Prolon­gata grupowa

Prolon­gata grupowa

Szanowni Państwo,
uprzejmie infor­mu­jemy, że terminy zwrotów wszyst­kich książek zostały auto­ma­tycznie prze­dłu­żone do 25 kwietnia 2020 roku. Przy­po­mi­namy, że nali­czanie kar w systemie biblio­tecznym za prze­trzy­my­wanie wypo­ży­czo­nych książek pozo­staje zawie­szone.

Poradnik kształ­cenia na odle­głość dla szkół

Poradnik kształ­cenia na odle­głość dla szkół

Mini­ster­stwo Edukacji Naro­dowej opubli­ko­wało poradnik przy­go­to­wany dla nauczy­cieli, dyrek­torów, uczniów i rodziców, w którym można znaleźć odpo­wiedzi na aktu­alne pytania w czasie zawie­szenia zajęć szkol­nych, m.in. jak koor­dy­nować kształ­cenie na odle­głość, co należy do obowiązków dyrek­torów i nauczy­cieli, jak reali­zować podstawę progra­mową w warun­kach domo­wych, jak zwięk­szyć efek­tyw­ność zdalnej nauki, w jaki sposób zapla­nować czas dziecka w domu oraz z jakich narzędzi i mate­riałów korzy­stać. Więcej infor­macji na tej stronie »

Bezpie­czeń­stwo epide­miczne w biblio­te­kach

Bezpie­czeń­stwo epide­miczne w biblio­te­kach

W związku z koniecz­no­ścią prze­rwania łańcucha trans­misji koro­na­wi­rusa podjęto w Polsce decyzję o zamknięciu bibliotek do odwo­łania. Biblio­teki od 13 marca nie mogą prowa­dzić czytelń oraz wypo­ży­czalni, w tym przyj­mować wypo­ży­czo­nych egzem­plarzy.

Biblio­teka Naro­dowa prze­ka­zuje zale­cenia doty­czące trak­to­wania wypo­ży­czo­nych egzem­plarzy po odwo­łaniu stanu epidemii w Polsce i wzno­wieniu pracy bibliotek.

Wirus SARS-CoV‑2 może prze­trwać przez pewien czas (do 5 dni) poza orga­ni­zmem ludzkim, dlatego możliwe jest także powierz­chowne skażenie publi­kacji. Zaleca się stoso­wanie nastę­pu­ją­cych zasad postę­po­wania ze zbio­rami biblio­tecz­nymi powra­ca­ją­cymi do bibliotek:

  • egzem­plarze wypo­ży­czone do domu winien przyj­mować personel zaopa­trzony w ręka­wiczki latek­sowe lub nitry­lowe,
  • ogra­ni­czyć bezpo­średni kontakt z egzem­pla­rzem do jego iden­ty­fi­kacji,
  • nie wolno dezyn­fe­kować zwra­ca­nych publi­kacji prepa­ra­tami dezyn­fek­cyj­nymi opar­tymi na deter­gen­tach i alko­holu,
  • przy­jęte egzem­plarze należy poddać kwaran­tannie na okres 10 dni do 2 tygodni,
  • dezyn­fe­kować powierzchnie będące w kontakcie ze zwra­ca­nymi mate­ria­łami przez mycie deter­gentem lub prepa­ra­tami dezyn­fek­cyj­nymi, zawie­ra­ją­cymi alkohol w stężeniu minimum 60%,
  • w przy­padku poja­wienia się stwier­dzo­nego zaka­żenia koro­na­wi­rusem SARS-CoV‑2 wśród pracow­ników mają­cych kontakt ze zbio­rami, konieczne jest zacho­wanie kwaran­tanny na 10 dni do 2 tygodni i wyłą­czenie z użyt­ko­wania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

Wyłą­czenie z użyt­ko­wania na czas kwaran­tanny wszyst­kich egzem­plarzy zwra­ca­nych po zakoń­czeniu okresu zamknięcia bibliotek powinno zapewnić bezpie­czeń­stwo wyko­ny­wanej pracy.

