Przyja­ciel szkoły

Przyja­ciel szkoły

W wyniku współ­pracy oraz wspoma­gania Zespołu Szkół nr 19 w roku szkolnym 2017/2018, Dyrektor Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej Ewa Pronobis – Sosnowska otrzy­mała miano Przyja­ciela Szkoły. Na wyróż­nienie to zapra­co­wali nauczy­ciele biblio­te­karze prowa­dzący cykliczne zajęcia z zakresu edukacji czytel­ni­czej i warsz­taty w ramach programu „Poroz­ma­wiajmy i poczy­tajmy o warto­ściach”. Współ­pra­co­wano również ze świetlicą terapeu­tyczną i organi­zo­wano spotkania z gimna­zja­li­stami rozwi­ja­jące zainte­re­so­wania humani­styczne. Przepro­wa­dzono wspólnie Międzysz­kolny Konkurs Fraze­olo­giczny.
Na tym współ­praca się nie kończy, będzie konty­nu­owana w roku szkolnym 2018/2019.