Ostatnie spotkania w Akademii Czytania Bajek

Ostatnie spotkania w Akademii Czytania Bajek

W czerwcu br. po raz ostatni w tym roku szkolnym spotka­liśmy się z najmłod­szymi w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek na zajęciach o tematyce biblio­tecznej. Po krótkim podsu­mo­waniu całej edycji i przypo­mnieniu poszcze­gól­nych tematów zajęć dzieci podzie­liły się z nami swoimi opiniami na temat naszych biblio­tecz­nych spotkań i akcji Cała Polska Czyta Dzieciom.

Jak zawsze, nie zabrakło głośnego czytania, tym razem książe­czek związa­nych z tematyką biblio­teczną: O wilku, który nie lubił czytać, Kicia Kocia w biblio­tece, Basia i biblio­teka, Ciekawski George w biblio­tece oraz Franklin i książka z biblio­tekiFranklin czyta kolegom. W ostat­niej części zajęć dzieci wykony­wały własną zakładkę biblio­teczną.

Życzymy dzieciom udanych i bezpiecz­nych wakacji, nauczy­cielom odpoczynku i do zobaczenia we wrześniu.

Grażyna Ruta-Balińska

Muzyka Słów – finał konkursu

Muzyka Słów – finał konkursu

28 maja 2019 r. w Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej w Bydgoszczy odbył się konkurs recyta­torski, zorga­ni­zo­wany przez Szkołę Podsta­wową nr 31 z Oddzia­łami Sporto­wymi i Mistrzo­stwa Sporto­wego w Bydgoszczy w ramach obchodów roku 2019 jako Roku Zbigniewa Herberta w związku z 20 rocznicą śmierci poety. Partnerem projektu była Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgoszczy.

Główne cele konkursu:

  • zapoznanie z twórczo­ścią poetycką Zbigniewa Herberta,
  • rozwi­janie zainte­re­sowań czytel­ni­czych,
  • rozbu­dzenie wrażli­wości na piękno poezji,
  • upowszech­nienie kultury żywego słowa,
  • promo­wanie umiejęt­ności uczniów w szkole i w środo­wisku lokalnym,
  • propa­go­wanie kultury języka polskiego.

W konkursie wzięło udział 45 uczniów szkół podsta­wo­wych z Bydgoszczy i okolic. Jury oceniało: inter­pre­tację utworu, dosto­so­wanie tekstu do wieku i możli­wości ucznia, opano­wanie pamię­ciowe, dykcję oraz ogólne wrażenie artystyczne wykonawcy.

W kategorii – klasy 4 – 6
I miejsce – Kaja Pazgrat – Szkoła Podsta­wowa nr 14 w Bydgoszczy
II miejsce – Maja Geppert – Szkoła Podsta­wowa nr 31 w Bydgoszczy
III miejsce – Maciej Kosz – Katolicka Szkoła Podsta­wowa w Bydgoszczy
Wyróż­nienia
Zofia Płoszyńska – Szkoła Podsta­wowa nr 32 w Bydgoszczy
Ewa Różańska – Szkoła Podsta­wowa nr 31 w Bydgoszczy
Zuzanna Szcze­pańska – Szkoła Podsta­wowa nr 31 w Bydgoszczy

W kategorii – klasy 7 – 8
I miejsce – Bartosz Adamski – Szkoła Podsta­wowa w Białych Błotach
II miejsce – Zuzanna Kaczmarek – Szkoła Podsta­wowa nr 62 w Bydgoszczy
III miejsce – Sandra Hetzig – Szkoła Podsta­wowa nr 32 w Bydgoszczy
Wyróż­nienia
Maja Barto­szewska – Szkoła Podsta­wowa nr 31 w Bydgoszczy
Maria Pietru­szyńska – Szkoła Podsta­wowa w Brzozie
Wiktoria Polasik – Szkoła Podsta­wowa nr 56 w Bydgoszczy

Gratu­lu­jemy laure­atom i uczest­nikom konkursu!

Oto jest Bydgoszcz

Oto jest Bydgoszcz

W ramach Bydgo­skiego Festi­walu Nauki w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek odbyły się zajęcia eduka­cyjne poświę­cone tematyce regio­nalnej „Oto jest Bydgoszcz” – podania, legendy, baśnie i bajki o tematyce regio­nalnej”. W tym dniu odwie­dziło nas ponad 70 uczniów z 4 szkół. Celem zajęć było przybli­żanie dzieciom historii, kultury, tradycji i symboli naszego miasta oraz zapoznanie z licznymi tekstami literac­kimi dotyczą­cymi regionu.

