Zmiana godzin otwarcia biblio­teki

Zmiana godzin otwarcia biblio­teki

Szanowni Czytel­nicy!
Z powodu prac remon­towo-budow­la­nych godziny otwarcia biblio­teki ulegają zmianie:

22 listo­pada (piątek): 9.00 – 15.00
23 listo­pada (sobota): nieczynne

Za niedo­god­ności prze­pra­szamy!

Mój ulubiony miś – bohater lite­racki

Mój ulubiony miś – bohater lite­racki

Z okazji Świa­to­wego Dnia Pluszo­wego Misia dzia­ła­jąca w biblio­tece Dzie­cięca Akademia Czytania Bajek zaprasza dzieci przed­szkolne i uczniów klas I – III szkół podsta­wo­wych z woje­wództwa kujawsko – pomor­skiego do udziału w czytel­ni­czym konkursie plastycznym „Mój ulubiony miś – bohater lite­racki“. Prace należy nade­słać lub osobi­ście dostar­czyć do dnia 22 stycznia 2020 roku na adres biblio­teki.

Szcze­gó­łowe zasady konkursu opisane są w regu­la­minie. Do każdej pracy musi być dołą­czony formu­larz zgło­sze­niowy oraz zgoda rodziców/opiekunów. Doku­menty te znaj­dują się w załącz­ni­kach do regu­la­minu nr 1nr 2.

Woje­wódzki konkurs inter­ne­towy

Woje­wódzki konkurs inter­ne­towy

Biblio­teka ogłasza konkurs pt. „Serfu­jesz po sieci? Rób to z głową!“ skie­ro­wany do uczniów klas VI-VIII szkół podsta­wo­wych z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego. Na laure­atów czekają atrak­cyjne nagrody! Zasady konkursu, terminy oraz dodat­kowe infor­macje zawiera regu­laminzałącznik do regu­la­minu.

Uważasz, że Internet to Twoje natu­ralne środo­wisko, po którym poru­szasz się swobodnie i bezpiecznie? Sprawdź swoją wiedzę rozwią­zując inter­ne­towy test. Rozpocznij rywa­li­zację!
Do konkursu można przy­stąpić w dowolnym momencie, ale trzeba prze­słać odpo­wiedzi testowe pierw­szego i drugiego etapu najpóź­niej 7 grudnia do północy.

Plakat do pobrania w formacie pdf

Remont windy

Remont windy

Szanowni Czytel­nicy! Z powodu remontu windy do trans­portu książek wypo­ży­czanie książek odbywa się na parterze budynku na tymcza­sowym stano­wisku. Za utrud­nienia prze­pra­szamy. Prace remon­towe nie wpły­wają na możli­wość rezer­wacji i zama­wiania książek w kata­logu Integro – zmienia się tylko punkt odbioru doku­mentów.

Bezpłatna info­linia dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczy­cieli

Bezpłatna info­linia dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczy­cieli

Od 1 paździer­nika br. dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczy­ciele mogą uzyskać przez całą dobę profe­sjo­nalną pomoc psycho­logów, peda­gogów i praw­ników pod numerem tele­fonu 800 080 222. Doświad­czeni pracow­nicy Fundacji ITAKA – Centrum Poszu­kiwań Ludzi Zagi­nio­nych zapewnią fachowe wsparcie w najtrud­niej­szych sytu­acjach. Harmo­no­gram dyżurów poszcze­gól­nych specja­li­stów oraz dodat­kowe infor­macje na stronie linia​dzie​ciom​.pl.

Wyniki konkursu plastyczno-lite­rac­kiego

Wyniki konkursu plastyczno-lite­rac­kiego

Na konkurs ogło­szony przez Kujawsko-Pomor­skie Centrum Dzie­dzictwa Oświaty pt. Życzenia dla Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy z okazji jubi­le­uszu 50-lecia dzia­łal­ności w Bydgoszczy wpły­nęły prace z Brzozy, Białych Błot, Tucholi, Szubina i Bydgoszczy.

