Konkurs o Lemie

Konkurs o Lemie

Fanta­styka nie jest mi obca” to tytuł konkursu inter­ne­to­wego skie­ro­wa­nego do uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych. Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zaprasza do wzięcia udziału w tym ponadre­gio­nalnym konkursie dla miło­śników fanta­styki naukowej. Patronat nad konkursem objął Marek Gralik – kujawsko-pomorski kurator oświaty.

Celem głównym konkursu jest popu­la­ry­zacja wśród uczniów Roku Stani­sława Lema poprzez przy­bli­żenie dokonań najwy­bit­niej­szego polskiego futu­ro­loga i twórcy science fiction, jednego z najważ­niej­szych i najbar­dziej doce­nio­nych na świecie polskich pisarzy. Tema­tyka konkursu zwią­zana jest z życiem i twór­czo­ścią Stani­sława Lema.

Konkurs polega na udzie­leniu odpo­wiedzi na pytania zawarte w formu­larzu inter­ne­towym, który zostanie udostęp­niony 01.03.2021 roku o godz. 14.00.

Osta­teczny termin prze­słania odpo­wiedzi upływa 14.03.2021 roku. Szcze­góły zamiesz­czone są w regu­la­minie konkursu.

Kod QR kierujący do formularza konkursowego

Kod QR dla uczest­ników, którzy chcą wypełnić formu­larz konkur­sowy na urzą­dze­niach mobilnych.

Załącznik do Regu­la­minu – Zgoda rodziców/opiekunów

Fot. © by Tomasz Lem

Walen­tynki – coś dla najmłodszych

Walen­tynki – coś dla najmłodszych

Dzień Zako­cha­nych, popu­larnie nazy­wany Walen­tyn­kami, przy­pa­da­jący 14 lutego może być dobrą okazją do zasta­no­wienia się nad warto­ścią i znacze­niem uczuć w życiu czło­wieka. Warto wyko­rzy­stać ten dzień na wpro­wa­dzenie dzieci w świat emocji, poroz­ma­wianie o tym, czym jest miłość i zako­chanie, wyja­śnienie jakie są oblicza miłości, poka­zanie sposobów radzenia sobie z uczu­ciami, żeby lepiej rozu­mieć siebie i innych. Pomocna w tym może być bardzo bogata lite­ra­tura dzie­cięca. Pamię­tajmy nie tylko o tym najbar­dziej wznio­słym uczuciu jakim jest miłość, równie ważne są przy­jaźń, troska o drugą osobę, bliskość, radość z prze­by­wania z innymi, życz­li­wość, szacunek, odpo­wie­dzial­ność czy okazy­wanie sobie sympatii.

Dla najmłod­szych, ich rodziców i nauczy­cieli przy­go­to­wa­liśmy na wirtu­alnej tablicy zestaw kilku­nastu tytułów dostęp­nych w naszej biblio­tece. Można je wypo­ży­czyć poprzez katalog Integro. Zachę­camy do czytania.

Ibuk miesiąca – Bujda na resorach

Ibuk miesiąca – Bujda na resorach

Prze­czytaj za darmo książkę miesiąca, dostępną online do końca lutego. Zaloguj się do Ibuk Libra, a jeśli nie masz jeszcze dostępu, to poproś o kod PIN w Biblio­tece lub zwróć się do Wypo­ży­czalni telefonicznie/mailowo.

Okładka książki "Bujda na resorach" © Wydaw­nictwo Naukowe PWN SADlaczego ludzie wierzą w bzdury? Czym nauka różni się od pseu­do­nauki? Jak odróżnić fakt od fantazji, lekar­stwo od ściemy, wiedzę od bredni? „Bujda na reso­rach“ to napi­sany przy­stępnym języ­kiem prze­wodnik po meto­do­logii naukowej oraz tak zwanym problemie demar­kacji, czyli kwestii syste­ma­tycz­nego odróż­nienia nauki od tego, co tylko naukę udaje. Massimo Pigliucci – filozof, sceptyk i biolog ewolu­cyjny – poszu­kuje zdro­wo­roz­sąd­kowej koncepcji nauki, aby wypo­sażyć czytel­nika w osobisty „wykry­wacz bredni”, który pozwoli mu zorien­tować się w zalewie sprzecz­nych infor­macji, fałszy­wych teorii i niepo­twier­dzo­nych hipotez. Opie­rając się na licz­nych studiach przy­padków, autor omawia między innymi istotę i ogra­ni­czenia metody naukowej, rolę ekspertów w nauce i poza nią, narzę­dzia myślenia krytycz­nego oraz poglądy pseu­do­nau­kowe, których rosnąca popu­lar­ność ma obecnie opła­kane skutki.

