Dzień Głośnego Czytania

Dzień Głośnego Czytania

Dziś obcho­dzimy Dzień Głośnego Czytania. Zachę­camy do czytania na głos, gdyż przy­nosi ono wiele korzyści, o których warto ciągle przy­po­minać.

Oto jak działa czytanie na głos:

 1. Głośne czytanie poprawia samo­po­czucie, np. czytanie chorej osobie przy­spiesza jej rekon­wa­le­scencję i zachęca do podjęcia aktyw­ności.
 2. Rozwija wyobraźnię i wspo­maga koncen­trację. Pogłębia wiedzę.
 3. Głośne czytanie zwalcza nieśmia­łość. Jeśli jesteś nieśmiały, w poko­naniu lęku przed nawią­za­niem nowej znajo­mości może ci pomóc głośne czytanie samemu sobie. Uczy pano­wania nad głosem, możesz zmie­niać jego barwę i ton, przy­pi­sując je różnym boha­terom. Możesz dopa­sować ton głosu do swojego nastroju. To także dobre ćwiczenie na rozpo­zna­wanie własnych emocji.
 4. Głośne czytanie rozluźnia ciało. Sprawia, że w deli­katne wibracje wpada całe ciało, co rozluźnia mięśnie i ścięgna. To jak masaż od wewnątrz. Może pomóc np. w napię­cio­wych bólach karku czy głowy.
 5. Głośne czytanie dotlenia. Czytanie na głos (szcze­gólnie ze zmienną into­nacją) podobnie jak śmiech powo­duje, że poprawia się krążenie, co pociąga za sobą dotle­nienie i lepszą pracę m.in. serca, płuc i mięśni.
 6. Głośne czytanie pomaga zwal­czać ból. Poprzez pobu­dzanie krążenia wspo­maga rozluź­nienie mięśni. To prowadzi do złago­dzenia napięcia i bólu. Odciąga także myśli od bólu.
 7. Głośne czytanie chroni mózg. Wyniki badań mózgu wska­zują, że czytanie zdań lub słów na głos uaktywnia trzy różne ośrodki w mózgu.
 8. Głośne czytanie zwiększa zasób słów. Amery­kanin Jim Trelease, autor książek porad­ni­ko­wych o roli czytania dzie­ciom, twierdzi, że codzienne głośne czytanie dzie­ciom tych samych histo­ryjek zwiększa ich zasób słów nawet o 40 proc. w porów­naniu z dziećmi, którym rodzice nie czytają.
 9. Głośne czytanie pobudza układ odpor­no­ściowy. By chronić się przed infek­cjami, należy wzmac­niać odpor­ność. Można to robić, śmiejąc się. Osoby, które często się śmieją, mają bardziej aktywne komórki układu odpor­no­ścio­wego zwane natu­ral­nymi zabój­cami. To zwiększa ich zdol­ność do walki z choro­bami. Czytaj więc na głos rodzinie czy znajomym śmieszne frag­menty znale­zione w książce lub gazecie. Pośmie­jesz się dwa razy.
 10. Głośne czytanie pomaga uspo­koić rytm serca. Czytanie to też melo­dyka języka. Rytm, tempo, harmonia. Czytając powoli rytmicznym i spokojnym głosem, uspo­ka­jamy oddech i wyci­szamy tętno – redu­ku­jemy poziom stresu, który jest obecny w naszym życiu na co dzień.

W Biblio­tece orga­ni­zu­jemy spotkania z głośnym czyta­niem dla osób niewi­do­mych i niedo­wi­dzą­cych. Wycho­dzimy również z ofertą do Domu Dzien­nego Pobytu „Senior”. Na razie wszystkie zajęcia są zawie­szone. Mamy nadzieję, że wkrótce się spotkamy. Prosimy zaglądać na naszą stronę. Serdecznie zapra­szamy!

Opra­co­wała Mariola Burak – Wydział Udostęp­niania Zbiorów PBW w Bydgoszczy

Wkrótce Dzień Głośnego Czytania

Wkrótce Dzień Głośnego Czytania

Dzieci i książka - rysunekZbliża się Ogól­no­polski Dzień Głośnego Czytania, który od 2001 roku jest trady­cyjnie obcho­dzony 29 wrze­śnia. Inicja­torem ogło­szenia tego niety­po­wego święta była Polska Izba Książki. Każdego roku wiele insty­tucji i osób (m.in. biblio­teki, księ­garnie, domy kultury, szkoły, insty­tucje samo­rzą­dowe, aktorzy, pisarze) włącza się w aktywny sposób w promo­wanie idei głośnego czytania.

W tym roku, na razie, niestety nie możemy trady­cyjnie spotkać się z najmłod­szymi w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek. W zamian chcemy przy­po­mnieć najważ­niejsze korzyści, jakie niesie czytanie, zwłaszcza głośne dla rozwoju dzieci w każdym wieku oraz zapro­po­nować kilka książek z naszego boga­tego księ­go­zbioru, które poru­szają tema­tykę czytania.

