– obowiązek zacho­wania dystansu podczas zajęć lekcyj­nych, w świe­tlicy,

– w przy­padku braku możli­wości zacho­wania dystansu w miej­scach wspólnie użyt­ko­wa­nych, tj. podczas zajęć lekcyj­nych, w świe­tlicy, na kory­ta­rzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa.

Aktu­ali­zacja dotyczy także zaleceń dla dyrek­torów szkół ze stref żółtej i czer­wonej. Z uwagi na możli­wość nauczania indy­wi­du­al­nego dla dzieci z orze­cze­niem doda­liśmy zapis okre­śla­jący sposób prowa­dzenia takich zajęć:

w przy­padku uczniów z orze­cze­niem o potrzebie nauczania indy­wi­du­al­nego – nauczy­ciel prowa­dzący nauczanie indy­wi­du­alne, może prowa­dzić zajęcia z wyko­rzy­sta­niem metod i technik kształ­cenia na odle­głość.

Zasady funk­cjo­no­wania Biblio­teki

Zasady funk­cjo­no­wania Biblio­teki

Przyj­mu­jemy zwroty oraz wypo­ży­czamy zamó­wione przez Państwa zbiory. Księ­go­zbiór języ­kowy z wolnego dostępu z Czytelni można zamówić pocztą elek­tro­niczną: czytelnia1@​pbw.​bydgoszcz.​pl lub tele­fo­nicznie 52 341 30 74 wew. 18, podając tytuł i sygna­turę lub pora­dzić się w wyborze zbiorów języ­ko­wych.

Dla osób posia­da­ją­cych kartę biblio­teczną wyko­nu­jemy skany arty­kułów z czaso­pism i frag­mentów książek dostęp­nych tylko na miejscu w Czytelni. Zamó­wienia można wysyłać na adres: czytelnia1@​pbw.​bydgoszcz.​pl. W zamó­wieniu należy podać numer karty biblio­tecznej czytel­nika, tytuł arty­kułu, autora arty­kułu, tytuł czaso­pisma, rok i numer. Jedno­ra­zowo można zamówić do 20 stron skanów.

W sprawie prolongat terminów zwrotów zbiorów można dzwonić do Wypo­ży­czalni pod numer 52 341 30 74 wew. 17 lub napisać na adres: wypozyczalnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Przy­po­mi­namy, że tema­tyczne zesta­wienia biblio­gra­ficzne dostępne na naszej stronie inter­ne­towej opra­co­wy­wane są na podstawie zbiorów naszej Biblio­teki. Do wyszu­ki­wania tema­tycz­nego służy również katalog Biblio­grafia Zagad­nień Peda­go­gicz­nych. Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświa­to­wych pełni dyżury tele­fo­niczne i udziela czytel­nikom infor­macji kata­lo­go­wych pod numerem 52 341 30 74 wew. 16.

Osoby zapi­sane do Biblio­teki mogą otrzymać kody IBUK-LIBRA – dostęp do elek­tro­nicz­nych wersji książek – osobi­ście lub za pośred­nic­twem poczty: wypozyczalnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Jest możli­wość zwie­dzenia Muzeum Oświaty po wcze­śniej­szym uzgod­nieniu terminu i godzin wizyty pod numerem tele­fonu 52 342 65 90. Na terenie Muzeum mogą prze­bywać nie więcej niż 4 osoby jedno­cze­śnie.

Zobacz też: Aktu­ali­zacja zasad funk­cjo­no­wania Biblio­teki (1.10.2020 r.) 

Prio­ry­tety Kujawsko-Pomor­skiego Kura­tora Oświaty

Prio­ry­tety Kujawsko-Pomor­skiego Kura­tora Oświaty

Kurator oświaty ogłosił prio­ry­tety w roku szkolnym 2020/2021:

 1. Prowa­dzenie inno­wacji peda­go­gicz­nych jako stałego i inte­gral­nego elementu funk­cjo­no­wania szkoły, mają­cego na celu podnie­sienie jakości jej pracy.
 2. Promo­wanie etycz­nych wartości jako funda­mentu kształ­to­wania charak­teru uczniów i prze­ciw­dzia­łania niepo­żą­danym zacho­wa­niom.
Załącznik do zarządzenia nr 48/2020 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
Zapro­szenie na Dzień Mariana Rejew­skiego

Zapro­szenie na Dzień Mariana Rejew­skiego

Kujawsko-Pomor­skie Centrum Dzie­dzictwa Oświaty oraz Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zapra­szają 26 wrze­śnia o godz.11.00 na obchody Dnia Mariana Rejew­skiego.