W dobie powszech­nego dostępu do infor­macji i równie powszech­nego kryzysu zaufania znajo­mość tych zagad­nień staje się moralnym obowiąz­kiem, ponieważ, jak prze­ko­nuje autor we Wpro­wa­dzeniu: „[…] nauka jest zbyt potężna i zbyt ważna, pseu­do­nauka zaś zbyt powszechna i zbyt szko­dliwa, by otwarte społe­czeń­stwo mogło w tej materii pozwolić sobie na ignorancję”.

Źródło: pwn​.pl

Moja ulubiona książka

Moja ulubiona książka

Dzie­cięca Akademia Czytania Bajek zaprasza uczniów klas I‑III szkół podsta­wo­wych do udziału w Woje­wódzkim Konkursie Czytel­niczo-Plastycznym „Moja ulubiona książka”. Zada­niem uczest­nika konkursu jest samo­dzielne stwo­rzenie ilustracji książki, która zrobiła na nim duże wrażenie, zapadła w pamięć lub do której lubi powracać.

Prace płaskie, wyko­nane dowolną tech­niką, należy nade­słać lub osobi­ście dostar­czyć do orga­ni­za­tora konkursu do dnia 15 marca 2021 roku.

Konkurs został objęty hono­ro­wymi patro­na­tami: Marszałka Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego Piotra Całbec­kiego, Prezy­denta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego oraz Kujawsko-Pomor­skiego Kura­tora Oświaty Marka Gralika.

Szcze­góły konkursu opisane są w Regulaminie. 

Do każdej pracy musi być dołą­czony formu­larz zgło­sze­niowy oraz zgoda rodziców/opiekunów.

Święto Pluszo­wego Misia

Święto Pluszo­wego Misia

25 listo­pada na całym świecie obcho­dzimy Świa­towy Dzień Pluszo­wego Misia, który został usta­no­wiony w 2002 roku w setną rocz­nicę wypro­du­ko­wania pierw­szej zabawki w kształcie misia.

Od wielu lat w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek w tym dniu odby­wały się liczne zajęcia eduka­cyjne poświę­cone lite­rackim, bajkowym czy filmowym misiom. W tym roku nie mogąc spotkać się z najmłod­szymi na trady­cyj­nych spotka­niach zachę­camy do zapo­znania się z wybra­nymi tytu­łami, które mamy w naszym księ­go­zbiorze. Wszystkie zapro­po­no­wane książki można wypo­ży­czyć poprzez katalog Integro. Zachę­camy do czytania.

Okładki książek o misiach

Oprac. Grażyna Ruta-Balińska
Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów

Jan Marcin Szancer – 118. rocz­nica urodzin polskiego ilustratora

Jan Marcin Szancer – 118. rocz­nica urodzin polskiego ilustratora

Chciał być mala­rzem, tworzyć monu­men­talne dzieła, został najwy­bit­niej­szym ilustra­torem książek dla dzieci i młodzieży. Dla grafików, ilustra­torów to abso­lutny ideał, mag. Czaro­dziej wyobraźni, amba­sador wyobraźni, to tylko nieliczne z imion opisu­ją­cych magiczną moc jego twór­czości, dzięki której bez reszty zawładnął i ukształ­tował wyobraźnię wielu pokoleń Polaków. Trudno znaleźć czytel­ników, których nie uwiódł deli­kat­nymi, subtel­nymi twarzami ludzi o pięk­nych oczach, smukłych sylwet­kach, bajkowym mikro­ko­smosem pełnym chrząszczy, biedronek, koników polnych, motyli i… krasno­ludków. Trudno znaleźć kogoś, kogo nie wprawił w zachwyt owocami współ­pracy z Janem Brze­chwą, Julianem Tuwimem i innymi wybit­nymi pisarzami.

Okładki książek ilustrowanych przez Jana Marcina Szncera

Loko­mo­tywa, Pan Kleks, Baśnie Ander­sena, Pinokio to tylko nieliczne z nieza­po­mnia­nych, wspa­nia­łych dzieł wiel­kiego mistrza ilustracji.

