Czytaj w domu

Czytaj w domu

Biblio­teka udostępnia czytel­nikom zdalny dostęp do pełno­tek­stowej bazy książek i czaso­pism IBUK LIBRA. Aby otrzymać kod dostępu należy wysłać maila na adres: wypozyczalnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl. W treści maila o temacie: IBUK, proszę podać imię i nazwisko oraz nr karty biblio­tecznej.


Dostęp do pełnych tekstów czaso­pism nie tylko peda­go­gicz­nych (aktu­ali­zacja)

Dostęp do pełnych tekstów czaso­pism nie tylko peda­go­gicz­nych (aktu­ali­zacja)

Szanowni Czytel­nicy,
w tym trudnym czasie, kiedy nie można przyjść do biblio­teki zachę­camy Was do korzy­stania z zasobów Inter­netu.

Poniżej linki do czaso­pism, z których możecie korzy­stać za darmo (lista zaktu­ali­zo­wana 27.03.2020):

Alko­ho­lizm i Narko­mania – zeszyty aktu­alne oraz archi­walne od roku 1988

Archi­tek­tura Krajo­brazu – archiwum zawiera numery z lat 2001 – 2019

Autyzm – dostępne numery 5 – 12

Bezpie­czeń­stwo Naro­dowe – numery 1 – 42 z lat 2006 – 2018 czaso­pisma wyda­wa­nego przez Biuro Bezpie­czeń­stwa Naro­do­wego

Chowanna – archiwum za lata 1993 – 2016

Dziecko Krzyw­dzone: teoria, badania, prak­tyka – arty­kuły z lat 2002 – 2019

Edukacja Doro­słych – dostęp do numerów z lat 2010 – 2019

Edukacja Elemen­tarna w Teorii i Prak­tyce – dostępne arty­kuły z lat 2012 – 2019

Edukacja Huma­ni­styczna – dostępne arty­kuły z lat 2013- 2019

Edukacja Usta­wiczna Doro­słych – dostęp do czaso­pism od roku 1993

Języki Obce w Szkole: czaso­pismo dla nauczy­cieli: [angielski, fran­cuski, hisz­pański, łaciński, niemiecki, rosyjski, włoski] – dostępne archiwum egzem­plarzy z lat 2004 ‑2014

Konteksty Kultury – kwar­talnik poświę­cony lite­ra­tu­ro­znaw­stwu, dostępne tomy z lat 2011 – 2019

Kwar­talnik Historii Nauki i Tech­niki – dostępne numery z lat 2018 – 2019 oraz archiwum obej­mu­jące lata 1956 – 2010

Kwar­talnik Peda­go­giczny – dostępne numery z lat 2015 ‑2019

Nauczy­ciel i Szkoła – dostępne numery z lat 2017- 2019

Niepeł­no­spraw­ność : dyskursy peda­go­giki specjalnej – dostępne numery 1 – 36 z lat 2009 – 2019

Peda­go­gika Społeczna – dostępne numery z lat 2011- 2019

Prace Histo­ryczne. Zeszyty Naukowe Uniwer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego – dostępne numery z lat 2006 – 2019

Probacja – kwar­talnik Mini­ster­stwa Spra­wie­dli­wości, na stronie archiwum numerów z lat 2009 – 2018 oraz dostęp do numerów z 2019

Problemy Opie­kuńczo-Wycho­wawcze – otwarty dostęp do arty­kułów z lat 2009 ‑2019

Prze­gląd Więzien­nictwa Polskiego – archiwum numerów z lat 2015 – 2019

Psycho­logia Rozwo­jowa – dostęp do numerów z lat 2010 – 2019

Rocznik Admi­ni­stracji Publicznej – numery 1 – 4 z lat 2015 – 2018

Rocznik Kogni­ty­wi­styczny – zawiera arty­kuły m.in z nastę­pu­ją­cych dzie­dzin wiedzy: sztuczna inte­li­gencja, filo­zofia umysłu, filo­zofia języka, neurop­sy­cho­logia, neuro­nauka; dostępne są tomy 2 – 11 z lat 2008 – 2018

