Praca metodą projektu na przykła­dzie muzyki

Praca metodą projektu na przykła­dzie muzyki

Bezpłatne warsz­taty dla nauczy­cieli języka niemiec­kiego w ramach programu DELFORT popro­wadzi edukator Ksenia Herbst-Buchwald. Są one zorien­to­wane bardzo praktycznie na pokazanie nauczy­cielom bazy i możli­wości wykorzy­stania aktual­nych piosenek na lekcjach języka niemiec­kiego jako punktu wyjścia do reali­zacji projektów. Infor­macje w języku niemieckim w załącz­niku.

Termin: 6 listo­pada 2019 r., 15:30 – 18:45
Miejsce: Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy, Czytelnia Główna.

Rejestracja do 30 paździer­nika 2019 r. na stronie ORE.

Muzyka towarzyszy nam wszędzie: w pracy, w domu i na ulicy. Dlaczego miałoby jej zabraknąć podczas pracy metodą projektu? Łatwość, z jaką piosenki zapadają w pamięć, wykorzy­stuje się od dawna do przeka­zy­wania ważnych infor­macji.

Uczenie się z muzyką oznacza dla ucznia ciekawsze, bardziej sponta­niczne i dzięki temu pozba­wione obaw podej­ście do języka obcego. Jak żadne inne medium, muzyka pobudza również motywację do zrozu­mienia treści, przekształ­cając ją w prawdziwe zainte­re­so­wanie nauką języków obcych.

 • Gdzie można znaleźć ciekawe, aktualne piosenki, właściwie dobrane do projektu?
 • W jaki sposób można wykorzy­stać muzykę i piosenki na lekcji języka niemiec­kiego?
 • Jak połączyć muzykę z pracą metodą projektu?

Na te i inne pytania posta­ramy się wspólnie znaleźć odpowiedź podczas warsz­tatów. Mile widziane będą przykłady z Państwa lekcji.

Macie Państwo ochotę na artystyczno-kreatywne warsz­taty? W takim razie serdecznie zapra­szamy!

Warsz­taty dla nauczy­cieli języka niemiec­kiego

Warsz­taty dla nauczy­cieli języka niemiec­kiego

Goethe-Institut Warszawa oraz Medio­teka Języka Niemiec­kiego w Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy serdecznie zapra­szają na warsz­taty „Inter­ne­towy uniwer­sytet dziecięcy na lekcji języka niemiec­kiego – 3 fakul­tety, 30 filmo­wych wykładów, ponad 240 interak­tyw­nych zadań“, które odbędą się w Czytelni 3 paździer­nika 2019 r. (czwartek) w godz. 15:30 – 18:40, referentka: Agnieszka Krajewska. Rejestracja: zgłoszenia uczest­ników przyj­mo­wane będą do 29 września pocztą elektro­niczną: czytelnia1@​pbw.​bydgoszcz.​pl.

Niemiecki inter­ne­towy uniwer­sytet dziecięcy jest innowa­cyjnym projektem, który odwołuje się do cieka­wości ucznia, rozwija twórczo jego myślenie i przybliża język niemiecki. KINDE­RUNI to 3 fakul­tety, 30 filmo­wych wykładów, ponad 240 interak­tyw­nych zadań oraz materiały dydak­tyczne na lekcje języka niemiec­kiego w szkole. Program KINDE­RUNI powstał z myślą o dzieciach 8 – 12 lat. Tematy lekcyjne są atrak­cyjne również dla dzieci starszych, a nawet dla dorosłych.

Szcze­gó­łowe infor­macje znajdą Państwo w załącz­niku.
Uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą laptopa/netbooka/tabletu, jeżeli istnieje taka możli­wość.

Grafika: kinde​runi​.goethe​.de/​?​l​a​ng=pl

Czytamy Kästnera – konkurs

Czytamy Kästnera – konkurs

Zapra­szamy do udziału w wojewódzkim konkursie pięknego czytania w języku niemieckim „Czytamy Kästnera”. Uczest­ni­kami konkursu mogą być uczniowie szkół podsta­wo­wych IV-VIII oraz szkół średnich z województwa kujawsko-pomor­skiego. Zgłoszenia uczest­nictwa należy nadesłać lub dostar­czyć osobi­ście do dnia 15 paździer­nika 2019 r. na adres organi­za­tora – Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego – z dopiskiem Czytelnia.

