Mój bajkowy przy­ja­ciel – konkurs pla­styczny dla dzieci

Mój bajkowy przy­ja­ciel – konkurs pla­styczny dla dzieci

Zapra­szamy uczniów klas I – III szkół pod­sta­wo­wych z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego do udziału w kon­kursie pla­stycznym pt. „Mój bajkowy przy­ja­ciel“. Prace wyko­nane dowolną tech­niką należy dostar­czyć do Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy do 30 kwietnia br. Na zwy­cięzców czekają nagrody, m.in. podwójne zapro­szenia na przed­sta­wienie teatralne dla dzieci będące w reper­tu­arze Teatru Pol­skiego w Byd­goszczy.

Do pobrania:
Regu­lamin kon­kursu
For­mu­larz zgło­sze­niowy
Zgoda rodziców/opiekunów praw­nych

Kon­fe­rencja „Nauczy­ciel biblio­te­karz – praca – rozwój“

Kon­fe­rencja „Nauczy­ciel biblio­te­karz – praca – rozwój“

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego oraz Biblio­teka Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy ser­decznie zapra­szają na bez­płatną kon­fe­rencję dla biblio­te­karzy i nauczy­cieli biblio­te­karzy pt. „Nauczy­ciel biblio­te­karz – praca – rozwój“, która odbę­dzie się 24 kwietnia 2019 roku.

Konferencja24.04.2019

Do pobrania:
Finał woje­wódzki Wiel­kiej Ligi Czy­tel­ników

Finał woje­wódzki Wiel­kiej Ligi Czy­tel­ników

Zwy­cię­skie drużyny dru­giego etapu (powia­to­wego) staną do rywa­li­zacji o tytuł Mistrza Woje­wództwa. We czwartek (28.03.2019 r.) zmierzą się oni z testami doty­czą­cymi treści:
kl. 1 – 4: Sabine Stading: Petro­nela z Jabło­nio­wego Sadu: Czary mary; wyd. Esteri
kl. 5 – 8: Piotr Paty­kie­wicz: Łukasz i kostur cza­row­nicy; wyd. BIS (wydanie I lub II).

Zma­gania kon­kur­sowe roz­poczną się o godz. 10.30 w sali 210.

Uczest­nicy to naj­lepsi z naj­lep­szych, znają lektury prak­tycznie na pamięć. Nie umyka im żaden szczegół, wątek, nazwa. Często o wygranej decy­duje zale­dwie kilka punktów. Dlatego też gra­tu­lu­jemy wszystkim bio­rącym udział w tego­rocznej edycji. Wiemy jak ogromną ilość pracy i zaan­ga­żo­wania wkła­dają w przy­go­to­wania do kon­kursu. Dla nas wszyscy są zwy­cięz­cami, ponieważ sięgają po książki i wyru­szają razem z ich boha­te­rami w nie­sa­mo­wite przy­gody.

Tajem­nice Mar­szałka

Tajem­nice Mar­szałka

Zapra­szamy na zajęcia edu­ka­cyjne prze­zna­czone dla uczniów ostat­nich klas szkoły pod­sta­wowej oraz szkół ponad­pod­sta­wo­wych. Boha­terem pre­zen­tacji jest Józef Pił­sudski, widziany jako czło­wiek i męż­czyzna uwi­kłany nie tylko w wielka poli­tykę, ale również w nie­zwykle skom­pli­ko­wane relacje uczu­ciowe. Codzien­ność mar­szałka od lat jest przed­miotem nie­usta­ją­cych dociekań, opra­cowań i publi­kacji histo­ryków, publi­cy­stów oraz pisarzy. Spora kolekcja książek poświę­co­nych tej nie­zwy­kłej postaci, znaj­du­jąca się w zbio­rach naszej Biblio­teki stała się inspi­racją do przy­go­to­wania sce­na­riusza zajęć dla mło­dzieży.

Kontakt w sprawie zapisów uczniów na zajęcia: Anna Krasz­kie­wicz tel. 52 341 30 74 wew. 16
pbw@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Bez­płatny dostęp do tysięcy e-booków

Bez­płatny dostęp do tysięcy e-booków

Z okazji Mię­dzy­na­ro­do­wego Tygo­dnia Książki Elek­tro­nicznej rusza akcja dla czy­tel­ników „Książki na przed­wio­śnie“. W okresie od 6 do 24 marca br. dostaną Państwo roz­sze­rzony dostęp do ponad 7 000 książek w ser­wisie Ibuk Libra.

Dla naszych czy­tel­ników, którzy jeszcze nie sko­rzy­stali z czy­telni online, czekają w wypo­ży­czalni kody PIN do logo­wania na stronie libra​.ibuk​.pl.

Książki na przed­wio­śnie – plakat
Zapro­szenie na wer­nisaż

Zapro­szenie na wer­nisaż

15 marca 2019 roku o godz. 17.00, w Muzeum Oświaty w Byd­goszczy, odbę­dzie się wer­nisaż wystawy Maryli Rakow­skiej-Molendy pt. „Maluję, bo chcę i lubię to robić”. Eks­po­zycja malarska zapre­zen­tuje wybrane obrazy z ostat­nich pięciu lat.