Szkoła Specjalna – numery czaso­pisma od 2009

Wycho­wanie w Rodzinie – tomy 1 – 18 z lat 2011 ‑2018

Zdrowie Publiczne i Zarzą­dzanie. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia – czaso­pismo, które łączy zagad­nienia zdrowia publicz­nego z proble­mami funk­cjo­no­wania ochrony zdrowia; dostępne numery za lata 2009 – 2019

Zeszyty Glot­to­dy­dak­tyczne Jagiel­loń­skiego Centrum Języ­ko­wego – zeszyty 1 – 9 z lat 2009 – 2019

Zeszyty Pracy Socjalnej – dostępne z lat 2013 – 2019

Więcej tytułów:
http://​bazhum​.muzhp​.pl/ – baza czaso­pism huma­ni­stycz­nych
http://​www​.ejour​nals​.eu/ – portal czaso­pism nauko­wych

Finał międzysz­kol­nego konkursu czytel­ni­czego „Reading builds know­ledge“

Finał międzysz­kol­nego konkursu czytel­ni­czego „Reading builds know­ledge“

Uczniowie klas 5 – 8 z Bydgoszczy i okolic biorący udział w konkursie wyka­zali się znajo­mo­ścią treści lektur: „The adven­tures of Tom Sawyer“ i „White Fang“ oraz życio­rysów autorów, a także zapre­zen­to­wali wybrany frag­ment tekstu z elemen­tami dialogu z podziałem na role. Celem konkursu było upowszech­nienie nawyku czytania w języku angiel­skim wśród uczniów szkół podsta­wo­wych oraz zwięk­szanie zasobu słow­nictwa i ogól­nego poziomu spraw­ności czytania w języku angiel­skim.

Pierwszy etap konkursu został prze­pro­wa­dzony w szko­łach na podstawie samo­dzielnie wybranej lektury na poziomie 2 (klasy V i VI) i 3 (klasy VIIVIII). Wzięło w nim udział kilka­na­ście placówek. Do finału, który odbył się 26 lutego w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy zakwa­li­fi­ko­wano po sześć drużyn w dwóch kate­go­riach wieko­wych.

Podczas obrad jury uczest­nicy spotkali się z uczniami z Inter­na­tional School of Bydgoszcz. Mieli okazję poroz­ma­wiać w języku angiel­skim z rówie­śni­kami z USA, Francji i Gruzji. W swobodnej rozmowie uczniowie dzie­lili się infor­ma­cjami o tym, jak wyglą­dają szkoły w ich krajach, czym się inte­re­sują, jakie są ich ulubione potrawy w Polsce (pierogi, placki ziem­nia­czane). Konwer­sacja umiliła czas ocze­ki­wania na wyniki konkursu, które przed­sta­wiają się nastę­pu­jąco:

Kate­goria kl. 5 – 6:

1 miejsce – drużyna SP im. M. Rejew­skiego w Białych Błotach w skła­dzie: Nina Patalas, Milena Szwarc, Kornelia Kalka, Tymo­teusz Czap­kowski
2 miejsce – drużyna SP im. M. Konop­nic­kiej w Nowej Wsi Wiel­kiej w skła­dzie: Natalia Pilat, Kajetan Małecki, Patryk Loks, Wiktor Truchan
3 miejsce – drużyna SP nr 46 w Bydgoszczy w skła­dzie: Wiktoria Jabł­kowska, Vanessa Oleksy, Marianna Blacer, Nicole Styga

Kate­goria kl. 7 – 8

1 miejsce – drużyna SP nr 5 w Świeciu w skła­dzie: Martyna Graczyk, Martyna Doma­chowska, Oliwier Mini­kowski
2 miejsce – drużyna SP nr 46 w Bydgoszczy w skła­dzie: Melania Semrau, Domi­nika Olszewska, Izabela Orwat, Gracjan Oleksy
3 miejsce – drużyna SP nr 66 w Bydgoszczy w skła­dzie: Szymon Trze­bu­niak, Antoni Makowski, Julia Piekarska, Marianna Kołdun.

Nagrody dla laure­atów woje­wódz­kiego konkursu plastycz­nego

Nagrody dla laure­atów woje­wódz­kiego konkursu plastycz­nego

W biblio­tece odbyła się uroczy­stość rozdania nagród i wręczenia dyplomów dla zwycięzców i wyróż­nio­nych w woje­wódzkim konkursie plastycznym „Mój ulubiony miś – bohater lite­racki”. Orga­ni­za­torem konkursu była Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy, a hono­rowy patronat objęli Marszałek Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego Piotr Całbecki, Prezy­dent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski i Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Bydgoszczy Marek Gralik.

