Ogłaszamy Wojewódzki Internetowy Konkurs Wiedzy o Janie Pawle <span class="caps">II</span> „Wstańcie, chodźmy!”

Ogłaszamy Wojewódzki Internetowy Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II „Wstańcie, chodźmy!”

Konkurs skierowany jest do uczniów klas V‑VIII szkół podstawowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Polega na udzieleniu poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu internetowym. Pytania zostaną udostępnione 03.06.2024 r. o godz. 17.00. Termin przesłania odpowiedzi upływa 16.06.2024 r. o godz. 21.00.

Czas do zakończenia konkursu. Formularz konkursowy przestanie być aktywny za

Uczestnik musi wypełnić i dostarczyć do biblioteki formularz zgłoszeniowy na konkurs oraz zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w konkursie (Załącznik nr 1 i nr 2 do Regulaminu). Dokumenty te można dostarczyć osobiście, wysłać pocztą albo skan dokumentów wysłać na adres: gromadzenie@​pbw.​bydgoszcz.​pl.

Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny przesłanych odpowiedzi oraz przyzna nagrody rzeczowe.

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy (zał. nr 1)

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych (zał. nr 2)

Klauzula informacyjna dla uczestników konkursu i ich rodziców/opiekunów prawnych