- Kom­po­zycje abs­trak­cyjne maluję od zawsze – mówi Maryla Rakowska-Molenda – ostatnie jednak powstały pod wpływem chwili. Inspi­racją była cie­kawie oświe­tlona twarz, roz­wiane włosy, promień światła wędru­jący po ścianie lub zała­mu­jący się w szkle, czasem plą­ta­nina zieleni, kwiaty, drzewa. Prze­trans­po­no­wane w wyobraźni na mój język malarski. To też eks­pe­ry­menty z różnymi farbami olej­nymi i mediami. Maluję dość szybko, pomysły przy­chodzą z każdym spoj­rze­niem na ota­cza­jącą rze­czy­wi­stość i trudno nadążyć z malo­wa­niem. Jest to i zabawa, i praca, i odkry­wanie nie­zwy­kłości ota­cza­ją­cego nas świata – dodaje artystka.

Maryla Rakowska – Molenda jest nauczy­cielem z 22-letnim stażem pracy z dziećmi i mło­dzieżą w szkole, gdzie uczyła pla­styki i sztuki. Obecnie jest na eme­ry­turze, ale nadal pro­wadzi zajęcia pla­styczne z dziećmi w Ośrodku Kultury w Ryna­rzewie, gdzie mieszka i tworzy. Pra­co­wała także w Byd­go­skich Zakła­dach Meblo­wych zaraz po ukoń­czeniu studiów w Wyższej Szkole Sztuk Pla­stycz­nych w Poznaniu, gdzie uzy­skała dyplom z zakresu pro­jek­to­wania mebli. Jest absol­wentką Liceum Sztuk Pla­stycz­nych w Bielsku-Białej na kie­runku tkanina arty­styczna. Taka edu­kacja na pewno wpły­nęła na formę i kształt twór­czości.

Fot.: www​.rakowska​-molenda​.pl

Spo­tkanie uczest­ników sieci języka angiel­skiego

Spo­tkanie uczest­ników sieci języka angiel­skiego

Biblio­teka zaprasza 5 marca 2018 r. na kolejne spo­tkanie uczest­ników sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia, którego tematem będzie przy­go­to­wanie uczniów do testów ósmo­kla­sisty z jęz. angiel­skiego. Odbę­dzie się ono w Czy­telni Głównej w godz. 16.30 – 18.30 z udziałem kon­sul­tanta Kujawsko-Pomor­skiego Centrum Edu­kacji Nauczy­cieli w Byd­goszczy Justyny Adam­skiej.

Szko­lenie dla nauczy­cieli języka nie­miec­kiego

Szko­lenie dla nauczy­cieli języka nie­miec­kiego

W Czy­telni Głównej odbę­dzie się spo­tkanie ger­ma­ni­stów zor­ga­ni­zo­wane przez Sto­wa­rzy­szenie Nauczy­cieli Języka Nie­miec­kiego i Peda­go­giczną Biblio­tekę Woje­wódzką połą­czone ze szko­le­niem:

  • Kom­pe­tencje klu­czowe w nauce języka nie­miec­kiego (Regina Strze­meska);
  • Pod­ręcznik do nauki języka nie­miec­kiego w szkole śred­niej – jak wybrać go wła­ściwie (Paweł Zbyt­niewski).

Ser­decznie zapra­szamy 2 marca br. (sobota) w godz. 10.00 – 13.15!

Festiwal Galla Anonima w Byd­goszczy

Festiwal Galla Anonima w Byd­goszczy

Zapra­szamy na wyda­rzenie w ramach obchodów 100-lecia odzy­skania nie­pod­le­głości poświę­cone reprin­towi pierw­szej pol­skiej kroniki.

Kronika Galla Anonima w prze­kła­dzie Zyg­munta Komar­nic­kiego wydana jest z nie­zwykłą sta­ran­no­ścią, z zacho­wa­niem wszel­kich ele­mentów śre­dnio­wiecz­nych ksiąg użyt­ko­wych, opra­wiona w deski ze 100-let­niego drewna, szyta ręcznie, z pół­ki­lo­gra­mowym medalem z czy­stego srebra. W druku użyto czcionki karo­liń­skiej. Jest to cie­ka­wostka dla miło­śników książek i pasjo­natów historii. Festiwal Galla Anonima jest orga­ni­zo­wany w kilku mia­stach w Polsce.

Spo­tkanie odbę­dzie się 26 lutego 2019 r. w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej w Byd­goszczy, w sali 210, w godz. 13.30 – 14.30.

Dodat­kowe infor­macje

Apren­di­zaje activo – kon­fe­rencja dla nauczy­cieli

Apren­di­zaje activo – kon­fe­rencja dla nauczy­cieli

Biblio­teka i Wydaw­nictwo Draco zapra­szają do udziału w kon­fe­rencji dla nauczy­cieli języka hisz­pań­skiego: Apren­di­zaje activo. Métodos y estra­te­gias para la ense­ñanza de voca­bu­lario en el aula de ELE.