Curriculum vitae - Jan Marcin Szancer

Curri­culum vitae / Szancer, Jan Marcin,- Poznań : Oficyna Wydaw­nicza G&P Gościański, Pręt­nicki, cop. 2015 sygn. 163233

Wzno­wiona po ponad 40 latach auto­bio­gra­ficzna książka przy­po­mina niezwy­kłego artystę, czło­wieka wiel­kiej pasji i wrażliwości.

Lekko, bez zbęd­nego nadęcia, języ­kiem wspa­nia­łego gawę­dziarza wpro­wadza nas autor w swoje bogate, aktywne życie, poprzez świat dzie­ciń­stwa i młodości przed­sta­wiając swoje fascy­nacje oraz rozterki życiowe i arty­styczne z tego okresu życia.

Muzą Jana Marcina Szan­cera była ukochana żona Zofia z domu Sykulska. To ona zain­spi­ro­wała go do napi­sania tej niezwykle ciekawej książki.


Teatr cudów - Jan Marcin Szancer

Teatr cudów / Szancer, Jan Marcin.- Poznań : Oficyna Wydaw­nicza G&P Gościański, Pręt­nicki, cop.2016 sygn. 163754

Po pierw­szym tomie auto­bio­gra­ficznej książki Jana Marcina Szan­cera „Curri­culum vitae“, drugi – „Teatr cudów“, który obej­muje wspo­mnienia artysty po roku 1945.

Pozna­jemy Szan­cera nie tylko jako ilustra­tora, sceno­grafa, anima­tora odra­dza­ją­cego się po wojnie życia teatral­nego i filmo­wego, ale także orga­ni­za­tora polskiej tele­wizji, której Szancer był dyrektorem.

Z humorem i ze swadą opowiada o środo­wisku lite­rackim, o swoich podró­żach do Włoch, Francji, Egiptu… Książka bogato ilustro­wana kreskami autora. Wiele inte­re­su­ją­cych anegdot i ciekawostek.


Bajki w ilustracjach Jana Marcina Szancera

Bajki w ilustra­cjach Jana Marcina Szan­cera.- Poznań : Oficyna Wydaw­nicza G&P Gościański & Pręt­nicki, 2016 sygn.162323


Jan Marcin Szancer : ambasador wyobraźni

Jan Marcin Szancer : amba­sador wyobraźni / Szancer, Jan Marcin.- Poznań : Oficyna Wydaw­nicza G&P, cop.2019 sygn.167939


Ilustratorki, ilustratorzy: motylki z okładki i smoki bez wąsów

Ilustra­torki, ilustra­torzy: motylki z okładki i smoki bez wąsów/ Gawryluk, Barbara.- Warszawa : Margi­nesy, 2019 sygn.167713

Oprac. Alina Melnicka-Zygmunt – Wydział Udostęp­niania Zbiorów

źródła: cytaty ze wstępów do książek, Pan Kleks – ilustracja Jana Marcina Szan­cera oraz okładki - G&P Oficyna Wydaw­nicza, Marginesy

<span class="caps">VI</span> Noc Bibliotek już za nami

VI Noc Bibliotek już za nami

Tego­roczna akcja prze­szła już do historii. Noc Bibliotek 2020 prze­bie­gała pod hasłem „Klimat na czytanie“, rozu­mianym jako okazja do dzie­lenia się zaso­bami – książ­kami, wiedzą i umie­jęt­no­ściami w przy­ja­znej, wirtu­alnej, wspólnej prze­strzeni, a także jako sposób na dbanie o dobro­stan ludzi i planety oraz ochronę środo­wiska i klimatu.

Była to „Noc“ inna niż poprzednie. Ze względu na sytu­ację epide­miczną odbyła się w prze­strzeni wirtu­alnej. Jej hasło prze­wodnie „Klimat na czytanie” miało zwrócić uwagę m.in.na problemy ochrony klimatu i środo­wiska natu­ral­nego. Stara­liśmy się spro­stać temu zadaniu zachę­cając naszych Czytel­ników i Gości odwie­dza­ją­cych stronę WWW oraz profil społecz­no­ściowy do skorzy­stania z przy­go­to­wanej specjalnie dla nich oferty, w której domi­no­wała powyższa tema­tyka, w różnych formach prze­kazu oraz zaadre­so­wana do różnych grup wiekowych.