Należy także prze­strzegać ogól­nych zasad bezpie­czeń­stwa:

 • prawi­dłowe mycie rąk wodą z mydłem przez minimum 30 sekund,
 • unikanie doty­kania twarzy (oczu, nosa, ust),
 • zacho­wanie bezpiecznej odle­głości (od 1 do 2 metrów) od innych osób,
 • zasła­nianie ust i nosa chus­teczką jedno­ra­zową, jeśli kicha się lub kaszle, a następnie wyrzu­canie takiej chus­teczki,
 • zwró­cenie się o pomoc medyczną (najpierw tele­fo­nicznie) w przy­padku zauwa­żenia u siebie objawów choroby o charak­terze wiru­sowym (gorączka, kaszel, trud­ności w oddy­chaniu).

Źródło: Biblio­teka Naro­dowa

Samo­kształ­cenie biblio­te­karzy i nauczy­cieli biblio­te­karzy

Samo­kształ­cenie biblio­te­karzy i nauczy­cieli biblio­te­karzy

Propo­zycje szkoleń wzbo­ga­ca­ją­cych wiedzę i warsztat biblio­te­karza oraz tematów samo­kształ­ce­nio­wych:

Plat­forma szkoleń elek­tro­nicz­nych Biblio­teki Naro­dowej. Umoż­liwia nowo­czesne kształ­cenie, dosto­so­wane do potrzeb użyt­kow­ników. Jej oferta jest syste­ma­tycznie posze­rzana i na bieżąco dosko­na­lona w oparciu o opinie osób uczest­ni­czą­cych w szko­le­niach. Należy założyć konto na plat­formie e‑learningowej. https://​www​.bn​.org​.pl/​d​l​a​-​b​i​b​l​i​o​t​e​k​a​r​z​y​/​s​z​k​o​l​e​n​i​a​/​p​l​a​t​f​o​r​m​a​-​s​z​k​o​l​e​n​-​e​l​e​k​t​r​o​n​i​c​znych

Oficjalny projekt kodeksu postę­po­wania RODO dla bibliotek. Kodeks jest udostęp­niony bezpłatnie w formie elek­tro­nicznej dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych osób. Od momentu upublicz­nienia rozpo­czyna się powszechny etap konsul­tacji jego treści. Każda zain­te­re­so­wana osoba może prze­ka­zywać swoje uwagi mery­to­ryczne na adres Biura ZG SBP, które koor­dy­nuje przyj­mo­wanie uwag i zgło­szeń od pracow­ników bibliotek. Etap konsul­tacji zakończy semi­na­rium w Warszawie, na którym przed­sta­wi­ciele bibliotek zgła­sza­jący uwagi, przed­sta­wi­ciele SBP oraz autorzy Kodeksu omówią i zatwierdzą ewen­tu­alne zmiany, a także osta­teczną treść Kodeksu. Po zatwier­dzeniu treści, Kodeks zostanie prze­ka­zany do certy­fi­kacji Preze­sowi UODO, a także udostęp­niony w zaktu­ali­zo­wanej treści w Inter­necie. Pełny tekst Kodeksu (plik pdf).

Badanie nieużyt­kow­ników bibliotek. Artykuł przed­sta­wia­jący cel, meto­do­logię, prze­bieg badania oraz wska­zu­jący wyniki, wnioski i reko­men­dacje badania ankie­to­wego nieużyt­kow­ników. Dostęp do arty­kułu.

Uwaga! Infor­macje orga­ni­za­cyjne w związku ze stanem epidemii

Uwaga! Infor­macje orga­ni­za­cyjne w związku ze stanem epidemii

W związku z Rozpo­rzą­dze­niem Mini­stra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogło­szenia na obszarze Rzeczy­po­spo­litej Polskiej stanu epidemii Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy będzie nieczynna do odwo­łania.

Nali­czanie opłat regu­la­mi­no­wych w systemie biblio­tecznym za prze­trzy­manie książek zostanie w tym czasie zawie­szone.

Konkurs lite­racko-plastyczny dla uczniów kl. 5 – 8

Konkurs lite­racko-plastyczny dla uczniów kl. 5 – 8

Konkurs „Jan Paweł II – największy z rodu Słowian“ z okazji Roku Jana Pawła II skie­ro­wany jest do uczniów klas 5 – 8 szkół podsta­wo­wych z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego.

