Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Książki dla Dzieci

Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Książki dla Dzieci

W Mię­dzy­na­ro­dowym Dniu Książki dla Dzieci naszą Aka­demię Czy­tania Bajek odwie­dziły przed­szko­laki z Przed­szkola nr 13 oraz Przed­szkola „U Kubusia” w Byd­goszczy. W tym wyjąt­kowym dniu, nawią­zując do obecnej pory roku i nad­cho­dzą­cych Świąt Wiel­ka­noc­nych, czy­ta­liśmy dzie­ciom frag­menty książki „Mar­tynka opo­wiada histo­ryjki o zwie­rząt­kach” oraz książkę „Tuptuś znaj­duje jajko”. Po lek­turze dzieci robiły wiel­ka­nocne ilu­stracje. Kolejne zajęcia w ramach Aka­demii już nie­bawem.

Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Książki dla Dzieci, obcho­dzony od 1967 r., został usta­no­wiony, aby pro­mować lite­ra­turę piękną i grafikę dla młodego czy­tel­nika. Obcho­dzony jest 2 kwietnia, w dniu urodzin Hansa Chri­stiana Ander­sena. Każdego roku inna sekcja IBBY jest gospo­da­rzem tego święta. W tym roku wia­do­mość do dzieci wysłała litewska sekcja. Autorem listuplakatu jest Kęstutis Kaspa­ra­vi­čius. Prze­słanie litew­skiego pisarza i ilu­stra­tora w języku polskim dostępne jest na stronie pol­skiej sekcji IBBY.

Z książką na końcu świata: Papua Nowa Gwinea

Z książką na końcu świata: Papua Nowa Gwinea

W Biblio­tece gości­liśmy panią Jolantę Niwińską – koor­dy­na­torkę ruchu boocros­sin­go­wego w Polsce, ini­cja­torkę i współ­or­ga­ni­za­torkę corocz­nego Święta Uwal­nia­nych Książek. Pani Jolanta jest autorką miej­skich pro­jektów popu­la­ry­zu­ją­cych czy­tel­nictwo, takich jak: Byd­go­skie Bie­siady Czy­tel­nicze, Ferie­nada – ferie z książką, festiwal pięk­nego czy­tania im. Kazi­mierza Hof­f­mana. Za swoją pracę spo­łeczną otrzy­mała odznakę hono­rową Zasłu­żony dla Kultury Pol­skiej. Gość to także wie­lo­letni nauczy­ciel biblio­te­karz. Od lat reali­zuje też swoją wielką pasję, jaką jest podró­żo­wanie. Wybie­rając się w podróż do Papui Nowej Gwinei zabrała ze sobą nie­zwykły bagaż, który wie­lo­krotnie wpra­wiał cel­ników w zdzi­wienie: książki pol­skich autorów (m.in. Wandy Cho­tom­skiej) w wersji anglo­ję­zycznej, kolo­ro­wanki, kredki, by w ten sposób popu­la­ry­zować ideę czy­tel­nictwa i book­cros­singu w świecie. Uczest­nicy spo­tkania poznali cie­ka­wostki o panu­jącej tam kul­turze, zwy­cza­jach i stylu życia tubylców.

Przy­jaźń to praw­dziwy skarb i skrzy­dlata miłość…

Przy­jaźń to praw­dziwy skarb i skrzy­dlata miłość…

Biblio­tekę odwie­dzili uczniowie ze Szkoły Pod­sta­wowej im. Prymasa Tysiąc­lecia w Fania­nowie. Mło­dzież uczest­ni­czyła w zaję­ciach „Przy­jaźń to praw­dziwy skarb“ oraz „Skrzy­dlata miłość“ reali­zo­wa­nych w ramach pro­gramu „Wszystko, co naj­waż­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o war­to­ściach“. W oparciu o treści zawarte w tek­stach lite­rac­kich zasta­na­wiali się nad tym, co buduje i umacnia bliskie więzi pomiędzy ludźmi. Nasi młodzi goście wyka­zali się dużą wraż­li­wo­ścią i zdol­no­ścią do refleksji. Ser­decznie dzię­ku­jemy za zaan­ga­żo­wanie uczniów i nauczy­cieli oraz pozdra­wiamy Fania­nowo.