Dlaczego warto czytać dzie­ciom? Zalet jest bardzo wiele, poniżej kilka tych najistot­niej­szych:

 • czytanie buduje mocną więź między doro­słym a dziec­kiem,
 • przy­nosi ogromną wiedzę ogólną, rozbu­do­wuje słow­nictwo,
 • uczy myślenia, pomaga w zrozu­mieniu ludzi, świata i siebie,
 • rozbudza zain­te­re­so­wania, rozwija wyobraźnię,
 • ułatwia samo­dzielne czytanie, daje podwa­liny pod sukces w mówieniu i czytaniu,
 • chroni przed uzależ­nie­niem od tele­wizji i innych mediów elek­tro­nicz­nych,
 • kształ­tuje nawyk czytania na całe życie.

Podsu­mo­wując, głośne czytanie to same korzyści. Książki wspie­rają rozwój psychiczny dziecka, zacie­śniają więzi emocjo­nalne, poma­gają w budo­waniu poczucia własnej wartości, uczą logicz­nego myślenia, koja­rzenia faktów, posze­rzają wiedzę, wzbo­ga­cają słow­nictwo. Z okazji Ogól­no­pol­skiego Dnia Głośnego Czytania zapra­szamy naszych czytel­ników do zapo­znania się z książ­kami dla najmłod­szych, w których boha­te­rami są biblio­teki, biblio­te­karze i książki, i w których poru­szana jest tema­tyka czytania.

Na wirtu­alnej tablicy – padlet​.com/… pole­camy kilka tytułów dostęp­nych w naszej biblio­tece. Zachę­camy wszyst­kich – czytajmy dzie­ciom!

Opra­co­wała: Grażyna Ruta-Balińska

Certy­fikat „Placówka Aktywnie Promu­jąca Czytel­nictwo”

Certy­fikat „Placówka Aktywnie Promu­jąca Czytel­nictwo”

Wielka Liga Czytelników logoPlacówki reali­zu­jące w woje­wódz­twie kujawsko-pomor­skim projekt Wielka Liga Czytel­ników miały możli­wość ubie­gania się o przy­znanie Certy­fi­katu Wiel­kiej Ligi Czytel­ników „Placówka Aktywnie Promu­jąca Czytel­nictwo”.

Cele projektu „Placówka Aktywnie Promu­jąca Czytel­nictwo”

 1. Rozwi­janie kultury czytel­ni­czej dzieci w wieku szkolnym i młodzieży.
 2. Kształ­to­wanie nawyku czytania i zain­te­re­so­wania lite­ra­turą.
 3. Promo­wanie wartości rodzin­nych, w tym wspól­nego spędzania czasu rodziców z dziećmi.
 4. Promo­wanie czytel­nictwa i kreowanie mody na czytanie w domach i placów­kach oświa­to­wych.
 5. Promo­wanie twór­czości dzie­cięcej i młodzie­żowej.
 6. Promo­wanie lite­ra­tury regio­nalnej i świa­towej.

Warun­kiem otrzy­mania Certy­fi­katu w roku szkolnym 2019/2020 było zreali­zo­wanie zadań obowiąz­ko­wych oraz dwóch dodat­ko­wych, wybra­nych spośród wymie­nio­nych w Regu­la­minie (aktu­ali­zacja zwią­zana ze stanem epide­mio­lo­gicznym w kraju i ogra­ni­cze­niami w funk­cjo­no­waniu placówek oświa­to­wych i kultu­ral­nych).

W woje­wódz­twie kujawsko-pomor­skim w konkursie więk­szość uczest­ni­czą­cych placówek to szkoły podsta­wowe i biblio­teki publiczne.

Zadania dla szkół podsta­wo­wych i bibliotek publicz­nych, które musiały zreali­zować placówki
Zadania obowiąz­kowe:

 • Zdobycie przez uczniów 50% spraw­ności czytel­ni­czych Wiel­kiej Ligi Czytel­ników z ogólnej liczby zapi­sa­nych do placówki.
 • Zorga­ni­zo­wanie Festi­walu baśni i legend wybra­nego regionu Polski (Promocja baśni i legend).

Zadania do wyboru:

 • Wyko­nanie „książki arty­stycznej”.
 • Zorga­ni­zo­wanie co najmniej jednego spotkania „Rodzice czytają dzie­ciom”.
 • Zorga­ni­zo­wanie wielo­po­ko­le­niowej debaty o warto­ściach niesio­nych przez czytel­nictwo.
 • Prowa­dzenie kącika wymiany książek. Uczniowie przy­noszą swoje prze­czy­tane książki, które mogą zostać wypo­ży­czone przez innych.
 • Zorga­ni­zo­wanie spotkania autor­skiego.
 • Prze­pro­wa­dzenie imprezy czytel­ni­czej np. konkursu recy­ta­tor­skiego, wystawy promu­jącej czytel­nictwo, dzień boha­tera książki (np. dzień Kubusia Puchatka) itp. Udział w zewnętrznej imprezie czytel­ni­czej.
 • Zorga­ni­zo­wanie wieczorka poezji.
 • Inne dzia­łania o charak­terze czytel­ni­czym.