Na początku zapro­po­no­wa­łyśmy uczest­nikom krótką prezen­tację wraz z pogadanką na temat najcie­kaw­szych atrakcji archi­tek­to­nicz­nych, kultu­ral­nych i rekre­acyj­nych naszego miasta oraz symboli Bydgoszczy – herbu, flagi, barw. Nie zabrakło głośnego czytania w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Na te zajęcia wybra­liśmy kilka legend związa­nych z Bydgoszczą, m.in. „Dwaj bracia Byd i Gost”, „Historia bydgo­skich wrót” z książki „Bydgo­skie legendy i przypo­wieści”, opowieść „Wyspa Młyńska” z książki „Baśnie i opowieści o Bydgoszczy” oraz legendę „Pan Twardowski”.

W dalszej części spotkania uczniowie rozwią­zy­wali krótki quiz dotyczący Bydgoszczy, koloro­wali najcie­kawsze i najbar­dziej charak­te­ry­styczne miejsca miasta oraz wizerunek króla Kazimierza Wielkiego oraz grali w grę planszową „Bydgoszcz – wielki wyścig”.

Grażyna Ruta-Balińska

Odwie­dziny w przed­szkolu

Odwie­dziny w przed­szkolu

Niety­powe zajęcia w ramach Dziecięcej Akademii Czytania Bajek odbyły się 21 maja 2019 r. Tym razem zosta­łyśmy zapro­szone do Niepu­blicz­nego Przed­szkola Św. Jadwigi na spotkanie z grupą „Nemo” – dzieci 5 – 6 letnich – na zajęcia o tematyce baśniowej. Po krótkiej rozmowie na temat baśni, ich cech oraz wartości czyta­łyśmy dzieciom wybrane bajki świata, m.in. „Pinokia”, „Księż­niczkę na ziarnku grochu” oraz „Trzy pomarańcze miłości”. W dalszej części zajęć dzieci wykony­wały ilustracje Pinokia. Zajęcia przebiegły w radosnej atmos­ferze, dzieci były aktywne i już zapla­no­wa­łyśmy nasze kolejne spotkanie w młodszej grupie.

Grażyna Ruta-Balińska – nauczy­ciel biblio­te­karz – Wydział Groma­dzenia i Opraco­wania Zbiorów PBW w Bydgoszczy

Ogólno­polski Tydzień Bibliotek

Ogólno­polski Tydzień Bibliotek

8 maja br. zainau­gu­ro­wa­liśmy w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek Ogólno­polski Tydzień Bibliotek. W zajęciach zatytu­ło­wa­nych „Bajki świata” wzięli udział uczniowie klas I-III Szkoły Podsta­wowej nr 56 oraz nr 31 w Bydgoszczy.
W tym wyjąt­kowym okresie przybli­ży­liśmy dzieciom ideę Tygodnia Bibliotek. Była też okazja do przypo­mnienia najbar­dziej znanych baśni z całego świata. Do głośnego czytania wybra­liśmy 3 bajki z różnych krajów starego konty­nentu z książki „Najpięk­niejsze baśnie Europy”. Uczest­nicy mieli okazję obejrzeć książki przestrzenne, które znajdują się w zbiorach biblio­teki, następnie układali bajkowe puzzle oraz rozwią­zy­wali bajkową krzyżówkę.

Grażyna Ruta-Balińska


Plakat Tygodnia Bibliotek 2019
Autor: Paweł Kasperek
Źródło: www​.sbp​.pl

Finał Wielkiej Ligi Czytel­ników

Finał Wielkiej Ligi Czytel­ników

Drużyna Katolic­kiej Szkoły Podsta­wowej w Inowro­cławiu II wicemi­strzem Polski!
10 maja 2019 r. w Katowi­cach odbył się finał ogólno­pol­skiego konkursu Wielka Liga Czytel­ników. Zespół w składzie: Lena Matuszak, Julia Młodzi­kowska i Wojciech Stawoski zajął trzecie miejsce i został tym samym II wicemi­strzem Polski! Warto zazna­czyć, że repre­zen­tanci naszego województwa zdobyli 169/170 punktów ex aequo z druży­nami z województw: lubel­skiego i podkar­pac­kiego. W ekscy­tu­jącej dogrywce wszystkie trzy drużyny uzyskały maksy­malną liczbę punktów. O trzecim miejscu zadecy­dował czas pisania testu.