Anna Krasz­kie­wicz – Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych PBW w Byd­goszczy

Dwie wpły­wowe kobiety

Dwie wpły­wowe kobiety

Biblio­te­karze z Wydziału Udo­stęp­niania Zbiorów zostali zapro­szeni przez nauczy­cieli seniorów zrze­szo­nych w ZNP do Klubu Nauczy­ciela. Było to spo­tkanie z okazji minio­nego Święta Kobiet. Seniorzy wysłu­chali pre­lekcji pt. „Syl­wetki nie­zwy­kłych kobiet”. Biblio­te­karze przed­sta­wili historie życia dwóch kobiet – Lucyny Ćwier­cza­kie­wi­czowej i Coco Chanel. Wystą­pienie wzbo­ga­ciła pre­zen­tacja mul­ti­me­dialna oraz głośno prze­czy­tane naj­cie­kawsze frag­menty ich bio­grafii ze zbiorów Biblio­teki.

Wiel­ka­nocne opo­wieści w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek

Wiel­ka­nocne opo­wieści w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek

W marcu br. Dzie­cięcą Aka­demię Czy­tania Bajek odwie­dzili uczniowie ze Szkół Pod­sta­wo­wych nr 31, 56, 46 w Byd­goszczy oraz przed­szko­laki z Przed­szkola Świętej Jadwigi oraz Mungo w Byd­goszczy. Tema­tyka zajęć nawią­zy­wała do nad­cho­dzącej wiosny i zbli­ża­ją­cych się Świąt Wiel­ka­noc­nych. Po krót­kiej roz­mowie na temat wiosny, jej pierw­szych symp­tomów, ludo­wych zwy­czajów wio­sen­nych tj. topienie marzanny czy prima aprilis oraz omó­wieniu tra­dycji wiel­ka­noc­nych, jak zwykle, odbyło się głośne czy­tanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Miłym gościom zapro­po­no­wa­łyśmy frag­menty książki „Polskie tra­dycje i oby­czaje”, opo­wia­dania „Mar­tynka i zwie­rzątka” oraz frag­menty I księgi „Przygód Muminków”. Następnie uczniowie roz­wią­zy­wali quiz wiel­ka­nocny i wyko­ny­wali kwiaty z krepy, a przed­szko­laki robiły ilu­strację pisanek. Kolejne zajęcia w ramach Aka­demii w kwietniu. Zapra­szamy.

Grażyna Ruta-Balińska

Finał woje­wódzki Wiel­kiej Ligi Czy­tel­ników

Finał woje­wódzki Wiel­kiej Ligi Czy­tel­ników

Zwy­cię­skie drużyny dru­giego etapu (powia­to­wego) staną do rywa­li­zacji o tytuł Mistrza Woje­wództwa. We czwartek (28.03.2019 r.) zmierzą się oni z testami doty­czą­cymi treści:
kl. 1 – 4: Sabine Stading: Petro­nela z Jabło­nio­wego Sadu: Czary mary; wyd. Esteri
kl. 5 – 8: Piotr Paty­kie­wicz: Łukasz i kostur cza­row­nicy; wyd. BIS (wydanie I lub II).

Zma­gania kon­kur­sowe roz­poczną się o godz. 10.30 w sali 210.

Uczest­nicy to naj­lepsi z naj­lep­szych, znają lektury prak­tycznie na pamięć. Nie umyka im żaden szczegół, wątek, nazwa. Często o wygranej decy­duje zale­dwie kilka punktów. Dlatego też gra­tu­lu­jemy wszystkim bio­rącym udział w tego­rocznej edycji. Wiemy jak ogromną ilość pracy i zaan­ga­żo­wania wkła­dają w przy­go­to­wania do kon­kursu. Dla nas wszyscy są zwy­cięz­cami, ponieważ sięgają po książki i wyru­szają razem z ich boha­te­rami w nie­sa­mo­wite przy­gody.