Placówki, którym przy­znano Certy­fikat „Placówka Aktywnie Promu­jąca Czytel­nictwo” w woje­wódz­twie kujawsko-pomor­skim:

 • Szkoła Podsta­wowa nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsud­skiego we Włocławku
 • Szkoła Podsta­wowa im. Powstańców Wiel­ko­pol­skich w Pakości
 • Szkoła Podsta­wowa im. Jana Pawła II w Łochowie
 • Szkoła Podsta­wowa w Okalewie
 • Kato­licka Szkoła Podsta­wowa im. bł. ks. Włady­sława Demskiego w Inowro­cławiu
 • Szkoła Podsta­wowa nr 16 im. płk Zbigniewa Mako­wiec­kiego w Grudziądzu
 • Oddział Przed­szkolny Szkoły Podsta­wowej w Okalewie

Serdecznie gratu­lu­jemy!

Spra­woz­danie, staty­styki i wybrane dzia­łania szkół można obej­rzeć w prezen­tacji.

Ewa Bedełek – woje­wódzki koor­dy­nator ogól­no­pol­skiego konkursu „Wielka Liga Czytel­ników” – Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświa­to­wych w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy

Wielka Liga Czytel­ników w woj. kujawsko-pomor­skim

Wielka Liga Czytel­ników w woj. kujawsko-pomor­skim

Koordynator wojewódzki Wielkiej Ligi Czytelników

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy już po raz kolejny pełniła funkcję Koor­dy­na­tora Woje­wódz­kiego Konkursu „Wielka Liga Czytel­ników” w woje­wódz­twie kujawsko-pomor­skim.

Projekt „Wielka Liga Czytel­ników” to spraw­dzone przed­się­wzięcie, które wpisuje się w reali­zację podstawy progra­mowej przed­szkoli i szkół. Skutecznie oddzia­łuje on na szeroko pojęty rozwój poprzez rozwi­janie kompe­tencji czytel­ni­czych wpły­wa­ją­cych na sukces ucznia. Czytanie to jedna z najważ­niej­szych umie­jęt­ności, która pozwala na wpro­wa­dzanie ucznia do świata wartości, budo­wanie relacji społecz­nych, wzmac­nianie poczucia tożsa­mości, formo­wanie poczucia godności, rozwi­janie umie­jęt­ności krytycz­nego i logicz­nego myślenia, rozbu­dzanie cieka­wości poznaw­czej, kształ­to­wanie postawy otwartej wobec świata, zachę­canie do samo­kształ­cenia.

Pragniemy serdecznie podzię­kować przede wszystkim uczest­nikom, koor­dy­na­torom szkół i placówek, koor­dy­na­torom powia­towym woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego za współ­pracę przy reali­zacji V Ogól­no­pol­skiego Konkursu „Wielka Liga Czytel­ników” w roku szkolnym 2019/2020. W naszym woje­wódz­twie w WLC wzięło udział 1166 uczniów z 44 placówek, którzy wraz z rodzi­nami, nauczy­cie­lami i biblio­te­ka­rzami tworzyli społecz­ność aktyw­nych czytel­ników.

Wszystkim uczest­nikom serdecznie gratu­lu­jemy!

Wyniki – woje­wództwo kujawsko-pomor­skie: klasy 1 – 4, klasy 5 – 8.

Wyniki klasy 1 – 4

Wyniki klasy 5 – 8
Święto Wolnych Książek

Święto Wolnych Książek

Tego­roczna, 17. edycja tego święta jest wyjąt­kowa, inna niż wszystkie. Nie będziemy uczest­ni­czyć w happe­nin­gach, festy­nach, nie będziemy mogli obda­ro­wywać książ­kami naszych przy­ja­ciół, znajo­mych, niezna­jo­mych. Nie będziemy mogli uwal­niać książek, gdyż nie pozwala na to sytu­acja epide­miczna. Obchody Święta Wolnych Książek jednak odby­wają się!

Fundacja Book­cros­sing Polska propo­nuje:

 1. Prze­sy­łajcie zdjęcia ulubio­nych książek, foto­gra­fujcie się z nimi.
 2. Udostęp­niajcie filmiki, na których czytacie ulubioną książkę. Prezen­tacje czytania zaczy­namy zdaniem:
  z okazji Święta Wolnych Książek prze­czytam frag­ment książki (poda­jemy tytuł i autora).
  – czas czytania: 2,5 minuty
  – kończymy sentencją: Czytajmy książki, dzielmy się z innymi rado­ścią czytania.
 3. Posty ze zdjęciami/filmikami ozna­czamy hash­ta­gami #swie­to­wol­nychk­siazek #book­cros­sing i publi­ku­jemy na swoim profilu Face­booku, Insta­gramie – do dnia 21.06.2020 r.
 4. Po zakoń­czeniu obchodów na stronie fundacji Book­cros­sing Polska www​.book​cros​sing​.pl zostanie opubli­ko­wane podsu­mo­wanie tego­rocz­nego Święta Wolnych Książek.Fundacja BookCrossing Polska

Inicja­torem uwal­niania książek był Ron Horn­baker, z zawodu progra­mista kompu­te­rowy. Z pomocą żony Kaori i współ­pra­cow­ników Bruce’a i Heather Peder­senów założył stronę inter­ne­tową www​.book​cros​sing​.com, na której przed­stawił swoją ideę. W wolnym tłuma­czeniu oznacza ona wymianę książek, książko-krążenie, książkę w podróży. Chodzi o to, by zachęcać ludzi do czytania, ale i dzie­lenia się lektu­rami z innymi. Raz prze­czy­tana pozycja zazwy­czaj leży na półce i stanowi jedynie ozdobę, dlatego warto oddać ją w dobre ręce. Miejsca, gdzie book­cros­serzy uwal­niają książki są bardzo różno­rodne – parki, szkoły, szpi­tale, kina, puby, budki tele­fo­niczne, czy środki komu­ni­kacji miej­skiej.