W programie:

 • prelekcja płk. Jerzego Lelwica
 • posa­dzenie Dębu Pamięci Mariana Rejew­skiego
 • zwie­dzanie Sali Pamięci poświę­conej wybit­nemu kryp­to­lo­gowi
 • promocja publi­kacji „Marian Rejewski – pogromca Enigmy”
 • szachy plene­rowe
 • pokój zagadek
 • gry logiczne
 • poczę­stunek

plakat Dzień Mariana Rejewskiego

Part­nerzy wyda­rzenia:Fundacja PGNiG Fundacja PZU - logotypy

Skano­wanie na zamó­wienie dla osób posia­da­ją­cych kartę biblio­teczną

Skano­wanie na zamó­wienie dla osób posia­da­ją­cych kartę biblio­teczną

Szanowni Czytel­nicy,
wyko­nu­jemy skany arty­kułów z czaso­pism i frag­mentów książek dostęp­nych tylko na miejscu w Czytelni. Zamó­wienia można wysyłać na adres: czytelnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl.

W zamó­wieniu należy podać numer karty biblio­tecznej, tytuł arty­kułu, autora arty­kułu, tytuł czaso­pisma, rok i numer.
Jedno­ra­zowo można zamówić do 20 stron skanów.

Przy­po­mi­namy, że zesta­wienia biblio­gra­ficzne opra­co­wy­wane są na podstawie zbiorów PBW w Bydgoszczy.

Zasady bezpie­czeń­stwa w biblio­tece

Zasady bezpie­czeń­stwa w biblio­tece

Zasady bezpie­czeń­stwa po zdjęciu zakazu prowa­dzenia dzia­łal­ności biblio­tecznej
w związku ze znosze­niem ogra­ni­czeń zwią­za­nych z COVID-19
(obowią­zują od 7 maja 2020 r. – Zarzą­dzenie nr 228/8/2020 Dyrek­tora PBW)

Ogólne zasady postę­po­wania:

 • ogra­ni­czenie wolnego dostępu do księ­go­zbioru oraz innych prze­strzeni obiektu poza stano­wi­skiem zwrotów i wypo­ży­czeń zbiorów biblio­tecz­nych;
 • obsługa czytel­ników przez biblio­te­karzy w masecz­kach i ręka­wicz­kach latek­so­wych lub nitry­lo­wych;
 • dezyn­fekcja dłoni przez czytel­ników przed punktem obsługi;
 • prze­by­wanie użyt­kow­ników w biblio­tece w masecz­kach i ręka­wicz­kach;
 • ogra­ni­czenie liczby czytel­ników, którzy mogą jedno­cze­śnie prze­bywać w biblio­tece do 3 osób;
 • zacho­wanie bezpiecznej odle­głości ok. 2 metrów między osobami;
 • wpro­wa­dzenie przerwy tech­nicznej w dzia­łaniu biblio­teki w godz. 13:00 – 13:30, podczas której nastę­puje dezyn­fekcja pomiesz­czeń dostęp­nych dla czytel­ników.

Zasady postę­po­wania ze zbio­rami biblio­tecz­nymi powra­ca­ją­cymi do biblio­teki:

 • egzem­plarze wypo­ży­czone do domu przyj­muje personel zaopa­trzony w ręka­wiczki latek­sowe lub nitry­lowe;
 • bezpo­średni kontakt ze zwra­canym egzem­pla­rzem ogra­nicza się do jego iden­ty­fi­kacji;
 • przy­jęte egzem­plarze poddaje się kwaran­tannie na okres 3 dni;
 • powierzchnie będące w kontakcie ze zwra­ca­nymi mate­ria­łami poddaje się dezyn­fekcji przez mycie deter­gentem lub prepa­ra­tami dezyn­fek­cyj­nymi zawie­ra­ją­cymi alkohol w stężeniu minimum 60%;
 • w przy­padku poja­wienia się zaka­żenia koro­na­wi­rusem SARS-CoV‑2 wśród pracow­ników, mają­cych kontakt ze zbio­rami, stosuje się kwaran­tannę na 10 dni do 2 tygodni oraz wyłą­czenie z użyt­ko­wania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