Spo­tkanie dla członków Pol­skiego Związku Nie­wi­do­mych

Spo­tkanie dla członków Pol­skiego Związku Nie­wi­do­mych

Wydział Udo­stęp­niania Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Byd­goszczy przy­go­tował kolejne spo­tkanie z cyklu „Głośne czy­tanie“ dla członków Koła Powia­to­wego Pol­skiego Związku Nie­wi­do­mych. Okazją był nie­dawno obcho­dzony Dzień Kobiet. Nauczy­ciele biblio­te­karze przed­sta­wili syl­wetki nie­zwy­kłych kobiet. Wśród nich zna­lazły się: Lucyna Ćwier­cza­kie­wi­czowa, Kry­styna Skarbek, Gala Dali oraz Coco Chanel. Pre­le­genci wyko­rzy­stali książki ze zbiorów biblio­teki: „Historia mody XX wieku“ – G. Lenhert, „Historia mody: od kry­no­liny do mini“ – I. Koziny, „Coco Chanel: kobieta nie­zwykła“ – A. Madsena, „Coco Chanel: życie intymne“ – L. Chaney, „Naj­pięk­niejsze kobiety z obrazów: praw­dziwe historie“ – M. Czyń­skiej, „Pani od obiadów“ – M. Stok­fisz, „Igły: polskie agentki, które zmie­niły historię“ – M. Łusz­czyny. Prezes Koła PZN Hono­rata Borawa przy­po­mniała postać głu­cho­nie­wi­domej pisarki Hellen Keller, która nauczyła się mówić oraz pisać i czytać bra­illem. Po pre­lekcji odbył się pokaz mody z okresu dwu­dzie­sto­lecia mię­dzy­wo­jen­nego, który przy­go­to­wała Monika Sta­chowska, wielka miło­śniczka tego okresu. Spo­tkanie nie mogło się obyć bez poczę­stunku i kwiatka dla każdej z pań.

W zeszłym roku Biblio­teka otrzy­mała cer­ty­fikat Pla­cówka Przy­jazna Osobom Nie­wi­domym nadany przez Kujawsko-Pomorski Spe­cjalny Ośrodek Szkolno-Wycho­wawczy nr 1 w Byd­goszczy i Sto­wa­rzy­szenie Visus Supremus za dzia­łal­ność na rzecz osób nie­do­wi­dzą­cych i nie­wi­do­mych.

Alina Mel­nicka-Zygmunt, Kata­rzyna Kru­kowska-Cyra­no­wicz, Lidia Pacek

Syl­wetki nie­zwy­kłych kobiet

Syl­wetki nie­zwy­kłych kobiet

Kolejne spo­tkanie biblio­te­karzy z senio­rami w Domu Dzien­nego Pobytu przy ul. Jodłowej w Byd­goszczy miało temat prze­wodni zwią­zany z dzi­siejszą datą – 8 marca. Pre­lekcje kon­cen­tro­wały się na syl­wet­kach nie­zwy­kłych kobiet. Na pod­stawie książek ze zbiorów PBW biblio­te­karze przed­sta­wili infor­macje doty­czące życia i dzia­łal­ności Coco Chanel – pro­jek­tantki mody, Kry­styny Skarbek – kobiety szpiega, Gali Dali, która była żoną i muzą artysty oraz Lucyny Ćwier­cza­kie­wi­czowej. Pra­cow­nicy biblio­teki zapre­zen­to­wali syl­wetki kobiet posił­kując się naj­cie­kaw­szymi cyta­tami z książek. Głośne czy­tanie opisów dow­cip­nych, a czasem zaska­ku­ją­cych, zdarzeń spra­wiło seniorom wiele radości i przy­czy­niło się do oży­wionej dys­kusji. Słu­chacze zostali zachę­ceni do korzy­stania ze zbiorów naszej biblio­teki i prze­czy­tania zapre­zen­to­wa­nych książek: Moda. Ency­klo­pedia: od Coco Chanel do Johna Gal­liano, Damy, dzie­wuchy, dziew­czyny: historia w spód­nicy, Pani od obiadów. Lucyna Ćwier­cza­kie­wi­czowa: historia życia, Naj­pięk­niejsze kobiety z obrazów.