Już w momencie zakła­dania serwisu Ron ogłosił, że chce rozsze­rzyć projekt na cały świat. Jak pokazał czas, udało mu się to znako­micie. W 2004 roku słowo „book­cros­sing“ trafiło do słow­nika Oxfordu.

W naszym kraju idea book­cros­singu poja­wiła się w 2003 roku. Inicja­torką i współ­or­ga­ni­za­torką corocz­nego Święta Wolnych Książek w Polsce jest Jolanta Niwińska z Bydgoszczy.

Dzień Savoir-Vivre’u

Dzień Savoir-Vivre’u

Dziś obcho­dzimy święto mające na celu propa­go­wanie dobrych manier i reguł grzecz­ności jako elementów kultury społecznej. Savoir-vivre – ten splot fran­cu­skich słów – można rozu­mieć jako znajo­mość obyczajów i form towa­rzy­skich oraz jako umie­jęt­ność postę­po­wania w życiu i radzenia sobie w różnych trud­nych sytu­acjach.

Nie wiesz, jak się zachować? Zachowaj się przy­zwo­icie, a także poszukaj odpo­wiedzi w książ­kach z naszego boga­tego zbioru. Savoir-vivre dla dzieci, nasto­latków, w pracy, przy stole, w towa­rzy­stwie, biznesie… (zesta­wienie)

Dla młodych:

Spaghetti, dżinsy i ręce w kieszeniach: savoir-vivre dla nastolatków
Dobre maniery czyli savoir-vivre dla dzieci
Bon czy ton : savoir-vivre dla dzieci
Jak cię widzą, tak cię piszą : savoir-vivre dla wszystkich
Dobre maniery : poradnik rodzinny
Nastolatki i bon ton
Poradnik dobrych obyczajów
50 rzeczy, o których młody dżentelmen wiedzieć powinien
50 rzeczy, o których młoda dama wiedzieć powinna : co robić, co mówić, jak się zachować
Księga wartości i dobrych obyczajów
Dobre maniery : książka, którą mieć wypada : poradnik dla dzieci
Dzieci w sieci czyli Dobre maniery w internecie
Kultura osobista ucznia

Dla star­szych:

Savoir-vivre w administracji
Savoir-vivre na usługach twojej firmy
Savoir-vivre : podręcznik dobrych manier
Wielka księga savoir-vivre'u
Savoir-vivre na co dzień : podręczny poradnik
Kodeks towarzyski
Poradnik dobrych manier
Z klasą, na luzie : dobre maniery, zdrowy rozsądek i sztuka łamania zasad
Etykieta w biznesie
Grzeczność na krańcach świata
Taktownie, profesjonalnie, elegancko czyli Etykieta w biznesie
O sztuce bycia z innymi : dobre maniery na nowy wiek
Grzeczność w komunikacji językowej
Cała Polska czyta dzie­ciom o zwie­rzę­tach

Cała Polska czyta dzie­ciom o zwie­rzę­tach

Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach

W ramach XIX Ogól­no­pol­skiego Tygo­dnia Czytania Dzie­ciom pod hasłem “Cała Polska czyta dzie­ciom o zwie­rzę­tach” zachę­camy do obej­rzenia wirtu­alnej tablicy, na której zamie­ści­liśmy kilka­na­ście tytułów dla najmłod­szych z boga­tego księ­go­zbioru naszej biblio­teki. Zapra­szamy do wypo­ży­czania i czytania.

Padlet - książki o zwierzętach

https://​pl​.padlet​.com/​g​r​a​z​k​a​_​b​a​l​i​n​s​k​a​/​9​n​4​e​l​p​1​j​s​g​o​a47zd

Grażyna Ruta-Balińska – Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów PBW w Bydgoszczy

Biblio­teki niezwykłe – quiz

Biblio­teki niezwykłe – quiz

Na zakoń­czenie Tygo­dnia Bibliotek propo­nu­jemy quiz, w którym można nie tylko spraw­dzić swoją wiedzę, ale również poznać wiele cieka­wo­stek. Na pewno czeka Was dużo zasko­czeń. Zawsze są cztery odpo­wiedzi do wyboru i tylko jedna praw­dziwa. Czy dacie oszukać się i wypro­wa­dzić w pole? A może macie rozległą wiedzę ogólną? To quiz dla lubią­cych książki i archi­tek­turę.

Masz wolne trzy minuty? To nie czekaj, zdobywaj punkty i na końcu porównaj swój wynik z innymi. Powo­dzenia!