Zapro­si­liśmy do wirtu­al­nych odwie­dzin na naszym profilu społecz­no­ściowym i stronie inter­ne­towej. Odwie­dziło nas tego dnia kilkaset osób. Przy­go­to­wa­liśmy kilka atrakcji:

- Książki dla dzieci – z klimatem o klimacie
Quiz klima­tyczno-lite­racki
Co łączy Pippi z ABBĄ?
Quiz „Jesienne klimaty“
Ukła­damy hasła zwią­zane z ekologią i ochroną środo­wiska! (konkurs z upominkami)
Cała Polska gra w planszówki
O ekologii i edukacji ekologicznej
Zadbaj o swój ślad węglowy i bądź EKO!
Wiedza ze spraw­dzo­nych źródeł… Nie bądź płaskoziemcem!
Czy udało się Wam odna­leźć najwy­god­niejszą pozycję do czytania na dzisiejszy wieczór?

Jednym z punktów sobot­niego programu było zapro­szenie do wspólnej zabawy w ukła­danie haseł zwią­za­nych z ekologią i ochroną środo­wiska, w nawią­zaniu do stwo­rzo­nego przez nas ekopla­katu. Trzej autorzy haseł, które otrzy­mały najwięcej lajków, zostaną nagro­dzeni książ­kami i ekolo­gicz­nymi upomin­kami, które pozy­ska­liśmy dzięki uprzej­mości pracow­ników Urzędu Miasta w Bydgoszczy, za co serdecznie dzię­ku­jemy! Największą popu­lar­no­ścią cieszyły się hasła:

Na ochronie środo­wiska twoje zdrowie tylko zyska“ – zapro­po­no­wane przez p. Anitę Laskowską (58 lajków);
„Idąc do lasu – nie rób hałasu!” – autor­stwa p. Pauliny Majsner (55 lajków);
„Długi spacer w czystym lesie ukojenie nerwów niesie”, które ułożył p. Jerzy Zieliński (49 lajków).

W sprawie odbioru nagród skon­tak­tu­jemy się z wybra­nymi osobami poprzez komu­ni­kator Messenger.

Bardzo dzię­ku­jemy Czytel­nikom i Sympa­tykom biblio­teki za liczny udział w sobotnim wyda­rzeniu. Zwycięzcom, gratulujemy!

Magda­lena Jaskulska-Hamadi – koor­dy­nator Nocy Bibliotek w PBW – Wydział Udostęp­niania Zbiorów

Dzień Głośnego Czytania

Dzień Głośnego Czytania

Dziś obcho­dzimy Dzień Głośnego Czytania. Zachę­camy do czytania na głos, gdyż przy­nosi ono wiele korzyści, o których warto ciągle przypominać.

Oto jak działa czytanie na głos:

 1. Głośne czytanie poprawia samo­po­czucie, np. czytanie chorej osobie przy­spiesza jej rekon­wa­le­scencję i zachęca do podjęcia aktywności.
 2. Rozwija wyobraźnię i wspo­maga koncen­trację. Pogłębia wiedzę.
 3. Głośne czytanie zwalcza nieśmia­łość. Jeśli jesteś nieśmiały, w poko­naniu lęku przed nawią­za­niem nowej znajo­mości może ci pomóc głośne czytanie samemu sobie. Uczy pano­wania nad głosem, możesz zmie­niać jego barwę i ton, przy­pi­sując je różnym boha­terom. Możesz dopa­sować ton głosu do swojego nastroju. To także dobre ćwiczenie na rozpo­zna­wanie własnych emocji.
 4. Głośne czytanie rozluźnia ciało. Sprawia, że w deli­katne wibracje wpada całe ciało, co rozluźnia mięśnie i ścięgna. To jak masaż od wewnątrz. Może pomóc np. w napię­cio­wych bólach karku czy głowy.
 5. Głośne czytanie dotlenia. Czytanie na głos (szcze­gólnie ze zmienną into­nacją) podobnie jak śmiech powo­duje, że poprawia się krążenie, co pociąga za sobą dotle­nienie i lepszą pracę m.in. serca, płuc i mięśni.
 6. Głośne czytanie pomaga zwal­czać ból. Poprzez pobu­dzanie krążenia wspo­maga rozluź­nienie mięśni. To prowadzi do złago­dzenia napięcia i bólu. Odciąga także myśli od bólu.
 7. Głośne czytanie chroni mózg. Wyniki badań mózgu wska­zują, że czytanie zdań lub słów na głos uaktywnia trzy różne ośrodki w mózgu.
 8. Głośne czytanie zwiększa zasób słów. Amery­kanin Jim Trelease, autor książek porad­ni­ko­wych o roli czytania dzie­ciom, twierdzi, że codzienne głośne czytanie dzie­ciom tych samych histo­ryjek zwiększa ich zasób słów nawet o 40 proc. w porów­naniu z dziećmi, którym rodzice nie czytają.
 9. Głośne czytanie pobudza układ odpor­no­ściowy. By chronić się przed infek­cjami, należy wzmac­niać odpor­ność. Można to robić, śmiejąc się. Osoby, które często się śmieją, mają bardziej aktywne komórki układu odpor­no­ścio­wego zwane natu­ral­nymi zabój­cami. To zwiększa ich zdol­ność do walki z choro­bami. Czytaj więc na głos rodzinie czy znajomym śmieszne frag­menty znale­zione w książce lub gazecie. Pośmie­jesz się dwa razy.
 10. Głośne czytanie pomaga uspo­koić rytm serca. Czytanie to też melo­dyka języka. Rytm, tempo, harmonia. Czytając powoli rytmicznym i spokojnym głosem, uspo­ka­jamy oddech i wyci­szamy tętno – redu­ku­jemy poziom stresu, który jest obecny w naszym życiu na co dzień.