Na konkurs wpły­nęło ponad 140 prac plastycz­nych z 19 placówek oświa­to­wych woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego. Uczniowie wyka­zali się dużą pomy­sło­wo­ścią, wyobraźnią i staran­no­ścią. Nagrody i wyróż­nienia przy­znano w dwóch kate­go­riach wieko­wych: dzieci przed­szkol­nych i uczniów klas I‑III.

Gościnnie wystąpił zespół wokalny z Bursy nr 2 w Bydgoszczy, który przy­go­tował prezen­tację piosenek filmo­wych o misiach i uświetnił naszą uroczy­stość. Konkurs podsu­mo­wała od strony mery­to­rycznej pani Anna Drejas z Zespołu Szkół Plastycz­nych w Bydgoszczy, która była człon­kiem komisji konkur­sowej.

Wszystkim uczest­nikom dzię­ku­jemy za udział, a laure­atom serdecznie gratu­lu­jemy.

Grażyna Ruta-Balińska, Joanna Grabowska-Jano­wiak

Lektu­rowa kryp­togra w biblio­tece

Lektu­rowa kryp­togra w biblio­tece

Uczniowie klasy szóstej ze Szkoły Podsta­wowej nr 64 w Bydgoszczy wzięli udział w zaję­ciach eduka­cyj­nych pt. „Lektu­rowa kryp­togra“. Powta­rzanie i utrwa­lanie wiado­mości z prze­czy­ta­nych lektur połą­czyli z rozwią­zy­wa­niem zagadek kryp­to­lo­gicz­nych. Zmagania zakoń­czyły się sukcesem – uczniowie otrzy­mali dyplom Mistrza lektu­rowej kryp­togry. Gratu­lu­jemy i zapra­szamy na kolejne zajęcia.

Małgo­rzata Tyczyńska i Magda­lena Jaskulska-Hamadi – Wydział Udostęp­niania Zbiorów PBW w Bydgoszczy

Uczucia w moim życiu

Uczucia w moim życiu

W Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek zajęcia eduka­cyjne w lutym skon­cen­tro­wane były na uczu­ciach w nawią­zaniu do walen­tynek, które obcho­dzimy 14 lutego. Od 11 do 13 lutego 2020 roku gości­liśmy ponad 140 uczniów klas I‑III z bydgo­skich szkół oraz przed­szko­laki z Przed­szkola nr 11 w Bydgoszczy. W trakcie krót­kiej poga­danki rozma­wia­liśmy z dziećmi o najważ­niej­szych uczu­ciach, które nam towa­rzyszą, ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem uczucia miłości. Następnie przy­bli­ży­liśmy historię biskupa Walen­tego oraz sposoby obcho­dzenia Dnia Zako­cha­nych. Nie zabrakło przy­kładów z lite­ra­tury, w których ten temat jest poru­szany oraz wier­szyków, rymo­wanek i przy­słów na temat miłości.

Podobnie jak na poprzed­nich zaję­ciach najważ­niej­szym elementem było głośne czytanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Wybrane przez nas książki tema­tycznie nawią­zy­wały do tego najmłod­szego zwyczaju, który coraz bardziej upowszechnia się także w naszym kraju. Młod­szym dzie­ciom zapro­po­no­wa­liśmy książki „Fran­klin mówi kocham cię”, „Fran­klin i Walen­tynki” oraz „Martusia jest zako­chana”, nato­miast star­szym „Czy muszę się zako­chać” i „O miłości, czyli nic takiego się nie stało” z książki „12 ważnych opowieści. Polscy autorzy o warto­ściach”.

W ostat­niej części zajęć uczest­nicy wyko­ny­wali ilustracje zwią­zane ze swoimi emocjami oraz kartki walen­tyn­kowe. Kolejne spotkanie już w marcu.

Zimowe spotkania w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek

Zimowe spotkania w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek

Kolejne spotkania z najmłod­szymi w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek poświę­cone były twór­czości Hansa Chri­stiana Ander­sena. Wczoraj i dziś odwie­dziło nas ponad 120 uczniów klas I‑III ze szkół bydgo­skich.