Biblioteki niezwykłe - quiz

Zasmakuj w książ­kach

Zasmakuj w książ­kach

Prezen­tu­jemy książki ze zbiorów naszej biblio­teki, które łączy wspólny mianownik: smako­wanie życia oraz goto­wanie w różnych miej­scach i kultu­rach.

Andaluzja Ole!Anda­luzja, Olé! / Victoria Twead ; tł. Andrzej P. Zakrzewski. – Bielsko-Biała : Wydaw­nictwo Pascal, 2012.
sygna­tura M1 33017 P

Książka autorki best­sel­lera „U mnie zawsze świeci słońce“. Para Anglików, Victoria i Joe, skoń­czyła właśnie prze­bu­dowę swojego życio­wego nabytku – przy­tul­nego domu w spokojnym, anda­lu­zyj­skim miasteczku. Trudy budowy oraz prze­trwanie pierw­szej hisz­pań­skiej zimy w opusto­szałym El Hoyo zbli­żyły Vicky i Joe do lokalnej społecz­ności. Teraz nasi boha­te­rowie wiodą usta­bi­li­zo­wane, wypeł­nione słońcem i dobrą kuchnią życie. Kiedy wydaje się, że już nic nie może zakłócić tej idylli, pod sąsiedni dom zajeżdża z impetem furgo­netka z napisem „Ufarte. Ryby”. Jednak zamiast konte­nera świe­żych ryb, z cięża­rówki wyłania się typowo hisz­pańska rodzina. Mama Ufarte, Tata Ufarte, Babcia Ufarte, piątka dzieci Ufarte, a szóste w drodze. W jednej chwili spokój miasteczka El Hoyo zostaje zagro­żony…

Pełen humoru i auto­ironii styl autorki sprawia, że „Anda­luzja, Olé!“ jest idealną lekturą na wakacje oraz anti­dotum na wszelkie smutki. Galeria rewe­la­cyjnie nakre­ślo­nych postaci na czele z Rodziną Ufarte oraz Gero­nimo, lekko podsta­rzałym i wiecznie „na gazie” fanem Realu Madryt, jest gwarancją, nieusta­ją­cych salw śmiechu. A pełne słońca i połu­dnio­wych smaków prze­pisy prze­niosą nas do kraju hucznej fiesty i praw­dziwej, laty­no­skiej radości życia. Która mimo pozorów senności tkwi w każdym hisz­pań­skim miasteczku.

Źródło: https://lubimyczytac.pl/ksiazka/146457/andaluzja-olé

Emocje na giełdzieEmocje na głodzie : naucz się je kontro­lować i jeść w zdrowy sposób / Lindsey Smith ; prze­kład: Magda Witkowska. – Warszawa : Laurum, 2019.
sygna­tura M 167699

Każdy ma czasem ochotę zamknąć się w pokoju z pudeł­kiem lodów. Jeśli doskwie­rają ci smutek, stres, wyczer­panie, irytacja czy nuda, nic nie stoi na prze­szko­dzie, by szukać pocie­szenia w jedzeniu, na które akurat masz ochotę. Zamiast jednak sięgać po prze­two­rzone skład­niki, możesz wybrać to, co ci poprawi nastrój, a przy okazji dostarczy twojemu orga­ni­zmowi niezbęd­nych skład­ników odżyw­czych. Lindsey Smith poka­zuje, że to możliwe. I że smakuje wyśmie­nicie.

Autorka, samo­zwańcza „diete­tyczka emocjo­nalna”, propo­nuje lekką i pełną humoru książkę o diecie. Masz ochotę na brownie? Czemu nie! Osta­tecznie lepiej zjeść jeden kawałek ciasta niż pięć przy­pad­ko­wych prze­kąsek „w zamian”. Smith podpo­wiada, jak zmienić styl życia, aby dobierać posiłki odpo­wiednio do nastroju i zaspo­kajać swoje kuli­narne zachcianki. Oprócz zagad­nień psycho­lo­gicz­nych, opisu­ją­cych burz­liwy związek emocji i jedzenia, diete­tyczka serwuje solidną dawkę wiedzy na temat warzyw, owoców, ziół i innych produktów. Nie walczy z zachcian­kami, za to propo­nuje na przy­kład:
– ciastecz­kową kontra­bandę,
– smoothie wspo­ma­ga­jące powrót na ziemię,
– koko­sowe curry na kiepski humor,
– lody na złamane serce,
– hummus (a do tego kilka nachosów).

Źródło: https://​lubi​my​czytac​.pl/​k​s​i​a​z​k​a​/​4​9​0​1​3​6​7​/​e​m​o​c​j​e​-​n​a​-​g​l​o​d​z​i​e​-​n​a​u​c​z​-​s​i​e​-​j​e​-​k​o​n​t​r​o​l​o​w​a​c​-​i​-​j​e​s​c​-​w​-​z​d​r​o​w​y​-​s​posob

Moje życie we FrancjiMoje życie we Francji / Julia Child ; współ­praca Alex Prud’homme ; prze­ło­żyła Anna Sak. – Kraków : Wydaw­nictwo Lite­rackie, 2010.
sygna­tura M1 31505 P, M 153136

Pełna humoru i werwy auto­bio­grafia pierw­szej w Stanach Zjed­no­czo­nych profe­sjo­nalnej szefowej kuchni, na kanwie której nakrę­cono niedawny przebój kinowy „Julia i Julia“ z Meryl Streep w roli głównej.