Ogólne zasady bezpie­czeń­stwa:

 • prawi­dłowe mycie rąk wodą z mydłem przez minimum 30 sekund;
 • unikanie doty­kania twarzy (oczu, nosa, ust);
 • zacho­wanie bezpiecznej odle­głości (od 1,5 do 2 metrów) od innych osób;
 • zasła­nianie ust i nosa chus­teczką jedno­ra­zową, jeśli kicha się lub kaszle, a następnie wyrzu­canie takiej chus­teczki;
 • zwró­cenie się o pomoc medyczną (najpierw tele­fo­nicznie) w przy­padku zauwa­żenia u siebie objawów choroby o charak­terze wiru­sowym (gorączka, kaszel, trud­ności w oddy­chaniu).

Wyniki konkursu Jan Paweł <span class="caps">II</span> – największy z rodu Słowian

Wyniki konkursu Jan Paweł II – największy z rodu Słowian

W dniu 25 maja 2020 r. został rozstrzy­gnięty woje­wódzki konkurs lite­racko-plastyczny „Jan Paweł II – największy z rodu Słowian” zorga­ni­zo­wany w związku z obcho­dami w 2020 roku setnej rocz­nicy urodzin św. Jana Pawła II przez Peda­go­giczną Biblio­tekę Woje­wódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy i Szkołę Podsta­wową nr 19 im. Miko­łaja Koper­nika w Bydgoszczy. Patro­na­tami konkurs objęli Marszałek Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego Piotr Całbecki, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik i Prezy­dent Bydgoszczy Rafał Bruski. Do rywa­li­zacji konkur­sowej przy­stą­piło łącznie 28 uczniów ze szkół podsta­wo­wych woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego z Bydgoszczy, Torunia, Chocenia, Dąbrowy Cheł­miń­skiej, Jajkowa, Boże­jewic i Warszewic.

Komisja konkur­sowa w skła­dzie:
Ewa Pronobis-Sosnowska, Dyrektor PBW w Bydgoszczy
Anna Krasz­kie­wicz, nauczy­ciel biblio­te­karz
Justyna Freli­chowska, nauczy­ciel biblio­te­karz
wyło­niła laure­atów konkursu plastycz­nego.

Lista uczniów nagro­dzo­nych:
I miejsce – Joanna Kostańska ze Szkoły Podsta­wowej nr 34 w Bydgoszczy
II miejsce – Micha­lina Błasz­czyk ze Szkoły Podsta­wowej im. J. Korczaka w Choceniu
III miejsce – Marcel Świę­cicki ze Szkoły Podsta­wowej nr 60 w Bydgoszczy.

Przy­znano trzy Nagrody Dyrek­tora Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy dla Joanny Joppek ze Szkoły Podsta­wowej nr 19 w Bydgoszczy, Eweliny Kuczmy z Niepu­blicznej Szkoły Podsta­wowej w Boże­je­wi­cach i Julii Stodul­skiej ze Szkoły Podsta­wowej w Warsze­wi­cach.

Wyróż­nienia otrzy­mali:
Sandra Zabel ze Szkoły Podsta­wowej nr 14 w Bydgoszczy
Wero­nika Kęcka ze Szkoły Podsta­wowej nr 14 w Bydgoszczy
Juliusz Wiśniewski z Zespołu Szkół im. Cele­styna Kamiń­skiego z Dąbrowy Cheł­miń­skiej
Jakub Klima­szewski ze Szkoły Podsta­wowej nr 19 w Bydgoszczy.

Wszystkim uczniom nagro­dzonym i wyróż­nionym skła­damy serdeczne gratu­lacje!

Konkurs Recy­ta­tO­rator

Konkurs Recy­ta­tO­rator

Po raz kolejny zapra­szamy do udziału w konkursie recy­ta­torsko-orator­skim. Głównym celem konkursu jest promo­wanie czytel­nictwa wśród młodzieży. Wierzymy, że poza kanonem lektur istnieje wiele książek, które odpo­wia­dają gustom młodych czytel­ników. Zdajemy sobie także sprawę z tego, że zachęta ze strony rówie­śników może być bardziej skuteczna, stąd utrzy­manie dwuele­men­towej formy prezen­tacji. Ideę konkursu najpeł­niej oddaje jego nazwa: RECYTATORATOR – Prze­czytaj to!