Zajęcia pod hasłem „Królowa Śniegu i zimowe opowieści” rozpo­częły się krótką prezen­tacją przy­bli­ża­jącą życie i dorobek lite­racki najbar­dziej znanego duńskiego baśnio­pi­sarza Hansa Chri­stiana Ander­sena. W dalszej części uczniowie wysłu­chali pełnej wersji baśni „Królowa Śniegu”. Podsu­mo­wa­niem spotkania było ukła­danie planu wyda­rzeń, rozwią­zy­wanie quizu na temat prze­czy­ta­nego utworu oraz wyko­ny­wanie zimowej ilustracji.

Na zakoń­czenie uczniowie obej­rzeli wystawę różnych wydań baśni Ander­sena i książek o tema­tyce zimowej. Życzymy wszystkim dzie­ciom i nauczy­cielom udanych ferii zimo­wych i do zoba­czenia w lutym.

Grażyna Ruta-Balińska – Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów PBW w Bydgoszczy

Tradycje i zwyczaje Bożego Naro­dzenia

Tradycje i zwyczaje Bożego Naro­dzenia

Zbli­ża­jące się święta Bożego Naro­dzenia były okazją do spotkań z najmłod­szymi w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek. W dniach 12, 16, 17, 18 grudnia 2019 r. odwie­dziło nas ponad 120 uczniów szkół podsta­wo­wych oraz przed­szko­laków z bydgo­skich placówek.

Zajęcia pod hasłem „Świą­teczne opowieści” rozpo­częły się krótką poga­danką na temat tradycji i zwyczajów bożo­na­ro­dze­nio­wych. W dalszej części czyta­łyśmy dzie­ciom wybrane rozdziały nowej książki Agnieszki Stel­ma­szyk „Niezwykłe święta Kornelii”, książkę „Święty Mikołaj” Mauri Kunnas oraz frag­menty książki „Zanim przyjdą święta”. Po głośnym czytaniu dzieci miały okazję obej­rzeć wystawkę książek, bajek i opowiadań ze zbiorów biblio­teki nawią­zu­ją­cych do tema­tyki świą­tecznej. Następnie zapro­po­no­wa­łyśmy dzie­ciom krótki film eduka­cyjny „Wigi­lijny stół”. Kolejnym elementem spotkania było wyko­ny­wanie świą­tecz­nych kartek. Na zakoń­czenie dzieci obej­rzały wystawę szopek bożo­na­ro­dze­nio­wych zorga­ni­zo­waną w czytelni.

Życzymy wszystkim dzie­ciom i nauczy­cielom rado­snych i szczę­śli­wych świąt i do zoba­czenia w przy­szłym roku na kolej­nych zaję­ciach w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek.

Grażyna Ruta Balińska – Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów

Dzień Pluszo­wego Misia w Akademii Czytania Bajek

Dzień Pluszo­wego Misia w Akademii Czytania Bajek

Na całym świecie 25 listo­pada obcho­dzimy Dzień Pluszo­wego Misia usta­no­wiony w 2002 roku w setną rocz­nicę wypro­du­ko­wania pierw­szej zabawki w kształcie misia. Pluszowe misie towa­rzyszą nam już od ponad 100 lat i mają wielu sympa­tyków na całym świecie, zarówno wśród najmłod­szych, jak i doro­słych.

Z tej okazji w listo­pa­dzie gości­liśmy w naszej Akademii ponad 60 dzieci z bydgo­skich przed­szkoli na zaję­ciach zaty­tu­ło­wa­nych „Misie w lite­ra­turze”. To wyjąt­kowe święto jest świetną okazją do poznania i przy­po­mnienia różnych znanych misiów, i tych książ­ko­wych i filmo­wych, polskich i zagra­nicz­nych, sław­nych i mniej znanych. Także tych star­szych, którymi zachwy­cali się nasi dziad­kowie, rodzice, jak i tych najbar­dziej współ­cze­snych, bliskich sercom dzieci. Podobnie jak na każdych zaję­ciach nie zabrakło najważ­niej­szego elementu, czyli głośnego czytania bajek w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzie­ciom – tym razem zapro­po­no­wa­liśmy frag­menty Przygód Misia Uszatka Czesława Janczar­skiego, Kubusia Puchatka A. A. Milne, Misia Paddington Michaela Bonda oraz okolicz­no­ściową książkę Wiesława Drabika Dzień misia. Następnie dzieci wyko­ny­wały laurki dla swoich misiów. Każdy uczestnik na zakoń­czenie otrzymał drobny upominek.