Julia Child – „matka chrzestna” Nagelli Lawson i Jamiego Olivera – spra­wiła, że Amery­kanie poko­chali jedzenie i goto­wanie. Swoje pięć minut w tele­wizji dostała po tym, jak na rozmowę o napi­sanej przez siebie książce kuchar­skiej przy­niosła do studia jajka oraz wszystkie niezbędne narzę­dzia włącznie z prze­nośną kuchenką i przy­rzą­dziła na wizji omlet. Widzowie chcieli więcej!

Książka opowiada o począt­kach jej kuli­narnej fascy­nacji, kiedy wraz z mężem zamiesz­kała we Francji. Nie znała wówczas ani słowa po fran­cusku i nie miała pojęcia o goto­waniu.

To książka o rzeczach, które w życiu kochałam najbar­dziej: moim mężu, Paulu Child; la belle France; i wielu przy­jem­no­ściach płyną­cych z goto­wania i jedzenia (…). Te wczesne lata we Francji należą do najszczę­śliw­szych w moim życiu – pisze Julia Child.

Źródło: https://​lubi​my​czytac​.pl/​k​s​i​a​z​k​a​/​5​0​3​4​3​/​m​o​j​e​-​z​y​c​i​e​-​w​e​-​f​r​ancji

Słodkie pieczone kasztanySłodkie pieczone kasz­tany : toskań­skie opowieści ze smakiem / Alek­sandra Seghi. – Warszawa : Świat Książki, 2014.
sygna­tura M 160733

Wielu z nas marzy się Toskania: wspa­niały, ciepły klimat, nieza­po­mniane krajo­brazy i spokojne, małe miasteczka, w których czas jakby się zatrzymał.

Kto poje­dzie tam choć raz, będzie chciał powracać i odkrywać coraz głębsze zaka­marki tej krainy. Autorka książki mieszka w Toskanii od czter­nastu lat. Zatrzy­mała ją miłość, tu zało­żyła rodzinę i osie­dliła się na stałe.

W prze­ci­wień­stwie do klasycz­nych prze­wod­ników, w tej książce znaj­dziesz barwne opowieści z życia autorki, jej obser­wacje i doświad­czenia, o tym, jak wygląda codzien­ność w tym regionie, jak obchodzi się różne święta i uroczy­stości i co się wtedy jada. A do tego wiele prze­pisów na ulubione potrawy i mnóstwo kolo­ro­wych zdjęć.

Źródło: https://​lubi​my​czytac​.pl/​k​s​i​a​z​k​a​/​1​2​4​8​7​9​/​s​l​o​d​k​i​e​-​p​i​e​c​z​o​n​e​-​k​a​s​z​t​a​n​y​-​t​o​s​k​a​n​s​k​i​e​-​o​p​o​w​i​e​s​c​i​-​z​e​-​s​m​akiem

Tradycje polskiego stołuTradycje polskiego stołu / Barbara Ogro­dowska. – Warszawa : Sport i Tury­styka – Muza, 2010.
sygna­tura p 152796 / 39

Książka z serii „Ocalić od zapo­mnienia“ poświę­cona jest trady­cjom polskiego stołu i spiżarni. Znaj­dziemy w niej charak­te­ry­stykę trady­cyj­nych polskich produktów spożyw­czych, tzn. takich, które mają wielo­po­ko­le­niowa historie i niekiedy są jeszcze wytwa­rzane na małą skalę w gospo­dar­stwach domo­wych lub niewiel­kich zakła­dach wytwór­czych. Produkty takie są funda­mentem poży­wienia i tradycji kuli­nar­nych.

W książce znaj­dują się oczy­wi­ście dopeł­nia­jące całość prze­pisy na wybrane potrawy staro­pol­skie: chleb, żur, pierogi, gołąbki, nalewki, ciasta. Odrębny rozdział autorka poświę­ciła prze­twór­stwu domo­wemu i zapasom, które były świa­dec­twem gospo­dar­ności i sztuki kuli­narnej pani domu. Znaj­dziemy też przy­kła­dowe staro­pol­skie jadło­spisy. Książka może być wręcz porad­ni­kiem dla każdej gospo­dyni, dla której istotna jest tradycja. Obecnie przy­wo­ły­wane z prze­szłości tech­no­logie, trady­cyjne produkty, prze­pisy i potrawy to praw­dziwe skarby, które staja się chlubą dobrej ambitnej kuchni domowej, orygi­nalnej restau­racji, a nawet wizy­tówka regionu. Książka, jak wszystkie pozo­stałe z tej serii, jest bardzo bogato ilustro­wana.