Mariola Burak

I pochyl się nad książką…

I pochyl się nad książką…

W ramach kon­ty­nu­acji pro­gramu z edu­kacji czy­tel­ni­czej „I pochyl się nad książką…“ uczniowie klasy V Szkoły Pod­sta­wowej nr 19 w Byd­goszczy tym razem pochy­lili się nad wier­szem Juliusza Sło­wac­kiego „W pamięt­niku Zofii Bobrówny“. Wśród rozmów o tęsk­nocie za ojczyzną, wyko­ny­wa­niem zadań zwią­za­nych z wier­szem, uczniowie mieli okazję zoba­czyć pamięt­niki sprzed 40 lat.
Zajęcia zakoń­czono słodkim akcentem: poczę­stun­kiem o imieniu boha­terki wiersza „Zośka“. Poprzez zmysły zapa­mię­tuje się lepiej.

Mał­go­rzata Tyczyńska

Uczucia w moim życiu – zajęcia edu­ka­cyjne

Uczucia w moim życiu – zajęcia edu­ka­cyjne

W Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek zajęcia edu­ka­cyjne w lutym skon­cen­tro­wane były na uczu­ciach w nawią­zaniu do walen­tynek, które obcho­dzimy 14 lutego. W dniach 26 – 28 lutego 2019 roku gości­liśmy uczniów klas I i II Szkoły Pod­sta­wowej nr 31 w Byd­goszczy oraz dzieci z Nie­pu­blicz­nego Przed­szkola Św. Jadwigi Kró­lowej w Byd­goszczy. W trakcie krót­kiej poga­danki roz­ma­wia­liśmy z dziećmi o naj­waż­niej­szych uczu­ciach, które nam towa­rzyszą, ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem uczucia miłości. Następnie przy­bli­ży­liśmy historię biskupa Walen­tego oraz sposoby obcho­dzenia Dnia Zako­cha­nych. Nie zabrakło przy­kładów z lite­ra­tury, w których ten temat jest poru­szany oraz wier­szyków, rymo­wanek i przy­słów na temat miłości.

Podobnie jak na poprzed­nich zaję­ciach naj­waż­niej­szym ele­mentem było głośne czy­tanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Wybrane przez nas książki „Fran­klin mówi kocham cię“ oraz „Czy muszę się zako­chać“ tema­tycznie nawią­zy­wały do tego naj­młod­szego zwy­czaju, który coraz bar­dziej upo­wszechnia się także w naszym kraju. W dalszej części spotkań dzieci wyko­ny­wały ilu­stracje zwią­zane ze swoimi emo­cjami oraz kartki walen­tyn­kowe.

Kolejne spo­tkania w Aka­demii Czy­tania Bajek już w marcu.

Grażyna Ruta-Balińska

Finał etapu powia­to­wego Wiel­kiej Ligi Czy­tel­ników

Finał etapu powia­to­wego Wiel­kiej Ligi Czy­tel­ników

Dziś odbył się w progach naszej Biblio­teki finał etapu powia­to­wego Wiel­kiej Ligi Czy­tel­ników. Konkurs prze­zna­czony dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych polega na gru­powej pracy nad roz­wią­za­niem testu. Zadanie jest nie­łatwe – uczest­nicy muszą odpo­wie­dzieć na 130 pytań zwią­za­nych z treścią książki wybranej przez liderów sto­wa­rzy­szenia „Wielka Liga“. W tym roku czy­tel­nicy z klas I-IV wyka­zy­wali się zna­jo­mo­ścią „Nie­zwy­kłych przygód dzie­sięciu skar­petek“ Justyny Bed­narek, a uczniom star­szych klas przy­padł w udziale „Pan Samo­cho­dzik i Nie­sa­mo­wity Dwór“. W zma­ga­niach wzięło udział osiem trzy­oso­bo­wych grup uczniów ze szkół z terenu powiatu byd­go­skiego. Do etapu woje­wódz­kiego, który rozegra się również w naszych progach 28 marca br., zakwa­li­fi­kuje się tylko jedna drużyna.