Spo­tkanie odbę­dzie się w sobotę 23 lutego 2019 r. w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej w Byd­goszczy, ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4, w godzi­nach 11:45 – 13:15. Kon­fe­rencję popro­wadzi Mag­da­lena Amtmann. Uczest­nicy spo­tkania otrzy­mają pakiet szko­le­niowy oraz zaświad­czenie o udziale w kon­fe­rencji.

Prosimy o potwier­dzenie udziału na adres mailowy: konferencje@​wydawnictwodraco.​pl lub tele­fo­nicznie: 12 358 04 02.

Le kami­shibaï en classe de <span class="caps">FLE</span> – kon­fe­rencja dla nauczy­cieli

Le kami­shibaï en classe de FLE – kon­fe­rencja dla nauczy­cieli

Biblio­teka i Wydaw­nictwo Draco zapra­szają do udziału w kon­fe­rencji dla nauczy­cieli języka fran­cu­skiego: Le kami­shibaï en classe de FLE: quelques pistes d’inspiration pour diver­si­fier l’enseignement et l’apprentissage.

Spo­tkanie odbę­dzie się w sobotę 23 lutego 2019 r. w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej w Byd­goszczy przy ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4, w sali 210, w godzi­nach 11:00 – 12:30. Kon­fe­rencję popro­wadzi dr Mał­go­rzata Pio­trowska-Skrzypek, autorka pod­ręcz­nika C’est Parti!

Uczest­nicy spo­tkania otrzy­mają pakiet szko­le­niowy oraz zaświad­czenie o udziale w kon­fe­rencji.

Prosimy o potwier­dzenie udziału na adres mailowy: konferencje@​wydawnictwodraco.​pl lub tele­fo­nicznie: 12 358 04 02.

Woje­wódzki konkurs pla­styczny dla mło­dzieży na plakat pro­mu­jący Rok Sta­ni­sława Moniuszki

Woje­wódzki konkurs pla­styczny dla mło­dzieży na plakat pro­mu­jący Rok Sta­ni­sława Moniuszki

Sta­ni­sław Moniuszko – mistrz dźwięków, który «sam toczy się do serca»”

Uczest­ni­kami kon­kursu mogą być uczniowie VIIVIII klas szkół pod­sta­wo­wych, klasy III gim­na­zjów oraz mło­dzież klas I-III szkół ponad­pod­sta­wo­wych z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego. Prace wyko­nane dowolną tech­niką pla­styczną w for­macie A4 lub A3 należy nade­słać lub dostar­czyć oso­bi­ście do dnia 15.03.2019 roku na adres orga­ni­za­tora – Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy.

Zasady, warunki udziału oraz szcze­gó­łowe infor­macje doty­czące kon­kursu znaj­dują się w Regu­la­minie.

Załącz­niki do Regu­la­minu: for­mu­larz zgło­sze­niowy oraz zgoda rodziców/opiekunów

Plakat do wydruku

Mię­dzysz­kolny Konkurs Wiedzy i Kre­atyw­ności

Mię­dzysz­kolny Konkurs Wiedzy i Kre­atyw­ności

Zapra­szamy uczniów klas 4 – 8 z powiatu byd­go­skiego do wzięcia udziału w kon­kursie „Łowcy super­głów, czyli… co ma jabłko do Newtona?“. Należy wybrać ciekawą, intry­gu­jącą postać ze świata nauki i przy­go­tować twórczą pre­zen­tację jej życia i dokonań w dowolnej formie, np.: komiksu rysun­ko­wego w formie ksią­żeczki, komiksu zło­żo­nego z autor­skich zdjęć, ani­macji, filmu fabu­lar­nego. Zgło­szenia przyj­mo­wane będą pocztą elek­tro­niczną – lewalskaewa@​gmail.​com. Prace należy dostar­czyć do 15 marca 2019 r. 

Szcze­gó­łowe infor­macje o kon­kursie dostępne są w Regu­la­minie. Uczest­nicy zobo­wią­zani są do dostar­czenia pod­pi­sa­nego oświad­czenia zawar­tego w Załącz­niku do Regu­la­minu.

Orga­ni­za­torzy:
Szkoła Pod­sta­wowa nr 31 z Oddzia­łami Spor­to­wymi i Mistrzo­stwa Spor­to­wego w Byd­goszczy
Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy

<span class="caps">XIV</span> Semi­na­rium Pro­fi­lak­tyczne

XIV Semi­na­rium Pro­fi­lak­tyczne

Biblio­teka, jako partner wyda­rzenia, zaprasza w imieniu orga­ni­za­torów na semi­na­rium pro­fi­lak­tyczne pt. „(Nie)rzeczywisty świat, czyli… słowa, które maja moc“. Odbę­dzie się ono 13 lutego 2019 r. w godz. 12.00 – 15.30 w Miej­skim Ośrodku Edu­kacji Nauczy­cieli w Byd­goszczy.
Zgło­szenia przez for­mu­larz online.