Źródło: https://​lubi​my​czytac​.pl/​k​s​i​a​z​k​a​/​8​1​0​8​9​/​t​r​a​d​y​c​j​e​-​p​o​l​s​k​i​e​g​o​-​stolu

W mojej francuskiej kuchni

W mojej fran­cu­skiej kuchni : opowieść o tradycji i miłości do domo­wych posiłków / Susan Herr­mann Loomis ; przeł. Anna Sak. – Kraków : Wydaw­nictwo Lite­rackie, 2016.
sygna­tura M 160588

Miedziane rondle wiszą nad kuchnią, tymianek i rozmaryn rozsie­wają swój zapach w ogro­dzie, a boulan­gerie jest otwarta każdego dnia w tygo­dniu. I jak tu nie kochać fran­cu­skiej prowincji i fran­cu­skiego jedzenia?

Dwadzie­ścia lat temu Amery­kanka Susan Loomis dała się temu uwieść i zamiesz­kała wraz z rodziną w niewiel­kiej miej­sco­wości Louviers w Normandii. Opowia­dając o swoich sąsia­dach i przy­ja­cio­łach, ich trady­cjach i zwycza­jach, odzie­dzi­czo­nych po przod­kach i pięknie kulty­wo­wa­nych przez młode poko­lenia, Susan ukazuje wyjąt­ko­wość fran­cu­skiego posiłku, który w 2010 roku trafił na listę dzie­dzictwa kultu­ro­wego UNESCO, opowiada o wrodzonej Fran­cuzom sztuce doboru najlep­szych skład­ników na obiad czy kolację, feno­menie sałaty w codziennym menu, bezgra­nicznej miłości do sera i wina, o czystej, a nie grzesznej (!), przy­jem­ności, jaką daje zjedzenie deseru, dosko­na­łości fran­cu­skiego pieczywa i niemar­no­waniu resztek, niezbędnym wypo­sa­żeniu fran­cu­skiej kuchni, a także niewzru­szonym senty­mencie do smaków dzie­ciń­stwa.

Uzupeł­nie­niem tej pełnej ciepła opowieści o fran­cu­skim stylu życia w aspekcie kuli­narnym są obja­śnienia 12 podsta­wo­wych technik goto­wania i pieczenia oraz kilka­dzie­siąt prostych a smako­wi­tych prze­pisów na fran­cu­skie dania zaczerp­nię­tych prosto od sąsiadów. Spró­bujcie tylko pot-au-feu według prze­pisu miej­sco­wego rzeź­nika, albo czeko­la­dowo-mali­nowej tarty Baptiste’a Bour­dona, dostawcy warzyw na lokalny targ. I nie krępujcie się poprosić o dokładkę!

Źródło: https://lubimyczytac.pl/ksiazka/299402/w‑mojej-francuskiej-kuchni-opowiesc-o-tradycji-i-milosci-do-domowych-posilkow

U mnie zawsze świeci słońceU mnie zawsze świeci słońce : opowieść pełna ciepła i smaków połu­dniowej Hisz­panii / Victoria Twead ; tł. Andrzej P. Zakrzewski. – Bielsko-Biała : Wydaw­nictwo Pascal, 2012. sygna­tura M1 33593 P

Może porzucić szarą codzien­ność, prze­pro­wa­dzić się do malow­ni­czej wioski w słonecznej Anda­luzji i tam znaleźć swój raj na ziemi? Victoria namawia męża ma prze­pro­wadzkę z desz­czowej Anglii do połu­dniowej Hisz­panii.

Odtąd kierują się tylko sercem. Kupują ruinę w maleń­kiej wiosce, poznają nowych przy­ja­ciół, biesia­dują przy winie, stają się częścią tego gościn­nego świata o fascy­nu­jącej kulturze. Zaprzy­jaźnią się z osiem­dzie­się­cio­pię­cio­letnią, popa­la­jącą trawkę seks­bombą. Zostaną hodow­cami kur, a ich jajka będą „najgo­ręt­szym towarem“ w rodzimej wiosce. Nie spodzie­wają się jednak, że to miejsce potrafi nieźle zażar­tować z przy­jezd­nych.

Daj się uwieść czarowi małego, hisz­pań­skiego miasteczka, gdzie życie staje się sielanką… z odro­biną chilli.

Źródło: https://lubimyczytac.pl/ksiazka/131790/u‑mnie-zawsze-swieci-slonce

Łasuch lite­racki

Łasuch lite­racki

Zachę­camy do przed­ostat­niej w Tygo­dniu Bibliotek zabawy, tym razem inspi­ro­wanej „Łasu­chem lite­rackim“ Małgo­rzaty Musie­ro­wicz. To propo­zycja dla tych, którzy czytając książki nie omijają frag­mentów o kuli­na­riach.

Menu z książek

Menu z książek

W wierszu Ewy Biel­skiej jest ukry­tych przy­naj­mniej dwana­ście tytułów książek. Spróbuj je odszukać lub kliknij podpo­wiedź.

Książki do smako­wania

Książki do smako­wania

W Tygo­dniu Bibliotek prze­bie­ga­jącym pod hasłem „Zasmakuj w biblio­tece” zapra­szamy do delek­to­wania się książką – pięknem jej formy, treści, języka. Czytajmy tak, aby zasma­kować uroków opowieści, scenerii, języka, obrazów, uraczyć się całym bogac­twem, jakie daje lektura. Na początek prezen­tu­jemy kilka­na­ście „apetycz­nych” książek. Może zapro­po­nu­jecie inne tytuły, które dla Was stały się okazją do „rozsma­ko­wania się” w czytaniu, albo dostar­czyły wam wyjąt­ko­wych wrażeń este­tycz­nych? Życzymy smacznej lektury.