W roku 2020 propo­nu­jemy lite­ra­turę – zarówno polską jak i obcą – poświę­coną relacji czło­wiek-przy­roda. Teksty powinny doty­czyć stosunku czło­wieka do natury, jego relacji ze światem zwie­rząt, posza­no­wania przy­rody. Jak powie­dział George Gordon Noël Byron: „Sztuka, chwała i wolność prze­mi­jają, a przy­roda zawsze jest piękna”. Konkurs jest adre­so­wany do uczniów klas VIIVIII szkół podsta­wo­wych Bydgoszczy oraz powiatów bydgo­skiego, nakiel­skiego i cheł­miń­skiego.

Warunki uczest­nictwa:

Każdy uczestnik przy­go­to­wuje dwuele­men­tową prezen­tację:

 • prze­mó­wienie uzasad­nia­jące wybór recy­to­wa­nego frag­mentu – czas trwania do 2 min.
 • recy­tacja frag­mentu prozy – czas trwania 2 – 3 min.

Każdy uczestnik nagrywa swą prezen­tację w formie filmu (format MP4), a następnie prze­syła go wraz z kartą zgło­szenia do Pałacu Młodzieży na adres mailowy: dominik.​wierski@​palac.​bydgoszcz.​pl w terminie do 27 maja 2020.

Prezen­tacje zostaną ocenione przez jury. Wyniki zostaną ogło­szone do 10 czerwca. Występy laure­atów będą zamiesz­czone na Face­booku Pałacu Młodzieży. Laureaci otrzy­mają atrak­cyjne nagrody, które będą do odebrania w później­szym terminie.

Plakat i zgło­szenie

Praca w domu

Praca w domu

Wielu z nas pracuje teraz zdalnie. Odna­le­zienie się w tej nowej rzeczy­wi­stości może okazać się dość trudne, jeśli nigdy wcze­śniej nie praco­wało się w domu. Dotyczy to zarówno nauczy­cieli, biblio­te­karzy, jak i wszyst­kich, dla których teraz słowa online, zdalnie stały się kluczowe. Warto zapo­znać się z cennymi radami Łukasza Rataj­czaka pocho­dzą­cymi z wpisu Biblio­te­karze w czasach pandemii na blogu BUW.

Praca z domu

Traktuj swoją poranną rutynę tak samo, jak gdybyś wycho­dził rano do pracy. Specja­liści i znawcy tematu są zgodni: zjedz śnia­danie, weź prysznic i ubierz się, nawet jeżeli nie będzie to strój wyjściowy. Takie prak­tyczne czyn­ności poma­gają lepiej przy­go­tować się na produk­tywny dzień. Pozo­stając w piżamie raczej nie poczu­jesz się jak w pracy…

Utrzy­manie i prze­strze­ganie spój­nego harmo­no­gramu pomoże zorga­ni­zować odpo­wiednią prze­strzeń do pracy. Ułatwi także powrót do zwykłych obowiązków, gdy wreszcie sytu­acja wróci do normy. Wyznacz osobne miejsce w swojej domowej prze­strzeni. Wizja pracy z laptopem na wygodnej kanapie czy w ciepłym łóżku jest pocią­ga­jąca, warto jednak oprzeć się tej pokusie. Łóżko powinno pozo­stać strefą stricte prywatną. Jeśli pracu­jesz w sypialni, możesz zacząć koja­rzyć tę prze­strzeń z pracą i zwią­zanym z nią stresem. To z kolei może nega­tywnie odbić się np. na później­szym komforcie wypo­czynku i snu.

Przy­go­to­wanie przy­ja­znego środo­wiska pracy to podstawa. Zorga­nizuj je przy biurku, dużym stole w pokoju lub innej prze­strzeni nie zwią­zanej ze spaniem. Miej pod ręką wszystko, czego potrze­bu­jesz i normalnie masz na jej wycią­gnięcie. Zadbaj o miłe dla siebie drobiazgi w zasięgu wzroku: zdjęcia, rośliny, czy bibe­loty. Spraw, aby poczuć się niczym w normalnym miejscu pracy, tak bardzo, jak to tylko możliwe.