W Biblio­tece orga­ni­zu­jemy spotkania z głośnym czyta­niem dla osób niewi­do­mych i niedo­wi­dzą­cych. Wycho­dzimy również z ofertą do Domu Dzien­nego Pobytu „Senior”. Na razie wszystkie zajęcia są zawie­szone. Mamy nadzieję, że wkrótce się spotkamy. Prosimy zaglądać na naszą stronę. Serdecznie zapraszamy!

Opra­co­wała Mariola Burak – Wydział Udostęp­niania Zbiorów PBW w Bydgoszczy

Wkrótce Dzień Głośnego Czytania

Wkrótce Dzień Głośnego Czytania

Dzieci i książka - rysunekZbliża się Ogól­no­polski Dzień Głośnego Czytania, który od 2001 roku jest trady­cyjnie obcho­dzony 29 wrze­śnia. Inicja­torem ogło­szenia tego niety­po­wego święta była Polska Izba Książki. Każdego roku wiele insty­tucji i osób (m.in. biblio­teki, księ­garnie, domy kultury, szkoły, insty­tucje samo­rzą­dowe, aktorzy, pisarze) włącza się w aktywny sposób w promo­wanie idei głośnego czytania.

W tym roku, na razie, niestety nie możemy trady­cyjnie spotkać się z najmłod­szymi w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek. W zamian chcemy przy­po­mnieć najważ­niejsze korzyści, jakie niesie czytanie, zwłaszcza głośne dla rozwoju dzieci w każdym wieku oraz zapro­po­nować kilka książek z naszego boga­tego księ­go­zbioru, które poru­szają tema­tykę czytania.

Dlaczego warto czytać dzie­ciom? Zalet jest bardzo wiele, poniżej kilka tych najistotniejszych:

 • czytanie buduje mocną więź między doro­słym a dzieckiem,
 • przy­nosi ogromną wiedzę ogólną, rozbu­do­wuje słownictwo,
 • uczy myślenia, pomaga w zrozu­mieniu ludzi, świata i siebie,
 • rozbudza zain­te­re­so­wania, rozwija wyobraźnię,
 • ułatwia samo­dzielne czytanie, daje podwa­liny pod sukces w mówieniu i czytaniu,
 • chroni przed uzależ­nie­niem od tele­wizji i innych mediów elektronicznych,
 • kształ­tuje nawyk czytania na całe życie.

Podsu­mo­wując, głośne czytanie to same korzyści. Książki wspie­rają rozwój psychiczny dziecka, zacie­śniają więzi emocjo­nalne, poma­gają w budo­waniu poczucia własnej wartości, uczą logicz­nego myślenia, koja­rzenia faktów, posze­rzają wiedzę, wzbo­ga­cają słow­nictwo. Z okazji Ogól­no­pol­skiego Dnia Głośnego Czytania zapra­szamy naszych czytel­ników do zapo­znania się z książ­kami dla najmłod­szych, w których boha­te­rami są biblio­teki, biblio­te­karze i książki, i w których poru­szana jest tema­tyka czytania.