Komisja konkur­sowa w skła­dzie: Ilona Wierz­bowska (prezes Kujawsko-Pomor­skiego Centrum Dzie­dzictwa Oświaty), Ewa Pronobis-Sosnowska (dyrektor Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy), Tomasz Szulc (wice­prezes Kujawsko-Pomor­skiego Centrum Dzie­dzictwa Oświaty) podjęła decyzję o przy­znaniu nagród głów­nych, specjal­nych oraz wyróż­nień.

Laureaci
Kate­goria przed­szkola
I miejsce Wiktor Kraw­czyk (Przed­szkole nr 16 w Bydgoszczy)

Kate­goria szkoły podsta­wowe: klasy 1 – 4
I miejsce Gracjan Szrajber (Szkoła Podsta­wowa nr 2 w Tucholi)

Kate­goria szkoły podsta­wowe: klasy 5 – 8
I miejsce Amelia Ciecierska (Szkoła Podsta­wowa w Białych Błotach)

Kate­goria szkoły ponad­pod­sta­wowe
I miejsce Olaf Jago­dziński (I Liceum Ogól­no­kształ­cące w Szubinie)

Nagroda specjalna Dyrek­tora Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy
Konrad Drygalski (Szkoła Podsta­wowa Nr 34 w Bydgoszczy)

Nagrody specjalne Prezesa Kujawsko-Pomor­skiego Centrum Dzie­dzictwa Oświaty
Julia Adam­czyk (Szkoła Podsta­wowa nr 2 w Tucholi)
Kamila Kopalska (Szkoła Podsta­wowa nr 34 w Bydgoszczy)

Decyzją komisji przy­znano:

Wyróż­nienia dla pracy rodzinnej
Olga Patyk i Antoni Patyk z Rodzi­cami (Przed­szkole Samo­rzą­dowe nr 2 w Szubinie)
Marek Zabo­rowski i Mariusz Zabo­rowski (Szkoła Podsta­wowa nr 31 w Bydgoszczy)

Wyróż­nienia (w kolej­ności alfa­be­tycznej)
1. Kornelia Ciecierska
2. Alek­sandra Głowacka
3. Alan Jago­dziński
4. Nela Jasnoch
5. Amelia Lorek
6. Laura Mali­nowska
7. Paulina Marchlewska
8. Jakub Och
9. Oliwia Remus
10. Wiktoria Sobiech
11. Amelia Sobota
12. Agata Spica
13. Amelia Spica
14. Mateusz Szre­iber
15. Zuzanna Szulc
16. Oliwia Szyperska
17. Oliwia Woll­mann

Laure­atom serdecznie gratu­lu­jemy, a wszystkim uczest­nikom bardzo dzię­ku­jemy. Nagro­dzeni zostaną poin­for­mo­wani o terminie i trybie odbioru nagród.

Promocja książki prof. Ryszarda Nowic­kiego

Promocja książki prof. Ryszarda Nowic­kiego

Zapra­szamy na prezen­tację najnow­szej książki wydanej przez Biblio­tekę Raczyń­skich pt. Maria księżna Ogińska, Moje pamięt­niki.

Publi­kację opra­cował, wstępem i przy­pi­sami opatrzył dr hab. Ryszard Nowicki (Uniwer­sytet Kazi­mierza Wiel­kiego w Bydgoszczy), współ­pra­cownik i przy­ja­ciel naszej Biblio­teki, który będzie gościem spotkania. Rozmowę popro­wadzi dr Agnieszka Łuczak.

Wydane pamięt­niki Marii ze Skórzew­skich księżnej Ogiń­skiej (1857 – 1945) stanowią wy­jątkową wartość, a orygi­nalne ręko­pisy autorki prze­cho­wy­wane są w Biblio­tece Raczyń­skich. Te unika­towe mate­riały nie były dotąd anali­zo­wane przez badaczy. Dotyczą głównie wyda­rzeń z drugiej połowy XIX w. Autorka pocho­dziła ze znanej wiel­ko­pol­skiej rodziny hra­biowskiej Skórzew­skich, linii czer­nie­jew­skiej, herbu Drogo­sław i w rodzinnym majątku w Czer­nie­jewie, nieda­leko Gniezna, gdzie spędziła swoje najmłodsze lata i młodość. Rodzina Skórzew­skich kulty­wo­wała w trud­nym okresie zaborów wartości patrio­tyczne. Tradycję, podob­nie jak w wielu innych rodzi­nach ziemiań­skich prze­ka­zy­waną z poko­lenia na poko­lenie. W 1876 r. wyszła za mąż za Michała księcia Ogiń­skiego (1849 – 1902), herbu Oginiec. Poślu­biła wnuka podskar­biego wiel­kiego litew­skiego Michała Kleofasa księcia Ogiń­skiego, autora znanego polo­neza Poże­gnanie Ojczyzny. Wkrótce po ślubie młoda para prze­niosła się na Żmudź. Przez kilka lat miesz­kali w Retowie, a następnie w wybu­do­wanym przez siebie pałacu w Płun­gia­nach (teren guberni kowień­skiej). Nowo­czesny ziemianin Michał Ogiński, prowa­dził aktywną dzia­łal­ność społecz­ną i gospo­darczą.

