Dyplom i odznaka dla biblio­teki

Dyplom i odznaka dla biblio­teki

Biblio­teka została doce­niona za kul­ty­wo­wanie pamięci o wybitnym byd­gosz­cza­ninie Marianie Rejew­skim.

dyplom-dla-biblio­teki

Regio­nalna Pra­cownia Kra­jo­znawcza oraz Oddzia­łowa Komisja Kra­jo­znawcza i Ochrony Przy­rody R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Byd­goszczy usta­no­wiły Regio­nalną Odznakę Kra­jo­znawczą „Znani Byd­gosz­czanie – Marian Rejewski”. Regu­lamin został zatwier­dzony przez Zarząd Uchwałą nr 9/IX/2018 z dnia 17.04.2018 r.

Odznaka ma na celu przy­bli­żenie syl­wetki znanego pol­skiego mate­ma­tyka i kryp­to­loga oraz miejsc w Byd­goszczy z nim zwią­za­nych. Jest ona jed­no­stop­niowa i można ją zdo­bywać po ukoń­czeniu 10 roku życia. Warun­kiem zdo­bycia odznaki jest odwie­dzenie 10 miejsc na terenie Byd­goszczy zwią­za­nych z Marianem Rejew­skim i doku­men­to­wanie zwie­dzo­nych obiektów w dowolnej formie.

Przy­ja­ciel szkoły

Przy­ja­ciel szkoły

W wyniku współ­pracy oraz wspo­ma­gania Zespołu Szkół nr 19 w roku szkolnym 2017/2018, Dyrektor Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej Ewa Pro­nobis – Sosnowska otrzy­mała miano Przy­ja­ciela Szkoły. Na wyróż­nienie to zapra­co­wali nauczy­ciele biblio­te­karze pro­wa­dzący cykliczne zajęcia z zakresu edu­kacji czy­tel­ni­czej i warsz­taty w ramach pro­gramu „Poroz­ma­wiajmy i poczy­tajmy o war­to­ściach”. Współ­pra­co­wano również ze świe­tlicą tera­peu­tyczną i orga­ni­zo­wano spo­tkania z gim­na­zja­li­stami roz­wi­ja­jące zain­te­re­so­wania huma­ni­styczne. Prze­pro­wa­dzono wspólnie Mię­dzysz­kolny Konkurs Fra­ze­olo­giczny.
Na tym współ­praca się nie kończy, będzie kon­ty­nu­owana w roku szkolnym 2018/2019.