Jeste­ście Mistrzami, podzi­wiamy Waszą dosko­nałą pamięć oraz wytrwałą pracę w dążeniu do odnie­sienia takiego sukcesu! Gratu­lu­jemy!

tekst i fot. Katarzyna Paradowska – Katolicka Szkoła Podsta­wowa z Oddziałem Przed­szkolnym im. bł. ks. Wł. Demskiego w Inowro­cławiu

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy od kilku lat organi­zuje elimi­nacje powia­towe i wojewódzkie tego konkursu czytel­ni­czego. W tym roku po raz pierwszy uczniowie, którzy brali udział w zmaga­niach konkur­so­wych w siedzibie naszej biblio­teki, odnieśli sukces w etapie ogólno­pol­skim. Gratu­lu­jemy i już dziś zapra­szamy nauczy­cieli do współ­pracy, a uczniów do udziału w kolej­nych edycjach Wielkiej Ligi Czytel­ników.

Między­na­ro­dowy Dzień Książki dla Dzieci

Między­na­ro­dowy Dzień Książki dla Dzieci

W Między­na­ro­dowym Dniu Książki dla Dzieci naszą Akademię Czytania Bajek odwie­dziły przed­szko­laki z Przed­szkola nr 13 oraz Przed­szkola „U Kubusia” w Bydgoszczy. W tym wyjąt­kowym dniu, nawią­zując do obecnej pory roku i nadcho­dzą­cych Świąt Wielka­noc­nych, czyta­liśmy dzieciom fragmenty książki „Martynka opowiada histo­ryjki o zwierząt­kach” oraz książkę „Tuptuś znajduje jajko”. Po lekturze dzieci robiły wielka­nocne ilustracje. Kolejne zajęcia w ramach Akademii już niebawem.

Między­na­ro­dowy Dzień Książki dla Dzieci, obcho­dzony od 1967 r., został ustano­wiony, aby promować litera­turę piękną i grafikę dla młodego czytel­nika. Obcho­dzony jest 2 kwietnia, w dniu urodzin Hansa Christiana Ander­sena. Każdego roku inna sekcja IBBY jest gospo­da­rzem tego święta. W tym roku wiado­mość do dzieci wysłała litewska sekcja. Autorem listuplakatu jest Kęstutis Kaspa­ra­vi­čius. Przesłanie litew­skiego pisarza i ilustra­tora w języku polskim dostępne jest na stronie polskiej sekcji IBBY.

Z książką na końcu świata: Papua Nowa Gwinea

Z książką na końcu świata: Papua Nowa Gwinea

W Biblio­tece gości­liśmy panią Jolantę Niwińską – koordy­na­torkę ruchu boocros­sin­go­wego w Polsce, inicja­torkę i współ­or­ga­ni­za­torkę corocz­nego Święta Uwalnia­nych Książek. Pani Jolanta jest autorką miejskich projektów popula­ry­zu­ją­cych czytel­nictwo, takich jak: Bydgo­skie Biesiady Czytel­nicze, Ferie­nada – ferie z książką, festiwal pięknego czytania im. Kazimierza Hoffmana. Za swoją pracę społeczną otrzy­mała odznakę honorową Zasłu­żony dla Kultury Polskiej. Gość to także wielo­letni nauczy­ciel biblio­te­karz. Od lat reali­zuje też swoją wielką pasję, jaką jest podró­żo­wanie. Wybie­rając się w podróż do Papui Nowej Gwinei zabrała ze sobą niezwykły bagaż, który wielo­krotnie wprawiał celników w zdziwienie: książki polskich autorów (m.in. Wandy Chotom­skiej) w wersji anglo­ję­zycznej, koloro­wanki, kredki, by w ten sposób popula­ry­zować ideę czytel­nictwa i bookcros­singu w świecie. Uczest­nicy spotkania poznali cieka­wostki o panującej tam kulturze, zwycza­jach i stylu życia tubylców.