Na wirtu­alnej tablicy – padlet​.com/… pole­camy kilka tytułów dostęp­nych w naszej biblio­tece. Zachę­camy wszyst­kich – czytajmy dzieciom!

Opra­co­wała: Grażyna Ruta-Balińska

Utworzony za pomocą aplikacji Padlet
Certy­fikat „Placówka Aktywnie Promu­jąca Czytelnictwo”

Certy­fikat „Placówka Aktywnie Promu­jąca Czytelnictwo”

Wielka Liga Czytelników logoPlacówki reali­zu­jące w woje­wódz­twie kujawsko-pomor­skim projekt Wielka Liga Czytel­ników miały możli­wość ubie­gania się o przy­znanie Certy­fi­katu Wiel­kiej Ligi Czytel­ników „Placówka Aktywnie Promu­jąca Czytelnictwo”.

Cele projektu „Placówka Aktywnie Promu­jąca Czytelnictwo”

 1. Rozwi­janie kultury czytel­ni­czej dzieci w wieku szkolnym i młodzieży.
 2. Kształ­to­wanie nawyku czytania i zain­te­re­so­wania literaturą.
 3. Promo­wanie wartości rodzin­nych, w tym wspól­nego spędzania czasu rodziców z dziećmi.
 4. Promo­wanie czytel­nictwa i kreowanie mody na czytanie w domach i placów­kach oświatowych.
 5. Promo­wanie twór­czości dzie­cięcej i młodzieżowej.
 6. Promo­wanie lite­ra­tury regio­nalnej i światowej.

Warun­kiem otrzy­mania Certy­fi­katu w roku szkolnym 2019/2020 było zreali­zo­wanie zadań obowiąz­ko­wych oraz dwóch dodat­ko­wych, wybra­nych spośród wymie­nio­nych w Regu­la­minie (aktu­ali­zacja zwią­zana ze stanem epide­mio­lo­gicznym w kraju i ogra­ni­cze­niami w funk­cjo­no­waniu placówek oświa­to­wych i kulturalnych).

W woje­wódz­twie kujawsko-pomor­skim w konkursie więk­szość uczest­ni­czą­cych placówek to szkoły podsta­wowe i biblio­teki publiczne.

Zadania dla szkół podsta­wo­wych i bibliotek publicz­nych, które musiały zreali­zować placówki
Zadania obowiązkowe:

 • Zdobycie przez uczniów 50% spraw­ności czytel­ni­czych Wiel­kiej Ligi Czytel­ników z ogólnej liczby zapi­sa­nych do placówki.
 • Zorga­ni­zo­wanie Festi­walu baśni i legend wybra­nego regionu Polski (Promocja baśni i legend).

Zadania do wyboru:

 • Wyko­nanie „książki artystycznej”.
 • Zorga­ni­zo­wanie co najmniej jednego spotkania „Rodzice czytają dzieciom”.
 • Zorga­ni­zo­wanie wielo­po­ko­le­niowej debaty o warto­ściach niesio­nych przez czytelnictwo.
 • Prowa­dzenie kącika wymiany książek. Uczniowie przy­noszą swoje prze­czy­tane książki, które mogą zostać wypo­ży­czone przez innych.
 • Zorga­ni­zo­wanie spotkania autorskiego.
 • Prze­pro­wa­dzenie imprezy czytel­ni­czej np. konkursu recy­ta­tor­skiego, wystawy promu­jącej czytel­nictwo, dzień boha­tera książki (np. dzień Kubusia Puchatka) itp. Udział w zewnętrznej imprezie czytelniczej.
 • Zorga­ni­zo­wanie wieczorka poezji.
 • Inne dzia­łania o charak­terze czytelniczym.

Placówki, którym przy­znano Certy­fikat „Placówka Aktywnie Promu­jąca Czytel­nictwo” w woje­wódz­twie kujawsko-pomorskim:

 • Szkoła Podsta­wowa nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsud­skiego we Włocławku
 • Szkoła Podsta­wowa im. Powstańców Wiel­ko­pol­skich w Pakości
 • Szkoła Podsta­wowa im. Jana Pawła II w Łochowie
 • Szkoła Podsta­wowa w Okalewie
 • Kato­licka Szkoła Podsta­wowa im. bł. ks. Włady­sława Demskiego w Inowrocławiu
 • Szkoła Podsta­wowa nr 16 im. płk Zbigniewa Mako­wiec­kiego w Grudziądzu
 • Oddział Przed­szkolny Szkoły Podsta­wowej w Okalewie

Serdecznie gratu­lu­jemy!