Grażyna Ruta-Balińska – Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów

Hejt i mowa niena­wiści

Hejt i mowa niena­wiści

W kolej­nych zaję­ciach doty­czą­cych hejtu i mowy niena­wiści uczest­ni­czyli uczniowie klasy VIII Szkoły Podsta­wowej w Czarżu . Podczas spotkania młodzież zapo­znała się z defi­nicją hejtu i mowy niena­wiści, dysku­to­wała o przy­czy­nach i konse­kwen­cjach zjawiska hejtu. Po obej­rzeniu filmu i wysłu­chaniu frag­mentów książki doty­czącej prze­mocy rówie­śni­czej uczniowie wspólnie poszu­ki­wali odpo­wiedzi na pytania: Jakie są emocje ofiary hejtera? Jak można pomóc ofierze hejtera? Jak można sobie radzić z hejtem? Omówiono również 10 zasad anty­hej­to­wych.

Zajęcia eduka­cyjne są zgodne z podsta­wo­wymi kierun­kami reali­zacji poli­tyki oświa­towej państwa w roku szkolnym 2019/2020 o bezpiecznym i celowym wyko­rzy­sty­waniu tech­no­logii infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyj­nych.

Ewa Bedełek – Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświa­to­wych

Świa­towy Dzień Tole­rancji

Świa­towy Dzień Tole­rancji

W najbliższą sobotę (16 listo­pada) na całym świecie obcho­dzony będzie Między­na­ro­dowy Dzień Tole­rancji, usta­no­wiony przez Zgro­ma­dzenie Ogólne ONZ w 1995 r. Ten dzień stał się pretek­stem do zajęć eduka­cyj­nych na temat tego, jak ważna jest tole­rancja i akcep­tacja odmien­ności. To też dobry moment, aby pokazać uczniom, jak różno­rodny jest nasz świat i jak można czerpać z takiego bogactwa charak­terów, zain­te­re­sowań i kultur. Warto budować postawę szacunku do drugiego czło­wieka już od najmłod­szych lat.

W Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek uczniowie klas III mieli okazję dowie­dzieć się, czym jest tole­rancja, dlaczego jest ważna, po co nam różno­rod­ność. Na podstawie lite­ra­tury dzie­cięcej rozma­wia­liśmy nie tylko o tole­rancji, ale i akcep­tacji oraz szacunku, jako kolej­nych etapów do uznania, że każdy z nas może się różnić. Jak zawsze na naszych zaję­ciach nie zabrakło głośnego czytania – tym razem zapro­po­no­wa­liśmy kilka tekstów lite­rac­kich: opowia­danie Pawła Berę­se­wicza Szacunek, czyli udko z kurczaka, wiersz Małgo­rzaty Strzał­kow­skiej Obcy, frag­menty Wiel­kiej księgi wartości oraz ksią­żeczkę z serii „Pixi Ja wiem!“ Tole­rancja i szacunek.

Elementem zajęć było też oglą­danie wystawy książek dla dzieci poru­sza­ją­cych tema­tykę omawia­nych wartości, czyli tole­rancji, akcep­tacji, szacunku i przy­jaźni.

Grażyna Ruta-Balińska – Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów

Barwy i symbole naro­dowe

Barwy i symbole naro­dowe

Zbli­ża­jący się Dzień Niepod­le­głości był okazją do zorga­ni­zo­wania w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek zajęć eduka­cyj­nych o tema­tyce patrio­tycznej. W spotka­niach zaty­tu­ło­wa­nych Znam barwy i symbole naro­dowe uczest­ni­czyło ponad 100 uczniów bydgo­skich szkół. Celem było kształ­to­wanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsa­mości naro­dowej, rozwi­janie u uczniów zain­te­re­sowań symbo­lami naro­do­wymi, kształ­to­wanie postaw patrio­tycz­nych oraz rozbu­dzanie zain­te­re­sowań czytel­ni­czych.