Orga­ni­zator konkursu, Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy, oraz partner konkursu, Szkoła Podsta­wowa nr 19 im. Miko­łaja Koper­nika w Bydgoszczy, czekają na prace uczniów do 8 maja 2020 roku.

Patronat nad konkursem objęli: marszałek woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego, prezy­dent Bydgoszczy oraz kujawsko-pomorski kurator oświaty.

Szcze­góły konkursu zawarte są w Regu­la­minie.

Praca z plakatem eduka­cyjnym na lekcji języka obcego

Praca z plakatem eduka­cyjnym na lekcji języka obcego

Warsz­taty dla nauczy­cieli języka niemiec­kiego „Jeden obraz powie więcej niż 100 słów. Praca z plakatem eduka­cyjnym na lekcji języka obcego”

Czy trzeba jeszcze kogo­kol­wiek prze­ko­nywać o potrzebie wizu­ali­zacji w nauce języków obcych? Plakaty eduka­cyjne, wyko­nane własno­ręcznie przez uczniów odgry­wają szcze­gólną rolę w procesie dydak­tycznym. Podczas prac nad plaka­tami uczniowie tworzą koncepcję plakatu zgodnie z własnymi prefe­ren­cjami i wypra­co­wują własny, indy­wi­du­alny, sposób na zrozu­mienie prze­ro­bio­nych na lekcji tematów. Plakaty mogą bawić i uczyć, wspierać poczucie tworzenia jednego zespołu, okre­ślać reguły współ­pracy między uczniami a nauczy­cielem podczas lekcji.

Warsz­taty popro­wadzi Ewa Osta­szewska z Goethe-Institut Warszawa.

Adresat: nauczy­ciele języka niemiec­kiego wszyst­kich typów szkół.

Celem warsz­tatów jest, aby uczestnik:

 • poznał celo­wość oraz zasady przy­go­to­wy­wania dobrych plakatów eduka­cyj­nych,
 • potrafił prak­tycznie zasto­sować poznane zasady w plano­waniu pracy z plakatem eduka­cyjnym,
 • wypra­cował i zapre­zen­tował własne propo­zycje plakatu eduka­cyj­nego.

Miejsce: Czytelnia Główna
Czas: 20 marca 2020 r., godz. 15:45 – 19:00 (15 min przerwy) warsz­taty odwo­łane – nowa data zostanie podana w później­szym terminie
Zapisy: imię i nazwisko na adres: czytelnia1@​pbw.​bydgoszcz.​pl
W temacie: zgło­szenie na warsz­taty „ Lern­pla­kate”

Erfolg mit Deutsch im Beruf – szko­lenie dla nauczy­cieli

Erfolg mit Deutsch im Beruf – szko­lenie dla nauczy­cieli

Umie­jęt­ności języ­kowe stają się coraz ważniejsze w dzisiej­szym zglo­ba­li­zo­wanym świecie. Szcze­gólnie potrzebna jest znajo­mość odpo­wied­niego języka tech­nicz­nego lub zawo­do­wego, który umoż­liwia uczniom pomyślny rozwój osobisty i zawo­dowy, a także wymianę doświad­czeń i pracę w środo­wisku wielo­ję­zycznym.

Biblio­teka zaprasza nauczy­cieli germa­ni­stów na semi­na­rium połą­czone z warsz­ta­tami „Erfolg mit Deutsch im Beruf“. Popro­wadzi je dr Alek­sandra Łyp-Bielecka w ramach projektu Insty­tutu Goethego, wspie­ra­ją­cego nauczanie języka niemiec­kiego w polskich szko­łach o profilu zawo­dowym. Semi­na­rium daje możli­wość zapo­znania się z najnow­szymi mate­ria­łami Insty­tutu Goethego w Warszawie dla szkół tech­nicz­nych i bran­żo­wych. Warsz­taty odbędą się w Medio­tece Języka Niemiec­kiego (czytelnia główna) pod koniec kwietnia. Dokładna data oraz link do formu­larza reje­stra­cyj­nego zostaną podane wkrótce.

Więcej infor­macji na stronie goethe​.de.
Konkurs Recy­ta­to­rator

Konkurs Recy­ta­to­rator

Po raz kolejny zapra­szamy do udziału w konkursie recy­ta­torsko-orator­skim. Głównym celem konkursu jest promo­wanie czytel­nictwa wśród młodzieży. Wierzymy, że poza kanonem lektur istnieje wiele książek, które odpo­wia­dają gustom młodych czytel­ników. Zdajemy sobie także sprawę z tego, że zachęta ze strony rówie­śników może być bardziej skuteczna, stąd utrzy­manie dwuele­men­towej formy prezen­tacji. Ideę konkursu najpeł­niej oddaje jego nazwa: RECYTATORATOR – Prze­czytaj to!

W roku 2020 propo­nu­jemy lite­ra­turę – zarówno polską jak i obcą – poświę­coną relacji czło­wiek-przy­roda. Teksty powinny doty­czyć stosunku czło­wieka do natury, jego relacji ze światem zwie­rząt, posza­no­wania przy­rody. Jak powie­dział George Gordon Noël Byron: Sztuka, chwała i wolność prze­mi­jają, a przy­roda zawsze jest piękna.

Konkurs jest adre­so­wany do uczniów klas VIIVIII szkół podsta­wo­wych Bydgoszczy oraz powiatów bydgo­skiego, nakiel­skiego i cheł­miń­skiego. W konkursie nie mogą brać udziału ubie­gło­roczni laureaci I, IIIII miejsca.

Warunki uczest­nictwa:

 • w konkursie mogą brać udział 4 osoby z danej placówki – zachę­camy do zorga­ni­zo­wania wewnętrz­nych elimi­nacji,
 • każdy uczestnik przy­go­to­wuje dwuele­men­tową prezen­tację:
 1. prze­mó­wienie uzasad­nia­jące wybór recy­to­wa­nego frag­mentu – czas trwania do 2 min
 2. recy­tacja frag­mentu prozy – czas trwania 2 – 3 min
 • w dniu konkursu należy przed­łożyć jury do wglądu recy­to­wany frag­ment,
 • skan karty zgło­szenia wypeł­nionej druko­wa­nymi lite­rami (1 uczestnik – 1 karta) należy prze­słać do 20 marca 2020 r. na adres: festiwal@​palac.​bydgoszcz.​pl

Prze­słu­chania konkur­sowe odbędą się 6 kwietnia 2020 r. o godz. 9.30 w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy.

Uczest­nicy zobo­wią­zani są do prze­strze­gania regu­la­mi­no­wego czasu swoich prezen­tacji.

Beata Przy­bo­jewska – Sekre­tarz Konkursu
523210081 w. 324

Powia­towy konkurs czytel­niczy „Reading builds know­ledge”

Powia­towy konkurs czytel­niczy „Reading builds know­ledge”

W biblio­tece odbę­dzie się finał konkursu czytel­ni­czego z języka angiel­skiego dla uczniów klas 5 – 8. Zawod­nicy będą musieli wykazać się znajo­mo­ścią treści lektur: The adven­tures of Tom SawyerWhite Fang oraz życio­rysów autorów, a także zapre­zen­tują wybrany frag­ment tekstu z elemen­tami dialogu z podziałem na role. Podczas prezen­tacji, która nie może prze­kro­czyć 3 minut, uczniowie mogą użyć rekwi­zytów.

Orga­ni­za­torem konkursu, któremu towa­rzyszy motto „Once you learn to read, you will be forever free” (Frede­rick Douglass), jest Szkoła Podsta­wowa im. Marii Konop­nic­kiej w Nowej Wsi Wiel­kiej. Biblio­teka, partner konkursu, zapewnia dostęp do lektur i zaprasza na rozgrywkę fina­łową 26 lutego 2020 r. o godz. 11:00, która odbę­dzie się w siedzibie biblio­teki przy ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4. Termin zgło­szenia uczest­ników upływa 28.01.2020 r.

Regu­lamin konkursu

Zapro­szenie na turniej szachowy im. Mariana Rejew­skiego

Zapro­szenie na turniej szachowy im. Mariana Rejew­skiego

Szkoła Podsta­wowa im. Jana Pawła II w Łochowie orga­ni­zuje X Międzysz­kolny Turniej Szachowy im. Mariana Rejew­skiego pod patro­natem Janiny Sylwe­strzak – córki wybit­nego kryp­to­loga oraz kujawsko-pomor­skiego kura­tora oświaty. W turnieju mogą wziąć udział uczniowie szkół podsta­wo­wych w dwóch grupach wieko­wych:

 • Gr. A – zawod­nicy urodzeni w latach 2005 – 2009,
 • Gr. B ‑zawod­nicy urodzeni w 2010 roku lub młodsi.

Turniej roze­grany będzie systemem szwaj­car­skim na dystansie 7 rund (każdy zawodnik rozegra 7 partii). Tempo gry – 10 minut na partię dla każdego zawod­nika. Obowią­zują aktu­alne prze­pisy Gry FIDE oraz posta­no­wienia Kodeksu Szacho­wego.

Celem imprezy jest:

 • popu­la­ry­zacja gry szachowej wśród uczniów szkół podsta­wo­wych,
 • wyło­nienie najlep­szego zawod­nika w poszcze­gól­nych kate­go­riach wieko­wych,
 • podnie­sienie poziomu gry uczest­ników turnieju,
 • przy­bli­żenie postaci Mariana Rejew­skiego.

Zgło­szenia uczest­nika można dokonać poprzez serwis turnie­jowy na ches​sar​biter​.com w terminie do 18 lutego 2020 roku.

Regu­lamin

Apel do szkół

Apel do szkół

Szanowni Państwo Dyrek­torzy i Nauczy­ciele szkół i placówek oświa­to­wych!

W związku z promocją plat­formy Edupolis, zwracam się z uprzejmą prośbą o nadsy­łanie mate­riałów infor­ma­cyj­nych doty­czą­cych konkursów, imprez i wyda­rzeń szkol­nych i międzysz­kol­nych, w celu popu­la­ry­zacji przed­się­wzięć na portalu edupolis​.pl. Biblio­teka w Bydgoszczy z zaan­ga­żo­wa­niem włączyła się w promocję Edupolis i aktywnie, na bieżąco zamieszcza infor­macje o aktu­al­nych wyda­rze­niach eduka­cyj­nych z rejonu Bydgoszczy. W Biblio­tece pracuje zespół redak­cyjny Edupolis złożony z nauczy­cieli. W związku z tym, mam propo­zycję współ­pracy doty­czącą popu­la­ry­zacji wyda­rzeń szkol­nych także na portalu Edupolis. Mam nadzieję, że moja propo­zycja spotka się z Państwa życz­liwym przy­ję­ciem. Uprzejmie proszę o prze­sy­łanie zarówno infor­macji o wyda­rze­niach, jak i spra­wozdań, które zostaną zamiesz­czone na portalu Edupolis na adres redakcja@​edupolis.​pl.

Zapra­szam także nauczy­cieli do współ­pracy – do zreali­zo­wania wspól­nego projektu z wyko­rzy­sta­niem zasobów eduka­cyj­nych Edupolis. Zgło­szenie do współ­pracy proszę prze­słać na adres dyrektor@​pbw.​bydgoszcz.​pl.

Z powa­ża­niem
Ewa Pronobis-Sosnowska
Dyrektor Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy

Plakat Edupolis

plakat do pobrania – plik pdf

Mój ulubiony miś – bohater lite­racki

Mój ulubiony miś – bohater lite­racki

Dzia­ła­jąca w biblio­tece Dzie­cięca Akademia Czytania Bajek zaprasza dzieci przed­szkolne i uczniów klas I – III szkół podsta­wo­wych z woje­wództwa kujawsko – pomor­skiego do udziału w czytel­ni­czym konkursie plastycznym „Mój ulubiony miś – bohater lite­racki“.

Konkurs został objęty hono­ro­wymi patro­na­tami :

Marszałka Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego Piotra Całbec­kiego
Prezy­denta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego
Kujawsko-Pomor­skiego Kura­tora Oświaty w Bydgoszczy Marka Gralika

Prace należy nade­słać lub osobi­ście dostar­czyć do dnia 22 stycznia 2020 roku na adres biblio­teki.

Szcze­gó­łowe zasady konkursu opisane są w regu­la­minie. Do każdej pracy musi być dołą­czony formu­larz zgło­sze­niowy oraz zgoda rodziców/opiekunów. Doku­menty te znaj­dują się w załącz­ni­kach do regu­la­minu nr 1nr 2.