Anna Krasz­kie­wicz

Festiwal Galla Anonima w biblio­tece

Festiwal Galla Anonima w biblio­tece

W Biblio­tece miało miejsce wyda­rzenie zor­ga­ni­zo­wane w ramach obchodów 100-lecia odzy­skania nie­pod­le­głości poświę­cone wydaniu reprintu pierw­szej pol­skiej kroniki. Uczest­nicy spo­tkania mieli okazję przy­po­mnieć sobie wia­do­mości zdobyte w czasach szkol­nych na temat Galla Anonima oraz samej Kroniki pol­skiej, która jest pierw­szym spi­sanym dziełem mówiącym o historii Polski.

Kronika Galla Anonima w prze­kła­dzie Zyg­munta Komar­nic­kiego wydana jest z nie­zwykłą sta­ran­no­ścią, z zacho­wa­niem wszel­kich ele­mentów śre­dnio­wiecz­nych ksiąg użyt­ko­wych, opra­wiona w deski ze 100-let­niego drewna, szyta ręcznie, z pół­ki­lo­gra­mowym medalem z czy­stego srebra. W druku użyto czcionki karo­liń­skiej. Jest to cie­ka­wostka dla miło­śników książek i pasjo­natów historii.

Spo­tkanie kar­na­wa­łowe

Spo­tkanie kar­na­wa­łowe

W Czy­telni odbyło się spo­tkanie z cyklu „Głośne czy­tanie“ dla osób zrze­szo­nych w Polskim Związku Nie­wi­do­mych. Kole­żanka Mariola zapo­znała zapro­szo­nych gości z oby­cza­jami kar­na­wa­ło­wymi w dawnej Polsce począwszy od nowo­rocz­nych, poprzez bale maskowe, rauty, kuligi, a skoń­czywszy na tłu­sto­czwart­ko­wych i ostat­kach. Zapre­zen­to­wała bogatą kolekcję książek i albumów ze zbiorów Biblio­teki, które opisują sta­ro­pol­skie zwy­czaje. Biblio­te­karze prze­czy­tali naj­cie­kawsze frag­menty, a także przy­bli­żyli historię kar­na­wału w Wenecji i Rio de Janeiro. Na zakoń­czenie spo­tkania nasi goście chętnie wspo­mi­nali swoje bale kar­na­wa­łowe.

Alina Mel­nicka-Zygmunt 

Spo­tkanie walen­tyn­kowo-kar­na­wa­łowe w Czy­telni

Spo­tkanie walen­tyn­kowo-kar­na­wa­łowe w Czy­telni

W dniu św. Walen­tego w Czy­telni odbyło się spo­tkanie kar­na­wa­łowo-walen­tyn­kowe dla pod­opiecz­nych Fun­dacji Visus Supremus. Biblio­te­karze przed­sta­wili cie­ka­wostki o patronie zako­cha­nych oraz opo­wie­dzieli o kar­na­wale w Polsce i na świecie. Kole­żanka Mariola zapo­znała zapro­szo­nych gości z oby­cza­jami kar­na­wa­ło­wymi w dawnej Polsce począwszy od nowo­rocz­nych, poprzez bale maskowe, rauty, kuligi, a skoń­czywszy na tłu­sto­czwart­ko­wych i ostat­kach. Zapre­zen­to­wała bogatą kolekcję książek i albumów ze zbiorów Biblio­teki, które opisują sta­ro­pol­skie zwy­czaje. Biblio­te­karze prze­czy­tali naj­cie­kawsze frag­menty, a także przy­bli­żyli historię kar­na­wału w Wenecji i Rio de Janeiro. Goście brali również udział w przy­go­to­wa­nych dla nich kon­kur­sach oraz wspólnej zabawie.

Kata­rzyna Kru­kowska-Cyra­no­wicz