Jeśli twoja przeglądarka nie akceptuje polecenia Object, wczytaj ten dokument

Zdrowe życie z książką

Zdrowe życie z książką

W ramach akcji „Zasmakuj w biblio­tece“ dziś propo­nu­jemy przepis na zdrowe życie w postaci jadło­spisu na cały dzień opra­co­wa­nego na podstawie tytułów książek.

Śpij, jedz i ruszaj się zgodnie ze swoim rytmem około­do­bowym (Satchin Panda)

I. Fenomen poranka. Jak zmienić swoje życie (Hal Eirod)

 • Droga do zdrowia (Michał Tombak)
 • Nowo­czesny trening funk­cjo­nalny (Michale Boyle)
 • Gimna­styka skuteczna (Petra Regelin)
 • Spraw­ność. Siła. Wital­ność. Jak Cross zmienił moje życie (T.J. Murphy)
 • Bądź sprawny jak lampart (Glen Cordoza Kelly)

II. Śnia­danie mistrzów (Vonnegut Kurt):

 • Zdrowa kuchnia (Ramsay Gordon)
 • Dieta Dobrych Produktów (Ewa Bednar­czyk-Wito­szek)
 • Pyszne poranki. 101 pomy­słów na smaczne i zdrowe śnia­dania (Beata Śnie­chowska)
 • Yerba mate w tydzień (Rafał Przy­bylok)
 • Jemy zboża na śnia­danie. Smak i zdrowie (Katha­rina Gustavs)

III. Czytam (red. wyd. pol. Aldona Kątowska; tł. Joanna Pola­szek)

 • Nie myśl, że książki znikną (Jean Claude Carriere, Umberto Eco)
 • Co nas nie zabije (Scot Carney Wim Hof)
 • Książka o czytaniu (Justyna Sobo­lewska)
 • Raj na ziemi (Rudi Schu­berth)
 • Smak życia (Agnieszka Maciąg)

IV. Drugie śnia­dania, lunche. W domu, szkole, w pracy (Joanna Matyjek)

 • Drugie śnia­danie u Sokra­tesa czyli trzy, cztery rzeczy najważ­niejsze (Wojciech Chudy)
 • Prosto, pysznie, do pudełka (Wójciak Domi­nika)
 • Wspólne drugie śnia­danie: poradnik dla dyrek­torów i pracow­ników szkół oraz rodziców uczniów (Barbara Woyna­rowska)
 • Zielona uczta. Wiosna, lato (Nigel Slater)
 • Roślinny lunchbox dla każdego (Eryk Walko­wicz)

V. Obiady (Wacho­wicz Ewa)

 • Gotuj ze mną (Maciej Kuroń)
 • Kuchnia Dantego (Alfredo Boscolo, Masi Leonardo)
 • Mała wielka uczta (Stępień Paulina, Stępień Michał)
 • Jeść zdro­wiej (Daria Ładocha, Hanna Stolińska-Fiedo­ro­wicz, Karol Okrasa)
 • Sezo­nowe warzywo. Wege­ta­riańska uczta (Domi­nika Wójciak)

VI. Moja historia czytania (Alberto Manguel)

 • Czytanie globalne po polsku. Poradnik dla nauczy­cieli, rodziców i tera­peutów (Maria Troja­no­wicz-Kasprzak)
 • Młodszy księ­gowy. O książ­kach, czytaniu i pisaniu (Jacek Dehnel)
 • Biblio­teka utra­co­nych książek (Alexsander Pech­mann)
 • Wielka księga radości (Dalaj­Lama XIV)
 • Esen­cja­lista (Grega McKeown’a)

VII. Wspa­niały podwie­czorek. Zestaw (opr. zbio­rowe)

 • Koko­sowe prze­pisy na zdrowie (Bruce Fife)
 • Kawa czy Herbata? Prze­pisy Gwiazd (Magda­lena Kuydo­wicz, Juna Borczewska)
 • Zamień chemię na jedzenie (Julita Bator)
 • Słodkie i zdrowe czyli desery, które możesz jeść codziennie (Monika Mrozowska)
 • Fit słod­kości. Nowe wydanie. Więcej prze­pisów (Kinga Paruzel)

VIII. Pyszne kolacje (Anna Star­mach)

 • Jeść czy nie jeść? Rozmowy z eksper­tami o zdrowym odży­wianiu (Krystyna Naszkowska)
 • Siła zdro­wych nawyków (Joseph Mercola)
 • Kolacja z Tiffanym (Agnieszka Lingas-Łoniewska)
 • Dieta ze smakiem (Kinga Paruzel)
 • Lekkość (Anna Star­mach, Maria Kruczek)

IX. Analiza rynku (Henryk Mruk)

Twoje zdrowie w twoich rękach (Dr Frédéric Sald­mann)

oprac. Grażyna Wróblewska

Menu książkowe