W odtwo­rzeniu swojego stano­wiska pracy w warun­kach domo­wych przy­datne mogą okazać się również odgłosy, które pomogą w lepszym skupieniu. Wybierz więc ulubioną muzykę do pracy lub za pomocą gene­ra­tora szumów i dźwięków w tle prze­nieś się do pokoju pełnego gwaru i rozmów.

Uważaj na to, co pobie­rasz z sieci. Skon­taktuj się z infor­ma­ty­kami swojej biblio­teki, którzy doradzą Ci, jakich powszechnie dostęp­nych narzędzi mógłbyś użyć. W BUW często i chętnie korzy­stamy z bezpłat­nego Trello, który pomaga zapla­nować posty publi­ko­wane później na naszym face­bo­okowym profilu. Jeśli potrze­bu­jesz ścią­gnąć nowe narzę­dzie lub apli­kację, polegaj na spraw­dzo­nych firmach i rozwią­za­niach.

Inspektor Ochrony Danych Osobo­wych na Uniwer­sy­tecie Warszaw­skim, w piśmie z wytycz­nymi doty­czą­cymi ochrony danych osobo­wych podczas wyko­ny­wania pracy zdalnej, zwrócił m.in. uwagę na koniecz­ność regu­lar­nego aktu­ali­zo­wania używa­nych urzą­dzeń, korzy­stania przede wszystkim ze służ­bo­wych kont email oraz zaufa­nego dostępu do sieci. Przy­po­mniał również o obowiązku prze­strze­gania wszel­kich zasad i procedur orga­ni­za­cyj­nych doty­czą­cych logo­wania i udostęp­niania danych.

Czas pracy zdalnej to świetna okazja do rozwoju i zdoby­wania nowych kompe­tencji, zwłaszcza, jeżeli przez ostatnie wyda­rzenia konieczna była rezy­gnacja ze szkoleń, kursów czy wyjaz­do­wych konfe­rencji. Godne uwagi, darmowe webi­naria orga­ni­zuje Uniwer­sytet Harvarda (https://​online​-lear​ning​.harvard​.edu/), warto też zajrzeć na plat­formę e‑learningową https://​www​.edx​.org/, gdzie można znaleźć całkiem sporo szkoleń przy­dat­nych w codziennej pracy biblio­te­karza. Publi­ko­wane tam mate­riały przy­go­to­wują wykła­dowcy takich uniwer­sy­tetów jak Harvard, Berkeley, Brown czy Massa­chu­setts Insti­tute of Tech­no­logy, możemy więc liczyć na wysoki poziom udostęp­nionej tam wiedzy. Dla mnie szcze­gólnie inte­re­su­jący okazał się kurs poświę­cony drukom i ręko­pisom w Europie Zachod­niej, Azji i na Bliskim Wscho­dzie w latach 1450 – 1650 – link.

Zadbaj o zdrową żywność w zasięgu ręki. Ciężko jest uniknąć chipsów, kiedy można po prostu otwo­rzyć drzwiczki szafki i je stamtąd wyjąć. Aby zwal­czyć ciągłą potrzebę chru­pania śmie­cio­wego jedzenia, zwłaszcza, gdy mamy spędzić przed kompu­terem kilka godzin, warto zawczasu przy­go­tować sobie zapas owoców i zdro­wych prze­kąsek.

Trzymaj się z daleka od Netflixa, YouTuba, czy jakie­go­kol­wiek innego pochła­niacza czasu. Pracując w domu niełatwo obronić się przed rozpro­sze­niem uwagi. Najlep­szym sposobem jest powstrzy­manie się w tym czasie od wszel­kich prywat­nych rozrywek.

Staram się zacho­wywać w moim domowym miejscu pracy tak, jak w biblio­tece. Jak zare­ago­wa­łaby moja szefowa, gdyby nagle weszła do pokoju i zoba­czyła, że na kompu­terze – zamiast mate­riałów, nad którymi powi­nienem pracować – wyświetla się tele­dysk mojego ulubio­nego zespołu muzycz­nego?