Spra­woz­danie, staty­styki i wybrane dzia­łania szkół można obej­rzeć w prezen­tacji.

Ewa Bedełek – woje­wódzki koor­dy­nator ogól­no­pol­skiego konkursu „Wielka Liga Czytel­ników” – Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświa­to­wych w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy

Wielka Liga Czytel­ników w woj. kujawsko-pomorskim

Wielka Liga Czytel­ników w woj. kujawsko-pomorskim

Koordynator wojewódzki Wielkiej Ligi Czytelników

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy już po raz kolejny pełniła funkcję Koor­dy­na­tora Woje­wódz­kiego Konkursu „Wielka Liga Czytel­ników” w woje­wódz­twie kujawsko-pomorskim.

Projekt „Wielka Liga Czytel­ników” to spraw­dzone przed­się­wzięcie, które wpisuje się w reali­zację podstawy progra­mowej przed­szkoli i szkół. Skutecznie oddzia­łuje on na szeroko pojęty rozwój poprzez rozwi­janie kompe­tencji czytel­ni­czych wpły­wa­ją­cych na sukces ucznia. Czytanie to jedna z najważ­niej­szych umie­jęt­ności, która pozwala na wpro­wa­dzanie ucznia do świata wartości, budo­wanie relacji społecz­nych, wzmac­nianie poczucia tożsa­mości, formo­wanie poczucia godności, rozwi­janie umie­jęt­ności krytycz­nego i logicz­nego myślenia, rozbu­dzanie cieka­wości poznaw­czej, kształ­to­wanie postawy otwartej wobec świata, zachę­canie do samokształcenia.

Pragniemy serdecznie podzię­kować przede wszystkim uczest­nikom, koor­dy­na­torom szkół i placówek, koor­dy­na­torom powia­towym woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego za współ­pracę przy reali­zacji V Ogól­no­pol­skiego Konkursu „Wielka Liga Czytel­ników” w roku szkolnym 2019/2020. W naszym woje­wódz­twie w WLC wzięło udział 1166 uczniów z 44 placówek, którzy wraz z rodzi­nami, nauczy­cie­lami i biblio­te­ka­rzami tworzyli społecz­ność aktyw­nych czytelników.

Wszystkim uczest­nikom serdecznie gratulujemy!

Wyniki – woje­wództwo kujawsko-pomor­skie: klasy 1 – 4, klasy 5 – 8.

Wyniki klasy 1 – 4

Wyniki klasy 5 – 8
Święto Wolnych Książek

Święto Wolnych Książek

Tego­roczna, 17. edycja tego święta jest wyjąt­kowa, inna niż wszystkie. Nie będziemy uczest­ni­czyć w happe­nin­gach, festy­nach, nie będziemy mogli obda­ro­wywać książ­kami naszych przy­ja­ciół, znajo­mych, niezna­jo­mych. Nie będziemy mogli uwal­niać książek, gdyż nie pozwala na to sytu­acja epide­miczna. Obchody Święta Wolnych Książek jednak odby­wają się!

Fundacja Book­cros­sing Polska proponuje:

 1. Prze­sy­łajcie zdjęcia ulubio­nych książek, foto­gra­fujcie się z nimi.
 2. Udostęp­niajcie filmiki, na których czytacie ulubioną książkę. Prezen­tacje czytania zaczy­namy zdaniem:
  z okazji Święta Wolnych Książek prze­czytam frag­ment książki (poda­jemy tytuł i autora).
  – czas czytania: 2,5 minuty
  – kończymy sentencją: Czytajmy książki, dzielmy się z innymi rado­ścią czytania.
 3. Posty ze zdjęciami/filmikami ozna­czamy hash­ta­gami #swie­to­wol­nychk­siazek #book­cros­sing i publi­ku­jemy na swoim profilu Face­booku, Insta­gramie – do dnia 21.06.2020 r.
 4. Po zakoń­czeniu obchodów na stronie fundacji Book­cros­sing Polska www​.book​cros​sing​.pl zostanie opubli­ko­wane podsu­mo­wanie tego­rocz­nego Święta Wolnych Książek.Fundacja BookCrossing Polska