Finał konkursu odbędzie się 17 paździer­nika 2019 r. w Biblio­tece w godzi­nach 10.00 – 15.00. Konkurs objął honorowym patro­natem Marszałek Województwa Kujawsko-Pomor­skiego, Prezy­dent Miasta Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. Partnerem Konkursu jest Goethe Instytut w Warszawie.

Zasady, warunki udziału oraz szcze­gó­łowe infor­macje dotyczące konkursu znajdują się w Regula­minie.

Załącz­niki do Regula­minu: formu­larz zgłosze­niowy, zgoda rodziców/opiekunów oraz cytaty tekstów Ericha Kästnera.

Życzenia z okazji jubile­uszu

Życzenia z okazji jubile­uszu

Stowa­rzy­szenie Kujawsko-Pomor­skie Centrum Dziedzictwa Oświaty ogłosiło konkurs plastyczno-literacki na Życzenia dla Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego z okazji jubile­uszu 50-lecia działal­ności w Bydgoszczy. Jest on skiero­wany do dzieci i młodzieży oraz dorosłych w nastę­pu­ją­cych katego­riach: dzieci w wieku przed­szkolnym, dzieci ze szkół podsta­wo­wych, młodzież szkół ponad­pod­sta­wo­wych, studenci, dorośli.

Prace należy dostar­czyć osobi­ście lub przesłać do 30 września 2019 roku na adres organi­za­tora: Kujawsko-Pomor­skie Centrum Dziedzictwa Oświaty w Bydgoszczy, ul. M. Skłodow­skiej-Curie 4, 85 – 094 Bydgoszcz z dopiskiem: konkurs „Życzenia dla Biblio­teki”.

Szcze­góły dotyczące konkursu zawiera Regulamin.

Konfe­rencja „Nauczy­ciel biblio­te­karz – praca – rozwój“

Konfe­rencja „Nauczy­ciel biblio­te­karz – praca – rozwój“

Osoby zainte­re­so­wane udziałem w bezpłatnej konfe­rencji dla biblio­te­karzy i nauczy­cieli biblio­te­karzy, która odbędzie się 27 września 2019 roku zapra­szamy do rejestracji.

Program konfe­rencji

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą infor­ma­cyjną oraz wypeł­nienie wszyst­kich wymaga­nych pól formu­larza:

Formu­larz zgłosze­niowy na konfe­rencję NAUCZY­CIEL BIBLIO­TE­KARZPRACAROZWÓJ
3 + 5 =
Priory­tety Kujawsko-Pomor­skiego Kuratora Oświaty

Priory­tety Kujawsko-Pomor­skiego Kuratora Oświaty

Kurator oświaty ogłosił priory­tety w roku szkolnym 2019/2020:

 1. Organi­zacja procesu dydak­tycz­nego przez nauczy­cieli w sposób sprzy­ja­jący efektyw­nemu uczeniu się, z wykorzy­sta­niem wyników diagnozy uczniów uwzględ­nia­jącej wskazania zawarte w opiniach i orzecze­niach o potrzebie kształ­cenia specjal­nego.
 2. Kształ­to­wanie odpowie­dzial­ności oraz postaw obywa­tel­skich uczniów poprzez działania wynika­jące z inicjatyw uczniow­skich.
Zapro­szenie na Narodowe Czytanie 2019

Zapro­szenie na Narodowe Czytanie 2019

Miejsce Narodo­wego Czytania: Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy; II piętro, sala 210

Czas trwania: 11.30 – 14.00

 1. Odczy­tanie listu Prezy­denta RP Andrzeja Dudy.
 2. Prezen­tacja wystawy książek autorów polskich nowel ze zbiorów Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej w Bydgoszczy.
 3. Losowanie tytułu noweli do przeczy­tania i wysłu­chania przez uczest­ników akcji Narodowe Czytanie.
 4. Zapro­szenie do wspól­nego czytania.
 5. Quizy z niespo­dzian­kami.
 6. Selfie z pisarzem, selfie z książką.
 7. Pieczę­to­wanie pieczęcią okolicz­no­ściową egzem­plarzy lektur przynie­sio­nych przez uczest­ników Narodo­wego Czytania.
 8. Zwiedzanie biblio­teki.
Noc Bibliotek 2019

Noc Bibliotek 2019

Przystę­pu­jemy do tej akcji i już dziś zapra­szamy wszyst­kich do odwie­dzenia naszej biblio­teki.