Pamiętaj o prze­rwie śnia­da­niowej! Wpraw­dzie nie upłynie nam ona na poga­wędce z innymi pracow­ni­kami, ale czas, kiedy możemy oderwać się od pracy i nieco odpo­cząć, jest bardzo ważny nie tylko dla naszej produk­tyw­ności, lecz również dla dobrego samo­po­czucia. Można go spędzić jedząc, czytając, robiąc coś przy­jem­nego i relak­su­ją­cego, koniecznie jednak w innej części miesz­kania. Porzu­cając na chwilę swoje „biuro”, wyty­czamy wyraźną granicę między pracą a prywat­no­ścią.

Nadmierna komu­ni­kacja. Odle­głość narzu­cona przez pracę w domu może czasem utrud­niać komu­ni­kację. Poproś najbliż­szych współ­pra­cow­ników, aby powie­dzieli ci, jak najle­piej do nich dotrzeć. Nie każdy prze­cież lubi rozma­wiać przez telefon, być może woli napisać maila lub sms. Postaraj się szanować ich prefe­rencje.

Poproś prze­ło­żo­nego o przy­dzie­lenie Ci konkret­nych zadań, którymi mógłbyś zająć się w domu. W przy­padku biblio­te­karzy praca zdalna może być nieco utrud­niona, ale oczy­wi­ście nie jest niemoż­liwa.

I nie bój się zadawać pytań. Jasne i klarowne wytyczne pozwolą Ci szyb­ciej i lepiej wykonać powie­rzone obowiązki, zmniejszą również poziom lęku i stresu, zwią­za­nego z zaist­niałą sytu­acją i pracą w nowych, nieco­dzien­nych warun­kach.

Wymyśl własną rutynę kończącą dzień pracy. To będzie sygnał dla mózgu, że Twoja aktyw­ność zawo­dowa na dziś właśnie się skoń­czyła. To może brzmi niepo­ważnie, ale działa. Wyłącz komputer, schowaj notatki, uporządkuj biurko, aby zasy­gna­li­zować sobie, że nadszedł czas na relaks i powrót do prywat­nego życia w domu.

Porady dla każdego

Pamiętaj, że koro­na­wirus to globalny kryzys. Jeśli czujesz się mniej produk­tywny, masz problem ze skupie­niem, jest to natu­ralna reakcja i nie jesteś w tym odosob­niony.

Szefowie! Wasi pracow­nicy mogą w tych dniach borykać się z poważ­nymi proble­mami. Ich zaan­ga­żo­wanie i dyspo­zy­cyj­ność może teraz lekko odbiegać od normy. Obawa o zdrowie bliskich, zamknięte szkoły i ogólny niepokój mogą prowa­dzić do zmniej­szenia naszej wydaj­ności. Prosimy o cier­pli­wość i wyro­zu­mia­łość.

A jeżeli odczu­wasz głęboki niepokój, poszukaj profe­sjo­nalnej pomocy. To żaden wstyd poroz­ma­wiać z fachowcem o tych nadzwy­czaj­nych okolicz­no­ściach i trapią­cych Cię obawach, jakie mogą one powo­dować.

Spróbuj się wyspać. Ćwicz. Spędzaj jak najwięcej czasu offline. Naprawdę nie ma potrzeby spraw­dzania co chwilę, jak wiele ofiar pochłonął już wirus. Poroz­ma­wiaj z rodziną i przy­ja­ciółmi o swoim samo­po­czuciu. Prze­czytaj dobrą książkę. Jak dowiedli niedawno naukowcy z Univer­sity of Sussex, czytanie książek przez co najmniej 6 minut dziennie potrafi zredu­kować poziom stresu aż o 68 procent!

Musimy wszyscy przez to przejść. Bądźmy więc wyro­zu­miali, życz­liwi i cier­pliwi nie tylko dla siebie samych, lecz również wobec innych. W tak wyjąt­kowej i nieprze­wi­dy­walnej sytu­acji, z jaką mamy dziś do czynienia, ta idea nabiera szcze­gól­nego znaczenia.