Zajęcia rozpo­częły się krótką poga­danką połą­czoną z projekcją filmu na temat głów­nych symboli Rzeczy­po­spo­litej Polskiej: biało-czer­wonej flagi, godła państwo­wego oraz hymnu polskiego, czyli Mazurka Dąbrow­skiego. Następnie uczest­nicy zaśpie­wali hymn we wcze­śniej omówionej postawie. Podkre­śli­liśmy jak ważne jest szano­wanie symboli, duma z ich posia­dania oraz kształ­to­wanie prawi­dło­wych nawyków patrio­tycz­nych od najmłod­szych lat. Oczy­wi­ście obowiąz­kowym elementem było głośne czytanie. Nawią­zując do tema­tyki zajęć wyko­rzy­sta­liśmy frag­menty książki Czy znasz ten kraj? Alek­sandry Plec i Marzenny Skoczylas oraz legendę o Lechu, Czechu i Rusie z książki Wandy Chotom­skiej Legendy polskie. Ważnym punktem zajęć było wyko­ny­wanie kokardy naro­dowej zwanej koty­lionem w biało-czer­wo­nych barwach. Dzieci robiły je po raz pierwszy wyka­zując się przy tym ogromnym zaan­ga­żo­wa­niem i entu­zja­zmem. Na zakoń­czenie każdy otrzymał drobny upominek.

Grażyna Ruta-Balińska – Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów

Głośne czytanie

Głośne czytanie

W czytelni rozpo­czę­liśmy nowy cykl spotkań Głośnego Czytania dla naszych stałych odbiorców z Koła Powia­to­wego Polskiego Związku Niewi­do­mych. Tematem spotkania była twór­czość Stani­sława Moniuszki – ojca opery polskiej, którego rok właśnie obcho­dzimy. Nauczy­ciel biblio­te­karz Anna Krasz­kie­wicz przed­sta­wiła w barwny sposób cieka­wostki z życia kompo­zy­tora. Nie zabrakło najbar­dziej inte­re­su­ją­cych cytatów z książek biogra­ficz­nych o Moniuszce. Uczest­nicy spotkania wysłu­chali też znanych utworów muzycz­nych z jego dorobku.
Do zoba­czenia na kolejnym spotkaniu w grudniu!

Mariola Burak, Kata­rzyna Krukowska-Cyra­no­wicz, Alina Melnicka-Zygmunt – Wydział Udostęp­niania Zbiorów

Lektu­rowa kryp­togra w biblio­tece

Lektu­rowa kryp­togra w biblio­tece

Uczniowie klas piątych bydgo­skich i okolicz­nych szkół podsta­wo­wych wzięli udział w zaję­ciach pt.: Lektu­rowa kryp­togra. Pod czujnym okiem prze­wod­nika, powtó­rzyli i utrwa­lili treści lektur obowiąz­ko­wych. Współ­pra­cując ze sobą odkryli główne hasło! Chcecie wiedzieć jakie? Zapra­szamy na zajęcia, a dotych­cza­sowym uczest­nikom gratu­lu­jemy znajo­mości lektur!

Magda­lena Jaskulska-Hamadi – Wydział Udostęp­niania Zbiorów

Jesienne opowieści

Jesienne opowieści

Za nami kolejne zajęcia zorga­ni­zo­wane w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek. Tema­tyka spotkań nawią­zy­wała do obecnej pory roku – jesieni. W zabawie wzięły udział dzieci cztero- i pięcio­letnie z bydgo­skich przed­szkoli. Zajęcia obej­mo­wały krótką poga­dankę na temat roli głośnego czytania oraz idei kampanii Cała Polska Czyta Dzie­ciom oraz jesieni. Najważ­niej­szym elementem było głośne czytanie – na tę okazję wybra­łyśmy kilka tytułów: Reksio: cztery pory roku, Jesień na ulicy Czere­śniowej, Biedny Pettson,Jesień Miko­łajka. W dalszej części zajęć dzieci wyko­ny­wały jesienne ilustracje. Zaję­ciom towa­rzy­szyła wystawka książek, a na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.

Grażyna Ruta-Balińska – Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów