Przy­ja­ciel szkoły

Przy­ja­ciel szkoły

W wyniku współ­pracy oraz wspo­ma­gania Zespołu Szkół nr 19 w roku szkolnym 2017/2018, Dyrektor Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej Ewa Pronobis – Sosnowska otrzy­mała miano Przy­ja­ciela Szkoły. Na wyróż­nienie to zapra­co­wali nauczy­ciele biblio­te­karze prowa­dzący cykliczne zajęcia z zakresu edukacji czytel­ni­czej i warsz­taty w ramach programu „Poroz­ma­wiajmy i poczy­tajmy o warto­ściach”. Współ­pra­co­wano również ze świe­tlicą tera­peu­tyczną i orga­ni­zo­wano spotkania z gimna­zja­li­stami rozwi­ja­jące zain­te­re­so­wania huma­ni­styczne. Prze­pro­wa­dzono wspólnie Międzysz­kolny Konkurs Frazeologiczny.
Na tym współ­praca się nie kończy, będzie konty­nu­owana w roku szkolnym 2018/2019.