Pamięt­niki należą do nielicz­nych wspo­mnień ukazu­ją­cych życie codzienne Polaków na Żmudzi w okresie zaborów. Zawie­rają szereg cennych infor­macji o pracy orga­nicznej, pielę­gno­waniu tradycji patrio­tycz­nych, legalnym prze­ciw­sta­wianiu się uciskowi ze strony zaborcy rosyj­skiego. Autorka odno­to­wała także swoje spostrze­żenia z pobytów we Francji, Rosji, Niem­czech, Austrii, Włoszech czy na Węgrzech. Czyta się je z rosnącym zain­te­re­so­wa­niem. Maria Ogińska znała osobi­ście panu­ją­cych w Rosji i Niem­czech, papieża Leona XIII, przedstawi­cieli polskiej i zagra­nicznej arysto­kracji, wpły­wo­wych poli­tyków, ludzi kultury, nauki i sztuki.

Spotkanie promo­cyjne odbę­dzie się 21 paździer­nika 2019 (ponie­działek) o godz. 18.00 w Biblio­tece Raczyń­skich w Poznaniu, Galeria Atana­zego, pl. Wolności 19 (wejście od Al. Marcin­kow­skiego 23).

Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!

Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zaprasza na zajęcia „Poznajmy się” prze­zna­czone dla uczniów klas 1 – 6 szkół podsta­wo­wych orga­ni­zo­wane w dniach 14 – 18 paździer­nika 2019 r. w ramach kampanii społecznej z okazji Między­na­ro­do­wego Dnia Białej Laski „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”.

Celem zajęć jest:

 • Kształ­to­wanie postaw społecz­nych opar­tych na otwar­tości, tole­rancji i empatii wobec osób niepeł­no­spraw­nych wzro­kowo;
 • Zwięk­szenie inte­gracji osób niewi­do­mych ze środo­wi­skiem społecznym i popra­wienie ich funk­cjo­no­wania w tym środo­wisku;
 • Przy­go­to­wanie społe­czeń­stwa do udzie­lania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauwa­żenie ich problemów;
 • Zapo­bie­ganie wyklu­czeniu społecz­nemu osób niepeł­no­spraw­nych wzro­kowo.

Patronat hono­rowy nad kampanią objęli: Mini­ster Edukacji Naro­dowej, Instytut Pamięci Naro­dowej, Woje­woda Kujawsko-Pomorski, Marszałek Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Pomorski Kurator Oświaty, Zachod­nio­po­morski Kurator Oświaty, Starosta Powiatu Bydgo­skiego, Prezy­dent Miasta Bydgoszczy, Poczta Polska S.A.

Zapisy na zajęcia:
Małgo­rzata Lewan­dowska-Pyż
tel. 52 340 01 40 e‑mail: mlewandowskapyz@​gmail.​com

Do pobrania: plakat infor­ma­cyjny

Praca metodą projektu na przy­kła­dzie muzyki

Praca metodą projektu na przy­kła­dzie muzyki

Bezpłatne warsz­taty dla nauczy­cieli języka niemiec­kiego w ramach programu DELFORT popro­wadzi edukator Ksenia Herbst-Buchwald. Są one zorien­to­wane bardzo prak­tycznie na poka­zanie nauczy­cielom bazy i możli­wości wyko­rzy­stania aktu­al­nych piosenek na lekcjach języka niemiec­kiego jako punktu wyjścia do reali­zacji projektów. Infor­macje w języku niemieckim w załącz­niku.