Inicja­torem uwal­niania książek był Ron Horn­baker, z zawodu progra­mista kompu­te­rowy. Z pomocą żony Kaori i współ­pra­cow­ników Bruce’a i Heather Peder­senów założył stronę inter­ne­tową www​.book​cros​sing​.com, na której przed­stawił swoją ideę. W wolnym tłuma­czeniu oznacza ona wymianę książek, książko-krążenie, książkę w podróży. Chodzi o to, by zachęcać ludzi do czytania, ale i dzie­lenia się lektu­rami z innymi. Raz prze­czy­tana pozycja zazwy­czaj leży na półce i stanowi jedynie ozdobę, dlatego warto oddać ją w dobre ręce. Miejsca, gdzie book­cros­serzy uwal­niają książki są bardzo różno­rodne – parki, szkoły, szpi­tale, kina, puby, budki tele­fo­niczne, czy środki komu­ni­kacji miejskiej.

Już w momencie zakła­dania serwisu Ron ogłosił, że chce rozsze­rzyć projekt na cały świat. Jak pokazał czas, udało mu się to znako­micie. W 2004 roku słowo „book­cros­sing“ trafiło do słow­nika Oxfordu.

W naszym kraju idea book­cros­singu poja­wiła się w 2003 roku. Inicja­torką i współ­or­ga­ni­za­torką corocz­nego Święta Wolnych Książek w Polsce jest Jolanta Niwińska z Bydgoszczy.

Dzień Savoir-Vivre’u

Dzień Savoir-Vivre’u

Dziś obcho­dzimy święto mające na celu propa­go­wanie dobrych manier i reguł grzecz­ności jako elementów kultury społecznej. Savoir-vivre – ten splot fran­cu­skich słów – można rozu­mieć jako znajo­mość obyczajów i form towa­rzy­skich oraz jako umie­jęt­ność postę­po­wania w życiu i radzenia sobie w różnych trud­nych sytuacjach.

Nie wiesz, jak się zachować? Zachowaj się przy­zwo­icie, a także poszukaj odpo­wiedzi w książ­kach z naszego boga­tego zbioru. Savoir-vivre dla dzieci, nasto­latków, w pracy, przy stole, w towa­rzy­stwie, biznesie… (zesta­wienie)

Dla młodych:

Spaghetti, dżinsy i ręce w kieszeniach: savoir-vivre dla nastolatków
Dobre maniery czyli savoir-vivre dla dzieci
Bon czy ton : savoir-vivre dla dzieci
Jak cię widzą, tak cię piszą : savoir-vivre dla wszystkich
Dobre maniery : poradnik rodzinny
Nastolatki i bon ton
Poradnik dobrych obyczajów
50 rzeczy, o których młody dżentelmen wiedzieć powinien
50 rzeczy, o których młoda dama wiedzieć powinna : co robić, co mówić, jak się zachować
Księga wartości i dobrych obyczajów
Dobre maniery : książka, którą mieć wypada : poradnik dla dzieci
Dzieci w sieci czyli Dobre maniery w internecie
Kultura osobista ucznia

Dla star­szych:

Savoir-vivre w administracji
Savoir-vivre na usługach twojej firmy
Savoir-vivre : podręcznik dobrych manier
Wielka księga savoir-vivre'u
Savoir-vivre na co dzień : podręczny poradnik
Kodeks towarzyski
Poradnik dobrych manier
Z klasą, na luzie : dobre maniery, zdrowy rozsądek i sztuka łamania zasad
Etykieta w biznesie
Grzeczność na krańcach świata
Taktownie, profesjonalnie, elegancko czyli Etykieta w biznesie
O sztuce bycia z innymi : dobre maniery na nowy wiek
Grzeczność w komunikacji językowej
Cała Polska czyta dzie­ciom o zwierzętach

Cała Polska czyta dzie­ciom o zwierzętach

Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach

W ramach XIX Ogól­no­pol­skiego Tygo­dnia Czytania Dzie­ciom pod hasłem “Cała Polska czyta dzie­ciom o zwie­rzę­tach” zachę­camy do obej­rzenia wirtu­alnej tablicy, na której zamie­ści­liśmy kilka­na­ście tytułów dla najmłod­szych z boga­tego księ­go­zbioru naszej biblio­teki. Zapra­szamy do wypo­ży­czania i czytania.

Padlet - książki o zwierzętach

https://​pl​.padlet​.com/​g​r​a​z​k​a​_​b​a​l​i​n​s​k​a​/​9​n​4​e​l​p​1​j​s​g​o​a47zd

Grażyna Ruta-Balińska – Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów PBW w Bydgoszczy