Noc Bibliotek to wielkie święto bibliotek i czytania – ogólno­polska akcja w niekon­wen­cjo­nalny sposób zachę­ca­jąca do korzy­stania z zasobów bibliotek jako najbar­dziej otwar­tych i dostęp­nych insty­tucji kultury z ofertą dla osób w każdym wieku, miejsc wspól­nych, łączą­cych ludzi, lokal­nych centrów żywej kultury i edukacji. Głównym organi­za­torem akcji jest Centrum Edukacji Obywa­tel­skiej.

Mój bajkowy przyja­ciel – finał konkursu

Mój bajkowy przyja­ciel – finał konkursu

Dzisiaj o godz. 10.00 odbyło się posie­dzenie komisji konkur­sowej rozstrzy­ga­jącej wojewódzki konkurs plastyczny pt. „Mój bajkowy przyja­ciel”. Komisja w składzie: Ewa Pronobis-Sosnowska – Dyrektor Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy, dr hab. Ryszard Nowicki, prof. nadzw. – Zakład Historii Sztuki i Kultury UKW w Bydgoszczy, Anna Drejas – Państwowy Zespół Szkół Plastycz­nych im. Leona Wyczół­kow­skiego w Bydgoszczy oraz Aleksandra Rzęska – Teatr Polski w Bydgoszczy wybrała najlepsze prace.

Lista laure­atów:

I miejsce:
Hanna Szmagalska kl. IIISP nr 65 w Bydgoszczy
Oliwia Jajak kl IIZS nr 29 w Bydgoszczy
II miejsce:
Zuzanna Kortas kl I – SP nr 1 w Koronowie
Kinga Bednarz kl. I – SP nr 4 w Bydgoszczy
III miejsce:
Mateusz Szulc kl. IISP w Ostro­witem
Kornelia Krecz­mańska kl. I A – SP nr 1 w Koronowie

Wyróż­nienia:
Karolina Balcerek kl. IIZS nr 33 w Bydgoszczy
Anna Ceklarz kl. IIZS nr 33 w Bydgoszczy
Maja Laskowska kl. II – ZS nr 29, SP nr 13 w Bydgoszczy
Maciej Pasztak kl. II – Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wycho­waw­czych
Anna Kołodziej­czyk kl. II – SP w Złejwsi Wielkiej
Kalina Turzyńska kl. III – SP nr 2 w Więcborku

Wyróż­nienia dyrek­tora Biblio­teki:
Nikola Pamrowska kl. III – SP nr 14 w Bydgoszczy
Zuzanna Głogowska kl I – SP nr 1 w Koronowie
Katarzyna Jaszczyk kl. I – SP nr 66 w Bydgoszczy
Krystian Kolczyński kl. I – SP nr 56 w Bydgoszczy
Oliwia Derezińska kl. I – SP nr 15 w Bydgoszczy
Jan Mieloch kl. III – SP nr 2 w Chełmży
Mateusz Małkiński kl. IISP w Ostro­witem
Róża Cychowska kl. IISP w Złejwsi Wielkiej
Oliwia Ozimkie­wicz kl. III – SP nr 2 w Więcborku
Zuzanna Szcze­pańska kl. IIISP w Złejwsi Wielkiej

Wszystkim laure­atom gratu­lu­jemy!

Gala konkur­sowa odbędzie się dnia 11 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 17.00 w Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy, ul. M.C. Skłodow­skiej-Curie 4, sala 210 (drugie piętro). Serdecznie zapra­szamy laure­atów wojewódz­kiego konkursu plastycz­nego pt. „Mój bajkowy przyja­ciel” z rodzi­cami i nauczy­cie­lami na uroczyste wręczenie nagród.

Joanna Grabowska-Janowiak
kierownik Muzeum Oświaty – Wydziału PBW w Bydgoszczy

Konkurs wakacyjny

Konkurs wakacyjny

I edycja konkursu dla czytel­ników bibliotek w woj. kujawsko-pomor­skim „Z jakim Pisarzem lub Pisarką wyruszy­li­by­ście w trasę i dlaczego?”

Drodzy Czytel­nicy, drogie Czytel­niczki!