Termin: 6 listo­pada 2019 r., 15:30 – 18:45
Miejsce: Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy, Czytelnia Główna.

Reje­stracja do 30 paździer­nika 2019 r. na stronie ORE.

Muzyka towa­rzyszy nam wszę­dzie: w pracy, w domu i na ulicy. Dlaczego miałoby jej zabraknąć podczas pracy metodą projektu? Łatwość, z jaką piosenki zapa­dają w pamięć, wyko­rzy­stuje się od dawna do prze­ka­zy­wania ważnych infor­macji.

Uczenie się z muzyką oznacza dla ucznia ciekawsze, bardziej spon­ta­niczne i dzięki temu pozba­wione obaw podej­ście do języka obcego. Jak żadne inne medium, muzyka pobudza również moty­wację do zrozu­mienia treści, prze­kształ­cając ją w praw­dziwe zain­te­re­so­wanie nauką języków obcych.

 • Gdzie można znaleźć ciekawe, aktu­alne piosenki, właściwie dobrane do projektu?
 • W jaki sposób można wyko­rzy­stać muzykę i piosenki na lekcji języka niemiec­kiego?
 • Jak połą­czyć muzykę z pracą metodą projektu?

Na te i inne pytania posta­ramy się wspólnie znaleźć odpo­wiedź podczas warsz­tatów. Mile widziane będą przy­kłady z Państwa lekcji.

Macie Państwo ochotę na arty­styczno-kreatywne warsz­taty? W takim razie serdecznie zapra­szamy!

Czytamy Käst­nera – konkurs

Czytamy Käst­nera – konkurs

Zapra­szamy do udziału w woje­wódzkim konkursie pięk­nego czytania w języku niemieckim „Czytamy Käst­nera”. Uczest­ni­kami konkursu mogą być uczniowie szkół podsta­wo­wych IV-VIII oraz szkół śred­nich z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego. Zgło­szenia uczest­nictwa należy nade­słać lub dostar­czyć osobi­ście do dnia 15 paździer­nika 2019 r. na adres orga­ni­za­tora – Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego – z dopi­skiem Czytelnia.

Finał konkursu odbę­dzie się 17 paździer­nika 2019 r. w Biblio­tece w godzi­nach 10.00 – 15.00. Konkurs objął hono­rowym patro­natem Marszałek Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego, Prezy­dent Miasta Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. Part­nerem Konkursu jest Goethe Instytut w Warszawie.

Zasady, warunki udziału oraz szcze­gó­łowe infor­macje doty­czące konkursu znaj­dują się w Regu­la­minie.

Załącz­niki do Regu­la­minu: formu­larz zgło­sze­niowy, zgoda rodziców/opiekunów oraz cytaty tekstów Ericha Käst­nera.

Warsz­taty dla nauczy­cieli języka niemiec­kiego

Warsz­taty dla nauczy­cieli języka niemiec­kiego

Goethe-Institut Warszawa oraz Medio­teka Języka Niemiec­kiego w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy serdecznie zapra­szają na warsz­taty „Inter­ne­towy uniwer­sytet dzie­cięcy na lekcji języka niemiec­kiego – 3 fakul­tety, 30 filmo­wych wykładów, ponad 240 inte­rak­tyw­nych zadań“, które odbędą się w Czytelni 3 paździer­nika 2019 r. (czwartek) w godz. 15:30 – 18:40, refe­rentka: Agnieszka Krajewska. Reje­stracja: zgło­szenia uczest­ników przyj­mo­wane będą do 29 wrze­śnia pocztą elek­tro­niczną: czytelnia1@​pbw.​bydgoszcz.​pl.

Niemiecki inter­ne­towy uniwer­sytet dzie­cięcy jest inno­wa­cyjnym projektem, który odwo­łuje się do cieka­wości ucznia, rozwija twórczo jego myślenie i przy­bliża język niemiecki. KINDE­RUNI to 3 fakul­tety, 30 filmo­wych wykładów, ponad 240 inte­rak­tyw­nych zadań oraz mate­riały dydak­tyczne na lekcje języka niemiec­kiego w szkole. Program KINDE­RUNI powstał z myślą o dzie­ciach 8 – 12 lat. Tematy lekcyjne są atrak­cyjne również dla dzieci star­szych, a nawet dla doro­słych.

