Wielka Liga Czytel­ników w woj. kujawsko-pomorskim

Wielka Liga Czytel­ników w woj. kujawsko-pomorskim

Koordynator wojewódzki Wielkiej Ligi Czytelników

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy już po raz kolejny pełniła funkcję Koor­dy­na­tora Woje­wódz­kiego Konkursu „Wielka Liga Czytel­ników” w woje­wódz­twie kujawsko-pomorskim.

Projekt „Wielka Liga Czytel­ników” to spraw­dzone przed­się­wzięcie, które wpisuje się w reali­zację podstawy progra­mowej przed­szkoli i szkół. Skutecznie oddzia­łuje on na szeroko pojęty rozwój poprzez rozwi­janie kompe­tencji czytel­ni­czych wpły­wa­ją­cych na sukces ucznia. Czytanie to jedna z najważ­niej­szych umie­jęt­ności, która pozwala na wpro­wa­dzanie ucznia do świata wartości, budo­wanie relacji społecz­nych, wzmac­nianie poczucia tożsa­mości, formo­wanie poczucia godności, rozwi­janie umie­jęt­ności krytycz­nego i logicz­nego myślenia, rozbu­dzanie cieka­wości poznaw­czej, kształ­to­wanie postawy otwartej wobec świata, zachę­canie do samokształcenia.

Pragniemy serdecznie podzię­kować przede wszystkim uczest­nikom, koor­dy­na­torom szkół i placówek, koor­dy­na­torom powia­towym woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego za współ­pracę przy reali­zacji V Ogól­no­pol­skiego Konkursu „Wielka Liga Czytel­ników” w roku szkolnym 2019/2020. W naszym woje­wódz­twie w WLC wzięło udział 1166 uczniów z 44 placówek, którzy wraz z rodzi­nami, nauczy­cie­lami i biblio­te­ka­rzami tworzyli społecz­ność aktyw­nych czytelników.

Wszystkim uczest­nikom serdecznie gratulujemy!

Wyniki – woje­wództwo kujawsko-pomor­skie: klasy 1 – 4, klasy 5 – 8.

Wyniki klasy 1 – 4

Wyniki klasy 5 – 8
Noc Bibliotek 2019

Noc Bibliotek 2019

Noc Bibliotek to wielkie święto bibliotek i czytania – ogól­no­polska akcja w niekon­wen­cjo­nalny sposób zachę­ca­jąca do korzy­stania z zasobów bibliotek jako najbar­dziej otwar­tych i dostęp­nych insty­tucji kultury z ofertą dla osób w każdym wieku, miejsc wspól­nych, łączą­cych ludzi, lokal­nych centrów żywej kultury i edukacji. Głównym orga­ni­za­torem akcji jest Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zaprasza w godz. 15:00 – 20:00 na nastę­pu­jące atrakcje:

 • kier­masz książek obcojęzycznych,
 • Klub Enigma dla rodzin,
 • oldsku­lowe kino domowe dla dzieci,
 • krzy­żówki i rebusy,
 • Zrób własną książkę – warsz­taty leporello,
 • Z języ­kiem obcym na wesoło – zajęcia dla uczest­ników od 6 do 99 lat
 • Lite­rackie bingo,
 • Od kipu do klawia­tury,
 • Lektu­rowa kryp­togra,
 • bajkowa skrzynia dla najmłodszych,
 • teatrzyk kami­shibai,
 • loteria fantowa,
 • wystawy: Nie zaginaj rogów, Lite­ra­tura dzie­cięca w zbio­rach PBW, Sukcesy i osią­gnięcia Biblioteki,
 • rozwią­zanie konkursu Złóż życzenia Biblio­tece.

Dyplom i odznaka dla biblioteki

Dyplom i odznaka dla biblioteki

Biblio­teka została doce­niona za kulty­wo­wanie pamięci o wybitnym bydgosz­cza­ninie Marianie Rejewskim.

dyplom-dla-biblio­teki

Regio­nalna Pracownia Krajo­znawcza oraz Oddzia­łowa Komisja Krajo­znawcza i Ochrony Przy­rody R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy usta­no­wiły Regio­nalną Odznakę Krajo­znawczą „Znani Bydgosz­czanie – Marian Rejewski”. Regu­lamin został zatwier­dzony przez Zarząd Uchwałą nr 9/IX/2018 z dnia 17.04.2018 r.

Odznaka ma na celu przy­bli­żenie sylwetki znanego polskiego mate­ma­tyka i kryp­to­loga oraz miejsc w Bydgoszczy z nim zwią­za­nych. Jest ona jedno­stop­niowa i można ją zdobywać po ukoń­czeniu 10 roku życia. Warun­kiem zdobycia odznaki jest odwie­dzenie 10 miejsc na terenie Bydgoszczy zwią­za­nych z Marianem Rejew­skim i doku­men­to­wanie zwie­dzo­nych obiektów w dowolnej formie.

Przy­ja­ciel szkoły

Przy­ja­ciel szkoły

W wyniku współ­pracy oraz wspo­ma­gania Zespołu Szkół nr 19 w roku szkolnym 2017/2018, Dyrektor Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej Ewa Pronobis – Sosnowska otrzy­mała miano Przy­ja­ciela Szkoły. Na wyróż­nienie to zapra­co­wali nauczy­ciele biblio­te­karze prowa­dzący cykliczne zajęcia z zakresu edukacji czytel­ni­czej i warsz­taty w ramach programu „Poroz­ma­wiajmy i poczy­tajmy o warto­ściach”. Współ­pra­co­wano również ze świe­tlicą tera­peu­tyczną i orga­ni­zo­wano spotkania z gimna­zja­li­stami rozwi­ja­jące zain­te­re­so­wania huma­ni­styczne. Prze­pro­wa­dzono wspólnie Międzysz­kolny Konkurs Frazeologiczny.
Na tym współ­praca się nie kończy, będzie konty­nu­owana w roku szkolnym 2018/2019.