Przyjaźń to prawdziwy skarb i skrzy­dlata miłość…

Przyjaźń to prawdziwy skarb i skrzy­dlata miłość…

Biblio­tekę odwie­dzili uczniowie ze Szkoły Podsta­wowej im. Prymasa Tysiąc­lecia w Fania­nowie. Młodzież uczest­ni­czyła w zajęciach „Przyjaźń to prawdziwy skarb“ oraz „Skrzy­dlata miłość“ reali­zo­wa­nych w ramach programu „Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach“. W oparciu o treści zawarte w tekstach literac­kich zasta­na­wiali się nad tym, co buduje i umacnia bliskie więzi pomiędzy ludźmi. Nasi młodzi goście wykazali się dużą wrażli­wo­ścią i zdolno­ścią do refleksji. Serdecznie dzięku­jemy za zaanga­żo­wanie uczniów i nauczy­cieli oraz pozdra­wiamy Fania­nowo.

Anna Krasz­kie­wicz – Wydział Infor­macji i Wspoma­gania Placówek Oświa­to­wych PBW w Bydgoszczy

Dwie wpływowe kobiety

Dwie wpływowe kobiety

Biblio­te­karze z Wydziału Udostęp­niania Zbiorów zostali zapro­szeni przez nauczy­cieli seniorów zrzeszo­nych w ZNP do Klubu Nauczy­ciela. Było to spotkanie z okazji minio­nego Święta Kobiet. Seniorzy wysłu­chali prelekcji pt. „Sylwetki niezwy­kłych kobiet”. Biblio­te­karze przed­sta­wili historie życia dwóch kobiet – Lucyny Ćwier­cza­kie­wi­czowej i Coco Chanel. Wystą­pienie wzboga­ciła prezen­tacja multi­me­dialna oraz głośno przeczy­tane najcie­kawsze fragmenty ich biografii ze zbiorów Biblio­teki.

Wielka­nocne opowieści w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek

Wielka­nocne opowieści w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek

W marcu br. Dziecięcą Akademię Czytania Bajek odwie­dzili uczniowie ze Szkół Podsta­wo­wych nr 31, 56, 46 w Bydgoszczy oraz przed­szko­laki z Przed­szkola Świętej Jadwigi oraz Mungo w Bydgoszczy. Tematyka zajęć nawią­zy­wała do nadcho­dzącej wiosny i zbliża­ją­cych się Świąt Wielka­noc­nych. Po krótkiej rozmowie na temat wiosny, jej pierw­szych symptomów, ludowych zwyczajów wiosen­nych tj. topienie marzanny czy prima aprilis oraz omówieniu tradycji wielka­noc­nych, jak zwykle, odbyło się głośne czytanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Miłym gościom zapro­po­no­wa­łyśmy fragmenty książki „Polskie tradycje i obyczaje”, opowia­dania „Martynka i zwierzątka” oraz fragmenty I księgi „Przygód Muminków”. Następnie uczniowie rozwią­zy­wali quiz wielka­nocny i wykony­wali kwiaty z krepy, a przed­szko­laki robiły ilustrację pisanek. Kolejne zajęcia w ramach Akademii w kwietniu. Zapra­szamy.

Grażyna Ruta-Balińska

Finał wojewódzki Wielkiej Ligi Czytel­ników

Finał wojewódzki Wielkiej Ligi Czytel­ników

Zwycię­skie drużyny drugiego etapu (powia­to­wego) staną do rywali­zacji o tytuł Mistrza Województwa. We czwartek (28.03.2019 r.) zmierzą się oni z testami dotyczą­cymi treści:
kl. 1 – 4: Sabine Stading: Petro­nela z Jabło­nio­wego Sadu: Czary mary; wyd. Esteri
kl. 5 – 8: Piotr Patykie­wicz: Łukasz i kostur czarow­nicy; wyd. BIS (wydanie I lub II).

Zmagania konkur­sowe rozpoczną się o godz. 10.30 w sali 210.

Uczest­nicy to najlepsi z najlep­szych, znają lektury praktycznie na pamięć. Nie umyka im żaden szczegół, wątek, nazwa. Często o wygranej decyduje zaledwie kilka punktów. Dlatego też gratu­lu­jemy wszystkim biorącym udział w tegorocznej edycji. Wiemy jak ogromną ilość pracy i zaanga­żo­wania wkładają w przygo­to­wania do konkursu. Dla nas wszyscy są zwycięz­cami, ponieważ sięgają po książki i wyruszają razem z ich bohate­rami w niesa­mo­wite przygody.

Spotkanie dla członków Polskiego Związku Niewi­do­mych

Spotkanie dla członków Polskiego Związku Niewi­do­mych

Wydział Udostęp­niania Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy przygo­tował kolejne spotkanie z cyklu „Głośne czytanie“ dla członków Koła Powia­to­wego Polskiego Związku Niewi­do­mych. Okazją był niedawno obcho­dzony Dzień Kobiet. Nauczy­ciele biblio­te­karze przed­sta­wili sylwetki niezwy­kłych kobiet. Wśród nich znalazły się: Lucyna Ćwier­cza­kie­wi­czowa, Krystyna Skarbek, Gala Dali oraz Coco Chanel. Prele­genci wykorzy­stali książki ze zbiorów biblio­teki: „Historia mody XX wieku“ – G. Lenhert, „Historia mody: od kryno­liny do mini“ – I. Koziny, „Coco Chanel: kobieta niezwykła“ – A. Madsena, „Coco Chanel: życie intymne“ – L. Chaney, „Najpięk­niejsze kobiety z obrazów: prawdziwe historie“ – M. Czyńskiej, „Pani od obiadów“ – M. Stokfisz, „Igły: polskie agentki, które zmieniły historię“ – M. Łuszczyny. Prezes Koła PZN Honorata Borawa przypo­mniała postać głucho­nie­wi­domej pisarki Hellen Keller, która nauczyła się mówić oraz pisać i czytać braillem. Po prelekcji odbył się pokaz mody z okresu dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego, który przygo­to­wała Monika Stachowska, wielka miłośniczka tego okresu. Spotkanie nie mogło się obyć bez poczę­stunku i kwiatka dla każdej z pań.

W zeszłym roku Biblio­teka otrzy­mała certy­fikat Placówka Przyjazna Osobom Niewi­domym nadany przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho­wawczy nr 1 w Bydgoszczy i Stowa­rzy­szenie Visus Supremus za działal­ność na rzecz osób niedo­wi­dzą­cych i niewi­do­mych.

Alina Melnicka-Zygmunt, Katarzyna Krukowska-Cyrano­wicz, Lidia Pacek

Sylwetki niezwy­kłych kobiet

Sylwetki niezwy­kłych kobiet

Kolejne spotkanie biblio­te­karzy z senio­rami w Domu Dzien­nego Pobytu przy ul. Jodłowej w Bydgoszczy miało temat przewodni związany z dzisiejszą datą – 8 marca. Prelekcje koncen­tro­wały się na sylwet­kach niezwy­kłych kobiet. Na podstawie książek ze zbiorów PBW biblio­te­karze przed­sta­wili infor­macje dotyczące życia i działal­ności Coco Chanel – projek­tantki mody, Krystyny Skarbek – kobiety szpiega, Gali Dali, która była żoną i muzą artysty oraz Lucyny Ćwier­cza­kie­wi­czowej. Pracow­nicy biblio­teki zapre­zen­to­wali sylwetki kobiet posił­kując się najcie­kaw­szymi cytatami z książek. Głośne czytanie opisów dowcip­nych, a czasem zaska­ku­ją­cych, zdarzeń sprawiło seniorom wiele radości i przyczy­niło się do ożywionej dyskusji. Słuchacze zostali zachę­ceni do korzy­stania ze zbiorów naszej biblio­teki i przeczy­tania zapre­zen­to­wa­nych książek: Moda. Encyklo­pedia: od Coco Chanel do Johna Galliano, Damy, dziewuchy, dziew­czyny: historia w spódnicy, Pani od obiadów. Lucyna Ćwier­cza­kie­wi­czowa: historia życia, Najpięk­niejsze kobiety z obrazów.

Mariola Burak

I pochyl się nad książką…

I pochyl się nad książką…

W ramach konty­nu­acji programu z edukacji czytel­ni­czej „I pochyl się nad książką…“ uczniowie klasy V Szkoły Podsta­wowej nr 19 w Bydgoszczy tym razem pochy­lili się nad wierszem Juliusza Słowac­kiego „W pamięt­niku Zofii Bobrówny“. Wśród rozmów o tęsknocie za ojczyzną, wykony­wa­niem zadań związa­nych z wierszem, uczniowie mieli okazję zobaczyć pamięt­niki sprzed 40 lat.
Zajęcia zakoń­czono słodkim akcentem: poczę­stun­kiem o imieniu bohaterki wiersza „Zośka“. Poprzez zmysły zapamię­tuje się lepiej.

Małgo­rzata Tyczyńska