Biblio­grafia:

https://​money​.com/​b​e​s​t​-​d​e​s​k​-​o​r​g​a​n​i​z​i​n​g​-​t​i​p​s​-​e​x​p​erts/
https://​socjo​mania​.pl/​j​a​k​-​p​r​a​c​o​w​a​c​-​z​d​a​l​n​i​e​-​h​o​m​e​-​o​f​f​i​c​e​-​b​e​z​-​t​a​j​emnic
https://​www​.forbes​.pl/​k​a​r​i​e​r​a​/​h​o​m​e​-​o​f​f​i​c​e​-​c​z​y​l​i​-​p​r​a​c​a​-​z​d​a​l​n​a​-​i​-​k​o​r​o​n​a​w​i​r​u​s​-​r​a​d​y​-​d​l​a​-​p​r​a​c​o​d​a​w​c​o​w​-​i​-​p​r​a​c​o​w​n​i​k​o​w​/​q​9​0f3lq
http://​foun​ders​guide​.com/​h​o​m​e​-​o​f​f​i​c​e​-​o​r​g​a​n​i​z​a​t​i​o​n​-​h​acks/
https://​www​.erin​con​dren​.com/​b​l​o​g​/​w​o​r​k​i​n​g​-​f​r​o​m​-​h​o​m​e​-​d​u​r​i​n​g​-​c​o​r​o​n​a​v​irus/

Konkurs lite­racko-plastyczny dla uczniów kl. 5 – 8

Konkurs lite­racko-plastyczny dla uczniów kl. 5 – 8

Konkurs „Jan Paweł II – największy z rodu Słowian“ z okazji Roku Jana Pawła II skie­ro­wany jest do uczniów klas 5 – 8 szkół podsta­wo­wych z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego.

Orga­ni­zator konkursu, Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy, oraz partner konkursu, Szkoła Podsta­wowa nr 19 im. Miko­łaja Koper­nika w Bydgoszczy, czekają na prace uczniów do 15 maja 2020 roku.

Patronat nad konkursem objęli: marszałek woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego, prezy­dent Bydgoszczy oraz kujawsko-pomorski kurator oświaty.

Szcze­góły konkursu zawarte są w Regu­la­minie.

regu­lamin konkursu Jan Pawel II

Bezpie­czeń­stwo epide­miczne w biblio­te­kach

Bezpie­czeń­stwo epide­miczne w biblio­te­kach

W związku z koniecz­no­ścią prze­rwania łańcucha trans­misji koro­na­wi­rusa podjęto w Polsce decyzję o zamknięciu bibliotek do odwo­łania. Biblio­teki od 13 marca nie mogą prowa­dzić czytelń oraz wypo­ży­czalni, w tym przyj­mować wypo­ży­czo­nych egzem­plarzy.

Biblio­teka Naro­dowa prze­ka­zuje zale­cenia doty­czące trak­to­wania wypo­ży­czo­nych egzem­plarzy po odwo­łaniu stanu epidemii w Polsce i wzno­wieniu pracy bibliotek.

Wirus SARS-CoV‑2 może prze­trwać przez pewien czas (do 5 dni) poza orga­ni­zmem ludzkim, dlatego możliwe jest także powierz­chowne skażenie publi­kacji. Zaleca się stoso­wanie nastę­pu­ją­cych zasad postę­po­wania ze zbio­rami biblio­tecz­nymi powra­ca­ją­cymi do bibliotek:

  • egzem­plarze wypo­ży­czone do domu winien przyj­mować personel zaopa­trzony w ręka­wiczki latek­sowe lub nitry­lowe,
  • ogra­ni­czyć bezpo­średni kontakt z egzem­pla­rzem do jego iden­ty­fi­kacji,
  • nie wolno dezyn­fe­kować zwra­ca­nych publi­kacji prepa­ra­tami dezyn­fek­cyj­nymi opar­tymi na deter­gen­tach i alko­holu,
  • przy­jęte egzem­plarze należy poddać kwaran­tannie na okres 10 dni do 2 tygodni,
  • dezyn­fe­kować powierzchnie będące w kontakcie ze zwra­ca­nymi mate­ria­łami przez mycie deter­gentem lub prepa­ra­tami dezyn­fek­cyj­nymi, zawie­ra­ją­cymi alkohol w stężeniu minimum 60%,
  • w przy­padku poja­wienia się stwier­dzo­nego zaka­żenia koro­na­wi­rusem SARS-CoV‑2 wśród pracow­ników mają­cych kontakt ze zbio­rami, konieczne jest zacho­wanie kwaran­tanny na 10 dni do 2 tygodni i wyłą­czenie z użyt­ko­wania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

Wyłą­czenie z użyt­ko­wania na czas kwaran­tanny wszyst­kich egzem­plarzy zwra­ca­nych po zakoń­czeniu okresu zamknięcia bibliotek powinno zapewnić bezpie­czeń­stwo wyko­ny­wanej pracy.