Czy zdarzyło się Wam pokonywać wyjąt­kowo długą trasę i z pomocą książek zwalczać nudę? Jeśli tak, wyobraźcie sobie, że trasa jest naprawdę bardzo długa, a Wy nie możecie oderwać oczu od drogi. Tak właśnie większość czasu spędzają osoby pracu­jące w trans­porcie, zwłaszcza przewoź­nicy – w trasie (często liczonej w tysią­cach kilome­trów!), zdani na radio i audio­booki. Idealnie byłoby, gdyby zamiast audio­bo­oków w trasę można było zabrać Pisarza lub Pisarkę i długie godziny w drodze poświęcić na dyskusje o losach bohaterów. Macie pomysł, kogo Wy zabra­li­by­ście ze sobą? Jeśli tak, zapra­szamy do udziału w konkursie!

Zasady:

 1. Puśćcie wodze wyobraźni i odpowiedzcie na pytanie: „Z jakim Pisarzem lub Pisarką wyruszy­li­by­ście w trasę i dlaczego?”.
 2. Odpowiedź wraz ze skanem wypeł­nio­nego formu­larza zgłosze­nio­wego prześlijcie na adres: konkurs@​clicktrans.​pl, w treści maila wpisując „Konkurs dla czytel­ników kujawsko-pomor­skich bibliotek”.
 3. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy czytel­nicy bibliotek z województwa kujawsko-pomor­skiego.
 4. Na pytanie konkur­sowe można odpowie­dzieć w języku polskim lub angiel­skim.
 5. Na Wasze prace czekamy do 31 lipca 2019.

Nagrody:

– 500 zł dla Autora lub Autorki najcie­kaw­szej odpowiedzi
– 500 zł dla biblio­teki (lub filii) wskazanej przez Laureata/kę – na zakup nowych pozycji do księgo­zbioru

Forma pracy:

– tekstowa – maks. 1200 znaków bez spacji; format doc/docx/pdf

– graficzna – zdjęcia lub grafiki; format jpg/png/pdf; łączna waga maks. 6 MB

– wideo – maks. 1 minuta

Organi­za­torem konkursu jest serwis Click​trans​.pl.

Do pobrania:
formu­larz zgłosze­niowy
regulamin

Nabór wniosków w konkursie z zakresu edukacji kultu­rowej

Nabór wniosków w konkursie z zakresu edukacji kultu­rowej

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura 2019 – kujawsko-pomor­skie ogłasza konkurs na reali­zację przed­się­wzięć z zakresu edukacji kultu­rowej.

Repre­zen­tu­jesz sektor kultury lub oświaty i masz pomysł na ciekawe przed­się­wzięcie z zakresu edukacji kulturowej?Chcesz wspólnie z przed­sta­wi­cielem insty­tucji kultury lub placówki eduka­cyjno-oświa­towej zreali­zować działania kiero­wane do dzieci i młodzieży? Dostrze­gasz poten­cjał eduka­cyjny kultury? Weź udział w konkursie na reali­zację przed­się­wzięć z zakresu edukacji kultu­rowej.

MCK w Bydgoszczy ogłasza nabór wniosków w konkursie, w ramach którego można ubiegać się o dofinan­so­wanie organi­zacji przed­się­wzięć z zakres edukacji kultu­rowej, tworzo­nych wspólnie przez przed­sta­wi­cieli podmiotów kultury oraz placówek oświa­towo-eduka­cyj­nych.

Dla kogo?

Wnioski mogą składać przed­sta­wi­ciele podmiotów kultury oraz placówek oświa­towo-eduka­cyj­nych, organi­zacje pozarzą­dowe, grupy niefor­malne, a także osoby fizyczne. Istotne jest nawią­zanie współ­pracy z partnerem, repre­zen­tu­jącym inną sferę życia niż wniosko­dawca, np. nauczy­ciel może zawrzeć porozu­mienie z anima­torem kultury.

Przezna­czenie środków

Warsz­taty, projekcje, insce­ni­zacje, plenery malar­skie, koncerty, wystawy, taniec, muzyka, litera­tura, opera, dziedzictwo kultu­rowe, teatr, film, moda, język, street art – stawiamy na kreatyw­ność! Pokażcie nam wymiar eduka­cyjny zapla­no­wa­nych działań.

Czas reali­zacji

Przed­się­wzięcia mogą być reali­zo­wane między 01.09.2019 a 10.10.2019 r.

Nabór wniosków

Od 15.07.2019 do 10.08.2019

Miejsce złożenia wniosku

Stowa­rzy­szenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarzą­do­wych „TŁOK“
ul. Sukien­nicza 6/2
87 – 100 Toruń
dotacje.​tdk@​gmail.​com

Projekt dofinan­so­wany ze środków Narodo­wego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019 – 2021.