Szcze­gó­łowe infor­macje znajdą Państwo w załącz­niku.
Uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą laptopa/netbooka/tabletu, jeżeli istnieje taka możli­wość.

Grafika: kinde​runi​.goethe​.de/​?​l​a​ng=pl

Życzenia z okazji jubi­le­uszu

Życzenia z okazji jubi­le­uszu

Stowa­rzy­szenie Kujawsko-Pomor­skie Centrum Dzie­dzictwa Oświaty ogło­siło konkurs plastyczno-lite­racki na Życzenia dla Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego z okazji jubi­le­uszu 50-lecia dzia­łal­ności w Bydgoszczy. Jest on skie­ro­wany do dzieci i młodzieży oraz doro­słych w nastę­pu­ją­cych kate­go­riach: dzieci w wieku przed­szkolnym, dzieci ze szkół podsta­wo­wych, młodzież szkół ponad­pod­sta­wo­wych, studenci, dorośli.

Prace należy dostar­czyć osobi­ście lub prze­słać do 30 wrze­śnia 2019 roku na adres orga­ni­za­tora: Kujawsko-Pomor­skie Centrum Dzie­dzictwa Oświaty w Bydgoszczy, ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4, 85 – 094 Bydgoszcz z dopi­skiem: konkurs „Życzenia dla Biblio­teki”.

Szcze­góły doty­czące konkursu zawiera Regu­lamin.

Konfe­rencja „Nauczy­ciel biblio­te­karz – praca – rozwój“

Konfe­rencja „Nauczy­ciel biblio­te­karz – praca – rozwój“

Osoby zain­te­re­so­wane udziałem w bezpłatnej konfe­rencji dla biblio­te­karzy i nauczy­cieli biblio­te­karzy, która odbę­dzie się 27 wrze­śnia 2019 roku zapra­szamy do reje­stracji.

Program konfe­rencji

Prosimy o zapo­znanie się z klau­zulą infor­ma­cyjną oraz wypeł­nienie wszyst­kich wyma­ga­nych pól formu­larza:

Formu­larz jest nieak­tywny – reje­stracja została zakoń­czona.

Prio­ry­tety Kujawsko-Pomor­skiego Kura­tora Oświaty

Prio­ry­tety Kujawsko-Pomor­skiego Kura­tora Oświaty

Kurator oświaty ogłosił prio­ry­tety w roku szkolnym 2019/2020:

 1. Orga­ni­zacja procesu dydak­tycz­nego przez nauczy­cieli w sposób sprzy­ja­jący efek­tyw­nemu uczeniu się, z wyko­rzy­sta­niem wyników diagnozy uczniów uwzględ­nia­jącej wska­zania zawarte w opiniach i orze­cze­niach o potrzebie kształ­cenia specjal­nego.
 2. Kształ­to­wanie odpo­wie­dzial­ności oraz postaw obywa­tel­skich uczniów poprzez dzia­łania wyni­ka­jące z inicjatyw uczniow­skich.
Zapro­szenie na Naro­dowe Czytanie 2019

Zapro­szenie na Naro­dowe Czytanie 2019

Miejsce Naro­do­wego Czytania: Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy; II piętro, sala 210

Czas trwania: 11.30 – 14.00

 1. Odczy­tanie listu Prezy­denta RP Andrzeja Dudy.
 2. Prezen­tacja wystawy książek autorów polskich nowel ze zbiorów Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy.
 3. Loso­wanie tytułu noweli do prze­czy­tania i wysłu­chania przez uczest­ników akcji Naro­dowe Czytanie.
 4. Zapro­szenie do wspól­nego czytania.
 5. Quizy z niespo­dzian­kami.
 6. Selfie z pisa­rzem, selfie z książką.
 7. Pieczę­to­wanie pieczęcią okolicz­no­ściową egzem­plarzy lektur przy­nie­sio­nych przez uczest­ników Naro­do­wego Czytania.
 8. Zwie­dzanie biblio­teki.