Należy także prze­strzegać ogól­nych zasad bezpie­czeń­stwa:

 • prawi­dłowe mycie rąk wodą z mydłem przez minimum 30 sekund,
 • unikanie doty­kania twarzy (oczu, nosa, ust),
 • zacho­wanie bezpiecznej odle­głości (od 1 do 2 metrów) od innych osób,
 • zasła­nianie ust i nosa chus­teczką jedno­ra­zową, jeśli kicha się lub kaszle, a następnie wyrzu­canie takiej chus­teczki,
 • zwró­cenie się o pomoc medyczną (najpierw tele­fo­nicznie) w przy­padku zauwa­żenia u siebie objawów choroby o charak­terze wiru­sowym (gorączka, kaszel, trud­ności w oddy­chaniu).

Źródło: Biblio­teka Naro­dowa

Samo­kształ­cenie biblio­te­karzy i nauczy­cieli biblio­te­karzy

Samo­kształ­cenie biblio­te­karzy i nauczy­cieli biblio­te­karzy

Propo­zycje szkoleń wzbo­ga­ca­ją­cych wiedzę i warsztat biblio­te­karza oraz tematów samo­kształ­ce­nio­wych:

Plat­forma szkoleń elek­tro­nicz­nych Biblio­teki Naro­dowej. Umoż­liwia nowo­czesne kształ­cenie, dosto­so­wane do potrzeb użyt­kow­ników. Jej oferta jest syste­ma­tycznie posze­rzana i na bieżąco dosko­na­lona w oparciu o opinie osób uczest­ni­czą­cych w szko­le­niach. Należy założyć konto na plat­formie e‑learningowej. https://​www​.bn​.org​.pl/​d​l​a​-​b​i​b​l​i​o​t​e​k​a​r​z​y​/​s​z​k​o​l​e​n​i​a​/​p​l​a​t​f​o​r​m​a​-​s​z​k​o​l​e​n​-​e​l​e​k​t​r​o​n​i​c​znych

Oficjalny projekt kodeksu postę­po­wania RODO dla bibliotek. Kodeks jest udostęp­niony bezpłatnie w formie elek­tro­nicznej dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych osób. Od momentu upublicz­nienia rozpo­czyna się powszechny etap konsul­tacji jego treści. Każda zain­te­re­so­wana osoba może prze­ka­zywać swoje uwagi mery­to­ryczne na adres Biura ZG SBP, które koor­dy­nuje przyj­mo­wanie uwag i zgło­szeń od pracow­ników bibliotek. Etap konsul­tacji zakończy semi­na­rium w Warszawie, na którym przed­sta­wi­ciele bibliotek zgła­sza­jący uwagi, przed­sta­wi­ciele SBP oraz autorzy Kodeksu omówią i zatwierdzą ewen­tu­alne zmiany, a także osta­teczną treść Kodeksu. Po zatwier­dzeniu treści, Kodeks zostanie prze­ka­zany do certy­fi­kacji Preze­sowi UODO, a także udostęp­niony w zaktu­ali­zo­wanej treści w Inter­necie. Pełny tekst Kodeksu (plik pdf).

Badanie nieużyt­kow­ników bibliotek. Artykuł przed­sta­wia­jący cel, meto­do­logię, prze­bieg badania oraz wska­zu­jący wyniki, wnioski i reko­men­dacje badania ankie­to­wego nieużyt­kow­ników. Dostęp do arty­kułu.

Uwaga! Infor­macje orga­ni­za­cyjne w związku ze stanem epidemii

Uwaga! Infor­macje orga­ni­za­cyjne w związku ze stanem epidemii

W związku z Rozpo­rzą­dze­niem Mini­stra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogło­szenia na obszarze Rzeczy­po­spo­litej Polskiej stanu epidemii Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy będzie nieczynna do odwo­łania.

Nali­czanie opłat regu­la­mi­no­wych w systemie biblio­tecznym za prze­trzy­manie książek zostanie w tym czasie zawie­szone.