Do pobrania: wniosek, regulamin, wykaz kosztów kwali­fi­ko­wa­nych, karta oceny

Nominacje do nagrody

Nominacje do nagrody

Prezen­tu­jemy nomino­wane tytuły do nagrody NIKE 2019 w zbiorach Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej w Bydgoszczy. Polecamy!

Króle­stwo / Szczepan Twardoch. – Wydanie pierwsze. – Kraków : Wydaw­nictwo Literackie, 2018.
Sygn. 165858

Nie ma / Mariusz Szczy­gieł. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Wydaw­nictwo Dowody na Istnienie – Fundacja Instytut Repor­tażu, 2018.
Sygn. 165867

Krótka wymiana ognia / Zyta Rudzka. – Wydanie I. – Warszawa : Wydaw­nictwo W.A.B. – Grupa Wydaw­nicza Foksal Sp. z o.o., 2018.
Sygn. 166015

Młyny boże : zapiski o Kościele i Zagła­dzie / Jacek Leociak. – Wydanie I. – Wołowiec : Wydaw­nictwo Czarne Sp. z o.o., 2018.
Sygn. 164466

Prymityw : epopeja narodowa : powieść / Marcin Kołodziej­czyk. – Warszawa : Wielka Litera, copyright 2018.
Sygn. 164761

Do nielicz­nego grona szczę­śli­wych / Marcin Król. – Warszawa : Wydaw­nictwo Iskry, copyright 2018.
Sygn. 166557

Błoto słodsze niż miód : głosy komuni­stycznej Albanii / Małgo­rzata Rejmer. – Wydanie I. – Wołowiec : Wydaw­nictwo Czarne Sp. z o.o., 2018.
Sygn. 166748

Kontener / Marek Bieńczyk. – Warszawa : Wielka Litera, ©2018.
Sygn. 166759

Sen Kolumba / Emil Marat. – Wydanie I. – Warszawa : Wydaw­nictwo WAB – Grupa Wydaw­nicza Foksal Sp. z o.o., 2018.
Sygn. 166787

Grażyna Ruta-Balińska – Wydział Groma­dzenia i Opraco­wania Zbiorów

Trwa 10. Bydgoski Festiwal Nauki

Trwa 10. Bydgoski Festiwal Nauki

Biblio­teka jako partner BFN oferuje nastę­pu­jące zajęcia od 22 do 26 maja 2019 r.:

Ścieżka humani­styczna

 • Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog – płk. Jerzy Lelwic – wykład z pokazem;
 • Gawęda o Stani­sławie Moniuszce – wykład;
 • Z ortografią na wesoło – warsz­taty;
 • Sprawie­dliwa Wśród Narodów Świata – Irena Sendle­rowa – wykład;
 • Oto jest Bydgoszcz – pozna­jemy stolicę woj. kujawsko-pomor­skiego – zajęcia o tematyce regio­nalnej;
 • Bydgoszcz pod zaborem – wykład z pokazem;

Ścieżka nauk ścisłych

 • Matema­tyczne wyszy­wanie, czyli haft na papierze – warsz­taty;
 • Klub Enigma – pokój zagadek matema­tycz­nych i logicz­nych;

Ścieżka społeczna

 • Kamishibai – teatr ilustracji – ekolo­gicznie i wielo­kul­tu­rowo – warsz­taty;
 • Mądrość, czyli o zamie­nianiu kwaśnej cytryny w słodką lemoniadę – warsz­taty – zajęcia w ramach projektu „Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”;
 • Pokonamy fale, czyli o tym co w życiu pomaga przetrwać – warsz­taty – zajęcia w ramach projektu „Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”;
 • Gawęda o książce, czyli booktal­king praktycznie – warsz­taty;
 • Poznajmy się! – niewi­domi – edukacja włącza­jąca;
 • Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych – warsz­taty – zajęcia w ramach projektu „Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”.

Obejrzyj zapowiedź tego, co będzie się działo podczas Bydgo­skiego Festi­walu Nauki na antenie TVP Bydgoszcz.

Ucz się języków!

Ucz się języków!

Biblio­teka zaprasza na kiermasz taniej książki obcoję­zycznej od 18 do 24 maja 2019 r. Na czytel­ników czeka litera­tura piękna, podręcz­niki do nauki i metodyczne dla nauczy­cieli, słowniki, grama­tyki, ćwiczenia w językach: angiel­skim, niemieckim, francu­skim, hiszpań­skim. Zapra­szamy!